Rdz:49:1 Ἐκάλεσεν δὲ Ιακωβ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν Συνάχθητε, ἵνα ἀναγγείλω ὑμῖν, τί ἀπαντήσει ὑμῖν ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν·
Rdz:49:1 And Jacob called his sons, and said to them, (Genesis 49:1 Brenton)
Rdz:49:1 Jakub przywołał swoich synów mówiąc do nich: «Zgromadźcie się, a opowiem wam, co was czeka w czasach późniejszych. (Rdz 49:1 BT_4)
Rdz:49:1 Ἐκάλεσεν δὲ Ιακωβ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν Συνάχθητε, ἵνα ἀναγγείλω ὑμῖν, τί ἀπαντήσει ὑμῖν ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν·
Rdz:49:1 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἵνα ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπ·άντησις, -εως, ἡ; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Rdz:49:1 zadzwonić połączenia zaś Jakub syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć aby zgromadzić żeby / ażeby / bo głosić głosić raport ty kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. spotkania; spotkać ty na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ostatni dzień
Rdz:49:1 *)eka/lesen de\ *iakOb tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ ei)=pen *suna/CHTEte, i(/na a)naggei/lO u(mi=n, ti/ a)pantE/sei u(mi=n e)p’ e)sCHa/tOn tO=n E(merO=n·
Rdz:49:1 ekalesen de iakOb tus hyius autu kai eipen synaCHTEte, hina anangeilO hymin, ti apantEsei hymin ep’ esCHatOn tOn hEmerOn·
Rdz:49:1 VAI_AAI3S x N_NSM RA_APM N2_APM RD_GSM C VBI_AAI3S VQ_APS2P C VA_AAS1S RP_DP RI_NSN VF_FAI3S RP_DP P A1_GPM RA_GPM N1A_GPF
Rdz:49:1 to call call δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob the son he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to gather together so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to proclaim proclaim, report you who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. meeting; to encounter you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day
Rdz:49:1 he/she/it-CALL-ed Yet Jacob (indecl) the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(pl)-GATHER TOGETHER-ed!, you(pl)-should-be-GATHER TOGETHER-ed so that / in order to /because I-should-PROCLAIM you(pl) (dat) who/what/why (nom|acc) meeting (dat); he/she/it-will-ENCOUNTER, you(sg)-will-be-ENCOUNTER-ed (classical) you(pl) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen)
Rdz:49:1 Rdz_49:1_1 Rdz_49:1_2 Rdz_49:1_3 Rdz_49:1_4 Rdz_49:1_5 Rdz_49:1_6 Rdz_49:1_7 Rdz_49:1_8 Rdz_49:1_9 Rdz_49:1_10 Rdz_49:1_11 Rdz_49:1_12 Rdz_49:1_13 Rdz_49:1_14 Rdz_49:1_15 Rdz_49:1_16 Rdz_49:1_17 Rdz_49:1_18 Rdz_49:1_19
Rdz:49:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:2 ἀθροίσθητε καὶ ἀκούσατε, υἱοὶ Ιακωβ, ἀκούσατε Ισραηλ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
Rdz:49:2 Assemble yourselves, that I may tell you what shall happen to you in the last days. Gather yourselves together, and hear me, sons of Jacob; hear Israel, hear your father. (Genesis 49:2 Brenton)
Rdz:49:2 Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego! (Rdz 49:2 BT_4)
Rdz:49:2 ἀθροίσθητε καὶ ἀκούσατε, υἱοὶ Ιακωβ, ἀκούσατε Ισραηλ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
Rdz:49:2 ἀθροίζω (αθροιζ-, αθροι·σ-, αθροι·σ-, -, ηθροισ-, αθροισ·θ-) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:49:2 do ??? a także, nawet, a mianowicie słyszeć syn Jakub słyszeć Izrael ojciec ty
Rdz:49:2 a)Troi/sTEte kai\ a)kou/sate, ui(oi\ *iakOb, a)kou/sate *israEl tou= patro\s u(mO=n.
Rdz:49:2 aTroisTEte kai akusate, hyioi iakOb, akusate israEl tu patros hymOn.
Rdz:49:2 VS_AAD2P C VA_AAD2P N2_NPM N_GSM VA_AAD2P N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GP
Rdz:49:2 to ??? and also, even, namely to hear son Jacob to hear Israel the father you
Rdz:49:2 be-you(pl)-???-ed!, you(pl)-should-be-???-ed and do-HEAR-you(pl)! sons (nom|voc) Jacob (indecl) do-HEAR-you(pl)! Israel (indecl) the (gen) father (gen) you(pl) (gen)
Rdz:49:2 Rdz_49:2_1 Rdz_49:2_2 Rdz_49:2_3 Rdz_49:2_4 Rdz_49:2_5 Rdz_49:2_6 Rdz_49:2_7 Rdz_49:2_8 Rdz_49:2_9 Rdz_49:2_10
Rdz:49:2 x x x x x x x x x x
Rdz:49:3 Ρουβην, πρωτότοκός μου σύ, ἰσχύς μου καὶ ἀρχὴ τέκνων μου, σκληρὸς φέρεσθαι καὶ σκληρὸς αὐθάδης.
Rdz:49:3 Ruben, thou art my first-born, thou my strength, and the first of my children, hard to be endured, hard and self-willed. (Genesis 49:3 Brenton)
Rdz:49:3 Rubenie, synu mój pierworodny, tyś moją mocą i pierwszym płodem mojej męskiej siły, górujący dumą i górujący siłą. (Rdz 49:3 BT_4)
Rdz:49:3 Ρουβην, πρωτότοκός μου σύ, ἰσχύς μου καὶ ἀρχὴ τέκνων μου, σκληρὸς φέρεσθαι καὶ σκληρὸς αὐθάδης.
Rdz:49:3 Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ πρωτό·τοκος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀρχή, -ῆς, ἡ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκληρός -ά -όν φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί σκληρός -ά -όν αὐθάδης -ες
Rdz:49:3 Reuben Pierworodny JA ty siła JA a także, nawet, a mianowicie początek dziecko JA twarde sztywne, sztywne przynieść (inf = ενεγκειν) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi a także, nawet, a mianowicie twarde sztywne, sztywne uparty
Rdz:49:3 *roubEn, prOto/toko/s mou su/, i)sCHu/s mou kai\ a)rCHE\ te/knOn mou, sklEro\s fe/resTai kai\ sklEro\s au)Ta/dEs.
Rdz:49:3 rubEn, prOtotokos mu sy, isCHys mu kai arCHE teknOn mu, sklEros feresTai kai sklEros auTadEs.
Rdz:49:3 N_VSM A1B_NSM RP_GS RP_NS N3U_NSF RP_GS C N1_NSF N2N_GPN RP_GS A1A_NSM V1_PPN C A1A_NSM A3H_NSM
Rdz:49:3 Reuben firstborn I you strength I and also, even, namely beginning child I hard rigid, stiff to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely hard rigid, stiff stubborn
Rdz:49:3 Reuben (indecl) firstborn ([Adj] nom) me (gen) you(sg) (nom) strength (nom) me (gen) and beginning (nom|voc) children (gen) me (gen) hard ([Adj] nom) to-be-being-BRING-ed and hard ([Adj] nom) stubborn ([Adj] nom)
Rdz:49:3 Rdz_49:3_1 Rdz_49:3_2 Rdz_49:3_3 Rdz_49:3_4 Rdz_49:3_5 Rdz_49:3_6 Rdz_49:3_7 Rdz_49:3_8 Rdz_49:3_9 Rdz_49:3_10 Rdz_49:3_11 Rdz_49:3_12 Rdz_49:3_13 Rdz_49:3_14 Rdz_49:3_15
Rdz:49:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:4 ἐξύβρισας ὡς ὕδωρ, μὴ ἐκζέσῃς· ἀνέβης γὰρ ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρός σου· τότε ἐμίανας τὴν στρωμνήν, οὗ ἀνέβης.
Rdz:49:4 Thou wast insolent like water, burst not forth with violence, for thou wentest up to the bed of thy father; then thou defiledst the couch, whereupon thou wentest up. (Genesis 49:4 Brenton)
Rdz:49:4 Kipiałeś jak woda: nie będziesz już górował, bo wszedłeś do łoża twego ojca, wchodząc zbezcześciłeś moje łoże! (Rdz 49:4 BT_4)
Rdz:49:4 ἐξύβρισας ὡς ὕδωρ, μὴ ἐκζέσῃς· ἀνέβης γὰρ ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρός σου· τότε ἐμίανας τὴν στρωμνήν, οὗ ἀνέβης.
Rdz:49:4   ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό μή   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) γάρ ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τότε μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό   οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
Rdz:49:4 - tak jak woda nie - wznieść na, ponieważ, jak na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Łóżko [zobacz kopulacji] ojciec ty; twój / twoje (SG) następnie zanieczyszczać - gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których wznieść
Rdz:49:4 e)Xu/brisas O(s u(/dOr, mE\ e)kDZe/sE|s· a)ne/bEs ga\r e)pi\ tE\n koi/tEn tou= patro/s sou· to/te e)mi/anas tE\n strOmnE/n, ou(= a)ne/bEs.
Rdz:49:4 eXybrisas hOs hydOr, mE ekDZesEs· anebEs gar epi tEn koitEn tu patros su· tote emianas tEn strOmnEn, hu anebEs.
Rdz:49:4 VA_AAPNSM C N3_NSN D VA_AAS2S VZI_AAI2S x P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N3_GSM RP_GS D VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF D VZI_AAI2S
Rdz:49:4 ć as/like water not ć to ascend for since, as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] the father you; your/yours(sg) then to pollute the ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to ascend
Rdz:49:4   as/like water (nom|acc|voc) not   you(sg)-ASCEND-ed for upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) then you(sg)-POLLUTE-ed the (acc)   where; who/whom/which (gen) you(sg)-ASCEND-ed
Rdz:49:4 Rdz_49:4_1 Rdz_49:4_2 Rdz_49:4_3 Rdz_49:4_4 Rdz_49:4_5 Rdz_49:4_6 Rdz_49:4_7 Rdz_49:4_8 Rdz_49:4_9 Rdz_49:4_10 Rdz_49:4_11 Rdz_49:4_12 Rdz_49:4_13 Rdz_49:4_14 Rdz_49:4_15 Rdz_49:4_16 Rdz_49:4_17 Rdz_49:4_18 Rdz_49:4_19
Rdz:49:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:5 Συμεων καὶ Λευι ἀδελφοί· συνετέλεσαν ἀδικίαν ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν.
Rdz:49:5 Symeon and Levi, brethren, accomplished the injustice of their cutting off. (Genesis 49:5 Brenton)
Rdz:49:5 Symeon i Lewi, bracia, narzędziami gwałtu były ich miecze. (Rdz 49:5 BT_4)
Rdz:49:5 Συμεων καὶ Λευι ἀδελφοί· συνετέλεσαν ἀδικίαν ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν.
Rdz:49:5 Συμεών, ὁ καί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐκ αἵρεσις, -έσεως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:49:5 Symeon / Simeon a także, nawet, a mianowicie Levi brat ukończyć wykroczenie z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami sekta [zobacz herezja] on / ona / on / sama
Rdz:49:5 *sumeOn kai\ *leui a)delfoi/· sunete/lesan a)diki/an e)X ai(re/seOs au)tO=n.
Rdz:49:5 symeOn kai leui adelfoi· synetelesan adikian eX haireseOs autOn.
Rdz:49:5 N_NSM C N_NSM N2_NPM VAI_AAI3P N1A_ASF P N3I_GSF RD_GPM
Rdz:49:5 Symeon/Simeon and also, even, namely Levi brother to complete wrongdoing out of (+gen) ἐξ before vowels sect [see heresy] he/she/it/same
Rdz:49:5 Symeon/Simeon (indecl) and Levi (indecl), Levi (voc) brothers (nom|voc) they-COMPLETE-ed wrongdoing (acc) out of (+gen) sect (gen) them/same (gen)
Rdz:49:5 Rdz_49:5_1 Rdz_49:5_2 Rdz_49:5_3 Rdz_49:5_4 Rdz_49:5_5 Rdz_49:5_6 Rdz_49:5_7 Rdz_49:5_8 Rdz_49:5_9
Rdz:49:5 x x x x x x x x x
Rdz:49:6 εἰς βουλὴν αὐτῶν μὴ ἔλθοι ἡ ψυχή μου, καὶ ἐπὶ τῇ συστάσει αὐτῶν μὴ ἐρείσαι τὰ ἥπατά μου, ὅτι ἐν τῷ θυμῷ αὐτῶν ἀπέκτειναν ἀνθρώπους καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν ἐνευροκόπησαν ταῦρον.
Rdz:49:6 Let not my soul come into their counsel, and let not mine inward parts contend in their conspiracy, for in their wrath they slew men, and in their passion they houghed a bull. (Genesis 49:6 Brenton)
Rdz:49:6 Do ich zmowy się nie przyłączę, z ich knowaniem nie złączę mej sławy; gdyż w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli bydło. (Rdz 49:6 BT_4)
Rdz:49:6 εἰς βουλὴν αὐτῶν μὴ ἔλθοι ψυχή μου, καὶ ἐπὶ τῇ συστάσει αὐτῶν μὴ ἐρείσαι τὰ ἥπατά μου, ὅτι ἐν τῷ θυμῷ αὐτῶν ἀπέκτειναν ἀνθρώπους καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν ἐνευροκόπησαν ταῦρον.
Rdz:49:6 εἰς[1] βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό σύ·στασις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό μή ἐρείδω (ερειδ-, ερει[δ]·σ-, ερει[δ]·σ-, -, -, -); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX]; ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ταῦρος, -ου, ὁ
Rdz:49:6 do (+ acc) Plan / Intencją on / ona / on / sama nie przyjść zimna pogoda; samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby JA a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ??? on / ona / on / sama nie do ???; powiedzieć / powiedzieć wątroby; oszukać JA dlatego, że w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między gniew gniew, dymy, gniew; Przypływ uczuć, wszelkie silne emocje i pasja, zwłaszcza to, co jest zaznaczone lub nie tłumione przez ἠ φρήν. on / ona / on / sama zabić człowiek a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pragnienie, pożądanie, tęsknota apetyt on / ona / on / sama - bull [zobacz taurus]
Rdz:49:6 ei)s boulE\n au)tO=n mE\ e)/lToi E( PSuCHE/ mou, kai\ e)pi\ tE=| susta/sei au)tO=n mE\ e)rei/sai ta\ E(/pata/ mou, o(/ti e)n tO=| TumO=| au)tO=n a)pe/kteinan a)nTrO/pous kai\ e)n tE=| e)piTumi/a| au)tO=n e)neuroko/pEsan tau=ron.
Rdz:49:6 eis bulEn autOn mE elToi hE PSyCHE mu, kai epi tE systasei autOn mE ereisai ta hEpata mu, hoti en tO TymO autOn apekteinan anTrOpus kai en tE epiTymia autOn eneurokopEsan tauron.
Rdz:49:6 P N1_ASF RD_GPM D VB_AAO3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C P RA_DSF N3E_DSF RD_GPM D VA_AAO3S RA_APN N3T_APN RP_GS C P RA_DSM N2_DSM RD_GPM VAI_AAI3P N2_APM C P RA_DSF N1A_DSF RD_GPM VAI_AAI3P N2_ASM
Rdz:49:6 into (+acc) plan/intention he/she/it/same not to come the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? he/she/it/same not to ???; to say/tell the liver; to deceive I because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same to kill human and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the desire lust, appetite, yearning he/she/it/same ć bull [see taurus]
Rdz:49:6 into (+acc) plan/intention (acc) them/same (gen) not he/she/it-happens-to-COME (opt) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) ??? (dat) them/same (gen) not to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt); you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed the (nom|acc) livers (nom|acc|voc); he/she/it-was-DECEIVE-ing me (gen) because/that in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) them/same (gen) they-KILL-ed humans (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) desire (dat) them/same (gen)   bull (acc)
Rdz:49:6 Rdz_49:6_1 Rdz_49:6_2 Rdz_49:6_3 Rdz_49:6_4 Rdz_49:6_5 Rdz_49:6_6 Rdz_49:6_7 Rdz_49:6_8 Rdz_49:6_9 Rdz_49:6_10 Rdz_49:6_11 Rdz_49:6_12 Rdz_49:6_13 Rdz_49:6_14 Rdz_49:6_15 Rdz_49:6_16 Rdz_49:6_17 Rdz_49:6_18 Rdz_49:6_19 Rdz_49:6_20 Rdz_49:6_21 Rdz_49:6_22 Rdz_49:6_23 Rdz_49:6_24 Rdz_49:6_25 Rdz_49:6_26 Rdz_49:6_27 Rdz_49:6_28 Rdz_49:6_29 Rdz_49:6_30 Rdz_49:6_31 Rdz_49:6_32
Rdz:49:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:7 ἐπικατάρατος ὁ θυμὸς αὐτῶν, ὅτι αὐθάδης, καὶ ἡ μῆνις αὐτῶν, ὅτι ἐσκληρύνθη· διαμεριῶ αὐτοὺς ἐν Ιακωβ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν Ισραηλ.
Rdz:49:7 Cursed be their wrath, for it was willful, and their anger, for it was cruel: I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel. (Genesis 49:7 Brenton)
Rdz:49:7 Przeklęty ten ich gniew, gdyż był gwałtowny, i ich zawziętość, gdyż była okrucieństwem! Rozproszę ich więc w Jakubie i rozdrobnię ich w Izraelu. (Rdz 49:7 BT_4)
Rdz:49:7 ἐπικατάρατος θυμὸς αὐτῶν, ὅτι αὐθάδης, καὶ μῆνις αὐτῶν, ὅτι ἐσκληρύνθη· διαμεριῶ αὐτοὺς ἐν Ιακωβ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν Ισραηλ.
Rdz:49:7 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι αὐθάδης -ες καί ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἰακώβ, ὁ καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Rdz:49:7 przeklęty gniew gniew, dymy, gniew; Przypływ uczuć, wszelkie silne emocje i pasja, zwłaszcza to, co jest zaznaczone lub nie tłumione przez ἠ φρήν. on / ona / on / sama dlatego, że uparty a także, nawet, a mianowicie ??? on / ona / on / sama dlatego, że twardnieć podzielić on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Jakub a także, nawet, a mianowicie rozpraszać on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Izrael
Rdz:49:7 e)pikata/ratos o( Tumo\s au)tO=n, o(/ti au)Ta/dEs, kai\ E( mE=nis au)tO=n, o(/ti e)sklEru/nTE· diameriO= au)tou\s e)n *iakOb kai\ diasperO= au)tou\s e)n *israEl.
Rdz:49:7 epikataratos ho Tymos autOn, hoti auTadEs, kai hE mEnis autOn, hoti esklErynTE· diameriO autus en iakOb kai diasperO autus en israEl.
Rdz:49:7 A1B_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM C A3H_NSM C RA_NSF N3_NSF RD_GPM C VCI_API3S VF2_FAI1S RD_APM P N_DSM C VF2_FAI1S RD_APM P N_DSM
Rdz:49:7 cursed the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same because/that stubborn and also, even, namely the ??? he/she/it/same because/that to harden to divide he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jacob and also, even, namely to scatter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Rdz:49:7 cursed ([Adj] nom) the (nom) wrath (nom) them/same (gen) because/that stubborn ([Adj] nom) and the (nom) ??? (nom) them/same (gen) because/that he/she/it-was-HARDEN-ed I-will-DIVIDE them/same (acc) in/among/by (+dat) Jacob (indecl) and I-will-SCATTER them/same (acc) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Rdz:49:7 Rdz_49:7_1 Rdz_49:7_2 Rdz_49:7_3 Rdz_49:7_4 Rdz_49:7_5 Rdz_49:7_6 Rdz_49:7_7 Rdz_49:7_8 Rdz_49:7_9 Rdz_49:7_10 Rdz_49:7_11 Rdz_49:7_12 Rdz_49:7_13 Rdz_49:7_14 Rdz_49:7_15 Rdz_49:7_16 Rdz_49:7_17 Rdz_49:7_18 Rdz_49:7_19 Rdz_49:7_20 Rdz_49:7_21
Rdz:49:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:8 Ιουδα, σὲ αἰνέσαισαν οἱ ἀδελφοί σου· αἱ χεῖρές σου ἐπὶ νώτου τῶν ἐχθρῶν σου· προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πατρός σου.
Rdz:49:8 Juda, thy brethren have praised thee, and thy hands shall be on the back of thine enemies; thy father's sons shall do thee reverence. (Genesis 49:8 Brenton)
Rdz:49:8 Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! (Rdz 49:8 BT_4)
Rdz:49:8 Ιουδα, σὲ αἰνέσαισαν οἱ ἀδελφοί σου· αἱ χεῖρές σου ἐπὶ νώτου τῶν ἐχθρῶν σου· προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πατρός σου.
Rdz:49:8 Ἰούδας, -α and -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί νῶτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:49:8 Judasz / Juda ty; twój / twoje (SG) chwalić brat ty; twój / twoje (SG) ręka ty; twój / twoje (SG) na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem plecy wrogość; wrogi ty; twój / twoje (SG) do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub syn ojciec ty; twój / twoje (SG)
Rdz:49:8 *iouda, se\ ai)ne/saisan oi( a)delfoi/ sou· ai( CHei=re/s sou e)pi\ nO/tou tO=n e)CHTrO=n sou· proskunE/sousi/n soi oi( ui(oi\ tou= patro/s sou.
Rdz:49:8 iuda, se ainesaisan hoi adelfoi su· hai CHeires su epi nOtu tOn eCHTrOn su· proskynEsusin soi hoi hyioi tu patros su.
Rdz:49:8 N_VSM RP_AS VA_AAO3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_NPF N3_NPF RP_GS P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM RP_GS VF_FAI3P RP_DS RA_NPM N2_NPM RA_GSM N3_GSM RP_GS
Rdz:49:8 Judas/Judah you; your/yours(sg) to praise the brother you; your/yours(sg) the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing back the enmity; hostile you; your/yours(sg) to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself you; your/yours(sg); to rub worn, rub the son the father you; your/yours(sg)
Rdz:49:8 Judas/Judah (gen, voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-happen-to-PRAISE (opt) the (nom) brothers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) hands (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) back (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, going-to-WORSHIP/MAKE (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:49:8 Rdz_49:8_1 Rdz_49:8_2 Rdz_49:8_3 Rdz_49:8_4 Rdz_49:8_5 Rdz_49:8_6 Rdz_49:8_7 Rdz_49:8_8 Rdz_49:8_9 Rdz_49:8_10 Rdz_49:8_11 Rdz_49:8_12 Rdz_49:8_13 Rdz_49:8_14 Rdz_49:8_15 Rdz_49:8_16 Rdz_49:8_17 Rdz_49:8_18 Rdz_49:8_19 Rdz_49:8_20 Rdz_49:8_21
Rdz:49:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:9 σκύμνος λέοντος Ιουδα· ἐκ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβης· ἀναπεσὼν ἐκοιμήθης ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἐγερεῖ αὐτόν;
Rdz:49:9 Juda is a lion's whelp: from the tender plant, my son, thou art gone up, having couched thou liest as a lion, and as a whelp; who shall stir him up? (Genesis 49:9 Brenton)
Rdz:49:9 Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny - któż się ośmieli go drażnić? (Rdz 49:9 BT_4)
Rdz:49:9 σκύμνος λέοντος Ιουδα· ἐκ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβης· ἀναπεσὼν ἐκοιμήθης ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἐγερεῖ αὐτόν;
Rdz:49:9   λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐκ βλαστός[1], -οῦ, ὁ [LXX]; Βλάστος[2], -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀνα·πίπτω (-, ανα+πεσ(ε)·[σ]-, ανα+πεσ·[σ]- or 2nd ανα+πεσ-, -, -, -) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί ὡς   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:49:9 - lew Judasz / Juda z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Pączek; Blastus syn JA wznieść położyć się rozkładanie, spadnie z powrotem na spoczywać / uśpienia tak jak lew a także, nawet, a mianowicie tak jak - kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. rosnąć on / ona / on / sama
Rdz:49:9 sku/mnos le/ontos *iouda· e)k blastou=, ui(e/ mou, a)ne/bEs· a)napesO\n e)koimE/TEs O(s le/On kai\ O(s sku/mnos· ti/s e)gerei= au)to/n;
Rdz:49:9 skymnos leontos iuda· ek blastu, hyie mu, anebEs· anapesOn ekoimETEs hOs leOn kai hOs skymnos· tis egerei auton;
Rdz:49:9 N2_NSM N3_GSM N_NSM P N2_GSM N2_VSM RP_GS VZI_AAI2S VB_AAPNSM VCI_API2S C N3W_NSM C C N2_NSM RI_NSM VF_FAI3S RD_ASM
Rdz:49:9 ć lion Judas/Judah out of (+gen) ἐξ before vowels bud; Blastus son I to ascend to lie down recline, fall back upon to repose/sleep as/like lion and also, even, namely as/like ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to rise he/she/it/same
Rdz:49:9   lion (gen) Judas/Judah (gen, voc) out of (+gen) bud (gen); Blastus (gen) son (voc) me (gen) you(sg)-ASCEND-ed going-to-LIE DOWN (fut ptcp) (nom), upon LIE DOWN-ing (nom) you(sg)-were-REPOSE/SLEEP-ed as/like lion (nom) and as/like   who/what/why (nom) he/she/it-will-RISE, you(sg)-will-be-RISE-ed (classical) him/it/same (acc)
Rdz:49:9 Rdz_49:9_1 Rdz_49:9_2 Rdz_49:9_3 Rdz_49:9_4 Rdz_49:9_5 Rdz_49:9_6 Rdz_49:9_7 Rdz_49:9_8 Rdz_49:9_9 Rdz_49:9_10 Rdz_49:9_11 Rdz_49:9_12 Rdz_49:9_13 Rdz_49:9_14 Rdz_49:9_15 Rdz_49:9_16 Rdz_49:9_17 Rdz_49:9_18
Rdz:49:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:10 οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ιουδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν.
Rdz:49:10 A ruler shall not fail from Juda, nor a prince from his loins, until there come the things stored up for him; and he is the expectation of nations. (Genesis 49:10 Brenton)
Rdz:49:10 Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów! (Rdz 49:10 BT_4)
Rdz:49:10 οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ιουδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν.
Rdz:49:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐκ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐκ ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀπό·κει·μαι (ath. απο+κει-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό προσ·δοκία, -ας, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Rdz:49:10 οὐχ przed nierównym oddechem na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) Władca; począwszy; zaczynać się z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Judasz / Juda a także, nawet, a mianowicie uznać, z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami udo on / ona / on / sama aż do; świt kiedykolwiek (jeśli w ogóle) przyjść trzymać w sklepie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama oczekiwanie Naród [zobacz etnicznej]
Rdz:49:10 ou)k e)klei/PSei a)/rCHOn e)X *iouda kai\ E(gou/menos e)k tO=n mErO=n au)tou=, e(/Os a)/n e)/lTE| ta\ a)pokei/mena au)tO=|, kai\ au)to\s prosdoki/a e)TnO=n.
Rdz:49:10 uk ekleiPSei arCHOn eX iuda kai hEgumenos ek tOn mErOn autu, heOs an elTE ta apokeimena autO, kai autos prosdokia eTnOn.
Rdz:49:10 D VF_FAI3S N3_NSM P N_GSM C V2_PMPNSM P RA_GPM N2_GPM RD_GSM C x VB_AAS3S RA_NPN V5_PMPNPN RD_DSM C RD_NSM N1A_NSF N3E_GPN
Rdz:49:10 οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) ruler; beginning; to begin out of (+gen) ἐξ before vowels Judas/Judah and also, even, namely to deem out of (+gen) ἐξ before vowels the thigh he/she/it/same until; dawn ever (if ever) to come the to hold in store he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same expectation nation [see ethnic]
Rdz:49:10 not he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) out of (+gen) Judas/Judah (gen, voc) and while being-DEEM-ed (nom) out of (+gen) the (gen) thighs (gen) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-COME the (nom|acc) while being-HOLD-ed-IN-STORE (nom|acc|voc) him/it/same (dat) and he/it/same (nom) expectation (nom|voc) nations (gen)
Rdz:49:10 Rdz_49:10_1 Rdz_49:10_2 Rdz_49:10_3 Rdz_49:10_4 Rdz_49:10_5 Rdz_49:10_6 Rdz_49:10_7 Rdz_49:10_8 Rdz_49:10_9 Rdz_49:10_10 Rdz_49:10_11 Rdz_49:10_12 Rdz_49:10_13 Rdz_49:10_14 Rdz_49:10_15 Rdz_49:10_16 Rdz_49:10_17 Rdz_49:10_18 Rdz_49:10_19 Rdz_49:10_20 Rdz_49:10_21
Rdz:49:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:11 δεσμεύων πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆς ὄνου αὐτοῦ· πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦ·
Rdz:49:11 Binding his foal to the vine, and the foal of his ass to the branch of it, he shall wash his robe in wine, and his garment in the blood of the grape. (Genesis 49:11 Brenton)
Rdz:49:11 Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źrebię ośle u winnych latorośli. W winie prać będzie swą odzież, i w krwi winogron - swą szatę. (Rdz 49:11 BT_4)
Rdz:49:11 δεσμεύων πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆς ὄνου αὐτοῦ· πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦ·
Rdz:49:11 δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) πρός ἄμπελος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῶλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἕλιξ[2], -ικος, ἡ [LXX]; ἕλιξ[1] ἕλιξ [EXTRA], gen. sg. -ικος ὁ ἡ τό πῶλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ἐν οἶνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό σταφυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:49:11 zawiązać w kierunku (+ ACC +, + gen dat) winorośl ??? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie spirala / wąs [zobacz helisy]; zwoje ??? ass / osioł on / ona / on / sama myć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między wino jednolita tablica, kostium, kostium on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między krew Klaster winogron - on / ona / on / sama
Rdz:49:11 desmeu/On pro\s a)/mpelon to\n pO=lon au)tou= kai\ tE=| e(/liki to\n pO=lon tE=s o)/nou au)tou=· plunei= e)n oi)/nO| tE\n stolE\n au)tou= kai\ e)n ai(/mati stafulE=s tE\n peribolE\n au)tou=·
Rdz:49:11 desmeuOn pros ampelon ton pOlon autu kai tE heliki ton pOlon tEs onu autu· plynei en oinO tEn stolEn autu kai en haimati stafylEs tEn peribolEn autu·
Rdz:49:11 V1_PAPNSM P N2_ASF RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_DSF N3K_DSF RA_ASM N2_ASM RA_GSF N2_GSF RD_GSM VF2_FAI3S P N2_DSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C P N3M_DSN N1_GSF RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Rdz:49:11 to bind toward (+acc,+gen,+dat) grapevine the ??? he/she/it/same and also, even, namely the spiral/tendril [see helix]; coiled the ??? the ass/donkey he/she/it/same to wash in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wine the array uniform, costume, suit he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood grape cluster the ć he/she/it/same
Rdz:49:11 while BIND-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) grapevine (acc) the (acc) ??? (acc) him/it/same (gen) and the (dat) spiral/tendril (dat); coiled ([Adj] dat) the (acc) ??? (acc) the (gen) ass/donkey (gen) him/it/same (gen) he/she/it-is-WASH-ing, you(sg)-are-being-WASH-ed (classical), he/she/it-will-WASH, you(sg)-will-be-WASH-ed (classical) in/among/by (+dat) wine (dat) the (acc) array (acc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) blood (dat) grape cluster (gen) the (acc)   him/it/same (gen)
Rdz:49:11 Rdz_49:11_1 Rdz_49:11_2 Rdz_49:11_3 Rdz_49:11_4 Rdz_49:11_5 Rdz_49:11_6 Rdz_49:11_7 Rdz_49:11_8 Rdz_49:11_9 Rdz_49:11_10 Rdz_49:11_11 Rdz_49:11_12 Rdz_49:11_13 Rdz_49:11_14 Rdz_49:11_15 Rdz_49:11_16 Rdz_49:11_17 Rdz_49:11_18 Rdz_49:11_19 Rdz_49:11_20 Rdz_49:11_21 Rdz_49:11_22 Rdz_49:11_23 Rdz_49:11_24 Rdz_49:11_25 Rdz_49:11_26 Rdz_49:11_27
Rdz:49:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:12 χαροποὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου, καὶ λευκοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ἢ γάλα.
Rdz:49:12 His eyes shall be more cheering than wine, and his teeth whiter than milk. (Genesis 49:12 Brenton)
Rdz:49:12 Będą mu się iskrzyły oczy od wina, a zęby będą białe od mleka. (Rdz 49:12 BT_4)
Rdz:49:12 χαροποὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου, καὶ λευκοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ γάλα.
Rdz:49:12   ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό οἶνος, -ου, ὁ καί λευκός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] γάλα[κτ], -ακτος, τό
Rdz:49:12 - oko on / ona / on / sama od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem wino a także, nawet, a mianowicie biały szlifowania zębów wskazał, ostry, zęba, płaszczyznach, skok on / ona / on / sama lub mleko
Rdz:49:12 CHaropoi\ oi( o)fTalmoi\ au)tou= a)po\ oi)/nou, kai\ leukoi\ oi( o)do/ntes au)tou= E)\ ga/la.
Rdz:49:12 CHaropoi hoi ofTalmoi autu apo oinu, kai leukoi hoi odontes autu E gala.
Rdz:49:12 A1_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N2_GSM C A1_NPM RA_NPM N3_NPM RD_GSM C N3_NSN
Rdz:49:12 ć the eye he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wine and also, even, namely white the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same or milk
Rdz:49:12   the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) wine (gen) and white ([Adj] nom|voc) the (nom) teeth (nom|voc) him/it/same (gen) or milk (nom|acc|voc)
Rdz:49:12 Rdz_49:12_1 Rdz_49:12_2 Rdz_49:12_3 Rdz_49:12_4 Rdz_49:12_5 Rdz_49:12_6 Rdz_49:12_7 Rdz_49:12_8 Rdz_49:12_9 Rdz_49:12_10 Rdz_49:12_11 Rdz_49:12_12 Rdz_49:12_13
Rdz:49:12 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:13 Ζαβουλων παράλιος κατοικήσει, καὶ αὐτὸς παρ’ ὅρμον πλοίων, καὶ παρατενεῖ ἕως Σιδῶνος.
Rdz:49:13 Zabulon shall dwell on the coast, and he shall be by a haven of ships, and shall extend to Sidon. (Genesis 49:13 Brenton)
Rdz:49:13 Zabulon mieszkać będzie na wybrzeżu morza, nad brzegiem morza, dokąd zawijają okręty; kraniec jego - w Sydonie. (Rdz 49:13 BT_4)
Rdz:49:13 Ζαβουλων παράλιος κατοικήσει, καὶ αὐτὸς παρ’ ὅρμον πλοίων, καὶ παρατενεῖ ἕως Σιδῶνος.
Rdz:49:13 Ζαβουλών, ὁ παρ·άλιος (-α) -ον κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό παρά   πλοῖον, -ου, τό καί παρα·τείνω (παρα+τειν-, παρα+τεν(ε)·[σ]-, παρα+τειν·[σ]-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Σιδών, -ῶνος, ἡ
Rdz:49:13 Zabulona wybrzeża mieszkania; do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz - statek a także, nawet, a mianowicie do ??? aż do; świt Sydon [miasto]
Rdz:49:13 *DZaboulOn para/lios katoikE/sei, kai\ au)to\s par’ o(/rmon ploi/On, kai\ paratenei= e(/Os *sidO=nos.
Rdz:49:13 DZabulOn paralios katoikEsei, kai autos par’ hormon ploiOn, kai paratenei heOs sidOnos.
Rdz:49:13 N_NSM A1A_NSM VF_FAI3S C RD_NSM P N2_ASM N2N_GPN C VF2_FAI3S P N_GS
Rdz:49:13 Zebulun seacoast dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć ship and also, even, namely to ??? until; dawn Sidon [city of]
Rdz:49:13 Zebulun (indecl) seacoast ([Adj] nom) dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) and he/it/same (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat)   ships (gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Sidon (gen)
Rdz:49:13 Rdz_49:13_1 Rdz_49:13_2 Rdz_49:13_3 Rdz_49:13_4 Rdz_49:13_5 Rdz_49:13_6 Rdz_49:13_7 Rdz_49:13_8 Rdz_49:13_9 Rdz_49:13_10 Rdz_49:13_11 Rdz_49:13_12
Rdz:49:13 x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:14 Ισσαχαρ τὸ καλὸν ἐπεθύμησεν ἀναπαυόμενος ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων·
Rdz:49:14 Issachar has desired that which is good; resting between the inheritances. (Genesis 49:14 Brenton)
Rdz:49:14 Issachar - osioł kościsty, będzie się wylegiwał ufny w swe bezpieczeństwo. (Rdz 49:14 BT_4)
Rdz:49:14 Ισσαχαρ τὸ καλὸν ἐπεθύμησεν ἀναπαυόμενος ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων·
Rdz:49:14 Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-)
Rdz:49:14 Isaschar prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute). pragnąć znaczy pożądać: w "pełni" emocji. aby odświeżyć ożywić w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy wiele; przeznaczyć mianowania / uzyskanie w drodze losowania
Rdz:49:14 *issaCHar to\ kalo\n e)peTu/mEsen a)napauo/menos a)na\ me/son tO=n klE/rOn·
Rdz:49:14 issaCHar to kalon epeTymEsen anapauomenos ana meson tOn klErOn·
Rdz:49:14 N_NSM RA_ASN A1_ASN VAI_AAI3S V1_PMPNSM P A1_ASM RA_GPM N2_GPM
Rdz:49:14 Issachar the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. to refresh revive up/each/by (+acc) middle the lot; to allot appoint/obtain by lot
Rdz:49:14 Issachar (indecl) the (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-DESIRE-ed while being-REFRESH-ed (nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lots (gen); while ALLOT-ing (nom)
Rdz:49:14 Rdz_49:14_1 Rdz_49:14_2 Rdz_49:14_3 Rdz_49:14_4 Rdz_49:14_5 Rdz_49:14_6 Rdz_49:14_7 Rdz_49:14_8 Rdz_49:14_9
Rdz:49:14 x x x x x x x x x
Rdz:49:15 καὶ ἰδὼν τὴν ἀνάπαυσιν ὅτι καλή, καὶ τὴν γῆν ὅτι πίων, ὑπέθηκεν τὸν ὦμον αὐτοῦ εἰς τὸ πονεῖν καὶ ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργός.
Rdz:49:15 And having seen the resting place that it was good, and the land that it was fertile, he subjected his shoulder to labour, and became a husbandman. (Genesis 49:15 Brenton)
Rdz:49:15 Widzi on, że dobry jest spoczynek, a kraj uroczy; ale będzie musiał ugiąć swój grzbiet pod brzemieniem i stanie się niewolnikiem, pędzonym do pracy. (Rdz 49:15 BT_4)
Rdz:49:15 καὶ ἰδὼν τὴν ἀνάπαυσιν ὅτι καλή, καὶ τὴν γῆν ὅτι πίων, ὑπέθηκεν τὸν ὦμον αὐτοῦ εἰς τὸ πονεῖν καὶ ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργός.
Rdz:49:15 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνά·παυσις, -εως, ἡ ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ γεωργός, -οῦ, ὁ
Rdz:49:15 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), reszta dlatego, że prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute). a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia dlatego, że gruby; pić umieścić pod ramię on / ona / on / sama do (+ acc) - a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". rolnik
Rdz:49:15 kai\ i)dO\n tE\n a)na/pausin o(/ti kalE/, kai\ tE\n gE=n o(/ti pi/On, u(pe/TEken to\n O)=mon au)tou= ei)s to\ ponei=n kai\ e)genE/TE a)nE\r geOrgo/s.
Rdz:49:15 kai idOn tEn anapausin hoti kalE, kai tEn gEn hoti piOn, hypeTEken ton Omon autu eis to ponein kai egenETE anEr geOrgos.
Rdz:49:15 C VB_AAPNSM RA_ASF N3I_ASF C A1_NSF C RA_ASF N1_ASF C N3_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_ASN V2_AAN C VCI_API3S N3_NSM N2_NSM
Rdz:49:15 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the rest because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely the earth/land because/that fat; to drink to place under the shoulder he/she/it/same into (+acc) the ć and also, even, namely to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". farmer
Rdz:49:15 and upon SEE-ing (nom) the (acc) rest (acc) because/that right ([Adj] nom|voc) and the (acc) earth/land (acc) because/that fat ([Adj] nom); going-to-DRINK (fut ptcp) (nom), upon DRINK-ing (nom) he/she/it-PLACE-ed-UNDER the (acc) shoulder (acc) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc)   and he/she/it-was-BECOME-ed man, husband (nom) farmer (nom)
Rdz:49:15 Rdz_49:15_1 Rdz_49:15_2 Rdz_49:15_3 Rdz_49:15_4 Rdz_49:15_5 Rdz_49:15_6 Rdz_49:15_7 Rdz_49:15_8 Rdz_49:15_9 Rdz_49:15_10 Rdz_49:15_11 Rdz_49:15_12 Rdz_49:15_13 Rdz_49:15_14 Rdz_49:15_15 Rdz_49:15_16 Rdz_49:15_17 Rdz_49:15_18 Rdz_49:15_19 Rdz_49:15_20 Rdz_49:15_21 Rdz_49:15_22
Rdz:49:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:16 Δαν κρινεῖ τὸν ἑαυτοῦ λαὸν ὡσεὶ καὶ μία φυλὴ ἐν Ισραηλ.
Rdz:49:16 Dan shall judge his people, as one tribe too in Israel. (Genesis 49:16 Brenton)
Rdz:49:16 Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich; (Rdz 49:16 BT_4)
Rdz:49:16 Δαν κρινεῖ τὸν ἑαυτοῦ λαὸν ὡσεὶ καὶ μία φυλὴ ἐν Ισραηλ.
Rdz:49:16   κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λαός, -οῦ, ὁ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός φυλή, -ῆς, ἡ ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Rdz:49:16 - ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić self / our- / your- / się ludzie jak / około [tak-jeśli]; popychać a także, nawet, a mianowicie jeden plemię w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Izrael
Rdz:49:16 *dan krinei= to\n e(autou= lao\n O(sei\ kai\ mi/a fulE\ e)n *israEl.
Rdz:49:16 dan krinei ton heautu laon hOsei kai mia fylE en israEl.
Rdz:49:16 N_NSM VF2_FAI3S RA_ASM RD_GSM N2_ASM D C A1A_NSF N1_NSF P N_DSM
Rdz:49:16 ć to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the self /our-/your-/themselves people like/approximately [as-if]; to push and also, even, namely one tribe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Rdz:49:16   he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) the (acc) self (gen) people (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) and one (nom) tribe (nom|voc) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Rdz:49:16 Rdz_49:16_1 Rdz_49:16_2 Rdz_49:16_3 Rdz_49:16_4 Rdz_49:16_5 Rdz_49:16_6 Rdz_49:16_7 Rdz_49:16_8 Rdz_49:16_9 Rdz_49:16_10 Rdz_49:16_11
Rdz:49:16 x x x x x x x x x x x
Rdz:49:17 καὶ γενηθήτω Δαν ὄφις ἐφ’ ὁδοῦ ἐγκαθήμενος ἐπὶ τρίβου, δάκνων πτέρναν ἵππου, καὶ πεσεῖται ὁ ἱππεὺς εἰς τὰ ὀπίσω.
Rdz:49:17 And let Dan be a serpent in the way, besetting the path, biting the heel of the horse (and the rider shall fall backward), (Genesis 49:17 Brenton)
Rdz:49:17 będzie on jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak. (Rdz 49:17 BT_4)
Rdz:49:17 καὶ γενηθήτω Δαν ὄφις ἐφ’ ὁδοῦ ἐγκαθήμενος ἐπὶ τρίβου, δάκνων πτέρναν ἵππου, καὶ πεσεῖται ἱππεὺς εἰς τὰ ὀπίσω.
Rdz:49:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ἐπί ὁδός, -οῦ, ἡ   ἐπί τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) πτέρνα, -ης, ἡ ἵππος, -ου, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἱππεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω
Rdz:49:17 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, - Wąż Βασιλισκος Idiom dla Miotów węży były często postrzegane przez Jana w skałach i kiedy wybuchł pożar będą pędzić (phugein) do ich otworów dla bezpieczeństwa. On położył rękę na otworze bazyliszka na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Sposób / droga - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ścieżka; pocierać lekko uszkodzone, rub gryźć pięta koń a także, nawet, a mianowicie spadać / bow - spadek (katastrofalnie spada, są nieskuteczne) lub [szybko] kłaniać nisko. jeździec do (+ acc) za plecami, z tyłu, po
Rdz:49:17 kai\ genETE/tO *dan o)/fis e)f’ o(dou= e)gkaTE/menos e)pi\ tri/bou, da/knOn pte/rnan i(/ppou, kai\ pesei=tai o( i(ppeu\s ei)s ta\ o)pi/sO.
Rdz:49:17 kai genETEtO dan ofis ef’ hodu enkaTEmenos epi tribu, daknOn pternan hippu, kai peseitai ho hippeus eis ta opisO.
Rdz:49:17 C VC_APD3S N_SM N3I_NSM P N2_GSF V5_PMPNSM P N3_GSM V1_PAPNSM N1S_ASF N2_GSM C VF2_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_APN D
Rdz:49:17 and also, even, namely to become become, happen ć serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing way/road ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing path; to rub worn, rub to bite heel horse and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the horseman into (+acc) the behind back, behind, after
Rdz:49:17 and let-him/her/it-be-BECOME-ed!   serpent (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) way/road (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) path (gen); be-you(sg)-being-RUB-ed! while BITE-ing (nom) heel (acc) horse (gen) and he/she/it-will-be-FALL-ed the (nom) horseman (nom) into (+acc) the (nom|acc) behind
Rdz:49:17 Rdz_49:17_1 Rdz_49:17_2 Rdz_49:17_3 Rdz_49:17_4 Rdz_49:17_5 Rdz_49:17_6 Rdz_49:17_7 Rdz_49:17_8 Rdz_49:17_9 Rdz_49:17_10 Rdz_49:17_11 Rdz_49:17_12 Rdz_49:17_13 Rdz_49:17_14 Rdz_49:17_15 Rdz_49:17_16 Rdz_49:17_17 Rdz_49:17_18 Rdz_49:17_19
Rdz:49:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:18 τὴν σωτηρίαν περιμένω κυρίου.
Rdz:49:18 waiting for the salvation of the Lord. (Genesis 49:18 Brenton)
Rdz:49:18 Wybawienia twego czekam, o Panie! (Rdz 49:18 BT_4)
Rdz:49:18 τὴν σωτηρίαν περιμένω κυρίου.
Rdz:49:18 ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ περι·μένω (περι+μεν-, -, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:49:18 Zbawienie / wyzwolenie do ??? panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:49:18 tE\n sOtEri/an perime/nO kuri/ou.
Rdz:49:18 tEn sOtErian perimenO kyriu.
Rdz:49:18 RA_ASF N1A_ASF V1_PAI1S N2_GSM
Rdz:49:18 the salvation/deliverance to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:49:18 the (acc) salvation/deliverance (acc) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Rdz:49:18 Rdz_49:18_1 Rdz_49:18_2 Rdz_49:18_3 Rdz_49:18_4
Rdz:49:18 x x x x
Rdz:49:19 Γαδ, πειρατήριον πειρατεύσει αὐτόν, αὐτὸς δὲ πειρατεύσει αὐτῶν κατὰ πόδας.
Rdz:49:19 Gad, a plundering troop shall plunder him; but he shall plunder him, pursuing him closely. (Genesis 49:19 Brenton)
Rdz:49:19 Gad - zbójcy napadać go będą, on zaś będzie napadał im na pięty. (Rdz 49:19 BT_4)
Rdz:49:19 Γαδ, πειρατήριον πειρατεύσει αὐτόν, αὐτὸς δὲ πειρατεύσει αὐτῶν κατὰ πόδας.
Rdz:49:19 Γάδ, ὁ     αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό δέ   αὐτός αὐτή αὐτό κατά πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
Rdz:49:19 Gad - - on / ona / on / sama on / ona / on / sama zaś - on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem stopa
Rdz:49:19 *gad, peiratE/rion peirateu/sei au)to/n, au)to\s de\ peirateu/sei au)tO=n kata\ po/das.
Rdz:49:19 gad, peiratErion peirateusei auton, autos de peirateusei autOn kata podas.
Rdz:49:19 N_VSM N2N_NSN VF_FAI3S RD_ASM RD_NSM x VF_FAI3S RD_GPM P N3D_APM
Rdz:49:19 Gad ć ć he/she/it/same he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing foot
Rdz:49:19 Gad (indecl)     him/it/same (acc) he/it/same (nom) Yet   them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) feet (acc)
Rdz:49:19 Rdz_49:19_1 Rdz_49:19_2 Rdz_49:19_3 Rdz_49:19_4 Rdz_49:19_5 Rdz_49:19_6 Rdz_49:19_7 Rdz_49:19_8 Rdz_49:19_9 Rdz_49:19_10
Rdz:49:19 x x x x x x x x x x
Rdz:49:20 Ασηρ, πίων αὐτοῦ ὁ ἄρτος, καὶ αὐτὸς δώσει τρυφὴν ἄρχουσιν.
Rdz:49:20 Aser, his bread shall be fat; and he shall yield dainties to princes. (Genesis 49:20 Brenton)
Rdz:49:20 Od Asera - tłuste pokarmy, on będzie dostarczał przysmaków królowi. (Rdz 49:20 BT_4)
Rdz:49:20 Ασηρ, πίων αὐτοῦ ἄρτος, καὶ αὐτὸς δώσει τρυφὴν ἄρχουσιν.
Rdz:49:20 Ἀσήρ, ὁ πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) τρυφή, -ῆς, ἡ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Rdz:49:20 Asher gruby; pić on / ona / on / sama chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama dawać wyrozumiałość Władca; zaczynać się
Rdz:49:20 *asEr, pi/On au)tou= o( a)/rtos, kai\ au)to\s dO/sei trufE\n a)/rCHousin.
Rdz:49:20 asEr, piOn autu ho artos, kai autos dOsei tryfEn arCHusin.
Rdz:49:20 N_NSM N3_NSM RD_GSM RA_NSM N2_NSM C RD_NSM VF_FAI3S N1_ASF N3_DPM
Rdz:49:20 Asher fat; to drink he/she/it/same the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely he/she/it/same to give indulgence ruler; to begin
Rdz:49:20 Asher (indecl) fat ([Adj] nom); going-to-DRINK (fut ptcp) (nom), upon DRINK-ing (nom) him/it/same (gen) the (nom) bread (nom) and he/it/same (nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) indulgence (acc) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat)
Rdz:49:20 Rdz_49:20_1 Rdz_49:20_2 Rdz_49:20_3 Rdz_49:20_4 Rdz_49:20_5 Rdz_49:20_6 Rdz_49:20_7 Rdz_49:20_8 Rdz_49:20_9 Rdz_49:20_10
Rdz:49:20 x x x x x x x x x x
Rdz:49:21 Νεφθαλι στέλεχος ἀνειμένον, ἐπιδιδοὺς ἐν τῷ γενήματι κάλλος.
Rdz:49:21 Nephthalim is a spreading stem, bestowing beauty on its fruit. (Genesis 49:21 Brenton)
Rdz:49:21 Neftali - jak rozłożysty terebint, dający miłe przepowiednie. (Rdz 49:21 BT_4)
Rdz:49:21 Νεφθαλι στέλεχος ἀνειμένον, ἐπιδιδοὺς ἐν τῷ γενήματι κάλλος.
Rdz:49:21     ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ἐπι·δίδωμι (ath. επι+διδ(ο)-/ath. επι+διδ(ω)-, επι+δω·σ-, επι+δω·κ- or 2nd ath. επι+δ(ο)-/ath. επι+δ(ω)-, -, -, επι+δο·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό  
Rdz:49:21 - - puścić do nadano dać do rąk jakiś, dostarczyć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między owoce owoce -
Rdz:49:21 *nefTali ste/leCHos a)neime/non, e)pididou\s e)n tO=| genE/mati ka/llos.
Rdz:49:21 nefTali steleCHos aneimenon, epididus en tO genEmati kallos.
Rdz:49:21 N_NSM N3E_NSN VM_XMPNSN V8_PAPNSM P RA_DSN N3M_DSN N3E_NSN
Rdz:49:21 ć ć to let go of to was given give into anothers hands, deliver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fruit fruit of ć
Rdz:49:21     having-been-LET-ed-GO-OF (acc, nom|acc|voc) while WAS GIVEN-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) fruit (dat)  
Rdz:49:21 Rdz_49:21_1 Rdz_49:21_2 Rdz_49:21_3 Rdz_49:21_4 Rdz_49:21_5 Rdz_49:21_6 Rdz_49:21_7 Rdz_49:21_8
Rdz:49:21 x x x x x x x x
Rdz:49:22 Υἱὸς ηὐξημένος Ιωσηφ, υἱὸς ηὐξημένος ζηλωτός, υἱός μου νεώτατος· πρός με ἀνάστρεψον.
Rdz:49:22 Joseph is a son increased; my dearly loved son is increased; my youngest son, turn to me. (Genesis 49:22 Brenton)
Rdz:49:22 Józef - latorośl owocująca, latorośl owocująca nad źródłem: gałązki pną się po murze. (Rdz 49:22 BT_4)
Rdz:49:22 Υἱὸς ηὐξημένος Ιωσηφ, υἱὸς ηὐξημένος ζηλωτός, υἱός μου νεώτατος· πρός με ἀνάστρεψον.
Rdz:49:22 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) Ἰωσήφ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νεώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of νέος) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-)
Rdz:49:22 syn rosnąć Joseph syn rosnąć - syn JA Najnowszy / najmłodszych w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA denerwować odwrócić, obalenie, ożywienie, przewrócić, obalenia, przewrócić,
Rdz:49:22 *ui(o\s Eu)XEme/nos *iOsEf, ui(o\s Eu)XEme/nos DZElOto/s, ui(o/s mou neO/tatos· pro/s me a)na/strePSon.
Rdz:49:22 yios EuXEmenos iOsEf, hyios EuXEmenos DZElOtos, hyios mu neOtatos· pros me anastrePSon.
Rdz:49:22 N2_NSM VM_XPPNSM N_NSM N2_NSM VM_XPPNSM A1_NSM N2_NSM RP_GS A1A_NSMS P RP_AS VA_AAD2S
Rdz:49:22 son to grow Joseph son to grow ć son I newest/youngest toward (+acc,+gen,+dat) I to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over,
Rdz:49:22 son (nom) having-been-GROW-ed (nom) Joseph (indecl) son (nom) having-been-GROW-ed (nom)   son (nom) me (gen) newest/youngest ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-UPSET-you(sg)!, going-to-UPSET (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Rdz:49:22 Rdz_49:22_1 Rdz_49:22_2 Rdz_49:22_3 Rdz_49:22_4 Rdz_49:22_5 Rdz_49:22_6 Rdz_49:22_7 Rdz_49:22_8 Rdz_49:22_9 Rdz_49:22_10 Rdz_49:22_11 Rdz_49:22_12
Rdz:49:22 x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:23 εἰς ὃν διαβουλευόμενοι ἐλοιδόρουν, καὶ ἐνεῖχον αὐτῷ κύριοι τοξευμάτων·
Rdz:49:23 Against whom men taking evil counsel reproached him, and the archers pressed hard upon him. (Genesis 49:23 Brenton)
Rdz:49:23 A choć łucznicy będą go prześladować, godzić w niego i czyhać na niego, (Rdz 49:23 BT_4)
Rdz:49:23 εἰς ὃν διαβουλευόμενοι ἐλοιδόρουν, καὶ ἐνεῖχον αὐτῷ κύριοι τοξευμάτων·
Rdz:49:23 εἰς[1] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   λοιδορέω (λοιδορ(ε)-, -, λοιδορη·σ-, -, -, λοιδορη·θ-) καί ἐν·έχω (εν+εχ-, -, -, -, εν+εσχη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]  
Rdz:49:23 do (+ acc) który / którego / których; być - do urągają a także, nawet, a mianowicie do szybkiego ciągu utrzymuje się odbyć; posiadania lub utrzymać szybkie ciągu on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. -
Rdz:49:23 ei)s o(\n diabouleuo/menoi e)loido/roun, kai\ e)nei=CHon au)tO=| ku/rioi toXeuma/tOn·
Rdz:49:23 eis hon diabuleuomenoi eloidorun, kai eneiCHon autO kyrioi toXeumatOn·
Rdz:49:23 P RR_ASM V1_PMPNPM V2I_IAI3P C V1I_IAI3P RD_DSM N2_NPM N3M_GPM
Rdz:49:23 into (+acc) who/whom/which; to be ć to revile and also, even, namely to kept fast within to be held; hold or keep fast within he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć
Rdz:49:23 into (+acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc)   I-was-REVILE-ing, they-were-REVILE-ing and I-was-KEPT FAST WITHIN-ing, they-were-KEPT FAST WITHIN-ing him/it/same (dat) lords (nom|voc); a lord ([Adj] nom|voc)  
Rdz:49:23 Rdz_49:23_1 Rdz_49:23_2 Rdz_49:23_3 Rdz_49:23_4 Rdz_49:23_5 Rdz_49:23_6 Rdz_49:23_7 Rdz_49:23_8 Rdz_49:23_9
Rdz:49:23 x x x x x x x x x
Rdz:49:24 καὶ συνετρίβη μετὰ κράτους τὰ τόξα αὐτῶν, καὶ ἐξελύθη τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρῶν αὐτῶν διὰ χεῖρα δυνάστου Ιακωβ, ἐκεῖθεν ὁ κατισχύσας Ισραηλ·
Rdz:49:24 But their bow and arrows were mightily consumed, and the sinews of their arms were slackened by the hand of the mighty one of Jacob; thence is he that strengthened Israel from the God of thy father; (Genesis 49:24 Brenton)
Rdz:49:24 łuk jego pozostanie niezłamany, i ręce jego - sprawne. Z rąk potężnego Boga Jakubowego, od Pasterza i Opoki Izraela, (Rdz 49:24 BT_4)
Rdz:49:24 καὶ συνετρίβη μετὰ κράτους τὰ τόξα αὐτῶν, καὶ ἐξελύθη τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρῶν αὐτῶν διὰ χεῖρα δυνάστου Ιακωβ, ἐκεῖθεν κατισχύσας Ισραηλ·
Rdz:49:24 καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) μετά κράτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὁ ἡ τό νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] βραχίων, -ονος, ὁ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δυνάστης, -ου, ὁ Ἰακώβ, ὁ ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ
Rdz:49:24 a także, nawet, a mianowicie złamać, aby całkowicie zniszczyć, złamać (w sztukach) po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem kołysać się kołysać berło, posiadanie, stan, stan, władzy politycznej Bow (również tęczowy) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie zrezygnować (za słaby) Cięciwa ramię ręcznie; gorzej on / ona / on / sama δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) ręka suwerenny Jakub stamtąd do ??? Izrael
Rdz:49:24 kai\ sunetri/bE meta\ kra/tous ta\ to/Xa au)tO=n, kai\ e)Xelu/TE ta\ neu=ra braCHio/nOn CHeirO=n au)tO=n dia\ CHei=ra duna/stou *iakOb, e)kei=Ten o( katisCHu/sas *israEl·
Rdz:49:24 kai synetribE meta kratus ta toXa autOn, kai eXelyTE ta neura braCHionOn CHeirOn autOn dia CHeira dynastu iakOb, ekeiTen ho katisCHysas israEl·
Rdz:49:24 C VDI_API3S P N3E_GSN RA_APN N2N_APN RD_GPM C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN N3N_GPM N3_GPF RD_GPF P N3_ASF N1M_GSM N_GSM D RA_NSM VA_AAPNSM N_ASM
Rdz:49:24 and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power the Bow (also rainbow) he/she/it/same and also, even, namely to give up (be faint) the bowstring arm hand; worse he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand sovereign Jacob from there the to ??? Israel
Rdz:49:24 and he/she/it-was-BREAK-ed after (+acc), with (+gen) sway (gen) the (nom|acc) Bows (nom|acc|voc) them/same (gen) and he/she/it-was-GIVE-ed-UP the (nom|acc) bowstring (nom|voc) arms (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) hand (acc) sovereign (gen) Jacob (indecl) from there the (nom) you(sg)-???-ed, upon ???-ing (nom|voc) Israel (indecl)
Rdz:49:24 Rdz_49:24_1 Rdz_49:24_2 Rdz_49:24_3 Rdz_49:24_4 Rdz_49:24_5 Rdz_49:24_6 Rdz_49:24_7 Rdz_49:24_8 Rdz_49:24_9 Rdz_49:24_10 Rdz_49:24_11 Rdz_49:24_12 Rdz_49:24_13 Rdz_49:24_14 Rdz_49:24_15 Rdz_49:24_16 Rdz_49:24_17 Rdz_49:24_18 Rdz_49:24_19 Rdz_49:24_20 Rdz_49:24_21 Rdz_49:24_22
Rdz:49:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:25 παρὰ θεοῦ τοῦ πατρός σου, καὶ ἐβοήθησέν σοι ὁ θεὸς ὁ ἐμὸς καὶ εὐλόγησέν σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα· ἕνεκεν εὐλογίας μαστῶν καὶ μήτρας,
Rdz:49:25 and my God helped thee, and he blessed thee with the blessing of heaven from above, and the blessing of the earth possessing all things, because of the blessing of the breasts and of the womb, (Genesis 49:25 Brenton)
Rdz:49:25 od Boga ojców twoich, który cię będzie wspomagał, od Wszechmocnego, który ci będzie błogosławił - błogosławieństwa z niebios wysokich, błogosławieństwa otchłani leżącej najniżej, błogosławieństwa piersi i łona. (Rdz 49:25 BT_4)
Rdz:49:25 παρὰ θεοῦ τοῦ πατρός σου, καὶ ἐβοήθησέν σοι θεὸς ἐμὸς καὶ εὐλόγησέν σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα· ἕνεκεν εὐλογίας μαστῶν καὶ μήτρας,
Rdz:49:25 παρά θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λογία, -ας, ἡ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἄνω·θεν καί εὐ·λογία, -ας, ἡ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν εὐ·λογία, -ας, ἡ μαστός, -οῦ, ὁ καί μήτρα, -ας, ἡ
Rdz:49:25 frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz Bóg  ojciec ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie pomóc ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub Bóg  mój / moja a także, nawet, a mianowicie błogosławić ty; twój / twoje (SG) ??? niebo / Niebo z góry a także, nawet, a mianowicie ??? ziemia / Ziemia mieć każdy wszystkim, każde, każde, całość na skutek, na rzecz ??? pierś a także, nawet, a mianowicie łono
Rdz:49:25 para\ Teou= tou= patro/s sou, kai\ e)boE/TEse/n soi o( Teo\s o( e)mo\s kai\ eu)lo/gEse/n se eu)logi/an ou)ranou= a)/nOTen kai\ eu)logi/an gE=s e)CHou/sEs pa/nta· e(/neken eu)logi/as mastO=n kai\ mE/tras,
Rdz:49:25 para Teu tu patros su, kai eboETEsen soi ho Teos ho emos kai eulogEsen se eulogian uranu anOTen kai eulogian gEs eCHusEs panta· heneken eulogias mastOn kai mEtras,
Rdz:49:25 P N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C VAI_AAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM C VA_AAI3S RP_AS N1A_ASF N2_GSM D C N1A_ASF N1_GSF V1_PAPGSF A3_APN P N1A_GSF N2_GPM C N1A_GSF
Rdz:49:25 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together god [see theology] the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to help you; your/yours(sg); to rub worn, rub the god [see theology] the my/mine and also, even, namely to bless you; your/yours(sg) ??? sky/heaven from above and also, even, namely ??? earth/land to have every all, each, every, the whole of owing to for, for the sake of ??? breast and also, even, namely womb
Rdz:49:25 frοm beside (+acc,+gen,+dat) god (gen) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-HELP-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) god (nom) the (nom) my/mine (nom) and he/she/it-BLESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) ??? (acc) sky/heaven (gen) from above and ??? (acc) earth/land (gen) while HAVE-ing (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) owing to ??? (gen), ???s (acc) breasts (gen) and womb (gen), wombs (acc)
Rdz:49:25 Rdz_49:25_1 Rdz_49:25_2 Rdz_49:25_3 Rdz_49:25_4 Rdz_49:25_5 Rdz_49:25_6 Rdz_49:25_7 Rdz_49:25_8 Rdz_49:25_9 Rdz_49:25_10 Rdz_49:25_11 Rdz_49:25_12 Rdz_49:25_13 Rdz_49:25_14 Rdz_49:25_15 Rdz_49:25_16 Rdz_49:25_17 Rdz_49:25_18 Rdz_49:25_19 Rdz_49:25_20 Rdz_49:25_21 Rdz_49:25_22 Rdz_49:25_23 Rdz_49:25_24 Rdz_49:25_25 Rdz_49:25_26 Rdz_49:25_27 Rdz_49:25_28
Rdz:49:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:26 εὐλογίας πατρός σου καὶ μητρός σου· ὑπερίσχυσεν ἐπ’ εὐλογίαις ὀρέων μονίμων καὶ ἐπ’ εὐλογίαις θινῶν ἀενάων· ἔσονται ἐπὶ κεφαλὴν Ιωσηφ καὶ ἐπὶ κορυφῆς ὧν ἡγήσατο ἀδελφῶν.
Rdz:49:26 the blessings of thy father and thy mother--it has prevailed above the blessing of the lasting mountains, and beyond the blessings of the everlasting hills; they shall be upon the head of Joseph, and upon the head of the brothers of whom he took the lead. (Genesis 49:26 Brenton)
Rdz:49:26 Błogosławieństwa ojca twego niech dłużej trwają niż błogosławieństwa mych przodków, jak długo trwać będą pagórki odwieczne - niechaj spłyną na głowę Józefa, na głowę tego, który jest księciem wśród swoich braci! (Rdz 49:26 BT_4)
Rdz:49:26 εὐλογίας πατρός σου καὶ μητρός σου· ὑπερίσχυσεν ἐπ’ εὐλογίαις ὀρέων μονίμων καὶ ἐπ’ εὐλογίαις θινῶν ἀενάων· ἔσονται ἐπὶ κεφαλὴν Ιωσηφ καὶ ἐπὶ κορυφῆς ὧν ἡγήσατο ἀδελφῶν.
Rdz:49:26 εὐ·λογία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἐπί εὐ·λογία, -ας, ἡ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ἐπί εὐ·λογία, -ας, ἡ     εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί κεφαλή, -ῆς, ἡ Ἰωσήφ, ὁ καί ἐπί   ὅς ἥ ὅ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ
Rdz:49:26 ??? ojciec ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie matka ty; twój / twoje (SG) - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ??? wierzchowiec - a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ??? - - być na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem głowa Joseph a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - który / którego / których uznać, brat; siostra
Rdz:49:26 eu)logi/as patro/s sou kai\ mEtro/s sou· u(peri/sCHusen e)p’ eu)logi/ais o)re/On moni/mOn kai\ e)p’ eu)logi/ais TinO=n a)ena/On· e)/sontai e)pi\ kefalE\n *iOsEf kai\ e)pi\ korufE=s O(=n E(gE/sato a)delfO=n.
Rdz:49:26 eulogias patros su kai mEtros su· hyperisChysen ep’ eulogiais oreOn monimOn kai ep’ eulogiais TinOn aenaOn· esontai epi kefalEn iOsEf kai epi koryfEs hOn hEgEsato adelfOn.
Rdz:49:26 N1A_GSF N3_GSM RP_GS C N3_GSF RP_GS VAI_AAI3S P N1A_DPF N3E_GPN A1_GPN C P N1A_DPF N3N_GPM A1B_GPM VF_FMI3P P N1_ASF N_GSM C P N1_GSF RR_GPM VAI_AMI3S N2_GPM
Rdz:49:26 ??? father you; your/yours(sg) and also, even, namely mother you; your/yours(sg) ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ??? mount ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ??? ć ć to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing head Joseph and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć who/whom/which to deem brother; sister
Rdz:49:26 ??? (gen), ???s (acc) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) ???s (dat) mounts (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) ???s (dat)     they-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) head (acc) Joseph (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat)   who/whom/which (gen) he/she/it-was-DEEM-ed brothers (gen); sisters (gen)
Rdz:49:26 Rdz_49:26_1 Rdz_49:26_2 Rdz_49:26_3 Rdz_49:26_4 Rdz_49:26_5 Rdz_49:26_6 Rdz_49:26_7 Rdz_49:26_8 Rdz_49:26_9 Rdz_49:26_10 Rdz_49:26_11 Rdz_49:26_12 Rdz_49:26_13 Rdz_49:26_14 Rdz_49:26_15 Rdz_49:26_16 Rdz_49:26_17 Rdz_49:26_18 Rdz_49:26_19 Rdz_49:26_20 Rdz_49:26_21 Rdz_49:26_22 Rdz_49:26_23 Rdz_49:26_24 Rdz_49:26_25 Rdz_49:26_26
Rdz:49:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:27 Βενιαμιν λύκος ἅρπαξ· τὸ πρωινὸν ἔδεται ἔτι καὶ εἰς τὸ ἑσπέρας διαδώσει τροφήν.
Rdz:49:27 Benjamin, as a ravening wolf, shall eat still in the morning, and at evening he gives food. (Genesis 49:27 Brenton)
Rdz:49:27 Beniamin - wilk drapieżny, co rano rozrywa zdobycz, a wieczorem rozdziela łupy». (Rdz 49:27 BT_4)
Rdz:49:27 Βενιαμιν λύκος ἅρπαξ· τὸ πρωινὸν ἔδεται ἔτι καὶ εἰς τὸ ἑσπέρας διαδώσει τροφήν.
Rdz:49:27 Βενιαμ(ε)ίν, ὁ λύκος, -ου, ὁ ἅρπαξ ἅρπαξ, gen. sg. -αγος ὁ ἡ τό πρωϊνός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἔτι καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ δια·δίδωμι (ath. δια+διδ(ο)-/ath. δια+διδ(ω)-, δια+δω·σ-, δια+δω·κ- or 2nd ath. δια+δ(ο)-/ath. δια+δ(ω)-, -, -, δια+δο·θ-) τροφή, -ῆς, ἡ
Rdz:49:27 Benzoes wilk drapieżny wcześnie jeść ale nadal a także, nawet, a mianowicie do (+ acc) wieczór do dystrybucji jedzenie
Rdz:49:27 *beniamin lu/kos a(/rpaX· to\ prOino\n e)/detai e)/ti kai\ ei)s to\ e(spe/ras diadO/sei trofE/n.
Rdz:49:27 beniamin lykos harpaX· to prOinon edetai eti kai eis to hesperas diadOsei trofEn.
Rdz:49:27 N_NSM N2_NSM A3G_NSM RA_ASN A1_ASN VF_FMI3S D C P RA_ASN N1A_GSF VF_FAI3S N1_ASF
Rdz:49:27 Benjamin wolf predatory the early to eat yet/still and also, even, namely into (+acc) the evening to distribute food
Rdz:49:27 Benjamin (indecl) wolf (nom) predatory ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) early ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed yet/still and into (+acc) the (nom|acc) evening (gen), evenings (acc) he/she/it-will-DISTRIBUTE, you(sg)-will-be-DISTRIBUTE-ed (classical) food (acc)
Rdz:49:27 Rdz_49:27_1 Rdz_49:27_2 Rdz_49:27_3 Rdz_49:27_4 Rdz_49:27_5 Rdz_49:27_6 Rdz_49:27_7 Rdz_49:27_8 Rdz_49:27_9 Rdz_49:27_10 Rdz_49:27_11 Rdz_49:27_12 Rdz_49:27_13
Rdz:49:27 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:28 Πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιακωβ δώδεκα, καὶ ταῦτα ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, ἕκαστον κατὰ τὴν εὐλογίαν αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
Rdz:49:28 All these are the twelve sons of Jacob; and their father spoke these words to them, and he blessed them; he blessed each of them according to his blessing. (Genesis 49:28 Brenton)
Rdz:49:28 Wszyscy ci - to dwanaście szczepów izraelskich, oraz to, co do nich powiedział ich ojciec, wygłaszając do każdego z nich stosowne błogosławieństwo, gdy im błogosławił. (Rdz 49:28 BT_4)
Rdz:49:28 Πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιακωβ δώδεκα, καὶ ταῦτα ἐλάλησεν αὐτοῖς πατὴρ αὐτῶν καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, ἕκαστον κατὰ τὴν εὐλογίαν αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
Rdz:49:28 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ δώ·δεκα/δεκα·δύο καί οὗτος αὕτη τοῦτο λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:49:28 każdy wszystkim, każde, każde, całość Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] syn Jakub dwanaście a także, nawet, a mianowicie Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] mówić on / ona / on / sama ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie błogosławić on / ona / on / sama każdy w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem ??? on / ona / on / sama błogosławić on / ona / on / sama
Rdz:49:28 *pa/ntes ou(=toi ui(oi\ *iakOb dO/deka, kai\ tau=ta e)la/lEsen au)toi=s o( patE\r au)tO=n kai\ eu)lo/gEsen au)tou/s, e(/kaston kata\ tE\n eu)logi/an au)tou= eu)lo/gEsen au)tou/s.
Rdz:49:28 pantes hutoi hyioi iakOb dOdeka, kai tauta elalEsen autois ho patEr autOn kai eulogEsen autus, hekaston kata tEn eulogian autu eulogEsen autus.
Rdz:49:28 A3_NPM RD_NPM N2_NPM N_GSM M C RD_APN VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3_NSM RD_GPM C VA_AAI3S RD_APM A1_ASM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VA_AAI3S RD_APM
Rdz:49:28 every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son Jacob twelve and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to speak he/she/it/same the father he/she/it/same and also, even, namely to bless he/she/it/same each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ??? he/she/it/same to bless he/she/it/same
Rdz:49:28 all (nom|voc) these (nom) sons (nom|voc) Jacob (indecl) twelve and these (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed them/same (dat) the (nom) father (nom) them/same (gen) and he/she/it-BLESS-ed them/same (acc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ??? (acc) him/it/same (gen) he/she/it-BLESS-ed them/same (acc)
Rdz:49:28 Rdz_49:28_1 Rdz_49:28_2 Rdz_49:28_3 Rdz_49:28_4 Rdz_49:28_5 Rdz_49:28_6 Rdz_49:28_7 Rdz_49:28_8 Rdz_49:28_9 Rdz_49:28_10 Rdz_49:28_11 Rdz_49:28_12 Rdz_49:28_13 Rdz_49:28_14 Rdz_49:28_15 Rdz_49:28_16 Rdz_49:28_17 Rdz_49:28_18 Rdz_49:28_19 Rdz_49:28_20 Rdz_49:28_21 Rdz_49:28_22
Rdz:49:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐγὼ προστίθεμαι πρὸς τὸν ἐμὸν λαόν· θάψατέ με μετὰ τῶν πατέρων μου ἐν τῷ σπηλαίῳ, ὅ ἐστιν ἐν τῷ ἀγρῷ Εφρων τοῦ Χετταίου,
Rdz:49:29 And he said to them, I am added to my people; ye shall bury me with my fathers in the cave, which is in the field of Ephron the Chettite, (Genesis 49:29 Brenton)
Rdz:49:29 Potem dał im taki rozkaz: «Gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Chetyty, (Rdz 49:29 BT_4)
Rdz:49:29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐγὼ προστίθεμαι πρὸς τὸν ἐμὸν λαόν· θάψατέ με μετὰ τῶν πατέρων μου ἐν τῷ σπηλαίῳ, ἐστιν ἐν τῷ ἀγρῷ Εφρων τοῦ Χετταίου,
Rdz:49:29 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν λαός, -οῦ, ὁ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό  
Rdz:49:29 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama JA dodać do w kierunku (+ ACC +, + gen dat) mój / moja ludzie pochować JA po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ojciec JA w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między kryjówka który / którego / których być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pole - -
Rdz:49:29 kai\ ei)=pen au)toi=s *)egO\ prosti/Temai pro\s to\n e)mo\n lao/n· Ta/PSate/ me meta\ tO=n pate/rOn mou e)n tO=| spElai/O|, o(/ e)stin e)n tO=| a)grO=| *efrOn tou= *CHettai/ou,
Rdz:49:29 kai eipen autois egO prostiTemai pros ton emon laon· TaPSate me meta tOn paterOn mu en tO spElaiO, ho estin en tO agrO efrOn tu CHettaiu,
Rdz:49:29 C VBI_AAI3S RD_DPM RP_NS V7_PMI1S P RA_ASM A1_ASM N2_ASM VA_AAD2P RP_AS P RA_GPM N3_GPM RP_GS P RA_DSN N2N_DSN RR_NSN V9_PAI3S P RA_DSM N2_DSM N_GSM RA_GSM N2_GSM
Rdz:49:29 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same I to add to toward (+acc,+gen,+dat) the my/mine people to bury I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field ć the ć
Rdz:49:29 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) I (nom) I-am-being-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) my/mine (acc, nom|acc|voc) people (acc) do-BURY-you(pl)! me (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hideout (dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) field (dat)   the (gen)  
Rdz:49:29 Rdz_49:29_1 Rdz_49:29_2 Rdz_49:29_3 Rdz_49:29_4 Rdz_49:29_5 Rdz_49:29_6 Rdz_49:29_7 Rdz_49:29_8 Rdz_49:29_9 Rdz_49:29_10 Rdz_49:29_11 Rdz_49:29_12 Rdz_49:29_13 Rdz_49:29_14 Rdz_49:29_15 Rdz_49:29_16 Rdz_49:29_17 Rdz_49:29_18 Rdz_49:29_19 Rdz_49:29_20 Rdz_49:29_21 Rdz_49:29_22 Rdz_49:29_23 Rdz_49:29_24 Rdz_49:29_25 Rdz_49:29_26
Rdz:49:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:30 ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ διπλῷ τῷ ἀπέναντι Μαμβρη ἐν τῇ γῇ Χανααν, ὃ ἐκτήσατο Αβρααμ τὸ σπήλαιον παρὰ Εφρων τοῦ Χετταίου ἐν κτήσει μνημείου·
Rdz:49:30 in the double cave which is opposite Mambre, in the land of Chanaan, the cave which Abraam bought of Ephron the Chettite, for a possession of a sepulchre. (Genesis 49:30 Brenton)
Rdz:49:30 w pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Chetyty jako tytuł własności grobu. (Rdz 49:30 BT_4)
Rdz:49:30 ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ διπλῷ τῷ ἀπέναντι Μαμβρη ἐν τῇ γῇ Χανααν, ἐκτήσατο Αβρααμ τὸ σπήλαιον παρὰ Εφρων τοῦ Χετταίου ἐν κτήσει μνημείου·
Rdz:49:30 ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος; δι·πλόω (διπλ(ω)-, -, διπλω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀπ·έν·αντι   ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ὅς ἥ ὅ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό παρά   ὁ ἡ τό   ἐν κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα)
Rdz:49:30 w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między kryjówka podwójne / dwojakie; podwoić przeciwnie / w obecności (+ gen) - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan który / którego / których posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne Abraham kryjówka frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz - - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne grób
Rdz:49:30 e)n tO=| spElai/O| tO=| diplO=| tO=| a)pe/nanti *mambrE e)n tE=| gE=| *CHanaan, o(\ e)ktE/sato *abraam to\ spE/laion para\ *efrOn tou= *CHettai/ou e)n ktE/sei mnEmei/ou·
Rdz:49:30 en tO spElaiO tO diplO tO apenanti mambrE en tE gE CHanaan, ho ektEsato abraam to spElaion para efrOn tu CHettaiu en ktEsei mnEmeiu·
Rdz:49:30 P RA_DSN N2N_DSN RA_DSN A1C_DSN RA_DSN P N_GS P RA_DSF N1_DSF N_S RR_ASN VAI_AMI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN P N_GSM RA_GSM N2_GSM P N3I_DSF N2N_GSN
Rdz:49:30 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout the double/twofold; to double the opposite/in the presence of (+gen) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land Canaan who/whom/which to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms Abraham the hideout frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms tomb
Rdz:49:30 in/among/by (+dat) the (dat) hideout (dat) the (dat) double/twofold (dat); he/she/it-is-DOUBLE-ing, you(sg)-are-being-DOUBLE-ed, you(sg)-are-being-DOUBLE-ed (classical), he/she/it-should-be-DOUBLE-ing, you(sg)-should-be-being-DOUBLE-ed, he/she/it-happens-to-be-DOUBLE-ing (opt) the (dat) opposite/in the presence of (+gen)   in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-POSSESS-ed Abraham (indecl) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat)   the (gen)   in/among/by (+dat) you(sg)-will-be-POSSESS-ed (classical) tomb (gen)
Rdz:49:30 Rdz_49:30_1 Rdz_49:30_2 Rdz_49:30_3 Rdz_49:30_4 Rdz_49:30_5 Rdz_49:30_6 Rdz_49:30_7 Rdz_49:30_8 Rdz_49:30_9 Rdz_49:30_10 Rdz_49:30_11 Rdz_49:30_12 Rdz_49:30_13 Rdz_49:30_14 Rdz_49:30_15 Rdz_49:30_16 Rdz_49:30_17 Rdz_49:30_18 Rdz_49:30_19 Rdz_49:30_20 Rdz_49:30_21 Rdz_49:30_22 Rdz_49:30_23 Rdz_49:30_24
Rdz:49:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:31 ἐκεῖ ἔθαψαν Αβρααμ καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ἐκεῖ ἔθαψαν Ισαακ καὶ Ρεβεκκαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔθαψα Λειαν
Rdz:49:31 There they buried Abraam and Sarrha his wife; there they buried Isaac, and Rebecca his wife; there they buried Lea; (Genesis 49:31 Brenton)
Rdz:49:31 Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę; tam pochowałem Leę». (Rdz 49:31 BT_4)
Rdz:49:31 ἐκεῖ ἔθαψαν Αβρααμ καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ἐκεῖ ἔθαψαν Ισαακ καὶ Ρεβεκκαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔθαψα Λειαν
Rdz:49:31 ἐκεῖ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) Ἀβραάμ, ὁ καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) Ἰσαάκ, ὁ καί Ῥεβέκκα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκεῖ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) λεῖος -α -ον
Rdz:49:31 tam pochować Abraham a także, nawet, a mianowicie Sarah kobieta / żona on / ona / on / sama tam pochować Isaac a także, nawet, a mianowicie Rebecca kobieta / żona on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie tam pochować gładka / poziom / plain
Rdz:49:31 e)kei= e)/TaPSan *abraam kai\ *sarran tE\n gunai=ka au)tou=, e)kei= e)/TaPSan *isaak kai\ *rebekkan tE\n gunai=ka au)tou=, kai\ e)kei= e)/TaPSa *leian
Rdz:49:31 ekei eTaPSan abraam kai sarran tEn gynaika autu, ekei eTaPSan isaak kai rebekkan tEn gynaika autu, kai ekei eTaPSa leian
Rdz:49:31 D VAI_AAI3P N_ASM C N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM D VAI_AAI3P N_ASM C N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C D VAI_AAI1S N_ASF
Rdz:49:31 there to bury Abraham and also, even, namely Sarah the woman/wife he/she/it/same there to bury Isaac and also, even, namely Rebecca the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely there to bury smooth/level/plain
Rdz:49:31 there they-BURY-ed Abraham (indecl) and Sarah (acc) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) there they-BURY-ed Isaac (indecl) and Rebecca (acc) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and there I-BURY-ed smooth/level/plain ([Adj] acc)
Rdz:49:31 Rdz_49:31_1 Rdz_49:31_2 Rdz_49:31_3 Rdz_49:31_4 Rdz_49:31_5 Rdz_49:31_6 Rdz_49:31_7 Rdz_49:31_8 Rdz_49:31_9 Rdz_49:31_10 Rdz_49:31_11 Rdz_49:31_12 Rdz_49:31_13 Rdz_49:31_14 Rdz_49:31_15 Rdz_49:31_16 Rdz_49:31_17 Rdz_49:31_18 Rdz_49:31_19 Rdz_49:31_20
Rdz:49:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:32 ἐν κτήσει τοῦ ἀγροῦ καὶ τοῦ σπηλαίου τοῦ ὄντος ἐν αὐτῷ παρὰ τῶν υἱῶν Χετ.
Rdz:49:32 in the portion of the field, and of the cave that was in it, purchased of the sons of Chet. (Genesis 49:32 Brenton)
Rdz:49:32 Pole to wraz z pieczarą zostało kupione od Chetytów. (Rdz 49:32 BT_4)
Rdz:49:32 ἐν κτήσει τοῦ ἀγροῦ καὶ τοῦ σπηλαίου τοῦ ὄντος ἐν αὐτῷ παρὰ τῶν υἱῶν Χετ.
Rdz:49:32 ἐν κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Rdz:49:32 w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne pole a także, nawet, a mianowicie kryjówka być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz syn -
Rdz:49:32 e)n ktE/sei tou= a)grou= kai\ tou= spElai/ou tou= o)/ntos e)n au)tO=| para\ tO=n ui(O=n *CHet.
Rdz:49:32 en ktEsei tu agru kai tu spElaiu tu ontos en autO para tOn hyiOn CHet.
Rdz:49:32 P N3I_DSF RA_GSM N2_GSM C RA_GSN N2N_GSN RA_GSN V9_PAPGSN P RD_DSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM
Rdz:49:32 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms the field and also, even, namely the hideout the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the son ć
Rdz:49:32 in/among/by (+dat) you(sg)-will-be-POSSESS-ed (classical) the (gen) field (gen) and the (gen) hideout (gen) the (gen) while being (gen) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) sons (gen)  
Rdz:49:32 Rdz_49:32_1 Rdz_49:32_2 Rdz_49:32_3 Rdz_49:32_4 Rdz_49:32_5 Rdz_49:32_6 Rdz_49:32_7 Rdz_49:32_8 Rdz_49:32_9 Rdz_49:32_10 Rdz_49:32_11 Rdz_49:32_12 Rdz_49:32_13 Rdz_49:32_14 Rdz_49:32_15
Rdz:49:32 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:49:33 καὶ κατέπαυσεν Ιακωβ ἐπιτάσσων τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ ἐξάρας τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κλίνην ἐξέλιπεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Rdz:49:33 And Jacob ceased giving charges to his sons; and having lifted up his feet on the bed, he died, and was gathered to his people. (Genesis 49:33 Brenton)
Rdz:49:33 Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe nogi na łożu, wyzionął ducha i został przyłączony do swoich przodków. (Rdz 49:33 BT_4)
Rdz:49:33 καὶ κατέπαυσεν Ιακωβ ἐπιτάσσων τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ ἐξάρας τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κλίνην ἐξέλιπεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Rdz:49:33 καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) Ἰακώβ, ὁ ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:49:33 a także, nawet, a mianowicie do ??? Jakub powiedzieć, co robić syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie usuwać stopa on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem łóżko na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) a także, nawet, a mianowicie dodać do w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ludzie on / ona / on / sama
Rdz:49:33 kai\ kate/pausen *iakOb e)pita/ssOn toi=s ui(oi=s au)tou= kai\ e)Xa/ras tou\s po/das au)tou= e)pi\ tE\n kli/nEn e)Xe/lipen kai\ prosete/TE pro\s to\n lao\n au)tou=.
Rdz:49:33 kai katepausen iakOb epitassOn tois hyiois autu kai eXaras tus podas autu epi tEn klinEn eXelipen kai proseteTE pros ton laon autu.
Rdz:49:33 C VAI_AAI3S N_NSM V1_PAPNSM RA_DPM N2_DPM RD_GSM C VA_AAPNSM RA_APM N3D_APM RD_GSM P RA_ASF N1_ASF VBI_AAI3S C VCI_API3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Rdz:49:33 and also, even, namely to ??? Jacob to tell what to do the son he/she/it/same and also, even, namely to remove the foot he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely to add to toward (+acc,+gen,+dat) the people he/she/it/same
Rdz:49:33 and he/she/it-???-ed Jacob (indecl) while TELL-ing-WHAT-TO-DO (nom) the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) and upon REMOVE-ing (nom|voc) the (acc) feet (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc) he/she/it-FAIL-ed and he/she/it-was-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen)
Rdz:49:33 Rdz_49:33_1 Rdz_49:33_2 Rdz_49:33_3 Rdz_49:33_4 Rdz_49:33_5 Rdz_49:33_6 Rdz_49:33_7 Rdz_49:33_8 Rdz_49:33_9 Rdz_49:33_10 Rdz_49:33_11 Rdz_49:33_12 Rdz_49:33_13 Rdz_49:33_14 Rdz_49:33_15 Rdz_49:33_16 Rdz_49:33_17 Rdz_49:33_18 Rdz_49:33_19 Rdz_49:33_20 Rdz_49:33_21 Rdz_49:33_22
Rdz:49:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x