Syr:41:1 Ὦ θάνατε, ὡς πικρόν σου τὸ μνημόσυνόν ἐστιν ἀνθρώπῳ εἰρηνεύοντι ἐν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ, ἀνδρὶ ἀπερισπάστῳ καὶ εὐοδουμένῳ ἐν πᾶσιν καὶ ἔτι ἰσχύοντι ἐπιδέξασθαι τροφήν.
Syr:41:1 O death, how bitter is the remembrance of thee to a man that liveth at rest in his possessions, unto the man that hath nothing to vex him, and that hath prosperity in all things: yea, unto him that is yet able to receive meat! (Sirach 41:1 Brenton)
Syr:41:1 O, śmierci, jakże przykra jest pamięć o tobie dla człowieka żyjącego spokojnie wśród swoich bogactw; dla męża, który jest beztroski i ma we wszystkim powodzenie i który może jeszcze smakować przyjemności. (Syr 41:1 BT_4)
Syr:41:1 θάνατε, ὡς πικρόν σου τὸ μνημόσυνόν ἐστιν ἀνθρώπῳ εἰρηνεύοντι ἐν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ, ἀνδρὶ ἀπερισπάστῳ καὶ εὐοδουμένῳ ἐν πᾶσιν καὶ ἔτι ἰσχύοντι ἐπιδέξασθαι τροφήν.
Syr:41:1 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ ὡς πικρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἔτι ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) τροφή, -ῆς, ἡ
Syr:41:1 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Śmierć Jak/jak Gorzki Ty; twój/twój(sg) Pamięć By być Ludzki By robić pokój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze By mieć siła By przyjmować Żywność
Syr:41:1 *)=O Ta/nate, O(s pikro/n sou to\ mnEmo/suno/n e)stin a)nTrO/pO| ei)rEneu/onti e)n toi=s u(pa/rCHousin au)tou=, a)ndri\ a)perispa/stO| kai\ eu)odoume/nO| e)n pa=sin kai\ e)/ti i)sCHu/onti e)pide/XasTai trofE/n.
Syr:41:1 O Tanate, hOs pikron su to mnEmosynon estin anTrOpO eirEneuonti en tois hyparCHusin autu, andri aperispastO kai euodumenO en pasin kai eti isCHyonti epideXasTai trofEn.
Syr:41:1 I N2_VSM C A1A_NSN RP_GS RA_NSN N2N_NSN V9_PAI3S N2_DSM V1_PAPDSM P RA_DPN A1_DPN RD_GSM N3_DSM A1B_DSM C V4_PMPDSM P A3_DPN C D V1_PAPDSM VA_AMN N1_ASF
Syr:41:1 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be death as/like bitter you; your/yours(sg) the memory to be human to make peace in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of and also, even, namely yet/still to have strength to receive food
Syr:41:1 O!; omega; I-should-be death (voc) as/like bitter ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) he/she/it-is human (dat) while MAKE-ing-PEACE (dat) in/among/by (+dat) the (dat) they-are-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (dat) him/it/same (gen) man, husband (dat)   and while being-PROSPER-ed (dat) in/among/by (+dat) all (dat) and yet/still while HAVE-ing-STRENGTH (dat) to-be-RECEIVE-ed food (acc)
Syr:41:1 Syr_41:1_1 Syr_41:1_2 Syr_41:1_3 Syr_41:1_4 Syr_41:1_5 Syr_41:1_6 Syr_41:1_7 Syr_41:1_8 Syr_41:1_9 Syr_41:1_10 Syr_41:1_11 Syr_41:1_12 Syr_41:1_13 Syr_41:1_14 Syr_41:1_15 Syr_41:1_16 Syr_41:1_17 Syr_41:1_18 Syr_41:1_19 Syr_41:1_20 Syr_41:1_21 Syr_41:1_22 Syr_41:1_23 Syr_41:1_24 Syr_41:1_25
Syr:41:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:41:2 ὦ θάνατε, καλόν σου τὸ κρίμα ἐστὶν ἀνθρώπῳ ἐπιδεομένῳ καὶ ἐλασσουμένῳ ἰσχύι, ἐσχατογήρῳ καὶ περισπωμένῳ περὶ πάντων καὶ ἀπειθοῦντι καὶ ἀπολωλεκότι ὑπομονήν.
Syr:41:2 O death, acceptable is thy sentence unto the needy, and unto him whose strength faileth, that is now in the last age, and is vexed with all things, and to him that despaireth, and hath lost patience! (Sirach 41:2 Brenton)
Syr:41:2 O, śmierci, dobry jest twój wyrok dla człowieka biednego i pozbawionego siły, dla starca zgrzybiałego, nękanego troskami o wszystko, zbuntowanego, i tego, co stracił cierpliwość. (Syr 41:2 BT_4)
Syr:41:2 θάνατε, καλόν σου τὸ κρίμα ἐστὶν ἀνθρώπῳ ἐπιδεομένῳ καὶ ἐλασσουμένῳ ἰσχύι, ἐσχατογήρῳ καὶ περισπωμένῳ περὶ πάντων καὶ ἀπειθοῦντι καὶ ἀπολωλεκότι ὑπομονήν.
Syr:41:2 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-) καί ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐσχατό·γηρως -ων [LXX] καί περι·σπάω (περι+σπ(α)-, -, περι+σπα·σ-, -, -, περι+σπασ·θ-) περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) καί   ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ
Syr:41:2 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Śmierć W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Ty; twój/twój(sg) Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie By być Ludzki Do ??? I też, nawet, mianowicie By robić niższy Siła ??? I też, nawet, mianowicie Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć I też, nawet, mianowicie Wytrwałość
Syr:41:2 O)= Ta/nate, kalo/n sou to\ kri/ma e)sti\n a)nTrO/pO| e)pideome/nO| kai\ e)lassoume/nO| i)sCHu/i, e)sCHatogE/rO| kai\ perispOme/nO| peri\ pa/ntOn kai\ a)peiTou=nti kai\ a)polOleko/ti u(pomonE/n.
Syr:41:2 O Tanate, kalon su to krima estin anTrOpO epideomenO kai elassumenO isCHyi, esCHatogErO kai perispOmenO peri pantOn kai apeiTunti kai apolOlekoti hypomonEn.
Syr:41:2 I N2_VSM A1_NSN RP_GS RA_NSN N3M_NSN V9_PAI3S N2_DSM V2_PMPDSM C V4_PMPDSM N3U_DSF A1B_DSM C V3_PMPDSM P A3_GPN C V2_PAPDSM C VX_XAPDSM N1_ASF
Syr:41:2 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be death right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). you; your/yours(sg) the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation to be human to ??? and also, even, namely to make inferior strength ??? and also, even, namely to ??? about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of and also, even, namely to disobey when related to the gospel, to disbelieve and also, even, namely ć endurance
Syr:41:2 O!; omega; I-should-be death (voc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) he/she/it-is human (dat) while being-???-ed (dat) and while being-MAKE-ed-INFERIOR (dat) strength (dat) ??? ([Adj] dat, nom|voc) and while being-???-ed (dat) about (+acc,+gen) all (gen) and while DISOBEY-ing (dat) and   endurance (acc)
Syr:41:2 Syr_41:2_1 Syr_41:2_2 Syr_41:2_3 Syr_41:2_4 Syr_41:2_5 Syr_41:2_6 Syr_41:2_7 Syr_41:2_8 Syr_41:2_9 Syr_41:2_10 Syr_41:2_11 Syr_41:2_12 Syr_41:2_13 Syr_41:2_14 Syr_41:2_15 Syr_41:2_16 Syr_41:2_17 Syr_41:2_18 Syr_41:2_19 Syr_41:2_20 Syr_41:2_21 Syr_41:2_22
Syr:41:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:41:3 μὴ εὐλαβοῦ κρίμα θανάτου, μνήσθητι προτέρων σου καὶ ἐσχάτων·
Syr:41:3 Fear not the sentence of death, remember them that have been before thee, and that come after; for this is the sentence of the Lord over all flesh. (Sirach 41:3 Brenton)
Syr:41:3 Nie bój się wyroku śmierci, pamiętaj o tych, co przed tobą byli i będą po tobie. (Syr 41:3 BT_4)
Syr:41:3 μὴ εὐλαβοῦ κρίμα θανάτου, μνήσθητι προτέρων σου καὶ ἐσχάτων·
Syr:41:3 μή εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔσχατος -η -ον
Syr:41:3 Nie By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Śmierć; by zgładzać By pamiętać/stawaj się uważającym z Wcześniej Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ostatni
Syr:41:3 mE\ eu)labou= kri/ma Tana/tou, mnE/sTEti prote/rOn sou kai\ e)sCHa/tOn·
Syr:41:3 mE eulabu krima Tanatu, mnEsTEti proterOn su kai esCHatOn·
Syr:41:3 D V2_PMD2S N3M_ASN N2_GSM VS_APD2S A1A_GPN RP_GS C A1_GPN
Syr:41:3 not to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation death; to put to death to remember/become mindful of earlier you; your/yours(sg) and also, even, namely last
Syr:41:3 not be-you(sg)-being-BEWARE-ed!, you(sg)-were-being-BEWARE-ed sentence (nom|acc|voc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! earlier ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and last (gen)
Syr:41:3 Syr_41:3_1 Syr_41:3_2 Syr_41:3_3 Syr_41:3_4 Syr_41:3_5 Syr_41:3_6 Syr_41:3_7 Syr_41:3_8 Syr_41:3_9
Syr:41:3 x x x x x x x x x
Syr:41:4 τοῦτο τὸ κρίμα παρὰ κυρίου πάσῃ σαρκί, καὶ τί ἀπαναίνῃ ἐν εὐδοκίᾳ ὑψίστου; εἴτε δέκα εἴτε ἑκατὸν εἴτε χίλια ἔτη, οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ἐλεγμὸς ζωῆς.
Syr:41:4 And why art thou against the pleasure of the most High? there is no inquisition in the grave, whether thou have lived ten, or an hundred, or a thousand years. (Sirach 41:4 Brenton)
Syr:41:4 Taki jest wyrok wydany przez Pana na wszelkie ciało: i po co odrzucać to, co się podoba Najwyższemu? Dziesięć, sto czy tysiąc lat żyć będziesz, w Szeolu nie czyni się wyrzutów z powodu długości życia. (Syr 41:4 BT_4)
Syr:41:4 τοῦτο τὸ κρίμα παρὰ κυρίου πάσῃ σαρκί, καὶ τί ἀπαναίνῃ ἐν εὐδοκίᾳ ὑψίστου; εἴτε δέκα εἴτε ἑκατὸν εἴτε χίλια ἔτη, οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ἐλεγμὸς ζωῆς.
Syr:41:4 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπ·αναίνομαι [LXX] (απ+αναιν-, -, απ+ανην·[σ]-, -, -, -) ἐν εὐ·δοκία, -ας, ἡ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) εἴ·τε δέκα εἴ·τε ἑκατόν εἴ·τε χίλιοι -αι -α ἔτο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἐλεγμός, -οῦ, ὁ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Syr:41:4 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odrzucać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życzliwość Najwyższy Czy Dziesięć Czy Sto Czy Tysiąc Rok ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać Upominaj Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Syr:41:4 tou=to to\ kri/ma para\ kuri/ou pa/sE| sarki/, kai\ ti/ a)panai/nE| e)n eu)doki/a| u(PSi/stou; ei)/te de/ka ei)/te e(kato\n ei)/te CHi/lia e)/tE, ou)k e)/stin e)n a(/|dou e)legmo\s DZOE=s.
Syr:41:4 tuto to krima para kyriu pasE sarki, kai ti apanainE en eudokia hyPSistu; eite deka eite hekaton eite CHilia etE, uk estin en hadu elegmos DZOEs.
Syr:41:4 RD_NSN RA_NSN N3M_NSN P N2_GSM A1S_DSF N3K_DSF C RI_ASN V2_PAS3S P N1A_DSF A1_GSM C M C M C A1A_NPN N3E_NPN D V9_PAI3S P N1M_GSM N2_NSM N1_GSF
Syr:41:4 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to reject in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good will highest whether ten whether hundred whether thousand year οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing rebuke life being, living, spirit; alive
Syr:41:4 this (nom|acc) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed flesh (dat) and who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-being-REJECT-ed, he/she/it-should-be-REJECT-ing, you(sg)-should-be-being-REJECT-ed in/among/by (+dat) good will (dat) highest ([Adj] gen) whether ten whether hundred whether thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc) years (nom|acc|voc) not he/she/it-is in/among/by (+dat) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! rebuke (nom) life (gen); alive ([Adj] gen)
Syr:41:4 Syr_41:4_1 Syr_41:4_2 Syr_41:4_3 Syr_41:4_4 Syr_41:4_5 Syr_41:4_6 Syr_41:4_7 Syr_41:4_8 Syr_41:4_9 Syr_41:4_10 Syr_41:4_11 Syr_41:4_12 Syr_41:4_13 Syr_41:4_14 Syr_41:4_15 Syr_41:4_16 Syr_41:4_17 Syr_41:4_18 Syr_41:4_19 Syr_41:4_20 Syr_41:4_21 Syr_41:4_22 Syr_41:4_23 Syr_41:4_24 Syr_41:4_25 Syr_41:4_26
Syr:41:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:41:5 Τέκνα βδελυρὰ γίνεται τέκνα ἁμαρτωλῶν καὶ συναναστρεφόμενα παροικίαις ἀσεβῶν·
Syr:41:5 The children of sinners are abominable children, and they that are conversant in the dwelling of the ungodly. (Sirach 41:5 Brenton)
Syr:41:5 Potomstwo grzeszników jest potomstwem obmierzłym, i to, co żyje razem w domach bezbożników. (Syr 41:5 BT_4)
Syr:41:5 Τέκνα βδελυρὰ γίνεται τέκνα ἁμαρτωλῶν καὶ συναναστρεφόμενα παροικίαις ἀσεβῶν·
Syr:41:5 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἁ·μαρτωλός -όν καί   παρ·οικία, -ας, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
Syr:41:5 Dziecko By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dziecko Grzeszny I też, nawet, mianowicie Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo
Syr:41:5 *te/kna bdelura\ gi/netai te/kna a(martOlO=n kai\ sunanastrefo/mena paroiki/ais a)sebO=n·
Syr:41:5 tekna bdelyra ginetai tekna hamartOlOn kai synanastrefomena paroikiais asebOn·
Syr:41:5 N2N_NPN A1A_NPN V1_PMI3S N2N_NPN A1B_GPM C V1_PMPNPN N1A_DPF A3H_GPM
Syr:41:5 child ć to become become, happen child sinful and also, even, namely ć not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land ungodly; to be impious commit sacrilege
Syr:41:5 children (nom|acc|voc)   he/she/it-is-being-BECOME-ed children (nom|acc|voc) sinful ([Adj] gen) and   not belonging froms (dat) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom)
Syr:41:5 Syr_41:5_1 Syr_41:5_2 Syr_41:5_3 Syr_41:5_4 Syr_41:5_5 Syr_41:5_6 Syr_41:5_7 Syr_41:5_8 Syr_41:5_9
Syr:41:5 x x x x x x x x x
Syr:41:6 τέκνων ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται κληρονομία, καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐνδελεχιεῖ ὄνειδος.
Syr:41:6 The inheritance of sinners' children shall perish, and their posterity shall have a perpetual reproach. (Sirach 41:6 Brenton)
Syr:41:6 Dziedzictwo dzieci grzeszników pójdzie na zatracenie, a hańba stale idzie razem z ich nasieniem. (Syr 41:6 BT_4)
Syr:41:6 τέκνων ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται κληρονομία, καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐνδελεχιεῖ ὄνειδος.
Syr:41:6 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἁ·μαρτωλός -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) κληρο·νομία, -ας, ἡ καί μετά ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ὄνειδο·ς, -ους, τό
Syr:41:6 Dziecko Grzeszny By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dziedzictwo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Gań
Syr:41:6 te/knOn a(martOlO=n a)polei=tai klEronomi/a, kai\ meta\ tou= spe/rmatos au)tO=n e)ndeleCHiei= o)/neidos.
Syr:41:6 teknOn hamartOlOn apoleitai klEronomia, kai meta tu spermatos autOn endeleCHiei oneidos.
Syr:41:6 N2N_GPN A1B_GPM VF2_FMI3S N1A_NSF C P RA_GSN N3M_GSN RD_GPM VF2_FAI3S N3E_ASN
Syr:41:6 child sinful to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing inheritance and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same ć reproach
Syr:41:6 children (gen) sinful ([Adj] gen) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed inheritance (nom|voc) and after (+acc), with (+gen) the (gen) seed (gen) them/same (gen)   reproach (nom|acc|voc)
Syr:41:6 Syr_41:6_1 Syr_41:6_2 Syr_41:6_3 Syr_41:6_4 Syr_41:6_5 Syr_41:6_6 Syr_41:6_7 Syr_41:6_8 Syr_41:6_9 Syr_41:6_10 Syr_41:6_11
Syr:41:6 x x x x x x x x x x x
Syr:41:7 πατρὶ ἀσεβεῖ μέμψεται τέκνα, ὅτι δι’ αὐτὸν ὀνειδισθήσονται.
Syr:41:7 The children will complain of an ungodly father, because they shall be reproached for his sake. (Sirach 41:7 Brenton)
Syr:41:7 Dzieci czynić będą zarzuty bezbożnemu ojcu, że przez niego są w pogardzie. (Syr 41:7 BT_4)
Syr:41:7 πατρὶ ἀσεβεῖ μέμψεται τέκνα, ὅτι δι’ αὐτὸν ὀνειδισθήσονται.
Syr:41:7 πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) μέμφομαι (μεμφ-, μεμψ-, μεμψ-, -, -, -) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὅτι διά αὐτός αὐτή αὐτό ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-)
Syr:41:7 Ojciec; ojczyzna Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Do ??? Dziecko Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By mówić lekceważąco [pogarda?]
Syr:41:7 patri\ a)sebei= me/mPSetai te/kna, o(/ti di’ au)to\n o)neidisTE/sontai.
Syr:41:7 patri asebei memPSetai tekna, hoti di’ auton oneidisTEsontai.
Syr:41:7 N3_DSM A3H_DSM VF_FMI3S N2N_NPN C P RD_ASM VS_FPI3P
Syr:41:7 father; fatherland ungodly; to be impious commit sacrilege to ??? child because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to disparage [scorn?]
Syr:41:7 father (dat); fatherland (voc) ungodly ([Adj] dat); he/she/it-is-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE, you(sg)-are-being-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE (classical), be-you(sg)-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE! he/she/it-will-be-???-ed children (nom|acc|voc) because/that because of (+acc), through (+gen) him/it/same (acc) they-will-be-DISPARAGE-ed
Syr:41:7 Syr_41:7_1 Syr_41:7_2 Syr_41:7_3 Syr_41:7_4 Syr_41:7_5 Syr_41:7_6 Syr_41:7_7 Syr_41:7_8
Syr:41:7 x x x x x x x x
Syr:41:8 οὐαὶ ὑμῖν, ἄνδρες ἀσεβεῖς, οἵτινες ἐγκατελίπετε νόμον θεοῦ ὑψίστου·
Syr:41:8 Woe be unto you, ungodly men, which have forsaken the law of the most high God! for if ye increase, it shall be to your destruction: (Sirach 41:8 Brenton)
Syr:41:8 Biada wam, ludzie bezbożni, że porzuciliście prawo Boga Najwyższego. (Syr 41:8 BT_4)
Syr:41:8 οὐαὶ ὑμῖν, ἄνδρες ἀσεβεῖς, οἵτινες ἐγκατελίπετε νόμον θεοῦ ὑψίστου·
Syr:41:8 οὐαί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) νόμος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Syr:41:8 Nieszczęście Ty Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Prawo Bóg  Najwyższy
Syr:41:8 ou)ai\ u(mi=n, a)/ndres a)sebei=s, oi(/tines e)gkateli/pete no/mon Teou= u(PSi/stou·
Syr:41:8 uai hymin, andres asebeis, hoitines enkatelipete nomon Teu hyPSistu·
Syr:41:8 I RP_DP N3_NPM A3H_NPM RX_NPM VBI_AAI2P N2_ASM N2_GSM A1_GSM
Syr:41:8 woe you man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ungodly; to be impious commit sacrilege who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare law god [see theology] highest
Syr:41:8 woe you(pl) (dat) men, husbands (nom|voc) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE who-/whom-/whichever (nom) you(pl)-GIVE UP-ed law (acc) god (gen) highest ([Adj] gen)
Syr:41:8 Syr_41:8_1 Syr_41:8_2 Syr_41:8_3 Syr_41:8_4 Syr_41:8_5 Syr_41:8_6 Syr_41:8_7 Syr_41:8_8 Syr_41:8_9
Syr:41:8 x x x x x x x x x
Syr:41:9 καὶ ἐὰν γεννηθῆτε, εἰς κατάραν γεννηθήσεσθε, καὶ ἐὰν ἀποθάνητε, εἰς κατάραν μερισθήσεσθε.
Syr:41:9 And if ye be born, ye shall be born to a curse: and if ye die, a curse shall be your portion. (Sirach 41:9 Brenton)
Syr:41:9 Jeżeli zostaliście zrodzeni, narodziliście się na przekleństwo, a jeżeli pomrzecie, przekleństwo jako swój dział weźmiecie. (Syr 41:9 BT_4)
Syr:41:9 καὶ ἐὰν γεννηθῆτε, εἰς κατάραν γεννηθήσεσθε, καὶ ἐὰν ἀποθάνητε, εἰς κατάραν μερισθήσεσθε.
Syr:41:9 καί ἐάν (εἰ ἄν) γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) εἰς[1] κατ·άρα, -ας, ἡ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) καί ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) εἰς[1] κατ·άρα, -ας, ἡ μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-)
Syr:41:9 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Do (+przyspieszenie) Klnij By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By umierać Do (+przyspieszenie) Klnij By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja
Syr:41:9 kai\ e)a\n gennETE=te, ei)s kata/ran gennETE/sesTe, kai\ e)a\n a)poTa/nEte, ei)s kata/ran merisTE/sesTe.
Syr:41:9 kai ean gennETEte, eis kataran gennETEsesTe, kai ean apoTanEte, eis kataran merisTEsesTe.
Syr:41:9 C C VC_APS2P P N1A_ASF VC_FPI2P C C VB_AAS2P P N1A_ASF VS_FPI2P
Syr:41:9 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of into (+acc) curse to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to die into (+acc) curse to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion
Syr:41:9 and if-ever be-you(pl)-FATHER-ed!, you(pl)-should-be-FATHER-ed into (+acc) curse (acc) you(pl)-will-be-FATHER-ed and if-ever you(pl)-should-DIE into (+acc) curse (acc) you(pl)-will-be-DIVIDE-ed
Syr:41:9 Syr_41:9_1 Syr_41:9_2 Syr_41:9_3 Syr_41:9_4 Syr_41:9_5 Syr_41:9_6 Syr_41:9_7 Syr_41:9_8 Syr_41:9_9 Syr_41:9_10 Syr_41:9_11 Syr_41:9_12
Syr:41:9 x x x x x x x x x x x x
Syr:41:10 πάντα, ὅσα ἐκ γῆς, εἰς γῆν ἀπελεύσεται, οὕτως ἀσεβεῖς ἀπὸ κατάρας εἰς ἀπώλειαν.
Syr:41:10 All that are of the earth shall turn to earth again: so the ungodly shall go from a curse to destruction. (Sirach 41:10 Brenton)
Syr:41:10 Jak wszystko, co jest z ziemi, powróci do ziemi, tak bezbożni z przekleństwa - do zguby. (Syr 41:10 BT_4)
Syr:41:10 πάντα, ὅσα ἐκ γῆς, εἰς γῆν ἀπελεύσεται, οὕτως ἀσεβεῖς ἀπὸ κατάρας εἰς ἀπώλειαν.
Syr:41:10 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὕτως/οὕτω ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀπό κατ·άρα, -ας, ἡ εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Syr:41:10 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By odchodzić thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Klnij Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie
Syr:41:10 pa/nta, o(/sa e)k gE=s, ei)s gE=n a)peleu/setai, ou(/tOs a)sebei=s a)po\ kata/ras ei)s a)pO/leian.
Syr:41:10 panta, hosa ek gEs, eis gEn apeleusetai, hutOs asebeis apo kataras eis apOleian.
Syr:41:10 A3_NPN A1_NPN P N1_GSF P N1_ASF VF_FMI3S D A3H_NPM P N1A_GSF P N1A_ASF
Syr:41:10 every all, each, every, the whole of as much/many as out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land into (+acc) earth/land to depart thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ungodly; to be impious commit sacrilege from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing curse into (+acc) annihilation, destruction
Syr:41:10 all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) out of (+gen) earth/land (gen) into (+acc) earth/land (acc) he/she/it-will-be-DEPART-ed thusly/like this ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE away from (+gen) curse (gen), curses (acc) into (+acc) annihilation, destruction (acc)
Syr:41:10 Syr_41:10_1 Syr_41:10_2 Syr_41:10_3 Syr_41:10_4 Syr_41:10_5 Syr_41:10_6 Syr_41:10_7 Syr_41:10_8 Syr_41:10_9 Syr_41:10_10 Syr_41:10_11 Syr_41:10_12 Syr_41:10_13
Syr:41:10 x x x x x x x x x x x x x
Syr:41:11 Πένθος ἀνθρώπων ἐν σώμασιν αὐτῶν, ὄνομα δὲ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀγαθὸν ἐξαλειφθήσεται.
Syr:41:11 The mourning of men is about their bodies: but an ill name of sinners shall be blotted out. (Sirach 41:11 Brenton)
Syr:41:11 Żałoba u ludzi dotyczy ich zwłok, imię zaś grzeszników, jako niedobre, będzie wymazane. (Syr 41:11 BT_4)
Syr:41:11 Πένθος ἀνθρώπων ἐν σώμασιν αὐτῶν, ὄνομα δὲ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀγαθὸν ἐξαλειφθήσεται.
Syr:41:11 πένθο·ς, -ους, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό δέ ἁ·μαρτωλός -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-)
Syr:41:11 Smutek Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do zaś Grzeszny ??? Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, czcigodny
Syr:41:11 *pe/nTos a)nTrO/pOn e)n sO/masin au)tO=n, o)/noma de\ a(martOlO=n ou)k a)gaTo\n e)XaleifTE/setai.
Syr:41:11 penTos anTrOpOn en sOmasin autOn, onoma de hamartOlOn uk agaTon eXaleifTEsetai.
Syr:41:11 N3E_NSN N2_GPM P N3M_DPN RD_GPM N3M_ASN x A1B_GPM D A1_ASN VV_FPI3S
Syr:41:11 grief human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among body he/she/it/same name with regard to δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sinful οὐχ before rough breathing good inherently good, i.e. God-wrought. to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, Rev
Syr:41:11 grief (nom|acc|voc) humans (gen) in/among/by (+dat) bodies (dat) them/same (gen) name (nom|acc|voc) Yet sinful ([Adj] gen) not good ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-OBLITERATION-ed
Syr:41:11 Syr_41:11_1 Syr_41:11_2 Syr_41:11_3 Syr_41:11_4 Syr_41:11_5 Syr_41:11_6 Syr_41:11_7 Syr_41:11_8 Syr_41:11_9 Syr_41:11_10 Syr_41:11_11
Syr:41:11 x x x x x x x x x x x
Syr:41:12 φρόντισον περὶ ὀνόματος, αὐτὸ γάρ σοι διαμενεῖ ἢ χίλιοι μεγάλοι θησαυροὶ χρυσίου·
Syr:41:12 Have regard to thy name; for that shall continue with thee above a thousand great treasures of gold. (Sirach 41:12 Brenton)
Syr:41:12 Zatroszcz się o imię, albowiem ono ci zostanie, gdyż więcej znaczy niż tysiąc wielkich skarbów złota. (Syr 41:12 BT_4)
Syr:41:12 φρόντισον περὶ ὀνόματος, αὐτὸ γάρ σοι διαμενεῖ χίλιοι μεγάλοι θησαυροὶ χρυσίου·
Syr:41:12 φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) περί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) ἤ[1] χίλιοι -αι -α μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α θησαυρός, -οῦ, ὁ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Syr:41:12 Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj Albo Tysiąc Wielki Skarb Kawałek złota
Syr:41:12 fro/ntison peri\ o)no/matos, au)to\ ga/r soi diamenei= E)\ CHi/lioi mega/loi TEsauroi\ CHrusi/ou·
Syr:41:12 frontison peri onomatos, auto gar soi diamenei E CHilioi megaloi TEsauroi CHrysiu·
Syr:41:12 VA_AAD2S P N3M_GSN RD_NSN x RP_DS VF2_FAI3S C A1A_NPM A1_NPM N2_NPM N2N_GSN
Syr:41:12 to ??? about (+acc,+gen) name with regard to he/she/it/same for since, as you; your/yours(sg); to rub worn, rub to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live or thousand great treasure piece of gold
Syr:41:12 do-???-you(sg)! about (+acc,+gen) name (gen) it/same (nom|acc) for you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical) or thousand (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) treasures (nom|voc) piece of gold (gen)
Syr:41:12 Syr_41:12_1 Syr_41:12_2 Syr_41:12_3 Syr_41:12_4 Syr_41:12_5 Syr_41:12_6 Syr_41:12_7 Syr_41:12_8 Syr_41:12_9 Syr_41:12_10 Syr_41:12_11 Syr_41:12_12
Syr:41:12 x x x x x x x x x x x x
Syr:41:13 ἀγαθῆς ζωῆς ἀριθμὸς ἡμερῶν, καὶ ἀγαθὸν ὄνομα εἰς αἰῶνα διαμενεῖ.
Syr:41:13 A good life hath but few days: but a good name endureth for ever. (Sirach 41:13 Brenton)
Syr:41:13 Dostatnie życie jest liczbą dni ograniczone, a dobre imię trwa na wieki. (Syr 41:13 BT_4)
Syr:41:13 ἀγαθῆς ζωῆς ἀριθμὸς ἡμερῶν, καὶ ἀγαθὸν ὄνομα εἰς αἰῶνα διαμενεῖ.
Syr:41:13 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὄνομα[τ], -ατος, τό εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -)
Syr:41:13 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Nazwisko {Imię} co do Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj
Syr:41:13 a)gaTE=s DZOE=s a)riTmo\s E(merO=n, kai\ a)gaTo\n o)/noma ei)s ai)O=na diamenei=.
Syr:41:13 agaTEs DZOEs ariTmos hEmerOn, kai agaTon onoma eis aiOna diamenei.
Syr:41:13 A1_GSF N1_GSF N2_NSM N1A_GPF C A1_NSN N3M_NSN P N3W_ASM VF2_FAI3S
Syr:41:13 good inherently good, i.e. God-wrought. life being, living, spirit; alive number [see arithmetic] day and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. name with regard to into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live
Syr:41:13 good ([Adj] gen) life (gen); alive ([Adj] gen) number (nom) days (gen) and good ([Adj] acc, nom|acc|voc) name (nom|acc|voc) into (+acc) eon (acc) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical)
Syr:41:13 Syr_41:13_1 Syr_41:13_2 Syr_41:13_3 Syr_41:13_4 Syr_41:13_5 Syr_41:13_6 Syr_41:13_7 Syr_41:13_8 Syr_41:13_9 Syr_41:13_10
Syr:41:13 x x x x x x x x x x
Syr:41:14 παιδείαν ἐν εἰρήνῃ συντηρήσατε, τέκνα· σοφία δὲ κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής, τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις;
Syr:41:14 My children, keep discipline in peace: for wisdom that is hid, and a treasure that is not seen, what profit is in them both? (Sirach 41:14 Brenton)
Syr:41:14 Dzieci, zachowujcie w pokoju moją naukę! Mądrość zakryta i skarb niewidzialny - jakiż pożytek z obojga? (Syr 41:14 BT_4)
Syr:41:14 παιδείαν ἐν εἰρήνῃ συντηρήσατε, τέκνα· σοφία δὲ κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής, τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις;
Syr:41:14 παιδεία, -ας, ἡ ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σοφία, -ας, ἡ δέ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καί θησαυρός, -οῦ, ὁ ἀ·φανής -ές τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὠφέλεια, -ας, ἡ ἐν ἀμφότεροι -αι -α
Syr:41:14 Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Dziecko Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] zaś By ukrywać się ukrywaj, kryj się I też, nawet, mianowicie Skarb Ukrywany Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Korzyść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obaj
Syr:41:14 paidei/an e)n ei)rE/nE| suntErE/sate, te/kna· sofi/a de\ kekrumme/nE kai\ TEsauro\s a)fanE/s, ti/s O)fe/leia e)n a)mfote/rois;
Syr:41:14 paideian en eirEnE syntErEsate, tekna· sofia de kekrymmenE kai TEsauros afanEs, tis Ofeleia en amfoterois;
Syr:41:14 N1A_ASF P N1_DSF VA_AAD2P N2N_VPN N1A_NSF x VP_XMPNSF C N2_NSM A3H_NSM RI_NSF N1A_NSF P A1A_DPM
Syr:41:14 chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive child sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hide conceal, skulk and also, even, namely treasure concealed who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. benefit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among both
Syr:41:14 chastisement (acc) in/among/by (+dat) peace (dat) do-SAVE FROM DESTRUCTION-you(pl)! children (nom|acc|voc) sapience (nom|voc) Yet having-been-HIDE-ed (nom|voc) and treasure (nom) concealed ([Adj] nom) who/what/why (nom) benefit (nom|voc) in/among/by (+dat) both (dat)
Syr:41:14 Syr_41:14_1 Syr_41:14_2 Syr_41:14_3 Syr_41:14_4 Syr_41:14_5 Syr_41:14_6 Syr_41:14_7 Syr_41:14_8 Syr_41:14_9 Syr_41:14_10 Syr_41:14_11 Syr_41:14_12 Syr_41:14_13 Syr_41:14_14 Syr_41:14_15
Syr:41:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:41:15 κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ.
Syr:41:15 A man that hideth his foolishness is better than a man that hideth his wisdom. (Sirach 41:15 Brenton)
Syr:41:15 Lepszy jest człowiek ukrywający swoją głupotę, niż człowiek ukrywający swą mądrość. (Syr 41:15 BT_4)
Syr:41:15 κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ.
Syr:41:15 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό μωρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:41:15 Lepiej Ludzki By ukrywać się Głupota On/ona/to/to samo Albo Ludzki By ukrywać się Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo
Syr:41:15 krei/ssOn a)/nTrOpos a)pokru/ptOn tE\n mOri/an au)tou= E)\ a)/nTrOpos a)pokru/ptOn tE\n sofi/an au)tou=.
Syr:41:15 kreissOn anTrOpos apokryptOn tEn mOrian autu E anTrOpos apokryptOn tEn sofian autu.
Syr:41:15 A3C_NSM N2_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C N2_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Syr:41:15 better human to hide the foolishness he/she/it/same or human to hide the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same
Syr:41:15 better ([Adj] nom) human (nom) while HIDE-ing (nom) the (acc) foolishness (acc) him/it/same (gen) or human (nom) while HIDE-ing (nom) the (acc) sapience (acc) him/it/same (gen)
Syr:41:15 Syr_41:15_1 Syr_41:15_2 Syr_41:15_3 Syr_41:15_4 Syr_41:15_5 Syr_41:15_6 Syr_41:15_7 Syr_41:15_8 Syr_41:15_9 Syr_41:15_10 Syr_41:15_11 Syr_41:15_12
Syr:41:15 x x x x x x x x x x x x
Syr:41:16 Τοιγαροῦν ἐντράπητε ἐπὶ τῷ ῥήματί μου· οὐ γάρ ἐστιν πᾶσαν αἰσχύνην διαφυλάξαι καλόν, καὶ οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοκιμεῖται.
Syr:41:16 Therefore be shamefaced according to my word: for it is not good to retain all shamefacedness; neither is it altogether approved in every thing. (Sirach 41:16 Brenton)
Syr:41:16 Dlatego wstydźcie się tego, co powiem, bo nie jest dobrze każdy wstyd zachowywać i nie wszystko przez wszystkich będzie wiernie ocenione. (Syr 41:16 BT_4)
Syr:41:16 Τοιγαροῦν ἐντράπητε ἐπὶ τῷ ῥήματί μου· οὐ γάρ ἐστιν πᾶσαν αἰσχύνην διαφυλάξαι καλόν, καὶ οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοκιμεῖται.
Syr:41:16 τοι·γαρ·οῦν ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) αἰσχύνη, -ης, ἡ δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν πίστις, -εως, ἡ  
Syr:41:16 W konsekwencji (tak a zatem, dlatego) By wstydzić się wstydził się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić ??? By chronić ochraniacz, by konserwować W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność)
Syr:41:16 *toigarou=n e)ntra/pEte e)pi\ tO=| r(E/mati/ mou· ou) ga/r e)stin pa=san ai)sCHu/nEn diafula/Xai kalo/n, kai\ ou) pa/nta pa=sin e)n pi/stei eu)dokimei=tai.
Syr:41:16 toigarun entrapEte epi tO rEmati mu· u gar estin pasan aisCHynEn diafylaXai kalon, kai u panta pasin en pistei eudokimeitai.
Syr:41:16 x VB_AAS2P P RA_DSN N3M_DSN RP_GS D x V9_PAI3S A1S_ASF N1_ASF VA_AAN A1_NSN C D A3_NPN A3_DPM P N3I_DSF V2_PMI3S
Syr:41:16 consequently (so now then, therefore)
Syr:41:16 consequently
Syr:41:16 Syr_41:16_1
Syr:41:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:41:17 αἰσχύνεσθε ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς περὶ πορνείας καὶ ἀπὸ ἡγουμένου καὶ δυνάστου περὶ ψεύδους,
Syr:41:17 Be ashamed of whoredom before father and mother: and of a lie before a prince and a mighty man; (Sirach 41:17 Brenton)
Syr:41:17 Wstydźcie się przed ojcem i matką - nierządu, przed księciem i władcą - kłamstwa, (Syr 41:17 BT_4)
Syr:41:17 αἰσχύνεσθε ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς περὶ πορνείας καὶ ἀπὸ ἡγουμένου καὶ δυνάστου περὶ ψεύδους,
Syr:41:17 αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἀπό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ περί πορνεία, -ας, ἡ καί ἀπό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) καί δυνάστης, -ου, ὁ περί ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές
Syr:41:17 By zawstydzać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ojciec I też, nawet, mianowicie Matka Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By uważać I też, nawet, mianowicie Najwyższy Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Syr:41:17 ai)sCHu/nesTe a)po\ patro\s kai\ mEtro\s peri\ pornei/as kai\ a)po\ E(goume/nou kai\ duna/stou peri\ PSeu/dous,
Syr:41:17 aisCHynesTe apo patros kai mEtros peri porneias kai apo hEgumenu kai dynastu peri PSeudus,
Syr:41:17 V1_PMD2P P N3_GSM C N3_GSF P N1A_GSF C P V2_PMPGSM C N1M_GSM P A3H_GSM
Syr:41:17 to put to shame from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing father and also, even, namely mother about (+acc,+gen) promiscuity fornication, idolatry and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to deem and also, even, namely sovereign about (+acc,+gen) lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying
Syr:41:17 you(pl)-are-being-PUT-ed-TO-SHAME, be-you(pl)-being-PUT-ed-TO-SHAME!, you(pl)-were-being-PUT-ed-TO-SHAME away from (+gen) father (gen) and mother (gen) about (+acc,+gen) promiscuity (gen), promiscuities (acc) and away from (+gen) while being-DEEM-ed (gen) and sovereign (gen) about (+acc,+gen) lie (gen); liar ([Adj] gen)
Syr:41:17 Syr_41:17_1 Syr_41:17_2 Syr_41:17_3 Syr_41:17_4 Syr_41:17_5 Syr_41:17_6 Syr_41:17_7 Syr_41:17_8 Syr_41:17_9 Syr_41:17_10 Syr_41:17_11 Syr_41:17_12 Syr_41:17_13 Syr_41:17_14
Syr:41:17 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:41:18 ἀπὸ κριτοῦ καὶ ἄρχοντος περὶ πλημμελείας καὶ ἀπὸ συναγωγῆς καὶ λαοῦ περὶ ἀνομίας,
Syr:41:18 Of an offence before a judge and ruler; of iniquity before a congregation and people; of unjust dealing before thy partner and friend; (Sirach 41:18 Brenton)
Syr:41:18 przed sędzią i urzędnikiem - przestępstwa, przed zgromadzeniem i ludem - bezprawia, (Syr 41:18 BT_4)
Syr:41:18 ἀπὸ κριτοῦ καὶ ἄρχοντος περὶ πλημμελείας καὶ ἀπὸ συναγωγῆς καὶ λαοῦ περὶ ἀνομίας,
Syr:41:18 ἀπό κριτής, -οῦ, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) περί πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί ἀπό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί λαός, -οῦ, ὁ περί ἀ·νομία, -ας, ἡ
Syr:41:18 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) ??? I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zebranie I też, nawet, mianowicie Ludzie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Bezprawie
Syr:41:18 a)po\ kritou= kai\ a)/rCHontos peri\ plEmmelei/as kai\ a)po\ sunagOgE=s kai\ laou= peri\ a)nomi/as,
Syr:41:18 apo kritu kai arCHontos peri plEmmeleias kai apo synagOgEs kai lau peri anomias,
Syr:41:18 P N1M_GSM C N3_GSM P N1A_GSF C P N1_GSF C N2_GSM P N1A_GSF
Syr:41:18 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing judge [see critic] and also, even, namely ruler; to begin about (+acc,+gen) ??? and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing gathering and also, even, namely people about (+acc,+gen) lawlessness
Syr:41:18 away from (+gen) judge (gen) and ruler (gen); while BEGIN-ing (gen) about (+acc,+gen) ??? (gen), ???s (acc) and away from (+gen) gathering (gen) and people (gen) about (+acc,+gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc)
Syr:41:18 Syr_41:18_1 Syr_41:18_2 Syr_41:18_3 Syr_41:18_4 Syr_41:18_5 Syr_41:18_6 Syr_41:18_7 Syr_41:18_8 Syr_41:18_9 Syr_41:18_10 Syr_41:18_11 Syr_41:18_12 Syr_41:18_13
Syr:41:18 x x x x x x x x x x x x x
Syr:41:19 ἀπὸ κοινωνοῦ καὶ φίλου περὶ ἀδικίας καὶ ἀπὸ τόπου, οὗ παροικεῖς, περὶ κλοπῆς,
Syr:41:19 And of theft in regard of the place where thou sojournest, and in regard of the truth of God and his covenant; and to lean with thine elbow upon the meat; and of scorning to give and take; (Sirach 41:19 Brenton)
Syr:41:19 przed towarzyszem i przyjacielem - nieprawości, przed miejscem, gdzie mieszkasz - kradzieży; (Syr 41:19 BT_4)
Syr:41:19 ἀπὸ κοινωνοῦ καὶ φίλου περὶ ἀδικίας καὶ ἀπὸ τόπου, οὗ παροικεῖς, περὶ κλοπῆς,
Syr:41:19 ἀπό κοινωνός, -οῦ, ὁ and ἡ; κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -) καί φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) περί ἀ·δικία, -ας, ἡ καί ἀπό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) περί κλοπή, -ῆς, ἡ
Syr:41:19 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rozdzielający; by uczestniczyć I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Zły uczynki I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kradzież
Syr:41:19 a)po\ koinOnou= kai\ fi/lou peri\ a)diki/as kai\ a)po\ to/pou, ou(= paroikei=s, peri\ klopE=s,
Syr:41:19 apo koinOnu kai filu peri adikias kai apo topu, hu paroikeis, peri klopEs,
Syr:41:19 P N2_GSM C A1_GSM P N1A_GSF C P N2_GSM D V2_PAI2S P N1_GSF
Syr:41:19 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sharer; to share and also, even, namely friend companion; to kiss buss, lip, osculate about (+acc,+gen) wrongdoing and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) about (+acc,+gen) theft
Syr:41:19 away from (+gen) sharer (gen); be-you(sg)-being-SHARE-ed! and friend ([Adj] gen); be-you(sg)-being-KISS-ed! about (+acc,+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) and away from (+gen) place (gen) where; who/whom/which (gen) you(sg)-are-DWELL-ing--NEAR about (+acc,+gen) theft (gen)
Syr:41:19 Syr_41:19_1 Syr_41:19_2 Syr_41:19_3 Syr_41:19_4 Syr_41:19_5 Syr_41:19_6 Syr_41:19_7 Syr_41:19_8 Syr_41:19_9 Syr_41:19_10 Syr_41:19_11 Syr_41:19_12 Syr_41:19_13
Syr:41:19 x x x x x x x x x x x x x
Syr:41:20 ἀπὸ ἀληθείας θεοῦ καὶ διαθήκης καὶ ἀπὸ πήξεως ἀγκῶνος ἐπ’ ἄρτοις,
Syr:41:20 And of silence before them that salute thee; and to look upon an harlot; (Sirach 41:20 Brenton)
Syr:41:20 zapomnienia prawdy Boga i Przymierza - opierania się łokciem na chlebie, (Syr 41:20 BT_4)
Syr:41:20 ἀπὸ ἀληθείας θεοῦ καὶ διαθήκης καὶ ἀπὸ πήξεως ἀγκῶνος ἐπ’ ἄρτοις,
Syr:41:20 ἀπό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ θεός, -οῦ, ὁ καί δια·θήκη, -ης, ἡ καί ἀπό     ἐπί ἄρτος, -ου, ὁ
Syr:41:20 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA Bóg  I też, nawet, mianowicie Konwencja I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
Syr:41:20 a)po\ a)lETei/as Teou= kai\ diaTE/kEs kai\ a)po\ pE/XeOs a)gkO=nos e)p’ a)/rtois,
Syr:41:20 apo alETeias Teu kai diaTEkEs kai apo pEXeOs ankOnos ep’ artois,
Syr:41:20 P N1A_GSF N2_GSM C N1_GSF C P N3I_GSF N3W_GSM P N2_DPM
Syr:41:20 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing truth god [see theology] and also, even, namely covenant and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
Syr:41:20 away from (+gen) truth (gen), truths (acc) god (gen) and covenant (gen) and away from (+gen)     upon/over (+acc,+gen,+dat) [loaves of] bread (dat)
Syr:41:20 Syr_41:20_1 Syr_41:20_2 Syr_41:20_3 Syr_41:20_4 Syr_41:20_5 Syr_41:20_6 Syr_41:20_7 Syr_41:20_8 Syr_41:20_9 Syr_41:20_10 Syr_41:20_11
Syr:41:20 x x x x x x x x x x x
Syr:41:21 ἀπὸ σκορακισμοῦ λήμψεως καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῆς,
Syr:41:21 And to turn away thy face from thy kinsman; or to take away a portion or a gift; or to gaze upon another man's wife. (Sirach 41:21 Brenton)
Syr:41:21 obelżywego postępowania, gdy coś bierzesz czy dajesz, milczenia przed tymi, którzy cię pozdrawiają, (Syr 41:21 BT_4)
Syr:41:21 ἀπὸ σκορακισμοῦ λήμψεως καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῆς,
Syr:41:21 ἀπό   λῆ(μ)ψις, -εως, ἡ καί δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) καί ἀπό ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) περί  
Syr:41:21 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? I też, nawet, mianowicie Dawanie I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By witać (mile widziany, salutuj) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja)
Syr:41:21 a)po\ skorakismou= lE/mPSeOs kai\ do/seOs kai\ a)po\ a)spaDZome/nOn peri\ siOpE=s,
Syr:41:21 apo skorakismu lEmPSeOs kai doseOs kai apo aspaDZomenOn peri siOpEs,
Syr:41:21 P N2_GSM N3I_GSF C N3I_GSF C P V1_PMPGPM P N1_GSF
Syr:41:21 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ??? and also, even, namely giving and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to greet (welcome, salute) about (+acc,+gen) ć
Syr:41:21 away from (+gen)   ??? (gen) and giving (gen) and away from (+gen) while being-GREET-ed (gen) about (+acc,+gen)  
Syr:41:21 Syr_41:21_1 Syr_41:21_2 Syr_41:21_3 Syr_41:21_4 Syr_41:21_5 Syr_41:21_6 Syr_41:21_7 Syr_41:21_8 Syr_41:21_9 Syr_41:21_10
Syr:41:21 x x x x x x x x x x
Syr:41:22 ἀπὸ ὁράσεως γυναικὸς ἑταίρας καὶ ἀπὸ ἀποστροφῆς προσώπου συγγενοῦς,
Syr:41:22 Or to be overbusy with his maid, and come not near her bed; or of upbraiding speeches before friends; and after thou hast given, upbraid not; (Sirach 41:22 Brenton)
Syr:41:22 patrzenia na nierządnicę, odwracania oblicza od krewnego, (Syr 41:22 BT_4)
Syr:41:22 ἀπὸ ὁράσεως γυναικὸς ἑταίρας καὶ ἀπὸ ἀποστροφῆς προσώπου συγγενοῦς,
Syr:41:22 ἀπό ὅρασις, -εως, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   καί ἀπό   πρόσ·ωπον, -ου, τό συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν
Syr:41:22 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wizja {Wyobrażenie} Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.)
Syr:41:22 a)po\ o(ra/seOs gunaiko\s e(tai/ras kai\ a)po\ a)postrofE=s prosO/pou suggenou=s,
Syr:41:22 apo horaseOs gynaikos hetairas kai apo apostrofEs prosOpu syngenus,
Syr:41:22 P N3I_GSF N3K_GSF N1A_GSF C P N1_GSF N2N_GSN A3H_GSN
Syr:41:22 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing vision woman/wife ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć face friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.)
Syr:41:22 away from (+gen) vision (gen) woman/wife (gen)   and away from (+gen)   face (gen) friend ([Adj] gen)
Syr:41:22 Syr_41:22_1 Syr_41:22_2 Syr_41:22_3 Syr_41:22_4 Syr_41:22_5 Syr_41:22_6 Syr_41:22_7 Syr_41:22_8 Syr_41:22_9
Syr:41:22 x x x x x x x x x
Syr:41:23 ἀπὸ ἀφαιρέσεως μερίδος καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ κατανοήσεως γυναικὸς ὑπάνδρου,
Syr:41:23  
Syr:41:23 zabrania dziedzictwa i podarunku i przyglądania się kobiecie zamężnej, (Syr 41:23 BT_4)
Syr:41:23 ἀπὸ ἀφαιρέσεως μερίδος καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ κατανοήσεως γυναικὸς ὑπάνδρου,
Syr:41:23 ἀπό   μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) καί ἀπό   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὕπ·ανδρος -ον
Syr:41:23 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Część I też, nawet, mianowicie Dawanie I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona W stanie małżeńskim ?? Poniżej ?????? Człowiek, w podporządkowaniu do niego 1Ti 2:11 [dawaj się porównaj ??????? Podporządkowania podporządkowywanie]
Syr:41:23 a)po\ a)faire/seOs meri/dos kai\ do/seOs kai\ a)po\ katanoE/seOs gunaiko\s u(pa/ndrou,
Syr:41:23 apo afaireseOs meridos kai doseOs kai apo katanoEseOs gynaikos hypandru,
Syr:41:23 P N3I_GSF N3D_GSF C N3I_GSF C P N3I_GSF N3K_GSF A1B_GSF
Syr:41:23 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć part and also, even, namely giving and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć woman/wife in wedlock υπ under ανδρος a man, in subjection to him 1Ti 2:11 [compare υποταγη subjection subordination]
Syr:41:23 away from (+gen)   ??? (gen) and giving (gen) and away from (+gen)   woman/wife (gen) in wedlock ([Adj] gen)
Syr:41:23 Syr_41:23_1 Syr_41:23_2 Syr_41:23_3 Syr_41:23_4 Syr_41:23_5 Syr_41:23_6 Syr_41:23_7 Syr_41:23_8 Syr_41:23_9 Syr_41:23_10
Syr:41:23 x x x x x x x x x x
Syr:41:24 ἀπὸ περιεργίας παιδίσκης αὐτοῦ καὶ μὴ ἐπιστῇς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆς,
Syr:41:24  
Syr:41:24 poufałości z jego służącą - i nie zbliżaj się do jej łoża! - (Syr 41:24 BT_4)
Syr:41:24 ἀπὸ περιεργίας παιδίσκης αὐτοῦ καὶ μὴ ἐπιστῇς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆς,
Syr:41:24 ἀπό   παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό καί μή ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:41:24 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik dziewczyna On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] On/ona/to/to samo
Syr:41:24 a)po\ periergi/as paidi/skEs au)tou= kai\ mE\ e)pistE=|s e)pi\ tE\n koi/tEn au)tE=s,
Syr:41:24 apo periergias paidiskEs autu kai mE epistEs epi tEn koitEn autEs,
Syr:41:24 P N1A_GSF N1_GSF RD_GSM C D VH_AAS2S P RA_ASF N1_ASF RD_GSF
Syr:41:24 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć slave girl he/she/it/same and also, even, namely not to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] he/she/it/same
Syr:41:24 away from (+gen)   slave girl (gen) him/it/same (gen) and not you(sg)-should-STand-OVER upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc) her/it/same (gen)
Syr:41:24 Syr_41:24_1 Syr_41:24_2 Syr_41:24_3 Syr_41:24_4 Syr_41:24_5 Syr_41:24_6 Syr_41:24_7 Syr_41:24_8 Syr_41:24_9 Syr_41:24_10 Syr_41:24_11
Syr:41:24 x x x x x x x x x x x
Syr:41:25 ἀπὸ φίλων περὶ λόγων ὀνειδισμοῦ καὶ μετὰ τὸ δοῦναι μὴ ὀνείδιζε,
Syr:41:25  
Syr:41:25 słów obelżywych na przyjaciela, - a gdy coś dasz, nie czyń wyrzutów! - (Syr 41:25 BT_4)
Syr:41:25 ἀπὸ φίλων περὶ λόγων ὀνειδισμοῦ καὶ μετὰ τὸ δοῦναι μὴ ὀνείδιζε,
Syr:41:25 ἀπό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) περί λόγος, -ου, ὁ ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ καί μετά ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μή ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-)
Syr:41:25 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Obrażaj I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By dawać Nie By mówić lekceważąco [pogarda?]
Syr:41:25 a)po\ fi/lOn peri\ lo/gOn o)neidismou= kai\ meta\ to\ dou=nai mE\ o)nei/diDZe,
Syr:41:25 apo filOn peri logOn oneidismu kai meta to dunai mE oneidiDZe,
Syr:41:25 P A1_GPM P N2_GPM N2_GSM C P RA_ASN VO_AAN D V1_PAD2S
Syr:41:25 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing friend companion; to kiss buss, lip, osculate about (+acc,+gen) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. insult and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to give not to disparage [scorn?]
Syr:41:25 away from (+gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) about (+acc,+gen) words (gen) insult (gen) and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-GIVE not be-you(sg)-DISPARAGE-ing!
Syr:41:25 Syr_41:25_1 Syr_41:25_2 Syr_41:25_3 Syr_41:25_4 Syr_41:25_5 Syr_41:25_6 Syr_41:25_7 Syr_41:25_8 Syr_41:25_9 Syr_41:25_10 Syr_41:25_11
Syr:41:25 x x x x x x x x x x x
Syr:41:26 ἀπὸ δευτερώσεως καὶ λόγου ἀκοῆς καὶ ἀπὸ καλύψεως λόγων κρυφίων·
Syr:41:26  
Syr:41:26 powtarzania mowy usłyszanej i wyjawiania tajemnic: (Syr 41:26 BT_4)
Syr:41:26 ἀπὸ δευτερώσεως καὶ λόγου ἀκοῆς καὶ ἀπὸ καλύψεως λόγων κρυφίων·
Syr:41:26 ἀπό   καί λόγος, -ου, ὁ ἀκοή, -ῆς, ἡ καί ἀπό   λόγος, -ου, ὁ κρυφία, -ας, ἡ [LXX]; κρύφιος -α -ον [LXX]
Syr:41:26 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Słyszenie I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ukrycie; ukradkowy
Syr:41:26 a)po\ deuterO/seOs kai\ lo/gou a)koE=s kai\ a)po\ kalu/PSeOs lo/gOn krufi/On·
Syr:41:26 apo deuterOseOs kai logu akoEs kai apo kalyPSeOs logOn kryfiOn·
Syr:41:26 P N3I_GSF C N2_GSM N1_GSF C P N3I_GSF N2_GPM A1A_GPM
Syr:41:26 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. hearing and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. concealment; surreptitious
Syr:41:26 away from (+gen)   and word (gen) hearing (gen) and away from (+gen)   words (gen) concealments (gen); surreptitious ([Adj] gen)
Syr:41:26 Syr_41:26_1 Syr_41:26_2 Syr_41:26_3 Syr_41:26_4 Syr_41:26_5 Syr_41:26_6 Syr_41:26_7 Syr_41:26_8 Syr_41:26_9 Syr_41:26_10
Syr:41:26 x x x x x x x x x x
Syr:41:27 καὶ ἔσῃ αἰσχυντηρὸς ἀληθινῶς καὶ εὑρίσκων χάριν ἔναντι παντὸς ἀνθρώπου.
Syr:41:27  
Syr:41:27 a będziesz prawdziwie wstydliwy i znajdziesz łaskę u wszystkich ludzi. (Syr 41:27 BT_4)
Syr:41:27 καὶ ἔσῃ αἰσχυντηρὸς ἀληθινῶς καὶ εὑρίσκων χάριν ἔναντι παντὸς ἀνθρώπου.
Syr:41:27 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἰσχυντηρός -α -ον [LXX]   καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἔν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Syr:41:27 I też, nawet, mianowicie By być ??? I też, nawet, mianowicie By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki
Syr:41:27 kai\ e)/sE| ai)sCHuntEro\s a)lETinO=s kai\ eu(ri/skOn CHa/rin e)/nanti panto\s a)nTrO/pou.
Syr:41:27 kai esE aisCHyntEros alETinOs kai heuriskOn CHarin enanti pantos anTrOpu.
Syr:41:27 C VF_FMI2S A1A_NSM D C V1_PAPNSM N3_ASF P A3_GSM N2_GSM
Syr:41:27 and also, even, namely to be ??? ć and also, even, namely to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] before (+gen) every all, each, every, the whole of human
Syr:41:27 and you(sg)-will-be ??? ([Adj] nom)   and while FIND-ing (nom) for; grace (acc) before (+gen) every (gen) human (gen)
Syr:41:27 Syr_41:27_1 Syr_41:27_2 Syr_41:27_3 Syr_41:27_4 Syr_41:27_5 Syr_41:27_6 Syr_41:27_7 Syr_41:27_8 Syr_41:27_9 Syr_41:27_10
Syr:41:27 x x x x x x x x x x