Ps:50:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
Ps:50:1 For the end, a Psalm of David, when Nathan the prophet came to him, when he had gone to Bersabee. Have mercy upon me, O God, according to thy great mercy; and according to the multitude of thy compassions blot out my transgression. (Psalm 51:1 Brenton)
Ps:50:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida, (Psalm 51:1 BT_4)
Ps:50:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
Ps:50:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:50:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David
Ps:50:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid
Ps:50:1 eis to telos· PSalmos tO dauid
Ps:50:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:50:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David
Ps:50:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:50:1 Ps_50:1_1 Ps_50:1_2 Ps_50:1_3 Ps_50:1_4 Ps_50:1_5 Ps_50:1_6
Ps:50:1 x x x x x x
Ps:50:2 ἐν τῷ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Ναθαν τὸν προφήτην, ἡνίκα εἰσῆλθεν πρὸς Βηρσαβεε.
Ps:50:2 For the end, a Psalm of David, when Nathan the prophet came to him, when he had gone to Bersabee. Have mercy upon me, O God, according to thy great mercy; and according to the multitude of thy compassions blot out my transgression. (Psalm 51:1 Brenton)
Ps:50:2 gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą. (Psalm 51:2 BT_4)
Ps:50:2 ἐν τῷ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Ναθαν τὸν προφήτην, ἡνίκα εἰσῆλθεν πρὸς Βηρσαβεε.
Ps:50:2 ἐν ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἡνίκα εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX]
Ps:50:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Nathan Prorok Kiedy By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba
Ps:50:2 e)n tO=| e)lTei=n pro\s au)to\n *naTan to\n profE/tEn, E(ni/ka ei)sE=lTen pro\s *bErsabee.
Ps:50:2 en tO elTein pros auton naTan ton profEtEn, hEnika eisElTen pros bErsabee.
Ps:50:2 P RA_DSN VB_AAN P RD_ASM N_ASM RA_ASM N1M_ASM D VBI_AAI3S P N_ASF
Ps:50:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Nathan the prophet when to enter toward (+acc,+gen,+dat) Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba
Ps:50:2 in/among/by (+dat) the (dat) to-COME toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Nathan (indecl) the (acc) prophet (acc) when he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl)
Ps:50:2 Ps_50:2_1 Ps_50:2_2 Ps_50:2_3 Ps_50:2_4 Ps_50:2_5 Ps_50:2_6 Ps_50:2_7 Ps_50:2_8 Ps_50:2_9 Ps_50:2_10 Ps_50:2_11 Ps_50:2_12
Ps:50:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:50:3 Ἐλέησόν με, ὁ θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου·
Ps:50:3 For the end, a Psalm of David, when Nathan the prophet came to him, when he had gone to Bersabee. Have mercy upon me, O God, according to thy great mercy; and according to the multitude of thy compassions blot out my transgression. (Psalm 51:1 Brenton)
Ps:50:3 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! (Psalm 51:3 BT_4)
Ps:50:3 Ἐλέησόν με, θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου·
Ps:50:3 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κατά ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νόμημα[τ], -ατος, τό [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:50:3 By okazać miłosierdzie Ja Bóg  W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wielki Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Ty; twój/twój(sg) Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, ??? Ja
Ps:50:3 *)ele/Eso/n me, o( Teo/s, kata\ to\ me/ga e)/leo/s sou kai\ kata\ to\ plE=Tos tO=n oi)ktirmO=n sou e)Xa/leiPSon to\ a)no/mEma/ mou·
Ps:50:3 eleEson me, ho Teos, kata to mega eleos su kai kata to plETos tOn oiktirmOn su eXaleiPSon to anomEma mu·
Ps:50:3 VA_AAD2S RP_AS RA_NSM N2_NSM P RA_ASN A1P_ASN N3E_ASN RP_GS C P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM N2_GPM RP_GS VA_AAD2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Ps:50:3 to show mercy I the god [see theology] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the great mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) the compassion/pity; compassionate/pitying you; your/yours(sg) to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, the ??? I
Ps:50:3 do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (nom) god (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-OBLITERATION-you(sg)!, going-to-OBLITERATION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) me (gen)
Ps:50:3 Ps_50:3_1 Ps_50:3_2 Ps_50:3_3 Ps_50:3_4 Ps_50:3_5 Ps_50:3_6 Ps_50:3_7 Ps_50:3_8 Ps_50:3_9 Ps_50:3_10 Ps_50:3_11 Ps_50:3_12 Ps_50:3_13 Ps_50:3_14 Ps_50:3_15 Ps_50:3_16 Ps_50:3_17 Ps_50:3_18 Ps_50:3_19 Ps_50:3_20
Ps:50:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:4 ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.
Ps:50:4 Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. (Psalm 51:2 Brenton)
Ps:50:4 Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! (Psalm 51:4 BT_4)
Ps:50:4 ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.
Ps:50:4 ἐπί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:50:4 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Więcej By myć się Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezprawie Ja I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja By oczyszczać się oczyszczaj Ja
Ps:50:4 e)pi\ plei=on plu=no/n me a)po\ tE=s a)nomi/as mou kai\ a)po\ tE=s a(marti/as mou kaTa/riso/n me.
Ps:50:4 epi pleion plynon me apo tEs anomias mu kai apo tEs hamartias mu kaTarison me.
Ps:50:4 P A3C_ASN VB_AAD2S RP_AS P RA_GSF N1A_GSF RP_GS C P RA_GSF N1A_GSF RP_GS VA_AAD2S RP_AS
Ps:50:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing more to wash I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lawlessness I and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I to purify cleanse I
Ps:50:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) more (nom|acc|voc, voc) do-WASH-you(sg)!, while WASH-ing (nom|acc|voc, voc) me (acc) away from (+gen) the (gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) me (gen) and away from (+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) me (gen) do-PURIFIED-you(sg)!, going-to-PURIFIED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc)
Ps:50:4 Ps_50:4_1 Ps_50:4_2 Ps_50:4_3 Ps_50:4_4 Ps_50:4_5 Ps_50:4_6 Ps_50:4_7 Ps_50:4_8 Ps_50:4_9 Ps_50:4_10 Ps_50:4_11 Ps_50:4_12 Ps_50:4_13 Ps_50:4_14 Ps_50:4_15
Ps:50:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:5 ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός.
Ps:50:5 For I am conscious of mine iniquity; and my sin is continually before me. (Psalm 51:3 Brenton)
Ps:50:5 Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. (Psalm 51:5 BT_4)
Ps:50:5 ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός.
Ps:50:5 ὅτι ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ps:50:5 Ponieważ/tamto Bezprawie Ja Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja W obecności z (+informacja); ??? Ja By być Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ps:50:5 o(/ti tE\n a)nomi/an mou e)gO\ ginO/skO, kai\ E( a(marti/a mou e)nO/pio/n mou/ e)stin dia\ panto/s.
Ps:50:5 hoti tEn anomian mu egO ginOskO, kai hE hamartia mu enOpion mu estin dia pantos.
Ps:50:5 C RA_ASF N1A_ASF RP_GS RP_NS V1_PAI1S C RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RP_GS V9_PAI3S P A3_GSM
Ps:50:5 because/that the lawlessness I I to know i.e. recognize. and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I in the presence of (+gen); ??? I to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Ps:50:5 because/that the (acc) lawlessness (acc) me (gen) I (nom) I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing and the (nom) sin (nom|voc) me (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-is because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Ps:50:5 Ps_50:5_1 Ps_50:5_2 Ps_50:5_3 Ps_50:5_4 Ps_50:5_5 Ps_50:5_6 Ps_50:5_7 Ps_50:5_8 Ps_50:5_9 Ps_50:5_10 Ps_50:5_11 Ps_50:5_12 Ps_50:5_13 Ps_50:5_14 Ps_50:5_15
Ps:50:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:6 σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
Ps:50:6 Against thee only have I sinned, and done evil before thee: that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. (Psalm 51:4 Brenton)
Ps:50:6 Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. (Psalm 51:6 BT_4)
Ps:50:6 σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
Ps:50:6 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μόνος -η -ον ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅπως ἄν δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:50:6 Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By grzeszyć I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty; twój/twój(sg)
Ps:50:6 soi\ mo/nO| E(/marton kai\ to\ ponEro\n e)nO/pio/n sou e)poi/Esa, o(/pOs a)/n dikaiOTE=|s e)n toi=s lo/gois sou kai\ nikE/sE|s e)n tO=| kri/nesTai/ se.
Ps:50:6 soi monO hEmarton kai to ponEron enOpion su epoiEsa, hopOs an dikaiOTEs en tois logois su kai nikEsEs en tO krinesTai se.
Ps:50:6 RP_DS A1_DSM VBI_AAI1S C RA_ASN A1A_ASN P RP_GS VAI_AAI1S C x VC_APS2S P RA_DPM N2_DPM RP_GS C VA_AAS2S P RA_DSN V1_PMN RP_AS
Ps:50:6 you; your/yours(sg); to rub worn, rub sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to sin and also, even, namely the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) to do/make so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) and also, even, namely to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you; your/yours(sg)
Ps:50:6 you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sole ([Adj] dat) I-SIN-ed, they-SIN-ed and the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-DO/MAKE-ed this is how ever you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ed in/among/by (+dat) the (dat) words (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-should-BE-VICTORIOUS-(OVER) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-JUDGE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:50:6 Ps_50:6_1 Ps_50:6_2 Ps_50:6_3 Ps_50:6_4 Ps_50:6_5 Ps_50:6_6 Ps_50:6_7 Ps_50:6_8 Ps_50:6_9 Ps_50:6_10 Ps_50:6_11 Ps_50:6_12 Ps_50:6_13 Ps_50:6_14 Ps_50:6_15 Ps_50:6_16 Ps_50:6_17 Ps_50:6_18 Ps_50:6_19 Ps_50:6_20 Ps_50:6_21 Ps_50:6_22
Ps:50:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:7 ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήμφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέν με ἡ μήτηρ μου.
Ps:50:7 For, behold, I was conceived in iniquities, and in sins did my mother conceive me. (Psalm 51:5 Brenton)
Ps:50:7 Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. (Psalm 51:7 BT_4)
Ps:50:7 ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήμφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέν με μήτηρ μου.
Ps:50:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ἐν ἀ·νομία, -ας, ἡ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) καί ἐν ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ κισσάω [LXX] (-, -, κισση·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:50:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Do ??? Ja Matka Ja
Ps:50:7 i)dou\ ga\r e)n a)nomi/ais sunelE/mfTEn, kai\ e)n a(marti/ais e)ki/ssEse/n me E( mE/tEr mou.
Ps:50:7 idu gar en anomiais synelEmfTEn, kai en hamartiais ekissEsen me hE mEtEr mu.
Ps:50:7 I x P N1A_DPF VVI_API1S C P N1A_DPF VAI_AAI3S RP_AS RA_NSF N3_NSF RP_GS
Ps:50:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lawlessness to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to ??? I the mother I
Ps:50:7 be-you(sg)-SEE-ed! for in/among/by (+dat) lawlessnesss (dat) I-was-SEIZING-ed and in/among/by (+dat) sins (dat) he/she/it-???-ed me (acc) the (nom) mother (nom) me (gen)
Ps:50:7 Ps_50:7_1 Ps_50:7_2 Ps_50:7_3 Ps_50:7_4 Ps_50:7_5 Ps_50:7_6 Ps_50:7_7 Ps_50:7_8 Ps_50:7_9 Ps_50:7_10 Ps_50:7_11 Ps_50:7_12 Ps_50:7_13
Ps:50:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:8 ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.
Ps:50:8 For, behold, thou lovest truth: thou hast manifested to me the secret and hidden things of thy wisdom. (Psalm 51:6 Brenton)
Ps:50:8 Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. (Psalm 51:8 BT_4)
Ps:50:8 ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.
Ps:50:8 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·δηλος -ον καί ὁ ἡ τό κρυφία, -ας, ἡ [LXX]; κρύφιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:50:8 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak PRAWDA By kochać ??? I też, nawet, mianowicie Ukrycie; ukradkowy ????????, ??????, Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ty; twój/twój(sg) By wyjawiać Ja
Ps:50:8 i)dou\ ga\r a)lE/Teian E)ga/pEsas, ta\ a)/dEla kai\ ta\ kru/fia tE=s sofi/as sou e)dE/lOsa/s moi.
Ps:50:8 idu gar alETeian EgapEsas, ta adEla kai ta kryfia tEs sofias su edElOsas moi.
Ps:50:8 I x N1A_ASF VAI_AAI2S RA_APN A1B_APN C RA_APN A1A_APN RA_GSF N1A_GSF RP_GS VAI_AAI2S RP_DS
Ps:50:8 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as truth to love the ??? and also, even, namely the concealment; surreptitious λαθραίος, κρυφός, the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] you; your/yours(sg) to disclose I
Ps:50:8 be-you(sg)-SEE-ed! for truth (acc) you(sg)-LOVE-ed the (nom|acc) ??? ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc) concealment (nom|voc); surreptitious ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) sapience (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-DISCLOSE-ed me (dat)
Ps:50:8 Ps_50:8_1 Ps_50:8_2 Ps_50:8_3 Ps_50:8_4 Ps_50:8_5 Ps_50:8_6 Ps_50:8_7 Ps_50:8_8 Ps_50:8_9 Ps_50:8_10 Ps_50:8_11 Ps_50:8_12 Ps_50:8_13 Ps_50:8_14
Ps:50:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:9 ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ps:50:9 Thou shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be purified: thou shalt wash me, and I shall be made whiter than snow. (Psalm 51:7 Brenton)
Ps:50:9 Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. (Psalm 51:9 BT_4)
Ps:50:9 ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ps:50:9 ῥαντίζω (ραντιζ-, ραντι(ε)·[σ]-, ραντι·σ-, -, ρεραντισ-/ερραντισ-, ραντισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὕσσωπος, -ου, ἡ and ὁ and -πον, ???, τό καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὑπέρ χιών, -όνος, ἡ λευκαίνω (λευκαιν-, -, λευκαν·[σ]-, -, -, λευκαν·θ-)
Ps:50:9 By kropić (pryskać) Ja Hizopu "Hizop" nie może być botanicznie ścisły okres {termin}. To prawdopodobnie odnosi się do liściastych aromatycznych ziół <ja>lebiodka</ja> rodzina raczej niż do <ja>hyssopus officinalis</ja>, "hizop". I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj By myć się Ja I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Śnieg By bieleć
Ps:50:9 r(antiei=s me u(ssO/pO|, kai\ kaTarisTE/somai· plunei=s me, kai\ u(pe\r CHio/na leukanTE/somai.
Ps:50:9 rantieis me hyssOpO, kai kaTarisTEsomai· plyneis me, kai hyper CHiona leukanTEsomai.
Ps:50:9 VF2_FAI2S RP_AS N2_DSM C VS_FPI1S VF2_FAI2S RP_AS C P N3N_ASF VS_FPI1S
Ps:50:9 to sprinkle (splatter) I hyssop "Hyssop" may not be a botanically-exact term. It probably refers to leafy aromatic herbs of the <i>origanum</i> family rather than to <i>hyssopus officinalis</i>, "hyssop". and also, even, namely to purify cleanse to wash I and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) snow to whiten
Ps:50:9 you(sg)-will-SPRINKLE me (acc) hyssop (dat) and I-will-be-PURIFIED-ed you(sg)-are-WASH-ing, you(sg)-will-WASH me (acc) and above (+acc), on behalf of (+gen) snow (acc) I-will-be-WHITEN-ed
Ps:50:9 Ps_50:9_1 Ps_50:9_2 Ps_50:9_3 Ps_50:9_4 Ps_50:9_5 Ps_50:9_6 Ps_50:9_7 Ps_50:9_8 Ps_50:9_9 Ps_50:9_10 Ps_50:9_11
Ps:50:9 x x x x x x x x x x x
Ps:50:10 ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστᾶ τεταπεινωμένα.
Ps:50:10 Thou shalt cause me to hear gladness and joy: the afflicted bones shall rejoice. (Psalm 51:8 Brenton)
Ps:50:10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył! (Psalm 51:10 BT_4)
Ps:50:10 ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστᾶ τεταπεινωμένα.
Ps:50:10 ἀκουτίζω [LXX] (-, ακουτι(ε)·[σ]-, ακουτι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαλλίασις, -εως, ἡ καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Ps:50:10 By robić słysz Ja Uniesienie radości radują się, są zadowolone I też, nawet, mianowicie Wesołość By radować się (zadowolona, wielka radość) Kość Do niżej
Ps:50:10 a)koutiei=s me a)galli/asin kai\ eu)frosu/nEn· a)gallia/sontai o)sta= tetapeinOme/na.
Ps:50:10 akutieis me agalliasin kai eufrosynEn· agalliasontai osta tetapeinOmena.
Ps:50:10 VF2_FAI2S RP_AS N3I_ASF C N1_ASF VF_FMI3P N2N_NPN VM_XPPNPN
Ps:50:10 to make hear I exultation rejoice, be glad and also, even, namely cheerfulness to exult (glad, great joy) bone to lower
Ps:50:10 you(sg)-will-MAKE-HEAR me (acc) exultation (acc) and cheerfulness (acc) they-will-be-EXULT-ed bones (nom|acc|voc) having-been-LOWER-ed (nom|acc|voc)
Ps:50:10 Ps_50:10_1 Ps_50:10_2 Ps_50:10_3 Ps_50:10_4 Ps_50:10_5 Ps_50:10_6 Ps_50:10_7 Ps_50:10_8
Ps:50:10 x x x x x x x x
Ps:50:11 ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.
Ps:50:11 Turn away thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. (Psalm 51:9 Brenton)
Ps:50:11 Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! (Psalm 51:11 BT_4)
Ps:50:11 ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.
Ps:50:11 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-)
Ps:50:11 By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezprawie Ja Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, czcigodny
Ps:50:11 a)po/strePSon to\ pro/sOpo/n sou a)po\ tO=n a(martiO=n mou kai\ pa/sas ta\s a)nomi/as mou e)Xa/leiPSon.
Ps:50:11 apostrePSon to prosOpon su apo tOn hamartiOn mu kai pasas tas anomias mu eXaleiPSon.
Ps:50:11 VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_GPF N1A_GPF RP_GS C A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GS VA_AAD2S
Ps:50:11 to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lawlessness I to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, Rev
Ps:50:11 do-TURN-you(sg)-AWAY-FROM!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) sins (gen) me (gen) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) me (gen) do-OBLITERATION-you(sg)!, going-to-OBLITERATION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Ps:50:11 Ps_50:11_1 Ps_50:11_2 Ps_50:11_3 Ps_50:11_4 Ps_50:11_5 Ps_50:11_6 Ps_50:11_7 Ps_50:11_8 Ps_50:11_9 Ps_50:11_10 Ps_50:11_11 Ps_50:11_12 Ps_50:11_13 Ps_50:11_14
Ps:50:11 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.
Ps:50:12 Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit in my inward parts. (Psalm 51:10 Brenton)
Ps:50:12 Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! (Psalm 51:12 BT_4)
Ps:50:12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.
Ps:50:12 καρδία, -ας, ἡ καθαρός -ά -όν κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔγκατα, -άτων, τά [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:50:12 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Czysty By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Bóg  I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Prosto By inaugurować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wnętrzności Ja
Ps:50:12 kardi/an kaTara\n kti/son e)n e)moi/, o( Teo/s, kai\ pneu=ma eu)Te\s e)gkai/nison e)n toi=s e)gka/tois mou.
Ps:50:12 kardian kaTaran ktison en emoi, ho Teos, kai pneuma euTes enkainison en tois enkatois mu.
Ps:50:12 N1A_ASF A1A_ASF VA_AAD2S P RP_DS RA_NSM N2_NSM C N3M_ASN A3H_ASN VA_AAD2S P RA_DPM N2N_DPN RP_GS
Ps:50:12 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) clean to create I create, form, shape, make, always of God. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine the god [see theology] and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind straight to inaugurate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the innards I
Ps:50:12 heart (acc) clean ([Adj] acc) do-CREATE-you(sg)! in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom) god (nom) and spirit (nom|acc|voc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) do-INAUGURATE-you(sg)! in/among/by (+dat) the (dat) innards (dat) me (gen)
Ps:50:12 Ps_50:12_1 Ps_50:12_2 Ps_50:12_3 Ps_50:12_4 Ps_50:12_5 Ps_50:12_6 Ps_50:12_7 Ps_50:12_8 Ps_50:12_9 Ps_50:12_10 Ps_50:12_11 Ps_50:12_12 Ps_50:12_13 Ps_50:12_14 Ps_50:12_15
Ps:50:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:13 μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν σου μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ.
Ps:50:13 Cast me not away from thy presence; and remove not thy holy Spirit from me. (Psalm 51:11 Brenton)
Ps:50:13 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! (Psalm 51:13 BT_4)
Ps:50:13 μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν σου μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ.
Ps:50:13 μή ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἀντ·αν·αιρέω [LXX] (ανταν+αιρ(ε)-, ανταν+ελ(ε)·[σ]-, ανταν+ελ·[σ]- or 2nd ανταν+ελ-, -, -, ανταν+αιρε·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:50:13 Nie Do ??? Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) Nie Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:50:13 mE\ a)porri/PSE|s me a)po\ tou= prosO/pou sou kai\ to\ pneu=ma to\ a(/gio/n sou mE\ a)ntane/lE|s a)p’ e)mou=.
Ps:50:13 mE aporriPSEs me apo tu prosOpu su kai to pneuma to hagion su mE antanelEs ap’ emu.
Ps:50:13 D VA_AAS2S RP_AS P RA_GSN N2N_GSN RP_GS C RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RP_GS D VD_APS2S P RP_GS
Ps:50:13 not to ??? I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the face you; your/yours(sg) and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) not to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:50:13 not you(sg)-should-??? me (acc) away from (+gen) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-??? away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Ps:50:13 Ps_50:13_1 Ps_50:13_2 Ps_50:13_3 Ps_50:13_4 Ps_50:13_5 Ps_50:13_6 Ps_50:13_7 Ps_50:13_8 Ps_50:13_9 Ps_50:13_10 Ps_50:13_11 Ps_50:13_12 Ps_50:13_13 Ps_50:13_14 Ps_50:13_15 Ps_50:13_16 Ps_50:13_17
Ps:50:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρισόν με.
Ps:50:14 Restore to me the joy of thy salvation: establish me with thy directing Spirit. (Psalm 51:12 Brenton)
Ps:50:14 Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym! (Psalm 51:14 BT_4)
Ps:50:14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρισόν με.
Ps:50:14 ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀγαλλίασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἡγεμονικός -ή -όν [LXX] στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:50:14 By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ja Uniesienie radości radują się, są zadowolone Oszczędność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Jak prowadzący Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Ja
Ps:50:14 a)po/dos moi tE\n a)galli/asin tou= sOtEri/ou sou kai\ pneu/mati E(gemonikO=| stE/riso/n me.
Ps:50:14 apodos moi tEn agalliasin tu sOtEriu su kai pneumati hEgemonikO stErison me.
Ps:50:14 VO_AAD2S RP_DS RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN RP_GS C N3M_DSN A1_DSN VA_AAD2S RP_AS
Ps:50:14 to give back restore, assign, impute, convey, refer I the exultation rejoice, be glad the saving you; your/yours(sg) and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind leader-like to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated I
Ps:50:14 do-GIVE BACK-you(sg)! me (dat) the (acc) exultation (acc) the (gen) saving ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and spirit (dat) leader-like ([Adj] dat) do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc)
Ps:50:14 Ps_50:14_1 Ps_50:14_2 Ps_50:14_3 Ps_50:14_4 Ps_50:14_5 Ps_50:14_6 Ps_50:14_7 Ps_50:14_8 Ps_50:14_9 Ps_50:14_10 Ps_50:14_11 Ps_50:14_12
Ps:50:14 x x x x x x x x x x x x
Ps:50:15 διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν.
Ps:50:15 Then will I teach transgressors thy ways; and ungodly men shall turn to thee. (Psalm 51:13 Brenton)
Ps:50:15 Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. (Psalm 51:15 BT_4)
Ps:50:15 διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν.
Ps:50:15 διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἄ·νομος -ον ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
Ps:50:15 By uczyć Na zewnątrz prawa Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By odwracać się dookoła
Ps:50:15 dida/XO a)no/mous ta\s o(dou/s sou, kai\ a)sebei=s e)pi\ se\ e)pistre/PSousin.
Ps:50:15 didaXO anomus tas hodus su, kai asebeis epi se epistrePSusin.
Ps:50:15 VF_FAI1S A1B_APM RA_APF N2_APF RP_GS C A3H_NPM P RP_AS VF_FAI3P
Ps:50:15 to teach outside the law the way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely ungodly; to be impious commit sacrilege upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to turn around
Ps:50:15 I-will-TEACH, I-should-TEACH outside the law ([Adj] acc) the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat)
Ps:50:15 Ps_50:15_1 Ps_50:15_2 Ps_50:15_3 Ps_50:15_4 Ps_50:15_5 Ps_50:15_6 Ps_50:15_7 Ps_50:15_8 Ps_50:15_9 Ps_50:15_10
Ps:50:15 x x x x x x x x x x
Ps:50:16 ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ θεὸς ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.
Ps:50:16 Deliver me from blood-guiltiness, O God, the God of my salvation: and my tongue shall joyfully declare thy righteousness. (Psalm 51:14 Brenton)
Ps:50:16 Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! (Psalm 51:16 BT_4)
Ps:50:16 ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, θεὸς θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.
Ps:50:16 ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:50:16 By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Krew Bóg  Bóg  Zbawienia/wyzwolenie Ja By radować się (zadowolona, wielka radość) Język przez metonimia, język Ja Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg)
Ps:50:16 r(u=sai/ me e)X ai(ma/tOn, o( Teo\s o( Teo\s tE=s sOtEri/as mou· a)gallia/setai E( glO=ssa/ mou tE\n dikaiosu/nEn sou.
Ps:50:16 rysai me eX haimatOn, ho Teos ho Teos tEs sOtErias mu· agalliasetai hE glOssa mu tEn dikaiosynEn su.
Ps:50:16 VA_AMD2S RP_AS P N3M_GPN RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS VF_FMI3S RA_NSF N1S_NSF RP_GS RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:50:16 to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I out of (+gen) ἐξ before vowels blood the god [see theology] the god [see theology] the salvation/deliverance I to exult (glad, great joy) the tongue by metonymy, a language I the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg)
Ps:50:16 be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc) out of (+gen) bloods (gen) the (nom) god (nom) the (nom) god (nom) the (gen) salvation/deliverance (gen) me (gen) he/she/it-will-be-EXULT-ed the (nom) tongue (nom|voc) me (gen) the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:50:16 Ps_50:16_1 Ps_50:16_2 Ps_50:16_3 Ps_50:16_4 Ps_50:16_5 Ps_50:16_6 Ps_50:16_7 Ps_50:16_8 Ps_50:16_9 Ps_50:16_10 Ps_50:16_11 Ps_50:16_12 Ps_50:16_13 Ps_50:16_14 Ps_50:16_15 Ps_50:16_16 Ps_50:16_17 Ps_50:16_18
Ps:50:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:17 κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.
Ps:50:17 O Lord, thou shalt open my lips; and my mouth shall declare thy praise. (Psalm 51:15 Brenton)
Ps:50:17 Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. (Psalm 51:17 BT_4)
Ps:50:17 κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.
Ps:50:17 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) καί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:50:17 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Warga Ja Otwarcie; by otwierać I też, nawet, mianowicie Ust/żołądka por Ja By ogłaszać ogłaszaj, informuj Chwal chwały Ty; twój/twój(sg)
Ps:50:17 ku/rie, ta\ CHei/lE mou a)noi/Xeis, kai\ to\ sto/ma mou a)naggelei= tE\n ai)/nesi/n sou.
Ps:50:17 kyrie, ta CHeilE mu anoiXeis, kai to stoma mu anangelei tEn ainesin su.
Ps:50:17 N2_VSM RA_APN N3E_APN RP_GS VF_FAI2S C RA_NSN N3M_NSN RP_GS VF2_FAI3S RA_ASF N3I_ASF RP_GS
Ps:50:17 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lip I opening; to open up and also, even, namely the mouth/maw stoma I to proclaim proclaim, report the praise of praise you; your/yours(sg)
Ps:50:17 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom|acc) lips (nom|acc|voc) me (gen) openings (acc, nom|voc); you(sg)-will-OPEN-UP and the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) the (acc) praise (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:50:17 Ps_50:17_1 Ps_50:17_2 Ps_50:17_3 Ps_50:17_4 Ps_50:17_5 Ps_50:17_6 Ps_50:17_7 Ps_50:17_8 Ps_50:17_9 Ps_50:17_10 Ps_50:17_11 Ps_50:17_12 Ps_50:17_13
Ps:50:17 x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:18 ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.
Ps:50:18 For if thou desiredst sacrifice, I would have given it: thou wilt not take pleasure in whole-burnt-offerings. (Psalm 51:16 Brenton)
Ps:50:18 Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. (Psalm 51:18 BT_4)
Ps:50:18 ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.
Ps:50:18 ὅτι εἰ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) θυσία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἄν ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-)
Ps:50:18 Ponieważ/tamto Jeżeli By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Ofiara gnębią, poświęcają By dawać Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ofiara spalana [zobacz holokaust] ??? Przed przydechem mocnym By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się
Ps:50:18 o(/ti ei) E)Te/lEsas Tusi/an, e)/dOka a)/n· o(lokautO/mata ou)k eu)dokE/seis.
Ps:50:18 hoti ei ETelEsas Tysian, edOka an· holokautOmata uk eudokEseis.
Ps:50:18 C C VAI_AAI2S N1A_ASF VAI_AAI1S x N3M_APN D VF_FAI2S
Ps:50:18 because/that if to want want, wish, desire sacrifice victimize, immolate to give ever (if ever) burnt offering [see holocaust] οὐχ before rough breathing to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks
Ps:50:18 because/that if you(sg)-WANT-ed sacrifice (acc) I-GIVE-ed ever burnt offerings (nom|acc|voc) not you(sg)-will-THINK-WELL
Ps:50:18 Ps_50:18_1 Ps_50:18_2 Ps_50:18_3 Ps_50:18_4 Ps_50:18_5 Ps_50:18_6 Ps_50:18_7 Ps_50:18_8 Ps_50:18_9
Ps:50:18 x x x x x x x x x
Ps:50:19 θυσία τῷ θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει.
Ps:50:19 Sacrifice to God is a broken spirit: a broken and humbled heart God will not despise. (Psalm 51:17 Brenton)
Ps:50:19 Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. (Psalm 51:19 BT_4)
Ps:50:19 θυσία τῷ θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει.
Ps:50:19 θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πνεῦμα[τ], -ατος, τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καρδία, -ας, ἡ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ουθενέω/-νόω (εξ+ουθεν(ε)-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·κ-, εξ+ουθενη-, εξ+ουθενη·θ-/εξ+ουθενω·θ-)
Ps:50:19 Ofiara gnębią, poświęcają Bóg  Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Do niżej Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By gardzić to jest, by unieważniać i odrzucać: Czynna uparta odmowa by przyjmować.
Ps:50:19 Tusi/a tO=| TeO=| pneu=ma suntetrimme/non, kardi/an suntetrimme/nEn kai\ tetapeinOme/nEn o( Teo\s ou)k e)XouTenO/sei.
Ps:50:19 Tysia tO TeO pneuma syntetrimmenon, kardian syntetrimmenEn kai tetapeinOmenEn ho Teos uk eXuTenOsei.
Ps:50:19 N1A_NSF RA_DSM N2_DSM N3M_NSN VP_XMPNSN N1A_ASF VP_XMPASF C VM_XMPASF RA_NSM N2_NSM D VF_FAI3S
Ps:50:19 sacrifice victimize, immolate the god [see theology] spirit breath, spiritual utterance, wind to break to crush completely, break (in pieces) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to lower the god [see theology] οὐχ before rough breathing to scorn i.e., to invalidate and reject: an active self-willed refusal to accept.
Ps:50:19 sacrifice (nom|voc) the (dat) god (dat) spirit (nom|acc|voc) having-been-BREAK-ed (acc, nom|acc|voc) heart (acc) having-been-BREAK-ed (acc) and having-been-LOWER-ed (acc) the (nom) god (nom) not he/she/it-will-SCORN, you(sg)-will-be-SCORN-ed (classical)
Ps:50:19 Ps_50:19_1 Ps_50:19_2 Ps_50:19_3 Ps_50:19_4 Ps_50:19_5 Ps_50:19_6 Ps_50:19_7 Ps_50:19_8 Ps_50:19_9 Ps_50:19_10 Ps_50:19_11 Ps_50:19_12 Ps_50:19_13
Ps:50:19 x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:20 ἀγάθυνον, κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιων, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλημ·
Ps:50:20 Do good, O Lord, to Sion in thy good pleasure; and let the walls of Jerusalem be built. (Psalm 51:18 Brenton)
Ps:50:20 Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem! (Psalm 51:20 BT_4)
Ps:50:20 ἀγάθυνον, κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιων, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλημ·
Ps:50:20 ἀγαθύνω [LXX] (αγαθυν-, -, αγαθυν·[σ]-, -, -, αγαθυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό εὐ·δοκία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Σιών, ἡ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ps:50:20 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życzliwość Ty; twój/twój(sg) Syjon I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Ściana Jerozolima [miasto z]
Ps:50:20 a)ga/Tunon, ku/rie, e)n tE=| eu)doki/a| sou tE\n *siOn, kai\ oi)kodomETE/tO ta\ tei/CHE *ierousalEm·
Ps:50:20 agaTynon, kyrie, en tE eudokia su tEn siOn, kai oikodomETEtO ta teiCHE ierusalEm·
Ps:50:20 VA_AAD2S N2_VSM P RA_DSF N1A_DSF RP_GS RA_ASF N_ASF C VC_APD3S RA_NPN N3E_NPN N_GSF
Ps:50:20 to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the good will you; your/yours(sg) the Zion and also, even, namely to build/edify the wall Jerusalem [city of]
Ps:50:20 do-???-you(sg)!, while ???-ing (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) the (dat) good will (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) Zion (indecl) and let-him/her/it-be-BUILD/EDIFY-ed! the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) Jerusalem (indecl)
Ps:50:20 Ps_50:20_1 Ps_50:20_2 Ps_50:20_3 Ps_50:20_4 Ps_50:20_5 Ps_50:20_6 Ps_50:20_7 Ps_50:20_8 Ps_50:20_9 Ps_50:20_10 Ps_50:20_11 Ps_50:20_12 Ps_50:20_13
Ps:50:20 x x x x x x x x x x x x x
Ps:50:21 τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.
Ps:50:21 Then shalt thou be pleased with a sacrifice of righteousness, offering, and whole-burnt-sacrifices: then shall they offer calves upon thine altar. (Psalm 51:19 Brenton)
Ps:50:21 Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. (Psalm 51:21 BT_4)
Ps:50:21 τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.
Ps:50:21 τότε εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) θυσία, -ας, ἡ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἀνα·φορά, -ᾶς, ἡ [LXX] καί ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό τότε ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μόσχος, -ου, ὁ
Ps:50:21 Wtedy By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Ofiara gnębią, poświęcają Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa ??? I też, nawet, mianowicie Ofiara spalana [zobacz holokaust] Wtedy By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ty; twój/twój(sg) Cielęcia/wołu
Ps:50:21 to/te eu)dokE/seis Tusi/an dikaiosu/nEs, a)nafora\n kai\ o(lokautO/mata· to/te a)noi/sousin e)pi\ to\ TusiastE/rio/n sou mo/sCHous.
Ps:50:21 tote eudokEseis Tysian dikaiosynEs, anaforan kai holokautOmata· tote anoisusin epi to TysiastErion su mosCHus.
Ps:50:21 D VF_FAI2S N1A_ASF N1_GSF N1A_ASF C N3M_APN D VF_FAI3P P RA_ASN N2N_ASN RP_GS N2_APM
Ps:50:21 then to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks sacrifice victimize, immolate righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law ??? and also, even, namely burnt offering [see holocaust] then to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. you; your/yours(sg) calf/ox
Ps:50:21 then you(sg)-will-THINK-WELL sacrifice (acc) righteousness (gen) ??? (acc) and burnt offerings (nom|acc|voc) then they-will-BRING UP, going-to-BRING UP (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) calves/oxen (acc)
Ps:50:21 Ps_50:21_1 Ps_50:21_2 Ps_50:21_3 Ps_50:21_4 Ps_50:21_5 Ps_50:21_6 Ps_50:21_7 Ps_50:21_8 Ps_50:21_9 Ps_50:21_10 Ps_50:21_11 Ps_50:21_12 Ps_50:21_13 Ps_50:21_14
Ps:50:21 x x x x x x x x x x x x x x