Pwt:12:1 καὶ ταῦτα τὰ προστάγματα καὶ αἱ κρίσεις, ἃς φυλάξετε τοῦ ποιεῖν ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν κλήρῳ, πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ὑμεῖς ζῆτε ἐπὶ τῆς γῆς.
Pwt:12:1 And these are the ordinances and the judgments, which ye shall observe to do in the land, which the Lord God of your fathers gives you for an inheritance, all the days which ye live upon the land. (Deuteronomy 12:1 Brenton)
Pwt:12:1 Takie są prawa i nakazy, których będziecie przestrzegać w kraju, który wam dał Pan, Bóg przodków waszych, w posiadanie po wszystkie dni waszego życia na ziemi. (Pwt 12:1 BT_4)
Pwt:12:1 Καὶ ταῦτα τὰ προστάγματα καὶ αἱ κρίσεις, ἃς φυλάξετε τοῦ ποιεῖν ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν κλήρῳ, πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ὑμεῖς ζῆτε ἐπὶ τῆς γῆς.
Pwt:12:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν κλῆρος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pwt:12:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Kto/, który/, który By zabezpieczać się By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ty By dawać Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Kto/, który/, który Ty Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pwt:12:1 *kai\ tau=ta ta\ prosta/gmata kai\ ai( kri/seis, a(/s fula/Xete tou= poiei=n e)pi\ tE=s gE=s, E(=s ku/rios o( Teo\s tO=n pate/rOn u(mO=n di/dOsin u(mi=n e)n klE/rO|, pa/sas ta\s E(me/ras, a(/s u(mei=s DZE=te e)pi\ tE=s gE=s.
Pwt:12:1 kai tauta ta prostagmata kai hai kriseis, has fylaXete tu poiein epi tEs gEs, hEs kyrios ho Teos tOn paterOn hymOn didOsin hymin en klErO, pasas tas hEmeras, has hymeis DZEte epi tEs gEs.
Pwt:12:1 C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN C RA_NPF N3I_NPF RR_APF VF_FAI2P RA_GSN V2_PAN P RA_GSF N1_GSF RR_GSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP V8_PAI3S RP_DP P N2_DSM A1S_APF RA_APF N1A_APF RR_APF RP_NP V3_PAI2P P RA_GSF N1_GSF
Pwt:12:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć and also, even, namely the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit who/whom/which to guard the to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father you to give you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day who/whom/which you to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Pwt:12:1 and these (nom|acc) the (nom|acc)   and the (nom) judgments (acc, nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl)-will-GUARD the (gen) to-be-DO/MAKE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(pl) (dat) in/among/by (+dat) lot (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) who/whom/which (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-EXISTS-ing, be-you(pl)-EXISTS-ing!, you(pl)-should-be-EXISTS-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Pwt:12:1 Pwt_12:1_1 Pwt_12:1_2 Pwt_12:1_3 Pwt_12:1_4 Pwt_12:1_5 Pwt_12:1_6 Pwt_12:1_7 Pwt_12:1_8 Pwt_12:1_9 Pwt_12:1_10 Pwt_12:1_11 Pwt_12:1_12 Pwt_12:1_13 Pwt_12:1_14 Pwt_12:1_15 Pwt_12:1_16 Pwt_12:1_17 Pwt_12:1_18 Pwt_12:1_19 Pwt_12:1_20 Pwt_12:1_21 Pwt_12:1_22 Pwt_12:1_23 Pwt_12:1_24 Pwt_12:1_25 Pwt_12:1_26 Pwt_12:1_27 Pwt_12:1_28 Pwt_12:1_29 Pwt_12:1_30 Pwt_12:1_31 Pwt_12:1_32 Pwt_12:1_33 Pwt_12:1_34
Pwt:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:2 ἀπωλείᾳ ἀπολεῖτε πάντας τοὺς τόπους, ἐν οἷς ἐλάτρευσαν ἐκεῖ τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὓς ὑμεῖς κληρονομεῖτε αὐτούς, ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν θινῶν καὶ ὑποκάτω δένδρου δασέος
Pwt:12:2 Ye shall utterly destroy all the places in which they served their gods, whose land ye inherit, on the high mountains and on the hills, and under the thick tree. (Deuteronomy 12:2 Brenton)
Pwt:12:2 Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom: na górach wysokich, na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym. (Pwt 12:2 BT_4)
Pwt:12:2 ἀπωλείᾳ ἀπολεῖτε πάντας τοὺς τόπους, ἐν οἷς ἐλάτρευσαν ἐκεῖ τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὓς ὑμεῖς κληρονομεῖτε αὐτούς, ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν θινῶν καὶ ὑποκάτω δένδρου δασέος
Pwt:12:2 ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὑπο·κάτω δένδρον, -ου, τό δασύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως
Pwt:12:2 Zniszczenie, zniszczenie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Tam Bóg  On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Ty By dziedziczyć On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Podniesiony I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Poniżej Drzewo Włochaty
Pwt:12:2 a)pOlei/a| a)polei=te pa/ntas tou\s to/pous, e)n oi(=s e)la/treusan e)kei= toi=s Teoi=s au)tO=n ou(\s u(mei=s klEronomei=te au)tou/s, e)pi\ tO=n o)re/On tO=n u(PSElO=n kai\ e)pi\ tO=n TinO=n kai\ u(poka/tO de/ndrou dase/os
Pwt:12:2 apOleia apoleite pantas tus topus, en hois elatreusan ekei tois Teois autOn hus hymeis klEronomeite autus, epi tOn oreOn tOn hyPSElOn kai epi tOn TinOn kai hypokatO dendru daseos
Pwt:12:2 N1A_DSF VF2_FAI2P A3_APM RA_APM N2_APM P RR_DPM VAI_AAI3P D RA_DPM N2_DPM RD_GPM RR_APM RP_NP V2_PAI2P RD_APM P RA_GPN N3E_GPN RA_GPN A1_GPN C P RA_GPM N3_GPM C P N2N_GSN A3U_GSN
Pwt:12:2 annihilation, destruction to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing every all, each, every, the whole of the place in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices there the god [see theology] he/she/it/same who/whom/which you to inherit he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the elevated and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely below tree shaggy
Pwt:12:2 annihilation, destruction (dat) you(pl)-will-LOSE/DESTROY all (acc) the (acc) places (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-PERFORM-ed-RITUALS/RITES there the (dat) gods (dat) them/same (gen) who/whom/which (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-INHERIT-ing, be-you(pl)-INHERIT-ing! them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) the (gen) elevated ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and below tree (gen) shaggy ([Adj] gen)
Pwt:12:2 Pwt_12:2_1 Pwt_12:2_2 Pwt_12:2_3 Pwt_12:2_4 Pwt_12:2_5 Pwt_12:2_6 Pwt_12:2_7 Pwt_12:2_8 Pwt_12:2_9 Pwt_12:2_10 Pwt_12:2_11 Pwt_12:2_12 Pwt_12:2_13 Pwt_12:2_14 Pwt_12:2_15 Pwt_12:2_16 Pwt_12:2_17 Pwt_12:2_18 Pwt_12:2_19 Pwt_12:2_20 Pwt_12:2_21 Pwt_12:2_22 Pwt_12:2_23 Pwt_12:2_24 Pwt_12:2_25 Pwt_12:2_26 Pwt_12:2_27 Pwt_12:2_28 Pwt_12:2_29
Pwt:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:3 καὶ κατασκάψετε τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καὶ συντρίψετε τὰς στήλας αὐτῶν καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί, καὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐκ τοῦ τόπου ἐκείνου.
Pwt:12:3 And ye shall destroy their altars, and break in pieces their pillars, and ye shall cut down their groves, and ye shall burn with fire the graven images of their gods, and ye shall abolish their name out of that place. (Deuteronomy 12:3 Brenton)
Pwt:12:3 Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, aszery ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów. Zniweczycie ich imię na tym miejscu. (Pwt 12:3 BT_4)
Pwt:12:3 καὶ κατασκάψετε τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καὶ συντρίψετε τὰς στήλας αὐτῶν καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί, καὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐκ τοῦ τόπου ἐκείνου.
Pwt:12:3 καί κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο
Pwt:12:3 I też, nawet, mianowicie By niszczyć Ołtarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By ścinać/precz wykorzeniaj I też, nawet, mianowicie Bóg ; bogini On/ona/to/to samo Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Ogień I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce Tamto
Pwt:12:3 kai\ kataska/PSete tou\s bOmou\s au)tO=n kai\ suntri/PSete ta\s stE/las au)tO=n kai\ ta\ a)/lsE au)tO=n e)kko/PSete kai\ ta\ glupta\ tO=n TeO=n au)tO=n katakau/sete puri/, kai\ a)polei=tai to\ o)/noma au)tO=n e)k tou= to/pou e)kei/nou.
Pwt:12:3 kai kataskaPSete tus bOmus autOn kai syntriPSete tas stElas autOn kai ta alsE autOn ekkoPSete kai ta glypta tOn TeOn autOn katakausete pyri, kai apoleitai to onoma autOn ek tu topu ekeinu.
Pwt:12:3 C VF_FAI2P RA_APM N2_APM RD_GPM C VF_FAI2P RA_APF N1_APF RD_GPM C RA_APN N3E_APN RD_GPM VF_FAI2P C RA_APN A1_APN RA_GPM N2_GPM RD_GPM VF_FAI2P N3_DSN C VF2_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GPM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Pwt:12:3 and also, even, namely to destroy the altar he/she/it/same and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same to cut down/off extirpate and also, even, namely the ć the god [see theology]; goddess he/she/it/same to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). fire and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the name with regard to he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the place that
Pwt:12:3 and you(pl)-will-DESTROY the (acc) altars (acc) them/same (gen) and you(pl)-will-BREAK the (acc)   them/same (gen) and the (nom|acc)   them/same (gen) you(pl)-will-EXTIRPATE and the (nom|acc)   the (gen) gods (gen); goddesses (gen) them/same (gen) you(pl)-will-BURNED UP fire (dat) and he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) place (gen) that (gen)
Pwt:12:3 Pwt_12:3_1 Pwt_12:3_2 Pwt_12:3_3 Pwt_12:3_4 Pwt_12:3_5 Pwt_12:3_6 Pwt_12:3_7 Pwt_12:3_8 Pwt_12:3_9 Pwt_12:3_10 Pwt_12:3_11 Pwt_12:3_12 Pwt_12:3_13 Pwt_12:3_14 Pwt_12:3_15 Pwt_12:3_16 Pwt_12:3_17 Pwt_12:3_18 Pwt_12:3_19 Pwt_12:3_20 Pwt_12:3_21 Pwt_12:3_22 Pwt_12:3_23 Pwt_12:3_24 Pwt_12:3_25 Pwt_12:3_26 Pwt_12:3_27 Pwt_12:3_28 Pwt_12:3_29 Pwt_12:3_30 Pwt_12:3_31 Pwt_12:3_32
Pwt:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:4 οὐ ποιήσετε οὕτως κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν,
Pwt:12:4 Ye shall not do so to the Lord your God. (Deuteronomy 12:4 Brenton)
Pwt:12:4 Nie postąpicie tak z Panem, Bogiem waszym, (Pwt 12:4 BT_4)
Pwt:12:4 οὐ ποιήσετε οὕτως κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν,
Pwt:12:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:12:4 ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Pwt:12:4 ou) poiE/sete ou(/tOs kuri/O| tO=| TeO=| u(mO=n,
Pwt:12:4 u poiEsete hutOs kyriO tO TeO hymOn,
Pwt:12:4 D VF_FAI2P D N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GP
Pwt:12:4 οὐχ before rough breathing to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Pwt:12:4 not you(pl)-will-DO/MAKE thusly/like this lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(pl) (gen)
Pwt:12:4 Pwt_12:4_1 Pwt_12:4_2 Pwt_12:4_3 Pwt_12:4_4 Pwt_12:4_5 Pwt_12:4_6 Pwt_12:4_7
Pwt:12:4 x x x x x x x
Pwt:12:5 ἀλλ’ ἢ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν ὑμῶν ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐπικληθῆναι, καὶ ἐκζητήσετε καὶ εἰσελεύσεσθε ἐκεῖ
Pwt:12:5 But in the place which the Lord thy God shall choose in one of your cities to name his name there, and to be called upon, ye shall even seek him out and go thither. (Deuteronomy 12:5 Brenton)
Pwt:12:5 lecz szukać będziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, spomiędzy wszystkich pokoleń, by tam umieścić swe imię na mieszkanie, tam pójdziecie, (Pwt 12:5 BT_4)
Pwt:12:5 ἀλλ’ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεὸς ὑμῶν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν ὑμῶν ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐπικληθῆναι, καὶ ἐκζητήσετε καὶ εἰσελεύσεσθε ἐκεῖ
Pwt:12:5 ἀλλά ἤ[1] εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) καί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ
Pwt:12:5 Ale Albo Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Szczep Ty By dawać (nazwisko {imię}); by wypowiadać się (nazwisko {imię}), by nazywać, by wołać {by telefonować} Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Tam By odwiedzać I też, nawet, mianowicie By odszukiwać I też, nawet, mianowicie By wchodzić Tam
Pwt:12:5 a)ll’ E)\ ei)s to\n to/pon, o(\n a)/n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo\s u(mO=n e)n mia=| tO=n fulO=n u(mO=n e)ponoma/sai to\ o)/noma au)tou= e)kei= e)piklETE=nai, kai\ e)kDZEtE/sete kai\ ei)seleu/sesTe e)kei=
Pwt:12:5 all’ E eis ton topon, hon an ekleXEtai kyrios ho Teos hymOn en mia tOn fylOn hymOn eponomasai to onoma autu ekei epiklETEnai, kai ekDZEtEsete kai eiseleusesTe ekei
Pwt:12:5 C C P RA_ASM N2_ASM RR_ASM x VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P A1A_DSF RA_GPF N1_GPF RP_GP VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D VC_APN C VF_FAI2P C VF_FMI2P D
Pwt:12:5 but or into (+acc) the place who/whom/which; to be ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one the tribe you to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to he/she/it/same there to call upon and also, even, namely to seek out and also, even, namely to enter there
Pwt:12:5 but or into (+acc) the (acc) place (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) one (dat) the (gen) tribes (gen) you(pl) (gen) to-TO GIVE (A NAME);, be-you(sg)-TO GIVE (A NAME);-ed!, he/she/it-happens-to-TO GIVE (A NAME); (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there to-be-CALL-ed-UPON and you(pl)-will-SEEK-OUT and you(pl)-will-be-ENTER-ed there
Pwt:12:5 Pwt_12:5_1 Pwt_12:5_2 Pwt_12:5_3 Pwt_12:5_4 Pwt_12:5_5 Pwt_12:5_6 Pwt_12:5_7 Pwt_12:5_8 Pwt_12:5_9 Pwt_12:5_10 Pwt_12:5_11 Pwt_12:5_12 Pwt_12:5_13 Pwt_12:5_14 Pwt_12:5_15 Pwt_12:5_16 Pwt_12:5_17 Pwt_12:5_18 Pwt_12:5_19 Pwt_12:5_20 Pwt_12:5_21 Pwt_12:5_22 Pwt_12:5_23 Pwt_12:5_24 Pwt_12:5_25 Pwt_12:5_26 Pwt_12:5_27 Pwt_12:5_28
Pwt:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:6 καὶ οἴσετε ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ θυσιάσματα ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς ὑμῶν καὶ τὰς εὐχὰς ὑμῶν καὶ τὰ ἑκούσια ὑμῶν καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν ὑμῶν καὶ τῶν προβάτων ὑμῶν
Pwt:12:6 And ye shall carry thither your whole-burnt-offerings, and your sacrifices, and your first-fruits, and your vowed-offerings, and your freewill-offerings, and your offerings of thanksgiving, the first-born of your herds, and of your flocks. (Deuteronomy 12:6 Brenton)
Pwt:12:6 tam zaniesiecie wasze całopalenia, krwawe ofiary, dziesięciny, ofiary waszej ręki, to, coście ślubowali, i wasze ofiary dobrowolne oraz pierworodne z większego lub mniejszego bydła. (Pwt 12:6 BT_4)
Pwt:12:6 καὶ οἴσετε ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ θυσιάσματα ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς ὑμῶν καὶ τὰς εὐχὰς ὑμῶν καὶ τὰ ἑκούσια ὑμῶν καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν ὑμῶν καὶ τῶν προβάτων ὑμῶν
Pwt:12:6 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἑκ·ούσιος -ία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:12:6 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Tam Ofiara spalana [zobacz holokaust] Ty I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Po pierwsze owoc Ty I też, nawet, mianowicie Ślub Ty I też, nawet, mianowicie Dobrowolny Ty I też, nawet, mianowicie firstborn Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Ty I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Ty
Pwt:12:6 kai\ oi)/sete e)kei= ta\ o(lokautO/mata u(mO=n kai\ ta\ Tusia/smata u(mO=n kai\ ta\s a)parCHa\s u(mO=n kai\ ta\s eu)CHa\s u(mO=n kai\ ta\ e(kou/sia u(mO=n kai\ ta\ prOto/toka tO=n boO=n u(mO=n kai\ tO=n proba/tOn u(mO=n
Pwt:12:6 kai oisete ekei ta holokautOmata hymOn kai ta Tysiasmata hymOn kai tas aparCHas hymOn kai tas euCHas hymOn kai ta hekusia hymOn kai ta prOtotoka tOn boOn hymOn kai tOn probatOn hymOn
Pwt:12:6 C VF_FAI2P D RA_APN N3M_APN RP_GP C RA_APN N3M_APN RP_GP C RA_APF N1_APF RP_GP C RA_APF N1_APF RP_GP C RA_APN A1A_APN RP_GP C RA_APN A1B_APN RA_GPM N3_GPM RP_GP C RA_GPN N2N_GPN RP_GP
Pwt:12:6 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth there the burnt offering [see holocaust] you and also, even, namely the ć you and also, even, namely the first-fruit you and also, even, namely the vow you and also, even, namely the voluntary you and also, even, namely the firstborn the ox; outcry; to bellow you and also, even, namely the sheep (sheepfold) you
Pwt:12:6 and you(pl)-will-BRING there the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc)   you(pl) (gen) and the (acc) first-fruits (acc) you(pl) (gen) and the (acc) vows (acc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) voluntary ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) firstborn ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(pl) (gen) and the (gen) sheep (gen) you(pl) (gen)
Pwt:12:6 Pwt_12:6_1 Pwt_12:6_2 Pwt_12:6_3 Pwt_12:6_4 Pwt_12:6_5 Pwt_12:6_6 Pwt_12:6_7 Pwt_12:6_8 Pwt_12:6_9 Pwt_12:6_10 Pwt_12:6_11 Pwt_12:6_12 Pwt_12:6_13 Pwt_12:6_14 Pwt_12:6_15 Pwt_12:6_16 Pwt_12:6_17 Pwt_12:6_18 Pwt_12:6_19 Pwt_12:6_20 Pwt_12:6_21 Pwt_12:6_22 Pwt_12:6_23 Pwt_12:6_24 Pwt_12:6_25 Pwt_12:6_26 Pwt_12:6_27 Pwt_12:6_28 Pwt_12:6_29 Pwt_12:6_30 Pwt_12:6_31 Pwt_12:6_32
Pwt:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:7 καὶ φάγεσθε ἐκεῖ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ εὐφρανθήσεσθε ἐπὶ πᾶσιν, οὗ ἂν τὴν χεῖρα ἐπιβάλητε, ὑμεῖς καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν, καθότι εὐλόγησέν σε κύριος ὁ θεός σου.
Pwt:12:7 And ye shall eat there before the Lord your God, and ye shall rejoice in all the things on which ye shall lay your hand, ye and your houses, as the Lord your God has blessed you. (Deuteronomy 12:7 Brenton)
Pwt:12:7 Tam też wobec Pana, Boga waszego, ucztować będziecie wy ze swymi rodzinami, cieszyć się z dóbr, które wasza ręka osiągnęła, w czym błogosławił wam Pan, Bóg wasz. (Pwt 12:7 BT_4)
Pwt:12:7 καὶ φάγεσθε ἐκεῖ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ εὐφρανθήσεσθε ἐπὶ πᾶσιν, οὗ ἂν τὴν χεῖρα ἐπιβάλητε, ὑμεῖς καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν, καθότι εὐλόγησέν σε κύριος θεός σου.
Pwt:12:7 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκεῖ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καθότι εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:12:7 I też, nawet, mianowicie By jeść Tam Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ręka By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ty I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Ty Jak By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:12:7 kai\ fa/gesTe e)kei= e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= u(mO=n kai\ eu)franTE/sesTe e)pi\ pa=sin, ou(= a)/n tE\n CHei=ra e)piba/lEte, u(mei=s kai\ oi( oi)=koi u(mO=n, kaTo/ti eu)lo/gEse/n se ku/rios o( Teo/s sou.
Pwt:12:7 kai fagesTe ekei enantion kyriu tu Teu hymOn kai eufranTEsesTe epi pasin, hu an tEn CHeira epibalEte, hymeis kai hoi oikoi hymOn, kaToti eulogEsen se kyrios ho Teos su.
Pwt:12:7 C VF_FMI2P D P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP C VC_FPI2P P A3_DPN D x RA_ASF N3_ASF VB_AAS2P RP_NP C RA_NPM N2_NPM RP_GP D VA_AAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Pwt:12:7 and also, even, namely to eat there in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you and also, even, namely to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) the hand to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon you and also, even, namely the house; to dwell you as to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:12:7 and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! there in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) and you(pl)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) where; who/whom/which (gen) ever the (acc) hand (acc) you(pl)-should-PUT ONE'S Hand TO you(pl) (nom) and the (nom) houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) you(pl) (gen) as he/she/it-BLESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:12:7 Pwt_12:7_1 Pwt_12:7_2 Pwt_12:7_3 Pwt_12:7_4 Pwt_12:7_5 Pwt_12:7_6 Pwt_12:7_7 Pwt_12:7_8 Pwt_12:7_9 Pwt_12:7_10 Pwt_12:7_11 Pwt_12:7_12 Pwt_12:7_13 Pwt_12:7_14 Pwt_12:7_15 Pwt_12:7_16 Pwt_12:7_17 Pwt_12:7_18 Pwt_12:7_19 Pwt_12:7_20 Pwt_12:7_21 Pwt_12:7_22 Pwt_12:7_23 Pwt_12:7_24 Pwt_12:7_25 Pwt_12:7_26 Pwt_12:7_27 Pwt_12:7_28 Pwt_12:7_29
Pwt:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:8 οὐ ποιήσετε πάντα, ἃ ἡμεῖς ποιοῦμεν ὧδε σήμερον, ἕκαστος τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ·
Pwt:12:8 Ye shall not do altogether as we do here to-day, every man that which is pleasing in his own sight. (Deuteronomy 12:8 Brenton)
Pwt:12:8 Nie będziecie więc czynić wszystkiego, jak my tu dzisiaj czynimy: każdy, co mu się wydaje słuszne; (Pwt 12:8 BT_4)
Pwt:12:8 οὐ ποιήσετε πάντα, ἡμεῖς ποιοῦμεν ὧδε σήμερον, ἕκαστος τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ·
Pwt:12:8 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὧδε σήμερον ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:12:8 ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Ja By czynić/rób Tutaj Dzisiaj dzień Każdy Podobanie W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Pwt:12:8 ou) poiE/sete pa/nta, a(/ E(mei=s poiou=men O(=de sE/meron, e(/kastos to\ a)resto\n e)nO/pion au)tou=·
Pwt:12:8 u poiEsete panta, ha hEmeis poiumen hOde sEmeron, hekastos to areston enOpion autu·
Pwt:12:8 D VF_FAI2P A3_APN RR_APN RP_NP V2_PAI1P D D A1_NSM RA_ASN A1_ASN P RD_GSM
Pwt:12:8 οὐχ before rough breathing to do/make every all, each, every, the whole of who/whom/which I to do/make here today day each the pleasing in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Pwt:12:8 not you(pl)-will-DO/MAKE all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) we (nom) we-are-DO/MAKE-ing here today each (of two) (nom) the (nom|acc) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Pwt:12:8 Pwt_12:8_1 Pwt_12:8_2 Pwt_12:8_3 Pwt_12:8_4 Pwt_12:8_5 Pwt_12:8_6 Pwt_12:8_7 Pwt_12:8_8 Pwt_12:8_9 Pwt_12:8_10 Pwt_12:8_11 Pwt_12:8_12 Pwt_12:8_13
Pwt:12:8 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:9 οὐ γὰρ ἥκατε ἕως τοῦ νῦν εἰς τὴν κατάπαυσιν καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν.
Pwt:12:9 For hitherto ye have not arrived at the rest and the inheritance, which the Lord our God gives you. (Deuteronomy 12:9 Brenton)
Pwt:12:9 bo jeszcze nie przyszliście teraz do miejsca stałego pobytu, do własności, którą wam daje Pan, Bóg wasz. (Pwt 12:9 BT_4)
Pwt:12:9 οὐ γὰρ ἥκατε ἕως τοῦ νῦν εἰς τὴν κατάπαυσιν καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν, ἣν κύριος θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν.
Pwt:12:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νῦν εἰς[1] ὁ ἡ τό κατά·παυσις, -εως, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:12:9 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Aż; świtaj Teraz Do (+przyspieszenie) Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By dawać Ty
Pwt:12:9 ou) ga\r E(/kate e(/Os tou= nu=n ei)s tE\n kata/pausin kai\ ei)s tE\n klEronomi/an, E(\n ku/rios o( Teo\s u(mO=n di/dOsin u(mi=n.
Pwt:12:9 u gar hEkate heOs tu nyn eis tEn katapausin kai eis tEn klEronomian, hEn kyrios ho Teos hymOn didOsin hymin.
Pwt:12:9 D x V1_PAI2P P RA_GSN D P RA_ASF N3I_ASF C P RA_ASF N1A_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V8_PAI3S RP_DP
Pwt:12:9 οὐχ before rough breathing for since, as to have come I have come. I have arrived. until; dawn the now into (+acc) the abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.) and also, even, namely into (+acc) the inheritance who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to give you
Pwt:12:9 not for you(pl)-have-HAVE COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) now into (+acc) the (acc) abode (acc) and into (+acc) the (acc) inheritance (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(pl) (dat)
Pwt:12:9 Pwt_12:9_1 Pwt_12:9_2 Pwt_12:9_3 Pwt_12:9_4 Pwt_12:9_5 Pwt_12:9_6 Pwt_12:9_7 Pwt_12:9_8 Pwt_12:9_9 Pwt_12:9_10 Pwt_12:9_11 Pwt_12:9_12 Pwt_12:9_13 Pwt_12:9_14 Pwt_12:9_15 Pwt_12:9_16 Pwt_12:9_17 Pwt_12:9_18 Pwt_12:9_19 Pwt_12:9_20
Pwt:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:10 καὶ διαβήσεσθε τὸν Ιορδάνην καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν κατακληρονομεῖ ὑμῖν, καὶ καταπαύσει ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν τῶν κύκλῳ, καὶ κατοικήσετε μετὰ ἀσφαλείας.
Pwt:12:10 And ye shall go over Jordan, and shall dwell in the land, which the Lord our God takes as an inheritance for you; and he shall give you rest from all your enemies round about, and ye shall dwell safely. (Deuteronomy 12:10 Brenton)
Pwt:12:10 Lecz gdy przejdziecie Jordan i osiądziecie w ziemi, którą Pan, Bóg wasz, daje wam na własność, a On udzieli wam pokoju ze strony wszystkich wrogów okolicznych - żyć będziecie bezpiecznie. (Pwt 12:10 BT_4)
Pwt:12:10 καὶ διαβήσεσθε τὸν Ιορδάνην καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος θεὸς ὑμῶν κατακληρονομεῖ ὑμῖν, καὶ καταπαύσει ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν τῶν κύκλῳ, καὶ κατοικήσετε μετὰ ἀσφαλείας.
Pwt:12:10 καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατά·παυσις, -εως, ἡ; κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κύκλῳ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) μετά ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ
Pwt:12:10 I też, nawet, mianowicie By przechodzić Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By przenosić tytuł Ty I też, nawet, mianowicie Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.); do ??? Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogość; wrogi Ty W kole I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bezpieczeństwo
Pwt:12:10 kai\ diabE/sesTe to\n *iorda/nEn kai\ katoikE/sete e)pi\ tE=s gE=s, E(=s ku/rios o( Teo\s u(mO=n kataklEronomei= u(mi=n, kai\ katapau/sei u(ma=s a)po\ pa/ntOn tO=n e)CHTrO=n u(mO=n tO=n ku/klO|, kai\ katoikE/sete meta\ a)sfalei/as.
Pwt:12:10 kai diabEsesTe ton iordanEn kai katoikEsete epi tEs gEs, hEs kyrios ho Teos hymOn kataklEronomei hymin, kai katapausei hymas apo pantOn tOn eCHTrOn hymOn tOn kyklO, kai katoikEsete meta asfaleias.
Pwt:12:10 C VF_FMI2P RA_ASM N1M_ASM C VF_FAI2P P RA_GSF N1_GSF RR_GSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V2_PAI3S RP_DP C VF_FAI3S RP_AP P A3_GPM RA_GPM N2_GPM RP_GP RA_GPM N2_DSM C VF_FAI2P P N1A_GSF
Pwt:12:10 and also, even, namely to cross over the Jordan [river of] and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to transfer title you and also, even, namely abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.); to ??? you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the enmity; hostile you the in a circle and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing security
Pwt:12:10 and you(pl)-will-be-CROSS-ed-OVER the (acc) Jordan (acc) and you(pl)-will-RESIDE/SETTLE-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-is-TRANSFER-ing-TITLE, you(sg)-are-being-TRANSFER-ed-TITLE (classical), be-you(sg)-TRANSFER-ing-TITLE! you(pl) (dat) and abode (dat); he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) you(pl) (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(pl) (gen) the (gen) in a circle and you(pl)-will-RESIDE/SETTLE-DOWN after (+acc), with (+gen) security (gen), securities (acc)
Pwt:12:10 Pwt_12:10_1 Pwt_12:10_2 Pwt_12:10_3 Pwt_12:10_4 Pwt_12:10_5 Pwt_12:10_6 Pwt_12:10_7 Pwt_12:10_8 Pwt_12:10_9 Pwt_12:10_10 Pwt_12:10_11 Pwt_12:10_12 Pwt_12:10_13 Pwt_12:10_14 Pwt_12:10_15 Pwt_12:10_16 Pwt_12:10_17 Pwt_12:10_18 Pwt_12:10_19 Pwt_12:10_20 Pwt_12:10_21 Pwt_12:10_22 Pwt_12:10_23 Pwt_12:10_24 Pwt_12:10_25 Pwt_12:10_26 Pwt_12:10_27 Pwt_12:10_28 Pwt_12:10_29 Pwt_12:10_30
Pwt:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:11 καὶ ἔσται ὁ τόπος, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, ἐκεῖ οἴσετε πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ θυσιάσματα ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιδέκατα ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν χειρῶν ὑμῶν καὶ τὰ δόματα ὑμῶν καὶ πᾶν ἐκλεκτὸν τῶν δώρων ὑμῶν, ὅσα ἐὰν εὔξησθε τῷ θεῷ ὑμῶν,
Pwt:12:11 And there shall be a place which the Lord thy God shall choose for his name to be called there, thither shall ye bring all things that I order you to-day; your whole-burnt-offerings, and your sacrifices, and your tithes, and the first-fruits of your hands, and every choice gift of yours, whatsoever ye shall vow to the Lord your God. (Deuteronomy 12:11 Brenton)
Pwt:12:11 Gdy wybierze sobie Pan, Bóg wasz, miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam zaniesiecie wszystko, co ja wam dziś nakazuję: całopalenia, ofiary krwawe, dziesięciny, dary waszych rąk, wszystko, co przeznaczycie ślubem dla Pana. (Pwt 12:11 BT_4)
Pwt:12:11 καὶ ἔσται τόπος, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, ἐκεῖ οἴσετε πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ θυσιάσματα ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιδέκατα ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν χειρῶν ὑμῶν καὶ τὰ δόματα ὑμῶν καὶ πᾶν ἐκλεκτὸν τῶν δώρων ὑμῶν, ὅσα ἐὰν εὔξησθε τῷ θεῷ ὑμῶν,
Pwt:12:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ἐκεῖ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·λεκτός -ή -όν ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:12:11 I też, nawet, mianowicie By być Miejsce Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Tam Tam By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty Dzisiaj dzień Ofiara spalana [zobacz holokaust] Ty I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Po pierwsze owoc Ręka; gorzej Ty I też, nawet, mianowicie Dar Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wybierany [zobacz eklektyczny] Dar Ty Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Bóg  Ty
Pwt:12:11 kai\ e)/stai o( to/pos, o(\n a)/n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo\s u(mO=n e)piklETE=nai to\ o)/noma au)tou= e)kei=, e)kei= oi)/sete pa/nta, o(/sa e)gO\ e)nte/llomai u(mi=n sE/meron, ta\ o(lokautO/mata u(mO=n kai\ ta\ Tusia/smata u(mO=n kai\ ta\ e)pide/kata u(mO=n kai\ ta\s a)parCHa\s tO=n CHeirO=n u(mO=n kai\ ta\ do/mata u(mO=n kai\ pa=n e)klekto\n tO=n dO/rOn u(mO=n, o(/sa e)a\n eu)/XEsTe tO=| TeO=| u(mO=n,
Pwt:12:11 kai estai ho topos, hon an ekleXEtai kyrios ho Teos hymOn epiklETEnai to onoma autu ekei, ekei oisete panta, hosa egO entellomai hymin sEmeron, ta holokautOmata hymOn kai ta Tysiasmata hymOn kai ta epidekata hymOn kai tas aparCHas tOn CHeirOn hymOn kai ta domata hymOn kai pan eklekton tOn dOrOn hymOn, hosa ean euXEsTe tO TeO hymOn,
Pwt:12:11 C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RR_ASM x VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VC_APN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D D VF_FAI2P A3_APN A1_APN RP_NS V1_PMI1S RP_DP D RA_APN N3M_APN RP_GP C RA_APN N3M_APN RP_GP C RA_APN A1_APN RP_GP C RA_APF N1_APF RA_GPF N3_GPF RP_GP C RA_APN N3M_APN RP_GP C A3_ASM A1_ASM RA_GPN N2N_GPN RP_GP A1_APN C VA_AMS2P RA_DSM N2_DSM RP_GP
Pwt:12:11 and also, even, namely to be the place who/whom/which; to be ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to call upon the name with regard to he/she/it/same there there to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth every all, each, every, the whole of as much/many as I to enjoin command you today day the burnt offering [see holocaust] you and also, even, namely the ć you and also, even, namely the ć you and also, even, namely the first-fruit the hand; worse you and also, even, namely the gift you and also, even, namely every all, each, every, the whole of selected [see eclectic] the gift you as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to pray pray; sometimes "vow" the god [see theology] you
Pwt:12:11 and he/she/it-will-be the (nom) place (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) to-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there there you(pl)-will-BRING all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(pl) (dat) today the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc)   you(pl) (gen) and the (nom|acc)   you(pl) (gen) and the (acc) first-fruits (acc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(pl) (gen) and the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and every (nom|acc|voc) selected ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) gifts (gen) you(pl) (gen) as much/many as (nom|acc) if-ever you(pl)-should-be-PRAY-ed the (dat) god (dat) you(pl) (gen)
Pwt:12:11 Pwt_12:11_1 Pwt_12:11_2 Pwt_12:11_3 Pwt_12:11_4 Pwt_12:11_5 Pwt_12:11_6 Pwt_12:11_7 Pwt_12:11_8 Pwt_12:11_9 Pwt_12:11_10 Pwt_12:11_11 Pwt_12:11_12 Pwt_12:11_13 Pwt_12:11_14 Pwt_12:11_15 Pwt_12:11_16 Pwt_12:11_17 Pwt_12:11_18 Pwt_12:11_19 Pwt_12:11_20 Pwt_12:11_21 Pwt_12:11_22 Pwt_12:11_23 Pwt_12:11_24 Pwt_12:11_25 Pwt_12:11_26 Pwt_12:11_27 Pwt_12:11_28 Pwt_12:11_29 Pwt_12:11_30 Pwt_12:11_31 Pwt_12:11_32 Pwt_12:11_33 Pwt_12:11_34 Pwt_12:11_35 Pwt_12:11_36 Pwt_12:11_37 Pwt_12:11_38 Pwt_12:11_39 Pwt_12:11_40 Pwt_12:11_41 Pwt_12:11_42 Pwt_12:11_43 Pwt_12:11_44 Pwt_12:11_45 Pwt_12:11_46 Pwt_12:11_47 Pwt_12:11_48 Pwt_12:11_49 Pwt_12:11_50 Pwt_12:11_51 Pwt_12:11_52 Pwt_12:11_53 Pwt_12:11_54 Pwt_12:11_55 Pwt_12:11_56 Pwt_12:11_57
Pwt:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:12 καὶ εὐφρανθήσεσθε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, οἱ παῖδες ὑμῶν καὶ αἱ παιδίσκαι ὑμῶν καὶ ὁ Λευίτης ὁ ἐπὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ μερὶς οὐδὲ κλῆρος μεθ’ ὑμῶν.
Pwt:12:12 And ye shall rejoice before the Lord your God, ye and your sons, and your daughters, and your men-servants and your maid-servants, and the Levite that is at your gates; because he has no portion or inheritance with you. (Deuteronomy 12:12 Brenton)
Pwt:12:12 Wobec Pana, Boga waszego, cieszyć się będziecie wy, synowie wasi i córki, słudzy, niewolnice, a także lewita przebywający w waszych murach, bo on nie ma działu ani dziedzictwa razem z wami. (Pwt 12:12 BT_4)
Pwt:12:12 καὶ εὐφρανθήσεσθε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, οἱ παῖδες ὑμῶν καὶ αἱ παιδίσκαι ὑμῶν καὶ Λευίτης ἐπὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ μερὶς οὐδὲ κλῆρος μεθ’ ὑμῶν.
Pwt:12:12 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) κλῆρος, -ου, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:12:12 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty I też, nawet, mianowicie Córka Ty Dziecka/służący Ty I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty I też, nawet, mianowicie Lewita Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama; brama Ty Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Część ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Los Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty
Pwt:12:12 kai\ eu)franTE/sesTe e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= u(mO=n, u(mei=s kai\ oi( ui(oi\ u(mO=n kai\ ai( Tugate/res u(mO=n, oi( pai=des u(mO=n kai\ ai( paidi/skai u(mO=n kai\ o( *leui/tEs o( e)pi\ tO=n pulO=n u(mO=n, o(/ti ou)k e)/stin au)tO=| meri\s ou)de\ klE=ros meT’ u(mO=n.
Pwt:12:12 kai eufranTEsesTe enantion kyriu tu Teu hymOn, hymeis kai hoi hyioi hymOn kai hai Tygateres hymOn, hoi paides hymOn kai hai paidiskai hymOn kai ho leuitEs ho epi tOn pylOn hymOn, hoti uk estin autO meris ude klEros meT’ hymOn.
Pwt:12:12 C VC_FPI2P P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP RP_NP C RA_NPM N2_NPM RP_GP C RA_NPF N3_NPF RP_GP RA_NPM N3D_NPM RP_GP C RA_NPF N1_NPF RP_GP C RA_NSM N1M_NSM RA_NSM P RA_GPF N1_GPF RP_GP C D V9_PAI3S RD_DSM N3D_NSF C N2_NSM P RP_GP
Pwt:12:12 and also, even, namely to celebrate/be merry in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you you and also, even, namely the son you and also, even, namely the daughter you the child/servant you and also, even, namely the slave girl you and also, even, namely the Levite the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate; gate you because/that οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same part οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) lot after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you
Pwt:12:12 and you(pl)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) you(pl) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) daughters (nom|voc) you(pl) (gen) the (nom) children/servants (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) slave girls (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) Levite (nom) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) you(pl) (gen) because/that not he/she/it-is him/it/same (dat) ??? (nom) neither/nor lot (nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)
Pwt:12:12 Pwt_12:12_1 Pwt_12:12_2 Pwt_12:12_3 Pwt_12:12_4 Pwt_12:12_5 Pwt_12:12_6 Pwt_12:12_7 Pwt_12:12_8 Pwt_12:12_9 Pwt_12:12_10 Pwt_12:12_11 Pwt_12:12_12 Pwt_12:12_13 Pwt_12:12_14 Pwt_12:12_15 Pwt_12:12_16 Pwt_12:12_17 Pwt_12:12_18 Pwt_12:12_19 Pwt_12:12_20 Pwt_12:12_21 Pwt_12:12_22 Pwt_12:12_23 Pwt_12:12_24 Pwt_12:12_25 Pwt_12:12_26 Pwt_12:12_27 Pwt_12:12_28 Pwt_12:12_29 Pwt_12:12_30 Pwt_12:12_31 Pwt_12:12_32 Pwt_12:12_33 Pwt_12:12_34 Pwt_12:12_35 Pwt_12:12_36 Pwt_12:12_37 Pwt_12:12_38 Pwt_12:12_39 Pwt_12:12_40
Pwt:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:13 πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἀνενέγκῃς τὰ ὁλοκαυτώματά σου ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἴδῃς,
Pwt:12:13 Take heed to thyself that thou offer not thy whole-burnt-offerings in any place which thou shalt see; (Deuteronomy 12:13 Brenton)
Pwt:12:13 Strzeż się, byś nie składał swych ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz, (Pwt 12:13 BT_4)
Pwt:12:13 πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἀνενέγκῃς τὰ ὁλοκαυτώματά σου ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἴδῃς,
Pwt:12:13 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μή ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Pwt:12:13 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Siebie Nie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara spalana [zobacz holokaust] Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Pwt:12:13 pro/seCHe seautO=| mE\ a)nene/gkE|s ta\ o(lokautO/mata/ sou e)n panti\ to/pO|, ou(= e)a\n i)/dE|s,
Pwt:12:13 proseCHe seautO mE anenenkEs ta holokautOmata su en panti topO, hu ean idEs,
Pwt:12:13 V1_PAD2S RD_DSM D VA_AAS2S RA_APN N3M_APN RP_GS P A3_DSM N2_DSM D C VB_AAS2S
Pwt:12:13 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself not to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the burnt offering [see holocaust] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Pwt:12:13 be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) not you(sg)-should-BRING UP the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) every (dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-should-SEE
Pwt:12:13 Pwt_12:13_1 Pwt_12:13_2 Pwt_12:13_3 Pwt_12:13_4 Pwt_12:13_5 Pwt_12:13_6 Pwt_12:13_7 Pwt_12:13_8 Pwt_12:13_9 Pwt_12:13_10 Pwt_12:13_11 Pwt_12:13_12 Pwt_12:13_13
Pwt:12:13 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:14 ἀλλ’ ἢ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν σου, ἐκεῖ ἀνοίσεις τὰ ὁλοκαυτώματά σου καὶ ἐκεῖ ποιήσεις πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον.
Pwt:12:14 save in the place which the Lord thy God shall choose, in one of thy tribes, there shall ye offer your whole-burnt-offerings, and there shalt thou do all things whatsoever I charge thee this day. (Deuteronomy 12:14 Brenton)
Pwt:12:14 bo całopalenia swe będziesz składał tylko na miejscu, które sobie obierze Pan w jednym z twoich pokoleń, i tam zaniesiesz wszystko, co ja ci nakazuję. (Pwt 12:14 BT_4)
Pwt:12:14 ἀλλ’ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν σου, ἐκεῖ ἀνοίσεις τὰ ὁλοκαυτώματά σου καὶ ἐκεῖ ποιήσεις πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον.
Pwt:12:14 ἀλλά ἤ[1] εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκεῖ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον
Pwt:12:14 Ale Albo Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Szczep Ty; twój/twój(sg) Tam By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara spalana [zobacz holokaust] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Tam Robienie/robienie; by czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień
Pwt:12:14 a)ll’ E)\ ei)s to\n to/pon, o(\n a)/n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou au)to\n e)n mia=| tO=n fulO=n sou, e)kei= a)noi/seis ta\ o(lokautO/mata/ sou kai\ e)kei= poiE/seis pa/nta, o(/sa e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron.
Pwt:12:14 all’ E eis ton topon, hon an ekleXEtai kyrios ho Teos su auton en mia tOn fylOn su, ekei anoiseis ta holokautOmata su kai ekei poiEseis panta, hosa egO entellomai soi sEmeron.
Pwt:12:14 C C P RA_ASM N2_ASM RR_ASM x VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_ASM P A1A_DSF RA_GPF N1_GPF RP_GS D VF_FAI2S RA_APN N3M_APN RP_GS C D VF_FAI2S A3_APN A1_APN RP_NS V1_PMI1S RP_DS D
Pwt:12:14 but or into (+acc) the place who/whom/which; to be ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one the tribe you; your/yours(sg) there to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the burnt offering [see holocaust] you; your/yours(sg) and also, even, namely there doing/making; to do/make every all, each, every, the whole of as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day
Pwt:12:14 but or into (+acc) the (acc) place (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) one (dat) the (gen) tribes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) there you(sg)-will-BRING UP the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and there doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today
Pwt:12:14 Pwt_12:14_1 Pwt_12:14_2 Pwt_12:14_3 Pwt_12:14_4 Pwt_12:14_5 Pwt_12:14_6 Pwt_12:14_7 Pwt_12:14_8 Pwt_12:14_9 Pwt_12:14_10 Pwt_12:14_11 Pwt_12:14_12 Pwt_12:14_13 Pwt_12:14_14 Pwt_12:14_15 Pwt_12:14_16 Pwt_12:14_17 Pwt_12:14_18 Pwt_12:14_19 Pwt_12:14_20 Pwt_12:14_21 Pwt_12:14_22 Pwt_12:14_23 Pwt_12:14_24 Pwt_12:14_25 Pwt_12:14_26 Pwt_12:14_27 Pwt_12:14_28 Pwt_12:14_29 Pwt_12:14_30 Pwt_12:14_31 Pwt_12:14_32
Pwt:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:15 ἀλλ’ ἢ ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ σου θύσεις καὶ φάγῃ κρέα κατὰ τὴν εὐλογίαν κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ἣν ἔδωκέν σοι ἐν πάσῃ πόλει· ὁ ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ ὁ καθαρὸς ἐπὶ τὸ αὐτὸ φάγεται αὐτὸ ὡς δορκάδα ἢ ἔλαφον·
Pwt:12:15 But thou shalt kill according to all thy desire, and shalt eat flesh according to the blessing of the Lord thy God, which he has given thee in every city; the unclean that is within thee and the clean shall eat it on equal terms, as the doe or the stag. (Deuteronomy 12:15 Brenton)
Pwt:12:15 Wszakże zależnie od twej chęci, stosownie do błogosławieństwa, jakiego Pan, Bóg twój, ci udzieli, możesz uprawiać ubój i jeść mięso w obrębie twych murów. Może je spożywać czysty i nieczysty, jak się je gazelę i jelenia. (Pwt 12:15 BT_4)
Pwt:12:15 ἀλλ’ ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ σου θύσεις καὶ φάγῃ κρέα κατὰ τὴν εὐλογίαν κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ἣν ἔδωκέν σοι ἐν πάσῃ πόλει· ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ καθαρὸς ἐπὶ τὸ αὐτὸ φάγεται αὐτὸ ὡς δορκάδα ἔλαφον·
Pwt:12:15 ἀλλά ἤ[1] ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐπι·θυμία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κρέας, κρέως, τό κατά ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς Δορκά[δ]ς, -άδος, ἡ ἤ[1]  
Pwt:12:15 Ale Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Ty; twój/twój(sg) By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] I też, nawet, mianowicie By jeść Mięso W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Nieczysty (nieczysty) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Czysty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By jeść On/ona/to/to samo Jak/jak ??? Albo
Pwt:12:15 a)ll’ E)\ e)n pa/sE| e)piTumi/a| sou Tu/seis kai\ fa/gE| kre/a kata\ tE\n eu)logi/an kuri/ou tou= Teou= sou, E(\n e)/dOke/n soi e)n pa/sE| po/lei· o( a)ka/Tartos e)n soi\ kai\ o( kaTaro\s e)pi\ to\ au)to\ fa/getai au)to\ O(s dorka/da E)\ e)/lafon·
Pwt:12:15 all’ E en pasE epiTymia su Tyseis kai fagE krea kata tEn eulogian kyriu tu Teu su, hEn edOken soi en pasE polei· ho akaTartos en soi kai ho kaTaros epi to auto fagetai auto hOs dorkada E elafon·
Pwt:12:15 C C P A1S_DSF N1A_DSF RP_GS VF_FAI2S C VF_FMI2S N3_APN P RA_ASF N1A_ASF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RR_ASF VAI_AAI3S RP_DS P A1S_DSF N3I_DSF RA_NSM A1B_NSM P RP_DS C RA_NSM A1A_NSM P RA_ASN RD_ASN VF_FMI3S RD_ASN C N3D_ASF C N2_ASM
Pwt:12:15 but or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle desire lust, appetite, yearning you; your/yours(sg) to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] and also, even, namely to eat meat down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) who/whom/which to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle city the unclean (impure) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the clean upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same to eat he/she/it/same as/like ??? or ć
Pwt:12:15 but or in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed desire (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-SACRIFICE and you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed meats (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ??? (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed city (dat) the (nom) unclean ([Adj] nom) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (nom) clean ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) he/she/it-will-be-EAT-ed it/same (nom|acc) as/like ??? (acc) or  
Pwt:12:15 Pwt_12:15_1 Pwt_12:15_2 Pwt_12:15_3 Pwt_12:15_4 Pwt_12:15_5 Pwt_12:15_6 Pwt_12:15_7 Pwt_12:15_8 Pwt_12:15_9 Pwt_12:15_10 Pwt_12:15_11 Pwt_12:15_12 Pwt_12:15_13 Pwt_12:15_14 Pwt_12:15_15 Pwt_12:15_16 Pwt_12:15_17 Pwt_12:15_18 Pwt_12:15_19 Pwt_12:15_20 Pwt_12:15_21 Pwt_12:15_22 Pwt_12:15_23 Pwt_12:15_24 Pwt_12:15_25 Pwt_12:15_26 Pwt_12:15_27 Pwt_12:15_28 Pwt_12:15_29 Pwt_12:15_30 Pwt_12:15_31 Pwt_12:15_32 Pwt_12:15_33 Pwt_12:15_34 Pwt_12:15_35 Pwt_12:15_36 Pwt_12:15_37 Pwt_12:15_38 Pwt_12:15_39
Pwt:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:16 πλὴν τὸ αἷμα οὐ φάγεσθε, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχεεῖτε αὐτὸ ὡς ὕδωρ.
Pwt:12:16 Only ye shall not eat the blood; ye shall pour it out on the ground as water. (Deuteronomy 12:16 Brenton)
Pwt:12:16 Tylko od krwi będziesz się wstrzymywał, wylejesz ją jak wodę na ziemię. (Pwt 12:16 BT_4)
Pwt:12:16 πλὴν τὸ αἷμα οὐ φάγεσθε, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχεεῖτε αὐτὸ ὡς ὕδωρ.
Pwt:12:16 πλήν ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό
Pwt:12:16 Z wyjątkiem Krew ??? Przed przydechem mocnym By jeść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By wylewać się On/ona/to/to samo Jak/jak Woda
Pwt:12:16 plE\n to\ ai(=ma ou) fa/gesTe, e)pi\ tE\n gE=n e)kCHeei=te au)to\ O(s u(/dOr.
Pwt:12:16 plEn to haima u fagesTe, epi tEn gEn ekCHeeite auto hOs hydOr.
Pwt:12:16 D RA_ASN N3M_ASN D VF_FMI2P P RA_ASF N1_ASF VF2_FAI2P RD_ASN C N3_NSN
Pwt:12:16 except the blood οὐχ before rough breathing to eat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to pour out he/she/it/same as/like water
Pwt:12:16 except the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) not you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) you(pl)-will-POUR-OUT it/same (nom|acc) as/like water (nom|acc|voc)
Pwt:12:16 Pwt_12:16_1 Pwt_12:16_2 Pwt_12:16_3 Pwt_12:16_4 Pwt_12:16_5 Pwt_12:16_6 Pwt_12:16_7 Pwt_12:16_8 Pwt_12:16_9 Pwt_12:16_10 Pwt_12:16_11 Pwt_12:16_12
Pwt:12:16 x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:17 οὐ δυνήσῃ φαγεῖν ἐν ταῖς πόλεσίν σου τὸ ἐπιδέκατον τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου, τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου καὶ πάσας εὐχάς, ὅσας ἂν εὔξησθε, καὶ τὰς ὁμολογίας ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν χειρῶν ὑμῶν,
Pwt:12:17 Thou shalt not be able to eat in thy cities the tithe of thy corn, and of thy wine, and of thine oil, the first-born of thine herd and of thy flock, and all your vows as many as ye shall have vowed, and your thank-offerings, and the first-fruits of thine hands. (Deuteronomy 12:17 Brenton)
Pwt:12:17 Nie będziesz spożywał w obrębie swych murów dziesięcin ze zboża twego, z moszczu, oliwy, pierworodnych z bydła i trzody ani wszystkiego, coś ślubował Panu, Bogu swemu, ani ofiar dobrowolnych, ani darów z twej ręki, (Pwt 12:17 BT_4)
Pwt:12:17 οὐ δυνήσῃ φαγεῖν ἐν ταῖς πόλεσίν σου τὸ ἐπιδέκατον τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου, τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου καὶ πάσας εὐχάς, ὅσας ἂν εὔξησθε, καὶ τὰς ὁμολογίας ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν χειρῶν ὑμῶν,
Pwt:12:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ ὅσος -η -ον ἄν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) καί ὁ ἡ τό ὁμο·λογία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:12:17 ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty; twój/twój(sg) Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wino Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Ty; twój/twój(sg) firstborn Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ślub Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" I też, nawet, mianowicie Uznania kontrakt, porozumienie, wyrażają zgodę, dopuszczenie, koncesja Ty I też, nawet, mianowicie Po pierwsze owoc Ręka; gorzej Ty
Pwt:12:17 ou) dunE/sE| fagei=n e)n tai=s po/lesi/n sou to\ e)pide/katon tou= si/tou sou kai\ tou= oi)/nou sou kai\ tou= e)lai/ou sou, ta\ prOto/toka tO=n boO=n sou kai\ tO=n proba/tOn sou kai\ pa/sas eu)CHa/s, o(/sas a)/n eu)/XEsTe, kai\ ta\s o(mologi/as u(mO=n kai\ ta\s a)parCHa\s tO=n CHeirO=n u(mO=n,
Pwt:12:17 u dynEsE fagein en tais polesin su to epidekaton tu situ su kai tu oinu su kai tu elaiu su, ta prOtotoka tOn boOn su kai tOn probatOn su kai pasas euCHas, hosas an euXEsTe, kai tas homologias hymOn kai tas aparCHas tOn CHeirOn hymOn,
Pwt:12:17 D VF_FMI2S VB_AAN P RA_DPF N3I_DPF RP_GS RA_ASN A1_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_GSN N2N_GSN RP_GS RA_APN A1B_APN RA_GPM N3_GPM RP_GS C RA_GPN N2N_GPN RP_GS C A1S_APF N1_APF A1_APF x VA_AMS2P C RA_APF N1A_APF RP_GP C RA_APF N1_APF RA_GPF N3_GPF RP_GP
Pwt:12:17 οὐχ before rough breathing to able to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you; your/yours(sg) the ć the wheat/grain seed; cereal you; your/yours(sg) and also, even, namely the wine you; your/yours(sg) and also, even, namely the olive oil you; your/yours(sg) the firstborn the ox; outcry; to bellow you; your/yours(sg) and also, even, namely the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle vow as much/many as ever (if ever) to pray pray; sometimes "vow" and also, even, namely the acknowledgment contract, agreement, assent, admission, concession you and also, even, namely the first-fruit the hand; worse you
Pwt:12:17 not you(sg)-will-be-ABLE-ed to-will-EAT, to-EAT in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc)   the (gen) wheat/grain (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) wine (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) olive oil (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) firstborn ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) sheep (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) vows (acc) as much/many as (acc) ever you(pl)-should-be-PRAY-ed and the (acc) acknowledgment (gen), acknowledgments (acc) you(pl) (gen) and the (acc) first-fruits (acc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(pl) (gen)
Pwt:12:17 Pwt_12:17_1 Pwt_12:17_2 Pwt_12:17_3 Pwt_12:17_4 Pwt_12:17_5 Pwt_12:17_6 Pwt_12:17_7 Pwt_12:17_8 Pwt_12:17_9 Pwt_12:17_10 Pwt_12:17_11 Pwt_12:17_12 Pwt_12:17_13 Pwt_12:17_14 Pwt_12:17_15 Pwt_12:17_16 Pwt_12:17_17 Pwt_12:17_18 Pwt_12:17_19 Pwt_12:17_20 Pwt_12:17_21 Pwt_12:17_22 Pwt_12:17_23 Pwt_12:17_24 Pwt_12:17_25 Pwt_12:17_26 Pwt_12:17_27 Pwt_12:17_28 Pwt_12:17_29 Pwt_12:17_30 Pwt_12:17_31 Pwt_12:17_32 Pwt_12:17_33 Pwt_12:17_34 Pwt_12:17_35 Pwt_12:17_36 Pwt_12:17_37 Pwt_12:17_38 Pwt_12:17_39 Pwt_12:17_40 Pwt_12:17_41 Pwt_12:17_42 Pwt_12:17_43 Pwt_12:17_44 Pwt_12:17_45
Pwt:12:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:18 ἀλλ’ ἢ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου φάγῃ αὐτὰ ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτῷ, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, καὶ εὐφρανθήσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ πάντα, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου.
Pwt:12:18 But before the Lord thy God thou shalt eat it, in the place which the Lord thy God shall choose for himself, thou, and thy son, and thy daughter, thy man-servant, and thy maid-servant, and the stranger that is within thy gates; and thou shalt rejoice before the Lord thy God, on whatsoever thou shalt lay thine hand. (Deuteronomy 12:18 Brenton)
Pwt:12:18 gdyż wobec Pana, Boga swego, na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój - spożyjesz je ty, syn twój i córka, twój sługa, twoja niewolnica, a także lewita, który jest w obrębie twych murów. Tam będziesz się cieszył wobec Pana, Boga swego, ze wszystkiego, co ręka twoja przyniesie. (Pwt 12:18 BT_4)
Pwt:12:18 ἀλλ’ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου φάγῃ αὐτὰ ἐν τῷ τόπῳ, ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου αὐτῷ, σὺ καὶ υἱός σου καὶ θυγάτηρ σου, παῖς σου καὶ παιδίσκη σου καὶ προσήλυτος ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, καὶ εὐφρανθήσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ πάντα, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου.
Pwt:12:18 ἀλλά ἤ[1] ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:12:18 Ale Albo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By jeść On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Córka Ty; twój/twój(sg) Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ręka Ty; twój/twój(sg)
Pwt:12:18 a)ll’ E)\ e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou fa/gE| au)ta\ e)n tO=| to/pO|, O(=| a)/n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou au)tO=|, su\ kai\ o( ui(o/s sou kai\ E( Tuga/tEr sou, o( pai=s sou kai\ E( paidi/skE sou kai\ o( prosE/lutos o( e)n tai=s po/lesin u(mO=n, kai\ eu)franTE/sE| e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou e)pi\ pa/nta, ou(= a)/n e)piba/lE|s tE\n CHei=ra/ sou.
Pwt:12:18 all’ E enantion kyriu tu Teu su fagE auta en tO topO, hO an ekleXEtai kyrios ho Teos su autO, sy kai ho hyios su kai hE TygatEr su, ho pais su kai hE paidiskE su kai ho prosElytos ho en tais polesin hymOn, kai eufranTEsE enantion kyriu tu Teu su epi panta, hu an epibalEs tEn CHeira su.
Pwt:12:18 C C P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS VF_FMI2S RD_APN P RA_DSM N2_DSM RR_DSM x VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_DSM RP_NS C RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS RA_NSM N3D_NSM RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RA_DPF N3I_DPF RP_GP C VC_FPI2S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS P A3_APN D x VB_AAS2S RA_ASF N3_ASF RP_GS
Pwt:12:18 but or in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to eat he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place who/whom/which ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) he/she/it/same you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the daughter you; your/yours(sg) the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely the slave girl you; your/yours(sg) and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you and also, even, namely to celebrate/be merry in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand you; your/yours(sg)
Pwt:12:18 but or in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) him/it/same (dat) you(sg) (nom) and the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) daughter (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) slave girl (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) proselyte (nom) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(pl) (gen) and you(sg)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) where; who/whom/which (gen) ever you(sg)-should-PUT ONE'S Hand TO the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:12:18 Pwt_12:18_1 Pwt_12:18_2 Pwt_12:18_3 Pwt_12:18_4 Pwt_12:18_5 Pwt_12:18_6 Pwt_12:18_7 Pwt_12:18_8 Pwt_12:18_9 Pwt_12:18_10 Pwt_12:18_11 Pwt_12:18_12 Pwt_12:18_13 Pwt_12:18_14 Pwt_12:18_15 Pwt_12:18_16 Pwt_12:18_17 Pwt_12:18_18 Pwt_12:18_19 Pwt_12:18_20 Pwt_12:18_21 Pwt_12:18_22 Pwt_12:18_23 Pwt_12:18_24 Pwt_12:18_25 Pwt_12:18_26 Pwt_12:18_27 Pwt_12:18_28 Pwt_12:18_29 Pwt_12:18_30 Pwt_12:18_31 Pwt_12:18_32 Pwt_12:18_33 Pwt_12:18_34 Pwt_12:18_35 Pwt_12:18_36 Pwt_12:18_37 Pwt_12:18_38 Pwt_12:18_39 Pwt_12:18_40 Pwt_12:18_41 Pwt_12:18_42 Pwt_12:18_43 Pwt_12:18_44 Pwt_12:18_45 Pwt_12:18_46 Pwt_12:18_47 Pwt_12:18_48 Pwt_12:18_49 Pwt_12:18_50 Pwt_12:18_51 Pwt_12:18_52 Pwt_12:18_53 Pwt_12:18_54 Pwt_12:18_55 Pwt_12:18_56 Pwt_12:18_57 Pwt_12:18_58 Pwt_12:18_59
Pwt:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:19 πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐγκαταλίπῃς τὸν Λευίτην πάντα τὸν χρόνον, ὅσον ἐὰν ζῇς ἐπὶ τῆς γῆς.
Pwt:12:19 Take heed to thyself that thou do not desert the Levite all the time that thou livest upon the earth. (Deuteronomy 12:19 Brenton)
Pwt:12:19 Strzeż się, byś po wszystkie twoje dni na twojej ziemi nie pomijał lewity. (Pwt 12:19 BT_4)
Pwt:12:19 πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐγκαταλίπῃς τὸν Λευίτην πάντα τὸν χρόνον, ὅσον ἐὰν ζῇς ἐπὶ τῆς γῆς.
Pwt:12:19 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pwt:12:19 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Siebie Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Lewita Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pwt:12:19 pro/seCHe seautO=| mE\ e)gkatali/pE|s to\n *leui/tEn pa/nta to\n CHro/non, o(/son e)a\n DZE=|s e)pi\ tE=s gE=s.
Pwt:12:19 proseCHe seautO mE enkatalipEs ton leuitEn panta ton CHronon, hoson ean DZEs epi tEs gEs.
Pwt:12:19 V1_PAD2S RD_DSM D VB_AAS2S RA_ASM N1M_ASM A3_ASM RA_ASM N2_ASM A1_ASM C V3_PAS2S P RA_GSF N1_GSF
Pwt:12:19 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the Levite every all, each, every, the whole of the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Pwt:12:19 be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) not you(sg)-should-GIVE UP the (acc) Levite (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) time (acc) as much/many as (acc, nom|acc) if-ever you(sg)-are-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-EXISTS-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Pwt:12:19 Pwt_12:19_1 Pwt_12:19_2 Pwt_12:19_3 Pwt_12:19_4 Pwt_12:19_5 Pwt_12:19_6 Pwt_12:19_7 Pwt_12:19_8 Pwt_12:19_9 Pwt_12:19_10 Pwt_12:19_11 Pwt_12:19_12 Pwt_12:19_13 Pwt_12:19_14 Pwt_12:19_15
Pwt:12:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:20 Ἐὰν δὲ ἐμπλατύνῃ κύριος ὁ θεός σου τὰ ὅριά σου, καθάπερ ἐλάλησέν σοι, καὶ ἐρεῖς Φάγομαι κρέα, ἐὰν ἐπιθυμήσῃ ἡ ψυχή σου ὥστε φαγεῖν κρέα, ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ τῆς ψυχῆς σου φάγῃ κρέα.
Pwt:12:20 And if the Lord thy God shall enlarge thy borders, as he said to thee, and thou shalt say, I will eat flesh; if thy soul should desire to eat flesh, thou shalt eat flesh according to all the desire of thy soul. (Deuteronomy 12:20 Brenton)
Pwt:12:20 Gdy Pan, Bóg twój, rozszerzy twe granice, jak ci przyrzekł, a ty powiesz sobie: «Chcę jeść mięso», gdy dusza twoja zapragnie jeść mięso, możesz jeść mięso do woli. (Pwt 12:20 BT_4)
Pwt:12:20 Ἐὰν δὲ ἐμπλατύνῃ κύριος θεός σου τὰ ὅριά σου, καθάπερ ἐλάλησέν σοι, καὶ ἐρεῖς Φάγομαι κρέα, ἐὰν ἐπιθυμήσῃ ψυχή σου ὥστε φαγεῖν κρέα, ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ τῆς ψυχῆς σου φάγῃ κρέα.
Pwt:12:20 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθάπερ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κρέας, κρέως, τό ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὥστε ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κρέας, κρέως, τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κρέας, κρέως, τό
Pwt:12:20 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Granica Ty; twój/twój(sg) Nawet jak By mówić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj By jeść Mięso Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Tak tamto By jeść Mięso W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) By jeść Mięso
Pwt:12:20 *)ea\n de\ e)mplatu/nE| ku/rios o( Teo/s sou ta\ o(/ria/ sou, kaTa/per e)la/lEse/n soi, kai\ e)rei=s *fa/gomai kre/a, e)a\n e)piTumE/sE| E( PSuCHE/ sou O(/ste fagei=n kre/a, e)n pa/sE| e)piTumi/a| tE=s PSuCHE=s sou fa/gE| kre/a.
Pwt:12:20 ean de emplatynE kyrios ho Teos su ta horia su, kaTaper elalEsen soi, kai ereis fagomai krea, ean epiTymEsE hE PSyCHE su hOste fagein krea, en pasE epiTymia tEs PSyCHEs su fagE krea.
Pwt:12:20 C x V1_PAS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_APN N2N_APN RP_GS D VAI_AAI3S RP_DS C VF2_FAI2S VF_FMI1S N3_APN C VA_AAS3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C VB_AAN N3_APN P A1S_DSF N1A_DSF RA_GSF N1_GSF RP_GS VF_FMI2S N3_APN
Pwt:12:20 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the boundary you; your/yours(sg) even as to speak you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely strife; to say/tell to eat meat if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) so that to eat meat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle desire lust, appetite, yearning the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) to eat meat
Pwt:12:20 if-ever Yet   lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) even as he/she/it-SPEAK-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL I-will-be-EAT-ed meats (nom|acc|voc) if-ever you(sg)-will-be-DESIRE-ed, he/she/it-should-DESIRE, you(sg)-should-be-DESIRE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that to-will-EAT, to-EAT meats (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed desire (dat) the (gen) life (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed meats (nom|acc|voc)
Pwt:12:20 Pwt_12:20_1 Pwt_12:20_2 Pwt_12:20_3 Pwt_12:20_4 Pwt_12:20_5 Pwt_12:20_6 Pwt_12:20_7 Pwt_12:20_8 Pwt_12:20_9 Pwt_12:20_10 Pwt_12:20_11 Pwt_12:20_12 Pwt_12:20_13 Pwt_12:20_14 Pwt_12:20_15 Pwt_12:20_16 Pwt_12:20_17 Pwt_12:20_18 Pwt_12:20_19 Pwt_12:20_20 Pwt_12:20_21 Pwt_12:20_22 Pwt_12:20_23 Pwt_12:20_24 Pwt_12:20_25 Pwt_12:20_26 Pwt_12:20_27 Pwt_12:20_28 Pwt_12:20_29 Pwt_12:20_30 Pwt_12:20_31 Pwt_12:20_32 Pwt_12:20_33
Pwt:12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:21 ἐὰν δὲ μακρότερον ἀπέχῃ σου ὁ τόπος, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ θύσεις ἀπὸ τῶν βοῶν σου καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων σου, ὧν ἂν δῷ ὁ θεός σοι, ὃν τρόπον ἐνετειλάμην σοι, καὶ φάγῃ ἐν ταῖς πόλεσίν σου κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς σου·
Pwt:12:21 And if the place be far from thee, which the Lord thy God shall choose for himself, that his name be called upon it, then thou shalt kill of thy herd and of thy flock which God shall have given thee, even as I commanded thee, and thou shalt eat in thy cities according to the desire of thy soul. (Deuteronomy 12:21 Brenton)
Pwt:12:21 Jeśli daleko od ciebie będzie miejsce, które obrał Pan, Bóg twój, by tam umieścić swe imię, możesz zabijać z większego i z mniejszego bydła, które ci dał Pan, stosownie do mojego nakazu, ile zechcesz, i będziesz spożywał w obrębie swych murów do woli. (Pwt 12:21 BT_4)
Pwt:12:21 ἐὰν δὲ μακρότερον ἀπέχῃ σου τόπος, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ θύσεις ἀπὸ τῶν βοῶν σου καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων σου, ὧν ἂν δῷ θεός σοι, ὃν τρόπον ἐνετειλάμην σοι, καὶ φάγῃ ἐν ταῖς πόλεσίν σου κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς σου·
Pwt:12:21 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μακρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of μακρός) ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:12:21 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Dalej By powstrzymywać się Ty; twój/twój(sg) Miejsce Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać Bóg  Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg)
Pwt:12:21 e)a\n de\ makro/teron a)pe/CHE| sou o( to/pos, o(\n a)/n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou e)piklETE=nai to\ o)/noma au)tou= e)kei=, kai\ Tu/seis a)po\ tO=n boO=n sou kai\ a)po\ tO=n proba/tOn sou, O(=n a)/n dO=| o( Teo/s soi, o(\n tro/pon e)neteila/mEn soi, kai\ fa/gE| e)n tai=s po/lesi/n sou kata\ tE\n e)piTumi/an tE=s PSuCHE=s sou·
Pwt:12:21 ean de makroteron apeCHE su ho topos, hon an ekleXEtai kyrios ho Teos su epiklETEnai to onoma autu ekei, kai Tyseis apo tOn boOn su kai apo tOn probatOn su, hOn an dO ho Teos soi, hon tropon eneteilamEn soi, kai fagE en tais polesin su kata tEn epiTymian tEs PSyCHEs su·
Pwt:12:21 C x D V1_PAS3S RP_GS RA_NSM N2_NSM RR_ASM x VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VC_APN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D C VF_FAI2S P RA_GPM N3_GPM RP_GS C P RA_GPN N2N_GPN RP_GS RR_GPN x VO_AAS3S RA_NSM N2_NSM RP_DS RR_ASM N2_ASM VAI_AMI1S RP_DS C VF_FMI2S P RA_DPF N3I_DPF RP_GS P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RP_GS
Pwt:12:21 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] farther to abstain you; your/yours(sg) the place who/whom/which; to be ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to call upon the name with regard to he/she/it/same there and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ox; outcry; to bellow you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) who/whom/which ever (if ever) to give the god [see theology] you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the desire lust, appetite, yearning the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg)
Pwt:12:21 if-ever Yet farther ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-are-being-ABSTAIN-ed, he/she/it-should-be-ABSTAIN-ing, you(sg)-should-be-being-ABSTAIN-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) place (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there and you(sg)-will-SACRIFICE away from (+gen) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and away from (+gen) the (gen) sheep (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) ever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed the (nom) god (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) desire (acc) the (gen) life (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:12:21 Pwt_12:21_1 Pwt_12:21_2 Pwt_12:21_3 Pwt_12:21_4 Pwt_12:21_5 Pwt_12:21_6 Pwt_12:21_7 Pwt_12:21_8 Pwt_12:21_9 Pwt_12:21_10 Pwt_12:21_11 Pwt_12:21_12 Pwt_12:21_13 Pwt_12:21_14 Pwt_12:21_15 Pwt_12:21_16 Pwt_12:21_17 Pwt_12:21_18 Pwt_12:21_19 Pwt_12:21_20 Pwt_12:21_21 Pwt_12:21_22 Pwt_12:21_23 Pwt_12:21_24 Pwt_12:21_25 Pwt_12:21_26 Pwt_12:21_27 Pwt_12:21_28 Pwt_12:21_29 Pwt_12:21_30 Pwt_12:21_31 Pwt_12:21_32 Pwt_12:21_33 Pwt_12:21_34 Pwt_12:21_35 Pwt_12:21_36 Pwt_12:21_37 Pwt_12:21_38 Pwt_12:21_39 Pwt_12:21_40 Pwt_12:21_41 Pwt_12:21_42 Pwt_12:21_43 Pwt_12:21_44 Pwt_12:21_45 Pwt_12:21_46 Pwt_12:21_47 Pwt_12:21_48 Pwt_12:21_49 Pwt_12:21_50 Pwt_12:21_51 Pwt_12:21_52
Pwt:12:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:12:22 ὡς ἔσθεται ἡ δορκὰς καὶ ἡ ἔλαφος, οὕτως φάγῃ αὐτό, ὁ ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ ὁ καθαρὸς ὡσαύτως ἔδεται.
Pwt:12:22 As the doe and the stag are eaten, so shalt thou eat it; the unclean in thee and the clean shall eat it in like manner. (Deuteronomy 12:22 Brenton)
Pwt:12:22 Ale jeść będziesz, jak się je gazelę i jelenia; tak możesz je spożywać. Zarówno czysty, jak i nieczysty mogą je spożywać. (Pwt 12:22 BT_4)
Pwt:12:22 ὡς ἔσθεται δορκὰς καὶ ἔλαφος, οὕτως φάγῃ αὐτό, ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ καθαρὸς ὡσαύτως