Wj:15:1 Τότε ᾖσεν Μωϋσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν ᾠδὴν ταύτην τῷ θεῷ καὶ εἶπαν λέγοντες Ἄισωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται· ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.
Wj:15:1 Then sang Moses and the children of Israel this song to God, and spoke, saying, Let us sing to the Lord, for he is very greatly glorified: horse and rider he has thrown into the sea. (Exodus 15:1 Brenton)
Wj:15:1 Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. (Wj 15:1 BT_4)
Wj:15:1 Τότε ᾖσεν Μωϋσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν ᾠδὴν ταύτην τῷ θεῷ καὶ εἶπαν λέγοντες Ἄισωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται· ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.
Wj:15:1 τότε ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   γάρ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἵππος, -ου, ὁ καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] θάλασσα, -ης, ἡ
Wj:15:1 następnie śpiewać Mojżesz a także, nawet, a mianowicie syn Izrael oda Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] Bóg  a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć powiedzieć / powiedzieć śpiewać panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. - na, ponieważ, jak gloryfikować / extol / pochwały koń a także, nawet, a mianowicie jeźdźców rzucać rzucać / zrzut / do (+ acc) morze
Wj:15:1 *to/te E)=|sen *mou+sE=s kai\ oi( ui(oi\ *israEl tE\n O)|dE\n tau/tEn tO=| TeO=| kai\ ei)=pan le/gontes *)/aisOmen tO=| kuri/O|, e)ndo/XOs ga\r dedo/Xastai· i(/ppon kai\ a)naba/tEn e)/rriPSen ei)s Ta/lassan.
Wj:15:1 tote Esen mo+ysEs kai hoi hyioi israEl tEn OdEn tautEn tO TeO kai eipan legontes aisOmen tO kyriO, endoXOs gar dedoXastai· hippon kai anabatEn erriPSen eis Talassan.
Wj:15:1 D VAI_AAI3S N1M_NSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASF N1_ASF RD_ASF RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3P V1_PAPNPM VA_AAS1P RA_DSM N2_DSM D x VT_XMI3S N2_ASF C N1M_ASM VAI_AAI3S P N1S_ASF
Wj:15:1 then to sing Moses and also, even, namely the son Israel the ode this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the god [see theology] and also, even, namely to say/tell to say/tell to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć for since, as to glorify/extol/praise horse and also, even, namely horse riders to toss/fling/dump into (+acc) sea
Wj:15:1 then he/she/it-SING-ed Moses (nom) and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (acc) ode (acc) this (acc) the (dat) god (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-should-SING the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   for he/she/it-has-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed horse (acc) and horse riders (acc) he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) sea (acc)
Wj:15:1 Wj_15:1_1 Wj_15:1_2 Wj_15:1_3 Wj_15:1_4 Wj_15:1_5 Wj_15:1_6 Wj_15:1_7 Wj_15:1_8 Wj_15:1_9 Wj_15:1_10 Wj_15:1_11 Wj_15:1_12 Wj_15:1_13 Wj_15:1_14 Wj_15:1_15 Wj_15:1_16 Wj_15:1_17 Wj_15:1_18 Wj_15:1_19 Wj_15:1_20 Wj_15:1_21 Wj_15:1_22 Wj_15:1_23 Wj_15:1_24 Wj_15:1_25 Wj_15:1_26 Wj_15:1_27
Wj:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:2 βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν· οὗτός μου θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, θεὸς τοῦ πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν.
Wj:15:2 He was to me a helper and protector for salvation: this is my God and I will glorify him; my father's God, and I will exalt him. (Exodus 15:2 Brenton)
Wj:15:2 Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał. (Wj 15:2 BT_4)
Wj:15:2 βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν· οὗτός μου θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, θεὸς τοῦ πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν.
Wj:15:2 βοηθός -όν καί σκεπαστής, -οῦ, ὁ [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεός, -οῦ, ὁ καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:15:2 pomocny a także, nawet, a mianowicie ochraniacz stać się stać, stanie, JA do (+ acc) Zbawienie / wyzwolenie Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] JA Bóg  a także, nawet, a mianowicie gloryfikować / extol / pochwały on / ona / on / sama Bóg  ojciec JA a także, nawet, a mianowicie podnieść / wysoko on / ona / on / sama
Wj:15:2 boETo\s kai\ skepastE\s e)ge/neto/ moi ei)s sOtEri/an· ou(=to/s mou Teo/s, kai\ doXa/sO au)to/n, Teo\s tou= patro/s mou, kai\ u(PSO/sO au)to/n.
Wj:15:2 boETos kai skepastEs egeneto moi eis sOtErian· hutos mu Teos, kai doXasO auton, Teos tu patros mu, kai hyPSOsO auton.
Wj:15:2 N2_NSM C N1M_NSM VBI_AMI3S RP_DS P N1A_ASF RD_NSM RP_GS N2_NSM C VF_FAI1S RD_ASM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C VF_FAI1S RD_ASM
Wj:15:2 helpful and also, even, namely protector to become become, happen I into (+acc) salvation/deliverance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I god [see theology] and also, even, namely to glorify/extol/praise he/she/it/same god [see theology] the father I and also, even, namely to elevate/set high he/she/it/same
Wj:15:2 helpful ([Adj] nom) and protector (nom) he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) into (+acc) salvation/deliverance (acc) this (nom) me (gen) god (nom) and I-will-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, I-should-GLORIFY/EXTOL/PRAISE him/it/same (acc) god (nom) the (gen) father (gen) me (gen) and I-will-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-were-ELEVATE/SET-ed-HIGH, I-should-ELEVATE/SET-HIGH him/it/same (acc)
Wj:15:2 Wj_15:2_1 Wj_15:2_2 Wj_15:2_3 Wj_15:2_4 Wj_15:2_5 Wj_15:2_6 Wj_15:2_7 Wj_15:2_8 Wj_15:2_9 Wj_15:2_10 Wj_15:2_11 Wj_15:2_12 Wj_15:2_13 Wj_15:2_14 Wj_15:2_15 Wj_15:2_16 Wj_15:2_17 Wj_15:2_18 Wj_15:2_19 Wj_15:2_20
Wj:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:3 κύριος συντρίβων πολέμους, κύριος ὄνομα αὐτῷ.
Wj:15:3 The Lord bringing wars to nought, the Lord is his name. (Exodus 15:3 Brenton)
Wj:15:3 Pan, mocarz wojny, Jahwe jest imię Jego. (Wj 15:3 BT_4)
Wj:15:3 κύριος συντρίβων πολέμους, κύριος ὄνομα αὐτῷ.
Wj:15:3 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πόλεμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:15:3 panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. złamać, aby całkowicie zniszczyć, złamać (w sztukach) Wojna [patrz polemika] panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama
Wj:15:3 ku/rios suntri/bOn pole/mous, ku/rios o)/noma au)tO=|.
Wj:15:3 kyrios syntribOn polemus, kyrios onoma autO.
Wj:15:3 N2_NSM V1_PAPNSM N2_APM N2_NSM N3M_NSN RD_DSM
Wj:15:3 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to break to crush completely, break (in pieces) war [see polemic] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. name with regard to he/she/it/same
Wj:15:3 lord (nom); a lord ([Adj] nom) while BREAK-ing (nom) wars (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Wj:15:3 Wj_15:3_1 Wj_15:3_2 Wj_15:3_3 Wj_15:3_4 Wj_15:3_5 Wj_15:3_6
Wj:15:3 x x x x x x
Wj:15:4 ἅρματα Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς θάλασσαν, ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ.
Wj:15:4 He has cast the chariots of Pharao and his host into the sea, the chosen mounted captains: they were swallowed up in the Red Sea. (Exodus 15:4 Brenton)
Wj:15:4 Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko. Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym. (Wj 15:4 BT_4)
Wj:15:4 ἅρματα Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς θάλασσαν, ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ.
Wj:15:4 ἅρμα[τ], -ατος, τό Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] θάλασσα, -ης, ἡ   ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] τρι·στάτης, -ου, ὁ [LXX] κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-) ἐν ἐρυθρός -ά -όν θάλασσα, -ης, ἡ
Wj:15:4 rydwan Faraon a także, nawet, a mianowicie zdolność on / ona / on / sama rzucać rzucać / zrzut / do (+ acc) morze - jeźdźców wezyr do ??? w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między czerwony (trzciny?) morze
Wj:15:4 a(/rmata *faraO kai\ tE\n du/namin au)tou= e)/rriPSen ei)s Ta/lassan, e)pile/ktous a)naba/tas trista/tas katepo/ntisen e)n e)ruTra=| Tala/ssE|.
Wj:15:4 harmata faraO kai tEn dynamin autu erriPSen eis Talassan, epilektus anabatas tristatas katepontisen en eryTra TalassE.
Wj:15:4 N3M_APN N_GSM C RA_ASF N3I_ASF RD_GSM VAI_AAI3S P N1S_ASF A1B_APM N1M_APM N1M_APM VAI_AAI3S P A1A_DSF N1S_DSF
Wj:15:4 chariot Pharaoh and also, even, namely the ability he/she/it/same to toss/fling/dump into (+acc) sea ć horse riders vizier to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among red (reed?) sea
Wj:15:4 chariots (nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) and the (acc) ability (acc) him/it/same (gen) he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) sea (acc)   horse riderss (acc) viziers (acc) he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) red ([Adj] dat) sea (dat)
Wj:15:4 Wj_15:4_1 Wj_15:4_2 Wj_15:4_3 Wj_15:4_4 Wj_15:4_5 Wj_15:4_6 Wj_15:4_7 Wj_15:4_8 Wj_15:4_9 Wj_15:4_10 Wj_15:4_11 Wj_15:4_12 Wj_15:4_13 Wj_15:4_14 Wj_15:4_15 Wj_15:4_16
Wj:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:5 πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς, κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος.
Wj:15:5 He covered them with the sea: they sank to the depth like a stone. (Exodus 15:5 Brenton)
Wj:15:5 Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. (Wj 15:5 BT_4)
Wj:15:5 πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς, κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος.
Wj:15:5 Πόντος, -ου, ὁ καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·δύω [LXX] (-, κατα+δυ·σ-, κατα+δυ·σ-, -, -, -) εἰς[1] βυθός, -οῦ, ὁ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) λίθος, -ου, ὁ
Wj:15:5 Pontus na pokrycie płaszcz, zasłonięty, przytłumiony on / ona / on / sama do ??? do (+ acc) głęboka woda jak / około [tak-jeśli]; popychać kamień
Wj:15:5 po/ntO| e)ka/luPSen au)tou/s, kate/dusan ei)s buTo\n O(sei\ li/Tos.
Wj:15:5 pontO ekalyPSen autus, katedysan eis byTon hOsei liTos.
Wj:15:5 N2_DSM VAI_AAI3S RD_APM VAI_AAI3P P N2_ASM D N2_NSM
Wj:15:5 Pontus to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same to ??? into (+acc) deep water like/approximately [as-if]; to push stone
Wj:15:5 Pontus (dat) he/she/it-COVER-ed them/same (acc) they-???-ed into (+acc) deep water (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) stone (nom)
Wj:15:5 Wj_15:5_1 Wj_15:5_2 Wj_15:5_3 Wj_15:5_4 Wj_15:5_5 Wj_15:5_6 Wj_15:5_7 Wj_15:5_8
Wj:15:5 x x x x x x x x
Wj:15:6 ἡ δεξιά σου, κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύι· ἡ δεξιά σου χείρ, κύριε, ἔθραυσεν ἐχθρούς.
Wj:15:6 Thy right hand, O God, has been glorified in strength; thy right hand, O God, has broken the enemies. (Exodus 15:6 Brenton)
Wj:15:6 Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie, Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. (Wj 15:6 BT_4)
Wj:15:6 δεξιά σου, κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύι· δεξιά σου χείρ, κύριε, ἔθραυσεν ἐχθρούς.
Wj:15:6 ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ἐχθρός -ά -όν
Wj:15:6 dobrze ty; twój / twoje (SG) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. gloryfikować / extol / pochwały w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między siła dobrze ty; twój / twoje (SG) ręka panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do złamania złamania, przystawki, rozbił się na kawałki wrogi
Wj:15:6 E( deXia/ sou, ku/rie, dedo/Xastai e)n i)sCHu/i· E( deXia/ sou CHei/r, ku/rie, e)/Trausen e)CHTrou/s.
Wj:15:6 hE deXia su, kyrie, dedoXastai en isCHyi· hE deXia su CHeir, kyrie, eTrausen eCHTrus.
Wj:15:6 RA_NSF A1A_NSF RP_GS N2_VSM VT_XMI3S P N3U_DSF RA_NSF A1A_NSF RP_GS N3_NSF N2_VSM VAI_AAI3S N2_APM
Wj:15:6 the right you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength the right you; your/yours(sg) hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to break fracture, snap, smashed into pieces hostile
Wj:15:6 the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) he/she/it-has-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed in/among/by (+dat) strength (dat) the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) hand (nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) he/she/it-BREAK-ed hostile ([Adj] acc)
Wj:15:6 Wj_15:6_1 Wj_15:6_2 Wj_15:6_3 Wj_15:6_4 Wj_15:6_5 Wj_15:6_6 Wj_15:6_7 Wj_15:6_8 Wj_15:6_9 Wj_15:6_10 Wj_15:6_11 Wj_15:6_12 Wj_15:6_13 Wj_15:6_14
Wj:15:6 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:7 καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους· ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου, καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμην.
Wj:15:7 And in the abundance of thy glory thou hast broken the adversaries to pieces: thou sentest forth thy wrath, it devoured them as stubble. (Exodus 15:7 Brenton)
Wj:15:7 Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich, Twój gniew im okazałeś, a spalił ich jak słomę. (Wj 15:7 BT_4)
Wj:15:7 καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους· ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου, καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμην.
Wj:15:7 καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς καλάμη, -ης, ἡ
Wj:15:7 a także, nawet, a mianowicie Wiele (tłum) chwała / awesomeness ty; twój / twoje (SG) złamać, aby całkowicie zniszczyć, złamać (w sztukach) kontradyktoryjności (zestaw przeciw, wbrew, wrogi) zamawiać Gniew spalin, gniew, wściekłość ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie pożreć być zjedzone, pochłonąć on / ona / on / sama tak jak słoma
Wj:15:7 kai\ tO=| plE/Tei tE=s do/XEs sou sune/triPSas tou\s u(penanti/ous· a)pe/steilas tE\n o)rgE/n sou, kai\ kate/fagen au)tou\s O(s kala/mEn.
Wj:15:7 kai tO plETei tEs doXEs su synetriPSas tus hypenantius· apesteilas tEn orgEn su, kai katefagen autus hOs kalamEn.
Wj:15:7 C RA_DSN N3E_DSN RA_GSF N1S_GSF RP_GS VAI_AAI2S RA_APM A1A_APM VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VBI_AAI3S RD_APM C N1_ASF
Wj:15:7 and also, even, namely the lot (multitude ) the glory/awesomeness you; your/yours(sg) to break to crush completely, break (in pieces) the adversarial (set against, contrary, hostile) to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) and also, even, namely to devour be eaten away, eat away he/she/it/same as/like straw
Wj:15:7 and the (dat) lot (dat) the (gen) glory/awesomeness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-BREAK-ed the (acc) adversarial ([Adj] acc) you(sg)-ORDER FORTH-ed the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-DEVOUR-ed them/same (acc) as/like straw (acc)
Wj:15:7 Wj_15:7_1 Wj_15:7_2 Wj_15:7_3 Wj_15:7_4 Wj_15:7_5 Wj_15:7_6 Wj_15:7_7 Wj_15:7_8 Wj_15:7_9 Wj_15:7_10 Wj_15:7_11 Wj_15:7_12 Wj_15:7_13 Wj_15:7_14 Wj_15:7_15 Wj_15:7_16 Wj_15:7_17 Wj_15:7_18
Wj:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:8 καὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ· ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα, ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.
Wj:15:8 And by the breath of thine anger the water parted asunder; the waters were congealed as a wall, the waves were congealed in the midst of the sea. (Exodus 15:8 Brenton)
Wj:15:8 Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, żywioły płynne stanęły jak wały, w pośrodku morza zakrzepły przepaści. (Wj 15:8 BT_4)
Wj:15:8 καὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ· ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα, ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.
Wj:15:8 καί διά πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ΐστημι (ath. δι+ιστ(α)-/ath. δι+ιστ(η)-, δια+στη·σ-, δια+στη·σ- or 2nd ath. δια+στ(η)-/ath. δια+στ(α)-, δια+εστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ὁ ἡ τό κῦμα[τ], -ατος, τό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Wj:15:8 a także, nawet, a mianowicie δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Duch oddech, duchowe wypowiedź, wiatr gniew gniew, dymy, gniew; Przypływ uczuć, wszelkie silne emocje i pasja, zwłaszcza to, co jest zaznaczone lub nie tłumione przez ἠ φρήν .; do gniewu ty; twój / twoje (SG) oddzielić woda rozbić jak / około [tak-jeśli]; popychać ściana woda rozbić Fala puchną, podmuch w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między środkowy morze
Wj:15:8 kai\ dia\ pneu/matos tou= Tumou= sou die/stE to\ u(/dOr· e)pa/gE O(sei\ tei=CHos ta\ u(/data, e)pa/gE ta\ ku/mata e)n me/sO| tE=s Tala/ssEs.
Wj:15:8 kai dia pneumatos tu Tymu su diestE to hydOr· epagE hOsei teiCHos ta hydata, epagE ta kymata en mesO tEs TalassEs.
Wj:15:8 C P N3M_GSN RA_GSM N2_GSM RP_GS VHI_AAI3S RA_NSN N3_NSN VDI_API3S D N3E_NSN RA_NPN N3T_NPN VDI_API3S RA_NPN N3M_NPN P A1_DSN RA_GSF N1S_GSF
Wj:15:8 and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) spirit breath, spiritual utterance, wind the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger you; your/yours(sg) to separate the water to pitch like/approximately [as-if]; to push wall the water to pitch the wave swell, waft in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the sea
Wj:15:8 and because of (+acc), through (+gen) spirit (gen) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-SEPARATE-ed the (nom|acc) water (nom|acc|voc) he/she/it-was-PITCH-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) wall (nom|acc|voc) the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) he/she/it-was-PITCH-ed the (nom|acc) waves (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) sea (gen)
Wj:15:8 Wj_15:8_1 Wj_15:8_2 Wj_15:8_3 Wj_15:8_4 Wj_15:8_5 Wj_15:8_6 Wj_15:8_7 Wj_15:8_8 Wj_15:8_9 Wj_15:8_10 Wj_15:8_11 Wj_15:8_12 Wj_15:8_13 Wj_15:8_14 Wj_15:8_15 Wj_15:8_16 Wj_15:8_17 Wj_15:8_18 Wj_15:8_19 Wj_15:8_20 Wj_15:8_21
Wj:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:9 εἶπεν ὁ ἐχθρός Διώξας καταλήμψομαι, μεριῶ σκῦλα, ἐμπλήσω ψυχήν μου, ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου, κυριεύσει ἡ χείρ μου.
Wj:15:9 The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoils; I will satisfy my soul, I will destroy with my sword, my hand shall have dominion. (Exodus 15:9 Brenton)
Wj:15:9 Mówił nieprzyjaciel: «Będę ścigał, pochwycę, zdobycz podzielę, nasycę mą duszę, miecza dobędę, ręka moja ich zetrze». (Wj 15:9 BT_4)
Wj:15:9 εἶπεν ἐχθρός Διώξας καταλήμψομαι, μεριῶ σκῦλα, ἐμπλήσω ψυχήν μου, ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου, κυριεύσει χείρ μου.
Wj:15:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) σκῦλον, -ου, τό ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:15:9 powiedzieć / powiedzieć wrogi do ścigania / realizować ścigania: przed sądem pojąć, zrozumieć, zajęcia z umysłem, skazaniec, potępiają, przekonanie, łapać, wyprzedzać, podzielić się rozstaliśmy, przeznaczyć, przypisać, rozdziela, przydzielić, zerwania, odcięte, część zepsuć zaspokoić wypełnić samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby JA zabić (zabij) rzeźba-nóż ofiarny nóż, duży nóż lub sztylet, nóż do krojenia mięsa, HDT, strych.; metaph. "διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός" JA być panem / na dominujący, wykorzystać, chwytanie, panie lub kapitan, wejść w posiadanie κυριέψω zstąpi ręka JA
Wj:15:9 ei)=pen o( e)CHTro/s *diO/Xas katalE/mPSomai, meriO= sku=la, e)mplE/sO PSuCHE/n mou, a)nelO= tE=| maCHai/rE| mou, kurieu/sei E( CHei/r mou.
Wj:15:9 eipen ho eCHTros diOXas katalEmPSomai, meriO skyla, emplEsO PSyCHEn mu, anelO tE maCHairE mu, kyrieusei hE CHeir mu.
Wj:15:9 VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM VA_AAPNSM VF_FMI1S VF2_FAI1S N2N_APN VF_FAI1S N1_ASF RP_GS VF3_FAI1S RA_DSF N1S_DSF RP_GS VF_FAI3S RA_NSF N3_NSF RP_GS
Wj:15:9 to say/tell the hostile to prosecute/pursue prosecute: put on trial to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion spoil to satisfy fill up life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to kill (slay) the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” I to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon the hand I
Wj:15:9 he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) hostile ([Adj] nom) upon PROSECUTE/PURSUE-ing (nom|voc) I-will-be-COMPREHEND-ed I-will-DIVIDE spoils (nom|acc|voc) I-will-SATISFY, I-should-SATISFY life (acc) me (gen) I-will-KILL, I-should-KILL the (dat) sacrificial knife (dat) me (gen) he/she/it-will-BE-LORD-OF/OVER, you(sg)-will-be-BE-ed-LORD-OF/OVER (classical) the (nom) hand (nom|voc) me (gen)
Wj:15:9 Wj_15:9_1 Wj_15:9_2 Wj_15:9_3 Wj_15:9_4 Wj_15:9_5 Wj_15:9_6 Wj_15:9_7 Wj_15:9_8 Wj_15:9_9 Wj_15:9_10 Wj_15:9_11 Wj_15:9_12 Wj_15:9_13 Wj_15:9_14 Wj_15:9_15 Wj_15:9_16 Wj_15:9_17 Wj_15:9_18
Wj:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:10 ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα· ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ.
Wj:15:10 Thou sentest forth thy wind, the sea covered them; they sank like lead in the mighty water. (Exodus 15:10 Brenton)
Wj:15:10 Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze, zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych. (Wj 15:10 BT_4)
Wj:15:10 ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα· ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ.
Wj:15:10 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θάλασσα, -ης, ἡ δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   ἐν ὕδωρ, ὕδατος, τό  
Wj:15:10 zamawiać Duch oddech, duchowe wypowiedź, wiatr ty; twój / twoje (SG) na pokrycie płaszcz, zasłonięty, przytłumiony on / ona / on / sama morze ustawić w dół, ustaw (słońce lub gwiazdy). Zobacz Kaznodziei 1: 5 LXX. jak / około [tak-jeśli]; popychać - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między woda -
Wj:15:10 a)pe/steilas to\ pneu=ma/ sou, e)ka/luPSen au)tou\s Ta/lassa· e)/dusan O(sei\ mo/libos e)n u(/dati sfodrO=|.
Wj:15:10 apesteilas to pneuma su, ekalyPSen autus Talassa· edysan hOsei molibos en hydati sfodrO.
Wj:15:10 VAI_AAI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS VAI_AAI3S RD_APM N1S_NSF VAI_AAI3P D N2_NSM P N3T_DSN A1A_DSN
Wj:15:10 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the spirit breath, spiritual utterance, wind you; your/yours(sg) to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same sea to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. like/approximately [as-if]; to push ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among water ć
Wj:15:10 you(sg)-ORDER FORTH-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-COVER-ed them/same (acc) sea (nom|voc) they-SET-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   in/among/by (+dat) water (dat)  
Wj:15:10 Wj_15:10_1 Wj_15:10_2 Wj_15:10_3 Wj_15:10_4 Wj_15:10_5 Wj_15:10_6 Wj_15:10_7 Wj_15:10_8 Wj_15:10_9 Wj_15:10_10 Wj_15:10_11 Wj_15:10_12 Wj_15:10_13
Wj:15:10 x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:11 τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, κύριε; τίς ὅμοιός σοι, δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις, θαυμαστὸς ἐν δόξαις, ποιῶν τέρατα;
Wj:15:11 Who is like to thee among the gods, O Lord? who is like to thee? glorified in holiness, marvellous in glories, doing wonders. (Exodus 15:11 Brenton)
Wj:15:11 Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czynach, cuda działający! (Wj 15:11 BT_4)
Wj:15:11 τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, κύριε; τίς ὅμοιός σοι, δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις, θαυμαστὸς ἐν δόξαις, ποιῶν τέρατα;
Wj:15:11 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅμοιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν θεός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅμοιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) θαυμαστός -ή -όν ἐν δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τέρα[τ]ς, -ατος, τό
Wj:15:11 kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. podobny ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Bóg  panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. podobny ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub gloryfikować / extol / pochwały w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) wspaniały w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między chwała / awesomeness; spodziewać się wydawać, proszę, by się wydawać dobre jakiego rodzaju; robić / zrobić Zastanawiam się, τεράτων [leksykon] [odmieniają] [zamknij] Rzeczownik (3 dekl.) τέρα [τ] ς, -ατος, τό τερατ · ων (neu) gen pl bestia potwór Epicr.3.13; wykorzystywane przez Cycerona Cezara, Att.8.9.4. bestie (gen)
Wj:15:11 ti/s o(/moio/s soi e)n Teoi=s, ku/rie; ti/s o(/moio/s soi, dedoXasme/nos e)n a(gi/ois, Taumasto\s e)n do/Xais, poiO=n te/rata;
Wj:15:11 tis homoios soi en Teois, kyrie; tis homoios soi, dedoXasmenos en hagiois, Taumastos en doXais, poiOn terata;
Wj:15:11 RI_NSM A1A_NSM RP_DS P N2_DPM N2_VSM RI_NSM A1A_NSM RP_DS VT_XMPNSM P A1A_DPN A1_NSM P N1S_DPF V2_PAPNSM N3T_APN
Wj:15:11 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. similar you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among god [see theology] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. similar you; your/yours(sg); to rub worn, rub to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) wonderful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to what kind; to do/make wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen)
Wj:15:11 who/what/why (nom) similar ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) gods (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/what/why (nom) similar ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (nom) in/among/by (+dat) holy ([Adj] dat) wonderful ([Adj] nom) in/among/by (+dat) glories/awesomenesses (dat); you(sg)-happen-to-GLORY (opt) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) wonders (nom|acc|voc)
Wj:15:11 Wj_15:11_1 Wj_15:11_2 Wj_15:11_3 Wj_15:11_4 Wj_15:11_5 Wj_15:11_6 Wj_15:11_7 Wj_15:11_8 Wj_15:11_9 Wj_15:11_10 Wj_15:11_11 Wj_15:11_12 Wj_15:11_13 Wj_15:11_14 Wj_15:11_15 Wj_15:11_16 Wj_15:11_17
Wj:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:12 ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου, κατέπιεν αὐτοὺς γῆ.
Wj:15:12 Thou stretchedst forth thy right hand, the earth swallowed them up. (Exodus 15:12 Brenton)
Wj:15:12 Prawicę swą wyciągnąłeś i pożarła ich ziemia. (Wj 15:12 BT_4)
Wj:15:12 ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου, κατέπιεν αὐτοὺς γῆ.
Wj:15:12 ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Wj:15:12 rozszerzenie dobrze ty; twój / twoje (SG) połknąć on / ona / on / sama ziemia / Ziemia
Wj:15:12 e)Xe/teinas tE\n deXia/n sou, kate/pien au)tou\s gE=.
Wj:15:12 eXeteinas tEn deXian su, katepien autus gE.
Wj:15:12 VAI_AAI2S RA_ASF A1A_ASF RP_GS VBI_AAI3S RD_APM N1_NSF
Wj:15:12 to extend the right you; your/yours(sg) to swallow he/she/it/same earth/land
Wj:15:12 you(sg)-EXTEND-ed the (acc) right ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-SWALLOW-ed them/same (acc) earth/land (nom|voc)
Wj:15:12 Wj_15:12_1 Wj_15:12_2 Wj_15:12_3 Wj_15:12_4 Wj_15:12_5 Wj_15:12_6 Wj_15:12_7
Wj:15:12 x x x x x x x
Wj:15:13 ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον, ὃν ἐλυτρώσω, παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σου.
Wj:15:13 Thou hast guided in thy righteousness this thy people whom thou hast redeemed, by thy strength thou hast called them into thy holy resting-place. (Exodus 15:13 Brenton)
Wj:15:13 Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony, przeprowadziłeś go Twą mocą w święte Twe mieszkanie. (Wj 15:13 BT_4)
Wj:15:13 ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον, ὃν ἐλυτρώσω, παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σου.
Wj:15:13 ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] κατά·λυμα[τ], -ατος, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:15:13 prowadzić sprawiedliwość, prawość, sprawiedliwość, wypełnieniem Prawa ty; twój / twoje (SG) ludzie ty; twój / twoje (SG) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] który / którego / których; być odkupić być wydany, po uiszczeniu okupu petycji petycję, komfort, proszę, proszę, zadzwoń, wyślij do, wzywać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwołanie się, skruchę, żal, konsoli, błagać, prosić, błagać, prosić usilnie, wniosek, błagać siła ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) zakwaterowanie, archaiczne sypialnia; zakwaterowanie; zasada teologiczna "tłumaczyć przez noclegów" Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) ty; twój / twoje (SG)
Wj:15:13 O(dE/gEsas tE=| dikaiosu/nE| sou to\n lao/n sou tou=ton, o(\n e)lutrO/sO, pareka/lesas tE=| i)sCHu/i sou ei)s kata/luma a(/gio/n sou.
Wj:15:13 hOdEgEsas tE dikaiosynE su ton laon su tuton, hon elytrOsO, parekalesas tE isCHyi su eis katalyma hagion su.
Wj:15:13 VAI_AAI2S RA_DSF N1_DSF RP_GS RA_ASM N2_ASM RP_GS RD_ASM RR_ASM VAI_AMI2S VAI_AAI2S RA_DSF N3U_DSF RP_GS P N3M_ASN A1A_ASN RP_GS
Wj:15:13 to guide the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) the people you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to redeem to be released, upon payment of ransom to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with the strength you; your/yours(sg) into (+acc) accommodation, archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’ dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg)
Wj:15:13 you(sg)-GUIDE-ed the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-were-REDEEM-ed you(sg)-PETITION-ed the (dat) strength (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) accommodation, (nom|acc|voc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Wj:15:13 Wj_15:13_1 Wj_15:13_2 Wj_15:13_3 Wj_15:13_4 Wj_15:13_5 Wj_15:13_6 Wj_15:13_7 Wj_15:13_8 Wj_15:13_9 Wj_15:13_10 Wj_15:13_11 Wj_15:13_12 Wj_15:13_13 Wj_15:13_14 Wj_15:13_15 Wj_15:13_16 Wj_15:13_17 Wj_15:13_18
Wj:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:14 ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν· ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας Φυλιστιιμ.
Wj:15:14 The nations heard and were angry, pangs have seized on the dwellers among the Phylistines. (Exodus 15:14 Brenton)
Wj:15:14 Wieść tę narody przyjęły ze drżeniem, padł strach na mieszkańców filistyńskiej ziemi. (Wj 15:14 BT_4)
Wj:15:14 ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν· ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας Φυλιστιιμ.
Wj:15:14 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)  
Wj:15:14 się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem .; słyszeć Naród [zobacz etnicznej] a także, nawet, a mianowicie aby zły Narodziny wyrzuty travail; do travail chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) -
Wj:15:14 E)/kousan e)/TnE kai\ O)rgi/sTEsan· O)di=nes e)/labon katoikou=ntas *fulistiim.
Wj:15:14 Ekusan eTnE kai OrgisTEsan· Odines elabon katoikuntas fylistiim.
Wj:15:14 VAI_AAI3P N3E_NPN C VSI_API3P N3_NPF VBI_AAI3P V2_PAPAPM N_GPM
Wj:15:14 to have come I have come. I have arrived.; to hear nation [see ethnic] and also, even, namely to make angry birth pangs travail; to travail to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć
Wj:15:14 while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed nations (nom|acc|voc) and they-were-MAKE-ed-ANGRY birth pangss (nom|voc); you(sg)-were-TRAVAIL-ing I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)  
Wj:15:14 Wj_15:14_1 Wj_15:14_2 Wj_15:14_3 Wj_15:14_4 Wj_15:14_5 Wj_15:14_6 Wj_15:14_7 Wj_15:14_8
Wj:15:14 x x x x x x x x
Wj:15:15 τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Εδωμ, καὶ ἄρχοντες Μωαβιτῶν, ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος, ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Χανααν.
Wj:15:15 Then the princes of Edom, and the chiefs of the Moabites hasted; trembling took hold upon them, all the inhabitants of Chanaan melted away. (Exodus 15:15 Brenton)
Wj:15:15 Przerazili się wtedy książęta Edomu, wodzów Moabu ogarnęła bojaźń, truchleją z trwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu. (Wj 15:15 BT_4)
Wj:15:15 τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Εδωμ, καὶ ἄρχοντες Μωαβιτῶν, ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος, ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Χανααν.
Wj:15:15 τότε σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ἡγεμών, -όνος, ὁ   καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τρόμος, -ου, ὁ τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Χαναάν, ἡ
Wj:15:15 następnie do ??? Gubernator [zobacz hegemona] - a także, nawet, a mianowicie Władca; zaczynać się - chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem on / ona / on / sama drżenie topnieć każdy wszystkim, każde, każde, całość do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) Canaan
Wj:15:15 to/te e)/speusan E(gemo/nes *edOm, kai\ a)/rCHontes *mOabitO=n, e)/laben au)tou\s tro/mos, e)ta/kEsan pa/ntes oi( katoikou=ntes *CHanaan.
Wj:15:15 tote espeusan hEgemones edOm, kai arCHontes mOabitOn, elaben autus tromos, etakEsan pantes hoi katoikuntes CHanaan.
Wj:15:15 D VAI_AAI3P N3N_NPM N_GSM C N3_NPM N2_GPM VBI_AAI3S RD_APM N2_NSM VAI_AAI3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM N_S
Wj:15:15 then to ??? governor [see hegemon] ć and also, even, namely ruler; to begin ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same trembling to melt every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Canaan
Wj:15:15 then they-???-ed governors (nom|voc)   and rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   he/she/it-TAKE HOLD OF-ed them/same (acc) trembling (nom) they-were-MELT-ed all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Canaan (indecl)
Wj:15:15 Wj_15:15_1 Wj_15:15_2 Wj_15:15_3 Wj_15:15_4 Wj_15:15_5 Wj_15:15_6 Wj_15:15_7 Wj_15:15_8 Wj_15:15_9 Wj_15:15_10 Wj_15:15_11 Wj_15:15_12 Wj_15:15_13 Wj_15:15_14 Wj_15:15_15
Wj:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:16 ἐπιπέσοι ἐπ’ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος, μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου, κύριε, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου οὗτος, ὃν ἐκτήσω.
Wj:15:16 Let trembling and fear fall upon them; by the greatness of thine arm, let them become as stone; till thy people pass over, O Lord, till this thy people pass over, whom thou hast purchased. (Exodus 15:16 Brenton)
Wj:15:16 Strach i przerażenie owładnęły nimi. Wobec siły ramienia Twego stali się jak kamień, aż przejdzie lud Twój, o Panie, aż przejdzie lud, któryś sobie nabył. (Wj 15:16 BT_4)
Wj:15:16 ἐπιπέσοι ἐπ’ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος, μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν, ἕως ἂν παρέλθῃ λαός σου, κύριε, ἕως ἂν παρέλθῃ λαός σου οὗτος, ὃν ἐκτήσω.
Wj:15:16 ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό φόβος, -ου, ὁ καί τρόμος, -ου, ὁ μέγεθο·ς, -ους, τό βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-)
Wj:15:16 spadnie na na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama Strach [zobacz fobii] a także, nawet, a mianowicie drżenie ??? ramię ty; twój / twoje (SG) - aż do; świt kiedykolwiek (jeśli w ogóle) przejść przez mijają, obok lub przeszłość ludzie ty; twój / twoje (SG) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. aż do; świt kiedykolwiek (jeśli w ogóle) przejść przez mijają, obok lub przeszłość ludzie ty; twój / twoje (SG) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] który / którego / których; być posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne
Wj:15:16 e)pipe/soi e)p’ au)tou\s fo/bos kai\ tro/mos, mege/Tei braCHi/ono/s sou a)poliTOTE/tOsan, e(/Os a)/n pare/lTE| o( lao/s sou, ku/rie, e(/Os a)/n pare/lTE| o( lao/s sou ou(=tos, o(\n e)ktE/sO.
Wj:15:16 epipesoi ep’ autus fobos kai tromos, megeTei braCHionos su apoliTOTEtOsan, heOs an parelTE ho laos su, kyrie, heOs an parelTE ho laos su hutos, hon ektEsO.
Wj:15:16 VB_AAO3S P RD_APM N2_NSM C N2_NSM N3E_DSN N3N_GSM RP_GS VC_APD3P P x VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS N2_VSM P x VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_NSM RR_ASM VAI_AMI2S
Wj:15:16 to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same fear [see phobia] and also, even, namely trembling ??? arm you; your/yours(sg) ć until; dawn ever (if ever) to pass by go by, beside, or past the people you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn ever (if ever) to pass by go by, beside, or past the people you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms
Wj:15:16 (fut opt), he/she/it-happens-to-FALL-UPON (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) fear (nom) and trembling (nom) ??? (dat) arm (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-PASS BY the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-PASS BY the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-were-POSSESS-ed
Wj:15:16 Wj_15:16_1 Wj_15:16_2 Wj_15:16_3 Wj_15:16_4 Wj_15:16_5 Wj_15:16_6 Wj_15:16_7 Wj_15:16_8 Wj_15:16_9 Wj_15:16_10 Wj_15:16_11 Wj_15:16_12 Wj_15:16_13 Wj_15:16_14 Wj_15:16_15 Wj_15:16_16 Wj_15:16_17 Wj_15:16_18 Wj_15:16_19 Wj_15:16_20 Wj_15:16_21 Wj_15:16_22 Wj_15:16_23 Wj_15:16_24 Wj_15:16_25 Wj_15:16_26
Wj:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:17 εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου, εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου, ὃ κατειργάσω, κύριε, ἁγίασμα, κύριε, ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου.
Wj:15:17 Bring them in and plant them in the mountain of their inheritance, in thy prepared habitation, which thou, O Lord, hast prepared; the sanctuary, O Lord, which thine hands have made ready. (Exodus 15:17 Brenton)
Wj:15:17 Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie. (Wj 15:17 BT_4)
Wj:15:17 εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου, εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου, κατειργάσω, κύριε, ἁγίασμα, κύριε, ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου.
Wj:15:17 εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἕτοιμος -η -ον κατ·οικητήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κατ·εργάζομαι (κατ+εργαζ-, κατ+εργ(α)·[σ]-, κατ+εργα·σ-, -, κατ+ειργασ-, κατ+εργασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:15:17 prowadzić do - on / ona / on / sama do (+ acc) wierzchowiec dziedzictwo ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) gotowy mieszkanie ty; twój / twoje (SG) który / którego / których do osiągnięcia / uzyskania / w pełni zrealizować panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. - panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. który / którego / których na gotowe ręka ty; twój / twoje (SG)
Wj:15:17 ei)sagagO\n katafu/teuson au)tou\s ei)s o)/ros klEronomi/as sou, ei)s e(/toimon katoikEtE/rio/n sou, o(\ kateirga/sO, ku/rie, a(gi/asma, ku/rie, o(\ E(toi/masan ai( CHei=re/s sou.
Wj:15:17 eisagagOn katafyteuson autus eis oros klEronomias su, eis hetoimon katoikEtErion su, ho kateirgasO, kyrie, hagiasma, kyrie, ho hEtoimasan hai CHeires su.
Wj:15:17 VB_AAPNSM VA_AAD2S RD_APM P N3E_ASN N1A_GSF RP_GS P A1_ASM N2N_ASN RP_GS RR_NSN VAI_AMI2S N2_VSM N3M_ASN N2_VSM RR_NSN VAI_AAI3P RA_NPF N3_NPF RP_GS
Wj:15:17 to lead into ć he/she/it/same into (+acc) mount inheritance you; your/yours(sg) into (+acc) ready dwelling you; your/yours(sg) who/whom/which to accomplish/achieve/fully realize lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to ready the hand you; your/yours(sg)
Wj:15:17 upon LEAD-ing-INTO (nom)   them/same (acc) into (+acc) mount (nom|acc|voc) inheritance (gen), inheritances (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) ready ([Adj] acc, nom|acc|voc) dwelling (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-were-ACCOMPLISH/ACHIEVE/FULLY REALIZE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc)   lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/whom/which (nom|acc) they-READY-ed the (nom) hands (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Wj:15:17 Wj_15:17_1 Wj_15:17_2 Wj_15:17_3 Wj_15:17_4 Wj_15:17_5 Wj_15:17_6 Wj_15:17_7 Wj_15:17_8 Wj_15:17_9 Wj_15:17_10 Wj_15:17_11 Wj_15:17_12 Wj_15:17_13 Wj_15:17_14 Wj_15:17_15 Wj_15:17_16 Wj_15:17_17 Wj_15:17_18 Wj_15:17_19 Wj_15:17_20 Wj_15:17_21
Wj:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:18 κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ’ αἰῶνα καὶ ἔτι.
Wj:15:18 The Lord reigns for ever and ever and ever. (Exodus 15:18 Brenton)
Wj:15:18 Pan jest królem na zawsze, na wieki! (Wj 15:18 BT_4)
Wj:15:18 κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ’ αἰῶνα καὶ ἔτι.
Wj:15:18 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἐπί αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἔτι
Wj:15:18 panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. rządzić eon w pl., εἰς τοὺς αἰῶνας na zawsze a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem eon w pl., εἰς τοὺς αἰῶνας na zawsze a także, nawet, a mianowicie ale nadal
Wj:15:18 ku/rios basileu/On to\n ai)O=na kai\ e)p’ ai)O=na kai\ e)/ti.
Wj:15:18 kyrios basileuOn ton aiOna kai ep’ aiOna kai eti.
Wj:15:18 N2_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N3W_ASM C P N3W_ASM C D
Wj:15:18 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to reign the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely yet/still
Wj:15:18 lord (nom); a lord ([Adj] nom) while REIGN-ing (nom) the (acc) eon (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) eon (acc) and yet/still
Wj:15:18 Wj_15:18_1 Wj_15:18_2 Wj_15:18_3 Wj_15:18_4 Wj_15:18_5 Wj_15:18_6 Wj_15:18_7 Wj_15:18_8 Wj_15:18_9
Wj:15:18 x x x x x x x x x
Wj:15:19 Ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραω σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις εἰς θάλασσαν, καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς κύριος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης· οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.
Wj:15:19 For the horse of Pharao went in with the chariots and horsemen into the sea, and the Lord brought upon them the water of the sea, but the children of Israel walked through dry land in the midst of the sea. (Exodus 15:19 Brenton)
Wj:15:19 Gdy weszły w morze konie faraona z rydwanami i jeźdźcami, Pan przywiódł na nich z powrotem fale morskie, synowie zaś Izraela przeszli suchą nogą morze. (Wj 15:19 BT_4)
Wj:15:19 Ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραω σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις εἰς θάλασσαν, καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς κύριος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης· οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.
Wj:15:19 ὅτι εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἵππος, -ου, ὁ Φαραώ, ὁ σύν ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] εἰς[1] θάλασσα, -ης, ἡ καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) διά ξηρός -ά -όν ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Wj:15:19 dlatego, że wejść koń Faraon wraz z / w tym (+ dat) rydwan a także, nawet, a mianowicie jeźdźców do (+ acc) morze a także, nawet, a mianowicie do po-ołowiu na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. woda morze zaś syn Izrael iść δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) zwiędły w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między środkowy morze
Wj:15:19 *(/oti ei)sE=lTen i(/ppos *faraO su\n a(/rmasin kai\ a)naba/tais ei)s Ta/lassan, kai\ e)pE/gagen e)p’ au)tou\s ku/rios to\ u(/dOr tE=s Tala/ssEs· oi( de\ ui(oi\ *israEl e)poreu/TEsan dia\ XEra=s e)n me/sO| tE=s Tala/ssEs.
Wj:15:19 hoti eisElTen hippos faraO syn harmasin kai anabatais eis Talassan, kai epEgagen ep’ autus kyrios to hydOr tEs TalassEs· hoi de hyioi israEl eporeuTEsan dia XEras en mesO tEs TalassEs.
Wj:15:19 C VBI_AAI3S N2_NSF N_GSM P N3M_DPN C N1M_DPM P N1S_ASF C VBI_AAI3S P RD_APM N2_NSM RA_ASN N3_ASN RA_GSF N1S_GSF RA_NPM x N2_NPM N_GSM VCI_API3P P A1A_GSF P A1_DSN RA_GSF N1S_GSF
Wj:15:19 because/that to enter horse Pharaoh together with/including (+dat) chariot and also, even, namely horse riders into (+acc) sea and also, even, namely to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the water the sea the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Israel to go because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) withered in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the sea
Wj:15:19 because/that he/she/it-ENTER-ed horse (nom) Pharaoh (indecl) together with/including (+dat) chariots (dat) and horse riderss (dat) into (+acc) sea (acc) and he/she/it-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) the (nom) Yet sons (nom|voc) Israel (indecl) they-were-GO-ed because of (+acc), through (+gen) withered ([Adj] acc, gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) sea (gen)
Wj:15:19 Wj_15:19_1 Wj_15:19_2 Wj_15:19_3 Wj_15:19_4 Wj_15:19_5 Wj_15:19_6 Wj_15:19_7 Wj_15:19_8 Wj_15:19_9 Wj_15:19_10 Wj_15:19_11 Wj_15:19_12 Wj_15:19_13 Wj_15:19_14 Wj_15:19_15 Wj_15:19_16 Wj_15:19_17 Wj_15:19_18 Wj_15:19_19 Wj_15:19_20 Wj_15:19_21 Wj_15:19_22 Wj_15:19_23 Wj_15:19_24 Wj_15:19_25 Wj_15:19_26 Wj_15:19_27 Wj_15:19_28 Wj_15:19_29 Wj_15:19_30
Wj:15:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:20 Λαβοῦσα δὲ Μαριαμ ἡ προφῆτις ἡ ἀδελφὴ Ααρων τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ γυναῖκες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν,
Wj:15:20 And Mariam the prophetess, the sister of Aaron, having taken a timbrel in her hand--then there went forth all the women after her with timbrels and dances. (Exodus 15:20 Brenton)
Wj:15:20 Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. (Wj 15:20 BT_4)
Wj:15:20 Λαβοῦσα δὲ Μαριαμ προφῆτις ἀδελφὴ Ααρων τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ γυναῖκες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν,
Wj:15:20 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ Μαριάμ, ἡ ὁ ἡ τό προφῆτι[δ]ς, -ιδος, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό μετά   καί χορός, -οῦ, ὁ
Wj:15:20 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś Miriam prorokini siostra Aaron - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ujawnić się każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania kobieta / żona za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem - a także, nawet, a mianowicie taniec [zobacz refren]
Wj:15:20 *labou=sa de\ *mariam E( profE=tis E( a)delfE\ *aarOn to\ tu/mpanon e)n tE=| CHeiri\ au)tE=s, kai\ e)XE/lTosan pa=sai ai( gunai=kes o)pi/sO au)tE=s meta\ tumpa/nOn kai\ CHorO=n,
Wj:15:20 labusa de mariam hE profEtis hE adelfE aarOn to tympanon en tE CHeiri autEs, kai eXElTosan pasai hai gynaikes opisO autEs meta tympanOn kai CHorOn,
Wj:15:20 VB_AAPNSF x N_NSF RA_NSF N3_NSF RA_NSF N1_NSF N_GSM RA_ASN N2_ASN P RA_DSF N3_DSF RD_GSF C VBI_AAI3P A1S_NPF RA_NPF N3K_NPF P RD_GSF P N2_GPN C N2_GPM
Wj:15:20 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Miriam the prophetess the sister Aaron the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to come out every all, each, every, the whole of; to sprinkle the woman/wife behind back, behind, after he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć and also, even, namely dancing [see chorus]
Wj:15:20 upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) Yet Miriam (indecl) the (nom) prophetess (nom) the (nom) sister (nom|voc) Aaron (indecl) the (nom|acc)   in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) her/it/same (gen) and they-COME-ed-OUT all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) women/wives (nom|voc) behind her/it/same (gen) after (+acc), with (+gen)   and dancings (gen)
Wj:15:20 Wj_15:20_1 Wj_15:20_2 Wj_15:20_3 Wj_15:20_4 Wj_15:20_5 Wj_15:20_6 Wj_15:20_7 Wj_15:20_8 Wj_15:20_9 Wj_15:20_10 Wj_15:20_11 Wj_15:20_12 Wj_15:20_13 Wj_15:20_14 Wj_15:20_15 Wj_15:20_16 Wj_15:20_17 Wj_15:20_18 Wj_15:20_19 Wj_15:20_20 Wj_15:20_21 Wj_15:20_22 Wj_15:20_23 Wj_15:20_24 Wj_15:20_25
Wj:15:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:21 ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν Μαριαμ λέγουσα Ἄισωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται· ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.
Wj:15:21 And Mariam led them, saying, Let us sing to the Lord, for he has been very greatly glorified: the horse and rider has he cast into the sea. (Exodus 15:21 Brenton)
Wj:15:21 A Miriam przyśpiewywała im: «Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu». (Wj 15:21 BT_4)
Wj:15:21 ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν Μαριαμ λέγουσα Ἄισωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται· ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.
Wj:15:21   δέ αὐτός αὐτή αὐτό Μαριάμ, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   γάρ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἵππος, -ου, ὁ καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] θάλασσα, -ης, ἡ
Wj:15:21 - zaś on / ona / on / sama Miriam powiedzieć / powiedzieć śpiewać panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. - na, ponieważ, jak gloryfikować / extol / pochwały koń a także, nawet, a mianowicie jeźdźców rzucać rzucać / zrzut / do (+ acc) morze
Wj:15:21 e)XE=rCHen de\ au)tO=n *mariam le/gousa *)/aisOmen tO=| kuri/O|, e)ndo/XOs ga\r dedo/Xastai· i(/ppon kai\ a)naba/tEn e)/rriPSen ei)s Ta/lassan.
Wj:15:21 eXErCHen de autOn mariam legusa aisOmen tO kyriO, endoXOs gar dedoXastai· hippon kai anabatEn erriPSen eis Talassan.
Wj:15:21 V1I_IAI3S x RD_GPF N_NSF V1_PAPNSF VA_AAS1P RA_DSM N2_DSM D x VT_XMI3S N2_ASF C N1M_ASM VAI_AAI3S P N1S_ASF
Wj:15:21 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Miriam to say/tell to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć for since, as to glorify/extol/praise horse and also, even, namely horse riders to toss/fling/dump into (+acc) sea
Wj:15:21   Yet them/same (gen) Miriam (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-should-SING the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   for he/she/it-has-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed horse (acc) and horse riders (acc) he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) sea (acc)
Wj:15:21 Wj_15:21_1 Wj_15:21_2 Wj_15:21_3 Wj_15:21_4 Wj_15:21_5 Wj_15:21_6 Wj_15:21_7 Wj_15:21_8 Wj_15:21_9 Wj_15:21_10 Wj_15:21_11 Wj_15:21_12 Wj_15:21_13 Wj_15:21_14 Wj_15:21_15 Wj_15:21_16 Wj_15:21_17
Wj:15:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:22 Ἐξῆρεν δὲ Μωϋσῆς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον Σουρ· καὶ ἐπορεύοντο τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐχ ηὕρισκον ὕδωρ ὥστε πιεῖν.
Wj:15:22 So Moses brought up the children of Israel from the Red Sea, and brought them into the wilderness of Sur; and they went three days in the wilderness, and found no water to drink. (Exodus 15:22 Brenton)
Wj:15:22 Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody. (Wj 15:22 BT_4)
Wj:15:22 Ἐξῆρεν δὲ Μωϋσῆς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον Σουρ· καὶ ἐπορεύοντο τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐχ ηὕρισκον ὕδωρ ὥστε πιεῖν.
Wj:15:22 ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ ἐρυθρός -ά -όν καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὥστε πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Wj:15:22 usuwać zaś Mojżesz syn Izrael od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem morze czerwony (trzciny?) a także, nawet, a mianowicie prowadzić on / ona / on / sama do (+ acc) pustynia - a także, nawet, a mianowicie iść trzy dzień w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pustynia a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem znaleźć woda tak żeby pić
Wj:15:22 *)eXE=ren de\ *mou+sE=s tou\s ui(ou\s *israEl a)po\ Tala/ssEs e)ruTra=s kai\ E)/gagen au)tou\s ei)s tE\n e)/rEmon *sour· kai\ e)poreu/onto trei=s E(me/ras e)n tE=| e)rE/mO| kai\ ou)CH Eu(/riskon u(/dOr O(/ste piei=n.
Wj:15:22 eXEren de mo+ysEs tus hyius israEl apo TalassEs eryTras kai Egagen autus eis tEn erEmon sur· kai eporeuonto treis hEmeras en tE erEmO kai uCH hEuriskon hydOr hOste piein.
Wj:15:22 VAI_AAI3S x N1M_NSM RA_APM N2_APM N_GSM P N1S_GSF A1A_GSF C VBI_AAI3S RD_APM P RA_ASF N2_ASF N_GS C V1I_IMI3P A3_APF N1A_APF P RA_DSF N2_DSF C D V1I_IAI3P N3_ASN C VB_AAN
Wj:15:22 to remove δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses the son Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea red (reed?) and also, even, namely to lead he/she/it/same into (+acc) the wilderness ć and also, even, namely to go three day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find water so that to drink
Wj:15:22 he/she/it-REMOVE-ed Yet Moses (nom) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) away from (+gen) sea (gen) red ([Adj] acc, gen) and he/she/it-LEAD-ed them/same (acc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and they-were-being-GO-ed three (acc, nom) day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) and not I-was-FIND-ing, they-were-FIND-ing water (nom|acc|voc) so that to-will-DRINK, to-DRINK
Wj:15:22 Wj_15:22_1 Wj_15:22_2 Wj_15:22_3 Wj_15:22_4 Wj_15:22_5 Wj_15:22_6 Wj_15:22_7 Wj_15:22_8 Wj_15:22_9 Wj_15:22_10 Wj_15:22_11 Wj_15:22_12 Wj_15:22_13 Wj_15:22_14 Wj_15:22_15 Wj_15:22_16 Wj_15:22_17 Wj_15:22_18 Wj_15:22_19 Wj_15:22_20 Wj_15:22_21 Wj_15:22_22 Wj_15:22_23 Wj_15:22_24 Wj_15:22_25 Wj_15:22_26 Wj_15:22_27 Wj_15:22_28 Wj_15:22_29
Wj:15:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:23 ἦλθον δὲ εἰς Μερρα καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ἐκ Μερρας, πικρὸν γὰρ ἦν· διὰ τοῦτο ἐπωνομάσθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Πικρία.
Wj:15:23 and they came to Merrha, and could not drink of Merrha, for it was bitter; therefore he named the name of that place, Bitterness. (Exodus 15:23 Brenton)
Wj:15:23 I przybyli potem do miejscowości Mara, i nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie; przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. (Wj 15:23 BT_4)
Wj:15:23 ἦλθον δὲ εἰς Μερρα καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ἐκ Μερρας, πικρὸν γὰρ ἦν· διὰ τοῦτο ἐπωνομάσθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Πικρία.
Wj:15:23 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ εἰς[1]   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐκ   πικρός -ά -όν γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο πικρία, -ας, ἡ
Wj:15:23 przyjść zaś do (+ acc) - a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem na stanie pić z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - gorzki na, ponieważ, jak być δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić w odniesieniu do nazwy miejsce że gorycz
Wj:15:23 E)=lTon de\ ei)s *merra kai\ ou)k E)du/nanto piei=n e)k *merras, pikro\n ga\r E)=n· dia\ tou=to e)pOnoma/sTE to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *pikri/a.
Wj:15:23 ElTon de eis merra kai uk Edynanto piein ek merras, pikron gar En· dia tuto epOnomasTE to onoma tu topu ekeinu pikria.
Wj:15:23 VBI_AAI3P x P N_AS C D V6I_IMI3P VB_AAN P N_GS A1A_ASN x V9_IAI3S P RD_ASN VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N1A_ASF
Wj:15:23 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to drink out of (+gen) ἐξ before vowels ć bitter for since, as to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to the place that bitterness
Wj:15:23 I-COME-ed, they-COME-ed Yet into (+acc)   and not they-were-being-ABLE-ed to-will-DRINK, to-DRINK out of (+gen)   bitter ([Adj] acc, nom|acc|voc) for he/she/it-was because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-TO GIVE (A NAME);-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen) bitterness (nom|voc)
Wj:15:23 Wj_15:23_1 Wj_15:23_2 Wj_15:23_3 Wj_15:23_4 Wj_15:23_5 Wj_15:23_6 Wj_15:23_7 Wj_15:23_8 Wj_15:23_9 Wj_15:23_10 Wj_15:23_11 Wj_15:23_12 Wj_15:23_13 Wj_15:23_14 Wj_15:23_15 Wj_15:23_16 Wj_15:23_17 Wj_15:23_18 Wj_15:23_19 Wj_15:23_20 Wj_15:23_21 Wj_15:23_22
Wj:15:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:24 καὶ διεγόγγυζεν ὁ λαὸς ἐπὶ Μωυσῆν λέγοντες Τί πιόμεθα;
Wj:15:24 And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? (Exodus 15:24 Brenton)
Wj:15:24 Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: «Cóż będziemy pili?» (Wj 15:24 BT_4)
Wj:15:24 καὶ διεγόγγυζεν λαὸς ἐπὶ Μωυσῆν λέγοντες Τί πιόμεθα;
Wj:15:24 καί δια·γογγύζω (δια+γογγυζ-, δια+γογγυ·σ-, δια+γογγυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐπί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Wj:15:24 a także, nawet, a mianowicie do thru-skarżyć ludzie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Mojżesz powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. pić
Wj:15:24 kai\ diego/gguDZen o( lao\s e)pi\ *mousE=n le/gontes *ti/ pio/meTa;
Wj:15:24 kai diegongyDZen ho laos epi musEn legontes ti piomeTa;
Wj:15:24 C V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNPM RI_ASN VF_FMI1P
Wj:15:24 and also, even, namely to thru-grumble the people upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Moses to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to drink
Wj:15:24 and he/she/it-was-THRU-GRUMBLE-ing the (nom) people (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) who/what/why (nom|acc) we-will-be-DRINK-ed
Wj:15:24 Wj_15:24_1 Wj_15:24_2 Wj_15:24_3 Wj_15:24_4 Wj_15:24_5 Wj_15:24_6 Wj_15:24_7 Wj_15:24_8 Wj_15:24_9
Wj:15:24 x x x x x x x x x
Wj:15:25 ἐβόησεν δὲ Μωϋσῆς πρὸς κύριον· καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος ξύλον, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ. ἐκεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεις καὶ ἐκεῖ ἐπείρασεν αὐτὸν
Wj:15:25 And Moses cried to the Lord, and the Lord shewed him a tree, and he cast it into the water, and the water was sweetened: there he established to him ordinances and judgments, and there he proved him, (Exodus 15:25 Brenton)
Wj:15:25 Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno. Wrzucił on je do wody, i stały się wody słodkie. Tam Pan ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia i tam go doświadczał. (Wj 15:25 BT_4)
Wj:15:25 ἐβόησεν δὲ Μωϋσῆς πρὸς κύριον· καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος ξύλον, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ. ἐκεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεις καὶ ἐκεῖ ἐπείρασεν αὐτὸν
Wj:15:25 βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ξύλον, -ου, τό καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί   ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκεῖ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δικαίωμα[τ], -ατος, τό καί κρίσις, -εως, ἡ καί ἐκεῖ πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:15:25 ryczeć zaś Mojżesz w kierunku (+ ACC +, + gen dat) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie pokazywać on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. a także, nawet, a mianowicie wstrzykiwać on / ona / on / sama do (+ acc) woda a także, nawet, a mianowicie - woda tam umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację on / ona / on / sama ??? a także, nawet, a mianowicie Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość a także, nawet, a mianowicie tam spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, on / ona / on / sama
Wj:15:25 e)bo/Esen de\ *mou+sE=s pro\s ku/rion· kai\ e)/deiXen au)tO=| ku/rios Xu/lon, kai\ e)ne/balen au)to\ ei)s to\ u(/dOr, kai\ e)gluka/nTE to\ u(/dOr. e)kei= e)/Teto au)tO=| dikaiO/mata kai\ kri/seis kai\ e)kei= e)pei/rasen au)to\n
Wj:15:25 eboEsen de mo+ysEs pros kyrion· kai edeiXen autO kyrios Xylon, kai enebalen auto eis to hydOr, kai eglykanTE to hydOr. ekei eTeto autO dikaiOmata kai kriseis kai ekei epeirasen auton
Wj:15:25 VAI_AAI3S x N1M_NSM P N2_ASM C VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM N2N_ASN C VBI_AAI3S RD_ASN P RA_ASN N3_ASN C VCI_API3S RA_NSN N3_NSN D VEI_AMI3S RD_DSM N3M_APN C N3I_APF C D VAI_AAI3S RD_ASM
Wj:15:25 to bellow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to show he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to inject he/she/it/same into (+acc) the water and also, even, namely ć the water there to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same ??? and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely there to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile he/she/it/same
Wj:15:25 he/she/it-BELLOW-ed Yet Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SHOW-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) tree/wooden thing (nom|acc|voc) and he/she/it-INJECT-ed it/same (nom|acc) into (+acc) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and   the (nom|acc) water (nom|acc|voc) there he/she/it-was-PLACE-ed him/it/same (dat) ???s (nom|acc|voc) and judgments (acc, nom|voc) and there he/she/it-TRY/ATTEMPT-ed; he/she/it-PROVE/TEST-ed him/it/same (acc)
Wj:15:25 Wj_15:25_1 Wj_15:25_2 Wj_15:25_3 Wj_15:25_4 Wj_15:25_5 Wj_15:25_6 Wj_15:25_7 Wj_15:25_8 Wj_15:25_9 Wj_15:25_10 Wj_15:25_11 Wj_15:25_12 Wj_15:25_13 Wj_15:25_14 Wj_15:25_15 Wj_15:25_16 Wj_15:25_17 Wj_15:25_18 Wj_15:25_19 Wj_15:25_20 Wj_15:25_21 Wj_15:25_22 Wj_15:25_23 Wj_15:25_24 Wj_15:25_25 Wj_15:25_26 Wj_15:25_27 Wj_15:25_28 Wj_15:25_29 Wj_15:25_30
Wj:15:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:26 καὶ εἶπεν Ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναντίον αὐτοῦ ποιήσῃς καὶ ἐνωτίσῃ ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ φυλάξῃς πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, πᾶσαν νόσον, ἣν ἐπήγαγον τοῖς Αἰγυπτίοις, οὐκ ἐπάξω ἐπὶ σέ· ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ ἰώμενός σε.
Wj:15:26 and said, If thou wilt indeed hear the voice of the Lord thy God, and do things pleasing before him, and wilt hearken to his commands, and keep all his ordinances, no disease which I have brought upon the Egyptians will I bring upon thee, for I am the Lord thy God that heals thee. (Exodus 15:26 Brenton)
Wj:15:26 I powiedział: «Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukarzę cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem». (Wj 15:26 BT_4)
Wj:15:26 καὶ εἶπεν Ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναντίον αὐτοῦ ποιήσῃς καὶ ἐνωτίσῃ ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ φυλάξῃς πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, πᾶσαν νόσον, ἣν ἐπήγαγον τοῖς Αἰγυπτίοις, οὐκ ἐπάξω ἐπὶ σέ· ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ἰώμενός σε.
Wj:15:26 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) ἀκοή, -ῆς, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) νόσος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:15:26 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] słuch słyszeć wydawać okrzyki / głosowych panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie przyjemny przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, on / ona / on / sama robić / zrobić a także, nawet, a mianowicie słuchać Przykazanie 10 marca: 5; Dan 9: 5 instrukcja, cesja, cesja, rozkaz, polecenie, nakaz, mandat, porządek, nakaz, recepty, rekwizycji on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie chronić każdy wszystkim, każde, każde, całość ??? on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania choroba który / którego / których do po-ołowiu Egipcjanin οὐχ przed nierównym oddechem do po-ołowiu na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) JA na, ponieważ, jak iść; być panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. uzdrawiać ty; twój / twoje (SG)
Wj:15:26 kai\ ei)=pen *)ea\n a)koE=| a)kou/sE|s tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= sou kai\ ta\ a)resta\ e)nanti/on au)tou= poiE/sE|s kai\ e)nOti/sE| tai=s e)ntolai=s au)tou= kai\ fula/XE|s pa/nta ta\ dikaiO/mata au)tou=, pa=san no/son, E(\n e)pE/gagon toi=s *ai)gupti/ois, ou)k e)pa/XO e)pi\ se/· e)gO\ ga/r ei)mi ku/rios o( i)O/meno/s se.
Wj:15:26 kai eipen ean akoE akusEs tEs fOnEs kyriu tu Teu su kai ta aresta enantion autu poiEsEs kai enOtisE tais entolais autu kai fylaXEs panta ta dikaiOmata autu, pasan noson, hEn epEgagon tois aigyptiois, uk epaXO epi se· egO gar eimi kyrios ho iOmenos se.
Wj:15:26 C VBI_AAI3S C N1_DSF VA_AAS2S RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_APN A1_APN P RD_GSM VA_AAS2S C VA_AMS2S RA_DPF N1A_DPF RD_GSM C VA_AAS2S A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSM A1S_ASF N2_ASF RR_ASF VBI_AAI3P RA_DPM N2_DPM D VF_FAI1S P RP_AS RP_NS x V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM V3_PMPNSM RP_AS
Wj:15:26 and also, even, namely to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] hearing to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely the pleasing in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same to do/make and also, even, namely to listen the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same and also, even, namely to guard every all, each, every, the whole of the ??? he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle disease who/whom/which to upon-lead the Egyptian οὐχ before rough breathing to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) I for since, as to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to heal you; your/yours(sg)
Wj:15:26 and he/she/it-SAY/TELL-ed if-ever hearing (dat) you(sg)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) pleasing ([Adj] nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) you(sg)-should-DO/MAKE and you(sg)-should-be-LISTEN-ed the (dat) precepts (dat) him/it/same (gen) and you(sg)-should-GUARD all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) him/it/same (gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) disease (acc) who/whom/which (acc) I-UPON-LEAD-ed, they-UPON-LEAD-ed the (dat) Egyptian ([Adj] dat) not I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I (nom) for I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while being-HEAL-ed (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Wj:15:26 Wj_15:26_1 Wj_15:26_2 Wj_15:26_3 Wj_15:26_4 Wj_15:26_5 Wj_15:26_6 Wj_15:26_7 Wj_15:26_8 Wj_15:26_9 Wj_15:26_10 Wj_15:26_11 Wj_15:26_12 Wj_15:26_13 Wj_15:26_14 Wj_15:26_15 Wj_15:26_16 Wj_15:26_17 Wj_15:26_18 Wj_15:26_19 Wj_15:26_20 Wj_15:26_21 Wj_15:26_22 Wj_15:26_23 Wj_15:26_24 Wj_15:26_25 Wj_15:26_26 Wj_15:26_27 Wj_15:26_28 Wj_15:26_29 Wj_15:26_30 Wj_15:26_31 Wj_15:26_32 Wj_15:26_33 Wj_15:26_34 Wj_15:26_35 Wj_15:26_36 Wj_15:26_37 Wj_15:26_38 Wj_15:26_39 Wj_15:26_40 Wj_15:26_41 Wj_15:26_42 Wj_15:26_43 Wj_15:26_44 Wj_15:26_45
Wj:15:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:15:27 καὶ ἤλθοσαν εἰς Αιλιμ, καὶ ἦσαν ἐκεῖ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων· παρενέβαλον δὲ ἐκεῖ παρὰ τὰ ὕδατα.
Wj:15:27 And they came to Aelim, and there were there twelve fountains of water, and seventy stems of palm-trees; and they encamped there by the waters. (Exodus 15:27 Brenton)
Wj:15:27 Potem przybyli do Elim, gdzie było dwanaście źródeł i siedemdziesiąt palm. Tutaj to rozbili namioty nad wodą. (Wj 15:27 BT_4)
Wj:15:27 Καὶ ἤλθοσαν εἰς Αιλιμ, καὶ ἦσαν ἐκεῖ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων· παρενέβαλον δὲ ἐκεῖ παρὰ τὰ ὕδατα.
Wj:15:27 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ δώ·δεκα/δεκα·δύο πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἑβδομή·κοντα   φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) δέ ἐκεῖ παρά ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Wj:15:27 a także, nawet, a mianowicie przyjść do (+ acc) - a także, nawet, a mianowicie być tam dwanaście wiosna woda a także, nawet, a mianowicie siedemdziesiąt - Data Palma; Fenicki; Miasto Palmy [Jerycha; zobacz DT. 34: 3, 2 Chr. z obozem zaś tam frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz woda
Wj:15:27 *kai\ E)/lTosan ei)s *ailim, kai\ E)=san e)kei= dO/deka pEgai\ u(da/tOn kai\ e(bdomE/konta stele/CHE foini/kOn· parene/balon de\ e)kei= para\ ta\ u(/data.
Wj:15:27 kai ElTosan eis ailim, kai Esan ekei dOdeka pEgai hydatOn kai hebdomEkonta steleCHE foinikOn· parenebalon de ekei para ta hydata.
Wj:15:27 C VBI_AAI3P P N_APM C V9_IAI3P D M N1_NPF N3T_GPN C M N3E_APN N3K_GPM VBI_AAI3P x D P RA_APN N3T_APN
Wj:15:27 and also, even, namely to come into (+acc) ć and also, even, namely to be there twelve spring water and also, even, namely seventy ć date palm; Phoenician; City of Palm Trees [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. to encamp δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] there frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the water
Wj:15:27 and they-COME-ed into (+acc)   and they-were there twelve springs (nom|voc) waters (gen) and seventy   date palms (gen); Phoenicians (gen); City of Palm Trees (nom|voc); purple-red ([Adj] gen) I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed Yet there frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) waters (nom|acc|voc)
Wj:15:27 Wj_15:27_1 Wj_15:27_2 Wj_15:27_3 Wj_15:27_4 Wj_15:27_5 Wj_15:27_6 Wj_15:27_7 Wj_15:27_8 Wj_15:27_9 Wj_15:27_10 Wj_15:27_11 Wj_15:27_12 Wj_15:27_13 Wj_15:27_14 Wj_15:27_15 Wj_15:27_16 Wj_15:27_17 Wj_15:27_18 Wj_15:27_19 Wj_15:27_20
Wj:15:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x