Ps:106:1 Αλληλουια. Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Ps:106:1 Blessed be the Lord God of Israel from everlasting and to everlasting; and all the people shall say, Amen, Amen. (Psalm 106:48 Brenton)
Ps:106:1 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki! A cały lud niech powie: Amen! Alleluja! (Psalm 106:48 BT_4)
Ps:106:1 Αλληλουια. Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Ps:106:1 ἁλληλουϊά ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι χρηστός -ή -όν ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:1 Alleluja [chwal Yahweh] By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:106:1 *allElouia. *)eXomologei=sTe tO=| kuri/O|, o(/ti CHrEsto/s, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=
Ps:106:1 allEluia. eXomologeisTe tO kyriO, hoti CHrEstos, hoti eis ton aiOna to eleos autu
Ps:106:1 I V2_PMD2P RA_DSM N2_DSM C A1_NSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSN RD_GSM
Ps:106:1 hallelujah [praise Yahweh] to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that magnanimous because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:106:1 hallelujah you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that magnanimous ([Adj] nom) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:106:1 Ps_106:1_1 Ps_106:1_2 Ps_106:1_3 Ps_106:1_4 Ps_106:1_5 Ps_106:1_6 Ps_106:1_7 Ps_106:1_8 Ps_106:1_9 Ps_106:1_10 Ps_106:1_11 Ps_106:1_12 Ps_106:1_13
Ps:106:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:2 εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπὸ κυρίου, οὓς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ.
Ps:106:2 Let them say so who have been redeemed by the Lord, whom he has redeemed from the hand of the enemy; (Psalm 107:2 Brenton)
Ps:106:2 Niechaj to mówią odkupieni przez Pana, ci, których wybawił z rąk przeciwnika (Psalm 107:2 BT_4)
Ps:106:2 εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπὸ κυρίου, οὓς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ.
Ps:106:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐχθρός -ά -όν
Ps:106:2 By mówić/opowiadaj By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogi
Ps:106:2 ei)pa/tOsan oi( lelutrOme/noi u(po\ kuri/ou, ou(\s e)lutrO/sato e)k CHeiro\s e)CHTrou=.
Ps:106:2 eipatOsan hoi lelytrOmenoi hypo kyriu, hus elytrOsato ek CHeiros eCHTru.
Ps:106:2 VA_AAD3P RA_NPM VM_XMPNPM P N2_GSM RR_APM VAI_AMI3S P N3_GSF N2_GSM
Ps:106:2 to say/tell the to redeem to be released, upon payment of ransom under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to redeem to be released, upon payment of ransom out of (+gen) ἐξ before vowels hand hostile
Ps:106:2 let-them-SAY/TELL! the (nom) having-been-REDEEM-ed (nom|voc) under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-REDEEM-ed out of (+gen) hand (gen) hostile ([Adj] gen)
Ps:106:2 Ps_106:2_1 Ps_106:2_2 Ps_106:2_3 Ps_106:2_4 Ps_106:2_5 Ps_106:2_6 Ps_106:2_7 Ps_106:2_8 Ps_106:2_9 Ps_106:2_10
Ps:106:2 x x x x x x x x x x
Ps:106:3 ἐκ τῶν χωρῶν συνήγαγεν αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ βορρᾶ καὶ θαλάσσης.
Ps:106:3 and gathered them out of the countries, from the east, and west, and north, and south. (Psalm 107:3 Brenton)
Ps:106:3 i których zgromadził z obcych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. (Psalm 107:3 BT_4)
Ps:106:3 ἐκ τῶν χωρῶν συνήγαγεν αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ βορρᾶ καὶ θαλάσσης.
Ps:106:3 ἐκ ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί δυσμή, -ῆς, ἡ καί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί θάλασσα, -ης, ἡ
Ps:106:3 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój By zbierać się razem On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Na zachód I też, nawet, mianowicie Na północ I też, nawet, mianowicie Morze
Ps:106:3 e)k tO=n CHOrO=n sunE/gagen au)tou\s a)po\ a)natolO=n kai\ dusmO=n kai\ borra= kai\ Tala/ssEs.
Ps:106:3 ek tOn CHOrOn synEgagen autus apo anatolOn kai dysmOn kai borra kai TalassEs.
Ps:106:3 P RA_GPF N1A_GPF VBI_AAI3S RD_APM P N1_GPF C N1_GPF C N1T_GSM C N1S_GSF
Ps:106:3 out of (+gen) ἐξ before vowels the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room to gather together he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely west and also, even, namely north and also, even, namely sea
Ps:106:3 out of (+gen) the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) he/she/it-GATHER TOGETHER-ed them/same (acc) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) and wests (gen) and north (gen, voc) and sea (gen)
Ps:106:3 Ps_106:3_1 Ps_106:3_2 Ps_106:3_3 Ps_106:3_4 Ps_106:3_5 Ps_106:3_6 Ps_106:3_7 Ps_106:3_8 Ps_106:3_9 Ps_106:3_10 Ps_106:3_11 Ps_106:3_12 Ps_106:3_13
Ps:106:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:4 ἐπλανήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν ἀνύδρῳ, ὁδὸν πόλεως κατοικητηρίου οὐχ εὗρον
Ps:106:4 They wandered in the wilderness in a dry land; they found no way to a city of habitation. (Psalm 107:4 Brenton)
Ps:106:4 Błądzili na pustyni, na odludziu: do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi. (Psalm 107:4 BT_4)
Ps:106:4 ἐπλανήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν ἀνύδρῳ, ὁδὸν πόλεως κατοικητηρίου οὐχ εὗρον
Ps:106:4 πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἐν ἄν·υδρος -ον ὁδός, -οῦ, ἡ πόλις, -εως, ἡ κατ·οικητήριον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Ps:106:4 By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Suchy Drogi {Sposobu}/droga Miasto Mieszkanie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować
Ps:106:4 e)planE/TEsan e)n tE=| e)rE/mO| e)n a)nu/drO|, o(do\n po/leOs katoikEtEri/ou ou)CH eu(=ron
Ps:106:4 eplanETEsan en tE erEmO en anydrO, hodon poleOs katoikEtEriu uCH heuron
Ps:106:4 VCI_API3P P RA_DSF N2_DSF P A1B_DSM N2_ASF N3I_GSF N2N_GSN D VB_AAI3P
Ps:106:4 to wander/cause to stray [see planet] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dry way/road city dwelling οὐχ before rough breathing to find
Ps:106:4 they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) in/among/by (+dat) dry ([Adj] dat) way/road (acc) city (gen) dwelling (gen) not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc)
Ps:106:4 Ps_106:4_1 Ps_106:4_2 Ps_106:4_3 Ps_106:4_4 Ps_106:4_5 Ps_106:4_6 Ps_106:4_7 Ps_106:4_8 Ps_106:4_9 Ps_106:4_10 Ps_106:4_11
Ps:106:4 x x x x x x x x x x x
Ps:106:5 πεινῶντες καὶ διψῶντες, ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἐξέλιπεν·
Ps:106:5 Hungry and thirsty, their soul fainted in them. (Psalm 107:5 Brenton)
Ps:106:5 Cierpieli głód i pragnienie, i ustawało w nich życie. (Psalm 107:5 BT_4)
Ps:106:5 πεινῶντες καὶ διψῶντες, ψυχὴ αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἐξέλιπεν·
Ps:106:5 πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Ps:106:5 By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie By pragnąć Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Ps:106:5 peinO=ntes kai\ diPSO=ntes, E( PSuCHE\ au)tO=n e)n au)toi=s e)Xe/lipen·
Ps:106:5 peinOntes kai diPSOntes, hE PSyCHE autOn en autois eXelipen·
Ps:106:5 V3_PAPNPM C V3_PAPNPM RA_NSF N1_NSF RD_GPM P RD_DPM VBI_AAI3S
Ps:106:5 to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely to thirst the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Ps:106:5 while HUNGER-ing (nom|voc) and while THIRST-ing (nom|voc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) them/same (dat) he/she/it-FAIL-ed
Ps:106:5 Ps_106:5_1 Ps_106:5_2 Ps_106:5_3 Ps_106:5_4 Ps_106:5_5 Ps_106:5_6 Ps_106:5_7 Ps_106:5_8 Ps_106:5_9
Ps:106:5 x x x x x x x x x
Ps:106:6 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτοὺς
Ps:106:6 Then they cried to the Lord in their affliction, and he delivered them out of their distresses. (Psalm 107:6 Brenton)
Ps:106:6 W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. (Psalm 107:6 BT_4)
Ps:106:6 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτοὺς
Ps:106:6 καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:6 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przymusu/potrzeba On/ona/to/to samo By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo
Ps:106:6 kai\ e)ke/kraXan pro\s ku/rion e)n tO=| Tli/besTai au)tou/s, kai\ e)k tO=n a)nagkO=n au)tO=n e)rru/sato au)tou\s
Ps:106:6 kai ekekraXan pros kyrion en tO TlibesTai autus, kai ek tOn anankOn autOn errysato autus
Ps:106:6 C VAI_AAI3P P N2_ASM P RA_DSN V1_PMN RD_APM C P RA_GPF N1_GPF RD_GPM VAI_AMI3S RD_APM
Ps:106:6 and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the compulsion/necessity he/she/it/same to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same
Ps:106:6 and they-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-DISTRESS-ed them/same (acc) and out of (+gen) the (gen) compulsions/necessities (gen) them/same (gen) he/she/it-was-DELIVER-ed them/same (acc)
Ps:106:6 Ps_106:6_1 Ps_106:6_2 Ps_106:6_3 Ps_106:6_4 Ps_106:6_5 Ps_106:6_6 Ps_106:6_7 Ps_106:6_8 Ps_106:6_9 Ps_106:6_10 Ps_106:6_11 Ps_106:6_12 Ps_106:6_13 Ps_106:6_14 Ps_106:6_15
Ps:106:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:7 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν κατοικητηρίου.
Ps:106:7 And he guided them into a straight path, that they might go to a city of habitation. (Psalm 107:7 Brenton)
Ps:106:7 I powiódł ich prostą drogą, tak że doszli do miasta zamieszkałego. (Psalm 107:7 BT_4)
Ps:106:7 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν κατοικητηρίου.
Ps:106:7 καί ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁδός, -οῦ, ἡ εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ κατ·οικητήριον, -ου, τό
Ps:106:7 I też, nawet, mianowicie By kierować On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Prosto By iść Do (+przyspieszenie) Miasto Mieszkanie
Ps:106:7 kai\ O(dE/gEsen au)tou\s ei)s o(do\n eu)Tei=an tou= poreuTE=nai ei)s po/lin katoikEtEri/ou.
Ps:106:7 kai hOdEgEsen autus eis hodon euTeian tu poreuTEnai eis polin katoikEtEriu.
Ps:106:7 C VAI_AAI3S RD_APM P N2_ASF A3U_ASF RA_GSN VC_APN P N3I_ASF N2N_GSN
Ps:106:7 and also, even, namely to guide he/she/it/same into (+acc) way/road straight the to go into (+acc) city dwelling
Ps:106:7 and he/she/it-GUIDE-ed them/same (acc) into (+acc) way/road (acc) straight ([Adj] acc) the (gen) to-be-GO-ed into (+acc) city (acc) dwelling (gen)
Ps:106:7 Ps_106:7_1 Ps_106:7_2 Ps_106:7_3 Ps_106:7_4 Ps_106:7_5 Ps_106:7_6 Ps_106:7_7 Ps_106:7_8 Ps_106:7_9 Ps_106:7_10 Ps_106:7_11
Ps:106:7 x x x x x x x x x x x
Ps:106:8 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
Ps:106:8 Let them acknowledge to the Lord his mercies, and his wonderful works to the children of men. (Psalm 107:8 Brenton)
Ps:106:8 Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich, (Psalm 107:8 BT_4)
Ps:106:8 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
Ps:106:8 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:106:8 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo Syn Ludzki
Ps:106:8 e)XomologEsa/sTOsan tO=| kuri/O| ta\ e)le/E au)tou= kai\ ta\ Tauma/sia au)tou= toi=s ui(oi=s tO=n a)nTrO/pOn,
Ps:106:8 eXomologEsasTOsan tO kyriO ta eleE autu kai ta Taumasia autu tois hyiois tOn anTrOpOn,
Ps:106:8 VA_AMD3P RA_DSM N2_DSM RA_APN N3E_APN RD_GSM C RA_APN A1A_APN RD_GSM RA_DPM N2_DPM RA_GPM N2_GPM
Ps:106:8 to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mercy he/she/it/same and also, even, namely the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same the son the human
Ps:106:8 let-them-be-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) mercies (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) the (dat) sons (dat) the (gen) humans (gen)
Ps:106:8 Ps_106:8_1 Ps_106:8_2 Ps_106:8_3 Ps_106:8_4 Ps_106:8_5 Ps_106:8_6 Ps_106:8_7 Ps_106:8_8 Ps_106:8_9 Ps_106:8_10 Ps_106:8_11 Ps_106:8_12 Ps_106:8_13 Ps_106:8_14
Ps:106:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:9 ὅτι ἐχόρτασεν ψυχὴν κενὴν καὶ ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησεν ἀγαθῶν. –
Ps:106:9 For he satisfies the empty soul, and fills the hungry soul with good things, (Psalm 107:9 Brenton)
Ps:106:9 bo nasycił tego, który jest zgłodniały, i łaknącego napełnił dobrami. (Psalm 107:9 BT_4)
Ps:106:9 ὅτι ἐχόρτασεν ψυχὴν κενὴν καὶ ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησεν ἀγαθῶν.
Ps:106:9 ὅτι χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή κενός -ή -όν καί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)  
Ps:106:9 Ponieważ/tamto By nasycać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Pusty/pozbawiony I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.  
Ps:106:9 o(/ti e)CHo/rtasen PSuCHE\n kenE\n kai\ PSuCHE\n peinO=san e)ne/plEsen a)gaTO=n.
Ps:106:9 hoti eCHortasen PSyCHEn kenEn kai PSyCHEn peinOsan eneplEsen agaTOn.
Ps:106:9 C VAI_AAI3S N1_ASF A1_ASF C N1_ASF V3_PAPASF VAI_AAI3S A1_GPM
Ps:106:9 because/that to sate life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person empty/devoid and also, even, namely life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry to satisfy fill up good inherently good, i.e. God-wrought.  
Ps:106:9 because/that he/she/it-SATE-ed life (acc) empty/devoid ([Adj] acc) and life (acc) while HUNGER-ing (acc) he/she/it-SATISFY-ed good ([Adj] gen)  
Ps:106:9 Ps_106:9_1 Ps_106:9_2 Ps_106:9_3 Ps_106:9_4 Ps_106:9_5 Ps_106:9_6 Ps_106:9_7 Ps_106:9_8 Ps_106:9_9 Ps_106:9_10
Ps:106:9 x x x x x x x x x x
Ps:106:10 καθημένους ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου, πεπεδημένους ἐν πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ,
Ps:106:10 even them that sit in darkness and the shadow of death, fettered in poverty and iron; (Psalm 107:10 Brenton)
Ps:106:10 Siedzieli w ciemnościach i mroku, uwięzieni nędzą i żelazem, (Psalm 107:10 BT_4)
Ps:106:10 καθημένους ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου, πεπεδημένους ἐν πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ,
Ps:106:10 κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν σκότο·ς, -ους, τό καί σκιά, -ᾶς, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)   ἐν πτωχεία, -ας, ἡ καί σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος
Ps:106:10 By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Śmierć; by zgładzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ubóstwo I też, nawet, mianowicie Żelazny; żelazny
Ps:106:10 kaTEme/nous e)n sko/tei kai\ skia=| Tana/tou, pepedEme/nous e)n ptOCHei/a| kai\ sidE/rO|,
Ps:106:10 kaTEmenus en skotei kai skia Tanatu, pepedEmenus en ptOCHeia kai sidErO,
Ps:106:10 V5_PMPAPM P N3E_DSN C N1A_DSF N2_GSM VX_XMPAPM P N1A_DSF C N2_DSM
Ps:106:10 to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness and also, even, namely shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection death; to put to death ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among poverty and also, even, namely iron; iron
Ps:106:10 while being-SIT-ed (acc) in/among/by (+dat) darkness (dat) and shadow (dat) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!   in/among/by (+dat) poverty (dat) and iron (dat); iron ([Adj] dat)
Ps:106:10 Ps_106:10_1 Ps_106:10_2 Ps_106:10_3 Ps_106:10_4 Ps_106:10_5 Ps_106:10_6 Ps_106:10_7 Ps_106:10_8 Ps_106:10_9 Ps_106:10_10 Ps_106:10_11
Ps:106:10 x x x x x x x x x x x
Ps:106:11 ὅτι παρεπίκραναν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ καὶ τὴν βουλὴν τοῦ ὑψίστου παρώξυναν,
Ps:106:11 because they rebelled against the words of God, and provoked the counsel of the Most High. (Psalm 107:11 Brenton)
Ps:106:11 gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożym i pogardzili zamysłem Najwyższego. (Psalm 107:11 BT_4)
Ps:106:11 ὅτι παρεπίκραναν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ καὶ τὴν βουλὴν τοῦ ὑψίστου παρώξυναν,
Ps:106:11 ὅτι παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λογεία v.l. -γία, -ας, ἡ; λόγιος -α -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-)
Ps:106:11 Ponieważ/tamto By rozgoryczać Wyrażanie; gromadzenie; wymowny Bóg  I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar Najwyższy By prowokować
Ps:106:11 o(/ti parepi/kranan ta\ lo/gia tou= Teou= kai\ tE\n boulE\n tou= u(PSi/stou parO/Xunan,
Ps:106:11 hoti parepikranan ta logia tu Teu kai tEn bulEn tu hyPSistu parOXynan,
Ps:106:11 C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM C RA_ASF N1_ASF RA_GSM A1_GSM VAI_AAI3P
Ps:106:11 because/that to embitter the utterance; collection; eloquent the god [see theology] and also, even, namely the plan/intention the highest to provoke
Ps:106:11 because/that they-EMBITTER-ed the (nom|acc) utterances (nom|acc|voc); collection (nom|voc); eloquent ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) god (gen) and the (acc) plan/intention (acc) the (gen) highest ([Adj] gen) they-PROVOKE-ed
Ps:106:11 Ps_106:11_1 Ps_106:11_2 Ps_106:11_3 Ps_106:11_4 Ps_106:11_5 Ps_106:11_6 Ps_106:11_7 Ps_106:11_8 Ps_106:11_9 Ps_106:11_10 Ps_106:11_11 Ps_106:11_12
Ps:106:11 x x x x x x x x x x x x
Ps:106:12 καὶ ἐταπεινώθη ἐν κόποις ἡ καρδία αὐτῶν, ἠσθένησαν, καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν·
Ps:106:12 So their heart was brought low with troubles; they were weak, and there was no helper. (Psalm 107:12 Brenton)
Ps:106:12 Trudami przygiął ich serca: chwiali się, lecz nikt im nie pomógł. (Psalm 107:12 BT_4)
Ps:106:12 καὶ ἐταπεινώθη ἐν κόποις καρδία αὐτῶν, ἠσθένησαν, καὶ οὐκ ἦν βοηθῶν·
Ps:106:12 καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν κόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-)
Ps:106:12 I też, nawet, mianowicie Do niżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca trudzą się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By chorować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Pomocny; by pomagać
Ps:106:12 kai\ e)tapeinO/TE e)n ko/pois E( kardi/a au)tO=n, E)sTe/nEsan, kai\ ou)k E)=n o( boETO=n·
Ps:106:12 kai etapeinOTE en kopois hE kardia autOn, EsTenEsan, kai uk En ho boETOn·
Ps:106:12 C VCI_API3S P N2_DPM RA_NSF N1A_NSF RD_GPM VAI_AAI3P C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PAPNSM
Ps:106:12 and also, even, namely to lower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among labor toil the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to ail and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the helpful; to help
Ps:106:12 and he/she/it-was-LOWER-ed in/among/by (+dat) labors (dat) the (nom) heart (nom|voc) them/same (gen) they-AIL-ed and not he/she/it-was the (nom) helpful ([Adj] gen); while HELP-ing (nom)
Ps:106:12 Ps_106:12_1 Ps_106:12_2 Ps_106:12_3 Ps_106:12_4 Ps_106:12_5 Ps_106:12_6 Ps_106:12_7 Ps_106:12_8 Ps_106:12_9 Ps_106:12_10 Ps_106:12_11 Ps_106:12_12 Ps_106:12_13
Ps:106:12 x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:13 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτοὺς
Ps:106:13 Then they cried to the Lord in their affliction, and he saved them out of their distresses. (Psalm 107:13 Brenton)
Ps:106:13 I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. (Psalm 107:13 BT_4)
Ps:106:13 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτοὺς
Ps:106:13 καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:13 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przymusu/potrzeba On/ona/to/to samo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo
Ps:106:13 kai\ e)ke/kraXan pro\s ku/rion e)n tO=| Tli/besTai au)tou/s, kai\ e)k tO=n a)nagkO=n au)tO=n e)/sOsen au)tou\s
Ps:106:13 kai ekekraXan pros kyrion en tO TlibesTai autus, kai ek tOn anankOn autOn esOsen autus
Ps:106:13 C VAI_AAI3P P N2_ASM P RA_DSN V1_PMN RD_APM C P RA_GPF N1_GPF RD_GPM VAI_AAI3S RD_APM
Ps:106:13 and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the compulsion/necessity he/she/it/same to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same
Ps:106:13 and they-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-DISTRESS-ed them/same (acc) and out of (+gen) the (gen) compulsions/necessities (gen) them/same (gen) he/she/it-SAVE-ed them/same (acc)
Ps:106:13 Ps_106:13_1 Ps_106:13_2 Ps_106:13_3 Ps_106:13_4 Ps_106:13_5 Ps_106:13_6 Ps_106:13_7 Ps_106:13_8 Ps_106:13_9 Ps_106:13_10 Ps_106:13_11 Ps_106:13_12 Ps_106:13_13 Ps_106:13_14 Ps_106:13_15
Ps:106:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:14 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ σκότους καὶ σκιᾶς θανάτου καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διέρρηξεν.
Ps:106:14 And he brought them out of darkness and the shadow of death, and broke their bonds asunder. (Psalm 107:14 Brenton)
Ps:106:14 I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył. (Psalm 107:14 BT_4)
Ps:106:14 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ σκότους καὶ σκιᾶς θανάτου καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διέρρηξεν.
Ps:106:14 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ σκότο·ς, -ους, τό καί σκιά, -ᾶς, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ὁ ἡ τό δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά αὐτός αὐτή αὐτό δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)
Ps:106:14 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki On/ona/to/to samo By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać
Ps:106:14 kai\ e)XE/gagen au)tou\s e)k sko/tous kai\ skia=s Tana/tou kai\ tou\s desmou\s au)tO=n die/rrEXen.
Ps:106:14 kai eXEgagen autus ek skotus kai skias Tanatu kai tus desmus autOn dierrEXen.
Ps:106:14 C VBI_AAI3S RD_APM P N3E_GSN C N1A_GSF N2_GSM C RA_APM N2_APM RD_GPM VAI_AAI3S
Ps:106:14 and also, even, namely to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels darkness gloom, darkness and also, even, namely shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection death; to put to death and also, even, namely the restraint restraint, handcuff he/she/it/same to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave
Ps:106:14 and he/she/it-LEAD-ed-OUT them/same (acc) out of (+gen) darkness (gen) and shadow (gen), shadows (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and the (acc) restraints (acc) them/same (gen) he/she/it-RUPTURE-ed
Ps:106:14 Ps_106:14_1 Ps_106:14_2 Ps_106:14_3 Ps_106:14_4 Ps_106:14_5 Ps_106:14_6 Ps_106:14_7 Ps_106:14_8 Ps_106:14_9 Ps_106:14_10 Ps_106:14_11 Ps_106:14_12 Ps_106:14_13
Ps:106:14 x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:15 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
Ps:106:15 Let them acknowledge to the Lord his mercies, and his wonders to the children of men. (Psalm 107:15 Brenton)
Ps:106:15 Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich, (Psalm 107:15 BT_4)
Ps:106:15 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
Ps:106:15 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:106:15 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo Syn Ludzki
Ps:106:15 e)XomologEsa/sTOsan tO=| kuri/O| ta\ e)le/E au)tou= kai\ ta\ Tauma/sia au)tou= toi=s ui(oi=s tO=n a)nTrO/pOn,
Ps:106:15 eXomologEsasTOsan tO kyriO ta eleE autu kai ta Taumasia autu tois hyiois tOn anTrOpOn,
Ps:106:15 VA_AMD3P RA_DSM N2_DSM RA_APN N3E_APN RD_GSM C RA_APN A1A_APN RD_GSM RA_DPM N2_DPM RA_GPM N2_GPM
Ps:106:15 to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mercy he/she/it/same and also, even, namely the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same the son the human
Ps:106:15 let-them-be-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) mercies (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) the (dat) sons (dat) the (gen) humans (gen)
Ps:106:15 Ps_106:15_1 Ps_106:15_2 Ps_106:15_3 Ps_106:15_4 Ps_106:15_5 Ps_106:15_6 Ps_106:15_7 Ps_106:15_8 Ps_106:15_9 Ps_106:15_10 Ps_106:15_11 Ps_106:15_12 Ps_106:15_13 Ps_106:15_14
Ps:106:15 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:16 ὅτι συνέτριψεν πύλας χαλκᾶς καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέκλασεν. –
Ps:106:16 For he broke to pieces the brazen gates, and crushed the iron bars. (Psalm 107:16 Brenton)
Ps:106:16 gdyż bramy spiżowe wyłamał i skruszył żelazne wrzeciądze. (Psalm 107:16 BT_4)
Ps:106:16 ὅτι συνέτριψεν πύλας χαλκᾶς καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέκλασεν.
Ps:106:16 ὅτι συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πύλη, -ης, ἡ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί   σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος συγ·κλάω [LXX] (-, συν+κλα·σ-, συν+κλα·σ-, -, -, συν+κλασ·θ-)  
Ps:106:16 Ponieważ/tamto By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Brama Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Żelazny Do ???  
Ps:106:16 o(/ti sune/triPSen pu/las CHalka=s kai\ moCHlou\s sidErou=s sune/klasen.
Ps:106:16 hoti synetriPSen pylas CHalkas kai moCHlus sidErus syneklasen.
Ps:106:16 C VAI_AAI3S N1_APF A1C_APF C N2_APM A1C_APM VAI_AAI3S
Ps:106:16 because/that to break to crush completely, break (in pieces) gate copper or bronze and also, even, namely ć iron to ???  
Ps:106:16 because/that he/she/it-BREAK-ed gates (acc) copper or bronze ([Adj] acc) and   iron ([Adj] acc, nom|voc) he/she/it-???-ed  
Ps:106:16 Ps_106:16_1 Ps_106:16_2 Ps_106:16_3 Ps_106:16_4 Ps_106:16_5 Ps_106:16_6 Ps_106:16_7 Ps_106:16_8 Ps_106:16_9
Ps:106:16 x x x x x x x x x
Ps:106:17 ἀντελάβετο αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν, διὰ γὰρ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώθησαν·
Ps:106:17 He helped them out of the way of their iniquity; for they were brought low because of their iniquities. (Psalm 107:17 Brenton)
Ps:106:17 Chorowali na skutek swoich grzesznych czynów i nędzę cierpieli przez swoje występki; (Psalm 107:17 BT_4)
Ps:106:17 ἀντελάβετο αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν, διὰ γὰρ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώθησαν·
Ps:106:17 ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό διά γάρ ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Ps:106:17 By zbaczać bliski [anty biorą] On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Bezprawie On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dla odtąd, jak Bezprawie On/ona/to/to samo Do niżej
Ps:106:17 a)ntela/beto au)tO=n e)X o(dou= a)nomi/as au)tO=n, dia\ ga\r ta\s a)nomi/as au)tO=n e)tapeinO/TEsan·
Ps:106:17 antelabeto autOn eX hodu anomias autOn, dia gar tas anomias autOn etapeinOTEsan·
Ps:106:17 VBI_AMI3S RD_GPM P N2_GSF N1A_GSF RD_GPM P x RA_APF N1A_APF RD_GPM VCI_API3P
Ps:106:17 to deflect toward [anti-take] he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels way/road lawlessness he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) for since, as the lawlessness he/she/it/same to lower
Ps:106:17 he/she/it-was-DEFLECT-ed-TOWARD them/same (gen) out of (+gen) way/road (gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) for the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) them/same (gen) they-were-LOWER-ed
Ps:106:17 Ps_106:17_1 Ps_106:17_2 Ps_106:17_3 Ps_106:17_4 Ps_106:17_5 Ps_106:17_6 Ps_106:17_7 Ps_106:17_8 Ps_106:17_9 Ps_106:17_10 Ps_106:17_11 Ps_106:17_12
Ps:106:17 x x x x x x x x x x x x
Ps:106:18 πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ ψυχὴ αὐτῶν, καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου·
Ps:106:18 Their soul abhorred all meat; and they drew near to the gates of death. (Psalm 107:18 Brenton)
Ps:106:18 obrzydło im całe jedzenie i byli bliscy bram śmierci. (Psalm 107:18 BT_4)
Ps:106:18 πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ψυχὴ αὐτῶν, καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου·
Ps:106:18 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βρῶμα[τ], -ατος, τό βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Ps:106:18 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Żywność Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Aż; świtaj Brama; brama Śmierć; by zgładzać
Ps:106:18 pa=n brO=ma e)bdelu/Xato E( PSuCHE\ au)tO=n, kai\ E)/ggisan e(/Os tO=n pulO=n tou= Tana/tou·
Ps:106:18 pan brOma ebdelyXato hE PSyCHE autOn, kai Engisan heOs tOn pylOn tu Tanatu·
Ps:106:18 A3_ASN N3M_ASN VAI_AMI3S RA_NSF N1_NSF RD_GPM C VAI_AAI3P P RA_GPF N1_GPF RA_GSM N2_GSM
Ps:106:18 every all, each, every, the whole of food to ??? (abhor, abominable) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) until; dawn the gate; gate the death; to put to death
Ps:106:18 every (nom|acc|voc) food (nom|acc|voc) he/she/it-was-???-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) them/same (gen) and they-NEAR-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Ps:106:18 Ps_106:18_1 Ps_106:18_2 Ps_106:18_3 Ps_106:18_4 Ps_106:18_5 Ps_106:18_6 Ps_106:18_7 Ps_106:18_8 Ps_106:18_9 Ps_106:18_10 Ps_106:18_11 Ps_106:18_12 Ps_106:18_13
Ps:106:18 x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:19 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς,
Ps:106:19 Then they cried to the Lord in their affliction, and he saved them out of their distresses. (Psalm 107:19 Brenton)
Ps:106:19 W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. (Psalm 107:19 BT_4)
Ps:106:19 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς,
Ps:106:19 καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:19 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przymusu/potrzeba On/ona/to/to samo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo
Ps:106:19 kai\ e)ke/kraXan pro\s ku/rion e)n tO=| Tli/besTai au)tou/s, kai\ e)k tO=n a)nagkO=n au)tO=n e)/sOsen au)tou/s,
Ps:106:19 kai ekekraXan pros kyrion en tO TlibesTai autus, kai ek tOn anankOn autOn esOsen autus,
Ps:106:19 C VAI_AAI3P P N2_ASM P RA_DSN V1_PMN RD_APM C P RA_GPF N1_GPF RD_GPM VAI_AAI3S RD_APM
Ps:106:19 and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the compulsion/necessity he/she/it/same to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same
Ps:106:19 and they-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-DISTRESS-ed them/same (acc) and out of (+gen) the (gen) compulsions/necessities (gen) them/same (gen) he/she/it-SAVE-ed them/same (acc)
Ps:106:19 Ps_106:19_1 Ps_106:19_2 Ps_106:19_3 Ps_106:19_4 Ps_106:19_5 Ps_106:19_6 Ps_106:19_7 Ps_106:19_8 Ps_106:19_9 Ps_106:19_10 Ps_106:19_11 Ps_106:19_12 Ps_106:19_13 Ps_106:19_14 Ps_106:19_15
Ps:106:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:20 ἀπέστειλεν τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτοὺς καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν.
Ps:106:20 He sent his word, and healed them, and delivered them out of their destructions. (Psalm 107:20 Brenton)
Ps:106:20 Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. (Psalm 107:20 BT_4)
Ps:106:20 ἀπέστειλεν τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτοὺς καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν.
Ps:106:20 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό δια·φθορά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:20 zamawiać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By goić się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Chyl się ku upadkowi On/ona/to/to samo
Ps:106:20 a)pe/steilen to\n lo/gon au)tou= kai\ i)a/sato au)tou\s kai\ e)rru/sato au)tou\s e)k tO=n diafTorO=n au)tO=n.
Ps:106:20 apesteilen ton logon autu kai iasato autus kai errysato autus ek tOn diafTorOn autOn.
Ps:106:20 VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AMI3S RD_APM C VAI_AMI3S RD_APM P RA_GPF N1A_GPF RD_GPM
Ps:106:20 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely to heal he/she/it/same and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the decay he/she/it/same
Ps:106:20 he/she/it-ORDER FORTH-ed the (acc) word (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-HEAL-ed them/same (acc) and he/she/it-was-DELIVER-ed them/same (acc) out of (+gen) the (gen) decaies (gen) them/same (gen)
Ps:106:20 Ps_106:20_1 Ps_106:20_2 Ps_106:20_3 Ps_106:20_4 Ps_106:20_5 Ps_106:20_6 Ps_106:20_7 Ps_106:20_8 Ps_106:20_9 Ps_106:20_10 Ps_106:20_11 Ps_106:20_12 Ps_106:20_13 Ps_106:20_14
Ps:106:20 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:21 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
Ps:106:21 Let them acknowledge to the Lord his mercies, and his wonderful works to the children of men. (Psalm 107:21 Brenton)
Ps:106:21 Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich! (Psalm 107:21 BT_4)
Ps:106:21 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
Ps:106:21 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:106:21 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo Syn Ludzki
Ps:106:21 e)XomologEsa/sTOsan tO=| kuri/O| ta\ e)le/E au)tou= kai\ ta\ Tauma/sia au)tou= toi=s ui(oi=s tO=n a)nTrO/pOn
Ps:106:21 eXomologEsasTOsan tO kyriO ta eleE autu kai ta Taumasia autu tois hyiois tOn anTrOpOn
Ps:106:21 VA_AMD3P RA_DSM N2_DSM RA_APN N3E_APN RD_GSM C RA_APN A1A_APN RD_GSM RA_DPM N2_DPM RA_GPM N2_GPM
Ps:106:21 to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mercy he/she/it/same and also, even, namely the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same the son the human
Ps:106:21 let-them-be-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) mercies (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) the (dat) sons (dat) the (gen) humans (gen)
Ps:106:21 Ps_106:21_1 Ps_106:21_2 Ps_106:21_3 Ps_106:21_4 Ps_106:21_5 Ps_106:21_6 Ps_106:21_7 Ps_106:21_8 Ps_106:21_9 Ps_106:21_10 Ps_106:21_11 Ps_106:21_12 Ps_106:21_13 Ps_106:21_14
Ps:106:21 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:22 καὶ θυσάτωσαν θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἐξαγγειλάτωσαν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. –
Ps:106:22 And let them offer to him the sacrifice of praise, and proclaim this works with exultation. (Psalm 107:22 Brenton)
Ps:106:22 I niech składają ofiary dziękczynne, niech głoszą z radością Jego dzieła! (Psalm 107:22 BT_4)
Ps:106:22 καὶ θυσάτωσαν θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἐξαγγειλάτωσαν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει.
Ps:106:22 καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) θυσία, -ας, ἡ αἴνεσις, -εως, ἡ καί ἐξ·αγγέλλω (εξ+αγγελλ-, εξ+αγγελ(ε)·[σ]-, εξ+αγγειλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀγαλλίασις, -εως, ἡ; ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)  
Ps:106:22 I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ofiara gnębią, poświęcają Chwal chwały I też, nawet, mianowicie Do robienia znanego (były widocznym naprzód, zawiadamiaj albo informuj za granicą) Praca On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uniesienie radości radują się, są zadowolone; by radować się (zadowolona, wielka radość)  
Ps:106:22 kai\ Tusa/tOsan Tusi/an ai)ne/seOs kai\ e)Xaggeila/tOsan ta\ e)/rga au)tou= e)n a)gallia/sei.
Ps:106:22 kai TysatOsan Tysian aineseOs kai eXangeilatOsan ta erga autu en agalliasei.
Ps:106:22 C VA_AAD3P N1A_ASF N3I_GSF C VA_AAD3P RA_APN N2N_APN RD_GSM P N3I_DSF
Ps:106:22 and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] sacrifice victimize, immolate praise of praise and also, even, namely to making known (shew forth, announce or report abroad) the work he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among exultation rejoice, be glad; to exult (glad, great joy)  
Ps:106:22 and let-them-SACRIFICE! sacrifice (acc) praise (gen) and let-them-MAKING KNOWN! the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) exultation (dat); he/she/it-will-EXULT, you(sg)-will-be-EXULT-ed (classical)  
Ps:106:22 Ps_106:22_1 Ps_106:22_2 Ps_106:22_3 Ps_106:22_4 Ps_106:22_5 Ps_106:22_6 Ps_106:22_7 Ps_106:22_8 Ps_106:22_9 Ps_106:22_10 Ps_106:22_11 Ps_106:22_12
Ps:106:22 x x x x x x x x x x x x
Ps:106:23 οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν ἐν πλοίοις ποιοῦντες ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς,
Ps:106:23 They that go down to the sea in ships, doing business in many waters; (Psalm 107:23 Brenton)
Ps:106:23 Ci, którzy na statkach ruszyli na morze, aby uprawiać handel na ogromnych wodach, (Psalm 107:23 BT_4)
Ps:106:23 οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν ἐν πλοίοις ποιοῦντες ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς,
Ps:106:23 ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐν πλοῖον, -ου, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐργασία, -ας, ἡ ἐν ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Ps:106:23 By schodzić Do (+przyspieszenie) Morze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Statek By czynić/rób Biznesowe/gonitwy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda Dużo
Ps:106:23 oi( katabai/nontes ei)s tE\n Ta/lassan e)n ploi/ois poiou=ntes e)rgasi/an e)n u(/dasi polloi=s,
Ps:106:23 hoi katabainontes eis tEn Talassan en ploiois poiuntes ergasian en hydasi pollois,
Ps:106:23 RA_NPM V1_PAPNPM P RA_ASF N1S_ASF P N2N_DPN V2_PAPNPM N1A_ASF P N3T_DPN A1_DPN
Ps:106:23 the to go down into (+acc) the sea in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ship to do/make business/pursuits in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among water much
Ps:106:23 the (nom) while GO DOWN-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc) sea (acc) in/among/by (+dat) ships (dat) while DO/MAKE-ing (nom|voc) business/pursuits (acc) in/among/by (+dat) waters (dat) many (dat)
Ps:106:23 Ps_106:23_1 Ps_106:23_2 Ps_106:23_3 Ps_106:23_4 Ps_106:23_5 Ps_106:23_6 Ps_106:23_7 Ps_106:23_8 Ps_106:23_9 Ps_106:23_10 Ps_106:23_11 Ps_106:23_12
Ps:106:23 x x x x x x x x x x x x
Ps:106:24 αὐτοὶ εἴδοσαν τὰ ἔργα κυρίου καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἐν τῷ βυθῷ·
Ps:106:24 these men have seen the works of the Lord, and his wonders in the deep. (Psalm 107:24 Brenton)
Ps:106:24 ci widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębiny. (Psalm 107:24 BT_4)
Ps:106:24 αὐτοὶ εἴδοσαν τὰ ἔργα κυρίου καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἐν τῷ βυθῷ·
Ps:106:24 αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό βυθός, -οῦ, ὁ
Ps:106:24 On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głęboko woda
Ps:106:24 au)toi\ ei)/dosan ta\ e)/rga kuri/ou kai\ ta\ Tauma/sia au)tou= e)n tO=| buTO=|·
Ps:106:24 autoi eidosan ta erga kyriu kai ta Taumasia autu en tO byTO·
Ps:106:24 RD_NPM VBI_AAI3P RA_APN N2N_APN N2_GSM C RA_APN A1A_APN RD_GSM P RA_DSM N2_DSM
Ps:106:24 he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the deep water
Ps:106:24 they/same (nom) they-SEE-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) deep water (dat)
Ps:106:24 Ps_106:24_1 Ps_106:24_2 Ps_106:24_3 Ps_106:24_4 Ps_106:24_5 Ps_106:24_6 Ps_106:24_7 Ps_106:24_8 Ps_106:24_9 Ps_106:24_10 Ps_106:24_11 Ps_106:24_12
Ps:106:24 x x x x x x x x x x x x
Ps:106:25 εἶπεν, καὶ ἔστη πνεῦμα καταιγίδος, καὶ ὑψώθη τὰ κύματα αὐτῆς·
Ps:106:25 He speaks, and the stormy wind arises, and its waves are lifted up. (Psalm 107:25 Brenton)
Ps:106:25 Powiedział On i wzbudził wicher burzliwy, i spiętrzył jego fale. (Psalm 107:25 BT_4)
Ps:106:25 εἶπεν, καὶ ἔστη πνεῦμα καταιγίδος, καὶ ὑψώθη τὰ κύματα αὐτῆς·
Ps:106:25 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό   καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό κῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:25 By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By powodować stać Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Fala puchną, unoszą się On/ona/to/to samo
Ps:106:25 ei)=pen, kai\ e)/stE pneu=ma kataigi/dos, kai\ u(PSO/TE ta\ ku/mata au)tE=s·
Ps:106:25 eipen, kai estE pneuma kataigidos, kai hyPSOTE ta kymata autEs·
Ps:106:25 VBI_AAI3S C VHI_AAI3S N3M_NSN N3D_GSF C VCI_API3S RA_NPN N3M_NPN RD_GSF
Ps:106:25 to say/tell and also, even, namely to cause to stand spirit breath, spiritual utterance, wind ć and also, even, namely to elevate/set high the wave swell, waft he/she/it/same
Ps:106:25 he/she/it-SAY/TELL-ed and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand spirit (nom|acc|voc)   and he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom|acc) waves (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Ps:106:25 Ps_106:25_1 Ps_106:25_2 Ps_106:25_3 Ps_106:25_4 Ps_106:25_5 Ps_106:25_6 Ps_106:25_7 Ps_106:25_8 Ps_106:25_9 Ps_106:25_10
Ps:106:25 x x x x x x x x x x
Ps:106:26 ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν καὶ καταβαίνουσιν ἕως τῶν ἀβύσσων, ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν κακοῖς ἐτήκετο,
Ps:106:26 They go up to the heavens, and go down to the depths; their soul melts because of troubles. (Psalm 107:26 Brenton)
Ps:106:26 Wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi; ich dusza truchlała w nieszczęściu. (Psalm 107:26 BT_4)
Ps:106:26 ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν καὶ καταβαίνουσιν ἕως τῶν ἀβύσσων, ψυχὴ αὐτῶν ἐν κακοῖς ἐτήκετο,
Ps:106:26 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-)
Ps:106:26 By podnosić Aż; świtaj Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By schodzić Aż; świtaj Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla By topnieć
Ps:106:26 a)nabai/nousin e(/Os tO=n ou)ranO=n kai\ katabai/nousin e(/Os tO=n a)bu/ssOn, E( PSuCHE\ au)tO=n e)n kakoi=s e)tE/keto,
Ps:106:26 anabainusin heOs tOn uranOn kai katabainusin heOs tOn abyssOn, hE PSyCHE autOn en kakois etEketo,
Ps:106:26 V1_PAI3P P RA_GPM N2_GPM C V1_PAI3P P RA_GPF N2_GPF RA_NSF N1_NSF RD_GPM P A1_DPM V1I_IMI3S
Ps:106:26 to ascend until; dawn the sky/heaven and also, even, namely to go down until; dawn the abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wickedly to do evil; to make things difficult for to melt
Ps:106:26 they-are-ASCEND-ing, while ASCEND-ing (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) skies/heavens (gen) and they-are-GO DOWN-ing, while GO DOWN-ing (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) abysss (gen) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) he/she/it-was-being-MELT-ed
Ps:106:26 Ps_106:26_1 Ps_106:26_2 Ps_106:26_3 Ps_106:26_4 Ps_106:26_5 Ps_106:26_6 Ps_106:26_7 Ps_106:26_8 Ps_106:26_9 Ps_106:26_10 Ps_106:26_11 Ps_106:26_12 Ps_106:26_13 Ps_106:26_14 Ps_106:26_15
Ps:106:26 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:27 ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν ὡς ὁ μεθύων, καὶ πᾶσα ἡ σοφία αὐτῶν κατεπόθη·
Ps:106:27 They are troubled, they stagger as a drunkard, and all their wisdom is swallowed up. (Psalm 107:27 Brenton)
Ps:106:27 Zataczali się i chwiali jak pijani, cała ich mądrość zawiodła. (Psalm 107:27 BT_4)
Ps:106:27 ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν ὡς μεθύων, καὶ πᾶσα σοφία αὐτῶν κατεπόθη·
Ps:106:27 ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὡς ὁ ἡ τό μεθύω (μεθυ-, -, -, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-)
Ps:106:27 By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się By trząść się (drżenie) Jak/jak By być pijany I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo By przełykać
Ps:106:27 e)tara/CHTEsan, e)saleu/TEsan O(s o( meTu/On, kai\ pa=sa E( sofi/a au)tO=n katepo/TE·
Ps:106:27 etaraCHTEsan, esaleuTEsan hOs ho meTyOn, kai pasa hE sofia autOn katepoTE·
Ps:106:27 VQI_API3P VCI_API3P x RA_NSM V1_PAPNSM C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GPM VCI_API3S
Ps:106:27 to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir to shake (tremor) as/like the to be drunk and also, even, namely every all, each, every, the whole of the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same to swallow
Ps:106:27 they-were-UNSETTLE-ed they-were-SHAKE-ed as/like the (nom) while BE-ing-DRUNK (nom) and every (nom|voc) the (nom) sapience (nom|voc) them/same (gen) he/she/it-was-SWALLOW-ed
Ps:106:27 Ps_106:27_1 Ps_106:27_2 Ps_106:27_3 Ps_106:27_4 Ps_106:27_5 Ps_106:27_6 Ps_106:27_7 Ps_106:27_8 Ps_106:27_9 Ps_106:27_10 Ps_106:27_11
Ps:106:27 x x x x x x x x x x x
Ps:106:28 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐξήγαγεν αὐτοὺς
Ps:106:28 Then they cry to the Lord in their affliction, and he brings them out of their distresses. (Psalm 107:28 Brenton)
Ps:106:28 I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. (Psalm 107:28 BT_4)
Ps:106:28 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐξήγαγεν αὐτοὺς
Ps:106:28 καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:28 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przymusu/potrzeba On/ona/to/to samo By prowadzić poza On/ona/to/to samo
Ps:106:28 kai\ e)ke/kraXan pro\s ku/rion e)n tO=| Tli/besTai au)tou/s, kai\ e)k tO=n a)nagkO=n au)tO=n e)XE/gagen au)tou\s
Ps:106:28 kai ekekraXan pros kyrion en tO TlibesTai autus, kai ek tOn anankOn autOn eXEgagen autus
Ps:106:28 C VAI_AAI3P P N2_ASM P RA_DSN V1_PMN RD_APM C P RA_GPF N1_GPF RD_GPM VBI_AAI3S RD_APM
Ps:106:28 and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the compulsion/necessity he/she/it/same to lead out he/she/it/same
Ps:106:28 and they-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-DISTRESS-ed them/same (acc) and out of (+gen) the (gen) compulsions/necessities (gen) them/same (gen) he/she/it-LEAD-ed-OUT them/same (acc)
Ps:106:28 Ps_106:28_1 Ps_106:28_2 Ps_106:28_3 Ps_106:28_4 Ps_106:28_5 Ps_106:28_6 Ps_106:28_7 Ps_106:28_8 Ps_106:28_9 Ps_106:28_10 Ps_106:28_11 Ps_106:28_12 Ps_106:28_13 Ps_106:28_14 Ps_106:28_15
Ps:106:28 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:29 καὶ ἐπέταξεν τῇ καταιγίδι, καὶ ἔστη εἰς αὔραν, καὶ ἐσίγησαν τὰ κύματα αὐτῆς·
Ps:106:29 And he commands the storm, and it is calmed into a gentle breeze, and its waves are still. (Psalm 107:29 Brenton)
Ps:106:29 Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły. (Psalm 107:29 BT_4)
Ps:106:29 καὶ ἐπέταξεν τῇ καταιγίδι, καὶ ἔστη εἰς αὔραν, καὶ ἐσίγησαν τὰ κύματα αὐτῆς·
Ps:106:29 καί ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) εἰς[1]   καί σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) ὁ ἡ τό κῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:29 I też, nawet, mianowicie By mówić co by robić I też, nawet, mianowicie By powodować stać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Fala puchną, unoszą się On/ona/to/to samo
Ps:106:29 kai\ e)pe/taXen tE=| kataigi/di, kai\ e)/stE ei)s au)/ran, kai\ e)si/gEsan ta\ ku/mata au)tE=s·
Ps:106:29 kai epetaXen tE kataigidi, kai estE eis auran, kai esigEsan ta kymata autEs·
Ps:106:29 C VAI_AAI3S RA_DSF N3D_DSF C VHI_AAI3S P N1A_ASF C VAI_AAI3P RA_APN N3M_APN RD_GSF
Ps:106:29 and also, even, namely to tell what to do the ć and also, even, namely to cause to stand into (+acc) ć and also, even, namely to have no sound to be silent the wave swell, waft he/she/it/same
Ps:106:29 and he/she/it-TELL-ed-WHAT-TO-DO the (dat)   and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand into (+acc)   and they-TO HAVE NO SOUND-ed the (nom|acc) waves (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Ps:106:29 Ps_106:29_1 Ps_106:29_2 Ps_106:29_3 Ps_106:29_4 Ps_106:29_5 Ps_106:29_6 Ps_106:29_7 Ps_106:29_8 Ps_106:29_9 Ps_106:29_10 Ps_106:29_11 Ps_106:29_12 Ps_106:29_13
Ps:106:29 x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:30 καὶ εὐφράνθησαν, ὅτι ἡσύχασαν, καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα θελήματος αὐτῶν.
Ps:106:30 And they are glad, because they are quiet; and he guides them to their desire haven. (Psalm 107:30 Brenton)
Ps:106:30 Radowali się z tego, że nastała cisza, i że On przywiódł ich do upragnionej przystani. (Psalm 107:30 BT_4)
Ps:106:30 καὶ εὐφράνθησαν, ὅτι ἡσύχασαν, καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα θελήματος αὐτῶν.
Ps:106:30 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὅτι ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) καί ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί λιμήν, -ένος, ὁ θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:30 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Ponieważ/tamto By uspokajać się ize I też, nawet, mianowicie By kierować On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Port Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo
Ps:106:30 kai\ eu)fra/nTEsan, o(/ti E(su/CHasan, kai\ O(dE/gEsen au)tou\s e)pi\ lime/na TelE/matos au)tO=n.
Ps:106:30 kai eufranTEsan, hoti hEsyCHasan, kai hOdEgEsen autus epi limena TelEmatos autOn.
Ps:106:30 C VC_API3P C VA_AAI3P C VAI_AAI3S RD_APM P N3_ASM N3M_GSN RD_GPM
Ps:106:30 and also, even, namely to celebrate/be merry because/that to quiet-ize and also, even, namely to guide he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing harbor will desire, will, wish he/she/it/same
Ps:106:30 and they-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY because/that they-QUIET-IZE-ed, upon QUIET-IZE-ing (nom|acc|voc) and he/she/it-GUIDE-ed them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) harbor (acc) will (gen) them/same (gen)
Ps:106:30 Ps_106:30_1 Ps_106:30_2 Ps_106:30_3 Ps_106:30_4 Ps_106:30_5 Ps_106:30_6 Ps_106:30_7 Ps_106:30_8 Ps_106:30_9 Ps_106:30_10 Ps_106:30_11
Ps:106:30 x x x x x x x x x x x
Ps:106:31 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
Ps:106:31 Let them acknowledge to the Lord his mercies, and his wonderful works to the children of men. (Psalm 107:31 Brenton)
Ps:106:31 Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich! (Psalm 107:31 BT_4)
Ps:106:31 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
Ps:106:31 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:106:31 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo Syn Ludzki
Ps:106:31 e)XomologEsa/sTOsan tO=| kuri/O| ta\ e)le/E au)tou= kai\ ta\ Tauma/sia au)tou= toi=s ui(oi=s tO=n a)nTrO/pOn,
Ps:106:31 eXomologEsasTOsan tO kyriO ta eleE autu kai ta Taumasia autu tois hyiois tOn anTrOpOn,
Ps:106:31 VA_AMD3P RA_DSM N2_DSM RA_APN N3E_APN RD_GSM C RA_APN A1A_APN RD_GSM RA_DPM N2_DPM RA_GPM N2_GPM
Ps:106:31 to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mercy he/she/it/same and also, even, namely the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same the son the human
Ps:106:31 let-them-be-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) mercies (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) the (dat) sons (dat) the (gen) humans (gen)
Ps:106:31 Ps_106:31_1 Ps_106:31_2 Ps_106:31_3 Ps_106:31_4 Ps_106:31_5 Ps_106:31_6 Ps_106:31_7 Ps_106:31_8 Ps_106:31_9 Ps_106:31_10 Ps_106:31_11 Ps_106:31_12 Ps_106:31_13 Ps_106:31_14
Ps:106:31 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:106:32 ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν. –
Ps:106:32 Let them exalt him in the congregation of the people, and praise him in the seat of the elders. (Psalm 107:32 Brenton)
Ps:106:32 I niech Go sławią w zgromadzeniu ludu i na radzie starców niechaj Go chwalą! (Psalm 107:32 BT_4)
Ps:106:32 ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν.
Ps:106:32 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐκ·κλησία, -ας, ἡ λαός, -οῦ, ὁ καί ἐν καθ·έδρα, -ας, ἡ πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό  
Ps:106:32 By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Ludzie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło Starszy By chwalić On/ona/to/to samo  
Ps:106:32 u(PSOsa/tOsan au)to\n e)n e)kklEsi/a| laou= kai\ e)n kaTe/dra| presbute/rOn ai)nesa/tOsan au)to/n.
Ps:106:32 hyPSOsatOsan auton en ekklEsia lau kai en kaTedra presbyterOn ainesatOsan auton.
Ps:106:32 VA_AAD3P RD_ASM P N1A_DSF N2_GSM C P N1A_DSF N2_GPM VA_AAD3P RD_ASM
Ps:106:32 to elevate/set high he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among assembly assembly, gathering, congregation, church people and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair elder to praise he/she/it/same  
Ps:106:32 let-them-ELEVATE/SET-HIGH! him/it/same (acc) in/among/by (+dat) assembly (dat) people (gen) and in/among/by (+dat) chair (dat) elder ([Adj] gen) let-them-PRAISE! him/it/same (acc)  
Ps:106:32 Ps_106:32_1 Ps_106:32_2 Ps_106:32_3 Ps_106:32_4 Ps_106:32_5 Ps_106:32_6 Ps_106:32_7 Ps_106:32_8 Ps_106:32_9 Ps_106:32_10 Ps_106:32_11 Ps_106:32_12
Ps:106:32 x x x x x x x x x x x x
Ps:106:33 ἔθετο ποταμοὺς εἰς ἔρημον καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς δίψαν,
Ps:106:33 He turns rivers into a desert, and streams of water into a dry land; (Psalm 107:33 Brenton)
Ps:106:33 Rzeki zamienia On w pustynię, oazy na ziemię spragnioną, (Psalm 107:33 BT_4)
Ps:106:33 ἔθετο ποταμοὺς εἰς ἔρημον καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς δίψαν,
Ps:106:33 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ποταμός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ἔρημος -ον καί δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό εἰς[1] διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -)
Ps:106:33 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Rzeka Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie dia eksodus Woda Do (+przyspieszenie) By pragnąć
Ps:106:33 e)/Teto potamou\s ei)s e)/rEmon kai\ dieXo/dous u(da/tOn ei)s di/PSan,
Ps:106:33 eTeto potamus eis erEmon kai dieXodus hydatOn eis diPSan,
Ps:106:33 VEI_AMI3S N2_APM P N2_ASF C N2_APF N3T_GPN P N1S_ASF
Ps:106:33 to place lay, put, set, situate, station river into (+acc) wilderness and also, even, namely dia-exodus water into (+acc) to thirst
Ps:106:33 he/she/it-was-PLACE-ed rivers (acc) into (+acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and dia-exoduses (acc) waters (gen) into (+acc) to-be-THIRST-ing
Ps:106:33 Ps_106:33_1 Ps_106:33_2 Ps_106:33_3 Ps_106:33_4 Ps_106:33_5 Ps_106:33_6 Ps_106:33_7 Ps_106:33_8 Ps_106:33_9
Ps:106:33 x x x x x x x x x
Ps:106:34 γῆν καρποφόρον εἰς ἅλμην ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ.
Ps:106:34 a fruitful land into saltness, for the wickedness of them that dwell in it. (Psalm 107:34 Brenton)
Ps:106:34 ziemię żyzną na słony ugór skutkiem niegodziwości jej mieszkańców. (Psalm 107:34 BT_4)
Ps:106:34 γῆν καρποφόρον εἰς ἅλμην ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ.
Ps:106:34 γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καρπο·φόρος -ον εἰς[1]   ἀπό κακία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:34 Ziemi/ziemia Owocujący Do (+przyspieszenie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Źle źle, złośliwość By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:106:34 gE=n karpofo/ron ei)s a(/lmEn a)po\ kaki/as tO=n katoikou/ntOn e)n au)tE=|.
Ps:106:34 gEn karpoforon eis halmEn apo kakias tOn katoikuntOn en autE.
Ps:106:34 N1_ASF A1B_ASF P N1_ASF P N1A_GSF RA_GPM V2_PAPGPM P RD_DSF
Ps:106:34 earth/land fruitful into (+acc) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing evil evil, malice the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ps:106:34 earth/land (acc) fruitful ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc)   away from (+gen) evil (gen), wickedness (acc) the (gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Ps:106:34 Ps_106:34_1 Ps_106:34_2 Ps_106:34_3 Ps_106:34_4 Ps_106:34_5 Ps_106:34_6 Ps_106:34_7 Ps_106:34_8 Ps_106:34_9 Ps_106:34_10
Ps:106:34 x x x x x x x x x x
Ps:106:35 ἔθετο ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ γῆν ἄνυδρον εἰς διεξόδους ὑδάτων
Ps:106:35 He turns a wilderness into pools of water, and a dry land into streams of water. (Psalm 107:35 Brenton)
Ps:106:35 Pustynię zamienił w zbiornik wody, a ziemię suchą w oazę. (Psalm 107:35 BT_4)
Ps:106:35 ἔθετο ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ γῆν ἄνυδρον εἰς διεξόδους ὑδάτων
Ps:106:35 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἔρημος -ον εἰς[1] λίμνη, -ης, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄν·υδρος -ον εἰς[1] δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό
Ps:106:35 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Odludzie Do (+przyspieszenie) Jezioro Woda I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Suchy Do (+przyspieszenie) dia eksodus Woda
Ps:106:35 e)/Teto e)/rEmon ei)s li/mnas u(da/tOn kai\ gE=n a)/nudron ei)s dieXo/dous u(da/tOn
Ps:106:35 eTeto erEmon eis limnas hydatOn kai gEn anydron eis dieXodus hydatOn
Ps:106:35 VEI_AMI3S N2_ASF P N1_APF N3T_GPN C N1_ASF A1B_ASF P N2_APF N3T_GPN
Ps:106:35 to place lay, put, set, situate, station wilderness into (+acc) lake water and also, even, namely earth/land dry into (+acc) dia-exodus water
Ps:106:35 he/she/it-was-PLACE-ed wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) lakes (acc) waters (gen) and earth/land (acc) dry ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) dia-exoduses (acc) waters (gen)
Ps:106:35 Ps_106:35_1 Ps_106:35_2 Ps_106:35_3 Ps_106:35_4 Ps_106:35_5 Ps_106:35_6 Ps_106:35_7 Ps_106:35_8 Ps_106:35_9 Ps_106:35_10 Ps_106:35_11
Ps:106:35 x x x x x x x x x x x
Ps:106:36 καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ πεινῶντας, καὶ συνεστήσαντο πόλιν κατοικεσίας
Ps:106:36 And there he causes the hungry to dwell, and they establish for themselves cities of habitation. (Psalm 107:36 Brenton)
Ps:106:36 I tam osiedlił zgłodniałych, i założyli miasta zamieszkałe. (Psalm 107:36 BT_4)
Ps:106:36 καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ πεινῶντας, καὶ συνεστήσαντο πόλιν κατοικεσίας
Ps:106:36 καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ἐκεῖ πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) πόλις, -εως, ἡ  
Ps:106:36 I też, nawet, mianowicie By osiedlać Tam By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Miasto
Ps:106:36 kai\ katO/|kisen e)kei= peinO=ntas, kai\ sunestE/santo po/lin katoikesi/as
Ps:106:36 kai katOkisen ekei peinOntas, kai synestEsanto polin katoikesias
Ps:106:36 C VAI_AAI3S D V3_PAPAPM C VAI_AMI3P N3I_ASF N1A_GSF
Ps:106:36 and also, even, namely to domicile there to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. city ć
Ps:106:36 and he/she/it-DOMICILE-ed there while HUNGER-ing (acc) and they-were-STand WITH-ed city (acc)  
Ps:106:36 Ps_106:36_1 Ps_106:36_2 Ps_106:36_3 Ps_106:36_4 Ps_106:36_5 Ps_106:36_6 Ps_106:36_7 Ps_106:36_8
Ps:106:36 x x x x x x x x
Ps:106:37 καὶ ἔσπειραν ἀγροὺς καὶ ἐφύτευσαν ἀμπελῶνας καὶ ἐποίησαν καρπὸν γενήματος,
Ps:106:37 And they sow fields, and plant vineyards, and they yield fruit of increase. (Psalm 107:37 Brenton)
Ps:106:37 Obsiali pola, zasadzili winnice i zyskali zbiory owoców. (Psalm 107:37 BT_4)
Ps:106:37 καὶ ἔσπειραν ἀγροὺς καὶ ἐφύτευσαν ἀμπελῶνας καὶ ἐποίησαν καρπὸν γενήματος,
Ps:106:37 καί σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἀγρός, -οῦ, ὁ καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ γένημα[τ], -ατος, τό
Ps:106:37 I też, nawet, mianowicie By siać Pole I też, nawet, mianowicie Do ??? Winnica I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Owoc; Nadgarstek Owocu owoc z
Ps:106:37 kai\ e)/speiran a)grou\s kai\ e)fu/teusan a)mpelO=nas kai\ e)poi/Esan karpo\n genE/matos,
Ps:106:37 kai espeiran agrus kai efyteusan ampelOnas kai epoiEsan karpon genEmatos,
Ps:106:37 C N1A_ASF N2_APM C VAI_AAI3P N3W_APM C VAI_AAI3P N2_ASM N3M_GSN
Ps:106:37 and also, even, namely to sow field and also, even, namely to ??? vineyard and also, even, namely to do/make fruit; Carpus fruit fruit of
Ps:106:37 and they-SOW-ed fields (acc) and they-???-ed vineyards (acc) and they-DO/MAKE-ed fruit (acc); Carpus (acc) fruit (gen)
Ps:106:37 Ps_106:37_1 Ps_106:37_2 Ps_106:37_3 Ps_106:37_4 Ps_106:37_5 Ps_106:37_6 Ps_106:37_7 Ps_106:37_8 Ps_106:37_9 Ps_106:37_10
Ps:106:37 x x x x x x x x x x
Ps:106:38 καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ ἐπληθύνθησαν σφόδρα, καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν οὐκ ἐσμίκρυνεν.
Ps:106:38 And he blesses them, and they multiply exceedingly, and he diminishes not the number of their cattle. (Psalm 107:38 Brenton)
Ps:106:38 Pobłogosławił im, a bardzo się rozmnożyli, i dał im bydła niemało. (Psalm 107:38 BT_4)
Ps:106:38 καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ ἐπληθύνθησαν σφόδρα, καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν οὐκ ἐσμίκρυνεν.
Ps:106:38 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σφόδρα καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Ps:106:38 I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo Nie  
Ps:106:38 kai\ eu)lo/gEsen au)tou/s, kai\ e)plETu/nTEsan sfo/dra, kai\ ta\ ktE/nE au)tO=n ou)k e)smi/krunen.
Ps:106:38 kai eulogEsen autus, kai eplETynTEsan sfodra, kai ta ktEnE autOn uk esmikrynen.
Ps:106:38 C VA_AAI3S RD_APM C VCI_API3P D C RA_APN N3E_APN RD_GPM D VAI_AAI3S
Ps:106:38 and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to increase/multiply vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely the Animal (beast) he/she/it/same not  
Ps:106:38 and he/she/it-BLESS-ed them/same (acc) and they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed vehement, and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) them/same (gen) not  
Ps:106:38 Ps_106:38_1 Ps_106:38_2 Ps_106:38_3 Ps_106:38_4 Ps_106:38_5 Ps_106:38_6 Ps_106:38_7 Ps_106:38_8 Ps_106:38_9 Ps_106:38_10 Ps_106:38_11 Ps_106:38_12
Ps:106:38 x x x x x x x x x x x x
Ps:106:39 καὶ ὠλιγώθησαν καὶ ἐκακώθησαν ἀπὸ θλίψεως κακῶν καὶ ὀδύνης.
Ps:106:39 Again they become few, and are brought low, by the pressure of evils and pain. (Psalm 107:39 Brenton)
Ps:106:39 Potem zmalała ich liczba i podupadli pod naciskiem niedoli i utrapienia. (Psalm 107:39 BT_4)
Ps:106:39 καὶ ὠλιγώθησαν καὶ ἐκακώθησαν ἀπὸ θλίψεως κακῶν καὶ ὀδύνης.
Ps:106:39 καί   καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἀπό θλῖψις, -εως, ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί ὀδύνη, -ης, ἡ
Ps:106:39 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie Ból
Ps:106:39 kai\ O)ligO/TEsan kai\ e)kakO/TEsan a)po\ Tli/PSeOs kakO=n kai\ o)du/nEs.
Ps:106:39 kai OligOTEsan kai ekakOTEsan apo TliPSeOs kakOn kai odynEs.
Ps:106:39 C VCI_API3P C VCI_API3P P N3I_GSF A1_GPM C N1_GSF
Ps:106:39 and also, even, namely ć and also, even, namely to make things difficult for from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing squeezing adversity, trial, trouble, difficulty wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely pain
Ps:106:39 and   and they-were-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR away from (+gen) squeezing (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) and pain (gen)
Ps:106:39 Ps_106:39_1 Ps_106:39_2 Ps_106:39_3 Ps_106:39_4 Ps_106:39_5 Ps_106:39_6 Ps_106:39_7 Ps_106:39_8 Ps_106:39_9
Ps:106:39 x x x x x x x x x
Ps:106:40 ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ’ ἄρχοντας, καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ.
Ps:106:40 Contempt is poured upon their princes, and he causes them to wander in a desert and trackless land. (Psalm 107:40 Brenton)
Ps:106:40 Lecz Ten, który wylewa wzgardę na władców i każe im błądzić przez puste bezdroża, (Psalm 107:40 BT_4)
Ps:106:40 ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ’ ἄρχοντας, καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ.
Ps:106:40 ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-)   ἐπί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἄβατος καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁδός, -οῦ, ἡ
Ps:106:40 By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga
Ps:106:40 e)XeCHu/TE e)Xoude/nOsis e)p’ a)/rCHontas, kai\ e)pla/nEsen au)tou\s e)n a)ba/tO| kai\ ou)CH o(dO=|.
Ps:106:40 eXeCHyTE eXudenOsis ep’ arCHontas, kai eplanEsen autus en abatO kai uCH hodO.
Ps:106:40 VCI_API3S N3I_NSF P N3_APM C VAI_AAI3S RD_APM P A1B_DSM C D N2_DSF
Ps:106:40 to pour out ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ruler; to begin and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing way/road
Ps:106:40 he/she/it-was-POUR-ed-OUT   upon/over (+acc,+gen,+dat) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) and he/she/it-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY them/same (acc) in/among/by (+dat)   and not way/road (dat)
Ps:106:40 Ps_106:40_1 Ps_106:40_2 Ps_106:40_3 Ps_106:40_4 Ps_106:40_5 Ps_106:40_6 Ps_106:40_7 Ps_106:40_8 Ps_106:40_9 Ps_106:40_10 Ps_106:40_11 Ps_106:40_12
Ps:106:40 x x x x x x x x x x x x
Ps:106:41 καὶ ἐβοήθησεν πένητι ἐκ πτωχείας καὶ ἔθετο ὡς πρόβατα πατριάς.
Ps:106:41 But he helps the poor out of poverty, and makes him families as a flock. (Psalm 107:41 Brenton)
Ps:106:41 podniósł nędzarza z niedoli, rozmnożył rodziny jak trzody. (Psalm 107:41 BT_4)
Ps:106:41 καὶ ἐβοήθησεν πένητι ἐκ πτωχείας καὶ ἔθετο ὡς πρόβατα πατριάς.
Ps:106:41 καί βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἐκ πτωχεία, -ας, ἡ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὡς πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) πατριά, -ᾶς, ἡ
Ps:106:41 I też, nawet, mianowicie By pomagać Biedna osoba Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ubóstwo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Jak/jak Owca (sheepfold) patrilineage
Ps:106:41 kai\ e)boE/TEsen pe/nEti e)k ptOCHei/as kai\ e)/Teto O(s pro/bata patria/s.
Ps:106:41 kai eboETEsen penEti ek ptOCHeias kai eTeto hOs probata patrias.
Ps:106:41 C VAI_AAI3S N3T_DSM P N1A_GSF C VEI_AMI3S x N2N_APN N1A_APF
Ps:106:41 and also, even, namely to help poor person out of (+gen) ἐξ before vowels poverty and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station as/like sheep (sheepfold) patrilineage
Ps:106:41 and he/she/it-HELP-ed poor person (dat) out of (+gen) poverty (gen), poverties (acc) and he/she/it-was-PLACE-ed as/like sheep (nom|acc|voc) patrilineage (gen), patrilineages (acc)
Ps:106:41 Ps_106:41_1 Ps_106:41_2 Ps_106:41_3 Ps_106:41_4 Ps_106:41_5 Ps_106:41_6 Ps_106:41_7 Ps_106:41_8 Ps_106:41_9 Ps_106:41_10
Ps:106:41 x x x x x x x x x x
Ps:106:42 ὄψονται εὐθεῖς καὶ εὐφρανθήσονται, καὶ πᾶσα ἀνομία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς.
Ps:106:42 The upright shall see and rejoice; and all iniquity shall stop her mouth. (Psalm 107:42 Brenton)
Ps:106:42 Pobożni widzą to i radują się, a wszelka niegodziwość musi zamknąć swe usta. (Psalm 107:42 BT_4)
Ps:106:42 ὄψονται εὐθεῖς καὶ εὐφρανθήσονται, καὶ πᾶσα ἀνομία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς.
Ps:106:42 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·νομία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:106:42 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Prosto; prosto I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bezprawie Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Ps:106:42 o)/PSontai eu)Tei=s kai\ eu)franTE/sontai, kai\ pa=sa a)nomi/a e)mfra/Xei to\ sto/ma au)tE=s.
Ps:106:42 oPSontai euTeis kai eufranTEsontai, kai pasa anomia emfraXei to stoma autEs.
Ps:106:42 VF_FMI3P A3U_NPM C VC_FPI3P C A1S_NSF N1A_NSF VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSF
Ps:106:42 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), straight; straight and also, even, namely to celebrate/be merry and also, even, namely every all, each, every, the whole of lawlessness ć the mouth/maw stoma he/she/it/same
Ps:106:42 they-will-be-SEE-ed straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) and they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and every (nom|voc) lawlessness (nom|voc)   the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Ps:106:42 Ps_106:42_1 Ps_106:42_2 Ps_106:42_3 Ps_106:42_4 Ps_106:42_5 Ps_106:42_6 Ps_106:42_7 Ps_106:42_8 Ps_106:42_9 Ps_106:42_10 Ps_106:42_11
Ps:106:42 x x x x x x x x x x x
Ps:106:43 τίς σοφὸς καὶ φυλάξει ταῦτα καὶ συνήσουσιν τὰ ἐλέη τοῦ κυρίου;
Ps:106:43 Who is wise, and will observe these things, and understand the mercies of the Lord? (Psalm 107:43 Brenton)
Ps:106:43 Kto mądry, niech to zachowa, niech rozważa dzieła łaski Pana! (Psalm 107:43 BT_4)
Ps:106:43 τίς σοφὸς καὶ φυλάξει ταῦτα καὶ συνήσουσιν τὰ ἐλέη τοῦ κυρίου;
Ps:106:43 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σοφός -ή -όν καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:106:43 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Mądry I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By rozumieć Litość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:106:43 ti/s sofo\s kai\ fula/Xei tau=ta kai\ sunE/sousin ta\ e)le/E tou= kuri/ou;
Ps:106:43 tis sofos kai fylaXei tauta kai synEsusin ta eleE tu kyriu;
Ps:106:43 RI_NSM A1_NSM C VF_FAI3S RD_APN C VF_FAI3P RA_APN N3E_APN RA_GSM N2_GSM
Ps:106:43 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. wise and also, even, namely to guard this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to understand the mercy the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:106:43 who/what/why (nom) wise ([Adj] nom) and he/she/it-will-GUARD, you(sg)-will-be-GUARD-ed (classical) these (nom|acc) and they-will-UNDERSTand, going-to-UNDERSTand (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) mercies (nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ps:106:43 Ps_106:43_1 Ps_106:43_2 Ps_106:43_3 Ps_106:43_4 Ps_106:43_5 Ps_106:43_6 Ps_106:43_7 Ps_106:43_8 Ps_106:43_9 Ps_106:43_10 Ps_106:43_11
Ps:106:43 x x x x x x x x x x x