Kpl:19:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:19:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 19:1 Brenton)
Kpl:19:1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 19:1 BT_4)
Kpl:19:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:19:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:19:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:19:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:19:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:19:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:19:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:19:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:19:1 Kpl_19:1_1 Kpl_19:1_2 Kpl_19:1_3 Kpl_19:1_4 Kpl_19:1_5 Kpl_19:1_6
Kpl:19:1 x x x x x x
Kpl:19:2 Λάλησον τῇ συναγωγῇ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος, κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:2 Speak to the congregation of the children of Israel, and thou shalt say to them, Ye shall be holy; for I the Lord your God am holy. (Leviticus 19:2 Brenton)
Kpl:19:2 «Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! (Kpł 19:2 BT_4)
Kpl:19:2 Λάλησον τῇ συναγωγῇ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος, κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:2 By mówić Zebranie Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Ponieważ/tamto Ja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:2 *la/lEson tE=| sunagOgE=| tO=n ui(O=n *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *(/agioi e)/sesTe, o(/ti e)gO\ a(/gios, ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:2 lalEson tE synagOgE tOn hyiOn israEl kai ereis pros autus hagioi esesTe, hoti egO hagios, kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:2 VA_AAD2S RA_DSF N1_DSF RA_GPM N2_GPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM A1A_NPM VF_FMI2P C RP_NS A1A_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:2 to speak the gathering the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be because/that I dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) gathering (dat) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) holy ([Adj] nom|voc) you(pl)-will-be because/that I (nom) holy ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:2 Kpl_19:2_1 Kpl_19:2_2 Kpl_19:2_3 Kpl_19:2_4 Kpl_19:2_5 Kpl_19:2_6 Kpl_19:2_7 Kpl_19:2_8 Kpl_19:2_9 Kpl_19:2_10 Kpl_19:2_11 Kpl_19:2_12 Kpl_19:2_13 Kpl_19:2_14 Kpl_19:2_15 Kpl_19:2_16 Kpl_19:2_17 Kpl_19:2_18 Kpl_19:2_19
Kpl:19:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:3 ἕκαστος πατέρα αὐτοῦ καὶ μητέρα αὐτοῦ φοβείσθω, καὶ τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:3 Let every one of you reverence his father and his mother; and ye shall keep my sabbaths: I am the Lord your God. (Leviticus 19:3 Brenton)
Kpl:19:3 Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19:3 BT_4)
Kpl:19:3 ἕκαστος πατέρα αὐτοῦ καὶ μητέρα αὐτοῦ φοβείσθω, καὶ τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε· ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:3 ἕκαστος -η -ον πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:3 Każdy Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo By bać się I też, nawet, mianowicie Szabas Ja By zabezpieczać się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:3 e(/kastos pate/ra au)tou= kai\ mEte/ra au)tou= fobei/sTO, kai\ ta\ sa/bbata/ mou fula/XesTe· e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:3 hekastos patera autu kai mEtera autu fobeisTO, kai ta sabbata mu fylaXesTe· egO kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:3 A1_NSM N3_ASM RD_GSM C N3_ASF RD_GSM V2_PMD3S C RA_APN N2N_APN RP_GS VF_FMI2P RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:3 each father he/she/it/same and also, even, namely mother he/she/it/same to fear and also, even, namely the sabbath I to guard I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:3 each (of two) (nom) father (acc) him/it/same (gen) and mother (acc) him/it/same (gen) let-him/her/it-be-being-FEAR-ed! and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) me (gen) you(pl)-will-be-GUARD-ed I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:3 Kpl_19:3_1 Kpl_19:3_2 Kpl_19:3_3 Kpl_19:3_4 Kpl_19:3_5 Kpl_19:3_6 Kpl_19:3_7 Kpl_19:3_8 Kpl_19:3_9 Kpl_19:3_10 Kpl_19:3_11 Kpl_19:3_12 Kpl_19:3_13 Kpl_19:3_14 Kpl_19:3_15 Kpl_19:3_16 Kpl_19:3_17
Kpl:19:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:4 οὐκ ἐπακολουθήσετε εἰδώλοις καὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσετε ὑμῖν· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν. –
Kpl:19:4 Ye shall not follow idols, and ye shall not make to yourselves molten gods: I am the Lord your God. (Leviticus 19:4 Brenton)
Kpl:19:4 Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19:4 BT_4)
Kpl:19:4 οὐκ ἐπακολουθήσετε εἰδώλοις καὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσετε ὑμῖν· ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) εἴδωλον, -ου, τό καί θεός, -οῦ, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς  
Kpl:19:4 ??? Przed przydechem mocnym By następować w następstwie [doznaj powodzenia] Idol I też, nawet, mianowicie Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Ty Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty  
Kpl:19:4 ou)k e)pakolouTE/sete ei)dO/lois kai\ Teou\s CHOneutou\s ou) poiE/sete u(mi=n· e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:4 uk epakoluTEsete eidOlois kai Teus CHOneutus u poiEsete hymin· egO kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:4 D VF_FAI2P N2N_DPN C N2_APM A1_APM D VF_FAI2P RP_DP RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:4 οὐχ before rough breathing to follow in succession [succeed] idol and also, even, namely god [see theology] ć οὐχ before rough breathing to do/make you I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you  
Kpl:19:4 not you(pl)-will-FOLLOW-IN-SUCCESSION idols (dat) and gods (acc)   not you(pl)-will-DO/MAKE you(pl) (dat) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)  
Kpl:19:4 Kpl_19:4_1 Kpl_19:4_2 Kpl_19:4_3 Kpl_19:4_4 Kpl_19:4_5 Kpl_19:4_6 Kpl_19:4_7 Kpl_19:4_8 Kpl_19:4_9 Kpl_19:4_10 Kpl_19:4_11 Kpl_19:4_12 Kpl_19:4_13 Kpl_19:4_14 Kpl_19:4_15
Kpl:19:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:5 καὶ ἐὰν θύσητε θυσίαν σωτηρίου τῷ κυρίῳ, δεκτὴν ὑμῶν θύσετε.
Kpl:19:5 And if ye will sacrifice a peace-offering to the Lord, ye shall offer it acceptable from yourselves. (Leviticus 19:5 Brenton)
Kpl:19:5 Kiedy będziecie składać Panu ofiarę biesiadną, składajcie ją tak, aby Mu była przyjemna. (Kpł 19:5 BT_4)
Kpl:19:5 καὶ ἐὰν θύσητε θυσίαν σωτηρίου τῷ κυρίῳ, δεκτὴν ὑμῶν θύσετε.
Kpl:19:5 καί ἐάν (εἰ ἄν) θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δεκτός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-)
Kpl:19:5 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dopuszczalny/miły Ty By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???]
Kpl:19:5 kai\ e)a\n Tu/sEte Tusi/an sOtEri/ou tO=| kuri/O|, dektE\n u(mO=n Tu/sete.
Kpl:19:5 kai ean TysEte Tysian sOtEriu tO kyriO, dektEn hymOn Tysete.
Kpl:19:5 C C VA_AAS2P N1A_ASF N2N_GSN RA_DSM N2_DSM A1_ASF RP_GP VF_FAI2P
Kpl:19:5 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] sacrifice victimize, immolate saving the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. acceptable/agreeable you to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα]
Kpl:19:5 and if-ever you(pl)-should-SACRIFICE sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) acceptable/agreeable ([Adj] acc) you(pl) (gen) you(pl)-will-SACRIFICE
Kpl:19:5 Kpl_19:5_1 Kpl_19:5_2 Kpl_19:5_3 Kpl_19:5_4 Kpl_19:5_5 Kpl_19:5_6 Kpl_19:5_7 Kpl_19:5_8 Kpl_19:5_9 Kpl_19:5_10
Kpl:19:5 x x x x x x x x x x
Kpl:19:6 ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θύσητε, βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον· καὶ ἐὰν καταλειφθῇ ἕως ἡμέρας τρίτης, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.
Kpl:19:6 In what day soever ye shall sacrifice it, it shall be eaten; and on the following day, and if any of it should be left till the third day, it shall be thoroughly burnt with fire. (Leviticus 19:6 Brenton)
Kpl:19:6 Będziecie z niej jedli w sam dzień ofiary i w następnym dniu. To, co pozostanie na trzeci dzień, będzie spalone w ogniu. (Kpł 19:6 BT_4)
Kpl:19:6 ἂν ἡμέρᾳ θύσητε, βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον· καὶ ἐὰν καταλειφθῇ ἕως ἡμέρας τρίτης, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.
Kpl:19:6 ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) καί ὁ ἡ τό αὔριον καί ἐάν (εἰ ἄν) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ τρίτος -η -ον ἐν πῦρ, -ρός, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-)
Kpl:19:6 Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] By jeść I też, nawet, mianowicie Następny dnia/jutro I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Aż; świtaj Dzień Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie).
Kpl:19:6 E(=| a)/n E(me/ra| Tu/sEte, brOTE/setai kai\ tE=| au)/rion· kai\ e)a\n kataleifTE=| e(/Os E(me/ras tri/tEs, e)n puri\ katakauTE/setai.
Kpl:19:6 hE an hEmera TysEte, brOTEsetai kai tE aurion· kai ean kataleifTE heOs hEmeras tritEs, en pyri katakauTEsetai.
Kpl:19:6 RR_DSF x N1A_DSF VA_AAS2P VC_FPI3S C RA_DSF D C C VV_APS3S P N1A_GSF A1_GSF P N3_DSN VC_FPI3S
Kpl:19:6 who/whom/which ever (if ever) day to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] to eat and also, even, namely the next day/tomorrow and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up until; dawn day third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly).
Kpl:19:6 who/whom/which (dat) ever day (dat) you(pl)-should-SACRIFICE he/she/it-will-be-EAT-ed and the (dat) next day/tomorrow and if-ever he/she/it-should-be-LEAVE-ed-BEHIND until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) third (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) he/she/it-will-be-BURNED UP-ed
Kpl:19:6 Kpl_19:6_1 Kpl_19:6_2 Kpl_19:6_3 Kpl_19:6_4 Kpl_19:6_5 Kpl_19:6_6 Kpl_19:6_7 Kpl_19:6_8 Kpl_19:6_9 Kpl_19:6_10 Kpl_19:6_11 Kpl_19:6_12 Kpl_19:6_13 Kpl_19:6_14 Kpl_19:6_15 Kpl_19:6_16 Kpl_19:6_17
Kpl:19:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:7 ἐὰν δὲ βρώσει βρωθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ἄθυτόν ἐστιν, οὐ δεχθήσεται·
Kpl:19:7 And if it should be at all eaten on the third day, it is unfit for sacrifice: it shall not be accepted. (Leviticus 19:7 Brenton)
Kpl:19:7 Gdyby kto jadł z niej na trzeci dzień, byłaby to rzecz nieświeża, nie byłaby przyjemna Bogu. (Kpł 19:7 BT_4)
Kpl:19:7 ἐὰν δὲ βρώσει βρωθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ἄθυτόν ἐστιν, οὐ δεχθήσεται·
Kpl:19:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ βρῶσις, -εως, ἡ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-)
Kpl:19:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Żywność (posiłek, żywność, mięso) By jeść Dzień Trzeci By być ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować
Kpl:19:7 e)a\n de\ brO/sei brOTE=| tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|, a)/Tuto/n e)stin, ou) deCHTE/setai·
Kpl:19:7 ean de brOsei brOTE tE hEmera tE tritE, aTyton estin, u deCHTEsetai·
Kpl:19:7 C x N3I_DSF VC_APS3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF A1B_NSN V9_PAI3S D VQ_FPI3S
Kpl:19:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] food (meal, food, meat) to eat the day the third ć to be οὐχ before rough breathing to receive
Kpl:19:7 if-ever Yet food (dat) he/she/it-should-be-EAT-ed the (dat) day (dat) the (dat) third (dat)   he/she/it-is not he/she/it-will-be-RECEIVE-ed
Kpl:19:7 Kpl_19:7_1 Kpl_19:7_2 Kpl_19:7_3 Kpl_19:7_4 Kpl_19:7_5 Kpl_19:7_6 Kpl_19:7_7 Kpl_19:7_8 Kpl_19:7_9 Kpl_19:7_10 Kpl_19:7_11 Kpl_19:7_12
Kpl:19:7 x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:8 ὁ δὲ ἔσθων αὐτὸ ἁμαρτίαν λήμψεται, ὅτι τὰ ἅγια κυρίου ἐβεβήλωσεν· καὶ ἐξολεθρευθήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ἔσθουσαι ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν.
Kpl:19:8 And he that eats it shall bear his iniquity, because he has profaned the holy things of the Lord; and the souls that eat it shall be destroyed from among their people. (Leviticus 19:8 Brenton)
Kpl:19:8 Kto będzie z niej jeść, zaciągnie winę, bo zbezcześcił świętość Pana. Taki człowiek będzie wykluczony spośród swojego ludu. (Kpł 19:8 BT_4)
Kpl:19:8 δὲ ἔσθων αὐτὸ ἁμαρτίαν λήμψεται, ὅτι τὰ ἅγια κυρίου ἐβεβήλωσεν· καὶ ἐξολεθρευθήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ἔσθουσαι ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν.
Kpl:19:8 ὁ ἡ τό δέ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:19:8 zaś By jeść On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By jeść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo
Kpl:19:8 o( de\ e)/sTOn au)to\ a(marti/an lE/mPSetai, o(/ti ta\ a(/gia kuri/ou e)bebE/lOsen· kai\ e)XoleTreuTE/sontai ai( PSuCHai\ ai( e)/sTousai e)k tou= laou= au)tO=n.
Kpl:19:8 ho de esTOn auto hamartian lEmPSetai, hoti ta hagia kyriu ebebElOsen· kai eXoleTreuTEsontai hai PSyCHai hai esTusai ek tu lau autOn.
Kpl:19:8 RA_NSM x V1_PAPNSM RD_ASN N1A_ASF VF_FMI3S C RA_APN A1A_APN N2_GSM VAI_AAI3S C VC_FPI3P RA_NPF N1_NPF RA_NPF V1_PAPNPF P RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Kpl:19:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to eat he/she/it/same sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand because/that the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the to eat out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same
Kpl:19:8 the (nom) Yet while EAT-ing (nom) it/same (nom|acc) sin (acc) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed because/that the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-DEFILE-ed and they-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) lifes (nom|voc) the (nom) while EAT-ing (nom|voc) out of (+gen) the (gen) people (gen) them/same (gen)
Kpl:19:8 Kpl_19:8_1 Kpl_19:8_2 Kpl_19:8_3 Kpl_19:8_4 Kpl_19:8_5 Kpl_19:8_6 Kpl_19:8_7 Kpl_19:8_8 Kpl_19:8_9 Kpl_19:8_10 Kpl_19:8_11 Kpl_19:8_12 Kpl_19:8_13 Kpl_19:8_14 Kpl_19:8_15 Kpl_19:8_16 Kpl_19:8_17 Kpl_19:8_18 Kpl_19:8_19 Kpl_19:8_20 Kpl_19:8_21
Kpl:19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:9 καὶ ἐκθεριζόντων ὑμῶν τὸν θερισμὸν τῆς γῆς ὑμῶν οὐ συντελέσετε τὸν θερισμὸν ὑμῶν τοῦ ἀγροῦ ἐκθερίσαι καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου οὐ συλλέξεις
Kpl:19:9 And when ye reap the harvest of your land, ye shall not complete the reaping of your field with exactness, and thou shalt not gather that which falls from thy reaping. (Leviticus 19:9 Brenton)
Kpl:19:9 Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. (Kpł 19:9 BT_4)
Kpl:19:9 Καὶ ἐκθεριζόντων ὑμῶν τὸν θερισμὸν τῆς γῆς ὑμῶν οὐ συντελέσετε τὸν θερισμὸν ὑμῶν τοῦ ἀγροῦ ἐκθερίσαι καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου οὐ συλλέξεις
Kpl:19:9 καί ἐκ·θερίζω [LXX] (εκ+θεριζ-, εκ+θερι·σ-, εκ+θερι·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐκ·θερίζω [LXX] (εκ+θεριζ-, εκ+θερι·σ-, εκ+θερι·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἀπο·πίπτω (απο+πιπτ-, απο+πεσ(ε)·[σ]-, απο+πεσ·[σ]- or 2nd απο+πεσ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-)
Kpl:19:9 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty Żniwa Ziemi/ziemia Ty ??? Przed przydechem mocnym By uzupełniać Żniwa Ty Pole Do ??? I też, nawet, mianowicie Do ??? Żniwa Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem
Kpl:19:9 *kai\ e)kTeriDZo/ntOn u(mO=n to\n Terismo\n tE=s gE=s u(mO=n ou) suntele/sete to\n Terismo\n u(mO=n tou= a)grou= e)kTeri/sai kai\ ta\ a)popi/ptonta tou= Terismou= sou ou) sulle/Xeis
Kpl:19:9 kai ekTeriDZontOn hymOn ton Terismon tEs gEs hymOn u syntelesete ton Terismon hymOn tu agru ekTerisai kai ta apopiptonta tu Terismu su u sylleXeis
Kpl:19:9 C V1_PAPGPM RP_GP RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF RP_GP D VF_FAI2P RA_ASM N2_ASM RP_GP RA_GSM N2_GSM VA_AAN C RA_APN V1_PAPAPN RA_GSM N2_GSM RP_GS D VF_FAI2S
Kpl:19:9 and also, even, namely to ??? you the harvest the earth/land you οὐχ before rough breathing to complete the harvest you the field to ??? and also, even, namely the to ??? the harvest you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up
Kpl:19:9 and let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen) you(pl) (gen) the (acc) harvest (acc) the (gen) earth/land (gen) you(pl) (gen) not you(pl)-will-COMPLETE the (acc) harvest (acc) you(pl) (gen) the (gen) field (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) and the (nom|acc) while ???-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) harvest (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-GATHER
Kpl:19:9 Kpl_19:9_1 Kpl_19:9_2 Kpl_19:9_3 Kpl_19:9_4 Kpl_19:9_5 Kpl_19:9_6 Kpl_19:9_7 Kpl_19:9_8 Kpl_19:9_9 Kpl_19:9_10 Kpl_19:9_11 Kpl_19:9_12 Kpl_19:9_13 Kpl_19:9_14 Kpl_19:9_15 Kpl_19:9_16 Kpl_19:9_17 Kpl_19:9_18 Kpl_19:9_19 Kpl_19:9_20 Kpl_19:9_21 Kpl_19:9_22 Kpl_19:9_23 Kpl_19:9_24
Kpl:19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:10 καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐκ ἐπανατρυγήσεις οὐδὲ τοὺς ῥῶγας τοῦ ἀμπελῶνός σου συλλέξεις· τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ καταλείψεις αὐτά· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:10 And thou shalt not go over the gathering of thy vineyard, neither shalt thou gather the remaining grapes of thy vineyard: thou shalt leave them for the poor and the stranger: I am the Lord your God. (Leviticus 19:10 Brenton)
Kpl:19:10 Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19:10 BT_4)
Kpl:19:10 καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐκ ἐπανατρυγήσεις οὐδὲ τοὺς ῥῶγας τοῦ ἀμπελῶνός σου συλλέξεις· τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ καταλείψεις αὐτά· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:10 καί ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ῥώξ, -ωγός, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:10 I też, nawet, mianowicie Winnica Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ??? Winnica Ty; twój/twój(sg) By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Biedny I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:10 kai\ to\n a)mpelO=na/ sou ou)k e)panatrugE/seis ou)de\ tou\s r(O=gas tou= a)mpelO=no/s sou sulle/Xeis· tO=| ptOCHO=| kai\ tO=| prosElu/tO| katalei/PSeis au)ta/· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:10 kai ton ampelOna su uk epanatrygEseis ude tus rOgas tu ampelOnos su sylleXeis· tO ptOCHO kai tO prosElytO kataleiPSeis auta· egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:10 C RA_ASM N3W_ASM RP_GS D VF_FAI2S C RA_APM N3_APM RA_GSM N3W_GSM RP_GS VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM C RA_DSM N2_DSM VF_FAI2S RD_APN RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:10 and also, even, namely the vineyard you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the ??? the vineyard you; your/yours(sg) to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up the poor and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:10 and the (acc) vineyard (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   neither/nor the (acc) ???s (acc) the (gen) vineyard (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-GATHER the (dat) poor ([Adj] dat) and the (dat) proselyte (dat) you(sg)-will-LEAVE-BEHIND they/them/same (nom|acc) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:10 Kpl_19:10_1 Kpl_19:10_2 Kpl_19:10_3 Kpl_19:10_4 Kpl_19:10_5 Kpl_19:10_6 Kpl_19:10_7 Kpl_19:10_8 Kpl_19:10_9 Kpl_19:10_10 Kpl_19:10_11 Kpl_19:10_12 Kpl_19:10_13 Kpl_19:10_14 Kpl_19:10_15 Kpl_19:10_16 Kpl_19:10_17 Kpl_19:10_18 Kpl_19:10_19 Kpl_19:10_20 Kpl_19:10_21 Kpl_19:10_22 Kpl_19:10_23 Kpl_19:10_24 Kpl_19:10_25 Kpl_19:10_26
Kpl:19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:11 Οὐ κλέψετε. οὐ ψεύσεσθε. οὐ συκοφαντήσει ἕκαστος τὸν πλησίον.
Kpl:19:11 Ye shall not steal, ye shall not lie, neither shall one bear false witness as an informer against his neighbour. (Leviticus 19:11 Brenton)
Kpl:19:11 Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. (Kpł 19:11 BT_4)
Kpl:19:11 Οὐ κλέψετε. οὐ ψεύσεσθε. οὐ συκοφαντήσει ἕκαστος τὸν πλησίον.
Kpl:19:11 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συκο·φαντέω (συκοφαντ(ε)-, συκοφαντη·σ-, συκοφαντη·σ-, -, -, -) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]
Kpl:19:11 ??? Przed przydechem mocnym By kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić ??? Przed przydechem mocnym By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy ??? Przed przydechem mocnym By zniesławiać zniesławiaj, szkaluj, spotwarzaj, Każdy Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko
Kpl:19:11 *ou) kle/PSete. ou) PSeu/sesTe. ou) sukofantE/sei e(/kastos to\n plEsi/on.
Kpl:19:11 u klePSete. u PSeusesTe. u sykofantEsei hekastos ton plEsion.
Kpl:19:11 D VF_FAI2P D VF_FMI2P D VF_FAI3S A1_NSM RA_ASM D
Kpl:19:11 οὐχ before rough breathing to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch οὐχ before rough breathing to lie deceptive, dishonest; false, untrue οὐχ before rough breathing to slander defame, calumniate, traduce, each the neighbor one near, close to; near
Kpl:19:11 not you(pl)-will-STEAL not you(pl)-will-be-LIE-ed not he/she/it-will-SLandER, you(sg)-will-be-SLandER-ed (classical) each (of two) (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:19:11 Kpl_19:11_1 Kpl_19:11_2 Kpl_19:11_3 Kpl_19:11_4 Kpl_19:11_5 Kpl_19:11_6 Kpl_19:11_7 Kpl_19:11_8 Kpl_19:11_9
Kpl:19:11 x x x x x x x x x
Kpl:19:12 καὶ οὐκ ὀμεῖσθε τῷ ὀνόματί μου ἐπ’ ἀδίκῳ καὶ οὐ βεβηλώσετε τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ ὑμῶν· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:12 And ye shall not swear unjustly by my name, and ye shall not profane the holy name of your God: I am the Lord your God. (Leviticus 19:12 Brenton)
Kpl:19:12 Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! (Kpł 19:12 BT_4)
Kpl:19:12 καὶ οὐκ ὀμεῖσθε τῷ ὀνόματί μου ἐπ’ ἀδίκῳ καὶ οὐ βεβηλώσετε τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ ὑμῶν· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:12 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἄ·δικος -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:12 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nazwisko {Imię} co do Bóg  Ty Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:12 kai\ ou)k o)mei=sTe tO=| o)no/mati/ mou e)p’ a)di/kO| kai\ ou) bebElO/sete to\ o)/noma tou= Teou= u(mO=n· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:12 kai uk omeisTe tO onomati mu ep’ adikO kai u bebElOsete to onoma tu Teu hymOn· egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:12 C D VF2_FMI2P RA_DSN N3M_DSN RP_GS P A1B_DSM C D VF_FAI2P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GP RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:12 and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing unjust and also, even, namely οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the name with regard to the god [see theology] you I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:12 and not   the (dat) name (dat) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) unjust ([Adj] dat) and not you(pl)-will-DEFILE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:12 Kpl_19:12_1 Kpl_19:12_2 Kpl_19:12_3 Kpl_19:12_4 Kpl_19:12_5 Kpl_19:12_6 Kpl_19:12_7 Kpl_19:12_8 Kpl_19:12_9 Kpl_19:12_10 Kpl_19:12_11 Kpl_19:12_12 Kpl_19:12_13 Kpl_19:12_14 Kpl_19:12_15 Kpl_19:12_16 Kpl_19:12_17 Kpl_19:12_18 Kpl_19:12_19 Kpl_19:12_20 Kpl_19:12_21 Kpl_19:12_22
Kpl:19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:13 οὐκ ἀδικήσεις τὸν πλησίον καὶ οὐχ ἁρπάσεις, καὶ οὐ μὴ κοιμηθήσεται ὁ μισθὸς τοῦ μισθωτοῦ παρὰ σοὶ ἕως πρωί.
Kpl:19:13 Thou shalt not injure thy neighbour, neither do thou rob him, neither shall the wages of thy hireling remain with thee until the morning. (Leviticus 19:13 Brenton)
Kpl:19:13 Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. (Kpł 19:13 BT_4)
Kpl:19:13 οὐκ ἀδικήσεις τὸν πλησίον καὶ οὐχ ἁρπάσεις, καὶ οὐ μὴ κοιμηθήσεται μισθὸς τοῦ μισθωτοῦ παρὰ σοὶ ἕως πρωί.
Kpl:19:13 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ
Kpl:19:13 ??? Przed przydechem mocnym Do szkody/popełniaj wykroczenie do Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By dawać wytchnienie/snowi Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Najemnik; najmowany fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Aż; świtaj Wcześnie
Kpl:19:13 ou)k a)dikE/seis to\n plEsi/on kai\ ou)CH a(rpa/seis, kai\ ou) mE\ koimETE/setai o( misTo\s tou= misTOtou= para\ soi\ e(/Os prOi/.
Kpl:19:13 uk adikEseis ton plEsion kai uCH harpaseis, kai u mE koimETEsetai ho misTos tu misTOtu para soi heOs prOi.
Kpl:19:13 D VF_FAI2S RA_ASM D C D VF_FAI2S C D D VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM A1_GSM P RP_DS C D
Kpl:19:13 οὐχ before rough breathing to harm/do wrong to the neighbor one near, close to; near and also, even, namely οὐχ before rough breathing to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to repose/sleep the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the hireling; hired frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub until; dawn early
Kpl:19:13 not you(sg)-will-WRONG the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not you(sg)-will-SNATCH and not not he/she/it-will-be-REPOSE/SLEEP-ed the (nom) just recompense (nom) the (gen) hireling (gen); hired ([Adj] gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early
Kpl:19:13 Kpl_19:13_1 Kpl_19:13_2 Kpl_19:13_3 Kpl_19:13_4 Kpl_19:13_5 Kpl_19:13_6 Kpl_19:13_7 Kpl_19:13_8 Kpl_19:13_9 Kpl_19:13_10 Kpl_19:13_11 Kpl_19:13_12 Kpl_19:13_13 Kpl_19:13_14 Kpl_19:13_15 Kpl_19:13_16 Kpl_19:13_17 Kpl_19:13_18 Kpl_19:13_19
Kpl:19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:14 οὐ κακῶς ἐρεῖς κωφὸν καὶ ἀπέναντι τυφλοῦ οὐ προσθήσεις σκάνδαλον καὶ φοβηθήσῃ κύριον τὸν θεόν σου· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:14 Thou shalt not revile the deaf, neither shalt thou put a stumbling-block in the way of the blind; and thou shalt fear the Lord thy God: I am the Lord your God. (Leviticus 19:14 Brenton)
Kpl:19:14 Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan! (Kpł 19:14 BT_4)
Kpl:19:14 οὐ κακῶς ἐρεῖς κωφὸν καὶ ἀπέναντι τυφλοῦ οὐ προσθήσεις σκάνδαλον καὶ φοβηθήσῃ κύριον τὸν θεόν σου· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κακῶς ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κωφός -ή -όν καί ἀπ·έν·αντι τυφλός -ή -όν; τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σκάνδαλον, -ου, τό καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:14 ??? Przed przydechem mocnym Źle Konflikt; by mówić/opowiadaj Głuchy/głuchoniemy I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Ślepy; by oślepiać ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Skandalu zapadka, młotek I też, nawet, mianowicie By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:14 ou) kakO=s e)rei=s kOfo\n kai\ a)pe/nanti tuflou= ou) prosTE/seis ska/ndalon kai\ fobETE/sE| ku/rion to\n Teo/n sou· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:14 u kakOs ereis kOfon kai apenanti tyflu u prosTEseis skandalon kai fobETEsE kyrion ton Teon su· egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:14 D D VF2_FAI2S A1_ASM C P A1_GSM D VF_FAI2S N2N_ASN C VC_FPI2S N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:14 οὐχ before rough breathing wrongly strife; to say/tell deaf/deaf-mute and also, even, namely opposite/in the presence of (+gen) blind; to blind οὐχ before rough breathing to add to scandal trigger, hammer and also, even, namely to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:14 not wrongly strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL deaf/deaf-mute ([Adj] acc, nom|acc|voc) and opposite/in the presence of (+gen) blind ([Adj] gen); be-you(sg)-BLIND-ing!, be-you(sg)-being-BLIND-ed! not you(sg)-will-ADD-TO scandal (nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-FEAR-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:14 Kpl_19:14_1 Kpl_19:14_2 Kpl_19:14_3 Kpl_19:14_4 Kpl_19:14_5 Kpl_19:14_6 Kpl_19:14_7 Kpl_19:14_8 Kpl_19:14_9 Kpl_19:14_10 Kpl_19:14_11 Kpl_19:14_12 Kpl_19:14_13 Kpl_19:14_14 Kpl_19:14_15 Kpl_19:14_16 Kpl_19:14_17 Kpl_19:14_18 Kpl_19:14_19 Kpl_19:14_20 Kpl_19:14_21 Kpl_19:14_22
Kpl:19:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:15 Οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει· οὐ λήμψῃ πρόσωπον πτωχοῦ οὐδὲ θαυμάσεις πρόσωπον δυνάστου, ἐν δικαιοσύνῃ κρινεῖς τὸν πλησίον σου.
Kpl:19:15 Thou shalt not act unjustly in judgment: thou shalt not accept the person of the poor, nor admire the person of the mighty; with justice shalt thou judge thy neighbour. (Leviticus 19:15 Brenton)
Kpl:19:15 Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. (Kpł 19:15 BT_4)
Kpl:19:15 Οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει· οὐ λήμψῃ πρόσωπον πτωχοῦ οὐδὲ θαυμάσεις πρόσωπον δυνάστου, ἐν δικαιοσύνῃ κρινεῖς τὸν πλησίον σου.
Kpl:19:15 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄ·δικος -ον ἐν κρίσις, -εως, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό πτωχός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό δυνάστης, -ου, ὁ ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Kpl:19:15 ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Niesprawiedliwy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Twarz Biedny ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być zaskakiwany są podziwiany przy Twarz Najwyższy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg)
Kpl:19:15 *ou) poiE/sete a)/dikon e)n kri/sei· ou) lE/mPSE| pro/sOpon ptOCHou= ou)de\ Tauma/seis pro/sOpon duna/stou, e)n dikaiosu/nE| krinei=s to\n plEsi/on sou.
Kpl:19:15 u poiEsete adikon en krisei· u lEmPSE prosOpon ptOCHu ude Taumaseis prosOpon dynastu, en dikaiosynE krineis ton plEsion su.
Kpl:19:15 D VF_FAI2P A1B_ASM P N3I_DSF D VF_FMI2S N2N_ASN N2_GSM C VF_FAI2S N2N_ASN N1M_GSM P N1_DSF VF2_FAI2S RA_ASM D RP_GS
Kpl:19:15 οὐχ before rough breathing to do/make unjust in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand face poor οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be surprised be marvelled at face sovereign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg)
Kpl:19:15 not you(pl)-will-DO/MAKE unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) judgment (dat) not you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed face (nom|acc|voc) poor ([Adj] gen) neither/nor you(sg)-will-BE SURPRISED face (nom|acc|voc) sovereign (gen) in/among/by (+dat) righteousness (dat) you(sg)-are-JUDGE-ing, you(sg)-will-JUDGE the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Kpl:19:15 Kpl_19:15_1 Kpl_19:15_2 Kpl_19:15_3 Kpl_19:15_4 Kpl_19:15_5 Kpl_19:15_6 Kpl_19:15_7 Kpl_19:15_8 Kpl_19:15_9 Kpl_19:15_10 Kpl_19:15_11 Kpl_19:15_12 Kpl_19:15_13 Kpl_19:15_14 Kpl_19:15_15 Kpl_19:15_16 Kpl_19:15_17 Kpl_19:15_18 Kpl_19:15_19
Kpl:19:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:16 οὐ πορεύσῃ δόλῳ ἐν τῷ ἔθνει σου, οὐκ ἐπισυστήσῃ ἐφ’ αἷμα τοῦ πλησίον σου· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:16 Thou shalt not walk deceitfully among thy people; thou shalt not rise up against the blood of thy neighbour: I am the Lord your God. (Leviticus 19:16 Brenton)
Kpl:19:16 Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan! (Kpł 19:16 BT_4)
Kpl:19:16 οὐ πορεύσῃ δόλῳ ἐν τῷ ἔθνει σου, οὐκ ἐπισυστήσῃ ἐφ’ αἷμα τοῦ πλησίον σου· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:16 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δόλος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·συν·ίστημι [LXX] (-, επισυν+στη·σ-, επισυν+στη·σ- or 2nd ath. επισυν+στ(η)-/ath. επισυν+στ(α)-, -, επισυν+εστα-, -) ἐπί αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:16 ??? Przed przydechem mocnym By iść Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:16 ou) poreu/sE| do/lO| e)n tO=| e)/Tnei sou, ou)k e)pisustE/sE| e)f’ ai(=ma tou= plEsi/on sou· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:16 u poreusE dolO en tO eTnei su, uk episystEsE ef’ haima tu plEsion su· egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:16 D VF_FMI2S N2_DSM P RA_DSN N3E_DSN RP_GS D VF_FMI2S P N3M_ASN RA_GSM D RP_GS RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:16 οὐχ before rough breathing to go guile craft, deceit, subtilty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing blood the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:16 not you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed guile (dat) in/among/by (+dat) the (dat) nation (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) blood (nom|acc|voc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:16 Kpl_19:16_1 Kpl_19:16_2 Kpl_19:16_3 Kpl_19:16_4 Kpl_19:16_5 Kpl_19:16_6 Kpl_19:16_7 Kpl_19:16_8 Kpl_19:16_9 Kpl_19:16_10 Kpl_19:16_11 Kpl_19:16_12 Kpl_19:16_13 Kpl_19:16_14 Kpl_19:16_15 Kpl_19:16_16 Kpl_19:16_17 Kpl_19:16_18 Kpl_19:16_19 Kpl_19:16_20
Kpl:19:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:17 οὐ μισήσεις τὸν ἀδελφόν σου τῇ διανοίᾳ σου, ἐλεγμῷ ἐλέγξεις τὸν πλησίον σου καὶ οὐ λήμψῃ δι’ αὐτὸν ἁμαρτίαν.
Kpl:19:17 Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, so thou shalt not bear sin on his account. (Leviticus 19:17 Brenton)
Kpl:19:17 Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. (Kpł 19:17 BT_4)
Kpl:19:17 οὐ μισήσεις τὸν ἀδελφόν σου τῇ διανοίᾳ σου, ἐλεγμῷ ἐλέγξεις τὸν πλησίον σου καὶ οὐ λήμψῃ δι’ αὐτὸν ἁμαρτίαν.
Kpl:19:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλεγμός, -οῦ, ὁ ἔλεγξις, -εως, ἡ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Kpl:19:17 ??? Przed przydechem mocnym Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Brat Ty; twój/twój(sg) Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Ty; twój/twój(sg) Upominaj Upominaj; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Kpl:19:17 ou) misE/seis to\n a)delfo/n sou tE=| dianoi/a| sou, e)legmO=| e)le/gXeis to\n plEsi/on sou kai\ ou) lE/mPSE| di’ au)to\n a(marti/an.
Kpl:19:17 u misEseis ton adelfon su tE dianoia su, elegmO elenXeis ton plEsion su kai u lEmPSE di’ auton hamartian.
Kpl:19:17 D VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_DSF N1A_DSF RP_GS N2_DSM VF_FAI2S RA_ASM D RP_GS C D VF_FMI2S P RD_ASM N1A_ASF
Kpl:19:17 οὐχ before rough breathing to destest dislike, detest, hate, abominate the brother you; your/yours(sg) the cognition intellect, mentality, purpose, plan you; your/yours(sg) rebuke rebuke; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Kpl:19:17 not you(sg)-will-DESTEST the (acc) brother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) cognition (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) rebuke (dat) rebukes (acc, nom|voc); you(sg)-will-REPROVE the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed because of (+acc), through (+gen) him/it/same (acc) sin (acc)
Kpl:19:17 Kpl_19:17_1 Kpl_19:17_2 Kpl_19:17_3 Kpl_19:17_4 Kpl_19:17_5 Kpl_19:17_6 Kpl_19:17_7 Kpl_19:17_8 Kpl_19:17_9 Kpl_19:17_10 Kpl_19:17_11 Kpl_19:17_12 Kpl_19:17_13 Kpl_19:17_14 Kpl_19:17_15 Kpl_19:17_16 Kpl_19:17_17 Kpl_19:17_18 Kpl_19:17_19
Kpl:19:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:18 καὶ οὐκ ἐκδικᾶταί σου ἡ χείρ, καὶ οὐ μηνιεῖς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· ἐγώ εἰμι κύριος.
Kpl:19:18 And thy hand shall not avenge thee; and thou shalt not be angry with the children of thy people; and thou shalt love thy neighbour as thyself; I am the Lord. (Leviticus 19:18 Brenton)
Kpl:19:18 Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan! (Kpł 19:18 BT_4)
Kpl:19:18 καὶ οὐκ ἐκδικᾶταί σου χείρ, καὶ οὐ μηνιεῖς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· ἐγώ εἰμι κύριος.
Kpl:19:18 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·δικάζω [LXX] (-, εκ+δικ(α)·[σ]-, εκ+δικα·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:19:18 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wymagać zemsty na Ty; twój/twój(sg) Ręka I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Syn Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By kochać Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Siebie Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:19:18 kai\ ou)k e)kdika=tai/ sou E( CHei/r, kai\ ou) mEniei=s toi=s ui(oi=s tou= laou= sou kai\ a)gapE/seis to\n plEsi/on sou O(s seauto/n· e)gO/ ei)mi ku/rios.
Kpl:19:18 kai uk ekdikatai su hE CHeir, kai u mEnieis tois hyiois tu lau su kai agapEseis ton plEsion su hOs seauton· egO eimi kyrios.
Kpl:19:18 C D VF2_FMI3S RP_GS RA_NSF N3_NSF C D VF_FAI2S RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF_FAI2S RA_ASM D RP_GS C RD_ASM RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Kpl:19:18 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to exact vengeance upon you; your/yours(sg) the hand and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć the son the people you; your/yours(sg) and also, even, namely to love the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) as/like yourself I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:19:18 and not he/she/it-will-be-EXACT-ed-VENGEANCE-UPON you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) hand (nom|voc) and not   the (dat) sons (dat) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-LOVE the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like yourself (acc) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Kpl:19:18 Kpl_19:18_1 Kpl_19:18_2 Kpl_19:18_3 Kpl_19:18_4 Kpl_19:18_5 Kpl_19:18_6 Kpl_19:18_7 Kpl_19:18_8 Kpl_19:18_9 Kpl_19:18_10 Kpl_19:18_11 Kpl_19:18_12 Kpl_19:18_13 Kpl_19:18_14 Kpl_19:18_15 Kpl_19:18_16 Kpl_19:18_17 Kpl_19:18_18 Kpl_19:18_19 Kpl_19:18_20 Kpl_19:18_21 Kpl_19:18_22 Kpl_19:18_23 Kpl_19:18_24
Kpl:19:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:19 Τὸν νόμον μου φυλάξεσθε· τὰ κτήνη σου οὐ κατοχεύσεις ἑτεροζύγῳ καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐ κατασπερεῖς διάφορον καὶ ἱμάτιον ἐκ δύο ὑφασμένον κίβδηλον οὐκ ἐπιβαλεῖς σεαυτῷ.
Kpl:19:19 Ye shall observe my law: thou shalt not let thy cattle gender with one of a different kind, and thou shalt not sow thy vineyard with diverse seed; and thou shalt not put upon thyself a mingled garment woven of two materials. (Leviticus 19:19 Brenton)
Kpl:19:19 Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici. (Kpł 19:19 BT_4)
Kpl:19:19 Τὸν νόμον μου φυλάξεσθε· τὰ κτήνη σου οὐ κατοχεύσεις ἑτεροζύγῳ καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐ κατασπερεῖς διάφορον καὶ ἱμάτιον ἐκ δύο ὑφασμένον κίβδηλον οὐκ ἐπιβαλεῖς σεαυτῷ.
Kpl:19:19 ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ     καί ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   διά·φορος -ον καί ἱμάτιον, -ου, τό ἐκ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Kpl:19:19 Prawo Ja By zabezpieczać się Zwierzęcy (zwierzę) Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Winnica Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Różniący się różny, doskonały, znakomity, znakomity I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dwa Do ??? ??? Przed przydechem mocnym By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Siebie
Kpl:19:19 *to\n no/mon mou fula/XesTe· ta\ ktE/nE sou ou) katoCHeu/seis e(teroDZu/gO| kai\ to\n a)mpelO=na/ sou ou) katasperei=s dia/foron kai\ i(ma/tion e)k du/o u(fasme/non ki/bdElon ou)k e)pibalei=s seautO=|.
Kpl:19:19 ton nomon mu fylaXesTe· ta ktEnE su u katoCHeuseis heteroDZygO kai ton ampelOna su u kataspereis diaforon kai himation ek dyo hyfasmenon kibdElon uk epibaleis seautO.
Kpl:19:19 RA_ASM N2_ASM RP_GS VF_FMI2P RA_APN N3E_APN RP_GS D VF_FAI2S A1B_DSN C RA_ASM N3W_ASM RP_GS D VF2_FAI2S A1B_ASN C N2N_ASN P M VM_XPPASN A1B_ASN D VF_FAI2S RD_DSM
Kpl:19:19 the law I to guard the Animal (beast) you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć ć and also, even, namely the vineyard you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć differing various, excellent, distinguished, remarkable and also, even, namely clothing garment, cloak out of (+gen) ἐξ before vowels two to ??? ć οὐχ before rough breathing to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon yourself
Kpl:19:19 the (acc) law (acc) me (gen) you(pl)-will-be-GUARD-ed the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not     and the (acc) vineyard (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   difference ([Adj] acc, nom|acc|voc) and clothing (nom|acc|voc) out of (+gen) two (nom, acc, gen) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc)   not you(sg)-will-PUT ONE'S Hand TO yourself (dat)
Kpl:19:19 Kpl_19:19_1 Kpl_19:19_2 Kpl_19:19_3 Kpl_19:19_4 Kpl_19:19_5 Kpl_19:19_6 Kpl_19:19_7 Kpl_19:19_8 Kpl_19:19_9 Kpl_19:19_10 Kpl_19:19_11 Kpl_19:19_12 Kpl_19:19_13 Kpl_19:19_14 Kpl_19:19_15 Kpl_19:19_16 Kpl_19:19_17 Kpl_19:19_18 Kpl_19:19_19 Kpl_19:19_20 Kpl_19:19_21 Kpl_19:19_22 Kpl_19:19_23 Kpl_19:19_24 Kpl_19:19_25 Kpl_19:19_26
Kpl:19:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:20 καὶ ἐάν τις κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς κοίτην σπέρματος καὶ αὐτὴ οἰκέτις διαπεφυλαγμένη ἀνθρώπῳ καὶ αὐτὴ λύτροις οὐ λελύτρωται ἢ ἐλευθερία οὐκ ἐδόθη αὐτῇ, ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτοῖς· οὐκ ἀποθανοῦνται, ὅτι οὐκ ἀπηλευθερώθη.
Kpl:19:20 And if any one lie carnally with a woman, and she should be a home-servant kept for a man, and she has not been ransomed, and her freedom has not been given to her, they shall be visited with punishment; but they shall not die, because she was not set at liberty. (Leviticus 19:20 Brenton)
Kpl:19:20 Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą wylewając nasienie, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze nie wykupioną ani obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara, jednak nie kara śmierci, bo ona nie była obdarzona wolnością. (Kpł 19:20 BT_4)
Kpl:19:20 Καὶ ἐάν τις κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς κοίτην σπέρματος καὶ αὐτὴ οἰκέτις διαπεφυλαγμένη ἀνθρώπῳ καὶ αὐτὴ λύτροις οὐ λελύτρωται ἐλευθερία οὐκ ἐδόθη αὐτῇ, ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτοῖς· οὐκ ἀποθανοῦνται, ὅτι οὐκ ἀπηλευθερώθη.
Kpl:19:20 καί ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι κοίτη, -ης, ἡ σπέρμα[τ], -ατος, τό καί αὐτός αὐτή αὐτό   δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό λύτρον, -ου, τό; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἤ[1] ἐλευθερία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Kpl:19:20 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Łóżko [zobacz spółkowanie] Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By chronić ochraniacz, by konserwować Ludzki I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Okup; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu ??? Przed przydechem mocnym By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Albo Wolności wolność ??? Przed przydechem mocnym By dawać On/ona/to/to samo Przeoczenie [nadzorowanie] By być On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By umierać Ponieważ/tamto Nie  
Kpl:19:20 *kai\ e)a/n tis koimETE=| meta\ gunaiko\s koi/tEn spe/rmatos kai\ au)tE\ oi)ke/tis diapefulagme/nE a)nTrO/pO| kai\ au)tE\ lu/trois ou) lelu/trOtai E)\ e)leuTeri/a ou)k e)do/TE au)tE=|, e)piskopE\ e)/stai au)toi=s· ou)k a)poTanou=ntai, o(/ti ou)k a)pEleuTerO/TE.
Kpl:19:20 kai ean tis koimETE meta gynaikos koitEn spermatos kai autE oiketis diapefylagmenE anTrOpO kai autE lytrois u lelytrOtai E eleuTeria uk edoTE autE, episkopE estai autois· uk apoTanuntai, hoti uk apEleuTerOTE.
Kpl:19:20 C C RI_NSM VC_APS3S P N3K_GSF N1_ASF N3M_GSN C RD_NSF N3_NSF VK_XPPNSF N2_DSM C RD_NSF N2N_DPN D VM_XPI3S C N1A_NSF D VCI_API3S RD_DSF N1_NSF VF_FMI3S RD_DPM D VF2_FMI3P C D VCI_API3S
Kpl:19:20 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife bed [see coitus] seed sperm, seed, germ (sprout, bud) and also, even, namely he/she/it/same ć to guard preserver, to conserve human and also, even, namely he/she/it/same ransom; to redeem to be released, upon payment of ransom οὐχ before rough breathing to redeem to be released, upon payment of ransom or liberty freedom οὐχ before rough breathing to give he/she/it/same oversight [overseeing] to be he/she/it/same οὐχ before rough breathing to die because/that not  
Kpl:19:20 and if-ever some/any (nom) he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) woman/wife (gen) bed (acc) seed (gen) and she/it/same (nom)   having-been-GUARD-ed (nom|voc) human (dat) and she/it/same (nom) ransoms (dat); you(sg)-are-REDEEM-ing, you(sg)-should-be-REDEEM-ing, you(sg)-happen-to-be-REDEEM-ing (opt) not he/she/it-has-been-REDEEM-ed or liberty (nom|voc) not he/she/it-was-GIVE-ed her/it/same (dat) oversight (nom|voc) he/she/it-will-be them/same (dat) not they-will-be-DIE-ed because/that not  
Kpl:19:20 Kpl_19:20_1 Kpl_19:20_2 Kpl_19:20_3 Kpl_19:20_4 Kpl_19:20_5 Kpl_19:20_6 Kpl_19:20_7 Kpl_19:20_8 Kpl_19:20_9 Kpl_19:20_10 Kpl_19:20_11 Kpl_19:20_12 Kpl_19:20_13 Kpl_19:20_14 Kpl_19:20_15 Kpl_19:20_16 Kpl_19:20_17 Kpl_19:20_18 Kpl_19:20_19 Kpl_19:20_20 Kpl_19:20_21 Kpl_19:20_22 Kpl_19:20_23 Kpl_19:20_24 Kpl_19:20_25 Kpl_19:20_26 Kpl_19:20_27 Kpl_19:20_28 Kpl_19:20_29 Kpl_19:20_30 Kpl_19:20_31
Kpl:19:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:21 καὶ προσάξει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ κυρίῳ παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κριὸν πλημμελείας·
Kpl:19:21 And he shall bring for his trespass to the Lord to the door of the tabernacle of witness, a ram for a trespass-offering. (Leviticus 19:21 Brenton)
Kpl:19:21 Przyprowadzi mężczyzna przed wejście do Namiotu Spotkania swoją ofiarę zadośćuczynienia dla Pana, to jest barana na zadośćuczynienie. (Kpł 19:21 BT_4)
Kpl:19:21 καὶ προσάξει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ κυρίῳ παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κριὸν πλημμελείας·
Kpl:19:21 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ   πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX]
Kpl:19:21 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo ???
Kpl:19:21 kai\ prosa/Xei tE=s plEmmelei/as au)tou= tO=| kuri/O| para\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou krio\n plEmmelei/as·
Kpl:19:21 kai prosaXei tEs plEmmeleias autu tO kyriO para tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu krion plEmmeleias·
Kpl:19:21 C VF_FAI3S RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RA_DSM N2_DSM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN N2_ASM N1A_GSF
Kpl:19:21 and also, even, namely to lead toward the ??? he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony ć ???
Kpl:19:21 and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) the (gen) ??? (gen), ???s (acc) him/it/same (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)   ??? (gen), ???s (acc)
Kpl:19:21 Kpl_19:21_1 Kpl_19:21_2 Kpl_19:21_3 Kpl_19:21_4 Kpl_19:21_5 Kpl_19:21_6 Kpl_19:21_7 Kpl_19:21_8 Kpl_19:21_9 Kpl_19:21_10 Kpl_19:21_11 Kpl_19:21_12 Kpl_19:21_13 Kpl_19:21_14 Kpl_19:21_15 Kpl_19:21_16
Kpl:19:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:22 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἐν τῷ κριῷ τῆς πλημμελείας ἔναντι κυρίου περὶ τῆς ἁμαρτίας, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτεν.
Kpl:19:22 And the priest shall make atonement for him with the ram of the trespass-offering, before the Lord, for the sin which he sinned; and the sin which he sinned shall be forgiven him. (Leviticus 19:22 Brenton)
Kpl:19:22 Kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem, ofiarując barana na zadośćuczynienie za grzech, który on popełnił, i będzie mu odpuszczony grzech, który popełnił. (Kpł 19:22 BT_4)
Kpl:19:22 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς ἐν τῷ κριῷ τῆς πλημμελείας ἔναντι κυρίου περὶ τῆς ἁμαρτίας, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτεν.
Kpl:19:22 καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Kpl:19:22 I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Kto/, który/, który By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Kto/, który/, który By grzeszyć
Kpl:19:22 kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= o( i(ereu\s e)n tO=| kriO=| tE=s plEmmelei/as e)/nanti kuri/ou peri\ tE=s a(marti/as, E(=s E(/marten, kai\ a)feTE/setai au)tO=| E( a(marti/a, E(\n E(/marten.
Kpl:19:22 kai eXilasetai peri autu ho hiereus en tO kriO tEs plEmmeleias enanti kyriu peri tEs hamartias, hEs hEmarten, kai afeTEsetai autO hE hamartia, hEn hEmarten.
Kpl:19:22 C VF_FMI3S P RD_GSM RA_NSM N3V_NSM P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1A_GSF P N2_GSM P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VBI_AAI3S C VC_FPI3S RD_DSM RA_NSF N1A_NSF RR_ASF VBI_AAI3S
Kpl:19:22 and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ??? before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. who/whom/which to sin and also, even, namely to let go of he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. who/whom/which to sin
Kpl:19:22 and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) the (nom) priest (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) ??? (gen), ???s (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-SIN-ed and he/she/it-will-be-LET-ed-GO-OF him/it/same (dat) the (nom) sin (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-SIN-ed
Kpl:19:22 Kpl_19:22_1 Kpl_19:22_2 Kpl_19:22_3 Kpl_19:22_4 Kpl_19:22_5 Kpl_19:22_6 Kpl_19:22_7 Kpl_19:22_8 Kpl_19:22_9 Kpl_19:22_10 Kpl_19:22_11 Kpl_19:22_12 Kpl_19:22_13 Kpl_19:22_14 Kpl_19:22_15 Kpl_19:22_16 Kpl_19:22_17 Kpl_19:22_18 Kpl_19:22_19 Kpl_19:22_20 Kpl_19:22_21 Kpl_19:22_22 Kpl_19:22_23 Kpl_19:22_24 Kpl_19:22_25
Kpl:19:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:23 Ὅταν δὲ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν, καὶ καταφυτεύσετε πᾶν ξύλον βρώσιμον καὶ περικαθαριεῖτε τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτοῦ· ὁ καρπὸς αὐτοῦ τρία ἔτη ἔσται ὑμῖν ἀπερικάθαρτος, οὐ βρωθήσεται·
Kpl:19:23 And whenever ye shall enter into the land which the Lord your God gives you, and shall plant any fruit-tree, then shall ye purge away its uncleanness; its fruit shall be three years uncleansed to you, it shall not be eaten. (Leviticus 19:23 Brenton)
Kpl:19:23 Kiedy wejdziecie do kraju i zasadzicie drzewa owocowe wszelkiego gatunku, będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane. Trzy lata pozostaną one "nieobrzezane", nie będziecie ich jeść. (Kpł 19:23 BT_4)
Kpl:19:23 Ὅταν δὲ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν, καὶ καταφυτεύσετε πᾶν ξύλον βρώσιμον καὶ περικαθαριεῖτε τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτοῦ· καρπὸς αὐτοῦ τρία ἔτη ἔσται ὑμῖν ἀπερικάθαρτος, οὐ βρωθήσεται·
Kpl:19:23 ὅταν (ὅτε ἄν) δέ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό βρώσιμος -ον καί   ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-)
Kpl:19:23 Ilekroć zaś By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By dawać Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Jadalny (by jeść) I też, nawet, mianowicie uncleaness On/ona/to/to samo Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo Trzy Rok By być Ty ??? Przed przydechem mocnym By jeść
Kpl:19:23 *(/otan de\ ei)se/lTEte ei)s tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo\s u(mO=n di/dOsin u(mi=n, kai\ katafuteu/sete pa=n Xu/lon brO/simon kai\ perikaTariei=te tE\n a)kaTarsi/an au)tou=· o( karpo\s au)tou= tri/a e)/tE e)/stai u(mi=n a)perika/Tartos, ou) brOTE/setai·
Kpl:19:23 hotan de eiselTEte eis tEn gEn, hEn kyrios ho Teos hymOn didOsin hymin, kai katafyteusete pan Xylon brOsimon kai perikaTarieite tEn akaTarsian autu· ho karpos autu tria etE estai hymin aperikaTartos, u brOTEsetai·
Kpl:19:23 D x VB_AAS2P P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V8_PAI3S RP_DP C VF_FAI2P A3_ASN N2N_ASN A1B_ASN C VF2_FAI2P RA_ASF N1A_ASF RD_GSN RA_NSM N2_NSM RD_GSN A3_APN N3E_APN VF_FMI3S RP_DP AIB_NSM D VC_FPI3S
Kpl:19:23 whenever δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enter into (+acc) the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to give you and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. eatable (to eat) and also, even, namely ć the uncleaness he/she/it/same the fruit; Carpus he/she/it/same three year to be you ć οὐχ before rough breathing to eat
Kpl:19:23 whenever Yet you(pl)-should-ENTER into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(pl) (dat) and   every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) eatable ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   the (acc) uncleaness (acc) him/it/same (gen) the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) him/it/same (gen) three (nom|acc) years (nom|acc|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat)   not he/she/it-will-be-EAT-ed
Kpl:19:23 Kpl_19:23_1 Kpl_19:23_2 Kpl_19:23_3 Kpl_19:23_4 Kpl_19:23_5 Kpl_19:23_6 Kpl_19:23_7 Kpl_19:23_8 Kpl_19:23_9 Kpl_19:23_10 Kpl_19:23_11 Kpl_19:23_12 Kpl_19:23_13 Kpl_19:23_14 Kpl_19:23_15 Kpl_19:23_16 Kpl_19:23_17 Kpl_19:23_18 Kpl_19:23_19 Kpl_19:23_20 Kpl_19:23_21 Kpl_19:23_22 Kpl_19:23_23 Kpl_19:23_24 Kpl_19:23_25 Kpl_19:23_26 Kpl_19:23_27 Kpl_19:23_28 Kpl_19:23_29 Kpl_19:23_30 Kpl_19:23_31 Kpl_19:23_32 Kpl_19:23_33
Kpl:19:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:24 καὶ τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἔσται πᾶς ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἅγιος αἰνετὸς τῷ κυρίῳ·
Kpl:19:24 And in the fourth year all its fruit shall be holy, a subject of praise to the Lord. (Leviticus 19:24 Brenton)
Kpl:19:24 W czwartym roku wszystkie ich owoce będą poświęcone jako dar radosny dla Pana. (Kpł 19:24 BT_4)
Kpl:19:24 καὶ τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἔσται πᾶς καρπὸς αὐτοῦ ἅγιος αἰνετὸς τῷ κυρίῳ·
Kpl:19:24 καί ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:19:24 I też, nawet, mianowicie Rok Czwarty By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:19:24 kai\ tO=| e)/tei tO=| teta/rtO| e)/stai pa=s o( karpo\s au)tou= a(/gios ai)neto\s tO=| kuri/O|·
Kpl:19:24 kai tO etei tO tetartO estai pas ho karpos autu hagios ainetos tO kyriO·
Kpl:19:24 C RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN VF_FMI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM A1A_NSM A1_NSM RA_DSM N2_DSM
Kpl:19:24 and also, even, namely the year the fourth to be every all, each, every, the whole of the fruit; Carpus he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:19:24 and the (dat) year (dat) the (dat) fourth (dat) he/she/it-will-be every (nom|voc) the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) him/it/same (gen) holy ([Adj] nom)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:19:24 Kpl_19:24_1 Kpl_19:24_2 Kpl_19:24_3 Kpl_19:24_4 Kpl_19:24_5 Kpl_19:24_6 Kpl_19:24_7 Kpl_19:24_8 Kpl_19:24_9 Kpl_19:24_10 Kpl_19:24_11 Kpl_19:24_12 Kpl_19:24_13 Kpl_19:24_14
Kpl:19:24 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:25 ἐν δὲ τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ φάγεσθε τὸν καρπόν, πρόσθεμα ὑμῖν τὰ γενήματα αὐτοῦ· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:25 And in the fifth year ye shall eat the fruit, its produce is an increase to you. I am the Lord your God. (Leviticus 19:25 Brenton)
Kpl:19:25 W piątym roku będziecie jedli ich owoce, aby pomnożył się wasz dochód z nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19:25 BT_4)
Kpl:19:25 ἐν δὲ τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ φάγεσθε τὸν καρπόν, πρόσθεμα ὑμῖν τὰ γενήματα αὐτοῦ· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:25 ἐν δέ ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:25 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Rok Piąty By jeść Owoc; Nadgarstek Ty Owocu owoc z On/ona/to/to samo Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:25 e)n de\ tO=| e)/tei tO=| pe/mptO| fa/gesTe to\n karpo/n, pro/sTema u(mi=n ta\ genE/mata au)tou=· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:25 en de tO etei tO pemptO fagesTe ton karpon, prosTema hymin ta genEmata autu· egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:25 P x RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN VF_FMI2P RA_ASM N2_ASM N3M_NSN RP_DP RA_NPN N3M_NPN RD_GSM RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:25 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the year the fifth to eat the fruit; Carpus ć you the fruit fruit of he/she/it/same I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:25 in/among/by (+dat) Yet the (dat) year (dat) the (dat) fifth (dat) you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! the (acc) fruit (acc); Carpus (acc)   you(pl) (dat) the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) him/it/same (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:25 Kpl_19:25_1 Kpl_19:25_2 Kpl_19:25_3 Kpl_19:25_4 Kpl_19:25_5 Kpl_19:25_6 Kpl_19:25_7 Kpl_19:25_8 Kpl_19:25_9 Kpl_19:25_10 Kpl_19:25_11 Kpl_19:25_12 Kpl_19:25_13 Kpl_19:25_14 Kpl_19:25_15 Kpl_19:25_16 Kpl_19:25_17 Kpl_19:25_18 Kpl_19:25_19 Kpl_19:25_20
Kpl:19:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:26 Μὴ ἔσθετε ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ οὐκ οἰωνιεῖσθε οὐδὲ ὀρνιθοσκοπήσεσθε.
Kpl:19:26 Eat not on the mountains, nor shall ye employ auguries, nor divine by inspection of birds. (Leviticus 19:26 Brenton)
Kpl:19:26 Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów. (Kpł 19:26 BT_4)
Kpl:19:26 Μὴ ἔσθετε ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ οὐκ οἰωνιεῖσθε οὐδὲ ὀρνιθοσκοπήσεσθε.
Kpl:19:26 μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   οὐδέ (οὐ δέ)  
Kpl:19:26 Nie By jeść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Żaden/ani  
Kpl:19:26 *mE\ e)/sTete e)pi\ tO=n o)re/On kai\ ou)k oi)Oniei=sTe ou)de\ o)rniToskopE/sesTe.
Kpl:19:26 mE esTete epi tOn oreOn kai uk oiOnieisTe ude orniToskopEsesTe.
Kpl:19:26 D V1_PAD2P P RA_GPN N3E_GPN C D VF2_FMI2P C VF_FMI2P
Kpl:19:26 not to eat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć neither/nor  
Kpl:19:26 not you(pl)-are-EAT-ing, be-you(pl)-EAT-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) and not   neither/nor  
Kpl:19:26 Kpl_19:26_1 Kpl_19:26_2 Kpl_19:26_3 Kpl_19:26_4 Kpl_19:26_5 Kpl_19:26_6 Kpl_19:26_7 Kpl_19:26_8 Kpl_19:26_9 Kpl_19:26_10
Kpl:19:26 x x x x x x x x x x
Kpl:19:27 οὐ ποιήσετε σισόην ἐκ τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐδὲ φθερεῖτε τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος ὑμῶν.
Kpl:19:27 Ye shall not make a round cutting of the hair of your head, nor disfigure your beard. (Leviticus 19:27 Brenton)
Kpl:19:27 Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody. (Kpł 19:27 BT_4)
Kpl:19:27 οὐ ποιήσετε σισόην ἐκ τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐδὲ φθερεῖτε τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος ὑμῶν.
Kpl:19:27 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἐκ ὁ ἡ τό κόμη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:27 ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Włosy Głowa Ty ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By psuć się Widok Ty
Kpl:19:27 ou) poiE/sete siso/En e)k tE=s ko/mEs tE=s kefalE=s u(mO=n ou)de\ fTerei=te tE\n o)/PSin tou= pO/gOnos u(mO=n.
Kpl:19:27 u poiEsete sisoEn ek tEs komEs tEs kefalEs hymOn ude fTereite tEn oPSin tu pOgOnos hymOn.
Kpl:19:27 D VF_FAI2P N1_ASF P RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF RP_GP C VF2_FAI2P RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N3W_GSM RP_GP
Kpl:19:27 οὐχ before rough breathing to do/make ć out of (+gen) ἐξ before vowels the hair the head you οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to corrupt the sight the ć you
Kpl:19:27 not you(pl)-will-DO/MAKE   out of (+gen) the (gen) hair (gen) the (gen) head (gen) you(pl) (gen) neither/nor you(pl)-will-CORRUPT the (acc) sight (acc) the (gen)   you(pl) (gen)
Kpl:19:27 Kpl_19:27_1 Kpl_19:27_2 Kpl_19:27_3 Kpl_19:27_4 Kpl_19:27_5 Kpl_19:27_6 Kpl_19:27_7 Kpl_19:27_8 Kpl_19:27_9 Kpl_19:27_10 Kpl_19:27_11 Kpl_19:27_12 Kpl_19:27_13 Kpl_19:27_14 Kpl_19:27_15 Kpl_19:27_16
Kpl:19:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:28 καὶ ἐντομίδας ἐπὶ ψυχῇ οὐ ποιήσετε ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:28 And ye shall not make cuttings in your body for a dead body, and ye shall not inscribe on yourselves any marks. I am the Lord your God. (Leviticus 19:28 Brenton)
Kpl:19:28 Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan! (Kpł 19:28 BT_4)
Kpl:19:28 καὶ ἐντομίδας ἐπὶ ψυχῇ οὐ ποιήσετε ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:28 καί   ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί γράμμα[τ], -ατος, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:28 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało Ty I też, nawet, mianowicie Tekst ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:28 kai\ e)ntomi/das e)pi\ PSuCHE=| ou) poiE/sete e)n tO=| sO/mati u(mO=n kai\ gra/mmata stikta\ ou) poiE/sete e)n u(mi=n· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:28 kai entomidas epi PSyCHE u poiEsete en tO sOmati hymOn kai grammata stikta u poiEsete en hymin· egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:28 C N3_APF P N1_DSF D VF_FAI2P P RA_DSN N3M_DSN RP_GP C N3M_APN A1_APN D VF_FAI2P P RP_DP RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:28 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool οὐχ before rough breathing to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the body you and also, even, namely text ć οὐχ before rough breathing to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:28 and   upon/over (+acc,+gen,+dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed not you(pl)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) the (dat) body (dat) you(pl) (gen) and texts (nom|acc|voc)   not you(pl)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) you(pl) (dat) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:28 Kpl_19:28_1 Kpl_19:28_2 Kpl_19:28_3 Kpl_19:28_4 Kpl_19:28_5 Kpl_19:28_6 Kpl_19:28_7 Kpl_19:28_8 Kpl_19:28_9 Kpl_19:28_10 Kpl_19:28_11 Kpl_19:28_12 Kpl_19:28_13 Kpl_19:28_14 Kpl_19:28_15 Kpl_19:28_16 Kpl_19:28_17 Kpl_19:28_18 Kpl_19:28_19 Kpl_19:28_20 Kpl_19:28_21 Kpl_19:28_22 Kpl_19:28_23
Kpl:19:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:29 οὐ βεβηλώσεις τὴν θυγατέρα σου ἐκπορνεῦσαι αὐτήν, καὶ οὐκ ἐκπορνεύσει ἡ γῆ καὶ ἡ γῆ πλησθήσεται ἀνομίας.
Kpl:19:29 Thou shalt not profane thy daughter to prostitute her; so the land shall not go a whoring, and the land be filled with iniquity. (Leviticus 19:29 Brenton)
Kpl:19:29 Nie wydawaj swej córki na hańbę, czyniąc ją nierządnicą, aby kraj nie uległ nierządowi i nie był pełen rozpusty. (Kpł 19:29 BT_4)
Kpl:19:29 οὐ βεβηλώσεις τὴν θυγατέρα σου ἐκπορνεῦσαι αὐτήν, καὶ οὐκ ἐκπορνεύσει γῆ καὶ γῆ πλησθήσεται ἀνομίας.
Kpl:19:29 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ
Kpl:19:29 ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Córka Ty; twój/twój(sg) By prostytuować się poza On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By prostytuować się poza Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Do ??? Bezprawie
Kpl:19:29 ou) bebElO/seis tE\n Tugate/ra sou e)kporneu=sai au)tE/n, kai\ ou)k e)kporneu/sei E( gE= kai\ E( gE= plEsTE/setai a)nomi/as.
Kpl:19:29 u bebElOseis tEn Tygatera su ekporneusai autEn, kai uk ekporneusei hE gE kai hE gE plEsTEsetai anomias.
Kpl:19:29 D VF_FAI2S RA_ASF N3_ASF RP_GS VA_AAN RD_ASF C D VF_FAI3S RA_NSF N1_NSF C RA_NSF N1_NSF VS_FPI3S N1A_GSF
Kpl:19:29 οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the daughter you; your/yours(sg) to prostitute oneself out he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to prostitute oneself out the earth/land and also, even, namely the earth/land to ??? lawlessness
Kpl:19:29 not you(sg)-will-DEFILE the (acc) daughter (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-PROSTITUTE-ONESELF-OUT, be-you(sg)-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT!, he/she/it-happens-to-PROSTITUTE-ONESELF-OUT (opt) her/it/same (acc) and not he/she/it-will-PROSTITUTE-ONESELF-OUT, you(sg)-will-be-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT (classical) the (nom) earth/land (nom|voc) and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-will-be-???-ed lawlessness (gen), lawlessnesss (acc)
Kpl:19:29 Kpl_19:29_1 Kpl_19:29_2 Kpl_19:29_3 Kpl_19:29_4 Kpl_19:29_5 Kpl_19:29_6 Kpl_19:29_7 Kpl_19:29_8 Kpl_19:29_9 Kpl_19:29_10 Kpl_19:29_11 Kpl_19:29_12 Kpl_19:29_13 Kpl_19:29_14 Kpl_19:29_15 Kpl_19:29_16 Kpl_19:29_17
Kpl:19:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:30 Τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου φοβηθήσεσθε· ἐγώ εἰμι κύριος.
Kpl:19:30 Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuaries: I am the Lord. (Leviticus 19:30 Brenton)
Kpl:19:30 Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój święty przybytek. Ja jestem Pan! (Kpł 19:30 BT_4)
Kpl:19:30 Τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου φοβηθήσεσθε· ἐγώ εἰμι κύριος.
Kpl:19:30 ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ἀπό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:19:30 Szabas Ja By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja By bać się Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:19:30 *ta\ sa/bbata/ mou fula/XesTe kai\ a)po\ tO=n a(gi/On mou fobETE/sesTe· e)gO/ ei)mi ku/rios.
Kpl:19:30 ta sabbata mu fylaXesTe kai apo tOn hagiOn mu fobETEsesTe· egO eimi kyrios.
Kpl:19:30 RA_APN N2N_APN RP_GS VF_FMI2P C P RA_GPN A1A_GPN RP_GS VC_FPI2P RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Kpl:19:30 the sabbath I to guard and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I to fear I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:19:30 the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) me (gen) you(pl)-will-be-GUARD-ed and away from (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) me (gen) you(pl)-will-be-FEAR-ed I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Kpl:19:30 Kpl_19:30_1 Kpl_19:30_2 Kpl_19:30_3 Kpl_19:30_4 Kpl_19:30_5 Kpl_19:30_6 Kpl_19:30_7 Kpl_19:30_8 Kpl_19:30_9 Kpl_19:30_10 Kpl_19:30_11 Kpl_19:30_12 Kpl_19:30_13
Kpl:19:30 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:31 οὐκ ἐπακολουθήσετε ἐγγαστριμύθοις καὶ τοῖς ἐπαοιδοῖς οὐ προσκολληθήσεσθε ἐκμιανθῆναι ἐν αὐτοῖς· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:31 Ye shall not attend to those who have in them divining spirits, nor attach yourselves to enchanters, to pollute yourselves with them: I am the Lord your God. (Leviticus 19:31 Brenton)
Kpl:19:31 Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19:31 BT_4)
Kpl:19:31 οὐκ ἐπακολουθήσετε ἐγγαστριμύθοις καὶ τοῖς ἐπαοιδοῖς οὐ προσκολληθήσεσθε ἐκμιανθῆναι ἐν αὐτοῖς· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:31 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -)   καί ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-)   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:31 ??? Przed przydechem mocnym By następować w następstwie [doznaj powodzenia] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:31 ou)k e)pakolouTE/sete e)ggastrimu/Tois kai\ toi=s e)paoidoi=s ou) proskollETE/sesTe e)kmianTE=nai e)n au)toi=s· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:31 uk epakoluTEsete engastrimyTois kai tois epaoidois u proskollETEsesTe ekmianTEnai en autois· egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:31 D VF_FAI2P A1B_DPM C RA_DPM N2_DPM D VC_FPI2P VC_APN P RD_DPM RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:31 οὐχ before rough breathing to follow in succession [succeed] ć and also, even, namely the ć οὐχ before rough breathing to ??? ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:31 not you(pl)-will-FOLLOW-IN-SUCCESSION   and the (dat)   not you(pl)-will-be-???-ed   in/among/by (+dat) them/same (dat) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:31 Kpl_19:31_1 Kpl_19:31_2 Kpl_19:31_3 Kpl_19:31_4 Kpl_19:31_5 Kpl_19:31_6 Kpl_19:31_7 Kpl_19:31_8 Kpl_19:31_9 Kpl_19:31_10 Kpl_19:31_11 Kpl_19:31_12 Kpl_19:31_13 Kpl_19:31_14 Kpl_19:31_15 Kpl_19:31_16 Kpl_19:31_17
Kpl:19:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:32 ἀπὸ προσώπου πολιοῦ ἐξαναστήσῃ καὶ τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου καὶ φοβηθήσῃ τὸν θεόν σου· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:32 Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and shalt fear thy God: I am the Lord your God. (Leviticus 19:32 Brenton)
Kpl:19:32 Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan! (Kpł 19:32 BT_4)
Kpl:19:32 ἀπὸ προσώπου πολιοῦ ἐξαναστήσῃ καὶ τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου καὶ φοβηθήσῃ τὸν θεόν σου· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:32 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό   ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) καί τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:32 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się I też, nawet, mianowicie By zaszczycać Twarz Starszy I też, nawet, mianowicie By bać się Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:32 a)po\ prosO/pou poliou= e)XanastE/sE| kai\ timE/seis pro/sOpon presbute/rou kai\ fobETE/sE| to\n Teo/n sou· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:32 apo prosOpu poliu eXanastEsE kai timEseis prosOpon presbyteru kai fobETEsE ton Teon su· egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:32 P N2N_GSN A1A_GSM VF_FMI2S C VF_FAI2S N2N_ASN A1A_GSMC C VC_FPI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:32 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse and also, even, namely to honor face elder and also, even, namely to fear the god [see theology] you; your/yours(sg) I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:32 away from (+gen) face (gen)   you(sg)-will-be-RAISE UP-ed, he/she/it-should-RAISE UP, you(sg)-should-be-RAISE UP-ed and you(sg)-will-HONOR face (nom|acc|voc) elder ([Adj] gen) and you(sg)-will-be-FEAR-ed the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:32 Kpl_19:32_1 Kpl_19:32_2 Kpl_19:32_3 Kpl_19:32_4 Kpl_19:32_5 Kpl_19:32_6 Kpl_19:32_7 Kpl_19:32_8 Kpl_19:32_9 Kpl_19:32_10 Kpl_19:32_11 Kpl_19:32_12 Kpl_19:32_13 Kpl_19:32_14 Kpl_19:32_15 Kpl_19:32_16 Kpl_19:32_17 Kpl_19:32_18 Kpl_19:32_19
Kpl:19:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:33 Ἐὰν δέ τις προσέλθῃ προσήλυτος ὑμῖν ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὐ θλίψετε αὐτόν·
Kpl:19:33 And if there should come to you a stranger in your land, ye shall not afflict him. (Leviticus 19:33 Brenton)
Kpl:19:33 Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. (Kpł 19:33 BT_4)
Kpl:19:33 Ἐὰν δέ τις προσέλθῃ προσήλυτος ὑμῖν ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὐ θλίψετε αὐτόν·
Kpl:19:33 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) προσ·ήλυτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:19:33 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Jakiś/jakikolwiek By nadchodzić Prozelita [neofita do judaizmu] Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ty ??? Przed przydechem mocnym By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo
Kpl:19:33 *)ea\n de/ tis prose/lTE| prosE/lutos u(mi=n e)n tE=| gE=| u(mO=n, ou) Tli/PSete au)to/n·
Kpl:19:33 ean de tis proselTE prosElytos hymin en tE gE hymOn, u TliPSete auton·
Kpl:19:33 C x RI_NSM VB_AAS3S N2_NSM RP_DP P RA_DSF N1_DSF RP_GP D VF_FAI2P RD_ASM
Kpl:19:33 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to approach proselyte [a convert to Judaism] you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land you οὐχ before rough breathing to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same
Kpl:19:33 if-ever Yet some/any (nom) he/she/it-should-APPROACH proselyte (nom) you(pl) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) you(pl) (gen) not you(pl)-will-DISTRESS him/it/same (acc)
Kpl:19:33 Kpl_19:33_1 Kpl_19:33_2 Kpl_19:33_3 Kpl_19:33_4 Kpl_19:33_5 Kpl_19:33_6 Kpl_19:33_7 Kpl_19:33_8 Kpl_19:33_9 Kpl_19:33_10 Kpl_19:33_11 Kpl_19:33_12 Kpl_19:33_13
Kpl:19:33 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:34 ὡς ὁ αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται ὁ προσήλυτος ὁ προσπορευόμενος πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς σεαυτόν, ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:34 The stranger that comes to you shall be among you as the native, and thou shalt love him as thyself; for ye were strangers in the land of Egypt: I am the Lord your God. (Leviticus 19:34 Brenton)
Kpl:19:34 Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19:34 BT_4)
Kpl:19:34 ὡς αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται προσήλυτος προσπορευόμενος πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς σεαυτόν, ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:19:34 ὡς ὁ ἡ τό   ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὅτι προσ·ήλυτος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:19:34 Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty By być Prozelita [neofita do judaizmu] Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty I też, nawet, mianowicie By kochać On/ona/to/to samo Jak/jak Siebie Ponieważ/tamto Prozelita [neofita do judaizmu] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:19:34 O(s o( au)to/CHTOn e)n u(mi=n e)/stai o( prosE/lutos o( prosporeuo/menos pro\s u(ma=s, kai\ a)gapE/seis au)to\n O(s seauto/n, o(/ti prosE/lutoi e)genE/TEte e)n gE=| *ai)gu/ptO|· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:19:34 hOs ho autoCHTOn en hymin estai ho prosElytos ho prosporeuomenos pros hymas, kai agapEseis auton hOs seauton, hoti prosElytoi egenETEte en gE aigyptO· egO eimi kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:19:34 C RA_NSM N3N_NSM P RP_DP VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RP_AP C VF_FAI2S RD_ASM C RD_ASM C N2_NPM VCI_API2P P N1_DSF N2_DSF RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:19:34 as/like the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you to be the proselyte [a convert to Judaism] the to ??? toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely to love he/she/it/same as/like yourself because/that proselyte [a convert to Judaism] to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:19:34 as/like the (nom)   in/among/by (+dat) you(pl) (dat) he/she/it-will-be the (nom) proselyte (nom) the (nom) while being-???-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and you(sg)-will-LOVE him/it/same (acc) as/like yourself (acc) because/that proselytes (nom|voc) you(pl)-were-BECOME-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:19:34 Kpl_19:34_1 Kpl_19:34_2 Kpl_19:34_3 Kpl_19:34_4 Kpl_19:34_5 Kpl_19:34_6 Kpl_19:34_7 Kpl_19:34_8 Kpl_19:34_9 Kpl_19:34_10 Kpl_19:34_11 Kpl_19:34_12 Kpl_19:34_13 Kpl_19:34_14 Kpl_19:34_15 Kpl_19:34_16 Kpl_19:34_17 Kpl_19:34_18 Kpl_19:34_19 Kpl_19:34_20 Kpl_19:34_21 Kpl_19:34_22 Kpl_19:34_23 Kpl_19:34_24 Kpl_19:34_25 Kpl_19:34_26 Kpl_19:34_27 Kpl_19:34_28 Kpl_19:34_29
Kpl:19:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:35 οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει ἐν μέτροις καὶ ἐν σταθμίοις καὶ ἐν ζυγοῖς·
Kpl:19:35 Ye shall not act unrighteously in judgment, in measures and weights and scales. (Leviticus 19:35 Brenton)
Kpl:19:35 Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości. (Kpł 19:35 BT_4)
Kpl:19:35 οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει ἐν μέτροις καὶ ἐν σταθμίοις καὶ ἐν ζυγοῖς·
Kpl:19:35 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄ·δικος -ον ἐν κρίσις, -εως, ἡ ἐν μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) καί ἐν   καί ἐν ζυγός, -οῦ, ὁ
Kpl:19:35 ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Niesprawiedliwy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miara; by mierzyć I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jarzma/skala
Kpl:19:35 ou) poiE/sete a)/dikon e)n kri/sei e)n me/trois kai\ e)n staTmi/ois kai\ e)n DZugoi=s·
Kpl:19:35 u poiEsete adikon en krisei en metrois kai en staTmiois kai en DZygois·
Kpl:19:35 D VF_FAI2P A1B_ASM P N3I_DSF P N2N_DPN C P N2N_DPN C P N2N_DPN
Kpl:19:35 οὐχ before rough breathing to do/make unjust in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among measure; to measure and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among yoke/scale
Kpl:19:35 not you(pl)-will-DO/MAKE unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) judgment (dat) in/among/by (+dat) measures (dat); you(sg)-happen-to-be-MEASURE-ing (opt) and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) yokes/scales (dat)
Kpl:19:35 Kpl_19:35_1 Kpl_19:35_2 Kpl_19:35_3 Kpl_19:35_4 Kpl_19:35_5 Kpl_19:35_6 Kpl_19:35_7 Kpl_19:35_8 Kpl_19:35_9 Kpl_19:35_10 Kpl_19:35_11 Kpl_19:35_12 Kpl_19:35_13
Kpl:19:35 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:19:36 ζυγὰ δίκαια καὶ στάθμια δίκαια καὶ χοῦς δίκαιος ἔσται ὑμῖν· ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Kpl:19:36 There shall be among you just balances and just weights and just liquid measure. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt. (Leviticus 19:36 Brenton)
Kpl:19:36 Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej! (Kpł 19:36 BT_4)
Kpl:19:36 ζυγὰ δίκαια καὶ στάθμια δίκαια καὶ χοῦς δίκαιος ἔσται ὑμῖν· ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Kpl:19:36   δίκαιος -αία -ον καί   δίκαιος -αία -ον καί χοῦς, χοός, ὁ δίκαιος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Kpl:19:36 Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Proch Właśnie prawy, właśnie By być Ty Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By prowadzić poza Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Kpl:19:36 DZuga\ di/kaia kai\ sta/Tmia di/kaia kai\ CHou=s di/kaios e)/stai u(mi=n· e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s u(mO=n o( e)XagagO\n u(ma=s e)k gE=s *ai)gu/ptou.
Kpl:19:36 DZyga dikaia kai staTmia dikaia kai CHus dikaios estai hymin· egO eimi kyrios ho Teos hymOn ho eXagagOn hymas