Lb:15:1 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:15:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 15:1 Brenton)
Lb:15:1 Pan tak przemówił do Mojżesza: (Lb 15:1 BT_4)
Lb:15:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:15:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:15:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:15:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:15:1 kai eipen kyrios pros musEn legOn
Lb:15:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:15:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:15:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:15:1 Lb_15:1_1 Lb_15:1_2 Lb_15:1_3 Lb_15:1_4 Lb_15:1_5 Lb_15:1_6
Lb:15:1 x x x x x x
Lb:15:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν τῆς κατοικήσεως ὑμῶν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν,
Lb:15:2 Speak to the children of Israel, and thou shalt say to them, When ye are come into the land of your habitation, which I give to you, (Numbers 15:2 Brenton)
Lb:15:2 «Zwróć się do Izraelitów i powiedz im: Gdy wejdziecie do kraju, który wam daję na mieszkanie, (Lb 15:2 BT_4)
Lb:15:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν τῆς κατοικήσεως ὑμῶν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν,
Lb:15:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κατ·οίκησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Lb:15:2 By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ilekroć By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Mieszkanie Ty Kto/, który/, który Ja By dawać Ty
Lb:15:2 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *(/otan ei)se/lTEte ei)s tE\n gE=n tE=s katoikE/seOs u(mO=n, E(\n e)gO\ di/dOmi u(mi=n,
Lb:15:2 lalEson tois hyiois israEl kai ereis pros autus hotan eiselTEte eis tEn gEn tEs katoikEseOs hymOn, hEn egO didOmi hymin,
Lb:15:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM D VB_AAS2P P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RP_GP RR_ASF RP_NS V8_PAI1S RP_DP
Lb:15:2 to speak the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same whenever to enter into (+acc) the earth/land the dwelling you who/whom/which I to give you
Lb:15:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) whenever you(pl)-should-ENTER into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) dwelling (gen) you(pl) (gen) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-GIVE-ing you(pl) (dat)
Lb:15:2 Lb_15:2_1 Lb_15:2_2 Lb_15:2_3 Lb_15:2_4 Lb_15:2_5 Lb_15:2_6 Lb_15:2_7 Lb_15:2_8 Lb_15:2_9 Lb_15:2_10 Lb_15:2_11 Lb_15:2_12 Lb_15:2_13 Lb_15:2_14 Lb_15:2_15 Lb_15:2_16 Lb_15:2_17 Lb_15:2_18 Lb_15:2_19 Lb_15:2_20
Lb:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:3 καὶ ποιήσεις ὁλοκαυτώματα κυρίῳ, ὁλοκάρπωμα ἢ θυσίαν, μεγαλῦναι εὐχὴν ἢ καθ’ ἑκούσιον ἢ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν ποιῆσαι ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ, εἰ μὲν ἀπὸ τῶν βοῶν ἢ ἀπὸ τῶν προβάτων,
Lb:15:3 and thou wilt offer whole-burnt-offerings to the Lord, a whole-burnt-offering or a meat-offering to perform a vow, or a free-will offering, or to offer in your feasts a sacrifice of sweet savour to the Lord, whether of the herd or the flock: (Numbers 15:3 Brenton)
Lb:15:3 i złożycie Panu ofiarę spalaną z cielców lub owiec: całopalenie lub ofiarę dla wypełnienia ślubu, bądź też jako ofiarę dobrowolną, bądź podczas waszych uroczystości, aby zgotować miłą woń dla Pana, (Lb 15:3 BT_4)
Lb:15:3 καὶ ποιήσεις ὁλοκαυτώματα κυρίῳ, ὁλοκάρπωμα θυσίαν, μεγαλῦναι εὐχὴν καθ’ ἑκούσιον ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν ποιῆσαι ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ, εἰ μὲν ἀπὸ τῶν βοῶν ἀπὸ τῶν προβάτων,
Lb:15:3 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἤ[1] θυσία, -ας, ἡ μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) εὐχή, -ῆς, ἡ ἤ[1] κατά ἑκ·ούσιος -ία -ον ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ μέν ἀπό ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἤ[1] ἀπό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Lb:15:3 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo Ofiara gnębią, poświęcają By powiększać/chwałę Ślub Albo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dobrowolny Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Ty By czynić/rób Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Albo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold)
Lb:15:3 kai\ poiE/seis o(lokautO/mata kuri/O|, o(loka/rpOma E)\ Tusi/an, megalu=nai eu)CHE\n E)\ kaT’ e(kou/sion E)\ e)n tai=s e(ortai=s u(mO=n poiE=sai o)smE\n eu)Odi/as kuri/O|, ei) me\n a)po\ tO=n boO=n E)\ a)po\ tO=n proba/tOn,
Lb:15:3 kai poiEseis holokautOmata kyriO, holokarpOma E Tysian, megalynai euCHEn E kaT’ hekusion E en tais heortais hymOn poiEsai osmEn euOdias kyriO, ei men apo tOn boOn E apo tOn probatOn,
Lb:15:3 C VF_FAI2S N3M_APN N2_DSM N3M_ASN C N1A_ASF VA_AAN N1_ASF C P A1A_ASM C P RA_DPF N1_DPF RP_GP VA_AAN N1_ASF N1A_GSF N2_DSM C x P RA_GPM N3_GPM C P RA_GPN N2N_GPN
Lb:15:3 and also, even, namely doing/making; to do/make burnt offering [see holocaust] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć or sacrifice victimize, immolate to magnify/laud vow or down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing voluntary or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival you to do/make odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if indeed (yet, certainly, surely) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ox; outcry; to bellow or from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold)
Lb:15:3 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE burnt offerings (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   or sacrifice (acc) to-MAGNIFY/LAUD, be-you(sg)-MAGNIFY/LAUD-ed!, he/she/it-happens-to-MAGNIFY/LAUD (opt) vow (acc) or down/according to/as per (+acc), against (+gen) voluntary ([Adj] acc, nom|acc|voc) or in/among/by (+dat) the (dat) festivals (dat) you(pl) (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) if indeed away from (+gen) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) or away from (+gen) the (gen) sheep (gen)
Lb:15:3 Lb_15:3_1 Lb_15:3_2 Lb_15:3_3 Lb_15:3_4 Lb_15:3_5 Lb_15:3_6 Lb_15:3_7 Lb_15:3_8 Lb_15:3_9 Lb_15:3_10 Lb_15:3_11 Lb_15:3_12 Lb_15:3_13 Lb_15:3_14 Lb_15:3_15 Lb_15:3_16 Lb_15:3_17 Lb_15:3_18 Lb_15:3_19 Lb_15:3_20 Lb_15:3_21 Lb_15:3_22 Lb_15:3_23 Lb_15:3_24 Lb_15:3_25 Lb_15:3_26 Lb_15:3_27 Lb_15:3_28 Lb_15:3_29 Lb_15:3_30
Lb:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:4 καὶ προσοίσει ὁ προσφέρων τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ θυσίαν σεμιδάλεως δέκατον τοῦ οιφι ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἐν τετάρτῳ τοῦ ιν·
Lb:15:4 then he that offers his gift to the Lord shall bring a meat-offering of fine flour, a tenth part of an ephah mingled with oil, even with the fourth part of a hin. (Numbers 15:4 Brenton)
Lb:15:4 winien ten, który przynosi dar ofiarny dla Pana, przynieść jako ofiarę z pokarmów dziesiątą część efy najczystszej mąki, zaprawionej jedną trzecią hinu oliwy. (Lb 15:4 BT_4)
Lb:15:4 καὶ προσοίσει προσφέρων τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ θυσίαν σεμιδάλεως δέκατον τοῦ οιφι ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἐν τετάρτῳ τοῦ ιν·
Lb:15:4 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θυσία, -ας, ἡ σεμίδαλις, -εως, ἡ δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό     ἐν ἔλαιον, -ου, τό ἐν τέταρτος -η -ον ὁ ἡ τό  
Lb:15:4 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać By przedstawiać Dar On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ofiara gnębią, poświęcają Najwyższej jakości mąka Dziesiąty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czwarty
Lb:15:4 kai\ prosoi/sei o( prosfe/rOn to\ dO=ron au)tou= kuri/O| Tusi/an semida/leOs de/katon tou= oifi a)napepoiEme/nEs e)n e)lai/O| e)n teta/rtO| tou= in·
Lb:15:4 kai prosoisei ho prosferOn to dOron autu kyriO Tysian semidaleOs dekaton tu oifi anapepoiEmenEs en elaiO en tetartO tu in·
Lb:15:4 C VF_FAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM N2_DSM N1A_ASF N3I_GSF A1_ASN RA_GSN N_GSN VM_XPPGSF P N2N_DSN P A1_DSN RA_GSN N_GSN
Lb:15:4 and also, even, namely to present the to present the gift he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sacrifice victimize, immolate best quality flour tenth the ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fourth the ć
Lb:15:4 and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) the (nom) while PRESENT-ing (nom) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) sacrifice (acc) best quality flour (gen) tenth (acc, nom|acc|voc) the (gen)     in/among/by (+dat) olive oil (dat) in/among/by (+dat) fourth (dat) the (gen)  
Lb:15:4 Lb_15:4_1 Lb_15:4_2 Lb_15:4_3 Lb_15:4_4 Lb_15:4_5 Lb_15:4_6 Lb_15:4_7 Lb_15:4_8 Lb_15:4_9 Lb_15:4_10 Lb_15:4_11 Lb_15:4_12 Lb_15:4_13 Lb_15:4_14 Lb_15:4_15 Lb_15:4_16 Lb_15:4_17 Lb_15:4_18 Lb_15:4_19 Lb_15:4_20
Lb:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:5 καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τέταρτον τοῦ ιν ποιήσετε ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως ἢ ἐπὶ τῆς θυσίας· τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ποιήσεις τοσοῦτο, κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Lb:15:5 And for a drink-offering ye shall offer the fourth part of a hin on the whole-burnt-offering, or on the meat-offering: for every lamb thou shalt offer so much, as a sacrifice, a smell of sweet savour to the Lord. (Numbers 15:5 Brenton)
Lb:15:5 Jako ofiarę z płynów winien dać przy ofierze całopalnej lub ofierze pojednania czwartą część hinu wina na każdego baranka. (Lb 15:5 BT_4)
Lb:15:5 καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τέταρτον τοῦ ιν ποιήσετε ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως ἐπὶ τῆς θυσίας· τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ποιήσεις τοσοῦτο, κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Lb:15:5 καί οἶνος, -ου, ὁ εἰς[1]   ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ἤ[1] ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)   ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:15:5 I też, nawet, mianowicie Wino Do (+przyspieszenie) Czwarty By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Jagnię Jeden Robienie/robienie; by czynić/rób Taki jak Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:15:5 kai\ oi)=non ei)s spondE\n to\ te/tarton tou= in poiE/sete e)pi\ tE=s o(lokautO/seOs E)\ e)pi\ tE=s Tusi/as· tO=| a)mnO=| tO=| e(ni\ poiE/seis tosou=to, ka/rpOma o)smE\n eu)Odi/as tO=| kuri/O|.
Lb:15:5 kai oinon eis spondEn to tetarton tu in poiEsete epi tEs holokautOseOs E epi tEs Tysias· tO amnO tO heni poiEseis tosuto, karpOma osmEn euOdias tO kyriO.
Lb:15:5 C N2_ASM P N1_ASF RA_ASN A1_ASN RA_GSN N_GSN VF_FAI2P P RA_GSF N3I_GSF C P RA_GSF N1A_GSF RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM VF_FAI2S RD_ASN N3M_ASN N1_ASF N1A_GSF RA_DSM N2_DSM
Lb:15:5 and also, even, namely wine into (+acc) ć the fourth the ć to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate the lamb the one doing/making; to do/make such as ć odor/bouquet aroma the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:15:5 and wine (acc) into (+acc)   the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) the (gen)   you(pl)-will-DO/MAKE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   or upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (dat) lamb (dat) the (dat) one (dat) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE such as (nom|acc)   odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Lb:15:5 Lb_15:5_1 Lb_15:5_2 Lb_15:5_3 Lb_15:5_4 Lb_15:5_5 Lb_15:5_6 Lb_15:5_7 Lb_15:5_8 Lb_15:5_9 Lb_15:5_10 Lb_15:5_11 Lb_15:5_12 Lb_15:5_13 Lb_15:5_14 Lb_15:5_15 Lb_15:5_16 Lb_15:5_17 Lb_15:5_18 Lb_15:5_19 Lb_15:5_20 Lb_15:5_21 Lb_15:5_22 Lb_15:5_23 Lb_15:5_24 Lb_15:5_25 Lb_15:5_26 Lb_15:5_27
Lb:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:6 καὶ τῷ κριῷ, ὅταν ποιῆτε αὐτὸν ἢ εἰς ὁλοκαύτωμα ἢ εἰς θυσίαν, ποιήσεις θυσίαν σεμιδάλεως δύο δέκατα ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, τὸ τρίτον τοῦ ιν·
Lb:15:6 And for a ram, when ye offer it as a whole-burnt-offering or as a sacrifice, thou shalt prepare as a meat-offering two tenths of fine flour mingled with oil, the third part of a hin. (Numbers 15:6 Brenton)
Lb:15:6 Przy ofierze z barana złożysz dwie trzecie efy najczystszej mąki zaprawionej jedną trzecią hinu oliwy, (Lb 15:6 BT_4)
Lb:15:6 καὶ τῷ κριῷ, ὅταν ποιῆτε αὐτὸν εἰς ὁλοκαύτωμα εἰς θυσίαν, ποιήσεις θυσίαν σεμιδάλεως δύο δέκατα ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, τὸ τρίτον τοῦ ιν·
Lb:15:6 καί ὁ ἡ τό   ὅταν (ὅτε ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ἤ[1] εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θυσία, -ας, ἡ σεμίδαλις, -εως, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δέκατος -η -ον   ἐν ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό  
Lb:15:6 I też, nawet, mianowicie Ilekroć By czynić/rób On/ona/to/to samo Albo Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] Albo Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają Robienie/robienie; by czynić/rób Ofiara gnębią, poświęcają Najwyższej jakości mąka Dwa Dziesiąty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Trzeci
Lb:15:6 kai\ tO=| kriO=|, o(/tan poiE=te au)to\n E)\ ei)s o(lokau/tOma E)\ ei)s Tusi/an, poiE/seis Tusi/an semida/leOs du/o de/kata a)napepoiEme/nEs e)n e)lai/O|, to\ tri/ton tou= in·
Lb:15:6 kai tO kriO, hotan poiEte auton E eis holokautOma E eis Tysian, poiEseis Tysian semidaleOs dyo dekata anapepoiEmenEs en elaiO, to triton tu in·
Lb:15:6 C RA_DSM N2_DSM D V2_PAS2P RD_ASM C P N3M_ASN C P N1A_ASF VF_FAI2S N1A_ASF N3I_GSF M A1_APN VM_XPPGSF P N2N_DSN RA_ASN A1_ASN RA_GSN N_GSN
Lb:15:6 and also, even, namely the ć whenever to do/make he/she/it/same or into (+acc) burnt offering [see holocaust] or into (+acc) sacrifice victimize, immolate doing/making; to do/make sacrifice victimize, immolate best quality flour two tenth ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil the third the ć
Lb:15:6 and the (dat)   whenever you(pl)-should-be-DO/MAKE-ing him/it/same (acc) or into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) or into (+acc) sacrifice (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE sacrifice (acc) best quality flour (gen) two (nom, acc, gen) tenth (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) the (gen)  
Lb:15:6 Lb_15:6_1 Lb_15:6_2 Lb_15:6_3 Lb_15:6_4 Lb_15:6_5 Lb_15:6_6 Lb_15:6_7 Lb_15:6_8 Lb_15:6_9 Lb_15:6_10 Lb_15:6_11 Lb_15:6_12 Lb_15:6_13 Lb_15:6_14 Lb_15:6_15 Lb_15:6_16 Lb_15:6_17 Lb_15:6_18 Lb_15:6_19 Lb_15:6_20 Lb_15:6_21 Lb_15:6_22 Lb_15:6_23 Lb_15:6_24
Lb:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:7 καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τρίτον τοῦ ιν προσοίσετε εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.
Lb:15:7 And ye shall offer for a smell of sweet savour to the Lord wine for a drink-offering, the third part of a hin. (Numbers 15:7 Brenton)
Lb:15:7 oraz ofiarę płynną z wina - jedną trzecią hinu, jako miłą woń dla Pana. (Lb 15:7 BT_4)
Lb:15:7 καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τρίτον τοῦ ιν προσοίσετε εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.
Lb:15:7 καί οἶνος, -ου, ὁ εἰς[1]   ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό   προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) εἰς[1] ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:15:7 I też, nawet, mianowicie Wino Do (+przyspieszenie) Trzeci By przedstawiać Do (+przyspieszenie) Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:15:7 kai\ oi)=non ei)s spondE\n to\ tri/ton tou= in prosoi/sete ei)s o)smE\n eu)Odi/as kuri/O|.
Lb:15:7 kai oinon eis spondEn to triton tu in prosoisete eis osmEn euOdias kyriO.
Lb:15:7 C N2_ASM P N1_ASF RA_ASN A1_ASN RA_GSN N_GSN VF_FAI2P P N1_ASF N1A_GSF N2_DSM
Lb:15:7 and also, even, namely wine into (+acc) ć the third the ć to present into (+acc) odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:15:7 and wine (acc) into (+acc)   the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) the (gen)   you(pl)-will-PRESENT into (+acc) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Lb:15:7 Lb_15:7_1 Lb_15:7_2 Lb_15:7_3 Lb_15:7_4 Lb_15:7_5 Lb_15:7_6 Lb_15:7_7 Lb_15:7_8 Lb_15:7_9 Lb_15:7_10 Lb_15:7_11 Lb_15:7_12 Lb_15:7_13
Lb:15:7 x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:8 ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν βοῶν ποιῆτε εἰς ὁλοκαύτωμα ἢ εἰς θυσίαν μεγαλῦναι εὐχὴν ἢ εἰς σωτήριον κυρίῳ,
Lb:15:8 And if ye sacrifice a bullock from the herd for a whole-burnt-offering or for a sacrifice, to perform a vow or a peace-offering to the Lord, (Numbers 15:8 Brenton)
Lb:15:8 Gdy ofiarujesz młodego cielca jako ofiarę całopalną lub ofiarę na wypełnienie ślubu, albo jako ofiarę biesiadną dla Pana, (Lb 15:8 BT_4)
Lb:15:8 ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν βοῶν ποιῆτε εἰς ὁλοκαύτωμα εἰς θυσίαν μεγαλῦναι εὐχὴν εἰς σωτήριον κυρίῳ,
Lb:15:8 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ἤ[1] εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) εὐχή, -ῆς, ἡ ἤ[1] εἰς[1] σωτήριος -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:15:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć By czynić/rób Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] Albo Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają By powiększać/chwałę Ślub Albo Do (+przyspieszenie) Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:15:8 e)a\n de\ a)po\ tO=n boO=n poiE=te ei)s o(lokau/tOma E)\ ei)s Tusi/an megalu=nai eu)CHE\n E)\ ei)s sOtE/rion kuri/O|,
Lb:15:8 ean de apo tOn boOn poiEte eis holokautOma E eis Tysian megalynai euCHEn E eis sOtErion kyriO,
Lb:15:8 C x P RA_GPM N3_GPM V2_PAS2P P N3M_ASN C P N1A_ASF VA_AAN N1_ASF C P N2N_ASN N2_DSM
Lb:15:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ox; outcry; to bellow to do/make into (+acc) burnt offering [see holocaust] or into (+acc) sacrifice victimize, immolate to magnify/laud vow or into (+acc) saving lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:15:8 if-ever Yet away from (+gen) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(pl)-should-be-DO/MAKE-ing into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) or into (+acc) sacrifice (acc) to-MAGNIFY/LAUD, be-you(sg)-MAGNIFY/LAUD-ed!, he/she/it-happens-to-MAGNIFY/LAUD (opt) vow (acc) or into (+acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Lb:15:8 Lb_15:8_1 Lb_15:8_2 Lb_15:8_3 Lb_15:8_4 Lb_15:8_5 Lb_15:8_6 Lb_15:8_7 Lb_15:8_8 Lb_15:8_9 Lb_15:8_10 Lb_15:8_11 Lb_15:8_12 Lb_15:8_13 Lb_15:8_14 Lb_15:8_15 Lb_15:8_16 Lb_15:8_17
Lb:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:9 καὶ προσοίσει ἐπὶ τοῦ μόσχου θυσίαν σεμιδάλεως τρία δέκατα ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἥμισυ τοῦ ιν
Lb:15:9 then the worshipper shall offer upon the calf a meat-offering, three tenth deals of fine flour mingled with oil, even the half of a hin. (Numbers 15:9 Brenton)
Lb:15:9 dodasz do cielca jako ofiarę z pokarmów trzy dziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej połową hinu oliwy, (Lb 15:9 BT_4)
Lb:15:9 καὶ προσοίσει ἐπὶ τοῦ μόσχου θυσίαν σεμιδάλεως τρία δέκατα ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἥμισυ τοῦ ιν
Lb:15:9 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ θυσία, -ας, ἡ σεμίδαλις, -εως, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δέκατος -η -ον   ἐν ἔλαιον, -ου, τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό  
Lb:15:9 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cielęcia/wół Ofiara gnębią, poświęcają Najwyższej jakości mąka Trzy Dziesiąty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Pół
Lb:15:9 kai\ prosoi/sei e)pi\ tou= mo/sCHou Tusi/an semida/leOs tri/a de/kata a)napepoiEme/nEs e)n e)lai/O| E(/misu tou= in
Lb:15:9 kai prosoisei epi tu mosCHu Tysian semidaleOs tria dekata anapepoiEmenEs en elaiO hEmisy tu in
Lb:15:9 C VF_FAI3S P RA_GSM N2_GSM N1A_ASF N3I_GSF A3_APN A1_APN VM_XPPGSF P N2N_DSN A3U_ASN RA_GSN N_GSN
Lb:15:9 and also, even, namely to present upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the calf/ox sacrifice victimize, immolate best quality flour three tenth ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil half the ć
Lb:15:9 and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) calf/ox (gen) sacrifice (acc) best quality flour (gen) three (nom|acc) tenth (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) half (nom|acc|voc, voc) the (gen)  
Lb:15:9 Lb_15:9_1 Lb_15:9_2 Lb_15:9_3 Lb_15:9_4 Lb_15:9_5 Lb_15:9_6 Lb_15:9_7 Lb_15:9_8 Lb_15:9_9 Lb_15:9_10 Lb_15:9_11 Lb_15:9_12 Lb_15:9_13 Lb_15:9_14 Lb_15:9_15
Lb:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:10 καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ ἥμισυ τοῦ ιν κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.
Lb:15:10 And wine for a drink-offering the half of a hin, a sacrifice for a smell of sweet savour to the Lord. (Numbers 15:10 Brenton)
Lb:15:10 a jako ofiarę z płynów dasz połowę hinu wina jako miłą woń ofiary dla Pana. (Lb 15:10 BT_4)
Lb:15:10 καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ ἥμισυ τοῦ ιν κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.
Lb:15:10 καί οἶνος, -ου, ὁ εἰς[1]   ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό     ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:15:10 I też, nawet, mianowicie Wino Do (+przyspieszenie) Pół Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:15:10 kai\ oi)=non ei)s spondE\n to\ E(/misu tou= in ka/rpOma o)smE\n eu)Odi/as kuri/O|.
Lb:15:10 kai oinon eis spondEn to hEmisy tu in karpOma osmEn euOdias kyriO.
Lb:15:10 C N2_ASM P N1_ASF RA_ASN A3U_ASN RA_GSN N_GSN N3M_ASN N1_ASF N1A_GSF N2_DSM
Lb:15:10 and also, even, namely wine into (+acc) ć the half the ć ć odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:15:10 and wine (acc) into (+acc)   the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen)     odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Lb:15:10 Lb_15:10_1 Lb_15:10_2 Lb_15:10_3 Lb_15:10_4 Lb_15:10_5 Lb_15:10_6 Lb_15:10_7 Lb_15:10_8 Lb_15:10_9 Lb_15:10_10 Lb_15:10_11 Lb_15:10_12
Lb:15:10 x x x x x x x x x x x x
Lb:15:11 οὕτως ποιήσεις τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ ἢ τῷ κριῷ τῷ ἑνὶ ἢ τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ἐκ τῶν προβάτων ἢ ἐκ τῶν αἰγῶν·
Lb:15:11 Thus shalt thou do to one calf or to one ram, or to one lamb of the sheep or kid of the goats. (Numbers 15:11 Brenton)
Lb:15:11 Tak należy czynić przy każdej ofierze z cielca, barana oraz jagnięcia czy koźlęcia. (Lb 15:11 BT_4)
Lb:15:11 οὕτως ποιήσεις τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ τῷ κριῷ τῷ ἑνὶ τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ἐκ τῶν προβάτων ἐκ τῶν αἰγῶν·
Lb:15:11 οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἤ[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἤ[1] ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἤ[1] ἐκ ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX]
Lb:15:11 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Cielęcia/wół Jeden Albo Jeden Albo Jagnię Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owca (sheepfold) Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł
Lb:15:11 ou(/tOs poiE/seis tO=| mo/sCHO| tO=| e(ni\ E)\ tO=| kriO=| tO=| e(ni\ E)\ tO=| a)mnO=| tO=| e(ni\ e)k tO=n proba/tOn E)\ e)k tO=n ai)gO=n·
Lb:15:11 hutOs poiEseis tO mosCHO tO heni E tO kriO tO heni E tO amnO tO heni ek tOn probatOn E ek tOn aigOn·
Lb:15:11 D VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM C RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM C RA_DSM N2_DSM RA_DSM A3_DSM P RA_GPN N2N_GPN C P RA_GPM N3G_GPM
Lb:15:11 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make the calf/ox the one or the ć the one or the lamb the one out of (+gen) ἐξ before vowels the sheep (sheepfold) or out of (+gen) ἐξ before vowels the goat
Lb:15:11 thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (dat) calf/ox (dat) the (dat) one (dat) or the (dat)   the (dat) one (dat) or the (dat) lamb (dat) the (dat) one (dat) out of (+gen) the (gen) sheep (gen) or out of (+gen) the (gen) goats (gen)
Lb:15:11 Lb_15:11_1 Lb_15:11_2 Lb_15:11_3 Lb_15:11_4 Lb_15:11_5 Lb_15:11_6 Lb_15:11_7 Lb_15:11_8 Lb_15:11_9 Lb_15:11_10 Lb_15:11_11 Lb_15:11_12 Lb_15:11_13 Lb_15:11_14 Lb_15:11_15 Lb_15:11_16 Lb_15:11_17 Lb_15:11_18 Lb_15:11_19 Lb_15:11_20 Lb_15:11_21 Lb_15:11_22 Lb_15:11_23
Lb:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:12 κατὰ τὸν ἀριθμὸν ὧν ἐὰν ποιήσητε, οὕτω ποιήσετε τῷ ἑνὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν.
Lb:15:12 According to the number of what ye shall offer, so shall ye do to each one, according to their number. (Numbers 15:12 Brenton)
Lb:15:12 Stosownie do liczby żertw ofiarnych tak macie postąpić przy każdej sztuce. (Lb 15:12 BT_4)
Lb:15:12 κατὰ τὸν ἀριθμὸν ὧν ἐὰν ποιήσητε, οὕτω ποιήσετε τῷ ἑνὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν.
Lb:15:12 κατά ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κατά ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:15:12 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Jeden W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo
Lb:15:12 kata\ to\n a)riTmo\n O(=n e)a\n poiE/sEte, ou(/tO poiE/sete tO=| e(ni\ kata\ to\n a)riTmo\n au)tO=n.
Lb:15:12 kata ton ariTmon hOn ean poiEsEte, hutO poiEsete tO heni kata ton ariTmon autOn.
Lb:15:12 P RA_ASM N2_ASM RR_GPM C VA_AAS2P D VF_FAI2P RA_DSM A3_DSM P RA_ASM N2_ASM RD_GPM
Lb:15:12 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the number [see arithmetic] who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the one down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the number [see arithmetic] he/she/it/same
Lb:15:12 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) number (acc) who/whom/which (gen) if-ever you(pl)-should-DO/MAKE thusly/like this you(pl)-will-DO/MAKE the (dat) one (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) number (acc) them/same (gen)
Lb:15:12 Lb_15:12_1 Lb_15:12_2 Lb_15:12_3 Lb_15:12_4 Lb_15:12_5 Lb_15:12_6 Lb_15:12_7 Lb_15:12_8 Lb_15:12_9 Lb_15:12_10 Lb_15:12_11 Lb_15:12_12 Lb_15:12_13 Lb_15:12_14
Lb:15:12 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:13 πᾶς ὁ αὐτόχθων ποιήσει οὕτως τοιαῦτα, προσενέγκαι καρπώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.
Lb:15:13 Every native of the country shall do thus to offer such things as sacrifices for a smell of sweet savour to the Lord. (Numbers 15:13 Brenton)
Lb:15:13 Według tego przepisu ma postępować każdy spośród waszego ludu, gdy chce złożyć ofiarę spalaną jako miłą woń dla Pana. (Lb 15:13 BT_4)
Lb:15:13 πᾶς αὐτόχθων ποιήσει οὕτως τοιαῦτα, προσενέγκαι καρπώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.
Lb:15:13 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-)   εἰς[1] ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:15:13 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Robienie/robienie; by czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] By przedstawiać Do (+przyspieszenie) Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:15:13 pa=s o( au)to/CHTOn poiE/sei ou(/tOs toiau=ta, prosene/gkai karpO/mata ei)s o)smE\n eu)Odi/as kuri/O|.
Lb:15:13 pas ho autoCHTOn poiEsei hutOs toiauta, prosenenkai karpOmata eis osmEn euOdias kyriO.
Lb:15:13 A3_NSM RA_NSM N3N_NSM VF_FAI3S D A1_APN VA_AAN N3M_APN P N1_ASF N1A_GSF N2_DSM
Lb:15:13 every all, each, every, the whole of the ć doing/making; to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] such as this kind such, like [τοσαυτην] to present ć into (+acc) odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:15:13 every (nom|voc) the (nom)   doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) thusly/like this such as this kind (nom|acc) to-PRESENT, be-you(sg)-PRESENT-ed!, he/she/it-happens-to-PRESENT (opt)   into (+acc) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Lb:15:13 Lb_15:13_1 Lb_15:13_2 Lb_15:13_3 Lb_15:13_4 Lb_15:13_5 Lb_15:13_6 Lb_15:13_7 Lb_15:13_8 Lb_15:13_9 Lb_15:13_10 Lb_15:13_11 Lb_15:13_12
Lb:15:13 x x x x x x x x x x x x
Lb:15:14 ἐὰν δὲ προσήλυτος ἐν ὑμῖν προσγένηται ἐν τῇ γῇ ὑμῶν ἢ ὃς ἂν γένηται ἐν ὑμῖν ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, καὶ ποιήσει κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ· ὃν τρόπον ποιεῖτε ὑμεῖς, οὕτως ποιήσει ἡ συναγωγὴ κυρίῳ.
Lb:15:14 And if there should be a stranger among you in your land, or one who should be born to you among your generations, and he will offer a sacrifice, a smell of sweet savour to the Lord--as ye do, so the whole congregation shall offer to the Lord. (Numbers 15:14 Brenton)
Lb:15:14 Gdyby zaś człowiek obcy, który się u was zatrzymał albo pośród was na stałe mieszka, chciał złożyć ofiarę jako miłą woń dla Pana - ma uczynić tak jak i wy. (Lb 15:14 BT_4)
Lb:15:14 ἐὰν δὲ προσήλυτος ἐν ὑμῖν προσγένηται ἐν τῇ γῇ ὑμῶν ὃς ἂν γένηται ἐν ὑμῖν ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, καὶ ποιήσει κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ· ὃν τρόπον ποιεῖτε ὑμεῖς, οὕτως ποιήσει συναγωγὴ κυρίῳ.
Lb:15:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·γίνομαι [LXX] (-, -, 2nd προσ+γεν-, -, προσ+γεγενη-, -) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἤ[1] ὅς ἥ ὅ ἄν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:15:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ty Albo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób Ty thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Zebranie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:15:14 e)a\n de\ prosE/lutos e)n u(mi=n prosge/nEtai e)n tE=| gE=| u(mO=n E)\ o(\s a)/n ge/nEtai e)n u(mi=n e)n tai=s geneai=s u(mO=n, kai\ poiE/sei ka/rpOma o)smE\n eu)Odi/as kuri/O|· o(\n tro/pon poiei=te u(mei=s, ou(/tOs poiE/sei E( sunagOgE\ kuri/O|.
Lb:15:14 ean de prosElytos en hymin prosgenEtai en tE gE hymOn E hos an genEtai en hymin en tais geneais hymOn, kai poiEsei karpOma osmEn euOdias kyriO· hon tropon poieite hymeis, hutOs poiEsei hE synagOgE kyriO.
Lb:15:14 C x N2_NSM P RP_DP VB_AMS3S P RA_DSF N1_DSF RP_GP C RR_NSM x VB_AMS3S P RP_DP P RA_DPF N1A_DPF RP_GP C VF_FAI3S N3M_ASN N1_ASF N1A_GSF N2_DSM RR_ASM N2_ASM V2_PAI2P RP_NP D VF_FAI3S RA_NSF N1_NSF N2_DSM
Lb:15:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] proselyte [a convert to Judaism] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land you or who/whom/which ever (if ever) to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the generation Race, Nation; sometimes "generation" you and also, even, namely doing/making; to do/make ć odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make you thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make the gathering lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:15:14 if-ever Yet proselyte (nom) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) he/she/it-should-be-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) you(pl) (gen) or who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) you(pl) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) generations (dat) you(pl) (gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical)   odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! you(pl) (nom) thusly/like this doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) gathering (nom|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Lb:15:14 Lb_15:14_1 Lb_15:14_2 Lb_15:14_3 Lb_15:14_4 Lb_15:14_5 Lb_15:14_6 Lb_15:14_7 Lb_15:14_8 Lb_15:14_9 Lb_15:14_10 Lb_15:14_11 Lb_15:14_12 Lb_15:14_13 Lb_15:14_14 Lb_15:14_15 Lb_15:14_16 Lb_15:14_17 Lb_15:14_18 Lb_15:14_19 Lb_15:14_20 Lb_15:14_21 Lb_15:14_22 Lb_15:14_23 Lb_15:14_24 Lb_15:14_25 Lb_15:14_26 Lb_15:14_27 Lb_15:14_28 Lb_15:14_29 Lb_15:14_30 Lb_15:14_31 Lb_15:14_32 Lb_15:14_33 Lb_15:14_34 Lb_15:14_35
Lb:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:15 νόμος εἷς ἔσται ὑμῖν καὶ τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσκειμένοις ἐν ὑμῖν, νόμος αἰώνιος εἰς γενεὰς ὑμῶν· ὡς ὑμεῖς, καὶ ὁ προσήλυτος ἔσται ἔναντι κυρίου·
Lb:15:15 There shall be one law for you and for the strangers abiding among you, a perpetual law for your generations: as ye are, so shall the stranger be before the Lord. (Numbers 15:15 Brenton)
Lb:15:15 Jednakowa ustawa odnosi się do was i do obcych, którzy się pośród was zatrzymują; jest to ustawa wieczysta dla waszych potomków i wobec Pana obowiązująca zarówno was jak i obcych. (Lb 15:15 BT_4)
Lb:15:15 νόμος εἷς ἔσται ὑμῖν καὶ τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσκειμένοις ἐν ὑμῖν, νόμος αἰώνιος εἰς γενεὰς ὑμῶν· ὡς ὑμεῖς, καὶ προσήλυτος ἔσται ἔναντι κυρίου·
Lb:15:15 νόμος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς νόμος, -ου, ὁ αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:15:15 Prawo Jeden By być Ty I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Prawo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty Jak/jak Ty I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] By być Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:15:15 no/mos ei(=s e)/stai u(mi=n kai\ toi=s prosElu/tois toi=s proskeime/nois e)n u(mi=n, no/mos ai)O/nios ei)s genea\s u(mO=n· O(s u(mei=s, kai\ o( prosE/lutos e)/stai e)/nanti kuri/ou·
Lb:15:15 nomos heis estai hymin kai tois prosElytois tois proskeimenois en hymin, nomos aiOnios eis geneas hymOn· hOs hymeis, kai ho prosElytos estai enanti kyriu·
Lb:15:15 N2_NSM A3_NSM VF_FMI3S RP_DP C RA_DPM N2_DPM RA_DPM V5_PMPDPM P RP_DP N2_NSM A1B_NSM P N1A_APF RP_GP C RP_NP C RA_NSM N2_NSM VF_FMI3S P N2_GSM
Lb:15:15 law one to be you and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you law aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" you as/like you and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] to be before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:15:15 law (nom) one (nom) he/she/it-will-be you(pl) (dat) and the (dat) proselytes (dat) the (dat)   in/among/by (+dat) you(pl) (dat) law (nom) aeonian ([Adj] nom) into (+acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen) as/like you(pl) (nom) and the (nom) proselyte (nom) he/she/it-will-be before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lb:15:15 Lb_15:15_1 Lb_15:15_2 Lb_15:15_3 Lb_15:15_4 Lb_15:15_5 Lb_15:15_6 Lb_15:15_7 Lb_15:15_8 Lb_15:15_9 Lb_15:15_10 Lb_15:15_11 Lb_15:15_12 Lb_15:15_13 Lb_15:15_14 Lb_15:15_15 Lb_15:15_16 Lb_15:15_17 Lb_15:15_18 Lb_15:15_19 Lb_15:15_20 Lb_15:15_21 Lb_15:15_22 Lb_15:15_23 Lb_15:15_24
Lb:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:16 νόμος εἷς ἔσται καὶ δικαίωμα ἓν ἔσται ὑμῖν καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ ἐν ὑμῖν.
Lb:15:16 There shall be one law and one ordinance for you, and for the stranger that abides among you. (Numbers 15:16 Brenton)
Lb:15:16 To samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, którzy mieszkają pośród was». (Lb 15:16 BT_4)
Lb:15:16 νόμος εἷς ἔσται καὶ δικαίωμα ἓν ἔσται ὑμῖν καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ ἐν ὑμῖν.
Lb:15:16 νόμος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί δικαίωμα[τ], -ατος, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Lb:15:16 Prawo Jeden By być I też, nawet, mianowicie ??? Jeden By być Ty I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty
Lb:15:16 no/mos ei(=s e)/stai kai\ dikai/Oma e(\n e)/stai u(mi=n kai\ tO=| prosElu/tO| tO=| proskeime/nO| e)n u(mi=n.
Lb:15:16 nomos heis estai kai dikaiOma hen estai hymin kai tO prosElytO tO proskeimenO en hymin.
Lb:15:16 N2_NSM A3_NSM VF_FMI3S C N3M_ASN A3_ASN VF_FMI3S RP_DP C RA_DSM N2_DSM RA_DSM V5_PMPDSM P RP_DP
Lb:15:16 law one to be and also, even, namely ??? one to be you and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Lb:15:16 law (nom) one (nom) he/she/it-will-be and ??? (nom|acc|voc) one (nom|acc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) and the (dat) proselyte (dat) the (dat)   in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Lb:15:16 Lb_15:16_1 Lb_15:16_2 Lb_15:16_3 Lb_15:16_4 Lb_15:16_5 Lb_15:16_6 Lb_15:16_7 Lb_15:16_8 Lb_15:16_9 Lb_15:16_10 Lb_15:16_11 Lb_15:16_12 Lb_15:16_13 Lb_15:16_14 Lb_15:16_15
Lb:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:17 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:15:17 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 15:17 Brenton)
Lb:15:17 Tak do Mojżesza znów mówił dalej Pan: (Lb 15:17 BT_4)
Lb:15:17 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:15:17 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:15:17 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:15:17 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:15:17 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:15:17 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:15:17 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:15:17 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:15:17 Lb_15:17_1 Lb_15:17_2 Lb_15:17_3 Lb_15:17_4 Lb_15:17_5 Lb_15:17_6
Lb:15:17 x x x x x x
Lb:15:18 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ,
Lb:15:18 Speak to the sons of Israel, and thou shalt say to them, When ye are entering into the land, into which I bring you, (Numbers 15:18 Brenton)
Lb:15:18 «Powiedz Izraelitom: Gdy przyjdziecie do kraju, do którego was prowadzę, (Lb 15:18 BT_4)
Lb:15:18 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ,
Lb:15:18 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκεῖ
Lb:15:18 By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić Ty Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Ja By prowadzić do Ty Tam
Lb:15:18 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)en tO=| ei)sporeu/esTai u(ma=s ei)s tE\n gE=n, ei)s E(\n e)gO\ ei)sa/gO u(ma=s e)kei=,
Lb:15:18 lalEson tois hyiois israEl kai ereis pros autus en tO eisporeuesTai hymas eis tEn gEn, eis hEn egO eisagO hymas ekei,
Lb:15:18 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM P RA_DSN V1_PMN RP_AP P RA_ASF N1_ASF P RR_ASF RP_NS V1_PAI1S RP_AP D
Lb:15:18 to speak the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter you into (+acc) the earth/land into (+acc) who/whom/which I to lead into you there
Lb:15:18 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed you(pl) (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) into (+acc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-LEAD-ing-INTO, I-should-be-LEAD-ing-INTO you(pl) (acc) there
Lb:15:18 Lb_15:18_1 Lb_15:18_2 Lb_15:18_3 Lb_15:18_4 Lb_15:18_5 Lb_15:18_6 Lb_15:18_7 Lb_15:18_8 Lb_15:18_9 Lb_15:18_10 Lb_15:18_11 Lb_15:18_12 Lb_15:18_13 Lb_15:18_14 Lb_15:18_15 Lb_15:18_16 Lb_15:18_17 Lb_15:18_18 Lb_15:18_19 Lb_15:18_20 Lb_15:18_21
Lb:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:19 καὶ ἔσται ὅταν ἔσθητε ὑμεῖς ἀπὸ τῶν ἄρτων τῆς γῆς, ἀφελεῖτε ἀφαίρεμα ἀφόρισμα κυρίῳ·
Lb:15:19 then it shall come to pass, when ye shall eat of the bread of the land, ye shall separate a wave-offering, a special offering to the Lord, the first-fruits of your dough. (Numbers 15:19 Brenton)
Lb:15:19 zanim zaczniecie jeść chleb kraju, przyniesiecie wpierw dar szczególny dla Pana. (Lb 15:19 BT_4)
Lb:15:19 καὶ ἔσται ὅταν ἔσθητε ὑμεῖς ἀπὸ τῶν ἄρτων τῆς γῆς, ἀφελεῖτε ἀφαίρεμα ἀφόρισμα κυρίῳ·
Lb:15:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)     κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:15:19 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By jeść Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ziemi/ziemia By pozbawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:15:19 kai\ e)/stai o(/tan e)/sTEte u(mei=s a)po\ tO=n a)/rtOn tE=s gE=s, a)felei=te a)fai/rema a)fo/risma kuri/O|·
Lb:15:19 kai estai hotan esTEte hymeis apo tOn artOn tEs gEs, afeleite afairema aforisma kyriO·
Lb:15:19 C VF_FMI3S D V1_PAS2P RP_NP P RA_GPM N2_GPM RA_GSF N1_GSF VF2_FAI2P N3M_ASN N3M_ASN N2_DSM
Lb:15:19 and also, even, namely to be whenever to eat you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the earth/land to deprive ć ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:15:19 and he/she/it-will-be whenever you(pl)-should-be-EAT-ing you(pl) (nom) away from (+gen) the (gen) [loaves of] bread (gen) the (gen) earth/land (gen) you(pl)-will-DEPRIVE     lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Lb:15:19 Lb_15:19_1 Lb_15:19_2 Lb_15:19_3 Lb_15:19_4 Lb_15:19_5 Lb_15:19_6 Lb_15:19_7 Lb_15:19_8 Lb_15:19_9 Lb_15:19_10 Lb_15:19_11 Lb_15:19_12 Lb_15:19_13 Lb_15:19_14
Lb:15:19 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:20 ἀπαρχὴν φυράματος ὑμῶν ἄρτον ἀφαίρεμα ἀφοριεῖτε αὐτό· ὡς ἀφαίρεμα ἀπὸ ἅλω, οὕτως ἀφελεῖτε αὐτόν,
Lb:15:20 Ye shall offer your bread a heave-offering: as a heave-offering from the threshing-floor, so shall ye separate it, (Numbers 15:20 Brenton)
Lb:15:20 Przyniesiecie w darze pierwociny ciasta, okrągły placek przyniesiecie jako szczególny dar klepiska. (Lb 15:20 BT_4)
Lb:15:20 ἀπαρχὴν φυράματος ὑμῶν ἄρτον ἀφαίρεμα ἀφοριεῖτε αὐτό· ὡς ἀφαίρεμα ἀπὸ ἅλω, οὕτως ἀφελεῖτε αὐτόν,
Lb:15:20 ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ φύραμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄρτος, -ου, ὁ   ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς   ἀπό ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) οὕτως/οὕτω ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:15:20 Po pierwsze owoc Bryła Ty Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By wykląć ustalony na boku, wyklinać On/ona/to/to samo Jak/jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Młócąca zboże podłoga; by chwytać thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By pozbawiać On/ona/to/to samo
Lb:15:20 a)parCHE\n fura/matos u(mO=n a)/rton a)fai/rema a)foriei=te au)to/· O(s a)fai/rema a)po\ a(/lO, ou(/tOs a)felei=te au)to/n,
Lb:15:20 aparCHEn fyramatos hymOn arton afairema aforieite auto· hOs afairema apo halO, hutOs afeleite auton,
Lb:15:20 N1_ASF N3M_GSN RP_GP N2_ASM N3M_ASN VF2_FAI2P RD_ASN C N3M_ASN P N3_GS D VF2_FAI2P RD_ASM
Lb:15:20 first-fruit lump you bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. ć to excommunicate set apart, unchurch he/she/it/same as/like ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing threshing floor; to catch thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to deprive he/she/it/same
Lb:15:20 first-fruit (acc) lump (gen) you(pl) (gen) bread (acc)   you(pl)-will-EXCOMMUNICATE it/same (nom|acc) as/like   away from (+gen) threshing floor (acc, gen); I-should-CATCH thusly/like this you(pl)-will-DEPRIVE him/it/same (acc)
Lb:15:20 Lb_15:20_1 Lb_15:20_2 Lb_15:20_3 Lb_15:20_4 Lb_15:20_5 Lb_15:20_6 Lb_15:20_7 Lb_15:20_8 Lb_15:20_9 Lb_15:20_10 Lb_15:20_11 Lb_15:20_12 Lb_15:20_13 Lb_15:20_14
Lb:15:20 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:21 ἀπαρχὴν φυράματος ὑμῶν, καὶ δώσετε κυρίῳ ἀφαίρεμα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.
Lb:15:21 even the first-fruits of your dough, and ye shall give the Lord a heave-offering throughout your generations. (Numbers 15:21 Brenton)
Lb:15:21 Będziecie składać pierwociny ciasta jako szczególny dar dla Pana przez wszystkie wasze pokolenia. (Lb 15:21 BT_4)
Lb:15:21 ἀπαρχὴν φυράματος ὑμῶν, καὶ δώσετε κυρίῳ ἀφαίρεμα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.
Lb:15:21 ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ φύραμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Lb:15:21 Po pierwsze owoc Bryła Ty I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty
Lb:15:21 a)parCHE\n fura/matos u(mO=n, kai\ dO/sete kuri/O| a)fai/rema ei)s ta\s genea\s u(mO=n.
Lb:15:21 aparCHEn fyramatos hymOn, kai dOsete kyriO afairema eis tas geneas hymOn.
Lb:15:21 N1_ASF N3M_GSN RP_GP C VF_FAI2P N2_DSM N3M_ASN P RA_APF N1A_APF RP_GP
Lb:15:21 first-fruit lump you and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you
Lb:15:21 first-fruit (acc) lump (gen) you(pl) (gen) and you(pl)-will-GIVE lord (dat); a lord ([Adj] dat)   into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen)
Lb:15:21 Lb_15:21_1 Lb_15:21_2 Lb_15:21_3 Lb_15:21_4 Lb_15:21_5 Lb_15:21_6 Lb_15:21_7 Lb_15:21_8 Lb_15:21_9 Lb_15:21_10 Lb_15:21_11
Lb:15:21 x x x x x x x x x x x
Lb:15:22 Ὅταν δὲ διαμάρτητε καὶ μὴ ποιήσητε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ἃς ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν,
Lb:15:22 But whensoever ye shall transgress, and not perform all these commands, which the Lord spoke to Moses; (Numbers 15:22 Brenton)
Lb:15:22 Jeżeli przez nieuwagę nie wykonacie wszystkich tych nakazów, które Pan wypowiedział do Mojżesza, (Lb 15:22 BT_4)
Lb:15:22 Ὅταν δὲ διαμάρτητε καὶ μὴ ποιήσητε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ἃς ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν,
Lb:15:22 ὅταν (ὅτε ἄν) δέ   καί μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Lb:15:22 Ilekroć zaś I też, nawet, mianowicie Nie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz
Lb:15:22 *(/otan de\ diama/rtEte kai\ mE\ poiE/sEte pa/sas ta\s e)ntola\s tau/tas, a(/s e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n,
Lb:15:22 hotan de diamartEte kai mE poiEsEte pasas tas entolas tautas, has elalEsen kyrios pros musEn,
Lb:15:22 D x VB_AAS2P C D VA_AAS2P A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_APF RR_APF VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM
Lb:15:22 whenever δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely not to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses
Lb:15:22 whenever Yet   and not you(pl)-should-DO/MAKE all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) these (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc)
Lb:15:22 Lb_15:22_1 Lb_15:22_2 Lb_15:22_3 Lb_15:22_4 Lb_15:22_5 Lb_15:22_6 Lb_15:22_7 Lb_15:22_8 Lb_15:22_9 Lb_15:22_10 Lb_15:22_11 Lb_15:22_12 Lb_15:22_13 Lb_15:22_14 Lb_15:22_15
Lb:15:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:23 καθὰ συνέταξεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν χειρὶ Μωυσῆ ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς συνέταξεν κύριος πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐπέκεινα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν,
Lb:15:23 as the Lord appointed you by the hand of Moses, from the day which the Lord appointed you and forward throughout your generations, (Numbers 15:23 Brenton)
Lb:15:23 tego wszystkiego, co nakazał Pan przez Mojżesza - od dnia, w którym Pan to nakazał, i poprzez następne wasze pokolenie (Lb 15:23 BT_4)
Lb:15:23 καθὰ συνέταξεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν χειρὶ Μωυσῆ ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς συνέταξεν κύριος πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐπέκεινα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν,
Lb:15:23 καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπ·έκεινα εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Lb:15:23 Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Mojżesz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Kto/, który/, który Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty I też, nawet, mianowicie Dalej Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty
Lb:15:23 kaTa\ sune/taXen ku/rios pro\s u(ma=s e)n CHeiri\ *mousE= a)po\ tE=s E(me/ras, E(=s sune/taXen ku/rios pro\s u(ma=s, kai\ e)pe/keina ei)s ta\s genea\s u(mO=n,
Lb:15:23 kaTa synetaXen kyrios pros hymas en CHeiri musE apo tEs hEmeras, hEs synetaXen kyrios pros hymas, kai epekeina eis tas geneas hymOn,
Lb:15:23 D VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AP P N3_DSF N1M_GSM P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AP C D P RA_APF N1A_APF RP_GP
Lb:15:23 according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day who/whom/which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely beyond into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you
Lb:15:23 according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) Moses (gen, voc) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and beyond into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen)
Lb:15:23 Lb_15:23_1 Lb_15:23_2 Lb_15:23_3 Lb_15:23_4 Lb_15:23_5 Lb_15:23_6 Lb_15:23_7 Lb_15:23_8 Lb_15:23_9 Lb_15:23_10 Lb_15:23_11 Lb_15:23_12 Lb_15:23_13 Lb_15:23_14 Lb_15:23_15 Lb_15:23_16 Lb_15:23_17 Lb_15:23_18 Lb_15:23_19 Lb_15:23_20 Lb_15:23_21 Lb_15:23_22
Lb:15:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:24 καὶ ἔσται ἐὰν ἐξ ὀφθαλμῶν τῆς συναγωγῆς γενηθῇ ἀκουσίως, καὶ ποιήσει πᾶσα ἡ συναγωγὴ μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν ἄμωμον εἰς ὁλοκαύτωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ καὶ θυσίαν τούτου καὶ σπονδὴν αὐτοῦ κατὰ τὴν σύνταξιν καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας.
Lb:15:24 then it shall come to pass, if a trespass be committed unwillingly, unknown to the congregation, then shall all the congregation offer a calf of the herd without blemish for a whole-burnt-offering of sweet savour to the Lord, and its meat-offering and its drink-offering according to the ordinance, and one kid of the goats for a sin-offering. (Numbers 15:24 Brenton)
Lb:15:24 zapomni tego uczynić zgromadzenie - winno całe zgromadzenie złożyć cielca na ofiarę całopalną jako miłą woń dla Pana; a do tego odpowiadającą przepisom prawa ofiarę z pokarmów i płynów, wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną. (Lb 15:24 BT_4)
Lb:15:24 καὶ ἔσται ἐὰν ἐξ ὀφθαλμῶν τῆς συναγωγῆς γενηθῇ ἀκουσίως, καὶ ποιήσει πᾶσα συναγωγὴ μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν ἄμωμον εἰς ὁλοκαύτωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ καὶ θυσίαν τούτου καὶ σπονδὴν αὐτοῦ κατὰ τὴν σύνταξιν καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας.
Lb:15:24 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ μόσχος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί θυσία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί   αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό   καί   ἐκ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Lb:15:24 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oko Zebranie By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Cielęcia/wół Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] Do (+przyspieszenie) Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Lb:15:24 kai\ e)/stai e)a\n e)X o)fTalmO=n tE=s sunagOgE=s genETE=| a)kousi/Os, kai\ poiE/sei pa=sa E( sunagOgE\ mo/sCHon e(/na e)k boO=n a)/mOmon ei)s o(lokau/tOma ei)s o)smE\n eu)Odi/as kuri/O| kai\ Tusi/an tou/tou kai\ spondE\n au)tou= kata\ tE\n su/ntaXin kai\ CHi/maron e)X ai)gO=n e(/na peri\ a(marti/as.
Lb:15:24 kai estai ean eX ofTalmOn tEs synagOgEs genETE akusiOs, kai poiEsei pasa hE synagOgE mosCHon hena ek boOn amOmon eis holokautOma eis osmEn euOdias kyriO kai Tysian tutu kai spondEn autu kata tEn syntaXin kai CHimaron eX aigOn hena peri hamartias.
Lb:15:24 C VF_FMI3S C P N2_GPM RA_GSF N1_GSF VC_APS3S D C VF_FAI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF N2_ASM A3_ASM P N3_GPM A1B_ASM P N3M_ASN P N1_ASF N1A_GSF N2_DSM C N1A_ASF RD_GSM C N1_ASF RD_GSM P RA_ASF N3I_ASF C N2_ASM P N3G_GPM A3_ASM P N1A_GSF
Lb:15:24 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] out of (+gen) ἐξ before vowels eye the gathering to become become, happen ć and also, even, namely doing/making; to do/make every all, each, every, the whole of the gathering calf/ox one out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow amomum [Indian spice-plant]; unblemished into (+acc) burnt offering [see holocaust] into (+acc) odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely sacrifice victimize, immolate this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels goat one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Lb:15:24 and he/she/it-will-be if-ever out of (+gen) eyes (gen) the (gen) gathering (gen) he/she/it-should-be-BECOME-ed   and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) calf/ox (acc) one (acc) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) into (+acc) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and sacrifice (acc) this (gen) and   him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   and   out of (+gen) goats (gen) one (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc)
Lb:15:24 Lb_15:24_1 Lb_15:24_2 Lb_15:24_3 Lb_15:24_4 Lb_15:24_5 Lb_15:24_6 Lb_15:24_7 Lb_15:24_8 Lb_15:24_9 Lb_15:24_10 Lb_15:24_11 Lb_15:24_12 Lb_15:24_13 Lb_15:24_14 Lb_15:24_15 Lb_15:24_16 Lb_15:24_17 Lb_15:24_18 Lb_15:24_19 Lb_15:24_20 Lb_15:24_21 Lb_15:24_22 Lb_15:24_23 Lb_15:24_24 Lb_15:24_25 Lb_15:24_26 Lb_15:24_27 Lb_15:24_28 Lb_15:24_29 Lb_15:24_30 Lb_15:24_31 Lb_15:24_32 Lb_15:24_33 Lb_15:24_34 Lb_15:24_35 Lb_15:24_36 Lb_15:24_37 Lb_15:24_38 Lb_15:24_39 Lb_15:24_40 Lb_15:24_41
Lb:15:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:25 καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἀφεθήσεται αὐτοῖς· ὅτι ἀκούσιόν ἐστιν, καὶ αὐτοὶ ἤνεγκαν τὸ δῶρον αὐτῶν κάρπωμα κυρίῳ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν ἔναντι κυρίου περὶ τῶν ἀκουσίων αὐτῶν.
Lb:15:25 And the priest shall make atonement for all the congregation of the children of Israel, and the trespass shall be forgiven them, because it is involuntary; and they have brought their gift, a burnt-offering to the Lord for their trespass before the Lord, even for their involuntary sins. (Numbers 15:25 Brenton)
Lb:15:25 Kapłan dokona obrzędu przebłagania w imieniu całej społeczności Izraelitów, i będzie im odpuszczone, gdyż było to popełnione przez nieuwagę, a oni złożyli ofiarę spalaną i ofiarę przebłagalną wobec Pana za swoją nieuwagę. (Lb 15:25 BT_4)
Lb:15:25 καὶ ἐξιλάσεται ἱερεὺς περὶ πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἀφεθήσεται αὐτοῖς· ὅτι ἀκούσιόν ἐστιν, καὶ αὐτοὶ ἤνεγκαν τὸ δῶρον αὐτῶν κάρπωμα κυρίῳ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν ἔναντι κυρίου περὶ τῶν ἀκουσίων αὐτῶν.
Lb:15:25 καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:15:25 I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Duchowny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By być I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dar On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo
Lb:15:25 kai\ e)Xila/setai o( i(ereu\s peri\ pa/sEs sunagOgE=s ui(O=n *israEl, kai\ a)feTE/setai au)toi=s· o(/ti a)kou/sio/n e)stin, kai\ au)toi\ E)/negkan to\ dO=ron au)tO=n ka/rpOma kuri/O| peri\ tE=s a(marti/as au)tO=n e)/nanti kuri/ou peri\ tO=n a)kousi/On au)tO=n.
Lb:15:25 kai eXilasetai ho hiereus peri pasEs synagOgEs hyiOn israEl, kai afeTEsetai autois· hoti akusion estin, kai autoi Enenkan to dOron autOn karpOma kyriO peri tEs hamartias autOn enanti kyriu peri tOn akusiOn autOn.
Lb:15:25 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P A1S_GSF N1_GSF N2_GPM N_GSM C VC_FPI3S RD_DPM C A1B_ASM V9_PAI3S C RD_NPM VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN RD_GPM N3M_ASN N2_DSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GPM P N2_GSM P RA_GPM A1B_GPM RD_GPM
Lb:15:25 and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the priest about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of gathering son Israel and also, even, namely to let go of he/she/it/same because/that ć to be and also, even, namely he/she/it/same to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the gift he/she/it/same ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) the ć he/she/it/same
Lb:15:25 and he/she/it-will-be-ATONE-ed the (nom) priest (nom) about (+acc,+gen) every (gen) gathering (gen) sons (gen) Israel (indecl) and he/she/it-will-be-LET-ed-GO-OF them/same (dat) because/that   he/she/it-is and they/same (nom) they-BRING-ed the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) them/same (gen)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) about (+acc,+gen) the (gen)   them/same (gen)
Lb:15:25 Lb_15:25_1 Lb_15:25_2 Lb_15:25_3 Lb_15:25_4 Lb_15:25_5 Lb_15:25_6 Lb_15:25_7 Lb_15:25_8 Lb_15:25_9 Lb_15:25_10 Lb_15:25_11 Lb_15:25_12 Lb_15:25_13 Lb_15:25_14 Lb_15:25_15 Lb_15:25_16 Lb_15:25_17 Lb_15:25_18 Lb_15:25_19 Lb_15:25_20 Lb_15:25_21 Lb_15:25_22 Lb_15:25_23 Lb_15:25_24 Lb_15:25_25 Lb_15:25_26 Lb_15:25_27 Lb_15:25_28 Lb_15:25_29 Lb_15:25_30 Lb_15:25_31 Lb_15:25_32 Lb_15:25_33
Lb:15:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:26 καὶ ἀφεθήσεται κατὰ πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ πρὸς ὑμᾶς, ὅτι παντὶ τῷ λαῷ ἀκούσιον. –
Lb:15:26 And it shall be forgiven as respects all the congregation of the children of Israel, and the stranger that is abiding among you, because it is involuntary to all the people. (Numbers 15:26 Brenton)
Lb:15:26 Będzie więc całej społeczności Izraelitów odpuszczone, jak również obcym, którzy pośród was przebywają, był to bowiem grzech całego ludu popełniony przez nieuwagę. (Lb 15:26 BT_4)
Lb:15:26 καὶ ἀφεθήσεται κατὰ πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ πρὸς ὑμᾶς, ὅτι παντὶ τῷ λαῷ ἀκούσιον.
Lb:15:26 καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ    
Lb:15:26 I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie  
Lb:15:26 kai\ a)feTE/setai kata\ pa=san sunagOgE\n ui(O=n *israEl kai\ tO=| prosElu/tO| tO=| proskeime/nO| pro\s u(ma=s, o(/ti panti\ tO=| laO=| a)kou/sion.
Lb:15:26 kai afeTEsetai kata pasan synagOgEn hyiOn israEl kai tO prosElytO tO proskeimenO pros hymas, hoti panti tO laO akusion.
Lb:15:26 C VC_FPI3S P A1S_ASF N1_ASF N2_GPM N_GSM C RA_DSM N2_DSM RA_DSM V5_PMPDSM P RP_AP C A3_DSM RA_DSM N2_DSM A1B_ASM
Lb:15:26 and also, even, namely to let go of down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering son Israel and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the ć toward (+acc,+gen,+dat) you because/that every all, each, every, the whole of the people ć  
Lb:15:26 and he/she/it-will-be-LET-ed-GO-OF down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gathering (acc) sons (gen) Israel (indecl) and the (dat) proselyte (dat) the (dat)   toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) because/that every (dat) the (dat) people (dat)    
Lb:15:26 Lb_15:26_1 Lb_15:26_2 Lb_15:26_3 Lb_15:26_4 Lb_15:26_5 Lb_15:26_6 Lb_15:26_7 Lb_15:26_8 Lb_15:26_9 Lb_15:26_10 Lb_15:26_11 Lb_15:26_12 Lb_15:26_13 Lb_15:26_14 Lb_15:26_15 Lb_15:26_16 Lb_15:26_17 Lb_15:26_18 Lb_15:26_19 Lb_15:26_20
Lb:15:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:27 ἐὰν δὲ ψυχὴ μία ἁμάρτῃ ἀκουσίως, προσάξει αἶγα μίαν ἐνιαυσίαν περὶ ἁμαρτίας,
Lb:15:27 And if one soul sin unwillingly, he shall bring one she-goat of a year old for a sin-offering. (Numbers 15:27 Brenton)
Lb:15:27 Jeśli to będzie pojedyncza osoba, która zgrzeszy przez zapomnienie, przyprowadzi jednoroczną kozę jako ofiarę przebłagalną. (Lb 15:27 BT_4)
Lb:15:27 ἐὰν δὲ ψυχὴ μία ἁμάρτῃ ἀκουσίως, προσάξει αἶγα μίαν ἐνιαυσίαν περὶ ἁμαρτίας,
Lb:15:27 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)   προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Lb:15:27 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Jeden By grzeszyć By prowadzić bliski Kozioł Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Lb:15:27 e)a\n de\ PSuCHE\ mi/a a(ma/rtE| a)kousi/Os, prosa/Xei ai)=ga mi/an e)niausi/an peri\ a(marti/as,
Lb:15:27 ean de PSyCHE mia hamartE akusiOs, prosaXei aiga mian eniausian peri hamartias,
Lb:15:27 C x N1_NSF A1A_NSF VB_AAS3S D VF_FAI3S N3G_ASM A1A_ASF A1A_ASF P N1A_GSF
Lb:15:27 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person one to sin ć to lead toward goat one ć about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Lb:15:27 if-ever Yet cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) one (nom) he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed   he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) goat (acc) one (acc)   about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc)
Lb:15:27 Lb_15:27_1 Lb_15:27_2 Lb_15:27_3 Lb_15:27_4 Lb_15:27_5 Lb_15:27_6 Lb_15:27_7 Lb_15:27_8 Lb_15:27_9 Lb_15:27_10 Lb_15:27_11 Lb_15:27_12
Lb:15:27 x x x x x x x x x x x x
Lb:15:28 καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ψυχῆς τῆς ἀκουσιασθείσης καὶ ἁμαρτούσης ἀκουσίως ἔναντι κυρίου ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ.
Lb:15:28 And the priest shall make atonement for the soul that committed the trespass unwillingly, and that sinned unwillingly before the Lord, to make atonement for him. (Numbers 15:28 Brenton)
Lb:15:28 Nad osobą, która zgrzeszyła, kapłan dokona obrzędu przebłagania, aby ją uwolnić od winy - i dostąpi ona odpuszczenia. (Lb 15:28 BT_4)
Lb:15:28 καὶ ἐξιλάσεται ἱερεὺς περὶ τῆς ψυχῆς τῆς ἀκουσιασθείσης καὶ ἁμαρτούσης ἀκουσίως ἔναντι κυρίου ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ.
Lb:15:28 καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἀκουσιάζομαι [LXX] (-, -, -, -, -, ακουσιασ·θ-) καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:15:28 I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Duchowny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Do ??? I też, nawet, mianowicie By grzeszyć Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo
Lb:15:28 kai\ e)Xila/setai o( i(ereu\s peri\ tE=s PSuCHE=s tE=s a)kousiasTei/sEs kai\ a(martou/sEs a)kousi/Os e)/nanti kuri/ou e)Xila/sasTai peri\ au)tou=.
Lb:15:28 kai eXilasetai ho hiereus peri tEs PSyCHEs tEs akusiasTeisEs kai hamartusEs akusiOs enanti kyriu eXilasasTai peri autu.
Lb:15:28 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_GSF N1_GSF RA_GSF VS_APPGSF C VB_AAPGSF D P N2_GSM VA_AMN P RD_GSM
Lb:15:28 and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the priest about (+acc,+gen) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the to ??? and also, even, namely to sin ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same
Lb:15:28 and he/she/it-will-be-ATONE-ed the (nom) priest (nom) about (+acc,+gen) the (gen) life (gen) the (gen) upon being-???-ed (gen) and upon SIN-ing (gen)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen)
Lb:15:28 Lb_15:28_1 Lb_15:28_2 Lb_15:28_3 Lb_15:28_4 Lb_15:28_5 Lb_15:28_6 Lb_15:28_7 Lb_15:28_8 Lb_15:28_9 Lb_15:28_10 Lb_15:28_11 Lb_15:28_12 Lb_15:28_13 Lb_15:28_14 Lb_15:28_15 Lb_15:28_16 Lb_15:28_17
Lb:15:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:29 τῷ ἐγχωρίῳ ἐν υἱοῖς Ισραηλ καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ ἐν αὐτοῖς, νόμος εἷς ἔσται αὐτοῖς, ὃς ἂν ποιήσῃ ἀκουσίως.
Lb:15:29 There shall be one law for the native among the children of Israel, and for the stranger that abides among them, whosoever shall commit a trespass unwillingly. (Numbers 15:29 Brenton)
Lb:15:29 Prawo to obowiązuje zarówno Izraelitów, jak też i obcych, którzy przebywają pomiędzy wami; jedno prawo będzie dla wszystkich, którzy zgrzeszyli nieświadomie. (Lb 15:29 BT_4)
Lb:15:29 τῷ ἐγχωρίῳ ἐν υἱοῖς Ισραηλ καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ ἐν αὐτοῖς, νόμος εἷς ἔσται αὐτοῖς, ὃς ἂν ποιήσῃ ἀκουσίως.
Lb:15:29 ὁ ἡ τό   ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό νόμος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἄν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)  
Lb:15:29 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Prawo Jeden By być On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By czynić/rób
Lb:15:29 tO=| e)gCHOri/O| e)n ui(oi=s *israEl kai\ tO=| prosElu/tO| tO=| proskeime/nO| e)n au)toi=s, no/mos ei(=s e)/stai au)toi=s, o(\s a)/n poiE/sE| a)kousi/Os.
Lb:15:29 tO enCHOriO en hyiois israEl kai tO prosElytO tO proskeimenO en autois, nomos heis estai autois, hos an poiEsE akusiOs.
Lb:15:29 RA_DSM A1B_DSM P N2_DPM N_GSM C RA_DSM N2_DSM RA_DSM V5_PMPDSM P RD_DPM N2_NSM A3_NSM VF_FMI3S RD_DPM RR_NSM x VA_AAS3S D
Lb:15:29 the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same law one to be he/she/it/same who/whom/which ever (if ever) to do/make ć
Lb:15:29 the (dat)   in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl) and the (dat) proselyte (dat) the (dat)   in/among/by (+dat) them/same (dat) law (nom) one (nom) he/she/it-will-be them/same (dat) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed  
Lb:15:29 Lb_15:29_1 Lb_15:29_2 Lb_15:29_3 Lb_15:29_4 Lb_15:29_5 Lb_15:29_6 Lb_15:29_7 Lb_15:29_8 Lb_15:29_9 Lb_15:29_10 Lb_15:29_11 Lb_15:29_12 Lb_15:29_13 Lb_15:29_14 Lb_15:29_15 Lb_15:29_16 Lb_15:29_17 Lb_15:29_18 Lb_15:29_19 Lb_15:29_20
Lb:15:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:30 καὶ ψυχή, ἥτις ποιήσει ἐν χειρὶ ὑπερηφανίας ἀπὸ τῶν αὐτοχθόνων ἢ ἀπὸ τῶν προσηλύτων, τὸν θεὸν οὗτος παροξύνει· ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς,
Lb:15:30 And whatever soul either of the natives or of the strangers shall do any thing with a presumptuous hand, he will provoke God; that soul shall be cut off from his people, (Numbers 15:30 Brenton)
Lb:15:30 Gdyby ktoś uczynił to świadomie, bez względu na to, czy jest tubylcem czy obcym, obraża Pana i ma być wyłączony spośród ludu. (Lb 15:30 BT_4)
Lb:15:30 καὶ ψυχή, ἥτις ποιήσει ἐν χειρὶ ὑπερηφανίας ἀπὸ τῶν αὐτοχθόνων ἀπὸ τῶν προσηλύτων, τὸν θεὸν οὗτος παροξύνει· ἐξολεθρευθήσεται ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς,
Lb:15:30 καί ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὑπερηφανία, -ας, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό   ἤ[1] ἀπό ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:15:30 I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Robienie/robienie; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Duma Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Albo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prozelita [neofita do judaizmu] Bóg  To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prowokować By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo
Lb:15:30 kai\ PSuCHE/, E(/tis poiE/sei e)n CHeiri\ u(perEfani/as a)po\ tO=n au)toCHTo/nOn E)\ a)po\ tO=n prosElu/tOn, to\n Teo\n ou(=tos paroXu/nei· e)XoleTreuTE/setai E( PSuCHE\ e)kei/nE e)k tou= laou= au)tE=s,
Lb:15:30 kai PSyCHE, hEtis poiEsei en CHeiri hyperEfanias apo tOn autoCHTonOn E apo tOn prosElytOn, ton Teon hutos paroXynei· eXoleTreuTEsetai hE PSyCHE ekeinE ek tu lau autEs,
Lb:15:30 C N1_NSF RX_NSF VF_FAI3S P N3_DSF N1A_GSF P RA_GPN N3N_GPM C P RA_GPM N2_GPM RA_ASM N2_ASM RD_NSM V1_PAI3S VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Lb:15:30 and also, even, namely cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] doing/making; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand pride from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć or from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the proselyte [a convert to Judaism] the god [see theology] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to provoke to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same
Lb:15:30 and cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) in/among/by (+dat) hand (dat) pride (gen), prides (acc) away from (+gen) the (gen)   or away from (+gen) the (gen) proselytes (gen) the (acc) god (acc) this (nom) he/she/it-is-PROVOKE-ing, you(sg)-are-being-PROVOKE-ed (classical) he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) out of (+gen) the (gen) people (gen) her/it/same (gen)
Lb:15:30 Lb_15:30_1 Lb_15:30_2 Lb_15:30_3 Lb_15:30_4 Lb_15:30_5 Lb_15:30_6 Lb_15:30_7 Lb_15:30_8 Lb_15:30_9 Lb_15:30_10 Lb_15:30_11 Lb_15:30_12 Lb_15:30_13 Lb_15:30_14 Lb_15:30_15 Lb_15:30_16 Lb_15:30_17 Lb_15:30_18 Lb_15:30_19 Lb_15:30_20 Lb_15:30_21 Lb_15:30_22 Lb_15:30_23 Lb_15:30_24 Lb_15:30_25 Lb_15:30_26
Lb:15:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:31 ὅτι τὸ ῥῆμα κυρίου ἐφαύλισεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ διεσκέδασεν, ἐκτρίψει ἐκτριβήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη, ἡ ἁμαρτία αὐτῆς ἐν αὐτῇ.
Lb:15:31 for he has set at nought the word of the Lord and broken his commands: that soul shall be utterly destroyed, his sin is upon him. (Numbers 15:31 Brenton)
Lb:15:31 Wzgardził bowiem słowem Pana i złamał Jego przykazania - taki musi być wyłączony bez miłosierdzia, i spadnie na niego odpowiedzialność za jego grzech». (Lb 15:31 BT_4)
Lb:15:31 ὅτι τὸ ῥῆμα κυρίου ἐφαύλισεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ διεσκέδασεν, ἐκτρίψει ἐκτριβήσεται ψυχὴ ἐκείνη, ἁμαρτία αὐτῆς ἐν αὐτῇ.
Lb:15:31 ὅτι ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) καί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:15:31 Ponieważ/tamto Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Do ??? Do ??? Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Lb:15:31 o(/ti to\ r(E=ma kuri/ou e)fau/lisen kai\ ta\s e)ntola\s au)tou= dieske/dasen, e)ktri/PSei e)ktribE/setai E( PSuCHE\ e)kei/nE, E( a(marti/a au)tE=s e)n au)tE=|.
Lb:15:31 hoti to rEma kyriu efaulisen kai tas entolas autu dieskedasen, ektriPSei ektribEsetai hE PSyCHE ekeinE, hE hamartia autEs en autE.
Lb:15:31 C RA_ASN N3M_ASN N2_GSM VAI_AAI3S C RA_APF N1A_APF RD_GSM VAI_AAI3S VF_FAI3S VD_FPI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSF P RD_DSF
Lb:15:31 because/that the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little and also, even, namely the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same ć to ??? to ??? the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Lb:15:31 because/that the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE and the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen)   he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) he/she/it-will-be-???-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) the (nom) sin (nom|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Lb:15:31 Lb_15:31_1 Lb_15:31_2 Lb_15:31_3 Lb_15:31_4 Lb_15:31_5 Lb_15:31_6 Lb_15:31_7 Lb_15:31_8 Lb_15:31_9 Lb_15:31_10 Lb_15:31_11 Lb_15:31_12 Lb_15:31_13 Lb_15:31_14 Lb_15:31_15 Lb_15:31_16 Lb_15:31_17 Lb_15:31_18 Lb_15:31_19 Lb_15:31_20
Lb:15:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:32 καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ εὗρον ἄνδρα συλλέγοντα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων.
Lb:15:32 And the children of Israel were in the wilderness, and they found a man gathering sticks on the sabbath-day. (Numbers 15:32 Brenton)
Lb:15:32 Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. (Lb 15:32 BT_4)
Lb:15:32 Καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ εὗρον ἄνδρα συλλέγοντα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων.
Lb:15:32 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό
Lb:15:32 I też, nawet, mianowicie By być Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie I też, nawet, mianowicie By znajdować Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Dzień Szabas
Lb:15:32 *kai\ E)=san oi( ui(oi\ *israEl e)n tE=| e)rE/mO| kai\ eu(=ron a)/ndra sulle/gonta Xu/la tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn.
Lb:15:32 kai Esan hoi hyioi israEl en tE erEmO kai heuron andra syllegonta Xyla tE hEmera tOn sabbatOn.
Lb:15:32 C V9_IAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_DSF N2_DSF C VB_AAI3P N3_ASM V1_PAPASM N2N_APN RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN
Lb:15:32 and also, even, namely to be the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness and also, even, namely to find man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the day the sabbath
Lb:15:32 and they-were the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) man, husband (acc) while GATHER-ing (acc, nom|acc|voc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen)
Lb:15:32 Lb_15:32_1 Lb_15:32_2 Lb_15:32_3 Lb_15:32_4 Lb_15:32_5 Lb_15:32_6 Lb_15:32_7 Lb_15:32_8 Lb_15:32_9 Lb_15:32_10 Lb_15:32_11 Lb_15:32_12 Lb_15:32_13 Lb_15:32_14 Lb_15:32_15 Lb_15:32_16 Lb_15:32_17
Lb:15:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:15:33 καὶ προσήγαγον αὐτὸν οἱ εὑρόντες αὐτὸν συλλέγοντα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ.
Lb:15:33 And they who found him gathering sticks on the sabbath-day brought him to Moses and Aaron, and to all the congregation of the children of Israel. (Numbers 15:33 Brenton)
Lb:15:33 Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia. (Lb 15:33 BT_4)
Lb:15:33 καὶ προσήγαγον αὐτὸν οἱ εὑρόντες αὐτὸν συλλέγοντα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ.
Lb:15:33 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ καί πρός