Rdz:19:1 Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σοδομα ἑσπέρας· Λωτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδομων. ἰδὼν δὲ Λωτ ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν
Rdz:19:1 And the two angels came to Sodom at evening. And Lot sat by the gate of Sodom, and Lot having seen them, rose up to meet them, and he worshipped with his face to the ground, and said, (Genesis 19:1 Brenton)
Rdz:19:1 Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi (Rdz 19:1 BT_4)
Rdz:19:1 Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σοδομα ἑσπέρας· Λωτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδομων. ἰδὼν δὲ Λωτ ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν
Rdz:19:1 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἄγγελος, -ου, ὁ εἰς[1] Σόδομα, -ων, τά ἑσπέρα, -ας, ἡ Λώτ, ὁ δέ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Σόδομα, -ων, τά ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ Λώτ, ὁ ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:19:1 przyjść zaś dwa Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) do (acc) Sodoma [miasto] wieczór Los zaś usiąść fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz brama Sodoma [miasto] zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), zaś Los podnieść się pojawić; ????????? podnosi się od śmierci, z uwagą do (acc) spotkanie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie twarz na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Rdz:19:1 *)=ElTon de\ oi( du/o a)/ggeloi ei)s *sodoma e(spe/ras· *lOt de\ e)ka/TEto para\ tE\n pu/lEn *sodomOn. i)dO\n de\ *lOt e)Xane/stE ei)s suna/ntEsin au)toi=s kai\ proseku/nEsen tO=| prosO/pO| e)pi\ tE\n gE=n
Rdz:19:1 ElTon de hoi dyo angeloi eis sodoma hesperas· lOt de ekaTEto para tEn pylEn sodomOn. idOn de lOt eXanestE eis synantEsin autois kai prosekynEsen tO prosOpO epi tEn gEn
Rdz:19:1 VBI_AAI3P x RA_NPM M N2_NPM P N1_AS N1A_GSF N_NSM x V1I_IMI3S P RA_ASF N1_ASF N1_GS VB_AAPNSM x N_NSM VHI_AAI3S P N3I_ASF RD_DPM C VAI_AAI3S RA_DSN N2N_DSN P RA_ASF N1_ASF
Rdz:19:1 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the two agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) into (+acc) Sodom [city of] evening Lot δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to sit frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the gate Sodom [city of] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Lot to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the face upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Rdz:19:1 I-COME-ed, they-COME-ed Yet the (nom) two (nom, acc, gen) messengers/angels (nom|voc) into (+acc) Sodom (nom|acc|voc) evening (gen), evenings (acc) Lot (indecl) Yet he/she/it-was-being-SIT-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) Sodom (gen) upon SEE-ing (nom) Yet Lot (indecl) he/she/it-RAISE UP-ed into (+acc) meeting (acc) them/same (dat) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) face (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Rdz:19:1 Rdz_19:1_1 Rdz_19:1_2 Rdz_19:1_3 Rdz_19:1_4 Rdz_19:1_5 Rdz_19:1_6 Rdz_19:1_7 Rdz_19:1_8 Rdz_19:1_9 Rdz_19:1_10 Rdz_19:1_11 Rdz_19:1_12 Rdz_19:1_13 Rdz_19:1_14 Rdz_19:1_15 Rdz_19:1_16 Rdz_19:1_17 Rdz_19:1_18 Rdz_19:1_19 Rdz_19:1_20 Rdz_19:1_21 Rdz_19:1_22 Rdz_19:1_23 Rdz_19:1_24 Rdz_19:1_25 Rdz_19:1_26 Rdz_19:1_27 Rdz_19:1_28 Rdz_19:1_29
Rdz:19:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:2 καὶ εἶπεν Ἰδού, κύριοι, ἐκκλίνατε εἰς τὸν οἶκον τοῦ παιδὸς ὑμῶν καὶ καταλύσατε καὶ νίψασθε τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ ὀρθρίσαντες ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν. εἶπαν δέ Οὐχί, ἀλλ’ ἐν τῇ πλατείᾳ καταλύσομεν.
Rdz:19:2 Lo! my lords, turn aside to the house of your servant, and rest from your journey, and wash your feet, and having risen early in the morning ye shall depart on your journey. And they said, Nay, but we will lodge in the street. (Genesis 19:2 Brenton)
Rdz:19:2 rzekł: «Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi. a rano pójdziecie w dalszą drogę». Ale oni mu rzekli: «Nie! Spędzimy noc na dworze». (Rdz 19:2 BT_4)
Rdz:19:2 καὶ εἶπεν Ἰδού, κύριοι, ἐκκλίνατε εἰς τὸν οἶκον τοῦ παιδὸς ὑμῶν καὶ καταλύσατε καὶ νίψασθε τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ ὀρθρίσαντες ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν. εἶπαν δέ Οὐχί, ἀλλ’ ἐν τῇ πλατείᾳ καταλύσομεν.
Rdz:19:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) καί νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ οὐχί ἀλλά ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
Rdz:19:2 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do odrzutu / uniknąć do (acc) dom Dziecko / sługa ty a także, nawet, a mianowicie zniesienie unloose dół, zniszczyć, stwierdzenie nieważności, w celu zakończenia a także, nawet, a mianowicie myć stopa ty a także, nawet, a mianowicie przyjść wcześnie rano odejść do (acc) Sposób / droga ty powiedzieć / powiedzieć zaś nie [forma wzmocniona od ?? / ??? / ???] ale w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między szeroka szeroka; szeroka, ponieważ kozy nie prowadzi blisko siebie w stadzie, jak owce w stadzie zrobić, Il. 2. 274, Od. 14. 101, 103; szeroki zniesienie unloose dół, zniszczyć, stwierdzenie nieważności, w celu zakończenia
Rdz:19:2 kai\ ei)=pen *)idou/, ku/rioi, e)kkli/nate ei)s to\n oi)=kon tou= paido\s u(mO=n kai\ katalu/sate kai\ ni/PSasTe tou\s po/das u(mO=n, kai\ o)rTri/santes a)peleu/sesTe ei)s tE\n o(do\n u(mO=n. ei)=pan de/ *ou)CHi/, a)ll’ e)n tE=| platei/a| katalu/somen.
Rdz:19:2 kai eipen idu, kyrioi, ekklinate eis ton oikon tu paidos hymOn kai katalysate kai niPSasTe tus podas hymOn, kai orTrisantes apeleusesTe eis tEn hodon hymOn. eipan de uCHi, all’ en tE plateia katalysomen.
Rdz:19:2 C VBI_AAI3S I N2_VPM VA_AAD2P P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3D_GSM RP_GP C VA_AAD2P C VA_AMD2P RA_APM N3D_APM RP_GP C VA_AAPNPM VF_FMI2P P RA_ASF N2_ASF RP_GP VAI_AAI3P x D C P RA_DSF A3U_DSF VF_FAI1P
Rdz:19:2 and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to recoil/avoid into (+acc) the house the child/servant you and also, even, namely to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end and also, even, namely to wash the foot you and also, even, namely to come early in the morning to depart into (+acc) the way/road you to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
Rdz:19:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! lords (nom|voc); a lord ([Adj] nom|voc) do-RECOIL/AVOID-you(pl)! into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) child/servant (gen) you(pl) (gen) and do-ABOLISH-you(pl)! and be-you(pl)-WASH-ed! the (acc) feet (acc) you(pl) (gen) and upon COME EARLY IN THE MORNING-ing (nom|voc) you(pl)-will-be-DEPART-ed into (+acc) the (acc) way/road (acc) you(pl) (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) Yet not but in/among/by (+dat) the (dat) broad (dat); wide ([Adj] dat) we-will-ABOLISH
Rdz:19:2 Rdz_19:2_1 Rdz_19:2_2 Rdz_19:2_3 Rdz_19:2_4 Rdz_19:2_5 Rdz_19:2_6 Rdz_19:2_7 Rdz_19:2_8 Rdz_19:2_9 Rdz_19:2_10 Rdz_19:2_11 Rdz_19:2_12 Rdz_19:2_13 Rdz_19:2_14 Rdz_19:2_15 Rdz_19:2_16 Rdz_19:2_17 Rdz_19:2_18 Rdz_19:2_19 Rdz_19:2_20 Rdz_19:2_21 Rdz_19:2_22 Rdz_19:2_23 Rdz_19:2_24 Rdz_19:2_25 Rdz_19:2_26 Rdz_19:2_27 Rdz_19:2_28 Rdz_19:2_29 Rdz_19:2_30 Rdz_19:2_31 Rdz_19:2_32 Rdz_19:2_33
Rdz:19:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:3 καὶ κατεβιάζετο αὐτούς, καὶ ἐξέκλιναν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον, καὶ ἀζύμους ἔπεψεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον.
Rdz:19:3 And he constrained them, and they turned aside to him, and they entered into his house, and he made a feast for them, and baked unleavened cakes for them, and they did eat. (Genesis 19:3 Brenton)
Rdz:19:3 Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się. (Rdz 19:3 BT_4)
Rdz:19:3 καὶ κατεβιάζετο αὐτούς, καὶ ἐξέκλιναν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον, καὶ ἀζύμους ἔπεψεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον.
Rdz:19:3 καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] καί ἄ·ζυμος -ον   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Rdz:19:3 a także, nawet, a mianowicie ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do odrzutu / uniknąć kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie wejść do (acc) dom on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić on / ona / on / sama picia partii; napój a także, nawet, a mianowicie przaśny ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie jeść
Rdz:19:3 kai\ katebia/DZeto au)tou/s, kai\ e)Xe/klinan pro\s au)to\n kai\ ei)sE=lTon ei)s tE\n oi)ki/an au)tou=. kai\ e)poi/Esen au)toi=s po/ton, kai\ a)DZu/mous e)/pePSen au)toi=s, kai\ e)/fagon.
Rdz:19:3 kai katebiaDZeto autus, kai eXeklinan pros auton kai eisElTon eis tEn oikian autu. kai epoiEsen autois poton, kai aDZymus epePSen autois, kai efagon.
Rdz:19:3 C V1I_IMI3S RD_APM C VAI_AAI3P P RD_ASM C VBI_AAI3P P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DPM A1_ASM C A1B_APM VAI_AAI3S RD_DPM C VBI_AAI3P
Rdz:19:3 and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to recoil/avoid toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to enter into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely to do/make he/she/it/same drinking party; drink and also, even, namely unleavened ć he/she/it/same and also, even, namely to eat
Rdz:19:3 and   them/same (acc) and they-RECOIL/AVOID-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (dat) drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) and unleavened ([Adj] acc)   them/same (dat) and I-EAT-ed, they-EAT-ed
Rdz:19:3 Rdz_19:3_1 Rdz_19:3_2 Rdz_19:3_3 Rdz_19:3_4 Rdz_19:3_5 Rdz_19:3_6 Rdz_19:3_7 Rdz_19:3_8 Rdz_19:3_9 Rdz_19:3_10 Rdz_19:3_11 Rdz_19:3_12 Rdz_19:3_13 Rdz_19:3_14 Rdz_19:3_15 Rdz_19:3_16 Rdz_19:3_17 Rdz_19:3_18 Rdz_19:3_19 Rdz_19:3_20 Rdz_19:3_21 Rdz_19:3_22 Rdz_19:3_23
Rdz:19:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:4 πρὸ τοῦ κοιμηθῆναι καὶ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως οἱ Σοδομῖται περιεκύκλωσαν τὴν οἰκίαν ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, ἅπας ὁ λαὸς ἅμα,
Rdz:19:4 But before they went to sleep, the men of the city, the Sodomites, compassed the house, both young and old, all the people together. (Genesis 19:4 Brenton)
Rdz:19:4 Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, (Rdz 19:4 BT_4)
Rdz:19:4 πρὸ τοῦ κοιμηθῆναι καὶ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως οἱ Σοδομῖται περιεκύκλωσαν τὴν οἰκίαν ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, ἅπας λαὸς ἅμα,
Rdz:19:4 πρό ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἀπό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἅμα
Rdz:19:4 przed (gen) spoczywać / uśpienia a także, nawet, a mianowicie mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". miasto ? okrążyć dom od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem młody człowiek aż do; świt starszy każdy ludzie w tym samym czasie
Rdz:19:4 pro\ tou= koimETE=nai kai\ oi( a)/ndres tE=s po/leOs oi( *sodomi=tai perieku/klOsan tE\n oi)ki/an a)po\ neani/skou e(/Os presbute/rou, a(/pas o( lao\s a(/ma,
Rdz:19:4 pro tu koimETEnai kai hoi andres tEs poleOs hoi sodomitai periekyklOsan tEn oikian apo neanisku heOs presbyteru, hapas ho laos hama,
Rdz:19:4 P RA_GSN VC_APN C RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF RA_NPM N1M_NPM VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF P N2_GSM P A1A_GSMC A3_NSM RA_NSM N2_NSM D
Rdz:19:4 before (+gen) the to repose/sleep and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city the ć to encircle the house from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing young man until; dawn elder every the people at the same time
Rdz:19:4 before (+gen) the (gen) to-be-REPOSE/SLEEP-ed and the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) city (gen) the (nom)   they-ENCIRCLE-ed the (acc) house (acc) away from (+gen) young man (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) elder ([Adj] gen) every (nom|voc) the (nom) people (nom) at the same time
Rdz:19:4 Rdz_19:4_1 Rdz_19:4_2 Rdz_19:4_3 Rdz_19:4_4 Rdz_19:4_5 Rdz_19:4_6 Rdz_19:4_7 Rdz_19:4_8 Rdz_19:4_9 Rdz_19:4_10 Rdz_19:4_11 Rdz_19:4_12 Rdz_19:4_13 Rdz_19:4_14 Rdz_19:4_15 Rdz_19:4_16 Rdz_19:4_17 Rdz_19:4_18 Rdz_19:4_19 Rdz_19:4_20 Rdz_19:4_21
Rdz:19:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:5 καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λωτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν Ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς.
Rdz:19:5 And they called out Lot, and said to him, Where are the men that went in to thee this night? bring them out to us that we may be with them. (Genesis 19:5 Brenton)
Rdz:19:5 wywołali Lota i rzekli do niego: «Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!» (Rdz 19:5 BT_4)
Rdz:19:5 καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λωτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν Ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς.
Rdz:19:5 καί   ὁ ἡ τό Λώτ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα συγ·γίνομαι [LXX] (συν+γιν-, -, 2nd συν+γεν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:19:5 a także, nawet, a mianowicie ? Los a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama gdzie iść; być mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". wejść kierunku (wg, gen, dat) ty; twój / twoje (SG) noc wyprowadzenie on / ona / on / sama kierunku (wg, gen, dat) JA żeby / ażeby / bo do ??? on / ona / on / sama
Rdz:19:5 kai\ e)Xekalou=nto to\n *lOt kai\ e)/legon pro\s au)to/n *pou= ei)sin oi( a)/ndres oi( ei)selTo/ntes pro\s se\ tE\n nu/kta; e)Xa/gage au)tou\s pro\s E(ma=s, i(/na suggenO/meTa au)toi=s.
Rdz:19:5 kai eXekalunto ton lOt kai elegon pros auton pu eisin hoi andres hoi eiselTontes pros se tEn nykta; eXagage autus pros hEmas, hina syngenOmeTa autois.
Rdz:19:5 C V2I_IMI3P RA_ASM N_ASM C V1I_IAI3P P RD_ASM D V9_PAI3P RA_NPM N3_NPM RA_NPM VB_AAPNPM P RP_AS RA_ASF N3_ASF VB_AAD2S RD_APM P RP_AP C VB_AMS1P RD_DPM
Rdz:19:5 and also, even, namely ć the Lot and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same where to go; to be the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to enter toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the night to lead out he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to ??? he/she/it/same
Rdz:19:5 and   the (acc) Lot (indecl) and I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) where he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) upon ENTER-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) night (acc) do-LEAD-you(sg)-OUT! them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) so that / in order to /because we-should-be-???-ed them/same (dat)
Rdz:19:5 Rdz_19:5_1 Rdz_19:5_2 Rdz_19:5_3 Rdz_19:5_4 Rdz_19:5_5 Rdz_19:5_6 Rdz_19:5_7 Rdz_19:5_8 Rdz_19:5_9 Rdz_19:5_10 Rdz_19:5_11 Rdz_19:5_12 Rdz_19:5_13 Rdz_19:5_14 Rdz_19:5_15 Rdz_19:5_16 Rdz_19:5_17 Rdz_19:5_18 Rdz_19:5_19 Rdz_19:5_20 Rdz_19:5_21 Rdz_19:5_22 Rdz_19:5_23 Rdz_19:5_24 Rdz_19:5_25
Rdz:19:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:6 ἐξῆλθεν δὲ Λωτ πρὸς αὐτοὺς πρὸς τὸ πρόθυρον, τὴν δὲ θύραν προσέῳξεν ὀπίσω αὐτοῦ.
Rdz:19:6 And Lot went out to them to the porch, and he shut the door after him, (Genesis 19:6 Brenton)
Rdz:19:6 Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, (Rdz 19:6 BT_4)
Rdz:19:6 ἐξῆλθεν δὲ Λωτ πρὸς αὐτοὺς πρὸς τὸ πρόθυρον, τὴν δὲ θύραν προσέῳξεν ὀπίσω αὐτοῦ.
Rdz:19:6 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Λώτ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δέ θύρα, -ας, ἡ   ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:19:6 ujawnić się zaś Los kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama kierunku (wg, gen, dat) ? zaś drzwi bramy ? za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama
Rdz:19:6 e)XE=lTen de\ *lOt pro\s au)tou\s pro\s to\ pro/Turon, tE\n de\ Tu/ran prose/O|Xen o)pi/sO au)tou=.
Rdz:19:6 eXElTen de lOt pros autus pros to proTyron, tEn de Tyran proseOXen opisO autu.
Rdz:19:6 VBI_AAI3S x N_NSM P RD_APM P RA_ASN N2N_ASN RA_ASF x N1A_ASF VAI_AAI3S P RD_GSM
Rdz:19:6 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Lot toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] door gate ć behind back, behind, after he/she/it/same
Rdz:19:6 he/she/it-COME-ed-OUT Yet Lot (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (acc) Yet door (acc)   behind him/it/same (gen)
Rdz:19:6 Rdz_19:6_1 Rdz_19:6_2 Rdz_19:6_3 Rdz_19:6_4 Rdz_19:6_5 Rdz_19:6_6 Rdz_19:6_7 Rdz_19:6_8 Rdz_19:6_9 Rdz_19:6_10 Rdz_19:6_11 Rdz_19:6_12 Rdz_19:6_13 Rdz_19:6_14
Rdz:19:6 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:7 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Μηδαμῶς, ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε.
Rdz:19:7 and said to them, By no means, brethren, do not act villanously. (Genesis 19:7 Brenton)
Rdz:19:7 rzekł im: «Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku! (Rdz 19:7 BT_4)
Rdz:19:7 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Μηδαμῶς, ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε.
Rdz:19:7 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ πρός αὐτός αὐτή αὐτό μηδαμῶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί μή πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -)
Rdz:19:7 powiedzieć / powiedzieć zaś kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama zdecydowanie nie brat nie do zła
Rdz:19:7 ei)=pen de\ pro\s au)tou/s *mEdamO=s, a)delfoi/, mE\ ponEreu/sEsTe.
Rdz:19:7 eipen de pros autus mEdamOs, adelfoi, mE ponEreusEsTe.
Rdz:19:7 VBI_AAI3S x P RD_APM D N2_VPM D VA_AMS2P
Rdz:19:7 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same certainly not brother not to evil
Rdz:19:7 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) certainly not brothers (nom|voc) not you(pl)-should-be-EVIL-ed
Rdz:19:7 Rdz_19:7_1 Rdz_19:7_2 Rdz_19:7_3 Rdz_19:7_4 Rdz_19:7_5 Rdz_19:7_6 Rdz_19:7_7 Rdz_19:7_8
Rdz:19:7 x x x x x x x x
Rdz:19:8 εἰσὶν δέ μοι δύο θυγατέρες, αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα· ἐξάξω αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς, καὶ χρήσασθε αὐταῖς, καθὰ ἂν ἀρέσκῃ ὑμῖν· μόνον εἰς τοὺς ἄνδρας τούτους μὴ ποιήσητε μηδὲν ἄδικον, οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου.
Rdz:19:8 But I have two daughters, who have not known a man. I will bring them out to you, and do ye use them as it may please you, only do not injury to these men, to avoid which they came under the shelter of my roof. (Genesis 19:8 Brenton)
Rdz:19:8 Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!» (Rdz 19:8 BT_4)
Rdz:19:8 εἰσὶν δέ μοι δύο θυγατέρες, αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα· ἐξάξω αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς, καὶ χρήσασθε αὐταῖς, καθὰ ἂν ἀρέσκῃ ὑμῖν· μόνον εἰς τοὺς ἄνδρας τούτους μὴ ποιήσητε μηδὲν ἄδικον, οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου.
Rdz:19:8 εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) ἄν ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ἄ·δικος -ον οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό δοκός, -οῦ, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:19:8 iść; być zaś JA dwa córka który / którego / których ??? przed nierównym oddechem wiedzieć i. e. rozpoznać. mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". wyprowadzenie on / ona / on / sama kierunku (wg, gen, dat) ty a także, nawet, a mianowicie w użyciu / uczta (zysk, doradztwo) on / ona / on / sama zgodnie z którym kiedykolwiek (jeśli w ogóle) proszę ty tylko; Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz ????????? G2651 siebie, tylko, tylko, sam) do (acc) mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] nie robić / zrobić niejeden niesprawiedliwy gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których na skutek, na rzecz wejść mocy (ACC), przez (gen) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem schronisko Belka; spodziewać się wydawać, proszę, by się wydawać dobre JA
Rdz:19:8 ei)si\n de/ moi du/o Tugate/res, ai(\ ou)k e)/gnOsan a)/ndra· e)Xa/XO au)ta\s pro\s u(ma=s, kai\ CHrE/sasTe au)tai=s, kaTa\ a)/n a)re/skE| u(mi=n· mo/non ei)s tou\s a)/ndras tou/tous mE\ poiE/sEte mEde\n a)/dikon, ou(= ei(/neken ei)sE=lTon u(po\ tE\n ske/pEn tO=n dokO=n mou.
Rdz:19:8 eisin de moi dyo Tygateres, hai uk egnOsan andra· eXaXO autas pros hymas, kai CHrEsasTe autais, kaTa an areskE hymin· monon eis tus andras tutus mE poiEsEte mEden adikon, hu heineken eisElTon hypo tEn skepEn tOn dokOn mu.
Rdz:19:8 V9_PAI3P x RP_DS M N3_NPF RR_NPF D VZI_AAI3P N3_ASM VF_FAI1S RD_APF P RP_AP C VA_AMD2P RD_DPF D x V1_PAS3S RP_DP D P RA_APM N3_APM RD_APM D VA_AAS2P A3P_ASN A1B_ASN RR_GSM P VBI_AAI3P P RA_ASF N1_ASF RA_GPF N2_GPF RP_GS
Rdz:19:8 to go; to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I two daughter who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to lead out he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely to use/treat (profit, advise) he/she/it/same according to which ever (if ever) to please you only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) into (+acc) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] not to do/make not one unjust where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which owing to for, for the sake of to enter under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the shelter the beam; to expect to seem, to please, to seem good to I
Rdz:19:8 he/she/it-is-GO-ing; they-are Yet me (dat) two (nom, acc, gen) daughters (nom|voc) who/whom/which (nom) not they-KNOW-ed man, husband (acc) I-will-LEAD-OUT them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and be-you(pl)-USE/TREAT-ed! them/same (dat) according to which ever you(sg)-are-being-PLEASE-ed, he/she/it-should-be-PLEASE-ing, you(sg)-should-be-being-PLEASE-ed you(pl) (dat) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) men, husbands (acc) these (acc) not you(pl)-should-DO/MAKE not one (nom|acc) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) owing to I-ENTER-ed, they-ENTER-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) shelter (acc) the (gen) beams (gen); while GLORY-ing (nom) me (gen)
Rdz:19:8 Rdz_19:8_1 Rdz_19:8_2 Rdz_19:8_3 Rdz_19:8_4 Rdz_19:8_5 Rdz_19:8_6 Rdz_19:8_7 Rdz_19:8_8 Rdz_19:8_9 Rdz_19:8_10 Rdz_19:8_11 Rdz_19:8_12 Rdz_19:8_13 Rdz_19:8_14 Rdz_19:8_15 Rdz_19:8_16 Rdz_19:8_17 Rdz_19:8_18 Rdz_19:8_19 Rdz_19:8_20 Rdz_19:8_21 Rdz_19:8_22 Rdz_19:8_23 Rdz_19:8_24 Rdz_19:8_25 Rdz_19:8_26 Rdz_19:8_27 Rdz_19:8_28 Rdz_19:8_29 Rdz_19:8_30 Rdz_19:8_31 Rdz_19:8_32 Rdz_19:8_33 Rdz_19:8_34 Rdz_19:8_35 Rdz_19:8_36 Rdz_19:8_37 Rdz_19:8_38
Rdz:19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:9 εἶπαν δέ Ἀπόστα ἐκεῖ. εἷς ἦλθες παροικεῖν· μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν; νῦν οὖν σὲ κακώσομεν μᾶλλον ἢ ἐκείνους. καὶ παρεβιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν Λωτ σφόδρα καὶ ἤγγισαν συντρῖψαι τὴν θύραν.
Rdz:19:9 And they said to him, Stand back there, thou camest in to sojourn, was it also to judge? Now then we would harm thee more than them. And they pressed hard on the man, even Lot, and they drew nigh to break the door. (Genesis 19:9 Brenton)
Rdz:19:9 Ale oni krzyknęli: «Odejdź precz!» I mówili: «Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi!» I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. (Rdz 19:9 BT_4)
Rdz:19:9 εἶπαν δέ Ἀπόστα ἐκεῖ. εἷς ἦλθες παροικεῖν· μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν; νῦν οὖν σὲ κακώσομεν μᾶλλον ἐκείνους. καὶ παρεβιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν Λωτ σφόδρα καὶ ἤγγισαν συντρῖψαι τὴν θύραν.
Rdz:19:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἐκεῖ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) μή καί κρίσις, -εως, ἡ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) νῦν οὖν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) μᾶλλον ἤ[1] ἐκεῖνος -η -ο καί παρα·βιάζομαι (παρα+βιαζ-, -, παρα+βια·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό Λώτ, ὁ σφόδρα καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ
Rdz:19:9 powiedzieć / powiedzieć zaś aby odłączyć tam jeden przyjść mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z ????????) nie a także, nawet, a mianowicie Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić teraz Dlatego też /, a następnie ty; twój / twoje (SG) aby rzeczy trudne dla więcej / a (zamiast) lub że a także, nawet, a mianowicie ograniczyć mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". Los gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny a także, nawet, a mianowicie się w pobliżu (zbliżyć, być nieuchronne, na wyciągnięcie ręki, w pobliżu, przychodzić, (podejście)) złamać, aby całkowicie zniszczyć, złamać (w sztukach) drzwi bramy
Rdz:19:9 ei)=pan de/ *)apo/sta e)kei=. ei(=s E)=lTes paroikei=n· mE\ kai\ kri/sin kri/nein; nu=n ou)=n se\ kakO/somen ma=llon E)\ e)kei/nous. kai\ parebia/DZonto to\n a)/ndra to\n *lOt sfo/dra kai\ E)/ggisan suntri=PSai tE\n Tu/ran.
Rdz:19:9 eipan de aposta ekei. heis ElTes paroikein· mE kai krisin krinein; nyn un se kakOsomen mallon E ekeinus. kai parebiaDZonto ton andra ton lOt sfodra kai Engisan syntriPSai tEn Tyran.
Rdz:19:9 VAI_AAI3P x VA_AAD2S D A3_NSM VBI_AAI2S V2_PAN D C N3I_ASF V1_PAN D x RP_AS VF_FAI1P D C RD_APM C V1I_IMI3P RA_ASM N3_ASM RA_ASM N_ASM D C VAI_AAI3P VA_AAN RA_ASF N1A_ASF
Rdz:19:9 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to disengage there one to come to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) not and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn now therefore/then you; your/yours(sg) to make things difficult for more/rather (instead) or that and also, even, namely to constrain the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the Lot vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) to break to crush completely, break (in pieces) the door gate
Rdz:19:9 they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) Yet do-DISENGAGE-you(sg)! there one (nom) you(sg)-COME-ed to-be-DWELL-ing--NEAR not and judgment (acc) to-be-JUDGE-ing, to-will-JUDGE now therefore/then you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) we-will-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR more/rather or those (acc) and they-were-being-CONSTRAIN-ed the (acc) man, husband (acc) the (acc) Lot (indecl) vehement, and they-NEAR-ed to-BREAK, be-you(sg)-BREAK-ed!, he/she/it-happens-to-BREAK (opt) the (acc) door (acc)
Rdz:19:9 Rdz_19:9_1 Rdz_19:9_2 Rdz_19:9_3 Rdz_19:9_4 Rdz_19:9_5 Rdz_19:9_6 Rdz_19:9_7 Rdz_19:9_8 Rdz_19:9_9 Rdz_19:9_10 Rdz_19:9_11 Rdz_19:9_12 Rdz_19:9_13 Rdz_19:9_14 Rdz_19:9_15 Rdz_19:9_16 Rdz_19:9_17 Rdz_19:9_18 Rdz_19:9_19 Rdz_19:9_20 Rdz_19:9_21 Rdz_19:9_22 Rdz_19:9_23 Rdz_19:9_24 Rdz_19:9_25 Rdz_19:9_26 Rdz_19:9_27 Rdz_19:9_28 Rdz_19:9_29 Rdz_19:9_30
Rdz:19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:10 ἐκτείναντες δὲ οἱ ἄνδρες τὰς χεῖρας εἰσεσπάσαντο τὸν Λωτ πρὸς ἑαυτοὺς εἰς τὸν οἶκον καὶ τὴν θύραν τοῦ οἴκου ἀπέκλεισαν·
Rdz:19:10 And the men stretched forth their hands and drew Lot in to them into the house, and shut the door of the house. (Genesis 19:10 Brenton)
Rdz:19:10 Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi. (Rdz 19:10 BT_4)
Rdz:19:10 ἐκτείναντες δὲ οἱ ἄνδρες τὰς χεῖρας εἰσεσπάσαντο τὸν Λωτ πρὸς ἑαυτοὺς εἰς τὸν οἶκον καὶ τὴν θύραν τοῦ οἴκου ἀπέκλεισαν·
Rdz:19:10 ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν εἰσ·σπάομαι [LXX] (-, -, εισ+σπα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Λώτ, ὁ πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-)
Rdz:19:10 rozszerzenie zaś mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". ręka do ??? Los kierunku (wg, gen, dat) self / our- / your- / się do (acc) dom a także, nawet, a mianowicie drzwi bramy dom; mieszkać do ???
Rdz:19:10 e)ktei/nantes de\ oi( a)/ndres ta\s CHei=ras ei)sespa/santo to\n *lOt pro\s e(autou\s ei)s to\n oi)=kon kai\ tE\n Tu/ran tou= oi)/kou a)pe/kleisan·
Rdz:19:10 ekteinantes de hoi andres tas CHeiras eisespasanto ton lOt pros heautus eis ton oikon kai tEn Tyran tu oiku apekleisan·
Rdz:19:10 VA_AAPNPM x RA_NPM N3_NPM RA_APF N3_APF VAI_AMI3P RA_ASM N_ASM P RD_APM P RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3P
Rdz:19:10 to extend δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the hand to ??? the Lot toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves into (+acc) the house and also, even, namely the door gate the house; to dwell to ???
Rdz:19:10 upon EXTEND-ing (nom|voc) Yet the (nom) men, husbands (nom|voc) the (acc) hands (acc) they-were-???-ed the (acc) Lot (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) selves (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) and the (acc) door (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! they-???-ed
Rdz:19:10 Rdz_19:10_1 Rdz_19:10_2 Rdz_19:10_3 Rdz_19:10_4 Rdz_19:10_5 Rdz_19:10_6 Rdz_19:10_7 Rdz_19:10_8 Rdz_19:10_9 Rdz_19:10_10 Rdz_19:10_11 Rdz_19:10_12 Rdz_19:10_13 Rdz_19:10_14 Rdz_19:10_15 Rdz_19:10_16 Rdz_19:10_17 Rdz_19:10_18 Rdz_19:10_19 Rdz_19:10_20
Rdz:19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:11 τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς θύρας τοῦ οἴκου ἐπάταξαν ἀορασίᾳ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ παρελύθησαν ζητοῦντες τὴν θύραν.
Rdz:19:11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, and they were wearied with seeking the door. (Genesis 19:11 Brenton)
Rdz:19:11 Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. (Rdz 19:11 BT_4)
Rdz:19:11 τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς θύρας τοῦ οἴκου ἐπάταξαν ἀορασίᾳ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ παρελύθησαν ζητοῦντες τὴν θύραν.
Rdz:19:11 ὁ ἡ τό δέ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   ἀπό μικρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ
Rdz:19:11 zaś mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". być na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem drzwi bramy dom; mieszkać aby porazić ? od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem mała [zobacz mikro] aż do; świt wielki a także, nawet, a mianowicie paraliżować szukać drzwi bramy
Rdz:19:11 tou\s de\ a)/ndras tou\s o)/ntas e)pi\ tE=s Tu/ras tou= oi)/kou e)pa/taXan a)orasi/a| a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou, kai\ parelu/TEsan DZEtou=ntes tE\n Tu/ran.
Rdz:19:11 tus de andras tus ontas epi tEs Tyras tu oiku epataXan aorasia apo mikru heOs megalu, kai parelyTEsan DZEtuntes tEn Tyran.
Rdz:19:11 RA_APM x N3_APM RA_APM V9_PAPAPM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3P N1A_DSF P A1A_GSM P A1_GSM C VCI_API3P V2_PAPNPM RA_ASF N1A_ASF
Rdz:19:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the house; to dwell to smite ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] until; dawn great and also, even, namely to paralyze to seek the door gate
Rdz:19:11 the (acc) Yet men, husbands (acc) the (acc) while being (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! they-SMITE-ed   away from (+gen) small ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen) and they-were-PARALYZE-ed while SEEK-ing (nom|voc) the (acc) door (acc)
Rdz:19:11 Rdz_19:11_1 Rdz_19:11_2 Rdz_19:11_3 Rdz_19:11_4 Rdz_19:11_5 Rdz_19:11_6 Rdz_19:11_7 Rdz_19:11_8 Rdz_19:11_9 Rdz_19:11_10 Rdz_19:11_11 Rdz_19:11_12 Rdz_19:11_13 Rdz_19:11_14 Rdz_19:11_15 Rdz_19:11_16 Rdz_19:11_17 Rdz_19:11_18 Rdz_19:11_19 Rdz_19:11_20 Rdz_19:11_21
Rdz:19:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:12 Εἶπαν δὲ οἱ ἄνδρες πρὸς Λωτ Ἔστιν τίς σοι ὧδε, γαμβροὶ ἢ υἱοὶ ἢ θυγατέρες; ἢ εἴ τίς σοι ἄλλος ἔστιν ἐν τῇ πόλει, ἐξάγαγε ἐκ τοῦ τόπου τούτου·
Rdz:19:12 And the men said to Lot, Hast thou here sons-in-law, or sons or daughters, or if thou hast any other friend in the city, bring them out of this place. (Genesis 19:12 Brenton)
Rdz:19:12 A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: «Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. (Rdz 19:12 BT_4)
Rdz:19:12 Εἶπαν δὲ οἱ ἄνδρες πρὸς Λωτ Ἔστιν τίς σοι ὧδε, γαμβροὶ υἱοὶ θυγατέρες; εἴ τίς σοι ἄλλος ἔστιν ἐν τῇ πόλει, ἐξάγαγε ἐκ τοῦ τόπου τούτου·
Rdz:19:12 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πρός Λώτ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὧδε   ἤ[1] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἤ[1] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἤ[1] εἰ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:19:12 powiedzieć / powiedzieć zaś mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". kierunku (wg, gen, dat) Los być kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub tutaj ? lub syn lub córka lub Jeśli kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub inny być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między miasto wyprowadzenie z (gen) ?? przed samogłoskami miejsce to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ]
Rdz:19:12 *ei)=pan de\ oi( a)/ndres pro\s *lOt *)/estin ti/s soi O(=de, gambroi\ E)\ ui(oi\ E)\ Tugate/res; E)\ ei)/ ti/s soi a)/llos e)/stin e)n tE=| po/lei, e)Xa/gage e)k tou= to/pou tou/tou·
Rdz:19:12 eipan de hoi andres pros lOt estin tis soi hOde, gambroi E hyioi E Tygateres; E ei tis soi allos estin en tE polei, eXagage ek tu topu tutu·
Rdz:19:12 VAI_AAI3P x RA_NPM N3_NPM P N_ASM V9_PAI3S RI_NSM RP_DS D N2_NPM C N2_NPM C N3_NPF C C RI_NSM RP_DS RD_NSM V9_PAI3S P RA_DSF N3I_DSF VB_AAD2S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Rdz:19:12 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". toward (+acc,+gen,+dat) Lot to be who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub here ć or son or daughter or if who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub other to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:19:12 they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) Yet the (nom) men, husbands (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Lot (indecl) he/she/it-is who/what/why (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) here   or sons (nom|voc) or daughters (nom|voc) or if who/what/why (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) other (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) do-LEAD-you(sg)-OUT! out of (+gen) the (gen) place (gen) this (gen)
Rdz:19:12 Rdz_19:12_1 Rdz_19:12_2 Rdz_19:12_3 Rdz_19:12_4 Rdz_19:12_5 Rdz_19:12_6 Rdz_19:12_7 Rdz_19:12_8 Rdz_19:12_9 Rdz_19:12_10 Rdz_19:12_11 Rdz_19:12_12 Rdz_19:12_13 Rdz_19:12_14 Rdz_19:12_15 Rdz_19:12_16 Rdz_19:12_17 Rdz_19:12_18 Rdz_19:12_19 Rdz_19:12_20 Rdz_19:12_21 Rdz_19:12_22 Rdz_19:12_23 Rdz_19:12_24 Rdz_19:12_25 Rdz_19:12_26 Rdz_19:12_27 Rdz_19:12_28 Rdz_19:12_29
Rdz:19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:13 ὅτι ἀπόλλυμεν ἡμεῖς τὸν τόπον τοῦτον, ὅτι ὑψώθη ἡ κραυγὴ αὐτῶν ἐναντίον κυρίου, καὶ ἀπέστειλεν ἡμᾶς κύριος ἐκτρῖψαι αὐτήν.
Rdz:19:13 For we are going to destroy this place; for their cry has been raised up before the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. (Genesis 19:13 Brenton)
Rdz:19:13 Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć». (Rdz 19:13 BT_4)
Rdz:19:13 ὅτι ἀπόλλυμεν ἡμεῖς τὸν τόπον τοῦτον, ὅτι ὑψώθη κραυγὴ αὐτῶν ἐναντίον κυρίου, καὶ ἀπέστειλεν ἡμᾶς κύριος ἐκτρῖψαι αὐτήν.
Rdz:19:13 ὅτι ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:19:13 dlatego, że do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie JA miejsce to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] dlatego, że podnieść / wysoko płakać krzyczeć (????????) on / ona / on / sama z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie zamawiać JA panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do ??? on / ona / on / sama
Rdz:19:13 o(/ti a)po/llumen E(mei=s to\n to/pon tou=ton, o(/ti u(PSO/TE E( kraugE\ au)tO=n e)nanti/on kuri/ou, kai\ a)pe/steilen E(ma=s ku/rios e)ktri=PSai au)tE/n.
Rdz:19:13 hoti apollymen hEmeis ton topon tuton, hoti hyPSOTE hE kraugE autOn enantion kyriu, kai apesteilen hEmas kyrios ektriPSai autEn.
Rdz:19:13 C V5_PAI1P RP_NP RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GPM P N2_GSM C VAI_AAI3S RP_AP N2_NSM VA_AAN RD_ASF
Rdz:19:13 because/that to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing I the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to elevate/set high the cry shout (κραυγάζω) he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? he/she/it/same
Rdz:19:13 because/that we-are-LOSE/DESTROY-ing we (nom) the (acc) place (acc) this (acc) because/that he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) cry (nom|voc) them/same (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed us (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) her/it/same (acc)
Rdz:19:13 Rdz_19:13_1 Rdz_19:13_2 Rdz_19:13_3 Rdz_19:13_4 Rdz_19:13_5 Rdz_19:13_6 Rdz_19:13_7 Rdz_19:13_8 Rdz_19:13_9 Rdz_19:13_10 Rdz_19:13_11 Rdz_19:13_12 Rdz_19:13_13 Rdz_19:13_14 Rdz_19:13_15 Rdz_19:13_16 Rdz_19:13_17 Rdz_19:13_18 Rdz_19:13_19
Rdz:19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:14 ἐξῆλθεν δὲ Λωτ καὶ ἐλάλησεν πρὸς τοὺς γαμβροὺς αὐτοῦ τοὺς εἰληφότας τὰς θυγατέρας αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ἀνάστητε καὶ ἐξέλθατε ἐκ τοῦ τόπου τούτου, ὅτι ἐκτρίβει κύριος τὴν πόλιν. ἔδοξεν δὲ γελοιάζειν ἐναντίον τῶν γαμβρῶν αὐτοῦ.
Rdz:19:14 And Lot went out, and spoke to his sons-in-law who had married his daughters, and said, Rise up, and depart out of this place, for the Lord is about to destroy the city; but he seemed to be speaking absurdly before his sons-in-law. (Genesis 19:14 Brenton)
Rdz:19:14 Wyszedł więc Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako przyszli zięciowie mieli wziąć jego córki za żony: «Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć!» Oni jednak myśleli, że on żartuje. (Rdz 19:14 BT_4)
Rdz:19:14 ἐξῆλθεν δὲ Λωτ καὶ ἐλάλησεν πρὸς τοὺς γαμβροὺς αὐτοῦ τοὺς εἰληφότας τὰς θυγατέρας αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ἀνάστητε καὶ ἐξέλθατε ἐκ τοῦ τόπου τούτου, ὅτι ἐκτρίβει κύριος τὴν πόλιν. ἔδοξεν δὲ γελοιάζειν ἐναντίον τῶν γαμβρῶν αὐτοῦ.
Rdz:19:14 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Λώτ, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) δέ   ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:19:14 ujawnić się zaś Los a także, nawet, a mianowicie mówić kierunku (wg, gen, dat) ? on / ona / on / sama chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem córka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć wstać znosić, podnieść, wskrzesić a także, nawet, a mianowicie ujawnić się z (gen) ?? przed samogłoskami miejsce to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] dlatego, że do ??? panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. miasto spodziewać się wydawać, proszę, by się wydawać dobre zaś ? z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ? on / ona / on / sama
Rdz:19:14 e)XE=lTen de\ *lOt kai\ e)la/lEsen pro\s tou\s gambrou\s au)tou= tou\s ei)lEfo/tas ta\s Tugate/ras au)tou= kai\ ei)=pen *)ana/stEte kai\ e)Xe/lTate e)k tou= to/pou tou/tou, o(/ti e)ktri/bei ku/rios tE\n po/lin. e)/doXen de\ geloia/DZein e)nanti/on tO=n gambrO=n au)tou=.
Rdz:19:14 eXElTen de lOt kai elalEsen pros tus gambrus autu tus eilEfotas tas Tygateras autu kai eipen anastEte kai eXelTate ek tu topu tutu, hoti ektribei kyrios tEn polin. edoXen de geloiaDZein enantion tOn gambrOn autu.
Rdz:19:14 VBI_AAI3S x N_NSM C VAI_AAI3S P RA_APM N2_APM RD_GSM RA_APM VX_XAPAPM RA_APF N3_APF RD_GSM C VBI_AAI3S VH_AAD2P C VB_AAD2P P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C V1_PAI3S N2_NSM RA_ASF N3I_ASF VAI_AAI3S x V1_PAN P RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Rdz:19:14 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Lot and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) the ć he/she/it/same the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the daughter he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the city to expect to seem, to please, to seem good to δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the ć he/she/it/same
Rdz:19:14 he/she/it-COME-ed-OUT Yet Lot (indecl) and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   him/it/same (gen) the (acc) having TAKE HOLD OF-ed (acc) the (acc) daughters (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP and do-COME-you(pl)-OUT! out of (+gen) the (gen) place (gen) this (gen) because/that he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) city (acc) he/she/it-GLORY-ed Yet   in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   him/it/same (gen)
Rdz:19:14 Rdz_19:14_1 Rdz_19:14_2 Rdz_19:14_3 Rdz_19:14_4 Rdz_19:14_5 Rdz_19:14_6 Rdz_19:14_7 Rdz_19:14_8 Rdz_19:14_9 Rdz_19:14_10 Rdz_19:14_11 Rdz_19:14_12 Rdz_19:14_13 Rdz_19:14_14 Rdz_19:14_15 Rdz_19:14_16 Rdz_19:14_17 Rdz_19:14_18 Rdz_19:14_19 Rdz_19:14_20 Rdz_19:14_21 Rdz_19:14_22 Rdz_19:14_23 Rdz_19:14_24 Rdz_19:14_25 Rdz_19:14_26 Rdz_19:14_27 Rdz_19:14_28 Rdz_19:14_29 Rdz_19:14_30 Rdz_19:14_31 Rdz_19:14_32 Rdz_19:14_33 Rdz_19:14_34 Rdz_19:14_35
Rdz:19:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:15 ἡνίκα δὲ ὄρθρος ἐγίνετο, ἐπεσπούδαζον οἱ ἄγγελοι τὸν Λωτ λέγοντες Ἀναστὰς λαβὲ τὴν γυναῖκά σου καὶ τὰς δύο θυγατέρας σου, ἃς ἔχεις, καὶ ἔξελθε, ἵνα μὴ συναπόλῃ ταῖς ἀνομίαις τῆς πόλεως.
Rdz:19:15 But when it was morning, the angels hastened Lot, saying, Arise and take thy wife, and thy two daughters whom thou hast, and go forth; lest thou also be destroyed with the iniquities of the city. (Genesis 19:15 Brenton)
Rdz:19:15 Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: «Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta». (Rdz 19:15 BT_4)
Rdz:19:15 ἡνίκα δὲ ὄρθρος ἐγίνετο, ἐπεσπούδαζον οἱ ἄγγελοι τὸν Λωτ λέγοντες Ἀναστὰς λαβὲ τὴν γυναῖκά σου καὶ τὰς δύο θυγατέρας σου, ἃς ἔχεις, καὶ ἔξελθε, ἵνα μὴ συναπόλῃ ταῖς ἀνομίαις τῆς πόλεως.
Rdz:19:15 ἡνίκα δέ ὄρθρος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Λώτ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἵνα μή συν·απ·όλλυμι (-, συναπ+ολ(ε)·[σ]-/συναπ+ολε·σ-, συναπ+ολε·σ- or 2nd συναπ+ολ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Rdz:19:15 kiedy zaś świt stać się stać, stanie, ? Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) Los powiedzieć / powiedzieć wstać znosić, podnieść, wskrzesić chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie dwa córka ty; twój / twoje (SG) który / którego / których mieć a także, nawet, a mianowicie ujawnić się żeby / ażeby / bo nie unicestwić z bezprawie miasto
Rdz:19:15 E(ni/ka de\ o)/rTros e)gi/neto, e)pespou/daDZon oi( a)/ggeloi to\n *lOt le/gontes *)anasta\s labe\ tE\n gunai=ka/ sou kai\ ta\s du/o Tugate/ras sou, a(/s e)/CHeis, kai\ e)/XelTe, i(/na mE\ sunapo/lE| tai=s a)nomi/ais tE=s po/leOs.
Rdz:19:15 hEnika de orTros egineto, epespudaDZon hoi angeloi ton lOt legontes anastas labe tEn gynaika su kai tas dyo Tygateras su, has eCHeis, kai eXelTe, hina mE synapolE tais anomiais tEs poleOs.
Rdz:19:15 D x N2_NSM V1I_IMI3S V1I_IAI3P RA_NPM N2_NPM RA_ASM N_ASM V1_PAPNPM VH_AAPNSM VB_AAD2S RA_ASF N3K_ASF RP_GS C RA_APF M N3_APF RP_GS RR_APF V1_PAI2S C VB_AAD2S C D V5_PMS2S RA_DPF N1A_DPF RA_GSF N3I_GSF
Rdz:19:15 when δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] dawn to become become, happen ć the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the Lot to say/tell to stand up put up, raise, resurrect to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the woman/wife you; your/yours(sg) and also, even, namely the two daughter you; your/yours(sg) who/whom/which to have and also, even, namely to come out so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to annihilate with the lawlessness the city
Rdz:19:15 when Yet dawn (nom) he/she/it-was-being-BECOME-ed   the (nom) messengers/angels (nom|voc) the (acc) Lot (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) upon STand-ing-UP (nom|voc) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) woman/wife (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) two (nom, acc, gen) daughters (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-are-HAVE-ing and do-COME-you(sg)-OUT! so that / in order to /because not you(sg)-will-be-ANNIHILATE-ed-WITH, he/she/it-should-ANNIHILATE-WITH, you(sg)-should-be-ANNIHILATE-ed-WITH the (dat) lawlessnesss (dat) the (gen) city (gen)
Rdz:19:15 Rdz_19:15_1 Rdz_19:15_2 Rdz_19:15_3 Rdz_19:15_4 Rdz_19:15_5 Rdz_19:15_6 Rdz_19:15_7 Rdz_19:15_8 Rdz_19:15_9 Rdz_19:15_10 Rdz_19:15_11 Rdz_19:15_12 Rdz_19:15_13 Rdz_19:15_14 Rdz_19:15_15 Rdz_19:15_16 Rdz_19:15_17 Rdz_19:15_18 Rdz_19:15_19 Rdz_19:15_20 Rdz_19:15_21 Rdz_19:15_22 Rdz_19:15_23 Rdz_19:15_24 Rdz_19:15_25 Rdz_19:15_26 Rdz_19:15_27 Rdz_19:15_28 Rdz_19:15_29 Rdz_19:15_30 Rdz_19:15_31
Rdz:19:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:16 καὶ ἐταράχθησαν· καὶ ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν χειρῶν τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ φείσασθαι κύριον αὐτοῦ.
Rdz:19:16 And they were troubled, and the angels laid hold on his hand, and the hand of his wife, and the hands of his two daughters, in that the Lord spared him. (Genesis 19:16 Brenton)
Rdz:19:16 Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce - Pan bowiem litował się nad nim - i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto. (Rdz 19:16 BT_4)
Rdz:19:16 καὶ ἐταράχθησαν· καὶ ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν χειρῶν τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ φείσασθαι κύριον αὐτοῦ.
Rdz:19:16 καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:19:16 a także, nawet, a mianowicie zachwiać onieśmielać, mieszać, lawinę, drgania, zawstydzić, jar, żenować, zmieszać, przeszkadzać, roil, wzburzyć, szok, wymieszać a także, nawet, a mianowicie zajęcie / chwycić chwycić, być silny, aby wykorzystać, niedźwiedzia, przenoszenia, zatrzymania Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) ręka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ręka kobieta / żona on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ręcznie; gorzej dwa córka on / ona / on / sama w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między na zapas panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama
Rdz:19:16 kai\ e)tara/CHTEsan· kai\ e)kra/tEsan oi( a)/ggeloi tE=s CHeiro\s au)tou= kai\ tE=s CHeiro\s tE=s gunaiko\s au)tou= kai\ tO=n CHeirO=n tO=n du/o Tugate/rOn au)tou= e)n tO=| fei/sasTai ku/rion au)tou=.
Rdz:19:16 kai etaraCHTEsan· kai ekratEsan hoi angeloi tEs CHeiros autu kai tEs CHeiros tEs gynaikos autu kai tOn CHeirOn tOn dyo TygaterOn autu en tO feisasTai kyrion autu.
Rdz:19:16 C VQI_API3P C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSF N3_GSF RD_GSM C RA_GSF N3_GSF RA_GSF N3K_GSF RD_GSM C RA_GPM N3_GPF RA_GPF M N3_GPF RD_GSM P RA_DSN VA_AMN N2_ASM RD_GSM
Rdz:19:16 and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the hand he/she/it/same and also, even, namely the hand the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the hand; worse the two daughter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to spare lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same
Rdz:19:16 and they-were-UNSETTLE-ed and they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (nom) messengers/angels (nom|voc) the (gen) hand (gen) him/it/same (gen) and the (gen) hand (gen) the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) and the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) the (gen) two (nom, acc, gen) daughters (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SPARE-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Rdz:19:16 Rdz_19:16_1 Rdz_19:16_2 Rdz_19:16_3 Rdz_19:16_4 Rdz_19:16_5 Rdz_19:16_6 Rdz_19:16_7 Rdz_19:16_8 Rdz_19:16_9 Rdz_19:16_10 Rdz_19:16_11 Rdz_19:16_12 Rdz_19:16_13 Rdz_19:16_14 Rdz_19:16_15 Rdz_19:16_16 Rdz_19:16_17 Rdz_19:16_18 Rdz_19:16_19 Rdz_19:16_20 Rdz_19:16_21 Rdz_19:16_22 Rdz_19:16_23 Rdz_19:16_24 Rdz_19:16_25 Rdz_19:16_26 Rdz_19:16_27
Rdz:19:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:17 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω. καὶ εἶπαν Σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· μὴ περιβλέψῃς εἰς τὰ ὀπίσω μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ· εἰς τὸ ὄρος σῴζου, μήποτε συμπαραλημφθῇς.
Rdz:19:17 And it came to pass when they brought them out, that they said, Save thine own life by all means; look not round to that which is behind, nor stay in all the country round about, escape to the mountain, lest perhaps thou be overtaken together with them. (Genesis 19:17 Brenton)
Rdz:19:17 A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: «Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!» (Rdz 19:17 BT_4)
Rdz:19:17 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω. καὶ εἶπαν Σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· μὴ περιβλέψῃς εἰς τὰ ὀπίσω μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ· εἰς τὸ ὄρος σῴζου, μήποτε συμπαραλημφθῇς.
Rdz:19:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή μή περι·βλέπω (περι+βλεπ-, περι+βλεψ-, περι+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό περί·χωρος -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) μήποτε (μή ποτέ) συμ·παρα·λαμβάνω (συμπαρα+λαμβαν-, -, 2nd συμπαρα+λαβ-, -, -, συμπαρα+λημφ·θ-/συμπαρα+ληφ·θ-)
Rdz:19:17 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, kiedy wyprowadzenie on / ona / on / sama na zewnątrz; mieć; być dozwolone a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć zapisać, aby zapisać lub dostarczyć przed ruiną, lub zniszczenia, albo przed uszkodzeniem, ratunek, maści, zapisać zapisać, aby zapisać lub dostarczyć przed ruiną, lub zniszczenia, albo przed uszkodzeniem, ratunek, maści, zapisać się Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby nie do ??? do (acc) za plecami, z tyłu, po ???? przed ?? [Jednym przypadku: 1 P 5: 3]; Meda [mieszkaniec Mediów] spowodować stać w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania sąsiedni do (acc) wierzchowiec zapisać, aby zapisać lub dostarczyć przed ruiną, lub zniszczenia, albo przed uszkodzeniem, ratunek, maści, zapisać nigdy do ???
Rdz:19:17 kai\ e)ge/neto E(ni/ka e)XE/gagon au)tou\s e)/XO. kai\ ei)=pan *sO/|DZOn sO=|DZe tE\n seautou= PSuCHE/n· mE\ perible/PSE|s ei)s ta\ o)pi/sO mEde\ stE=|s e)n pa/sE| tE=| periCHO/rO|· ei)s to\ o)/ros sO/|DZou, mE/pote sumparalEmfTE=|s.
Rdz:19:17 kai egeneto hEnika eXEgagon autus eXO. kai eipan sODZOn sODZe tEn seautu PSyCHEn· mE periblePSEs eis ta opisO mEde stEs en pasE tE periCHOrO· eis to oros sODZu, mEpote symparalEmfTEs.
Rdz:19:17 C VBI_AMI3S D VBI_AAI3P RD_APM D C VAI_AAI3P V1_PAPNSM V1_PAD2S RA_ASF RD_GSM N1_ASF D VA_AAS2S P RA_APN P C VH_AAS2S P A1S_DSF RA_DSF A1B_DSF P RA_ASN N3E_ASN V1_PMD2S D VV_APS2S
Rdz:19:17 and also, even, namely to become become, happen when to lead out he/she/it/same outside; to have; to be permitted and also, even, namely to say/tell to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the yourself life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person not to ??? into (+acc) the behind back, behind, after μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the neighboring into (+acc) the mount to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save never to ???
Rdz:19:17 and he/she/it-was-BECOME-ed when I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT them/same (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) while SAVE-ing (nom) be-you(sg)-SAVE-ing! the (acc) yourself (gen) life (acc) not you(sg)-should-??? into (+acc) the (nom|acc) behind neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-CAUSE-TO-STand in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) neighboring ([Adj] dat) into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) be-you(sg)-being-SAVE-ed! never you(sg)-should-be-???-ed
Rdz:19:17 Rdz_19:17_1 Rdz_19:17_2 Rdz_19:17_3 Rdz_19:17_4 Rdz_19:17_5 Rdz_19:17_6 Rdz_19:17_7 Rdz_19:17_8 Rdz_19:17_9 Rdz_19:17_10 Rdz_19:17_11 Rdz_19:17_12 Rdz_19:17_13 Rdz_19:17_14 Rdz_19:17_15 Rdz_19:17_16 Rdz_19:17_17 Rdz_19:17_18 Rdz_19:17_19 Rdz_19:17_20 Rdz_19:17_21 Rdz_19:17_22 Rdz_19:17_23 Rdz_19:17_24 Rdz_19:17_25 Rdz_19:17_26 Rdz_19:17_27 Rdz_19:17_28 Rdz_19:17_29 Rdz_19:17_30
Rdz:19:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:18 εἶπεν δὲ Λωτ πρὸς αὐτούς Δέομαι, κύριε·
Rdz:19:18 And Lot said to them, I pray, Lord, (Genesis 19:18 Brenton)
Rdz:19:18 Ale Lot rzekł do nich: «Nie, panie mój! (Rdz 19:18 BT_4)
Rdz:19:18 εἶπεν δὲ Λωτ πρὸς αὐτούς Δέομαι, κύριε·
Rdz:19:18 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Λώτ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:19:18 powiedzieć / powiedzieć zaś Los kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama potrzebował / wymagają panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:19:18 ei)=pen de\ *lOt pro\s au)tou/s *de/omai, ku/rie·
Rdz:19:18 eipen de lOt pros autus deomai, kyrie·
Rdz:19:18 VBI_AAI3S x N_NSM P RD_APM V1_PMI1S N2_VSM
Rdz:19:18 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Lot toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to need/require lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:19:18 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Lot (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) I-am-being-NEED/REQUIRE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Rdz:19:18 Rdz_19:18_1 Rdz_19:18_2 Rdz_19:18_3 Rdz_19:18_4 Rdz_19:18_5 Rdz_19:18_6 Rdz_19:18_7
Rdz:19:18 x x x x x x x
Rdz:19:19 ἐπειδὴ εὗρεν ὁ παῖς σου ἔλεος ἐναντίον σου καὶ ἐμεγάλυνας τὴν δικαιοσύνην σου, ὃ ποιεῖς ἐπ’ ἐμέ, τοῦ ζῆν τὴν ψυχήν μου, ἐγὼ δὲ οὐ δυνήσομαι διασωθῆναι εἰς τὸ ὄρος, μὴ καταλάβῃ με τὰ κακὰ καὶ ἀποθάνω,
Rdz:19:19 since thy servant has found mercy before thee, and thou hast magnified thy righteousness, in what thou doest towards me that my soul may live, --but I shall not be able to escape to the mountain, lest perhaps the calamity overtake me and I die. (Genesis 19:19 Brenton)
Rdz:19:19 Jeśli darzysz twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie: bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. (Rdz 19:19 BT_4)
Rdz:19:19 ἐπειδὴ εὗρεν παῖς σου ἔλεος ἐναντίον σου καὶ ἐμεγάλυνας τὴν δικαιοσύνην σου, ποιεῖς ἐπ’ ἐμέ, τοῦ ζῆν τὴν ψυχήν μου, ἐγὼ δὲ οὐ δυνήσομαι διασωθῆναι εἰς τὸ ὄρος, μὴ καταλάβῃ με τὰ κακὰ καὶ ἀποθάνω,
Rdz:19:19 ἐπει·δή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) μή κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:19:19 ??? znaleźć Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) miłosierdzie z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie aby powiększyć / laud sprawiedliwość, prawość, sprawiedliwość, wypełnieniem Prawa ty; twój / twoje (SG) który / którego / których robić / zrobić na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem JA; mój / moja do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby JA JA zaś ??? przed nierównym oddechem na stanie aby zachowana do (acc) wierzchowiec nie pojąć, zrozumieć, zajęcia z umysłem, skazaniec, potępiają, przekonanie, łapać, wyprzedzać, JA niegodziwie czynić zło a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:19:19 e)peidE\ eu(=ren o( pai=s sou e)/leos e)nanti/on sou kai\ e)mega/lunas tE\n dikaiosu/nEn sou, o(\ poiei=s e)p’ e)me/, tou= DZE=n tE\n PSuCHE/n mou, e)gO\ de\ ou) dunE/somai diasOTE=nai ei)s to\ o)/ros, mE\ katala/bE| me ta\ kaka\ kai\ a)poTa/nO,
Rdz:19:19 epeidE heuren ho pais su eleos enantion su kai emegalynas tEn dikaiosynEn su, ho poieis ep’ eme, tu DZEn tEn PSyCHEn mu, egO de u dynEsomai diasOTEnai eis to oros, mE katalabE me ta kaka kai apoTanO,
Rdz:19:19 C VB_AAI3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS N3E_ASN P RP_GS C VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS RR_ASN V2_PAI2S P RP_AS RA_GSN V3_PAN RA_ASF N1_ASF RP_GS RP_NS x D VF_FMI1S VC_APN P RA_ASN N3E_ASN D VB_AAS3S RP_AS RA_NPN A1_NPN C VB_AAS1S
Rdz:19:19 ??? to find the child/servant you; your/yours(sg) mercy in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) and also, even, namely to magnify/laud the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) who/whom/which to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to able to preserved into (+acc) the mount not to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, I the wickedly to do evil and also, even, namely to die
Rdz:19:19 ??? he/she/it-FIND-ed the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-MAGNIFY/LAUD-ed the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-are-DO/MAKE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (gen) to-be-EXISTS-ing the (acc) life (acc) me (gen) I (nom) Yet not I-will-be-ABLE-ed to-be-PRESERVED-ed into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) not he/she/it-should-COMPREHEND, you(sg)-should-be-COMPREHEND-ed me (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and I-will-DIE, I-should-DIE
Rdz:19:19 Rdz_19:19_1 Rdz_19:19_2 Rdz_19:19_3 Rdz_19:19_4 Rdz_19:19_5 Rdz_19:19_6 Rdz_19:19_7 Rdz_19:19_8 Rdz_19:19_9 Rdz_19:19_10 Rdz_19:19_11 Rdz_19:19_12 Rdz_19:19_13 Rdz_19:19_14 Rdz_19:19_15 Rdz_19:19_16 Rdz_19:19_17 Rdz_19:19_18 Rdz_19:19_19 Rdz_19:19_20 Rdz_19:19_21 Rdz_19:19_22 Rdz_19:19_23 Rdz_19:19_24 Rdz_19:19_25 Rdz_19:19_26 Rdz_19:19_27 Rdz_19:19_28 Rdz_19:19_29 Rdz_19:19_30 Rdz_19:19_31 Rdz_19:19_32 Rdz_19:19_33 Rdz_19:19_34 Rdz_19:19_35 Rdz_19:19_36 Rdz_19:19_37
Rdz:19:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:20 ἰδοὺ ἡ πόλις αὕτη ἐγγὺς τοῦ καταφυγεῖν με ἐκεῖ, ἥ ἐστιν μικρά, ἐκεῖ σωθήσομαι· οὐ μικρά ἐστιν; καὶ ζήσεται ἡ ψυχή μου.
Rdz:19:20 Behold this city is near for me to escape thither, which is a small one, and there shall I be preserved, is it not little? and my soul shall live because of thee. (Genesis 19:20 Brenton)
Rdz:19:20 Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie». (Rdz 19:20 BT_4)
Rdz:19:20 ἰδοὺ πόλις αὕτη ἐγγὺς τοῦ καταφυγεῖν με ἐκεῖ, ἐστιν μικρά, ἐκεῖ σωθήσομαι· οὐ μικρά ἐστιν; καὶ ζήσεται ψυχή μου.
Rdz:19:20 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγγύς ὁ ἡ τό κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μικρός -ά -όν ἐκεῖ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μικρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:19:20 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), miasto to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] blisko do ucieczki w dół JA tam który / którego / których być mała [zobacz mikro] tam zapisać, aby zapisać lub dostarczyć przed ruiną, lub zniszczenia, albo przed uszkodzeniem, ratunek, maści, zapisać ??? przed nierównym oddechem mała [zobacz mikro] być a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) zimna pogoda; Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby JA
Rdz:19:20 i)dou\ E( po/lis au(/tE e)ggu\s tou= katafugei=n me e)kei=, E(/ e)stin mikra/, e)kei= sOTE/somai· ou) mikra/ e)stin; kai\ DZE/setai E( PSuCHE/ mou.
Rdz:19:20 idu hE polis hautE engys tu katafygein me ekei, hE estin mikra, ekei sOTEsomai· u mikra estin; kai DZEsetai hE PSyCHE mu.
Rdz:19:20 I RA_NSF N3I_NSF RD_NSF D RA_GSN VB_AAN RP_AS D RR_NSF V9_PAI3S A1A_NSF D VC_FPI1S D A1A_NSF V9_PAI3S C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS
Rdz:19:20 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] near the to down-flee I there who/whom/which to be small [see micro] there to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save οὐχ before rough breathing small [see micro] to be and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Rdz:19:20 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) city (nom) this (nom) near the (gen) to-DOWN-FLEE me (acc) there who/whom/which (nom) he/she/it-is small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) there I-will-be-SAVE-ed not small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is and he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen)
Rdz:19:20 Rdz_19:20_1 Rdz_19:20_2 Rdz_19:20_3 Rdz_19:20_4 Rdz_19:20_5 Rdz_19:20_6 Rdz_19:20_7 Rdz_19:20_8 Rdz_19:20_9 Rdz_19:20_10 Rdz_19:20_11 Rdz_19:20_12 Rdz_19:20_13 Rdz_19:20_14 Rdz_19:20_15 Rdz_19:20_16 Rdz_19:20_17 Rdz_19:20_18 Rdz_19:20_19 Rdz_19:20_20 Rdz_19:20_21 Rdz_19:20_22
Rdz:19:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:21 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἐθαύμασά σου τὸ πρόσωπον καὶ ἐπὶ τῷ ῥήματι τούτῳ τοῦ μὴ καταστρέψαι τὴν πόλιν, περὶ ἧς ἐλάλησας·
Rdz:19:21 And he said to him, Behold, I have had respect to thee also about this thing, that I should not overthrow the city about which thou hast spoken. (Genesis 19:21 Brenton)
Rdz:19:21 Odpowiedział mu: «Przychylam się i do tej twojej prośby; nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. (Rdz 19:21 BT_4)
Rdz:19:21 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἐθαύμασά σου τὸ πρόσωπον καὶ ἐπὶ τῷ ῥήματι τούτῳ τοῦ μὴ καταστρέψαι τὴν πόλιν, περὶ ἧς ἐλάλησας·
Rdz:19:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό καί ἐπί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μή κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ περί ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Rdz:19:21 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), być zaskoczony być podziwiał ty; twój / twoje (SG) twarz a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem oświadczenie oświadczenie, wypowiedź to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] nie do ??? miasto o (wg, gen) który / którego / których mówić
Rdz:19:21 kai\ ei)=pen au)tO=| *)idou\ e)Tau/masa/ sou to\ pro/sOpon kai\ e)pi\ tO=| r(E/mati tou/tO| tou= mE\ katastre/PSai tE\n po/lin, peri\ E(=s e)la/lEsas·
Rdz:19:21 kai eipen autO idu eTaumasa su to prosOpon kai epi tO rEmati tutO tu mE katastrePSai tEn polin, peri hEs elalEsas·
Rdz:19:21 C VBI_AAI3S RD_DSM I VAI_AAI1S RP_GS RA_ASN N2N_ASN C P RA_DSN N3M_DSN RD_DSN RA_GSN D VA_AAN RA_ASF N3I_ASF P RR_GSF VAI_AAI2S
Rdz:19:21 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to be surprised be marvelled at you; your/yours(sg) the face and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the not to ??? the city about (+acc,+gen) who/whom/which to speak
Rdz:19:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-SEE-ed! I-BE SURPRISED-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) declaration (dat) this (dat) the (gen) not to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) city (acc) about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-SPEAK-ed
Rdz:19:21 Rdz_19:21_1 Rdz_19:21_2 Rdz_19:21_3 Rdz_19:21_4 Rdz_19:21_5 Rdz_19:21_6 Rdz_19:21_7 Rdz_19:21_8 Rdz_19:21_9 Rdz_19:21_10 Rdz_19:21_11 Rdz_19:21_12 Rdz_19:21_13 Rdz_19:21_14 Rdz_19:21_15 Rdz_19:21_16 Rdz_19:21_17 Rdz_19:21_18 Rdz_19:21_19 Rdz_19:21_20 Rdz_19:21_21
Rdz:19:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:22 σπεῦσον οὖν τοῦ σωθῆναι ἐκεῖ· οὐ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα ἕως τοῦ σε εἰσελθεῖν ἐκεῖ. διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ἐκείνης Σηγωρ.
Rdz:19:22 Hasten therefore to escape thither, for I shall not be able to do anything until thou art come thither; therefore he called the name of that city, Segor. (Genesis 19:22 Brenton)
Rdz:19:22 Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz». Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. (Rdz 19:22 BT_4)
Rdz:19:22 σπεῦσον οὖν τοῦ σωθῆναι ἐκεῖ· οὐ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα ἕως τοῦ σε εἰσελθεῖν ἐκεῖ. διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ἐκείνης Σηγωρ.
Rdz:19:22 σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) οὖν ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκεῖ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο  
Rdz:19:22 do ??? Dlatego też /, a następnie zapisać, aby zapisać lub dostarczyć przed ruiną, lub zniszczenia, albo przed uszkodzeniem, ratunek, maści, zapisać tam ??? przed nierównym oddechem na, ponieważ, jak na stanie robić / zrobić względu na to, [patrz pragmatyczne] aż do; świt ty; twój / twoje (SG) wejść tam ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy miasto że ?
Rdz:19:22 speu=son ou)=n tou= sOTE=nai e)kei=· ou) ga\r dunE/somai poiE=sai pra=gma e(/Os tou= se ei)selTei=n e)kei=. dia\ tou=to e)ka/lesen to\ o)/noma tE=s po/leOs e)kei/nEs *sEgOr.
Rdz:19:22 speuson un tu sOTEnai ekei· u gar dynEsomai poiEsai pragma heOs tu se eiselTein ekei. dia tuto ekalesen to onoma tEs poleOs ekeinEs sEgOr.
Rdz:19:22 VA_AAD2S x RA_GSN VC_APN D D x VF_FMI1S VA_AAN N3M_ASN P RA_GSN RP_AS VB_AAN D P RD_ASN VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3I_GSF RD_GSF N_AS
Rdz:19:22 to ??? therefore/then the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save there οὐχ before rough breathing for since, as to able to do/make matter [see pragmatic] until; dawn the you; your/yours(sg) to enter there because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call the name with regard to the city that ć
Rdz:19:22 do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) therefore/then the (gen) to-be-SAVE-ed there not for I-will-be-ABLE-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) matter (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-ENTER there because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) city (gen) that (gen)  
Rdz:19:22 Rdz_19:22_1 Rdz_19:22_2 Rdz_19:22_3 Rdz_19:22_4 Rdz_19:22_5 Rdz_19:22_6 Rdz_19:22_7 Rdz_19:22_8 Rdz_19:22_9 Rdz_19:22_10 Rdz_19:22_11 Rdz_19:22_12 Rdz_19:22_13 Rdz_19:22_14 Rdz_19:22_15 Rdz_19:22_16 Rdz_19:22_17 Rdz_19:22_18 Rdz_19:22_19 Rdz_19:22_20 Rdz_19:22_21 Rdz_19:22_22 Rdz_19:22_23 Rdz_19:22_24
Rdz:19:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:23 ὁ ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Λωτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγωρ,
Rdz:19:23 The sun was risen upon the earth, when Lot entered into Segor. (Genesis 19:23 Brenton)
Rdz:19:23 Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. (Rdz 19:23 BT_4)
Rdz:19:23 ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Λωτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγωρ,
Rdz:19:23 ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί Λώτ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]  
Rdz:19:23 Słońce w mitologii Apolla, starożytny grecki bóg światła, uzdrowienia i poezji ujawnić się na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie Los wejść do (acc) ?
Rdz:19:23 o( E(/lios e)XE=lTen e)pi\ tE\n gE=n, kai\ *lOt ei)sE=lTen ei)s *sEgOr,
Rdz:19:23 ho hElios eXElTen epi tEn gEn, kai lOt eisElTen eis sEgOr,
Rdz:19:23 RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF C N_NSM VBI_AAI3S P N_AS
Rdz:19:23 the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to come out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely Lot to enter into (+acc) ć
Rdz:19:23 the (nom) sun (nom) he/she/it-COME-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and Lot (indecl) he/she/it-ENTER-ed into (+acc)  
Rdz:19:23 Rdz_19:23_1 Rdz_19:23_2 Rdz_19:23_3 Rdz_19:23_4 Rdz_19:23_5 Rdz_19:23_6 Rdz_19:23_7 Rdz_19:23_8 Rdz_19:23_9 Rdz_19:23_10 Rdz_19:23_11
Rdz:19:23 x x x x x x x x x x x
Rdz:19:24 καὶ κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σοδομα καὶ Γομορρα θεῖον καὶ πῦρ παρὰ κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
Rdz:19:24 And the Lord rained on Sodom and Gomorrha brimstone and fire from the Lord out of heaven. (Genesis 19:24 Brenton)
Rdz:19:24 A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana z nieba. (Rdz 19:24 BT_4)
Rdz:19:24 καὶ κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σοδομα καὶ Γομορρα θεῖον καὶ πῦρ παρὰ κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
Rdz:19:24 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-) ἐπί Σόδομα, -ων, τά καί Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον καί πῦρ, -ρός, τό παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Rdz:19:24 a także, nawet, a mianowicie panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. na mokro / deszczu na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem Sodoma [miasto] a także, nawet, a mianowicie Gomora [miasto] boska; boski a także, nawet, a mianowicie ogień fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. z (gen) ?? przed samogłoskami niebo / Niebo
Rdz:19:24 kai\ ku/rios e)/breXen e)pi\ *sodoma kai\ *gomorra Tei=on kai\ pu=r para\ kuri/ou e)k tou= ou)ranou=
Rdz:19:24 kai kyrios ebreXen epi sodoma kai gomorra Teion kai pyr para kyriu ek tu uranu
Rdz:19:24 C N2_NSM VAI_AAI3S P N1_AS C N_AS A1A_ASM C N3_ASN P N2_GSM P RA_GSM N2_GSM
Rdz:19:24 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to wet/rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Sodom [city of] and also, even, namely Gomorrah [city of] divine; divine and also, even, namely fire frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven
Rdz:19:24 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-WET/RAIN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Sodom (nom|acc|voc) and Gomorrah (nom|acc|voc), Gomorrah (nom|voc) divine (nom|acc|voc); divine ([Adj] acc, nom|acc|voc) and fire (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen)
Rdz:19:24 Rdz_19:24_1 Rdz_19:24_2 Rdz_19:24_3 Rdz_19:24_4 Rdz_19:24_5 Rdz_19:24_6 Rdz_19:24_7 Rdz_19:24_8 Rdz_19:24_9 Rdz_19:24_10 Rdz_19:24_11 Rdz_19:24_12 Rdz_19:24_13 Rdz_19:24_14 Rdz_19:24_15
Rdz:19:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:25 καὶ κατέστρεψεν τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίοικον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσιν καὶ πάντα τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς.
Rdz:19:25 And he overthrew these cities, and all the country round about, and all that dwelt in the cities, and the plants springing out of the ground. (Genesis 19:25 Brenton)
Rdz:19:25 I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. (Rdz 19:25 BT_4)
Rdz:19:25 καὶ κατέστρεψεν τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίοικον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσιν καὶ πάντα τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς.
Rdz:19:25 καί κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό περί·οικος -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:19:25 a także, nawet, a mianowicie do ??? miasto to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ??? a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między miasto a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość sprężynę się do wzrostu z (gen) ?? przed samogłoskami ziemia / Ziemia
Rdz:19:25 kai\ kate/strePSen ta\s po/leis tau/tas kai\ pa=san tE\n peri/oikon kai\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas e)n tai=s po/lesin kai\ pa/nta ta\ a)nate/llonta e)k tE=s gE=s.
Rdz:19:25 kai katestrePSen tas poleis tautas kai pasan tEn perioikon kai pantas tus katoikuntas en tais polesin kai panta ta anatellonta ek tEs gEs.
Rdz:19:25 C VAI_AAI3S RA_APF N3I_APF RD_APF C A1S_ASF RA_ASF A1B_ASF C A3_APM RA_APM V2_PAPAPM P RA_DPF N3I_DPF C A3_APN RA_APN V1_PAPAPN P RA_GSF N1_GSF
Rdz:19:25 and also, even, namely to ??? the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ??? and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to rise spring up out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land
Rdz:19:25 and he/she/it-???-ed the (acc) cities (acc, nom|voc) these (acc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) and all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while TO RISE-ing (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:19:25 Rdz_19:25_1 Rdz_19:25_2 Rdz_19:25_3 Rdz_19:25_4 Rdz_19:25_5 Rdz_19:25_6 Rdz_19:25_7 Rdz_19:25_8 Rdz_19:25_9 Rdz_19:25_10 Rdz_19:25_11 Rdz_19:25_12 Rdz_19:25_13 Rdz_19:25_14 Rdz_19:25_15 Rdz_19:25_16 Rdz_19:25_17 Rdz_19:25_18 Rdz_19:25_19 Rdz_19:25_20 Rdz_19:25_21 Rdz_19:25_22 Rdz_19:25_23
Rdz:19:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:26 καὶ ἐπέβλεψεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐγένετο στήλη ἁλός.
Rdz:19:26 And his wife looked back, and she became a pillar of salt. (Genesis 19:26 Brenton)
Rdz:19:26 Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. (Rdz 19:26 BT_4)
Rdz:19:26 καὶ ἐπέβλεψεν γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐγένετο στήλη ἁλός.
Rdz:19:26 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας)
Rdz:19:26 a także, nawet, a mianowicie patrzeć na darujemy, patrzeć uważnie kobieta / żona on / ona / on / sama do (acc) za plecami, z tyłu, po a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, ? sól
Rdz:19:26 kai\ e)pe/blePSen E( gunE\ au)tou= ei)s ta\ o)pi/sO kai\ e)ge/neto stE/lE a(lo/s.
Rdz:19:26 kai epeblePSen hE gynE autu eis ta opisO kai egeneto stElE halos.
Rdz:19:26 C VAI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RD_GSM P RA_APN P C VBI_AMI3S N1_NSF N3_GSM
Rdz:19:26 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively the woman/wife he/she/it/same into (+acc) the behind back, behind, after and also, even, namely to become become, happen ć salt
Rdz:19:26 and he/she/it-LOOK UPON-ed the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) behind and he/she/it-was-BECOME-ed   salt (gen)
Rdz:19:26 Rdz_19:26_1 Rdz_19:26_2 Rdz_19:26_3 Rdz_19:26_4 Rdz_19:26_5 Rdz_19:26_6 Rdz_19:26_7 Rdz_19:26_8 Rdz_19:26_9 Rdz_19:26_10 Rdz_19:26_11 Rdz_19:26_12
Rdz:19:26 x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:27 Ὤρθρισεν δὲ Αβρααμ τὸ πρωῒ εἰς τὸν τόπον, οὗ εἱστήκει ἐναντίον κυρίου,
Rdz:19:27 And Abraam rose up early to go to the place, where he had stood before the Lord. (Genesis 19:27 Brenton)
Rdz:19:27 Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. (Rdz 19:27 BT_4)
Rdz:19:27 Ὤρθρισεν δὲ Αβρααμ τὸ πρωῒ εἰς τὸν τόπον, οὗ εἱστήκει ἐναντίον κυρίου,
Rdz:19:27 ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) δέ Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:19:27 przyjść wcześnie rano zaś Abraham wcześnie do (acc) miejsce gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których spowodować stać z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:19:27 *)/OrTrisen de\ *abraam to\ prOi\+ ei)s to\n to/pon, ou(= ei(stE/kei e)nanti/on kuri/ou,
Rdz:19:27 OrTrisen de abraam to prO+i eis ton topon, hu heistEkei enantion kyriu,
Rdz:19:27 VAI_AAI3S x N_NSM RA_ASN D P RA_ASM N2_ASM D VXI_YAI3S P N2_GSM
Rdz:19:27 to come early in the morning δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham the early into (+acc) the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:19:27 he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed Yet Abraham (indecl) the (nom|acc) early into (+acc) the (acc) place (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Rdz:19:27 Rdz_19:27_1 Rdz_19:27_2 Rdz_19:27_3 Rdz_19:27_4 Rdz_19:27_5 Rdz_19:27_6 Rdz_19:27_7 Rdz_19:27_8 Rdz_19:27_9 Rdz_19:27_10 Rdz_19:27_11 Rdz_19:27_12
Rdz:19:27 x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:28 καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πρόσωπον Σοδομων καὶ Γομορρας καὶ ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς τῆς περιχώρου καὶ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ ἀνέβαινεν φλὸξ τῆς γῆς ὡσεὶ ἀτμὶς καμίνου.
Rdz:19:28 And he looked towards Sodom and Gomorrha, and towards the surrounding country, and saw, and behold a flame went up from the earth, as the smoke of a furnace. (Genesis 19:28 Brenton)
Rdz:19:28 I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. (Rdz 19:28 BT_4)
Rdz:19:28 καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πρόσωπον Σοδομων καὶ Γομορρας καὶ ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς τῆς περιχώρου καὶ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ ἀνέβαινεν φλὸξ τῆς γῆς ὡσεὶ ἀτμὶς καμίνου.
Rdz:19:28 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό Σόδομα, -ων, τά καί Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ καί ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό περί·χωρος -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) φλόξ, -ογός, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἀτμί[δ]ς, -ίδος, ἡ κάμινος, -ου, ἡ
Rdz:19:28 a także, nawet, a mianowicie patrzeć na darujemy, patrzeć uważnie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz Sodoma [miasto] a także, nawet, a mianowicie Gomora [miasto] a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz ziemia / Ziemia sąsiedni a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), wznieść płomień ziemia / Ziemia jak / około [tak-jeśli]; popychać pary [zobacz atmosferę] piec
Rdz:19:28 kai\ e)pe/blePSen e)pi\ pro/sOpon *sodomOn kai\ *gomorras kai\ e)pi\ pro/sOpon tE=s gE=s tE=s periCHO/rou kai\ ei)=den, kai\ i)dou\ a)ne/bainen flo\X tE=s gE=s O(sei\ a)tmi\s kami/nou.
Rdz:19:28 kai epeblePSen epi prosOpon sodomOn kai gomorras kai epi prosOpon tEs gEs tEs periCHOru kai eiden, kai idu anebainen floX tEs gEs hOsei atmis kaminu.
Rdz:19:28 C VAI_AAI3S P N2N_ASN N1_GS C N_GS C P N2N_ASN RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1B_GSF C VBI_AAI3S C I V1I_IAI3S N3G_NSF RA_GSF N1_GSF D N3D_NSF N2_GSM
Rdz:19:28 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face Sodom [city of] and also, even, namely Gomorrah [city of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land the neighboring and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to ascend flame the earth/land like/approximately [as-if]; to push vapor [see atmosphere] furnace
Rdz:19:28 and he/she/it-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) Sodom (gen) and Gomorrah (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) the (gen) neighboring ([Adj] gen) and he/she/it-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-was-ASCEND-ing, he/she/it-ASCEND-ed flame (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) vapor (nom) furnace (gen)
Rdz:19:28 Rdz_19:28_1 Rdz_19:28_2 Rdz_19:28_3 Rdz_19:28_4 Rdz_19:28_5 Rdz_19:28_6 Rdz_19:28_7 Rdz_19:28_8 Rdz_19:28_9 Rdz_19:28_10 Rdz_19:28_11 Rdz_19:28_12 Rdz_19:28_13 Rdz_19:28_14 Rdz_19:28_15 Rdz_19:28_16 Rdz_19:28_17 Rdz_19:28_18 Rdz_19:28_19 Rdz_19:28_20 Rdz_19:28_21 Rdz_19:28_22 Rdz_19:28_23 Rdz_19:28_24 Rdz_19:28_25
Rdz:19:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:29 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐκτρῖψαι κύριον πάσας τὰς πόλεις τῆς περιοίκου ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ Αβρααμ καὶ ἐξαπέστειλεν τὸν Λωτ ἐκ μέσου τῆς καταστροφῆς ἐν τῷ καταστρέψαι κύριον τὰς πόλεις, ἐν αἷς κατῴκει ἐν αὐταῖς Λωτ.
Rdz:19:29 And it came to pass that when God destroyed all the cities of the region round about, God remembered Abraam, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when the Lord overthrew those cities in which Lot dwelt. (Genesis 19:29 Brenton)
Rdz:19:29 Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na Abrahama ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał. (Rdz 19:29 BT_4)
Rdz:19:29 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐκτρῖψαι κύριον πάσας τὰς πόλεις τῆς περιοίκου ἐμνήσθη θεὸς τοῦ Αβρααμ καὶ ἐξαπέστειλεν τὸν Λωτ ἐκ μέσου τῆς καταστροφῆς ἐν τῷ καταστρέψαι κύριον τὰς πόλεις, ἐν αἷς κατῴκει ἐν αὐταῖς Λωτ.
Rdz:19:29 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό περί·οικος -ον; περι·οικέω (περι+οικ(ε)-, -, -, -, -, -) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό Λώτ, ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατα·στροφή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό Λώτ, ὁ
Rdz:19:29 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między do ??? panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania miasto ???; dla mieszkańców okolicznych mieszkańców, tych, w pobliżu pamiętać / stać się świadomy Bóg  Abraham a także, nawet, a mianowicie do ??? Los z (gen) ?? przed samogłoskami średnie; być połowa zrobić katastrofa w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między do ??? panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. miasto w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama Los
Rdz:19:29 kai\ e)ge/neto e)n tO=| e)ktri=PSai ku/rion pa/sas ta\s po/leis tE=s perioi/kou e)mnE/sTE o( Teo\s tou= *abraam kai\ e)Xape/steilen to\n *lOt e)k me/sou tE=s katastrofE=s e)n tO=| katastre/PSai ku/rion ta\s po/leis, e)n ai(=s katO/|kei e)n au)tai=s *lOt.
Rdz:19:29 kai egeneto en tO ektriPSai kyrion pasas tas poleis tEs perioiku emnEsTE ho Teos tu abraam kai eXapesteilen ton lOt ek mesu tEs katastrofEs en tO katastrePSai kyrion tas poleis, en hais katOkei en autais lOt.
Rdz:19:29 C VBI_AMI3S P RA_DSN VA_AAN N2_ASM A1S_APF RA_APF N3I_APF RA_GSF A1B_GSF VSI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P A1_GSM RA_GSF N1_GSF P RA_DSN VA_AAN N2_ASM RA_APF N3I_APF P RR_DPF V2I_IAI3S P RD_DPF N_NSM
Rdz:19:29 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the ???; to residents local residents, those close by to remember/become mindful of the god [see theology] the Abraham and also, even, namely to ??? the Lot out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the catastrophe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same Lot
Rdz:19:29 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (gen) ??? ([Adj] gen); be-you(sg)-being-RESIDENTS-ed! he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (nom) god (nom) the (gen) Abraham (indecl) and he/she/it-???-ed the (acc) Lot (indecl) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) catastrophe (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) them/same (dat) Lot (indecl)
Rdz:19:29 Rdz_19:29_1 Rdz_19:29_2 Rdz_19:29_3 Rdz_19:29_4 Rdz_19:29_5 Rdz_19:29_6 Rdz_19:29_7 Rdz_19:29_8 Rdz_19:29_9 Rdz_19:29_10 Rdz_19:29_11 Rdz_19:29_12 Rdz_19:29_13 Rdz_19:29_14 Rdz_19:29_15 Rdz_19:29_16 Rdz_19:29_17 Rdz_19:29_18 Rdz_19:29_19 Rdz_19:29_20 Rdz_19:29_21 Rdz_19:29_22 Rdz_19:29_23 Rdz_19:29_24 Rdz_19:29_25 Rdz_19:29_26 Rdz_19:29_27 Rdz_19:29_28 Rdz_19:29_29 Rdz_19:29_30 Rdz_19:29_31 Rdz_19:29_32 Rdz_19:29_33 Rdz_19:29_34 Rdz_19:29_35 Rdz_19:29_36
Rdz:19:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:19:30 Ἀνέβη δὲ Λωτ ἐκ Σηγωρ καὶ ἐκάθητο ἐν τῷ ὄρει καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ· ἐφοβήθη γὰρ κατοικῆσαι ἐν Σηγωρ. καὶ ᾤκησεν ἐν τῷ σπηλαίῳ, αὐτὸς καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:19:30 And Lot went up out of Segor, and dwelt in the mountain, he and his two daughters with him, for he feared to dwell in Segor; and he dwelt in a cave, he and his two daughters with him. (Genesis 19:30 Brenton)
Rdz:19:30 Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się pozostawać w tym mieście. A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, (Rdz 19:30 BT_4)
Rdz:19:30 Ἀνέβη δὲ Λωτ ἐκ Σηγωρ καὶ ἐκάθητο ἐν τῷ ὄρει καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ· ἐφοβήθη γὰρ κατοικῆσαι ἐν Σηγωρ. καὶ ᾤκησεν ἐν τῷ σπηλαίῳ, αὐτὸς καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:19:30 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) δέ Λώτ, ὁ ἐκ   καί κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) γάρ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:19:30 wznieść zaś Los z (gen) ?? przed samogłoskami ? a także, nawet, a mianowicie usiąść w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między wierzchowiec a także, nawet, a mianowicie dwa córka on / ona / on / sama po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama bać się na, ponieważ, jak do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ? a także, nawet, a mianowicie mieszkać w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między kryjówka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dwa córka on / ona / on / sama po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:19:30 *)ane/bE de\ *lOt e)k *sEgOr kai\ e)ka/TEto e)n tO=| o)/rei kai\ ai( du/o Tugate/res au)tou= met’ au)tou=· e)fobE/TE ga\r katoikE=sai e)n *sEgOr. kai\ O)/|kEsen e)n tO=| spElai/O|, au)to\s kai\ ai( du/o Tugate/res au)tou= met’ au)tou=.
Rdz:19:30 anebE de lOt ek sEgOr kai ekaTEto en tO orei kai hai dyo Tygateres autu met’ autu· efobETE gar katoikEsai en sEgOr. kai OkEsen en