Lb:16:1 καὶ ἐλάλησεν Κορε υἱὸς Ισσααρ υἱοῦ Κααθ υἱοῦ Λευι καὶ Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοὶ Ελιαβ καὶ Αυν υἱὸς Φαλεθ υἱοῦ Ρουβην
Lb:16:1 And Core the son of Isaar the son of Caath the son of Levi, and Dathan and Abiron, sons of Eliab, and Aun the son of Phaleth the son of Ruben, spoke; (Numbers 16:1 Brenton)
Lb:16:1 Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn Peleta, syna Rubena, (Lb 16:1 BT_4)
Lb:16:1 Καὶ ἐλάλησεν Κορε υἱὸς Ισσααρ υἱοῦ Κααθ υἱοῦ Λευι καὶ Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοὶ Ελιαβ καὶ Αυν υἱὸς Φαλεθ υἱοῦ Ρουβην
Lb:16:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ καί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ
Lb:16:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Miara; Korah Syn Syn Syn Lewi I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn Syn Reuben
Lb:16:1 *kai\ e)la/lEsen *kore ui(o\s *issaar ui(ou= *kaaT ui(ou= *leui kai\ *daTan kai\ *abirOn ui(oi\ *eliab kai\ *aun ui(o\s *faleT ui(ou= *roubEn
Lb:16:1 kai elalEsen kore hyios issaar hyiu kaaT hyiu leui kai daTan kai abirOn hyioi eliab kai aun hyios faleT hyiu rubEn
Lb:16:1 C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM
Lb:16:1 and also, even, namely to speak measure; Korah son ć son ć son Levi and also, even, namely ć and also, even, namely ć son ć and also, even, namely ć son ć son Reuben
Lb:16:1 and he/she/it-SPEAK-ed measure (voc); Korah (indecl) son (nom)   son (gen)   son (gen) Levi (indecl), Levi (voc) and   and   sons (nom|voc)   and   son (nom)   son (gen) Reuben (indecl)
Lb:16:1 Lb_16:1_1 Lb_16:1_2 Lb_16:1_3 Lb_16:1_4 Lb_16:1_5 Lb_16:1_6 Lb_16:1_7 Lb_16:1_8 Lb_16:1_9 Lb_16:1_10 Lb_16:1_11 Lb_16:1_12 Lb_16:1_13 Lb_16:1_14 Lb_16:1_15 Lb_16:1_16 Lb_16:1_17 Lb_16:1_18 Lb_16:1_19 Lb_16:1_20 Lb_16:1_21
Lb:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:2 καὶ ἀνέστησαν ἔναντι Μωυσῆ, καὶ ἄνδρες τῶν υἱῶν Ισραηλ πεντήκοντα καὶ διακόσιοι, ἀρχηγοὶ συναγωγῆς, σύγκλητοι βουλῆς καὶ ἄνδρες ὀνομαστοί,
Lb:16:2 and rose up before Moses, and two hundred and fifty men of the sons of Israel, chiefs of the assembly, chosen councillors, and men of renown. (Numbers 16:2 Brenton)
Lb:16:2 powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi dwustu pięćdziesięciu mężów spośród Izraelitów, książąt społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych. (Lb 16:2 BT_4)
Lb:16:2 καὶ ἀνέστησαν ἔναντι Μωυσῆ, καὶ ἄνδρες τῶν υἱῶν Ισραηλ πεντήκοντα καὶ διακόσιοι, ἀρχηγοὶ συναγωγῆς, σύγκλητοι βουλῆς καὶ ἄνδρες ὀνομαστοί,
Lb:16:2 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἔν·αντι Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πεντή·κοντα καί δια·κόσιοι -αι -α ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ συν·αγωγή, -ῆς, ἡ   βουλή, -ῆς, ἡ καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ  
Lb:16:2 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Przedtem (+informacja) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Syn Izrael Pięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Dwieście trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) Zebranie Planu/zamiar I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Lb:16:2 kai\ a)ne/stEsan e)/nanti *mousE=, kai\ a)/ndres tO=n ui(O=n *israEl pentE/konta kai\ diako/sioi, a)rCHEgoi\ sunagOgE=s, su/gklEtoi boulE=s kai\ a)/ndres o)nomastoi/,
Lb:16:2 kai anestEsan enanti musE, kai andres tOn hyiOn israEl pentEkonta kai diakosioi, arCHEgoi synagOgEs, synklEtoi bulEs kai andres onomastoi,
Lb:16:2 C VHI_AAI3P P N1M_GSM C N3_NPM RA_GPM N2_GPM N_GSM M C A1A_NPM N2_NPM N1_GSF A1B_NPM N1_GSF C N3_NPM A1_NPM
Lb:16:2 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect before (+gen) Moses and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the son Israel fifty and also, even, namely two hundred trailblazer (author, first to go, leader, founder) gathering ć plan/intention and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć
Lb:16:2 and they-STand-ed-UP before (+gen) Moses (gen, voc) and men, husbands (nom|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) fifty and two hundred (nom|voc) trailblazers (nom|voc) gathering (gen)   plan/intention (gen) and men, husbands (nom|voc)  
Lb:16:2 Lb_16:2_1 Lb_16:2_2 Lb_16:2_3 Lb_16:2_4 Lb_16:2_5 Lb_16:2_6 Lb_16:2_7 Lb_16:2_8 Lb_16:2_9 Lb_16:2_10 Lb_16:2_11 Lb_16:2_12 Lb_16:2_13 Lb_16:2_14 Lb_16:2_15 Lb_16:2_16 Lb_16:2_17 Lb_16:2_18 Lb_16:2_19
Lb:16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:3 συνέστησαν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ εἶπαν Ἐχέτω ὑμῖν, ὅτι πᾶσα ἡ συναγωγὴ πάντες ἅγιοι καὶ ἐν αὐτοῖς κύριος, καὶ διὰ τί κατανίστασθε ἐπὶ τὴν συναγωγὴν κυρίου;
Lb:16:3 They rose up against Moses and Aaron, and said, Let it be enough for you that all the congregation are holy, and the Lord is among them; and why do ye set up yourselves against the congregation of the Lord? (Numbers 16:3 Brenton)
Lb:16:3 Połączyli się razem przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: «Dość tego, gdyż cała społeczność, wszyscy są świętymi i pośród nich jest Pan; dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pana?» (Lb 16:3 BT_4)
Lb:16:3 συνέστησαν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ εἶπαν Ἐχέτω ὑμῖν, ὅτι πᾶσα συναγωγὴ πάντες ἅγιοι καὶ ἐν αὐτοῖς κύριος, καὶ διὰ τί κατανίστασθε ἐπὶ τὴν συναγωγὴν κυρίου;
Lb:16:3 συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) ἐπί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ἐπί ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:16:3 By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By mieć Ty Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zebranie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:16:3 sune/stEsan e)pi\ *mousE=n kai\ *aarOn kai\ ei)=pan *)eCHe/tO u(mi=n, o(/ti pa=sa E( sunagOgE\ pa/ntes a(/gioi kai\ e)n au)toi=s ku/rios, kai\ dia\ ti/ katani/stasTe e)pi\ tE\n sunagOgE\n kuri/ou;
Lb:16:3 synestEsan epi musEn kai aarOn kai eipan eCHetO hymin, hoti pasa hE synagOgE pantes hagioi kai en autois kyrios, kai dia ti katanistasTe epi tEn synagOgEn kyriu;
Lb:16:3 VHI_AAI3P P N1M_ASM C N_ASM C VAI_AAI3P V1_PAD3S RP_DP C A1S_NSF RA_NSF N1_NSF A3_NPM A1A_NPM C P RD_DPM N2_NSM C P RI_ASN V6_PMI2P P RA_ASF N1_ASF N2_GSM
Lb:16:3 to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Moses and also, even, namely Aaron and also, even, namely to say/tell to have you because/that every all, each, every, the whole of the gathering every all, each, every, the whole of dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gathering lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:16:3 they-STand WITH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) let-him/her/it-be-HAVE-ing! you(pl) (dat) because/that every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) all (nom|voc) holy ([Adj] nom|voc) and in/among/by (+dat) them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gathering (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lb:16:3 Lb_16:3_1 Lb_16:3_2 Lb_16:3_3 Lb_16:3_4 Lb_16:3_5 Lb_16:3_6 Lb_16:3_7 Lb_16:3_8 Lb_16:3_9 Lb_16:3_10 Lb_16:3_11 Lb_16:3_12 Lb_16:3_13 Lb_16:3_14 Lb_16:3_15 Lb_16:3_16 Lb_16:3_17 Lb_16:3_18 Lb_16:3_19 Lb_16:3_20 Lb_16:3_21 Lb_16:3_22 Lb_16:3_23 Lb_16:3_24 Lb_16:3_25 Lb_16:3_26 Lb_16:3_27
Lb:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:4 καὶ ἀκούσας Μωϋσῆς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον
Lb:16:4 And when Moses heard it, he fell on his face. (Numbers 16:4 Brenton)
Lb:16:4 Gdy to Mojżesz usłyszał, upadł na twarz. (Lb 16:4 BT_4)
Lb:16:4 καὶ ἀκούσας Μωϋσῆς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον
Lb:16:4 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό
Lb:16:4 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Mojżesz By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz
Lb:16:4 kai\ a)kou/sas *mou+sE=s e)/pesen e)pi\ pro/sOpon
Lb:16:4 kai akusas mo+ysEs epesen epi prosOpon
Lb:16:4 C VA_AAPNSM N1M_NSM VAI_AAI3S P N2N_ASN
Lb:16:4 and also, even, namely unwilling; to hear Moses to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face
Lb:16:4 and unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) Moses (nom) he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc)
Lb:16:4 Lb_16:4_1 Lb_16:4_2 Lb_16:4_3 Lb_16:4_4 Lb_16:4_5 Lb_16:4_6
Lb:16:4 x x x x x x
Lb:16:5 καὶ ἐλάλησεν πρὸς Κορε καὶ πρὸς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν συναγωγὴν λέγων Ἐπέσκεπται καὶ ἔγνω ὁ θεὸς τοὺς ὄντας αὐτοῦ καὶ τοὺς ἁγίους καὶ προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν, καὶ οὓς ἐξελέξατο ἑαυτῷ, προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν.
Lb:16:5 And he spoke to Core and all his assembly, saying, God has visited and known those that are his and who are holy, and has brought them to himself; and whom he has chosen for himself, he has brought to himself. (Numbers 16:5 Brenton)
Lb:16:5 Potem rzekł do Koracha i całej jego zgrai: «Rano da poznać Pan, kto do Niego należy, kto jest święty i może zbliżyć się do Niego. Jedynie temu, kogo wybrał, dozwoli zbliżyć się do siebie. (Lb 16:5 BT_4)
Lb:16:5 καὶ ἐλάλησεν πρὸς Κορε καὶ πρὸς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν συναγωγὴν λέγων Ἐπέσκεπται καὶ ἔγνω θεὸς τοὺς ὄντας αὐτοῦ καὶ τοὺς ἁγίους καὶ προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν, καὶ οὓς ἐξελέξατο ἑαυτῷ, προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν.
Lb:16:5 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὅς ἥ ὅ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Lb:16:5 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Miara; Korah I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić On/ona/to/to samo Zebranie By mówić/opowiadaj By bywać [zobacz sceptyczny] I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Bóg  By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By wybierać Samo /nasz /twój /siebie By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie
Lb:16:5 kai\ e)la/lEsen pro\s *kore kai\ pro\s pa=san au)tou= tE\n sunagOgE\n le/gOn *)epe/skeptai kai\ e)/gnO o( Teo\s tou\s o)/ntas au)tou= kai\ tou\s a(gi/ous kai\ prosEga/geto pro\s e(auto/n, kai\ ou(\s e)Xele/Xato e(autO=|, prosEga/geto pro\s e(auto/n.
Lb:16:5 kai elalEsen pros kore kai pros pasan autu tEn synagOgEn legOn epeskeptai kai egnO ho Teos tus ontas autu kai tus hagius kai prosEgageto pros heauton, kai hus eXeleXato heautO, prosEgageto pros heauton.
Lb:16:5 C VAI_AAI3S P N_ASM C P A1S_ASF RD_GSM RA_ASF N1_ASF V1_PAPNSM VP_XMI3S C VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APM V9_PAPAPM RD_GSM C RA_APM A1A_APM C VBI_AMI3S P RD_ASM C RR_APM VAI_AMI3S RD_DSM VBI_AMI3S P RD_ASM
Lb:16:5 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) measure; Korah and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle he/she/it/same the gathering to say/tell to visit [see skeptical] and also, even, namely to know i.e. recognize. the god [see theology] the to be he/she/it/same and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves and also, even, namely who/whom/which to select self /our-/your-/themselves to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves
Lb:16:5 and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) measure (voc); Korah (indecl) and toward (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (acc) gathering (acc) while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-has-been-VISIT-ed and he/she/it-KNOW-ed the (nom) god (nom) the (acc) while being (acc) him/it/same (gen) and the (acc) holy ([Adj] acc) and he/she/it-was-LEAD-ed-TOWARD toward (+acc,+gen,+dat) self (acc) and who/whom/which (acc) he/she/it-was-SELECT-ed self (dat) he/she/it-was-LEAD-ed-TOWARD toward (+acc,+gen,+dat) self (acc)
Lb:16:5 Lb_16:5_1 Lb_16:5_2 Lb_16:5_3 Lb_16:5_4 Lb_16:5_5 Lb_16:5_6 Lb_16:5_7 Lb_16:5_8 Lb_16:5_9 Lb_16:5_10 Lb_16:5_11 Lb_16:5_12 Lb_16:5_13 Lb_16:5_14 Lb_16:5_15 Lb_16:5_16 Lb_16:5_17 Lb_16:5_18 Lb_16:5_19 Lb_16:5_20 Lb_16:5_21 Lb_16:5_22 Lb_16:5_23 Lb_16:5_24 Lb_16:5_25 Lb_16:5_26 Lb_16:5_27 Lb_16:5_28 Lb_16:5_29 Lb_16:5_30 Lb_16:5_31 Lb_16:5_32 Lb_16:5_33
Lb:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:6 τοῦτο ποιήσατε· λάβετε ὑμῖν αὐτοῖς πυρεῖα, Κορε καὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ,
Lb:16:6 This do ye: take to yourselves censers, Core and all his company; (Numbers 16:6 Brenton)
Lb:16:6 Tak uczynicie: niech Korach i jego stronnicy wezmą kadzielnice swoje, (Lb 16:6 BT_4)
Lb:16:6 τοῦτο ποιήσατε· λάβετε ὑμῖν αὐτοῖς πυρεῖα, Κορε καὶ πᾶσα συναγωγὴ αὐτοῦ,
Lb:16:6 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό   κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:16:6 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty On/ona/to/to samo Miara; Korah I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie On/ona/to/to samo
Lb:16:6 tou=to poiE/sate· la/bete u(mi=n au)toi=s purei=a, *kore kai\ pa=sa E( sunagOgE\ au)tou=,
Lb:16:6 tuto poiEsate· labete hymin autois pyreia, kore kai pasa hE synagOgE autu,
Lb:16:6 RD_ASN VA_AAD2P VB_AAD2P RP_DP RD_DPM N2N_NPN N_NSM C A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RD_GSM
Lb:16:6 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you he/she/it/same ć measure; Korah and also, even, namely every all, each, every, the whole of the gathering he/she/it/same
Lb:16:6 this (nom|acc) do-DO/MAKE-you(pl)! do-TAKE HOLD OF-you(pl)! you(pl) (dat) them/same (dat)   measure (voc); Korah (indecl) and every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) him/it/same (gen)
Lb:16:6 Lb_16:6_1 Lb_16:6_2 Lb_16:6_3 Lb_16:6_4 Lb_16:6_5 Lb_16:6_6 Lb_16:6_7 Lb_16:6_8 Lb_16:6_9 Lb_16:6_10 Lb_16:6_11 Lb_16:6_12
Lb:16:6 x x x x x x x x x x x x
Lb:16:7 καὶ ἐπίθετε ἐπ’ αὐτὰ πῦρ καὶ ἐπίθετε ἐπ’ αὐτὰ θυμίαμα ἔναντι κυρίου αὔριον, καὶ ἔσται ὁ ἀνήρ, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος, οὗτος ἅγιος· ἱκανούσθω ὑμῖν, υἱοὶ Λευι.
Lb:16:7 and put fire on them, and put incense on them before the Lord to-morrow; and it shall come to pass that the man whom the Lord has chosen, he shall be holy: let it be enough for you, ye sons of Levi. (Numbers 16:7 Brenton)
Lb:16:7 niech włożą do nich ogień i jutro położą w nie kadzidło przed Panem. Kogo wybierze Pan, ten jest święty. Dosyć wam, synowie Lewiego». (Lb 16:7 BT_4)
Lb:16:7 καὶ ἐπίθετε ἐπ’ αὐτὰ πῦρ καὶ ἐπίθετε ἐπ’ αὐτὰ θυμίαμα ἔναντι κυρίου αὔριον, καὶ ἔσται ἀνήρ, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος, οὗτος ἅγιος· ἱκανούσθω ὑμῖν, υἱοὶ Λευι.
Lb:16:7 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὔριον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ
Lb:16:7 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ogień I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kadzidło Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Następny dnia/jutro I też, nawet, mianowicie By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By wystarczać Ty Syn Lewi
Lb:16:7 kai\ e)pi/Tete e)p’ au)ta\ pu=r kai\ e)pi/Tete e)p’ au)ta\ Tumi/ama e)/nanti kuri/ou au)/rion, kai\ e)/stai o( a)nE/r, o(\n a)/n e)kle/XEtai ku/rios, ou(=tos a(/gios· i(kanou/sTO u(mi=n, ui(oi\ *leui.
Lb:16:7 kai epiTete ep’ auta pyr kai epiTete ep’ auta Tymiama enanti kyriu aurion, kai estai ho anEr, hon an ekleXEtai kyrios, hutos hagios· hikanusTO hymin, hyioi leui.
Lb:16:7 C VE_AAD2P P RD_APN N3_ASN C VE_AAD2P P RD_APN N3M_ASN P N2_GSM D C VF_FMI3S RA_NSM N3_NSM RR_ASM x VA_AMS3S N2_NSM RD_NSM A1A_NSM V4_PMD3S RP_DP N2_NPM N_GSM
Lb:16:7 and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same fire and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same incense before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. next day/tomorrow and also, even, namely to be the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which; to be ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to suffice you son Levi
Lb:16:7 and do-PLACE ON-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) fire (nom|acc|voc) and do-PLACE ON-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) incense (nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) next day/tomorrow and he/she/it-will-be the (nom) man, husband (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) this (nom) holy ([Adj] nom) let-him/her/it-be-being-SUFFICE-ed! you(pl) (dat) sons (nom|voc) Levi (indecl), Levi (voc)
Lb:16:7 Lb_16:7_1 Lb_16:7_2 Lb_16:7_3 Lb_16:7_4 Lb_16:7_5 Lb_16:7_6 Lb_16:7_7 Lb_16:7_8 Lb_16:7_9 Lb_16:7_10 Lb_16:7_11 Lb_16:7_12 Lb_16:7_13 Lb_16:7_14 Lb_16:7_15 Lb_16:7_16 Lb_16:7_17 Lb_16:7_18 Lb_16:7_19 Lb_16:7_20 Lb_16:7_21 Lb_16:7_22 Lb_16:7_23 Lb_16:7_24 Lb_16:7_25 Lb_16:7_26 Lb_16:7_27
Lb:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:8 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς πρὸς Κορε Εἰσακούσατέ μου, υἱοὶ Λευι.
Lb:16:8 And Moses said to Core, Hearken to me, ye sons of Levi. (Numbers 16:8 Brenton)
Lb:16:8 I rzekł Mojżesz do Koracha: «Słuchajcie, synowie Lewiego: (Lb 16:8 BT_4)
Lb:16:8 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς πρὸς Κορε Εἰσακούσατέ μου, υἱοὶ Λευι.
Lb:16:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ
Lb:16:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Miara; Korah Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Syn Lewi
Lb:16:8 kai\ ei)=pen *mou+sE=s pro\s *kore *ei)sakou/sate/ mou, ui(oi\ *leui.
Lb:16:8 kai eipen mo+ysEs pros kore eisakusate mu, hyioi leui.
Lb:16:8 C VBI_AAI3S N1M_NSM P N_ASM VA_AAD2S RP_GS N2_NPM N_GSM
Lb:16:8 and also, even, namely to say/tell Moses toward (+acc,+gen,+dat) measure; Korah to heard (being heard, listen into, hearken) I son Levi
Lb:16:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) measure (voc); Korah (indecl) do-HEARD-you(pl)! me (gen) sons (nom|voc) Levi (indecl), Levi (voc)
Lb:16:8 Lb_16:8_1 Lb_16:8_2 Lb_16:8_3 Lb_16:8_4 Lb_16:8_5 Lb_16:8_6 Lb_16:8_7 Lb_16:8_8 Lb_16:8_9
Lb:16:8 x x x x x x x x x
Lb:16:9 μὴ μικρόν ἐστιν τοῦτο ὑμῖν ὅτι διέστειλεν ὁ θεὸς Ισραηλ ὑμᾶς ἐκ συναγωγῆς Ισραηλ καὶ προσηγάγετο ὑμᾶς πρὸς ἑαυτὸν λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς κυρίου καὶ παρίστασθαι ἔναντι τῆς συναγωγῆς λατρεύειν αὐτοῖς;
Lb:16:9 Is it a little thing for you, that the God of Israel has separated you from the congregation of Israel, and brought you near to himself to minister in the services of the tabernacle of the Lord, and to stand before the tabernacle to minister for them? (Numbers 16:9 Brenton)
Lb:16:9 Czyż nie dosyć wam, że Bóg Izraela wyróżnił was spośród społeczności Izraela, byście się mogli zbliżać do Niego pełniąc służbę w przybytku Pana i stojąc przed społecznością, by za nich pełnić swój urząd? (Lb 16:9 BT_4)
Lb:16:9 μὴ μικρόν ἐστιν τοῦτο ὑμῖν ὅτι διέστειλεν θεὸς Ισραηλ ὑμᾶς ἐκ συναγωγῆς Ισραηλ καὶ προσηγάγετο ὑμᾶς πρὸς ἑαυτὸν λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς κυρίου καὶ παρίστασθαι ἔναντι τῆς συναγωγῆς λατρεύειν αὐτοῖς;
Lb:16:9 μή μικρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ συν·αγωγή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἔν·αντι ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:16:9 Nie Mały [zobacz micro] By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty Ponieważ/tamto Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Bóg  Izrael Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zebranie Izrael I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Przedtem (+informacja) Zebranie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo
Lb:16:9 mE\ mikro/n e)stin tou=to u(mi=n o(/ti die/steilen o( Teo\s *israEl u(ma=s e)k sunagOgE=s *israEl kai\ prosEga/geto u(ma=s pro\s e(auto\n leitourgei=n ta\s leitourgi/as tE=s skEnE=s kuri/ou kai\ pari/stasTai e)/nanti tE=s sunagOgE=s latreu/ein au)toi=s;
Lb:16:9 mE mikron estin tuto hymin hoti diesteilen ho Teos israEl hymas ek synagOgEs israEl kai prosEgageto hymas pros heauton leiturgein tas leiturgias tEs skEnEs kyriu kai paristasTai enanti tEs synagOgEs latreuein autois;
Lb:16:9 D A1A_NSN V9_PAI3S RD_NSN RP_DP C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM RP_AP P N1_GSF N_GSM C VBI_AMI3S RP_AP P RD_ASM V2_PAN RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF N2_GSM C V6_PMN P RA_GSF N1_GSF V1_PAN RD_DPM
Lb:16:9 not small [see micro] to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you because/that to ??? (restrict, isolate, distinct) the god [see theology] Israel you out of (+gen) ἐξ before vowels gathering Israel and also, even, namely to lead toward you toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves to officiate [see liturgy, liturgist] the job/office [see liturgy] the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show before (+gen) the gathering to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same
Lb:16:9 not small ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is this (nom|acc) you(pl) (dat) because/that he/she/it-???-ed the (nom) god (nom) Israel (indecl) you(pl) (acc) out of (+gen) gathering (gen) Israel (indecl) and he/she/it-was-LEAD-ed-TOWARD you(pl) (acc) toward (+acc,+gen,+dat) self (acc) to-be-OFFICIATE-ing the (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) the (gen) tent (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and to-be-being-STand-ed-WITH/BESIDE before (+gen) the (gen) gathering (gen) to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES them/same (dat)
Lb:16:9 Lb_16:9_1 Lb_16:9_2 Lb_16:9_3 Lb_16:9_4 Lb_16:9_5 Lb_16:9_6 Lb_16:9_7 Lb_16:9_8 Lb_16:9_9 Lb_16:9_10 Lb_16:9_11 Lb_16:9_12 Lb_16:9_13 Lb_16:9_14 Lb_16:9_15 Lb_16:9_16 Lb_16:9_17 Lb_16:9_18 Lb_16:9_19 Lb_16:9_20 Lb_16:9_21 Lb_16:9_22 Lb_16:9_23 Lb_16:9_24 Lb_16:9_25 Lb_16:9_26 Lb_16:9_27 Lb_16:9_28 Lb_16:9_29 Lb_16:9_30 Lb_16:9_31 Lb_16:9_32
Lb:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:10 καὶ προσηγάγετό σε καὶ πάντας τοὺς ἀδελφούς σου υἱοὺς Λευι μετὰ σοῦ, καὶ ζητεῖτε ἱερατεύειν;
Lb:16:10 And he has brought thee near and all thy brethren the sons of Levi with thee, and do ye seek to be priests also? (Numbers 16:10 Brenton)
Lb:16:10 Dozwolił ci razem ze wszystkimi twoimi braćmi, lewitami, zbliżać się do siebie, a wy jeszcze się domagacie godności kapłańskiej! (Lb 16:10 BT_4)
Lb:16:10 καὶ προσηγάγετό σε καὶ πάντας τοὺς ἀδελφούς σου υἱοὺς Λευι μετὰ σοῦ, καὶ ζητεῖτε ἱερατεύειν;
Lb:16:10 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -)
Lb:16:10 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat Ty; twój/twój(sg) Syn Lewi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By szukać pracować (jako kapłan)
Lb:16:10 kai\ prosEga/geto/ se kai\ pa/ntas tou\s a)delfou/s sou ui(ou\s *leui meta\ sou=, kai\ DZEtei=te i(erateu/ein;
Lb:16:10 kai prosEgageto se kai pantas tus adelfus su hyius leui meta su, kai DZEteite hierateuein;
Lb:16:10 C VBI_AMI3S RP_AS C A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS N2_APM N_GSM P RP_GS C V2_PAI2P V1_PAN
Lb:16:10 and also, even, namely to lead toward you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the brother you; your/yours(sg) son Levi after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to seek to work of a priest priestcraft
Lb:16:10 and he/she/it-was-LEAD-ed-TOWARD you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and all (acc) the (acc) brothers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sons (acc) Levi (indecl), Levi (voc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(pl)-are-SEEK-ing, be-you(pl)-SEEK-ing! to-be-WORK OF A PRIEST-ing
Lb:16:10 Lb_16:10_1 Lb_16:10_2 Lb_16:10_3 Lb_16:10_4 Lb_16:10_5 Lb_16:10_6 Lb_16:10_7 Lb_16:10_8 Lb_16:10_9 Lb_16:10_10 Lb_16:10_11 Lb_16:10_12 Lb_16:10_13 Lb_16:10_14 Lb_16:10_15
Lb:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:11 οὕτως σὺ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἡ συνηθροισμένη πρὸς τὸν θεόν· καὶ Ααρων τίς ἐστιν ὅτι διαγογγύζετε κατ’ αὐτοῦ;
Lb:16:11 Thus it is with thee and all thy congregation which is gathered together against God: and who is Aaron, that ye murmur against him? (Numbers 16:11 Brenton)
Lb:16:11 Złączyliście się przeciw Panu, ty i cała twoja zgraja; kimże jest Aaron, że szemrzecie przeciw niemu?» (Lb 16:11 BT_4)
Lb:16:11 οὕτως σὺ καὶ πᾶσα συναγωγή σου συνηθροισμένη πρὸς τὸν θεόν· καὶ Ααρων τίς ἐστιν ὅτι διαγογγύζετε κατ’ αὐτοῦ;
Lb:16:11 οὕτως/οὕτω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί Ἀαρών, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι δια·γογγύζω (δια+γογγυζ-, δια+γογγυ·σ-, δια+γογγυ·σ-, -, -, -) κατά αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:16:11 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Ty; twój/twój(sg) Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  I też, nawet, mianowicie Aaron Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ponieważ/tamto Do przez gderaj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Lb:16:11 ou(/tOs su\ kai\ pa=sa E( sunagOgE/ sou E( sunETroisme/nE pro\s to\n Teo/n· kai\ *aarOn ti/s e)stin o(/ti diagoggu/DZete kat’ au)tou=;
Lb:16:11 hutOs sy kai pasa hE synagOgE su hE synETroismenE pros ton Teon· kai aarOn tis estin hoti diagongyDZete kat’ autu;
Lb:16:11 D RP_NS C A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_NSF VT_XMPNSF P RA_ASM N2_ASM C N_NSM RI_NSM V9_PAI3S C V1_PAI2P P RD_GSM
Lb:16:11 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the gathering you; your/yours(sg) the to ??? toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] and also, even, namely Aaron who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be because/that to thru-grumble down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same
Lb:16:11 thusly/like this you(sg) (nom) and every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) having-been-???-ed (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) and Aaron (indecl) who/what/why (nom) he/she/it-is because/that you(pl)-are-THRU-GRUMBLE-ing, be-you(pl)-THRU-GRUMBLE-ing! down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (gen)
Lb:16:11 Lb_16:11_1 Lb_16:11_2 Lb_16:11_3 Lb_16:11_4 Lb_16:11_5 Lb_16:11_6 Lb_16:11_7 Lb_16:11_8 Lb_16:11_9 Lb_16:11_10 Lb_16:11_11 Lb_16:11_12 Lb_16:11_13 Lb_16:11_14 Lb_16:11_15 Lb_16:11_16 Lb_16:11_17 Lb_16:11_18 Lb_16:11_19 Lb_16:11_20
Lb:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:12 καὶ ἀπέστειλεν Μωϋσῆς καλέσαι Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοὺς Ελιαβ. καὶ εἶπαν Οὐκ ἀναβαίνομεν·
Lb:16:12 And Moses sent to call Dathan and Abiron sons of Eliab; and they said, We will not go up. (Numbers 16:12 Brenton)
Lb:16:12 Rozkazał więc Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, ale oni rzekli: «Nie przyjdziemy! (Lb 16:12 BT_4)
Lb:16:12 καὶ ἀπέστειλεν Μωϋσῆς καλέσαι Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοὺς Ελιαβ. καὶ εἶπαν Οὐκ ἀναβαίνομεν·
Lb:16:12 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
Lb:16:12 I też, nawet, mianowicie zamawiać Mojżesz By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By podnosić
Lb:16:12 kai\ a)pe/steilen *mou+sE=s kale/sai *daTan kai\ *abirOn ui(ou\s *eliab. kai\ ei)=pan *ou)k a)nabai/nomen·
Lb:16:12 kai apesteilen mo+ysEs kalesai daTan kai abirOn hyius eliab. kai eipan uk anabainomen·
Lb:16:12 C VAI_AAI3S N1M_NSM VA_AAN N_ASM C N_ASM N2_APM N_GSM C VAI_AAI3P D V1_PAI1P
Lb:16:12 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Moses to call call ć and also, even, namely ć son ć and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to ascend
Lb:16:12 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Moses (nom) to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt)   and   sons (acc)   and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not we-are-ASCEND-ing
Lb:16:12 Lb_16:12_1 Lb_16:12_2 Lb_16:12_3 Lb_16:12_4 Lb_16:12_5 Lb_16:12_6 Lb_16:12_7 Lb_16:12_8 Lb_16:12_9 Lb_16:12_10 Lb_16:12_11 Lb_16:12_12 Lb_16:12_13
Lb:16:12 x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:13 μὴ μικρὸν τοῦτο ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς ἐκ γῆς ῥεούσης γάλα καὶ μέλι ἀποκτεῖναι ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι κατάρχεις ἡμῶν ἄρχων;
Lb:16:13 Is it a little thing that thou hast brought us up to a land flowing with milk and honey, to kill us in the wilderness, and that thou altogether rulest over us? (Numbers 16:13 Brenton)
Lb:16:13 Czyż nie dosyć tego, żeś nas wyprowadził z kraju opływającego w mleko i miód, by nas wygubić na pustyni, ale jeszcze chciałbyś sobie przywłaszczyć władzę nad nami? (Lb 16:13 BT_4)
Lb:16:13 μὴ μικρὸν τοῦτο ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς ἐκ γῆς ῥεούσης γάλα καὶ μέλι ἀποκτεῖναι ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι κατάρχεις ἡμῶν ἄρχων;
Lb:16:13 μή μικρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὅτι   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Lb:16:13 Nie Mały [zobacz micro] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto By prowadzić Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód By zabijać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Ponieważ/tamto Ja Władca; początek; by zaczynać się
Lb:16:13 mE\ mikro\n tou=to o(/ti a)nE/gages E(ma=s e)k gE=s r(eou/sEs ga/la kai\ me/li a)poktei=nai E(ma=s e)n tE=| e)rE/mO|, o(/ti kata/rCHeis E(mO=n a)/rCHOn;
Lb:16:13 mE mikron tuto hoti anEgages hEmas ek gEs reusEs gala kai meli apokteinai hEmas en tE erEmO, hoti katarCHeis hEmOn arCHOn;
Lb:16:13 D A1A_NSN RD_NSN C VBI_AAI2S RP_AP P N1_GSF V2_PAPGSF N3_ASN C N3T_ASN VA_AAN RP_AP P RA_DSF N2_DSF C V1_PAI2S RP_GP N3_NSM
Lb:16:13 not small [see micro] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to lead up I out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey to kill I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness because/that ć I ruler; beginning; to begin
Lb:16:13 not small ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (nom|acc) because/that you(sg)-LEAD-ed-UP us (acc) out of (+gen) earth/land (gen) while FLOW-ing (gen) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) us (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) because/that   us (gen) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)
Lb:16:13 Lb_16:13_1 Lb_16:13_2 Lb_16:13_3 Lb_16:13_4 Lb_16:13_5 Lb_16:13_6 Lb_16:13_7 Lb_16:13_8 Lb_16:13_9 Lb_16:13_10 Lb_16:13_11 Lb_16:13_12 Lb_16:13_13 Lb_16:13_14 Lb_16:13_15 Lb_16:13_16 Lb_16:13_17 Lb_16:13_18 Lb_16:13_19 Lb_16:13_20 Lb_16:13_21
Lb:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:14 εἰ καὶ εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι εἰσήγαγες ἡμᾶς καὶ ἔδωκας ἡμῖν κλῆρον ἀγροῦ καὶ ἀμπελῶνας, τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ἂν ἐξέκοψας. οὐκ ἀναβαίνομεν.
Lb:16:14 Thou art a prince, and hast thou brought us into a land flowing with milk and honey, and hast thou given us an inheritance of land and vineyards? wouldest thou have put out the eyes of those men? we will not go up. (Numbers 16:14 Brenton)
Lb:16:14 Przecież to nie jest kraj opływający w mleko i miód, gdzie nas wprowadziłeś, ani nie dałeś nam jako dziedzictwa pól i winnic. Sądzisz, że możesz tym ludziom odebrać oczy? Nie przyjdziemy!» (Lb 16:14 BT_4)
Lb:16:14 εἰ καὶ εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι εἰσήγαγες ἡμᾶς καὶ ἔδωκας ἡμῖν κλῆρον ἀγροῦ καὶ ἀμπελῶνας, τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ἂν ἐξέκοψας. οὐκ ἀναβαίνομεν.
Lb:16:14 εἰ καί εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κλῆρος, -ου, ὁ ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ἄν ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
Lb:16:14 Jeżeli I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód By prowadzić do Ja I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Los Pole I też, nawet, mianowicie Winnica Oko Ludzki Tamto Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By ścinać/precz wykorzeniaj ??? Przed przydechem mocnym By podnosić
Lb:16:14 ei) kai\ ei)s gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li ei)sE/gages E(ma=s kai\ e)/dOkas E(mi=n klE=ron a)grou= kai\ a)mpelO=nas, tou\s o)fTalmou\s tO=n a)nTrO/pOn e)kei/nOn a)/n e)Xe/koPSas. ou)k a)nabai/nomen.
Lb:16:14 ei kai eis gEn reusan gala kai meli eisEgages hEmas kai edOkas hEmin klEron agru kai ampelOnas, tus ofTalmus tOn anTrOpOn ekeinOn an eXekoPSas. uk anabainomen.
Lb:16:14 C D P N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3T_ASN VBI_AAI2S RP_AP C VAI_AAI2S RP_DP N2_ASM N2_GSM C N3W_APM RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM RD_GPM x VAI_AAI2S D V1_PAI1P
Lb:16:14 if and also, even, namely into (+acc) earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey to lead into I and also, even, namely to give I lot field and also, even, namely vineyard the eye the human that ever (if ever) to cut down/off extirpate οὐχ before rough breathing to ascend
Lb:16:14 if and into (+acc) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) you(sg)-LEAD-ed-INTO us (acc) and you(sg)-GIVE-ed us (dat) lot (acc) field (gen) and vineyards (acc) the (acc) eyes (acc) the (gen) humans (gen) those (gen) ever you(sg)-EXTIRPATE-ed not we-are-ASCEND-ing
Lb:16:14 Lb_16:14_1 Lb_16:14_2 Lb_16:14_3 Lb_16:14_4 Lb_16:14_5 Lb_16:14_6 Lb_16:14_7 Lb_16:14_8 Lb_16:14_9 Lb_16:14_10 Lb_16:14_11 Lb_16:14_12 Lb_16:14_13 Lb_16:14_14 Lb_16:14_15 Lb_16:14_16 Lb_16:14_17 Lb_16:14_18 Lb_16:14_19 Lb_16:14_20 Lb_16:14_21 Lb_16:14_22 Lb_16:14_23 Lb_16:14_24 Lb_16:14_25 Lb_16:14_26
Lb:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:15 καὶ ἐβαρυθύμησεν Μωϋσῆς σφόδρα καὶ εἶπεν πρὸς κύριον Μὴ προσχῇς εἰς τὴν θυσίαν αὐτῶν· οὐκ ἐπιθύμημα οὐδενὸς αὐτῶν εἴληφα οὐδὲ ἐκάκωσα οὐδένα αὐτῶν.
Lb:16:15 And Moses was exceeding indignant, and said to the Lord, Do thou take no heed to their sacrifice: I have not taken away the desire of any one of them, neither have I hurt any one of them. (Numbers 16:15 Brenton)
Lb:16:15 Mojżesz rozgniewał się bardzo i rzekł do Pana: «Nie przyjmuj ich ofiary! Żadnemu z nich nie wziąłem nawet osła i nikogo z nich nie skrzywdziłem». (Lb 16:15 BT_4)
Lb:16:15 καὶ ἐβαρυθύμησεν Μωϋσῆς σφόδρα καὶ εἶπεν πρὸς κύριον Μὴ προσχῇς εἰς τὴν θυσίαν αὐτῶν· οὐκ ἐπιθύμημα οὐδενὸς αὐτῶν εἴληφα οὐδὲ ἐκάκωσα οὐδένα αὐτῶν.
Lb:16:15 καί   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ σφόδρα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:16:15 I też, nawet, mianowicie Mojżesz Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Do za trzymaj się Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie jeden (nic, nikt) On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By robić rzeczy trudne dla Nie jeden (nic, nikt) On/ona/to/to samo
Lb:16:15 kai\ e)baruTu/mEsen *mou+sE=s sfo/dra kai\ ei)=pen pro\s ku/rion *mE\ prosCHE=|s ei)s tE\n Tusi/an au)tO=n· ou)k e)piTu/mEma ou)deno\s au)tO=n ei)/lEfa ou)de\ e)ka/kOsa ou)de/na au)tO=n.
Lb:16:15 kai ebaryTymEsen mo+ysEs sfodra kai eipen pros kyrion mE prosCHEs eis tEn Tysian autOn· uk epiTymEma udenos autOn eilEfa ude ekakOsa udena autOn.
Lb:16:15 C VAI_AAI3S N1M_NSM D C VBI_AAI3S P N2_ASM D VB_AAS2S P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM D N3M_ASN A3_GSM RD_GPM VX_XAI1S C VAI_AAI1S A3_ASM RD_GPM
Lb:16:15 and also, even, namely ć Moses vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to pro-hold into (+acc) the sacrifice victimize, immolate he/she/it/same οὐχ before rough breathing ć not one (nothing, no one) he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to make things difficult for not one (nothing, no one) he/she/it/same
Lb:16:15 and   Moses (nom) vehement, and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(sg)-should-PRO-HOLD into (+acc) the (acc) sacrifice (acc) them/same (gen) not   not one (gen) them/same (gen) I-have-TAKE HOLD OF-ed neither/nor I-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR not one (acc) them/same (gen)
Lb:16:15 Lb_16:15_1 Lb_16:15_2 Lb_16:15_3 Lb_16:15_4 Lb_16:15_5 Lb_16:15_6 Lb_16:15_7 Lb_16:15_8 Lb_16:15_9 Lb_16:15_10 Lb_16:15_11 Lb_16:15_12 Lb_16:15_13 Lb_16:15_14 Lb_16:15_15 Lb_16:15_16 Lb_16:15_17 Lb_16:15_18 Lb_16:15_19 Lb_16:15_20 Lb_16:15_21 Lb_16:15_22 Lb_16:15_23
Lb:16:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:16 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς πρὸς Κορε Ἁγίασον τὴν συναγωγήν σου καὶ γίνεσθε ἕτοιμοι ἔναντι κυρίου σὺ καὶ αὐτοὶ καὶ Ααρων αὔριον·
Lb:16:16 And Moses said to Core, Sanctify thy company, and be ready before the Lord, thou and Aaron and they, to-morrow. (Numbers 16:16 Brenton)
Lb:16:16 Potem Mojżesz powiedział do Koracha: «Jutro stań ty ze swoimi stronnikami przed Panem: ty wraz z nimi, a również i Aaron. (Lb 16:16 BT_4)
Lb:16:16 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς πρὸς Κορε Ἁγίασον τὴν συναγωγήν σου καὶ γίνεσθε ἕτοιμοι ἔναντι κυρίου σὺ καὶ αὐτοὶ καὶ Ααρων αὔριον·
Lb:16:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἕτοιμος -η -ον ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό καί Ἀαρών, ὁ αὔριον
Lb:16:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Miara; Korah By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Zebranie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gotowy Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aaron Następny dnia/jutro
Lb:16:16 kai\ ei)=pen *mou+sE=s pro\s *kore *(agi/ason tE\n sunagOgE/n sou kai\ gi/nesTe e(/toimoi e)/nanti kuri/ou su\ kai\ au)toi\ kai\ *aarOn au)/rion·
Lb:16:16 kai eipen mo+ysEs pros kore agiason tEn synagOgEn su kai ginesTe hetoimoi enanti kyriu sy kai autoi kai aarOn aurion·
Lb:16:16 C VBI_AAI3S N1M_NSM P N_ASM VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C V1_PMD2P A1_NPM P N2_GSM RP_NS C RD_NPM C N_NSN D
Lb:16:16 and also, even, namely to say/tell Moses toward (+acc,+gen,+dat) measure; Korah to consecrate sanctify, hallow, become holy the gathering you; your/yours(sg) and also, even, namely to become become, happen ready before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you and also, even, namely he/she/it/same and also, even, namely Aaron next day/tomorrow
Lb:16:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) measure (voc); Korah (indecl) do-CONSECRATE-you(sg)!, going-to-CONSECRATE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) gathering (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(pl)-are-being-BECOME-ed, be-you(pl)-being-BECOME-ed! ready ([Adj] nom|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (nom) and they/same (nom) and Aaron (indecl) next day/tomorrow
Lb:16:16 Lb_16:16_1 Lb_16:16_2 Lb_16:16_3 Lb_16:16_4 Lb_16:16_5 Lb_16:16_6 Lb_16:16_7 Lb_16:16_8 Lb_16:16_9 Lb_16:16_10 Lb_16:16_11 Lb_16:16_12 Lb_16:16_13 Lb_16:16_14 Lb_16:16_15 Lb_16:16_16 Lb_16:16_17 Lb_16:16_18 Lb_16:16_19 Lb_16:16_20
Lb:16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:17 καὶ λάβετε ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσετε ἐπ’ αὐτὰ θυμίαμα καὶ προσάξετε ἔναντι κυρίου ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ, πεντήκοντα καὶ διακόσια πυρεῖα, καὶ σὺ καὶ Ααρων ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ.
Lb:16:17 And take each man his censer, and ye shall put incense upon them, and shall bring each one his censer before the Lord, two hundred and fifty censers, and thou and Aaron shall bring each his censer. (Numbers 16:17 Brenton)
Lb:16:17 Każdy niech weźmie swoją kadzielnicę i włoży do niej kadzidło, i każdy przyniesie swoją kadzielnicę przed Pana - razem dwieście pięćdziesiąt kadzielnic. Także ty i Aaron przynieście swoje kadzielnice». (Lb 16:17 BT_4)
Lb:16:17 καὶ λάβετε ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσετε ἐπ’ αὐτὰ θυμίαμα καὶ προσάξετε ἔναντι κυρίου ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ, πεντήκοντα καὶ διακόσια πυρεῖα, καὶ σὺ καὶ Ααρων ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ.
Lb:16:17 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό θυμίαμα[τ], -ατος, τό καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό πεντή·κοντα καί δια·κόσιοι -αι -α   καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί Ἀαρών, ὁ ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:16:17 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kadzidło I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy On/ona/to/to samo Pięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Dwieście I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Aaron Każdy On/ona/to/to samo
Lb:16:17 kai\ la/bete e(/kastos to\ purei=on au)tou= kai\ e)piTE/sete e)p’ au)ta\ Tumi/ama kai\ prosa/Xete e)/nanti kuri/ou e(/kastos to\ purei=on au)tou=, pentE/konta kai\ diako/sia purei=a, kai\ su\ kai\ *aarOn e(/kastos to\ purei=on au)tou=.
Lb:16:17 kai labete hekastos to pyreion autu kai epiTEsete ep’ auta Tymiama kai prosaXete enanti kyriu hekastos to pyreion autu, pentEkonta kai diakosia pyreia, kai sy kai aarOn hekastos to pyreion autu.
Lb:16:17 C VB_AAD2P A1_NSM RA_ASN N2_ASN RD_GSM C VF_FAI2P P RD_APN N3M_ASN C VF_FAI2P P N2_GSM A1_NSM RA_ASN N2_ASN RD_GSM M C A1A_APN N2N_APN C RP_NS C N_NSM A1_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
Lb:16:17 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand each the ć he/she/it/same and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same incense and also, even, namely to lead toward before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. each the ć he/she/it/same fifty and also, even, namely two hundred ć and also, even, namely you and also, even, namely Aaron each the ć he/she/it/same
Lb:16:17 and do-TAKE HOLD OF-you(pl)! each (of two) (nom) the (nom|acc)   him/it/same (gen) and you(pl)-will-PLACE ON upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) incense (nom|acc|voc) and you(pl)-will-LEAD-TOWARD before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) each (of two) (nom) the (nom|acc)   him/it/same (gen) fifty and two hundred (nom|acc|voc)   and you(sg) (nom) and Aaron (indecl) each (of two) (nom) the (nom|acc)   him/it/same (gen)
Lb:16:17 Lb_16:17_1 Lb_16:17_2 Lb_16:17_3 Lb_16:17_4 Lb_16:17_5 Lb_16:17_6 Lb_16:17_7 Lb_16:17_8 Lb_16:17_9 Lb_16:17_10 Lb_16:17_11 Lb_16:17_12 Lb_16:17_13 Lb_16:17_14 Lb_16:17_15 Lb_16:17_16 Lb_16:17_17 Lb_16:17_18 Lb_16:17_19 Lb_16:17_20 Lb_16:17_21 Lb_16:17_22 Lb_16:17_23 Lb_16:17_24 Lb_16:17_25 Lb_16:17_26 Lb_16:17_27 Lb_16:17_28 Lb_16:17_29 Lb_16:17_30 Lb_16:17_31
Lb:16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:18 καὶ ἔλαβεν ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτὰ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ’ αὐτὸ θυμίαμα. καὶ ἔστησαν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου Μωϋσῆς καὶ Ααρων.
Lb:16:18 And each man took his censer, and they put on them fire, and laid incense on them; and Moses and Aaron stood by the doors of the tabernacle of witness. (Numbers 16:18 Brenton)
Lb:16:18 Każdy więc wziął swoją kadzielnicę, włożył do niej ognia, nasypał kadzidła i stanęli przy wejściu do Namiotu Spotkania - stanął też Mojżesz i Aaron. (Lb 16:18 BT_4)
Lb:16:18 καὶ ἔλαβεν ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτὰ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ’ αὐτὸ θυμίαμα. καὶ ἔστησαν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου Μωϋσῆς καὶ Ααρων.
Lb:16:18 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό θυμίαμα[τ], -ατος, τό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ
Lb:16:18 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ogień I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kadzidło I też, nawet, mianowicie By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron
Lb:16:18 kai\ e)/laben e(/kastos to\ purei=on au)tou= kai\ e)pe/TEkan e)p’ au)ta\ pu=r kai\ e)pe/balon e)p’ au)to\ Tumi/ama. kai\ e)/stEsan para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou *mou+sE=s kai\ *aarOn.
Lb:16:18 kai elaben hekastos to pyreion autu kai epeTEkan ep’ auta pyr kai epebalon ep’ auto Tymiama. kai estEsan para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu mo+ysEs kai aarOn.
Lb:16:18 C VBI_AAI3S A1_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C VAI_AAI3P P RD_APN N3_ASN C VBI_AAI3P P RD_ASN N3M_ASN C VAI_AAI3P P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN N1M_NSM C N_NSM
Lb:16:18 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand each the ć he/she/it/same and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same fire and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same incense and also, even, namely to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony Moses and also, even, namely Aaron
Lb:16:18 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed each (of two) (nom) the (nom|acc)   him/it/same (gen) and they-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) fire (nom|acc|voc) and I-PUT ONE'S Hand TO-ed, they-PUT ONE'S Hand TO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) incense (nom|acc|voc) and they-CAUSE-ed-TO-STand frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) Moses (nom) and Aaron (indecl)
Lb:16:18 Lb_16:18_1 Lb_16:18_2 Lb_16:18_3 Lb_16:18_4 Lb_16:18_5 Lb_16:18_6 Lb_16:18_7 Lb_16:18_8 Lb_16:18_9 Lb_16:18_10 Lb_16:18_11 Lb_16:18_12 Lb_16:18_13 Lb_16:18_14 Lb_16:18_15 Lb_16:18_16 Lb_16:18_17 Lb_16:18_18 Lb_16:18_19 Lb_16:18_20 Lb_16:18_21 Lb_16:18_22 Lb_16:18_23 Lb_16:18_24 Lb_16:18_25 Lb_16:18_26 Lb_16:18_27 Lb_16:18_28
Lb:16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:19 καὶ ἐπισυνέστησεν ἐπ’ αὐτοὺς Κορε τὴν πᾶσαν αὐτοῦ συναγωγὴν παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. καὶ ὤφθη ἡ δόξα κυρίου πάσῃ τῇ συναγωγῇ.
Lb:16:19 And Core raised up against them all his company by the door of the tabernacle of witness; and the glory of the Lord appeared to all the congregation. (Numbers 16:19 Brenton)
Lb:16:19 Gdy Korach zebrał przeciw nim tę całą społeczność przy wejściu do Namiotu Spotkania, ukazała się całej społeczności chwała Pana. (Lb 16:19 BT_4)
Lb:16:19 καὶ ἐπισυνέστησεν ἐπ’ αὐτοὺς Κορε τὴν πᾶσαν αὐτοῦ συναγωγὴν παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. καὶ ὤφθη δόξα κυρίου πάσῃ τῇ συναγωγῇ.
Lb:16:19 καί ἐπι·συν·ίστημι [LXX] (-, επισυν+στη·σ-, επισυν+στη·σ- or 2nd ath. επισυν+στ(η)-/ath. επισυν+στ(α)-, -, επισυν+εστα-, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
Lb:16:19 I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Miara; Korah Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić On/ona/to/to samo Zebranie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie
Lb:16:19 kai\ e)pisune/stEsen e)p’ au)tou\s *kore tE\n pa=san au)tou= sunagOgE\n para\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou. kai\ O)/fTE E( do/Xa kuri/ou pa/sE| tE=| sunagOgE=|.
Lb:16:19 kai episynestEsen ep’ autus kore tEn pasan autu synagOgEn para tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu. kai OfTE hE doXa kyriu pasE tE synagOgE.
Lb:16:19 C VHI_AAI3S P RD_APM N_NSM RA_ASF A1S_ASF RD_GSM N1_ASF P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VVI_API3S RA_NSF N1S_NSF N2_GSM A1S_DSF RA_DSF N1_DSF
Lb:16:19 and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same measure; Korah the every all, each, every, the whole of; to sprinkle he/she/it/same gathering frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the gathering
Lb:16:19 and he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) measure (voc); Korah (indecl) the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) gathering (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and he/she/it-was-SEE-ed the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) gathering (dat)
Lb:16:19 Lb_16:19_1 Lb_16:19_2 Lb_16:19_3 Lb_16:19_4 Lb_16:19_5 Lb_16:19_6 Lb_16:19_7 Lb_16:19_8 Lb_16:19_9 Lb_16:19_10 Lb_16:19_11 Lb_16:19_12 Lb_16:19_13 Lb_16:19_14 Lb_16:19_15 Lb_16:19_16 Lb_16:19_17 Lb_16:19_18 Lb_16:19_19 Lb_16:19_20 Lb_16:19_21 Lb_16:19_22 Lb_16:19_23 Lb_16:19_24
Lb:16:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:20 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:16:20 And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, (Numbers 16:20 Brenton)
Lb:16:20 A Pan tak przemówił do Mojżesza i Aarona: (Lb 16:20 BT_4)
Lb:16:20 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:16:20 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:16:20 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron By mówić/opowiadaj
Lb:16:20 kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn le/gOn
Lb:16:20 kai elalEsen kyrios pros musEn kai aarOn legOn
Lb:16:20 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM V1_PAPNSM
Lb:16:20 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron to say/tell
Lb:16:20 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:16:20 Lb_16:20_1 Lb_16:20_2 Lb_16:20_3 Lb_16:20_4 Lb_16:20_5 Lb_16:20_6 Lb_16:20_7 Lb_16:20_8
Lb:16:20 x x x x x x x x
Lb:16:21 Ἀποσχίσθητε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης, καὶ ἐξαναλώσω αὐτοὺς εἰς ἅπαξ.
Lb:16:21 Separate your selves from the midst of this congregation, and I will consume them at once. (Numbers 16:21 Brenton)
Lb:16:21 «Odłączcie się od tej zgrai, gdyż ich nagle wytracę». (Lb 16:21 BT_4)
Lb:16:21 Ἀποσχίσθητε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης, καὶ ἐξαναλώσω αὐτοὺς εἰς ἅπαξ.
Lb:16:21   ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἅπαξ
Lb:16:21 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Zebranie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Raz
Lb:16:21 *)aposCHi/sTEte e)k me/sou tE=s sunagOgE=s tau/tEs, kai\ e)XanalO/sO au)tou\s ei)s a(/paX.
Lb:16:21 aposCHisTEte ek mesu tEs synagOgEs tautEs, kai eXanalOsO autus eis hapaX.
Lb:16:21 VS_APD2P P A1_GSM RA_GSF N1_GSF RD_GSF C VF_FAI1S RD_APM P D
Lb:16:21 ć out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the gathering this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to ??? he/she/it/same into (+acc) once
Lb:16:21   out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) gathering (gen) this (gen) and I-will-???, I-should-??? them/same (acc) into (+acc) once
Lb:16:21 Lb_16:21_1 Lb_16:21_2 Lb_16:21_3 Lb_16:21_4 Lb_16:21_5 Lb_16:21_6 Lb_16:21_7 Lb_16:21_8 Lb_16:21_9 Lb_16:21_10 Lb_16:21_11
Lb:16:21 x x x x x x x x x x x
Lb:16:22 καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ εἶπαν Θεὸς θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, εἰ ἄνθρωπος εἷς ἥμαρτεν, ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ὀργὴ κυρίου;
Lb:16:22 And they fell on their faces, and said, O God, the God of spirits and of all flesh, if one man has sinned, shall the wrath of the Lord be upon the whole congregation? (Numbers 16:22 Brenton)
Lb:16:22 Wtedy oni padli na twarz i błagali: «O Boże, Boże, od którego zależy życie wszystkich istot: czy chcesz gniewem swym ogarnąć całą społeczność, gdy tylko jeden zgrzeszył?» (Lb 16:22 BT_4)
Lb:16:22 καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ εἶπαν Θεὸς θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, εἰ ἄνθρωπος εἷς ἥμαρτεν, ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ὀργὴ κυρίου;
Lb:16:22 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ εἰ ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:16:22 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bóg  Bóg  Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Jeżeli Ludzki Jeden By grzeszyć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:16:22 kai\ e)/pesan e)pi\ pro/sOpon au)tO=n kai\ ei)=pan *Teo\s Teo\s tO=n pneuma/tOn kai\ pa/sEs sarko/s, ei) a)/nTrOpos ei(=s E(/marten, e)pi\ pa=san tE\n sunagOgE\n o)rgE\ kuri/ou;
Lb:16:22 kai epesan epi prosOpon autOn kai eipan Teos Teos tOn pneumatOn kai pasEs sarkos, ei anTrOpos heis hEmarten, epi pasan tEn synagOgEn orgE kyriu;
Lb:16:22 C VAI_AAI3P P N2N_ASN RD_GPM C VAI_AAI3P N2_NSM N2_NSM RA_GPN N3M_GPN C A1S_GSF N3K_GSF C N2_NSM A3_NSM VBI_AAI3S P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF N1_NSF N2_GSM
Lb:16:22 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to say/tell god [see theology] god [see theology] the spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely every all, each, every, the whole of flesh if human one to sin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the gathering wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:16:22 and they-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) god (nom) god (nom) the (gen) spirits (gen) and every (gen) flesh (gen) if human (nom) one (nom) he/she/it-SIN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) gathering (acc) wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lb:16:22 Lb_16:22_1 Lb_16:22_2 Lb_16:22_3 Lb_16:22_4 Lb_16:22_5 Lb_16:22_6 Lb_16:22_7 Lb_16:22_8 Lb_16:22_9 Lb_16:22_10 Lb_16:22_11 Lb_16:22_12 Lb_16:22_13 Lb_16:22_14 Lb_16:22_15 Lb_16:22_16 Lb_16:22_17 Lb_16:22_18 Lb_16:22_19 Lb_16:22_20 Lb_16:22_21 Lb_16:22_22 Lb_16:22_23 Lb_16:22_24
Lb:16:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:23 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:16:23 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 16:23 Brenton)
Lb:16:23 Na to rzekł Pan do Mojżesza: (Lb 16:23 BT_4)
Lb:16:23 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:16:23 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:16:23 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:16:23 kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:16:23 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:16:23 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:16:23 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:16:23 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:16:23 Lb_16:23_1 Lb_16:23_2 Lb_16:23_3 Lb_16:23_4 Lb_16:23_5 Lb_16:23_6
Lb:16:23 x x x x x x
Lb:16:24 Λάλησον τῇ συναγωγῇ λέγων Ἀναχωρήσατε κύκλῳ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς Κορε.
Lb:16:24 Speak to the congregation, saying, Depart from the company of Core round about. (Numbers 16:24 Brenton)
Lb:16:24 «Daj społeczności taki rozkaz: Usuńcie się z obrębu zamieszkania Koracha, Datana i Abirama!» (Lb 16:24 BT_4)
Lb:16:24 Λάλησον τῇ συναγωγῇ λέγων Ἀναχωρήσατε κύκλῳ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς Κορε.
Lb:16:24 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -) κύκλῳ ἀπό ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ
Lb:16:24 By mówić Zebranie By mówić/opowiadaj By uciekać cofają się, cofają się, odchodzą, opuszczają, skaczą, opróżniają W kole Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zebranie Miara; Korah
Lb:16:24 *la/lEson tE=| sunagOgE=| le/gOn *)anaCHOrE/sate ku/klO| a)po\ tE=s sunagOgE=s *kore.
Lb:16:24 lalEson tE synagOgE legOn anaCHOrEsate kyklO apo tEs synagOgEs kore.
Lb:16:24 VA_AAD2S RA_DSF N1_DSF V1_PAPNSM VA_AAD2P N2_DSM P RA_GSF N1_GSF N_GSM
Lb:16:24 to speak the gathering to say/tell to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate in a circle from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the gathering measure; Korah
Lb:16:24 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) gathering (dat) while SAY/TELL-ing (nom) do-TURN-you(pl)-TAIL! in a circle away from (+gen) the (gen) gathering (gen) measure (voc); Korah (indecl)
Lb:16:24 Lb_16:24_1 Lb_16:24_2 Lb_16:24_3 Lb_16:24_4 Lb_16:24_5 Lb_16:24_6 Lb_16:24_7 Lb_16:24_8 Lb_16:24_9 Lb_16:24_10
Lb:16:24 x x x x x x x x x x
Lb:16:25 καὶ ἀνέστη Μωϋσῆς καὶ ἐπορεύθη πρὸς Δαθαν καὶ Αβιρων, καὶ συνεπορεύθησαν μετ’ αὐτοῦ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ.
Lb:16:25 And Moses rose up and went to Dathan and Abiron, and all the elders of Israel went with him. (Numbers 16:25 Brenton)
Lb:16:25 Wtedy podniósł się Mojżesz i udał się do Datana i Abirama, a starsi Izraela poszli za nim. (Lb 16:25 BT_4)
Lb:16:25 καὶ ἀνέστη Μωϋσῆς καὶ ἐπορεύθη πρὸς Δαθαν καὶ Αβιρων, καὶ συνεπορεύθησαν μετ’ αὐτοῦ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ.
Lb:16:25 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός   καί   καί συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) Ἰσραήλ, ὁ
Lb:16:25 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Mojżesz I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do przychodził razem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Starszy Izrael
Lb:16:25 kai\ a)ne/stE *mou+sE=s kai\ e)poreu/TE pro\s *daTan kai\ *abirOn, kai\ suneporeu/TEsan met’ au)tou= pa/ntes oi( presbu/teroi *israEl.
Lb:16:25 kai anestE mo+ysEs kai eporeuTE pros daTan kai abirOn, kai syneporeuTEsan met’ autu pantes hoi presbyteroi israEl.
Lb:16:25 C VHI_AAI3S N1M_NSM C VCI_API3S P N_ASM C N_ASM C VCI_API3P P RD_GSM A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM
Lb:16:25 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Moses and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely ć and also, even, namely to came together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of the elder Israel
Lb:16:25 and he/she/it-STand-ed-UP Moses (nom) and he/she/it-was-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat)   and   and they-were-CAME TOGETHER-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) all (nom|voc) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) Israel (indecl)
Lb:16:25 Lb_16:25_1 Lb_16:25_2 Lb_16:25_3 Lb_16:25_4 Lb_16:25_5 Lb_16:25_6 Lb_16:25_7 Lb_16:25_8 Lb_16:25_9 Lb_16:25_10 Lb_16:25_11 Lb_16:25_12 Lb_16:25_13 Lb_16:25_14 Lb_16:25_15 Lb_16:25_16 Lb_16:25_17
Lb:16:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:26 καὶ ἐλάλησεν πρὸς τὴν συναγωγὴν λέγων Ἀποσχίσθητε ἀπὸ τῶν σκηνῶν τῶν ἀνθρώπων τῶν σκληρῶν τούτων καὶ μὴ ἅπτεσθε ἀπὸ πάντων, ὧν ἐστιν αὐτοῖς, μὴ συναπόλησθε ἐν πάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ αὐτῶν.
Lb:16:26 And he spoke to the congregation, saying, Separate yourselves from the tents of these stubborn men, and touch nothing that belongs to them, lest ye be consumed with them in all their sin. (Numbers 16:26 Brenton)
Lb:16:26 Wówczas rozkazał społeczności: «Oddalcie się od namiotów tych bezbożnych mężów! Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, byście nie zginęli przez ich grzechy!» (Lb 16:26 BT_4)
Lb:16:26 καὶ ἐλάλησεν πρὸς τὴν συναγωγὴν λέγων Ἀποσχίσθητε ἀπὸ τῶν σκηνῶν τῶν ἀνθρώπων τῶν σκληρῶν τούτων καὶ μὴ ἅπτεσθε ἀπὸ πάντων, ὧν ἐστιν αὐτοῖς, μὴ συναπόλησθε ἐν πάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ αὐτῶν.
Lb:16:26 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἀπό ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος); σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σκληρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο καί μή ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μή συν·απ·όλλυμι (-, συναπ+ολ(ε)·[σ]-/συναπ+ολε·σ-, συναπ+ολε·σ- or 2nd συναπ+ολ-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:16:26 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zebranie By mówić/opowiadaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan; by osiedlać się {by decydować się} mieszkaj jak w namiocie, stań obozem Ludzki Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Nie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By być On/ona/to/to samo Nie By niszczyć z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Lb:16:26 kai\ e)la/lEsen pro\s tE\n sunagOgE\n le/gOn *)aposCHi/sTEte a)po\ tO=n skEnO=n tO=n a)nTrO/pOn tO=n sklErO=n tou/tOn kai\ mE\ a(/ptesTe a)po\ pa/ntOn, O(=n e)stin au)toi=s, mE\ sunapo/lEsTe e)n pa/sE| tE=| a(marti/a| au)tO=n.
Lb:16:26 kai elalEsen pros tEn synagOgEn legOn aposCHisTEte apo tOn skEnOn tOn anTrOpOn tOn sklErOn tutOn kai mE haptesTe apo pantOn, hOn estin autois, mE synapolEsTe en pasE tE hamartia autOn.
Lb:16:26 C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF V1_PAPNSM VS_APD2P P RA_GPF N1_GPF RA_GPM N2_GPM RA_GPM A1A_GPM RD_GPM C D V1_PMI2P P A3_GPM RR_GPM V9_PAI3S RD_DPM D VA_AMS2P P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GPM
Lb:16:26 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) the gathering to say/tell ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth; to settle dwell as in a tent, encamp the human the hard rigid, stiff this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely not to lay hands on set fire, touch from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to be he/she/it/same not to annihilate with in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Lb:16:26 and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) gathering (acc) while SAY/TELL-ing (nom)   away from (+gen) the (gen) tents (gen); tents (gen); while SETTLE-ing (nom) the (gen) humans (gen) the (gen) hard ([Adj] gen) these (gen) and not you(pl)-are-being-LAY HandS ON-ed, be-you(pl)-being-LAY HandS ON-ed! away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-is them/same (dat) not you(pl)-should-be-ANNIHILATE-ed-WITH in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) sin (dat) them/same (gen)
Lb:16:26 Lb_16:26_1 Lb_16:26_2 Lb_16:26_3 Lb_16:26_4 Lb_16:26_5 Lb_16:26_6 Lb_16:26_7 Lb_16:26_8 Lb_16:26_9 Lb_16:26_10 Lb_16:26_11 Lb_16:26_12 Lb_16:26_13 Lb_16:26_14 Lb_16:26_15 Lb_16:26_16 Lb_16:26_17 Lb_16:26_18 Lb_16:26_19 Lb_16:26_20 Lb_16:26_21 Lb_16:26_22 Lb_16:26_23 Lb_16:26_24 Lb_16:26_25 Lb_16:26_26 Lb_16:26_27 Lb_16:26_28 Lb_16:26_29 Lb_16:26_30
Lb:16:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:27 καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς σκηνῆς Κορε κύκλῳ· καὶ Δαθαν καὶ Αβιρων ἐξῆλθον καὶ εἱστήκεισαν παρὰ τὰς θύρας τῶν σκηνῶν αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἡ ἀποσκευὴ αὐτῶν.
Lb:16:27 And they stood aloof from the tent of Core round about; and Dathan and Abiron went forth and stood by the doors of their tents, and their wives and their children and their store. (Numbers 16:27 Brenton)
Lb:16:27 Usunęli się więc z miejsca zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli przed wejściem do swoich namiotów razem z żonami, synami i małymi dziećmi. (Lb 16:27 BT_4)
Lb:16:27 καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς σκηνῆς Κορε κύκλῳ· καὶ Δαθαν καὶ Αβιρων ἐξῆλθον καὶ εἱστήκεισαν παρὰ τὰς θύρας τῶν σκηνῶν αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἀποσκευὴ αὐτῶν.
Lb:16:27 καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ κύκλῳ καί   καί   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος); σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:16:27 I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Miara; Korah W kole I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan; by osiedlać się {by decydować się} mieszkaj jak w namiocie, stań obozem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Lb:16:27 kai\ a)pe/stEsan a)po\ tE=s skEnE=s *kore ku/klO|· kai\ *daTan kai\ *abirOn e)XE=lTon kai\ ei(stE/keisan para\ ta\s Tu/ras tO=n skEnO=n au)tO=n kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kai\ ta\ te/kna au)tO=n kai\ E( a)poskeuE\ au)tO=n.
Lb:16:27 kai apestEsan apo tEs skEnEs kore kyklO· kai daTan kai abirOn eXElTon kai heistEkeisan para tas Tyras tOn skEnOn autOn kai hai gynaikes autOn kai ta tekna autOn kai hE aposkeuE autOn.
Lb:16:27 C VHI_AAI3P P RA_GSF N1_GSF N_NSM N2_DSM C N_NSM C N_NSM VBI_AAI3P C VXI_YAI3P P RA_APF N1A_APF RA_GPM N1_GPF RD_GPM C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM C RA_APN N2N_NPN RD_GPM C RA_NSF N1_NSF RD_GPM
Lb:16:27 and also, even, namely to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth measure; Korah in a circle and also, even, namely ć and also, even, namely ć to come out and also, even, namely to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth; to settle dwell as in a tent, encamp he/she/it/same and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the child he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same
Lb:16:27 and they-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) tent (gen) measure (voc); Korah (indecl) in a circle and   and   I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT and they-had-CAUSE-ed-TO-STand frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tents (gen); tents (gen); while SETTLE-ing (nom) them/same (gen) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom)   them/same (gen)
Lb:16:27 Lb_16:27_1 Lb_16:27_2 Lb_16:27_3 Lb_16:27_4 Lb_16:27_5 Lb_16:27_6 Lb_16:27_7 Lb_16:27_8 Lb_16:27_9 Lb_16:27_10 Lb_16:27_11 Lb_16:27_12 Lb_16:27_13 Lb_16:27_14 Lb_16:27_15 Lb_16:27_16 Lb_16:27_17 Lb_16:27_18 Lb_16:27_19 Lb_16:27_20 Lb_16:27_21 Lb_16:27_22 Lb_16:27_23 Lb_16:27_24 Lb_16:27_25 Lb_16:27_26 Lb_16:27_27 Lb_16:27_28 Lb_16:27_29 Lb_16:27_30 Lb_16:27_31 Lb_16:27_32
Lb:16:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:28 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς Ἐν τούτῳ γνώσεσθε ὅτι κύριος ἀπέστειλέν με ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, ὅτι οὐκ ἀπ’ ἐμαυτοῦ·
Lb:16:28 And Moses said, Hereby shall ye know that the Lord has sent me to perform all these works, that I have not done them of myself. (Numbers 16:28 Brenton)
Lb:16:28 Teraz rzekł Mojżesz: «Po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym te wszystkie czyny wykonał, i że to nie ode mnie wyszło: (Lb 16:28 BT_4)
Lb:16:28 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς Ἐν τούτῳ γνώσεσθε ὅτι κύριος ἀπέστειλέν με ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, ὅτι οὐκ ἀπ’ ἐμαυτοῦ·
Lb:16:28 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπό ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Lb:16:28 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zamawiać Ja By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siebie
Lb:16:28 kai\ ei)=pen *mou+sE=s *)en tou/tO| gnO/sesTe o(/ti ku/rios a)pe/steile/n me poiE=sai pa/nta ta\ e)/rga tau=ta, o(/ti ou)k a)p’ e)mautou=·
Lb:16:28 kai eipen mo+ysEs en tutO gnOsesTe hoti kyrios apesteilen me poiEsai panta ta erga tauta, hoti uk ap’ emautu·
Lb:16:28 C VBI_AAI3S N1M_NSM P RD_DSM VF_FMI2P C N2_NSM VAI_AAI3S RP_AS VA_AAN A3_APN RA_APN N2N_APN RD_APN C D P RD_GSM
Lb:16:28 and also, even, namely to say/tell Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to know i.e. recognize. because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I to do/make every all, each, every, the whole of the work this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that οὐχ before rough breathing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing myself
Lb:16:28 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) in/among/by (+dat) this (dat) you(pl)-will-be-KNOW-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) these (nom|acc) because/that not away from (+gen) myself (gen)
Lb:16:28 Lb_16:28_1 Lb_16:28_2 Lb_16:28_3 Lb_16:28_4 Lb_16:28_5 Lb_16:28_6 Lb_16:28_7 Lb_16:28_8 Lb_16:28_9 Lb_16:28_10 Lb_16:28_11 Lb_16:28_12 Lb_16:28_13 Lb_16:28_14 Lb_16:28_15 Lb_16:28_16 Lb_16:28_17 Lb_16:28_18 Lb_16:28_19
Lb:16:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:29 εἰ κατὰ θάνατον πάντων ἀνθρώπων ἀποθανοῦνται οὗτοι, εἰ καὶ κατ’ ἐπίσκεψιν πάντων ἀνθρώπων ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτῶν, οὐχὶ κύριος ἀπέσταλκέν με·
Lb:16:29 If these men shall die according to the death of all men, if also their visitation shall be according to the visitation of all men, then the Lord has not sent me. (Numbers 16:29 Brenton)
Lb:16:29 jeśli ci ludzie umrą śmiercią naturalną i jeśli spotka ich los taki jak innych ludzi, wtedy Pan mnie nie posłał. (Lb 16:29 BT_4)
Lb:16:29 εἰ κατὰ θάνατον πάντων ἀνθρώπων ἀποθανοῦνται οὗτοι, εἰ καὶ κατ’ ἐπίσκεψιν πάντων ἀνθρώπων ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτῶν, οὐχὶ κύριος ἀπέσταλκέν με·
Lb:16:29 εἰ κατά θάνατος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ καί κατά ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lb:16:29 Jeżeli W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Śmierć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By umierać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Inspekcji/badanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Przeoczenie [nadzorowanie] By być On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zamawiać Ja
Lb:16:29 ei) kata\ Ta/naton pa/ntOn a)nTrO/pOn a)poTanou=ntai ou(=toi, ei) kai\ kat’ e)pi/skePSin pa/ntOn a)nTrO/pOn e)piskopE\ e)/stai au)tO=n, ou)CHi\ ku/rios a)pe/stalke/n me·
Lb:16:29 ei kata Tanaton pantOn anTrOpOn apoTanuntai hutoi, ei kai kat’ episkePSin pantOn anTrOpOn episkopE estai autOn, uCHi kyrios apestalken me·
Lb:16:29 C P N2_ASM A3_GPM N2_GPM VF2_FMI3P RD_NPM C C P N3I_ASF A3_GPM N2_GPM N1_NSF VF_FMI3S RD_GPM D N2_NSM VX_XAI3S RP_AS
Lb:16:29 if down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing death every all, each, every, the whole of human to die this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing visitation/inspection every all, each, every, the whole of human oversight [overseeing] to be he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I
Lb:16:29 if down/according to/as per (+acc), against (+gen) death (acc) all (gen) humans (gen) they-will-be-DIE-ed these (nom) if and down/according to/as per (+acc), against (+gen) visitation/inspection (acc) all (gen) humans (gen) oversight (nom|voc) he/she/it-will-be them/same (gen) not lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc)
Lb:16:29 Lb_16:29_1 Lb_16:29_2 Lb_16:29_3 Lb_16:29_4 Lb_16:29_5 Lb_16:29_6 Lb_16:29_7 Lb_16:29_8 Lb_16:29_9 Lb_16:29_10 Lb_16:29_11 Lb_16:29_12 Lb_16:29_13 Lb_16:29_14 Lb_16:29_15 Lb_16:29_16 Lb_16:29_17 Lb_16:29_18 Lb_16:29_19 Lb_16:29_20
Lb:16:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:30 ἀλλ’ ἢ ἐν φάσματι δείξει κύριος, καὶ ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καταπίεται αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς, καὶ καταβήσονται ζῶντες εἰς ᾅδου, καὶ γνώσεσθε ὅτι παρώξυναν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι τὸν κύριον.
Lb:16:30 But if the Lord shall shew by a wonder, and the earth shall open her mouth and swallow them up, and their houses, and their tents, and all that belongs to them, and they shall go down alive into Hades, then ye shall know that these men have provoked the Lord. (Numbers 16:30 Brenton)
Lb:16:30 Gdy jednak Pan uczyni rzecz niesłychaną, gdy otworzy ziemia swoją paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkim, co do nich należy, tak że żywcem wpadną do szeolu, wówczas poznacie, że ludzie ci bluźnili przeciw Panu». (Lb 16:30 BT_4)
Lb:16:30 ἀλλ’ ἐν φάσματι δείξει κύριος, καὶ ἀνοίξασα γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καταπίεται αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς, καὶ καταβήσονται ζῶντες εἰς ᾅδου, καὶ γνώσεσθε ὅτι παρώξυναν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι τὸν κύριον.
Lb:16:30 ἀλλά ἤ[1] ἐν   δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:16:30 Ale Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być widocznym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By otwierać Ziemi/ziemia Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By przełykać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By schodzić Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By prowokować Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:16:30 a)ll’ E)\ e)n fa/smati dei/Xei ku/rios, kai\ a)noi/Xasa E( gE= to\ sto/ma au)tE=s katapi/etai au)tou\s kai\ tou\s oi)/kous au)tO=n kai\ ta\s skEna\s au)tO=n kai\ pa/nta, o(/sa e)sti\n au)toi=s, kai\ katabE/sontai DZO=ntes ei)s a(/|dou, kai\ gnO/sesTe o(/ti parO/Xunan oi( a)/nTrOpoi ou(=toi to\n ku/rion.
Lb:16:30 all’ E en fasmati deiXei kyrios, kai anoiXasa hE gE to stoma autEs katapietai autus kai tus oikus autOn kai tas skEnas autOn kai panta, hosa estin autois, kai katabEsontai DZOntes eis hadu, kai gnOsesTe hoti parOXynan hoi anTrOpoi hutoi ton kyrion.
Lb:16:30 C C P N3M_DSN VF_FAI3S N2_NSM C VA_AAPNSF RA_NSF N1_NSF RA_ASN N3M_ASN RD_GSF VF_FMI3S RD_APM C RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APF N1_APF RD_GPM C A3_APN A1_APN V9_PAI3S RD_DPM C VF_FMI3P V3_PAPNPM P N1M_GSM C VF_FMI2P C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_NPM RA_ASM N2_ASM
Lb:16:30 but or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to show lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to open up the earth/land the mouth/maw stoma he/she/it/same to swallow he/she/it/same and also, even, namely the house he/she/it/same and also, even, namely the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be he/she/it/same and also, even, namely to go down to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) Hades; to sing and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that to provoke the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:16:30 but or in/among/by (+dat)   he/she/it-will-SHOW, you(sg)-will-be-SHOW-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and upon OPEN-ing-UP (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-SWALLOW-ed them/same (acc) and the (acc) houses (acc) them/same (gen) and the (acc) tents (acc) them/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is them/same (dat) and they-will-be-GO DOWN-ed while EXISTS-ing (nom|voc) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! and you(pl)-will-be-KNOW-ed because/that they-PROVOKE-ed the (nom) humans (nom|voc) these (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Lb:16:30 Lb_16:30_1 Lb_16:30_2 Lb_16:30_3 Lb_16:30_4 Lb_16:30_5 Lb_16:30_6 Lb_16:30_7 Lb_16:30_8 Lb_16:30_9 Lb_16:30_10 Lb_16:30_11 Lb_16:30_12 Lb_16:30_13 Lb_16:30_14 Lb_16:30_15 Lb_16:30_16 Lb_16:30_17 Lb_16:30_18 Lb_16:30_19 Lb_16:30_20 Lb_16:30_21 Lb_16:30_22 Lb_16:30_23 Lb_16:30_24 Lb_16:30_25 Lb_16:30_26 Lb_16:30_27 Lb_16:30_28 Lb_16:30_29 Lb_16:30_30 Lb_16:30_31 Lb_16:30_32 Lb_16:30_33 Lb_16:30_34 Lb_16:30_35 Lb_16:30_36 Lb_16:30_37 Lb_16:30_38 Lb_16:30_39 Lb_16:30_40 Lb_16:30_41 Lb_16:30_42
Lb:16:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:16:31 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους, ἐρράγη ἡ γῆ ὑποκάτω αὐτῶν,
Lb:16:31 And when he ceased speaking all these words, the ground clave asunder beneath them. (Numbers 16:31 Brenton)
Lb:16:31 Gdy kończył mówić te słowa, rozstąpiła się ziemia pod nimi. (Lb 16:31 BT_4)
Lb:16:31 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους, ἐρράγη γῆ ὑποκάτω αὐτῶν,
Lb:16:31 ὡς δέ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:16:31 Jak/jak zaś By przestawać By mówić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By drzeć się Ziemi/ziemia Poniżej On/ona/to/to samo
Lb:16:31 O(s de\ e)pau/sato lalO=n pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous, e)rra/gE E( gE= u(poka/tO au)tO=n,
Lb:16:31 hOs de epausato