Kpl:18:1 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:18:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 18:1 Brenton)
Kpl:18:1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 18:1 BT_4)
Kpl:18:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:18:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:18:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:18:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:18:1 kai eipen kyrios pros musEn legOn
Kpl:18:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:18:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:18:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:18:1 Kpl_18:1_1 Kpl_18:1_2 Kpl_18:1_3 Kpl_18:1_4 Kpl_18:1_5 Kpl_18:1_6
Kpl:18:1 x x x x x x
Kpl:18:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:18:2 Speak to the children of Israel, and thou shalt say to them, I am the Lord your God. (Leviticus 18:2 Brenton)
Kpl:18:2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 18:2 BT_4)
Kpl:18:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:18:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:18:2 By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:18:2 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)egO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:18:2 lalEson tois hyiois israEl kai ereis pros autus egO kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:18:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:18:2 to speak the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:18:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:18:2 Kpl_18:2_1 Kpl_18:2_2 Kpl_18:2_3 Kpl_18:2_4 Kpl_18:2_5 Kpl_18:2_6 Kpl_18:2_7 Kpl_18:2_8 Kpl_18:2_9 Kpl_18:2_10 Kpl_18:2_11 Kpl_18:2_12 Kpl_18:2_13
Kpl:18:2 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:3 κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Αἰγύπτου, ἐν ᾗ κατῳκήσατε ἐπ’ αὐτῇ, οὐ ποιήσετε καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Χανααν, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ, οὐ ποιήσετε καὶ τοῖς νομίμοις αὐτῶν οὐ πορεύσεσθε·
Kpl:18:3 Ye shall not do according to the devices of Egypt, in which ye dwelt: and according to the devices of the land of Chanaan, into which I bring you, ye shall not do; and ye shall not walk in their ordinances. (Leviticus 18:3 Brenton)
Kpl:18:3 Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów. (Kpł 18:3 BT_4)
Kpl:18:3 κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Αἰγύπτου, ἐν κατῳκήσατε ἐπ’ αὐτῇ, οὐ ποιήσετε καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Χανααν, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ, οὐ ποιήσετε καὶ τοῖς νομίμοις αὐτῶν οὐ πορεύσεσθε·
Kpl:18:3 κατά ὁ ἡ τό   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κατά ὁ ἡ τό   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκεῖ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Kpl:18:3 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kanaan Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Ja By prowadzić do Ty Tam ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By iść
Kpl:18:3 kata\ ta\ e)pitEdeu/mata gE=s *ai)gu/ptou, e)n E(=| katO|kE/sate e)p’ au)tE=|, ou) poiE/sete kai\ kata\ ta\ e)pitEdeu/mata gE=s *CHanaan, ei)s E(\n e)gO\ ei)sa/gO u(ma=s e)kei=, ou) poiE/sete kai\ toi=s nomi/mois au)tO=n ou) poreu/sesTe·
Kpl:18:3 kata ta epitEdeumata gEs aigyptu, en hE katOkEsate ep’ autE, u poiEsete kai kata ta epitEdeumata gEs CHanaan, eis hEn egO eisagO hymas ekei, u poiEsete kai tois nomimois autOn u poreusesTe·
Kpl:18:3 P RA_APN N3M_APN N1_GSF N2_GSF P RR_DSF VAI_AAI2P P RD_DSF D VF_FAI2P C P RA_APN N3M_APN N1_GSF N_GS P RR_ASF RP_NS V1_PAI1S RP_AP D D VF_FAI2P C RA_DPN A1_DPN RD_GPM D VF_FMI2P
Kpl:18:3 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć earth/land Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing to do/make and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć earth/land Canaan into (+acc) who/whom/which I to lead into you there οὐχ before rough breathing to do/make and also, even, namely the ć he/she/it/same οὐχ before rough breathing to go
Kpl:18:3 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   earth/land (gen) Egypt (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(pl)-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (dat) not you(pl)-will-DO/MAKE and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   earth/land (gen) Canaan (indecl) into (+acc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-LEAD-ing-INTO, I-should-be-LEAD-ing-INTO you(pl) (acc) there not you(pl)-will-DO/MAKE and the (dat)   them/same (gen) not you(pl)-will-be-GO-ed
Kpl:18:3 Kpl_18:3_1 Kpl_18:3_2 Kpl_18:3_3 Kpl_18:3_4 Kpl_18:3_5 Kpl_18:3_6 Kpl_18:3_7 Kpl_18:3_8 Kpl_18:3_9 Kpl_18:3_10 Kpl_18:3_11 Kpl_18:3_12 Kpl_18:3_13 Kpl_18:3_14 Kpl_18:3_15 Kpl_18:3_16 Kpl_18:3_17 Kpl_18:3_18 Kpl_18:3_19 Kpl_18:3_20 Kpl_18:3_21 Kpl_18:3_22 Kpl_18:3_23 Kpl_18:3_24 Kpl_18:3_25 Kpl_18:3_26 Kpl_18:3_27 Kpl_18:3_28 Kpl_18:3_29 Kpl_18:3_30 Kpl_18:3_31 Kpl_18:3_32
Kpl:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:4 τὰ κρίματά μου ποιήσετε καὶ τὰ προστάγματά μου φυλάξεσθε πορεύεσθαι ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:18:4 Ye shall observe my judgments, and shall keep my ordinances, and shall walk in them: I am the Lord your God. (Leviticus 18:4 Brenton)
Kpl:18:4 Będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 18:4 BT_4)
Kpl:18:4 τὰ κρίματά μου ποιήσετε καὶ τὰ προστάγματά μου φυλάξεσθε πορεύεσθαι ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:18:4 ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:18:4 Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Ja By zabezpieczać się By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:18:4 ta\ kri/mata/ mou poiE/sete kai\ ta\ prosta/gmata/ mou fula/XesTe poreu/esTai e)n au)toi=s· e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:18:4 ta krimata mu poiEsete kai ta prostagmata mu fylaXesTe poreuesTai en autois· egO kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:18:4 RA_APN N3M_APN RP_GS VF_FAI2P C RA_APN N3M_APN RP_GS VF_FMI2P V1_PMN P RD_DPN RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:18:4 the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I to do/make and also, even, namely the ć I to guard to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:18:4 the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) me (gen) you(pl)-will-DO/MAKE and the (nom|acc)   me (gen) you(pl)-will-be-GUARD-ed to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:18:4 Kpl_18:4_1 Kpl_18:4_2 Kpl_18:4_3 Kpl_18:4_4 Kpl_18:4_5 Kpl_18:4_6 Kpl_18:4_7 Kpl_18:4_8 Kpl_18:4_9 Kpl_18:4_10 Kpl_18:4_11 Kpl_18:4_12 Kpl_18:4_13 Kpl_18:4_14 Kpl_18:4_15 Kpl_18:4_16 Kpl_18:4_17
Kpl:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:5 καὶ φυλάξεσθε πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ πάντα τὰ κρίματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά, ἃ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:18:5 So ye shall keep all my ordinances, and all my judgments, and do them; which if a man do, he shall live in them: I am the Lord your God. (Leviticus 18:5 Brenton)
Kpl:18:5 Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Pan! (Kpł 18:5 BT_4)
Kpl:18:5 καὶ φυλάξεσθε πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ πάντα τὰ κρίματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά, ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:18:5 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:18:5 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Ludzki Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:18:5 kai\ fula/XesTe pa/nta ta\ prosta/gmata/ mou kai\ pa/nta ta\ kri/mata/ mou kai\ poiE/sete au)ta/, a(/ poiE/sas a)/nTrOpos DZE/setai e)n au)toi=s· e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:18:5 kai fylaXesTe panta ta prostagmata mu kai panta ta krimata mu kai poiEsete auta, ha poiEsas anTrOpos DZEsetai en autois· egO kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:18:5 C VF_FMI2P A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS C A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS C VF_FAI2P RD_APN RR_APN VA_AAPNSM N2_NSM VF_FMI3S P RD_DPN RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:18:5 and also, even, namely to guard every all, each, every, the whole of the ć I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I and also, even, namely to do/make he/she/it/same who/whom/which to do/make human to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:18:5 and you(pl)-will-be-GUARD-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   me (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) me (gen) and you(pl)-will-DO/MAKE they/them/same (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) human (nom) he/she/it-will-be-EXISTS-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:18:5 Kpl_18:5_1 Kpl_18:5_2 Kpl_18:5_3 Kpl_18:5_4 Kpl_18:5_5 Kpl_18:5_6 Kpl_18:5_7 Kpl_18:5_8 Kpl_18:5_9 Kpl_18:5_10 Kpl_18:5_11 Kpl_18:5_12 Kpl_18:5_13 Kpl_18:5_14 Kpl_18:5_15 Kpl_18:5_16 Kpl_18:5_17 Kpl_18:5_18 Kpl_18:5_19 Kpl_18:5_20 Kpl_18:5_21 Kpl_18:5_22 Kpl_18:5_23 Kpl_18:5_24 Kpl_18:5_25
Kpl:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:6 Ἄνθρωπος ἄνθρωπος πρὸς πάντα οἰκεῖα σαρκὸς αὐτοῦ οὐ προσελεύσεται ἀποκαλύψαι ἀσχημοσύνην· ἐγὼ κύριος.
Kpl:18:6 No man shall draw nigh to any of his near kindred to uncover their nakedness; I am the Lord. (Leviticus 18:6 Brenton)
Kpl:18:6 Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Pan! (Kpł 18:6 BT_4)
Kpl:18:6 Ἄνθρωπος ἄνθρωπος πρὸς πάντα οἰκεῖα σαρκὸς αὐτοῦ οὐ προσελεύσεται ἀποκαλύψαι ἀσχημοσύνην· ἐγὼ κύριος.
Kpl:18:6 ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἰκεῖος (-α) -ον σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:18:6 Ludzki Ludzki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Właściciele nieruchomości należące do rodziny Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By nadchodzić By odkrywać się/objawiaj un-schema-ness Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:18:6 *)/anTrOpos a)/nTrOpos pro\s pa/nta oi)kei=a sarko\s au)tou= ou) proseleu/setai a)pokalu/PSai a)sCHEmosu/nEn· e)gO\ ku/rios.
Kpl:18:6 anTrOpos anTrOpos pros panta oikeia sarkos autu u proseleusetai apokalyPSai asCHEmosynEn· egO kyrios.
Kpl:18:6 N2_NSM N2_NSM P A3_APN A1A_APN N3K_GSF RD_GSM D VF_FMI3S VA_AAN N1_ASF RP_NS N2_NSM
Kpl:18:6 human human toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of householder belonging to a household flesh he/she/it/same οὐχ before rough breathing to approach to uncover/reveal un-schema-ness I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:18:6 human (nom) human (nom) toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) householder ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) flesh (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-APPROACH-ed to-UNCOVER/REVEAL, be-you(sg)-UNCOVER/REVEAL-ed!, he/she/it-happens-to-UNCOVER/REVEAL (opt) un-schema-ness (acc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Kpl:18:6 Kpl_18:6_1 Kpl_18:6_2 Kpl_18:6_3 Kpl_18:6_4 Kpl_18:6_5 Kpl_18:6_6 Kpl_18:6_7 Kpl_18:6_8 Kpl_18:6_9 Kpl_18:6_10 Kpl_18:6_11 Kpl_18:6_12 Kpl_18:6_13
Kpl:18:6 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:7 ἀσχημοσύνην πατρός σου καὶ ἀσχημοσύνην μητρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· μήτηρ γάρ σού ἐστιν, καὶ οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
Kpl:18:7 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, for she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness. (Leviticus 18:7 Brenton)
Kpl:18:7 Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką - nie będziesz odsłaniać jej nagości. (Kpł 18:7 BT_4)
Kpl:18:7 ἀσχημοσύνην πατρός σου καὶ ἀσχημοσύνην μητρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· μήτηρ γάρ σού ἐστιν, καὶ οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
Kpl:18:7 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:18:7 un-schema-ness Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie un-schema-ness Matka Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Matka Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj un-schema-ness On/ona/to/to samo
Kpl:18:7 a)sCHEmosu/nEn patro/s sou kai\ a)sCHEmosu/nEn mEtro/s sou ou)k a)pokalu/PSeis· mE/tEr ga/r sou/ e)stin, kai\ ou)k a)pokalu/PSeis tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tE=s.
Kpl:18:7 asCHEmosynEn patros su kai asCHEmosynEn mEtros su uk apokalyPSeis· mEtEr gar su estin, kai uk apokalyPSeis tEn asCHEmosynEn autEs.
Kpl:18:7 N1_ASF N3_GSM RP_GS C N1_ASF N3_GSF RP_GS D VF_FAI2S N3_NSF x RP_GS V9_PAI3S C D VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF RD_GSF
Kpl:18:7 un-schema-ness father you; your/yours(sg) and also, even, namely un-schema-ness mother you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal mother for since, as you; your/yours(sg) to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal the un-schema-ness he/she/it/same
Kpl:18:7 un-schema-ness (acc) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and un-schema-ness (acc) mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL mother (nom) for you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is and not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL the (acc) un-schema-ness (acc) her/it/same (gen)
Kpl:18:7 Kpl_18:7_1 Kpl_18:7_2 Kpl_18:7_3 Kpl_18:7_4 Kpl_18:7_5 Kpl_18:7_6 Kpl_18:7_7 Kpl_18:7_8 Kpl_18:7_9 Kpl_18:7_10 Kpl_18:7_11 Kpl_18:7_12 Kpl_18:7_13 Kpl_18:7_14 Kpl_18:7_15 Kpl_18:7_16 Kpl_18:7_17 Kpl_18:7_18 Kpl_18:7_19
Kpl:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:8 ἀσχημοσύνην γυναικὸς πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· ἀσχημοσύνη πατρός σού ἐστιν.
Kpl:18:8 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's wife; it is thy father's nakedness. (Leviticus 18:8 Brenton)
Kpl:18:8 Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, bo to jest nagość twojego ojca. (Kpł 18:8 BT_4)
Kpl:18:8 ἀσχημοσύνην γυναικὸς πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· ἀσχημοσύνη πατρός σού ἐστιν.
Kpl:18:8 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:18:8 un-schema-ness Kobiety/żona Ojciec Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj un-schema-ness Ojciec Ty; twój/twój(sg) By być
Kpl:18:8 a)sCHEmosu/nEn gunaiko\s patro/s sou ou)k a)pokalu/PSeis· a)sCHEmosu/nE patro/s sou/ e)stin.
Kpl:18:8 asCHEmosynEn gynaikos patros su uk apokalyPSeis· asCHEmosynE patros su estin.
Kpl:18:8 N1_ASF N3K_GSF N3_GSM RP_GS D VF_FAI2S N1_NSF N3_GSM RP_GS V9_PAI3S
Kpl:18:8 un-schema-ness woman/wife father you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal un-schema-ness father you; your/yours(sg) to be
Kpl:18:8 un-schema-ness (acc) woman/wife (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL un-schema-ness (nom|voc) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Kpl:18:8 Kpl_18:8_1 Kpl_18:8_2 Kpl_18:8_3 Kpl_18:8_4 Kpl_18:8_5 Kpl_18:8_6 Kpl_18:8_7 Kpl_18:8_8 Kpl_18:8_9 Kpl_18:8_10
Kpl:18:8 x x x x x x x x x x
Kpl:18:9 ἀσχημοσύνην τῆς ἀδελφῆς σου ἐκ πατρός σου ἢ ἐκ μητρός σου, ἐνδογενοῦς ἢ γεγεννημένης ἔξω, οὐκ ἀποκαλύψεις ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
Kpl:18:9 The nakedness of thy sister by thy father or by thy mother, born at home or abroad, their nakedness thou shalt not uncover. (Leviticus 18:9 Brenton)
Kpl:18:9 Nie będziesz odsłaniać nagości swojej siostry, córki twojego ojca lub córki twojej matki, bez względu na to, czy urodziła się w domu, czy na zewnątrz. (Kpł 18:9 BT_4)
Kpl:18:9 ἀσχημοσύνην τῆς ἀδελφῆς σου ἐκ πατρός σου ἐκ μητρός σου, ἐνδογενοῦς γεγεννημένης ἔξω, οὐκ ἀποκαλύψεις ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
Kpl:18:9 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ἐκ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἤ[1] γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:18:9 un-schema-ness Siostra Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ojciec Ty; twój/twój(sg) Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Matka Ty; twój/twój(sg) Albo By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj un-schema-ness On/ona/to/to samo
Kpl:18:9 a)sCHEmosu/nEn tE=s a)delfE=s sou e)k patro/s sou E)\ e)k mEtro/s sou, e)ndogenou=s E)\ gegennEme/nEs e)/XO, ou)k a)pokalu/PSeis a)sCHEmosu/nEn au)tE=s.
Kpl:18:9 asCHEmosynEn tEs adelfEs su ek patros su E ek mEtros su, endogenus E gegennEmenEs eXO, uk apokalyPSeis asCHEmosynEn autEs.
Kpl:18:9 N1_ASF RA_GSF N1_GSF RP_GS P N3_GSM RP_GS C P N3_GSF RP_GS A1C_GSF C VM_XMPGSF D D VF_FAI2S N1_ASF RD_GSF
Kpl:18:9 un-schema-ness the sister you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels father you; your/yours(sg) or out of (+gen) ἐξ before vowels mother you; your/yours(sg) ć or to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of outside; to have; to be permitted οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal un-schema-ness he/she/it/same
Kpl:18:9 un-schema-ness (acc) the (gen) sister (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or out of (+gen) mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   or having-been-FATHER-ed (gen) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL un-schema-ness (acc) her/it/same (gen)
Kpl:18:9 Kpl_18:9_1 Kpl_18:9_2 Kpl_18:9_3 Kpl_18:9_4 Kpl_18:9_5 Kpl_18:9_6 Kpl_18:9_7 Kpl_18:9_8 Kpl_18:9_9 Kpl_18:9_10 Kpl_18:9_11 Kpl_18:9_12 Kpl_18:9_13 Kpl_18:9_14 Kpl_18:9_15 Kpl_18:9_16 Kpl_18:9_17 Kpl_18:9_18 Kpl_18:9_19
Kpl:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:10 ἀσχημοσύνην θυγατρὸς υἱοῦ σου ἢ θυγατρὸς θυγατρός σου, οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῶν, ὅτι σὴ ἀσχημοσύνη ἐστίν.
Kpl:18:10 The nakedness of thy son's daughter, or thy daughter's daughter, their nakedness thou shalt not uncover; because it is thy nakedness. (Leviticus 18:10 Brenton)
Kpl:18:10 Nie będziesz odsłaniać nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością. (Kpł 18:10 BT_4)
Kpl:18:10 ἀσχημοσύνην θυγατρὸς υἱοῦ σου θυγατρὸς θυγατρός σου, οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῶν, ὅτι σὴ ἀσχημοσύνη ἐστίν.
Kpl:18:10 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι σός -ή -όν ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:18:10 un-schema-ness Córka Syn Ty; twój/twój(sg) Albo Córka Córka Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj un-schema-ness On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Twój/twój(sg) un-schema-ness By być
Kpl:18:10 a)sCHEmosu/nEn Tugatro\s ui(ou= sou E)\ Tugatro\s Tugatro/s sou, ou)k a)pokalu/PSeis tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tO=n, o(/ti sE\ a)sCHEmosu/nE e)sti/n.
Kpl:18:10 asCHEmosynEn Tygatros hyiu su E Tygatros Tygatros su, uk apokalyPSeis tEn asCHEmosynEn autOn, hoti sE asCHEmosynE estin.
Kpl:18:10 N1_ASF N3_GSF N2_GSM RP_GS C N3_GSF N3_GSF RP_GS D VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF RD_GPF C A1_NSF N1_NSF V9_PAI3S
Kpl:18:10 un-schema-ness daughter son you; your/yours(sg) or daughter daughter you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal the un-schema-ness he/she/it/same because/that your/yours(sg) un-schema-ness to be
Kpl:18:10 un-schema-ness (acc) daughter (gen) son (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or daughter (gen) daughter (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL the (acc) un-schema-ness (acc) them/same (gen) because/that your/yours(sg) (nom|voc) un-schema-ness (nom|voc) he/she/it-is
Kpl:18:10 Kpl_18:10_1 Kpl_18:10_2 Kpl_18:10_3 Kpl_18:10_4 Kpl_18:10_5 Kpl_18:10_6 Kpl_18:10_7 Kpl_18:10_8 Kpl_18:10_9 Kpl_18:10_10 Kpl_18:10_11 Kpl_18:10_12 Kpl_18:10_13 Kpl_18:10_14 Kpl_18:10_15 Kpl_18:10_16 Kpl_18:10_17
Kpl:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:11 ἀσχημοσύνην θυγατρὸς γυναικὸς πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· ὁμοπατρία ἀδελφή σού ἐστιν, οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
Kpl:18:11 Thou shalt not uncover the nakedness of the daughter of thy father's wife; she is thy sister by the same father: thou shalt not uncover her nakedness. (Leviticus 18:11 Brenton)
Kpl:18:11 Nie będziesz odsłaniać nagości córki żony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoją siostrą. (Kpł 18:11 BT_4)
Kpl:18:11 ἀσχημοσύνην θυγατρὸς γυναικὸς πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· ὁμοπατρία ἀδελφή σού ἐστιν, οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
Kpl:18:11 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-)   ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:18:11 un-schema-ness Córka Kobiety/żona Ojciec Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Siostra Ty; twój/twój(sg) By być ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj un-schema-ness On/ona/to/to samo
Kpl:18:11 a)sCHEmosu/nEn Tugatro\s gunaiko\s patro/s sou ou)k a)pokalu/PSeis· o(mopatri/a a)delfE/ sou/ e)stin, ou)k a)pokalu/PSeis tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tE=s.
Kpl:18:11 asCHEmosynEn Tygatros gynaikos patros su uk apokalyPSeis· homopatria adelfE su estin, uk apokalyPSeis tEn asCHEmosynEn autEs.
Kpl:18:11 N1_ASF N3_GSF N3K_GSF N3_GSM RP_GS D VF_FAI2S A1A_NSF N1_NSF RP_GS V9_PAI3S D VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF RD_GSF
Kpl:18:11 un-schema-ness daughter woman/wife father you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal ć sister you; your/yours(sg) to be οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal the un-schema-ness he/she/it/same
Kpl:18:11 un-schema-ness (acc) daughter (gen) woman/wife (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL   sister (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL the (acc) un-schema-ness (acc) her/it/same (gen)
Kpl:18:11 Kpl_18:11_1 Kpl_18:11_2 Kpl_18:11_3 Kpl_18:11_4 Kpl_18:11_5 Kpl_18:11_6 Kpl_18:11_7 Kpl_18:11_8 Kpl_18:11_9 Kpl_18:11_10 Kpl_18:11_11 Kpl_18:11_12 Kpl_18:11_13 Kpl_18:11_14 Kpl_18:11_15 Kpl_18:11_16
Kpl:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:12 ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· οἰκεία γὰρ πατρός σού ἐστιν.
Kpl:18:12 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister, for she is near akin to thy father. (Leviticus 18:12 Brenton)
Kpl:18:12 Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojego ojca, bo ona jest krewną twojego ojca. (Kpł 18:12 BT_4)
Kpl:18:12 ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· οἰκεία γὰρ πατρός σού ἐστιν.
Kpl:18:12 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ἀδελφή, -ῆς, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) οἰκεῖος (-α) -ον γάρ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:18:12 un-schema-ness Siostra Ojciec Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Właściciele nieruchomości należące do rodziny Dla odtąd, jak Ojciec Ty; twój/twój(sg) By być
Kpl:18:12 a)sCHEmosu/nEn a)delfE=s patro/s sou ou)k a)pokalu/PSeis· oi)kei/a ga\r patro/s sou/ e)stin.
Kpl:18:12 asCHEmosynEn adelfEs patros su uk apokalyPSeis· oikeia gar patros su estin.
Kpl:18:12 N1_ASF N1_GSF N3_GSM RP_GS D VF_FAI2S A1A_NSF x N3_GSM RP_GS V9_PAI3S
Kpl:18:12 un-schema-ness sister father you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal householder belonging to a household for since, as father you; your/yours(sg) to be
Kpl:18:12 un-schema-ness (acc) sister (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL householder ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) for father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Kpl:18:12 Kpl_18:12_1 Kpl_18:12_2 Kpl_18:12_3 Kpl_18:12_4 Kpl_18:12_5 Kpl_18:12_6 Kpl_18:12_7 Kpl_18:12_8 Kpl_18:12_9 Kpl_18:12_10 Kpl_18:12_11
Kpl:18:12 x x x x x x x x x x x
Kpl:18:13 ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς μητρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· οἰκεία γὰρ μητρός σού ἐστιν.
Kpl:18:13 Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, for she is near akin to thy mother. (Leviticus 18:13 Brenton)
Kpl:18:13 Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojej matki, bo jest ona krewną twojej matki. (Kpł 18:13 BT_4)
Kpl:18:13 ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς μητρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· οἰκεία γὰρ μητρός σού ἐστιν.
Kpl:18:13 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ἀδελφή, -ῆς, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) οἰκεῖος (-α) -ον γάρ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:18:13 un-schema-ness Siostra Matka Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Właściciele nieruchomości należące do rodziny Dla odtąd, jak Matka Ty; twój/twój(sg) By być
Kpl:18:13 a)sCHEmosu/nEn a)delfE=s mEtro/s sou ou)k a)pokalu/PSeis· oi)kei/a ga\r mEtro/s sou/ e)stin.
Kpl:18:13 asCHEmosynEn adelfEs mEtros su uk apokalyPSeis· oikeia gar mEtros su estin.
Kpl:18:13 N1_ASF N1_GSF N3_GSF RP_GS D VF_FAI2S A1A_NSF x N3_GSF RP_GS V9_PAI3S
Kpl:18:13 un-schema-ness sister mother you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal householder belonging to a household for since, as mother you; your/yours(sg) to be
Kpl:18:13 un-schema-ness (acc) sister (gen) mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL householder ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) for mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Kpl:18:13 Kpl_18:13_1 Kpl_18:13_2 Kpl_18:13_3 Kpl_18:13_4 Kpl_18:13_5 Kpl_18:13_6 Kpl_18:13_7 Kpl_18:13_8 Kpl_18:13_9 Kpl_18:13_10 Kpl_18:13_11
Kpl:18:13 x x x x x x x x x x x
Kpl:18:14 ἀσχημοσύνην ἀδελφοῦ τοῦ πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ οὐκ εἰσελεύσῃ· συγγενὴς γάρ σού ἐστιν.
Kpl:18:14 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother, and thou shalt not go in to his wife; for she is thy relation. (Leviticus 18:14 Brenton)
Kpl:18:14 Nie będziesz odsłaniać nagości brata swojego ojca: nie będziesz się zbliżał do jego żony, bo jest ona twoją ciotką. (Kpł 18:14 BT_4)
Kpl:18:14 ἀσχημοσύνην ἀδελφοῦ τοῦ πατρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ οὐκ εἰσελεύσῃ· συγγενὴς γάρ σού ἐστιν.
Kpl:18:14 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) καί πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:18:14 un-schema-ness Brat Ojciec Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) By być
Kpl:18:14 a)sCHEmosu/nEn a)delfou= tou= patro/s sou ou)k a)pokalu/PSeis kai\ pro\s tE\n gunai=ka au)tou= ou)k ei)seleu/sE|· suggenE\s ga/r sou/ e)stin.
Kpl:18:14 asCHEmosynEn adelfu tu patros su uk apokalyPSeis kai pros tEn gynaika autu uk eiseleusE· syngenEs gar su estin.
Kpl:18:14 N1_ASF N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS D VF_FAI2S C P RA_ASF N3K_ASF RD_GSM D VF_FMI2S A3H_NSF x RP_GS V9_PAI3S
Kpl:18:14 un-schema-ness brother the father you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife he/she/it/same οὐχ before rough breathing to enter friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) for since, as you; your/yours(sg) to be
Kpl:18:14 un-schema-ness (acc) brother (gen) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) not you(sg)-will-be-ENTER-ed friend ([Adj] nom) for you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Kpl:18:14 Kpl_18:14_1 Kpl_18:14_2 Kpl_18:14_3 Kpl_18:14_4 Kpl_18:14_5 Kpl_18:14_6 Kpl_18:14_7 Kpl_18:14_8 Kpl_18:14_9 Kpl_18:14_10 Kpl_18:14_11 Kpl_18:14_12 Kpl_18:14_13 Kpl_18:14_14 Kpl_18:14_15 Kpl_18:14_16 Kpl_18:14_17 Kpl_18:14_18
Kpl:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:15 ἀσχημοσύνην νύμφης σου οὐκ ἀποκαλύψεις· γυνὴ γὰρ υἱοῦ σού ἐστιν, οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
Kpl:18:15 Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter-in-law, for she is thy son's wife, thou shalt not uncover her nakedness. (Leviticus 18:15 Brenton)
Kpl:18:15 Nie będziesz odsłaniać nagości swojej synowej, bo jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniać jej nagości. (Kpł 18:15 BT_4)
Kpl:18:15 ἀσχημοσύνην νύμφης σου οὐκ ἀποκαλύψεις· γυνὴ γὰρ υἱοῦ σού ἐστιν, οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
Kpl:18:15 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ νύμφη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι γάρ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:18:15 un-schema-ness Panny młodej/synowa Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Kobiety/żona Dla odtąd, jak Syn Ty; twój/twój(sg) By być ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj un-schema-ness On/ona/to/to samo
Kpl:18:15 a)sCHEmosu/nEn nu/mfEs sou ou)k a)pokalu/PSeis· gunE\ ga\r ui(ou= sou/ e)stin, ou)k a)pokalu/PSeis tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tE=s.
Kpl:18:15 asCHEmosynEn nymfEs su uk apokalyPSeis· gynE gar hyiu su estin, uk apokalyPSeis tEn asCHEmosynEn autEs.
Kpl:18:15 N1_ASF N1_GSF RP_GS D VF_FAI2S N3K_NSF x N2_GSM RP_GS V9_PAI3S D VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF RD_GSF
Kpl:18:15 un-schema-ness bride/daughter-in-law you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal woman/wife for since, as son you; your/yours(sg) to be οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal the un-schema-ness he/she/it/same
Kpl:18:15 un-schema-ness (acc) bride/daughter-in-law (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL woman/wife (nom) for son (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL the (acc) un-schema-ness (acc) her/it/same (gen)
Kpl:18:15 Kpl_18:15_1 Kpl_18:15_2 Kpl_18:15_3 Kpl_18:15_4 Kpl_18:15_5 Kpl_18:15_6 Kpl_18:15_7 Kpl_18:15_8 Kpl_18:15_9 Kpl_18:15_10 Kpl_18:15_11 Kpl_18:15_12 Kpl_18:15_13 Kpl_18:15_14 Kpl_18:15_15
Kpl:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:16 ἀσχημοσύνην γυναικὸς ἀδελφοῦ σου οὐκ ἀποκαλύψεις· ἀσχημοσύνη ἀδελφοῦ σού ἐστιν.
Kpl:18:16 Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife: it is thy brother's nakedness. (Leviticus 18:16 Brenton)
Kpl:18:16 Nie będziesz odsłaniać nagości swojej bratowej, jest to nagość twojego brata. (Kpł 18:16 BT_4)
Kpl:18:16 ἀσχημοσύνην γυναικὸς ἀδελφοῦ σου οὐκ ἀποκαλύψεις· ἀσχημοσύνη ἀδελφοῦ σού ἐστιν.
Kpl:18:16 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:18:16 un-schema-ness Kobiety/żona Brat Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj un-schema-ness Brat Ty; twój/twój(sg) By być
Kpl:18:16 a)sCHEmosu/nEn gunaiko\s a)delfou= sou ou)k a)pokalu/PSeis· a)sCHEmosu/nE a)delfou= sou/ e)stin.
Kpl:18:16 asCHEmosynEn gynaikos adelfu su uk apokalyPSeis· asCHEmosynE adelfu su estin.
Kpl:18:16 N1_ASF N3K_GSF N2_GSM RP_GS D VF_FAI2S N1_NSF N2_GSM RP_GS V9_PAI3S
Kpl:18:16 un-schema-ness woman/wife brother you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal un-schema-ness brother you; your/yours(sg) to be
Kpl:18:16 un-schema-ness (acc) woman/wife (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL un-schema-ness (nom|voc) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Kpl:18:16 Kpl_18:16_1 Kpl_18:16_2 Kpl_18:16_3 Kpl_18:16_4 Kpl_18:16_5 Kpl_18:16_6 Kpl_18:16_7 Kpl_18:16_8 Kpl_18:16_9 Kpl_18:16_10
Kpl:18:16 x x x x x x x x x x
Kpl:18:17 ἀσχημοσύνην γυναικὸς καὶ θυγατρὸς αὐτῆς οὐκ ἀποκαλύψεις· τὴν θυγατέρα τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ τὴν θυγατέρα τῆς θυγατρὸς αὐτῆς οὐ λήμψῃ ἀποκαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῶν· οἰκεῖαι γάρ σού εἰσιν, ἀσέβημά ἐστιν.
Kpl:18:17 The nakedness of a woman and her daughter shalt thou not uncover; her son's daughter, and her daughter's daughter, shalt thou not take, to uncover their nakedness, for they are thy kinswomen: it is impiety. (Leviticus 18:17 Brenton)
Kpl:18:17 Nie będziesz odsłaniać nagości kobiety i jej córki. Nie będziesz brał córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one jej ciałem. Byłaby to rozpusta! (Kpł 18:17 BT_4)
Kpl:18:17 ἀσχημοσύνην γυναικὸς καὶ θυγατρὸς αὐτῆς οὐκ ἀποκαλύψεις· τὴν θυγατέρα τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ τὴν θυγατέρα τῆς θυγατρὸς αὐτῆς οὐ λήμψῃ ἀποκαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῶν· οἰκεῖαι γάρ σού εἰσιν, ἀσέβημά ἐστιν.
Kpl:18:17 ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οἰκεῖος (-α) -ον γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:18:17 un-schema-ness Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Córka Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka Córka On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By odkrywać się/objawiaj un-schema-ness On/ona/to/to samo Właściciele nieruchomości należące do rodziny Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) By iść; by być By być
Kpl:18:17 a)sCHEmosu/nEn gunaiko\s kai\ Tugatro\s au)tE=s ou)k a)pokalu/PSeis· tE\n Tugate/ra tou= ui(ou= au)tE=s kai\ tE\n Tugate/ra tE=s Tugatro\s au)tE=s ou) lE/mPSE| a)pokalu/PSai tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tO=n· oi)kei=ai ga/r sou/ ei)sin, a)se/bEma/ e)stin.
Kpl:18:17 asCHEmosynEn gynaikos kai Tygatros autEs uk apokalyPSeis· tEn Tygatera tu hyiu autEs kai tEn Tygatera tEs Tygatros autEs u lEmPSE apokalyPSai tEn asCHEmosynEn autOn· oikeiai gar su eisin, asebEma estin.
Kpl:18:17 N1_ASF N3K_GSF C N3_GSF RD_GSF D VF_FAI2S RA_ASF N3_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSF C RA_ASF N3_ASF RA_GSF N3_GSF RD_GSF D VF_FMI2S VA_AAN RA_ASF N1_ASF RD_GPF A1A_NPF x RP_GS V9_PAI3P N3M_NSN V9_PAI3S
Kpl:18:17 un-schema-ness woman/wife and also, even, namely daughter he/she/it/same οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal the daughter the son he/she/it/same and also, even, namely the daughter the daughter he/she/it/same οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to uncover/reveal the un-schema-ness he/she/it/same householder belonging to a household for since, as you; your/yours(sg) to go; to be ć to be
Kpl:18:17 un-schema-ness (acc) woman/wife (gen) and daughter (gen) her/it/same (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL the (acc) daughter (acc) the (gen) son (gen) her/it/same (gen) and the (acc) daughter (acc) the (gen) daughter (gen) her/it/same (gen) not you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed to-UNCOVER/REVEAL, be-you(sg)-UNCOVER/REVEAL-ed!, he/she/it-happens-to-UNCOVER/REVEAL (opt) the (acc) un-schema-ness (acc) them/same (gen) householder ([Adj] nom|voc) for you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are   he/she/it-is
Kpl:18:17 Kpl_18:17_1 Kpl_18:17_2 Kpl_18:17_3 Kpl_18:17_4 Kpl_18:17_5 Kpl_18:17_6 Kpl_18:17_7 Kpl_18:17_8 Kpl_18:17_9 Kpl_18:17_10 Kpl_18:17_11 Kpl_18:17_12 Kpl_18:17_13 Kpl_18:17_14 Kpl_18:17_15 Kpl_18:17_16 Kpl_18:17_17 Kpl_18:17_18 Kpl_18:17_19 Kpl_18:17_20 Kpl_18:17_21 Kpl_18:17_22 Kpl_18:17_23 Kpl_18:17_24 Kpl_18:17_25 Kpl_18:17_26 Kpl_18:17_27 Kpl_18:17_28 Kpl_18:17_29 Kpl_18:17_30
Kpl:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:18 γυναῖκα ἐπὶ ἀδελφῇ αὐτῆς οὐ λήμψῃ ἀντίζηλον ἀποκαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς ἐπ’ αὐτῇ ἔτι ζώσης αὐτῆς.
Kpl:18:18 Thou shalt not take a wife in addition to her sister, as a rival, to uncover her nakedness in opposition to her, while she is yet living. (Leviticus 18:18 Brenton)
Kpl:18:18 Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej nagość za życia tamtej, byłoby to sposobnością do niezgody. (Kpł 18:18 BT_4)
Kpl:18:18 γυναῖκα ἐπὶ ἀδελφῇ αὐτῆς οὐ λήμψῃ ἀντίζηλον ἀποκαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς ἐπ’ αὐτῇ ἔτι ζώσης αὐτῆς.
Kpl:18:18 γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐπί ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:18:18 Kobiety/żona Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siostra On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By odkrywać się/objawiaj un-schema-ness On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) On/ona/to/to samo
Kpl:18:18 gunai=ka e)pi\ a)delfE=| au)tE=s ou) lE/mPSE| a)nti/DZElon a)pokalu/PSai tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tE=s e)p’ au)tE=| e)/ti DZO/sEs au)tE=s.
Kpl:18:18 gynaika epi adelfE autEs u lEmPSE antiDZElon apokalyPSai tEn asCHEmosynEn autEs ep’ autE eti DZOsEs autEs.
Kpl:18:18 N3K_ASF P N1_DSF RD_GSF D VF_FMI2S N2_ASF VA_AAN RA_ASF N1_ASF RD_GSF P RD_DSF D V3_PAPGSF RD_GSF
Kpl:18:18 woman/wife upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sister he/she/it/same οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć to uncover/reveal the un-schema-ness he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) he/she/it/same
Kpl:18:18 woman/wife (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sister (dat) her/it/same (gen) not you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed   to-UNCOVER/REVEAL, be-you(sg)-UNCOVER/REVEAL-ed!, he/she/it-happens-to-UNCOVER/REVEAL (opt) the (acc) un-schema-ness (acc) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (dat) yet/still while EXISTS-ing (gen) her/it/same (gen)
Kpl:18:18 Kpl_18:18_1 Kpl_18:18_2 Kpl_18:18_3 Kpl_18:18_4 Kpl_18:18_5 Kpl_18:18_6 Kpl_18:18_7 Kpl_18:18_8 Kpl_18:18_9 Kpl_18:18_10 Kpl_18:18_11 Kpl_18:18_12 Kpl_18:18_13 Kpl_18:18_14 Kpl_18:18_15 Kpl_18:18_16
Kpl:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:19 καὶ πρὸς γυναῖκα ἐν χωρισμῷ ἀκαθαρσίας αὐτῆς οὐ προσελεύσῃ ἀποκαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
Kpl:18:19 And thou shalt not go in to a woman under separation for her uncleanness, to uncover her nakedness. (Leviticus 18:19 Brenton)
Kpl:18:19 Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość, podczas jej nieczystości miesięcznej. (Kpł 18:19 BT_4)
Kpl:18:19 Καὶ πρὸς γυναῖκα ἐν χωρισμῷ ἀκαθαρσίας αὐτῆς οὐ προσελεύσῃ ἀποκαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.
Kpl:18:19 καί πρός γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν   ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:18:19 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród uncleaness On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By nadchodzić By odkrywać się/objawiaj un-schema-ness On/ona/to/to samo
Kpl:18:19 *kai\ pro\s gunai=ka e)n CHOrismO=| a)kaTarsi/as au)tE=s ou) proseleu/sE| a)pokalu/PSai tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tE=s.
Kpl:18:19 kai pros gynaika en CHOrismO akaTarsias autEs u proseleusE apokalyPSai tEn asCHEmosynEn autEs.
Kpl:18:19 C P N3K_ASF P N2_DSM N1A_GSF RD_GSF D VF_FMI2S VA_AAN RA_ASF N1_ASF RD_GSF
Kpl:18:19 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć uncleaness he/she/it/same οὐχ before rough breathing to approach to uncover/reveal the un-schema-ness he/she/it/same
Kpl:18:19 and toward (+acc,+gen,+dat) woman/wife (acc) in/among/by (+dat)   uncleaness (gen), uncleanesss (acc) her/it/same (gen) not you(sg)-will-be-APPROACH-ed to-UNCOVER/REVEAL, be-you(sg)-UNCOVER/REVEAL-ed!, he/she/it-happens-to-UNCOVER/REVEAL (opt) the (acc) un-schema-ness (acc) her/it/same (gen)
Kpl:18:19 Kpl_18:19_1 Kpl_18:19_2 Kpl_18:19_3 Kpl_18:19_4 Kpl_18:19_5 Kpl_18:19_6 Kpl_18:19_7 Kpl_18:19_8 Kpl_18:19_9 Kpl_18:19_10 Kpl_18:19_11 Kpl_18:19_12 Kpl_18:19_13
Kpl:18:19 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:20 καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου οὐ δώσεις κοίτην σπέρματός σου ἐκμιανθῆναι πρὸς αὐτήν.
Kpl:18:20 And thou shalt not lie with thy neighbour's wife, to defile thyself with her. (Leviticus 18:20 Brenton)
Kpl:18:20 Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, wylewając nasienie; przez to stałbyś się nieczystym. (Kpł 18:20 BT_4)
Kpl:18:20 καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου οὐ δώσεις κοίτην σπέρματός σου ἐκμιανθῆναι πρὸς αὐτήν.
Kpl:18:20 καί πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κοίτη, -ης, ἡ σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:18:20 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By dawać Łóżko [zobacz spółkowanie] Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Kpl:18:20 kai\ pro\s tE\n gunai=ka tou= plEsi/on sou ou) dO/seis koi/tEn spe/rmato/s sou e)kmianTE=nai pro\s au)tE/n.
Kpl:18:20 kai pros tEn gynaika tu plEsion su u dOseis koitEn spermatos su ekmianTEnai pros autEn.
Kpl:18:20 C P RA_ASF N3K_ASF RA_GSM D RP_GS D VF_FAI2S N1_ASF N3M_GSN RP_GS VC_APN P RD_ASF
Kpl:18:20 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to give bed [see coitus] seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Kpl:18:20 and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-GIVE bed (acc) seed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Kpl:18:20 Kpl_18:20_1 Kpl_18:20_2 Kpl_18:20_3 Kpl_18:20_4 Kpl_18:20_5 Kpl_18:20_6 Kpl_18:20_7 Kpl_18:20_8 Kpl_18:20_9 Kpl_18:20_10 Kpl_18:20_11 Kpl_18:20_12 Kpl_18:20_13 Kpl_18:20_14 Kpl_18:20_15
Kpl:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:21 καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματός σου οὐ δώσεις λατρεύειν ἄρχοντι καὶ οὐ βεβηλώσεις τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον· ἐγὼ κύριος.
Kpl:18:21 And thou shalt not give of thy seed to serve a ruler; and thou shalt not profane my holy name; I am the Lord. (Leviticus 18:21 Brenton)
Kpl:18:21 Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan! (Kpł 18:21 BT_4)
Kpl:18:21 καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματός σου οὐ δώσεις λατρεύειν ἄρχοντι καὶ οὐ βεβηλώσεις τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον· ἐγὼ κύριος.
Kpl:18:21 καί ἀπό ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:18:21 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By dawać By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nazwisko {Imię} co do Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:18:21 kai\ a)po\ tou= spe/rmato/s sou ou) dO/seis latreu/ein a)/rCHonti kai\ ou) bebElO/seis to\ o)/noma to\ a(/gion· e)gO\ ku/rios.
Kpl:18:21 kai apo tu spermatos su u dOseis latreuein arCHonti kai u bebElOseis to onoma to hagion· egO kyrios.
Kpl:18:21 C P RA_GSN N3M_GSN RP_GS D VF_FAI2S V1_PAN N3_DSM C D VF_FAI2S RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RP_NS N2_NSM
Kpl:18:21 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to give to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices ruler; to begin and also, even, namely οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the name with regard to the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:18:21 and away from (+gen) the (gen) seed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-GIVE to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES ruler (dat); while BEGIN-ing (dat) and not you(sg)-will-DEFILE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Kpl:18:21 Kpl_18:21_1 Kpl_18:21_2 Kpl_18:21_3 Kpl_18:21_4 Kpl_18:21_5 Kpl_18:21_6 Kpl_18:21_7 Kpl_18:21_8 Kpl_18:21_9 Kpl_18:21_10 Kpl_18:21_11 Kpl_18:21_12 Kpl_18:21_13 Kpl_18:21_14 Kpl_18:21_15 Kpl_18:21_16 Kpl_18:21_17 Kpl_18:21_18
Kpl:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:22 καὶ μετὰ ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικός· βδέλυγμα γάρ ἐστιν.
Kpl:18:22 And thou shalt not lie with a man as with a woman, for it is an abomination. (Leviticus 18:22 Brenton)
Kpl:18:22 Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! (Kpł 18:22 BT_4)
Kpl:18:22 καὶ μετὰ ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικός· βδέλυγμα γάρ ἐστιν.
Kpl:18:22 καί μετά ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) κοίτη, -ης, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι βδέλυγμα[τ], -ατος, τό γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:18:22 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Męski ??? Przed przydechem mocnym By dawać wytchnienie/snowi Łóżko [zobacz spółkowanie] Kobiety/żona Wstręt Dla odtąd, jak By być
Kpl:18:22 kai\ meta\ a)/rsenos ou) koimETE/sE| koi/tEn gunaiko/s· bde/lugma ga/r e)stin.
Kpl:18:22 kai meta arsenos u koimETEsE koitEn gynaikos· bdelygma gar estin.
Kpl:18:22 C P A3_GSN D VC_FPI2S N1_ASF N3K_GSF N3M_NSN x V9_PAI3S
Kpl:18:22 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing male οὐχ before rough breathing to repose/sleep bed [see coitus] woman/wife abomination for since, as to be
Kpl:18:22 and after (+acc), with (+gen) male ([Adj] gen) not you(sg)-will-be-REPOSE/SLEEP-ed bed (acc) woman/wife (gen) abomination (nom|acc|voc) for he/she/it-is
Kpl:18:22 Kpl_18:22_1 Kpl_18:22_2 Kpl_18:22_3 Kpl_18:22_4 Kpl_18:22_5 Kpl_18:22_6 Kpl_18:22_7 Kpl_18:22_8 Kpl_18:22_9 Kpl_18:22_10
Kpl:18:22 x x x x x x x x x x
Kpl:18:23 καὶ πρὸς πᾶν τετράπουν οὐ δώσεις τὴν κοίτην σου εἰς σπερματισμὸν ἐκμιανθῆναι πρὸς αὐτό, καὶ γυνὴ οὐ στήσεται πρὸς πᾶν τετράπουν βιβασθῆναι· μυσερὸν γάρ ἐστιν.
Kpl:18:23 Neither shalt thou lie with any quadruped for copulation, to be polluted with it: neither shall a woman present herself before any quadruped to have connexion with it; for it is an abomination. (Leviticus 18:23 Brenton)
Kpl:18:23 Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota! (Kpł 18:23 BT_4)
Kpl:18:23 καὶ πρὸς πᾶν τετράπουν οὐ δώσεις τὴν κοίτην σου εἰς σπερματισμὸν ἐκμιανθῆναι πρὸς αὐτό, καὶ γυνὴ οὐ στήσεται πρὸς πᾶν τετράπουν βιβασθῆναι· μυσερὸν γάρ ἐστιν.
Kpl:18:23 καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] σπερματισμός, -οῦ, ὁ [LXX]   πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος βιβάζω [LXX] (-, -, -, -, -, βιβασ·θ-)   γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:18:23 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Czworonożny ??? Przed przydechem mocnym By dawać Łóżko [zobacz spółkowanie] Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Kopulacja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Czworonożny By wchodzić (stój okrakiem, krocz) Dla odtąd, jak By być
Kpl:18:23 kai\ pro\s pa=n tetra/poun ou) dO/seis tE\n koi/tEn sou ei)s spermatismo\n e)kmianTE=nai pro\s au)to/, kai\ gunE\ ou) stE/setai pro\s pa=n tetra/poun bibasTE=nai· musero\n ga/r e)stin.
Kpl:18:23 kai pros pan tetrapun u dOseis tEn koitEn su eis spermatismon ekmianTEnai pros auto, kai gynE u stEsetai pros pan tetrapun bibasTEnai· myseron gar estin.
Kpl:18:23 C P A3_ASN A1C_ASN D VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N2_ASM VC_APN P RD_ASN C N3K_NSF D VF_FMI3S P A3_ASN A1C_ASN VC_APN A1A_NSN x V9_PAI3S
Kpl:18:23 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of four-footed οὐχ before rough breathing to give the bed [see coitus] you; your/yours(sg) into (+acc) copulation ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely woman/wife οὐχ before rough breathing to cause to stand toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of four-footed to mount (straddle, stride) ć for since, as to be
Kpl:18:23 and toward (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) four-footed ([Adj] nom|acc|voc) not you(sg)-will-GIVE the (acc) bed (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) copulation (acc)   toward (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) and woman/wife (nom) not he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand toward (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) four-footed ([Adj] nom|acc|voc) to-be-MOUNT-ed   for he/she/it-is
Kpl:18:23 Kpl_18:23_1 Kpl_18:23_2 Kpl_18:23_3 Kpl_18:23_4 Kpl_18:23_5 Kpl_18:23_6 Kpl_18:23_7 Kpl_18:23_8 Kpl_18:23_9 Kpl_18:23_10 Kpl_18:23_11 Kpl_18:23_12 Kpl_18:23_13 Kpl_18:23_14 Kpl_18:23_15 Kpl_18:23_16 Kpl_18:23_17 Kpl_18:23_18 Kpl_18:23_19 Kpl_18:23_20 Kpl_18:23_21 Kpl_18:23_22 Kpl_18:23_23 Kpl_18:23_24 Kpl_18:23_25
Kpl:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:24 Μὴ μιαίνεσθε ἐν πᾶσιν τούτοις· ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις ἐμιάνθησαν τὰ ἔθνη, ἃ ἐγὼ ἐξαποστέλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν,
Kpl:18:24 Do not defile yourselves with any of these things; for in all these things the nations are defiled, which I drive out before you, (Leviticus 18:24 Brenton)
Kpl:18:24 Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami. (Kpł 18:24 BT_4)
Kpl:18:24 Μὴ μιαίνεσθε ἐν πᾶσιν τούτοις· ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις ἐμιάνθησαν τὰ ἔθνη, ἐγὼ ἐξαποστέλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν,
Kpl:18:24 μή μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:18:24 Nie By zanieczyszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zanieczyszczać Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który Ja Do ??? Przedtem (+informacja) Twarz Ty
Kpl:18:24 *mE\ miai/nesTe e)n pa=sin tou/tois· e)n pa=si ga\r tou/tois e)mia/nTEsan ta\ e)/TnE, a(/ e)gO\ e)Xaposte/llO pro\ prosO/pou u(mO=n,
Kpl:18:24 mE miainesTe en pasin tutois· en pasi gar tutois emianTEsan ta eTnE, ha egO eXapostellO pro prosOpu hymOn,
Kpl:18:24 D V1_PMI2P P A3_DPN RD_DPN P A3_DPN x RD_DPN VCI_API3P RA_NPN N3E_NPN RR_APN RP_NS V1_PAI1S P N2N_GSN RP_GP
Kpl:18:24 not to pollute in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to pollute the nation [see ethnic] who/whom/which I to ??? before (+gen) face you
Kpl:18:24 not you(pl)-are-being-POLLUTE-ed, be-you(pl)-being-POLLUTE-ed! in/among/by (+dat) all (dat) these (dat) in/among/by (+dat) all (dat) for these (dat) they-were-POLLUTE-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing before (+gen) face (gen) you(pl) (gen)
Kpl:18:24 Kpl_18:24_1 Kpl_18:24_2 Kpl_18:24_3 Kpl_18:24_4 Kpl_18:24_5 Kpl_18:24_6 Kpl_18:24_7 Kpl_18:24_8 Kpl_18:24_9 Kpl_18:24_10 Kpl_18:24_11 Kpl_18:24_12 Kpl_18:24_13 Kpl_18:24_14 Kpl_18:24_15 Kpl_18:24_16 Kpl_18:24_17 Kpl_18:24_18
Kpl:18:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:25 καὶ ἐμιάνθη ἡ γῆ, καὶ ἀνταπέδωκα ἀδικίαν αὐτοῖς δι’ αὐτήν, καὶ προσώχθισεν ἡ γῆ τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπ’ αὐτῆς.
Kpl:18:25 and the land is polluted; and I have recompensed their iniquity to them because of it, and the land is aggrieved with them that dwell upon it. (Leviticus 18:25 Brenton)
Kpl:18:25 Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców. (Kpł 18:25 BT_4)
Kpl:18:25 καὶ ἐμιάνθη γῆ, καὶ ἀνταπέδωκα ἀδικίαν αὐτοῖς δι’ αὐτήν, καὶ προσώχθισεν γῆ τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπ’ αὐτῆς.
Kpl:18:25 καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό διά αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:18:25 I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę Zły uczynki On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być zirytowany Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Kpl:18:25 kai\ e)mia/nTE E( gE=, kai\ a)ntape/dOka a)diki/an au)toi=s di’ au)tE/n, kai\ prosO/CHTisen E( gE= toi=s e)gkaTEme/nois e)p’ au)tE=s.
Kpl:18:25 kai emianTE hE gE, kai antapedOka adikian autois di’ autEn, kai prosOCHTisen hE gE tois enkaTEmenois ep’ autEs.
Kpl:18:25 C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF C VAI_AAI1S N1A_ASF RD_DPM P RD_ASF C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RA_DPM V5_PMPDPM P RD_GSF
Kpl:18:25 and also, even, namely to pollute the earth/land and also, even, namely to pay back reward wrongdoing he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same and also, even, namely to be vexed the earth/land the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Kpl:18:25 and he/she/it-was-POLLUTE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) and I-PAY BACK-ed--REWARD wrongdoing (acc) them/same (dat) because of (+acc), through (+gen) her/it/same (acc) and he/she/it-BE-ed-VEXED the (nom) earth/land (nom|voc) the (dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Kpl:18:25 Kpl_18:25_1 Kpl_18:25_2 Kpl_18:25_3 Kpl_18:25_4 Kpl_18:25_5 Kpl_18:25_6 Kpl_18:25_7 Kpl_18:25_8 Kpl_18:25_9 Kpl_18:25_10 Kpl_18:25_11 Kpl_18:25_12 Kpl_18:25_13 Kpl_18:25_14 Kpl_18:25_15 Kpl_18:25_16 Kpl_18:25_17 Kpl_18:25_18
Kpl:18:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:26 καὶ φυλάξεσθε πάντα τὰ νόμιμά μου καὶ πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ οὐ ποιήσετε ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τούτων, ὁ ἐγχώριος καὶ ὁ προσγενόμενος προσήλυτος ἐν ὑμῖν·
Kpl:18:26 And ye shall keep all my statutes and all my ordinances, and ye shall do none of these abominations; neither the native, nor the stranger that joins himself with you: (Leviticus 18:26 Brenton)
Kpl:18:26 Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. (Kpł 18:26 BT_4)
Kpl:18:26 καὶ φυλάξεσθε πάντα τὰ νόμιμά μου καὶ πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ οὐ ποιήσετε ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τούτων, ἐγχώριος καὶ προσγενόμενος προσήλυτος ἐν ὑμῖν·
Kpl:18:26 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό προσ·γίνομαι [LXX] (-, -, 2nd προσ+γεν-, -, προσ+γεγενη-, -) προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:18:26 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do ??? Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty
Kpl:18:26 kai\ fula/XesTe pa/nta ta\ no/mima/ mou kai\ pa/nta ta\ prosta/gmata/ mou kai\ ou) poiE/sete a)po\ pa/ntOn tO=n bdelugma/tOn tou/tOn, o( e)gCHO/rios kai\ o( prosgeno/menos prosE/lutos e)n u(mi=n·
Kpl:18:26 kai fylaXesTe panta ta nomima mu kai panta ta prostagmata mu kai u poiEsete apo pantOn tOn bdelygmatOn tutOn, ho enCHOrios kai ho prosgenomenos prosElytos en hymin·
Kpl:18:26 C VF_FMI2P A3_APN RA_APN A1_APN RP_GS C A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS C D VF_FAI2P P A3_GPN RA_GPN N3M_GPN RD_GPN RA_NSM A1B_NSM C RA_NSM VB_AMPNSM N2_NSM P RP_DP
Kpl:18:26 and also, even, namely to guard every all, each, every, the whole of the ć I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the abomination this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć and also, even, namely the to ??? proselyte [a convert to Judaism] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Kpl:18:26 and you(pl)-will-be-GUARD-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   me (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   me (gen) and not you(pl)-will-DO/MAKE away from (+gen) all (gen) the (gen) abominations (gen) these (gen) the (nom)   and the (nom) upon being-???-ed (nom) proselyte (nom) in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Kpl:18:26 Kpl_18:26_1 Kpl_18:26_2 Kpl_18:26_3 Kpl_18:26_4 Kpl_18:26_5 Kpl_18:26_6 Kpl_18:26_7 Kpl_18:26_8 Kpl_18:26_9 Kpl_18:26_10 Kpl_18:26_11 Kpl_18:26_12 Kpl_18:26_13 Kpl_18:26_14 Kpl_18:26_15 Kpl_18:26_16 Kpl_18:26_17 Kpl_18:26_18 Kpl_18:26_19 Kpl_18:26_20 Kpl_18:26_21 Kpl_18:26_22 Kpl_18:26_23 Kpl_18:26_24 Kpl_18:26_25 Kpl_18:26_26 Kpl_18:26_27
Kpl:18:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:27 πάντα γὰρ τὰ βδελύγματα ταῦτα ἐποίησαν οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς οἱ ὄντες πρότεροι ὑμῶν, καὶ ἐμιάνθη ἡ γῆ·
Kpl:18:27 (for all these abominations the men of the land did who were before you, and the land was defiled,) (Leviticus 18:27 Brenton)
Kpl:18:27 Bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemi została splugawiona. (Kpł 18:27 BT_4)
Kpl:18:27 πάντα γὰρ τὰ βδελύγματα ταῦτα ἐποίησαν οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς οἱ ὄντες πρότεροι ὑμῶν, καὶ ἐμιάνθη γῆ·
Kpl:18:27 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Kpl:18:27 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak Wstręt To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Ludzki Ziemi/ziemia By być Wcześniej Ty I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać Ziemi/ziemia
Kpl:18:27 pa/nta ga\r ta\ bdelu/gmata tau=ta e)poi/Esan oi( a)/nTrOpoi tE=s gE=s oi( o)/ntes pro/teroi u(mO=n, kai\ e)mia/nTE E( gE=·
Kpl:18:27 panta gar ta bdelygmata tauta epoiEsan hoi anTrOpoi tEs gEs hoi ontes proteroi hymOn, kai emianTE hE gE·
Kpl:18:27 A3_APN x RA_APN N3M_APN RD_APN VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF RA_NPM V9_PAPNPM A1A_NPM RP_GP C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF
Kpl:18:27 every all, each, every, the whole of for since, as the abomination this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make the human the earth/land the to be earlier you and also, even, namely to pollute the earth/land
Kpl:18:27 all (nom|acc|voc), every (acc) for the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) these (nom|acc) they-DO/MAKE-ed the (nom) humans (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) the (nom) while being (nom|voc) earlier ([Adj] nom|voc) you(pl) (gen) and he/she/it-was-POLLUTE-ed the (nom) earth/land (nom|voc)
Kpl:18:27 Kpl_18:27_1 Kpl_18:27_2 Kpl_18:27_3 Kpl_18:27_4 Kpl_18:27_5 Kpl_18:27_6 Kpl_18:27_7 Kpl_18:27_8 Kpl_18:27_9 Kpl_18:27_10 Kpl_18:27_11 Kpl_18:27_12 Kpl_18:27_13 Kpl_18:27_14 Kpl_18:27_15 Kpl_18:27_16 Kpl_18:27_17 Kpl_18:27_18
Kpl:18:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:28 καὶ ἵνα μὴ προσοχθίσῃ ὑμῖν ἡ γῆ ἐν τῷ μιαίνειν ὑμᾶς αὐτήν, ὃν τρόπον προσώχθισεν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς πρὸ ὑμῶν.
Kpl:18:28 and lest the land be aggrieved with you in your polluting it, as it was aggrieved with the nations before you. (Leviticus 18:28 Brenton)
Kpl:18:28 Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który był przed wami. (Kpł 18:28 BT_4)
Kpl:18:28 καὶ ἵνα μὴ προσοχθίσῃ ὑμῖν γῆ ἐν τῷ μιαίνειν ὑμᾶς αὐτήν, ὃν τρόπον προσώχθισεν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς πρὸ ὑμῶν.
Kpl:18:28 καί ἵνα μή προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό πρό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:18:28 I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Nie By być zirytowany Ty Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zanieczyszczać Ty On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By być zirytowany Naród [zobacz etniczny] Przedtem (+informacja) Ty
Kpl:18:28 kai\ i(/na mE\ prosoCHTi/sE| u(mi=n E( gE= e)n tO=| miai/nein u(ma=s au)tE/n, o(\n tro/pon prosO/CHTisen toi=s e)/Tnesin toi=s pro\ u(mO=n.
Kpl:18:28 kai hina mE prosoCHTisE hymin hE gE en tO miainein hymas autEn, hon tropon prosOCHTisen tois eTnesin tois pro hymOn.
Kpl:18:28 C C D VA_AAS3S RP_DP RA_NSF N1_NSF P RA_DSN V1_PAN RP_AP RD_ASF RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_DPN N3E_DPN RA_DPN P RP_GP
Kpl:18:28 and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to be vexed you the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to pollute you he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to be vexed the nation [see ethnic] the before (+gen) you
Kpl:18:28 and so that / in order to /because not he/she/it-should-BE-VEXED, you(sg)-should-be-BE-ed-VEXED you(pl) (dat) the (nom) earth/land (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-POLLUTE-ing you(pl) (acc) her/it/same (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-BE-ed-VEXED the (dat) nations (dat) the (dat) before (+gen) you(pl) (gen)
Kpl:18:28 Kpl_18:28_1 Kpl_18:28_2 Kpl_18:28_3 Kpl_18:28_4 Kpl_18:28_5 Kpl_18:28_6 Kpl_18:28_7 Kpl_18:28_8 Kpl_18:28_9 Kpl_18:28_10 Kpl_18:28_11 Kpl_18:28_12 Kpl_18:28_13 Kpl_18:28_14 Kpl_18:28_15 Kpl_18:28_16 Kpl_18:28_17 Kpl_18:28_18 Kpl_18:28_19 Kpl_18:28_20
Kpl:18:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:29 ὅτι πᾶς, ὃς ἂν ποιήσῃ ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τούτων, ἐξολεθρευθήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ποιοῦσαι ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν.
Kpl:18:29 For whosoever shall do any of these abominations, the souls that do them shall be destroyed from among their people. (Leviticus 18:29 Brenton)
Kpl:18:29 Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu. (Kpł 18:29 BT_4)
Kpl:18:29 ὅτι πᾶς, ὃς ἂν ποιήσῃ ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τούτων, ἐξολεθρευθήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ποιοῦσαι ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν.
Kpl:18:29 ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:18:29 Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo
Kpl:18:29 o(/ti pa=s, o(\s a)/n poiE/sE| a)po\ pa/ntOn tO=n bdelugma/tOn tou/tOn, e)XoleTreuTE/sontai ai( PSuCHai\ ai( poiou=sai e)k tou= laou= au)tO=n.
Kpl:18:29 hoti pas, hos an poiEsE apo pantOn tOn bdelygmatOn tutOn, eXoleTreuTEsontai hai PSyCHai hai poiusai ek tu lau autOn.
Kpl:18:29 C A3_NSM RR_NSM x VA_AAS3S P A3_GPN RA_GPN N3M_GPN RD_GPN VC_FPI3P RA_NPF N1_NPF RA_NPF V2_PAPNPF P RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Kpl:18:29 because/that every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the abomination this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same
Kpl:18:29 because/that every (nom|voc) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed away from (+gen) all (gen) the (gen) abominations (gen) these (gen) they-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) lifes (nom|voc) the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) out of (+gen) the (gen) people (gen) them/same (gen)
Kpl:18:29 Kpl_18:29_1 Kpl_18:29_2 Kpl_18:29_3 Kpl_18:29_4 Kpl_18:29_5 Kpl_18:29_6 Kpl_18:29_7 Kpl_18:29_8 Kpl_18:29_9 Kpl_18:29_10 Kpl_18:29_11 Kpl_18:29_12 Kpl_18:29_13 Kpl_18:29_14 Kpl_18:29_15 Kpl_18:29_16 Kpl_18:29_17 Kpl_18:29_18 Kpl_18:29_19
Kpl:18:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:18:30 καὶ φυλάξετε τὰ προστάγματά μου, ὅπως μὴ ποιήσητε ἀπὸ πάντων τῶν νομίμων τῶν ἐβδελυγμένων, ἃ γέγονεν πρὸ τοῦ ὑμᾶς, καὶ οὐ μιανθήσεσθε ἐν αὐτοῖς· ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:18:30 And ye shall keep mine ordinances, that ye may not do any of the abominable practices, which have taken place before your time: and ye shall not be polluted in them; for I am the Lord your God. (Leviticus 18:30 Brenton)
Kpl:18:30 Będziecie więc przestrzegać mego zarządzenia, abyście nie czynili nic z obrzydliwych obyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie splugawili się przez nie. Ja jestem Pan, Bóg wasz!» (Kpł 18:30 BT_4)
Kpl:18:30 καὶ φυλάξετε τὰ προστάγματά μου, ὅπως μὴ ποιήσητε ἀπὸ πάντων τῶν νομίμων τῶν ἐβδελυγμένων, γέγονεν πρὸ τοῦ ὑμᾶς, καὶ οὐ μιανθήσεσθε ἐν αὐτοῖς· ὅτι ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:18:30 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅπως μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρό ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:18:30 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Ja Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przedtem (+informacja) Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:18:30 kai\ fula/Xete ta\ prosta/gmata/ mou, o(/pOs mE\ poiE/sEte a)po\ pa/ntOn tO=n nomi/mOn tO=n e)bdelugme/nOn, a(/ ge/gonen pro\ tou= u(ma=s, kai\ ou) mianTE/sesTe e)n au)toi=s· o(/ti e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:18:30 kai fylaXete ta prostagmata mu, hopOs mE poiEsEte apo pantOn tOn nomimOn tOn ebdelygmenOn, ha gegonen pro tu hymas, kai u mianTEsesTe en autois· hoti egO kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:18:30 C VF_FAI2P RA_APN N3M_APN RP_GS C D VA_AAS2P P A3_GPN RA_GPN A1_GPN RA_GPN VK_XPPGPN RR_APN VX_XAI3S P RA_GSM RP_AP C D VC_FPI2P P RD_DPN C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:18:30 and also, even, namely to guard the ć I so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć the to ??? (abhor, abominable) who/whom/which to become become, happen before (+gen) the you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to pollute in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:18:30 and you(pl)-will-GUARD the (nom|acc)   me (gen) this is how not you(pl)-should-DO/MAKE away from (+gen) all (gen) the (gen)   the (gen) having-been-???-ed (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-has-BECOME-ed before (+gen) the (gen) you(pl) (acc) and not you(pl)-will-be-POLLUTE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:18:30 Kpl_18:30_1 Kpl_18:30_2 Kpl_18:30_3 Kpl_18:30_4 Kpl_18:30_5 Kpl_18:30_6 Kpl_18:30_7 Kpl_18:30_8 Kpl_18:30_9 Kpl_18:30_10 Kpl_18:30_11 Kpl_18:30_12 Kpl_18:30_13 Kpl_18:30_14 Kpl_18:30_15 Kpl_18:30_16 Kpl_18:30_17 Kpl_18:30_18 Kpl_18:30_19 Kpl_18:30_20 Kpl_18:30_21 Kpl_18:30_22 Kpl_18:30_23 Kpl_18:30_24 Kpl_18:30_25 Kpl_18:30_26 Kpl_18:30_27 Kpl_18:30_28 Kpl_18:30_29 Kpl_18:30_30
Kpl:18:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x