Prz:7:1 Υἱέ, φύλασσε ἐμοὺς λόγους, τὰς δὲ ἐμὰς ἐντολὰς κρύψον παρὰ σεαυτῷ·
Prz:7:1 My son, keep my words, and hide with thee my commandments.
Prz:7:1 Synu, przestrzegaj słów moich, moje nakazy przechowuj u siebie! (Prz 7:1 BT_4)
Prz:7:1 Υἱέ, φύλασσε ἐμοὺς λόγους, τὰς δὲ ἐμὰς ἐντολὰς κρύψον παρὰ σεαυτῷ·
Prz:7:1 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐμός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ ἐμός -ή -όν ἐντολή, -ῆς, ἡ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) παρά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Prz:7:1 Syn By zabezpieczać się Mój/mój Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. zaś Mój/mój Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie By ukrywać się ukrywaj, kryj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Siebie
Prz:7:1 *ui(e/, fu/lasse e)mou\s lo/gous, ta\s de\ e)ma\s e)ntola\s kru/PSon para\ seautO=|·
Prz:7:1 yie, fylasse emus logus, tas de emas entolas kryPSon para seautO·
Prz:7:1 N2_VSM V1_PAD2S A1_APM N2_APM RA_APF x A1_APF N1_APF VA_AAD2S P RD_DSM
Prz:7:1 son to guard my/mine word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] my/mine precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition to hide conceal, skulk frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together yourself
Prz:7:1 son (voc) be-you(sg)-GUARD-ing! my/mine (acc) words (acc) the (acc) Yet my/mine (acc) precepts (acc) do-HIDE-you(sg)!, going-to-HIDE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) yourself (dat)
Prz:7:1 Prz_7:1_1 Prz_7:1_2 Prz_7:1_3 Prz_7:1_4 Prz_7:1_5 Prz_7:1_6 Prz_7:1_7 Prz_7:1_8 Prz_7:1_9 Prz_7:1_10 Prz_7:1_11
Prz:7:1 x x x x x x x x x x x
Prz:7:1a υἱέ, τίμα τὸν κύριον, καὶ ἰσχύσεις, πλὴν δὲ αὐτοῦ μὴ φοβοῦ ἄλλον.
Prz:7:1a My son, honour the Lord, and thou shalt be strong; and fear none but him: (Proverbs 7:1 Brenton)
Prz:7:1a  
Prz:7:1a υἱέ, τίμα τὸν κύριον, καὶ ἰσχύσεις, πλὴν δὲ αὐτοῦ μὴ φοβοῦ ἄλλον.
Prz:7:1a υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἰσχύσις, -εως, ἡ [LXX]; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) πλήν δέ αὐτός αὐτή αὐτό μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος)
Prz:7:1a Syn By zaszczycać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Potępienie; by mieć siła Z wyjątkiem zaś On/ona/to/to samo Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Inny
Prz:7:1a ui(e/, ti/ma to\n ku/rion, kai\ i)sCHu/seis, plE\n de\ au)tou= mE\ fobou= a)/llon.
Prz:7:1a hyie, tima ton kyrion, kai isCHyseis, plEn de autu mE fobu allon.
Prz:7:1a N2_VSM V3_PAD2S RA_ASM N2_ASM C VF_FAI2S D x RD_GSM D V2_PMD2S RD_ASM
Prz:7:1a son to honor the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely condemnation; to have strength except δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same not fear [see phobia]; to fear other
Prz:7:1a son to honour the lord and, also to be strong but, however but, and, however he, she, it, -self, same no, not to fear other
Prz:7:1a Prz_7:1a_1 Prz_7:1a_2 Prz_7:1a_3 Prz_7:1a_4 Prz_7:1a_5 Prz_7:1a_6 Prz_7:1a_7 Prz_7:1a_8 Prz_7:1a_9 Prz_7:1a_10 Prz_7:1a_11 Prz_7:1a_12
Prz:7:1a x x x x x x x x x x x x
Prz:7:2 φύλαξον ἐμὰς ἐντολάς, καὶ βιώσεις, τοὺς δὲ ἐμοὺς λόγους ὥσπερ κόρας ὀμμάτων·
Prz:7:2 keep my commandments, and thou shalt live; and keep my words as the pupils of thine eyes. (Proverbs 7:2 Brenton)
Prz:7:2 Strzeż mych nakazów, byś żył, jak źrenicy oka - mych uwag. (Prz 7:2 BT_4)
Prz:7:2 φύλαξον ἐμὰς ἐντολάς, καὶ βιώσεις, τοὺς δὲ ἐμοὺς λόγους ὥσπερ κόρας ὀμμάτων·
Prz:7:2 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐμός -ή -όν ἐντολή, -ῆς, ἡ καί βίωσις, -εως, ἡ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἐμός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ ὥσ·περ   ὄμμα[τ], -ατος, τό
Prz:7:2 By zabezpieczać się Mój/mój Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie I też, nawet, mianowicie Sposób życia; by żyć zaś Mój/mój Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Oko
Prz:7:2 fu/laXon e)ma\s e)ntola/s, kai\ biO/seis, tou\s de\ e)mou\s lo/gous O(/sper ko/ras o)mma/tOn·
Prz:7:2 fylaXon emas entolas, kai biOseis, tus de emus logus hOsper koras ommatOn·
Prz:7:2 VA_AAD2S A1_APF N1_APF C VF_FAI2S RA_APM x A1_APM N2_APM D N1_APF N3M_GPN
Prz:7:2 to guard my/mine precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition and also, even, namely manner of life; to live the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] my/mine word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć eye
Prz:7:2 do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) my/mine (acc) precepts (acc) and manner of lifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-LIVE the (acc) Yet my/mine (acc) words (acc) just as   eyes (gen)
Prz:7:2 Prz_7:2_1 Prz_7:2_2 Prz_7:2_3 Prz_7:2_4 Prz_7:2_5 Prz_7:2_6 Prz_7:2_7 Prz_7:2_8 Prz_7:2_9 Prz_7:2_10 Prz_7:2_11 Prz_7:2_12
Prz:7:2 x x x x x x x x x x x x
Prz:7:3 περίθου δὲ αὐτοὺς σοῖς δακτύλοις, ἐπίγραψον δὲ ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου.
Prz:7:3 And bind them on thy fingers, and write them on the table of thine heart. (Proverbs 7:3 Brenton)
Prz:7:3 Do palca je swego przymocuj, na tablicy serca je zapisz. (Prz 7:3 BT_4)
Prz:7:3 περίθου δὲ αὐτοὺς σοῖς δακτύλοις, ἐπίγραψον δὲ ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου.
Prz:7:3 περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δάκτυλος, -ου, ὁ ἐπι·γράφω (-, επι+γραψ-, επι+γραψ-, -, επι+γεγραφ-, -) δέ ἐπί ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:7:3 Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na zaś On/ona/to/to samo Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] By wpisywać (pisz na, pisany wszędzie {skończony}) zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szerokość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
Prz:7:3 peri/Tou de\ au)tou\s soi=s daktu/lois, e)pi/graPSon de\ e)pi\ to\ pla/tos tE=s kardi/as sou.
Prz:7:3 periTu de autus sois daktylois, epigraPSon de epi to platos tEs kardias su.
Prz:7:3 VE_AMD2S x RD_APM A1_DPM N2_DPM VA_AAD2S x P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Prz:7:3 to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same your/yours(sg); to rub worn, rub finger [see ptero-dactyl, winged finger] to inscribe (write upon, written over) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the width the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
Prz:7:3 be-you(sg)-AROUND ABOUT-ed! Yet them/same (acc) your/yours(sg) (dat); (fut opt) fingers (dat) do-INSCRIBE-you(sg)!, going-to-INSCRIBE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:7:3 Prz_7:3_1 Prz_7:3_2 Prz_7:3_3 Prz_7:3_4 Prz_7:3_5 Prz_7:3_6 Prz_7:3_7 Prz_7:3_8 Prz_7:3_9 Prz_7:3_10 Prz_7:3_11 Prz_7:3_12 Prz_7:3_13
Prz:7:3 x x x x x x x x x x x x x
Prz:7:4 εἶπον τὴν σοφίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι, τὴν δὲ φρόνησιν γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ,
Prz:7:4 Say that wisdom is thy sister, and gain prudence as an acquaintance for thyself; (Proverbs 7:4 Brenton)
Prz:7:4 Mów do mądrości: «Ma siostro!», przyjaciółką nazywaj roztropność, (Prz 7:4 BT_4)
Prz:7:4 εἶπον τὴν σοφίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι, τὴν δὲ φρόνησιν γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ,
Prz:7:4 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ σός -ή -όν ἀδελφή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ φρόνησις, -εως, ἡ   περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Prz:7:4 By mówić/opowiadaj Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Twój/twój(sg) Siostra By być zaś Przypatrywanie się By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) Siebie
Prz:7:4 ei)=pon tE\n sofi/an sE\n a)delfE\n ei)=nai, tE\n de\ fro/nEsin gnO/rimon peripoi/Esai seautO=|,
Prz:7:4 eipon tEn sofian sEn adelfEn einai, tEn de fronEsin gnOrimon peripoiEsai seautO,
Prz:7:4 VB_AAD2S RA_ASF N1A_ASF A1_ASF N1_ASF V9_PAN RA_ASF x N3I_ASF A1B_ASF VA_AMD2S RD_DSM
Prz:7:4 to say/tell the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] your/yours(sg) sister to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] contemplation ć to procure (keep) yourself
Prz:7:4 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) sapience (acc) your/yours(sg) (acc) sister (acc) to-be the (acc) Yet contemplation (acc)   to-PROCURE, be-you(sg)-PROCURE-ed!, he/she/it-happens-to-PROCURE (opt) yourself (dat)
Prz:7:4 Prz_7:4_1 Prz_7:4_2 Prz_7:4_3 Prz_7:4_4 Prz_7:4_5 Prz_7:4_6 Prz_7:4_7 Prz_7:4_8 Prz_7:4_9 Prz_7:4_10 Prz_7:4_11 Prz_7:4_12
Prz:7:4 x x x x x x x x x x x x
Prz:7:5 ἵνα σε τηρήσῃ ἀπὸ γυναικὸς ἀλλοτρίας καὶ πονηρᾶς, ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμβάληται.
Prz:7:5 that she may keep thee from the strange and wicked woman, if she should assail thee with flattering words. (Proverbs 7:5 Brenton)
Prz:7:5 abyś się ustrzegł przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką. (Prz 7:5 BT_4)
Prz:7:5 ἵνα σε τηρήσῃ ἀπὸ γυναικὸς ἀλλοτρίας καὶ πονηρᾶς, ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμβάληται.
Prz:7:5 ἵνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ἀπό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλότριος -ία -ον καί πονηρός -ά -όν ἐάν (εἰ ἄν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρός χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-)
Prz:7:5 żeby / ażeby / bo Ty; twój/twój(sg) By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Innego/inni I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ty; twój/twój(sg) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By wstrzykiwać
Prz:7:5 i(/na se tErE/sE| a)po\ gunaiko\s a)llotri/as kai\ ponEra=s, e)a/n se lo/gois toi=s pro\s CHa/rin e)mba/lEtai.
Prz:7:5 hina se tErEsE apo gynaikos allotrias kai ponEras, ean se logois tois pros CHarin embalEtai.
Prz:7:5 C RP_AS VA_AAS3S P N3K_GSF A1A_GSF C A1A_GSF C RP_AS N2_DPM RA_DPM P N3_ASF VB_AMS3S
Prz:7:5 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell you; your/yours(sg) to keep abide by, observe, keep watch over from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing woman/wife of another/others and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] you; your/yours(sg) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the toward (+acc,+gen,+dat) for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] to inject
Prz:7:5 so that / in order to /because you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg)-will-be-KEEP-ed, he/she/it-should-KEEP, you(sg)-should-be-KEEP-ed away from (+gen) woman/wife (gen) of another/others (gen), of another/others (acc) and wicked ([Adj] acc, gen) if-ever you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) words (dat) the (dat) toward (+acc,+gen,+dat) for; grace (acc) he/she/it-should-be-INJECT-ed
Prz:7:5 Prz_7:5_1 Prz_7:5_2 Prz_7:5_3 Prz_7:5_4 Prz_7:5_5 Prz_7:5_6 Prz_7:5_7 Prz_7:5_8 Prz_7:5_9 Prz_7:5_10 Prz_7:5_11 Prz_7:5_12 Prz_7:5_13 Prz_7:5_14 Prz_7:5_15
Prz:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:7:6 ἀπὸ γὰρ θυρίδος ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς τὰς πλατείας παρακύπτουσα,
Prz:7:6 For she looks from a window out of her house into the streets, at one whom she may see of the senseless ones, a young man void of understanding, (Proverbs 7:6 Brenton)
Prz:7:6 Przez okno bowiem swego domu, przez kratę się przyglądałem, (Prz 7:6 BT_4)
Prz:7:6 ἀπὸ γὰρ θυρίδος ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς τὰς πλατείας παρακύπτουσα,
Prz:7:6 ἀπό γάρ θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως παρα·κύπτω (παρα+κυπτ-, -, παρα+κυψ-, -, -, -)
Prz:7:6 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Okno Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Do ???
Prz:7:6 a)po\ ga\r Turi/dos e)k tou= oi)/kou au)tE=s ei)s ta\s platei/as paraku/ptousa,
Prz:7:6 apo gar Tyridos ek tu oiku autEs eis tas plateias parakyptusa,
Prz:7:6 P x N3D_GSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF P RA_APF A3U_APF V1_PAPNSF
Prz:7:6 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing for since, as window out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell he/she/it/same into (+acc) the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide to ???
Prz:7:6 away from (+gen) for window (gen) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! her/it/same (gen) into (+acc) the (acc) broad (gen), broads (acc); wide ([Adj] acc, gen) while ???-ing (nom|voc)
Prz:7:6 Prz_7:6_1 Prz_7:6_2 Prz_7:6_3 Prz_7:6_4 Prz_7:6_5 Prz_7:6_6 Prz_7:6_7 Prz_7:6_8 Prz_7:6_9 Prz_7:6_10 Prz_7:6_11
Prz:7:6 x x x x x x x x x x x
Prz:7:7 ὃν ἂν ἴδῃ τῶν ἀφρόνων τέκνων νεανίαν ἐνδεῆ φρενῶν
Prz:7:7 passing by the corner in the passages near her house, (Proverbs 7:7 Brenton)
Prz:7:7 ujrzałem wśród nieświadomych, poznałem pomiędzy chłopcami młodzieńca lekkomyślnego. (Prz 7:7 BT_4)
Prz:7:7 ὃν ἂν ἴδῃ τῶν ἀφρόνων τέκνων νεανίαν ἐνδεῆ φρενῶν
Prz:7:7 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα νεανίας, -ου, ὁ ἐν·δεής -ές φρήν, -ενός, ἡ
Prz:7:7 Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wycofywanie w myśli Dziecko Młody człowiek Biedny ???
Prz:7:7 o(\n a)/n i)/dE| tO=n a)fro/nOn te/knOn neani/an e)ndeE= frenO=n
Prz:7:7 hon an idE tOn afronOn teknOn neanian endeE frenOn
Prz:7:7 RR_ASM x VB_AAS3S RA_GPM A3N_GPM N2N_GPM N1T_ASM A3H_ASM N3_GPF
Prz:7:7 who/whom/which; to be ever (if ever) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the unthinking child young man indigent ???
Prz:7:7 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (gen) unthinking ([Adj] gen) children (gen) young man (acc) indigent ([Adj] acc, nom|acc|voc) ???s (gen)
Prz:7:7 Prz_7:7_1 Prz_7:7_2 Prz_7:7_3 Prz_7:7_4 Prz_7:7_5 Prz_7:7_6 Prz_7:7_7 Prz_7:7_8 Prz_7:7_9
Prz:7:7 x x x x x x x x x
Prz:7:8 παραπορευόμενον παρὰ γωνίαν ἐν διόδοις οἴκων αὐτῆς
Prz:7:8 and speaking, in the dark of the evening, (Proverbs 7:8 Brenton)
Prz:7:8 Przechodził ulicą obok narożnika, na drogę do domu jej wstąpił, (Prz 7:8 BT_4)
Prz:7:8 παραπορευόμενον παρὰ γωνίαν ἐν διόδοις οἴκων αὐτῆς
Prz:7:8 παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) παρά γωνία, -ας, ἡ ἐν   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:7:8 Do ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Kąt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo
Prz:7:8 paraporeuo/menon para\ gOni/an e)n dio/dois oi)/kOn au)tE=s
Prz:7:8 paraporeuomenon para gOnian en diodois oikOn autEs
Prz:7:8 V1_PMPASM P N1A_ASF P N2_DPF N2_GPM RD_GSF
Prz:7:8 to ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together corner in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć house; to dwell he/she/it/same
Prz:7:8 while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) corner (acc) in/among/by (+dat)   houses (gen); while DWELL-ing (nom) her/it/same (gen)
Prz:7:8 Prz_7:8_1 Prz_7:8_2 Prz_7:8_3 Prz_7:8_4 Prz_7:8_5 Prz_7:8_6 Prz_7:8_7
Prz:7:8 x x x x x x x
Prz:7:9 καὶ λαλοῦντα ἐν σκότει ἑσπερινῷ, ἡνίκα ἂν ἡσυχία νυκτερινὴ ᾖ καὶ γνοφώδης,
Prz:7:9 when there happens to be the stillness of night and of darkness: (Proverbs 7:9 Brenton)
Prz:7:9 o zmroku, o późnej godzinie, pod osłoną nocnych ciemności. (Prz 7:9 BT_4)
Prz:7:9 καὶ λαλοῦντα ἐν σκότει ἑσπερινῷ, ἡνίκα ἂν ἡσυχία νυκτερινὴ καὶ γνοφώδης,
Prz:7:9 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν σκότο·ς, -ους, τό   ἡνίκα ἄν ἡσυχία, -ας, ἡ; ἡσύχιος -ον   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί  
Prz:7:9 I też, nawet, mianowicie By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Spokojnie cisza, łagodnie, spokój, cisza, spokój, spokój {łatwość}, bycie niehałaśliwym; spokojny By być I też, nawet, mianowicie
Prz:7:9 kai\ lalou=nta e)n sko/tei e(sperinO=|, E(ni/ka a)/n E(suCHi/a nukterinE\ E)=| kai\ gnofO/dEs,
Prz:7:9 kai lalunta en skotei hesperinO, hEnika an hEsyCHia nykterinE E kai gnofOdEs,
Prz:7:9 C V2_PAPASM P N3E_DSN A1_DSN D x N1A_NSF A1_NSF V9_PAS3S C A3H_NSF
Prz:7:9 and also, even, namely to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness ć when ever (if ever) quietly stillness, gently, quiet, hush, calmness, ease, noiselessness; quiet ć to be and also, even, namely ć
Prz:7:9 and while SPEAK-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) darkness (dat)   when ever quietly (nom|voc); quiet ([Adj] nom|acc|voc)   he/she/it-should-be and  
Prz:7:9 Prz_7:9_1 Prz_7:9_2 Prz_7:9_3 Prz_7:9_4 Prz_7:9_5 Prz_7:9_6 Prz_7:9_7 Prz_7:9_8 Prz_7:9_9 Prz_7:9_10 Prz_7:9_11 Prz_7:9_12
Prz:7:9 x x x x x x x x x x x x
Prz:7:10 ἡ δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ, εἶδος ἔχουσα πορνικόν, ἣ ποιεῖ νέων ἐξίπτασθαι καρδίας.
Prz:7:10 and the woman meets him having the appearance of a harlot, that causes the hearts of young men to flutter. (Proverbs 7:10 Brenton)
Prz:7:10 Oto kobieta wychodzi naprzeciw - strój nierządnicy, a zamiar ukryty, (Prz 7:10 BT_4)
Prz:7:10 δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ, εἶδος ἔχουσα πορνικόν, ποιεῖ νέων ἐξίπτασθαι καρδίας.
Prz:7:10 ὁ ἡ τό δέ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον   καρδία, -ας, ἡ
Prz:7:10 zaś Kobiety/żona By spotykać się On/ona/to/to samo Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By mieć Kto/, który/, który By czynić/rób Statek; nowe/młode Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Prz:7:10 E( de\ gunE\ sunanta=| au)tO=|, ei)=dos e)/CHousa porniko/n, E(\ poiei= ne/On e)Xi/ptasTai kardi/as.
Prz:7:10 hE de gynE synanta autO, eidos eCHusa pornikon, hE poiei neOn eXiptasTai kardias.
Prz:7:10 RA_NSF x N3K_NSF V3_PAI3S RD_DSM N3E_ASN V1_PAPNSF A1_ASN RR_NSF V2_PAI3S A1A_GPM V1_PMN N1A_GSF
Prz:7:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] woman/wife to meet he/she/it/same appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to have ć who/whom/which to do/make ship; new/young ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Prz:7:10 the (nom) Yet woman/wife (nom) he/she/it-is-MEET-ing, you(sg)-are-being-MEET-ed, you(sg)-are-being-MEET-ed (classical), he/she/it-should-be-MEET-ing, you(sg)-should-be-being-MEET-ed him/it/same (dat) appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) while HAVE-ing (nom|voc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! ships (gen); new/young ([Adj] gen)   heart (gen), hearts (acc)
Prz:7:10 Prz_7:10_1 Prz_7:10_2 Prz_7:10_3 Prz_7:10_4 Prz_7:10_5 Prz_7:10_6 Prz_7:10_7 Prz_7:10_8 Prz_7:10_9 Prz_7:10_10 Prz_7:10_11 Prz_7:10_12 Prz_7:10_13
Prz:7:10 x x x x x x x x x x x x x
Prz:7:11 ἀνεπτερωμένη δέ ἐστιν καὶ ἄσωτος, ἐν οἴκῳ δὲ οὐχ ἡσυχάζουσιν οἱ πόδες αὐτῆς·
Prz:7:11 And she is fickle, and debauched, and her feet abide not at home. (Proverbs 7:11 Brenton)
Prz:7:11 wzburzona, nieopanowana, nie ustoi w domu jej noga: (Prz 7:11 BT_4)
Prz:7:11 ἀνεπτερωμένη δέ ἐστιν καὶ ἄσωτος, ἐν οἴκῳ δὲ οὐχ ἡσυχάζουσιν οἱ πόδες αὐτῆς·
Prz:7:11   δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί   ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:7:11 zaś By być I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom zaś ??? Przed przydechem mocnym By uspokajać się ize Stopa On/ona/to/to samo
Prz:7:11 a)nepterOme/nE de/ e)stin kai\ a)/sOtos, e)n oi)/kO| de\ ou)CH E(suCHa/DZousin oi( po/des au)tE=s·
Prz:7:11 anepterOmenE de estin kai asOtos, en oikO de uCH hEsyCHaDZusin hoi podes autEs·
Prz:7:11 VA_AMPNSF x V9_PAI3S C A1B_NSF P N2_DSM x D V1_PAI3P RA_NPM N3D_NPM RD_GSF
Prz:7:11 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to quiet-ize the foot he/she/it/same
Prz:7:11   Yet he/she/it-is and   in/among/by (+dat) house (dat) Yet not they-are-QUIET-IZE-ing, while QUIET-IZE-ing (dat) the (nom) feet (nom|voc) her/it/same (gen)
Prz:7:11 Prz_7:11_1 Prz_7:11_2 Prz_7:11_3 Prz_7:11_4 Prz_7:11_5 Prz_7:11_6 Prz_7:11_7 Prz_7:11_8 Prz_7:11_9 Prz_7:11_10 Prz_7:11_11 Prz_7:11_12 Prz_7:11_13
Prz:7:11 x x x x x x x x x x x x x
Prz:7:12 χρόνον γάρ τινα ἔξω ῥέμβεται, χρόνον δὲ ἐν πλατείαις παρὰ πᾶσαν γωνίαν ἐνεδρεύει.
Prz:7:12 For at one time she wanders without, and at another time she lies in wait in the streets, at every corner. (Proverbs 7:12 Brenton)
Prz:7:12 to na ulicy, to na placu, na każdym rogu czatuje. (Prz 7:12 BT_4)
Prz:7:12 χρόνον γάρ τινα ἔξω ῥέμβεται, χρόνον δὲ ἐν πλατείαις παρὰ πᾶσαν γωνίαν ἐνεδρεύει.
Prz:7:12 χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) γάρ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)   χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) δέ ἐν πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γωνία, -ας, ἡ ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -)
Prz:7:12 Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Dla odtąd, jak Jakiś/jakikolwiek Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kąt By czatować
Prz:7:12 CHro/non ga/r tina e)/XO r(e/mbetai, CHro/non de\ e)n platei/ais para\ pa=san gOni/an e)nedreu/ei.
Prz:7:12 CHronon gar tina eXO rembetai, CHronon de en plateiais para pasan gOnian enedreuei.
Prz:7:12 N2_ASM x RI_ASM D V1_PMI3S N2_ASM x P A3U_DPF P A1S_ASF N1A_ASF V1_PAI3S
Prz:7:12 time – a specific time (specified time) or space of time (a while). for since, as some/any outside; to have; to be permitted ć time – a specific time (specified time) or space of time (a while). δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of; to sprinkle corner to lie in wait
Prz:7:12 time (acc) for some/any (nom|acc), some/any (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED   time (acc) Yet in/among/by (+dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) corner (acc) he/she/it-is-LIE-ing-IN-WAIT, you(sg)-are-being-LIE-ed-IN-WAIT (classical)
Prz:7:12 Prz_7:12_1 Prz_7:12_2 Prz_7:12_3 Prz_7:12_4 Prz_7:12_5 Prz_7:12_6 Prz_7:12_7 Prz_7:12_8 Prz_7:12_9 Prz_7:12_10 Prz_7:12_11 Prz_7:12_12 Prz_7:12_13
Prz:7:12 x x x x x x x x x x x x x
Prz:7:13 εἶτα ἐπιλαβομένη ἐφίλησεν αὐτόν, ἀναιδεῖ δὲ προσώπῳ προσεῖπεν αὐτῷ
Prz:7:13 Then she caught him, and kissed him, and with an impudent face said to him, (Proverbs 7:13 Brenton)
Prz:7:13 Chwyciła go i obejmuje, z bezczelną miną doń rzekła: (Prz 7:13 BT_4)
Prz:7:13 εἶτα ἐπιλαβομένη ἐφίλησεν αὐτόν, ἀναιδεῖ δὲ προσώπῳ προσεῖπεν αὐτῷ
Prz:7:13 εἶτα/εἶτεν ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   δέ πρόσ·ωπον, -ου, τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:7:13 Wtedy By brać uchwyt z By całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo zaś Twarz On/ona/to/to samo
Prz:7:13 ei)=ta e)pilabome/nE e)fi/lEsen au)to/n, a)naidei= de\ prosO/pO| prosei=pen au)tO=|
Prz:7:13 eita epilabomenE efilEsen auton, anaidei de prosOpO proseipen autO
Prz:7:13 D VB_AMPNSF VAI_AAI3S RD_ASM A3H_DSM x N2N_DSN VBI_AAI3S RD_DSM
Prz:7:13 then to take hold of to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] face ć he/she/it/same
Prz:7:13 then upon being-TAKE-ed-HOLD-OF (nom|voc) he/she/it-KISS-ed him/it/same (acc)   Yet face (dat)   him/it/same (dat)
Prz:7:13 Prz_7:13_1 Prz_7:13_2 Prz_7:13_3 Prz_7:13_4 Prz_7:13_5 Prz_7:13_6 Prz_7:13_7 Prz_7:13_8 Prz_7:13_9
Prz:7:13 x x x x x x x x x
Prz:7:14 Θυσία εἰρηνική μοί ἐστιν, σήμερον ἀποδίδωμι τὰς εὐχάς μου·
Prz:7:14 I have a peace-offering; today I pay my vows: (Proverbs 7:14 Brenton)
Prz:7:14 «Miałam złożyć ofiarę biesiadną, dziś dopełniłam swych ślubów, (Prz 7:14 BT_4)
Prz:7:14 Θυσία εἰρηνική μοί ἐστιν, σήμερον ἀποδίδωμι τὰς εὐχάς μου·
Prz:7:14 θυσία, -ας, ἡ εἰρηνικός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σήμερον ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Prz:7:14 Ofiara gnębią, poświęcają Spokojny Ja By być Dzisiaj dzień By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ślub Ja
Prz:7:14 *Tusi/a ei)rEnikE/ moi/ e)stin, sE/meron a)podi/dOmi ta\s eu)CHa/s mou·
Prz:7:14 Tysia eirEnikE moi estin, sEmeron apodidOmi tas euCHas mu·
Prz:7:14 N1A_NSF A1_NSF RP_DS V9_PAI3S D V8_PAI1S RA_APF N1_APF RP_GS
Prz:7:14 sacrifice victimize, immolate peaceful I to be today day to give back restore, assign, impute, convey, refer the vow I
Prz:7:14 sacrifice (nom|voc) peaceful ([Adj] nom|voc) me (dat) he/she/it-is today I-am-GIVE BACK-ing the (acc) vows (acc) me (gen)
Prz:7:14 Prz_7:14_1 Prz_7:14_2 Prz_7:14_3 Prz_7:14_4 Prz_7:14_5 Prz_7:14_6 Prz_7:14_7 Prz_7:14_8 Prz_7:14_9
Prz:7:14 x x x x x x x x x
Prz:7:15 ἕνεκα τούτου ἐξῆλθον εἰς συνάντησίν σοι, ποθοῦσα τὸ σὸν πρόσωπον εὕρηκά σε·
Prz:7:15 therefore I came forth to meet thee, desiring thy face; and I have found thee. (Proverbs 7:15 Brenton)
Prz:7:15 wyszłam tobie naprzeciw, zaczęłam cię szukać, znalazłam. (Prz 7:15 BT_4)
Prz:7:15 ἕνεκα τούτου ἐξῆλθον εἰς συνάντησίν σοι, ποθοῦσα τὸ σὸν πρόσωπον εὕρηκά σε·
Prz:7:15 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πρόσ·ωπον, -ου, τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:7:15 Z powodu dla, dla To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Twarz By znajdować Ty; twój/twój(sg)
Prz:7:15 e(/neka tou/tou e)XE=lTon ei)s suna/ntEsi/n soi, poTou=sa to\ so\n pro/sOpon eu(/rEka/ se·
Prz:7:15 heneka tutu eXElTon eis synantEsin soi, poTusa to son prosOpon heurEka se·
Prz:7:15 P RD_GSM VBI_AAI1S P N3I_ASF RP_DS V2_PAPNSF RA_ASN A1_ASN N2N_ASN VX_XAI1S RP_AS
Prz:7:15 owing to for, for the sake of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come out into (+acc) meeting you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć the your/yours(sg); to rub worn, rub face to find you; your/yours(sg)
Prz:7:15 owing to this (gen) I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)   the (nom|acc) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) face (nom|acc|voc) I-have-FIND-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Prz:7:15 Prz_7:15_1 Prz_7:15_2 Prz_7:15_3 Prz_7:15_4 Prz_7:15_5 Prz_7:15_6 Prz_7:15_7 Prz_7:15_8 Prz_7:15_9 Prz_7:15_10 Prz_7:15_11 Prz_7:15_12
Prz:7:15 x x x x x x x x x x x x
Prz:7:16 κειρίαις τέτακα τὴν κλίνην μου, ἀμφιτάποις δὲ ἔστρωκα τοῖς ἀπ’ Αἰγύπτου·
Prz:7:16 I have spread my bed with sheets, and I have covered it with double tapestry from Egypt. (Proverbs 7:16 Brenton)
Prz:7:16 Kilimem swe łoże wysłałam, kobiercem wzorzystym z Egiptu, (Prz 7:16 BT_4)
Prz:7:16 κειρίαις τέτακα τὴν κλίνην μου, ἀμφιτάποις δὲ ἔστρωκα τοῖς ἀπ’ Αἰγύπτου·
Prz:7:16 κειρία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   δέ στρωννύω/στρώννυμι (στρωννυ-, στρω·σ-, στρω·σ-, εστρω·κ-, εστρω-, -) ὁ ἡ τό ἀπό Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Prz:7:16 Spoiwo Łóżko Ja zaś Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z]
Prz:7:16 keiri/ais te/taka tE\n kli/nEn mou, a)mfita/pois de\ e)/strOka toi=s a)p’ *ai)gu/ptou·
Prz:7:16 keiriais tetaka tEn klinEn mu, amfitapois de estrOka tois ap’ aigyptu·
Prz:7:16 N1A_DPF VX_XAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS A1B_DPF x VX_XAI1S RA_DPM P N2_GSF
Prz:7:16 binding material ć the bed I ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Egypt [country of]
Prz:7:16 binding materials (dat)   the (acc) bed (acc) me (gen)   Yet I-have-???-ed the (dat) away from (+gen) Egypt (gen)
Prz:7:16 Prz_7:16_1 Prz_7:16_2 Prz_7:16_3 Prz_7:16_4 Prz_7:16_5 Prz_7:16_6 Prz_7:16_7 Prz_7:16_8 Prz_7:16_9 Prz_7:16_10 Prz_7:16_11
Prz:7:16 x x x x x x x x x x x
Prz:7:17 διέρραγκα τὴν κοίτην μου κρόκῳ, τὸν δὲ οἶκόν μου κινναμώμῳ·
Prz:7:17 I have sprinkled my couch with saffron, and my house with cinnamon. (Proverbs 7:17 Brenton)
Prz:7:17 swą pościel mirrą skropiłam, aloesem i cynamonem. (Prz 7:17 BT_4)
Prz:7:17 διέρραγκα τὴν κοίτην μου κρόκῳ, τὸν δὲ οἶκόν μου κινναμώμῳ·
Prz:7:17   ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό δέ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κιννάμωμον v.l. κινά-, -ου, τό
Prz:7:17 Łóżko [zobacz spółkowanie] Ja zaś Dom Ja Cynamon
Prz:7:17 die/rragka tE\n koi/tEn mou kro/kO|, to\n de\ oi)=ko/n mou kinnamO/mO|·
Prz:7:17 dierranka tEn koitEn mu krokO, ton de oikon mu kinnamOmO·
Prz:7:17 VX_XAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS N2_DSM RA_ASM x N2_ASM RP_GS N2N_DSN
Prz:7:17 ć the bed [see coitus] I ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] house I cinnamon
Prz:7:17   the (acc) bed (acc) me (gen)   the (acc) Yet house (acc) me (gen) cinnamon (dat)
Prz:7:17 Prz_7:17_1 Prz_7:17_2 Prz_7:17_3 Prz_7:17_4 Prz_7:17_5 Prz_7:17_6 Prz_7:17_7 Prz_7:17_8 Prz_7:17_9 Prz_7:17_10
Prz:7:17 x x x x x x x x x x
Prz:7:18 ἐλθὲ καὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρθρου, δεῦρο καὶ ἐγκυλισθῶμεν ἔρωτι·
Prz:7:18 Come, and let us enjoy love until the morning; come, and let us embrace in love. (Proverbs 7:18 Brenton)
Prz:7:18 Chodź, pijmy rozkosz do rana, miłością się cieszmy, (Prz 7:18 BT_4)
Prz:7:18 ἐλθὲ καὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρθρου, δεῦρο καὶ ἐγκυλισθῶμεν ἔρωτι·
Prz:7:18 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί   φιλία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὄρθρος, -ου, ὁ δεῦρο καί   ἔρω[τ]ς, -ωτος, ὁ [LXX]
Prz:7:18 By przychodzić I też, nawet, mianowicie Miłość Aż; świtaj Świtaj Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie eros
Prz:7:18 e)lTe\ kai\ a)polau/sOmen fili/as e(/Os o)/rTrou, deu=ro kai\ e)gkulisTO=men e)/rOti·
Prz:7:18 elTe kai apolausOmen filias heOs orTru, deuro kai enkylisTOmen erOti·
Prz:7:18 VB_AAD2S C VA_AAS1P N1A_GSF D N2_GSM D C VA_AAS1P N3T_DSM
Prz:7:18 to come and also, even, namely ć love until; dawn dawn come!/here and now and also, even, namely ć eros
Prz:7:18 do-COME-you(sg)! and   love (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) dawn (gen) come!/here and now and   eros (dat)
Prz:7:18 Prz_7:18_1 Prz_7:18_2 Prz_7:18_3 Prz_7:18_4 Prz_7:18_5 Prz_7:18_6 Prz_7:18_7 Prz_7:18_8 Prz_7:18_9 Prz_7:18_10
Prz:7:18 x x x x x x x x x x
Prz:7:19 οὐ γὰρ πάρεστιν ὁ ἀνήρ μου ἐν οἴκῳ, πεπόρευται δὲ ὁδὸν μακρὰν
Prz:7:19 For my husband is not at home, but is gone on a long journey, (Proverbs 7:19 Brenton)
Prz:7:19 bo mąż poza domem przebywa, udał się w drogę daleką: (Prz 7:19 BT_4)
Prz:7:19 οὐ γὰρ πάρεστιν ἀνήρ μου ἐν οἴκῳ, πεπόρευται δὲ ὁδὸν μακρὰν
Prz:7:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δέ ὁδός, -οῦ, ἡ μακράν; μακρός -ά -όν
Prz:7:19 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom By iść zaś Drogi {Sposobu}/droga Daleko; daleko [zobacz makro]
Prz:7:19 ou) ga\r pa/restin o( a)nE/r mou e)n oi)/kO|, pepo/reutai de\ o(do\n makra\n
Prz:7:19 u gar parestin ho anEr mu en oikO, peporeutai de hodon makran
Prz:7:19 D x V9_PAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GS P N2_DSM VM_XMI3S x N2_ASF A1A_ASF
Prz:7:19 οὐχ before rough breathing for since, as to be present/here to be present, to have come the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house to go δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] way/road far; far [see macro]
Prz:7:19 not for he/she/it-is-BE-ing-PRESENT/HERE the (nom) man, husband (nom) me (gen) in/among/by (+dat) house (dat) he/she/it-has-been-GO-ed Yet way/road (acc) far; far ([Adj] acc)
Prz:7:19 Prz_7:19_1 Prz_7:19_2 Prz_7:19_3 Prz_7:19_4 Prz_7:19_5 Prz_7:19_6 Prz_7:19_7 Prz_7:19_8 Prz_7:19_9 Prz_7:19_10 Prz_7:19_11 Prz_7:19_12
Prz:7:19 x x x x x x x x x x x x
Prz:7:20 ἔνδεσμον ἀργυρίου λαβὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ, δι’ ἡμερῶν πολλῶν ἐπανήξει εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Prz:7:20 having taken in his hand a bundle of money: after many days he will return to his house. (Proverbs 7:20 Brenton)
Prz:7:20 wór pieniędzy zabrał ze sobą, ma wrócić na pełnię księżyca». (Prz 7:20 BT_4)
Prz:7:20 ἔνδεσμον ἀργυρίου λαβὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ, δι’ ἡμερῶν πολλῶν ἐπανήξει εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Prz:7:20   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό διά ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:7:20 Kawałek srebra By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dzień Dużo Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo
Prz:7:20 e)/ndesmon a)rguri/ou labO\n e)n CHeiri\ au)tou=, di’ E(merO=n pollO=n e)panE/Xei ei)s to\n oi)=kon au)tou=.
Prz:7:20 endesmon argyriu labOn en CHeiri autu, di’ hEmerOn pollOn epanEXei eis ton oikon autu.
Prz:7:20 A1B_ASF N2N_GSN VB_AAPNSM P N3_DSF RD_GSM P N1A_GPF A1_GPF VF_FAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Prz:7:20 ć piece of silver to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) day much ć into (+acc) the house he/she/it/same
Prz:7:20   piece of silver (gen) upon TAKE HOLD OF-ing (nom) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) days (gen) many (gen)   into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen)
Prz:7:20 Prz_7:20_1 Prz_7:20_2 Prz_7:20_3 Prz_7:20_4 Prz_7:20_5 Prz_7:20_6 Prz_7:20_7 Prz_7:20_8 Prz_7:20_9 Prz_7:20_10 Prz_7:20_11 Prz_7:20_12 Prz_7:20_13 Prz_7:20_14
Prz:7:20 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:7:21 ἀπεπλάνησεν δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ βρόχοις τε τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώκειλεν αὐτόν.
Prz:7:21 So with much converse she prevailed on him to go astray, and with the snares of her lips forced him from the right path. (Proverbs 7:21 Brenton)
Prz:7:21 Omamiła go długą namową, pochlebstwem swych warg go uwiodła; (Prz 7:21 BT_4)
Prz:7:21 ἀπεπλάνησεν δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ βρόχοις τε τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώκειλεν αὐτόν.
Prz:7:21 ἀπο·πλανάω (απο+πλαν(α)-, απο+πλανη·σ-, απο+πλανη·σ-, -, -, απο+πλανη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁμιλία, -ας, ἡ βρόχος, -ου, ὁ τέ ὁ ἡ τό ἀπό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων   αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:7:21 By wprowadzać w błąd zaś On/ona/to/to samo Dużo Połączenie ??? I [umieszczona z tyłu współrzędna] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga On/ona/to/to samo
Prz:7:21 a)pepla/nEsen de\ au)to\n pollE=| o(mili/a| bro/CHois te toi=s a)po\ CHeile/On e)XO/keilen au)to/n.
Prz:7:21 apeplanEsen de auton pollE homilia broCHois te tois apo CHeileOn eXOkeilen auton.
Prz:7:21 VAI_AAI3S x RD_ASM A1_DSF N1A_DSF N2_DPM x RA_DPM P N3E_GPN VB_AAI3S RD_ASM
Prz:7:21 to mislead δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same much association ??? and [postpositive coordinate] the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lip ć he/she/it/same
Prz:7:21 he/she/it-MISLEAD-ed Yet him/it/same (acc) much (dat) association (dat) ???s (dat) and [postpositive coordinate] the (dat) away from (+gen) lips (gen)   him/it/same (acc)
Prz:7:21 Prz_7:21_1 Prz_7:21_2 Prz_7:21_3 Prz_7:21_4 Prz_7:21_5 Prz_7:21_6 Prz_7:21_7 Prz_7:21_8 Prz_7:21_9 Prz_7:21_10 Prz_7:21_11 Prz_7:21_12
Prz:7:21 x x x x x x x x x x x x
Prz:7:22 ὁ δὲ ἐπηκολούθησεν αὐτῇ κεπφωθείς, ὥσπερ δὲ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται καὶ ὥσπερ κύων ἐπὶ δεσμοὺς
Prz:7:22 And he followed her, being gently led on, and that as an ox is led to the slaughter, and as a dog to bonds, or as a hart shot in the liver with an arrow: (Proverbs 7:22 Brenton)
Prz:7:22 podążył tuż za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rzeź, jak jeleń związany powrozem, (Prz 7:22 BT_4)
Prz:7:22 δὲ ἐπηκολούθησεν αὐτῇ κεπφωθείς, ὥσπερ δὲ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται καὶ ὥσπερ κύων ἐπὶ δεσμοὺς
Prz:7:22 ὁ ἡ τό δέ ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   ὥσ·περ δέ βοῦς, βοός, ὁ ἐπί σφαγή, -ῆς, ἡ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί ὥσ·περ κύων, κυνός, ὁ ἐπί δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά
Prz:7:22 zaś By następować w następstwie [doznaj powodzenia] On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" zaś Wół Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ubój By prowadzić I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki
Prz:7:22 o( de\ e)pEkolou/TEsen au)tE=| kepfOTei/s, O(/sper de\ bou=s e)pi\ sfagE\n a)/getai kai\ O(/sper ku/On e)pi\ desmou\s
Prz:7:22 ho de epEkoluTEsen autE kepfOTeis, hOsper de bus epi sfagEn agetai kai hOsper kyOn epi desmus
Prz:7:22 RA_NSM x VAI_AAI3S RD_DSF VC_APPNSM D x N3_NSM P N1_ASF V1_PMI3S C D N3_NSM P N2_APM
Prz:7:22 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to follow in succession [succeed] he/she/it/same ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ox upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing slaughter to lead and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing restraint restraint, handcuff
Prz:7:22 the (nom) Yet he/she/it-FOLLOW-ed-IN-SUCCESSION her/it/same (dat)   just as Yet ox (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) slaughter (acc) he/she/it-is-being-LEAD-ed and just as watch-dog (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) restraints (acc)
Prz:7:22 Prz_7:22_1 Prz_7:22_2 Prz_7:22_3 Prz_7:22_4 Prz_7:22_5 Prz_7:22_6 Prz_7:22_7 Prz_7:22_8 Prz_7:22_9 Prz_7:22_10 Prz_7:22_11 Prz_7:22_12 Prz_7:22_13 Prz_7:22_14 Prz_7:22_15 Prz_7:22_16
Prz:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:7:23 ἢ ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ, σπεύδει δὲ ὥσπερ ὄρνεον εἰς παγίδα οὐκ εἰδὼς ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει.
Prz:7:23 and he hastens as a bird into a snare, not knowing that he is running for his life. (Proverbs 7:23 Brenton)
Prz:7:23 aż strzała przeszyje wątrobę; jak wróbel, co wpada w sidło, nieświadom, że idzie o życie. (Prz 7:23 BT_4)
Prz:7:23 ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ, σπεύδει δὲ ὥσπερ ὄρνεον εἰς παγίδα οὐκ εἰδὼς ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει.
Prz:7:23 ἤ[1] ὡς     πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) δέ ὥσ·περ ὄρνεον, -ου, τό εἰς[1] παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι περί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -)
Prz:7:23 Albo Jak/jak By uderzać Do (+przyspieszenie) Wątroba Do ??? zaś Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ptak Do (+przyspieszenie) Pułapka {Trap} ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By jechać
Prz:7:23 E)\ O(s e)/lafos toXeu/mati peplEgO\s ei)s to\ E(=par, speu/dei de\ O(/sper o)/rneon ei)s pagi/da ou)k ei)dO\s o(/ti peri\ PSuCHE=s tre/CHei.
Prz:7:23 E hOs elafos toXeumati peplEgOs eis to hEpar, speudei de hOsper orneon eis pagida uk eidOs hoti peri PSyCHEs treCHei.
Prz:7:23 C D N2_NSM N3M_DSM VX_XAPNSM P RA_ASN N3T_ASN V1_PAI3S x D N2N_NSN P N3D_ASF D VX_XAPNSM C P N1_GSF V1_PAI3S
Prz:7:23 or as/like ć ć to strike into (+acc) the liver to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" bird into (+acc) trap οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that about (+acc,+gen) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to run
Prz:7:23 or as/like     having STRIKE-ed (nom) into (+acc) the (nom|acc) liver (nom|acc|voc) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) Yet just as bird (nom|acc|voc) into (+acc) trap (acc) not having PERCEIVE-ed (nom) because/that about (+acc,+gen) life (gen) he/she/it-is-RUN-ing, you(sg)-are-being-RUN-ed (classical)
Prz:7:23 Prz_7:23_1 Prz_7:23_2 Prz_7:23_3 Prz_7:23_4 Prz_7:23_5 Prz_7:23_6 Prz_7:23_7 Prz_7:23_8 Prz_7:23_9 Prz_7:23_10 Prz_7:23_11 Prz_7:23_12 Prz_7:23_13 Prz_7:23_14 Prz_7:23_15 Prz_7:23_16 Prz_7:23_17 Prz_7:23_18 Prz_7:23_19 Prz_7:23_20
Prz:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:7:24 νῦν οὖν, υἱέ, ἄκουέ μου καὶ πρόσεχε ῥήμασιν στόματός μου·
Prz:7:24 Now then, my son, hearken to me, and attend to the words of my mouth. (Proverbs 7:24 Brenton)
Prz:7:24 Teraz, synowie, słuchajcie mnie, zważajcie na słowa ust moich; (Prz 7:24 BT_4)
Prz:7:24 νῦν οὖν, υἱέ, ἄκουέ μου καὶ πρόσεχε ῥήμασιν στόματός μου·
Prz:7:24 νῦν οὖν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Prz:7:24 Teraz Dlatego/wtedy Syn By słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ust/żołądka por Ja
Prz:7:24 nu=n ou)=n, ui(e/, a)/koue/ mou kai\ pro/seCHe r(E/masin sto/mato/s mou·
Prz:7:24 nyn un, hyie, akue mu kai proseCHe rEmasin stomatos mu·
Prz:7:24 D x N2_VSM V1_PAD2S RP_GS C V1_PAD2S N3M_DPN N3M_GSN RP_GS
Prz:7:24 now therefore/then son to hear I and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. declaration statement, utterance mouth/maw stoma I
Prz:7:24 now therefore/then son (voc) be-you(sg)-HEAR-ing! me (gen) and be-you(sg)-PAY HEED-ing! declarations (dat) mouth/maw (gen) me (gen)
Prz:7:24 Prz_7:24_1 Prz_7:24_2 Prz_7:24_3 Prz_7:24_4 Prz_7:24_5 Prz_7:24_6 Prz_7:24_7 Prz_7:24_8 Prz_7:24_9 Prz_7:24_10
Prz:7:24 x x x x x x x x x x
Prz:7:25 μὴ ἐκκλινάτω εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σου·
Prz:7:25 Let not thine heart turn aside to her ways: (Proverbs 7:25 Brenton)
Prz:7:25 niechaj twe serce w jej stronę nie zbacza, po ścieżkach jej się nie błąkaj; (Prz 7:25 BT_4)
Prz:7:25 μὴ ἐκκλινάτω εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς καρδία σου·
Prz:7:25 μή ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:7:25 Nie By cofać się/unikaj Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
Prz:7:25 mE\ e)kklina/tO ei)s ta\s o(dou\s au)tE=s E( kardi/a sou·
Prz:7:25 mE ekklinatO eis tas hodus autEs hE kardia su·
Prz:7:25 D VA_AAD3S P RA_APF N2_APF RD_GSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Prz:7:25 not to recoil/avoid into (+acc) the way/road he/she/it/same the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
Prz:7:25 not let-him/her/it-RECOIL/AVOID! into (+acc) the (acc) ways/roads (acc) her/it/same (gen) the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:7:25 Prz_7:25_1 Prz_7:25_2 Prz_7:25_3 Prz_7:25_4 Prz_7:25_5 Prz_7:25_6 Prz_7:25_7 Prz_7:25_8 Prz_7:25_9
Prz:7:25 x x x x x x x x x
Prz:7:26 πολλοὺς γὰρ τρώσασα καταβέβληκεν, καὶ ἀναρίθμητοί εἰσιν οὓς πεφόνευκεν·
Prz:7:26 for she has wounded and cast down many, and those whom she has slain are innumerable. (Proverbs 7:26 Brenton)
Prz:7:26 bo wielu raniła, strąciła ich wielu - a wszystkich zabiła. (Prz 7:26 BT_4)
Prz:7:26 πολλοὺς γὰρ τρώσασα καταβέβληκεν, καὶ ἀναρίθμητοί εἰσιν οὓς πεφόνευκεν·
Prz:7:26 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ   κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) καί ἀν·αρίθμητος -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-)
Prz:7:26 Dużo Dla odtąd, jak to ??? and also, even, namely innumerable to go; to be who/whom/which to murder
Prz:7:26 pollou\s ga\r trO/sasa katabe/blEken, kai\ a)nari/TmEtoi/ ei)sin ou(\s pefo/neuken·
Prz:7:26 pollus gar trOsasa katabeblEken, kai anariTmEtoi eisin hus pefoneuken·
Prz:7:26 A1_APM x VA_AAPNSF VX_XAI3S C A1B_NPM V9_PAI3P RR_APM VX_XAI3S
Prz:7:26 much for since, as ć to ??? and also, even, namely innumerable to go; to be who/whom/which to murder
Prz:7:26 many (acc) for   he/she/it-has-???-ed and innumerable ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are who/whom/which (acc) he/she/it-has-MURDER-ed
Prz:7:26 Prz_7:26_1 Prz_7:26_2 Prz_7:26_3 Prz_7:26_4 Prz_7:26_5 Prz_7:26_6 Prz_7:26_7 Prz_7:26_8 Prz_7:26_9
Prz:7:26 x x x x x x x x x
Prz:7:27 ὁδοὶ ᾅδου ὁ οἶκος αὐτῆς κατάγουσαι εἰς τὰ ταμίεια τοῦ θανάτου.
Prz:7:27 Her house is the way of hell, leading down to the chambers of death. (Proverbs 7:27 Brenton)
Prz:7:27 Dom jej drogą jest do Szeolu: co w podwoje śmierci prowadzi. (Prz 7:27 BT_4)
Prz:7:27 ὁδοὶ ᾅδου οἶκος αὐτῆς κατάγουσαι εἰς τὰ ταμίεια τοῦ θανάτου.
Prz:7:27 ὁδός, -οῦ, ἡ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Prz:7:27 way/road Hades; to sing house he/she/it/same to bring down brought back into (+acc) storeroom death; to put to death
Prz:7:27 o(doi\ a(/|dou o( oi)=kos au)tE=s kata/gousai ei)s ta\ tami/eia tou= Tana/tou.
Prz:7:27 hodoi hadu ho oikos autEs katagusai eis ta tamieia tu Tanatu.
Prz:7:27 N2_NPF N1M_GSM RA_NSM N2_NSM RD_GSF V1_PAPNPF P RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM
Prz:7:27 way/road Hades; to sing the house he/she/it/same to bring down brought back into (+acc) the storeroom the death; to put to death
Prz:7:27 ways/roads (nom|voc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! the (nom) house (nom) her/it/same (gen) while BRING DOWN-ing (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) storerooms (nom|acc|voc) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Prz:7:27 Prz_7:27_1 Prz_7:27_2 Prz_7:27_3 Prz_7:27_4 Prz_7:27_5 Prz_7:27_6 Prz_7:27_7 Prz_7:27_8 Prz_7:27_9 Prz_7:27_10 Prz_7:27_11
Prz:7:27 x x x x x x x x x x x