Tb(S):3:1 καὶ περίλυπος γενόμενος τῇ ψυχῇ καὶ στενάξας ἔκλαυσα καὶ ἠρξάμην προσεύχεσθαι μετὰ στεναγμῶν
Tb(S):3:1 Then I being grieved did weep, and in my sorrow prayed, saying, (Tobit 3:1 Brenton)
Tb(S):3:1 Wtedy bardzo się zasmuciłem, wzdychałem i płakałem, i zacząłem wśród westchnień tak się modlić: (Tb 3:1 BT_4)
Tb(S):3:1 καὶ περίλυπος γενόμενος τῇ ψυχῇ καὶ στενάξας ἔκλαυσα καὶ ἠρξάμην προσεύχεσθαι μετὰ στεναγμῶν
Tb(S):3:1 καί περί·λυπος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) καί στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) μετά στεναγμός, -οῦ, ὁ
Tb(S):3:1 I też, nawet, mianowicie ??? By stawać się stawaj się, zdarzaj się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się I też, nawet, mianowicie By wzdychać/jęk By płakać I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By modlić się się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się.
Tb(S):3:1 kai\ peri/lupos geno/menos tE=| PSuCHE=| kai\ stena/Xas e)/klausa kai\ E)rXa/mEn proseu/CHesTai meta\ stenagmO=n
Tb(S):3:1 kai perilypos genomenos tE PSyCHE kai stenaXas eklausa kai ErXamEn proseuCHesTai meta stenagmOn
Tb(S):3:1 C A1B_NSM VB_AMPNSM RA_DSF N1_DSF C VA_AAPNSM VAI_AAI1S C VAI_AMI1S V1_PMN P N2_GPM
Tb(S):3:1 and also, even, namely ??? to become become, happen the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool and also, even, namely to sigh/groan to weep and also, even, namely to begin to pray after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying.
Tb(S):3:1 and ??? ([Adj] nom) upon being-BECOME-ed (nom) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed and upon SIGH/GROAN-ing (nom|voc) I-WEEP-ed and I-was-BEGIN-ed to-be-being-PRAY-ed after (+acc), with (+gen) groans (gen)
Tb(S):3:1 Tb(S)_3:1_1 Tb(S)_3:1_2 Tb(S)_3:1_3 Tb(S)_3:1_4 Tb(S)_3:1_5 Tb(S)_3:1_6 Tb(S)_3:1_7 Tb(S)_3:1_8 Tb(S)_3:1_9 Tb(S)_3:1_10 Tb(S)_3:1_11 Tb(S)_3:1_12 Tb(S)_3:1_13
Tb(S):3:1 x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:2 Δίκαιος εἶ, κύριε, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου δίκαια, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύνη καὶ ἀλήθεια· σὺ κρίνεις τὸν αἰῶνα.
Tb(S):3:2 O Lord, thou art just, and all thy works and all thy ways are mercy and truth, and thou judgest truly and justly for ever. (Tobit 3:2 Brenton)
Tb(S):3:2 Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą, Ty sądzisz świat. (Tb 3:2 BT_4)
Tb(S):3:2 Δίκαιος εἶ, κύριε, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου δίκαια, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύνη καὶ ἀλήθεια· σὺ κρίνεις τὸν αἰῶνα.
Tb(S):3:2 δίκαιος -αία -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίκαιος -αία -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(S):3:2 Właśnie prawy, właśnie By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg) Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ty By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(S):3:2 *di/kaios ei)=, ku/rie, kai\ pa/nta ta\ e)/rga sou di/kaia, kai\ pa=sai ai( o(doi/ sou e)leEmosu/nE kai\ a)lE/Teia· su\ kri/neis to\n ai)O=na.
Tb(S):3:2 dikaios ei, kyrie, kai panta ta erga su dikaia, kai pasai hai hodoi su eleEmosynE kai alETeia· sy krineis ton aiOna.
Tb(S):3:2 A1A_NSM V9_PAI2S N2_VSM C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RP_GS A1A_NPN C A1S_NPF RA_NPF N2_NPF RP_GS N1_NSF C N1A_NSF RP_NS V1_PAI2S RA_ASM N3W_ASM
Tb(S):3:2 just righteous, just to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg) just righteous, just and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road you; your/yours(sg) alms/mercifulness and also, even, namely truth you to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(S):3:2 just ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) ways/roads (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) alms/mercifulness (nom|voc) and truth (nom|voc) you(sg) (nom) you(sg)-are-JUDGE-ing, you(sg)-will-JUDGE the (acc) eon (acc)
Tb(S):3:2 Tb(S)_3:2_1 Tb(S)_3:2_2 Tb(S)_3:2_3 Tb(S)_3:2_4 Tb(S)_3:2_5 Tb(S)_3:2_6 Tb(S)_3:2_7 Tb(S)_3:2_8 Tb(S)_3:2_9 Tb(S)_3:2_10 Tb(S)_3:2_11 Tb(S)_3:2_12 Tb(S)_3:2_13 Tb(S)_3:2_14 Tb(S)_3:2_15 Tb(S)_3:2_16 Tb(S)_3:2_17 Tb(S)_3:2_18 Tb(S)_3:2_19 Tb(S)_3:2_20 Tb(S)_3:2_21
Tb(S):3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:3 καὶ νῦν σύ, κύριε, μνήσθητί μου καὶ ἐπίβλεψον καὶ μή με ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ ἐν τοῖς ἀγνοήμασίν μου καὶ τῶν πατέρων μου, οἷς ἥμαρτον ἐναντίον σου
Tb(S):3:3 Remember me, and look on me, punish me not for my sins and ignorances, and the sins of my fathers, who have sinned before thee: (Tobit 3:3 Brenton)
Tb(S):3:3 A teraz, o Panie, wspomnij na mnie, wejrzyj, nie karz mnie za grzechy moje ani za zapomnienia moje, ani za moich przodków, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. (Tb 3:3 BT_4)
Tb(S):3:3 καὶ νῦν σύ, κύριε, μνήσθητί μου καὶ ἐπίβλεψον καὶ μή με ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ ἐν τοῖς ἀγνοήμασίν μου καὶ τῶν πατέρων μου, οἷς ἥμαρτον ἐναντίον σου
Tb(S):3:3 καί νῦν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) καί μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό ἀ·γνόημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):3:3 I też, nawet, mianowicie Teraz Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie I też, nawet, mianowicie Nie Ja By pomścić/poprawiaj Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Źle zrozumiej Ja I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja Kto/, który/, który By grzeszyć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):3:3 kai\ nu=n su/, ku/rie, mnE/sTEti/ mou kai\ e)pi/blePSon kai\ mE/ me e)kdikE/sE|s tai=s a(marti/ais mou kai\ e)n toi=s a)gnoE/masi/n mou kai\ tO=n pate/rOn mou, oi(=s E(/marton e)nanti/on sou
Tb(S):3:3 kai nyn sy, kyrie, mnEsTEti mu kai epiblePSon kai mE me ekdikEsEs tais hamartiais mu kai en tois agnoEmasin mu kai tOn paterOn mu, hois hEmarton enantion su
Tb(S):3:3 C D RP_NS N2_VSM VS_APD2S RP_GS C VA_AAD2S C D RP_AS VA_AAS2S RA_DPF N1A_DPF RP_GS C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS C RA_GPM N3_GPM RP_GS RR_DPM VBI_AAI3P P RP_GS
Tb(S):3:3 and also, even, namely now you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to remember/become mindful of I and also, even, namely to look upon overlook, look attentively and also, even, namely not I to avenge/rectify the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mistake I and also, even, namely the father I who/whom/which to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg)
Tb(S):3:3 and now you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! me (gen) and do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and not me (acc) you(sg)-should-AVENGE/RECTIFY the (dat) sins (dat) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) mistakes (dat) me (gen) and the (gen) fathers (gen) me (gen) who/whom/which (dat) I-SIN-ed, they-SIN-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(S):3:3 Tb(S)_3:3_1 Tb(S)_3:3_2 Tb(S)_3:3_3 Tb(S)_3:3_4 Tb(S)_3:3_5 Tb(S)_3:3_6 Tb(S)_3:3_7 Tb(S)_3:3_8 Tb(S)_3:3_9 Tb(S)_3:3_10 Tb(S)_3:3_11 Tb(S)_3:3_12 Tb(S)_3:3_13 Tb(S)_3:3_14 Tb(S)_3:3_15 Tb(S)_3:3_16 Tb(S)_3:3_17 Tb(S)_3:3_18 Tb(S)_3:3_19 Tb(S)_3:3_20 Tb(S)_3:3_21 Tb(S)_3:3_22 Tb(S)_3:3_23 Tb(S)_3:3_24 Tb(S)_3:3_25 Tb(S)_3:3_26 Tb(S)_3:3_27 Tb(S)_3:3_28
Tb(S):3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:4 καὶ παρήκουσα τῶν ἐντολῶν σου. καὶ ἔδωκας ἡμᾶς εἰς ἁρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον καὶ εἰς παραβολὴν καὶ λάλημα καὶ ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ἐν οἷς ἡμᾶς διεσκόρπισας.
Tb(S):3:4 For they obeyed not thy commandments: wherefore thou hast delivered us for a spoil, and unto captivity, and unto death, and for a proverb of reproach to all the nations among whom we are dispersed. (Tobit 3:4 Brenton)
Tb(S):3:4 Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, a Ty wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko i na szyderstwa, i na wzgardę u wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś. (Tb 3:4 BT_4)
Tb(S):3:4 καὶ παρήκουσα τῶν ἐντολῶν σου. καὶ ἔδωκας ἡμᾶς εἰς ἁρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον καὶ εἰς παραβολὴν καὶ λάλημα καὶ ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ἐν οἷς ἡμᾶς διεσκόρπισας.
Tb(S):3:4 καί παρ·ακούω (παρ+ακου-, παρ+ακου·σ-, παρ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ἁρπαγή, -ῆς, ἡ καί αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί θάνατος, -ου, ὁ καί εἰς[1] παρα·βολή, -ῆς, ἡ καί   καί ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-)
Tb(S):3:4 I też, nawet, mianowicie By ignorować (bądź nieposłusznym, podsłuchaj) Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Do (+przyspieszenie) Uprawiaj grabież (wymuszanie, szukając łupu, psując się) I też, nawet, mianowicie Jeńcy I też, nawet, mianowicie Śmierć I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Obrażaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Ja By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej
Tb(S):3:4 kai\ parE/kousa tO=n e)ntolO=n sou. kai\ e)/dOkas E(ma=s ei)s a(rpagE\n kai\ ai)CHmalOsi/an kai\ Ta/naton kai\ ei)s parabolE\n kai\ la/lEma kai\ o)neidismo\n e)n pa=sin toi=s e)/Tnesin, e)n oi(=s E(ma=s diesko/rpisas.
Tb(S):3:4 kai parEkusa tOn entolOn su. kai edOkas hEmas eis harpagEn kai aiCHmalOsian kai Tanaton kai eis parabolEn kai lalEma kai oneidismon en pasin tois eTnesin, en hois hEmas dieskorpisas.
Tb(S):3:4 C VAI_AAI1S RA_GPM N1_GPF RP_GS C VAI_AAI2S RP_AP P N1_ASF C N1A_ASF C N2_ASM C P N1_ASF C N3M_ASN C N2_ASM P A3_DPN RA_DPN N3E_DPN P RR_DPM RP_AP VAI_AAI2S
Tb(S):3:4 and also, even, namely to ignore (disobey, overhear) the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) and also, even, namely to give I into (+acc) plunder (extortion, ravening, spoiling) and also, even, namely captives and also, even, namely death and also, even, namely into (+acc) parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance and also, even, namely ć and also, even, namely insult in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which I to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow
Tb(S):3:4 and I-IGNORE-ed the (gen) precepts (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-GIVE-ed us (acc) into (+acc) plunder (acc) and captives (acc) and death (acc) and into (+acc) parable (acc) and   and insult (acc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) nations (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) us (acc) you(sg)-SCATTER-ed
Tb(S):3:4 Tb(S)_3:4_1 Tb(S)_3:4_2 Tb(S)_3:4_3 Tb(S)_3:4_4 Tb(S)_3:4_5 Tb(S)_3:4_6 Tb(S)_3:4_7 Tb(S)_3:4_8 Tb(S)_3:4_9 Tb(S)_3:4_10 Tb(S)_3:4_11 Tb(S)_3:4_12 Tb(S)_3:4_13 Tb(S)_3:4_14 Tb(S)_3:4_15 Tb(S)_3:4_16 Tb(S)_3:4_17 Tb(S)_3:4_18 Tb(S)_3:4_19 Tb(S)_3:4_20 Tb(S)_3:4_21 Tb(S)_3:4_22 Tb(S)_3:4_23 Tb(S)_3:4_24 Tb(S)_3:4_25 Tb(S)_3:4_26 Tb(S)_3:4_27 Tb(S)_3:4_28 Tb(S)_3:4_29
Tb(S):3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:5 καὶ νῦν πολλαί σου αἱ κρίσεις ὑπάρχουσιν ἀληθιναὶ ποιῆσαι ἐξ ἐμοῦ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου, ὅτι οὐκ ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου καὶ οὐκ ἐπορεύθημεν ἀληθινῶς ἐνώπιόν σου.
Tb(S):3:5 And now thy judgments are many and true: deal with me according to my sins and my fathers': because we have not kept thy commandments, neither have walked in truth before thee. (Tobit 3:5 Brenton)
Tb(S):3:5 Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonane nade mną za moje grzechy, ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań aniśmy nie chodzili w prawdzie przed Tobą. (Tb 3:5 BT_4)
Tb(S):3:5 καὶ νῦν πολλαί σου αἱ κρίσεις ὑπάρχουσιν ἀληθιναὶ ποιῆσαι ἐξ ἐμοῦ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου, ὅτι οὐκ ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου καὶ οὐκ ἐπορεύθημεν ἀληθινῶς ἐνώπιόν σου.
Tb(S):3:5 καί νῦν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἀ·ληθινός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):3:5 I też, nawet, mianowicie Teraz Dużo Ty; twój/twój(sg) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Prawdziwy By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja; mój/mój Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By iść W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):3:5 kai\ nu=n pollai/ sou ai( kri/seis u(pa/rCHousin a)lETinai\ poiE=sai e)X e)mou= peri\ tO=n a(martiO=n mou, o(/ti ou)k e)poiE/samen ta\s e)ntola/s sou kai\ ou)k e)poreu/TEmen a)lETinO=s e)nO/pio/n sou.
Tb(S):3:5 kai nyn pollai su hai kriseis hyparCHusin alETinai poiEsai eX emu peri tOn hamartiOn mu, hoti uk epoiEsamen tas entolas su kai uk eporeuTEmen alETinOs enOpion su.
Tb(S):3:5 C D A1_NPF RP_GS RA_NPF N3I_NPF V1_PAI3P A1_NPF VA_AAN P RP_GS P RA_GPF N1A_GPF RP_GS C D VAI_AAI1P RA_APF N1_APF RP_GS C D VCI_API1P D P RP_GS
Tb(S):3:5 and also, even, namely now much you; your/yours(sg) the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control true to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels I; my/mine about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I because/that οὐχ before rough breathing to do/make the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go ć in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg)
Tb(S):3:5 and now many (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) judgments (acc, nom|voc) they-are-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (dat) true ([Adj] nom|voc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) out of (+gen) me (gen); my/mine (gen) about (+acc,+gen) the (gen) sins (gen) me (gen) because/that not we-DO/MAKE-ed the (acc) precepts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not we-were-GO-ed   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(S):3:5 Tb(S)_3:5_1 Tb(S)_3:5_2 Tb(S)_3:5_3 Tb(S)_3:5_4 Tb(S)_3:5_5 Tb(S)_3:5_6 Tb(S)_3:5_7 Tb(S)_3:5_8 Tb(S)_3:5_9 Tb(S)_3:5_10 Tb(S)_3:5_11 Tb(S)_3:5_12 Tb(S)_3:5_13 Tb(S)_3:5_14 Tb(S)_3:5_15 Tb(S)_3:5_16 Tb(S)_3:5_17 Tb(S)_3:5_18 Tb(S)_3:5_19 Tb(S)_3:5_20 Tb(S)_3:5_21 Tb(S)_3:5_22 Tb(S)_3:5_23 Tb(S)_3:5_24 Tb(S)_3:5_25 Tb(S)_3:5_26 Tb(S)_3:5_27
Tb(S):3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:6 καὶ νῦν κατὰ τὸ ἀρεστόν σου ποίησον μετ’ ἐμοῦ καὶ ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου ἐξ ἐμοῦ, ὅπως ἀπολυθῶ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ γένωμαι γῆ· διὸ λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν, ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα, καὶ λύπη πολλὴ μετ’ ἐμοῦ. κύριε, ἐπίταξον ὅπως ἀπολυθῶ ἀπὸ τῆς ἀνάγκης ταύτης, ἀπόλυσόν με εἰς τὸν τόπον τὸν αἰώνιον καὶ μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου, κύριε, ἀπ’ ἐμοῦ· διὸ λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ βλέπειν ἀνάγκην πολλὴν ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ μὴ ἀκούειν ὀνειδισμούς.
Tb(S):3:6 Now therefore deal with me as seemeth best unto thee, and command my spirit to be taken from me, that I may be dissolved, and become earth: for it is profitable for me to die rather than to live, because I have heard false reproaches, and have much sorrow: command therefore that I may now be delivered out of this distress, and go into the everlasting place: turn not thy face away from me. (Tobit 3:6 Brenton)
Tb(S):3:6 Teraz więc uczyń ze mną według Twego upodobania, pozwól duchowi mojemu odejść ode mnie: chcę odejść z ziemi i stać się znowu ziemią. Ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie, albowiem słuchać muszę wyrzutów niesłusznych i ogarnia mnie wielka boleść. Panie, rozkaż, niech będę uwolniony od tej niedoli! Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu, nie odwracaj Twego oblicza ode mnie, Panie, ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli w moim życiu i słuchać szyderstw. (Tb 3:6 BT_4)
Tb(S):3:6 καὶ νῦν κατὰ τὸ ἀρεστόν σου ποίησον μετ’ ἐμοῦ καὶ ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου ἐξ ἐμοῦ, ὅπως ἀπολυθῶ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ γένωμαι γῆ· διὸ λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ζῆν, ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα, καὶ λύπη πολλὴ μετ’ ἐμοῦ. κύριε, ἐπίταξον ὅπως ἀπολυθῶ ἀπὸ τῆς ἀνάγκης ταύτης, ἀπόλυσόν με εἰς τὸν τόπον τὸν αἰώνιον καὶ μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου, κύριε, ἀπ’ ἐμοῦ· διὸ λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν μᾶλλον βλέπειν ἀνάγκην πολλὴν ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ μὴ ἀκούειν ὀνειδισμούς.
Tb(S):3:6 καί νῦν κατά ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅπως ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ διό (δι’ ὅ) λυσι·τελέω (λυσιτελ(ε)-, λυσιτελη·σ-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) μᾶλλον ἤ[1] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅτι ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ψευδής -ές ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί λύπη, -ῆς, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ὅπως ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον καί μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν διό (δι’ ὅ) λυσι·τελέω (λυσιτελ(ε)-, λυσιτελη·σ-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)       μᾶλλον ἤ[1] βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ἀνάγκη, -ης, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί
Tb(S):3:6 I też, nawet, mianowicie Teraz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Podobanie Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By mówić co by robić By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja; mój/mój Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do wolny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ziemi/ziemia Z powodu którego Do Korzystnego (korzystny) Ja By umierać Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ponieważ/tamto Obrażaj Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć I też, nawet, mianowicie Smutek Dużo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić co by robić Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do wolny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przymusu/potrzeba To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do wolny Ja Do (+przyspieszenie) Miejsce aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie Nie By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Z powodu którego Do Korzystnego (korzystny) Ja By umierać Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo By widzieć Przymusu/potrzeba Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja I też, nawet, mianowicie      
Tb(S):3:6 kai\ nu=n kata\ to\ a)resto/n sou poi/Eson met’ e)mou= kai\ e)pi/taXon a)nalabei=n to\ pneu=ma/ mou e)X e)mou=, o(/pOs a)poluTO= a)po\ prosO/pou tE=s gE=s kai\ ge/nOmai gE=· dio\ lusitelei= moi a)poTanei=n ma=llon E)\ DZE=n, o(/ti o)neidismou\s PSeudei=s E)/kousa, kai\ lu/pE pollE\ met’ e)mou=. ku/rie, e)pi/taXon o(/pOs a)poluTO= a)po\ tE=s a)na/gkEs tau/tEs, a)po/luso/n me ei)s to\n to/pon to\n ai)O/nion kai\ mE\ a)postre/PSE|s to\ pro/sOpo/n sou, ku/rie, a)p’ e)mou=· dio\ lusitelei= moi a)poTanei=n ma=llon E)\ ble/pein a)na/gkEn pollE\n e)n tE=| DZOE=| mou kai\ mE\ a)kou/ein o)neidismou/s.
Tb(S):3:6 kai nyn kata to areston su poiEson met’ emu kai epitaXon analabein to pneuma mu eX emu, hopOs apolyTO apo prosOpu tEs gEs kai genOmai gE· dio lysitelei moi apoTanein mallon E DZEn, hoti oneidismus PSeudeis Ekusa, kai lypE pollE met’ emu. kyrie, epitaXon hopOs apolyTO apo tEs anankEs tautEs, apolyson me eis ton topon ton aiOnion kai mE apostrePSEs to prosOpon su, kyrie, ap’ emu· dio lysitelei moi apoTanein mallon E blepein anankEn pollEn en tE DZOE mu kai mE akuein oneidismus.
Tb(S):3:6 C D P RA_ASN A1_ASM RP_GS VA_AAD2S P RP_GS C VF_FAPASN VB_AAN RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RP_GS C VC_APS1S P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF C VB_AMS1S N1_NSF C V2_PAI3S RP_DS VB_AAN D C V3_PAN C N2_APM A3H_APM VAI_AAI1S C N1_NSF A1_NSF P RP_GS N2_VSM VF_FAPASN C VC_APS1S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF VA_AAD2S RP_AS P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1B_ASM C D VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS N2_VSM P RP_GS C V2_PAI3S RP_DS VB_AAN D C V1_PAN N1_ASF A1_ASF P RA_DSF N1_DSF RP_GS C D V1_PAN N2_APM
Tb(S):3:6 and also, even, namely now down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the pleasing you; your/yours(sg) to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to tell what to do to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the spirit breath, spiritual utterance, wind I out of (+gen) ἐξ before vowels I; my/mine so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to free from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the earth/land and also, even, namely to become become, happen earth/land because of which to Profitable (advantageous) I to die more/rather (instead) or to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) because/that insult false false, lying to have come I have come. I have arrived.; to hear and also, even, namely sorrow much after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to tell what to do so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to free from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the compulsion/necessity this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to free I into (+acc) the place the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely not to turn away from the face you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine because of which to Profitable (advantageous) I to die more/rather (instead) or to see compulsion/necessity much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life being, living, spirit; alive I and also, even, namely      
Tb(S):3:6 and now down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and do-TELL-you(sg)-WHAT-TO-DO! to-TAKE UP the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) out of (+gen) me (gen); my/mine (gen) this is how I-should-be-FREE-ed away from (+gen) face (gen) the (gen) earth/land (gen) and I-should-be-BECOME-ed earth/land (nom|voc) because of which he/she/it-is-PROFITABLE-ing, you(sg)-are-being-PROFITABLE-ed (classical), be-you(sg)-PROFITABLE-ing! me (dat) to-will-DIE, to-DIE more/rather or to-be-EXISTS-ing because/that insults (acc) liar ([Adj] acc, nom|voc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed and sorrow (nom|voc) much (nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-TELL-you(sg)-WHAT-TO-DO! this is how I-should-be-FREE-ed away from (+gen) the (gen) compulsion/necessity (gen) this (gen) do-FREE-you(sg)!, going-to-FREE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) into (+acc) the (acc) place (acc) the (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) because of which he/she/it-is-PROFITABLE-ing, you(sg)-are-being-PROFITABLE-ed (classical), be-you(sg)-PROFITABLE-ing! me (dat) to-will-DIE, to-DIE more/rather or to-be-SEE-ing compulsion/necessity (acc) much (acc) in/among/by (+dat) the (dat)            
Tb(S):3:6 Tb(S)_3:6_1 Tb(S)_3:6_2 Tb(S)_3:6_3 Tb(S)_3:6_4 Tb(S)_3:6_5 Tb(S)_3:6_6 Tb(S)_3:6_7 Tb(S)_3:6_8 Tb(S)_3:6_9 Tb(S)_3:6_10 Tb(S)_3:6_11 Tb(S)_3:6_12 Tb(S)_3:6_13 Tb(S)_3:6_14 Tb(S)_3:6_15 Tb(S)_3:6_16 Tb(S)_3:6_17 Tb(S)_3:6_18 Tb(S)_3:6_19 Tb(S)_3:6_20 Tb(S)_3:6_21 Tb(S)_3:6_22 Tb(S)_3:6_23 Tb(S)_3:6_24 Tb(S)_3:6_25 Tb(S)_3:6_26 Tb(S)_3:6_27 Tb(S)_3:6_28 Tb(S)_3:6_29 Tb(S)_3:6_30 Tb(S)_3:6_31 Tb(S)_3:6_32 Tb(S)_3:6_33 Tb(S)_3:6_34 Tb(S)_3:6_35 Tb(S)_3:6_36 Tb(S)_3:6_37 Tb(S)_3:6_38 Tb(S)_3:6_39 Tb(S)_3:6_40 Tb(S)_3:6_41 Tb(S)_3:6_42 Tb(S)_3:6_43 Tb(S)_3:6_44 Tb(S)_3:6_45 Tb(S)_3:6_46 Tb(S)_3:6_47 Tb(S)_3:6_48 Tb(S)_3:6_49 Tb(S)_3:6_50 Tb(S)_3:6_51 Tb(S)_3:6_52 Tb(S)_3:6_53 Tb(S)_3:6_54 Tb(S)_3:6_55 Tb(S)_3:6_56 Tb(S)_3:6_57 Tb(S)_3:6_58 Tb(S)_3:6_59 Tb(S)_3:6_60 Tb(S)_3:6_61 Tb(S)_3:6_62 Tb(S)_3:6_63 Tb(S)_3:6_64 Tb(S)_3:6_65 Tb(S)_3:6_66 Tb(S)_3:6_67 Tb(S)_3:6_68 Tb(S)_3:6_69 Tb(S)_3:6_70 Tb(S)_3:6_71 Tb(S)_3:6_72 Tb(S)_3:6_73 Tb(S)_3:6_74 Tb(S)_3:6_75 Tb(S)_3:6_76 Tb(S)_3:6_77 Tb(S)_3:6_78 Tb(S)_3:6_79 Tb(S)_3:6_80 Tb(S)_3:6_81 Tb(S)_3:6_82 Tb(S)_3:6_83
Tb(S):3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:7 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ συνέβη Σαρρα τῇ θυγατρὶ Ραγουηλ τοῦ ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ αὐτὴν ἀκοῦσαι ὀνειδισμοὺς ὑπὸ μιᾶς τῶν παιδισκῶν τοῦ πατρὸς ἑαυτῆς,
Tb(S):3:7 It came to pass the same day, that in Ecbatane a city of Media Sara the daughter of Raguel was also reproached by her father's maids; (Tobit 3:7 Brenton)
Tb(S):3:7 Tego dnia Sara, córka Raguela z Ekbatany w Medii, również usłyszała słowa obelgi od jednej ze służących swojego ojca, (Tb 3:7 BT_4)
Tb(S):3:7 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ συνέβη Σαρρα τῇ θυγατρὶ Ραγουηλ τοῦ ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ αὐτὴν ἀκοῦσαι ὀνειδισμοὺς ὑπὸ μιᾶς τῶν παιδισκῶν τοῦ πατρὸς ἑαυτῆς,
Tb(S):3:7 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ὁ ἡ τό ἐν   ὁ ἡ τό   καί αὐτός αὐτή αὐτό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ὑπό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Tb(S):3:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Sarah Córka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Niechętny; by słyszeć Obrażaj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Haruj jak niewolnik dziewczyna Ojciec Samo /nasz /twój /siebie
Tb(S):3:7 *)en tE=| E(me/ra| tau/tE| sune/bE *sarra tE=| Tugatri\ *ragouEl tou= e)n *)ekbata/nois tE=s *mEdi/as kai\ au)tE\n a)kou=sai o)neidismou\s u(po\ mia=s tO=n paidiskO=n tou= patro\s e(autE=s,
Tb(S):3:7 en tE hEmera tautE synebE sarra tE Tygatri raguEl tu en ekbatanois tEs mEdias kai autEn akusai oneidismus hypo mias tOn paidiskOn tu patros heautEs,
Tb(S):3:7 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VZI_AAI3S N1A_NSF RA_DSF N3_DSF N_GSM RA_GSM P N_DP RA_GSF N1A_GSF C RD_ASF VA_AAN N2_APM P A1A_GSF RA_GPM N2_GPM RA_GSM N3_GSM RD_GSF
Tb(S):3:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to happen pass off, occur, fortune, come about Sarah the daughter ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć and also, even, namely he/she/it/same unwilling; to hear insult under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing one the slave girl the father self /our-/your-/themselves
Tb(S):3:7     day (dat) this (dat) he/she/it-HAPPEN-ed Sarah (nom|voc) the (dat) daughter (dat)   the (gen) in/among/by (+dat)   the (gen)   and her/it/same (acc) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) insults (acc) under (+acc), by (+gen) one (gen) the (gen) slave girls (gen) the (gen) father (gen) self (gen)
Tb(S):3:7 Tb(S)_3:7_1 Tb(S)_3:7_2 Tb(S)_3:7_3 Tb(S)_3:7_4 Tb(S)_3:7_5 Tb(S)_3:7_6 Tb(S)_3:7_7 Tb(S)_3:7_8 Tb(S)_3:7_9 Tb(S)_3:7_10 Tb(S)_3:7_11 Tb(S)_3:7_12 Tb(S)_3:7_13 Tb(S)_3:7_14 Tb(S)_3:7_15 Tb(S)_3:7_16 Tb(S)_3:7_17 Tb(S)_3:7_18 Tb(S)_3:7_19 Tb(S)_3:7_20 Tb(S)_3:7_21 Tb(S)_3:7_22 Tb(S)_3:7_23 Tb(S)_3:7_24 Tb(S)_3:7_25
Tb(S):3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:8 διότι ἦν ἐκδεδομένη ἀνδράσιν ἑπτά, καὶ Ασμοδαῖος τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρὸν ἀπέκτεννεν αὐτοὺς πρὶν ἢ γενέσθαι αὐτοὺς μετ’ αὐτῆς, καθάπερ ἀποδεδειγμένον ἐστὶν ταῖς γυναιξίν. καὶ εἶπεν αὐτῇ ἡ παιδίσκη Σὺ εἶ ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς ἄνδρας σου· ἰδοὺ ἤδη ἀπεκδέδοσαι ἑπτὰ ἀνδράσιν καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνομάσθης.
Tb(S):3:8 Because that she had been married to seven husbands, whom Asmodeus the evil spirit had killed, before they had lain with her. Dost thou not know, said they, that thou hast strangled thine husbands? thou hast had already seven husbands, neither wast thou named after any of them. (Tobit 3:8 Brenton)
Tb(S):3:8 że była ona wydana za siedmiu mężów, których zabił zły duch Asmodeusz, zanim była razem z nimi, jak to jest właściwe dla żon. Służąca mówiła do niej: «To ty zabijasz swoich mężów. Oto już za siedmiu byłaś wydana i od żadnego nie otrzymałaś imienia. (Tb 3:8 BT_4)
Tb(S):3:8 διότι ἦν ἐκδεδομένη ἀνδράσιν ἑπτά, καὶ Ασμοδαῖος τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρὸν ἀπέκτεννεν αὐτοὺς πρὶν γενέσθαι αὐτοὺς μετ’ αὐτῆς, καθάπερ ἀποδεδειγμένον ἐστὶν ταῖς γυναιξίν. καὶ εἶπεν αὐτῇ παιδίσκη Σὺ εἶ ἀποκτέννουσα τοὺς ἄνδρας σου· ἰδοὺ ἤδη ἀπεκδέδοσαι ἑπτὰ ἀνδράσιν καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνομάσθης.
Tb(S):3:8 δι·ότι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·δίδωμι (-, εκ+δω·σ-, 2nd ath. εκ+δ(ο)-/ath. εκ+δ(ω)-, -, εκ+δεδο-, εκ+δο·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἑπτά καί   ὁ ἡ τό δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρίν ἤ[1] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καθάπερ ἀπο·δείκνυμι (ath. απο+δεικνυ-, -, απο+δειξ-, -, απο+δεδεικ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἤδη ἀπ·εκ·δίδωμι [LXX] (-, -, -, -, απεκ+δεδο-, -) ἑπτά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-)
Tb(S):3:8 Z powodu tego: Tamto By być By brać w dzierżawę dzierżawę, dzierżawę poza Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Siedem I też, nawet, mianowicie Demon Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By zabijać On/ona/to/to samo Wcześniejszy Albo By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Nawet jak By udowadniać dowód, zakładać, okazywać By być Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty By iść; by być By zabijać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Już do teraz, do wtedy Do ??? Siedem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Jeden On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By nazywać
Tb(S):3:8 dio/ti E)=n e)kdedome/nE a)ndra/sin e(pta/, kai\ *asmodai=os to\ daimo/nion to\ ponEro\n a)pe/ktennen au)tou\s pri\n E)\ gene/sTai au)tou\s met’ au)tE=s, kaTa/per a)podedeigme/non e)sti\n tai=s gunaiXi/n. kai\ ei)=pen au)tE=| E( paidi/skE *su\ ei)= E( a)pokte/nnousa tou\s a)/ndras sou· i)dou\ E)/dE a)pekde/dosai e(pta\ a)ndra/sin kai\ e(no\s au)tO=n ou)k O)noma/sTEs.
Tb(S):3:8 dioti En ekdedomenE andrasin hepta, kai asmodaios to daimonion to ponEron apektennen autus prin E genesTai autus met’ autEs, kaTaper apodedeigmenon estin tais gynaiXin. kai eipen autE hE paidiskE sy ei hE apoktennusa tus andras su· idu EdE apekdedosai hepta andrasin kai henos autOn uk OnomasTEs.
Tb(S):3:8 C V9_IAI3S VM_XMPNSF N3_DPM M C N2_NSN RA_NSN N2N_NSN RA_NSN A1A_NSM VAI_AAI3S RD_APM D C VB_AMN RD_APM P RD_GSF D VK_XMPASM V9_PAI3S RA_DPF N3K_DPF C VBI_AAI3S RD_DSF RA_NSF N1_NSF RP_NS V9_PAI2S RA_NSF V1_PAPNSF RA_APM N3_APM RP_GS I D VM_XMI2S M N3_DPM C A3_GSM RD_GPM D VCI_API2S
Tb(S):3:8 because of this: that to be to lease lease, rent out man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". seven and also, even, namely ć the demon the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to kill he/she/it/same prior or to become become, happen he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same even as to prove evidence, establish, evince to be the woman/wife and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the slave girl you to go; to be the to kill the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), already by now, by then to ??? seven man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely one he/she/it/same οὐχ before rough breathing to name
Tb(S):3:8 because of this: that he/she/it-was having-been-LEASE-ed (nom|voc) men, husbands (dat) seven and   the (nom|acc) demon (nom|acc|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-KILL-ing them/same (acc) prior or to-be-BECOME-ed them/same (acc) after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) even as having-been-PROVE-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-is the (dat) women/wives (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) the (nom) slave girl (nom|voc) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) while KILL-ing (nom|voc) the (acc) men, husbands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! already you(sg)-have-been-???-ed seven men, husbands (dat) and one (gen) them/same (gen) not you(sg)-were-NAME-ed
Tb(S):3:8 Tb(S)_3:8_1 Tb(S)_3:8_2 Tb(S)_3:8_3 Tb(S)_3:8_4 Tb(S)_3:8_5 Tb(S)_3:8_6 Tb(S)_3:8_7 Tb(S)_3:8_8 Tb(S)_3:8_9 Tb(S)_3:8_10 Tb(S)_3:8_11 Tb(S)_3:8_12 Tb(S)_3:8_13 Tb(S)_3:8_14 Tb(S)_3:8_15 Tb(S)_3:8_16 Tb(S)_3:8_17 Tb(S)_3:8_18 Tb(S)_3:8_19 Tb(S)_3:8_20 Tb(S)_3:8_21 Tb(S)_3:8_22 Tb(S)_3:8_23 Tb(S)_3:8_24 Tb(S)_3:8_25 Tb(S)_3:8_26 Tb(S)_3:8_27 Tb(S)_3:8_28 Tb(S)_3:8_29 Tb(S)_3:8_30 Tb(S)_3:8_31 Tb(S)_3:8_32 Tb(S)_3:8_33 Tb(S)_3:8_34 Tb(S)_3:8_35 Tb(S)_3:8_36 Tb(S)_3:8_37 Tb(S)_3:8_38 Tb(S)_3:8_39 Tb(S)_3:8_40 Tb(S)_3:8_41 Tb(S)_3:8_42 Tb(S)_3:8_43 Tb(S)_3:8_44 Tb(S)_3:8_45 Tb(S)_3:8_46
Tb(S):3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:9 τί ἡμᾶς μαστιγοῖς περὶ τῶν ἀνδρῶν σου, ὅτι ἀπέθανον; βάδιζε μετ’ αὐτῶν, καὶ μὴ ἴδοιμεν υἱόν σου μηδὲ θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(S):3:9 Wherefore dost thou beat us for them? if they be dead, go thy ways after them, let us never see of thee either son or daughter. (Tobit 3:9 Brenton)
Tb(S):3:9 Dlaczego nas karzesz za twoich mężów, skoro oni pomarli? Odejdź zatem z nimi, abyśmy już nigdy nie zobaczyli twego syna ani córki». (Tb 3:9 BT_4)
Tb(S):3:9 τί ἡμᾶς μαστιγοῖς περὶ τῶν ἀνδρῶν σου, ὅτι ἀπέθανον; βάδιζε μετ’ αὐτῶν, καὶ μὴ ἴδοιμεν υἱόν σου μηδὲ θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(S):3:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) περί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(S):3:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By umierać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Ty; twój/twój(sg) µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Córka Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(S):3:9 ti/ E(ma=s mastigoi=s peri\ tO=n a)ndrO=n sou, o(/ti a)pe/Tanon; ba/diDZe met’ au)tO=n, kai\ mE\ i)/doimen ui(o/n sou mEde\ Tugate/ra ei)s to\n ai)O=na.
Tb(S):3:9 ti hEmas mastigois peri tOn andrOn su, hoti apeTanon; badiDZe met’ autOn, kai mE idoimen hyion su mEde Tygatera eis ton aiOna.
Tb(S):3:9 RI_ASN RP_AP V4_PAI2S P RA_GPM N3_GPM RP_GS C VBI_AAI3P V1_PAD2S P RD_GPM C D VB_AAO1P N2_ASM RP_GS C N3_ASF P RA_ASM N3W_ASM
Tb(S):3:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste about (+acc,+gen) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". you; your/yours(sg) because/that to die ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), son you; your/yours(sg) μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] daughter into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(S):3:9 who/what/why (nom|acc) us (acc) you(sg)-are-CASTIGATE-ing, you(sg)-should-be-CASTIGATE-ing, you(sg)-happen-to-be-CASTIGATE-ing (opt) about (+acc,+gen) the (gen) men, husbands (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that I-DIE-ed, they-DIE-ed   after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and not we-happen-to-SEE (opt) son (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor; Mede (voc) daughter (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Tb(S):3:9 Tb(S)_3:9_1 Tb(S)_3:9_2 Tb(S)_3:9_3 Tb(S)_3:9_4 Tb(S)_3:9_5 Tb(S)_3:9_6 Tb(S)_3:9_7 Tb(S)_3:9_8 Tb(S)_3:9_9 Tb(S)_3:9_10 Tb(S)_3:9_11 Tb(S)_3:9_12 Tb(S)_3:9_13 Tb(S)_3:9_14 Tb(S)_3:9_15 Tb(S)_3:9_16 Tb(S)_3:9_17 Tb(S)_3:9_18 Tb(S)_3:9_19 Tb(S)_3:9_20 Tb(S)_3:9_21 Tb(S)_3:9_22
Tb(S):3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:10 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐλυπήθη ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ἔκλαυσεν καὶ ἀναβᾶσα εἰς τὸ ὑπερῷον τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἠθέλησεν ἀπάγξασθαι. καὶ πάλιν ἐλογίσατο καὶ λέγει Μήποτε ὀνειδίσωσιν τὸν πατέρα μου καὶ ἐροῦσιν αὐτῷ Μία σοι ὑπῆρχεν θυγάτηρ ἀγαπητὴ καὶ αὐτὴ ἀπήγξατο ἀπὸ τῶν κακῶν· καὶ κατάξω τὸ γῆρας τοῦ πατρός μου μετὰ λύπης εἰς ᾅδου· χρησιμώτερόν μοί ἐστιν μὴ ἀπάγξασθαι, ἀλλὰ δεηθῆναι τοῦ κυρίου ὅπως ἀποθάνω καὶ μηκέτι ὀνειδισμοὺς ἀκούσω ἐν τῇ ζωῇ μου.
Tb(S):3:10 When she heard these things, she was very sorrowful, so that she thought to have strangled herself; and she said, I am the only daughter of my father, and if I do this, it shall be a reproach unto him, and I shall bring his old age with sorrow unto the grave. (Tobit 3:10 Brenton)
Tb(S):3:10 Tego dnia była ona bardzo zmartwiona i zaczęła płakać. Wyszedłszy do górnej izby swojego ojca miała zamiar się powiesić. Jednak zaraz opamiętała się i rzekła: «Niechaj nie szydzą z mego ojca - mówiąc do niego: "Miałeś jedną umiłowaną córkę i ona z powodu nieszczęść się powiesiła". Nie mogę wśród smutku przyprowadzać do Otchłani starości ojca mego. Będzie lepiej dla mnie nie powiesić się, lecz ubłagać Pana o śmierć, abym nie wysłuchiwała więcej obelg w moim życiu». (Tb 3:10 BT_4)
Tb(S):3:10 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐλυπήθη ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ἔκλαυσεν καὶ ἀναβᾶσα εἰς τὸ ὑπερῷον τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἠθέλησεν ἀπάγξασθαι. καὶ πάλιν ἐλογίσατο καὶ λέγει Μήποτε ὀνειδίσωσιν τὸν πατέρα μου καὶ ἐροῦσιν αὐτῷ Μία σοι ὑπῆρχεν θυγάτηρ ἀγαπητὴ καὶ αὐτὴ ἀπήγξατο ἀπὸ τῶν κακῶν· καὶ κατάξω τὸ γῆρας τοῦ πατρός μου μετὰ λύπης εἰς ᾅδου· χρησιμώτερόν μοί ἐστιν μὴ ἀπάγξασθαι, ἀλλὰ δεηθῆναι τοῦ κυρίου ὅπως ἀποθάνω καὶ μηκέτι ὀνειδισμοὺς ἀκούσω ἐν τῇ ζωῇ μου.
Tb(S):3:10 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἀπ·άγχω (-, -, απ+αγξ-, -, -, -) καί πάλιν λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μήποτε (μή ποτέ) ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἀγαπητός -ή -όν καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·άγχω (-, -, απ+αγξ-, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά λύπη, -ῆς, ἡ εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) χρησιμώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of χρήσιμος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μή ἀπ·άγχω (-, -, απ+αγξ-, -, -, -) ἀλλά δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅπως ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί μηκέτι (μή ἔτι) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):3:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By smucić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Wyższy pokój; na górę Ojciec On/ona/to/to samo By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Do ??? I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nigdy By mówić lekceważąco [pogarda?] Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeden Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Córka Drogi/kochany I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał; by łamać się Starość Ojciec Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Smutek Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać ??? Ja By być Nie Do ??? Ale By potrzebować/wymagać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By umierać I też, nawet, mianowicie Już nie Obrażaj By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja
Tb(S):3:10 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)lupE/TE e)n tE=| PSuCHE=| kai\ e)/klausen kai\ a)naba=sa ei)s to\ u(perO=|on tou= patro\s au)tE=s E)Te/lEsen a)pa/gXasTai. kai\ pa/lin e)logi/sato kai\ le/gei *mE/pote o)neidi/sOsin to\n pate/ra mou kai\ e)rou=sin au)tO=| *mi/a soi u(pE=rCHen Tuga/tEr a)gapEtE\ kai\ au)tE\ a)pE/gXato a)po\ tO=n kakO=n· kai\ kata/XO to\ gE=ras tou= patro/s mou meta\ lu/pEs ei)s a(/|dou· CHrEsimO/tero/n moi/ e)stin mE\ a)pa/gXasTai, a)lla\ deETE=nai tou= kuri/ou o(/pOs a)poTa/nO kai\ mEke/ti o)neidismou\s a)kou/sO e)n tE=| DZOE=| mou.
Tb(S):3:10 en tE hEmera ekeinE elypETE en tE PSyCHE kai eklausen kai anabasa eis to hyperOon tu patros autEs ETelEsen apanXasTai. kai palin elogisato kai legei mEpote oneidisOsin ton patera mu kai erusin autO mia soi hypErCHen TygatEr agapEtE kai autE apEnXato apo tOn kakOn· kai kataXO to gEras tu patros mu meta lypEs eis hadu· CHrEsimOteron moi estin mE apanXasTai, alla deETEnai tu kyriu hopOs apoTanO kai mEketi oneidismus akusO en tE DZOE mu.
Tb(S):3:10 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VCI_API3S P RA_DSF N1_DSF C VAI_AAI3S C VA_AAPNSF P RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N3_GSM RD_GSF VAI_AAI3S VA_AMN C D VAI_AMI3S C V1_PAI3S x VA_AAS3P RA_ASM N3_ASM RP_GS C VF2_FAI3P RD_DSM A1A_NSF RP_DS V1I_IAI3S N3_NSF A1_NSF C RD_NSF VAI_AMI3S P RA_GPN A1_GPN C VF_FAI1S RA_ASN N3_ASN RA_GSM N3_GSM RP_GS P N1_GSF P N1M_GSM A1_NSNC RP_DS V9_PAI3S D VA_AMN C VC_APN RA_GSM N2_GSM C VB_AAS1S C D N2_APM VA_AAS1S P RA_DSF N1_DSF RP_GS
Tb(S):3:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to sorrow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool and also, even, namely to weep and also, even, namely to ascend into (+acc) the upper room; upstairs the father he/she/it/same to want want, wish, desire to ??? and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks and also, even, namely to say/tell never to disparage [scorn?] the father I and also, even, namely to say/tell he/she/it/same one you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control daughter dear/beloved and also, even, namely he/she/it/same to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely to bring down brought back; to break the old age the father I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sorrow into (+acc) Hades; to sing ??? I to be not to ??? but to need/require the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to die and also, even, namely no longer insult to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life being, living, spirit; alive I
Tb(S):3:10 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-was-SORROW-ed in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed and he/she/it-WEEP-ed and upon ASCEND-ing (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) upper room (nom|acc|voc); upstairs ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) father (gen) her/it/same (gen) he/she/it-WANT-ed to-be-???-ed and again he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) never they-should-DISPARAGE the (acc) father (acc) me (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat) one (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-was-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF daughter (nom) dear/beloved ([Adj] nom|voc) and she/it/same (nom) he/she/it-was-???-ed away from (+gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) and I-will-BRING DOWN, I-should-BRING DOWN; I-will-BREAK, I-should-BREAK the (nom|acc) old age (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) me (gen) after (+acc), with (+gen) sorrow (gen) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (dat) he/she/it-is not to-be-???-ed but to-be-NEED/REQUIRE-ed the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) this is how I-will-DIE, I-should-DIE and no longer insults (acc) I-will-HEAR, I-should-HEAR in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) me (gen)
Tb(S):3:10 Tb(S)_3:10_1 Tb(S)_3:10_2 Tb(S)_3:10_3 Tb(S)_3:10_4 Tb(S)_3:10_5 Tb(S)_3:10_6 Tb(S)_3:10_7 Tb(S)_3:10_8 Tb(S)_3:10_9 Tb(S)_3:10_10 Tb(S)_3:10_11 Tb(S)_3:10_12 Tb(S)_3:10_13 Tb(S)_3:10_14 Tb(S)_3:10_15 Tb(S)_3:10_16 Tb(S)_3:10_17 Tb(S)_3:10_18 Tb(S)_3:10_19 Tb(S)_3:10_20 Tb(S)_3:10_21 Tb(S)_3:10_22 Tb(S)_3:10_23 Tb(S)_3:10_24 Tb(S)_3:10_25 Tb(S)_3:10_26 Tb(S)_3:10_27 Tb(S)_3:10_28 Tb(S)_3:10_29 Tb(S)_3:10_30 Tb(S)_3:10_31 Tb(S)_3:10_32 Tb(S)_3:10_33 Tb(S)_3:10_34 Tb(S)_3:10_35 Tb(S)_3:10_36 Tb(S)_3:10_37 Tb(S)_3:10_38 Tb(S)_3:10_39 Tb(S)_3:10_40 Tb(S)_3:10_41 Tb(S)_3:10_42 Tb(S)_3:10_43 Tb(S)_3:10_44 Tb(S)_3:10_45 Tb(S)_3:10_46 Tb(S)_3:10_47 Tb(S)_3:10_48 Tb(S)_3:10_49 Tb(S)_3:10_50 Tb(S)_3:10_51 Tb(S)_3:10_52 Tb(S)_3:10_53 Tb(S)_3:10_54 Tb(S)_3:10_55 Tb(S)_3:10_56 Tb(S)_3:10_57 Tb(S)_3:10_58 Tb(S)_3:10_59 Tb(S)_3:10_60 Tb(S)_3:10_61 Tb(S)_3:10_62 Tb(S)_3:10_63 Tb(S)_3:10_64 Tb(S)_3:10_65 Tb(S)_3:10_66 Tb(S)_3:10_67 Tb(S)_3:10_68 Tb(S)_3:10_69 Tb(S)_3:10_70 Tb(S)_3:10_71 Tb(S)_3:10_72 Tb(S)_3:10_73 Tb(S)_3:10_74
Tb(S):3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:11 ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ διαπετάσασα τὰς χεῖρας πρὸς τὴν θυρίδα ἐδεήθη καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, θεὲ ἐλεήμων, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ εὐλογησάτωσάν σε πάντα τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(S):3:11 Then she prayed toward the window, and said, Blessed art thou, O Lord my God, and thine holy and glorious name is blessed and honourable for ever: let all thy works praise thee for ever. (Tobit 3:11 Brenton)
Tb(S):3:11 I wówczas wyciągnąwszy ramiona ku oknu, modliła się tymi słowami: «Błogosławiony jesteś, miłosierny Boże, i błogosławione Twoje imię na wieki, i wszystkie Twoje dzieła niech Cię błogosławią na wieki! (Tb 3:11 BT_4)
Tb(S):3:11 ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ διαπετάσασα τὰς χεῖρας πρὸς τὴν θυρίδα ἐδεήθη καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, θεὲ ἐλεήμων, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ εὐλογησάτωσάν σε πάντα τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(S):3:11 ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πρός ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος καί εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(S):3:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Okres czasu Do ??? Ręka Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Okno By potrzebować/wymagać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Błogosławiony By iść; by być Bóg  Miłosierny I też, nawet, mianowicie Błogosławiony Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(S):3:11 e)n au)tO=| tO=| kairO=| diapeta/sasa ta\s CHei=ras pro\s tE\n Turi/da e)deE/TE kai\ ei)=pen *eu)logEto\s ei)=, Tee\ e)leE/mOn, kai\ eu)logEto\n to\ o)/noma/ sou ei)s tou\s ai)O=nas, kai\ eu)logEsa/tOsa/n se pa/nta ta\ e)/rga sou ei)s to\n ai)O=na.
Tb(S):3:11 en autO tO kairO diapetasasa tas CHeiras pros tEn Tyrida edeETE kai eipen eulogEtos ei, Tee eleEmOn, kai eulogEton to onoma su eis tus aiOnas, kai eulogEsatOsan se panta ta erga su eis ton aiOna.
Tb(S):3:11 P RD_DSM RA_DSM N2_DSM VA_AAPNSF RA_APF N3_APF P RA_ASF N3D_ASF VCI_API3S C VBI_AAI3S A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM A3N_NSN C A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_APM N3W_APM C VA_AAD3P RP_AS A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM
Tb(S):3:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the period of time to ??? the hand toward (+acc,+gen,+dat) the window to need/require and also, even, namely to say/tell blessed to go; to be god [see theology] merciful and also, even, namely blessed the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to bless you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(S):3:11 in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (dat) period of time (dat) upon ???-ing (nom|voc) the (acc) hands (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) window (acc) he/she/it-was-NEED/REQUIRE-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are god (voc) merciful ([Adj] nom) and blessed ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eons (acc) and let-them-BLESS! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Tb(S):3:11 Tb(S)_3:11_1 Tb(S)_3:11_2 Tb(S)_3:11_3 Tb(S)_3:11_4 Tb(S)_3:11_5 Tb(S)_3:11_6 Tb(S)_3:11_7 Tb(S)_3:11_8 Tb(S)_3:11_9 Tb(S)_3:11_10 Tb(S)_3:11_11 Tb(S)_3:11_12 Tb(S)_3:11_13 Tb(S)_3:11_14 Tb(S)_3:11_15 Tb(S)_3:11_16 Tb(S)_3:11_17 Tb(S)_3:11_18 Tb(S)_3:11_19 Tb(S)_3:11_20 Tb(S)_3:11_21 Tb(S)_3:11_22 Tb(S)_3:11_23 Tb(S)_3:11_24 Tb(S)_3:11_25 Tb(S)_3:11_26 Tb(S)_3:11_27 Tb(S)_3:11_28 Tb(S)_3:11_29 Tb(S)_3:11_30 Tb(S)_3:11_31 Tb(S)_3:11_32 Tb(S)_3:11_33 Tb(S)_3:11_34 Tb(S)_3:11_35
Tb(S):3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:12 καὶ νῦν ἐπὶ σὲ τὸ πρόσωπόν μου καὶ τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀνέβλεψα·
Tb(S):3:12 And now, O Lord, I set I mine eyes and my face toward thee, (Tobit 3:12 Brenton)
Tb(S):3:12 A teraz wznoszę moje oblicze i zwracam me oczy ku Tobie. (Tb 3:12 BT_4)
Tb(S):3:12 καὶ νῦν ἐπὶ σὲ τὸ πρόσωπόν μου καὶ τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀνέβλεψα·
Tb(S):3:12 καί νῦν ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -)
Tb(S):3:12 I też, nawet, mianowicie Teraz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Twarz Ja I też, nawet, mianowicie Oko Ja By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok)
Tb(S):3:12 kai\ nu=n e)pi\ se\ to\ pro/sOpo/n mou kai\ tou\s o)fTalmou/s mou a)ne/blePSa·
Tb(S):3:12 kai nyn epi se to prosOpon mu kai tus ofTalmus mu aneblePSa·
Tb(S):3:12 C D P RP_AS RA_ASN N2N_ASN RP_GS C RA_APM N2_APM RP_GS VAI_AAI1S
Tb(S):3:12 and also, even, namely now upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the face I and also, even, namely the eye I to see (look, receive sight)
Tb(S):3:12 and now upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) and the (acc) eyes (acc) me (gen) I-SEE-ed
Tb(S):3:12 Tb(S)_3:12_1 Tb(S)_3:12_2 Tb(S)_3:12_3 Tb(S)_3:12_4 Tb(S)_3:12_5 Tb(S)_3:12_6 Tb(S)_3:12_7 Tb(S)_3:12_8 Tb(S)_3:12_9 Tb(S)_3:12_10 Tb(S)_3:12_11 Tb(S)_3:12_12
Tb(S):3:12 x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:13 εἰπὸν ἀπολυθῆναί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκούειν με μηκέτι ὀνειδισμούς.
Tb(S):3:13 And say, Take me out of the earth, that I may hear no more the reproach. (Tobit 3:13 Brenton)
Tb(S):3:13 Pozwól mi odejść z ziemi, abym więcej nie słuchała obelg. (Tb 3:13 BT_4)
Tb(S):3:13 εἰπὸν ἀπολυθῆναί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκούειν με μηκέτι ὀνειδισμούς.
Tb(S):3:13 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηκέτι (μή ἔτι) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ
Tb(S):3:13 By mówić/opowiadaj Do wolny Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Nie By słyszeć Ja Już nie Obrażaj
Tb(S):3:13 ei)po\n a)poluTE=nai/ me a)po\ tE=s gE=s kai\ mE\ a)kou/ein me mEke/ti o)neidismou/s.
Tb(S):3:13 eipon apolyTEnai me apo tEs gEs kai mE akuein me mEketi oneidismus.
Tb(S):3:13 VBI_AAD2S VC_APN RP_AS P RA_GSF N1_GSF C D V1_PAN RP_AS D N2_APM
Tb(S):3:13 to say/tell to free I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely not to hear I no longer insult
Tb(S):3:13 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) to-be-FREE-ed me (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and not to-be-HEAR-ing me (acc) no longer insults (acc)
Tb(S):3:13 Tb(S)_3:13_1 Tb(S)_3:13_2 Tb(S)_3:13_3 Tb(S)_3:13_4 Tb(S)_3:13_5 Tb(S)_3:13_6 Tb(S)_3:13_7 Tb(S)_3:13_8 Tb(S)_3:13_9 Tb(S)_3:13_10 Tb(S)_3:13_11 Tb(S)_3:13_12
Tb(S):3:13 x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:14 σὺ γινώσκεις, δέσποτα, ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας ἀνδρὸς
Tb(S):3:14 Thou knowest, Lord, that I am pure from all sin with man, (Tobit 3:14 Brenton)
Tb(S):3:14 Ty wiesz, o Władco, że jestem czysta od wszelkiej zmazy z mężczyzną. (Tb 3:14 BT_4)
Tb(S):3:14 σὺ γινώσκεις, δέσποτα, ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας ἀνδρὸς
Tb(S):3:14 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δεσπότης, -ου, ὁ ὅτι καθαρός -ά -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Tb(S):3:14 Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Despota Ponieważ/tamto Czysty By iść; by być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z uncleaness Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Tb(S):3:14 su\ ginO/skeis, de/spota, o(/ti kaTara/ ei)mi a)po\ pa/sEs a)kaTarsi/as a)ndro\s
Tb(S):3:14 sy ginOskeis, despota, hoti kaTara eimi apo pasEs akaTarsias andros
Tb(S):3:14 RP_NS V1_PAI2S N1M_VSM C A1A_NSF V9_PAI1S P A1S_GSF N1A_GSF N3_GSM
Tb(S):3:14 you to know i.e. recognize. despot because/that clean to go; to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of uncleaness man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Tb(S):3:14 you(sg) (nom) you(sg)-are-KNOW-ing despot (voc) because/that clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) I-am-GO-ing; I-am away from (+gen) every (gen) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) man, husband (gen)
Tb(S):3:14 Tb(S)_3:14_1 Tb(S)_3:14_2 Tb(S)_3:14_3 Tb(S)_3:14_4 Tb(S)_3:14_5 Tb(S)_3:14_6 Tb(S)_3:14_7 Tb(S)_3:14_8 Tb(S)_3:14_9 Tb(S)_3:14_10
Tb(S):3:14 x x x x x x x x x x
Tb(S):3:15 καὶ οὐχὶ ἐμόλυνά μου τὸ ὄνομα καὶ οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου. μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ ἕτερον τέκνον, ἵνα κληρονομήσῃ αὐτόν, οὐδὲ ἀδελφὸς αὐτῷ ἐγγὺς οὔτε συγγενὴς αὐτῷ ὑπάρχει, ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα. ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά, καὶ ἵνα τί μοί ἐστιν ἔτι ζῆν; καὶ εἰ μή σοι δοκεῖ ἀποκτεῖναί με, κύριε, νῦν εἰσάκουσον ὀνειδισμόν μου.
Tb(S):3:15 And that I never polluted my name, nor the name of my father, in the land of my captivity: I am the only daughter of my father, neither hath he any child to be his heir, neither any near kinsman, nor any son of his alive, to whom I may keep myself for a wife: my seven husbands are already dead; and why should I live? but if it please not thee that I should die, command some regard to be had of me, and pity taken of me, that I hear no more reproach. (Tobit 3:15 Brenton)
Tb(S):3:15 Nie splamiłam mojego imienia ani imienia mojego ojca w kraju mojej niewoli. Jestem jedyną córką mojego ojca i nie ma on innego dziecka, które by po nim dziedziczyło, ani nie ma on bliskiego po sobie, ani nie zostaje mu żaden rodak, dla którego miałabym siebie zachować jako przyszłą żonę. Już siedmiu mężów straciłam, na cóż miałabym żyć dłużej? A jeśli nie podoba Ci się odebrać mi życia, to wysłuchaj, Panie, jak mi ubliżają». (Tb 3:15 BT_4)
Tb(S):3:15 καὶ οὐχὶ ἐμόλυνά μου τὸ ὄνομα καὶ οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου. μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ ἕτερον τέκνον, ἵνα κληρονομήσῃ αὐτόν, οὐδὲ ἀδελφὸς αὐτῷ ἐγγὺς οὔτε συγγενὴς αὐτῷ ὑπάρχει, ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα. ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά, καὶ ἵνα τί μοί ἐστιν ἔτι ζῆν; καὶ εἰ μή σοι δοκεῖ ἀποκτεῖναί με, κύριε, νῦν εἰσάκουσον ὀνειδισμόν μου.
Tb(S):3:15 καί οὐχί μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό καί οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μονο·γενής -ές εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἵνα κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐγγύς οὔτε (οὐ τέ) συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν αὐτός αὐτή αὐτό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἵνα συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἤδη ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑπτά καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί εἰ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] νῦν εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):3:15 I też, nawet, mianowicie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By kalać Ja Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nazwisko {Imię} co do Ojciec Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Jeńcy Ja Tylko urodzony w towarze [tylko urodzony w towarze, znaczące {mające na myśli}: Tylko urodzony w [to samo] spokrewniony(d)", z naciskiem dzisiaj na rodzaju(ku dołowi różnicowanie pokoleń) raczej niż spokrewniony(rodzina, bokiem i w górze), ale dzielenie obu zmysłów {sensów}] By iść; by być Ojciec; ojczyzna Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo Inny Dziecko żeby / ażeby / bo By dziedziczyć On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Brat On/ona/to/to samo Blisko Ani nie Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) On/ona/to/to samo By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli żeby / ażeby / bo By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Siebie On/ona/to/to samo Kobiety/żona Już do teraz, do wtedy By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ja Siedem I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By być Jeszcze/jeszcze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By zabijać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Teraz Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Obrażaj Ja
Tb(S):3:15 kai\ ou)CHi\ e)mo/luna/ mou to\ o)/noma kai\ ou)de\ to\ o)/noma tou= patro/s mou e)n tE=| gE=| tE=s ai)CHmalOsi/as mou. monogenE/s ei)mi tO=| patri/ mou, kai\ ou)CH u(pa/rCHei au)tO=| e(/teron te/knon, i(/na klEronomE/sE| au)to/n, ou)de\ a)delfo\s au)tO=| e)ggu\s ou)/te suggenE\s au)tO=| u(pa/rCHei, i(/na suntErE/sO e)mautE\n au)tO=| gunai=ka. E)/dE a)pO/lonto/ moi e(pta/, kai\ i(/na ti/ moi/ e)stin e)/ti DZE=n; kai\ ei) mE/ soi dokei= a)poktei=nai/ me, ku/rie, nu=n ei)sa/kouson o)neidismo/n mou.
Tb(S):3:15 kai uCHi emolyna mu to onoma kai ude to onoma tu patros mu en tE gE tEs aiCHmalOsias mu. monogenEs eimi tO patri mu, kai uCH hyparCHei autO heteron teknon, hina klEronomEsE auton, ude adelfos autO engys ute syngenEs autO hyparCHei, hina syntErEsO emautEn autO gynaika. EdE apOlonto moi hepta, kai hina ti moi estin eti DZEn; kai ei mE soi dokei apokteinai me, kyrie, nyn eisakuson oneidismon mu.
Tb(S):3:15 C D VAI_AAI1S RP_GS RA_ASN N3M_ASN C C RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3_GSM RP_GS P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS A1H_NSF V9_PAI1S RA_DSM N3_DSM RP_GS C D V1_PAI3S RD_DSM A1A_ASN N2N_ASN C VA_AAS3S RD_ASM C N2_NSM RD_DSM D C A3H_NSM RD_DSM V1_PAI3S C VA_AAS1S RD_ASF RD_DSM N3K_ASF D VBI_AMI3P RP_DS M C C RI_ASN RP_DS V9_PAI3S D V3_PAN C C D RP_DS V2_PAI3S VA_AAN RP_AS N2_VSM D VA_AAD2S N2_ASM RP_GS
Tb(S):3:15 and also, even, namely not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to defile I the name with regard to and also, even, namely οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the name with regard to the father I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the captives I only born-in-kind [only born-in-kind, meaning: the only born-in [the same] kin(d)", with an emphasis today on kind(downward differentiation of generations) rather than kin(family, sideways and up), but sharing both senses] to go; to be the father; fatherland I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same other child so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to inherit he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) brother he/she/it/same near nor not friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) he/she/it/same to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive myself he/she/it/same woman/wife already by now, by then to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing I seven and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to be yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely if not you; your/yours(sg); to rub worn, rub to expect to seem, to please, to seem good to to kill I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. now to heard (being heard, listen into, hearken) insult I
Tb(S):3:15 and not I-DEFILE-ed me (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) and neither/nor the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (gen) captives (gen), captivess (acc) me (gen) only born-in-kind ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) and not he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) him/it/same (dat) other (acc, nom|acc) child (nom|acc|voc) so that / in order to /because you(sg)-will-be-INHERIT-ed, he/she/it-should-INHERIT, you(sg)-should-be-INHERIT-ed him/it/same (acc) neither/nor brother (nom) him/it/same (dat) near nor friend ([Adj] nom) him/it/same (dat) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) so that / in order to /because I-will-SAVE FROM DESTRUCTION, I-should-SAVE FROM DESTRUCTION myself (acc) him/it/same (dat) woman/wife (acc) already they-were-LOSE/DESTROY-ed me (dat) seven and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) me (dat) he/she/it-is yet/still to-be-EXISTS-ing and if not you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-GLORY-ing, you(sg)-are-being-GLORY-ed (classical), be-you(sg)-GLORY-ing! to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) now do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) insult (acc) me (gen)
Tb(S):3:15 Tb(S)_3:15_1 Tb(S)_3:15_2 Tb(S)_3:15_3 Tb(S)_3:15_4 Tb(S)_3:15_5 Tb(S)_3:15_6 Tb(S)_3:15_7 Tb(S)_3:15_8 Tb(S)_3:15_9 Tb(S)_3:15_10 Tb(S)_3:15_11 Tb(S)_3:15_12 Tb(S)_3:15_13 Tb(S)_3:15_14 Tb(S)_3:15_15 Tb(S)_3:15_16 Tb(S)_3:15_17 Tb(S)_3:15_18 Tb(S)_3:15_19 Tb(S)_3:15_20 Tb(S)_3:15_21 Tb(S)_3:15_22 Tb(S)_3:15_23 Tb(S)_3:15_24 Tb(S)_3:15_25 Tb(S)_3:15_26 Tb(S)_3:15_27 Tb(S)_3:15_28 Tb(S)_3:15_29 Tb(S)_3:15_30 Tb(S)_3:15_31 Tb(S)_3:15_32 Tb(S)_3:15_33 Tb(S)_3:15_34 Tb(S)_3:15_35 Tb(S)_3:15_36 Tb(S)_3:15_37 Tb(S)_3:15_38 Tb(S)_3:15_39 Tb(S)_3:15_40 Tb(S)_3:15_41 Tb(S)_3:15_42 Tb(S)_3:15_43 Tb(S)_3:15_44 Tb(S)_3:15_45 Tb(S)_3:15_46 Tb(S)_3:15_47 Tb(S)_3:15_48 Tb(S)_3:15_49 Tb(S)_3:15_50 Tb(S)_3:15_51 Tb(S)_3:15_52 Tb(S)_3:15_53 Tb(S)_3:15_54 Tb(S)_3:15_55 Tb(S)_3:15_56 Tb(S)_3:15_57 Tb(S)_3:15_58 Tb(S)_3:15_59 Tb(S)_3:15_60 Tb(S)_3:15_61 Tb(S)_3:15_62 Tb(S)_3:15_63 Tb(S)_3:15_64 Tb(S)_3:15_65 Tb(S)_3:15_66 Tb(S)_3:15_67 Tb(S)_3:15_68 Tb(S)_3:15_69
Tb(S):3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:16 Ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ εἰσηκούσθη ἡ προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ θεοῦ,
Tb(S):3:16 So the prayers of them both were heard before the majesty of the great God. (Tobit 3:16 Brenton)
Tb(S):3:16 I tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu Boga. (Tb 3:16 BT_4)
Tb(S):3:16 Ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ εἰσηκούσθη προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ θεοῦ,
Tb(S):3:16 ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἀμφότεροι -αι -α ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Tb(S):3:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Okres czasu Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Modlitwa Obaj W obecności z (+informacja); ??? Sławy/wzbudzanie grozy Bóg 
Tb(S):3:16 *)en au)tO=| tO=| kairO=| ei)sEkou/sTE E( proseuCHE\ a)mfote/rOn e)nO/pion tE=s do/XEs tou= Teou=,
Tb(S):3:16 en autO tO kairO eisEkusTE hE proseuCHE amfoterOn enOpion tEs doXEs tu Teu,
Tb(S):3:16 P RD_DSM RA_DSM N2_DSM VCI_API3S RA_NSF N1_NSF A1A_GPM P RA_GSF N1S_GSF RA_GSM N2_GSM
Tb(S):3:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the period of time to heard (being heard, listen into, hearken) the prayer both in the presence of (+gen); ??? the glory/awesomeness the god [see theology]
Tb(S):3:16 in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (dat) period of time (dat) he/she/it-was-HEARD-ed the (nom) prayer (nom|voc) both (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) the (gen) god (gen)
Tb(S):3:16 Tb(S)_3:16_1 Tb(S)_3:16_2 Tb(S)_3:16_3 Tb(S)_3:16_4 Tb(S)_3:16_5 Tb(S)_3:16_6 Tb(S)_3:16_7 Tb(S)_3:16_8 Tb(S)_3:16_9 Tb(S)_3:16_10 Tb(S)_3:16_11 Tb(S)_3:16_12 Tb(S)_3:16_13
Tb(S):3:16 x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):3:17 καὶ ἀπεστάλη Ραφαηλ ἰάσασθαι τοὺς δύο, Τωβιν ἀπολῦσαι τὰ λευκώματα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, ἵνα ἴδῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ φῶς τοῦ θεοῦ, καὶ Σαρραν τὴν Ραγουηλ δοῦναι αὐτὴν Τωβια τῷ υἱῷ Τωβιθ γυναῖκα καὶ λῦσαι Ασμοδαιον τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρὸν ἀπ’ αὐτῆς, διότι Τωβια ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτὴν παρὰ πάντας τοὺς θέλοντας λαβεῖν αὐτήν. ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπέστρεψεν Τωβιθ ἀπὸ τῆς αὐλῆς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ Σαρρα ἡ τοῦ Ραγουηλ καὶ αὐτὴ κατέβη ἐκ τοῦ ὑπερῴου.
Tb(S):3:17 And Raphael was sent to heal them both, that is, to scale away the whiteness of Tobit's eyes, and to give Sara the daughter of Raguel for a wife to Tobias the son of Tobit; and to bind Asmodeus the evil spirit; because she belonged to Tobias by right of inheritance. The selfsame time came Tobit home, and entered into his house, and Sara the daughter of Raguel came down from her upper chamber. (Tobit 3:17 Brenton)
Tb(S):3:17 I został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje: Tobiasza, aby mu zdjąć bielmo z oczu, tak, aby oczyma swymi znowu oglądał światło Boże, i Sarę, córkę Raguela, aby ją dać Tobiaszowi, synowi Tobiasza, za żonę i odpędzić od niej złego ducha Asmodeusza, ponieważ Tobiaszowi przysługuje prawo otrzymać ją w dziedzictwie przed wszystkimi, którzy ją pragną poślubić. W tym czasie powrócił Tobiasz z podwórza swego domu. Także Sara, córka Raguela, zeszła z górnej izby. (Tb 3:17 BT_4)
Tb(S):3:17 καὶ ἀπεστάλη Ραφαηλ ἰάσασθαι τοὺς δύο, Τωβιν ἀπολῦσαι τὰ λευκώματα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, ἵνα ἴδῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ φῶς τοῦ θεοῦ, καὶ Σαρραν τὴν Ραγουηλ δοῦναι αὐτὴν Τωβια τῷ υἱῷ Τωβιθ γυναῖκα καὶ λῦσαι Ασμοδαιον τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρὸν ἀπ’ αὐτῆς, διότι Τωβια ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτὴν παρὰ πάντας τοὺς θέλοντας λαβεῖν αὐτήν. ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπέστρεψεν Τωβιθ ἀπὸ τῆς αὐλῆς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ Σαρρα τοῦ Ραγουηλ καὶ αὐτὴ κατέβη ἐκ τοῦ ὑπερῴου.
Tb(S):3:17 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-)   ὁ ἡ τό δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι   ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)   ἀπό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX]
Tb(S):3:17 I też, nawet, mianowicie zamawiać By goić się Dwa Do wolny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Lekki {Jasny} Bóg  I też, nawet, mianowicie Sarah By dawać On/ona/to/to samo Syn Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Demon Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na By dziedziczyć On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Okres czasu By odwracać się dookoła Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sarah I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By schodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wyższy pokój; na górę
Tb(S):3:17 kai\ a)pesta/lE *rafaEl i)a/sasTai tou\s du/o, *tObin a)polu=sai ta\ leukO/mata a)po\ tO=n o)fTalmO=n au)tou=, i(/na i)/dE| toi=s o)fTalmoi=s to\ fO=s tou= Teou=, kai\ *sarran tE\n *ragouEl dou=nai au)tE\n *tObia tO=| ui(O=| *tObiT gunai=ka kai\ lu=sai *asmodaion to\ daimo/nion to\ ponEro\n a)p’ au)tE=s, dio/ti *tObia e)piba/llei klEronomE=sai au)tE\n para\ pa/ntas tou\s Te/lontas labei=n au)tE/n. e)n e)kei/nO| tO=| kairO=| e)pe/strePSen *tObiT a)po\ tE=s au)lE=s ei)s to\n oi)=kon au)tou= kai\ *sarra E( tou= *ragouEl kai\ au)tE\ kate/bE e)k tou= u(perO/|ou.
Tb(S):3:17 kai apestalE rafaEl iasasTai tus dyo, tObin apolysai ta leukOmata apo tOn ofTalmOn autu, hina idE tois ofTalmois to fOs tu Teu, kai sarran tEn raguEl dunai autEn tObia tO hyiO tObiT gynaika kai lysai asmodaion to daimonion to ponEron ap’ autEs, dioti tObia epiballei klEronomEsai autEn para pantas tus Telontas labein autEn. en ekeinO tO kairO epestrePSen tObiT apo tEs aulEs eis ton oikon autu kai sarra hE tu raguEl kai autE katebE ek tu hyperOu.
Tb(S):3:17 C VDI_API3S N_NSM VA_AMN RA_APM M N_ASM VA_AAN RA_APN N3M_APN P RA_GPM N2_GPM RD_GSM C VB_AAS3S RA_DPM N2_DPM RA_ASN N3T_ASN RA_GSM N2_GSM C N1A_NSF RA_ASF N_GSM VO_AAN RD_ASF N_DSM RA_DSM N2_DSM N_GSM N3K_ASF C VA_AAN N2_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1A_ASM P RD_GSF C N_NSM V1_PAI3S VA_AAN RD_ASF P A3_APM RA_APM V1_PAPAPM VB_AAN RD_ASF P RD_DSM RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3S N_NSM P RA_GSF N1_GSF P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C N1A_NSF RA_NSF RA_GSM N_GSM C RD_NSF VZI_AAI3S P RA_GSN N2N_GSN
Tb(S):3:17 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć to heal the two ć to free the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eye he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye the light the god [see theology] and also, even, namely Sarah the ć to give he/she/it/same ć the son ć woman/wife and also, even, namely to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy ć the demon the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same because of this: that ć to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon to inherit he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the to want want, wish, desire to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the period of time to turn around ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the courtyard sheep-fold, palace, house into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely Sarah the the ć and also, even, namely he/she/it/same to go down out of (+gen) ἐξ before vowels the upper room; upstairs
Tb(S):3:17 and he/she/it-was-ORDER FORTH-ed   to-be-HEAL-ed the (acc) two (nom, acc, gen)   to-FREE, be-you(sg)-FREE-ed!, he/she/it-happens-to-FREE (opt) the (nom|acc)   away from (+gen) the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (dat) eyes (dat) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) and Sarah (acc) the (acc)   to-GIVE her/it/same (acc)   the (dat) son (dat)   woman/wife (acc) and to-LOOSEN/UNBIND, be-you(sg)-LOOSEN/UNBIND-ed!, he/she/it-happens-to-LOOSEN/UNBIND (opt)   the (nom|acc) demon (nom|acc|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) her/it/same (gen) because of this: that   he/she/it-is-PUT ONE'S Hand TO-ing, you(sg)-are-being-PUT ONE'S Hand TO-ed (classical) to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) her/it/same (acc)<