Lb:31:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:31:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 31:1 Brenton)
Lb:31:1 Rzekł Pan do Mojżesza: (Lb 31:1 BT_4)
Lb:31:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:31:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:31:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:31:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:31:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:31:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:31:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:31:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:31:1 Lb_31:1_1 Lb_31:1_2 Lb_31:1_3 Lb_31:1_4 Lb_31:1_5 Lb_31:1_6
Lb:31:1 x x x x x x
Lb:31:2 Ἐκδίκει τὴν ἐκδίκησιν υἱῶν Ισραηλ ἐκ τῶν Μαδιανιτῶν, καὶ ἔσχατον προστεθήσῃ πρὸς τὸν λαόν σου.
Lb:31:2 Avenge the wrongs of the children of Israel on the Madianites, and afterwards thou shalt be added to thy people. (Numbers 31:2 Brenton)
Lb:31:2 «Pomścij Izraelitów na Madianitach. Potem zostaniesz przyłączony do twoich przodków». (Lb 31:2 BT_4)
Lb:31:2 Ἐκδίκει τὴν ἐκδίκησιν υἱῶν Ισραηλ ἐκ τῶν Μαδιανιτῶν, καὶ ἔσχατον προστεθήσῃ πρὸς τὸν λαόν σου.
Lb:31:2 ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό   καί ἔσχατος -η -ον προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:31:2 By pomścić/poprawiaj Zemsta Syn Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Ostatni By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Ty; twój/twój(sg)
Lb:31:2 *)ekdi/kei tE\n e)kdi/kEsin ui(O=n *israEl e)k tO=n *madianitO=n, kai\ e)/sCHaton prosteTE/sE| pro\s to\n lao/n sou.
Lb:31:2 ekdikei tEn ekdikEsin hyiOn israEl ek tOn madianitOn, kai esCHaton prosteTEsE pros ton laon su.
Lb:31:2 V2_PAD3S RA_ASF N3I_ASF N2_GPM N_GSM P RA_GPM N2_GPM C A1_ASN VC_FPI2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS
Lb:31:2 to avenge/rectify the vengeance son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely last to add to toward (+acc,+gen,+dat) the people you; your/yours(sg)
Lb:31:2 he/she/it-is-AVENGE/RECTIFY-ing, you(sg)-are-being-AVENGE/RECTIFY-ed (classical), be-you(sg)-AVENGE/RECTIFY-ing! the (acc) vengeance (acc) sons (gen) Israel (indecl) out of (+gen) the (gen)   and last (acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-be-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Lb:31:2 Lb_31:2_1 Lb_31:2_2 Lb_31:2_3 Lb_31:2_4 Lb_31:2_5 Lb_31:2_6 Lb_31:2_7 Lb_31:2_8 Lb_31:2_9 Lb_31:2_10 Lb_31:2_11 Lb_31:2_12 Lb_31:2_13 Lb_31:2_14 Lb_31:2_15
Lb:31:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:3 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς πρὸς τὸν λαὸν λέγων Ἐξοπλίσατε ἐξ ὑμῶν ἄνδρας παρατάξασθαι ἔναντι κυρίου ἐπὶ Μαδιαν ἀποδοῦναι ἐκδίκησιν παρὰ τοῦ κυρίου τῇ Μαδιαν·
Lb:31:3 And Moses spoke to the people, saying, Arm some of you, and set yourselves in array before the Lord against Madian, to inflict vengeance on Madian from the Lord. (Numbers 31:3 Brenton)
Lb:31:3 Rzekł więc Mojżesz do ludu: «Przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę wojenną przeciw Madianitom; mają im wymierzyć pomstę Pana. (Lb 31:3 BT_4)
Lb:31:3 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς πρὸς τὸν λαὸν λέγων Ἐξοπλίσατε ἐξ ὑμῶν ἄνδρας παρατάξασθαι ἔναντι κυρίου ἐπὶ Μαδιαν ἀποδοῦναι ἐκδίκησιν παρὰ τοῦ κυρίου τῇ Μαδιαν·
Lb:31:3 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·οπλίζω [LXX] (-, -, εξ+οπλι·σ-, -, εξ+ωπλισ-, -) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί   ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐκδίκησις, -εως, ἡ παρά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό  
Lb:31:3 I też, nawet, mianowicie By mówić Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie By mówić/opowiadaj Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By mobilizować się Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Zemsta fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:31:3 kai\ e)la/lEsen *mou+sE=s pro\s to\n lao\n le/gOn *)eXopli/sate e)X u(mO=n a)/ndras parata/XasTai e)/nanti kuri/ou e)pi\ *madian a)podou=nai e)kdi/kEsin para\ tou= kuri/ou tE=| *madian·
Lb:31:3 kai elalEsen mo+ysEs pros ton laon legOn eXoplisate eX hymOn andras parataXasTai enanti kyriu epi madian apodunai ekdikEsin para tu kyriu tE madian·
Lb:31:3 C VAI_AAI3S N1M_NSM P RA_ASM N2_ASM V1_PAPNSM VA_AAD2P P RP_GP N3_APM VA_AMN P N2_GSM P N_ASF VO_AAN N3I_ASF P RA_GSM N2_GSM RA_DSF N_DSF
Lb:31:3 and also, even, namely to speak Moses toward (+acc,+gen,+dat) the people to say/tell to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels you man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to mobilize before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to give back restore, assign, impute, convey, refer vengeance frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć
Lb:31:3 and he/she/it-SPEAK-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) while SAY/TELL-ing (nom) do-???-you(pl)! out of (+gen) you(pl) (gen) men, husbands (acc) to-be-MOBILIZE-ed before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)   to-GIVE BACK vengeance (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (dat)  
Lb:31:3 Lb_31:3_1 Lb_31:3_2 Lb_31:3_3 Lb_31:3_4 Lb_31:3_5 Lb_31:3_6 Lb_31:3_7 Lb_31:3_8 Lb_31:3_9 Lb_31:3_10 Lb_31:3_11 Lb_31:3_12 Lb_31:3_13 Lb_31:3_14 Lb_31:3_15 Lb_31:3_16 Lb_31:3_17 Lb_31:3_18 Lb_31:3_19 Lb_31:3_20 Lb_31:3_21 Lb_31:3_22 Lb_31:3_23
Lb:31:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:4 χιλίους ἐκ φυλῆς χιλίους ἐκ φυλῆς ἐκ πασῶν φυλῶν Ισραηλ ἀποστείλατε παρατάξασθαι.
Lb:31:4 Send a thousand of each tribe from all the tribes of the children of Israel to set themselves in array. (Numbers 31:4 Brenton)
Lb:31:4 Poślijcie na wyprawę wojenną po tysiącu ludzi z każdego pokolenia izraelskiego». (Lb 31:4 BT_4)
Lb:31:4 χιλίους ἐκ φυλῆς χιλίους ἐκ φυλῆς ἐκ πασῶν φυλῶν Ισραηλ ἀποστείλατε παρατάξασθαι.
Lb:31:4 χίλιοι -αι -α ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ χίλιοι -αι -α ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -)
Lb:31:4 Tysiąc Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Tysiąc Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Izrael zamawiać By mobilizować się
Lb:31:4 CHili/ous e)k fulE=s CHili/ous e)k fulE=s e)k pasO=n fulO=n *israEl a)postei/late parata/XasTai.
Lb:31:4 CHilius ek fylEs CHilius ek fylEs ek pasOn fylOn israEl aposteilate parataXasTai.
Lb:31:4 A1A_APM P N1_GSF A1A_APM P N1_GSF P A1S_GPF N1_GPF N_GSM VA_AAD2P VA_AMN
Lb:31:4 thousand out of (+gen) ἐξ before vowels tribe thousand out of (+gen) ἐξ before vowels tribe out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of tribe Israel to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to mobilize
Lb:31:4 thousand (acc) out of (+gen) tribe (gen) thousand (acc) out of (+gen) tribe (gen) out of (+gen) all (gen) tribes (gen) Israel (indecl) do-ORDER FORTH-you(pl)! to-be-MOBILIZE-ed
Lb:31:4 Lb_31:4_1 Lb_31:4_2 Lb_31:4_3 Lb_31:4_4 Lb_31:4_5 Lb_31:4_6 Lb_31:4_7 Lb_31:4_8 Lb_31:4_9 Lb_31:4_10 Lb_31:4_11 Lb_31:4_12
Lb:31:4 x x x x x x x x x x x x
Lb:31:5 καὶ ἐξηρίθμησαν ἐκ τῶν χιλιάδων Ισραηλ χιλίους ἐκ φυλῆς, δώδεκα χιλιάδες, ἐνωπλισμένοι εἰς παράταξιν.
Lb:31:5 And they numbered of the thousands of Israel a thousand of each tribe, twelve thousands; these were armed for war. (Numbers 31:5 Brenton)
Lb:31:5 I zostało wybranych po tysiącu z każdego pokolenia, czyli dwanaście tysięcy zdolnych do walki. (Lb 31:5 BT_4)
Lb:31:5 καὶ ἐξηρίθμησαν ἐκ τῶν χιλιάδων Ισραηλ χιλίους ἐκ φυλῆς, δώδεκα χιλιάδες, ἐνωπλισμένοι εἰς παράταξιν.
Lb:31:5 καί   ἐκ ὁ ἡ τό χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ Ἰσραήλ, ὁ χίλιοι -αι -α ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ δώ·δεκα/δεκα·δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἐν·οπλίζω [LXX] (-, -, εν+οπλι·σ-, -, εν+ωπλισ-, -) εἰς[1]  
Lb:31:5 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kilo [jednostka tysiąc] Izrael Tysiąc Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Dwanaście Kilo [jednostka tysiąc] Do ??? Do (+przyspieszenie)
Lb:31:5 kai\ e)XEri/TmEsan e)k tO=n CHilia/dOn *israEl CHili/ous e)k fulE=s, dO/deka CHilia/des, e)nOplisme/noi ei)s para/taXin.
Lb:31:5 kai eXEriTmEsan ek tOn CHiliadOn israEl CHilius ek fylEs, dOdeka CHiliades, enOplismenoi eis parataXin.
Lb:31:5 C VAI_AAI3P P RA_GPF N3D_GPF N_GSM A1A_APM P N1_GSF M N3D_NPF VT_XMPNPM P N3I_ASF
Lb:31:5 and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels the kilo [unit of one thousand] Israel thousand out of (+gen) ἐξ before vowels tribe twelve kilo [unit of one thousand] to ??? into (+acc) ć
Lb:31:5 and   out of (+gen) the (gen) kilos (gen) Israel (indecl) thousand (acc) out of (+gen) tribe (gen) twelve kilos (nom|voc) having-been-???-ed (nom|voc) into (+acc)  
Lb:31:5 Lb_31:5_1 Lb_31:5_2 Lb_31:5_3 Lb_31:5_4 Lb_31:5_5 Lb_31:5_6 Lb_31:5_7 Lb_31:5_8 Lb_31:5_9 Lb_31:5_10 Lb_31:5_11 Lb_31:5_12 Lb_31:5_13 Lb_31:5_14
Lb:31:5 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:6 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωϋσῆς χιλίους ἐκ φυλῆς χιλίους ἐκ φυλῆς σὺν δυνάμει αὐτῶν καὶ Φινεες υἱὸν Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως, καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ αἱ σάλπιγγες τῶν σημασιῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Lb:31:6 And Moses sent them away a thousand of every tribe with their forces, and Phinees the son of Eleazar the son of Aaron the priest: and the holy instruments, and the signal trumpets were in their hands. (Numbers 31:6 Brenton)
Lb:31:6 Mojżesz posłał po tysiącu ludzi z każdego pokolenia na wojnę. Razem z nimi wysłał Pinchasa, syna kapłana Eleazara, i przedmioty święte oraz trąby sygnałowe. (Lb 31:6 BT_4)
Lb:31:6 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωϋσῆς χιλίους ἐκ φυλῆς χιλίους ἐκ φυλῆς σὺν δυνάμει αὐτῶν καὶ Φινεες υἱὸν Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως, καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ αἱ σάλπιγγες τῶν σημασιῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Lb:31:6 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ χίλιοι -αι -α ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ χίλιοι -αι -α ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ σύν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐλεάζαρ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:31:6 I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Mojżesz Tysiąc Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Tysiąc Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Razem z/włączając (+dat) Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn Eleazar Syn Aaron Duchowny I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Trąbka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Lb:31:6 kai\ a)pe/steilen au)tou\s *mou+sE=s CHili/ous e)k fulE=s CHili/ous e)k fulE=s su\n duna/mei au)tO=n kai\ *finees ui(o\n *eleaDZar ui(ou= *aarOn tou= i(ere/Os, kai\ ta\ skeu/E ta\ a(/gia kai\ ai( sa/lpigges tO=n sEmasiO=n e)n tai=s CHersi\n au)tO=n.
Lb:31:6 kai apesteilen autus mo+ysEs CHilius ek fylEs CHilius ek fylEs syn dynamei autOn kai finees hyion eleaDZar hyiu aarOn tu hiereOs, kai ta skeuE ta hagia kai hai salpinges tOn sEmasiOn en tais CHersin autOn.
Lb:31:6 C VAI_AAI3S RD_APM N1M_NSM A1A_APM P N1_GSF A1A_APM P N1_GSF P N3I_DSF RD_GPM C N_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM C RA_APN N3_APN RA_APN A1A_APN C RA_NPF N3G_NPF RA_GPF N1A_GPF P RA_DPF N3_DPF RD_GPM
Lb:31:6 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same Moses thousand out of (+gen) ἐξ before vowels tribe thousand out of (+gen) ἐξ before vowels tribe together with/including (+dat) ability he/she/it/same and also, even, namely ć son Eleazar son Aaron the priest and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the trumpet the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Lb:31:6 and he/she/it-ORDER FORTH-ed them/same (acc) Moses (nom) thousand (acc) out of (+gen) tribe (gen) thousand (acc) out of (+gen) tribe (gen) together with/including (+dat) ability (dat) them/same (gen) and   son (acc) Eleazar (indecl) son (gen) Aaron (indecl) the (gen) priest (gen) and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom) trumpets (nom|voc) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen)
Lb:31:6 Lb_31:6_1 Lb_31:6_2 Lb_31:6_3 Lb_31:6_4 Lb_31:6_5 Lb_31:6_6 Lb_31:6_7 Lb_31:6_8 Lb_31:6_9 Lb_31:6_10 Lb_31:6_11 Lb_31:6_12 Lb_31:6_13 Lb_31:6_14 Lb_31:6_15 Lb_31:6_16 Lb_31:6_17 Lb_31:6_18 Lb_31:6_19 Lb_31:6_20 Lb_31:6_21 Lb_31:6_22 Lb_31:6_23 Lb_31:6_24 Lb_31:6_25 Lb_31:6_26 Lb_31:6_27 Lb_31:6_28 Lb_31:6_29 Lb_31:6_30 Lb_31:6_31 Lb_31:6_32 Lb_31:6_33 Lb_31:6_34 Lb_31:6_35
Lb:31:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:7 καὶ παρετάξαντο ἐπὶ Μαδιαν, καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν·
Lb:31:7 And they set themselves in array against Madian, as the Lord commanded Moses; and they slew every male. (Numbers 31:7 Brenton)
Lb:31:7 Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. (Lb 31:7 BT_4)
Lb:31:7 καὶ παρετάξαντο ἐπὶ Μαδιαν, καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν·
Lb:31:7 καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐπί   καθά (καθ’ ἅ) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Lb:31:7 I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stosownie do którego By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz I też, nawet, mianowicie By zabijać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Lb:31:7 kai\ pareta/Xanto e)pi\ *madian, kaTa\ e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=|, kai\ a)pe/kteinan pa=n a)rseniko/n·
Lb:31:7 kai paretaXanto epi madian, kaTa eneteilato kyrios tO musE, kai apekteinan pan arsenikon·
Lb:31:7 C VAI_AMI3P P N_ASF D VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM C VAI_AAI3P A3_ASN A1_ASN
Lb:31:7 and also, even, namely to mobilize upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć according to which to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses and also, even, namely to kill every all, each, every, the whole of ć
Lb:31:7 and they-were-MOBILIZE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   according to which he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) and they-KILL-ed every (nom|acc|voc)  
Lb:31:7 Lb_31:7_1 Lb_31:7_2 Lb_31:7_3 Lb_31:7_4 Lb_31:7_5 Lb_31:7_6 Lb_31:7_7 Lb_31:7_8 Lb_31:7_9 Lb_31:7_10 Lb_31:7_11 Lb_31:7_12 Lb_31:7_13
Lb:31:7 x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:8 καὶ τοὺς βασιλεῖς Μαδιαν ἀπέκτειναν ἅμα τοῖς τραυματίαις αὐτῶν, καὶ τὸν Ευιν καὶ τὸν Σουρ καὶ τὸν Ροκομ καὶ τὸν Ουρ καὶ τὸν Ροβοκ, πέντε βασιλεῖς Μαδιαν· καὶ τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ σὺν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν.
Lb:31:8 And they slew the kings of Madian together with their slain subjects; even Evi and Rocon, and Sur, and Ur, and Roboc, five kings of Madian; and they slew with the sword Balaam the son of Beor with their other slain. (Numbers 31:8 Brenton)
Lb:31:8 Zabili również królów madianickich. Oprócz tych, którzy zginęli w walce: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba - razem pięciu królów madianickich. Mieczem zabili również Balaama, syna Beora. (Lb 31:8 BT_4)
Lb:31:8 καὶ τοὺς βασιλεῖς Μαδιαν ἀπέκτειναν ἅμα τοῖς τραυματίαις αὐτῶν, καὶ τὸν Ευιν καὶ τὸν Σουρ καὶ τὸν Ροκομ καὶ τὸν Ουρ καὶ τὸν Ροβοκ, πέντε βασιλεῖς Μαδιαν· καὶ τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ σὺν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν.
Lb:31:8 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἅμα ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   πέντε βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό Βαλαάμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) σύν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:31:8 I też, nawet, mianowicie Król By zabijać W tym samym czasie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pięć Król I też, nawet, mianowicie Balaam Syn By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo
Lb:31:8 kai\ tou\s basilei=s *madian a)pe/kteinan a(/ma toi=s traumati/ais au)tO=n, kai\ to\n *euin kai\ to\n *sour kai\ to\n *rokom kai\ to\n *our kai\ to\n *robok, pe/nte basilei=s *madian· kai\ to\n *balaam ui(o\n *beOr a)pe/kteinan e)n r(omfai/a| su\n toi=s traumati/ais au)tO=n.
Lb:31:8 kai tus basileis madian apekteinan hama tois traumatiais autOn, kai ton euin kai ton sur kai ton rokom kai ton ur kai ton robok, pente basileis madian· kai ton balaam hyion beOr apekteinan en romfaia syn tois traumatiais autOn.
Lb:31:8 C RA_APM N3V_NPM N_GSF VAI_AAI3P D RA_DPM N1T_DPM RD_GPM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM M N3V_NPM N_GSF C RA_ASM N_ASM N2_ASM N_ASM VAI_AAI3P P N1A_DSF P RA_DPM N1T_DPM RD_GPM
Lb:31:8 and also, even, namely the king ć to kill at the same time the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć five king ć and also, even, namely the Balaam son ć to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword together with/including (+dat) the ć he/she/it/same
Lb:31:8 and the (acc) kings (acc, nom|voc)   they-KILL-ed at the same time the (dat)   them/same (gen) and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   five kings (acc, nom|voc)   and the (acc) Balaam (indecl) son (acc)   they-KILL-ed in/among/by (+dat) sword (dat) together with/including (+dat) the (dat)   them/same (gen)
Lb:31:8 Lb_31:8_1 Lb_31:8_2 Lb_31:8_3 Lb_31:8_4 Lb_31:8_5 Lb_31:8_6 Lb_31:8_7 Lb_31:8_8 Lb_31:8_9 Lb_31:8_10 Lb_31:8_11 Lb_31:8_12 Lb_31:8_13 Lb_31:8_14 Lb_31:8_15 Lb_31:8_16 Lb_31:8_17 Lb_31:8_18 Lb_31:8_19 Lb_31:8_20 Lb_31:8_21 Lb_31:8_22 Lb_31:8_23 Lb_31:8_24 Lb_31:8_25 Lb_31:8_26 Lb_31:8_27 Lb_31:8_28 Lb_31:8_29 Lb_31:8_30 Lb_31:8_31 Lb_31:8_32 Lb_31:8_33 Lb_31:8_34 Lb_31:8_35 Lb_31:8_36 Lb_31:8_37 Lb_31:8_38 Lb_31:8_39
Lb:31:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:9 καὶ ἐπρονόμευσαν τὰς γυναῖκας Μαδιαν καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἔγκτητα αὐτῶν καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐπρονόμευσαν·
Lb:31:9 And they made a prey of the women of Madian, and their store, and their cattle, and all their possessions: and they spoiled their forces. (Numbers 31:9 Brenton)
Lb:31:9 Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. (Lb 31:9 BT_4)
Lb:31:9 καὶ ἐπρονόμευσαν τὰς γυναῖκας Μαδιαν καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἔγκτητα αὐτῶν καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐπρονόμευσαν·
Lb:31:9 καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
Lb:31:9 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zdolność On/ona/to/to samo
Lb:31:9 kai\ e)prono/meusan ta\s gunai=kas *madian kai\ tE\n a)poskeuE\n au)tO=n, kai\ ta\ ktE/nE au)tO=n kai\ pa/nta ta\ e)/gktEta au)tO=n kai\ tE\n du/namin au)tO=n e)prono/meusan·
Lb:31:9 kai epronomeusan tas gynaikas madian kai tEn aposkeuEn autOn, kai ta ktEnE autOn kai panta ta enktEta autOn kai tEn dynamin autOn epronomeusan·
Lb:31:9 C VAI_AAI3P RA_APF N3K_APF N_GSF C RA_ASF N1_ASF RD_GPM C RA_APN N3E_APN RD_GPM C A3_APN RA_APN A1_APN RD_GPM C RA_ASF N3I_ASF RD_GPM VAI_AAI3P
Lb:31:9 and also, even, namely ć the woman/wife ć and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the Animal (beast) he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely the ability he/she/it/same ć
Lb:31:9 and   the (acc) women/wives (acc)   and the (acc)   them/same (gen) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) them/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   them/same (gen) and the (acc) ability (acc) them/same (gen)  
Lb:31:9 Lb_31:9_1 Lb_31:9_2 Lb_31:9_3 Lb_31:9_4 Lb_31:9_5 Lb_31:9_6 Lb_31:9_7 Lb_31:9_8 Lb_31:9_9 Lb_31:9_10 Lb_31:9_11 Lb_31:9_12 Lb_31:9_13 Lb_31:9_14 Lb_31:9_15 Lb_31:9_16 Lb_31:9_17 Lb_31:9_18 Lb_31:9_19 Lb_31:9_20 Lb_31:9_21 Lb_31:9_22 Lb_31:9_23
Lb:31:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:10 καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν καὶ τὰς ἐπαύλεις αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί.
Lb:31:10 And they burnt with fire all their cities in the places of their habitation and they burnt their villages with fire. (Numbers 31:10 Brenton)
Lb:31:10 Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów. (Lb 31:10 BT_4)
Lb:31:10 καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν καὶ τὰς ἐπαύλεις αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί.
Lb:31:10 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό
Lb:31:10 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Lb:31:10 kai\ pa/sas ta\s po/leis au)tO=n ta\s e)n tai=s oi)ki/ais au)tO=n kai\ ta\s e)pau/leis au)tO=n e)ne/prEsan e)n puri/.
Lb:31:10 kai pasas tas poleis autOn tas en tais oikiais autOn kai tas epauleis autOn eneprEsan en pyri.
Lb:31:10 C A1S_APF RA_APF N3I_APF RD_GPM RA_APF P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM C RA_APF N3I_APF RD_GPM VAI_AAI3P P N3_DSN
Lb:31:10 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city he/she/it/same the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same and also, even, namely the residence he/she/it/same to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Lb:31:10 and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) houses (dat) them/same (gen) and the (acc) residences (acc, nom|voc) them/same (gen) they-???-ed in/among/by (+dat) fire (dat)
Lb:31:10 Lb_31:10_1 Lb_31:10_2 Lb_31:10_3 Lb_31:10_4 Lb_31:10_5 Lb_31:10_6 Lb_31:10_7 Lb_31:10_8 Lb_31:10_9 Lb_31:10_10 Lb_31:10_11 Lb_31:10_12 Lb_31:10_13 Lb_31:10_14 Lb_31:10_15 Lb_31:10_16 Lb_31:10_17
Lb:31:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:11 καὶ ἔλαβον πᾶσαν τὴν προνομὴν καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους
Lb:31:11 And they took all their plunder, and all their spoils, both man and beast. (Numbers 31:11 Brenton)
Lb:31:11 Zabrawszy następnie całą zdobycz, cały łup złożony z ludzi i zwierząt, (Lb 31:11 BT_4)
Lb:31:11 καὶ ἔλαβον πᾶσαν τὴν προνομὴν καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους
Lb:31:11 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό
Lb:31:11 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łup On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Aż; świtaj Zwierzęcy (zwierzę)
Lb:31:11 kai\ e)/labon pa=san tE\n pronomE\n kai\ pa/nta ta\ sku=la au)tO=n a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous
Lb:31:11 kai elabon pasan tEn pronomEn kai panta ta skyla autOn apo anTrOpu heOs ktEnus
Lb:31:11 C VBI_AAI3P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF C A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GPM P N2_GSM P N3E_GSN
Lb:31:11 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the spoil he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast)
Lb:31:11 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) them/same (gen) away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen)
Lb:31:11 Lb_31:11_1 Lb_31:11_2 Lb_31:11_3 Lb_31:11_4 Lb_31:11_5 Lb_31:11_6 Lb_31:11_7 Lb_31:11_8 Lb_31:11_9 Lb_31:11_10 Lb_31:11_11 Lb_31:11_12 Lb_31:11_13 Lb_31:11_14
Lb:31:11 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:12 καὶ ἤγαγον πρὸς Μωυσῆν καὶ πρὸς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα καὶ τὴν προνομὴν εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Αραβωθ Μωαβ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω.
Lb:31:12 And they brought to Moses and to Eleazar the priest, and to all the children of Israel, the captives, and the spoils, and the plunder, to the camp to Araboth Moab, which is at Jordan by Jericho. (Numbers 31:12 Brenton)
Lb:31:12 przyprowadzili jeńców, zdobycz i łup do Mojżesza, kapłana Eleazara i całej społeczności Izraelitów, do obozu, który się znajdował na równinach Moabu, położonych nad Jordanem naprzeciw Jerycha. (Lb 31:12 BT_4)
Lb:31:12 καὶ ἤγαγον πρὸς Μωυσῆν καὶ πρὸς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα καὶ τὴν προνομὴν εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Αραβωθ Μωαβ, ἐστιν ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω.
Lb:31:12 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί πρός Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ εἰς[1]     ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ κατά Ἰεριχώ, ἡ
Lb:31:12 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eleazar Duchowny I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael Jeńcy I też, nawet, mianowicie Łup I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jordan [rzeka z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jerycho
Lb:31:12 kai\ E)/gagon pro\s *mousE=n kai\ pro\s *eleaDZar to\n i(ere/a kai\ pro\s pa/ntas ui(ou\s *israEl tE\n ai)CHmalOsi/an kai\ ta\ sku=la kai\ tE\n pronomE\n ei)s tE\n parembolE\n ei)s *arabOT *mOab, E(/ e)stin e)pi\ tou= *iorda/nou kata\ *ieriCHO.
Lb:31:12 kai Egagon pros musEn kai pros eleaDZar ton hierea kai pros pantas hyius israEl tEn aiCHmalOsian kai ta skyla kai tEn pronomEn eis tEn parembolEn eis arabOT mOab, hE estin epi tu iordanu kata ieriCHO.
Lb:31:12 C VBI_AAI3P P N1M_ASM C P N_ASM RA_ASM N3V_ASM C P A3_APM N2_APM N_GSM RA_ASF N1A_ASF C RA_APN N2N_APN C RA_ASF N1_ASF P RA_ASF N1_ASF P N_ASM N_GSM RR_NSF V9_PAI3S P RA_GSM N1M_GSM P N_ASM
Lb:31:12 and also, even, namely to lead toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) Eleazar the priest and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of son Israel the captives and also, even, namely the spoil and also, even, namely the ć into (+acc) the camp camp, barracks, army into (+acc) ć ć who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Jordan [river of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Jericho
Lb:31:12 and I-LEAD-ed, they-LEAD-ed toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) Eleazar (indecl) the (acc) priest (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) sons (acc) Israel (indecl) the (acc) captives (acc) and the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) and the (acc)   into (+acc) the (acc) camp (acc) into (+acc)     who/whom/which (nom) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) Jordan (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Jericho (indecl)
Lb:31:12 Lb_31:12_1 Lb_31:12_2 Lb_31:12_3 Lb_31:12_4 Lb_31:12_5 Lb_31:12_6 Lb_31:12_7 Lb_31:12_8 Lb_31:12_9 Lb_31:12_10 Lb_31:12_11 Lb_31:12_12 Lb_31:12_13 Lb_31:12_14 Lb_31:12_15 Lb_31:12_16 Lb_31:12_17 Lb_31:12_18 Lb_31:12_19 Lb_31:12_20 Lb_31:12_21 Lb_31:12_22 Lb_31:12_23 Lb_31:12_24 Lb_31:12_25 Lb_31:12_26 Lb_31:12_27 Lb_31:12_28 Lb_31:12_29 Lb_31:12_30 Lb_31:12_31 Lb_31:12_32 Lb_31:12_33 Lb_31:12_34 Lb_31:12_35
Lb:31:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:13 καὶ ἐξῆλθεν Μωϋσῆς καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἔξω τῆς παρεμβολῆς.
Lb:31:13 And Moses and Eleazar the priest and all the rulers of the synagogue went forth out of the camp to meet them. (Numbers 31:13 Brenton)
Lb:31:13 Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta społeczności wyszli z obozu naprzeciw nich. (Lb 31:13 BT_4)
Lb:31:13 Καὶ ἐξῆλθεν Μωϋσῆς καὶ Ελεαζαρ ἱερεὺς καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἔξω τῆς παρεμβολῆς.
Lb:31:13 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Lb:31:13 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Mojżesz I też, nawet, mianowicie Eleazar Duchowny I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Zebranie Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia
Lb:31:13 *kai\ e)XE=lTen *mou+sE=s kai\ *eleaDZar o( i(ereu\s kai\ pa/ntes oi( a)/rCHontes tE=s sunagOgE=s ei)s suna/ntEsin au)toi=s e)/XO tE=s parembolE=s.
Lb:31:13 kai eXElTen mo+ysEs kai eleaDZar ho hiereus kai pantes hoi arCHontes tEs synagOgEs eis synantEsin autois eXO tEs parembolEs.
Lb:31:13 C VBI_AAI3S N1M_NSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM C A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_GSF N1_GSF P N3I_ASF RD_DPM P RA_GSF N1_GSF
Lb:31:13 and also, even, namely to come out Moses and also, even, namely Eleazar the priest and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin the gathering into (+acc) meeting he/she/it/same outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army
Lb:31:13 and he/she/it-COME-ed-OUT Moses (nom) and Eleazar (indecl) the (nom) priest (nom) and all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) gathering (gen) into (+acc) meeting (acc) them/same (dat) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen)
Lb:31:13 Lb_31:13_1 Lb_31:13_2 Lb_31:13_3 Lb_31:13_4 Lb_31:13_5 Lb_31:13_6 Lb_31:13_7 Lb_31:13_8 Lb_31:13_9 Lb_31:13_10 Lb_31:13_11 Lb_31:13_12 Lb_31:13_13 Lb_31:13_14 Lb_31:13_15 Lb_31:13_16 Lb_31:13_17 Lb_31:13_18 Lb_31:13_19
Lb:31:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:14 καὶ ὠργίσθη Μωϋσῆς ἐπὶ τοῖς ἐπισκόποις τῆς δυνάμεως, χιλιάρχοις καὶ ἑκατοντάρχοις τοῖς ἐρχομένοις ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου,
Lb:31:14 And Moses was angry with the captains of the host, the heads of thousands and the heads of hundreds who came from the battle-array. (Numbers 31:14 Brenton)
Lb:31:14 I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. (Lb 31:14 BT_4)
Lb:31:14 καὶ ὠργίσθη Μωϋσῆς ἐπὶ τοῖς ἐπισκόποις τῆς δυνάμεως, χιλιάρχοις καὶ ἑκατοντάρχοις τοῖς ἐρχομένοις ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου,
Lb:31:14 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἐπί·σκοπος, -ου, ὁ; ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ χιλί·αρχος, -ου, ὁ καί ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
Lb:31:14 I też, nawet, mianowicie By robić zły Mojżesz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nadzorca [kurator?; zobacz biskupi]; by nadzorować Zdolność Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] I też, nawet, mianowicie Centurion By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
Lb:31:14 kai\ O)rgi/sTE *mou+sE=s e)pi\ toi=s e)pisko/pois tE=s duna/meOs, CHilia/rCHois kai\ e(katonta/rCHois toi=s e)rCHome/nois e)k tE=s parata/XeOs tou= pole/mou,
Lb:31:14 kai OrgisTE mo+ysEs epi tois episkopois tEs dynameOs, CHiliarCHois kai hekatontarCHois tois erCHomenois ek tEs parataXeOs tu polemu,
Lb:31:14 C VSI_API3S N1M_NSM P RA_DPM N2_DPM RA_GSF N3I_GSF N2_DPM C N2_DPM RA_DPM V1_PMPDPM P RA_GSF N3I_GSF RA_GSM N2_GSM
Lb:31:14 and also, even, namely to make angry Moses upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the overseer [trustee?; see episcopal]; to oversee the ability chiliarch [leader of a thousand soldiers] and also, even, namely centurion the to come out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the war [see polemic]; to fight war
Lb:31:14 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY Moses (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) overseers (dat); you(sg)-happen-to-be-OVERSEE-ing (opt) the (gen) ability (gen) chiliarchs (dat) and centurions (dat) the (dat) while being-COME-ed (dat) out of (+gen) the (gen)   the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
Lb:31:14 Lb_31:14_1 Lb_31:14_2 Lb_31:14_3 Lb_31:14_4 Lb_31:14_5 Lb_31:14_6 Lb_31:14_7 Lb_31:14_8 Lb_31:14_9 Lb_31:14_10 Lb_31:14_11 Lb_31:14_12 Lb_31:14_13 Lb_31:14_14 Lb_31:14_15 Lb_31:14_16 Lb_31:14_17 Lb_31:14_18
Lb:31:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωϋσῆς Ἵνα τί ἐζωγρήσατε πᾶν θῆλυ;
Lb:31:15 And Moses said to them, Why have ye saved every female alive? (Numbers 31:15 Brenton)
Lb:31:15 Rzekł do nich: «Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? (Lb 31:15 BT_4)
Lb:31:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωϋσῆς Ἵνα τί ἐζωγρήσατε πᾶν θῆλυ;
Lb:31:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ζω·γρέω (ζωγρ(ε)-, ζωγρη·σ-, ζωγρη·σ-, -, εζωγρη-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως
Lb:31:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Mojżesz żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Zbywający {Oszczędzać}/zdobycz żywa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Płci żeńskiej
Lb:31:15 kai\ ei)=pen au)toi=s *mou+sE=s *(/ina ti/ e)DZOgrE/sate pa=n TE=lu;
Lb:31:15 kai eipen autois mo+ysEs hina ti eDZOgrEsate pan TEly;
Lb:31:15 C VBI_AAI3S RD_DPM N1M_NSM C RI_ASN VAI_AAI2P A3_ASN A3U_ASN
Lb:31:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Moses so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to spare/capture alive every all, each, every, the whole of female
Lb:31:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Moses (nom) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(pl)-CAPTURE-ed-ALIVE every (nom|acc|voc) female ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Lb:31:15 Lb_31:15_1 Lb_31:15_2 Lb_31:15_3 Lb_31:15_4 Lb_31:15_5 Lb_31:15_6 Lb_31:15_7 Lb_31:15_8 Lb_31:15_9
Lb:31:15 x x x x x x x x x
Lb:31:16 αὗται γὰρ ἦσαν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ κατὰ τὸ ῥῆμα Βαλααμ τοῦ ἀποστῆσαι καὶ ὑπεριδεῖν τὸ ῥῆμα κυρίου ἕνεκεν Φογωρ, καὶ ἐγένετο ἡ πληγὴ ἐν τῇ συναγωγῇ κυρίου.
Lb:31:16 For they were the occasion to the children of Israel by the word of Balaam of their revolting and despising the word of the Lord, because of Phogor; and there was a plague in the congregation of the Lord. (Numbers 31:16 Brenton)
Lb:31:16 One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana. (Lb 31:16 BT_4)
Lb:31:16 αὗται γὰρ ἦσαν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ κατὰ τὸ ῥῆμα Βαλααμ τοῦ ἀποστῆσαι καὶ ὑπεριδεῖν τὸ ῥῆμα κυρίου ἕνεκεν Φογωρ, καὶ ἐγένετο πληγὴ ἐν τῇ συναγωγῇ κυρίου.
Lb:31:16 οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό Βαλαάμ, ὁ ὁ ἡ τό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) καί ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:31:16 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak By być Syn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Balaam By uwalniać I też, nawet, mianowicie By przeoczać {By górować} Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu dla, dla I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Uderzaj/plagę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zebranie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:31:16 au(=tai ga\r E)=san toi=s ui(oi=s *israEl kata\ to\ r(E=ma *balaam tou= a)postE=sai kai\ u(peridei=n to\ r(E=ma kuri/ou e(/neken *fogOr, kai\ e)ge/neto E( plEgE\ e)n tE=| sunagOgE=| kuri/ou.
Lb:31:16 hautai gar Esan tois hyiois israEl kata to rEma balaam tu apostEsai kai hyperidein to rEma kyriu heneken fogOr, kai egeneto hE plEgE en tE synagOgE kyriu.
Lb:31:16 RD_NPF x V9_IAI3P RA_DPM N2_DPM N_GSM P RA_ASN N3M_ASN N_GSM RA_GSN VA_AAN C VB_AAN RA_ASN N3M_ASN N2_GSM P N_GS C VBI_AMI3S RA_NSF N1_NSF P RA_DSF N1_DSF N2_GSM
Lb:31:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as to be the son Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance Balaam the to disengage and also, even, namely to overlook the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. owing to for, for the sake of ć and also, even, namely to become become, happen the strike/plague in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gathering lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:31:16 these (nom) for they-were the (dat) sons (dat) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) Balaam (indecl) the (gen) to-DISENGAGE, be-you(sg)-DISENGAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DISENGAGE (opt) and to-OVERLOOK the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) owing to   and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) strike/plague (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) gathering (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lb:31:16 Lb_31:16_1 Lb_31:16_2 Lb_31:16_3 Lb_31:16_4 Lb_31:16_5 Lb_31:16_6 Lb_31:16_7 Lb_31:16_8 Lb_31:16_9 Lb_31:16_10 Lb_31:16_11 Lb_31:16_12 Lb_31:16_13 Lb_31:16_14 Lb_31:16_15 Lb_31:16_16 Lb_31:16_17 Lb_31:16_18 Lb_31:16_19 Lb_31:16_20 Lb_31:16_21 Lb_31:16_22 Lb_31:16_23 Lb_31:16_24 Lb_31:16_25 Lb_31:16_26 Lb_31:16_27
Lb:31:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:17 καὶ νῦν ἀποκτείνατε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν πάσῃ τῇ ἀπαρτίᾳ, καὶ πᾶσαν γυναῖκα, ἥτις ἔγνωκεν κοίτην ἄρσενος, ἀποκτείνατε·
Lb:31:17 Now then slay every male in all the spoil, slay every woman, who has known the lying with man. (Numbers 31:17 Brenton)
Lb:31:17 Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. (Lb 31:17 BT_4)
Lb:31:17 καὶ νῦν ἀποκτείνατε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν πάσῃ τῇ ἀπαρτίᾳ, καὶ πᾶσαν γυναῖκα, ἥτις ἔγνωκεν κοίτην ἄρσενος, ἀποκτείνατε·
Lb:31:17 καί νῦν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) κοίτη, -ης, ἡ ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
Lb:31:17 I też, nawet, mianowicie Teraz By zabijać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kobiety/żona Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By wiedzieć to jest rozpoznaj. Łóżko [zobacz spółkowanie] Męski By zabijać
Lb:31:17 kai\ nu=n a)poktei/nate pa=n a)rseniko\n e)n pa/sE| tE=| a)parti/a|, kai\ pa=san gunai=ka, E(/tis e)/gnOken koi/tEn a)/rsenos, a)poktei/nate·
Lb:31:17 kai nyn apokteinate pan arsenikon en pasE tE apartia, kai pasan gynaika, hEtis egnOken koitEn arsenos, apokteinate·
Lb:31:17 C D VA_AAD2P A3_ASN A1_ASN P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF C A1S_ASF N3K_ASF RX_NSF VX_XAI3S N1_ASF A3_GSM VA_AAD2P
Lb:31:17 and also, even, namely now to kill every all, each, every, the whole of ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle woman/wife who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to know i.e. recognize. bed [see coitus] male to kill
Lb:31:17 and now do-KILL-you(pl)! every (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat)   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) woman/wife (acc) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-has-KNOW-ed bed (acc) male ([Adj] gen) do-KILL-you(pl)!
Lb:31:17 Lb_31:17_1 Lb_31:17_2 Lb_31:17_3 Lb_31:17_4 Lb_31:17_5 Lb_31:17_6 Lb_31:17_7 Lb_31:17_8 Lb_31:17_9 Lb_31:17_10 Lb_31:17_11 Lb_31:17_12 Lb_31:17_13 Lb_31:17_14 Lb_31:17_15 Lb_31:17_16 Lb_31:17_17
Lb:31:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:18 πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῶν γυναικῶν, ἥτις οὐκ οἶδεν κοίτην ἄρσενος, ζωγρήσατε αὐτάς.
Lb:31:18 And as for all the captivity of women, who have not known the lying with man, save ye them alive. (Numbers 31:18 Brenton)
Lb:31:18 Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu. (Lb 31:18 BT_4)
Lb:31:18 πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῶν γυναικῶν, ἥτις οὐκ οἶδεν κοίτην ἄρσενος, ζωγρήσατε αὐτάς.
Lb:31:18 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) κοίτη, -ης, ἡ ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ζω·γρέω (ζωγρ(ε)-, ζωγρη·σ-, ζωγρη·σ-, -, εζωγρη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:31:18 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kobiety/żona Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Łóżko [zobacz spółkowanie] Męski Zbywający {Oszczędzać}/zdobycz żywa On/ona/to/to samo
Lb:31:18 pa=san tE\n a)parti/an tO=n gunaikO=n, E(/tis ou)k oi)=den koi/tEn a)/rsenos, DZOgrE/sate au)ta/s.
Lb:31:18 pasan tEn apartian tOn gynaikOn, hEtis uk oiden koitEn arsenos, DZOgrEsate autas.
Lb:31:18 A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_GPF N3K_GPF RX_NSF D VX_XAI3S N1_ASF A3_GSM VA_AAD2P RD_APF
Lb:31:18 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć the woman/wife who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with bed [see coitus] male to spare/capture alive he/she/it/same
Lb:31:18 every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)   the (gen) women/wives (gen) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-has-PERCEIVE-ed bed (acc) male ([Adj] gen) do-CAPTURE-you(pl)-ALIVE! them/same (acc)
Lb:31:18 Lb_31:18_1 Lb_31:18_2 Lb_31:18_3 Lb_31:18_4 Lb_31:18_5 Lb_31:18_6 Lb_31:18_7 Lb_31:18_8 Lb_31:18_9 Lb_31:18_10 Lb_31:18_11 Lb_31:18_12
Lb:31:18 x x x x x x x x x x x x
Lb:31:19 καὶ ὑμεῖς παρεμβάλετε ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας· πᾶς ὁ ἀνελὼν καὶ ὁ ἁπτόμενος τοῦ τετρωμένου ἁγνισθήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, ὑμεῖς καὶ ἡ αἰχμαλωσία ὑμῶν·
Lb:31:19 And ye shall encamp outside the great camp seven days; every one who has slain and who touches a dead body, shall be purified on the third day, and ye and your captivity shall purify yourselves on the seventh day. (Numbers 31:19 Brenton)
Lb:31:19 Musicie jednak pozostać przez siedem dni poza obozem. Każdy z was, który kogoś zabił, każdy, który się dotknął zabitego, musi się oczyścić dnia trzeciego i siódmego, zarówno on, jak i jego jeńcy. (Lb 31:19 BT_4)
Lb:31:19 καὶ ὑμεῖς παρεμβάλετε ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας· πᾶς ἀνελὼν καὶ ἁπτόμενος τοῦ τετρωμένου ἁγνισθήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, ὑμεῖς καὶ αἰχμαλωσία ὑμῶν·
Lb:31:19 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) καί ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό   ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Lb:31:19 I też, nawet, mianowicie Ty By stanąć obozem Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia Siedem Dzień Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zabijać (zabijaj) I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się By oczyszczać się Dzień Trzeci I też, nawet, mianowicie Dzień Siódmy Ty I też, nawet, mianowicie Jeńcy Ty
Lb:31:19 kai\ u(mei=s paremba/lete e)/XO tE=s parembolE=s e(pta\ E(me/ras· pa=s o( a)nelO\n kai\ o( a(pto/menos tou= tetrOme/nou a(gnisTE/setai tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| kai\ tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE|, u(mei=s kai\ E( ai)CHmalOsi/a u(mO=n·
Lb:31:19 kai hymeis parembalete eXO tEs parembolEs hepta hEmeras· pas ho anelOn kai ho haptomenos tu tetrOmenu hagnisTEsetai tE hEmera tE tritE kai tE hEmera tE hebdomE, hymeis kai hE aiCHmalOsia hymOn·
Lb:31:19 C RP_NP VB_AAD2P P RA_GSF N1_GSF M N1A_GSF A3_NSM RA_NSM VA_AAPNSM C RA_NSM V1_PMPNSM RA_GSN VM_XMPGSN VC_FPI3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF RP_NP C RA_NSF N1A_NSF RP_GP
Lb:31:19 and also, even, namely you to encamp outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army seven day every all, each, every, the whole of the to kill (slay) and also, even, namely the to lay hands on set fire, touch the ć to purify the day the third and also, even, namely the day the seventh you and also, even, namely the captives you
Lb:31:19 and you(pl) (nom) do-ENCAMP-you(pl)! outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) seven day (gen), days (acc) every (nom|voc) the (nom) going-to-KILL (fut ptcp) (nom), upon KILL-ing (nom) and the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom) the (gen)   he/she/it-will-be-PURIFY-ed the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) and the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) you(pl) (nom) and the (nom) captives (nom|voc) you(pl) (gen)
Lb:31:19 Lb_31:19_1 Lb_31:19_2 Lb_31:19_3 Lb_31:19_4 Lb_31:19_5 Lb_31:19_6 Lb_31:19_7 Lb_31:19_8 Lb_31:19_9 Lb_31:19_10 Lb_31:19_11 Lb_31:19_12 Lb_31:19_13 Lb_31:19_14 Lb_31:19_15 Lb_31:19_16 Lb_31:19_17 Lb_31:19_18 Lb_31:19_19 Lb_31:19_20 Lb_31:19_21 Lb_31:19_22 Lb_31:19_23 Lb_31:19_24 Lb_31:19_25 Lb_31:19_26 Lb_31:19_27 Lb_31:19_28 Lb_31:19_29 Lb_31:19_30 Lb_31:19_31
Lb:31:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:20 καὶ πᾶν περίβλημα καὶ πᾶν σκεῦος δερμάτινον καὶ πᾶσαν ἐργασίαν ἐξ αἰγείας καὶ πᾶν σκεῦος ξύλινον ἀφαγνιεῖτε.
Lb:31:20 And ye shall purify every garment and every leathern utensil, and all furniture of goat skin, and every wooden vessel. (Numbers 31:20 Brenton)
Lb:31:20 Również odzienie, wszystkie przedmioty ze skóry, to co jest sporządzone z sierści koziej i wszystkie przedmioty z drzewa muszą być oczyszczone». (Lb 31:20 BT_4)
Lb:31:20 καὶ πᾶν περίβλημα καὶ πᾶν σκεῦος δερμάτινον καὶ πᾶσαν ἐργασίαν ἐξ αἰγείας καὶ πᾶν σκεῦος ξύλινον ἀφαγνιεῖτε.
Lb:31:20 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό δερμάτινος -η -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐργασία, -ας, ἡ ἐκ αἴγειος -εία -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό ξύλινος -η -ον  
Lb:31:20 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie Skórzany I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Biznesowe/gonitwy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozła [zuchwały. do kozła albo kozły] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie Drewniany
Lb:31:20 kai\ pa=n peri/blEma kai\ pa=n skeu=os derma/tinon kai\ pa=san e)rgasi/an e)X ai)gei/as kai\ pa=n skeu=os Xu/linon a)fagniei=te.
Lb:31:20 kai pan periblEma kai pan skeuos dermatinon kai pasan ergasian eX aigeias kai pan skeuos Xylinon afagnieite.
Lb:31:20 C A3_ASN A3_ASN C A3_ASN N3E_ASN A1_ASN C A1S_ASF N1A_ASF P A1A_GSF C A3_ASN N3E_ASN A1_ASN VF2_FAI2P
Lb:31:20 and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of vessel leather and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle business/pursuits out of (+gen) ἐξ before vowels of goat [pert. to a goat or goats] and also, even, namely every all, each, every, the whole of vessel wooden ć
Lb:31:20 and every (nom|acc|voc)   and every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) leather ([Adj] acc, nom|acc|voc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) business/pursuits (acc) out of (+gen) of goat ([Adj] acc, gen) and every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) wooden ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Lb:31:20 Lb_31:20_1 Lb_31:20_2 Lb_31:20_3 Lb_31:20_4 Lb_31:20_5 Lb_31:20_6 Lb_31:20_7 Lb_31:20_8 Lb_31:20_9 Lb_31:20_10 Lb_31:20_11 Lb_31:20_12 Lb_31:20_13 Lb_31:20_14 Lb_31:20_15 Lb_31:20_16 Lb_31:20_17
Lb:31:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:21 καὶ εἶπεν Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως τοὺς ἐρχομένους ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου Τοῦτο τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου, ὃ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Lb:31:21 And Eleazar the priest said to the men of the host that came from the battle-array, This is the ordinance of the law which the Lord has commanded Moses. (Numbers 31:21 Brenton)
Lb:31:21 Kapłan Eleazar powiedział jeszcze do wojowników, którzy z nim razem odbyli wyprawę: «Taki jest nakaz prawa, który Pan dał Mojżeszowi: (Lb 31:21 BT_4)
Lb:31:21 καὶ εἶπεν Ελεαζαρ ἱερεὺς πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως τοὺς ἐρχομένους ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου Τοῦτο τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου, συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Lb:31:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Lb:31:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eleazar Duchowny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolność By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Prawo Kto/, który/, który Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Lb:31:21 kai\ ei)=pen *eleaDZar o( i(ereu\s pro\s tou\s a)/ndras tE=s duna/meOs tou\s e)rCHome/nous e)k tE=s parata/XeOs tou= pole/mou *tou=to to\ dikai/Oma tou= no/mou, o(\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Lb:31:21 kai eipen eleaDZar ho hiereus pros tus andras tEs dynameOs tus erCHomenus ek tEs parataXeOs tu polemu tuto to dikaiOma tu nomu, ho synetaXen kyrios tO musE.
Lb:31:21 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM P RA_APM N3_APM RA_GSF N3I_GSF RA_APM V1_PMPAPM P RA_GSF N3I_GSF RA_GSM N2_GSM RD_NSN RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N2_GSM RR_NSN VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Lb:31:21 and also, even, namely to say/tell Eleazar the priest toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ability the to come out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the war [see polemic]; to fight war this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ??? the law who/whom/which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Lb:31:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed Eleazar (indecl) the (nom) priest (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) men, husbands (acc) the (gen) ability (gen) the (acc) while being-COME-ed (acc) out of (+gen) the (gen)   the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! this (nom|acc) the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) the (gen) law (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Lb:31:21 Lb_31:21_1 Lb_31:21_2 Lb_31:21_3 Lb_31:21_4 Lb_31:21_5 Lb_31:21_6 Lb_31:21_7 Lb_31:21_8 Lb_31:21_9 Lb_31:21_10 Lb_31:21_11 Lb_31:21_12 Lb_31:21_13 Lb_31:21_14 Lb_31:21_15 Lb_31:21_16 Lb_31:21_17 Lb_31:21_18 Lb_31:21_19 Lb_31:21_20 Lb_31:21_21 Lb_31:21_22 Lb_31:21_23 Lb_31:21_24 Lb_31:21_25 Lb_31:21_26 Lb_31:21_27
Lb:31:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:22 πλὴν τοῦ χρυσίου καὶ τοῦ ἀργυρίου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μολίβου καὶ κασσιτέρου,
Lb:31:22 Beside the gold, and the silver, and the brass, and the iron, and lead, and tin, (Numbers 31:22 Brenton)
Lb:31:22 złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę, ołów (Lb 31:22 BT_4)
Lb:31:22 πλὴν τοῦ χρυσίου καὶ τοῦ ἀργυρίου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μολίβου καὶ κασσιτέρου,
Lb:31:22 πλήν ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί   καί  
Lb:31:22 Z wyjątkiem Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Żelazny; żelazny I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Lb:31:22 plE\n tou= CHrusi/ou kai\ tou= a)rguri/ou kai\ CHalkou= kai\ sidE/rou kai\ moli/bou kai\ kassite/rou,
Lb:31:22 plEn tu CHrysiu kai tu argyriu kai CHalku kai sidEru kai molibu kai kassiteru,
Lb:31:22 P RA_GSN N2N_GSN C RA_GSN N2N_GSN C N2_GSM C N2_GSM C N2_GSM C N2_GSM
Lb:31:22 except the piece of gold and also, even, namely the piece of silver and also, even, namely copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely iron; iron and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Lb:31:22 except the (gen) piece of gold (gen) and the (gen) piece of silver (gen) and copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) and iron (gen); iron ([Adj] gen) and   and  
Lb:31:22 Lb_31:22_1 Lb_31:22_2 Lb_31:22_3 Lb_31:22_4 Lb_31:22_5 Lb_31:22_6 Lb_31:22_7 Lb_31:22_8 Lb_31:22_9 Lb_31:22_10 Lb_31:22_11 Lb_31:22_12 Lb_31:22_13 Lb_31:22_14
Lb:31:22 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:23 πᾶν πρᾶγμα, ὃ διελεύσεται ἐν πυρί, καὶ καθαρισθήσεται, ἀλλ’ ἢ τῷ ὕδατι τοῦ ἁγνισμοῦ ἁγνισθήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἐὰν μὴ διαπορεύηται διὰ πυρός, διελεύσεται δι’ ὕδατος.
Lb:31:23 every thing that shall pass through the fire shall so be clean, nevertheless it shall be purified with the water of sanctification; and whatsoever will not pass through the fire shall pass through water. (Numbers 31:23 Brenton)
Lb:31:23 i w ogóle wszystko, czego ogień nie zniszczy, przeprowadźcie przez ogień, aby stało się czyste; ale tylko woda oczyszczenia usunie nieczystość. Czego zaś nie można kłaść do ognia, przeprowadźcie przez wodę. (Lb 31:23 BT_4)
Lb:31:23 πᾶν πρᾶγμα, διελεύσεται ἐν πυρί, καὶ καθαρισθήσεται, ἀλλ’ τῷ ὕδατι τοῦ ἁγνισμοῦ ἁγνισθήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἐὰν μὴ διαπορεύηται διὰ πυρός, διελεύσεται δι’ ὕδατος.
Lb:31:23 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν πῦρ, -ρός, τό καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ἁγνισμός, -οῦ, ὁ ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) μή δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) διά πῦρ, -ρός, τό δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὕδωρ, ὕδατος, τό
Lb:31:23 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny] Kto/, który/, który By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Ale Albo Woda Oczyszczanie By oczyszczać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By przechodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ogień By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Woda
Lb:31:23 pa=n pra=gma, o(\ dieleu/setai e)n puri/, kai\ kaTarisTE/setai, a)ll’ E)\ tO=| u(/dati tou= a(gnismou= a(gnisTE/setai· kai\ pa/nta, o(/sa e)a\n mE\ diaporeu/Etai dia\ puro/s, dieleu/setai di’ u(/datos.
Lb:31:23 pan pragma, ho dieleusetai en pyri, kai kaTarisTEsetai, all’ E tO hydati tu hagnismu hagnisTEsetai· kai panta, hosa ean mE diaporeuEtai dia pyros, dieleusetai di’ hydatos.
Lb:31:23 A3_ASN N3M_ASN RR_NSN VF_FMI3S P N3_DSN C VS_FPI3S C C RA_DSN N3T_DSN RA_GSM N2_GSM VC_FPI3S C A3_APN A1_APN C D V1_PMS3S P N3_GSN VF_FMI3S P N3T_GSN
Lb:31:23 every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic] who/whom/which to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely to purify cleanse but or the water the purification to purify and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) fire to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) water
Lb:31:23 every (nom|acc|voc) matter (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) fire (dat) and he/she/it-will-be-PURIFIED-ed but or the (dat) water (dat) the (gen) purification (gen) he/she/it-will-be-PURIFY-ed and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) if-ever not he/she/it-should-be-being-PASS-ed-THROUGH because of (+acc), through (+gen) fire (gen) he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) water (gen)
Lb:31:23 Lb_31:23_1 Lb_31:23_2 Lb_31:23_3 Lb_31:23_4 Lb_31:23_5 Lb_31:23_6 Lb_31:23_7 Lb_31:23_8 Lb_31:23_9 Lb_31:23_10 Lb_31:23_11 Lb_31:23_12 Lb_31:23_13 Lb_31:23_14 Lb_31:23_15 Lb_31:23_16 Lb_31:23_17 Lb_31:23_18 Lb_31:23_19 Lb_31:23_20 Lb_31:23_21 Lb_31:23_22 Lb_31:23_23 Lb_31:23_24 Lb_31:23_25 Lb_31:23_26
Lb:31:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:24 καὶ πλυνεῖσθε τὰ ἱμάτια τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ καθαρισθήσεσθε καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεσθε εἰς τὴν παρεμβολήν.
Lb:31:24 And on the seventh day ye shall wash your garments, and be clean; and afterwards ye shall come into the camp. (Numbers 31:24 Brenton)
Lb:31:24 Siódmego dnia wypierzcie swoje odzienie; wtedy staniecie się czyści i będziecie mogli znowu wejść do obozu». (Lb 31:24 BT_4)
Lb:31:24 καὶ πλυνεῖσθε τὰ ἱμάτια τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ καθαρισθήσεσθε καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεσθε εἰς τὴν παρεμβολήν.
Lb:31:24 καί πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Lb:31:24 I też, nawet, mianowicie By myć się Ubierająca część garderoby, płaszcz Dzień Siódmy I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia
Lb:31:24 kai\ plunei=sTe ta\ i(ma/tia tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| kai\ kaTarisTE/sesTe kai\ meta\ tau=ta ei)seleu/sesTe ei)s tE\n parembolE/n.
Lb:31:24 kai plyneisTe ta himatia tE hEmera tE hebdomE kai kaTarisTEsesTe kai meta tauta eiseleusesTe eis tEn parembolEn.
Lb:31:24 C VF2_FMI2P RA_APN N2N_APN RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C VS_FPI2P C P RD_APN VF_FMI2P P RA_ASF N1_ASF
Lb:31:24 and also, even, namely to wash the clothing garment, cloak the day the seventh and also, even, namely to purify cleanse and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter into (+acc) the camp camp, barracks, army
Lb:31:24 and you(pl)-will-be-WASH-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) and you(pl)-will-be-PURIFIED-ed and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) you(pl)-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) camp (acc)
Lb:31:24 Lb_31:24_1 Lb_31:24_2 Lb_31:24_3 Lb_31:24_4 Lb_31:24_5 Lb_31:24_6 Lb_31:24_7 Lb_31:24_8 Lb_31:24_9 Lb_31:24_10 Lb_31:24_11 Lb_31:24_12 Lb_31:24_13 Lb_31:24_14 Lb_31:24_15 Lb_31:24_16 Lb_31:24_17
Lb:31:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:25 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:31:25 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 31:25 Brenton)
Lb:31:25 Potem tak mówił Pan do Mojżesza: (Lb 31:25 BT_4)
Lb:31:25 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:31:25 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:31:25 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:31:25 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:31:25 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:31:25 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:31:25 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:31:25 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:31:25 Lb_31:25_1 Lb_31:25_2 Lb_31:25_3 Lb_31:25_4 Lb_31:25_5 Lb_31:25_6
Lb:31:25 x x x x x x
Lb:31:26 Λαβὲ τὸ κεφάλαιον τῶν σκύλων τῆς αἰχμαλωσίας ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σὺ καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῆς συναγωγῆς,
Lb:31:26 Take the sum of the spoils of the captivity both of man and beast, thou and Eleazar the priest, and the heads of the families of the congregation. (Numbers 31:26 Brenton)
Lb:31:26 «Policz wraz z kapłanem Eleazarem i głowami rodów społeczności to, co z ludzi i bydła zostało przyprowadzone jako zdobycz. (Lb 31:26 BT_4)
Lb:31:26 Λαβὲ τὸ κεφάλαιον τῶν σκύλων τῆς αἰχμαλωσίας ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σὺ καὶ Ελεαζαρ ἱερεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῆς συναγωγῆς,
Lb:31:26 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφάλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
Lb:31:26 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Punkt (suma, główny punkt) Łup Jeńcy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Aż; świtaj Zwierzęcy (zwierzę) Ty I też, nawet, mianowicie Eleazar Duchowny I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się patrilineage Zebranie
Lb:31:26 *labe\ to\ kefa/laion tO=n sku/lOn tE=s ai)CHmalOsi/as a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous, su\ kai\ *eleaDZar o( i(ereu\s kai\ oi( a)/rCHontes tO=n patriO=n tE=s sunagOgE=s,
Lb:31:26 labe to kefalaion tOn skylOn tEs aiCHmalOsias apo anTrOpu heOs ktEnus, sy kai eleaDZar ho hiereus kai hoi arCHontes tOn patriOn tEs synagOgEs,
Lb:31:26 VB_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1A_GSF P N2_GSM P N3E_GSN RP_NS C N_NSM RA_NSM N3V_NSM C RA_NPM N3_NPM RA_GPM N1A_GPF RA_GSF N1_GSF
Lb:31:26 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the point (sum, main point) the spoil the captives from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast) you and also, even, namely Eleazar the priest and also, even, namely the ruler; to begin the patrilineage the gathering
Lb:31:26 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (nom|acc) point (nom|acc|voc) the (gen) spoils (gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen) you(sg) (nom) and Eleazar (indecl) the (nom) priest (nom) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) the (gen) gathering (gen)
Lb:31:26 Lb_31:26_1 Lb_31:26_2 Lb_31:26_3 Lb_31:26_4 Lb_31:26_5 Lb_31:26_6 Lb_31:26_7 Lb_31:26_8 Lb_31:26_9 Lb_31:26_10 Lb_31:26_11 Lb_31:26_12 Lb_31:26_13 Lb_31:26_14 Lb_31:26_15 Lb_31:26_16 Lb_31:26_17 Lb_31:26_18 Lb_31:26_19 Lb_31:26_20 Lb_31:26_21 Lb_31:26_22 Lb_31:26_23
Lb:31:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:27 καὶ διελεῖτε τὰ σκῦλα ἀνὰ μέσον τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐκπορευομένων εἰς τὴν παράταξιν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης συναγωγῆς.
Lb:31:27 And ye shall divide the spoils between the warriors that went out to battle, and the whole congregation. (Numbers 31:27 Brenton)
Lb:31:27 Podziel zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali udział w wyprawie, i pomiędzy całą społeczność. (Lb 31:27 BT_4)
Lb:31:27 καὶ διελεῖτε τὰ σκῦλα ἀνὰ μέσον τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐκπορευομένων εἰς τὴν παράταξιν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης συναγωγῆς.
Lb:31:27 καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ἀνά μέσος -η -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
Lb:31:27 I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Łup W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni By wychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie
Lb:31:27 kai\ dielei=te ta\ sku=la a)na\ me/son tO=n polemistO=n tO=n e)kporeuome/nOn ei)s tE\n para/taXin kai\ a)na\ me/son pa/sEs sunagOgE=s.
Lb:31:27 kai dieleite ta skyla ana meson tOn polemistOn tOn ekporeuomenOn eis tEn parataXin kai ana meson pasEs synagOgEs.
Lb:31:27 C VF2_FAI2P RA_APN N2N_APN P A1_ASM RA_GPM N1M_GPM RA_GPM V1_PMPGPM P RA_ASF N3I_ASF C P A1_ASN A1S_GSF N1_GSF
Lb:31:27 and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) the spoil up/each/by (+acc) middle the ć the to go out into (+acc) the ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle every all, each, every, the whole of gathering
Lb:31:27 and you(pl)-will-DIVIDE the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) while being-GO-ed-OUT (gen) into (+acc) the (acc)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) gathering (gen)
Lb:31:27 Lb_31:27_1 Lb_31:27_2 Lb_31:27_3 Lb_31:27_4 Lb_31:27_5 Lb_31:27_6 Lb_31:27_7 Lb_31:27_8 Lb_31:27_9 Lb_31:27_10 Lb_31:27_11 Lb_31:27_12 Lb_31:27_13 Lb_31:27_14 Lb_31:27_15 Lb_31:27_16 Lb_31:27_17 Lb_31:27_18
Lb:31:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:28 καὶ ἀφελεῖτε τέλος κυρίῳ παρὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐκπεπορευμένων εἰς τὴν παράταξιν μίαν ψυχὴν ἀπὸ πεντακοσίων ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν αἰγῶν·
Lb:31:28 And ye shall take a tribute for the Lord from the warriors that went out to battle; one soul out of five hundred, from the men, and from the cattle, even from the oxen, and from the sheep, and from the asses; and ye shall take from their half. (Numbers 31:28 Brenton)
Lb:31:28 Winieneś jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę, wziąć jako dar dla Pana jedną sztukę na pięćset - zarówno z ludzi, jak też z wołów, osłów i owiec. (Lb 31:28 BT_4)
Lb:31:28 καὶ ἀφελεῖτε τέλος κυρίῳ παρὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐκπεπορευμένων εἰς τὴν παράταξιν μίαν ψυχὴν ἀπὸ πεντακοσίων ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν αἰγῶν·
Lb:31:28 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) τέλο·ς, -ους, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀπό πεντα·κόσιοι -αι -α ἀπό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἀπό ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί ἀπό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ἀπό ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX]
Lb:31:28 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Koniec (wypadek, spełnienie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ludzki By wychodzić Do (+przyspieszenie) Jeden Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pięćset Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kozioł
Lb:31:28 kai\ a)felei=te te/los kuri/O| para\ tO=n a)nTrO/pOn tO=n polemistO=n tO=n e)kpeporeume/nOn ei)s tE\n para/taXin mi/an PSuCHE\n a)po\ pentakosi/On a)po\ tO=n a)nTrO/pOn kai\ a)po\ tO=n ktEnO=n kai\ a)po\ tO=n boO=n kai\ a)po\ tO=n proba/tOn kai\ a)po\ tO=n ai)gO=n·
Lb:31:28 kai afeleite telos kyriO para tOn anTrOpOn tOn polemistOn tOn ekpeporeumenOn eis tEn parataXin mian PSyCHEn apo pentakosiOn apo tOn anTrOpOn kai apo tOn ktEnOn kai apo tOn boOn kai apo tOn probatOn kai apo tOn aigOn·
Lb:31:28 C VF2_FAI2P N3E_ASN N2_DSM P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N1M_GPM RA_GPM VM_XMPGPM P RA_ASF N3I_ASF A1A_ASF N1_ASF P A1A_GPM P RA_GPM N2_GPM C P RA_GPN N3E_GPN C P RA_GPM N3_GPM C P RA_GPN N2N_GPN C P RA_GPM N3G_GPM
Lb:31:28 and also, even, namely to deprive end (event, consummation) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the human the ć the to go out into (+acc) the ć one life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing five hundred from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the human and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Animal (beast) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ox; outcry; to bellow and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the goat
Lb:31:28 and you(pl)-will-DEPRIVE end (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) humans (gen) the (gen)   the (gen) having-been-GO-ed-OUT (gen) into (+acc) the (acc)   one (acc) life (acc) away from (+gen) five hundred (gen) away from (+gen) the (gen) humans (gen) and away from (+gen) the (gen) Animals (gen) and away from (+gen) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and away from (+gen) the (gen) sheep (gen) and away from (+gen) the (gen) goats (gen)
Lb:31:28 Lb_31:28_1 Lb_31:28_2 Lb_31:28_3 Lb_31:28_4 Lb_31:28_5 Lb_31:28_6 Lb_31:28_7 Lb_31:28_8 Lb_31:28_9 Lb_31:28_10 Lb_31:28_11 Lb_31:28_12 Lb_31:28_13 Lb_31:28_14 Lb_31:28_15 Lb_31:28_16 Lb_31:28_17 Lb_31:28_18 Lb_31:28_19 Lb_31:28_20 Lb_31:28_21 Lb_31:28_22 Lb_31:28_23 Lb_31:28_24 Lb_31:28_25 Lb_31:28_26 Lb_31:28_27 Lb_31:28_28 Lb_31:28_29 Lb_31:28_30 Lb_31:28_31 Lb_31:28_32 Lb_31:28_33 Lb_31:28_34 Lb_31:28_35 Lb_31:28_36 Lb_31:28_37
Lb:31:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:29 καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους αὐτῶν λήμψεσθε καὶ δώσεις Ελεαζαρ τῷ ἱερεῖ τὰς ἀπαρχὰς κυρίου.
Lb:31:29 And thou shalt give them to Eleazar the priest as the first-fruits of the Lord. (Numbers 31:29 Brenton)
Lb:31:29 Z połowy należącej do nich weźmiesz, a dasz kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę dla Pana. (Lb 31:29 BT_4)
Lb:31:29 καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους αὐτῶν λήμψεσθε καὶ δώσεις Ελεαζαρ τῷ ἱερεῖ τὰς ἀπαρχὰς κυρίου.
Lb:31:29 καί ἀπό ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:31:29 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pół On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By dawać Eleazar Duchowny Po pierwsze owoc Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:31:29 kai\ a)po\ tou= E(mi/sous au)tO=n lE/mPSesTe kai\ dO/seis *eleaDZar tO=| i(erei= ta\s a)parCHa\s kuri/ou.
Lb:31:29 kai apo tu hEmisus autOn lEmPSesTe kai dOseis eleaDZar tO hierei tas aparCHas kyriu.
Lb:31:29 C P RA_GSN A3U_GSN RD_GPM VF_FMI2P C VF_FAI2S N_DSM RA_DSM N3V_DSM RA_APF N1_APF N2_GSM
Lb:31:29 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the half he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to give Eleazar the priest the first-fruit lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:31:29 and away from (+gen) the (gen) half (gen) them/same (gen) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed and you(sg)-will-GIVE Eleazar (indecl) the (dat) priest (dat) the (acc) first-fruits (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lb:31:29 Lb_31:29_1 Lb_31:29_2 Lb_31:29_3 Lb_31:29_4 Lb_31:29_5 Lb_31:29_6 Lb_31:29_7 Lb_31:29_8 Lb_31:29_9 Lb_31:29_10 Lb_31:29_11 Lb_31:29_12 Lb_31:29_13 Lb_31:29_14
Lb:31:29 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:31:30 καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τοῦ τῶν υἱῶν Ισραηλ λήμψῃ ἕνα ἀπὸ τῶν πεντήκοντα ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν ὄνων καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ δώσεις αὐτὰ τοῖς Λευίταις τοῖς φυλάσσουσιν τὰς φυλακὰς ἐν τῇ σκηνῇ κυρίου.
Lb:31:30 And from the half belonging to the children of Israel thou shalt take one in fifty from the men, and from the oxen, and from the sheep, and from the asses, and from all the cattle; and thou shalt give them to the Levites that keep the charges in the tabernacle of the Lord. (Numbers 31:30 Brenton)
Lb:31:30 Z połowy należnej reszcie Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, słowem ze wszystkiego bydła, i dasz to lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Pana». (Lb 31:30 BT_4)
Lb:31:30 καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τοῦ τῶν υἱῶν Ισραηλ λήμψῃ ἕνα ἀπὸ τῶν πεντήκοντα ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν ὄνων καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ δώσεις αὐτὰ τοῖς Λευίταις τοῖς φυλάσσουσιν τὰς φυλακὰς ἐν τῇ σκηνῇ κυρίου.
Lb:31:30 καί ἀπό ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό ὁ ἡ τό πεντή·κοντα ἀπό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί ἀπό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ἀπό ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:31:30 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pół Syn Izrael By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pięćdziesiąt Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osła/osioł; by mieć korzyść z I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Lewita By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:31:30 kai\ a)po\ tou= E(mi/sous tou= tO=n ui(O=n *israEl lE/mPSE| e(/na a)po\ tO=n pentE/konta a)po\ tO=n a)nTrO/pOn kai\ a)po\ tO=n boO=n kai\ a)po\ tO=n proba/tOn kai\ a)po\ tO=n o)/nOn kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n ktEnO=n kai\ dO/seis au)ta\ toi=s *leui/tais toi=s fula/ssousin ta\s fulaka\s e)n tE=| skEnE=| kuri/ou.
Lb:31:30 kai apo tu hEmisus tu tOn hyiOn israEl lEmPSE hena apo tOn pentEkonta apo tOn anTrOpOn kai apo tOn boOn kai apo tOn probatOn kai apo tOn onOn kai apo pantOn tOn ktEnOn kai dOseis auta tois leuitais tois fylassusin tas fylakas en tE skEnE kyriu.
Lb:31:30 C P RA_GSN A3U_GSN RA_GSN RA_GPM N2_GPM N_GSM VF_FMI2S A3_ASM P RA_GPN M P RA_GPM N2_GPM C P RA_GPM N3_GPM C P RA_GPN N2N_GPN C P RA_GPM N2_GPM C P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN C VF_FAI2S RD_APN RA_DPM N1M_DPM RA_DPM V1_PAPDPM RA_APF N1_APF P RA_DSF N1_DSF N2_GSM
Lb:31:30 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the half the the son Israel to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fifty from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the human and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ox; outcry; to bellow and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ass/donkey; to have benefit of and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the Animal (beast) and also, even, namely to give he/she/it/same the Levite the to guard the guard; prison guard in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:31:30 and away from (+gen) the (gen) half (gen) the (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed one (acc) away from (+gen) the (gen) fifty away from (+gen) the (gen) humans (gen) and away from (+gen) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and away from (+gen) the (gen) sheep (gen) and away from (+gen) the (gen) asses/donkeys (gen); upon HAVE BENEFIT OF-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and away from (+gen) all (gen) the (gen)