Lb:22:1 καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν Μωάβ παρὰ τὸν Ιορδάνην κατὰ Ιεριχω.
Lb:22:1 And the children of Israel departed, and encamped on the west of Moab by Jordan toward Jericho. (Numbers 22:1 Brenton)
Lb:22:1 Potem Izraelici ruszyli dalej i rozbili namioty na równinach Moabu po drugiej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha. (Lb 22:1 BT_4)
Lb:22:1 Καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν Μωάβ παρὰ τὸν Ιορδάνην κατὰ Ιεριχω.
Lb:22:1 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί δυσμή, -ῆς, ἡ   παρά ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ κατά Ἰεριχώ, ἡ
Lb:22:1 I też, nawet, mianowicie By zabierać Syn Izrael By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Jordan [rzeka z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jerycho
Lb:22:1 *kai\ a)pa/rantes oi( ui(oi\ *israEl parene/balon e)pi\ dusmO=n *mOa/b para\ to\n *iorda/nEn kata\ *ieriCHO.
Lb:22:1 kai aparantes hoi hyioi israEl parenebalon epi dysmOn mOab para ton iordanEn kata ieriCHO.
Lb:22:1 C VA_AAPNPM RA_NPM N2_NPM N_GSM VBI_AAI3P P N1_GPF N_GSM P RA_ASM N1M_ASM P N_AS
Lb:22:1 and also, even, namely to take away the son Israel to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing west ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the Jordan [river of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Jericho
Lb:22:1 and upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) wests (gen)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jordan (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Jericho (indecl)
Lb:22:1 Lb_22:1_1 Lb_22:1_2 Lb_22:1_3 Lb_22:1_4 Lb_22:1_5 Lb_22:1_6 Lb_22:1_7 Lb_22:1_8 Lb_22:1_9 Lb_22:1_10 Lb_22:1_11 Lb_22:1_12 Lb_22:1_13 Lb_22:1_14
Lb:22:1 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:2 καὶ ἰδὼν Βαλακ υἱὸς Σεπφωρ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ισραηλ τῷ Αμορραίῳ,
Lb:22:2 And when Balac son of Sepphor saw all that Israel did to the Amorite, (Numbers 22:2 Brenton)
Lb:22:2 Balak, syn Sippora, widział wszystko, co uczynił Izrael Amorytom. (Lb 22:2 BT_4)
Lb:22:2 Καὶ ἰδὼν Βαλακ υἱὸς Σεπφωρ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ισραηλ τῷ Αμορραίῳ,
Lb:22:2 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Βαλάκ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό  
Lb:22:2 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Balak Syn Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Izrael
Lb:22:2 *kai\ i)dO\n *balak ui(o\s *sepfOr pa/nta, o(/sa e)poi/Esen *israEl tO=| *amorrai/O|,
Lb:22:2 kai idOn balak hyios sepfOr panta, hosa epoiEsen israEl tO amorraiO,
Lb:22:2 C VB_AAPNSM N_NSM N2_NSM N_ASM A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N2_DSM
Lb:22:2 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Balak son ć every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make Israel the ć
Lb:22:2 and upon SEE-ing (nom) Balak (indecl) son (nom)   all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Israel (indecl) the (dat)  
Lb:22:2 Lb_22:2_1 Lb_22:2_2 Lb_22:2_3 Lb_22:2_4 Lb_22:2_5 Lb_22:2_6 Lb_22:2_7 Lb_22:2_8 Lb_22:2_9 Lb_22:2_10 Lb_22:2_11
Lb:22:2 x x x x x x x x x x x
Lb:22:3 καὶ ἐφοβήθη Μωάβ τὸν λαὸν σφόδρα, ὅτι πολλοὶ ἦσαν, καὶ προσώχθισεν Μωάβ ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ.
Lb:22:3 then Moab feared the people exceedingly because they were many; and Moab was grieved before the face of the children of Israel. (Numbers 22:3 Brenton)
Lb:22:3 Wtedy strach ogarnął Moab przed tym ludem, który był tak liczny, i lękał się Moab Izraelitów. (Lb 22:3 BT_4)
Lb:22:3 καὶ ἐφοβήθη Μωάβ τὸν λαὸν σφόδρα, ὅτι πολλοὶ ἦσαν, καὶ προσώχθισεν Μωάβ ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ.
Lb:22:3 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σφόδρα ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-)   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:22:3 I też, nawet, mianowicie By bać się Ludzie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Ponieważ/tamto Dużo By być I też, nawet, mianowicie By być zirytowany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael
Lb:22:3 kai\ e)fobE/TE *mOa/b to\n lao\n sfo/dra, o(/ti polloi\ E)=san, kai\ prosO/CHTisen *mOa/b a)po\ prosO/pou ui(O=n *israEl.
Lb:22:3 kai efobETE mOab ton laon sfodra, hoti polloi Esan, kai prosOCHTisen mOab apo prosOpu hyiOn israEl.
Lb:22:3 C VCI_API3S N_NSM RA_ASM N2_ASM D C A1_NPM V9_IAI3P C VAI_AAI3S N_NSM P N2N_GSN N2_GPM N_GSM
Lb:22:3 and also, even, namely to fear ć the people vehement, intense, keen, inveighingly, eager because/that much to be and also, even, namely to be vexed ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face son Israel
Lb:22:3 and he/she/it-was-FEAR-ed   the (acc) people (acc) vehement, because/that many (nom) they-were and he/she/it-BE-ed-VEXED   away from (+gen) face (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Lb:22:3 Lb_22:3_1 Lb_22:3_2 Lb_22:3_3 Lb_22:3_4 Lb_22:3_5 Lb_22:3_6 Lb_22:3_7 Lb_22:3_8 Lb_22:3_9 Lb_22:3_10 Lb_22:3_11 Lb_22:3_12 Lb_22:3_13 Lb_22:3_14 Lb_22:3_15 Lb_22:3_16
Lb:22:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:4 καὶ εἶπεν Μωάβ τῇ γερουσίᾳ Μαδιαμ Νῦν ἐκλείξει ἡ συναγωγὴ αὕτη πάντας τοὺς κύκλῳ ἡμῶν, ὡς ἐκλείξαι ὁ μόσχος τὰ χλωρὰ ἐκ τοῦ πεδίου. καὶ Βαλακ υἱὸς Σεπφωρ βασιλεὺς Μωάβ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον.
Lb:22:4 And Moab said to the elders of Madiam, Now shall this assembly lick up all that are round about us, as a calf would lick up the green herbs of the field:--and Balac son of Sepphor was king of Moab at that time. (Numbers 22:4 Brenton)
Lb:22:4 Rzekł więc Moab do starszych spośród Madianitów: «Teraz to mnóstwo pożre wszystko wokół nas, jak wół żre trawę na polu». Wówczas królem Moabu był Balak, syn Sippora. (Lb 22:4 BT_4)
Lb:22:4 καὶ εἶπεν Μωάβ τῇ γερουσίᾳ Μαδιαμ Νῦν ἐκλείξει συναγωγὴ αὕτη πάντας τοὺς κύκλῳ ἡμῶν, ὡς ἐκλείξαι μόσχος τὰ χλωρὰ ἐκ τοῦ πεδίου. καὶ Βαλακ υἱὸς Σεπφωρ βασιλεὺς Μωάβ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον.
Lb:22:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ Μαδιάμ, ὁ νῦν   ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς   ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χλωρός -ά -όν ἐκ ὁ ἡ τό   καί Βαλάκ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο
Lb:22:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Rada ludzi starszych Midian Teraz Zebranie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W kole Ja Jak/jak Cielęcia/wół Zielonkawy żółty [zobacz chlor, chlorofil] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Balak Syn Król By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okres czasu Tamto
Lb:22:4 kai\ ei)=pen *mOa/b tE=| gerousi/a| *madiam *nu=n e)klei/Xei E( sunagOgE\ au(/tE pa/ntas tou\s ku/klO| E(mO=n, O(s e)klei/Xai o( mo/sCHos ta\ CHlOra\ e)k tou= pedi/ou. kai\ *balak ui(o\s *sepfOr basileu\s *mOa/b E)=n kata\ to\n kairo\n e)kei=non.
Lb:22:4 kai eipen mOab tE gerusia madiam nyn ekleiXei hE synagOgE hautE pantas tus kyklO hEmOn, hOs ekleiXai ho mosCHos ta CHlOra ek tu pediu. kai balak hyios sepfOr basileus mOab En kata ton kairon ekeinon.
Lb:22:4 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSF N1A_DSF N_GS D VF_FAI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF A3_APM RA_APM N2_DSM RP_GP C VA_AAN RA_NSM N2_NSM RA_APN A1A_APN P RA_GSN N2N_GSN C N_NSM N2_NSM N_NSM N3V_NSM N_GSM V9_IAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Lb:22:4 and also, even, namely to say/tell ć the council of elders Midian now ć the gathering this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of the in a circle I as/like ć the calf/ox the greenish yellow [see chlorine, chloro-phyll] out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely Balak son ć king ć to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the period of time that
Lb:22:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat) council of elders (dat) Midian (indecl) now   the (nom) gathering (nom|voc) this (nom) all (acc) the (acc) in a circle us (gen) as/like   the (nom) calf/ox (nom) the (nom|acc) greenish yellow ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) out of (+gen) the (gen)   and Balak (indecl) son (nom)   king (nom)   he/she/it-was down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) period of time (acc) that (acc)
Lb:22:4 Lb_22:4_1 Lb_22:4_2 Lb_22:4_3 Lb_22:4_4 Lb_22:4_5 Lb_22:4_6 Lb_22:4_7 Lb_22:4_8 Lb_22:4_9 Lb_22:4_10 Lb_22:4_11 Lb_22:4_12 Lb_22:4_13 Lb_22:4_14 Lb_22:4_15 Lb_22:4_16 Lb_22:4_17 Lb_22:4_18 Lb_22:4_19 Lb_22:4_20 Lb_22:4_21 Lb_22:4_22 Lb_22:4_23 Lb_22:4_24 Lb_22:4_25 Lb_22:4_26 Lb_22:4_27 Lb_22:4_28 Lb_22:4_29 Lb_22:4_30 Lb_22:4_31 Lb_22:4_32 Lb_22:4_33 Lb_22:4_34 Lb_22:4_35
Lb:22:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:5 καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Βαλααμ υἱὸν Βεωρ Φαθουρα, ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ γῆς υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ, καλέσαι αὐτὸν λέγων Ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἰδοὺ κατεκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς καὶ οὗτος ἐγκάθηται ἐχόμενός μου·
Lb:22:5 And he sent ambassadors to Balaam the son of Beor, to Phathura, which is on a river of the land of the sons of his people, to call him, saying, Behold, a people is come out of Egypt, and behold it has covered the face of the earth, and it has encamped close to me. (Numbers 22:5 Brenton)
Lb:22:5 On też wysłał posłów do Balaama, syna Beora, do Petor nad Rzeką w kraju Ammawitów, aby go zaprosili tymi słowami: «Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi i osiadł naprzeciw mnie. (Lb 22:5 BT_4)
Lb:22:5 καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Βαλααμ υἱὸν Βεωρ Φαθουρα, ἐστιν ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ γῆς υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ, καλέσαι αὐτὸν λέγων Ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἰδοὺ κατεκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς καὶ οὗτος ἐγκάθηται ἐχόμενός μου·
Lb:22:5 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   πρός Βαλαάμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὗτος αὕτη τοῦτο   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lb:22:5 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balaam Syn Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Ziemi/ziemia Syn Ludzie On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By przykrywać Widok Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieć Ja
Lb:22:5 kai\ a)pe/steilen pre/sbeis pro\s *balaam ui(o\n *beOr *faToura, o(/ e)stin e)pi\ tou= potamou= gE=s ui(O=n laou= au)tou=, kale/sai au)to\n le/gOn *)idou\ lao\s e)XelE/luTen e)X *ai)gu/ptou kai\ i)dou\ kateka/luPSen tE\n o)/PSin tE=s gE=s kai\ ou(=tos e)gka/TEtai e)CHo/meno/s mou·
Lb:22:5 kai apesteilen presbeis pros balaam hyion beOr faTura, ho estin epi tu potamu gEs hyiOn lau autu, kalesai auton legOn idu laos eXelElyTen eX aigyptu kai idu katekalyPSen tEn oPSin tEs gEs kai hutos enkaTEtai eCHomenos mu·
Lb:22:5 C VAI_AAI3S N3I_APM P N_ASM N2_ASM N_GSM N_GSM RR_NSN V9_PAI3S P RA_GSM N2_GSM N1_GSF N2_GPM N2_GSM RD_GSM VA_AAN RD_ASM V1_PAPNSM I N2_NSM VX_XAI3S P N2_GSF C I VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1_GSF C RD_NSM V5_PMI3S V1_PMPNSM RP_GS
Lb:22:5 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć toward (+acc,+gen,+dat) Balaam son ć ć who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the river earth/land son people he/she/it/same to call call he/she/it/same to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), people to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to cover up the sight the earth/land and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć to have I
Lb:22:5 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) son (acc)     who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) river (gen) earth/land (gen) sons (gen) people (gen) him/it/same (gen) to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-SEE-ed! people (nom) he/she/it-has-COME-ed-OUT out of (+gen) Egypt (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-COVER-ed-UP the (acc) sight (acc) the (gen) earth/land (gen) and this (nom)   while being-HAVE-ed (nom) me (gen)
Lb:22:5 Lb_22:5_1 Lb_22:5_2 Lb_22:5_3 Lb_22:5_4 Lb_22:5_5 Lb_22:5_6 Lb_22:5_7 Lb_22:5_8 Lb_22:5_9 Lb_22:5_10 Lb_22:5_11 Lb_22:5_12 Lb_22:5_13 Lb_22:5_14 Lb_22:5_15 Lb_22:5_16 Lb_22:5_17 Lb_22:5_18 Lb_22:5_19 Lb_22:5_20 Lb_22:5_21 Lb_22:5_22 Lb_22:5_23 Lb_22:5_24 Lb_22:5_25 Lb_22:5_26 Lb_22:5_27 Lb_22:5_28 Lb_22:5_29 Lb_22:5_30 Lb_22:5_31 Lb_22:5_32 Lb_22:5_33 Lb_22:5_34 Lb_22:5_35 Lb_22:5_36 Lb_22:5_37
Lb:22:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:6 καὶ νῦν δεῦρο ἄρασαί μοι τὸν λαὸν τοῦτον, ὅτι ἰσχύει οὗτος ἢ ἡμεῖς· ἐὰν δυνώμεθα πατάξαι ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς· ὅτι οἶδα οὓς ἐὰν εὐλογήσῃς σύ, εὐλόγηνται, καὶ οὓς ἐὰν καταράσῃ σύ, κεκατήρανται.
Lb:22:6 And now come, curse me this people, for it is stronger than we; if we may be able to smite some of them, and I will cast them out of the land: for I know that whomsoever thou dost bless, they are blessed, and whomsoever thou dost curse, they are cursed. (Numbers 22:6 Brenton)
Lb:22:6 Przyjdź więc, proszę, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Być może, uda się go pokonać i z kraju wypędzić. Wiem bowiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty». (Lb 22:6 BT_4)
Lb:22:6 καὶ νῦν δεῦρο ἄρασαί μοι τὸν λαὸν τοῦτον, ὅτι ἰσχύει οὗτος ἡμεῖς· ἐὰν δυνώμεθα πατάξαι ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς· ὅτι οἶδα οὓς ἐὰν εὐλογήσῃς σύ, εὐλόγηνται, καὶ οὓς ἐὰν καταράσῃ σύ, κεκατήρανται.
Lb:22:6 καί νῦν δεῦρο ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἤ[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-)
Lb:22:6 I też, nawet, mianowicie Teraz Przychodź!/Tutaj i teraz Do ???; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ja Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto By mieć siła To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Albo Ja Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By uderzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By błogosławić Ty By błogosławić I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By kląć (klnij na dół) Ty By kląć (klnij na dół)
Lb:22:6 kai\ nu=n deu=ro a)/rasai/ moi to\n lao\n tou=ton, o(/ti i)sCHu/ei ou(=tos E)\ E(mei=s· e)a\n dunO/meTa pata/Xai e)X au)tO=n, kai\ e)kbalO= au)tou\s e)k tE=s gE=s· o(/ti oi)=da ou(\s e)a\n eu)logE/sE|s su/, eu)lo/gEntai, kai\ ou(\s e)a\n katara/sE| su/, kekatE/rantai.
Lb:22:6 kai nyn deuro arasai moi ton laon tuton, hoti isCHyei hutos E hEmeis· ean dynOmeTa pataXai eX autOn, kai ekbalO autus ek tEs gEs· hoti oida hus ean eulogEsEs sy, eulogEntai, kai hus ean katarasE sy, kekatErantai.
Lb:22:6 C D D VA_AMD2S RP_DS RA_ASM N2_ASM RD_ASM C V1_PAI3S RD_NSM C RP_NP C V6_PMS1P VA_AAN P RD_GPM C VF2_FAI1S RD_APM P RA_GSF N1_GSF C VX_XAI1S RR_APM C VA_AAS2S RP_NS VM_XMI3P C RR_APM C VF_FMI2S RP_NS VM_XMI3P
Lb:22:6 and also, even, namely now come!/here and now to ???; to lift/pick up take up, tote, raise I the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to have strength this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] or I if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to smite out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to disperse/extract he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land because/that to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bless you to bless and also, even, namely who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to curse (curse down) you to curse (curse down)
Lb:22:6 and now come!/here and now you(sg)-are-being-???-ed, be-you(sg)-???-ed!; upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) me (dat) the (acc) people (acc) this (acc) because/that he/she/it-is-HAVE-ing-STRENGTH, you(sg)-are-being-HAVE-ed-STRENGTH (classical) this (nom) or we (nom) if-ever we-should-be-being-SET-ed; we-should-be-being-ABLE-ed to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) out of (+gen) them/same (gen) and I-will-DISPERSE/EXTRACT, I-should-DISPERSE/EXTRACT them/same (acc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) because/that I-have-PERCEIVE-ed who/whom/which (acc) if-ever you(sg)-should-BLESS you(sg) (nom) they-have-been-BLESS-ed and who/whom/which (acc) if-ever you(sg)-will-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed, you(sg)-should-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed you(sg) (nom) they-have-been-CURSE (CURSE DOWN)-ed
Lb:22:6 Lb_22:6_1 Lb_22:6_2 Lb_22:6_3 Lb_22:6_4 Lb_22:6_5 Lb_22:6_6 Lb_22:6_7 Lb_22:6_8 Lb_22:6_9 Lb_22:6_10 Lb_22:6_11 Lb_22:6_12 Lb_22:6_13 Lb_22:6_14 Lb_22:6_15 Lb_22:6_16 Lb_22:6_17 Lb_22:6_18 Lb_22:6_19 Lb_22:6_20 Lb_22:6_21 Lb_22:6_22 Lb_22:6_23 Lb_22:6_24 Lb_22:6_25 Lb_22:6_26 Lb_22:6_27 Lb_22:6_28 Lb_22:6_29 Lb_22:6_30 Lb_22:6_31 Lb_22:6_32 Lb_22:6_33 Lb_22:6_34 Lb_22:6_35 Lb_22:6_36 Lb_22:6_37
Lb:22:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:7 καὶ ἐπορεύθη ἡ γερουσία Μωάβ καὶ ἡ γερουσία Μαδιαμ, καὶ τὰ μαντεῖα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ ἦλθον πρὸς Βαλααμ καὶ εἶπαν αὐτῷ τὰ ῥήματα Βαλακ.
Lb:22:7 And the elders of Moab went, and the elders of Madiam, and their divining instruments were in their hands; and they came to Balaam, and spoke to him the words of Balac. (Numbers 22:7 Brenton)
Lb:22:7 Wybrali się więc starsi Moabitów wraz ze starszymi Madianitów w drogę, zaopatrzeni w dary dla wieszcza. Przybyli do Balaama i przekazali mu słowa Balaka. (Lb 22:7 BT_4)
Lb:22:7 καὶ ἐπορεύθη γερουσία Μωάβ καὶ γερουσία Μαδιαμ, καὶ τὰ μαντεῖα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ ἦλθον πρὸς Βαλααμ καὶ εἶπαν αὐτῷ τὰ ῥήματα Βαλακ.
Lb:22:7 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ   καί ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ Μαδιάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Βαλαάμ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό Βαλάκ, ὁ
Lb:22:7 I też, nawet, mianowicie By iść Rada ludzi starszych I też, nawet, mianowicie Rada ludzi starszych Midian I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balaam I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Balak
Lb:22:7 kai\ e)poreu/TE E( gerousi/a *mOa/b kai\ E( gerousi/a *madiam, kai\ ta\ mantei=a e)n tai=s CHersi\n au)tO=n, kai\ E)=lTon pro\s *balaam kai\ ei)=pan au)tO=| ta\ r(E/mata *balak.
Lb:22:7 kai eporeuTE hE gerusia mOab kai hE gerusia madiam, kai ta manteia en tais CHersin autOn, kai ElTon pros balaam kai eipan autO ta rEmata balak.
Lb:22:7 C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF N_GSM C RA_NSF N1A_NSF N_GS C RA_NPN N2N_NPN P RA_DPF N3_DPF RD_GPM C VBI_AAI3P P N_ASM C VAI_AAI3P RD_DSM RA_APN N3M_APN N_GSM
Lb:22:7 and also, even, namely to go the council of elders ć and also, even, namely the council of elders Midian and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) Balaam and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the declaration statement, utterance Balak
Lb:22:7 and he/she/it-was-GO-ed the (nom) council of elders (nom|voc)   and the (nom) council of elders (nom|voc) Midian (indecl) and the (nom|acc)   in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) Balak (indecl)
Lb:22:7 Lb_22:7_1 Lb_22:7_2 Lb_22:7_3 Lb_22:7_4 Lb_22:7_5 Lb_22:7_6 Lb_22:7_7 Lb_22:7_8 Lb_22:7_9 Lb_22:7_10 Lb_22:7_11 Lb_22:7_12 Lb_22:7_13 Lb_22:7_14 Lb_22:7_15 Lb_22:7_16 Lb_22:7_17 Lb_22:7_18 Lb_22:7_19 Lb_22:7_20 Lb_22:7_21 Lb_22:7_22 Lb_22:7_23 Lb_22:7_24 Lb_22:7_25 Lb_22:7_26
Lb:22:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:8 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Καταλύσατε αὐτοῦ τὴν νύκτα, καὶ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν πράγματα, ἃ ἐὰν λαλήσῃ κύριος πρός με· καὶ κατέμειναν οἱ ἄρχοντες Μωάβ παρὰ Βαλααμ.
Lb:22:8 And he said to them, Tarry here the night, and I will answer you the things which the Lord shall say to me; and the princes of Moab stayed with Balaam. (Numbers 22:8 Brenton)
Lb:22:8 On zaś im odpowiedział: «Pozostańcie tu na noc, a potem dam wam odpowiedź według tego, co mi Pan powie». Pozostali więc książęta Moabitów u Balaama. (Lb 22:8 BT_4)
Lb:22:8 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Καταλύσατε αὐτοῦ τὴν νύκτα, καὶ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν πράγματα, ἐὰν λαλήσῃ κύριος πρός με· καὶ κατέμειναν οἱ ἄρχοντες Μωάβ παρὰ Βαλααμ.
Lb:22:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·μένω (κατα+μεν-, -, κατα+μειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   παρά Βαλαάμ, ὁ
Lb:22:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca On/ona/to/to samo Noc I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Ty Sprawa [zobacz pragmatyczny] Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? Władca; by zaczynać się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Balaam
Lb:22:8 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *katalu/sate au)tou= tE\n nu/kta, kai\ a)pokriTE/somai u(mi=n pra/gmata, a(/ e)a\n lalE/sE| ku/rios pro/s me· kai\ kate/meinan oi( a)/rCHontes *mOa/b para\ *balaam.
Lb:22:8 kai eipen pros autus katalysate autu tEn nykta, kai apokriTEsomai hymin pragmata, ha ean lalEsE kyrios pros me· kai katemeinan hoi arCHontes mOab para balaam.
Lb:22:8 C VBI_AAI3S P RD_APM VA_AAD2P D RA_ASF N3_ASF C VC_FPI1S RP_DP N3M_APN RR_APN C VA_AAS3S N2_NSM P RP_AS C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N_GSM P N_DSM
Lb:22:8 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end he/she/it/same the night and also, even, namely to answer you matter [see pragmatic] who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to ??? the ruler; to begin ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together Balaam
Lb:22:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-ABOLISH-you(pl)! him/it/same (gen) the (acc) night (acc) and I-will-be-ANSWER-ed you(pl) (dat) matters (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-SPEAK-ed, he/she/it-should-SPEAK, you(sg)-should-be-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and they-???-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl)
Lb:22:8 Lb_22:8_1 Lb_22:8_2 Lb_22:8_3 Lb_22:8_4 Lb_22:8_5 Lb_22:8_6 Lb_22:8_7 Lb_22:8_8 Lb_22:8_9 Lb_22:8_10 Lb_22:8_11 Lb_22:8_12 Lb_22:8_13 Lb_22:8_14 Lb_22:8_15 Lb_22:8_16 Lb_22:8_17 Lb_22:8_18 Lb_22:8_19 Lb_22:8_20 Lb_22:8_21 Lb_22:8_22 Lb_22:8_23 Lb_22:8_24 Lb_22:8_25
Lb:22:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:9 καὶ ἦλθεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλααμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί οἱ ἄνθρωποι οὗτοι παρὰ σοί;
Lb:22:9 And God came to Balaam, and said to him, Who are these men with thee? (Numbers 22:9 Brenton)
Lb:22:9 Przyszedł Bóg do Balaama i rzekł: «Cóż to za mężowie są u ciebie?» (Lb 22:9 BT_4)
Lb:22:9 καὶ ἦλθεν θεὸς πρὸς Βαλααμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί οἱ ἄνθρωποι οὗτοι παρὰ σοί;
Lb:22:9 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός Βαλαάμ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Lb:22:9 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balaam I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Lb:22:9 kai\ E)=lTen o( Teo\s pro\s *balaam kai\ ei)=pen au)tO=| *ti/ oi( a)/nTrOpoi ou(=toi para\ soi/;
Lb:22:9 kai ElTen ho Teos pros balaam kai eipen autO ti hoi anTrOpoi hutoi para soi;
Lb:22:9 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_NSM C VBI_AAI3S RD_DSM RI_ASN RA_NPM N2_NPM RD_NPM P RP_DS
Lb:22:9 and also, even, namely to come the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) Balaam and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Lb:22:9 and he/she/it-COME-ed the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) the (nom) humans (nom|voc) these (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Lb:22:9 Lb_22:9_1 Lb_22:9_2 Lb_22:9_3 Lb_22:9_4 Lb_22:9_5 Lb_22:9_6 Lb_22:9_7 Lb_22:9_8 Lb_22:9_9 Lb_22:9_10 Lb_22:9_11 Lb_22:9_12 Lb_22:9_13 Lb_22:9_14 Lb_22:9_15
Lb:22:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:10 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς τὸν θεόν Βαλακ υἱὸς Σεπφωρ βασιλεὺς Μωάβ ἀπέστειλεν αὐτοὺς πρός με λέγων
Lb:22:10 And Balaam said to God, Balac son of Sepphor, king of Moab, sent them to me, saying, (Numbers 22:10 Brenton)
Lb:22:10 Balaam odpowiedział Bogu: «Balak, syn Sippora, król Moabitów, przysłał do mnie wiadomość: (Lb 22:10 BT_4)
Lb:22:10 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς τὸν θεόν Βαλακ υἱὸς Σεπφωρ βασιλεὺς Μωάβ ἀπέστειλεν αὐτοὺς πρός με λέγων
Lb:22:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλαάμ, ὁ πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Βαλάκ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:22:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balaam Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Balak Syn Król zamawiać On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Lb:22:10 kai\ ei)=pen *balaam pro\s to\n Teo/n *balak ui(o\s *sepfOr basileu\s *mOa/b a)pe/steilen au)tou\s pro/s me le/gOn
Lb:22:10 kai eipen balaam pros ton Teon balak hyios sepfOr basileus mOab apesteilen autus pros me legOn
Lb:22:10 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM N3V_NSM N_GSM VAI_AAI3S RD_APM P RP_AS V1_PAPNSM
Lb:22:10 and also, even, namely to say/tell Balaam toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] Balak son ć king ć to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Lb:22:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balaam (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) Balak (indecl) son (nom)   king (nom)   he/she/it-ORDER FORTH-ed them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:22:10 Lb_22:10_1 Lb_22:10_2 Lb_22:10_3 Lb_22:10_4 Lb_22:10_5 Lb_22:10_6 Lb_22:10_7 Lb_22:10_8 Lb_22:10_9 Lb_22:10_10 Lb_22:10_11 Lb_22:10_12 Lb_22:10_13 Lb_22:10_14 Lb_22:10_15 Lb_22:10_16
Lb:22:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:11 Ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἰδοὺ κεκάλυφεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς καὶ οὗτος ἐγκάθηται ἐχόμενός μου· καὶ νῦν δεῦρο ἄρασαί μοι αὐτόν, εἰ ἄρα δυνήσομαι πατάξαι αὐτὸν καὶ ἐκβαλῶ αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς.
Lb:22:11 Behold, a people has come forth out of Egypt, and has covered the face of the land, and it has encamped near to me; and now come, curse it for me, if indeed I shall be able to smite it, and cast it out of the land. (Numbers 22:11 Brenton)
Lb:22:11 Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi. Przyjdź, a przeklnij ich, abym mógł z nimi walczyć i wypędzić ich». (Lb 22:11 BT_4)
Lb:22:11 Ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἰδοὺ κεκάλυφεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς καὶ οὗτος ἐγκάθηται ἐχόμενός μου· καὶ νῦν δεῦρο ἄρασαί μοι αὐτόν, εἰ ἄρα δυνήσομαι πατάξαι αὐτὸν καὶ ἐκβαλῶ αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς.
Lb:22:11 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὗτος αὕτη τοῦτο   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί νῦν δεῦρο ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό εἰ ἄρα[2] δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Lb:22:11 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Widok Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieć Ja I też, nawet, mianowicie Teraz Przychodź!/Tutaj i teraz Do ???; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ja On/ona/to/to samo Jeżeli Tak Do zdolnego By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Lb:22:11 *)idou\ lao\s e)XelE/luTen e)X *ai)gu/ptou kai\ i)dou\ keka/lufen tE\n o)/PSin tE=s gE=s kai\ ou(=tos e)gka/TEtai e)CHo/meno/s mou· kai\ nu=n deu=ro a)/rasai/ moi au)to/n, ei) a)/ra dunE/somai pata/Xai au)to\n kai\ e)kbalO= au)to\n a)po\ tE=s gE=s.
Lb:22:11 idu laos eXelElyTen eX aigyptu kai idu kekalyfen tEn oPSin tEs gEs kai hutos enkaTEtai eCHomenos mu· kai nyn deuro arasai moi auton, ei ara dynEsomai pataXai auton kai ekbalO auton apo tEs gEs.
Lb:22:11 I N2_NSM VX_XAI3S P N2_GSF C I VX_XAI3S RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1_GSF C RD_NSM V5_PMI3S V1_PMPNSM RP_GS C D D VA_AMD2S RP_DS RD_ASM C x VF_FMI1S VA_AAN RD_ASM C VF2_FAI1S RD_ASM P RA_GSF N1_GSF
Lb:22:11 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), people to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to cover cloak, veiled, muffled the sight the earth/land and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć to have I and also, even, namely now come!/here and now to ???; to lift/pick up take up, tote, raise I he/she/it/same if so to able to smite he/she/it/same and also, even, namely to disperse/extract he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land
Lb:22:11 be-you(sg)-SEE-ed! people (nom) he/she/it-has-COME-ed-OUT out of (+gen) Egypt (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-COVER-ed the (acc) sight (acc) the (gen) earth/land (gen) and this (nom)   while being-HAVE-ed (nom) me (gen) and now come!/here and now you(sg)-are-being-???-ed, be-you(sg)-???-ed!; upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) me (dat) him/it/same (acc) if so I-will-be-ABLE-ed to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) him/it/same (acc) and I-will-DISPERSE/EXTRACT, I-should-DISPERSE/EXTRACT him/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen)
Lb:22:11 Lb_22:11_1 Lb_22:11_2 Lb_22:11_3 Lb_22:11_4 Lb_22:11_5 Lb_22:11_6 Lb_22:11_7 Lb_22:11_8 Lb_22:11_9 Lb_22:11_10 Lb_22:11_11 Lb_22:11_12 Lb_22:11_13 Lb_22:11_14 Lb_22:11_15 Lb_22:11_16 Lb_22:11_17 Lb_22:11_18 Lb_22:11_19 Lb_22:11_20 Lb_22:11_21 Lb_22:11_22 Lb_22:11_23 Lb_22:11_24 Lb_22:11_25 Lb_22:11_26 Lb_22:11_27 Lb_22:11_28 Lb_22:11_29 Lb_22:11_30 Lb_22:11_31 Lb_22:11_32 Lb_22:11_33 Lb_22:11_34
Lb:22:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:12 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλααμ Οὐ πορεύσῃ μετ’ αὐτῶν οὐδὲ καταράσῃ τὸν λαόν· ἔστιν γὰρ εὐλογημένος.
Lb:22:12 And God said to Balaam, Thou shalt not go with them, neither shalt thou curse the people; for they are blessed. (Numbers 22:12 Brenton)
Lb:22:12 Na to rzekł Bóg do Balaama: «Nie możesz iść z nimi i nie możesz tego ludu przeklinać, albowiem jest on błogosławiony». (Lb 22:12 BT_4)
Lb:22:12 καὶ εἶπεν θεὸς πρὸς Βαλααμ Οὐ πορεύσῃ μετ’ αὐτῶν οὐδὲ καταράσῃ τὸν λαόν· ἔστιν γὰρ εὐλογημένος.
Lb:22:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός Βαλαάμ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
Lb:22:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balaam ??? Przed przydechem mocnym By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By kląć (klnij na dół) Ludzie By być Dla odtąd, jak By błogosławić
Lb:22:12 kai\ ei)=pen o( Teo\s pro\s *balaam *ou) poreu/sE| met’ au)tO=n ou)de\ katara/sE| to\n lao/n· e)/stin ga\r eu)logEme/nos.
Lb:22:12 kai eipen ho Teos pros balaam u poreusE met’ autOn ude katarasE ton laon· estin gar eulogEmenos.
Lb:22:12 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM D VF_FMI2S P RD_GPM C VF_FMI2S RA_ASM N2_ASM V9_PAI3S x VM_XPPNSM
Lb:22:12 and also, even, namely to say/tell the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) Balaam οὐχ before rough breathing to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to curse (curse down) the people to be for since, as to bless
Lb:22:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) not you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) neither/nor you(sg)-will-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed, you(sg)-should-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed the (acc) people (acc) he/she/it-is for having-been-BLESS-ed (nom)
Lb:22:12 Lb_22:12_1 Lb_22:12_2 Lb_22:12_3 Lb_22:12_4 Lb_22:12_5 Lb_22:12_6 Lb_22:12_7 Lb_22:12_8 Lb_22:12_9 Lb_22:12_10 Lb_22:12_11 Lb_22:12_12 Lb_22:12_13 Lb_22:12_14 Lb_22:12_15 Lb_22:12_16 Lb_22:12_17
Lb:22:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:13 καὶ ἀναστὰς Βαλααμ τὸ πρωῒ εἶπεν τοῖς ἄρχουσιν Βαλακ Ἀποτρέχετε πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν· οὐκ ἀφίησίν με ὁ θεὸς πορεύεσθαι μεθ’ ὑμῶν.
Lb:22:13 And Balaam rose up in the morning, and said to the princes of Balac, Depart quickly to your lord; God does not permit me to go with you. (Numbers 22:13 Brenton)
Lb:22:13 Gdy powstał Balaam następnego poranka, rzekł do książąt Balaka: «Wracajcie do swego kraju, gdyż Pan nie dozwolił mi iść z wami». (Lb 22:13 BT_4)
Lb:22:13 καὶ ἀναστὰς Βαλααμ τὸ πρωῒ εἶπεν τοῖς ἄρχουσιν Βαλακ Ἀποτρέχετε πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν· οὐκ ἀφίησίν με θεὸς πορεύεσθαι μεθ’ ὑμῶν.
Lb:22:13 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Βαλαάμ, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Βαλάκ, ὁ   πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Lb:22:13 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Balaam Wcześnie By mówić/opowiadaj Władca; by zaczynać się Balak Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z Ja Bóg  By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty
Lb:22:13 kai\ a)nasta\s *balaam to\ prOi\+ ei)=pen toi=s a)/rCHousin *balak *)apotre/CHete pro\s to\n ku/rion u(mO=n· ou)k a)fi/Esi/n me o( Teo\s poreu/esTai meT’ u(mO=n.
Lb:22:13 kai anastas balaam to prO+i eipen tois arCHusin balak apotreCHete pros ton kyrion hymOn· uk afiEsin me ho Teos poreuesTai meT’ hymOn.
Lb:22:13 C VH_AAPNSM N_NSM RA_ASN D VBI_AAI3S RA_DPM N3_DPM N_GSM V1_PAD2P P RA_ASM N2_ASM RP_GP D V7_PAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM V1_PMN P RP_GP
Lb:22:13 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Balaam the early to say/tell the ruler; to begin Balak ć toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you οὐχ before rough breathing to let go of I the god [see theology] to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you
Lb:22:13 and upon STand-ing-UP (nom|voc) Balaam (indecl) the (nom|acc) early he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) Balak (indecl)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) not he/she/it-is-LET-ing-GO-OF me (acc) the (nom) god (nom) to-be-being-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)
Lb:22:13 Lb_22:13_1 Lb_22:13_2 Lb_22:13_3 Lb_22:13_4 Lb_22:13_5 Lb_22:13_6 Lb_22:13_7 Lb_22:13_8 Lb_22:13_9 Lb_22:13_10 Lb_22:13_11 Lb_22:13_12 Lb_22:13_13 Lb_22:13_14 Lb_22:13_15 Lb_22:13_16 Lb_22:13_17 Lb_22:13_18 Lb_22:13_19 Lb_22:13_20 Lb_22:13_21 Lb_22:13_22
Lb:22:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:14 καὶ ἀναστάντες οἱ ἄρχοντες Μωάβ ἦλθον πρὸς Βαλακ καὶ εἶπαν Οὐ θέλει Βαλααμ πορευθῆναι μεθ’ ἡμῶν.
Lb:22:14 And the princes of Moab rose, and came to Balac, and said, Balaam will not come with us. (Numbers 22:14 Brenton)
Lb:22:14 Powstali wtedy książęta Moabu i przyszli do Balaka donosząc mu: «Nie zgodził się Balaam pójść z nami». (Lb 22:14 BT_4)
Lb:22:14 καὶ ἀναστάντες οἱ ἄρχοντες Μωάβ ἦλθον πρὸς Βαλακ καὶ εἶπαν Οὐ θέλει Βαλααμ πορευθῆναι μεθ’ ἡμῶν.
Lb:22:14 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Βαλάκ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) Βαλαάμ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lb:22:14 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Władca; by zaczynać się By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balak I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Balaam By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja
Lb:22:14 kai\ a)nasta/ntes oi( a)/rCHontes *mOa/b E)=lTon pro\s *balak kai\ ei)=pan *ou) Te/lei *balaam poreuTE=nai meT’ E(mO=n.
Lb:22:14 kai anastantes hoi arCHontes mOab ElTon pros balak kai eipan u Telei balaam poreuTEnai meT’ hEmOn.
Lb:22:14 C VH_AAPNPM RA_NPM N3_NPM N_GSM VBI_AAI3P P N_ASM C VAI_AAI3P D V1_PAI3S N_NSM VC_APN P RP_GP
Lb:22:14 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the ruler; to begin ć to come toward (+acc,+gen,+dat) Balak and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire Balaam to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I
Lb:22:14 and upon STand-ing-UP (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Balak (indecl) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not he/she/it-is-WANT-ing, you(sg)-are-being-WANT-ed (classical) Balaam (indecl) to-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) us (gen)
Lb:22:14 Lb_22:14_1 Lb_22:14_2 Lb_22:14_3 Lb_22:14_4 Lb_22:14_5 Lb_22:14_6 Lb_22:14_7 Lb_22:14_8 Lb_22:14_9 Lb_22:14_10 Lb_22:14_11 Lb_22:14_12 Lb_22:14_13 Lb_22:14_14 Lb_22:14_15 Lb_22:14_16
Lb:22:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:15 καὶ προσέθετο Βαλακ ἔτι ἀποστεῖλαι ἄρχοντας πλείους καὶ ἐντιμοτέρους τούτων.
Lb:22:15 And Balac yet again sent more princes and more honourable than they. (Numbers 22:15 Brenton)
Lb:22:15 Wtedy Balak posłał raz jeszcze książąt liczniejszych i bardziej dostojnych niż tamci. (Lb 22:15 BT_4)
Lb:22:15 Καὶ προσέθετο Βαλακ ἔτι ἀποστεῖλαι ἄρχοντας πλείους καὶ ἐντιμοτέρους τούτων.
Lb:22:15 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) Βαλάκ, ὁ ἔτι ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) καί ἐν·τιμό·τερος -α -ον (Comp. of ἔν·τιμος) οὗτος αὕτη τοῦτο
Lb:22:15 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Balak Jeszcze/jeszcze zamawiać Władca; by zaczynać się Więcej I też, nawet, mianowicie Więcej poważany To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Lb:22:15 *kai\ prose/Teto *balak e)/ti a)postei=lai a)/rCHontas plei/ous kai\ e)ntimote/rous tou/tOn.
Lb:22:15 kai proseTeto balak eti aposteilai arCHontas pleius kai entimoterus tutOn.
Lb:22:15 C VEI_AMI3S N_NSM D VA_AAN N3_APM A3C_APM C A1B_APMC RD_GPM
Lb:22:15 and also, even, namely to add to Balak yet/still to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ruler; to begin more and also, even, namely more respected this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Lb:22:15 and he/she/it-was-ADD-ed-TO Balak (indecl) yet/still to-ORDER FORTH, be-you(sg)-ORDER FORTH-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER FORTH (opt) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) more (acc, nom|voc) and more respected ([Adj] acc) these (gen)
Lb:22:15 Lb_22:15_1 Lb_22:15_2 Lb_22:15_3 Lb_22:15_4 Lb_22:15_5 Lb_22:15_6 Lb_22:15_7 Lb_22:15_8 Lb_22:15_9 Lb_22:15_10
Lb:22:15 x x x x x x x x x x
Lb:22:16 καὶ ἦλθον πρὸς Βαλααμ καὶ λέγουσιν αὐτῷ Τάδε λέγει Βαλακ ὁ τοῦ Σεπφωρ Ἀξιῶ σε, μὴ ὀκνήσῃς ἐλθεῖν πρός με·
Lb:22:16 And they came to Balaam, and they say to him, Thus says Balac the son of Sepphor: I beseech thee, delay not to come to me. (Numbers 22:16 Brenton)
Lb:22:16 Skoro oni przybyli do Balaama, rzekli mu: «Tak mówi Balak, syn Sippora: Nie wzbraniaj się przyjść do mnie. (Lb 22:16 BT_4)
Lb:22:16 καὶ ἦλθον πρὸς Βαλααμ καὶ λέγουσιν αὐτῷ Τάδε λέγει Βαλακ τοῦ Σεπφωρ Ἀξιῶ σε, μὴ ὀκνήσῃς ἐλθεῖν πρός με·
Lb:22:16 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Βαλαάμ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλάκ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ὀκνέω (οκν(ε)-, -, οκνη·σ-, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lb:22:16 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balaam I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Balak By uważać godny Ty; twój/twój(sg) Nie By wahać się By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
Lb:22:16 kai\ E)=lTon pro\s *balaam kai\ le/gousin au)tO=| *ta/de le/gei *balak o( tou= *sepfOr *)aXiO= se, mE\ o)knE/sE|s e)lTei=n pro/s me·
Lb:22:16 kai ElTon pros balaam kai legusin autO tade legei balak ho tu sepfOr aXiO se, mE oknEsEs elTein pros me·
Lb:22:16 C VBI_AAI3P P N_ASM C V1_PAI3P RD_DSM RD_APN V1_PAI3S N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM VA_AAD2S RP_AS D VA_AAS2S VB_AAN P RP_AS
Lb:22:16 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) Balaam and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell Balak the the ć to deem worthy you; your/yours(sg) not to hesitate to come toward (+acc,+gen,+dat) I
Lb:22:16 and I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) him/it/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) Balak (indecl) the (nom) the (gen)   I-am-DEEM-ing-WORTHY, I-should-be-DEEM-ing-WORTHY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not you(sg)-should-HESITATE to-COME toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
Lb:22:16 Lb_22:16_1 Lb_22:16_2 Lb_22:16_3 Lb_22:16_4 Lb_22:16_5 Lb_22:16_6 Lb_22:16_7 Lb_22:16_8 Lb_22:16_9 Lb_22:16_10 Lb_22:16_11 Lb_22:16_12 Lb_22:16_13 Lb_22:16_14 Lb_22:16_15 Lb_22:16_16 Lb_22:16_17 Lb_22:16_18 Lb_22:16_19 Lb_22:16_20
Lb:22:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:17 ἐντίμως γὰρ τιμήσω σε, καὶ ὅσα ἐὰν εἴπῃς, ποιήσω σοι· καὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν λαὸν τοῦτον.
Lb:22:17 For I will greatly honour thee, and will do for thee whatsoever thou shalt say; come then, curse me this people. (Numbers 22:17 Brenton)
Lb:22:17 Wynagrodzę cię hojnie i wszystko uczynię, cokolwiek mi powiesz. Przyjdźże więc i przeklnij mi ten lud!» (Lb 22:17 BT_4)
Lb:22:17 ἐντίμως γὰρ τιμήσω σε, καὶ ὅσα ἐὰν εἴπῃς, ποιήσω σοι· καὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν λαὸν τοῦτον.
Lb:22:17   γάρ τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί δεῦρο ἐπι·κατ·αράομαι [LXX] (επικατ+αρ(α)-, επικατ+αρα·σ-, επικατ+αρα·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Lb:22:17 Dla odtąd, jak By zaszczycać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Przychodź!/Tutaj i teraz Do ??? Ja Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Lb:22:17 e)nti/mOs ga\r timE/sO se, kai\ o(/sa e)a\n ei)/pE|s, poiE/sO soi· kai\ deu=ro e)pikata/rasai/ moi to\n lao\n tou=ton.
Lb:22:17 entimOs gar timEsO se, kai hosa ean eipEs, poiEsO soi· kai deuro epikatarasai moi ton laon tuton.
Lb:22:17 D x VA_AAS1S RP_AS C A1_APN C VB_AAS2S VF_FAI1S RP_DS C D VA_AMD2S RP_DS RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Lb:22:17 ć for since, as to honor you; your/yours(sg) and also, even, namely as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely come!/here and now to ??? I the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Lb:22:17   for I-will-HONOR, I-should-HONOR you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and as much/many as (nom|acc) if-ever you(sg)-should-SAY/TELL I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and come!/here and now you(sg)-are-being-???-ed, be-you(sg)-???-ed! me (dat) the (acc) people (acc) this (acc)
Lb:22:17 Lb_22:17_1 Lb_22:17_2 Lb_22:17_3 Lb_22:17_4 Lb_22:17_5 Lb_22:17_6 Lb_22:17_7 Lb_22:17_8 Lb_22:17_9 Lb_22:17_10 Lb_22:17_11 Lb_22:17_12 Lb_22:17_13 Lb_22:17_14 Lb_22:17_15 Lb_22:17_16 Lb_22:17_17
Lb:22:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:18 καὶ ἀπεκρίθη Βαλααμ καὶ εἶπεν τοῖς ἄρχουσιν Βαλακ Ἐὰν δῷ μοι Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου, οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου τοῦ θεοῦ ποιῆσαι αὐτὸ μικρὸν ἢ μέγα ἐν τῇ διανοίᾳ μου·
Lb:22:18 And Balaam answered and said to the princes of Balac, If Balac would give me his house full of silver and gold, I shall not be able to go beyond the word of the Lord God, to make it little or great in my mind. (Numbers 22:18 Brenton)
Lb:22:18 Balaam odpowiedział sługom Balaka tymi słowami: «Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Pana, Boga mojego, zarówno w małych rzeczach, jak i wielkich. (Lb 22:18 BT_4)
Lb:22:18 καὶ ἀπεκρίθη Βαλααμ καὶ εἶπεν τοῖς ἄρχουσιν Βαλακ Ἐὰν δῷ μοι Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου, οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου τοῦ θεοῦ ποιῆσαι αὐτὸ μικρὸν μέγα ἐν τῇ διανοίᾳ μου·
Lb:22:18 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Βαλαάμ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Βαλάκ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Βαλάκ, ὁ πλήρης -ες ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μικρός -ά -όν ἤ[1] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lb:22:18 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Balaam I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Władca; by zaczynać się Balak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By dawać Ja Balak Pełny Dom On/ona/to/to samo Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By czynić/rób On/ona/to/to samo Mały [zobacz micro] Albo Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Ja
Lb:22:18 kai\ a)pekri/TE *balaam kai\ ei)=pen toi=s a)/rCHousin *balak *)ea\n dO=| moi *balak plE/rE to\n oi)=kon au)tou= a)rguri/ou kai\ CHrusi/ou, ou) dunE/somai parabE=nai to\ r(E=ma kuri/ou tou= Teou= poiE=sai au)to\ mikro\n E)\ me/ga e)n tE=| dianoi/a| mou·
Lb:22:18 kai apekriTE balaam kai eipen tois arCHusin balak ean dO moi balak plErE ton oikon autu argyriu kai CHrysiu, u dynEsomai parabEnai to rEma kyriu tu Teu poiEsai auto mikron E mega en tE dianoia mu·
Lb:22:18 C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S RA_DPM N3_DPM N_GSM C VO_AAS3S RP_DS N_NSM A3H_APN RA_ASM N2_ASM RD_GSM N2N_GSN C N2N_GSN D VF_FMI1S VZ_AAN RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RA_GSM N2_GSM VA_AAN RD_ASN A1A_ASN C A1P_ASN P RA_DSF N1A_DSF RP_GS
Lb:22:18 and also, even, namely to answer Balaam and also, even, namely to say/tell the ruler; to begin Balak if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give I Balak full the house he/she/it/same piece of silver and also, even, namely piece of gold οὐχ before rough breathing to able to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to do/make he/she/it/same small [see micro] or great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cognition intellect, mentality, purpose, plan I
Lb:22:18 and he/she/it-was-ANSWER-ed Balaam (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) Balak (indecl) if-ever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed me (dat) Balak (indecl) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) piece of silver (gen) and piece of gold (gen) not I-will-be-ABLE-ed to-TRANSGRESS the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) it/same (nom|acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) or great ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) cognition (dat) me (gen)
Lb:22:18 Lb_22:18_1 Lb_22:18_2 Lb_22:18_3 Lb_22:18_4 Lb_22:18_5 Lb_22:18_6 Lb_22:18_7 Lb_22:18_8 Lb_22:18_9 Lb_22:18_10 Lb_22:18_11 Lb_22:18_12 Lb_22:18_13 Lb_22:18_14 Lb_22:18_15 Lb_22:18_16 Lb_22:18_17 Lb_22:18_18 Lb_22:18_19 Lb_22:18_20 Lb_22:18_21 Lb_22:18_22 Lb_22:18_23 Lb_22:18_24 Lb_22:18_25 Lb_22:18_26 Lb_22:18_27 Lb_22:18_28 Lb_22:18_29 Lb_22:18_30 Lb_22:18_31 Lb_22:18_32 Lb_22:18_33 Lb_22:18_34 Lb_22:18_35 Lb_22:18_36
Lb:22:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:19 καὶ νῦν ὑπομείνατε αὐτοῦ καὶ ὑμεῖς τὴν νύκτα ταύτην, καὶ γνώσομαι, τί προσθήσει κύριος λαλῆσαι πρός με.
Lb:22:19 And now do ye also tarry here this night, and I shall know what the Lord will yet say to me. (Numbers 22:19 Brenton)
Lb:22:19 Pozostańcie jednak przez noc, a zobaczę, co Pan tym razem mi powie». (Lb 22:19 BT_4)
Lb:22:19 καὶ νῦν ὑπομείνατε αὐτοῦ καὶ ὑμεῖς τὴν νύκτα ταύτην, καὶ γνώσομαι, τί προσθήσει κύριος λαλῆσαι πρός με.
Lb:22:19 καί νῦν ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lb:22:19 I też, nawet, mianowicie Teraz By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ty Noc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dodawać do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
Lb:22:19 kai\ nu=n u(pomei/nate au)tou= kai\ u(mei=s tE\n nu/kta tau/tEn, kai\ gnO/somai, ti/ prosTE/sei ku/rios lalE=sai pro/s me.
Lb:22:19 kai nyn hypomeinate autu kai hymeis tEn nykta tautEn, kai gnOsomai, ti prosTEsei kyrios lalEsai pros me.
Lb:22:19 C D VA_AAD2P D C RP_NP RA_ASF N3_ASF RD_ASF C VF_FMI1S RI_ASN VF_FAI3S N2_NSM VA_AAN P RP_AS
Lb:22:19 and also, even, namely now to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain he/she/it/same and also, even, namely you the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to add to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak toward (+acc,+gen,+dat) I
Lb:22:19 and now do-ENDURE-you(pl)! him/it/same (gen) and you(pl) (nom) the (acc) night (acc) this (acc) and I-will-be-KNOW-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
Lb:22:19 Lb_22:19_1 Lb_22:19_2 Lb_22:19_3 Lb_22:19_4 Lb_22:19_5 Lb_22:19_6 Lb_22:19_7 Lb_22:19_8 Lb_22:19_9 Lb_22:19_10 Lb_22:19_11 Lb_22:19_12 Lb_22:19_13 Lb_22:19_14 Lb_22:19_15 Lb_22:19_16 Lb_22:19_17
Lb:22:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:20 καὶ ἦλθεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλααμ νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ καλέσαι σε πάρεισιν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι, ἀναστὰς ἀκολούθησον αὐτοῖς· ἀλλὰ τὸ ῥῆμα, ὃ ἂν λαλήσω πρὸς σέ, τοῦτο ποιήσεις.
Lb:22:20 And God came to Balaam by night, and said to him, If these men are come to call thee, rise and follow them; nevertheless the word which I shall speak to thee, it shalt thou do. (Numbers 22:20 Brenton)
Lb:22:20 W nocy przyszedł Bóg do Balaama i rzekł mu: «Skoro mężowie ci przyszli, aby cię zabrać, wstań, a idź z nimi, lecz uczynisz tylko to, co ci powiem». (Lb 22:20 BT_4)
Lb:22:20 καὶ ἦλθεν θεὸς πρὸς Βαλααμ νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ καλέσαι σε πάρεισιν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι, ἀναστὰς ἀκολούθησον αὐτοῖς· ἀλλὰ τὸ ῥῆμα, ἂν λαλήσω πρὸς σέ, τοῦτο ποιήσεις.
Lb:22:20 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός Βαλαάμ, ὁ νύξ, -υκτός, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πάρ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] [LXX] (ath. παρ+ι-/ath. παρ+ει-, -, -, -, -, -); πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀκολουθέω (ακολουθ(ε)-, ακολουθη·σ-, ακολουθη·σ-, ηκολουθη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἄν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Lb:22:20 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balaam Noc I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) By mijać; by być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By następować On/ona/to/to samo Ale Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Robienie/robienie; by czynić/rób
Lb:22:20 kai\ E)=lTen o( Teo\s pro\s *balaam nukto\s kai\ ei)=pen au)tO=| *ei) kale/sai se pa/reisin oi( a)/nTrOpoi ou(=toi, a)nasta\s a)kolou/TEson au)toi=s· a)lla\ to\ r(E=ma, o(\ a)/n lalE/sO pro\s se/, tou=to poiE/seis.
Lb:22:20 kai ElTen ho Teos pros balaam nyktos kai eipen autO ei kalesai se pareisin hoi anTrOpoi hutoi, anastas akoluTEson autois· alla to rEma, ho an lalEsO pros se, tuto poiEseis.
Lb:22:20 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM N3_GSF C VBI_AAI3S RD_DSM C VA_AAN RP_AS V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM RD_NPM VH_AAPNSM VA_AAD2S RD_DPM C RA_ASN N3M_ASN RR_NSN x VF_FAI1S P RP_AS RD_ASN VF_FAI2S
Lb:22:20 and also, even, namely to come the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) Balaam night and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if to call call you; your/yours(sg) to pass by; to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to stand up put up, raise, resurrect to follow he/she/it/same but the declaration statement, utterance who/whom/which ever (if ever) to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] doing/making; to do/make
Lb:22:20 and he/she/it-COME-ed the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) night (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) if to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-PASS-ing-BY; they-are-BE-ing-PRESENT/HERE; upon HANG DOWN-ing (dat) the (nom) humans (nom|voc) these (nom) upon STand-ing-UP (nom|voc) do-FOLLOW-you(sg)!, going-to-FOLLOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (dat) but the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) ever I-will-SPEAK, I-should-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) this (nom|acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE
Lb:22:20 Lb_22:20_1 Lb_22:20_2 Lb_22:20_3 Lb_22:20_4 Lb_22:20_5 Lb_22:20_6 Lb_22:20_7 Lb_22:20_8 Lb_22:20_9 Lb_22:20_10 Lb_22:20_11 Lb_22:20_12 Lb_22:20_13 Lb_22:20_14 Lb_22:20_15 Lb_22:20_16 Lb_22:20_17 Lb_22:20_18 Lb_22:20_19 Lb_22:20_20 Lb_22:20_21 Lb_22:20_22 Lb_22:20_23 Lb_22:20_24 Lb_22:20_25 Lb_22:20_26 Lb_22:20_27 Lb_22:20_28 Lb_22:20_29 Lb_22:20_30
Lb:22:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:21 καὶ ἀναστὰς Βαλααμ τὸ πρωῒ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη μετὰ τῶν ἀρχόντων Μωαβ. –
Lb:22:21 And Balaam rose up in the morning, and saddled his ass, and went with the princes of Moab. (Numbers 22:21 Brenton)
Lb:22:21 Wstał więc Balaam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami Moabu. (Lb 22:21 BT_4)
Lb:22:21 καὶ ἀναστὰς Βαλααμ τὸ πρωῒ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη μετὰ τῶν ἀρχόντων Μωαβ.
Lb:22:21 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Βαλαάμ, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ   ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)    
Lb:22:21 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Balaam Wcześnie Osła/osioł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się  
Lb:22:21 kai\ a)nasta\s *balaam to\ prOi\+ e)pe/saXen tE\n o)/non au)tou= kai\ e)poreu/TE meta\ tO=n a)rCHo/ntOn *mOab.
Lb:22:21 kai anastas balaam to prO+i epesaXen tEn onon autu kai eporeuTE meta tOn arCHontOn mOab.
Lb:22:21 C VH_AAPNSM N_NSM RA_ASN D VAI_AAI3S RA_ASF N2_ASF RD_GSM C VCI_API3S P RA_GPM N3_GPM N_GSM
Lb:22:21 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Balaam the early ć the ass/donkey he/she/it/same and also, even, namely to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ruler; to begin ć  
Lb:22:21 and upon STand-ing-UP (nom|voc) Balaam (indecl) the (nom|acc) early   the (acc) ass/donkey (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-GO-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen)    
Lb:22:21 Lb_22:21_1 Lb_22:21_2 Lb_22:21_3 Lb_22:21_4 Lb_22:21_5 Lb_22:21_6 Lb_22:21_7 Lb_22:21_8 Lb_22:21_9 Lb_22:21_10 Lb_22:21_11 Lb_22:21_12 Lb_22:21_13 Lb_22:21_14 Lb_22:21_15 Lb_22:21_16
Lb:22:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:22 καὶ ὠργίσθη θυμῷ ὁ θεὸς ὅτι ἐπορεύθη αὐτός, καὶ ἀνέστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐνδιαβάλλειν αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐπιβεβήκει ἐπὶ τῆς ὄνου αὐτοῦ, καὶ δύο παῖδες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.
Lb:22:22 And God was very angry because he went; and the angel of the Lord rose up to withstand him. Now he had mounted his ass, and his two servants were with him. (Numbers 22:22 Brenton)
Lb:22:22 Jego wyjazd rozpalił gniew Pana i anioł Pana stanął na drodze przeciw niemu, by go zatrzymać. On zaś w towarzystwie dwóch sług jechał na swojej oślicy. (Lb 22:22 BT_4)
Lb:22:22 καὶ ὠργίσθη θυμῷ θεὸς ὅτι ἐπορεύθη αὐτός, καὶ ἀνέστη ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐνδιαβάλλειν αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐπιβεβήκει ἐπὶ τῆς ὄνου αὐτοῦ, καὶ δύο παῖδες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.
Lb:22:22 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:22:22 I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Bóg  Ponieważ/tamto By iść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osła/osioł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dwa Dziecka/służący On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Lb:22:22 kai\ O)rgi/sTE TumO=| o( Teo\s o(/ti e)poreu/TE au)to/s, kai\ a)ne/stE o( a)/ggelos tou= Teou= e)ndiaba/llein au)to/n, kai\ au)to\s e)pibebE/kei e)pi\ tE=s o)/nou au)tou=, kai\ du/o pai=des au)tou= met’ au)tou=.
Lb:22:22 kai OrgisTE TymO ho Teos hoti eporeuTE autos, kai anestE ho angelos tu Teu endiaballein auton, kai autos epibebEkei epi tEs onu autu, kai dyo paides autu met’ autu.
Lb:22:22 C VSI_API3S N2_DSM RA_NSM N2_NSM C VCI_API3S RD_NSM C VHI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM V1_PAN RD_ASM C RD_NSM VX_XAI3S P RA_GSF N2_GSF RD_GSM C M N3D_NPM RD_GSM P RD_GSM
Lb:22:22 and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. the god [see theology] because/that to go he/she/it/same and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] ć he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ass/donkey he/she/it/same and also, even, namely two child/servant he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Lb:22:22 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) the (nom) god (nom) because/that he/she/it-was-GO-ed he/it/same (nom) and he/she/it-STand-ed-UP the (nom) messenger/angel (nom) the (gen) god (gen)   him/it/same (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-had-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) ass/donkey (gen) him/it/same (gen) and two (nom, acc, gen) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Lb:22:22 Lb_22:22_1 Lb_22:22_2 Lb_22:22_3 Lb_22:22_4 Lb_22:22_5 Lb_22:22_6 Lb_22:22_7 Lb_22:22_8 Lb_22:22_9 Lb_22:22_10 Lb_22:22_11 Lb_22:22_12 Lb_22:22_13 Lb_22:22_14 Lb_22:22_15 Lb_22:22_16 Lb_22:22_17 Lb_22:22_18 Lb_22:22_19 Lb_22:22_20 Lb_22:22_21 Lb_22:22_22 Lb_22:22_23 Lb_22:22_24 Lb_22:22_25 Lb_22:22_26 Lb_22:22_27 Lb_22:22_28 Lb_22:22_29
Lb:22:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:23 καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ ἀνθεστηκότα ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὴν ῥομφαίαν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐξέκλινεν ἡ ὄνος ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον· καὶ ἐπάταξεν τὴν ὄνον τῇ ῥάβδῳ τοῦ εὐθῦναι αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ.
Lb:22:23 And when the ass saw the angel of God standing opposite in the way, and his sword drawn in his hand, then the ass turned aside out of the way, and went into the field; and Balaam smote the ass with his staff to direct her in the way. (Numbers 22:23 Brenton)
Lb:22:23 Gdy oślica zobaczyła anioła Pana stojącego z wyciągniętym mieczem na drodze, zboczyła z drogi i poszła w pole. Balaam uderzył ją, chcąc zawrócić na właściwą drogę. (Lb 22:23 BT_4)
Lb:22:23 καὶ ἰδοῦσα ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ ἀνθεστηκότα ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὴν ῥομφαίαν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐξέκλινεν ὄνος ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον· καὶ ἐπάταξεν τὴν ὄνον τῇ ῥάβδῳ τοῦ εὐθῦναι αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ.
Lb:22:23 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ἐκ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
Lb:22:23 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Osła/osioł Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  By przeciwstawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Szpada Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Osła/osioł Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By uderzać Osła/osioł Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź By wyprostowywać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga
Lb:22:23 kai\ i)dou=sa E( o)/nos to\n a)/ggelon tou= Teou= a)nTestEko/ta e)n tE=| o(dO=| kai\ tE\n r(omfai/an e)spasme/nEn e)n tE=| CHeiri\ au)tou= kai\ e)Xe/klinen E( o)/nos e)k tE=s o(dou= kai\ e)poreu/eto ei)s to\ pedi/on· kai\ e)pa/taXen tE\n o)/non tE=| r(a/bdO| tou= eu)Tu=nai au)tE\n e)n tE=| o(dO=|.
Lb:22:23 kai idusa hE onos ton angelon tu Teu anTestEkota en tE hodO kai tEn romfaian espasmenEn en tE CHeiri autu kai eXeklinen hE onos ek tEs hodu kai eporeueto eis to pedion· kai epataXen tEn onon tE rabdO tu euTynai autEn en tE hodO.
Lb:22:23 C VB_AAPNSF RA_NSF N2_NSF RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM VXI_XAPASM P RA_DSF N2_DSF C RA_ASF N1A_ASF VM_XMPASF P RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VAI_AAI3S RA_NSF N2_NSF P RA_GSF N2_GSF C V1I_IMI3S P RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S RA_ASF N2_ASF RA_DSF N2_DSF RA_GSM VA_AAN RD_ASF P RA_DSF N2_DSF
Lb:22:23 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ass/donkey the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] to oppose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely the sword to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to recoil/avoid the ass/donkey out of (+gen) ἐξ before vowels the way/road and also, even, namely to go into (+acc) the ć and also, even, namely to smite the ass/donkey the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the to straighten he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road
Lb:22:23 and upon SEE-ing (nom|voc) the (nom) ass/donkey (nom) the (acc) messenger/angel (acc) the (gen) god (gen) having OPPOSE-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and the (acc) sword (acc) having-been-???-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed the (nom) ass/donkey (nom) out of (+gen) the (gen) way/road (gen) and he/she/it-was-being-GO-ed into (+acc) the (nom|acc)   and he/she/it-SMITE-ed the (acc) ass/donkey (acc) the (dat) hooked staff (dat) the (gen) to-STRAIGHTEN, be-you(sg)-STRAIGHTEN-ed!, he/she/it-happens-to-STRAIGHTEN (opt) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat)
Lb:22:23 Lb_22:23_1 Lb_22:23_2 Lb_22:23_3 Lb_22:23_4 Lb_22:23_5 Lb_22:23_6 Lb_22:23_7 Lb_22:23_8 Lb_22:23_9 Lb_22:23_10 Lb_22:23_11 Lb_22:23_12 Lb_22:23_13 Lb_22:23_14 Lb_22:23_15 Lb_22:23_16 Lb_22:23_17 Lb_22:23_18 Lb_22:23_19 Lb_22:23_20 Lb_22:23_21 Lb_22:23_22 Lb_22:23_23 Lb_22:23_24 Lb_22:23_25 Lb_22:23_26 Lb_22:23_27 Lb_22:23_28 Lb_22:23_29 Lb_22:23_30 Lb_22:23_31 Lb_22:23_32 Lb_22:23_33 Lb_22:23_34 Lb_22:23_35 Lb_22:23_36 Lb_22:23_37 Lb_22:23_38 Lb_22:23_39 Lb_22:23_40 Lb_22:23_41 Lb_22:23_42 Lb_22:23_43 Lb_22:23_44
Lb:22:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:24 καὶ ἔστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς αὔλαξιν τῶν ἀμπέλων, φραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ φραγμὸς ἐντεῦθεν·
Lb:22:24 And the angel of the Lord stood in the avenues of the vines, a fence being on this side and a fence on that. (Numbers 22:24 Brenton)
Lb:22:24 Wtedy stanął anioł Pana na ciasnej drodze między winnicami, a mur był z jednej i z drugiej strony. (Lb 22:24 BT_4)
Lb:22:24 καὶ ἔστη ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς αὔλαξιν τῶν ἀμπέλων, φραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ φραγμὸς ἐντεῦθεν·
Lb:22:24 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό αὔλαξ, -ακος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ; ἀμπελών, -ῶνος, ὁ φραγμός, -οῦ, ὁ ἐντεῦ·θεν καί φραγμός, -οῦ, ὁ ἐντεῦ·θεν
Lb:22:24 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bruzda Winorośl; winnica Bariera Stąd I też, nawet, mianowicie Bariera Stąd
Lb:22:24 kai\ e)/stE o( a)/ggelos tou= Teou= e)n tai=s au)/laXin tO=n a)mpe/lOn, fragmo\s e)nteu=Ten kai\ fragmo\s e)nteu=Ten·
Lb:22:24 kai estE ho angelos tu Teu en tais aulaXin tOn ampelOn, fragmos enteuTen kai fragmos enteuTen·
Lb:22:24 C VHI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P RA_DPF N3K_DPM RA_GPF N2_GPF N2_NSM D C N2_NSM D
Lb:22:24 and also, even, namely to cause to stand the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the furrow the grapevine; vineyard barrier from here and also, even, namely barrier from here
Lb:22:24 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) messenger/angel (nom) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) the (dat) furrows (dat) the (gen) grapevines (gen); vineyard (nom|voc) barrier (nom) from here and barrier (nom) from here
Lb:22:24 Lb_22:24_1 Lb_22:24_2 Lb_22:24_3 Lb_22:24_4 Lb_22:24_5 Lb_22:24_6 Lb_22:24_7 Lb_22:24_8 Lb_22:24_9 Lb_22:24_10 Lb_22:24_11 Lb_22:24_12 Lb_22:24_13 Lb_22:24_14 Lb_22:24_15 Lb_22:24_16
Lb:22:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:25 καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ προσέθλιψεν ἑαυτὴν πρὸς τὸν τοῖχον καὶ ἀπέθλιψεν τὸν πόδα Βαλααμ· καὶ προσέθετο ἔτι μαστίξαι αὐτήν.
Lb:22:25 And when the ass saw the angel of God, she thrust herself against the wall, and crushed Balaam's foot against the wall, and he smote her again. (Numbers 22:25 Brenton)
Lb:22:25 Gdy oślica zobaczyła anioła Pana, przyparła do muru i przytarła nogę Balaama do tego muru, a on ponownie zaczął bić oślicę. (Lb 22:25 BT_4)
Lb:22:25 καὶ ἰδοῦσα ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ προσέθλιψεν ἑαυτὴν πρὸς τὸν τοῖχον καὶ ἀπέθλιψεν τὸν πόδα Βαλααμ· καὶ προσέθετο ἔτι μαστίξαι αὐτήν.
Lb:22:25 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πρός ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί ἀπο·θλίβω (απο+θλιβ-, -, απο+θλιψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) Βαλαάμ, ὁ καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι μαστίζω (μαστιζ-, -, μαστιξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:22:25 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Osła/osioł Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  Samo /nasz /twój /siebie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ściana I też, nawet, mianowicie Do ??? Stopa Balaam I też, nawet, mianowicie By dodawać do Jeszcze/jeszcze Do ??? On/ona/to/to samo
Lb:22:25 kai\ i)dou=sa E( o)/nos to\n a)/ggelon tou= Teou= prose/TliPSen e(autE\n pro\s to\n toi=CHon kai\ a)pe/TliPSen to\n po/da *balaam· kai\ prose/Teto e)/ti masti/Xai au)tE/n.
Lb:22:25 kai idusa hE onos ton angelon tu Teu proseTliPSen heautEn pros ton toiCHon kai apeTliPSen ton poda balaam· kai proseTeto eti mastiXai autEn.
Lb:22:25 C VB_AAPNSF RA_NSF N2_NSF RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S RD_ASF P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASM N3D_ASM N_GSM C VEI_AMI3S D VA_AAN RD_ASF
Lb:22:25 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ass/donkey the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] ć self /our-/your-/themselves toward (+acc,+gen,+dat) the wall and also, even, namely to ??? the foot Balaam and also, even, namely to add to yet/still to ??? he/she/it/same
Lb:22:25 and upon SEE-ing (nom|voc) the (nom) ass/donkey (nom) the (acc) messenger/angel (acc) the (gen) god (gen)   self (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) wall (acc) and he/she/it-???-ed the (acc) foot (acc) Balaam (indecl) and he/she/it-was-ADD-ed-TO yet/still to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) her/it/same (acc)
Lb:22:25 Lb_22:25_1 Lb_22:25_2 Lb_22:25_3 Lb_22:25_4 Lb_22:25_5 Lb_22:25_6 Lb_22:25_7 Lb_22:25_8 Lb_22:25_9 Lb_22:25_10 Lb_22:25_11 Lb_22:25_12 Lb_22:25_13 Lb_22:25_14 Lb_22:25_15 Lb_22:25_16 Lb_22:25_17 Lb_22:25_18 Lb_22:25_19 Lb_22:25_20 Lb_22:25_21 Lb_22:25_22 Lb_22:25_23
Lb:22:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:26 καὶ προσέθετο ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ καὶ ἀπελθὼν ὑπέστη ἐν τόπῳ στενῷ, εἰς ὃν οὐκ ἦν ἐκκλῖναι δεξιὰν οὐδὲ ἀριστεράν.
Lb:22:26 And the angel of the Lord went farther, and came and stood in a narrow place where it was impossible to turn to the right or the left. (Numbers 22:26 Brenton)
Lb:22:26 Anioł posunął się dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani z prawej, ani też z lewej strony. (Lb 22:26 BT_4)
Lb:22:26 καὶ προσέθετο ἄγγελος τοῦ θεοῦ καὶ ἀπελθὼν ὑπέστη ἐν τόπῳ στενῷ, εἰς ὃν οὐκ ἦν ἐκκλῖναι δεξιὰν οὐδὲ ἀριστεράν.
Lb:22:26 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ἐν τόπος, -ου, ὁ στενός -ή -όν εἰς[1] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) δεξιός -ά -όν οὐδέ (οὐ δέ) ἀριστερός -ά -όν
Lb:22:26 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który; by być ??? Przed przydechem mocnym By być By cofać się/unikaj W prawo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Opuszczał {Lewy}
Lb:22:26 kai\ prose/Teto o( a)/ggelos tou= Teou= kai\ a)pelTO\n u(pe/stE e)n to/pO| stenO=|, ei)s o(\n ou)k E)=n e)kkli=nai deXia\n ou)de\ a)ristera/n.
Lb:22:26 kai proseTeto ho angelos tu Teu kai apelTOn hypestE en topO stenO, eis hon uk En ekklinai deXian ude aristeran.
Lb:22:26 C VEI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C VB_AAPNSM VHI_AAI3S P N2_DSM A1_DSM P RR_ASM D V9_IAI3S VA_AAN A1A_ASF C A1A_ASF
Lb:22:26 and also, even, namely to add to the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] and also, even, namely to depart to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh into (+acc) who/whom/which; to be οὐχ before rough breathing to be to recoil/avoid right οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) left
Lb:22:26 and he/she/it-was-ADD-ed-TO the (nom) messenger/angel (nom) the (gen) god (gen) and upon DEPART-ing (nom) he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) place (dat) narrow ([Adj] dat) into (+acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) not he/she/it-was to-RECOIL/AVOID, be-you(sg)-RECOIL/AVOID-ed!, he/she/it-happens-to-RECOIL/AVOID (opt) right ([Adj] acc) neither/nor left ([Adj] acc)
Lb:22:26 Lb_22:26_1 Lb_22:26_2 Lb_22:26_3 Lb_22:26_4 Lb_22:26_5 Lb_22:26_6 Lb_22:26_7 Lb_22:26_8 Lb_22:26_9 Lb_22:26_10 Lb_22:26_11 Lb_22:26_12 Lb_22:26_13 Lb_22:26_14 Lb_22:26_15 Lb_22:26_16 Lb_22:26_17 Lb_22:26_18 Lb_22:26_19 Lb_22:26_20
Lb:22:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:27 καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ συνεκάθισεν ὑποκάτω Βαλααμ· καὶ ἐθυμώθη Βαλααμ καὶ ἔτυπτεν τὴν ὄνον τῇ ῥάβδῳ.
Lb:22:27 And when the ass saw the angel of God, she lay down under Balaam; and Balaam was angry, and struck the ass with his staff. (Numbers 22:27 Brenton)
Lb:22:27 Gdy oślica ujrzała znowu anioła Pana, położyła się pod Balaamem. Rozgniewał się więc Balaam bardzo i zaczął okładać oślicę kijem. (Lb 22:27 BT_4)
Lb:22:27 καὶ ἰδοῦσα ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ συνεκάθισεν ὑποκάτω Βαλααμ· καὶ ἐθυμώθη Βαλααμ καὶ ἔτυπτεν τὴν ὄνον τῇ ῥάβδῳ.
Lb:22:27 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ συγ·καθίζω (-, -, συν+καθι·σ-, -, -, -) ὑπο·κάτω Βαλαάμ, ὁ καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) Βαλαάμ, ὁ καί τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ
Lb:22:27 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Osła/osioł Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  Do ??? Poniżej Balaam I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Balaam I też, nawet, mianowicie Do niech bije Osła/osioł Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź
Lb:22:27 kai\ i)dou=sa E( o)/nos to\n a)/ggelon tou= Teou= suneka/Tisen u(poka/tO *balaam· kai\ e)TumO/TE *balaam kai\ e)/tupten tE\n o)/non tE=| r(a/bdO|.
Lb:22:27 kai idusa hE onos ton angelon tu Teu synekaTisen hypokatO balaam· kai eTymOTE balaam kai etypten tEn onon tE rabdO.
Lb:22:27 C VB_AAPNSF RA_NSF N2_NSF RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S P N_GSM C VCI_API3S N_NSM C V1I_IAI3S RA_ASF N2_ASF RA_DSF N2_DSF
Lb:22:27 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ass/donkey the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] to ??? below Balaam and also, even, namely to anger Balaam and also, even, namely to beat the ass/donkey the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge
Lb:22:27 and upon SEE-ing (nom|voc) the (nom) ass/donkey (nom) the (acc) messenger/angel (acc) the (gen) god (gen) he/she/it-???-ed below Balaam (indecl) and he/she/it-was-ANGER-ed Balaam (indecl) and he/she/it-was-BEAT-ing the (acc) ass/donkey (acc) the (dat) hooked staff (dat)
Lb:22:27 Lb_22:27_1 Lb_22:27_2 Lb_22:27_3 Lb_22:27_4 Lb_22:27_5 Lb_22:27_6 Lb_22:27_7 Lb_22:27_8 Lb_22:27_9 Lb_22:27_10 Lb_22:27_11 Lb_22:27_12 Lb_22:27_13 Lb_22:27_14 Lb_22:27_15 Lb_22:27_16 Lb_22:27_17 Lb_22:27_18 Lb_22:27_19 Lb_22:27_20
Lb:22:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:28 καὶ ἤνοιξεν ὁ θεὸς τὸ στόμα τῆς ὄνου, καὶ λέγει τῷ Βαλααμ Τί ἐποίησά σοι ὅτι πέπαικάς με τοῦτο τρίτον;
Lb:22:28 And God opened the mouth of the ass, and she says to Balaam, What have I done to thee, that thou hast smitten me this third time? (Numbers 22:28 Brenton)
Lb:22:28 Wówczas otworzył Pan usta oślicy, i rzekła do Balaama: «Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?» (Lb 22:28 BT_4)
Lb:22:28 καὶ ἤνοιξεν θεὸς τὸ στόμα τῆς ὄνου, καὶ λέγει τῷ Βαλααμ Τί ἐποίησά σοι ὅτι πέπαικάς με τοῦτο τρίτον;
Lb:22:28 καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Βαλαάμ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο τρίτος -η -ον
Lb:22:28 I też, nawet, mianowicie By otwierać Bóg  Ust/żołądka por Osła/osioł I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balaam Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto Do ??? Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Trzeci
Lb:22:28 kai\ E)/noiXen o( Teo\s to\ sto/ma tE=s o)/nou, kai\ le/gei tO=| *balaam *ti/ e)poi/Esa/ soi o(/ti pe/paika/s me tou=to tri/ton;
Lb:22:28 kai EnoiXen ho Teos to stoma tEs onu, kai legei tO balaam ti epoiEsa soi hoti pepaikas me tuto triton;
Lb:22:28 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N2_GSF C V1_PAI3S RA_DSM N_DSM RI_ASN VAI_AAI1S RP_DS C VX_XAI2S RP_AS RD_ASN A1_ASN
Lb:22:28 and also, even, namely to open up the god [see theology] the mouth/maw stoma the ass/donkey and also, even, namely to say/tell the Balaam who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that to ??? I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] third
Lb:22:28 and he/she/it-OPEN-ed-UP the (nom) god (nom) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) the (gen) ass/donkey (gen) and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (dat) Balaam (indecl) who/what/why (nom|acc) I-DO/MAKE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that you(sg)-have-???-ed me (acc) this (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc)
Lb:22:28 Lb_22:28_1 Lb_22:28_2 Lb_22:28_3 Lb_22:28_4 Lb_22:28_5 Lb_22:28_6 Lb_22:28_7 Lb_22:28_8 Lb_22:28_9 Lb_22:28_10 Lb_22:28_11 Lb_22:28_12 Lb_22:28_13 Lb_22:28_14 Lb_22:28_15 Lb_22:28_16 Lb_22:28_17 Lb_22:28_18 Lb_22:28_19 Lb_22:28_20
Lb:22:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:22:29 καὶ εἶπεν Βαλααμ τῇ ὄνῳ Ὅτι ἐμπέπαιχάς μοι· καὶ εἰ εἶχον μάχαιραν ἐν τῇ χειρί μου, ἤδη ἂν ἐξεκέντησά σε.
Lb:22:29 And Balaam said to the ass, Because thou hast mocked me; and if I had had a sword in my hand, I would now have killed thee. (Numbers 22:29 Brenton)
Lb:22:29 Balaam odpowiedział oślicy: «Dlatego żeś sobie drwiła ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię zabił!» (Lb 22:29 BT_4)
Lb:22:29 καὶ εἶπεν Βαλααμ τῇ ὄνῳ Ὅτι ἐμπέπαιχάς μοι· καὶ εἰ εἶχον μάχαιραν ἐν τῇ χειρί μου, ἤδη ἂν ἐξεκέντησά σε.
Lb:22:29 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλαάμ, ὁ ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) ὅτι ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤδη ἄν ἐκ·κεντέω (-, -, εκ+κεντη·σ-, -, εκ+κεκεντη-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:22:29 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balaam Osła/osioł; by mieć korzyść z Ponieważ/tamto By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij Ja I też, nawet, mianowicie Jeżeli By mieć Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Już do teraz, do wtedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By kłuć poza zamierz się nożem z ostrym przedmiotem, przebijaj się, przenikaj Ty; twój/twój(sg)
Lb:22:29 kai\ ei)=pen *balaam tE=| o)/nO| *(/oti e)mpe/paiCHa/s moi· kai\ ei) ei)=CHon ma/CHairan e)n tE=| CHeiri/ mou, E)/dE a)/n e)Xeke/ntEsa/ se.
Lb:22:29 kai eipen balaam tE onO hoti empepaiCHas moi· kai ei eiCHon maCHairan en tE CHeiri mu, EdE an eXekentEsa se.
Lb:22:29 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSF N2_DSF C VX_XAI2S RP_DS C C V1I_IAI3P N1A_ASF P RA_DSF N3_DSF RP_GS D x VAI_AAI1S RP_AS
Lb:22:29 and also, even, namely to say/tell Balaam the ass/donkey; to have benefit of because/that to mock in sport deride, jeer I and also, even, namely if to have sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I already by now, by then ever (if ever) to prick out stab with a sharp object, perforate, pierce you; your/yours(sg)
Lb:22:29 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balaam (indecl) the (dat) ass/donkey (dat); he/she/it-happens-to-HAVE BENEFIT OF (opt) because/that you(sg)-have-MOCK IN SPORT-ed- me (dat) and if I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing sacrificial knife (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) me (gen) already ever I-PRICK OUT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Lb:22:29 Lb_22:29_1 Lb_22:29_2 Lb_22:29_3 Lb_22:29_4 Lb_22:29_5 Lb_22:29_6 Lb_22:29_7 Lb_22:29_8 Lb_22:29_9 Lb_22:29_10 Lb_22:29_11 Lb_22:29_12 Lb_22:29_13 Lb_22:29_14 Lb_22:29_15 Lb_22:29_16 Lb_22:29_17 Lb_22:29_18 Lb_22:29_19 Lb_22:29_20
Lb:22:29 x x x x x x x x x x x x