Ps:138:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Κύριε, ἐδοκίμασάς με καὶ ἔγνως με·
Ps:138:1 For the end, a Psalm of David. O Lord, thou hast proved me, and known me. (Psalm 139:1 Brenton)
Ps:138:1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Panie, przenikasz i znasz mnie, (Psalm 139:1 BT_4)
Ps:138:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Κύριε, ἐδοκίμασάς με καὶ ἔγνως με·
Ps:138:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:138:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By badać Ja I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja
Ps:138:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid. *ku/rie, e)doki/masa/s me kai\ e)/gnOs me·
Ps:138:1 eis to telos· PSalmos tO dauid. kyrie, edokimasas me kai egnOs me·
Ps:138:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM N2_VSM VAI_AAI2S RP_AS C VZI_AAI2S RP_AS
Ps:138:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to examine I and also, even, namely to know i.e. recognize. I
Ps:138:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-EXAMINE-ed me (acc) and you(sg)-KNOW-ed me (acc)
Ps:138:1 Ps_138:1_1 Ps_138:1_2 Ps_138:1_3 Ps_138:1_4 Ps_138:1_5 Ps_138:1_6 Ps_138:1_7 Ps_138:1_8 Ps_138:1_9 Ps_138:1_10 Ps_138:1_11 Ps_138:1_12
Ps:138:1 x x x x x x x x x x x x
Ps:138:2 σὺ ἔγνως τὴν καθέδραν μου καὶ τὴν ἔγερσίν μου, σὺ συνῆκας τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρόθεν·
Ps:138:2 Thou knowest my down-sitting and mine up-rising: thou understandest my thoughts long before. (Psalm 139:2 Brenton)
Ps:138:2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, (Psalm 139:2 BT_4)
Ps:138:2 σὺ ἔγνως τὴν καθέδραν μου καὶ τὴν ἔγερσίν μου, σὺ συνῆκας τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρόθεν·
Ps:138:2 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό καθ·έδρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔγερσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό μακρό·θεν
Ps:138:2 Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło Ja I też, nawet, mianowicie Zmartwychwstanie Ja Ty By rozumieć Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z dala
Ps:138:2 su\ e)/gnOs tE\n kaTe/dran mou kai\ tE\n e)/gersi/n mou, su\ sunE=kas tou\s dialogismou/s mou a)po\ makro/Ten·
Ps:138:2 sy egnOs tEn kaTedran mu kai tEn egersin mu, sy synEkas tus dialogismus mu apo makroTen·
Ps:138:2 RP_NS VZI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RA_ASF N3I_ASF RP_GS RP_NS VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS P D
Ps:138:2 you to know i.e. recognize. the chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair I and also, even, namely the resurrection I you to understand the contemplation meditation, think, consideration, dispute I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing from afar
Ps:138:2 you(sg) (nom) you(sg)-KNOW-ed the (acc) chair (acc) me (gen) and the (acc) resurrection (acc) me (gen) you(sg) (nom) you(sg)-UNDERSTand-ed the (acc) contemplations (acc) me (gen) away from (+gen) from afar
Ps:138:2 Ps_138:2_1 Ps_138:2_2 Ps_138:2_3 Ps_138:2_4 Ps_138:2_5 Ps_138:2_6 Ps_138:2_7 Ps_138:2_8 Ps_138:2_9 Ps_138:2_10 Ps_138:2_11 Ps_138:2_12 Ps_138:2_13 Ps_138:2_14 Ps_138:2_15 Ps_138:2_16
Ps:138:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:3 τὴν τρίβον μου καὶ τὴν σχοῖνόν μου σὺ ἐξιχνίασας καὶ πάσας τὰς ὁδούς μου προεῖδες.
Ps:138:3 Thou hast traced my path and my bed, and hast foreseen all my ways. (Psalm 139:3 Brenton)
Ps:138:3 widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. (Psalm 139:3 BT_4)
Ps:138:3 τὴν τρίβον μου καὶ τὴν σχοῖνόν μου σὺ ἐξιχνίασας καὶ πάσας τὰς ὁδούς μου προεῖδες.
Ps:138:3 ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·οράω (προ+ορ(α)-, -, 2nd προ+ιδ-, προ+εωρα·κ-, -, -)
Ps:138:3 Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się Ja I też, nawet, mianowicie Ja Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Ja By przewidywać
Ps:138:3 tE\n tri/bon mou kai\ tE\n sCHoi=no/n mou su\ e)XiCHni/asas kai\ pa/sas ta\s o(dou/s mou proei=des.
Ps:138:3 tEn tribon mu kai tEn sCHoinon mu sy eXiCHniasas kai pasas tas hodus mu proeides.
Ps:138:3 RA_ASF A3N_ASF RP_GS C RA_ASF N2_ASF RP_GS RP_NS VA_AAI2S C A1S_APF RA_APF N2_APF RP_GS VBI_AAI2S
Ps:138:3 the path; to rub worn, rub I and also, even, namely the ć I you ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road I to foresee
Ps:138:3 the (acc) path (acc); while RUB-ing (nom|acc|voc, voc) me (gen) and the (acc)   me (gen) you(sg) (nom)   and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) ways/roads (acc) me (gen) you(sg)-FORESEE-ed
Ps:138:3 Ps_138:3_1 Ps_138:3_2 Ps_138:3_3 Ps_138:3_4 Ps_138:3_5 Ps_138:3_6 Ps_138:3_7 Ps_138:3_8 Ps_138:3_9 Ps_138:3_10 Ps_138:3_11 Ps_138:3_12 Ps_138:3_13 Ps_138:3_14 Ps_138:3_15
Ps:138:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:4 ὅτι οὐκ ἔστιν λόγος ἐν γλώσσῃ μου,
Ps:138:4 For there is no unrighteous word in my tongue: behold, O Lord, thou hast known all things, (Psalm 139:4 Brenton)
Ps:138:4 Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości. (Psalm 139:4 BT_4)
Ps:138:4 ὅτι οὐκ ἔστιν λόγος ἐν γλώσσῃ μου,
Ps:138:4 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ ἐν γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:138:4 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Język przez metonimia, język Ja
Ps:138:4 o(/ti ou)k e)/stin lo/gos e)n glO/ssE| mou,
Ps:138:4 hoti uk estin logos en glOssE mu,
Ps:138:4 C D V9_PAI3S N2_NSM P N1S_DSF RP_GS
Ps:138:4 because/that οὐχ before rough breathing to be word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tongue by metonymy, a language I
Ps:138:4 because/that not he/she/it-is word (nom) in/among/by (+dat) tongue (dat) me (gen)
Ps:138:4 Ps_138:4_1 Ps_138:4_2 Ps_138:4_3 Ps_138:4_4 Ps_138:4_5 Ps_138:4_6 Ps_138:4_7
Ps:138:4 x x x x x x x
Ps:138:5 ἰδού, κύριε, σὺ ἔγνως πάντα, τὰ ἔσχατα καὶ τὰ ἀρχαῖα· σὺ ἔπλασάς με καὶ ἔθηκας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου.
Ps:138:5 For there is no unrighteous word in my tongue: behold, O Lord, thou hast known all things, (Psalm 139:4 Brenton)
Ps:138:5 Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości. (Psalm 139:4 BT_4)
Ps:138:5 ἰδού, κύριε, σὺ ἔγνως πάντα, τὰ ἔσχατα καὶ τὰ ἀρχαῖα· σὺ ἔπλασάς με καὶ ἔθηκας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου.
Ps:138:5 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἀρχαῖος -αία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:138:5 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ostatni I też, nawet, mianowicie Starożytny Ty By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ja I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ręka Ty; twój/twój(sg)
Ps:138:5 i)dou/, ku/rie, su\ e)/gnOs pa/nta, ta\ e)/sCHata kai\ ta\ a)rCHai=a· su\ e)/plasa/s me kai\ e)/TEkas e)p’ e)me\ tE\n CHei=ra/ sou.
Ps:138:5 idu, kyrie, sy egnOs panta, ta esCHata kai ta arCHaia· sy eplasas me kai eTEkas ep’ eme tEn CHeira su.
Ps:138:5 I N2_VSM RP_NS VZI_AAI2S A3_APN RA_APN A1_APN C RA_APN A1A_APN RP_NS VAI_AAI2S RP_AS C VAI_AAI2S P RP_AS RA_ASF N3_ASF RP_GS
Ps:138:5 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the last and also, even, namely the ancient you to mold [see plastic] I and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the hand you; your/yours(sg)
Ps:138:5 be-you(sg)-SEE-ed! lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg) (nom) you(sg)-KNOW-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) last (nom|acc|voc) and the (nom|acc) ancient ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (nom) you(sg)-MOLD-ed me (acc) and you(sg)-PLACE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:138:5 Ps_138:5_1 Ps_138:5_2 Ps_138:5_3 Ps_138:5_4 Ps_138:5_5 Ps_138:5_6 Ps_138:5_7 Ps_138:5_8 Ps_138:5_9 Ps_138:5_10 Ps_138:5_11 Ps_138:5_12 Ps_138:5_13 Ps_138:5_14 Ps_138:5_15 Ps_138:5_16 Ps_138:5_17 Ps_138:5_18 Ps_138:5_19 Ps_138:5_20
Ps:138:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:6 ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ· ἐκραταιώθη, οὐ μὴ δύνωμαι πρὸς αὐτήν.
Ps:138:6 The knowledge of thee is too wonderful for me; it is very difficult, I cannot attain to it. (Psalm 139:6 Brenton)
Ps:138:6 Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć. (Psalm 139:6 BT_4)
Ps:138:6 ἐθαυμαστώθη γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ· ἐκραταιώθη, οὐ μὴ δύνωμαι πρὸς αὐτήν.
Ps:138:6 θαυμαστόω [LXX] (-, -, θαυμαστω·σ-, -, -, θαυμαστω·θ-) ὁ ἡ τό γνῶσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:138:6 Do ??? Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja; mój/mój By stawać się silnym ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Ps:138:6 e)TaumastO/TE E( gnO=si/s sou e)X e)mou=· e)krataiO/TE, ou) mE\ du/nOmai pro\s au)tE/n.
Ps:138:6 eTaumastOTE hE gnOsis su eX emu· ekrataiOTE, u mE dynOmai pros autEn.
Ps:138:6 VCI_API3S RA_NSF N3I_NSF RP_GS P RP_GS VCI_API3S D D V6_PMS1S P RP_ASF
Ps:138:6 to ??? the knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels I; my/mine to become strong οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Ps:138:6 he/she/it-was-???-ed the (nom) knowledge (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-was-BECOME STRONG-ed not not I-should-be-being-SET-ed; I-should-be-being-ABLE-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Ps:138:6 Ps_138:6_1 Ps_138:6_2 Ps_138:6_3 Ps_138:6_4 Ps_138:6_5 Ps_138:6_6 Ps_138:6_7 Ps_138:6_8 Ps_138:6_9 Ps_138:6_10 Ps_138:6_11 Ps_138:6_12
Ps:138:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:138:7 ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω;
Ps:138:7 Whither shall I go from thy Spirit? and whither shall I flee from my presence? (Psalm 139:7 Brenton)
Ps:138:7 Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? (Psalm 139:7 BT_4)
Ps:138:7 ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω;
Ps:138:7 ποῦ[1] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποῦ[1] φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
Ps:138:7 Gdzie By iść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) Gdzie By uciekać
Ps:138:7 pou= poreuTO= a)po\ tou= pneu/mato/s sou kai\ a)po\ tou= prosO/pou sou pou= fu/gO;
Ps:138:7 pu poreuTO apo tu pneumatos su kai apo tu prosOpu su pu fygO;
Ps:138:7 D VC_APS1S P RA_GSN N3M_GSN RP_GS C P RA_GSN N2N_GSN RP_GS D VB_AAS1S
Ps:138:7 where to go from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the spirit breath, spiritual utterance, wind you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the face you; your/yours(sg) where to flee
Ps:138:7 where I-should-be-GO-ed away from (+gen) the (gen) spirit (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and away from (+gen) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) where I-should-FLEE
Ps:138:7 Ps_138:7_1 Ps_138:7_2 Ps_138:7_3 Ps_138:7_4 Ps_138:7_5 Ps_138:7_6 Ps_138:7_7 Ps_138:7_8 Ps_138:7_9 Ps_138:7_10 Ps_138:7_11 Ps_138:7_12 Ps_138:7_13
Ps:138:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:8 ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ εἶ ἐκεῖ· ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην, πάρει·
Ps:138:8 If I should go up to heaven, thou art there: if I should go down to hell, thou art present. (Psalm 139:8 Brenton)
Ps:138:8 Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. (Psalm 139:8 BT_4)
Ps:138:8 ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ εἶ ἐκεῖ· ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην, πάρει·
Ps:138:8 ἐάν (εἰ ἄν) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ ἐάν (εἰ ἄν) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-)
Ps:138:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By podnosić Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo Ty By iść; by być Tam Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By schodzić Do (+przyspieszenie) Hades By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany
Ps:138:8 e)a\n a)nabO= ei)s to\n ou)rano/n, su\ ei)= e)kei=· e)a\n katabO= ei)s to\n a(/|dEn, pa/rei·
Ps:138:8 ean anabO eis ton uranon, sy ei ekei· ean katabO eis ton hadEn, parei·
Ps:138:8 C VZ_AAS1S P RA_ASM N2_ASM RP_NS V9_PAI2S D C VZ_AAS1S P RA_ASM N1M_ASM V9_PAI2S
Ps:138:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ascend into (+acc) the sky/heaven you to go; to be there if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to go down into (+acc) the Hades to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened
Ps:138:8 if-ever I-should-ASCEND into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are there if-ever I-should-GO DOWN into (+acc) the (acc) Hades (acc) you(sg)-are-BE-ing-PRESENT/HERE; do-HANG DOWN-you(sg)!
Ps:138:8 Ps_138:8_1 Ps_138:8_2 Ps_138:8_3 Ps_138:8_4 Ps_138:8_5 Ps_138:8_6 Ps_138:8_7 Ps_138:8_8 Ps_138:8_9 Ps_138:8_10 Ps_138:8_11 Ps_138:8_12 Ps_138:8_13 Ps_138:8_14
Ps:138:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:9 ἐὰν ἀναλάβοιμι τὰς πτέρυγάς μου κατ’ ὄρθρον καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης,
Ps:138:9 If I should spread my wings to fly straight forward, and sojourn at the extremity of the sea, it would be vain, (Psalm 139:9 Brenton)
Ps:138:9 Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza: (Psalm 139:9 BT_4)
Ps:138:9 ἐὰν ἀναλάβοιμι τὰς πτέρυγάς μου κατ’ ὄρθρον καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης,
Ps:138:9 ἐάν (εἰ ἄν) ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὄρθρος, -ου, ὁ καί κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Ps:138:9 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Świtaj I też, nawet, mianowicie By osiedlać się {By decydować się} Do (+przyspieszenie) Ostatni Morze
Ps:138:9 e)a\n a)nala/boimi ta\s pte/ruga/s mou kat’ o)/rTron kai\ kataskEnO/sO ei)s ta\ e)/sCHata tE=s Tala/ssEs,
Ps:138:9 ean analaboimi tas pterygas mu kat’ orTron kai kataskEnOsO eis ta esCHata tEs TalassEs,
Ps:138:9 C VB_AAO1S RA_APF N3G_APF RP_GS P N2_ASM C VA_AAS1S P RA_APN A1_APN RA_GSF N1S_GSF
Ps:138:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the wing [see ptero-dactyl, winged finger] I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing dawn and also, even, namely to settle into (+acc) the last the sea
Ps:138:9 if-ever I-happen-to-TAKE UP (opt) the (acc) wings (acc) me (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) dawn (acc) and I-will-SETTLE, I-should-SETTLE into (+acc) the (nom|acc) last (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen)
Ps:138:9 Ps_138:9_1 Ps_138:9_2 Ps_138:9_3 Ps_138:9_4 Ps_138:9_5 Ps_138:9_6 Ps_138:9_7 Ps_138:9_8 Ps_138:9_9 Ps_138:9_10 Ps_138:9_11 Ps_138:9_12 Ps_138:9_13 Ps_138:9_14
Ps:138:9 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:10 καὶ γὰρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου ὁδηγήσει με, καὶ καθέξει με ἡ δεξιά σου.
Ps:138:10 for even there thy hand would guide me, and thy right hand would hold me. (Psalm 139:10 Brenton)
Ps:138:10 tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica. (Psalm 139:10 BT_4)
Ps:138:10 καὶ γὰρ ἐκεῖ χείρ σου ὁδηγήσει με, καὶ καθέξει με δεξιά σου.
Ps:138:10 καί γάρ ἐκεῖ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:138:10 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Tam Ręka Ty; twój/twój(sg) By kierować Ja I też, nawet, mianowicie By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Ja W prawo Ty; twój/twój(sg)
Ps:138:10 kai\ ga\r e)kei= E( CHei/r sou o(dEgE/sei me, kai\ kaTe/Xei me E( deXia/ sou.
Ps:138:10 kai gar ekei hE CHeir su hodEgEsei me, kai kaTeXei me hE deXia su.
Ps:138:10 C x D RA_NSF N3_NSF RP_GS VF_FAI3S RP_AS C VF_FAI3S RP_AS RA_NSF A1A_APN RP_GS
Ps:138:10 and also, even, namely for since, as there the hand you; your/yours(sg) to guide I and also, even, namely to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of I the right you; your/yours(sg)
Ps:138:10 and for there the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-GUIDE, you(sg)-will-be-GUIDE-ed (classical) me (acc) and he/she/it-will-HOLD FAST, you(sg)-will-be-HOLD FAST-ed (classical) me (acc) the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:138:10 Ps_138:10_1 Ps_138:10_2 Ps_138:10_3 Ps_138:10_4 Ps_138:10_5 Ps_138:10_6 Ps_138:10_7 Ps_138:10_8 Ps_138:10_9 Ps_138:10_10 Ps_138:10_11 Ps_138:10_12 Ps_138:10_13 Ps_138:10_14
Ps:138:10 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:11 καὶ εἶπα Ἄρα σκότος καταπατήσει με, καὶ νὺξ φωτισμὸς ἐν τῇ τρυφῇ μου·
Ps:138:11 When I said, Surely the darkness will cover me; even the night was light in my luxury. (Psalm 139:11 Brenton)
Ps:138:11 Jeśli powiem: «Niech mię przynajmniej ciemności okryją i noc mnie otoczy jak światło»: (Psalm 139:11 BT_4)
Ps:138:11 καὶ εἶπα Ἄρα σκότος καταπατήσει με, καὶ νὺξ φωτισμὸς ἐν τῇ τρυφῇ μου·
Ps:138:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄρα[2] σκότο·ς, -ους, τό κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί νύξ, -υκτός, ἡ φωτισμός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό τρυφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:138:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Tak Ciemności ciemność, ciemność By deptać/stąpanie Ja I też, nawet, mianowicie Noc Natężenie oświetlenia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pobłażanie Ja
Ps:138:11 kai\ ei)=pa *)/ara sko/tos katapatE/sei me, kai\ nu\X fOtismo\s e)n tE=| trufE=| mou·
Ps:138:11 kai eipa ara skotos katapatEsei me, kai nyX fOtismos en tE tryfE mu·
Ps:138:11 C VAI_AAI1S x N3E_NSN VF_FAI3S RP_AS C N3_NSF N2_NSM P RA_DSF N1_DSF RP_GS
Ps:138:11 and also, even, namely to say/tell so darkness gloom, darkness to trample/tread I and also, even, namely night illuminance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the indulgence I
Ps:138:11 and I-SAY/TELL-ed so darkness (nom|acc|voc) he/she/it-will-TRAMPLE/TREAD, you(sg)-will-be-TRAMPLE/TREAD-ed (classical) me (acc) and night (nom|voc) illuminance (nom) in/among/by (+dat) the (dat) indulgence (dat) me (gen)
Ps:138:11 Ps_138:11_1 Ps_138:11_2 Ps_138:11_3 Ps_138:11_4 Ps_138:11_5 Ps_138:11_6 Ps_138:11_7 Ps_138:11_8 Ps_138:11_9 Ps_138:11_10 Ps_138:11_11 Ps_138:11_12 Ps_138:11_13
Ps:138:11 x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:12 ὅτι σκότος οὐ σκοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ, καὶ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτισθήσεται· ὡς τὸ σκότος αὐτῆς, οὕτως καὶ τὸ φῶς αὐτῆς.
Ps:138:12 For darkness will not be darkness with thee; but night will be light as day: as its darkness, so shall its light be to thee. (Psalm 139:12 Brenton)
Ps:138:12 sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje: mrok jest dla Ciebie jak światło. (Psalm 139:12 BT_4)
Ps:138:12 ὅτι σκότος οὐ σκοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ, καὶ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτισθήσεται· ὡς τὸ σκότος αὐτῆς, οὕτως καὶ τὸ φῶς αὐτῆς.
Ps:138:12 ὅτι σκότο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σκοτίζω (-, -, -, -, εσκοτισ-, σκοτισ·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί νύξ, -υκτός, ἡ ὡς ἡμέρα, -ας -ἡ φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ὡς ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω καί ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:138:12 Ponieważ/tamto Ciemności ciemność, ciemność ??? Przed przydechem mocnym By zaciemniać zaciemniaj się, dostawaj ciemność, mgiełkę, posępniej, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Noc Jak/jak Dzień By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Jak/jak Ciemności ciemność, ciemność On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Lekki {Jasny} On/ona/to/to samo
Ps:138:12 o(/ti sko/tos ou) skotisTE/setai a)po\ sou=, kai\ nu\X O(s E(me/ra fOtisTE/setai· O(s to\ sko/tos au)tE=s, ou(/tOs kai\ to\ fO=s au)tE=s.
Ps:138:12 hoti skotos u skotisTEsetai apo su, kai nyX hOs hEmera fOtisTEsetai· hOs to skotos autEs, hutOs kai to fOs autEs.
Ps:138:12 C N3E_ASN D VC_FPI3S P RP_GS C N3_NSF C N1A_NSF VS_FPI3S C RA_ASN N3E_ASN RP_GSF D C RA_ASN N3T_ASN RP_GSF
Ps:138:12 because/that darkness gloom, darkness οὐχ before rough breathing to obscure darken, get dark, haze, lour, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely night as/like day to bring to light enlighten, bring to light, make known as/like the darkness gloom, darkness he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely the light he/she/it/same
Ps:138:12 because/that darkness (nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-OBSCURE-ed away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and night (nom|voc) as/like day (nom|voc) he/she/it-will-be-LIGHT-ed as/like the (nom|acc) darkness (nom|acc|voc) her/it/same (gen) thusly/like this and the (nom|acc) light (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Ps:138:12 Ps_138:12_1 Ps_138:12_2 Ps_138:12_3 Ps_138:12_4 Ps_138:12_5 Ps_138:12_6 Ps_138:12_7 Ps_138:12_8 Ps_138:12_9 Ps_138:12_10 Ps_138:12_11 Ps_138:12_12 Ps_138:12_13 Ps_138:12_14 Ps_138:12_15 Ps_138:12_16 Ps_138:12_17 Ps_138:12_18 Ps_138:12_19 Ps_138:12_20
Ps:138:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:13 ὅτι σὺ ἐκτήσω τοὺς νεφρούς μου, κύριε, ἀντελάβου μου ἐκ γαστρὸς μητρός μου.
Ps:138:13 For thou, O Lord, hast possessed my reins; thou hast helped me from my mother's womb. (Psalm 139:13 Brenton)
Ps:138:13 Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. (Psalm 139:13 BT_4)
Ps:138:13 ὅτι σὺ ἐκτήσω τοὺς νεφρούς μου, κύριε, ἀντελάβου μου ἐκ γαστρὸς μητρός μου.
Ps:138:13 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:138:13 Ponieważ/tamto Ty By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Umysł Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zbaczać bliski [anty biorą] Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Matka Ja
Ps:138:13 o(/ti su\ e)ktE/sO tou\s nefrou/s mou, ku/rie, a)ntela/bou mou e)k gastro\s mEtro/s mou.
Ps:138:13 hoti sy ektEsO tus nefrus mu, kyrie, antelabu mu ek gastros mEtros mu.
Ps:138:13 C RP_NS VAI_AMI2S RA_APM N2_APM RP_GS N2_VSM VBI_AMI2S RP_GS P N3_GSF N3_GSF RP_GS
Ps:138:13 because/that you to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms the mind I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deflect toward [anti-take] I out of (+gen) ἐξ before vowels belly mother I
Ps:138:13 because/that you(sg) (nom) you(sg)-were-POSSESS-ed the (acc) minds (acc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-were-DEFLECT-ed-TOWARD me (gen) out of (+gen) belly (gen) mother (gen) me (gen)
Ps:138:13 Ps_138:13_1 Ps_138:13_2 Ps_138:13_3 Ps_138:13_4 Ps_138:13_5 Ps_138:13_6 Ps_138:13_7 Ps_138:13_8 Ps_138:13_9 Ps_138:13_10 Ps_138:13_11 Ps_138:13_12 Ps_138:13_13
Ps:138:13 x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:14 ἐξομολογήσομαί σοι, ὅτι φοβερῶς ἐθαυμαστώθην· θαυμάσια τὰ ἔργα σου, καὶ ἡ ψυχή μου γινώσκει σφόδρα.
Ps:138:14 I will give thee thanks; for thou art fearfully wondrous; wondrous are thy works; and my soul knows it well. (Psalm 139:14 Brenton)
Ps:138:14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, (Psalm 139:14 BT_4)
Ps:138:14 ἐξομολογήσομαί σοι, ὅτι φοβερῶς ἐθαυμαστώθην· θαυμάσια τὰ ἔργα σου, καὶ ψυχή μου γινώσκει σφόδρα.
Ps:138:14 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι   θαυμαστόω [LXX] (-, -, θαυμαστω·σ-, -, -, θαυμαστω·θ-) θαυμάσιος -α -ον ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σφόδρα
Ps:138:14 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto Do ??? Cudowny doskonały, cudowny Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ps:138:14 e)XomologE/somai/ soi, o(/ti foberO=s e)TaumastO/TEn· Tauma/sia ta\ e)/rga sou, kai\ E( PSuCHE/ mou ginO/skei sfo/dra.
Ps:138:14 eXomologEsomai soi, hoti foberOs eTaumastOTEn· Taumasia ta erga su, kai hE PSyCHE mu ginOskei sfodra.
Ps:138:14 VF_FMI1S RP_DS C D VCI_API1S A1A_APN RA_APN N2N_APN RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS V1_PAI3S D
Ps:138:14 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that ć to ??? wonderful excellent, marvelous the work you; your/yours(sg) and also, even, namely the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to know i.e. recognize. vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ps:138:14 I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that   I-was-???-ed wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) vehement,
Ps:138:14 Ps_138:14_1 Ps_138:14_2 Ps_138:14_3 Ps_138:14_4 Ps_138:14_5 Ps_138:14_6 Ps_138:14_7 Ps_138:14_8 Ps_138:14_9 Ps_138:14_10 Ps_138:14_11 Ps_138:14_12 Ps_138:14_13 Ps_138:14_14 Ps_138:14_15
Ps:138:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:15 οὐκ ἐκρύβη τὸ ὀστοῦν μου ἀπὸ σοῦ, ὃ ἐποίησας ἐν κρυφῇ. καὶ ἡ ὑπόστασίς μου ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς·
Ps:138:15 My bones, which thou madest in secret were not hidden from thee, nor my substance, in the lowest parts of the earth. (Psalm 139:15 Brenton)
Ps:138:15 nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. (Psalm 139:15 BT_4)
Ps:138:15 οὐκ ἐκρύβη τὸ ὀστοῦν μου ἀπὸ σοῦ, ἐποίησας ἐν κρυφῇ. καὶ ὑπόστασίς μου ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς·
Ps:138:15 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν κρυφῇ καί ὁ ἡ τό ὑπό·στασις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό κατώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. Adj. of κάτω) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:138:15 ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się ukrywaj, kryj się Kość Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W tajemnicy I też, nawet, mianowicie Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)} Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najbardziej głęboki Ziemi/ziemia
Ps:138:15 ou)k e)kru/bE to\ o)stou=n mou a)po\ sou=, o(\ e)poi/Esas e)n krufE=|. kai\ E( u(po/stasi/s mou e)n toi=s katOta/tois tE=s gE=s·
Ps:138:15 uk ekrybE to ostun mu apo su, ho epoiEsas en kryfE. kai hE hypostasis mu en tois katOtatois tEs gEs·
Ps:138:15 D VDI_API3S RA_ASN N3E_ASN RP_GS P RP_GS RR_ASN VAI_AAI2S P D C RA_NSF N3I_NSF RP_GS P RA_DPM A1A_DPM RA_GSF N1_GSF
Ps:138:15 οὐχ before rough breathing to hide conceal, skulk the bone I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among in secret and also, even, namely the substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)} I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the deepest the earth/land
Ps:138:15 not he/she/it-was-HIDE-ed the (nom|acc) bone (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) in secret and the (nom) substance/source (nom) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) deepest ([Adj] dat) the (gen) earth/land (gen)
Ps:138:15 Ps_138:15_1 Ps_138:15_2 Ps_138:15_3 Ps_138:15_4 Ps_138:15_5 Ps_138:15_6 Ps_138:15_7 Ps_138:15_8 Ps_138:15_9 Ps_138:15_10 Ps_138:15_11 Ps_138:15_12 Ps_138:15_13 Ps_138:15_14 Ps_138:15_15 Ps_138:15_16 Ps_138:15_17 Ps_138:15_18 Ps_138:15_19 Ps_138:15_20
Ps:138:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:16 τὸ ἀκατέργαστόν μου εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου, καὶ ἐπὶ τὸ βιβλίον σου πάντες γραφήσονται· ἡμέρας πλασθήσονται, καὶ οὐθεὶς ἐν αὐτοῖς.
Ps:138:16 Thine eyes saw my unwrought substance, and all men shall be written in thy book; they shall be formed by day, though there should for a time be no one among them. (Psalm 139:16 Brenton)
Ps:138:16 Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze; dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. (Psalm 139:16 BT_4)
Ps:138:16 τὸ ἀκατέργαστόν μου εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου, καὶ ἐπὶ τὸ βιβλίον σου πάντες γραφήσονται· ἡμέρας πλασθήσονται, καὶ οὐθεὶς ἐν αὐτοῖς.
Ps:138:16 ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἡμέρα, -ας -ἡ πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:138:16 Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pisać Dzień By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:138:16 to\ a)kate/rgasto/n mou ei)/dosan oi( o)fTalmoi/ sou, kai\ e)pi\ to\ bibli/on sou pa/ntes grafE/sontai· E(me/ras plasTE/sontai, kai\ ou)Tei\s e)n au)toi=s.
Ps:138:16 to akatergaston mu eidosan hoi ofTalmoi su, kai epi to biblion su pantes grafEsontai· hEmeras plasTEsontai, kai uTeis en autois.
Ps:138:16 RA_ASN A1B_ASN RP_GS VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS C P RA_ASN N2N_ASN RP_GS A3_NPM VD_FPI3P N1A_APF VC_FPI3P C A3_NSM P RP_DPM
Ps:138:16 the ć I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the book you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of to write day to mold [see plastic] and also, even, namely not one (nothing, no one) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ps:138:16 the (nom|acc)   me (gen) they-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) book (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (nom|voc) they-will-be-WRITE-ed day (gen), days (acc) they-will-be-MOLD-ed and not one (nom) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Ps:138:16 Ps_138:16_1 Ps_138:16_2 Ps_138:16_3 Ps_138:16_4 Ps_138:16_5 Ps_138:16_6 Ps_138:16_7 Ps_138:16_8 Ps_138:16_9 Ps_138:16_10 Ps_138:16_11 Ps_138:16_12 Ps_138:16_13 Ps_138:16_14 Ps_138:16_15 Ps_138:16_16 Ps_138:16_17 Ps_138:16_18 Ps_138:16_19 Ps_138:16_20
Ps:138:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:17 ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου, ὁ θεός, λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν·
Ps:138:17 But thy friends, O God, have been greatly honoured by me; their rule has been greatly strengthened. (Psalm 139:17 Brenton)
Ps:138:17 Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość! (Psalm 139:17 BT_4)
Ps:138:17 ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου, θεός, λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν·
Ps:138:17 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ λίαν τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λίαν κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:138:17 Ja; mój/mój zaś Bardzo By zaszczycać Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ty; twój/twój(sg) Bóg  Bardzo By stawać się silnym Początek On/ona/to/to samo
Ps:138:17 e)moi\ de\ li/an e)timE/TEsan oi( fi/loi sou, o( Teo/s, li/an e)krataiO/TEsan ai( a)rCHai\ au)tO=n·
Ps:138:17 emoi de lian etimETEsan hoi filoi su, ho Teos, lian ekrataiOTEsan hai arCHai autOn·
Ps:138:17 RP_DS x D VCI_API3P RA_NPM A1_NPM RP_GS RA_NSM N2_NSM D VCI_API3P RA_NPF N1_NPF RP_GPM
Ps:138:17 I; my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] very to honor the friend companion; to kiss buss, lip, osculate you; your/yours(sg) the god [see theology] very to become strong the beginning he/she/it/same
Ps:138:17 me (dat); my/mine (nom|voc) Yet very they-were-HONOR-ed the (nom) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom) very they-were-BECOME STRONG-ed the (nom) beginnings (nom|voc) them/same (gen)
Ps:138:17 Ps_138:17_1 Ps_138:17_2 Ps_138:17_3 Ps_138:17_4 Ps_138:17_5 Ps_138:17_6 Ps_138:17_7 Ps_138:17_8 Ps_138:17_9 Ps_138:17_10 Ps_138:17_11 Ps_138:17_12 Ps_138:17_13 Ps_138:17_14
Ps:138:17 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:18 ἐξαριθμήσομαι αὐτούς, καὶ ὑπὲρ ἄμμον πληθυνθήσονται· ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦ.
Ps:138:18 I will number them, and they shall be multiplied beyond the sand; I awake, and am still with thee. (Psalm 139:18 Brenton)
Ps:138:18 Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku; gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą. (Psalm 139:18 BT_4)
Ps:138:18 ἐξαριθμήσομαι αὐτούς, καὶ ὑπὲρ ἄμμον πληθυνθήσονται· ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦ.
Ps:138:18   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπέρ ἄμμος, -ου, ἡ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) καί ἔτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:138:18 On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Piasek By wzrastać/mnóż się Do ??? I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze By iść; by być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Ps:138:18 e)XariTmE/somai au)tou/s, kai\ u(pe\r a)/mmon plETunTE/sontai· e)XEge/rTEn kai\ e)/ti ei)mi\ meta\ sou=.
Ps:138:18 eXariTmEsomai autus, kai hyper ammon plETynTEsontai· eXEgerTEn kai eti eimi meta su.
Ps:138:18 VF_FMI1S RP_APM C P N2_ASF VC_FPI3P VCI_API1S C D V9_PAI1S P RP_GS
Ps:138:18 ć he/she/it/same and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) sand to increase/multiply to ??? and also, even, namely yet/still to go; to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Ps:138:18   them/same (acc) and above (+acc), on behalf of (+gen) sand (acc) they-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed I-was-???-ed and yet/still I-am-GO-ing; I-am after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:138:18 Ps_138:18_1 Ps_138:18_2 Ps_138:18_3 Ps_138:18_4 Ps_138:18_5 Ps_138:18_6 Ps_138:18_7 Ps_138:18_8 Ps_138:18_9 Ps_138:18_10 Ps_138:18_11 Ps_138:18_12
Ps:138:18 x x x x x x x x x x x x
Ps:138:19 ἐὰν ἀποκτείνῃς ἁμαρτωλούς, ὁ θεός, ἄνδρες αἱμάτων, ἐκκλίνατε ἀπ’ ἐμοῦ.
Ps:138:19 Oh that thou wouldest slay the wicked, O God; depart from me, ye men of blood. (Psalm 139:19 Brenton)
Ps:138:19 O Boże, obyś zgładził bezbożnego, niech krwawi mężowie idą precz ode mnie! (Psalm 139:19 BT_4)
Ps:138:19 ἐὰν ἀποκτείνῃς ἁμαρτωλούς, θεός, ἄνδρες αἱμάτων, ἐκκλίνατε ἀπ’ ἐμοῦ.
Ps:138:19 ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αἷμα[τ], -ατος, τό ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:138:19 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zabijać Grzeszny Bóg  Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Krew By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:138:19 e)a\n a)poktei/nE|s a(martOlou/s, o( Teo/s, a)/ndres ai(ma/tOn, e)kkli/nate a)p’ e)mou=.
Ps:138:19 ean apokteinEs hamartOlus, ho Teos, andres haimatOn, ekklinate ap’ emu.
Ps:138:19 C VA_AAS2S A1B_APM RA_NSM N2_NSM N3_NPM N3M_GPN VA_AAD2P P RP_GS
Ps:138:19 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to kill sinful the god [see theology] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". blood to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:138:19 if-ever you(sg)-should-be-KILL-ing, you(sg)-should-KILL sinful ([Adj] acc) the (nom) god (nom) men, husbands (nom|voc) bloods (gen) do-RECOIL/AVOID-you(pl)! away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Ps:138:19 Ps_138:19_1 Ps_138:19_2 Ps_138:19_3 Ps_138:19_4 Ps_138:19_5 Ps_138:19_6 Ps_138:19_7 Ps_138:19_8 Ps_138:19_9 Ps_138:19_10
Ps:138:19 x x x x x x x x x x
Ps:138:20 ὅτι ἐρεῖς εἰς διαλογισμόν· λήμψονται εἰς ματαιότητα τὰς πόλεις σου.
Ps:138:20 For thou wilt say concerning their thought, that they shall take thy cities in vain. (Psalm 139:20 Brenton)
Ps:138:20 Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie, za nic mają Twoje myśli. (Psalm 139:20 BT_4)
Ps:138:20 ὅτι ἐρεῖς εἰς διαλογισμόν· λήμψονται εἰς ματαιότητα τὰς πόλεις σου.
Ps:138:20 ὅτι ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰς[1] δια·λογισμός, -οῦ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) εἰς[1] ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:138:20 Ponieważ/tamto Konflikt; by mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie) Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Do (+przyspieszenie) ??? Miasto Ty; twój/twój(sg)
Ps:138:20 o(/ti e)rei=s ei)s dialogismo/n· lE/mPSontai ei)s mataio/tEta ta\s po/leis sou.
Ps:138:20 hoti ereis eis dialogismon· lEmPSontai eis mataiotEta tas poleis su.
Ps:138:20 C VF2_FAI2S P N2_ASM VF_FMI3P P N3T_ASF RA_APF N3I_APF RP_GS
Ps:138:20 because/that strife; to say/tell into (+acc) contemplation meditation, think, consideration, dispute to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand into (+acc) ??? the city you; your/yours(sg)
Ps:138:20 because/that strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL into (+acc) contemplation (acc) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed into (+acc) ??? (acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:138:20 Ps_138:20_1 Ps_138:20_2 Ps_138:20_3 Ps_138:20_4 Ps_138:20_5 Ps_138:20_6 Ps_138:20_7 Ps_138:20_8 Ps_138:20_9 Ps_138:20_10
Ps:138:20 x x x x x x x x x x
Ps:138:21 οὐχὶ τοὺς μισοῦντάς σε, κύριε, ἐμίσησα καὶ ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐξετηκόμην;
Ps:138:21 Have I not hated them, O Lord, that hate thee? and wasted away because of thine enemies? (Psalm 139:21 Brenton)
Ps:138:21 Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie, oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają? (Psalm 139:21 BT_4)
Ps:138:21 οὐχὶ τοὺς μισοῦντάς σε, κύριε, ἐμίσησα καὶ ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐξετηκόμην;
Ps:138:21 οὐχί ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Ps:138:21 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogi Ty; twój/twój(sg)
Ps:138:21 ou)CHi\ tou\s misou=nta/s se, ku/rie, e)mi/sEsa kai\ e)pi\ toi=s e)CHTroi=s sou e)XetEko/mEn;
Ps:138:21 uCHi tus misuntas se, kyrie, emisEsa kai epi tois eCHTrois su eXetEkomEn;
Ps:138:21 D RA_APM V2_PAPAPM RP_AS N2_VSM VAI_AAI1S C P RA_DPM N2_DPM RP_GS V1I_IMI1S
Ps:138:21 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the to destest dislike, detest, hate, abominate you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destest dislike, detest, hate, abominate and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hostile you; your/yours(sg) ć
Ps:138:21 not the (acc) while DESTEST-ing (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-DESTEST-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) hostile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Ps:138:21 Ps_138:21_1 Ps_138:21_2 Ps_138:21_3 Ps_138:21_4 Ps_138:21_5 Ps_138:21_6 Ps_138:21_7 Ps_138:21_8 Ps_138:21_9 Ps_138:21_10 Ps_138:21_11 Ps_138:21_12
Ps:138:21 x x x x x x x x x x x x
Ps:138:22 τέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτούς, εἰς ἐχθροὺς ἐγένοντό μοι.
Ps:138:22 I have hated them with perfect hatred; they were counted my enemies. (Psalm 139:22 Brenton)
Ps:138:22 Nienawidzę ich pełnią nienawiści; stali się moimi wrogami. (Psalm 139:22 BT_4)
Ps:138:22 τέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτούς, εἰς ἐχθροὺς ἐγένοντό μοι.
Ps:138:22 τέλειος -α -ον   μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἐχθρός -ά -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:138:22 Uzupełniany Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wrogi By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja
Ps:138:22 te/leion mi=sos e)mi/soun au)tou/s, ei)s e)CHTrou\s e)ge/nonto/ moi.
Ps:138:22 teleion misos emisun autus, eis eCHTrus egenonto moi.
Ps:138:22 A1A_ASM N3E_ASM V2I_IAI3P RP_APM P N2_APM VBI_AMI3P RP_DS
Ps:138:22 completed ć to destest dislike, detest, hate, abominate he/she/it/same into (+acc) hostile to become become, happen I
Ps:138:22 completed ([Adj] acc, nom|acc|voc)   I-was-DESTEST-ing, they-were-DESTEST-ing them/same (acc) into (+acc) hostile ([Adj] acc) they-were-BECOME-ed me (dat)
Ps:138:22 Ps_138:22_1 Ps_138:22_2 Ps_138:22_3 Ps_138:22_4 Ps_138:22_5 Ps_138:22_6 Ps_138:22_7 Ps_138:22_8
Ps:138:22 x x x x x x x x
Ps:138:23 δοκίμασόν με, ὁ θεός, καὶ γνῶθι τὴν καρδίαν μου, ἔτασόν με καὶ γνῶθι τὰς τρίβους μου
Ps:138:23 Prove me, O God, and know my heart; examine me, and know my paths; (Psalm 139:23 Brenton)
Ps:138:23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, (Psalm 139:23 BT_4)
Ps:138:23 δοκίμασόν με, θεός, καὶ γνῶθι τὴν καρδίαν μου, ἔτασόν με καὶ γνῶθι τὰς τρίβους μου
Ps:138:23 δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:138:23 By badać Ja Bóg  I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Ja I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ścieżka Ja
Ps:138:23 doki/maso/n me, o( Teo/s, kai\ gnO=Ti tE\n kardi/an mou, e)/taso/n me kai\ gnO=Ti ta\s tri/bous mou
Ps:138:23 dokimason me, ho Teos, kai gnOTi tEn kardian mu, etason me kai gnOTi tas tribus mu
Ps:138:23 VA_AAD2S RP_AS RA_NSM N2_NSM C VZ_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS VA_AAD2S RP_AS C VZ_AAD2S RA_APF N2_APF RP_GS
Ps:138:23 to examine I the god [see theology] and also, even, namely to know i.e. recognize. the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I ć I and also, even, namely to know i.e. recognize. the path I
Ps:138:23 do-EXAMINE-you(sg)!, going-to-EXAMINE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (nom) god (nom) and do-KNOW-you(sg)! the (acc) heart (acc) me (gen)   me (acc) and do-KNOW-you(sg)! the (acc) paths (acc) me (gen)
Ps:138:23 Ps_138:23_1 Ps_138:23_2 Ps_138:23_3 Ps_138:23_4 Ps_138:23_5 Ps_138:23_6 Ps_138:23_7 Ps_138:23_8 Ps_138:23_9 Ps_138:23_10 Ps_138:23_11 Ps_138:23_12 Ps_138:23_13 Ps_138:23_14 Ps_138:23_15 Ps_138:23_16
Ps:138:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:138:24 καὶ ἰδὲ εἰ ὁδὸς ἀνομίας ἐν ἐμοί, καὶ ὁδήγησόν με ἐν ὁδῷ αἰωνίᾳ.
Ps:138:24 and see if there is any way of iniquity in me, and lead me in an everlasting way. (Psalm 139:24 Brenton)
Ps:138:24 i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną! (Psalm 139:24 BT_4)
Ps:138:24 καὶ ἰδὲ εἰ ὁδὸς ἀνομίας ἐν ἐμοί, καὶ ὁδήγησόν με ἐν ὁδῷ αἰωνίᾳ.
Ps:138:24 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ αἰώνιος -ία -ον
Ps:138:24 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeżeli Drogi {Sposobu}/droga Bezprawie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By kierować Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Ps:138:24 kai\ i)de\ ei) o(do\s a)nomi/as e)n e)moi/, kai\ o(dE/gEso/n me e)n o(dO=| ai)Oni/a|.
Ps:138:24 kai ide ei hodos anomias en emoi, kai hodEgEson me en hodO aiOnia.
Ps:138:24 C VB_AAD2S C N2_NSF N1A_GSF P RP_DS C VA_AAD2S RP_AS P N2_DSF A1A_DSF
Ps:138:24 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if way/road lawlessness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine and also, even, namely to guide I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Ps:138:24 and do-SEE-you(sg)! if way/road (nom) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and do-GUIDE-you(sg)!, going-to-GUIDE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) in/among/by (+dat) way/road (dat) aeonian ([Adj] dat)
Ps:138:24 Ps_138:24_1 Ps_138:24_2 Ps_138:24_3 Ps_138:24_4 Ps_138:24_5 Ps_138:24_6 Ps_138:24_7 Ps_138:24_8 Ps_138:24_9 Ps_138:24_10 Ps_138:24_11 Ps_138:24_12 Ps_138:24_13
Ps:138:24 x x x x x x x x x x x x x