Pwt:10:1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπεν κύριος πρός με Λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας ὥσπερ τὰς πρώτας καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος· καὶ ποιήσεις σεαυτῷ κιβωτὸν ξυλίνην·
Pwt:10:1 At that time the Lord said to me, Hew for thyself two stone tables as the first, and come up to me into the mountain, and thou shalt make for thyself an ark of wood. (Deuteronomy 10:1 Brenton)
Pwt:10:1 W tym czasie powiedział mi Pan: «Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice podobne do pierwszych, a wstąp do mnie na górę. Uczyń też arkę z drzewa. (Pwt 10:1 BT_4)
Pwt:10:1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπεν κύριος πρός με Λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας ὥσπερ τὰς πρώτας καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος· καὶ ποιήσεις σεαυτῷ κιβωτὸν ξυλίνην·
Pwt:10:1 ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ λίθινος -ίνη -ον ὥσ·περ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ κιβωτός, -οῦ, ἡ ξύλινος -η -ον
Pwt:10:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Okres czasu By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Siebie Dwa Płyta Kamień Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Siebie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Drewniany
Pwt:10:1 *)en e)kei/nO| tO=| kairO=| ei)=pen ku/rios pro/s me *la/Xeuson seautO=| du/o pla/kas liTi/nas O(/sper ta\s prO/tas kai\ a)na/bETi pro/s me ei)s to\ o)/ros· kai\ poiE/seis seautO=| kibOto\n Xuli/nEn·
Pwt:10:1 en ekeinO tO kairO eipen kyrios pros me laXeuson seautO dyo plakas liTinas hOsper tas prOtas kai anabETi pros me eis to oros· kai poiEseis seautO kibOton XylinEn·
Pwt:10:1 P RD_DSM RA_DSM N2_DSM VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS VA_AAD2S RD_DSM M N3K_APF A1_APF D RA_APF A1_APFS C VZ_AAD2S P RP_AS P RA_ASN N3E_ASN C VF_FAI2S RD_DSM N2_ASF A1_ASF
Pwt:10:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the period of time to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I ć yourself two slab stone just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the first and also, even, namely to ascend toward (+acc,+gen,+dat) I into (+acc) the mount and also, even, namely doing/making; to do/make yourself ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] wooden
Pwt:10:1 in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) period of time (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)   yourself (dat) two (nom, acc, gen) slabs (acc) stone ([Adj] acc) just as the (acc) first (acc) and do-ASCEND-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE yourself (dat) ark (acc) wooden ([Adj] acc)
Pwt:10:1 Pwt_10:1_1 Pwt_10:1_2 Pwt_10:1_3 Pwt_10:1_4 Pwt_10:1_5 Pwt_10:1_6 Pwt_10:1_7 Pwt_10:1_8 Pwt_10:1_9 Pwt_10:1_10 Pwt_10:1_11 Pwt_10:1_12 Pwt_10:1_13 Pwt_10:1_14 Pwt_10:1_15 Pwt_10:1_16 Pwt_10:1_17 Pwt_10:1_18 Pwt_10:1_19 Pwt_10:1_20 Pwt_10:1_21 Pwt_10:1_22 Pwt_10:1_23 Pwt_10:1_24 Pwt_10:1_25 Pwt_10:1_26 Pwt_10:1_27 Pwt_10:1_28
Pwt:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:2 καὶ γράψω ἐπὶ τὰς πλάκας τὰ ῥήματα, ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις, ἃς συνέτριψας, καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰς εἰς τὴν κιβωτόν.
Pwt:10:2 And thou shalt write upon the tables the words which were on the first tables which thou didst break, and thou shalt put them into the ark. (Deuteronomy 10:2 Brenton)
Pwt:10:2 Napiszę na tablicach przykazania, które były na pierwszych tablicach - stłuczonych przez ciebie - i włożysz je do arki». (Pwt 10:2 BT_4)
Pwt:10:2 καὶ γράψω ἐπὶ τὰς πλάκας τὰ ῥήματα, ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις, ἃς συνέτριψας, καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰς εἰς τὴν κιβωτόν.
Pwt:10:2 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὅς ἥ ὅ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ
Pwt:10:2 I też, nawet, mianowicie By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Płyta Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płyta Po pierwsze Kto/, który/, który By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza]
Pwt:10:2 kai\ gra/PSO e)pi\ ta\s pla/kas ta\ r(E/mata, a(/ E)=n e)n tai=s plaXi\n tai=s prO/tais, a(/s sune/triPSas, kai\ e)mbalei=s au)ta\s ei)s tE\n kibOto/n.
Pwt:10:2 kai graPSO epi tas plakas ta rEmata, ha En en tais plaXin tais prOtais, has synetriPSas, kai embaleis autas eis tEn kibOton.
Pwt:10:2 C VF_FAI1S P RA_APF N3K_APF RA_APN N3M_APN RR_APN V9_IAI3S P RA_DPF N3K_DPF RA_DPF A1_DPFS RR_APF VAI_AAI2S C VF2_FAI2S RD_APF P RA_ASF N2_ASF
Pwt:10:2 and also, even, namely to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slab the declaration statement, utterance who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the slab the first who/whom/which to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to inject he/she/it/same into (+acc) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses]
Pwt:10:2 and I-will-WRITE, I-should-WRITE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) slabs (acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) slabs (dat) the (dat) first (dat) who/whom/which (acc) you(sg)-BREAK-ed and you(sg)-will-INJECT them/same (acc) into (+acc) the (acc) ark (acc)
Pwt:10:2 Pwt_10:2_1 Pwt_10:2_2 Pwt_10:2_3 Pwt_10:2_4 Pwt_10:2_5 Pwt_10:2_6 Pwt_10:2_7 Pwt_10:2_8 Pwt_10:2_9 Pwt_10:2_10 Pwt_10:2_11 Pwt_10:2_12 Pwt_10:2_13 Pwt_10:2_14 Pwt_10:2_15 Pwt_10:2_16 Pwt_10:2_17 Pwt_10:2_18 Pwt_10:2_19 Pwt_10:2_20 Pwt_10:2_21 Pwt_10:2_22
Pwt:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:3 καὶ ἐποίησα κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ ἐλάξευσα τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας ὡς αἱ πρῶται· καὶ ἀνέβην εἰς τὸ ὄρος, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς χερσίν μου.
Pwt:10:3 So I made an ark of boards of incorruptible wood, and I hewed tables of stone like the first, and I went up to the mountain, and the two tables were in my hand. (Deuteronomy 10:3 Brenton)
Pwt:10:3 Uczyniłem arkę z drzewa akacjowego, wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wstąpiłem na górę, mając w rękach obie tablice. (Pwt 10:3 BT_4)
Pwt:10:3 καὶ ἐποίησα κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ ἐλάξευσα τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας ὡς αἱ πρῶται· καὶ ἀνέβην εἰς τὸ ὄρος, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς χερσίν μου.
Pwt:10:3 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κιβωτός, -οῦ, ἡ ἐκ ξύλον, -ου, τό   καί   ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό λίθινος -ίνη -ον ὡς ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:10:3 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Dwa Płyta Kamień Jak/jak Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie Dwa Płyta Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ja
Pwt:10:3 kai\ e)poi/Esa kibOto\n e)k Xu/lOn a)sE/ptOn kai\ e)la/Xeusa ta\s du/o pla/kas ta\s liTi/nas O(s ai( prO=tai· kai\ a)ne/bEn ei)s to\ o)/ros, kai\ ai( du/o pla/kes e)pi\ tai=s CHersi/n mou.
Pwt:10:3 kai epoiEsa kibOton ek XylOn asEptOn kai elaXeusa tas dyo plakas tas liTinas hOs hai prOtai· kai anebEn eis to oros, kai hai dyo plakes epi tais CHersin mu.
Pwt:10:3 C VAI_AAI1S N2_ASF P N2N_GPN A1B_GPN C VAI_AAI1S RA_APF M N3K_APF RA_APF A1_APF C RA_NPF A1_NPFS C VZI_AAI1S P RA_ASN N3E_ASN C RA_NPF M N3K_NPF P RA_DPF N3_DPF RP_GS
Pwt:10:3 and also, even, namely to do/make ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] out of (+gen) ἐξ before vowels tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely ć the two slab the stone as/like the first and also, even, namely to ascend into (+acc) the mount and also, even, namely the two slab upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand I
Pwt:10:3 and I-DO/MAKE-ed ark (acc) out of (+gen) trees/wooden things (gen)   and   the (acc) two (nom, acc, gen) slabs (acc) the (acc) stone ([Adj] acc) as/like the (nom) first (nom|voc) and I-ASCEND-ed into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) and the (nom) two (nom, acc, gen) slabs (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) hands (dat) me (gen)
Pwt:10:3 Pwt_10:3_1 Pwt_10:3_2 Pwt_10:3_3 Pwt_10:3_4 Pwt_10:3_5 Pwt_10:3_6 Pwt_10:3_7 Pwt_10:3_8 Pwt_10:3_9 Pwt_10:3_10 Pwt_10:3_11 Pwt_10:3_12 Pwt_10:3_13 Pwt_10:3_14 Pwt_10:3_15 Pwt_10:3_16 Pwt_10:3_17 Pwt_10:3_18 Pwt_10:3_19 Pwt_10:3_20 Pwt_10:3_21 Pwt_10:3_22 Pwt_10:3_23 Pwt_10:3_24 Pwt_10:3_25 Pwt_10:3_26 Pwt_10:3_27 Pwt_10:3_28 Pwt_10:3_29
Pwt:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:4 καὶ ἔγραψεν ἐπὶ τὰς πλάκας κατὰ τὴν γραφὴν τὴν πρώτην τοὺς δέκα λόγους, οὓς ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς κύριος ἐμοί.
Pwt:10:4 And he wrote upon the tables according to the first writing the ten commandments, which the Lord spoke to you in the mountain out of the midst of the fire, and the Lord gave them to me. (Deuteronomy 10:4 Brenton)
Pwt:10:4 A On napisał na tablicach pismem, jak poprzednio, Dziesięć Przykazań, które Pan do was wyrzekł na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i dał mi je Pan. (Pwt 10:4 BT_4)
Pwt:10:4 καὶ ἔγραψεν ἐπὶ τὰς πλάκας κατὰ τὴν γραφὴν τὴν πρώτην τοὺς δέκα λόγους, οὓς ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς κύριος ἐμοί.
Pwt:10:4 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό πλάξ, -ακός, ἡ κατά ὁ ἡ τό γραφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό δέκα λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Pwt:10:4 I też, nawet, mianowicie By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Płyta W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pisanie Po pierwsze Dziesięć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ogień I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja; mój/mój
Pwt:10:4 kai\ e)/graPSen e)pi\ ta\s pla/kas kata\ tE\n grafE\n tE\n prO/tEn tou\s de/ka lo/gous, ou(\s e)la/lEsen ku/rios pro\s u(ma=s e)n tO=| o)/rei e)k me/sou tou= puro/s, kai\ e)/dOken au)ta\s ku/rios e)moi/.
Pwt:10:4 kai egraPSen epi tas plakas kata tEn grafEn tEn prOtEn tus deka logus, hus elalEsen kyrios pros hymas en tO orei ek mesu tu pyros, kai edOken autas kyrios emoi.
Pwt:10:4 C VAI_AAI3S P RA_APF N3K_APF P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1_ASFS RA_APM M N2_APM RR_APM VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AP P RA_DSN N3E_DSN P A1_GSN RA_GSN N3_GSN C VAI_AAI3S RD_APF N2_NSM RP_DS
Pwt:10:4 and also, even, namely to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slab down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the writing the first the ten word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the fire and also, even, namely to give he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I; my/mine
Pwt:10:4 and he/she/it-WRITE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) slabs (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) writing (acc) the (acc) first (acc) the (acc) ten words (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) fire (gen) and he/she/it-GIVE-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (dat); my/mine (nom|voc)
Pwt:10:4 Pwt_10:4_1 Pwt_10:4_2 Pwt_10:4_3 Pwt_10:4_4 Pwt_10:4_5 Pwt_10:4_6 Pwt_10:4_7 Pwt_10:4_8 Pwt_10:4_9 Pwt_10:4_10 Pwt_10:4_11 Pwt_10:4_12 Pwt_10:4_13 Pwt_10:4_14 Pwt_10:4_15 Pwt_10:4_16 Pwt_10:4_17 Pwt_10:4_18 Pwt_10:4_19 Pwt_10:4_20 Pwt_10:4_21 Pwt_10:4_22 Pwt_10:4_23 Pwt_10:4_24 Pwt_10:4_25 Pwt_10:4_26 Pwt_10:4_27 Pwt_10:4_28 Pwt_10:4_29 Pwt_10:4_30
Pwt:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:5 καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐνέβαλον τὰς πλάκας εἰς τὴν κιβωτόν, ἣν ἐποίησα, καὶ ἦσαν ἐκεῖ, καθὰ ἐνετείλατό μοι κύριος. –
Pwt:10:5 And I turned and came down from the mountain, and I put the tables into the ark which I had made; and there they were, as the Lord commanded me. (Deuteronomy 10:5 Brenton)
Pwt:10:5 Odwróciłem się i zszedłem z góry, by złożyć tablice w arce, którą uczyniłem, i tam pozostały, jak mi Pan rozkazał. (Pwt 10:5 BT_4)
Pwt:10:5 καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐνέβαλον τὰς πλάκας εἰς τὴν κιβωτόν, ἣν ἐποίησα, καὶ ἦσαν ἐκεῖ, καθὰ ἐνετείλατό μοι κύριος.
Pwt:10:5 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό πλάξ, -ακός, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ καθά (καθ’ ἅ) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]  
Pwt:10:5 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła By schodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Płyta Do (+przyspieszenie) Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By być Tam Stosownie do którego By zalecać rozkaz Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.  
Pwt:10:5 kai\ e)pistre/PSas kate/bEn e)k tou= o)/rous kai\ e)ne/balon ta\s pla/kas ei)s tE\n kibOto/n, E(\n e)poi/Esa, kai\ E)=san e)kei=, kaTa\ e)netei/lato/ moi ku/rios.
Pwt:10:5 kai epistrePSas katebEn ek tu orus kai enebalon tas plakas eis tEn kibOton, hEn epoiEsa, kai Esan ekei, kaTa eneteilato moi kyrios.
Pwt:10:5 C VA_AAPNSM VZI_AAI1S P RA_GSN N3E_GSN C VBI_AAI1S RA_APF N3K_APF P RA_ASF N2_ASF RR_ASF VAI_AAI1S C V9_IAI3P D D VAI_AMI3S RP_DS N2_NSM
Pwt:10:5 and also, even, namely to turn around to go down out of (+gen) ἐξ before vowels the mount and also, even, namely to inject the slab into (+acc) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] who/whom/which to do/make and also, even, namely to be there according to which to enjoin command I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.  
Pwt:10:5 and upon TURN-ing-AROUND (nom|voc) I-GO DOWN-ed out of (+gen) the (gen) mount (gen) and I-INJECT-ed, they-INJECT-ed the (acc) slabs (acc) into (+acc) the (acc) ark (acc) who/whom/which (acc) I-DO/MAKE-ed and they-were there according to which he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)  
Pwt:10:5 Pwt_10:5_1 Pwt_10:5_2 Pwt_10:5_3 Pwt_10:5_4 Pwt_10:5_5 Pwt_10:5_6 Pwt_10:5_7 Pwt_10:5_8 Pwt_10:5_9 Pwt_10:5_10 Pwt_10:5_11 Pwt_10:5_12 Pwt_10:5_13 Pwt_10:5_14 Pwt_10:5_15 Pwt_10:5_16 Pwt_10:5_17 Pwt_10:5_18 Pwt_10:5_19 Pwt_10:5_20 Pwt_10:5_21 Pwt_10:5_22 Pwt_10:5_23
Pwt:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:6 καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπῆραν ἐκ Βηρωθ υἱῶν Ιακιμ Μισαδαι· ἐκεῖ ἀπέθανεν Ααρων καὶ ἐτάφη ἐκεῖ, καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
Pwt:10:6 And the children of Israel departed from Beeroth of the sons of Jakim to Misadai: there Aaron died, and there he was buried, and Eleazar his son was priest in his stead. (Deuteronomy 10:6 Brenton)
Pwt:10:6 Izraelici wyszli z Beerot, posiadłości synów Jaakana, i udali się do Mosery. Tam umarł Aaron i tam go pogrzebano, a jego syn, Eleazar, został zamiast niego kapłanem. (Pwt 10:6 BT_4)
Pwt:10:6 καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπῆραν ἐκ Βηρωθ υἱῶν Ιακιμ Μισαδαι· ἐκεῖ ἀπέθανεν Ααρων καὶ ἐτάφη ἐκεῖ, καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
Pwt:10:6 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ἐκεῖ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἀαρών, ὁ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐκεῖ καί ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) Ἐλεάζαρ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:10:6 I też, nawet, mianowicie Syn Izrael By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Tam By umierać Aaron I też, nawet, mianowicie By grzebać Tam I też, nawet, mianowicie pracować (jako kapłan) Eleazar Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
Pwt:10:6 kai\ oi( ui(oi\ *israEl a)pE=ran e)k *bErOT ui(O=n *iakim *misadai· e)kei= a)pe/Tanen *aarOn kai\ e)ta/fE e)kei=, kai\ i(era/teusen *eleaDZar ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
Pwt:10:6 kai hoi hyioi israEl apEran ek bErOT hyiOn iakim misadai· ekei apeTanen aarOn kai etafE ekei, kai hierateusen eleaDZar hyios autu ant autu.
Pwt:10:6 C RA_NPM N2_NPM N_GSM VAI_AAI3P P N_G N2_GPM N_G N D VBI_AAI3S N_NSM C VDI_API3S D C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
Pwt:10:6 and also, even, namely the son Israel to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć son ć ć there to die Aaron and also, even, namely to bury there and also, even, namely to work of a priest priestcraft Eleazar son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
Pwt:10:6 and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   sons (gen)     there he/she/it-DIE-ed Aaron (indecl) and he/she/it-was-BURY-ed there and he/she/it-WORK OF A PRIEST-ed Eleazar (indecl) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
Pwt:10:6 Pwt_10:6_1 Pwt_10:6_2 Pwt_10:6_3 Pwt_10:6_4 Pwt_10:6_5 Pwt_10:6_6 Pwt_10:6_7 Pwt_10:6_8 Pwt_10:6_9 Pwt_10:6_10 Pwt_10:6_11 Pwt_10:6_12 Pwt_10:6_13 Pwt_10:6_14 Pwt_10:6_15 Pwt_10:6_16 Pwt_10:6_17 Pwt_10:6_18 Pwt_10:6_19 Pwt_10:6_20 Pwt_10:6_21 Pwt_10:6_22 Pwt_10:6_23
Pwt:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:7 ἐκεῖθεν ἀπῆραν εἰς Γαδγαδ καὶ ἀπὸ Γαδγαδ εἰς Ετεβαθα, γῆ χείμαρροι ὑδάτων.
Pwt:10:7 Thence they departed to Gadgad; and from Gadgad to Etebatha, a land wherein are torrents of water. (Deuteronomy 10:7 Brenton)
Pwt:10:7 Stamtąd wyruszyli do Gudgoda, a z Gudgoda do Jotbata, kraju obfitującego w potoki. (Pwt 10:7 BT_4)
Pwt:10:7 ἐκεῖθεν ἀπῆραν εἰς Γαδγαδ καὶ ἀπὸ Γαδγαδ εἰς Ετεβαθα, γῆ χείμαρροι ὑδάτων.
Pwt:10:7 ἐκεῖ·θεν ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) εἰς[1]   καί ἀπό   εἰς[1]   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό
Pwt:10:7 Stamtąd By zabierać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Koryto rzeki Woda
Pwt:10:7 e)kei=Ten a)pE=ran ei)s *gadgad kai\ a)po\ *gadgad ei)s *etebaTa, gE= CHei/marroi u(da/tOn.
Pwt:10:7 ekeiTen apEran eis gadgad kai apo gadgad eis etebaTa, gE CHeimarroi hydatOn.
Pwt:10:7 D VAI_AAI3P P N_AS C P N_GS P N_AS N1_NSF N2_NPM N3T_GPN
Pwt:10:7 from there to take away into (+acc) ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć into (+acc) ć earth/land wadi water
Pwt:10:7 from there they-TAKE-ed-AWAY into (+acc)   and away from (+gen)   into (+acc)   earth/land (nom|voc) wadis (nom|voc) waters (gen)
Pwt:10:7 Pwt_10:7_1 Pwt_10:7_2 Pwt_10:7_3 Pwt_10:7_4 Pwt_10:7_5 Pwt_10:7_6 Pwt_10:7_7 Pwt_10:7_8 Pwt_10:7_9 Pwt_10:7_10 Pwt_10:7_11 Pwt_10:7_12
Pwt:10:7 x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:8 ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ διέστειλεν κύριος τὴν φυλὴν τὴν Λευι αἴρειν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου παρεστάναι ἔναντι κυρίου λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Pwt:10:8 At that time the Lord separated the tribe of Levi, to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand near before the Lord, to minister and bless in his name to this day. (Deuteronomy 10:8 Brenton)
Pwt:10:8 W tym czasie wybrał Pan pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pańskiego, by stali przy Panu, służyli Mu i błogosławili w Jego imieniu, co dzieje się aż do tego dnia. (Pwt 10:8 BT_4)
Pwt:10:8 ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ διέστειλεν κύριος τὴν φυλὴν τὴν Λευι αἴρειν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου παρεστάναι ἔναντι κυρίου λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Pwt:10:8 ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) καί   ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:10:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Okres czasu Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Szczep Lewi By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:10:8 e)n e)kei/nO| tO=| kairO=| die/steilen ku/rios tE\n fulE\n tE\n *leui ai)/rein tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou paresta/nai e)/nanti kuri/ou leitourgei=n kai\ e)peu/CHesTai e)pi\ tO=| o)no/mati au)tou= e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
Pwt:10:8 en ekeinO tO kairO diesteilen kyrios tEn fylEn tEn leui airein tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu parestanai enanti kyriu leiturgein kai epeuCHesTai epi tO onomati autu heOs tEs hEmeras tautEs.
Pwt:10:8 P RD_DSM RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N1_ASF RA_ASF N_GSM V1_PAN RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM VXI_XAN P N2_GSM V2_PAN C V1_PMN P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Pwt:10:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the period of time to ??? (restrict, isolate, distinct) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the tribe the Levi to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to officiate [see liturgy, liturgist] and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:10:8 in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) period of time (dat) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) tribe (acc) the (acc) Levi (indecl), Levi (voc) to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-have-STand-ed-WITH/BESIDE before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-OFFICIATE-ing and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
Pwt:10:8 Pwt_10:8_1 Pwt_10:8_2 Pwt_10:8_3 Pwt_10:8_4 Pwt_10:8_5 Pwt_10:8_6 Pwt_10:8_7 Pwt_10:8_8 Pwt_10:8_9 Pwt_10:8_10 Pwt_10:8_11 Pwt_10:8_12 Pwt_10:8_13 Pwt_10:8_14 Pwt_10:8_15 Pwt_10:8_16 Pwt_10:8_17 Pwt_10:8_18 Pwt_10:8_19 Pwt_10:8_20 Pwt_10:8_21 Pwt_10:8_22 Pwt_10:8_23 Pwt_10:8_24 Pwt_10:8_25 Pwt_10:8_26 Pwt_10:8_27 Pwt_10:8_28 Pwt_10:8_29 Pwt_10:8_30
Pwt:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:9 διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν τοῖς Λευίταις μερὶς καὶ κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν· κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ, καθὰ εἶπεν αὐτῷ.
Pwt:10:9 Therefore the Levites have no part nor inheritance among their brethren; the Lord himself is their inheritance, as he said to them. (Deuteronomy 10:9 Brenton)
Pwt:10:9 Dlatego Lewi nie ma działu ani dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż dziedzictwem jego jest Pan, jak powiedział do niego Pan, Bóg twój. (Pwt 10:9 BT_4)
Pwt:10:9 διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν τοῖς Λευίταις μερὶς καὶ κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν· κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ, καθὰ εἶπεν αὐτῷ.
Pwt:10:9 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί κλῆρος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κλῆρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:10:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By być Lewita Część I też, nawet, mianowicie Los W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brat On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Los On/ona/to/to samo Stosownie do którego By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo
Pwt:10:9 dia\ tou=to ou)k e)/stin toi=s *leui/tais meri\s kai\ klE=ros e)n toi=s a)delfoi=s au)tO=n· ku/rios au)to\s klE=ros au)tou=, kaTa\ ei)=pen au)tO=|.
Pwt:10:9 dia tuto uk estin tois leuitais meris kai klEros en tois adelfois autOn· kyrios autos klEros autu, kaTa eipen autO.
Pwt:10:9 P RD_ASN D V9_PAI3S RA_DPM N1M_DPM N3D_NSF C N2_NSM P RA_DPM N2_DPM RD_GPM N2_NSM RD_NSM N2_NSM RD_GSM D VBI_AAI3S RD_DSM
Pwt:10:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to be the Levite part and also, even, namely lot in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the brother he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same lot he/she/it/same according to which to say/tell he/she/it/same
Pwt:10:9 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not he/she/it-is the (dat) Levites (dat) part (nom) and lot (nom) in/among/by (+dat) the (dat) brothers (dat) them/same (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/it/same (nom) lot (nom) him/it/same (gen) according to which he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)
Pwt:10:9 Pwt_10:9_1 Pwt_10:9_2 Pwt_10:9_3 Pwt_10:9_4 Pwt_10:9_5 Pwt_10:9_6 Pwt_10:9_7 Pwt_10:9_8 Pwt_10:9_9 Pwt_10:9_10 Pwt_10:9_11 Pwt_10:9_12 Pwt_10:9_13 Pwt_10:9_14 Pwt_10:9_15 Pwt_10:9_16 Pwt_10:9_17 Pwt_10:9_18 Pwt_10:9_19 Pwt_10:9_20
Pwt:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:10 κἀγὼ εἱστήκειν ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, καὶ εἰσήκουσεν κύριος ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς.
Pwt:10:10 And I remained in the mount forty days and forty nights: and the Lord heard me at that time also, and the Lord would not destroy you. (Deuteronomy 10:10 Brenton)
Pwt:10:10 Ja zostałem na górze, jak poprzednio, czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i wysłuchał mnie Pan także i tym razem: nie chciał wytępić cię Pan. (Pwt 10:10 BT_4)
Pwt:10:10 κἀγὼ εἱστήκειν ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, καὶ εἰσήκουσεν κύριος ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς.
Pwt:10:10 κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἡμέρα, -ας -ἡ καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- νύξ, -υκτός, ἡ καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:10:10 I/też ja By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Czterdzieści Dzień I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Noc I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty
Pwt:10:10 ka)gO\ ei(stE/kein e)n tO=| o)/rei tessara/konta E(me/ras kai\ tessara/konta nu/ktas, kai\ ei)sE/kousen ku/rios e)mou= kai\ e)n tO=| kairO=| tou/tO|, kai\ ou)k E)Te/lEsen ku/rios e)XoleTreu=sai u(ma=s.
Pwt:10:10 kagO heistEkein en tO orei tessarakonta hEmeras kai tessarakonta nyktas, kai eisEkusen kyrios emu kai en tO kairO tutO, kai uk ETelEsen kyrios eXoleTreusai hymas.
Pwt:10:10 C+RPNS VXI_YAI1S P RA_DSN N3E_DSN M N1A_APF C M N3_APF C VAI_AAI3S N2_NSM RP_GS C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C D VAI_AAI3S N2_NSM VA_AAN RP_AP
Pwt:10:10 and/also I to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount forty day and also, even, namely forty night and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I; my/mine and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination you
Pwt:10:10 and/also I (nom) I-had-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) forty day (gen), days (acc) and forty nights (acc) and he/she/it-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen); my/mine (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) this (dat) and not he/she/it-WANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) you(pl) (acc)
Pwt:10:10 Pwt_10:10_1 Pwt_10:10_2 Pwt_10:10_3 Pwt_10:10_4 Pwt_10:10_5 Pwt_10:10_6 Pwt_10:10_7 Pwt_10:10_8 Pwt_10:10_9 Pwt_10:10_10 Pwt_10:10_11 Pwt_10:10_12 Pwt_10:10_13 Pwt_10:10_14 Pwt_10:10_15 Pwt_10:10_16 Pwt_10:10_17 Pwt_10:10_18 Pwt_10:10_19 Pwt_10:10_20 Pwt_10:10_21 Pwt_10:10_22 Pwt_10:10_23 Pwt_10:10_24 Pwt_10:10_25
Pwt:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:11 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Βάδιζε ἄπαρον ἐναντίον τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ εἰσπορευέσθωσαν καὶ κληρονομείτωσαν τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς.
Pwt:10:11 And the Lord said to me, Go, set out before this people, and let them go in and inherit the land, which I sware to their fathers to give to them. (Deuteronomy 10:11 Brenton)
Pwt:10:11 I rzekł do mnie Pan: «Wstań, idź na czele ludu, by wyruszył i posiadł ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom». (Pwt 10:11 BT_4)
Pwt:10:11 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Βάδιζε ἄπαρον ἐναντίον τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ εἰσπορευέσθωσαν καὶ κληρονομείτωσαν τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς.
Pwt:10:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:10:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By zabierać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo
Pwt:10:11 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *ba/diDZe a)/paron e)nanti/on tou= laou= tou/tou, kai\ ei)sporeue/sTOsan kai\ klEronomei/tOsan tE\n gE=n, E(\n O)/mosa toi=s patra/sin au)tO=n dou=nai au)toi=s.
Pwt:10:11 kai eipen kyrios pros me badiDZe aparon enantion tu lau tutu, kai eisporeuesTOsan kai klEronomeitOsan tEn gEn, hEn Omosa tois patrasin autOn dunai autois.
Pwt:10:11 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS V1_PAD2S VA_AAD2S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C V1_PMD3P C V2_PAD3P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RD_GPM VO_AAN RD_DPM
Pwt:10:11 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I ć to take away in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to enter and also, even, namely to inherit the earth/land who/whom/which to swear the father he/she/it/same to give he/she/it/same
Pwt:10:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)   do-TAKE-you(sg)-AWAY! in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) this (gen) and let-them-be-being-ENTER-ed! and let-them-be-INHERIT-ing! the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) to-GIVE them/same (dat)
Pwt:10:11 Pwt_10:11_1 Pwt_10:11_2 Pwt_10:11_3 Pwt_10:11_4 Pwt_10:11_5 Pwt_10:11_6 Pwt_10:11_7 Pwt_10:11_8 Pwt_10:11_9 Pwt_10:11_10 Pwt_10:11_11 Pwt_10:11_12 Pwt_10:11_13 Pwt_10:11_14 Pwt_10:11_15 Pwt_10:11_16 Pwt_10:11_17 Pwt_10:11_18 Pwt_10:11_19 Pwt_10:11_20 Pwt_10:11_21 Pwt_10:11_22 Pwt_10:11_23 Pwt_10:11_24
Pwt:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:12 καὶ νῦν, Ισραηλ, τί κύριος ὁ θεός σου αἰτεῖται παρὰ σοῦ ἀλλ’ ἢ φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεόν σου πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ λατρεύειν κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,
Pwt:10:12 And now, Israel, what does the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, and to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul; (Deuteronomy 10:12 Brenton)
Pwt:10:12 A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, (Pwt 10:12 BT_4)
Pwt:10:12 Καὶ νῦν, Ισραηλ, τί κύριος θεός σου αἰτεῖται παρὰ σοῦ ἀλλ’ φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεόν σου πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ λατρεύειν κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,
Pwt:10:12 καί νῦν Ἰσραήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλά ἤ[1] φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:10:12 I też, nawet, mianowicie Teraz Izrael Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By prosić {By pytać} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Ale Albo By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg)
Pwt:10:12 *kai\ nu=n, *israEl, ti/ ku/rios o( Teo/s sou ai)tei=tai para\ sou= a)ll’ E)\ fobei=sTai ku/rion to\n Teo/n sou poreu/esTai e)n pa/sais tai=s o(doi=s au)tou= kai\ a)gapa=n au)to\n kai\ latreu/ein kuri/O| tO=| TeO=| sou e)X o(/lEs tE=s kardi/as sou kai\ e)X o(/lEs tE=s PSuCHE=s sou,
Pwt:10:12 kai nyn, israEl, ti kyrios ho Teos su aiteitai para su all’ E fobeisTai kyrion ton Teon su poreuesTai en pasais tais hodois autu kai agapan auton kai latreuein kyriO tO TeO su eX holEs tEs kardias su kai eX holEs tEs PSyCHEs su,
Pwt:10:12 C D N_VSM RI_ASN N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V2_PMI3S P RP_GS C C V2_PMN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS V1_PMN P A1S_DPF RA_DPF N2_DPF RD_GSM C V3_PAN RD_ASM C V1_PAN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS P A1_GSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS C P A1_GSF RA_GSF N1_GSF RP_GS
Pwt:10:12 and also, even, namely now Israel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to ask frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) but or to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road he/she/it/same and also, even, namely to love he/she/it/same and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels whole the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg)
Pwt:10:12 and now Israel (indecl) who/what/why (nom|acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-being-ASK-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) but or to-be-being-FEAR-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) and to-be-LOVE-ing him/it/same (acc) and to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) whole (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and out of (+gen) whole (gen) the (gen) life (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:10:12 Pwt_10:12_1 Pwt_10:12_2 Pwt_10:12_3 Pwt_10:12_4 Pwt_10:12_5 Pwt_10:12_6 Pwt_10:12_7 Pwt_10:12_8 Pwt_10:12_9 Pwt_10:12_10 Pwt_10:12_11 Pwt_10:12_12 Pwt_10:12_13 Pwt_10:12_14 Pwt_10:12_15 Pwt_10:12_16 Pwt_10:12_17 Pwt_10:12_18 Pwt_10:12_19 Pwt_10:12_20 Pwt_10:12_21 Pwt_10:12_22 Pwt_10:12_23 Pwt_10:12_24 Pwt_10:12_25 Pwt_10:12_26 Pwt_10:12_27 Pwt_10:12_28 Pwt_10:12_29 Pwt_10:12_30 Pwt_10:12_31 Pwt_10:12_32 Pwt_10:12_33 Pwt_10:12_34 Pwt_10:12_35 Pwt_10:12_36 Pwt_10:12_37 Pwt_10:12_38 Pwt_10:12_39 Pwt_10:12_40 Pwt_10:12_41 Pwt_10:12_42 Pwt_10:12_43 Pwt_10:12_44
Pwt:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:13 φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἵνα εὖ σοι ᾖ;
Pwt:10:13 to keep the commandments of the Lord thy God, and his ordinances, all that I charge thee to-day, that it may be well with thee? (Deuteronomy 10:13 Brenton)
Pwt:10:13 strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra. (Pwt 10:13 BT_4)
Pwt:10:13 φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἵνα εὖ σοι ᾖ;
Pwt:10:13 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον ἵνα εὖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pwt:10:13 By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień żeby / ażeby / bo Dobrze w spokoju Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być
Pwt:10:13 fula/ssesTai ta\s e)ntola\s kuri/ou tou= Teou= sou kai\ ta\ dikaiO/mata au)tou=, o(/sa e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron, i(/na eu)= soi E)=|;
Pwt:10:13 fylassesTai tas entolas kyriu tu Teu su kai ta dikaiOmata autu, hosa egO entellomai soi sEmeron, hina eu soi
Pwt:10:13 V1_PMN RA_APF N1A_APF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_APN N3M_APN RD_GSM A1_APN RP_NS V1_PMI1S RP_DS D C D RP_DS V9_PAS3S
Pwt:10:13 to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely the ??? he/she/it/same as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell well at ease you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be
Pwt:10:13 to-be-being-GUARD-ed the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) him/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today so that / in order to /because well you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-should-be
Pwt:10:13 Pwt_10:13_1 Pwt_10:13_2 Pwt_10:13_3 Pwt_10:13_4 Pwt_10:13_5 Pwt_10:13_6 Pwt_10:13_7 Pwt_10:13_8 Pwt_10:13_9 Pwt_10:13_10 Pwt_10:13_11 Pwt_10:13_12 Pwt_10:13_13 Pwt_10:13_14 Pwt_10:13_15 Pwt_10:13_16 Pwt_10:13_17 Pwt_10:13_18 Pwt_10:13_19 Pwt_10:13_20
Pwt:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:14 ἰδοὺ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ, ἡ γῆ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ·
Pwt:10:14 Behold, the heaven and the heaven of heavens belong to the Lord thy God, the earth and all things that are in it. (Deuteronomy 10:14 Brenton)
Pwt:10:14 Do Pana, Boga twojego, należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej. (Pwt 10:14 BT_4)
Pwt:10:14 ἰδοὺ κυρίου τοῦ θεοῦ σου οὐρανὸς καὶ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ, γῆ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ·
Pwt:10:14 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:10:14 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo Nieba/niebo Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pwt:10:14 i)dou\ kuri/ou tou= Teou= sou o( ou)rano\s kai\ o( ou)rano\s tou= ou)ranou=, E( gE= kai\ pa/nta, o(/sa e)sti\n e)n au)tE=|·
Pwt:10:14 idu kyriu tu Teu su ho uranos kai ho uranos tu uranu, hE gE kai panta, hosa estin en autE·
Pwt:10:14 I N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_NSF N1_NSF C A3_NPN A1_NPN V9_PAI3S P RD_DSF
Pwt:10:14 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the sky/heaven and also, even, namely the sky/heaven the sky/heaven the earth/land and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Pwt:10:14 be-you(sg)-SEE-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) sky/heaven (nom) and the (nom) sky/heaven (nom) the (gen) sky/heaven (gen) the (nom) earth/land (nom|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Pwt:10:14 Pwt_10:14_1 Pwt_10:14_2 Pwt_10:14_3 Pwt_10:14_4 Pwt_10:14_5 Pwt_10:14_6 Pwt_10:14_7 Pwt_10:14_8 Pwt_10:14_9 Pwt_10:14_10 Pwt_10:14_11 Pwt_10:14_12 Pwt_10:14_13 Pwt_10:14_14 Pwt_10:14_15 Pwt_10:14_16 Pwt_10:14_17 Pwt_10:14_18 Pwt_10:14_19 Pwt_10:14_20
Pwt:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:15 πλὴν τοὺς πατέρας ὑμῶν προείλατο κύριος ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ’ αὐτοὺς ὑμᾶς παρὰ πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην.
Pwt:10:15 Only the Lord chose your fathers to love them, and he chose out their seed after them, even you, beyond all nations, as at this day. (Deuteronomy 10:15 Brenton)
Pwt:10:15 Tylko do twoich przodków skłonił się Pan, miłując ich; po nich spośród wszystkich narodów wybrał ich potomstwo, czyli was, jak jest dzisiaj. (Pwt 10:15 BT_4)
Pwt:10:15 πλὴν τοὺς πατέρας ὑμῶν προείλατο κύριος ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ’ αὐτοὺς ὑμᾶς παρὰ πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην.
Pwt:10:15 πλήν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:10:15 Z wyjątkiem Ojciec Ty By z góry postanawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wybierać Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ty fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:10:15 plE\n tou\s pate/ras u(mO=n proei/lato ku/rios a)gapa=n au)tou\s kai\ e)Xele/Xato to\ spe/rma au)tO=n met’ au)tou\s u(ma=s para\ pa/nta ta\ e)/TnE kata\ tE\n E(me/ran tau/tEn.
Pwt:10:15 plEn tus pateras hymOn proeilato kyrios agapan autus kai eXeleXato to sperma autOn met’ autus hymas para panta ta eTnE kata tEn hEmeran tautEn.
Pwt:10:15 D RA_APM N3_APM RP_GP VAI_AMI3S N2_NSM V3_PAN RD_APM C VAI_AMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GPM P RD_APM RP_AP P A3_APN RA_APN N3E_APN P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF
Pwt:10:15 except the father you to predetermine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to love he/she/it/same and also, even, namely to select the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same you frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:10:15 except the (acc) fathers (acc) you(pl) (gen) he/she/it-was-PREDETERMINE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-be-LOVE-ing them/same (acc) and he/she/it-was-SELECT-ed the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (acc) you(pl) (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) day (acc) this (acc)
Pwt:10:15 Pwt_10:15_1 Pwt_10:15_2 Pwt_10:15_3 Pwt_10:15_4 Pwt_10:15_5 Pwt_10:15_6 Pwt_10:15_7 Pwt_10:15_8 Pwt_10:15_9 Pwt_10:15_10 Pwt_10:15_11 Pwt_10:15_12 Pwt_10:15_13 Pwt_10:15_14 Pwt_10:15_15 Pwt_10:15_16 Pwt_10:15_17 Pwt_10:15_18 Pwt_10:15_19 Pwt_10:15_20 Pwt_10:15_21 Pwt_10:15_22 Pwt_10:15_23 Pwt_10:15_24
Pwt:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:16 καὶ περιτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν καὶ τὸν τράχηλον ὑμῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι.
Pwt:10:16 Therefore ye shall circumcise the hardness of your heart, and ye shall not harden your neck. (Deuteronomy 10:16 Brenton)
Pwt:10:16 Dokonajcie więc obrzezania waszego serca, nie bądźcie nadal ludem o twardym karku, (Pwt 10:16 BT_4)
Pwt:10:16 καὶ περιτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν καὶ τὸν τράχηλον ὑμῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι.
Pwt:10:16 καί περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό σκληρο·καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ἔτι
Pwt:10:16 I też, nawet, mianowicie By obrzezać Nieczułe twarde serce, uparty, bez czucia Ty I też, nawet, mianowicie Gardło Ty ??? Przed przydechem mocnym By twardnieć Jeszcze/jeszcze
Pwt:10:16 kai\ peritemei=sTe tE\n sklErokardi/an u(mO=n kai\ to\n tra/CHElon u(mO=n ou) sklErunei=te e)/ti.
Pwt:10:16 kai peritemeisTe tEn sklErokardian hymOn kai ton traCHElon hymOn u sklEryneite eti.
Pwt:10:16 C VF2_FMI2P RA_ASF N1A_ASF RP_GP C RA_ASM N2_ASM RP_GP D VF2_FAI2P D
Pwt:10:16 and also, even, namely to circumcise the obdurate hard heart, obstinate, unfeeling you and also, even, namely the throat you οὐχ before rough breathing to harden yet/still
Pwt:10:16 and you(pl)-will-be-CIRCUMCISE-ed the (acc) obdurate (acc) you(pl) (gen) and the (acc) throat (acc) you(pl) (gen) not you(pl)-will-HARDEN yet/still
Pwt:10:16 Pwt_10:16_1 Pwt_10:16_2 Pwt_10:16_3 Pwt_10:16_4 Pwt_10:16_5 Pwt_10:16_6 Pwt_10:16_7 Pwt_10:16_8 Pwt_10:16_9 Pwt_10:16_10 Pwt_10:16_11 Pwt_10:16_12
Pwt:10:16 x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:17 ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, οὗτος θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν κυρίων, ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρὸς καὶ ὁ φοβερός, ὅστις οὐ θαυμάζει πρόσωπον οὐδ’ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον,
Pwt:10:17 For the Lord your God, he is God of gods, and the Lord of lords, the great, and strong, and terrible God, who does not accept persons, nor will he by any means accept a bribe: (Deuteronomy 10:17 Brenton)
Pwt:10:17 albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. (Pwt 10:17 BT_4)
Pwt:10:17 γὰρ κύριος θεὸς ὑμῶν, οὗτος θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν κυρίων, θεὸς μέγας καὶ ἰσχυρὸς καὶ φοβερός, ὅστις οὐ θαυμάζει πρόσωπον οὐδ’ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον,
Pwt:10:17 ὁ ἡ τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κυρία, -ας, ἡ, voc. sg. κυρία; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό φοβερός -ά -όν ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό οὐδέ (οὐ δέ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)
Pwt:10:17 Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  Bóg ; bogini I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pani; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wielki I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Przestraszanie (przerażanie) Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By być zaskakiwany są podziwiany przy Twarz ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ??? Przed przydechem mocnym Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dar
Pwt:10:17 o( ga\r ku/rios o( Teo\s u(mO=n, ou(=tos Teo\s tO=n TeO=n kai\ ku/rios tO=n kuri/On, o( Teo\s o( me/gas kai\ i)sCHuro\s kai\ o( fobero/s, o(/stis ou) Tauma/DZei pro/sOpon ou)d’ ou) mE\ la/bE| dO=ron,
Pwt:10:17 ho gar kyrios ho Teos hymOn, hutos Teos tOn TeOn kai kyrios tOn kyriOn, ho Teos ho megas kai isCHyros kai ho foberos, hostis u TaumaDZei prosOpon ud’ u mE labE dOron,
Pwt:10:17 RA_NSM x N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RD_NSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM C N2_NSM RA_GPM N2_GPM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A3L_NSM C A1A_NSM C RA_NSM A1A_NSM RX_NSM D V1_PAI3S N2N_ASN C D D VB_AAS3S N2N_ASN
Pwt:10:17 the for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] god [see theology] the god [see theology]; goddess and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; lady; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the great and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely the frightening (terrifying) who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to be surprised be marvelled at face οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) οὐχ before rough breathing not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand gift
Pwt:10:17 the (nom) for lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) this (nom) god (nom) the (gen) gods (gen); goddesses (gen) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) lords (gen); ladies (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) god (nom) the (nom) great ([Adj] nom) and mighty ([Adj] nom) and the (nom) frightening ([Adj] nom) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-is-BE SURPRISED-ing, you(sg)-are-being-BE SURPRISED-ed (classical) face (nom|acc|voc) neither/nor not not he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed gift (nom|acc|voc)
Pwt:10:17 Pwt_10:17_1 Pwt_10:17_2 Pwt_10:17_3 Pwt_10:17_4 Pwt_10:17_5 Pwt_10:17_6 Pwt_10:17_7 Pwt_10:17_8 Pwt_10:17_9 Pwt_10:17_10 Pwt_10:17_11 Pwt_10:17_12 Pwt_10:17_13 Pwt_10:17_14 Pwt_10:17_15 Pwt_10:17_16 Pwt_10:17_17 Pwt_10:17_18 Pwt_10:17_19 Pwt_10:17_20 Pwt_10:17_21 Pwt_10:17_22 Pwt_10:17_23 Pwt_10:17_24 Pwt_10:17_25 Pwt_10:17_26 Pwt_10:17_27 Pwt_10:17_28 Pwt_10:17_29 Pwt_10:17_30 Pwt_10:17_31 Pwt_10:17_32
Pwt:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:18 ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ καὶ ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ καὶ ἀγαπᾷ τὸν προσήλυτον δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱμάτιον.
Pwt:10:18 executing judgment for the stranger and orphan and widow, and he loves the stranger to give him food and raiment. (Deuteronomy 10:18 Brenton)
Pwt:10:18 On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. (Pwt 10:18 BT_4)
Pwt:10:18 ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ καὶ ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ καὶ ἀγαπᾷ τὸν προσήλυτον δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱμάτιον.
Pwt:10:18 ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὀρφανός -ή -όν καί χήρα, -ας, ἡ καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ καί ἱμάτιον, -ου, τό
Pwt:10:18 Jaki rodzaj; by czynić/rób Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa I też, nawet, mianowicie By kochać Prozelita [neofita do judaizmu] By dawać On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz
Pwt:10:18 poiO=n kri/sin prosElu/tO| kai\ o)rfanO=| kai\ CHE/ra| kai\ a)gapa=| to\n prosE/luton dou=nai au)tO=| a)/rton kai\ i(ma/tion.
Pwt:10:18 poiOn krisin prosElytO kai orfanO kai CHEra kai agapa ton prosElyton dunai autO arton kai himation.
Pwt:10:18 V2_PAPNSM N3I_ASF N2_DSM C A1_DSM C N1A_DSF C V3_PAI3S RA_ASM N2_ASM VO_AAN RD_DSM N2_ASM C N2N_ASN
Pwt:10:18 what kind; to do/make judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely orphaned and also, even, namely widow and also, even, namely to love the proselyte [a convert to Judaism] to give he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely clothing garment, cloak
Pwt:10:18 what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) judgment (acc) proselyte (dat) and orphaned ([Adj] dat) and widow (dat) and he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed the (acc) proselyte (acc) to-GIVE him/it/same (dat) bread (acc) and clothing (nom|acc|voc)
Pwt:10:18 Pwt_10:18_1 Pwt_10:18_2 Pwt_10:18_3 Pwt_10:18_4 Pwt_10:18_5 Pwt_10:18_6 Pwt_10:18_7 Pwt_10:18_8 Pwt_10:18_9 Pwt_10:18_10 Pwt_10:18_11 Pwt_10:18_12 Pwt_10:18_13 Pwt_10:18_14 Pwt_10:18_15 Pwt_10:18_16
Pwt:10:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:19 καὶ ἀγαπήσετε τὸν προσήλυτον· προσήλυτοι γὰρ ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Pwt:10:19 And ye shall love the stranger; for ye were strangers in the land of Egypt. (Deuteronomy 10:19 Brenton)
Pwt:10:19 Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej. (Pwt 10:19 BT_4)
Pwt:10:19 καὶ ἀγαπήσετε τὸν προσήλυτον· προσήλυτοι γὰρ ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Pwt:10:19 καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ προσ·ήλυτος, -ου, ὁ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Pwt:10:19 I też, nawet, mianowicie By kochać Prozelita [neofita do judaizmu] Prozelita [neofita do judaizmu] Dla odtąd, jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Pwt:10:19 kai\ a)gapE/sete to\n prosE/luton· prosE/lutoi ga\r E)=te e)n gE=| *ai)gu/ptO|.
Pwt:10:19 kai agapEsete ton prosElyton· prosElytoi gar Ete en gE aigyptO.
Pwt:10:19 C VF_FAI2P RA_ASM N2_ASM N2_NPM x V9_IAI2P P N1_DSF N2_DSF
Pwt:10:19 and also, even, namely to love the proselyte [a convert to Judaism] proselyte [a convert to Judaism] for since, as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of]
Pwt:10:19 and you(pl)-will-LOVE the (acc) proselyte (acc) proselytes (nom|voc) for you(pl)-were, you(pl)-should-be in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat)
Pwt:10:19 Pwt_10:19_1 Pwt_10:19_2 Pwt_10:19_3 Pwt_10:19_4 Pwt_10:19_5 Pwt_10:19_6 Pwt_10:19_7 Pwt_10:19_8 Pwt_10:19_9 Pwt_10:19_10
Pwt:10:19 x x x x x x x x x x
Pwt:10:20 κύριον τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ·
Pwt:10:20 Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt cleave to him, and shalt swear by his name. (Deuteronomy 10:20 Brenton)
Pwt:10:20 Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. (Pwt 10:20 BT_4)
Pwt:10:20 κύριον τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ·
Pwt:10:20 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) καί πρός αὐτός αὐτή αὐτό κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Pwt:10:20 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By bać się I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Pwt:10:20 ku/rion to\n Teo/n sou fobETE/sE| kai\ au)tO=| latreu/seis kai\ pro\s au)to\n kollETE/sE| kai\ tO=| o)no/mati au)tou= o)mE=|·
Pwt:10:20 kyrion ton Teon su fobETEsE kai autO latreuseis kai pros auton kollETEsE kai tO onomati autu omE·
Pwt:10:20 N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS VC_FPI2S C RD_DSM VF_FAI2S C P RD_ASM VC_FPI2S C RA_DSN N3M_DSN RD_GSM VF2_FMI2S
Pwt:10:20 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to fear and also, even, namely he/she/it/same to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together and also, even, namely the name with regard to he/she/it/same ć
Pwt:10:20 lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-FEAR-ed and him/it/same (dat) you(sg)-will-PERFORM-RITUALS/RITES and toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) you(sg)-will-be-JOIN-ed and the (dat) name (dat) him/it/same (gen)  
Pwt:10:20 Pwt_10:20_1 Pwt_10:20_2 Pwt_10:20_3 Pwt_10:20_4 Pwt_10:20_5 Pwt_10:20_6 Pwt_10:20_7 Pwt_10:20_8 Pwt_10:20_9 Pwt_10:20_10 Pwt_10:20_11 Pwt_10:20_12 Pwt_10:20_13 Pwt_10:20_14 Pwt_10:20_15 Pwt_10:20_16 Pwt_10:20_17
Pwt:10:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:21 οὗτος καύχημά σου καὶ οὗτος θεός σου, ὅστις ἐποίησεν ἐν σοὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἔνδοξα ταῦτα, ἃ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου.
Pwt:10:21 He is thy boast, and he is thy God, who has wrought in the midst of thee these great and glorious things, which thine eyes have seen. (Deuteronomy 10:21 Brenton)
Pwt:10:21 On waszą chwałą, On waszym Bogiem, On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały wasze oczy. (Pwt 10:21 BT_4)
Pwt:10:21 οὗτος καύχημά σου καὶ οὗτος θεός σου, ὅστις ἐποίησεν ἐν σοὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἔνδοξα ταῦτα, εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου.
Pwt:10:21 οὗτος αὕτη τοῦτο καύχημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὗτος αὕτη τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:10:21 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Chwal się (chwal się, chełp się, ) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  Ty; twój/twój(sg) Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wielki I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty; twój/twój(sg)
Pwt:10:21 ou(=tos kau/CHEma/ sou kai\ ou(=tos Teo/s sou, o(/stis e)poi/Esen e)n soi\ ta\ mega/la kai\ ta\ e)/ndoXa tau=ta, a(/ ei)/dosan oi( o)fTalmoi/ sou.
Pwt:10:21 hutos kauCHEma su kai hutos Teos su, hostis epoiEsen en soi ta megala kai ta endoXa tauta, ha eidosan hoi ofTalmoi su.
Pwt:10:21 RD_NSM N3M_NSN RP_GS C RD_NSM N2_NSM RP_GS RX_NSM VAI_AAI3S P RP_DS RA_APN A3L_APN C RA_APN A1B_APN RD_APN RR_APN VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS
Pwt:10:21 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] boast (vaunt, brag, ) you; your/yours(sg) and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] god [see theology] you; your/yours(sg) who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub the great and also, even, namely the glorious illustrious, renowned this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you; your/yours(sg)
Pwt:10:21 this (nom) boast (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and this (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc) glorious ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) they-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:10:21 Pwt_10:21_1 Pwt_10:21_2 Pwt_10:21_3 Pwt_10:21_4 Pwt_10:21_5 Pwt_10:21_6 Pwt_10:21_7 Pwt_10:21_8 Pwt_10:21_9 Pwt_10:21_10 Pwt_10:21_11 Pwt_10:21_12 Pwt_10:21_13 Pwt_10:21_14 Pwt_10:21_15 Pwt_10:21_16 Pwt_10:21_17 Pwt_10:21_18 Pwt_10:21_19 Pwt_10:21_20 Pwt_10:21_21 Pwt_10:21_22
Pwt:10:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:10:22 ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον, νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε κύριος ὁ θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει.
Pwt:10:22 With seventy souls your fathers went down into Egypt; but the Lord thy God has made thee as the stars of heaven in multitude. (Deuteronomy 10:22 Brenton)
Pwt:10:22 W liczbie siedemdziesięciu osób zstąpili przodkowie wasi do Egiptu, a teraz Pan, Bóg wasz, uczynił was licznymi jak gwiazdy na niebie. (Pwt 10:22 BT_4)
Pwt:10:22 ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον, νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε κύριος θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει.
Pwt:10:22 ἐν ἑβδομή·κοντα ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ νυνί δέ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό
Pwt:10:22 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siedemdziesiąt Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By schodzić Ojciec Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Gwiezdny Nieba/niebo Los (mnóstwo )
Pwt:10:22 e)n e(bdomE/konta PSuCHai=s kate/bEsan oi( pate/res sou ei)s *ai)/gupton, nuni\ de\ e)poi/Ese/n se ku/rios o( Teo/s sou O(sei\ ta\ a)/stra tou= ou)ranou= tO=| plE/Tei.
Pwt:10:22 en hebdomEkonta PSyCHais katebEsan hoi pateres su eis aigypton, nyni de epoiEsen se kyrios ho Teos su hOsei ta astra tu uranu tO plETei.
Pwt:10:22 P M N1_DPF VZI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GS P N2_ASF D x VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS D RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM RA_DSN N3E_DSN
Pwt:10:22 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among seventy life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to go down the father you; your/yours(sg) into (+acc) Egypt [country of] right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to do/make you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) like/approximately [as-if]; to push the star the sky/heaven the lot (multitude )
Pwt:10:22 in/among/by (+dat) seventy lifes (dat) they-GO DOWN-ed the (nom) fathers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) Egypt (acc) right now Yet he/she/it-DO/MAKE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) the (dat) lot (dat)
Pwt:10:22 Pwt_10:22_1 Pwt_10:22_2 Pwt_10:22_3 Pwt_10:22_4 Pwt_10:22_5 Pwt_10:22_6 Pwt_10:22_7 Pwt_10:22_8 Pwt_10:22_9 Pwt_10:22_10 Pwt_10:22_11 Pwt_10:22_12 Pwt_10:22_13 Pwt_10:22_14 Pwt_10:22_15 Pwt_10:22_16 Pwt_10:22_17 Pwt_10:22_18 Pwt_10:22_19 Pwt_10:22_20 Pwt_10:22_21 Pwt_10:22_22 Pwt_10:22_23 Pwt_10:22_24
Pwt:10:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x