Pwt:11:1 καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου καὶ φυλάξῃ τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας.
Pwt:11:1 Therefore thou shalt love the Lord thy God, and shalt observe his appointments, and his ordinances, and his commandments, and his judgments, always. (Deuteronomy 11:1 Brenton)
Pwt:11:1 Miłujcie przeto Pana, Boga swojego, i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń i nakazów po wszystkie dni. (Pwt 11:1 BT_4)
Pwt:11:1 Καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου καὶ φυλάξῃ τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας.
Pwt:11:1 καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Pwt:11:1 I też, nawet, mianowicie By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
Pwt:11:1 *kai\ a)gapE/seis ku/rion to\n Teo/n sou kai\ fula/XE| ta\ fula/gmata au)tou= kai\ ta\ dikaiO/mata au)tou= kai\ ta\s kri/seis au)tou= pa/sas ta\s E(me/ras.
Pwt:11:1 kai agapEseis kyrion ton Teon su kai fylaXE ta fylagmata autu kai ta dikaiOmata autu kai tas kriseis autu pasas tas hEmeras.
Pwt:11:1 C VF_FAI2S N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C VF_FMI2S RA_APN N3M_APN RD_GSM C RA_APN N3M_APN RD_GSM C RA_APF N3I_APF RD_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF
Pwt:11:1 and also, even, namely to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to guard the ć he/she/it/same and also, even, namely the ??? he/she/it/same and also, even, namely the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
Pwt:11:1 and you(sg)-will-LOVE lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed the (nom|acc)   him/it/same (gen) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (acc) judgments (acc, nom|voc) him/it/same (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
Pwt:11:1 Pwt_11:1_1 Pwt_11:1_2 Pwt_11:1_3 Pwt_11:1_4 Pwt_11:1_5 Pwt_11:1_6 Pwt_11:1_7 Pwt_11:1_8 Pwt_11:1_9 Pwt_11:1_10 Pwt_11:1_11 Pwt_11:1_12 Pwt_11:1_13 Pwt_11:1_14 Pwt_11:1_15 Pwt_11:1_16 Pwt_11:1_17 Pwt_11:1_18 Pwt_11:1_19 Pwt_11:1_20 Pwt_11:1_21 Pwt_11:1_22
Pwt:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:2 καὶ γνώσεσθε σήμερον ὅτι οὐχὶ τὰ παιδία ὑμῶν, ὅσοι οὐκ οἴδασιν οὐδὲ εἴδοσαν τὴν παιδείαν κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλὸν
Pwt:11:2 And ye shall know this day; for I speak not to your children, who know not and have not seen the discipline of the Lord thy God, and his wonderful works, and his strong hand, and his high arm, (Deuteronomy 11:2 Brenton)
Pwt:11:2 Wy poznaliście je dzisiaj, a nie dzieci wasze, które nie znały i nie widziały pouczenia Pana, Boga waszego, Jego wielkości, Jego mocnej ręki i wyciągniętego ramienia, (Pwt 11:2 BT_4)
Pwt:11:2 καὶ γνώσεσθε σήμερον ὅτι οὐχὶ τὰ παιδία ὑμῶν, ὅσοι οὐκ οἴδασιν οὐδὲ εἴδοσαν τὴν παιδείαν κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλὸν
Pwt:11:2 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σήμερον ὅτι οὐχί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅσος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παιδεία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μεγαλεῖος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό κραταιός -ά -όν καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν
Pwt:11:2 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dzisiaj dzień Ponieważ/tamto Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Dziecko Ty Tyleż/wiele jak ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie magnificant On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka Poruszaj się kołysać berło I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Podniesiony
Pwt:11:2 kai\ gnO/sesTe sE/meron o(/ti ou)CHi\ ta\ paidi/a u(mO=n, o(/soi ou)k oi)/dasin ou)de\ ei)/dosan tE\n paidei/an kuri/ou tou= Teou= sou kai\ ta\ megalei=a au)tou= kai\ tE\n CHei=ra tE\n krataia\n kai\ to\n braCHi/ona to\n u(PSElo\n
Pwt:11:2 kai gnOsesTe sEmeron hoti uCHi ta paidia hymOn, hosoi uk oidasin ude eidosan tEn paideian kyriu tu Teu su kai ta megaleia autu kai tEn CHeira tEn krataian kai ton braCHiona ton hyPSElon
Pwt:11:2 C VF_FMI2P D C D RA_APN N2N_APN RP_GP A1_NPM D VX_XAI3P C VBI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_APN A1A_APN RD_GSM C RA_ASF N3_ASF RA_ASF A1A_ASF C RA_ASM N3N_ASM RA_ASM A1_ASM
Pwt:11:2 and also, even, namely to know i.e. recognize. today day because/that not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the child you as much/many as οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely the magnificant he/she/it/same and also, even, namely the hand the sway to sway the scepter and also, even, namely the arm the elevated
Pwt:11:2 and you(pl)-will-be-KNOW-ed today because/that not the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(pl) (gen) as much/many as (nom) not they-have-PERCEIVE-ed neither/nor they-SEE-ed the (acc) chastisement (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) magnificant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) and the (acc) hand (acc) the (acc) sway ([Adj] acc) and the (acc) arm (acc) the (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pwt:11:2 Pwt_11:2_1 Pwt_11:2_2 Pwt_11:2_3 Pwt_11:2_4 Pwt_11:2_5 Pwt_11:2_6 Pwt_11:2_7 Pwt_11:2_8 Pwt_11:2_9 Pwt_11:2_10 Pwt_11:2_11 Pwt_11:2_12 Pwt_11:2_13 Pwt_11:2_14 Pwt_11:2_15 Pwt_11:2_16 Pwt_11:2_17 Pwt_11:2_18 Pwt_11:2_19 Pwt_11:2_20 Pwt_11:2_21 Pwt_11:2_22 Pwt_11:2_23 Pwt_11:2_24 Pwt_11:2_25 Pwt_11:2_26 Pwt_11:2_27 Pwt_11:2_28 Pwt_11:2_29 Pwt_11:2_30 Pwt_11:2_31 Pwt_11:2_32 Pwt_11:2_33
Pwt:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:3 καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ, ὅσα ἐποίησεν ἐν μέσῳ Αἰγύπτου Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ,
Pwt:11:3 and his miracles, and his wonders, which he wrought in the midst of Egypt on Pharao king of Egypt, and all his land; (Deuteronomy 11:3 Brenton)
Pwt:11:3 znaków i dzieł, wszystkiego, czego dokonał w Egipcie względem faraona, króla egipskiego, i całej jego ziemi; (Pwt 11:3 BT_4)
Pwt:11:3 καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ, ὅσα ἐποίησεν ἐν μέσῳ Αἰγύπτου Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ,
Pwt:11:3 καί ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν μέσος -η -ον Αἴγυπτος, -ου, ἡ Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:11:3 I też, nawet, mianowicie Znak; znak On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Egipt [kraj z] Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Pwt:11:3 kai\ ta\ sEmei=a au)tou= kai\ ta\ te/rata au)tou=, o(/sa e)poi/Esen e)n me/sO| *ai)gu/ptou *faraO basilei= *ai)gu/ptou kai\ pa/sE| tE=| gE=| au)tou=,
Pwt:11:3 kai ta sEmeia autu kai ta terata autu, hosa epoiEsen en mesO aigyptu faraO basilei aigyptu kai pasE tE gE autu,
Pwt:11:3 C RA_APN N2N_APN RD_GSM C RA_APN N3T_APN RD_GSM A1_APN VAI_AAI3S P A1_DSN N2_GSF N_DSM N3V_DSM N2_GSF C A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RD_GSM
Pwt:11:3 and also, even, namely the sign; sign he/she/it/same and also, even, namely the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) he/she/it/same as much/many as to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle Egypt [country of] Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land he/she/it/same
Pwt:11:3 and the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) wonders (nom|acc|voc) him/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) Egypt (gen) Pharaoh (indecl) king (dat) Egypt (gen) and every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) him/it/same (gen)
Pwt:11:3 Pwt_11:3_1 Pwt_11:3_2 Pwt_11:3_3 Pwt_11:3_4 Pwt_11:3_5 Pwt_11:3_6 Pwt_11:3_7 Pwt_11:3_8 Pwt_11:3_9 Pwt_11:3_10 Pwt_11:3_11 Pwt_11:3_12 Pwt_11:3_13 Pwt_11:3_14 Pwt_11:3_15 Pwt_11:3_16 Pwt_11:3_17 Pwt_11:3_18 Pwt_11:3_19 Pwt_11:3_20 Pwt_11:3_21
Pwt:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:4 καὶ ὅσα ἐποίησεν τὴν δύναμιν τῶν Αἰγυπτίων, τὰ ἅρματα αὐτῶν καὶ τὴν ἵππον αὐτῶν, ὡς ἐπέκλυσεν τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης τῆς ἐρυθρᾶς ἐπὶ προσώπου αὐτῶν καταδιωκόντων αὐτῶν ἐκ τῶν ὀπίσω ὑμῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς κύριος ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας,
Pwt:11:4 and what he did to the host of the Egyptians, and to their chariots, and their cavalry, and their host; how he made the water of the Red Sea to overwhelm the face of them as they pursued after you, and the Lord destroyed them until this day; (Deuteronomy 11:4 Brenton)
Pwt:11:4 co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego rydwanom - jak je kazał zatopić wodom Morza Czerwonego podczas pościgu za wami - wygubił ich Pan aż do dnia dzisiejszego; (Pwt 11:4 BT_4)
Pwt:11:4 καὶ ὅσα ἐποίησεν τὴν δύναμιν τῶν Αἰγυπτίων, τὰ ἅρματα αὐτῶν καὶ τὴν ἵππον αὐτῶν, ὡς ἐπέκλυσεν τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης τῆς ἐρυθρᾶς ἐπὶ προσώπου αὐτῶν καταδιωκόντων αὐτῶν ἐκ τῶν ὀπίσω ὑμῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς κύριος ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας,
Pwt:11:4 καί ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς   ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐρυθρός -ά -όν ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ
Pwt:11:4 I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By czynić/rób Zdolność Egipski Wóz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Koń On/ona/to/to samo Jak/jak Woda Morze Czerwony (trzcina?) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Dzisiaj dzień Dzień
Pwt:11:4 kai\ o(/sa e)poi/Esen tE\n du/namin tO=n *ai)gupti/On, ta\ a(/rmata au)tO=n kai\ tE\n i(/ppon au)tO=n, O(s e)pe/klusen to\ u(/dOr tE=s Tala/ssEs tE=s e)ruTra=s e)pi\ prosO/pou au)tO=n katadiOko/ntOn au)tO=n e)k tO=n o)pi/sO u(mO=n kai\ a)pO/lesen au)tou\s ku/rios e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras,
Pwt:11:4 kai hosa epoiEsen tEn dynamin tOn aigyptiOn, ta harmata autOn kai tEn hippon autOn, hOs epeklysen to hydOr tEs TalassEs tEs eryTras epi prosOpu autOn katadiOkontOn autOn ek tOn opisO hymOn kai apOlesen autus kyrios heOs tEs sEmeron hEmeras,
Pwt:11:4 C A1_APN VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF RA_GPM N2_GPM RA_APN N3M_APN RD_GPM C RA_ASF N2_ASF RD_GPM C VAI_AAI3S RA_ASN N3_ASN RA_GSF N1S_GSF RA_GSF A1A_GSF P N2N_GSN RD_GPM V1_PAPGPM RD_GPM P RA_GPN P RP_GP C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P RA_GSF D N1A_GSF
Pwt:11:4 and also, even, namely as much/many as to do/make the ability the Egyptian the chariot he/she/it/same and also, even, namely the horse he/she/it/same as/like ć the water the sea the red (reed?) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same to chase after chase, search for, prosecute he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the behind back, behind, after you and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn the today day day
Pwt:11:4 and as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) ability (acc) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (acc) horse (acc) them/same (gen) as/like   the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) the (gen) red ([Adj] acc, gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) them/same (gen) let-them-be-CHASE-ing-AFTER! (classical), while CHASE-ing-AFTER (gen) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) behind you(pl) (gen) and he/she/it-LOSE/DESTROY-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today day (gen), days (acc)
Pwt:11:4 Pwt_11:4_1 Pwt_11:4_2 Pwt_11:4_3 Pwt_11:4_4 Pwt_11:4_5 Pwt_11:4_6 Pwt_11:4_7 Pwt_11:4_8 Pwt_11:4_9 Pwt_11:4_10 Pwt_11:4_11 Pwt_11:4_12 Pwt_11:4_13 Pwt_11:4_14 Pwt_11:4_15 Pwt_11:4_16 Pwt_11:4_17 Pwt_11:4_18 Pwt_11:4_19 Pwt_11:4_20 Pwt_11:4_21 Pwt_11:4_22 Pwt_11:4_23 Pwt_11:4_24 Pwt_11:4_25 Pwt_11:4_26 Pwt_11:4_27 Pwt_11:4_28 Pwt_11:4_29 Pwt_11:4_30 Pwt_11:4_31 Pwt_11:4_32 Pwt_11:4_33 Pwt_11:4_34 Pwt_11:4_35 Pwt_11:4_36 Pwt_11:4_37 Pwt_11:4_38 Pwt_11:4_39
Pwt:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:5 καὶ ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον,
Pwt:11:5 and all the things which he did to you in the wilderness until ye came into this place; (Deuteronomy 11:5 Brenton)
Pwt:11:5 co uczynił wam na pustyni, aż do waszego przyjścia na to miejsce; (Pwt 11:5 BT_4)
Pwt:11:5 καὶ ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον,
Pwt:11:5 καί ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:11:5 I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Aż; świtaj By przychodzić Do (+przyspieszenie) Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:11:5 kai\ o(/sa e)poi/Esen u(mi=n e)n tE=| e)rE/mO|, e(/Os E)/lTete ei)s to\n to/pon tou=ton,
Pwt:11:5 kai hosa epoiEsen hymin en tE erEmO, heOs ElTete eis ton topon tuton,
Pwt:11:5 C A1_APN VAI_AAI3S RP_DP P RA_DSF N2_DSF C VBI_AAI2P P RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Pwt:11:5 and also, even, namely as much/many as to do/make you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness until; dawn to come into (+acc) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:11:5 and as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed you(pl) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) you(pl)-COME-ed into (+acc) the (acc) place (acc) this (acc)
Pwt:11:5 Pwt_11:5_1 Pwt_11:5_2 Pwt_11:5_3 Pwt_11:5_4 Pwt_11:5_5 Pwt_11:5_6 Pwt_11:5_7 Pwt_11:5_8 Pwt_11:5_9 Pwt_11:5_10 Pwt_11:5_11 Pwt_11:5_12 Pwt_11:5_13
Pwt:11:5 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:6 καὶ ὅσα ἐποίησεν τῷ Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοῖς Ελιαβ υἱοῦ Ρουβην, οὓς ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς κατέπιεν αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πᾶσαν αὐτῶν τὴν ὑπόστασιν τὴν μετ’ αὐτῶν ἐν μέσῳ παντὸς Ισραηλ,
Pwt:11:6 and all the things that he did to Dathan and Abiron the sons of Eliab the son of Ruben, whom the earth opening her mouth swallowed up, and their houses, and their tents, and all their substance that was with them, in the midst of all Israel: (Deuteronomy 11:6 Brenton)
Pwt:11:6 co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena, gdy ziemia otwarła swą paszczę i pochłonęła ich spośród Izraela razem z ich rodzinami, ich namiotami i całym ich dobytkiem. (Pwt 11:6 BT_4)
Pwt:11:6 καὶ ὅσα ἐποίησεν τῷ Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοῖς Ελιαβ υἱοῦ Ρουβην, οὓς ἀνοίξασα γῆ τὸ στόμα αὐτῆς κατέπιεν αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πᾶσαν αὐτῶν τὴν ὑπόστασιν τὴν μετ’ αὐτῶν ἐν μέσῳ παντὸς Ισραηλ,
Pwt:11:6 καί ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὑπό·στασις, -εως, ἡ; ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:11:6 I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Syn Syn Reuben Kto/, który/, który By otwierać Ziemi/ziemia Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By przełykać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić On/ona/to/to samo Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)}; do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael
Pwt:11:6 kai\ o(/sa e)poi/Esen tO=| *daTan kai\ *abirOn ui(oi=s *eliab ui(ou= *roubEn, ou(\s a)noi/Xasa E( gE= to\ sto/ma au)tE=s kate/pien au)tou\s kai\ tou\s oi)/kous au)tO=n kai\ ta\s skEna\s au)tO=n kai\ pa=san au)tO=n tE\n u(po/stasin tE\n met’ au)tO=n e)n me/sO| panto\s *israEl,
Pwt:11:6 kai hosa epoiEsen tO daTan kai abirOn hyiois eliab hyiu rubEn, hus anoiXasa hE gE to stoma autEs katepien autus kai tus oikus autOn kai tas skEnas autOn kai pasan autOn tEn hypostasin tEn met’ autOn en mesO pantos israEl,
Pwt:11:6 C A1_APN VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM C N_DSM N2_DPM N_GSM N2_GSM N_GSM RR_APM VA_AAPNSF RA_NSF N1_NSF RA_ASN N3M_ASN RD_GSF VBI_AAI3S RD_APM C RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APF N1_APF RD_GPM C A1S_ASF RD_GPM RA_ASF N3I_ASF RA_ASF P RD_GPM P A1_DSN A3_GSM N_GSM
Pwt:11:6 and also, even, namely as much/many as to do/make the ć and also, even, namely ć son ć son Reuben who/whom/which to open up the earth/land the mouth/maw stoma he/she/it/same to swallow he/she/it/same and also, even, namely the house he/she/it/same and also, even, namely the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle he/she/it/same the substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)}; to ??? the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle every all, each, every, the whole of Israel
Pwt:11:6 and as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat)   and   sons (dat)   son (gen) Reuben (indecl) who/whom/which (acc) upon OPEN-ing-UP (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-SWALLOW-ed them/same (acc) and the (acc) houses (acc) them/same (gen) and the (acc) tents (acc) them/same (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) them/same (gen) the (acc) substance/source (acc); upon ???-ing (dat) the (acc) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) every (gen) Israel (indecl)
Pwt:11:6 Pwt_11:6_1 Pwt_11:6_2 Pwt_11:6_3 Pwt_11:6_4 Pwt_11:6_5 Pwt_11:6_6 Pwt_11:6_7 Pwt_11:6_8 Pwt_11:6_9 Pwt_11:6_10 Pwt_11:6_11 Pwt_11:6_12 Pwt_11:6_13 Pwt_11:6_14 Pwt_11:6_15 Pwt_11:6_16 Pwt_11:6_17 Pwt_11:6_18 Pwt_11:6_19 Pwt_11:6_20 Pwt_11:6_21 Pwt_11:6_22 Pwt_11:6_23 Pwt_11:6_24 Pwt_11:6_25 Pwt_11:6_26 Pwt_11:6_27 Pwt_11:6_28 Pwt_11:6_29 Pwt_11:6_30 Pwt_11:6_31 Pwt_11:6_32 Pwt_11:6_33 Pwt_11:6_34 Pwt_11:6_35 Pwt_11:6_36 Pwt_11:6_37 Pwt_11:6_38 Pwt_11:6_39 Pwt_11:6_40
Pwt:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:7 ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑώρακαν πάντα τὰ ἔργα κυρίου τὰ μεγάλα, ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν σήμερον.
Pwt:11:7 for your eyes have seen all the mighty works of the Lord, which he wrought among you to-day. (Deuteronomy 11:7 Brenton)
Pwt:11:7 Wasze bowiem oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, które On uczynił. (Pwt 11:7 BT_4)
Pwt:11:7 ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑώρακαν πάντα τὰ ἔργα κυρίου τὰ μεγάλα, ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν σήμερον.
Pwt:11:7 ὅτι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον
Pwt:11:7 Ponieważ/tamto Oko Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ty Dzisiaj dzień
Pwt:11:7 o(/ti oi( o)fTalmoi\ u(mO=n e(O/rakan pa/nta ta\ e)/rga kuri/ou ta\ mega/la, o(/sa e)poi/Esen u(mi=n sE/meron.
Pwt:11:7 hoti hoi ofTalmoi hymOn heOrakan panta ta erga kyriu ta megala, hosa epoiEsen hymin sEmeron.
Pwt:11:7 C RA_NPM N2_NPM RP_GP VX_XAI3P A3_APN RA_APN N2N_APN N2_GSM RA_APN A3L_APN A1_APN VAI_AAI3S RP_DP D
Pwt:11:7 because/that the eye you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the great as much/many as to do/make you today day
Pwt:11:7 because/that the (nom) eyes (nom|voc) you(pl) (gen) they-have-SEE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed you(pl) (dat) today
Pwt:11:7 Pwt_11:7_1 Pwt_11:7_2 Pwt_11:7_3 Pwt_11:7_4 Pwt_11:7_5 Pwt_11:7_6 Pwt_11:7_7 Pwt_11:7_8 Pwt_11:7_9 Pwt_11:7_10 Pwt_11:7_11 Pwt_11:7_12 Pwt_11:7_13 Pwt_11:7_14 Pwt_11:7_15
Pwt:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:8 καὶ φυλάξεσθε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν, εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν,
Pwt:11:8 And ye shall keep all his commandments, as many as I command thee to-day, that ye may live, and be multiplied, and that ye may go in and inherit the land, into which ye go across Jordan to inherit it: (Deuteronomy 11:8 Brenton)
Pwt:11:8 Strzeżcie przeto wszystkich nakazów, które wam dzisiaj daję, abyście byli dość mocni, by wejść i posiąść ziemię, do której dziś idziecie, by ją posiąść; (Pwt 11:8 BT_4)
Pwt:11:8 καὶ φυλάξεσθε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν, εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν,
Pwt:11:8 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον ἵνα ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐκεῖ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:11:8 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień żeby / ażeby / bo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wchodzić By dziedziczyć Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Ty By przechodzić Jordan [rzeka z] Tam By dziedziczyć On/ona/to/to samo
Pwt:11:8 kai\ fula/XesTe pa/sas ta\s e)ntola\s au)tou=, o(/sas e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron, i(/na DZE=te kai\ poluplasiasTE=te kai\ ei)selTo/ntes klEronomE/sEte tE\n gE=n, ei)s E(\n u(mei=s diabai/nete to\n *iorda/nEn e)kei= klEronomE=sai au)tE/n,
Pwt:11:8 kai fylaXesTe pasas tas entolas autu, hosas egO entellomai soi sEmeron, hina DZEte kai polyplasiasTEte kai eiselTontes klEronomEsEte tEn gEn, eis hEn hymeis diabainete ton iordanEn ekei klEronomEsai autEn,
Pwt:11:8 C VF_FMI2P A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSM A1_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DS D C V3_PAS2P C VS_APS2P C VB_AAPNPM VA_AAS2P RA_ASF N1_ASF P RR_ASF RP_NP V1_PAI2P RA_ASM N1M_ASM D VA_AAN RD_ASF
Pwt:11:8 and also, even, namely to guard every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely ć and also, even, namely to enter to inherit the earth/land into (+acc) who/whom/which you to cross over the Jordan [river of] there to inherit he/she/it/same
Pwt:11:8 and you(pl)-will-be-GUARD-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) as much/many as (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today so that / in order to /because you(pl)-are-EXISTS-ing, be-you(pl)-EXISTS-ing!, you(pl)-should-be-EXISTS-ing and   and upon ENTER-ing (nom|voc) you(pl)-should-INHERIT the (acc) earth/land (acc) into (+acc) who/whom/which (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-CROSS-ing-OVER, be-you(pl)-CROSS-ing-OVER! the (acc) Jordan (acc) there to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) her/it/same (acc)
Pwt:11:8 Pwt_11:8_1 Pwt_11:8_2 Pwt_11:8_3 Pwt_11:8_4 Pwt_11:8_5 Pwt_11:8_6 Pwt_11:8_7 Pwt_11:8_8 Pwt_11:8_9 Pwt_11:8_10 Pwt_11:8_11 Pwt_11:8_12 Pwt_11:8_13 Pwt_11:8_14 Pwt_11:8_15 Pwt_11:8_16 Pwt_11:8_17 Pwt_11:8_18 Pwt_11:8_19 Pwt_11:8_20 Pwt_11:8_21 Pwt_11:8_22 Pwt_11:8_23 Pwt_11:8_24 Pwt_11:8_25 Pwt_11:8_26 Pwt_11:8_27 Pwt_11:8_28 Pwt_11:8_29
Pwt:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:9 ἵνα μακροημερεύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ’ αὐτούς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι·
Pwt:11:9 that ye may live long upon the land, which the Lord sware to your fathers to give to them, and to their seed after them, a land flowing with milk and honey. (Deuteronomy 11:9 Brenton)
Pwt:11:9 byście długo żyli w ziemi, którą poprzysiągł Pan dać przodkom waszym i potomstwu ich: ziemię opływającą w mleko i miód. (Pwt 11:9 BT_4)
Pwt:11:9 ἵνα μακροημερεύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ’ αὐτούς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι·
Pwt:11:9 ἵνα   ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό
Pwt:11:9 żeby / ażeby / bo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Ty By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód
Pwt:11:9 i(/na makroEmereu/sEte e)pi\ tE=s gE=s, E(=s O)/mosen ku/rios toi=s patra/sin u(mO=n dou=nai au)toi=s kai\ tO=| spe/rmati au)tO=n met’ au)tou/s, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li·
Pwt:11:9 hina makroEmereusEte epi tEs gEs, hEs Omosen kyrios tois patrasin hymOn dunai autois kai tO spermati autOn met’ autus, gEn reusan gala kai meli·
Pwt:11:9 C VA_AAS2P P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N3_DPM RP_GP VO_AAN RD_DPM C RA_DSN N3M_DSN RD_GPM P RD_APM N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3T_ASN
Pwt:11:9 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the father you to give he/she/it/same and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey
Pwt:11:9 so that / in order to /because   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) to-GIVE them/same (dat) and the (dat) seed (dat) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (acc) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc)
Pwt:11:9 Pwt_11:9_1 Pwt_11:9_2 Pwt_11:9_3 Pwt_11:9_4 Pwt_11:9_5 Pwt_11:9_6 Pwt_11:9_7 Pwt_11:9_8 Pwt_11:9_9 Pwt_11:9_10 Pwt_11:9_11 Pwt_11:9_12 Pwt_11:9_13 Pwt_11:9_14 Pwt_11:9_15 Pwt_11:9_16 Pwt_11:9_17 Pwt_11:9_18 Pwt_11:9_19 Pwt_11:9_20 Pwt_11:9_21 Pwt_11:9_22 Pwt_11:9_23 Pwt_11:9_24
Pwt:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:10 ἔστιν γὰρ ἡ γῆ, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν, οὐχ ὥσπερ ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐστίν, ὅθεν ἐκπεπόρευσθε ἐκεῖθεν, ὅταν σπείρωσιν τὸν σπόρον καὶ ποτίζωσιν τοῖς ποσὶν ὡσεὶ κῆπον λαχανείας·
Pwt:11:10 For the land into which thou goest to inherit it, is not as the land of Egypt, whence ye came out, whensoever they sow the seed, and water it with their feet, as a garden of herbs: (Deuteronomy 11:10 Brenton)
Pwt:11:10 Gdyż ziemia, którą idziecie posiąść, nie jest podobna do ziemi egipskiej, skąd wyszliście, a w którą posiawszy nasienie doprowadzaliście wodę jak do ogrodu warzywnego przy pomocy nóg. (Pwt 11:10 BT_4)
Pwt:11:10 ἔστιν γὰρ γῆ, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν, οὐχ ὥσπερ γῆ Αἰγύπτου ἐστίν, ὅθεν ἐκπεπόρευσθε ἐκεῖθεν, ὅταν σπείρωσιν τὸν σπόρον καὶ ποτίζωσιν τοῖς ποσὶν ὡσεὶ κῆπον λαχανείας·
Pwt:11:10 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐκεῖ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὥσ·περ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅ·θεν ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκεῖ·θεν ὅταν (ὅτε ἄν) σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό σπόρος, -ου, ὁ καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) κῆπος, -ου, ὁ  
Pwt:11:10 By być Dla odtąd, jak Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wchodzić Tam By dziedziczyć On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By być Skąd By wychodzić Stamtąd Ilekroć By siać Nasienie I też, nawet, mianowicie By dawać pić Pij; stopa Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Ogród
Pwt:11:10 e)/stin ga\r E( gE=, ei)s E(\n ei)sporeu/E| e)kei= klEronomE=sai au)tE/n, ou)CH O(/sper E( gE= *ai)gu/ptou e)sti/n, o(/Ten e)kpepo/reusTe e)kei=Ten, o(/tan spei/rOsin to\n spo/ron kai\ poti/DZOsin toi=s posi\n O(sei\ kE=pon laCHanei/as·
Pwt:11:10 estin gar hE gE, eis hEn eisporeuE ekei klEronomEsai autEn, uCH hOsper hE gE aigyptu estin, hoTen ekpeporeusTe ekeiTen, hotan speirOsin ton sporon kai potiDZOsin tois posin hOsei kEpon laCHaneias·
Pwt:11:10 V9_PAI3S x RA_NSF N1_NSF P RR_ASF V1_PMI2S D VA_AAN RD_ASF D D RA_NSF N1_NSF N2_GSF V9_PAI3S D VM_XMI2P D D V1_PAS3P RA_ASM N2_ASM C V1_PAS3P RA_DPM N3D_DPM D N2_ASM N1A_GSF
Pwt:11:10 to be for since, as the earth/land into (+acc) who/whom/which to enter there to inherit he/she/it/same οὐχ before rough breathing just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the earth/land Egypt [country of] to be from where to go out from there whenever to sow the seed and also, even, namely to give to drink the drink; foot like/approximately [as-if]; to push garden ć
Pwt:11:10 he/she/it-is for the (nom) earth/land (nom|voc) into (+acc) who/whom/which (acc) you(sg)-are-being-ENTER-ed, you(sg)-should-be-being-ENTER-ed there to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) her/it/same (acc) not just as the (nom) earth/land (nom|voc) Egypt (gen) he/she/it-is from where you(pl)-have-been-GO-ed-OUT, be-you(pl)-having-been-GO-ed-OUT!, you(pl)-had-been-GO-ed-OUT! from there whenever they-should-be-SOW-ing, they-should-SOW the (acc) seed (acc) and they-should-be-GIVE-ing-TO-DRINK the (dat) drink (acc); feet (dat) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) garden (acc)  
Pwt:11:10 Pwt_11:10_1 Pwt_11:10_2 Pwt_11:10_3 Pwt_11:10_4 Pwt_11:10_5 Pwt_11:10_6 Pwt_11:10_7 Pwt_11:10_8 Pwt_11:10_9 Pwt_11:10_10 Pwt_11:10_11 Pwt_11:10_12 Pwt_11:10_13 Pwt_11:10_14 Pwt_11:10_15 Pwt_11:10_16 Pwt_11:10_17 Pwt_11:10_18 Pwt_11:10_19 Pwt_11:10_20 Pwt_11:10_21 Pwt_11:10_22 Pwt_11:10_23 Pwt_11:10_24 Pwt_11:10_25 Pwt_11:10_26 Pwt_11:10_27 Pwt_11:10_28 Pwt_11:10_29 Pwt_11:10_30
Pwt:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:11 ἡ δὲ γῆ, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν, γῆ ὀρεινὴ καὶ πεδινή, ἐκ τοῦ ὑετοῦ τοῦ οὐρανοῦ πίεται ὕδωρ,
Pwt:11:11 but the land into which thou goest to inherit it, is a land of mountains and plains; it shall drink water of the rain of heaven. (Deuteronomy 11:11 Brenton)
Pwt:11:11 Ziemia, którą idziecie posiąść, jest krajem gór i dolin, pijącym wodę z deszczu niebieskiego. (Pwt 11:11 BT_4)
Pwt:11:11 δὲ γῆ, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν, γῆ ὀρεινὴ καὶ πεδινή, ἐκ τοῦ ὑετοῦ τοῦ οὐρανοῦ πίεται ὕδωρ,
Pwt:11:11 ὁ ἡ τό δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐκεῖ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὀρεινός -ή -όν καί πεδινός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Pwt:11:11 zaś Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wchodzić Tam By dziedziczyć On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie Poziomy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Deszcz Nieba/niebo By pić Woda
Pwt:11:11 E( de\ gE=, ei)s E(\n ei)sporeu/E| e)kei= klEronomE=sai au)tE/n, gE= o)reinE\ kai\ pedinE/, e)k tou= u(etou= tou= ou)ranou= pi/etai u(/dOr,
Pwt:11:11 hE de gE, eis hEn eisporeuE ekei klEronomEsai autEn, gE oreinE kai pedinE, ek tu hyetu tu uranu pietai hydOr,
Pwt:11:11 RA_NSF x N1_NSF P RR_ASF V1_PMI2S D VA_AAN RD_ASF N1_NSF N1_NSF C A1_NSF P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM VF_FMI3S N3_ASN
Pwt:11:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land into (+acc) who/whom/which to enter there to inherit he/she/it/same earth/land mountainous mountainous region, highland and also, even, namely level out of (+gen) ἐξ before vowels the rain the sky/heaven to drink water
Pwt:11:11 the (nom) Yet earth/land (nom|voc) into (+acc) who/whom/which (acc) you(sg)-are-being-ENTER-ed, you(sg)-should-be-being-ENTER-ed there to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) her/it/same (acc) earth/land (nom|voc) mountainous ([Adj] nom|voc) and level ([Adj] nom|voc) out of (+gen) the (gen) rain (gen) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-will-be-DRINK-ed water (nom|acc|voc)
Pwt:11:11 Pwt_11:11_1 Pwt_11:11_2 Pwt_11:11_3 Pwt_11:11_4 Pwt_11:11_5 Pwt_11:11_6 Pwt_11:11_7 Pwt_11:11_8 Pwt_11:11_9 Pwt_11:11_10 Pwt_11:11_11 Pwt_11:11_12 Pwt_11:11_13 Pwt_11:11_14 Pwt_11:11_15 Pwt_11:11_16 Pwt_11:11_17 Pwt_11:11_18 Pwt_11:11_19 Pwt_11:11_20
Pwt:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:12 γῆ, ἣν κύριος ὁ θεός σου ἐπισκοπεῖται αὐτήν, διὰ παντὸς οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπ’ αὐτῆς ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἕως συντελείας τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Pwt:11:12 A land which the Lord thy God surveys continually, the eyes of the Lord thy God are upon it from the beginning of the year to the end of the year. (Deuteronomy 11:12 Brenton)
Pwt:11:12 To ziemia, którą stale nawiedza Pan, Bóg wasz, na której spoczywają oczy Pana, Boga waszego, od początku roku aż do końca. (Pwt 11:12 BT_4)
Pwt:11:12 γῆ, ἣν κύριος θεός σου ἐπισκοπεῖται αὐτήν, διὰ παντὸς οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπ’ αὐτῆς ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἕως συντελείας τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Pwt:11:12 γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω συν·τέλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ
Pwt:11:12 Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By nadzorować On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Rok I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Zakończenie Rok
Pwt:11:12 gE=, E(\n ku/rios o( Teo/s sou e)piskopei=tai au)tE/n, dia\ panto\s oi( o)fTalmoi\ kuri/ou tou= Teou= sou e)p’ au)tE=s a)p’ a)rCHE=s tou= e)niautou= kai\ e(/Os suntelei/as tou= e)niautou=.
Pwt:11:12 gE, hEn kyrios ho Teos su episkopeitai autEn, dia pantos hoi ofTalmoi kyriu tu Teu su ep’ autEs ap’ arCHEs tu eniautu kai heOs synteleias tu eniautu.
Pwt:11:12 N1_NSF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V2_PMI3S RD_ASF P A3_GSM RA_NPM N2_NPM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS P RD_GSF P N1_GSF RA_GSM N2_GSM C P N1A_GSF RA_GSM N2_GSM
Pwt:11:12 earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to oversee he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning the year and also, even, namely until; dawn completion the year
Pwt:11:12 earth/land (nom|voc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-being-OVERSEE-ed her/it/same (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) the (nom) eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) away from (+gen) beginning (gen) the (gen) year (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) completion (gen), completions (acc) the (gen) year (gen)
Pwt:11:12 Pwt_11:12_1 Pwt_11:12_2 Pwt_11:12_3 Pwt_11:12_4 Pwt_11:12_5 Pwt_11:12_6 Pwt_11:12_7 Pwt_11:12_8 Pwt_11:12_9 Pwt_11:12_10 Pwt_11:12_11 Pwt_11:12_12 Pwt_11:12_13 Pwt_11:12_14 Pwt_11:12_15 Pwt_11:12_16 Pwt_11:12_17 Pwt_11:12_18 Pwt_11:12_19 Pwt_11:12_20 Pwt_11:12_21 Pwt_11:12_22 Pwt_11:12_23 Pwt_11:12_24 Pwt_11:12_25 Pwt_11:12_26 Pwt_11:12_27
Pwt:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:13 Ἐὰν δὲ ἀκοῇ εἰσακούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεόν σου καὶ λατρεύειν αὐτῷ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,
Pwt:11:13 Now if ye will indeed hearken to all the commands which I charge thee this day, to love the Lord thy God, and to serve him with all thy heart, and with all thy soul, (Deuteronomy 11:13 Brenton)
Pwt:11:13 Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc Mu z całego serca i z całej duszy, (Pwt 11:13 BT_4)
Pwt:11:13 Ἐὰν δὲ ἀκοῇ εἰσακούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεόν σου καὶ λατρεύειν αὐτῷ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,
Pwt:11:13 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀκοή, -ῆς, ἡ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:11:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Słyszenie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg)
Pwt:11:13 *)ea\n de\ a)koE=| ei)sakou/sEte pa/sas ta\s e)ntola\s au)tou=, o(/sas e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron, a)gapa=n ku/rion to\n Teo/n sou kai\ latreu/ein au)tO=| e)X o(/lEs tE=s kardi/as sou kai\ e)X o(/lEs tE=s PSuCHE=s sou,
Pwt:11:13 ean de akoE eisakusEte pasas tas entolas autu, hosas egO entellomai soi sEmeron, agapan kyrion ton Teon su kai latreuein autO eX holEs tEs kardias su kai eX holEs tEs PSyCHEs su,
Pwt:11:13 C x N1_DSF VA_AAS2P A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSM A1_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DS D V3_PAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C V1_PAN RD_DSM P A1_GSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS C P A1_GSF RA_GSF N1_GSF RP_GS
Pwt:11:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hearing to heard (being heard, listen into, hearken) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels whole the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg)
Pwt:11:13 if-ever Yet hearing (dat) you(pl)-should-HEARD all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) as much/many as (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today to-be-LOVE-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES him/it/same (dat) out of (+gen) whole (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and out of (+gen) whole (gen) the (gen) life (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:11:13 Pwt_11:13_1 Pwt_11:13_2 Pwt_11:13_3 Pwt_11:13_4 Pwt_11:13_5 Pwt_11:13_6 Pwt_11:13_7 Pwt_11:13_8 Pwt_11:13_9 Pwt_11:13_10 Pwt_11:13_11 Pwt_11:13_12 Pwt_11:13_13 Pwt_11:13_14 Pwt_11:13_15 Pwt_11:13_16 Pwt_11:13_17 Pwt_11:13_18 Pwt_11:13_19 Pwt_11:13_20 Pwt_11:13_21 Pwt_11:13_22 Pwt_11:13_23 Pwt_11:13_24 Pwt_11:13_25 Pwt_11:13_26 Pwt_11:13_27 Pwt_11:13_28 Pwt_11:13_29 Pwt_11:13_30 Pwt_11:13_31 Pwt_11:13_32
Pwt:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:14 καὶ δώσει τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου καθ’ ὥραν πρόιμον καὶ ὄψιμον, καὶ εἰσοίσεις τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου·
Pwt:11:14 then he shall give to thy land the early and latter rain in its season, and thou shalt bring in thy corn, and thy wine, and thine oil. (Deuteronomy 11:14 Brenton)
Pwt:11:14 ześle On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę. (Pwt 11:14 BT_4)
Pwt:11:14 καὶ δώσει τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου καθ’ ὥραν πρόιμον καὶ ὄψιμον, καὶ εἰσοίσεις τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου·
Pwt:11:14 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά ὥρα, -ας, ἡ πρόϊμος v.l. πρώϊ- -ον καί ὄψιμος -ον καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:11:14 I też, nawet, mianowicie By dawać Deszcz Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Godzina Wczesny deszcz I też, nawet, mianowicie Późny deszcz I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wino Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Ty; twój/twój(sg)
Pwt:11:14 kai\ dO/sei to\n u(eto\n tE=| gE=| sou kaT’ O(/ran pro/imon kai\ o)/PSimon, kai\ ei)soi/seis to\n si=to/n sou kai\ to\n oi)=no/n sou kai\ to\ e)/laio/n sou·
Pwt:11:14 kai dOsei ton hyeton tE gE su kaT’ hOran proimon kai oPSimon, kai eisoiseis ton siton su kai ton oinon su kai to elaion su·
Pwt:11:14 C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RA_DSF N1_DSF RP_GS P N1A_ASF A1B_ASM C A1B_ASM C VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Pwt:11:14 and also, even, namely to give the rain the earth/land you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing hour early rain and also, even, namely late rain and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the wheat/grain seed; cereal you; your/yours(sg) and also, even, namely the wine you; your/yours(sg) and also, even, namely the olive oil you; your/yours(sg)
Pwt:11:14 and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (acc) rain (acc) the (dat) earth/land (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) hour (acc) early rain ([Adj] acc, nom|acc|voc) and late rain ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-BRING IN the (acc) wheat/grain (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) wine (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:11:14 Pwt_11:14_1 Pwt_11:14_2 Pwt_11:14_3 Pwt_11:14_4 Pwt_11:14_5 Pwt_11:14_6 Pwt_11:14_7 Pwt_11:14_8 Pwt_11:14_9 Pwt_11:14_10 Pwt_11:14_11 Pwt_11:14_12 Pwt_11:14_13 Pwt_11:14_14 Pwt_11:14_15 Pwt_11:14_16 Pwt_11:14_17 Pwt_11:14_18 Pwt_11:14_19 Pwt_11:14_20 Pwt_11:14_21 Pwt_11:14_22 Pwt_11:14_23 Pwt_11:14_24 Pwt_11:14_25
Pwt:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:15 καὶ δώσει χορτάσματα ἐν τοῖς ἀγροῖς σου τοῖς κτήνεσίν σου· καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς
Pwt:11:15 And he shall give food in thy fields to thy cattle; and when thou hast eaten and art full, (Deuteronomy 11:15 Brenton)
Pwt:11:15 Da też trawę na polach dla waszego bydła. Będziecie mieli żywności do syta. (Pwt 11:15 BT_4)
Pwt:11:15 καὶ δώσει χορτάσματα ἐν τοῖς ἀγροῖς σου τοῖς κτήνεσίν σου· καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς
Pwt:11:15 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) χόρτασμα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Pwt:11:15 I też, nawet, mianowicie By dawać Żywność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Ty; twój/twój(sg) Zwierzęcy (zwierzę) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Żarłok; by jeść I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Pwt:11:15 kai\ dO/sei CHorta/smata e)n toi=s a)groi=s sou toi=s ktE/nesi/n sou· kai\ fagO\n kai\ e)mplEsTei\s
Pwt:11:15 kai dOsei CHortasmata en tois agrois su tois ktEnesin su· kai fagOn kai emplEsTeis
Pwt:11:15 C VF_FAI3S N3M_APN P RA_DPM N2_DPM RP_GS RA_DPN N3E_DPN RP_GS C VB_AAPNSM C VS_APPNSM
Pwt:11:15 and also, even, namely to give food in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field you; your/yours(sg) the Animal (beast) you; your/yours(sg) and also, even, namely glutton; to eat and also, even, namely to satisfy fill up
Pwt:11:15 and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) foods (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) fields (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) Animals (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and gluttons (gen); going-to-EAT (fut ptcp) (nom), upon EAT-ing (nom) and upon being-SATISFY-ed (nom|voc)
Pwt:11:15 Pwt_11:15_1 Pwt_11:15_2 Pwt_11:15_3 Pwt_11:15_4 Pwt_11:15_5 Pwt_11:15_6 Pwt_11:15_7 Pwt_11:15_8 Pwt_11:15_9 Pwt_11:15_10 Pwt_11:15_11 Pwt_11:15_12 Pwt_11:15_13 Pwt_11:15_14
Pwt:11:15 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:16 πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ πλατυνθῇ ἡ καρδία σου καὶ παραβῆτε καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς,
Pwt:11:16 take heed to thyself that thy heart be not puffed up, and ye transgress, and serve other gods, and worship them: (Deuteronomy 11:16 Brenton)
Pwt:11:16 Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu, (Pwt 11:16 BT_4)
Pwt:11:16 πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ πλατυνθῇ καρδία σου καὶ παραβῆτε καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς,
Pwt:11:16 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μή πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:11:16 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Siebie Nie By powiększać się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
Pwt:11:16 pro/seCHe seautO=|, mE\ platunTE=| E( kardi/a sou kai\ parabE=te kai\ latreu/sEte Teoi=s e(te/rois kai\ proskunE/sEte au)toi=s,
Pwt:11:16 proseCHe seautO, mE platynTE hE kardia su kai parabEte kai latreusEte Teois heterois kai proskynEsEte autois,
Pwt:11:16 V1_PAD2S RD_DSM D VC_APS3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C VZ_AAS2P C VA_AAS2P N2_DPM A1A_DPM C VA_AAS2P RD_DPM
Pwt:11:16 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself not to enlarge the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
Pwt:11:16 be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) not he/she/it-should-be-ENLARGE-ed the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-TRANSGRESS-you(pl)!, you(pl)-should-TRANSGRESS and you(pl)-should-PERFORM-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat) and you(pl)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE them/same (dat)
Pwt:11:16 Pwt_11:16_1 Pwt_11:16_2 Pwt_11:16_3 Pwt_11:16_4 Pwt_11:16_5 Pwt_11:16_6 Pwt_11:16_7 Pwt_11:16_8 Pwt_11:16_9 Pwt_11:16_10 Pwt_11:16_11 Pwt_11:16_12 Pwt_11:16_13 Pwt_11:16_14 Pwt_11:16_15 Pwt_11:16_16
Pwt:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:17 καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ κύριος ἐφ’ ὑμῖν καὶ συσχῇ τὸν οὐρανόν, καὶ οὐκ ἔσται ὑετός, καὶ ἡ γῆ οὐ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς, καὶ ἀπολεῖσθε ἐν τάχει ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος ὑμῖν.
Pwt:11:17 and the Lord be angry with you, and restrain the heaven; and there shall not be rain, and the earth shall not yield its fruit, and ye shall perish quickly from off the good land, which the Lord has given you. (Deuteronomy 11:17 Brenton)
Pwt:11:17 bo zapaliłby się gniew Pana na was, i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz, ziemia nie wydałaby plonów, i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan. (Pwt 11:17 BT_4)
Pwt:11:17 καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ κύριος ἐφ’ ὑμῖν καὶ συσχῇ τὸν οὐρανόν, καὶ οὐκ ἔσται ὑετός, καὶ γῆ οὐ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς, καὶ ἀπολεῖσθε ἐν τάχει ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς ἔδωκεν κύριος ὑμῖν.
Pwt:11:17 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑετός, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐν τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:11:17 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Deszcz I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym By dawać Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty
Pwt:11:17 kai\ TumOTei\s o)rgE=| ku/rios e)f’ u(mi=n kai\ susCHE=| to\n ou)rano/n, kai\ ou)k e)/stai u(eto/s, kai\ E( gE= ou) dO/sei to\n karpo\n au)tE=s, kai\ a)polei=sTe e)n ta/CHei a)po\ tE=s gE=s tE=s a)gaTE=s, E(=s e)/dOken o( ku/rios u(mi=n.
Pwt:11:17 kai TymOTeis orgE kyrios ef’ hymin kai sysCHE ton uranon, kai uk estai hyetos, kai hE gE u dOsei ton karpon autEs, kai apoleisTe en taCHei apo tEs gEs tEs agaTEs, hEs edOken ho kyrios hymin.
Pwt:11:17 C VC_APPNSM N1_DSF N2_NSM P RP_DP C VB_AAS3S RA_ASM N2_ASM C D VF_FMI3S N2_NSM C RA_NSF N1_NSF D VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSF C VF2_FMI2P P A3U_DSN P RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1_GSF RR_GSF VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_DP
Pwt:11:17 and also, even, namely to anger wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely to constrain the sky/heaven and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be rain and also, even, namely the earth/land οὐχ before rough breathing to give the fruit; Carpus he/she/it/same and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which to give the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you
Pwt:11:17 and upon being-ANGER-ed (nom|voc) wrath (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (dat) and he/she/it-should-CONSTRAIN, you(sg)-should-be-CONSTRAIN-ed the (acc) sky/heaven (acc) and not he/she/it-will-be rain (nom) and the (nom) earth/land (nom|voc) not he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) her/it/same (gen) and you(pl)-will-be-LOSE/DESTROY-ed in/among/by (+dat) speed (dat); quick ([Adj] dat) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) the (gen) good ([Adj] gen) who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (dat)
Pwt:11:17 Pwt_11:17_1 Pwt_11:17_2 Pwt_11:17_3 Pwt_11:17_4 Pwt_11:17_5 Pwt_11:17_6 Pwt_11:17_7 Pwt_11:17_8 Pwt_11:17_9 Pwt_11:17_10 Pwt_11:17_11 Pwt_11:17_12 Pwt_11:17_13 Pwt_11:17_14 Pwt_11:17_15 Pwt_11:17_16 Pwt_11:17_17 Pwt_11:17_18 Pwt_11:17_19 Pwt_11:17_20 Pwt_11:17_21 Pwt_11:17_22 Pwt_11:17_23 Pwt_11:17_24 Pwt_11:17_25 Pwt_11:17_26 Pwt_11:17_27 Pwt_11:17_28 Pwt_11:17_29 Pwt_11:17_30 Pwt_11:17_31 Pwt_11:17_32 Pwt_11:17_33 Pwt_11:17_34 Pwt_11:17_35 Pwt_11:17_36
Pwt:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:18 καὶ ἐμβαλεῖτε τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν καὶ εἰς τὴν ψυχὴν ὑμῶν· καὶ ἀφάψετε αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρὸς ὑμῶν, καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν ὑμῶν·
Pwt:11:18 And ye shall store these words in your heart and in your soul, and ye shall bind them as a sign on your hand, and it shall be fixed before your eyes. (Deuteronomy 11:18 Brenton)
Pwt:11:18 Weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami. (Pwt 11:18 BT_4)
Pwt:11:18 καὶ ἐμβαλεῖτε τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν καὶ εἰς τὴν ψυχὴν ὑμῶν· καὶ ἀφάψετε αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρὸς ὑμῶν, καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν ὑμῶν·
Pwt:11:18 καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] σημεῖον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·σάλευτος -ον πρό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:11:18 I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Znak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ty I też, nawet, mianowicie By być Niezachwiany Przedtem (+informacja) Oko Ty
Pwt:11:18 kai\ e)mbalei=te ta\ r(E/mata tau=ta ei)s tE\n kardi/an u(mO=n kai\ ei)s tE\n PSuCHE\n u(mO=n· kai\ a)fa/PSete au)ta\ ei)s sEmei=on e)pi\ tE=s CHeiro\s u(mO=n, kai\ e)/stai a)sa/leuton pro\ o)fTalmO=n u(mO=n·
Pwt:11:18 kai embaleite ta rEmata tauta eis tEn kardian hymOn kai eis tEn PSyCHEn hymOn· kai afaPSete auta eis sEmeion epi tEs CHeiros hymOn, kai estai asaleuton pro ofTalmOn hymOn·
Pwt:11:18 C VF2_FAI2P RA_APN N3M_APN RD_APN P RA_ASF N1A_ASF RP_GP C P RA_ASF N1_ASF RP_GP C VF_FAI2P RD_APN P N2N_ASN P RA_GSF N3_GSF RP_GP C VF_FMI3S A1B_NSN P N2_GPM RP_GP
Pwt:11:18 and also, even, namely to inject the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you and also, even, namely into (+acc) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you and also, even, namely ć he/she/it/same into (+acc) sign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand you and also, even, namely to be unshakable before (+gen) eye you
Pwt:11:18 and you(pl)-will-INJECT the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) into (+acc) the (acc) heart (acc) you(pl) (gen) and into (+acc) the (acc) life (acc) you(pl) (gen) and   they/them/same (nom|acc) into (+acc) sign (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) hand (gen) you(pl) (gen) and he/she/it-will-be unshakable ([Adj] acc, nom|acc|voc) before (+gen) eyes (gen) you(pl) (gen)
Pwt:11:18 Pwt_11:18_1 Pwt_11:18_2 Pwt_11:18_3 Pwt_11:18_4 Pwt_11:18_5 Pwt_11:18_6 Pwt_11:18_7 Pwt_11:18_8 Pwt_11:18_9 Pwt_11:18_10 Pwt_11:18_11 Pwt_11:18_12 Pwt_11:18_13 Pwt_11:18_14 Pwt_11:18_15 Pwt_11:18_16 Pwt_11:18_17 Pwt_11:18_18 Pwt_11:18_19 Pwt_11:18_20 Pwt_11:18_21 Pwt_11:18_22 Pwt_11:18_23 Pwt_11:18_24 Pwt_11:18_25 Pwt_11:18_26 Pwt_11:18_27 Pwt_11:18_28 Pwt_11:18_29
Pwt:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:19 καὶ διδάξετε αὐτὰ τὰ τέκνα ὑμῶν λαλεῖν αὐτὰ καθημένους ἐν οἴκῳ καὶ πορευομένους ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζομένους καὶ διανισταμένους·
Pwt:11:19 And ye shall teach them to your children, so as to speak about them when thou sittest in the house, and when thou walkest by the way, and when thou sleepest, and when thou risest up. (Deuteronomy 11:19 Brenton)
Pwt:11:19 Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. (Pwt 11:19 BT_4)
Pwt:11:19 καὶ διδάξετε αὐτὰ τὰ τέκνα ὑμῶν λαλεῖν αὐτὰ καθημένους ἐν οἴκῳ καὶ πορευομένους ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζομένους καὶ διανισταμένους·
Pwt:11:19 καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ καί   καί  
Pwt:11:19 I też, nawet, mianowicie By uczyć On/ona/to/to samo Dziecko Ty By mówić On/ona/to/to samo By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Pwt:11:19 kai\ dida/Xete au)ta\ ta\ te/kna u(mO=n lalei=n au)ta\ kaTEme/nous e)n oi)/kO| kai\ poreuome/nous e)n o(dO=| kai\ koitaDZome/nous kai\ dianistame/nous·
Pwt:11:19 kai didaXete auta ta tekna hymOn lalein auta kaTEmenus en oikO kai poreuomenus en hodO kai koitaDZomenus kai dianistamenus·
Pwt:11:19 C VF_FAI2P RD_APN RA_APN N2N_APN RP_GP V2_PAN RD_APN V5_PMPAPM P N2_DSM C V1_PMPAPM P N2_DSF C V1_PMPAPM C V6_PPPAPM
Pwt:11:19 and also, even, namely to teach he/she/it/same the child you to speak he/she/it/same to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Pwt:11:19 and you(pl)-will-TEACH they/them/same (nom|acc) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(pl) (gen) to-be-SPEAK-ing they/them/same (nom|acc) while being-SIT-ed (acc) in/among/by (+dat) house (dat) and while being-GO-ed (acc) in/among/by (+dat) way/road (dat) and   and  
Pwt:11:19 Pwt_11:19_1 Pwt_11:19_2 Pwt_11:19_3 Pwt_11:19_4 Pwt_11:19_5 Pwt_11:19_6 Pwt_11:19_7 Pwt_11:19_8 Pwt_11:19_9 Pwt_11:19_10 Pwt_11:19_11 Pwt_11:19_12 Pwt_11:19_13 Pwt_11:19_14 Pwt_11:19_15 Pwt_11:19_16 Pwt_11:19_17 Pwt_11:19_18 Pwt_11:19_19
Pwt:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:20 καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν,
Pwt:11:20 And ye shall write them on the lintels of your houses, and on your gates; (Deuteronomy 11:20 Brenton)
Pwt:11:20 Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach, (Pwt 11:20 BT_4)
Pwt:11:20 καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν,
Pwt:11:20 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:11:20 I też, nawet, mianowicie By pisać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Ty I też, nawet, mianowicie Brama; brama Ty
Pwt:11:20 kai\ gra/PSete au)ta\ e)pi\ ta\s flia\s tO=n oi)kiO=n u(mO=n kai\ tO=n pulO=n u(mO=n,
Pwt:11:20 kai graPSete auta epi tas flias tOn oikiOn hymOn kai tOn pylOn hymOn,
Pwt:11:20 C VF_FAI2P RD_APN P RA_APF N1A_APF RA_GPF N1A_GPF RP_GP C RA_GPF N1_GPF RP_GP
Pwt:11:20 and also, even, namely to write he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the house you and also, even, namely the gate; gate you
Pwt:11:20 and you(pl)-will-WRITE they/them/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) houses (gen) you(pl) (gen) and the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) you(pl) (gen)
Pwt:11:20 Pwt_11:20_1 Pwt_11:20_2 Pwt_11:20_3 Pwt_11:20_4 Pwt_11:20_5 Pwt_11:20_6 Pwt_11:20_7 Pwt_11:20_8 Pwt_11:20_9 Pwt_11:20_10 Pwt_11:20_11 Pwt_11:20_12 Pwt_11:20_13
Pwt:11:20 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:21 ἵνα πολυημερεύσητε καὶ αἱ ἡμέραι τῶν υἱῶν ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς, καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.
Pwt:11:21 that your days may be long, and the days of your children, upon the land which the Lord sware to your fathers to give to them, as the days of heaven upon the earth. (Deuteronomy 11:21 Brenton)
Pwt:11:21 aby się pomnożyły twoje dni i dni twoich dzieci w kraju, który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan - dni tak długie, jak dni niebios, które są nad ziemią. (Pwt 11:21 BT_4)
Pwt:11:21 ἵνα πολυημερεύσητε καὶ αἱ ἡμέραι τῶν υἱῶν ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς, καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.
Pwt:11:21 ἵνα   καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pwt:11:21 żeby / ażeby / bo I też, nawet, mianowicie Dzień Syn Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Ty By dawać On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Dzień Nieba/niebo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pwt:11:21 i(/na poluEmereu/sEte kai\ ai( E(me/rai tO=n ui(O=n u(mO=n e)pi\ tE=s gE=s, E(=s O)/mosen ku/rios toi=s patra/sin u(mO=n dou=nai au)toi=s, kaTO\s ai( E(me/rai tou= ou)ranou= e)pi\ tE=s gE=s.
Pwt:11:21 hina polyEmereusEte kai hai hEmerai tOn hyiOn hymOn epi tEs gEs, hEs Omosen kyrios tois patrasin hymOn dunai autois, kaTOs hai hEmerai tu uranu epi tEs gEs.
Pwt:11:21 C VA_AAS2P C RA_NPF N1A_NPF RA_GPM N2_GPM RP_GP P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N3_DPM RP_GP VO_AAN RD_DPM D RA_NPF N1A_NPF RA_GSM N2_GSM P RA_GSF N1_GSF
Pwt:11:21 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć and also, even, namely the day the son you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the father you to give he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] the day the sky/heaven upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Pwt:11:21 so that / in order to /because   and the (nom) days (nom|voc) the (gen) sons (gen) you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) to-GIVE them/same (dat) as accordingly the (nom) days (nom|voc) the (gen) sky/heaven (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Pwt:11:21 Pwt_11:21_1 Pwt_11:21_2 Pwt_11:21_3 Pwt_11:21_4 Pwt_11:21_5 Pwt_11:21_6 Pwt_11:21_7 Pwt_11:21_8 Pwt_11:21_9 Pwt_11:21_10 Pwt_11:21_11 Pwt_11:21_12 Pwt_11:21_13 Pwt_11:21_14 Pwt_11:21_15 Pwt_11:21_16 Pwt_11:21_17 Pwt_11:21_18 Pwt_11:21_19 Pwt_11:21_20 Pwt_11:21_21 Pwt_11:21_22 Pwt_11:21_23 Pwt_11:21_24 Pwt_11:21_25 Pwt_11:21_26 Pwt_11:21_27
Pwt:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:22 καὶ ἔσται ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιεῖν, ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ προσκολλᾶσθαι αὐτῷ,
Pwt:11:22 And it shall come to pass that if ye will indeed hearken to all these commands, which I charge thee to observe this day, to love the Lord our God, and to walk in all his ways, and to cleave close to him; (Deuteronomy 11:22 Brenton)
Pwt:11:22 Jeśli pilnie strzec będziecie wszystkich tych poleceń, które ja wam dziś nakazuję pełnić, miłując Pana, waszego Boga, postępując według wszystkich Jego dróg i Jego się trzymając - (Pwt 11:22 BT_4)
Pwt:11:22 καὶ ἔσται ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιεῖν, ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ προσκολλᾶσθαι αὐτῷ,
Pwt:11:22 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἀκοή, -ῆς, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:11:22 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Słyszenie By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień By czynić/rób By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo
Pwt:11:22 kai\ e)/stai e)a\n a)koE=| a)kou/sEte pa/sas ta\s e)ntola\s tau/tas, o(/sas e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron poiei=n, a)gapa=n ku/rion to\n Teo\n E(mO=n kai\ poreu/esTai e)n pa/sais tai=s o(doi=s au)tou= kai\ proskolla=sTai au)tO=|,
Pwt:11:22 kai estai ean akoE akusEte pasas tas entolas tautas, hosas egO entellomai soi sEmeron poiein, agapan kyrion ton Teon hEmOn kai poreuesTai en pasais tais hodois autu kai proskollasTai autO,
Pwt:11:22 C VF_FMI3S C N1_DSF VA_AAS2P A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_APF A1_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DS D V2_PAN V3_PAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP C V1_PMN P A1S_DPF RA_DPF N2_DPF RD_GSM C V3_PMN RD_DSM
Pwt:11:22 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] hearing to hear every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day to do/make to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same
Pwt:11:22 and he/she/it-will-be if-ever hearing (dat) you(pl)-should-HEAR all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) these (acc) as much/many as (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today to-be-DO/MAKE-ing to-be-LOVE-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) us (gen) and to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) and to-be-being-???-ed him/it/same (dat)
Pwt:11:22 Pwt_11:22_1 Pwt_11:22_2 Pwt_11:22_3 Pwt_11:22_4 Pwt_11:22_5 Pwt_11:22_6 Pwt_11:22_7 Pwt_11:22_8 Pwt_11:22_9 Pwt_11:22_10 Pwt_11:22_11 Pwt_11:22_12 Pwt_11:22_13 Pwt_11:22_14 Pwt_11:22_15 Pwt_11:22_16 Pwt_11:22_17 Pwt_11:22_18 Pwt_11:22_19 Pwt_11:22_20 Pwt_11:22_21 Pwt_11:22_22 Pwt_11:22_23 Pwt_11:22_24 Pwt_11:22_25 Pwt_11:22_26 Pwt_11:22_27 Pwt_11:22_28 Pwt_11:22_29 Pwt_11:22_30
Pwt:11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:23 καὶ ἐκβαλεῖ κύριος πάντα τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ κληρονομήσετε ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς.
Pwt:11:23 then the Lord shall cast out all these nations before you, and ye shall inherit great nations and stronger than yourselves. (Deuteronomy 11:23 Brenton)
Pwt:11:23 wypędzi Pan wszystkie te narody przed wami i usuniecie narody większe i mocniejsze od was. (Pwt 11:23 BT_4)
Pwt:11:23 καὶ ἐκβαλεῖ κύριος πάντα τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ κληρονομήσετε ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ὑμεῖς.
Pwt:11:23 καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρό·τερος -α -ον (Comp. of ἰσχυρός) μᾶλλον ἤ[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:11:23 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Naród [zobacz etniczny] Wielki I też, nawet, mianowicie Bardziej silny Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo Ty
Pwt:11:23 kai\ e)kbalei= ku/rios pa/nta ta\ e)/TnE tau=ta a)po\ prosO/pou u(mO=n, kai\ klEronomE/sete e)/TnE mega/la kai\ i)sCHuro/tera ma=llon E)\ u(mei=s.
Pwt:11:23 kai ekbalei kyrios panta ta eTnE tauta apo prosOpu hymOn, kai klEronomEsete eTnE megala kai isCHyrotera mallon E hymeis.
Pwt:11:23 C VF2_FAI3S N2_NSM A3_APN RA_APN N3E_APN RD_APN P N2N_GSN RP_GP C VF_FAI2P N3E_APN A3L_APN C A1A_APN D C RP_NP
Pwt:11:23 and also, even, namely to disperse/extract lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you and also, even, namely to inherit nation [see ethnic] great and also, even, namely stronger more/rather (instead) or you
Pwt:11:23 and he/she/it-will-DISPERSE/EXTRACT, you(sg)-will-be-DISPERSE/EXTRACT-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) these (nom|acc) away from (+gen) face (gen) you(pl) (gen) and you(pl)-will-INHERIT nations (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and stronger ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) more/rather or you(pl) (nom)
Pwt:11:23 Pwt_11:23_1 Pwt_11:23_2 Pwt_11:23_3 Pwt_11:23_4 Pwt_11:23_5 Pwt_11:23_6 Pwt_11:23_7 Pwt_11:23_8 Pwt_11:23_9 Pwt_11:23_10 Pwt_11:23_11 Pwt_11:23_12 Pwt_11:23_13 Pwt_11:23_14 Pwt_11:23_15 Pwt_11:23_16 Pwt_11:23_17 Pwt_11:23_18 Pwt_11:23_19
Pwt:11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:24 πάντα τὸν τόπον, οὗ ἐὰν πατήσῃ τὸ ἴχνος τοῦ ποδὸς ὑμῶν, ὑμῖν ἔσται· ἀπὸ τῆς ἐρήμου καὶ Ἀντιλιβάνου καὶ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου, καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐπὶ δυσμῶν ἔσται τὰ ὅριά σου.
Pwt:11:24 Every place whereon the sole of your foot shall tread shall be your; from the wilderness and Antilibanus, and from the great river, the river Euphrates, even as far as the west sea shall be your coasts. (Deuteronomy 11:24 Brenton)
Pwt:11:24 Każde miejsce, po którym będzie chodzić stopa waszej nogi, będzie wasze. Granice wasze sięgać będą od pustyni aż do Libanu, od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego. (Pwt 11:24 BT_4)
Pwt:11:24 πάντα τὸν τόπον, οὗ ἐὰν πατήσῃ τὸ ἴχνος τοῦ ποδὸς ὑμῶν, ὑμῖν ἔσται· ἀπὸ τῆς ἐρήμου καὶ Ἀντιλιβάνου καὶ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου, καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐπὶ δυσμῶν ἔσται τὰ ὅριά σου.
Pwt:11:24 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) ὁ ἡ τό ἴχνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί   καί ἀπό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ποταμός, -οῦ, ὁ Εὐφράτης, -οῦ, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί δυσμή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:11:24 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stąpać ciężko Ślad Stopa Ty Ty By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Wielki Rzeka Eufrat I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Morze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód By być Granica Ty; twój/twój(sg)
Pwt:11:24 pa/nta to\n to/pon, ou(= e)a\n patE/sE| to\ i)/CHnos tou= podo\s u(mO=n, u(mi=n e)/stai· a)po\ tE=s e)rE/mou kai\ *)antiliba/nou kai\ a)po\ tou= potamou= tou= mega/lou, potamou= *eu)fra/tou, kai\ e(/Os tE=s Tala/ssEs tE=s e)pi\ dusmO=n e)/stai ta\ o(/ria/ sou.
Pwt:11:24 panta ton topon, hu ean patEsE to iCHnos tu podos hymOn, hymin estai· apo tEs erEmu kai antilibanu kai apo tu potamu tu megalu, potamu eufratu, kai heOs tEs TalassEs tEs epi dysmOn estai ta horia su.
Pwt:11:24 A3_ASM RA_ASM N2_ASM D C VA_AAS3S RA_NSN N3E_NSN RA_GSM N3D_GSM RP_GP RP_DP VF_FMI3S P RA_GSF N2_GSF C N2_GSM C P RA_GSM N2_GSM RA_GSM A3L_GSM N2_GSM N1M_GSM C P RA_GSF N1S_GSF RA_GSF P N1_GPF VF_FMI3S RA_APN N2N_APN RP_GS
Pwt:11:24 every all, each, every, the whole of the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to stomp the footstep the foot you you to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wilderness; to lay waste and also, even, namely ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the river the great river Euphrates and also, even, namely until; dawn the sea the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing west to be the boundary you; your/yours(sg)
Pwt:11:24 all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) place (acc) where; who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-will-be-STOMP-ed, he/she/it-should-STOMP, you(sg)-should-be-STOMP-ed the (nom|acc) footstep (nom|acc|voc) the (gen) foot (gen) you(pl) (gen) you(pl) (dat) he/she/it-will-be away from (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! and   and away from (+gen) the (gen) river (gen) the (gen) great ([Adj] gen) river (gen) Euphrates (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sea (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) wests (gen) he/she/it-will-be the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:11:24 Pwt_11:24_1 Pwt_11:24_2 Pwt_11:24_3 Pwt_11:24_4 Pwt_11:24_5 Pwt_11:24_6 Pwt_11:24_7 Pwt_11:24_8 Pwt_11:24_9 Pwt_11:24_10 Pwt_11:24_11 Pwt_11:24_12 Pwt_11:24_13 Pwt_11:24_14 Pwt_11:24_15 Pwt_11:24_16 Pwt_11:24_17 Pwt_11:24_18 Pwt_11:24_19 Pwt_11:24_20 Pwt_11:24_21 Pwt_11:24_22 Pwt_11:24_23 Pwt_11:24_24 Pwt_11:24_25 Pwt_11:24_26 Pwt_11:24_27 Pwt_11:24_28 Pwt_11:24_29 Pwt_11:24_30 Pwt_11:24_31 Pwt_11:24_32 Pwt_11:24_33 Pwt_11:24_34 Pwt_11:24_35 Pwt_11:24_36 Pwt_11:24_37
Pwt:11:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:25 οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπον ὑμῶν· τὸν τρόμον ὑμῶν καὶ τὸν φόβον ὑμῶν ἐπιθήσει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, ἐφ’ ἧς ἐὰν ἐπιβῆτε ἐπ’ αὐτῆς, ὃν τρόπον ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς.
Pwt:11:25 No one shall stand before you; and the Lord your God will put the fear of you and the dread of you on the face of all the land, on which ye shall tread, as he told you. (Deuteronomy 11:25 Brenton)
Pwt:11:25 Nikt przed wami się nie ostoi, strach przed wami i przerażenie będzie siał Pan, Bóg wasz, po całej ziemi, po której będziecie chodzić, jak wam zapowiedział. (Pwt 11:25 BT_4)
Pwt:11:25 οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπον ὑμῶν· τὸν τρόμον ὑμῶν καὶ τὸν φόβον ὑμῶν ἐπιθήσει κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, ἐφ’ ἧς ἐὰν ἐπιβῆτε ἐπ’ αὐτῆς, ὃν τρόπον ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς.
Pwt:11:25 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό τρόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:11:25 ??? Przed przydechem mocnym By przeciwstawiać Nie jeden (nic, nikt) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty Drżenie Ty I też, nawet, mianowicie Obawa [zobacz fobię] Ty By umieszczać dalej Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty
Pwt:11:25 ou)k a)ntistE/setai ou)dei\s kata\ pro/sOpon u(mO=n· to\n tro/mon u(mO=n kai\ to\n fo/bon u(mO=n e)piTE/sei ku/rios o( Teo\s u(mO=n e)pi\ pro/sOpon pa/sEs tE=s gE=s, e)f’ E(=s e)a\n e)pibE=te e)p’ au)tE=s, o(\n tro/pon e)la/lEsen ku/rios pro\s u(ma=s.
Pwt:11:25 uk antistEsetai udeis kata prosOpon hymOn· ton tromon hymOn kai ton fobon hymOn epiTEsei kyrios ho Teos hymOn epi prosOpon pasEs tEs gEs, ef’ hEs ean epibEte ep’ autEs, hon tropon elalEsen kyrios pros hymas.
Pwt:11:25 D VF_FMI3S A3_NSM P N2N_ASN RP_GP RA_ASM N2_ASM RP_GP C RA_ASM N2_ASM RP_GP VF_FAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P N2N_ASN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF P RR_GSF C VZ_AAS2P P RD_GSF RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AP
Pwt:11:25 οὐχ before rough breathing to oppose not one (nothing, no one) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face you the trembling you and also, even, namely the fear [see phobia] you to place on lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you
Pwt:11:25 not he/she/it-will-be-OPPOSE-ed not one (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) you(pl) (gen) the (acc) trembling (acc) you(pl) (gen) and the (acc) fear (acc) you(pl) (gen) he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (gen) if-ever do-???-you(pl)!, you(pl)-should-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc)
Pwt:11:25 Pwt_11:25_1 Pwt_11:25_2 Pwt_11:25_3 Pwt_11:25_4 Pwt_11:25_5 Pwt_11:25_6 Pwt_11:25_7 Pwt_11:25_8 Pwt_11:25_9 Pwt_11:25_10 Pwt_11:25_11 Pwt_11:25_12 Pwt_11:25_13 Pwt_11:25_14 Pwt_11:25_15 Pwt_11:25_16 Pwt_11:25_17 Pwt_11:25_18 Pwt_11:25_19 Pwt_11:25_20 Pwt_11:25_21 Pwt_11:25_22 Pwt_11:25_23 Pwt_11:25_24 Pwt_11:25_25 Pwt_11:25_26 Pwt_11:25_27 Pwt_11:25_28 Pwt_11:25_29 Pwt_11:25_30 Pwt_11:25_31 Pwt_11:25_32 Pwt_11:25_33 Pwt_11:25_34 Pwt_11:25_35
Pwt:11:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:26 Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον εὐλογίαν καὶ κατάραν,
Pwt:11:26 Behold, I set before you this day the blessing and the curse; (Deuteronomy 11:26 Brenton)
Pwt:11:26 Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. (Pwt 11:26 BT_4)
Pwt:11:26 Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον εὐλογίαν καὶ κατάραν,
Pwt:11:26 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον εὐ·λογία, -ας, ἡ καί κατ·άρα, -ας, ἡ
Pwt:11:26 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By dawać W obecności z (+informacja); ??? Ty Dzisiaj dzień ??? I też, nawet, mianowicie Klnij
Pwt:11:26 *)idou\ e)gO\ di/dOmi e)nO/pion u(mO=n sE/meron eu)logi/an kai\ kata/ran,
Pwt:11:26 idu egO didOmi enOpion hymOn sEmeron eulogian kai kataran,
Pwt:11:26 I RP_NS V8_PAI1S P RP_GP D N1A_ASF C N1A_ASF
Pwt:11:26 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to give in the presence of (+gen); ??? you today day ??? and also, even, namely curse
Pwt:11:26 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-GIVE-ing in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) today ??? (acc) and curse (acc)
Pwt:11:26 Pwt_11:26_1 Pwt_11:26_2 Pwt_11:26_3 Pwt_11:26_4 Pwt_11:26_5 Pwt_11:26_6 Pwt_11:26_7 Pwt_11:26_8 Pwt_11:26_9
Pwt:11:26 x x x x x x x x x
Pwt:11:27 τὴν εὐλογίαν, ἐὰν ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον,
Pwt:11:27 the blessing, if ye hearken to the commands of the Lord your God, all that I command you this day; (Deuteronomy 11:27 Brenton)
Pwt:11:27 Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję - (Pwt 11:27 BT_4)
Pwt:11:27 τὴν εὐλογίαν, ἐὰν ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον,
Pwt:11:27 ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον
Pwt:11:27 ??? Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By słyszeć Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Kto/, który/, który Ja By zalecać rozkaz Ty Dzisiaj dzień
Pwt:11:27 tE\n eu)logi/an, e)a\n a)kou/sEte ta\s e)ntola\s kuri/ou tou= Teou= u(mO=n, a(/s e)gO\ e)nte/llomai u(mi=n sE/meron,
Pwt:11:27 tEn eulogian, ean akusEte tas entolas kyriu tu Teu hymOn, has egO entellomai hymin sEmeron,
Pwt:11:27 RA_ASF N1A_ASF C VA_AAS2P RA_APF N1A_APF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP RR_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DP D
Pwt:11:27 the ??? if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hear the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you who/whom/which I to enjoin command you today day
Pwt:11:27 the (acc) ??? (acc) if-ever you(pl)-should-HEAR the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(pl) (dat) today
Pwt:11:27 Pwt_11:27_1 Pwt_11:27_2 Pwt_11:27_3 Pwt_11:27_4 Pwt_11:27_5 Pwt_11:27_6 Pwt_11:27_7 Pwt_11:27_8 Pwt_11:27_9 Pwt_11:27_10 Pwt_11:27_11 Pwt_11:27_12 Pwt_11:27_13 Pwt_11:27_14 Pwt_11:27_15
Pwt:11:27 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:28 καὶ τὰς κατάρας, ἐὰν μὴ ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, καὶ πλανηθῆτε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετειλάμην ὑμῖν, πορευθέντες λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις, οὓς οὐκ οἴδατε.
Pwt:11:28 and the curse, if ye do not hearken to the commands of the Lord our God, as many as I command you this day, and ye wander from the way which I have commanded you, having gone to serve other gods, which ye know not. (Deuteronomy 11:28 Brenton)
Pwt:11:28 przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. (Pwt 11:28 BT_4)
Pwt:11:28 καὶ τὰς κατάρας, ἐὰν μὴ ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, καὶ πλανηθῆτε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετειλάμην ὑμῖν, πορευθέντες λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις, οὓς οὐκ οἴδατε.
Pwt:11:28 καί ὁ ἡ τό κατ·άρα, -ας, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Pwt:11:28 I też, nawet, mianowicie Klnij Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By słyszeć Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ty By iść By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Pwt:11:28 kai\ ta\s kata/ras, e)a\n mE\ a)kou/sEte ta\s e)ntola\s kuri/ou tou= Teou= u(mO=n, o(/sas e)gO\ e)nte/llomai u(mi=n sE/meron, kai\ planETE=te a)po\ tE=s o(dou=, E(=s e)neteila/mEn u(mi=n, poreuTe/ntes latreu/ein Teoi=s e(te/rois, ou(\s ou)k oi)/date.
Pwt:11:28 kai tas kataras, ean mE akusEte tas entolas kyriu tu Teu hymOn, hosas egO entellomai hymin sEmeron, kai planETEte apo tEs hodu, hEs eneteilamEn hymin, poreuTentes latreuein Teois heterois, hus uk oidate.
Pwt:11:28 C RA_APF N1A_APF C D VA_AAS2P RA_APF N1A_APF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP A1_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DP D C VC_APS2P P RA_GSF N2_GSF RR_GSF VAI_AMI1S RP_DP VC_APPNPM V1_PAN N2_DPM A1A_DPM RR_APM D VX_XAI2P
Pwt:11:28 and also, even, namely the curse if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to hear the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you as much/many as I to enjoin command you today day and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road who/whom/which to enjoin command you to go to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Pwt:11:28 and the (acc) curse (gen), curses (acc) if-ever not you(pl)-should-HEAR the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) as much/many as (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(pl) (dat) today and be-you(pl)-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY!, you(pl)-should-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY away from (+gen) the (gen) way/road (gen) who/whom/which (gen) I-was-ENJOIN-ed you(pl) (dat) upon being-GO-ed (nom|voc) to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat) who/whom/which (acc) not you(pl)-have-PERCEIVE-ed
Pwt:11:28 Pwt_11:28_1 Pwt_11:28_2 Pwt_11:28_3 Pwt_11:28_4 Pwt_11:28_5 Pwt_11:28_6 Pwt_11:28_7 Pwt_11:28_8 Pwt_11:28_9 Pwt_11:28_10 Pwt_11:28_11 Pwt_11:28_12 Pwt_11:28_13 Pwt_11:28_14 Pwt_11:28_15 Pwt_11:28_16 Pwt_11:28_17 Pwt_11:28_18 Pwt_11:28_19 Pwt_11:28_20 Pwt_11:28_21 Pwt_11:28_22 Pwt_11:28_23 Pwt_11:28_24 Pwt_11:28_25 Pwt_11:28_26 Pwt_11:28_27 Pwt_11:28_28 Pwt_11:28_29 Pwt_11:28_30 Pwt_11:28_31 Pwt_11:28_32
Pwt:11:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:11:29 καὶ ἔσται ὅταν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν διαβαίνεις ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν, καὶ δώσεις τὴν εὐλογίαν ἐπ’ ὄρος Γαριζιν καὶ τὴν κατάραν ἐπ’ ὄρος Γαιβαλ.
Pwt:11:29 And it shall come to pass when the Lord thy God shall have brought thee into the land into which thou goest over to inherit it, then thou shalt put blessing on mount Garizin, and the curse upon mount Gaebal. (Deuteronomy 11:29 Brenton)
Pwt:11:29 Gdy Pan, Bóg wasz, wprowadzi was do ziemi, którą idziecie posiąść, ogłosicie błogosławieństwo na górze Garizim, a przekleństwo na górze Ebal. (Pwt 11:29 BT_4)
Pwt:11:29 καὶ ἔσται ὅταν εἰσαγάγῃ σε κύριος θεός σου