Na:3:1 Ὦ πόλις αἱμάτων ὅλη ψευδὴς ἀδικίας πλήρης, οὐ ψηλαφηθήσεται θήρα.
Na:3:1 O city of blood, wholly false, full of unrighteousness; the prey shall not be handled. (Nahum 3:1 Brenton)
Na:3:1 Biada miastu krwawemu! Całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. (Na 3:1 BT_4)
Na:3:1 πόλις αἱμάτων ὅλη ψευδὴς ἀδικίας πλήρης, οὐ ψηλαφηθήσεται θήρα.
Na:3:1 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ αἷμα[τ], -ατος, τό ὅλος -η -ον ψευδής -ές ἀ·δικία, -ας, ἡ πλήρης -ες οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ψηλαφάω (ψηλαφ(α)-, ψηλαφη·σ-, ψηλαφη·σ-, -, -, ψηλαφη·θ-) θήρα, -ας, ἡ; θήρ, -ερός, ὁ [LXX], dat. pl. θηρσίν
Na:3:1 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Miasto Krew Cały Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Zły uczynki Pełny ??? Przed przydechem mocnym By czuć się Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę; dzikie zwierzę
Na:3:1 *)=O po/lis ai(ma/tOn o(/lE PSeudE\s a)diki/as plE/rEs, ou) PSElafETE/setai TE/ra.
Na:3:1 O polis haimatOn holE PSeudEs adikias plErEs, u PSElafETEsetai TEra.
Na:3:1 I N3I_VSF N3M_GPN A1_NSF A3H_NSF N1A_GSF A3H_NSM D VC_FPI3S N1A_NSF
Na:3:1 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be city blood whole false false, lying wrongdoing full οὐχ before rough breathing to feel prey a brutal person as a wild animal; wild beast
Na:3:1 O!; omega; I-should-be city (nom) bloods (gen) whole (nom|voc) liar ([Adj] nom) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) full ([Adj] nom) not he/she/it-will-be-FEEL-ed prey (nom|voc); wild beast (acc)
Na:3:1 Na_3:1_1 Na_3:1_2 Na_3:1_3 Na_3:1_4 Na_3:1_5 Na_3:1_6 Na_3:1_7 Na_3:1_8 Na_3:1_9 Na_3:1_10
Na:3:1 x x x x x x x x x x
Na:3:2 φωνὴ μαστίγων καὶ φωνὴ σεισμοῦ τροχῶν καὶ ἵππου διώκοντος καὶ ἅρματος ἀναβράσσοντος
Na:3:2 The noise of whips, and the noise of the rumbling of wheels, and of the pursuing horse, and of the bounding chariot, (Nahum 3:2 Brenton)
Na:3:2 Trzask biczów i głos turkotu kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany. (Na 3:2 BT_4)
Na:3:2 φωνὴ μαστίγων καὶ φωνὴ σεισμοῦ τροχῶν καὶ ἵππου διώκοντος καὶ ἅρματος ἀναβράσσοντος
Na:3:2 φωνή, -ῆς, ἡ μάστιξ, -ιγος, ἡ; μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) καί φωνή, -ῆς, ἡ σεισμός, -οῦ, ὁ τροχός, -οῦ, ὁ καί ἵππος, -ου, ὁ διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) καί ἅρμα[τ], -ατος, τό  
Na:3:2 Dźwięku/głos płacze Smagająca/nieszczęścia/choroba; by ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Trzęsienie ziemi Koło I też, nawet, mianowicie Koń By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę I też, nawet, mianowicie Wóz
Na:3:2 fOnE\ masti/gOn kai\ fOnE\ seismou= troCHO=n kai\ i(/ppou diO/kontos kai\ a(/rmatos a)nabra/ssontos
Na:3:2 fOnE mastigOn kai fOnE seismu troCHOn kai hippu diOkontos kai harmatos anabrassontos
Na:3:2 N1_NSF N3G_GPF C N1_NSF N2_GSM N2_GPM C N2_GSM V1_PAPGSM C N3M_GSN V1_PAPGSM
Na:3:2 sound/voice cries scourging/affliction/malady; to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste and also, even, namely sound/voice cries earthquake wheel and also, even, namely horse to prosecute/pursue prosecute: put on trial and also, even, namely chariot ć
Na:3:2 sound/voice (nom|voc) scourgings/afflictions/maladies (gen); while CASTIGATE-ing (nom) and sound/voice (nom|voc) earthquake (gen) wheels (gen) and horse (gen) while PROSECUTE/PURSUE-ing (gen) and chariot (gen)  
Na:3:2 Na_3:2_1 Na_3:2_2 Na_3:2_3 Na_3:2_4 Na_3:2_5 Na_3:2_6 Na_3:2_7 Na_3:2_8 Na_3:2_9 Na_3:2_10 Na_3:2_11 Na_3:2_12
Na:3:2 x x x x x x x x x x x x
Na:3:3 καὶ ἱππέως ἀναβαίνοντος καὶ στιλβούσης ῥομφαίας καὶ ἐξαστραπτόντων ὅπλων καὶ πλήθους τραυματιῶν καὶ βαρείας πτώσεως· καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῖς ἔθνεσιν αὐτῆς, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν
Na:3:3 and of the mounting rider, and of the glittering sword, and of the gleaming arms, and of a multitude of slain, and of heavy falling: and there was no end to her nations, but they shall be weak in their bodies (Nahum 3:3 Brenton)
Na:3:3 Jeźdźcy szturmujący, i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych, i moc trupów, i bez końca ciał martwych... tak że o zwłoki ich się potykają. (Na 3:3 BT_4)
Na:3:3 καὶ ἱππέως ἀναβαίνοντος καὶ στιλβούσης ῥομφαίας καὶ ἐξαστραπτόντων ὅπλων καὶ πλήθους τραυματιῶν καὶ βαρείας πτώσεως· καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῖς ἔθνεσιν αὐτῆς, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν
Na:3:3 καί ἱππεύς, -έως, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί στίλβω (στιλβ-, -, στιλψ-, -, -, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐξ·αστράπτω (εξ+αστραπτ-, -, -, -, -, -) ὅπλον, -ου, τό καί πλῆθο·ς, -ους, τό   καί βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως πτῶσις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Na:3:3 I też, nawet, mianowicie Jeździec By podnosić I też, nawet, mianowicie Do świecenia wysyłania promieni światła, Szpada I też, nawet, mianowicie By błyskać rozjaśniaj się, błyskawica, migotaj Narzędzie I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Ciężko Spadaj I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chorować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało On/ona/to/to samo
Na:3:3 kai\ i(ppe/Os a)nabai/nontos kai\ stilbou/sEs r(omfai/as kai\ e)Xastrapto/ntOn o(/plOn kai\ plE/Tous traumatiO=n kai\ barei/as ptO/seOs· kai\ ou)k E)=n pe/ras toi=s e)/Tnesin au)tE=s, kai\ a)sTenE/sousin e)n toi=s sO/masin au)tO=n
Na:3:3 kai hippeOs anabainontos kai stilbusEs romfaias kai eXastraptontOn hoplOn kai plETus traumatiOn kai bareias ptOseOs· kai uk En peras tois eTnesin autEs, kai asTenEsusin en tois sOmasin autOn
Na:3:3 C N3V_GSM V1_PAPGSM C V1_PAPGSF N1A_GSF C V1_PAPGPN N2N_GPN C N3E_GSN N1T_GPM C A3U_GSF N3I_GSF C D V9_IAI3S N3T_NSN RA_DPN N3E_DPN RD_GSF C VF_FAI3P P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM
Na:3:3 and also, even, namely horseman to ascend and also, even, namely to shining sending out rays of light, sword and also, even, namely to flash lighten, lightning, twinkle implement and also, even, namely lot (multitude ) ć and also, even, namely heavy fall and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the nation [see ethnic] he/she/it/same and also, even, namely to ail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the body he/she/it/same
Na:3:3 and horseman (gen) while ASCEND-ing (gen) and while SHINING-ing (gen) sword (gen), swords (acc) and let-them-be-FLASH-ing! (classical), while FLASH-ing (gen) implements (gen) and lot (gen)   and heavy ([Adj] acc, gen) fall (gen) and not he/she/it-was final decision (nom|acc|voc) the (dat) nations (dat) her/it/same (gen) and they-will-AIL, going-to-AIL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) bodies (dat) them/same (gen)
Na:3:3 Na_3:3_1 Na_3:3_2 Na_3:3_3 Na_3:3_4 Na_3:3_5 Na_3:3_6 Na_3:3_7 Na_3:3_8 Na_3:3_9 Na_3:3_10 Na_3:3_11 Na_3:3_12 Na_3:3_13 Na_3:3_14 Na_3:3_15 Na_3:3_16 Na_3:3_17 Na_3:3_18 Na_3:3_19 Na_3:3_20 Na_3:3_21 Na_3:3_22 Na_3:3_23 Na_3:3_24 Na_3:3_25 Na_3:3_26 Na_3:3_27 Na_3:3_28
Na:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:4 ἀπὸ πλήθους πορνείας. πόρνη καλὴ καὶ ἐπιχαρὴς ἡγουμένη φαρμάκων ἡ πωλοῦσα ἔθνη ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ φυλὰς ἐν τοῖς φαρμάκοις αὐτῆς,
Na:3:4 because of the abundance of fornication: she is a fair harlot, and well-favoured, skilled in sorcery, that sells the nations by her fornication, and peoples by her sorceries. (Nahum 3:4 Brenton)
Na:3:4 Skutkiem mnóstwa nierządów ladacznicy pełnej wdzięku, władczyni czarów, która uwodziła narody swymi nierządami, a plemiona swoimi czarami; (Na 3:4 BT_4)
Na:3:4 ἀπὸ πλήθους πορνείας. πόρνη καλὴ καὶ ἐπιχαρὴς ἡγουμένη φαρμάκων πωλοῦσα ἔθνη ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ φυλὰς ἐν τοῖς φαρμάκοις αὐτῆς,
Na:3:4 ἀπό πλῆθο·ς, -ους, τό πορνεία, -ας, ἡ πόρνη, -ης, ἡ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί   ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) φάρμακος, -ου, ὁ; φάρμακον, -ου, τό ὁ ἡ τό πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν ὁ ἡ τό πορνεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί φυλή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό φάρμακος, -ου, ὁ; φάρμακον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Na:3:4 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo Prostytuuj W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie By uważać Dawki twórca [zobacz farmaceutę]; dawka By sprzedawać się Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Szczep W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dawki twórca [zobacz farmaceutę]; dawka On/ona/to/to samo
Na:3:4 a)po\ plE/Tous pornei/as. po/rnE kalE\ kai\ e)piCHarE\s E(goume/nE farma/kOn E( pOlou=sa e)/TnE e)n tE=| pornei/a| au)tE=s kai\ fula\s e)n toi=s farma/kois au)tE=s,
Na:3:4 apo plETus porneias. pornE kalE kai epiCHarEs hEgumenE farmakOn hE pOlusa eTnE en tE porneia autEs kai fylas en tois farmakois autEs,
Na:3:4 P N3E_GSN N1A_GSF N1_NSF A1_NSF C A3_NSM V2_PMPNSF N2N_GPN RA_NSF V2_PAPNSF N3E_APN P RA_DSF N1A_DSF RD_GSF C N1_APF P RA_DPM N2N_DPN RD_GSF
Na:3:4 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lot (multitude ) promiscuity fornication, idolatry prostitute right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely ć to deem potion maker [see pharmacist]; potion the to sell nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the promiscuity fornication, idolatry he/she/it/same and also, even, namely tribe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the potion maker [see pharmacist]; potion he/she/it/same
Na:3:4 away from (+gen) lot (gen) promiscuity (gen), promiscuities (acc) prostitute (nom|voc) right ([Adj] nom|voc) and   while being-DEEM-ed (nom|voc) potion makers (gen); potions (gen) the (nom) while SELL-ing (nom|voc) nations (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) promiscuity (dat) her/it/same (gen) and tribes (acc) in/among/by (+dat) the (dat) potion makers (dat); potions (dat) her/it/same (gen)
Na:3:4 Na_3:4_1 Na_3:4_2 Na_3:4_3 Na_3:4_4 Na_3:4_5 Na_3:4_6 Na_3:4_7 Na_3:4_8 Na_3:4_9 Na_3:4_10 Na_3:4_11 Na_3:4_12 Na_3:4_13 Na_3:4_14 Na_3:4_15 Na_3:4_16 Na_3:4_17 Na_3:4_18 Na_3:4_19 Na_3:4_20 Na_3:4_21 Na_3:4_22
Na:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:5 ἰδοῦ ἐγὼ ἐπὶ σέ, λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, καὶ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου καὶ δείξω ἔθνεσιν τὴν αἰσχύνην σου καὶ βασιλείαις τὴν ἀτιμίαν σου
Na:3:5 Behold, I am against thee, saith the Lord God Almighty, and I will uncover thy skirts in thy presence, and I will shew the nations thy shame, and the kingdoms thy disgrace. (Nahum 3:5 Brenton)
Na:3:5 «Oto Ja przeciw tobie! - wyrocznia Pana Zastępów! - i podniosę twe szaty na oblicze twoje, i ukażę narodom twą nagość, a królestwom - twą sromotę. (Na 3:5 BT_4)
Na:3:5 ἰδοῦ ἐγὼ ἐπὶ σέ, λέγει κύριος θεὸς παντοκράτωρ, καὶ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου καὶ δείξω ἔθνεσιν τὴν αἰσχύνην σου καὶ βασιλείαις τὴν ἀτιμίαν σου
Na:3:5 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό αἰσχύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·τιμία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Na:3:5 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie By odkrywać się/objawiaj Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być widocznym Naród [zobacz etniczny] ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Królestwo Hańba Ty; twój/twój(sg)
Na:3:5 i)dou= e)gO\ e)pi\ se/, le/gei ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr, kai\ a)pokalu/PSO ta\ o)pi/sO sou e)pi\ to\ pro/sOpo/n sou kai\ dei/XO e)/Tnesin tE\n ai)sCHu/nEn sou kai\ basilei/ais tE\n a)timi/an sou
Na:3:5 idu egO epi se, legei kyrios ho Teos ho pantokratOr, kai apokalyPSO ta opisO su epi to prosOpon su kai deiXO eTnesin tEn aisCHynEn su kai basileiais tEn atimian su
Na:3:5 VB_AMD2S RP_NS P RP_AS V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3R_NSM C VF_FAI1S RA_APN P RP_GS P RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VF_FAI1S N3E_DPN RA_ASF N1_ASF RP_GS C N1A_DPF RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Na:3:5 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Almighty ruler of all going before all and also, even, namely to uncover/reveal the behind back, behind, after you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the face you; your/yours(sg) and also, even, namely to show nation [see ethnic] the ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely kingdom the dishonor you; your/yours(sg)
Na:3:5 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom) and I-will-UNCOVER/REVEAL, I-should-UNCOVER/REVEAL the (nom|acc) behind you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-SHOW, I-should-SHOW nations (dat) the (acc) ??? (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and kingdoms (dat) the (acc) dishonor (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Na:3:5 Na_3:5_1 Na_3:5_2 Na_3:5_3 Na_3:5_4 Na_3:5_5 Na_3:5_6 Na_3:5_7 Na_3:5_8 Na_3:5_9 Na_3:5_10 Na_3:5_11 Na_3:5_12 Na_3:5_13 Na_3:5_14 Na_3:5_15 Na_3:5_16 Na_3:5_17 Na_3:5_18 Na_3:5_19 Na_3:5_20 Na_3:5_21 Na_3:5_22 Na_3:5_23 Na_3:5_24 Na_3:5_25 Na_3:5_26 Na_3:5_27 Na_3:5_28 Na_3:5_29 Na_3:5_30
Na:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:6 καὶ ἐπιρρίψω ἐπὶ σὲ βδελυγμὸν κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας σου καὶ θήσομαί σε εἰς παράδειγμα,
Na:3:6 And I will cast abominable filth upon thee according to thine unclean ways, and will make thee a public example. (Nahum 3:6 Brenton)
Na:3:6 I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko». (Na 3:6 BT_4)
Na:3:6 καὶ ἐπιρρίψω ἐπὶ σὲ βδελυγμὸν κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας σου καὶ θήσομαί σε εἰς παράδειγμα,
Na:3:6 καί ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   κατά ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1]  
Na:3:6 I też, nawet, mianowicie By rzucać rzut na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym uncleaness Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie)
Na:3:6 kai\ e)pirri/PSO e)pi\ se\ bdelugmo\n kata\ ta\s a)kaTarsi/as sou kai\ TE/somai/ se ei)s para/deigma,
Na:3:6 kai epirriPSO epi se bdelygmon kata tas akaTarsias su kai TEsomai se eis paradeigma,
Na:3:6 C VA_AAS1S P RP_AS N2_ASM P RA_APF N1A_APF RP_GS C VF_FMI1S RP_AS P N3M_ASN
Na:3:6 and also, even, namely to cast throw upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the uncleaness you; your/yours(sg) and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) into (+acc) ć
Na:3:6 and I-will-CAST, I-should-CAST upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-be-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc)  
Na:3:6 Na_3:6_1 Na_3:6_2 Na_3:6_3 Na_3:6_4 Na_3:6_5 Na_3:6_6 Na_3:6_7 Na_3:6_8 Na_3:6_9 Na_3:6_10 Na_3:6_11 Na_3:6_12 Na_3:6_13 Na_3:6_14
Na:3:6 x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:7 καὶ ἔσται πᾶς ὁ ὁρῶν σε ἀποπηδήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ ἐρεῖ Δειλαία Νινευη· τίς στενάξει αὐτήν; πόθεν ζητήσω παράκλησιν αὐτῇ;
Na:3:7 And it shall be that every one that sees thee shall go down from thee, and shall say, Wretched Nineve! who shall lament for her? whence shall I seek comfort for her? (Nahum 3:7 Brenton)
Na:3:7 I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: «Spustoszona Niniwa!» Któż ulituje się nad nią? Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie? (Na 3:7 BT_4)
Na:3:7 καὶ ἔσται πᾶς ὁρῶν σε ἀποπηδήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ ἐρεῖ Δειλαία Νινευη· τίς στενάξει αὐτήν; πόθεν ζητήσω παράκλησιν αὐτῇ;
Na:3:7 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός); ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) παρά·κλησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Na:3:7 I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Naftali Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wzdychać/jęk On/ona/to/to samo Skąd; by pić By szukać Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie On/ona/to/to samo
Na:3:7 kai\ e)/stai pa=s o( o(rO=n se a)popEdE/setai a)po\ sou= kai\ e)rei= *deilai/a *nineuE· ti/s stena/Xei au)tE/n; po/Ten DZEtE/sO para/klEsin au)tE=|;
Na:3:7 kai estai pas ho horOn se apopEdEsetai apo su kai erei deilaia nineuE· tis stenaXei autEn; poTen DZEtEsO paraklEsin autE;
Na:3:7 C V9_FMI3S A1S_NSM RA_NSM V3_PAPNSM RP_AS VF_FAI3S P RP_GS C VF2_FAI3S A1A_NSF N_NSF RI_NSM VF_FAI3S RD_ASF D VF_FAI1S N3I_ASF RD_DSF
Na:3:7 and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of the mount; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell ć Naphtali who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to sigh/groan he/she/it/same from where; to drink to seek encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation he/she/it/same
Na:3:7 and he/she/it-will-be every (nom|voc) the (nom) mounts (gen); while SEE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical)   Nineveh (indecl) who/what/why (nom) he/she/it-will-SIGH/GROAN, you(sg)-will-be-SIGH/GROAN-ed (classical) her/it/same (acc) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) I-will-SEEK, I-should-SEEK encouragement (acc) her/it/same (dat)
Na:3:7 Na_3:7_1 Na_3:7_2 Na_3:7_3 Na_3:7_4 Na_3:7_5 Na_3:7_6 Na_3:7_7 Na_3:7_8 Na_3:7_9 Na_3:7_10 Na_3:7_11 Na_3:7_12 Na_3:7_13 Na_3:7_14 Na_3:7_15 Na_3:7_16 Na_3:7_17 Na_3:7_18 Na_3:7_19 Na_3:7_20
Na:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:8 ἑτοίμασαι μερίδα, ἅρμοσαι χορδήν, ἑτοίμασαι μερίδα, Αμων ἡ κατοικοῦσα ἐν ποταμοῖς, ὕδωρ κύκλῳ αὐτῆς, ἧς ἡ ἀρχὴ θάλασσα καὶ ὕδωρ τὰ τείχη αὐτῆς,
Na:3:8 Prepare thee a portion, tune the chord, prepare a portion for Ammon: she that dwells among the rivers, water is round about her, whose dominion is the sea, and whose walls are water. (Nahum 3:8 Brenton)
Na:3:8 Czyżeś lepsza niż No-Amon, które osiadło między rzekami - wody dokoła niego - a wałem jego było morze i wody jego murem. (Na 3:8 BT_4)
Na:3:8 ἑτοίμασαι μερίδα, ἅρμοσαι χορδήν, ἑτοίμασαι μερίδα, Αμων κατοικοῦσα ἐν ποταμοῖς, ὕδωρ κύκλῳ αὐτῆς, ἧς ἀρχὴ θάλασσα καὶ ὕδωρ τὰ τείχη αὐτῆς,
Na:3:8 ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἁρμόζω (αρμοζ-, αρμο·σ-, αρμο·σ-, -, ηρμοσ-, -)   ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ Ἀμών, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ποταμός, -οῦ, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων αὐτός αὐτή αὐτό
Na:3:8 Do gotowy Część By łączyć się Do gotowy Część Amon By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rzeka Woda W kole On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Początek Morze I też, nawet, mianowicie Woda Ściana On/ona/to/to samo
Na:3:8 e(toi/masai meri/da, a(/rmosai CHordE/n, e(toi/masai meri/da, *amOn E( katoikou=sa e)n potamoi=s, u(/dOr ku/klO| au)tE=s, E(=s E( a)rCHE\ Ta/lassa kai\ u(/dOr ta\ tei/CHE au)tE=s,
Na:3:8 hetoimasai merida, harmosai CHordEn, hetoimasai merida, amOn hE katoikusa en potamois, hydOr kyklO autEs, hEs hE arCHE Talassa kai hydOr ta teiCHE autEs,
Na:3:8 VA_AAN N3D_ASF VA_AAN N1_ASF VA_AAN N3D_ASF N_NSF RA_NSF V2_PAPNSF P N2_DPM N3_NSN N2_DSM RD_GSF RR_GSF RA_NSF N1_NSF N1S_NSF C N3_NSN RA_NPN N3E_NPN RD_GSF
Na:3:8 to ready part to join ć to ready part Amon the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among river water in a circle he/she/it/same who/whom/which the beginning sea and also, even, namely water the wall he/she/it/same
Na:3:8 to-READY, be-you(sg)-READY-ed!, he/she/it-happens-to-READY (opt) ??? (acc) to-JOIN, be-you(sg)-JOIN-ed!, he/she/it-happens-to-JOIN (opt)   to-READY, be-you(sg)-READY-ed!, he/she/it-happens-to-READY (opt) ??? (acc) Amon (indecl) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) rivers (dat) water (nom|acc|voc) in a circle her/it/same (gen) who/whom/which (gen) the (nom) beginning (nom|voc) sea (nom|voc) and water (nom|acc|voc) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Na:3:8 Na_3:8_1 Na_3:8_2 Na_3:8_3 Na_3:8_4 Na_3:8_5 Na_3:8_6 Na_3:8_7 Na_3:8_8 Na_3:8_9 Na_3:8_10 Na_3:8_11 Na_3:8_12 Na_3:8_13 Na_3:8_14 Na_3:8_15 Na_3:8_16 Na_3:8_17 Na_3:8_18 Na_3:8_19 Na_3:8_20 Na_3:8_21 Na_3:8_22 Na_3:8_23
Na:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:9 καὶ Αἰθιοπία ἡ ἰσχὺς αὐτῆς καὶ Αἴγυπτος, καὶ οὐκ ἔστιν πέρας τῆς φυγῆς, καὶ Λίβυες ἐγένοντο βοηθοὶ αὐτῆς.
Na:3:9 And Ethiopia is her strength, and Egypt; and there was no limit of the flight of her enemies; and the Libyans became her helpers. (Nahum 3:9 Brenton)
Na:3:9 Kusz był jego siłą i Egipt; i nie miało ono granic. Put i Libijczycy nieśli ci pomoc. (Na 3:9 BT_4)
Na:3:9 καὶ Αἰθιοπία ἰσχὺς αὐτῆς καὶ Αἴγυπτος, καὶ οὐκ ἔστιν πέρας τῆς φυγῆς, καὶ Λίβυες ἐγένοντο βοηθοὶ αὐτῆς.
Na:3:9 καί Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό φυγή, -ῆς, ἡ καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Na:3:9 I też, nawet, mianowicie Etiopia Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Lot I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pomocny; by pomagać On/ona/to/to samo
Na:3:9 kai\ *ai)Tiopi/a E( i)sCHu\s au)tE=s kai\ *ai)/guptos, kai\ ou)k e)/stin pe/ras tE=s fugE=s, kai\ *li/bues e)ge/nonto boEToi\ au)tE=s.
Na:3:9 kai aiTiopia hE isCHys autEs kai aigyptos, kai uk estin peras tEs fygEs, kai libyes egenonto boEToi autEs.
Na:3:9 C N1A_NSF RA_NSF N3_NSF RD_GSF C N2_NSF D D V9_PAI3S N3T_NSN RA_GSF N1_GSF C N_NPM VBI_AMI3P N2_NPM RD_GSF
Na:3:9 and also, even, namely Ethiopia the strength he/she/it/same and also, even, namely Egypt [country of] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the flight and also, even, namely ć to become become, happen helpful; to help he/she/it/same
Na:3:9 and Ethiopia (nom|voc) the (nom) strength (nom) her/it/same (gen) and Egypt (nom) and not he/she/it-is final decision (nom|acc|voc) the (gen) flight (gen) and   they-were-BECOME-ed helpful ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-HELP-ing (opt) her/it/same (gen)
Na:3:9 Na_3:9_1 Na_3:9_2 Na_3:9_3 Na_3:9_4 Na_3:9_5 Na_3:9_6 Na_3:9_7 Na_3:9_8 Na_3:9_9 Na_3:9_10 Na_3:9_11 Na_3:9_12 Na_3:9_13 Na_3:9_14 Na_3:9_15 Na_3:9_16 Na_3:9_17 Na_3:9_18
Na:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:10 καὶ αὐτὴ εἰς μετοικεσίαν πορεύσεται αἰχμάλωτος, καὶ τὰ νήπια αὐτῆς ἐδαφιοῦσιν ἐπ’ ἀρχὰς πασῶν τῶν ὁδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς βαλοῦσιν κλήρους, καὶ πάντες οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς δεθήσονται χειροπέδαις.
Na:3:10 Yet she shall go as a prisoner into captivity, and they shall dash her infants against the ground at the top of all her ways: and they shall cast lots upon all her glorious possessions, and all her nobles shall be bound in chains. (Nahum 3:10 Brenton)
Na:3:10 Lecz i ono w niewolę poszło - na wygnanie; nawet niemowlęta jego roztrzaskiwano na rogach wszystkich ulic; o jego zaś najznakomitszych rzucano losy i wszystkich jego dostojników zakuto w kajdany. (Na 3:10 BT_4)
Na:3:10 καὶ αὐτὴ εἰς μετοικεσίαν πορεύσεται αἰχμάλωτος, καὶ τὰ νήπια αὐτῆς ἐδαφιοῦσιν ἐπ’ ἀρχὰς πασῶν τῶν ὁδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς βαλοῦσιν κλήρους, καὶ πάντες οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς δεθήσονται χειροπέδαις.
Na:3:10 καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μετ·οικεσία, -ας, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό νήπιος -ία -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐδαφίζω (-, εδαφι(ε)·[σ]-, εδαφι·σ-, -, -, εδαφισ·θ-) ἐπί ἀρχή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον αὐτός αὐτή αὐτό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) κλῆρος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)  
Na:3:10 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Deportacja By iść Pojmany; pojmany I też, nawet, mianowicie Noworodek On/ona/to/to samo Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sławny sławny, sławny On/ona/to/to samo By rzucać Los I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Urzędnik mający władzę sędziowską On/ona/to/to samo By wiązać
Na:3:10 kai\ au)tE\ ei)s metoikesi/an poreu/setai ai)CHma/lOtos, kai\ ta\ nE/pia au)tE=s e)dafiou=sin e)p’ a)rCHa\s pasO=n tO=n o(dO=n au)tE=s, kai\ e)pi\ pa/nta ta\ e)/ndoXa au)tE=s balou=sin klE/rous, kai\ pa/ntes oi( megista=nes au)tE=s deTE/sontai CHeirope/dais.
Na:3:10 kai autE eis metoikesian poreusetai aiCHmalOtos, kai ta nEpia autEs edafiusin ep’ arCHas pasOn tOn hodOn autEs, kai epi panta ta endoXa autEs balusin klErus, kai pantes hoi megistanes autEs deTEsontai CHeiropedais.
Na:3:10 C RD_NSF P N1A_ASF VF_FMI3S A1B_NSF C RA_NPN A1A_NPN RD_GSF VF2_FAI3P P N1_APF A1S_GPF RA_GPF N2_GPF RD_GSF C P A1S_APN RA_APN A1B_APN RD_GSF VF2_FAI3P N2_APM C A1S_NPM RA_NPM N3_NPM RD_GSF VC_FPI3P N1_DPF
Na:3:10 and also, even, namely he/she/it/same into (+acc) deportation to go captive; captive and also, even, namely the infant he/she/it/same to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing beginning every all, each, every, the whole of the way/road he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the glorious illustrious, renowned he/she/it/same to throw lot and also, even, namely every all, each, every, the whole of the magistrate he/she/it/same to bind ć
Na:3:10 and she/it/same (nom) into (+acc) deportation (acc) he/she/it-will-be-GO-ed captive (nom); captive ([Adj] nom) and the (nom|acc) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) her/it/same (gen) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) beginnings (acc) all (gen) the (gen) ways/roads (gen) her/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) glorious ([Adj] nom|acc|voc) her/it/same (gen) they-will-THROW, going-to-THROW (fut ptcp) (dat), upon THROW-ing (dat) lots (acc) and all (nom|voc) the (nom) magistrates (nom|voc) her/it/same (gen) they-will-be-BIND-ed  
Na:3:10 Na_3:10_1 Na_3:10_2 Na_3:10_3 Na_3:10_4 Na_3:10_5 Na_3:10_6 Na_3:10_7 Na_3:10_8 Na_3:10_9 Na_3:10_10 Na_3:10_11 Na_3:10_12 Na_3:10_13 Na_3:10_14 Na_3:10_15 Na_3:10_16 Na_3:10_17 Na_3:10_18 Na_3:10_19 Na_3:10_20 Na_3:10_21 Na_3:10_22 Na_3:10_23 Na_3:10_24 Na_3:10_25 Na_3:10_26 Na_3:10_27 Na_3:10_28 Na_3:10_29 Na_3:10_30 Na_3:10_31 Na_3:10_32
Na:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:11 καὶ σὺ μεθυσθήσῃ καὶ ἔσῃ ὑπερεωραμένη, καὶ σὺ ζητήσεις σεαυτῇ στάσιν ἐξ ἐχθρῶν.
Na:3:11 And thou shalt be drunken, and shalt be overlooked; and thou shalt seek for thyself strength because of thine enemies. (Nahum 3:11 Brenton)
Na:3:11 Także i ty upojona będziesz i zamroczona; również ty będziesz szukała ochrony przed wrogiem. (Na 3:11 BT_4)
Na:3:11 καὶ σὺ μεθυσθήσῃ καὶ ἔσῃ ὑπερεωραμένη, καὶ σὺ ζητήσεις σεαυτῇ στάσιν ἐξ ἐχθρῶν.
Na:3:11 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζήτησις, -εως, ἡ; ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ στάσις, -εως, ἡ; ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκ ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Na:3:11 I też, nawet, mianowicie Ty By stawać się pijany I też, nawet, mianowicie By być By przeoczać {By górować} I też, nawet, mianowicie Ty Badanie; by szukać Siebie Stacji/miejsce; by powodować stać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wrogość; wrogi
Na:3:11 kai\ su\ meTusTE/sE| kai\ e)/sE| u(pereOrame/nE, kai\ su\ DZEtE/seis seautE=| sta/sin e)X e)CHTrO=n.
Na:3:11 kai sy meTysTEsE kai esE hypereOramenE, kai sy DZEtEseis seautE stasin eX eCHTrOn.
Na:3:11 C RP_NS VC_FPI2S C VF_FMI2S VM_XMINFS C RP_NS VF_FAI2S RD_DSF N3I_ASF P N2_GPM
Na:3:11 and also, even, namely you to get drunk and also, even, namely to be to overlook and also, even, namely you investigation; to seek yourself station/place; to cause to stand out of (+gen) ἐξ before vowels enmity; hostile
Na:3:11 and you(sg) (nom) you(sg)-will-be-GET-ed-DRUNK and you(sg)-will-be having-been-OVERLOOK-ed (nom|voc) and you(sg) (nom) investigations (acc, nom|voc); you(sg)-will-SEEK yourself (dat) station/place (acc); upon CAUSE-ing-TO-STand (dat) out of (+gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen)
Na:3:11 Na_3:11_1 Na_3:11_2 Na_3:11_3 Na_3:11_4 Na_3:11_5 Na_3:11_6 Na_3:11_7 Na_3:11_8 Na_3:11_9 Na_3:11_10 Na_3:11_11 Na_3:11_12 Na_3:11_13
Na:3:11 x x x x x x x x x x x x x
Na:3:12 πάντα τὰ ὀχυρώματά σου συκαῖ σκοποὺς ἔχουσαι· ἐὰν σαλευθῶσιν, καὶ πεσοῦνται εἰς στόμα ἔσθοντος.
Na:3:12 All thy strong-holds are as fig-trees having watchers: if they be shaken, they shall fall into the mouth of the eater. (Nahum 3:12 Brenton)
Na:3:12 Wszystkie warownie twoje - to drzewa figowe z wczesnymi owocami; gdy się je potrząśnie, wpadną do ust spożywającego. (Na 3:12 BT_4)
Na:3:12 πάντα τὰ ὀχυρώματά σου συκαῖ σκοποὺς ἔχουσαι· ἐὰν σαλευθῶσιν, καὶ πεσοῦνται εἰς στόμα ἔσθοντος.
Na:3:12 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συκῆ, -ῆς, ἡ σκοπός, -οῦ, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] στόμα[τ], -ατος, τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Na:3:12 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Ty; twój/twój(sg) Figi {Stroju} drzewo Cel [zobacz zakres] By mieć Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By trząść się (drżenie) I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por By jeść
Na:3:12 pa/nta ta\ o)CHurO/mata/ sou sukai= skopou\s e)/CHousai· e)a\n saleuTO=sin, kai\ pesou=ntai ei)s sto/ma e)/sTontos.
Na:3:12 panta ta oCHyrOmata su sykai skopus eCHusai· ean saleuTOsin, kai pesuntai eis stoma esTontos.
Na:3:12 A1S_NPN RA_NPN N3M_NPN RP_GS N1_NPF N2_APM V1_PAPNPF C VC_APS3P C VF2_FMI3P P N3M_ASN V1_PAPGSM
Na:3:12 every all, each, every, the whole of the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress you; your/yours(sg) fig tree target [see scope] to have if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to shake (tremor) and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. into (+acc) mouth/maw stoma to eat
Na:3:12 all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) entrenchments (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) fig trees (nom|voc) targets (acc) while HAVE-ing (nom|voc) if-ever they-should-be-SHAKE-ed and they-will-be-FALL-ed into (+acc) mouth/maw (nom|acc|voc) while EAT-ing (gen)
Na:3:12 Na_3:12_1 Na_3:12_2 Na_3:12_3 Na_3:12_4 Na_3:12_5 Na_3:12_6 Na_3:12_7 Na_3:12_8 Na_3:12_9 Na_3:12_10 Na_3:12_11 Na_3:12_12 Na_3:12_13 Na_3:12_14
Na:3:12 x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:13 ἰδοὺ ὁ λαός σου ὡς γυναῖκες ἐν σοί· τοῖς ἐχθροῖς σου ἀνοιγόμεναι ἀνοιχθήσονται πύλαι τῆς γῆς σου, καὶ καταφάγεται πῦρ τοὺς μοχλούς σου.
Na:3:13 Behold, thy people within thee are as women: the gates of thy land shall surely be opened to thine enemies: the fire shall devour thy bars. (Nahum 3:13 Brenton)
Na:3:13 Oto lud twój: kobiety pośród ciebie; nieprzyjaciołom twoim staną otworem bramy twego kraju; ogień strawi twoje zawory. (Na 3:13 BT_4)
Na:3:13 ἰδοὺ λαός σου ὡς γυναῖκες ἐν σοί· τοῖς ἐχθροῖς σου ἀνοιγόμεναι ἀνοιχθήσονται πύλαι τῆς γῆς σου, καὶ καταφάγεται πῦρ τοὺς μοχλούς σου.
Na:3:13 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Na:3:13 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wrogi Ty; twój/twój(sg) By otwierać By otwierać Brama Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ogień Ty; twój/twój(sg)
Na:3:13 i)dou\ o( lao/s sou O(s gunai=kes e)n soi/· toi=s e)CHTroi=s sou a)noigo/menai a)noiCHTE/sontai pu/lai tE=s gE=s sou, kai\ katafa/getai pu=r tou\s moCHlou/s sou.
Na:3:13 idu ho laos su hOs gynaikes en soi· tois eCHTrois su anoigomenai anoiCHTEsontai pylai tEs gEs su, kai katafagetai pyr tus moCHlus su.
Na:3:13 I RA_NSM N2_NSM RP_GS C N3K_NPF P RP_DS RA_DPM N2_DPM RP_GS V1_PMPNPF VQ_FPI3P N1_NPF RA_GSF N1_GSF RP_GS C VF_FMI3S N3_ASN RA_APM N2_APM RP_GS
Na:3:13 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the people you; your/yours(sg) as/like woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub the hostile you; your/yours(sg) to open up to open up gate the earth/land you; your/yours(sg) and also, even, namely to devour be eaten away, eat away fire the ć you; your/yours(sg)
Na:3:13 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like women/wives (nom|voc) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (dat) hostile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while being-OPEN-ed-UP (nom|voc) they-will-be-OPEN-ed-UP gates (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed fire (nom|acc|voc) the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Na:3:13 Na_3:13_1 Na_3:13_2 Na_3:13_3 Na_3:13_4 Na_3:13_5 Na_3:13_6 Na_3:13_7 Na_3:13_8 Na_3:13_9 Na_3:13_10 Na_3:13_11 Na_3:13_12 Na_3:13_13 Na_3:13_14 Na_3:13_15 Na_3:13_16 Na_3:13_17 Na_3:13_18 Na_3:13_19 Na_3:13_20 Na_3:13_21 Na_3:13_22 Na_3:13_23
Na:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:14 ὕδωρ περιοχῆς ἐπίσπασαι σεαυτῇ καὶ κατακράτησον τῶν ὀχυρωμάτων σου, ἔμβηθι εἰς πηλὸν καὶ συμπατήθητι ἐν ἀχύροις, κατακράτησον ὑπὲρ πλίνθον·
Na:3:14 Draw thee water for a siege, and well secure thy strong-holds: enter into the clay, and be thou trodden in the chaff, make the fortifications stronger than brick. (Nahum 3:14 Brenton)
Na:3:14 Naczerp wody na czas twojego oblężenia. Umocnij twoje szańce. Wejdź w błoto i ugniataj glinę; weź formę ceglaną. (Na 3:14 BT_4)
Na:3:14 ὕδωρ περιοχῆς ἐπίσπασαι σεαυτῇ καὶ κατακράτησον τῶν ὀχυρωμάτων σου, ἔμβηθι εἰς πηλὸν καὶ συμπατήθητι ἐν ἀχύροις, κατακράτησον ὑπὲρ πλίνθον·
Na:3:14 ὕδωρ, ὕδατος, τό περι·οχή, -ῆς, ἡ ἐπι·σπάω (επι+σπ(α)-, -, επι+σπα·σ-, -, -, επι+σπασ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί   ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμ·βαίνω (εν+βαιν-, -, 2nd ath. εν+β(η)-/ath. εν+β(α)-, -, -, -) εἰς[1] πηλός, -οῦ, ὁ καί συμ·πατέω [LXX] (συν+πατ(ε)-, συν+πατη·σ-, συν+πατη·σ-, -, -, συν+πατη·θ-) ἐν ἄχυρον, -ου, τό   ὑπέρ  
Na:3:14 Woda pericope Do ??? Siebie I też, nawet, mianowicie Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Ty; twój/twój(sg) By zaokrętować się Do (+przyspieszenie) Glina I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Plewy Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja)
Na:3:14 u(/dOr perioCHE=s e)pi/spasai seautE=| kai\ katakra/tEson tO=n o)CHurOma/tOn sou, e)/mbETi ei)s pElo\n kai\ sumpatE/TEti e)n a)CHu/rois, katakra/tEson u(pe\r pli/nTon·
Na:3:14 hydOr perioCHEs epispasai seautE kai katakratEson tOn oCHyrOmatOn su, embETi eis pElon kai sympatETEti en aCHyrois, katakratEson hyper plinTon·
Na:3:14 N3_NSN N1_GSF VA_AAN RD_DSF C VF_FAPNSN RA_GPN N3M_GPN RP_GS VD_APD2S P N2_ASM C VC_APD2S P N2N_DPN VF_FAPASN P N2_ASF
Na:3:14 water pericope to ??? yourself and also, even, namely ć the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress you; your/yours(sg) to embark into (+acc) clay and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chaff ć above (+acc), on behalf of (+gen) ć
Na:3:14 water (nom|acc|voc) pericope (gen) you(sg)-are-being-???-ed, to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) yourself (dat) and   the (gen) entrenchments (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-EMBARK-you(sg)! into (+acc) clay (acc) and be-you(sg)-???-ed! in/among/by (+dat) chaffs (dat)   above (+acc), on behalf of (+gen)  
Na:3:14 Na_3:14_1 Na_3:14_2 Na_3:14_3 Na_3:14_4 Na_3:14_5 Na_3:14_6 Na_3:14_7 Na_3:14_8 Na_3:14_9 Na_3:14_10 Na_3:14_11 Na_3:14_12 Na_3:14_13 Na_3:14_14 Na_3:14_15 Na_3:14_16 Na_3:14_17 Na_3:14_18 Na_3:14_19
Na:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:15 ἐκεῖ καταφάγεταί σε πῦρ, ἐξολεθρεύσει σε ῥομφαία, καταφάγεταί σε ὡς ἀκρίς, καὶ βαρυνθήσῃ ὡς βροῦχος.
Na:3:15 There the fire shall devour thee; the sword shall utterly destroy thee, it shall devour thee as the locust, and thou shalt be pressed down as a palmerworm. (Nahum 3:15 Brenton)
Na:3:15 Tam pochłonie cię ogień, wytnie cię miecz, pożre cię jak szarańcza; rozmnóż się jak chrząszcz, rozmnóż się jak konik polny. (Na 3:15 BT_4)
Na:3:15 ἐκεῖ καταφάγεταί σε πῦρ, ἐξολεθρεύσει σε ῥομφαία, καταφάγεταί σε ὡς ἀκρίς, καὶ βαρυνθήσῃ ὡς βροῦχος.
Na:3:15 ἐκεῖ κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πῦρ, -ρός, τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὡς  
Na:3:15 Tam By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ty; twój/twój(sg) Ogień By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty; twój/twój(sg) Szpada By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Szarańcza I też, nawet, mianowicie By obciążać Jak/jak
Na:3:15 e)kei= katafa/getai/ se pu=r, e)XoleTreu/sei se r(omfai/a, katafa/getai/ se O(s a)kri/s, kai\ barunTE/sE| O(s brou=CHos.
Na:3:15 ekei katafagetai se pyr, eXoleTreusei se romfaia, katafagetai se hOs akris, kai barynTEsE hOs bruCHos.
Na:3:15 D VF_FMI3S RP_AS N3_ASN VF_FAI3S RP_AS N1A_NSF VF_FMI3S RP_AS C N3D_NSF C VC_FPI2S C N2_NSM
Na:3:15 there to devour be eaten away, eat away you; your/yours(sg) fire to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination you; your/yours(sg) sword to devour be eaten away, eat away you; your/yours(sg) as/like locust and also, even, namely to weigh down as/like ć
Na:3:15 there he/she/it-will-be-DEVOUR-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) fire (nom|acc|voc) he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) sword (nom|voc) he/she/it-will-be-DEVOUR-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) as/like locust (nom) and you(sg)-will-be-WEIGH-ed-DOWN as/like  
Na:3:15 Na_3:15_1 Na_3:15_2 Na_3:15_3 Na_3:15_4 Na_3:15_5 Na_3:15_6 Na_3:15_7 Na_3:15_8 Na_3:15_9 Na_3:15_10 Na_3:15_11 Na_3:15_12 Na_3:15_13 Na_3:15_14 Na_3:15_15
Na:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:16 ἐπλήθυνας τὰς ἐμπορίας σου ὑπὲρ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ· βροῦχος ὥρμησεν καὶ ἐξεπετάσθη.
Na:3:16 Thou hast multiplied thy merchandise beyond the stars of heaven: the palmerworm has attacked it, and has flown away. (Nahum 3:16 Brenton)
Na:3:16 Rozmnożyłaś swoich kupców ponad gwiazdy niebios; szarańcza wykluje się z oprzędu i uleci. (Na 3:16 BT_4)
Na:3:16 ἐπλήθυνας τὰς ἐμπορίας σου ὑπὲρ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ· βροῦχος ὥρμησεν καὶ ἐξεπετάσθη.
Na:3:16 πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἐμ·πορία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑπέρ ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   ὁρμάω (ορμ(α)-, ορμη·σ-, ορμη·σ-, -, -, -) καί ἐκ·πετάννυμι, -πετάζω (εκ+πεταζ-, εκ+πετα·σ-, εκ+πετα·σ-, -, -, εκ+πετασ·θ-)
Na:3:16 By wzrastać/mnóż się Handlowy biznes {interes}, towar Ty; twój/twój(sg) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Gwiezdny Nieba/niebo By gnać głową naprzód I też, nawet, mianowicie Do ???
Na:3:16 e)plE/Tunas ta\s e)mpori/as sou u(pe\r ta\ a)/stra tou= ou)ranou=· brou=CHos O(/rmEsen kai\ e)Xepeta/sTE.
Na:3:16 eplETynas tas emporias su hyper ta astra tu uranu· bruCHos hOrmEsen kai eXepetasTE.
Na:3:16 VAI_AAI2S RA_APF N1A_APF RP_GS P RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM N2_NSM VAI_AAI3S C VCI_API3S
Na:3:16 to increase/multiply the trade business, merchandise you; your/yours(sg) above (+acc), on behalf of (+gen) the star the sky/heaven ć to rush headlong and also, even, namely to ???
Na:3:16 you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed the (acc) trade (gen), trades (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen)   he/she/it-RUSH HEADLONG-ed and he/she/it-was-???-ed
Na:3:16 Na_3:16_1 Na_3:16_2 Na_3:16_3 Na_3:16_4 Na_3:16_5 Na_3:16_6 Na_3:16_7 Na_3:16_8 Na_3:16_9 Na_3:16_10 Na_3:16_11 Na_3:16_12 Na_3:16_13
Na:3:16 x x x x x x x x x x x x x
Na:3:17 ἐξήλατο ὡς ἀττέλεβος ὁ σύμμικτός σου, ὡς ἀκρὶς ἐπιβεβηκυῖα ἐπὶ φραγμὸν ἐν ἡμέραις πάγους· ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν, καὶ ἀφήλατο, καὶ οὐκ ἔγνω τὸν τόπον αὐτῆς· οὐαὶ αὐτοῖς.
Na:3:17 Thy mixed multitude has suddenly departed as the grasshopper, as the locust perched on a hedge in a frosty day; the sun arises, and it flies off, and knows not its place: woe to them! (Nahum 3:17 Brenton)
Na:3:17 Stróże twoi jak szarańcza, a twoi urzędnicy jak mnóstwo koników polnych, które osiadają na murach w czasie zimna; wschodzi słońce, a odlatują, i nie wiadomo, gdzie ich miejsce. (Na 3:17 BT_4)
Na:3:17 ἐξήλατο ὡς ἀττέλεβος σύμμικτός σου, ὡς ἀκρὶς ἐπιβεβηκυῖα ἐπὶ φραγμὸν ἐν ἡμέραις πάγους· ἥλιος ἀνέτειλεν, καὶ ἀφήλατο, καὶ οὐκ ἔγνω τὸν τόπον αὐτῆς· οὐαὶ αὐτοῖς.
Na:3:17   ὡς   ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί φραγμός, -οῦ, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ πάγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) καί   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐαί αὐτός αὐτή αὐτό
Na:3:17 Jak/jak Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Szarańcza Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bariera W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Stromej skały/odkrywka Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By podnosić się wiosnę {sprężynę} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Miejsce On/ona/to/to samo Nieszczęście On/ona/to/to samo
Na:3:17 e)XE/lato O(s a)tte/lebos o( su/mmikto/s sou, O(s a)kri\s e)pibebEkui=a e)pi\ fragmo\n e)n E(me/rais pa/gous· o( E(/lios a)ne/teilen, kai\ a)fE/lato, kai\ ou)k e)/gnO to\n to/pon au)tE=s· ou)ai\ au)toi=s.
Na:3:17 eXElato hOs attelebos ho symmiktos su, hOs akris epibebEkyia epi fragmon en hEmerais pagus· ho hElios aneteilen, kai afElato, kai uk egnO ton topon autEs· uai autois.
Na:3:17 V3I_IMI3S C N2_NSM RA_NSM A1_NSM RP_GS C N3D_NSF VX_XAPNSF P N2_ASM P N1A_DPF N2_APM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S C VBI_AMI3S C D VZI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSF I RD_DPM
Na:3:17 ć as/like ć the ć you; your/yours(sg) as/like locust to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing barrier in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day crag/outcrop the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to rise spring up and also, even, namely ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the place he/she/it/same woe he/she/it/same
Na:3:17   as/like   the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like locust (nom) having ???-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) barrier (acc) in/among/by (+dat) days (dat) crag/outcrops (acc) the (nom) sun (nom) he/she/it-TO RISE-ed and   and not he/she/it-KNOW-ed the (acc) place (acc) her/it/same (gen) woe them/same (dat)
Na:3:17 Na_3:17_1 Na_3:17_2 Na_3:17_3 Na_3:17_4 Na_3:17_5 Na_3:17_6 Na_3:17_7 Na_3:17_8 Na_3:17_9 Na_3:17_10 Na_3:17_11 Na_3:17_12 Na_3:17_13 Na_3:17_14 Na_3:17_15 Na_3:17_16 Na_3:17_17 Na_3:17_18 Na_3:17_19 Na_3:17_20 Na_3:17_21 Na_3:17_22 Na_3:17_23 Na_3:17_24 Na_3:17_25 Na_3:17_26 Na_3:17_27
Na:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:18 ἐνύσταξαν οἱ ποιμένες σου, βασιλεὺς Ἀσσύριος ἐκοίμισεν τοὺς δυνάστας σου· ἀπῆρεν ὁ λαός σου ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκδεχόμενος.
Na:3:18 Thy shepherds have slumbered, the Assyrian king has laid low thy mighty men: thy people departed to the mountains, and there was none to receive them. (Nahum 3:18 Brenton)
Na:3:18 Drzemią pasterze twoi, królu asyryjski; zasnęli twoi mocarze - lud twój rozproszył się po górach, i nie ma, kto by go zgromadził. (Na 3:18 BT_4)
Na:3:18 ἐνύσταξαν οἱ ποιμένες σου, βασιλεὺς Ἀσσύριος ἐκοίμισεν τοὺς δυνάστας σου· ἀπῆρεν λαός σου ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ οὐκ ἦν ἐκδεχόμενος.
Na:3:18 νυστάζω (νυσταζ-, νυσταξ-, νυσταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεύς, -έως, ὁ   κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -) ὁ ἡ τό δυνάστης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ·δέχομαι (εκ+δεχ-, εκ+δεξ-, εκ+δεξ-, -, εκ+δεδεχ-, -)
Na:3:18 By zdrzemnąć się skinienie, drzemać, stawać się sennym Pastuch Ty; twój/twój(sg) Król Do ??? Najwyższy Ty; twój/twój(sg) By zabierać Ludzie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By czekać czekania dla, oczekiwać
Na:3:18 e)nu/staXan oi( poime/nes sou, basileu\s *)assu/rios e)koi/misen tou\s duna/stas sou· a)pE=ren o( lao/s sou e)pi\ ta\ o)/rE, kai\ ou)k E)=n o( e)kdeCHo/menos.
Na:3:18 enystaXan hoi poimenes su, basileus assyrios ekoimisen tus dynastas su· apEren ho laos su epi ta orE, kai uk En ho ekdeCHomenos.
Na:3:18 VAI_AAI3S RA_NPM N3_NPM RP_GS N3V_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_APM N1M_APM RP_GS VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_APN N3E_APN C D V9_IAI3S RA_NSM V1_PMPNSM
Na:3:18 to doze nod off, doze, become drowsy the shepherd you; your/yours(sg) king ć to ??? the sovereign you; your/yours(sg) to take away the people you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to wait wait for, expect
Na:3:18 they-DOZE-ed the (nom) shepherds (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) king (nom)   he/she/it-???-ed the (acc) sovereigns (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-TAKE-ed-AWAY the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) and not he/she/it-was the (nom) while being-WAIT-ed (nom)
Na:3:18 Na_3:18_1 Na_3:18_2 Na_3:18_3 Na_3:18_4 Na_3:18_5 Na_3:18_6 Na_3:18_7 Na_3:18_8 Na_3:18_9 Na_3:18_10 Na_3:18_11 Na_3:18_12 Na_3:18_13 Na_3:18_14 Na_3:18_15 Na_3:18_16 Na_3:18_17 Na_3:18_18 Na_3:18_19 Na_3:18_20 Na_3:18_21 Na_3:18_22
Na:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:3:19 οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ συντριβῇ σου, ἐφλέγμανεν ἡ πληγή σου· πάντες οἱ ἀκούοντες τὴν ἀγγελίαν σου κροτήσουσιν χεῖρας ἐπὶ σέ· διότι ἐπὶ τίνα οὐκ ἐπῆλθεν ἡ κακία σου διὰ παντός;
Na:3:19 There is no healing for thy bruise; thy wound has rankled: all that hear the report of thee shall clap their hands against thee; for upon whom has not thy wickedness passed continually? (Nahum 3:19 Brenton)
Na:3:19 Nie ma lekarstwa na twoją klęskę, nieuleczalna jest twoja rana. Wszyscy, którzy usłyszą wieść o tobie, w dłonie klaskać będą nad tobą; bo na kogóż nie przechodziła wciąż twoja niegodziwość? (Na 3:19 BT_4)
Na:3:19 οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ συντριβῇ σου, ἐφλέγμανεν πληγή σου· πάντες οἱ ἀκούοντες τὴν ἀγγελίαν σου κροτήσουσιν χεῖρας ἐπὶ σέ· διότι ἐπὶ τίνα οὐκ ἐπῆλθεν κακία σου διὰ παντός;
Na:3:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγγελία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ότι ἐπί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Na:3:19 ??? Przed przydechem mocnym By być Gojenie się By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Ty; twój/twój(sg) Uderzaj/plagę Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By słyszeć Wiadomość Ty; twój/twój(sg) Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Z powodu tego: Tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym Do zbliżanie siebie Źle źle, złośliwość Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Na:3:19 ou)k e)/stin i)/asis tE=| suntribE=| sou, e)fle/gmanen E( plEgE/ sou· pa/ntes oi( a)kou/ontes tE\n a)ggeli/an sou krotE/sousin CHei=ras e)pi\ se/· dio/ti e)pi\ ti/na ou)k e)pE=lTen E( kaki/a sou dia\ panto/s;
Na:3:19 uk estin iasis tE syntribE su, eflegmanen hE plEgE su· pantes hoi akuontes tEn angelian su krotEsusin CHeiras epi se· dioti epi tina uk epElTen hE kakia su dia pantos;
Na:3:19 D V9_PAI3S N3I_NSF RA_DSF N1_DSF RP_GS VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS A1S_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N1A_ASF RP_GS VF_FAI3P N3_APF P RP_AS C P RI_ASM D VBI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P A1S_GSM
Na:3:19 οὐχ before rough breathing to be healing the to break to crush completely, break (in pieces) you; your/yours(sg) ć the strike/plague you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the to hear the message you; your/yours(sg) ć hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) because of this: that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to oncoming the evil evil, malice you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Na:3:19 not he/she/it-is healing (nom) the (dat) you(sg)-are-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ing, you(sg)-should-be-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   the (nom) strike/plague (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (nom|voc) the (nom) while HEAR-ing (nom|voc) the (acc) message (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   hands (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because of this: that upon/over (+acc,+gen,+dat) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) not he/she/it-ONCOMING-ed the (nom) evil (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Na:3:19 Na_3:19_1 Na_3:19_2 Na_3:19_3 Na_3:19_4 Na_3:19_5 Na_3:19_6 Na_3:19_7 Na_3:19_8 Na_3:19_9 Na_3:19_10 Na_3:19_11 Na_3:19_12 Na_3:19_13 Na_3:19_14 Na_3:19_15 Na_3:19_16 Na_3:19_17 Na_3:19_18 Na_3:19_19 Na_3:19_20 Na_3:19_21 Na_3:19_22 Na_3:19_23 Na_3:19_24 Na_3:19_25 Na_3:19_26 Na_3:19_27 Na_3:19_28 Na_3:19_29 Na_3:19_30
Na:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x