Zu(LXX):1:6 καὶ ἤρχοντο κρίσεις ἐξ ἄλλων πόλεων πρὸς αὐτούς.
Zu(LXX):1:6 These kept much at Joacim's house: and all that had any suits in law came unto them. (Susanna 1:6 Brenton)
Zu(LXX):1:6 Ludzie ci bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór sądowy, przychodzili do nich. (Daniel 13:6 BT_4)
Zu(LXX):1:6 καὶ ἤρχοντο κρίσεις ἐξ ἄλλων πόλεων πρὸς αὐτούς.
Zu(LXX):1:6 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κρίσις, -εως, ἡ ἐκ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) πόλις, -εως, ἡ πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić; by zaczynać się Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Inny Miasto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Zu(LXX):1:6 kai\ E)/rCHonto kri/seis e)X a)/llOn po/leOn pro\s au)tou/s.
Zu(LXX):1:6 kai ErCHonto kriseis eX allOn poleOn pros autus.
Zu(LXX):1:6 C V1I_IMI3P N3I_NPF P RD_GPF N3I_GPF P RD_APM
Zu(LXX):1:6 and also, even, namely to come; to begin judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit out of (+gen) ἐξ before vowels other city toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Zu(LXX):1:6 and they-were-being-COME-ed; they-were-being-BEGIN-ed judgments (acc, nom|voc) out of (+gen) other (gen) cities (gen) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Zu(LXX):1:6 Zu(LXX)_1:6_1 Zu(LXX)_1:6_2 Zu(LXX)_1:6_3 Zu(LXX)_1:6_4 Zu(LXX)_1:6_5 Zu(LXX)_1:6_6 Zu(LXX)_1:6_7 Zu(LXX)_1:6_8
Zu(LXX):1:6 x x x x x x x x
Zu(LXX):1:7(8) οὗτοι ἰδόντες γυναῖκα ἀστείαν τῷ εἴδει, γυναῖκα ἀδελφοῦ αὐτῶν ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὄνομα Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου γυναῖκα Ιωακιμ, περιπατοῦσαν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς τὸ δειλινὸν καὶ ἐπιθυμήσαντες αὐτῆς
Zu(LXX):1:7(8) Now when the people departed away at noon, Susanna went into her husband's garden to walk. (Susanna 1:7 Brenton) And the two elders saw her going in every day, and walking; so that their lust was inflamed toward her. (Susanna 1:8 Brenton)
Zu(LXX):1:7(8) Gdy zaś koło południa odchodzili ludzie, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. (Daniel 13:7 BT_4) Obaj starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę, i zaczęli jej pożądać. (Daniel 13:8 BT_4)
Zu(LXX):1:7(8) οὗτοι ἰδόντες γυναῖκα ἀστείαν τῷ εἴδει, γυναῖκα ἀδελφοῦ αὐτῶν ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὄνομα Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου γυναῖκα Ιωακιμ, περιπατοῦσαν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς τὸ δειλινὸν καὶ ἐπιθυμήσαντες αὐτῆς
Zu(LXX):1:7(8) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀστεῖος -α -ον ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό Σουσάννα, -ης, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καί ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:7(8) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kobiety/żona Uderzanie Zjawienie się {Wygląd} Kobiety/żona Brat On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Izrael Nazwisko {Imię} co do Susanna Córka Kobiety/żona By chodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Raj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. On/ona/to/to samo
Zu(LXX):1:7(8) ou(=toi i)do/ntes gunai=ka a)stei/an tO=| ei)/dei, gunai=ka a)delfou= au)tO=n e)k tO=n ui(O=n *israEl, o)/noma *sousannan Tugate/ra *CHelkiou gunai=ka *iOakim, peripatou=san e)n tO=| paradei/sO| tou= a)ndro\s au)tE=s to\ deilino\n kai\ e)piTumE/santes au)tE=s
Zu(LXX):1:7(8) hutoi idontes gynaika asteian tO eidei, gynaika adelfu autOn ek tOn hyiOn israEl, onoma susannan Tygatera CHelkiu gynaika iOakim, peripatusan en tO paradeisO tu andros autEs to deilinon kai epiTymEsantes autEs
Zu(LXX):1:7(8) RD_NPM VB_AAPNPM N3K_ASF A1A_ASF RA_DSN N3E_DSN N3K_ASF N2_GSM RD_GPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM N3M_ASN N_ASF N3_ASF N_GSM N3K_ASF N_GSM V2_PAPASF P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RD_GSF RA_ASN A1_ASN C VA_AAPNPM RD_GSF
Zu(LXX):1:7(8) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), woman/wife striking the appearance woman/wife brother he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the son Israel name with regard to Susanna daughter ć woman/wife ć to walk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same the ć and also, even, namely to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. he/she/it/same
Zu(LXX):1:7(8) these (nom) upon SEE-ing (nom|voc) woman/wife (acc) striking ([Adj] acc) the (dat) appearance (dat) woman/wife (acc) brother (gen) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) name (nom|acc|voc) Susanna (acc) daughter (acc) woman/wife (acc) while WALK-ing (acc) in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat) the (gen) man, husband (gen) her/it/same (gen) the (nom|acc) and upon DESIRE-ing (nom|voc) her/it/same (gen)
Zu(LXX):1:7(8) Zu(LXX)_1:7(8)_1 Zu(LXX)_1:7(8)_2 Zu(LXX)_1:7(8)_3 Zu(LXX)_1:7(8)_4 Zu(LXX)_1:7(8)_5 Zu(LXX)_1:7(8)_6 Zu(LXX)_1:7(8)_7 Zu(LXX)_1:7(8)_8 Zu(LXX)_1:7(8)_9 Zu(LXX)_1:7(8)_10 Zu(LXX)_1:7(8)_11 Zu(LXX)_1:7(8)_12 Zu(LXX)_1:7(8)_13 Zu(LXX)_1:7(8)_14 Zu(LXX)_1:7(8)_15 Zu(LXX)_1:7(8)_16 Zu(LXX)_1:7(8)_17 Zu(LXX)_1:7(8)_18 Zu(LXX)_1:7(8)_19 Zu(LXX)_1:7(8)_20 Zu(LXX)_1:7(8)_21 Zu(LXX)_1:7(8)_22 Zu(LXX)_1:7(8)_23 Zu(LXX)_1:7(8)_24 Zu(LXX)_1:7(8)_25 Zu(LXX)_1:7(8)_26 Zu(LXX)_1:7(8)_27 Zu(LXX)_1:7(8)_28 Zu(LXX)_1:7(8)_29 Zu(LXX)_1:7(8)_30 Zu(LXX)_1:7(8)_31
Zu(LXX):1:7(8) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:9 διέστρεψαν τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ ἐξέκλιναν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανὸν μηδὲ μνημονεύειν κριμάτων δικαίων.
Zu(LXX):1:9 And they perverted their own mind, and turned away their eyes, that they might not look unto heaven, nor remember just judgments. (Susanna 1:9 Brenton)
Zu(LXX):1:9 Zatracili swój rozsądek i odwrócili swe oczy, zaniedbując spoglądania ku Niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. (Daniel 13:9 BT_4)
Zu(LXX):1:9 διέστρεψαν τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ ἐξέκλιναν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανὸν μηδὲ μνημονεύειν κριμάτων δικαίων.
Zu(LXX):1:9 δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) κρίμα[τ], -ατος, τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Zu(LXX):1:9 Do ??? Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Oko On/ona/to/to samo Nie By widzieć Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By pamiętać Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Zu(LXX):1:9 die/strePSan to\n nou=n au)tO=n kai\ e)Xe/klinan tou\s o)fTalmou\s au)tO=n tou= mE\ ble/pein ei)s to\n ou)rano\n mEde\ mnEmoneu/ein krima/tOn dikai/On.
Zu(LXX):1:9 diestrePSan ton nun autOn kai eXeklinan tus ofTalmus autOn tu mE blepein eis ton uranon mEde mnEmoneuein krimatOn dikaiOn.
Zu(LXX):1:9 VAI_AAI3P RA_ASM N2C_ASM RD_GPM C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RD_GPM RA_GSN D V1_PAN P RA_ASM N2_ASM C V1_PAN N3M_GPN A1A_GPN
Zu(LXX):1:9 to ??? the nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind he/she/it/same and also, even, namely to recoil/avoid the eye he/she/it/same the not to see into (+acc) the sky/heaven μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to remember sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Zu(LXX):1:9 they-???-ed the (acc) nun; mind (acc) them/same (gen) and they-RECOIL/AVOID-ed the (acc) eyes (acc) them/same (gen) the (gen) not to-be-SEE-ing into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) neither/nor; Mede (voc) to-be-REMEMBER-ing sentences (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom)
Zu(LXX):1:9 Zu(LXX)_1:9_1 Zu(LXX)_1:9_2 Zu(LXX)_1:9_3 Zu(LXX)_1:9_4 Zu(LXX)_1:9_5 Zu(LXX)_1:9_6 Zu(LXX)_1:9_7 Zu(LXX)_1:9_8 Zu(LXX)_1:9_9 Zu(LXX)_1:9_10 Zu(LXX)_1:9_11 Zu(LXX)_1:9_12 Zu(LXX)_1:9_13 Zu(LXX)_1:9_14 Zu(LXX)_1:9_15 Zu(LXX)_1:9_16 Zu(LXX)_1:9_17 Zu(LXX)_1:9_18 Zu(LXX)_1:9_19
Zu(LXX):1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:10(11) καὶ ἀμφότεροι ἦσαν κατανενυγμένοι περὶ αὐτῆς, καὶ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ οὐ προσεποιεῖτο τὸ κακὸν τὸ ἔχον αὐτοὺς περὶ αὐτῆς, οὐδὲ ἡ γυνὴ ἔγνω τὸ πρᾶγμα τοῦτο.
Zu(LXX):1:10(11) And albeit they both were wounded with her love, yet durst not one shew another his grief. (Susanna 1:10 Brenton) For they were ashamed to declare their lust, that they desired to have to do with her. (Susanna 1:11 Brenton)
Zu(LXX):1:10(11) Obaj zostali opanowani tym pożądaniem, ale ukrywali wzajemnie przed sobą tę udrękę; (Daniel 13:10 BT_4) wstydzili się bowiem przyznać do swego pożądania, by z nią obcować. (Daniel 13:11 BT_4)
Zu(LXX):1:10(11) καὶ ἀμφότεροι ἦσαν κατανενυγμένοι περὶ αὐτῆς, καὶ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ οὐ προσεποιεῖτο τὸ κακὸν τὸ ἔχον αὐτοὺς περὶ αὐτῆς, οὐδὲ γυνὴ ἔγνω τὸ πρᾶγμα τοῦτο.
Zu(LXX):1:10(11) καί ἀμφότεροι -αι -α εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·ποιέω (προσ+ποι(ε)-, -, προσ+ποιη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὁ ἡ τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό περί αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Zu(LXX):1:10(11) I też, nawet, mianowicie Obaj By być Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Inny Inny ??? Przed przydechem mocnym By udawać {By pretendować} Niegodziwie by czynić źle By mieć On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Kobiety/żona By wiedzieć to jest rozpoznaj. Sprawa [zobacz pragmatyczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Zu(LXX):1:10(11) kai\ a)mfo/teroi E)=san katanenugme/noi peri\ au)tE=s, kai\ e(/teros tO=| e(te/rO| ou) prosepoiei=to to\ kako\n to\ e)/CHon au)tou\s peri\ au)tE=s, ou)de\ E( gunE\ e)/gnO to\ pra=gma tou=to.
Zu(LXX):1:10(11) kai amfoteroi Esan katanenygmenoi peri autEs, kai heteros tO heterO u prosepoieito to kakon to eCHon autus peri autEs, ude hE gynE egnO to pragma tuto.
Zu(LXX):1:10(11) C A1_NPM V9_IAI3P VM_XMPNPM P RD_GSF C A1A_NSM RA_DSM A1A_DSM D V2I_IMI3S RA_ASN A1_ASN RA_ASN V1_PAPASN RD_APM P RD_GSF C RA_NSF N3K_NSF VZI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
Zu(LXX):1:10(11) and also, even, namely both to be to ??? about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely other the other οὐχ before rough breathing to pretend the wickedly to do evil the to have he/she/it/same about (+acc,+gen) he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the woman/wife to know i.e. recognize. the matter [see pragmatic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Zu(LXX):1:10(11) and both (nom|voc) they-were having-been-???-ed (nom|voc) about (+acc,+gen) her/it/same (gen) and other (nom) the (dat) other (dat) not he/she/it-was-being-PRETEND-ed the (nom|acc) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) while HAVE-ing (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) about (+acc,+gen) her/it/same (gen) neither/nor the (nom) woman/wife (nom) he/she/it-KNOW-ed the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Zu(LXX):1:10(11) Zu(LXX)_1:10(11)_1 Zu(LXX)_1:10(11)_2 Zu(LXX)_1:10(11)_3 Zu(LXX)_1:10(11)_4 Zu(LXX)_1:10(11)_5 Zu(LXX)_1:10(11)_6 Zu(LXX)_1:10(11)_7 Zu(LXX)_1:10(11)_8 Zu(LXX)_1:10(11)_9 Zu(LXX)_1:10(11)_10 Zu(LXX)_1:10(11)_11 Zu(LXX)_1:10(11)_12 Zu(LXX)_1:10(11)_13 Zu(LXX)_1:10(11)_14 Zu(LXX)_1:10(11)_15 Zu(LXX)_1:10(11)_16 Zu(LXX)_1:10(11)_17 Zu(LXX)_1:10(11)_18 Zu(LXX)_1:10(11)_19 Zu(LXX)_1:10(11)_20 Zu(LXX)_1:10(11)_21 Zu(LXX)_1:10(11)_22 Zu(LXX)_1:10(11)_23 Zu(LXX)_1:10(11)_24 Zu(LXX)_1:10(11)_25 Zu(LXX)_1:10(11)_26
Zu(LXX):1:10(11) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:12 καὶ ὡς ἐγίνετο ὄρθρος, ἐρχόμενοι ἔκλεπτον ἀλλήλους σπεύδοντες, τίς φανήσεται αὐτῇ πρότερος καὶ λαλήσει πρὸς αὐτήν.
Zu(LXX):1:12 Yet they watched diligently from day to day to see her. (Susanna 1:12 Brenton)
Zu(LXX):1:12 Tak więc codziennie starali się usilnie ją zobaczyć. (Daniel 13:12 BT_4)
Zu(LXX):1:12 καὶ ὡς ἐγίνετο ὄρθρος, ἐρχόμενοι ἔκλεπτον ἀλλήλους σπεύδοντες, τίς φανήσεται αὐτῇ πρότερος καὶ λαλήσει πρὸς αὐτήν.
Zu(LXX):1:12 καί ὡς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὄρθρος, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) ἀλλήλων (gen. pl.) σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:12 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By stawać się stawaj się, zdarzaj się Świtaj By przychodzić By kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić Jeden inny Do ??? Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym On/ona/to/to samo Wcześniej I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Zu(LXX):1:12 kai\ O(s e)gi/neto o)/rTros, e)rCHo/menoi e)/klepton a)llE/lous speu/dontes, ti/s fanE/setai au)tE=| pro/teros kai\ lalE/sei pro\s au)tE/n.
Zu(LXX):1:12 kai hOs egineto orTros, erCHomenoi eklepton allElus speudontes, tis fanEsetai autE proteros kai lalEsei pros autEn.
Zu(LXX):1:12 C C V1I_IMI3S N2_NSM V1_PMPNPM V1I_IAI3P RD_APM V1_PAPNPM RI_NSM VD_FPI3S RD_DSF A1A_NSM C VF_FAI3S P RD_ASF
Zu(LXX):1:12 and also, even, namely as/like to become become, happen dawn to come to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch one another to ??? who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to appear look, shew, peer, seem, show he/she/it/same earlier and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Zu(LXX):1:12 and as/like he/she/it-was-being-BECOME-ed dawn (nom) while being-COME-ed (nom|voc) I-was-STEAL-ing, they-were-STEAL-ing one another (acc) while ???-ing (nom|voc) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-APPEAR-ed her/it/same (dat) earlier ([Adj] nom) and he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Zu(LXX):1:12 Zu(LXX)_1:12_1 Zu(LXX)_1:12_2 Zu(LXX)_1:12_3 Zu(LXX)_1:12_4 Zu(LXX)_1:12_5 Zu(LXX)_1:12_6 Zu(LXX)_1:12_7 Zu(LXX)_1:12_8 Zu(LXX)_1:12_9 Zu(LXX)_1:12_10 Zu(LXX)_1:12_11 Zu(LXX)_1:12_12 Zu(LXX)_1:12_13 Zu(LXX)_1:12_14 Zu(LXX)_1:12_15 Zu(LXX)_1:12_16
Zu(LXX):1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:13(14) καὶ ἰδοὺ αὕτη κατὰ τὸ εἰωθὸς περιεπάτει, καὶ ὁ εἷς τῶν πρεσβυτέρων ἐληλύθει, καὶ ἰδοὺ ὁ ἕτερος παρεγένετο, καὶ εἷς τὸν ἕτερον ἀνέκρινε λέγων Τί σὺ οὕτως ὄρθρου ἐξῆλθες οὐ παραλαβών με; καὶ ἐξωμολογήσαντο πρὸς ἀλλήλους ἑκάτερος τὴν ὀδύνην αὐτοῦ.
Zu(LXX):1:13(14) And the one said to the other, Let us now go home: for it is dinner time. (Susanna 1:13 Brenton) So when they were gone out, they parted the one from the other, and turning back again they came to the same place; and after that they had asked one another the cause, they acknowledged their lust: then appointed they a time both together, when they might find her alone. (Susanna 1:14 Brenton)
Zu(LXX):1:13(14) Pewnego razu powiedział jeden do drugiego: «Wracajmy do domu, bo już pora obiadowa». Rozeszli się więc każdy w swoją stronę. (Daniel 13:13 BT_4) Obaj jednak zawrócili z drogi i spotkali się na tym samym miejscu. Dopytując się wzajemnie o przyczynę powrotu, przyznali się do swej żądzy. Wtedy omówili wspólnie porę, kiedy będą mogli Zuzannę spotkać samą. (Daniel 13:14 BT_4)
Zu(LXX):1:13(14) καὶ ἰδοὺ αὕτη κατὰ τὸ εἰωθὸς περιεπάτει, καὶ εἷς τῶν πρεσβυτέρων ἐληλύθει, καὶ ἰδοὺ ἕτερος παρεγένετο, καὶ εἷς τὸν ἕτερον ἀνέκρινε λέγων Τί σὺ οὕτως ὄρθρου ἐξῆλθες οὐ παραλαβών με; καὶ ἐξωμολογήσαντο πρὸς ἀλλήλους ἑκάτερος τὴν ὀδύνην αὐτοῦ.
Zu(LXX):1:13(14) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο κατά ὁ ἡ τό εἴωθα a.k.a. ἔθω (-, -, -, ειωθ·[κ]-, -, -) περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀνα·κρίνω (ανα+κριν-, -, ανα+κριν·[σ]-, -, -, ανα+κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὕτως/οὕτω ὄρθρος, -ου, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) πρός ἀλλήλων (gen. pl.) ἑκάτερος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:13(14) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By robić zwyczajowy By chodzić I też, nawet, mianowicie Jeden Starszy By przychodzić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Inny By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie Jeden Inny By brać w ogień krzyżowych pytań By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Świtaj By wychodzić ??? Przed przydechem mocnym By zagarniać Ja I też, nawet, mianowicie By przyznawać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeden inny Każdy (dwu) Ból On/ona/to/to samo
Zu(LXX):1:13(14) kai\ i)dou\ au(/tE kata\ to\ ei)OTo\s periepa/tei, kai\ o( ei(=s tO=n presbute/rOn e)lElu/Tei, kai\ i)dou\ o( e(/teros parege/neto, kai\ ei(=s to\n e(/teron a)ne/krine le/gOn *ti/ su\ ou(/tOs o)/rTrou e)XE=lTes ou) paralabO/n me; kai\ e)XOmologE/santo pro\s a)llE/lous e(ka/teros tE\n o)du/nEn au)tou=.
Zu(LXX):1:13(14) kai idu hautE kata to eiOTos periepatei, kai ho heis tOn presbyterOn elElyTei, kai idu ho heteros paregeneto, kai heis ton heteron anekrine legOn ti sy hutOs orTru eXElTes u paralabOn me; kai eXOmologEsanto pros allElus hekateros tEn odynEn autu.
Zu(LXX):1:13(14) C VB_AMD2S RD_NSF P RA_ASN VX_XAPASN V2I_IAI3S C RA_NSM M_NSM RA_GPM N2_GPM VXI_YAI3S C VB_AMD2S RA_NSM A1A_NSM VBI_AMI3S C M_NSM RA_ASN A1A_ASN VAI_AAI3S V1_PAPNSM RI_ASN RP_NS D N2_GSM VBI_AAI2S D VB_AAPNSM RP_AS C VAI_AMI3P P RD_APM A1A_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Zu(LXX):1:13(14) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to make customary to walk and also, even, namely the one the elder to come and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the other to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near and also, even, namely one the other to cross-examine to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] dawn to come out οὐχ before rough breathing to take along I and also, even, namely to confess toward (+acc,+gen,+dat) one another each (of two) the pain he/she/it/same
Zu(LXX):1:13(14) and be-you(sg)-SEE-ed! this (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) having MAKE-ed-CUSTOMARY (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-WALK-ing and the (nom) one (nom) the (gen) elder ([Adj] gen) he/she/it-had-COME-ed and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) other (nom) he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING and one (nom) the (acc) other (acc, nom|acc) he/she/it-was-CROSS-EXAMINE-ing, he/she/it-CROSS-EXAMINE-ed while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) thusly/like this dawn (gen) you(sg)-COME-ed-OUT not upon TAKE-ing-ALONG (nom) me (acc) and they-were-CONFESS-ed toward (+acc,+gen,+dat) one another (acc) each (of two) (nom) the (acc) pain (acc) him/it/same (gen)
Zu(LXX):1:13(14) Zu(LXX)_1:13(14)_1 Zu(LXX)_1:13(14)_2 Zu(LXX)_1:13(14)_3 Zu(LXX)_1:13(14)_4 Zu(LXX)_1:13(14)_5 Zu(LXX)_1:13(14)_6 Zu(LXX)_1:13(14)_7 Zu(LXX)_1:13(14)_8 Zu(LXX)_1:13(14)_9 Zu(LXX)_1:13(14)_10 Zu(LXX)_1:13(14)_11 Zu(LXX)_1:13(14)_12 Zu(LXX)_1:13(14)_13 Zu(LXX)_1:13(14)_14 Zu(LXX)_1:13(14)_15 Zu(LXX)_1:13(14)_16 Zu(LXX)_1:13(14)_17 Zu(LXX)_1:13(14)_18 Zu(LXX)_1:13(14)_19 Zu(LXX)_1:13(14)_20 Zu(LXX)_1:13(14)_21 Zu(LXX)_1:13(14)_22 Zu(LXX)_1:13(14)_23 Zu(LXX)_1:13(14)_24 Zu(LXX)_1:13(14)_25 Zu(LXX)_1:13(14)_26 Zu(LXX)_1:13(14)_27 Zu(LXX)_1:13(14)_28 Zu(LXX)_1:13(14)_29 Zu(LXX)_1:13(14)_30 Zu(LXX)_1:13(14)_31 Zu(LXX)_1:13(14)_32 Zu(LXX)_1:13(14)_33 Zu(LXX)_1:13(14)_34 Zu(LXX)_1:13(14)_35 Zu(LXX)_1:13(14)_36 Zu(LXX)_1:13(14)_37 Zu(LXX)_1:13(14)_38 Zu(LXX)_1:13(14)_39 Zu(LXX)_1:13(14)_40
Zu(LXX):1:13(14) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:19 καὶ εἶπεν εἷς τῷ ἑτέρῳ Πορευθῶμεν πρὸς αὐτήν· καὶ συνθέμενοι προσήλθοσαν αὐτῇ καὶ ἐξεβιάζοντο αὐτήν.
Zu(LXX):1:19 Now when the maids were gone forth, the two elders rose up, and ran unto her, saying, (Susanna 1:19 Brenton)
Zu(LXX):1:19 Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli do niej (Daniel 13:19 BT_4)
Zu(LXX):1:19 καὶ εἶπεν εἷς τῷ ἑτέρῳ Πορευθῶμεν πρὸς αὐτήν· καὶ συνθέμενοι προσήλθοσαν αὐτῇ καὶ ἐξεβιάζοντο αὐτήν.
Zu(LXX):1:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τίθημι (-, -, συν+θη·κ- or 2nd ath. συν+θ(ε)-, -, συν+τεθει-, -) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeden Inny By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zgadzać się niech montuje, decyduj się, decyduj się, wyrażaj zgodę do By nadchodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Zu(LXX):1:19 kai\ ei)=pen ei(=s tO=| e(te/rO| *poreuTO=men pro\s au)tE/n· kai\ sunTe/menoi prosE/lTosan au)tE=| kai\ e)Xebia/DZonto au)tE/n.
Zu(LXX):1:19 kai eipen heis tO heterO poreuTOmen pros autEn· kai synTemenoi prosElTosan autE kai eXebiaDZonto autEn.
Zu(LXX):1:19 C VBI_AAI3S M_NSM RA_DSM A1A_DSM VC_APS1P P RD_ASF C VT_XMPNPM VBI_AAI3P RD_DSF C V1I_IMI3P RD_ASF
Zu(LXX):1:19 and also, even, namely to say/tell one the other to go toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to agree put together, resolve, determine, assent to to approach he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same
Zu(LXX):1:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed one (nom) the (dat) other (dat) we-should-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and upon being-AGREE-ed (nom|voc) they-APPROACH-ed her/it/same (dat) and her/it/same (acc)
Zu(LXX):1:19 Zu(LXX)_1:19_1 Zu(LXX)_1:19_2 Zu(LXX)_1:19_3 Zu(LXX)_1:19_4 Zu(LXX)_1:19_5 Zu(LXX)_1:19_6 Zu(LXX)_1:19_7 Zu(LXX)_1:19_8 Zu(LXX)_1:19_9 Zu(LXX)_1:19_10 Zu(LXX)_1:19_11 Zu(LXX)_1:19_12 Zu(LXX)_1:19_13 Zu(LXX)_1:19_14 Zu(LXX)_1:19_15
Zu(LXX):1:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:22 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ Ιουδαία Οἶδα ὅτι ἐὰν πράξω τοῦτο, θάνατός μοί ἐστι, καὶ ἐὰν μὴ πράξω, οὐκ ἐκφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶν·
Zu(LXX):1:22 Then Susanna sighed, and said, I am straitened on every side: for if I do this thing, it is death unto me: and if I do it not I cannot escape your hands. (Susanna 1:22 Brenton)
Zu(LXX):1:22 Westchnęła Zuzanna i powiedziała: «Jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć; jeżeli zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. (Daniel 13:22 BT_4)
Zu(LXX):1:22 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ιουδαία Οἶδα ὅτι ἐὰν πράξω τοῦτο, θάνατός μοί ἐστι, καὶ ἐὰν μὴ πράξω, οὐκ ἐκφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶν·
Zu(LXX):1:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο θάνατος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐάν (εἰ ἄν) μή πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Zu(LXX):1:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Judea [okolica z]; żydowski By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By działać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Śmierć Ja By być I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By działać ??? Przed przydechem mocnym Do poza uciekaj Ręka Ty
Zu(LXX):1:22 kai\ ei)=pen au)toi=s E( *ioudai/a *oi)=da o(/ti e)a\n pra/XO tou=to, Ta/nato/s moi/ e)sti, kai\ e)a\n mE\ pra/XO, ou)k e)kfeu/Xomai ta\s CHei=ras u(mO=n·
Zu(LXX):1:22 kai eipen autois hE iudaia oida hoti ean praXO tuto, Tanatos moi esti, kai ean mE praXO, uk ekfeuXomai tas CHeiras hymOn·
Zu(LXX):1:22 C VBI_AAI3S RD_DPM RA_NSF N1A_NSF VX_XAI1S C C VA_AAS1S RD_ASN N2_NSM RP_DS V9_PAI3S C C D VA_AAS1S D VF_FMI1S RA_APF N3_APF RP_GP
Zu(LXX):1:22 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the Judea [region of]; Jewish to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to act this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] death I to be and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to act οὐχ before rough breathing to out-flee the hand you
Zu(LXX):1:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) the (nom) Judea (nom|voc); Jewish ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) I-have-PERCEIVE-ed because/that if-ever I-will-ACT, I-should-ACT this (nom|acc) death (nom) me (dat) he/she/it-is and if-ever not I-will-ACT, I-should-ACT not I-will-be-OUT-FLEE-ed the (acc) hands (acc) you(pl) (gen)
Zu(LXX):1:22 Zu(LXX)_1:22_1 Zu(LXX)_1:22_2 Zu(LXX)_1:22_3 Zu(LXX)_1:22_4 Zu(LXX)_1:22_5 Zu(LXX)_1:22_6 Zu(LXX)_1:22_7 Zu(LXX)_1:22_8 Zu(LXX)_1:22_9 Zu(LXX)_1:22_10 Zu(LXX)_1:22_11 Zu(LXX)_1:22_12 Zu(LXX)_1:22_13 Zu(LXX)_1:22_14 Zu(LXX)_1:22_15 Zu(LXX)_1:22_16 Zu(LXX)_1:22_17 Zu(LXX)_1:22_18 Zu(LXX)_1:22_19 Zu(LXX)_1:22_20 Zu(LXX)_1:22_21 Zu(LXX)_1:22_22
Zu(LXX):1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:23 κάλλιον δέ με μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον κυρίου.
Zu(LXX):1:23 It is better for me to fall into your hands, and not do it, than to sin in the sight of the Lord. (Susanna 1:23 Brenton)
Zu(LXX):1:23 Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana». (Daniel 13:23 BT_4)
Zu(LXX):1:23 κάλλιον δέ με μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν ἁμαρτεῖν ἐνώπιον κυρίου.
Zu(LXX):1:23 καλλίον (Comp. Adv. of καλός); καλλίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος (Comp. of καλός) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἤ[1] ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Zu(LXX):1:23 rightlier; lepiej zaś Ja Nie By działać By spadać Do (+przyspieszenie) Ręka Ty Albo By grzeszyć W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Zu(LXX):1:23 ka/llion de/ me mE\ pra/Xasan e)mpesei=n ei)s ta\s CHei=ras u(mO=n E)\ a(martei=n e)nO/pion kuri/ou.
Zu(LXX):1:23 kallion de me mE praXasan empesein eis tas CHeiras hymOn E hamartein enOpion kyriu.
Zu(LXX):1:23 A3C_ASN x RP_AS D VA_AAPASF VB_AAN P RA_APF N3_APF RP_GP C VB_AAN D_P N2_GSM
Zu(LXX):1:23 rightlier; better δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I not to act to fall into (+acc) the hand you or to sin in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Zu(LXX):1:23 rightlier; better ([Adj] nom|acc|voc, voc) Yet me (acc) not upon ACT-ing (acc) to-will-FALL, to-FALL into (+acc) the (acc) hands (acc) you(pl) (gen) or to-SIN in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Zu(LXX):1:23 Zu(LXX)_1:23_1 Zu(LXX)_1:23_2 Zu(LXX)_1:23_3 Zu(LXX)_1:23_4 Zu(LXX)_1:23_5 Zu(LXX)_1:23_6 Zu(LXX)_1:23_7 Zu(LXX)_1:23_8 Zu(LXX)_1:23_9 Zu(LXX)_1:23_10 Zu(LXX)_1:23_11 Zu(LXX)_1:23_12 Zu(LXX)_1:23_13 Zu(LXX)_1:23_14
Zu(LXX):1:23 x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:28 Οἱ δὲ παράνομοι ἄνδρες ἀπέστρεψαν ἀπειλοῦντες ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐνεδρεύοντες ἵνα θανατώσουσιν αὐτήν· καὶ ἐλθόντες ἐπὶ τὴν συναγωγὴν τῆς πόλεως, οὗ παρῳκοῦσαν, καὶ συνήδρευσαν οἱ ὄντες ἐκεῖ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ·
Zu(LXX):1:28 And it came to pass the next day, when the people were assembled to her husband Joacim, the two elders came also full of mischievous imagination against Susanna to put her to death; (Susanna 1:28 Brenton)
Zu(LXX):1:28 Następnego dnia, gdy zebrał się lud u jej męża Joakima, przybyli dwaj starcy pełni niegodziwych zamiarów przeciw Zuzannie, by ją wydać na śmierć. (Daniel 13:28 BT_4)
Zu(LXX):1:28 Οἱ δὲ παράνομοι ἄνδρες ἀπέστρεψαν ἀπειλοῦντες ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐνεδρεύοντες ἵνα θανατώσουσιν αὐτήν· καὶ ἐλθόντες ἐπὶ τὴν συναγωγὴν τῆς πόλεως, οὗ παρῳκοῦσαν, καὶ συνήδρευσαν οἱ ὄντες ἐκεῖ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ·
Zu(LXX):1:28 ὁ ἡ τό δέ παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπειλέω (απειλ(ε)-, απειλη·σ-, απειλη·σ-, -, -, απειλη·θ-) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ἵνα θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Zu(LXX):1:28 zaś By być na zewnątrz prawa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By odwracać się od By zagrażać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By czatować żeby / ażeby / bo By zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zebranie Miasto Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie By być Tam Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael
Zu(LXX):1:28 *oi( de\ para/nomoi a)/ndres a)pe/strePSan a)peilou=ntes e)n e(autoi=s kai\ e)nedreu/ontes i(/na TanatO/sousin au)tE/n· kai\ e)lTo/ntes e)pi\ tE\n sunagOgE\n tE=s po/leOs, ou(= parO|kou=san, kai\ sunE/dreusan oi( o)/ntes e)kei= pa/ntes oi( ui(oi\ *israEl·
Zu(LXX):1:28 hoi de paranomoi andres apestrePSan apeiluntes en heautois kai enedreuontes hina TanatOsusin autEn· kai elTontes epi tEn synagOgEn tEs poleOs, hu parOkusan, kai synEdreusan hoi ontes ekei pantes hoi hyioi israEl·
Zu(LXX):1:28 RA_NPM x A1B_NPM N3_NPM VAI_AAI3P V2_PAPNPM P RD_DPM C V1_PAPNPM C VA_AAS3P RD_ASF C VB_AAPNPM P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF D V2_IAI3P C VAI_AAI3P RA_NPM V9_PAPNPM D A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM
Zu(LXX):1:28 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be outside the law man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to turn away from to threaten in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves and also, even, namely to lie in wait so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to put to death he/she/it/same and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gathering the city where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) and also, even, namely ć the to be there every all, each, every, the whole of the son Israel
Zu(LXX):1:28 the (nom) Yet he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) men, husbands (nom|voc) they-TURN-ed-AWAY-FROM while THREATEN-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) selves (dat) and while LIE-ing-IN-WAIT (nom|voc) so that / in order to /because they-will-PUT-TO-DEATH, going-to-PUT (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) and upon COME-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gathering (acc) the (gen) city (gen) where; who/whom/which (gen) they-were-DWELL-ing--NEAR and the (nom) while being (nom|voc) there all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl)
Zu(LXX):1:28 Zu(LXX)_1:28_1 Zu(LXX)_1:28_2 Zu(LXX)_1:28_3 Zu(LXX)_1:28_4 Zu(LXX)_1:28_5 Zu(LXX)_1:28_6 Zu(LXX)_1:28_7 Zu(LXX)_1:28_8 Zu(LXX)_1:28_9 Zu(LXX)_1:28_10 Zu(LXX)_1:28_11 Zu(LXX)_1:28_12 Zu(LXX)_1:28_13 Zu(LXX)_1:28_14 Zu(LXX)_1:28_15 Zu(LXX)_1:28_16 Zu(LXX)_1:28_17 Zu(LXX)_1:28_18 Zu(LXX)_1:28_19 Zu(LXX)_1:28_20 Zu(LXX)_1:28_21 Zu(LXX)_1:28_22 Zu(LXX)_1:28_23 Zu(LXX)_1:28_24 Zu(LXX)_1:28_25 Zu(LXX)_1:28_26 Zu(LXX)_1:28_27 Zu(LXX)_1:28_28 Zu(LXX)_1:28_29 Zu(LXX)_1:28_30 Zu(LXX)_1:28_31
Zu(LXX):1:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:29 καὶ ἀναστάντες οἱ δύο πρεσβύτεροι καὶ κριταὶ εἶπαν Ἀποστείλατε ἐπὶ Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου, ἥτις ἐστὶ γυνὴ Ιωακιμ· οἱ δὲ εὐθέως ἐκάλεσαν αὐτήν.
Zu(LXX):1:29 And said before the people, Send for Susanna, the daughter of Chelcias, Joacim's wife. And so they sent. (Susanna 1:29 Brenton)
Zu(LXX):1:29 Powiedzieli więc do ludu: «Poślijcie po Zuzannę, córkę Chilkiasza, która jest żoną Joakima». Zawołano ją. (Daniel 13:29 BT_4)
Zu(LXX):1:29 καὶ ἀναστάντες οἱ δύο πρεσβύτεροι καὶ κριταὶ εἶπαν Ἀποστείλατε ἐπὶ Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου, ἥτις ἐστὶ γυνὴ Ιωακιμ· οἱ δὲ εὐθέως ἐκάλεσαν αὐτήν.
Zu(LXX):1:29 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί κριτής, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπί Σουσάννα, -ης, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό δέ εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:29 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Dwa Starszy I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] By mówić/opowiadaj zamawiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Susanna Córka Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By być Kobiety/żona zaś Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo
Zu(LXX):1:29 kai\ a)nasta/ntes oi( du/o presbu/teroi kai\ kritai\ ei)=pan *)apostei/late e)pi\ *sousannan Tugate/ra *CHelkiou, E(/tis e)sti\ gunE\ *iOakim· oi( de\ eu)Te/Os e)ka/lesan au)tE/n.
Zu(LXX):1:29 kai anastantes hoi dyo presbyteroi kai kritai eipan aposteilate epi susannan Tygatera CHelkiu, hEtis esti gynE iOakim· hoi de euTeOs ekalesan autEn.
Zu(LXX):1:29 C VH_AAPNPM RA_NPM M_NDM N2_NPM C N1M_NPM VAI_AAI3P VA_AAD2P P N_ASF N3_ASF N_GSM RX_NSF V9_PAI3S N3K_NSF N_GSM RA_NPM x D VAI_AAI3P RD_ASF
Zu(LXX):1:29 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the two elder and also, even, namely judge [see critic] to say/tell to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Susanna daughter ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to be woman/wife ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] at once outright; straight to call call he/she/it/same
Zu(LXX):1:29 and upon STand-ing-UP (nom|voc) the (nom) two (nom, acc, gen) elder ([Adj] nom|voc) and judges (nom|voc) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) do-ORDER FORTH-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) Susanna (acc) daughter (acc) Χελκιου who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-is woman/wife (nom) Ιωακιμ the (nom) Yet at once; straight ([Adj] gen) they-CALL-ed her/it/same (acc)
Zu(LXX):1:29 Zu(LXX)_1:29_1 Zu(LXX)_1:29_2 Zu(LXX)_1:29_3 Zu(LXX)_1:29_4 Zu(LXX)_1:29_5 Zu(LXX)_1:29_6 Zu(LXX)_1:29_7 Zu(LXX)_1:29_8 Zu(LXX)_1:29_9 Zu(LXX)_1:29_10 Zu(LXX)_1:29_11 Zu(LXX)_1:29_12 Zu(LXX)_1:29_13 Zu(LXX)_1:29_14 Zu(LXX)_1:29_15 Zu(LXX)_1:29_16 Zu(LXX)_1:29_17 Zu(LXX)_1:29_18 Zu(LXX)_1:29_19 Zu(LXX)_1:29_20 Zu(LXX)_1:29_21 Zu(LXX)_1:29_22
Zu(LXX):1:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:30 ὡς δὲ παρεγενήθη ἡ γυνὴ σὺν τῷ πατρὶ ἑαυτῆς καὶ τῇ μητρί, καὶ οἱ παῖδες καὶ αἱ παιδίσκαι αὐτῆς ὄντες τὸν ἀριθμὸν πεντακόσιοι παρεγένοντο καὶ τὰ παιδία Σουσαννας τέσσαρα·
Zu(LXX):1:30 So she came with her father and mother, her children, and all her kindred. (Susanna 1:30 Brenton)
Zu(LXX):1:30 Przyszła więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi. (Daniel 13:30 BT_4)
Zu(LXX):1:30 ὡς δὲ παρεγενήθη γυνὴ σὺν τῷ πατρὶ ἑαυτῆς καὶ τῇ μητρί, καὶ οἱ παῖδες καὶ αἱ παιδίσκαι αὐτῆς ὄντες τὸν ἀριθμὸν πεντακόσιοι παρεγένοντο καὶ τὰ παιδία Σουσαννας τέσσαρα·
Zu(LXX):1:30 ὡς δέ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ πεντα·κόσιοι -αι -α παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
Zu(LXX):1:30 Jak/jak zaś By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Kobiety/żona Razem z/włączając (+dat) Ojciec; ojczyzna Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Matka I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna On/ona/to/to samo By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Pięćset By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie Dziecko Cztery
Zu(LXX):1:30 O(s de\ paregenE/TE E( gunE\ su\n tO=| patri\ e(autE=s kai\ tE=| mEtri/, kai\ oi( pai=des kai\ ai( paidi/skai au)tE=s o)/ntes to\n a)riTmo\n pentako/sioi parege/nonto kai\ ta\ paidi/a *sousannas te/ssara·
Zu(LXX):1:30 hOs de paregenETE hE gynE syn tO patri heautEs kai tE mEtri, kai hoi paides kai hai paidiskai autEs ontes ton ariTmon pentakosioi paregenonto kai ta paidia susannas tessara·
Zu(LXX):1:30 C x VCI_API3S RA_NSF N3K_NSF P RA_DSM N3_DSM RD_GSF C RA_DSF N3_DSF C RA_NPM N3D_NPM C RA_NPF N1_NPF RD_GSF V9_PAPNPM RA_ASM N2_ASM A1A_NPM VBI_AMI3P C RA_APN N2N_APN N_GSF A3_APN
Zu(LXX):1:30 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the woman/wife together with/including (+dat) the father; fatherland self /our-/your-/themselves and also, even, namely the mother and also, even, namely the child/servant and also, even, namely the slave girl he/she/it/same to be the number [see arithmetic] five hundred to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near and also, even, namely the child ć four
Zu(LXX):1:30 as/like Yet he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING the (nom) woman/wife (nom) together with/including (+dat) the (dat) father (dat); fatherland (voc) self (gen) and the (dat) mother (dat) and the (nom) children/servants (nom|voc) and the (nom) slave girls (nom|voc) her/it/same (gen) while being (nom|voc) the (acc) number (acc) five hundred (nom|voc) they-were-COME-ed-INTO-BEING and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) Σουσαννας four (nom|acc)
Zu(LXX):1:30 Zu(LXX)_1:30_1 Zu(LXX)_1:30_2 Zu(LXX)_1:30_3 Zu(LXX)_1:30_4 Zu(LXX)_1:30_5 Zu(LXX)_1:30_6 Zu(LXX)_1:30_7 Zu(LXX)_1:30_8 Zu(LXX)_1:30_9 Zu(LXX)_1:30_10 Zu(LXX)_1:30_11 Zu(LXX)_1:30_12 Zu(LXX)_1:30_13 Zu(LXX)_1:30_14 Zu(LXX)_1:30_15 Zu(LXX)_1:30_16 Zu(LXX)_1:30_17 Zu(LXX)_1:30_18 Zu(LXX)_1:30_19 Zu(LXX)_1:30_20 Zu(LXX)_1:30_21 Zu(LXX)_1:30_22 Zu(LXX)_1:30_23 Zu(LXX)_1:30_24 Zu(LXX)_1:30_25 Zu(LXX)_1:30_26 Zu(LXX)_1:30_27 Zu(LXX)_1:30_28 Zu(LXX)_1:30_29
Zu(LXX):1:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:31 ἦν δὲ ἡ γυνὴ τρυφερὰ σφόδρα.
Zu(LXX):1:31 Now Susanna was a very delicate woman, and beauteous to behold. (Susanna 1:31 Brenton)
Zu(LXX):1:31 Była zaś Zuzanna delikatna i bardzo piękna. (Daniel 13:31 BT_4)
Zu(LXX):1:31 ἦν δὲ γυνὴ τρυφερὰ σφόδρα.
Zu(LXX):1:31 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σφόδρα
Zu(LXX):1:31 By być zaś Kobiety/żona Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Zu(LXX):1:31 E)=n de\ E( gunE\ trufera\ sfo/dra.
Zu(LXX):1:31 En de hE gynE tryfera sfodra.
Zu(LXX):1:31 V9_IAI3S x RA_NSF N3K_NSF A1A_NSF D
Zu(LXX):1:31 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the woman/wife ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Zu(LXX):1:31 he/she/it-was Yet the (nom) woman/wife (nom) vehement,
Zu(LXX):1:31 Zu(LXX)_1:31_1 Zu(LXX)_1:31_2 Zu(LXX)_1:31_3 Zu(LXX)_1:31_4 Zu(LXX)_1:31_5 Zu(LXX)_1:31_6
Zu(LXX):1:31 x x x x x x
Zu(LXX):1:32 καὶ προσέταξαν οἱ παράνομοι ἀποκαλύψαι αὐτήν, ἵνα ἐμπλησθῶσι κάλλους ἐπιθυμίας αὐτῆς·
Zu(LXX):1:32 And these wicked men commanded to uncover her face, (for she was covered) that they might be filled with her beauty. (Susanna 1:32 Brenton)
Zu(LXX):1:32 Ponieważ była zasłonięta, przeniewiercy kazali jej zdjąć zasłonę, by nasycić się jej pięknością. (Daniel 13:32 BT_4)
Zu(LXX):1:32 καὶ προσέταξαν οἱ παράνομοι ἀποκαλύψαι αὐτήν, ἵνα ἐμπλησθῶσι κάλλους ἐπιθυμίας αὐτῆς·
Zu(LXX):1:32 καί προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἐπι·θυμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:32 I też, nawet, mianowicie By dawać dyrektywę By być na zewnątrz prawa By odkrywać się/objawiaj On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc On/ona/to/to samo
Zu(LXX):1:32 kai\ prose/taXan oi( para/nomoi a)pokalu/PSai au)tE/n, i(/na e)mplEsTO=si ka/llous e)piTumi/as au)tE=s·
Zu(LXX):1:32 kai prosetaXan hoi paranomoi apokalyPSai autEn, hina emplEsTOsi kallus epiTymias autEs·
Zu(LXX):1:32 C VAI_AAI3P RA_NPM A1B_NPM VA_AAN RD_ASF C VS_APS3P N3E_GSN N1A_APF RD_GSF
Zu(LXX):1:32 and also, even, namely to give a directive the to be outside the law to uncover/reveal he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to satisfy fill up ć desire lust, appetite, yearning he/she/it/same
Zu(LXX):1:32 and they-GIVE-ed-A-DIRECTIVE the (nom) he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) to-UNCOVER/REVEAL, be-you(sg)-UNCOVER/REVEAL-ed!, he/she/it-happens-to-UNCOVER/REVEAL (opt) her/it/same (acc) so that / in order to /because they-should-be-SATISFY-ed desire (gen), desires (acc) her/it/same (gen)
Zu(LXX):1:32 Zu(LXX)_1:32_1 Zu(LXX)_1:32_2 Zu(LXX)_1:32_3 Zu(LXX)_1:32_4 Zu(LXX)_1:32_5 Zu(LXX)_1:32_6 Zu(LXX)_1:32_7 Zu(LXX)_1:32_8 Zu(LXX)_1:32_9 Zu(LXX)_1:32_10 Zu(LXX)_1:32_11
Zu(LXX):1:32 x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:33 καὶ ἐκλαίοσαν οἱ παρ’ αὐτῆς πάντες καὶ ὅσοι αὐτὴν ᾔδεισαν πάντες.
Zu(LXX):1:33 Therefore her friends and all that saw her wept. (Susanna 1:33 Brenton)
Zu(LXX):1:33 Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. (Daniel 13:33 BT_4)
Zu(LXX):1:33 καὶ ἐκλαίοσαν οἱ παρ’ αὐτῆς πάντες καὶ ὅσοι αὐτὴν ᾔδεισαν πάντες.
Zu(LXX):1:33 καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὅσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Zu(LXX):1:33 I też, nawet, mianowicie By płakać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak On/ona/to/to samo By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Zu(LXX):1:33 kai\ e)klai/osan oi( par’ au)tE=s pa/ntes kai\ o(/soi au)tE\n E)/|deisan pa/ntes.
Zu(LXX):1:33 kai eklaiosan hoi par’ autEs pantes kai hosoi autEn Edeisan pantes.
Zu(LXX):1:33 C V1_IAI3S RA_NPM P RD_GSF A3_NPM C A1_NPM RD_ASF VX_YAI3P A3_NPM
Zu(LXX):1:33 and also, even, namely to weep the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same every all, each, every, the whole of and also, even, namely as much/many as he/she/it/same to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with every all, each, every, the whole of
Zu(LXX):1:33 and they-were-WEEP-ing the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) all (nom|voc) and as much/many as (nom) her/it/same (acc) they-had-PERCEIVE-ed all (nom|voc)
Zu(LXX):1:33 Zu(LXX)_1:33_1 Zu(LXX)_1:33_2 Zu(LXX)_1:33_3 Zu(LXX)_1:33_4 Zu(LXX)_1:33_5 Zu(LXX)_1:33_6 Zu(LXX)_1:33_7 Zu(LXX)_1:33_8 Zu(LXX)_1:33_9 Zu(LXX)_1:33_10 Zu(LXX)_1:33_11
Zu(LXX):1:33 x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:34 ἀναστάντες δὲ οἱ πρεσβύτεροι καὶ κριταὶ ἐπέθηκαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς·
Zu(LXX):1:34 Then the two elders stood up in the midst of the people, and laid their hands upon her head. (Susanna 1:34 Brenton)
Zu(LXX):1:34 Dwaj sędziowie powstawszy włożyli ręce na jej głowę. (Daniel 13:34 BT_4)
Zu(LXX):1:34 ἀναστάντες δὲ οἱ πρεσβύτεροι καὶ κριταὶ ἐπέθηκαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς·
Zu(LXX):1:34 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί κριτής, -οῦ, ὁ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:34 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych zaś Starszy I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] By umieszczać dalej Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo
Zu(LXX):1:34 a)nasta/ntes de\ oi( presbu/teroi kai\ kritai\ e)pe/TEkan ta\s CHei=ras au)tO=n e)pi\ tE=s kefalE=s au)tE=s·
Zu(LXX):1:34 anastantes de hoi presbyteroi kai kritai epeTEkan tas CHeiras autOn epi tEs kefalEs autEs·
Zu(LXX):1:34 VH_AAPNPM x RA_NPM A1A_NPMC C N1M_NPM VAI_AAI3P RA_APF N3_APF RD_GPM P RA_GSF N1_GSF RD_GSF
Zu(LXX):1:34 to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the elder and also, even, namely judge [see critic] to place on the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same
Zu(LXX):1:34 upon STand-ing-UP (nom|voc) Yet the (nom) elder ([Adj] nom|voc) and judges (nom|voc) they-PLACE ON-ed the (acc) hands (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) head (gen) her/it/same (gen)
Zu(LXX):1:34 Zu(LXX)_1:34_1 Zu(LXX)_1:34_2 Zu(LXX)_1:34_3 Zu(LXX)_1:34_4 Zu(LXX)_1:34_5 Zu(LXX)_1:34_6 Zu(LXX)_1:34_7 Zu(LXX)_1:34_8 Zu(LXX)_1:34_9 Zu(LXX)_1:34_10 Zu(LXX)_1:34_11 Zu(LXX)_1:34_12 Zu(LXX)_1:34_13 Zu(LXX)_1:34_14
Zu(LXX):1:34 x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:35 ἡ δὲ καρδία αὐτῆς ἐπεποίθει ἐπὶ κυρίῳ τῷ θεῷ αὐτῆς, καὶ ἀνακύψασα ἔκλαυσεν ἐν ἑαυτῇ λέγουσα
Zu(LXX):1:35 And she weeping looked up toward heaven: for her heart trusted in the Lord. (Susanna 1:35 Brenton)
Zu(LXX):1:35 Ona zaś płacząc spoglądała ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu. (Daniel 13:35 BT_4)
Zu(LXX):1:35 δὲ καρδία αὐτῆς ἐπεποίθει ἐπὶ κυρίῳ τῷ θεῷ αὐτῆς, καὶ ἀνακύψασα ἔκλαυσεν ἐν ἑαυτῇ λέγουσα
Zu(LXX):1:35 ὁ ἡ τό δέ καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·κύπτω (-, -, ανα+κυψ-, -, -, -) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Zu(LXX):1:35 zaś Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie-by kłaniać się podniesienie od schylania się By płakać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie By mówić/opowiadaj
Zu(LXX):1:35 E( de\ kardi/a au)tE=s e)pepoi/Tei e)pi\ kuri/O| tO=| TeO=| au)tE=s, kai\ a)naku/PSasa e)/klausen e)n e(autE=| le/gousa
Zu(LXX):1:35 hE de kardia autEs epepoiTei epi kyriO tO TeO autEs, kai anakyPSasa eklausen en heautE legusa
Zu(LXX):1:35 RA_NSF x N1A_NSF RD_GSF VXI_YAI3S P N2_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSF C VA_AAPNSF VAI_AAI3S P RD_DSF V1_PAPNSF
Zu(LXX):1:35 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to un-bow rise from stooping to weep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves to say/tell
Zu(LXX):1:35 the (nom) Yet heart (nom|voc) her/it/same (gen) he/she/it-had-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) her/it/same (gen) and upon UN-BOW-ing (nom|voc) he/she/it-WEEP-ed in/among/by (+dat) self (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Zu(LXX):1:35 Zu(LXX)_1:35_1 Zu(LXX)_1:35_2 Zu(LXX)_1:35_3 Zu(LXX)_1:35_4 Zu(LXX)_1:35_5 Zu(LXX)_1:35_6 Zu(LXX)_1:35_7 Zu(LXX)_1:35_8 Zu(LXX)_1:35_9 Zu(LXX)_1:35_10 Zu(LXX)_1:35_11 Zu(LXX)_1:35_12 Zu(LXX)_1:35_13 Zu(LXX)_1:35_14 Zu(LXX)_1:35_15 Zu(LXX)_1:35_16
Zu(LXX):1:35 x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:35a Κύριε ὁ θεὸς ὁ αἰώνιος ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν, σὺ οἶδας ὅτι οὐκ ἐποίησα ἃ πονηρεύονται οἱ ἄνομοι οὗτοι ἐπ’ ἐμοί. καὶ εἰσήκουσε κύριος τῆς δεήσεως αὐτῆς.
Zu(LXX):1:35a
Zu(LXX):1:35a
Zu(LXX):1:35a Κύριε θεὸς αἰώνιος εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν, σὺ οἶδας ὅτι οὐκ ἐποίησα πονηρεύονται οἱ ἄνομοι οὗτοι ἐπ’ ἐμοί. καὶ εἰσήκουσε κύριος τῆς δεήσεως αὐτῆς.
Zu(LXX):1:35a κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρίν γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅς ἥ ὅ πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:35a Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wcześniejszy Ród On/ona/to/to samo Ty By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Kto/, który/, który Do źle Na zewnątrz prawa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Obrona On/ona/to/to samo
Zu(LXX):1:35a *ku/rie o( Teo\s o( ai)O/nios o( ei)dO\s ta\ pa/nta pri\n gene/seOs au)tO=n, su\ oi)=das o(/ti ou)k e)poi/Esa a(/ ponEreu/ontai oi( a)/nomoi ou(=toi e)p’ e)moi/. kai\ ei)sE/kouse ku/rios tE=s deE/seOs au)tE=s.
Zu(LXX):1:35a kyrie ho Teos ho aiOnios ho eidOs ta panta prin geneseOs autOn, sy oidas hoti uk epoiEsa ha ponEreuontai hoi anomoi hutoi ep’ emoi. kai eisEkuse kyrios tEs deEseOs autEs.
Zu(LXX):1:35a N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1B_NSM RA_NSM VX_XAPNSM RA_APN A3_APN D N3I_GSF RD_GPM RP_NS VX_XAI2S C D VAI_AAI1S RR_APN V1_PMI3P RA_NPM A1B_NPM RD_NPM P RP_DS C VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RD_GSF
Zu(LXX):1:35a lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the every all, each, every, the whole of prior lineage he/she/it/same you to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that οὐχ before rough breathing to do/make who/whom/which to evil the outside the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the plea he/she/it/same
Zu(LXX):1:35a lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (nom) aeonian ([Adj] nom) the (nom) having PERCEIVE-ed (nom) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) prior lineage (gen) them/same (gen) you(sg) (nom) you(sg)-have-PERCEIVE-ed because/that not I-DO/MAKE-ed who/whom/which (nom|acc) they-are-being-EVIL-ed the (nom) outside the law ([Adj] nom|voc) these (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and he/she/it-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) plea (gen) her/it/same (gen)
Zu(LXX):1:35a Zu(LXX)_1:35a_1 Zu(LXX)_1:35a_2 Zu(LXX)_1:35a_3 Zu(LXX)_1:35a_4 Zu(LXX)_1:35a_5 Zu(LXX)_1:35a_6 Zu(LXX)_1:35a_7 Zu(LXX)_1:35a_8 Zu(LXX)_1:35a_9 Zu(LXX)_1:35a_10 Zu(LXX)_1:35a_11 Zu(LXX)_1:35a_12 Zu(LXX)_1:35a_13 Zu(LXX)_1:35a_14 Zu(LXX)_1:35a_15 Zu(LXX)_1:35a_16 Zu(LXX)_1:35a_17 Zu(LXX)_1:35a_18 Zu(LXX)_1:35a_19 Zu(LXX)_1:35a_20 Zu(LXX)_1:35a_21 Zu(LXX)_1:35a_22 Zu(LXX)_1:35a_23 Zu(LXX)_1:35a_24 Zu(LXX)_1:35a_25 Zu(LXX)_1:35a_26 Zu(LXX)_1:35a_27 Zu(LXX)_1:35a_28 Zu(LXX)_1:35a_29 Zu(LXX)_1:35a_30
Zu(LXX):1:35a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:36 οἱ δὲ δύο πρεσβύτεροι εἶπαν Ἡμεῖς περιεπατοῦμεν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς
Zu(LXX):1:36 And the elders said, As we walked in the garden alone, this woman came in with two maids, and shut the garden doors, and sent the maids away. (Susanna 1:36 Brenton)
Zu(LXX):1:36 Starcy powiedzieli: «Gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła wraz z dwoma dziewczętami, zamknęła drzwi ogrodu i odesłała dziewczęta. (Daniel 13:36 BT_4)
Zu(LXX):1:36 οἱ δὲ δύο πρεσβύτεροι εἶπαν Ἡμεῖς περιεπατοῦμεν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς
Zu(LXX):1:36 ὁ ἡ τό δέ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:36 zaś Dwa Starszy By mówić/opowiadaj Ja By chodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Raj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo
Zu(LXX):1:36 oi( de\ du/o presbu/teroi ei)=pan *(Emei=s periepatou=men e)n tO=| paradei/sO| tou= a)ndro\s au)tE=s
Zu(LXX):1:36 hoi de dyo presbyteroi eipan hEmeis periepatumen en tO paradeisO tu andros autEs
Zu(LXX):1:36 RA_NPM x M_NDM N2_NPM VAI_AAI3P RP_NP V2I_IAI1P P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RD_GSF
Zu(LXX):1:36 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] two elder to say/tell I to walk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same
Zu(LXX):1:36 the (nom) Yet two (nom, acc, gen) elder ([Adj] nom|voc) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) we (nom) we-were-WALK-ing in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat) the (gen) man, husband (gen) her/it/same (gen)
Zu(LXX):1:36 Zu(LXX)_1:36_1 Zu(LXX)_1:36_2 Zu(LXX)_1:36_3 Zu(LXX)_1:36_4 Zu(LXX)_1:36_5 Zu(LXX)_1:36_6 Zu(LXX)_1:36_7 Zu(LXX)_1:36_8 Zu(LXX)_1:36_9 Zu(LXX)_1:36_10 Zu(LXX)_1:36_11 Zu(LXX)_1:36_12 Zu(LXX)_1:36_13
Zu(LXX):1:36 x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:37 καὶ κυκλοῦντες τὸ στάδιον εἴδομεν ταύτην ἀναπαυομένην μετὰ ἀνδρὸς καὶ στάντες ἐθεωροῦμεν αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις,
Zu(LXX):1:37 Then a young man, who there was hid, came unto her, and lay with her. (Susanna 1:37 Brenton)
Zu(LXX):1:37 Przyszedł zaś do niej młodzieniec, który był ukryty, i położył się z nią. (Daniel 13:37 BT_4)
Zu(LXX):1:37 καὶ κυκλοῦντες τὸ στάδιον εἴδομεν ταύτην ἀναπαυομένην μετὰ ἀνδρὸς καὶ στάντες ἐθεωροῦμεν αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις,
Zu(LXX):1:37 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό στάδιον, -ου, τό and στάδιοι, -ων, οἱ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) μετά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁμιλέω (ομιλ(ε)-, ομιλη·σ-, ομιλη·σ-, -, -, -) ἀλλήλων (gen. pl.)
Zu(LXX):1:37 I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło 600 stopa. albo 1/8 Mila By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odświeżać się powracaj do życia Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By powodować stać Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj On/ona/to/to samo By rozmawiać Jeden inny
Zu(LXX):1:37 kai\ kuklou=ntes to\ sta/dion ei)/domen tau/tEn a)napauome/nEn meta\ a)ndro\s kai\ sta/ntes e)TeOrou=men au)tou\s o(milou=ntas a)llE/lois,
Zu(LXX):1:37 kai kykluntes to stadion eidomen tautEn anapauomenEn meta andros kai stantes eTeOrumen autus homiluntas allElois,
Zu(LXX):1:37 C V4_PAPNPM RA_ASN N2N_ASN VBI_AAI1P RD_ASF V1_PMPASF P N3_GSM C VH_AAPNPM V2I_IAI1P RD_APM V2_PAPAPM RD_DPM
Zu(LXX):1:37 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the 600 ft. or 1/8 Mile to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to refresh revive after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to cause to stand to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive he/she/it/same to converse one another
Zu(LXX):1:37 and while ENCIRCLE-ing (nom|voc) the (nom|acc) stadium (nom|acc|voc) we-SEE-ed this (acc) while being-REFRESH-ed (acc) after (+acc), with (+gen) man, husband (gen) and upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) we-were-LOOKED AT-ing them/same (acc) while CONVERSE-ing (acc) one another (dat)
Zu(LXX):1:37 Zu(LXX)_1:37_1 Zu(LXX)_1:37_2 Zu(LXX)_1:37_3 Zu(LXX)_1:37_4 Zu(LXX)_1:37_5 Zu(LXX)_1:37_6 Zu(LXX)_1:37_7 Zu(LXX)_1:37_8 Zu(LXX)_1:37_9 Zu(LXX)_1:37_10 Zu(LXX)_1:37_11 Zu(LXX)_1:37_12 Zu(LXX)_1:37_13 Zu(LXX)_1:37_14 Zu(LXX)_1:37_15
Zu(LXX):1:37 x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:38 καὶ αὐτοὶ οὐκ ᾔδεισαν ὅτι εἱστήκειμεν. τότε συνειπάμεθα ἀλλήλοις λέγοντες Μάθωμεν τίνες εἰσὶν οὗτοι.
Zu(LXX):1:38 Then we that stood in a corner of the garden, seeing this wickedness, ran unto them. (Susanna 1:38 Brenton)
Zu(LXX):1:38 Znajdując się na krańcu ogrodu i widząc nieprawość podbiegliśmy do nich. (Daniel 13:38 BT_4)
Zu(LXX):1:38 καὶ αὐτοὶ οὐκ ᾔδεισαν ὅτι εἱστήκειμεν. τότε συνειπάμεθα ἀλλήλοις λέγοντες Μάθωμεν τίνες εἰσὶν οὗτοι.
Zu(LXX):1:38 καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) τότε ἀλλήλων (gen. pl.) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο
Zu(LXX):1:38 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto By powodować stać Wtedy Jeden inny By mówić/opowiadaj By uczyć się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Zu(LXX):1:38 kai\ au)toi\ ou)k E)/|deisan o(/ti ei(stE/keimen. to/te suneipa/meTa a)llE/lois le/gontes *ma/TOmen ti/nes ei)si\n ou(=toi.
Zu(LXX):1:38 kai autoi uk Edeisan hoti heistEkeimen. tote syneipameTa allElois legontes maTOmen tines eisin hutoi.
Zu(LXX):1:38 C RD_NPM D VX_YAI3P C VXI_YAI1P D VAI_AMI1P RD_DPM V1_PAPNPM VB_AAS1P RI_NPM V9_PAI3P RD_NPM
Zu(LXX):1:38 and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that to cause to stand then ć one another to say/tell to learn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Zu(LXX):1:38 and they/same (nom) not they-had-PERCEIVE-ed because/that we-had-CAUSE-ed-TO-STand then one another (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-should-LEARN who/what/why (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are these (nom)
Zu(LXX):1:38 Zu(LXX)_1:38_1 Zu(LXX)_1:38_2 Zu(LXX)_1:38_3 Zu(LXX)_1:38_4 Zu(LXX)_1:38_5 Zu(LXX)_1:38_6 Zu(LXX)_1:38_7 Zu(LXX)_1:38_8 Zu(LXX)_1:38_9 Zu(LXX)_1:38_10 Zu(LXX)_1:38_11 Zu(LXX)_1:38_12 Zu(LXX)_1:38_13 Zu(LXX)_1:38_14
Zu(LXX):1:38 x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:39 καὶ προσελθόντες ἐπέγνωμεν αὐτήν, ὁ δὲ νεανίσκος ἔφυγε συγκεκαλυμμένος,
Zu(LXX):1:39 And when we saw them together, the man we could not hold: for he was stronger than we, and opened the door, and leaped out. (Susanna 1:39 Brenton)
Zu(LXX):1:39 Widzieliśmy ich razem, ale jego nie mogliśmy pochwycić, bo był silniejszy od nas, i otworzywszy drzwi rzucił się do ucieczki. (Daniel 13:39 BT_4)
Zu(LXX):1:39 καὶ προσελθόντες ἐπέγνωμεν αὐτήν, δὲ νεανίσκος ἔφυγε συγκεκαλυμμένος,
Zu(LXX):1:39 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -)
Zu(LXX):1:39 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić By rozpoznawać wgląd, consciousnes On/ona/to/to samo zaś Młody człowiek By uciekać Do ???
Zu(LXX):1:39 kai\ proselTo/ntes e)pe/gnOmen au)tE/n, o( de\ neani/skos e)/fuge sugkekalumme/nos,
Zu(LXX):1:39 kai proselTontes epegnOmen autEn, ho de neaniskos efyge synkekalymmenos,
Zu(LXX):1:39 C VB_AAPNPM VZI_AAI1P RD_ASF RA_NSM x N2_NSM VBI_AAI3S VM_XMPNSM
Zu(LXX):1:39 and also, even, namely to approach to recognize insight, consciousnes he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] young man to flee to ???
Zu(LXX):1:39 and upon APPROACH-ing (nom|voc) we-RECOGNIZE-ed her/it/same (acc) the (nom) Yet young man (nom) he/she/it-FLEE-ed having-been-???-ed (nom)
Zu(LXX):1:39 Zu(LXX)_1:39_1 Zu(LXX)_1:39_2 Zu(LXX)_1:39_3 Zu(LXX)_1:39_4 Zu(LXX)_1:39_5 Zu(LXX)_1:39_6 Zu(LXX)_1:39_7 Zu(LXX)_1:39_8 Zu(LXX)_1:39_9
Zu(LXX):1:39 x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:40 ταύτης δὲ ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν αὐτήν Τίς ὁ ἄνθρωπος;
Zu(LXX):1:40 But having taken this woman, we asked who the young man was, but she would not tell us: these things do we testify. (Susanna 1:40 Brenton)
Zu(LXX):1:40 Gdy zaś pochwyciliśmy ją pytając, kim był młodzieniec, (Daniel 13:40 BT_4)
Zu(LXX):1:40 ταύτης δὲ ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν αὐτήν Τίς ἄνθρωπος;
Zu(LXX):1:40 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Zu(LXX):1:40 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By brać uchwyt z By pytać się On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ludzki
Zu(LXX):1:40 tau/tEs de\ e)pilabo/menoi e)pErOtO=men au)tE/n *ti/s o( a)/nTrOpos;
Zu(LXX):1:40 tautEs de epilabomenoi epErOtOmen autEn tis ho anTrOpos;
Zu(LXX):1:40 RD_GSF x VB_AMPNPM V3I_IAI1P RD_ASF RI_NSM RA_NSM N2_NSM
Zu(LXX):1:40 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of to question he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the human
Zu(LXX):1:40 this (gen) Yet upon being-TAKE-ed-HOLD-OF (nom|voc) we-were-QUESTION-ing her/it/same (acc) who/what/why (nom) the (nom) human (nom)
Zu(LXX):1:40 Zu(LXX)_1:40_1 Zu(LXX)_1:40_2 Zu(LXX)_1:40_3 Zu(LXX)_1:40_4 Zu(LXX)_1:40_5 Zu(LXX)_1:40_6 Zu(LXX)_1:40_7 Zu(LXX)_1:40_8
Zu(LXX):1:40 x x x x x x x x
Zu(LXX):1:41 καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν ἡμῖν, τίς ἦν. ταῦτα μαρτυροῦμεν. καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἡ συναγωγὴ πᾶσα ὡς πρεσβυτέρων ὄντων καὶ κριτῶν τοῦ λαοῦ.
Zu(LXX):1:41 Then the assembly believed them as those that were the elders and judges of the people: so they condemned her to death. (Susanna 1:41 Brenton)
Zu(LXX):1:41 nie chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie». Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę śmierci. (Daniel 13:41 BT_4)
Zu(LXX):1:41 καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν ἡμῖν, τίς ἦν. ταῦτα μαρτυροῦμεν. καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς συναγωγὴ πᾶσα ὡς πρεσβυτέρων ὄντων καὶ κριτῶν τοῦ λαοῦ.
Zu(LXX):1:41 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-) καί πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὡς πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί κριτής, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Zu(LXX):1:41 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać świadectwo Świadectwo, informować, dawać świadectwo do, ręczyć, świadczyć I też, nawet, mianowicie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z On/ona/to/to samo Zebranie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jak/jak Starszy By być I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] Ludzie
Zu(LXX):1:41 kai\ ou)k a)pE/ggeilen E(mi=n, ti/s E)=n. tau=ta marturou=men. kai\ e)pi/steusen au)toi=s E( sunagOgE\ pa=sa O(s presbute/rOn o)/ntOn kai\ kritO=n tou= laou=.
Zu(LXX):1:41 kai uk apEngeilen hEmin, tis En. tauta martyrumen. kai episteusen autois hE synagOgE pasa hOs presbyterOn ontOn kai kritOn tu lau.
Zu(LXX):1:41 C D VAI_AAI3S RP_DP RI_NSM V9_IAI3S RD_APN V2_PAI1P C VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSF N1_NSF A1S_NSF C N2_GPM V9_PAPGPM C N1M_GPM RA_GSM N2_GSM
Zu(LXX):1:41 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bear witness Testimony, report, bear witness to, avouch, testify and also, even, namely to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with he/she/it/same the gathering every all, each, every, the whole of as/like elder to be and also, even, namely judge [see critic] the people
Zu(LXX):1:41 and not he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed us (dat) who/what/why (nom) he/she/it-was these (nom|acc) we-are-BEAR-ing--WITNESS and he/she/it-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH them/same (dat) the (nom) gathering (nom|voc) every (nom|voc) as/like elder ([Adj] gen) let-them-be! (classical), while being (gen) and judges (gen) the (gen) people (gen)
Zu(LXX):1:41 Zu(LXX)_1:41_1 Zu(LXX)_1:41_2 Zu(LXX)_1:41_3 Zu(LXX)_1:41_4 Zu(LXX)_1:41_5 Zu(LXX)_1:41_6 Zu(LXX)_1:41_7 Zu(LXX)_1:41_8 Zu(LXX)_1:41_9 Zu(LXX)_1:41_10 Zu(LXX)_1:41_11 Zu(LXX)_1:41_12 Zu(LXX)_1:41_13 Zu(LXX)_1:41_14 Zu(LXX)_1:41_15 Zu(LXX)_1:41_16 Zu(LXX)_1:41_17 Zu(LXX)_1:41_18 Zu(LXX)_1:41_19 Zu(LXX)_1:41_20 Zu(LXX)_1:41_21
Zu(LXX):1:41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:44(45) καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐκείνης ἐξαγομένης ἀπολέσθαι, καὶ ἔδωκεν ὁ ἄγγελος, καθὼς προσετάγη, πνεῦμα συνέσεως νεωτέρῳ ὄντι Δανιηλ.
Zu(LXX):1:44(45) And the Lord heard her voice. (Susanna 1:44 Brenton) Therefore when she was led to be put to death, the Lord raised up the holy spirit of a young youth whose name was Daniel: (Susanna 1:45 Brenton)
Zu(LXX):1:44(45) A Pan wysłuchał jej głosu. (Daniel 13:44 BT_4) Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. (Daniel 13:45 BT_4)
Zu(LXX):1:44(45) Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐκείνης ἐξαγομένης ἀπολέσθαι, καὶ ἔδωκεν ἄγγελος, καθὼς προσετάγη, πνεῦμα συνέσεως νεωτέρῳ ὄντι Δανιηλ.
Zu(LXX):1:44(45) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκεῖνος -η -ο ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ καθ·ώς προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύν·εσις, -εως, ἡ νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Δανιήλ, ὁ
Zu(LXX):1:44(45) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tamto By prowadzić poza By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie By dawać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By dawać dyrektywę Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Wglądu/orientacja Bardziej nowy/młodszy By być Daniel
Zu(LXX):1:44(45) *kai\ i)dou\ a)/ggelos kuri/ou e)kei/nEs e)Xagome/nEs a)pole/sTai, kai\ e)/dOken o( a)/ggelos, kaTO\s proseta/gE, pneu=ma sune/seOs neOte/rO| o)/nti *daniEl.
Zu(LXX):1:44(45) kai idu angelos kyriu ekeinEs eXagomenEs apolesTai, kai edOken ho angelos, kaTOs prosetagE, pneuma syneseOs neOterO onti daniEl.
Zu(LXX):1:44(45) C VB_AMD2S N2_NSM N2_GSM RD_GSF V1_PMPGSF VB_AMN C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C_W(S VD_API3S N3M_NSN N3I_GSF A1A_DSM V9_PAPDSM N_DSM
Zu(LXX):1:44(45) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. that to lead out to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to give the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader as accordingly [according to how/in accordance with how] to give a directive spirit breath, spiritual utterance, wind insight/discernment newer/younger to be Daniel
Zu(LXX):1:44(45) and be-you(sg)-SEE-ed! messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) that (gen) while being-LEAD-ed-OUT (gen) to-be-LOSE/DESTROY-ed and he/she/it-GIVE-ed the (nom) messenger/angel (nom) as accordingly he/she/it-was-GIVE-ed-A-DIRECTIVE spirit (nom|acc|voc) insight/discernment (gen) newer/younger ([Adj] dat) while being (dat) Daniel (indecl)
Zu(LXX):1:44(45) Zu(LXX)_1:44(45)_1 Zu(LXX)_1:44(45)_2 Zu(LXX)_1:44(45)_3 Zu(LXX)_1:44(45)_4 Zu(LXX)_1:44(45)_5 Zu(LXX)_1:44(45)_6 Zu(LXX)_1:44(45)_7 Zu(LXX)_1:44(45)_8 Zu(LXX)_1:44(45)_9 Zu(LXX)_1:44(45)_10 Zu(LXX)_1:44(45)_11 Zu(LXX)_1:44(45)_12 Zu(LXX)_1:44(45)_13 Zu(LXX)_1:44(45)_14 Zu(LXX)_1:44(45)_15 Zu(LXX)_1:44(45)_16 Zu(LXX)_1:44(45)_17 Zu(LXX)_1:44(45)_18
Zu(LXX):1:44(45) x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:48 διαστείλας δὲ Δανιηλ τὸν ὄχλον καὶ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν Οὕτως μωροί, υἱοὶ Ισραηλ; οὐκ ἀνακρίναντες οὐδὲ τὸ σαφὲς ἐπιγνόντες ἀπεκρίνατε θυγατέρα Ισραηλ;
Zu(LXX):1:48 So he standing in the midst of them said, Are ye such fools, ye sons of Israel, that without examination or knowledge of the truth ye have condemned a daughter of Israel? (Susanna 1:48 Brenton)
Zu(LXX):1:48 On zaś powstawszy wśród nich powiedział: «Czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? (Daniel 13:48 BT_4)
Zu(LXX):1:48 διαστείλας δὲ Δανιηλ τὸν ὄχλον καὶ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν Οὕτως μωροί, υἱοὶ Ισραηλ; οὐκ ἀνακρίναντες οὐδὲ τὸ σαφὲς ἐπιγνόντες ἀπεκρίνατε θυγατέρα Ισραηλ;
Zu(LXX):1:48 δια•στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)•[σ]-, δια+στειλ•[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ•[θ]-) δέ Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὄχλος, -ου, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη•σ-, στη•σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη•κ-/εστα•κ-/εστ(α)•[κ]-, εστη-/εστα-, στα•θ-) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)•[σ]-, ειπ•[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη•κ-, ειρη-, ρη•θ-/ρε•θ-/λεχ•θ-) οὕτως/οὕτω μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα•κρίνω (ανα+κριν-, -, ανα+κριν•[σ]-, -, -, ανα+κρι•θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἐπι•γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω•σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω•κ-, -, επι+γνωσ•θ-) ἀπο•κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν•[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι•θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰσραήλ, ὁ
Zu(LXX):1:48 Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny)  Jeszcze  Daniel  Tłum  I też, nawet, mianowicie  By powodować stać  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród  Średni  On/ona/to/to samo  By mówić/opowiadaj  thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]  Debilny  Syn  Izrael  Nie  By brać w ogień krzyżowych pytań  Żaden/ani   ?????  By rozpoznawać wgląd, consciousnes ????????  By odpowiadać  Córka  Izrael  GrDn 13:48  
Zu(LXX):1:48 diastei/las de\ *daniEl to\n o)/CHlon kai\ sta\s e)n me/sO| au)tO=n ei)=pen *ou(/tOs mOroi/, ui(oi\ *israEl; ou)k a)nakri/nantes ou)de\ to\ safe\s e)pigno/ntes a)pekri/nate Tugate/ra *israEl;
Zu(LXX):1:48 diasteilas de daniEl ton oCHlon kai stas en mesO autOn eipen hutOs mOroi, hyioi israEl; uk anakrinantes ude to safes epignontes apekrinate Tygatera israEl;
Zu(LXX):1:48 VA_AAPNSM x N_NSM RA_ASM N2_ASM C VH_AAPNSM P A1_DSM RD_GPM VBI_AAI3S D A1A_NPM N2_NPM N_GSM D VA_AAPNPM C RA_ASN A3H_ASN VZ_AAPNPM VAI_AAI2P N3_ASF N_GSM
Zu(LXX):1:48 to ??? (restrict, isolate, distinct)  Yet  Daniel  the  crowd  and also, even, namely  to cause to stand  in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among  middle  he/she/it/same  to say/tell  thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]  moronic  son  Israel  not  to cross-examine  neither/nor  the σαφὲς  to recognize insight, consciousnes επίγνωση  to answer  daughter  Israel  GrDn 13:48  
Zu(LXX):1:48 upon ???-ing (nom|voc) Yet Daniel (indecl) the (acc) crowd (acc) and upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed thusly/like this moronic ([Adj] nom|voc) sons (nom|voc) Israel (indecl) not upon CROSS-EXAMINE-ing (nom|voc) neither/nor the (nom|acc) upon RECOGNIZE-ing (nom|voc) you(pl)-ANSWER-ed daughter (acc) Israel (indecl)
Zu(LXX):1:48 Zu(LXX)_1:48_1 Zu(LXX)_1:48_2 Zu(LXX)_1:48_3 Zu(LXX)_1:48_4 Zu(LXX)_1:48_5 Zu(LXX)_1:48_6 Zu(LXX)_1:48_7 Zu(LXX)_1:48_8 Zu(LXX)_1:48_9 Zu(LXX)_1:48_10 Zu(LXX)_1:48_11 Zu(LXX)_1:48_12 Zu(LXX)_1:48_13 Zu(LXX)_1:48_14 Zu(LXX)_1:48_15 Zu(LXX)_1:48_16 Zu(LXX)_1:48_17 Zu(LXX)_1:48_18 Zu(LXX)_1:48_19 Zu(LXX)_1:48_20 Zu(LXX)_1:48_21 Zu(LXX)_1:48_22 Zu(LXX)_1:48_23 Zu(LXX)_1:48_24
Zu(LXX):1:48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:51 καὶ νῦν διαχωρίσατέ μοι αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων μακράν, ἵνα ἐτάσω αὐτούς.
Zu(LXX):1:51 Then said Daniel unto them, Put these two aside one far from another, and I will examine them. (Susanna 1:51 Brenton)
Zu(LXX):1:51 Daniel powiedział do nich: «Oddzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a osądzę ich». (Daniel 13:51 BT_4)
Zu(LXX):1:51 καὶ νῦν διαχωρίσατέ μοι αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων μακράν, ἵνα ἐτάσω αὐτούς.
Zu(LXX):1:51 καί νῦν δια•χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι•σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ•θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλήλων (gen. pl.) μακράν; μακρός -ά -όν ἵνα αὐτός αὐτή αὐτό
Zu(LXX):1:51 I też, nawet, mianowicie  Teraz  By rozdzielać się  Ja  On/ona/to/to samo ??'  Jeden inny  Daleko; daleko [zobacz makro]  żeby / ażeby / bo On/ona/to/ten sam  GrDn 13:51  
Zu(LXX):1:51 kai\ nu=n diaCHOri/sate/ moi au)tou\s a)p’ a)llE/lOn makra/n, i(/na e)ta/sO au)tou/s.
Zu(LXX):1:51 kai nyn diaCHOrisate moi autus ap’ allElOn makran, hina etasO autus.
Zu(LXX):1:51 C D VA_AAD2P RP_DS RD_APM P RD_GPM A1A_ASF C VA_AAS1S RD_APM
Zu(LXX):1:51 and also, even, namely  now  to separate  I  he/she/it/same ἀπ’  one another  far; far [see macro]  so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ἐτάσω  he/she/it/same  GrDn 13:51  
Zu(LXX):1:51 and now do-SEPARATE-you(pl)! me (dat) them/same (acc) away from (+gen) one another (gen) far; far ([Adj] acc) so that / in order to /because them/same (acc)
Zu(LXX):1:51 Zu(LXX)_1:51_1 Zu(LXX)_1:51_2 Zu(LXX)_1:51_3 Zu(LXX)_1:51_4 Zu(LXX)_1:51_5 Zu(LXX)_1:51_6 Zu(LXX)_1:51_7 Zu(LXX)_1:51_8 Zu(LXX)_1:51_9 Zu(LXX)_1:51_10 Zu(LXX)_1:51_11
Zu(LXX):1:51 x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:52 ὡς δὲ διεχωρίσθησαν, εἶπεν Δανιηλ τῇ συναγωγῇ Νῦν μὴ βλέψητε ὅτι οὗτοί εἰσι πρεσβύτεροι, λέγοντες Οὐ μὴ ψεύσωνται· ἀλλὰ ἀνακρινῶ αὐτοὺς κατὰ τὰ ὑποπίπτοντά μοι. καὶ ἐκάλεσε τὸν ἕνα αὐτῶν, καὶ προσήγαγον τὸν πρεσβύτερον τῷ νεωτέρῳ, καὶ εἶπεν αὐτῷ Δανιηλ Ἄκουε ἄκουε, πεπαλαιωμένε ἡμερῶν κακῶν· νῦν ἥκασί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἃς ἐποίεις τὸ πρότερον
Zu(LXX):1:52 So when they were put asunder one from another, he called one of them, and said unto him, O thou that art waxen old in wickedness, now thy sins which thou hast committed aforetime are come to light. (Susanna 1:52 Brenton)
Zu(LXX):1:52 Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego. «Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniałeś, (Daniel 13:52 BT_4)
Zu(LXX):1:52 ὡς δὲ διεχωρίσθησαν, εἶπεν Δανιηλ τῇ συναγωγῇ Νῦν μὴ βλέψητε ὅτι οὗτοί εἰσι πρεσβύτεροι, λέγοντες Οὐ μὴ ψεύσωνται· ἀλλὰ ἀνακρινῶ αὐτοὺς κατὰ τὰ ὑποπίπτοντά μοι. καὶ ἐκάλεσε τὸν ἕνα αὐτῶν, καὶ προσήγαγον τὸν πρεσβύτερον τῷ νεωτέρῳ, καὶ εἶπεν αὐτῷ Δανιηλ Ἄκουε ἄκουε, πεπαλαιωμένε ἡμερῶν κακῶν· νῦν ἥκασί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἃς ἐποίεις τὸ πρότερον
Zu(LXX):1:52 ὡς δέ δια•χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι•σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ•θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)•[σ]-, ειπ•[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη•κ-, ειρη-, ρη•θ-/ρε•θ-/λεχ•θ-) Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό συν•αγωγή, -ῆς, ἡ νῦν μή βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ•[σ]-, -, -, -, -) πρεσβύ•τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) λέγω (λεγ-, ερ(ε)•[σ]-, ειπ•[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη•κ-, ειρη-, ρη•θ-/ρε•θ-/λεχ•θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]•σ-, ψευ[δ]•σ-, -, εψευδ-, ψευδ•θ-) ἀλλά ἀνα•κρίνω (ανα+κριν-, -, ανα+κριν•[σ]-, -, -, ανα+κρι•θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ὑπο•πίπτω [LXX] (υπο+πιπτ-, -, υπο+πεσ•[σ]-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καλέω (καλ(ε)-, καλε•σ-, καλε•σ-, κεκλη•κ-, κεκλη-, κλη•θ-) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ•άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ•[κ]-, -, προσ+αχ•θ-) ὁ ἡ τό πρεσβύ•τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό νεώ•τερος -α -ον (Comp. of νέος) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)•[σ]-, ειπ•[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη•κ-, ειρη-, ρη•θ-/ρε•θ-/λεχ•θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δανιήλ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου•σ-, ακου•σ-, ακηκο•[κ]-, ηκουσ-, ακουσ•θ-) ἀκούω (ακου-, ακου•σ-, ακου•σ-, ακηκο•[κ]-, ηκουσ-, ακουσ•θ-) παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω•σ-, παλαιω•σ-, πεπαλαιω•κ-, πεπαλαιω-, παλαιω•θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω•σ-, κακω•σ-, κεκακω•κ-, κεκακω-, κακω•θ-) νῦν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ•[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἁ•μαρτία, -ίας, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη•σ-, ποιη•σ-, πεποιη•κ-, πεποιη-, ποιη•θ-) ὁ ἡ τό πρό•τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)
Zu(LXX):1:52 Jak/jak  Jeszcze  By rozdzielać się  By mówić/opowiadaj  Daniel  Zebranie  Teraz  Nie  By widzieć  Ponieważ/tamto  To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]  By iść; by być  Starszy  By mówić/opowiadaj  Nie  Nie  By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy  Ale  By brać w ogień krzyżowych pytań  On/ona/to/to samo  W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym  Do ???  Ja  I też, nawet, mianowicie  By nazywać rozmowę  Jeden  On/ona/to/to samo  I też, nawet, mianowicie  By prowadzić bliski  Starszy  Bardziej nowy/młodszy  I też, nawet, mianowicie  By mówić/opowiadaj  On/ona/to/to samo  Daniel  By słyszeć  By słyszeć  By robić stary  Dzień  Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla  Teraz  By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.  Ty; twój/twój(sg)  Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.  Kto/, który/, który  By czynić/rób  Wcześniejszy  GrDn 13:52  
Zu(LXX):1:52 O(s de\ dieCHOri/sTEsan, ei)=pen *daniEl tE=| sunagOgE=| *nu=n mE\ ble/PSEte o(/ti ou(=toi/ ei)si presbu/teroi, le/gontes *ou) mE\ PSeu/sOntai· a)lla\ a)nakrinO= au)tou\s kata\ ta\ u(popi/ptonta/ moi. kai\ e)ka/lese to\n e(/na au)tO=n, kai\ prosE/gagon to\n presbu/teron tO=| neOte/rO|, kai\ ei)=pen au)tO=| *daniEl *)/akoue a)/koue, pepalaiOme/ne E(merO=n kakO=n· nu=n E(/kasi/ sou ai( a(marti/ai, a(/s e)poi/eis to\ pro/teron
Zu(LXX):1:52 hOs de dieCHOrisTEsan, eipen daniEl tE synagOgE nyn mE blePSEte hoti hutoi eisi presbyteroi, legontes u mE PSeusOntai· alla anakrinO autus kata ta hypopiptonta moi. kai ekalese ton hena autOn, kai prosEgagon ton presbyteron tO neOterO, kai eipen autO daniEl akue akue, pepalaiOmene hEmerOn kakOn· nyn hEkasi su hai hamartiai, has epoieis to proteron
Zu(LXX):1:52 C x VSI_API3P VBI_AAI3S N_NSM RA_DSF N1_DSF D D VA_AAS2P C RD_NPM V9_PAI3P N2_NPM V1_PAPNPM D D VA_AMS3P C VF2_FAI1S RD_APM P RA_APN V1_PAPAPN RP_DS C VAI_AAI3S RA_ASM A3_ASM RD_GPM C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_DSM A1A_DSM C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM V1_PAD2S V1_PAD2S VM_XMPVSM N1A_GPF A1_GPF D V1_PAI3P RP_GS RA_NPF N1A_NPF RR_APF V2I_IAI2S RA_ASN A1A_ASN
Zu(LXX):1:52 as/like  Yet  to separate  to say/tell  Daniel  the  gathering  now  not  to see  because/that  this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]  to go; to be  elder  to say/tell  not  not  to lie deceptive, dishonest; false, untrue  but  to cross-examine  he/she/it/same  down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing  the  to ???  I  and also, even, namely  to call call  the  one  he/she/it/same  and also, even, namely  to lead toward  the  elder  the  newer/younger  and also, even, namely  to say/tell  he/she/it/same  Daniel  to hear  to hear  to make old  day  wickedly to do evil; to make things difficult for  now  to have come I have come. I have arrived.  you; your/yours(sg)  the  sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.  who/whom/which  to do/make  the  earlier  GrDn 13:52  
Zu(LXX):1:52 as/like Yet they-were-SEPARATE-ed he/she/it-SAY/TELL-ed Daniel (indecl) the (dat) gathering (dat) now not you(pl)-should-SEE because/that these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are elder ([Adj] nom|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not not they-should-be-LIE-ed but I-am-CROSS-EXAMINE-ing, I-should-be-CROSS-EXAMINE-ing, I-should-CROSS-EXAMINE them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) to fall under me and, also the one he, she, it , -self, same and, also to bring to the elder, older the and, also to say he, she, it, -self, same to hear to hear days evil, bad now you the sin who, which the previous, former
Zu(LXX):1:52 Zu(LXX)_1:52_1 Zu(LXX)_1:52_2 Zu(LXX)_1:52_3 Zu(LXX)_1:52_4 Zu(LXX)_1:52_5 Zu(LXX)_1:52_6 Zu(LXX)_1:52_7 Zu(LXX)_1:52_8 Zu(LXX)_1:52_9 Zu(LXX)_1:52_10 Zu(LXX)_1:52_11 Zu(LXX)_1:52_12 Zu(LXX)_1:52_13 Zu(LXX)_1:52_14 Zu(LXX)_1:52_15 Zu(LXX)_1:52_16 Zu(LXX)_1:52_17 Zu(LXX)_1:52_18 Zu(LXX)_1:52_19 Zu(LXX)_1:52_20 Zu(LXX)_1:52_21 Zu(LXX)_1:52_22 Zu(LXX)_1:52_23 Zu(LXX)_1:52_24 Zu(LXX)_1:52_25 Zu(LXX)_1:52_26 Zu(LXX)_1:52_27 Zu(LXX)_1:52_28 Zu(LXX)_1:52_29 Zu(LXX)_1:52_30 Zu(LXX)_1:52_31 Zu(LXX)_1:52_32 Zu(LXX)_1:52_33 Zu(LXX)_1:52_34 Zu(LXX)_1:52_35 Zu(LXX)_1:52_36 Zu(LXX)_1:52_37 Zu(LXX)_1:52_38 Zu(LXX)_1:52_39 Zu(LXX)_1:52_40 Zu(LXX)_1:52_41 Zu(LXX)_1:52_42 Zu(LXX)_1:52_43 Zu(LXX)_1:52_44 Zu(LXX)_1:52_45 Zu(LXX)_1:52_46 Zu(LXX)_1:52_47 Zu(LXX)_1:52_48 Zu(LXX)_1:52_49 Zu(LXX)_1:52_50 Zu(LXX)_1:52_51 Zu(LXX)_1:52_52 Zu(LXX)_1:52_53 Zu(LXX)_1:52_54
Zu(LXX):1:52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:53 πιστευθεὶς ἀκούειν καὶ κρίνειν κρίσεις θάνατον ἐπιφερούσας καὶ τὸν μὲν ἀθῷον κατέκρινας, τοὺς δὲ ἐνόχους ἠφίεις, τοῦ κυρίου λέγοντος Ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖς·
Zu(LXX):1:53 For thou hast pronounced false judgment and hast condemned the innocent and hast let the guilty go free; albeit the Lord saith, The innocent and righteous shalt thou not slay. (Susanna 1:53 Brenton)
Zu(LXX):1:53 wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: "Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego". (Daniel 13:53 BT_4)
Zu(LXX):1:53 πιστευθεὶς ἀκούειν καὶ κρίνειν κρίσεις θάνατον ἐπιφερούσας καὶ τὸν μὲν ἀθῷον κατέκρινας, τοὺς δὲ ἐνόχους ἠφίεις, τοῦ κυρίου λέγοντος Ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖς·
Zu(LXX):1:53 πιστεύω (πιστευ-, πιστευ•σ-, πιστευ•σ-, πεπιστευ•κ-, πεπιστευ-, πιστευ•θ-) ἀκούω (ακου-, ακου•σ-, ακου•σ-, ακηκο•[κ]-, ηκουσ-, ακουσ•θ-) καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)•[σ]-, κριν•[σ]-, κεκρι•κ-, κεκρι-, κρι•θ-) κρίσις, -εως, ἡ θάνατος, -ου, ὁ ἐπι•φέρω (επι+φερ-, επ+οι•σ-, επ+ενεγκ•[σ]- or 2nd επ+ενεγκ-, -, -, επ+ενεχ•θ-) καί ὁ ἡ τό μέν ἀ•θῷος -ον κατα•κρίνω (κατα+κριν-, κατα+κριν(ε)•[σ]-, κατα+κριν•[σ]-, -, κατα+κεκρι-, κατα+κρι•θ-) ὁ ἡ τό δέ ἔν•οχος -ον ἀφ•ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η•σ-, αφ+η•κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε•θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)•[σ]-, ειπ•[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη•κ-, ειρη-, ρη•θ-/ρε•θ-/λεχ•θ-) ἀ•θῷος -ον καί δίκαιος -αία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο•κτείνω, απο•κτέννω/απο•κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)•[σ]-, απο+κτειν•[σ]-, απ+εκταγ•κ-/απ+εκτονη•κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν•θ-)
Zu(LXX):1:53 By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z  By słyszeć  I też, nawet, mianowicie  By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj  Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość  Śmierć  By przynosić na  I też, nawet, mianowicie  Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie)  Bez kary/usprawiedliwiał  By potępiać gań, potępiaj, gań, (przez sędziowski proces był sądzony)  Jeszcze  Odpowiedzialny  By pozwalać iść z  Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.  By mówić/opowiadaj  Bez kary/usprawiedliwiał  I też, nawet, mianowicie  Właśnie prawy, właśnie  Nie  By zabijać  GrDn 13:53  
Zu(LXX):1:53 pisteuTei\s a)kou/ein kai\ kri/nein kri/seis Ta/naton e)piferou/sas kai\ to\n me\n a)TO=|on kate/krinas, tou\s de\ e)no/CHous E)fi/eis, tou= kuri/ou le/gontos *)aTO=|on kai\ di/kaion ou)k a)poktenei=s·
Zu(LXX):1:53 pisteuTeis akuein kai krinein kriseis Tanaton epiferusas kai ton men aTOon katekrinas, tus de enoCHus Efieis, tu kyriu legontos aTOon kai dikaion uk apokteneis·
Zu(LXX):1:53 VC_APPNSM V1_PAN C V1_PAN N3I_NPF N2_ASM V1_PAPAPF C RA_ASM x A1_ASM VAI_AAI2S RA_APM x A1B_APM V7_IAI2S RA_GSM N2_GSM V1_PAPGSM A1_ASM C A1A_ASM D VF2_FAI2S
Zu(LXX):1:53 to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with  to hear  and also, even, namely  to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn  judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit  death  to bring upon  and also, even, namely  the  indeed (yet, certainly, surely)  without penalty/exculpated  to condemn reprove, reprobate, reproach, (by judicial process has been judged)  the  Yet  accountable  to let go of  the  lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.  to say/tell  without penalty/exculpated  and also, even, namely  just righteous, just  not  to kill  GrDn 13:53  
Zu(LXX):1:53 upon being-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH (nom|voc) to-be-HEAR-ing and to-be-JUDGE-ing, to-will-JUDGE judgments (acc, nom|voc) death (acc) while BRING-ing-UPON (acc) and the (acc) indeed without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-CONDEMN-ed the (acc) Yet accountable ([Adj] acc) you(sg)-were-LET-ing-GO-OF the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (gen) without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and just ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(sg)-will-KILL, you(sg)-are-KILL-ing
Zu(LXX):1:53 Zu(LXX)_1:53_1 Zu(LXX)_1:53_2 Zu(LXX)_1:53_3 Zu(LXX)_1:53_4 Zu(LXX)_1:53_5 Zu(LXX)_1:53_6 Zu(LXX)_1:53_7 Zu(LXX)_1:53_8 Zu(LXX)_1:53_9 Zu(LXX)_1:53_10 Zu(LXX)_1:53_11 Zu(LXX)_1:53_12 Zu(LXX)_1:53_13 Zu(LXX)_1:53_14 Zu(LXX)_1:53_15 Zu(LXX)_1:53_16 Zu(LXX)_1:53_17 Zu(LXX)_1:53_18 Zu(LXX)_1:53_19 Zu(LXX)_1:53_20 Zu(LXX)_1:53_21 Zu(LXX)_1:53_22 Zu(LXX)_1:53_23 Zu(LXX)_1:53_24
Zu(LXX):1:53 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:54 νῦν οὖν ὑπὸ τί δένδρον καὶ ποταπῷ τοῦ παραδείσου τόπῳ ἑώρακας αὐτοὺς ὄντας σὺν ἑαυτοῖς; καὶ εἶπεν ὁ ἀσεβής Ὑπὸ σχῖνον.
Zu(LXX):1:54 Now then, if thou hast seen her, tell me, Under what tree sawest thou them companying together? Who answered, Under a mastick tree. (Susanna 1:54 Brenton)
Zu(LXX):1:54 Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą?» On zaś powiedział: «Pod lentyszkiem». (Daniel 13:54 BT_4)
Zu(LXX):1:54 νῦν οὖν ὑπὸ τί δένδρον καὶ ποταπῷ τοῦ παραδείσου τόπῳ ἑώρακας αὐτοὺς ὄντας σὺν ἑαυτοῖς; καὶ εἶπεν ἀσεβής Ὑπὸ σχῖνον.
Zu(LXX):1:54 νῦν οὖν ὑπό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δένδρον, -ου, τό καί ποταπός -ή -όν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ•[σ]- or 2nd ιδ-, εορα•κ-/εωρα•κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα•θ-/οφ•θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ•[σ]-, -, -, -, -) σύν ἑ•αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)•[σ]-, ειπ•[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη•κ-, ειρη-, ρη•θ-/ρε•θ-/λεχ•θ-) ὁ ἡ τό ἀ•σεβής -ές ὑπό
Zu(LXX):1:54 Teraz  Dlatego/wtedy  Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym  Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd.  Drzewo  I też, nawet, mianowicie  Jaki rodzaj  Raj  Miejsce  By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),  On/ona/to/to samo  By być  Razem z/włączając (+dat)  Samo /nasz /twój /siebie  I też, nawet, mianowicie  By mówić/opowiadaj  Bezbożny  Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??????  GrDn 13:54  
Zu(LXX):1:54 nu=n ou)=n u(po\ ti/ de/ndron kai\ potapO=| tou= paradei/sou to/pO| e(O/rakas au)tou\s o)/ntas su\n e(autoi=s; kai\ ei)=pen o( a)sebE/s *(upo\ sCHi=non.
Zu(LXX):1:54 nyn un hypo ti dendron kai potapO tu paradeisu topO heOrakas autus ontas syn heautois; kai eipen ho asebEs ypo sCHinon.
Zu(LXX):1:54 D x P RI_ASN N2N_ASN C A1_DSM RA_GSM N2_GSM N2_DSM VX_XAI2S RD_APM V9_PAPAPM P RD_DPM C VBI_AAI3S RA_NSM A3H_NSM P N2_ASF
Zu(LXX):1:54 now  therefore/then  under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing  who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc.  tree  and also, even, namely  what kind  the  paradise  place  to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),  he/she/it/same  to be  together with/including (+dat)  self /our-/your-/themselves  and also, even, namely  to say/tell  the  ungodly  under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing σχῖνον  GrDn 13:54  
Zu(LXX):1:54 now therefore/then under (+acc), by (+gen) who/what/why (nom|acc) tree (nom|acc|voc) and what kind (dat) the (gen) paradise (gen) place (dat) you(sg)-have-SEE-ed them/same (acc) while being (acc) together with/including (+dat) selves (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) ungodly ([Adj] nom) under (+acc), by (+gen)
Zu(LXX):1:54 Zu(LXX)_1:54_1 Zu(LXX)_1:54_2 Zu(LXX)_1:54_3 Zu(LXX)_1:54_4 Zu(LXX)_1:54_5 Zu(LXX)_1:54_6 Zu(LXX)_1:54_7 Zu(LXX)_1:54_8 Zu(LXX)_1:54_9 Zu(LXX)_1:54_10 Zu(LXX)_1:54_11 Zu(LXX)_1:54_12 Zu(LXX)_1:54_13 Zu(LXX)_1:54_14 Zu(LXX)_1:54_15 Zu(LXX)_1:54_16 Zu(LXX)_1:54_17 Zu(LXX)_1:54_18 Zu(LXX)_1:54_19 Zu(LXX)_1:54_20 Zu(LXX)_1:54_21
Zu(LXX):1:54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:55 εἶπεν δὲ ὁ νεώτερος Ὀρθῶς ἔψευσαι εἰς τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· ὁ γὰρ ἄγγελος κυρίου σχίσει σου τὴν ψυχὴν σήμερον.
Zu(LXX):1:55 And Daniel said, Very well; thou hast lied against thine own head; for even now the angel of God hath received the sentence of God to cut thee in two. (Susanna 1:55 Brenton)
Zu(LXX):1:55 Daniel odrzekł: «Dobrze! Skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje». (Daniel 13:55 BT_4)
Zu(LXX):1:55 εἶπεν δὲ νεώτερος Ὀρθῶς ἔψευσαι εἰς τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· γὰρ ἄγγελος κυρίου σχίσει σου τὴν ψυχὴν σήμερον.
Zu(LXX):1:55 λέγω (λεγ-, ερ(ε)•[σ]-, ειπ•[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη•κ-, ειρη-, ρη•θ-/ρε•θ-/λεχ•θ-) δέ ὁ ἡ τό νεώ•τερος -α -ον (Comp. of νέος) ὀρθῶς ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]•σ-, ψευ[δ]•σ-, -, εψευδ-, ψευδ•θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό σε•αυτοῦ/σ•αυτοῦ -ῆς -οῦ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό γάρ ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σχίζω (σχιζ-, σχι•σ-, σχι•σ-, -, εσχισ-, σχισ•θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σήμερον
Zu(LXX):1:55 By mówić/opowiadaj  Jeszcze  Bardziej nowy/młodszy  ???  By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy  Do (+przyspieszenie)  Siebie  Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby  Dla odtąd, jak  Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący)  Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.  By rwać/rwany rozdzielać, pruty się, drzyj się, rozdarcie  Ty; twój/twój(sg)  Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby  Dzisiaj dnia  GrDn 13:55  
Zu(LXX):1:55 ei)=pen de\ o( neO/teros *)orTO=s e)/PSeusai ei)s tE\n seautou= PSuCHE/n· o( ga\r a)/ggelos kuri/ou sCHi/sei sou tE\n PSuCHE\n sE/meron.
Zu(LXX):1:55 eipen de ho neOteros orTOs ePSeusai eis tEn seautu PSyCHEn· ho gar angelos kyriu sCHisei su tEn PSyCHEn sEmeron.
Zu(LXX):1:55 VBI_AAI3S x RA_NSM A1A_NSMC D VM_XMI2S P RA_ASF RD_GSM N1_ASF RA_NSM x N2_NSM N2_GSM VF_FAI3S RP_GS RA_ASF N1_ASF D
Zu(LXX):1:55 to say/tell  Yet  the  newer/younger  ???  to lie deceptive, dishonest; false, untrue  into (+acc)  the  yourself  life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person  the  for since, as  agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)  lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.  to tear/torn split, ripped, rend, laceration  you; your/yours(sg)  the  life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person  today day  GrDn 13:55  
Zu(LXX):1:55 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) newer/younger ([Adj] nom) ??? you(sg)-have-been-LIE-ed into (+acc) the (acc) yourself (gen) life (acc) the (nom) for messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-will-TEAR/TORN, you(sg)-will-be-TEAR/TORN-ed (classical) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) life (acc) today
Zu(LXX):1:55 Zu(LXX)_1:55_1 Zu(LXX)_1:55_2 Zu(LXX)_1:55_3 Zu(LXX)_1:55_4 Zu(LXX)_1:55_5 Zu(LXX)_1:55_6 Zu(LXX)_1:55_7 Zu(LXX)_1:55_8 Zu(LXX)_1:55_9 Zu(LXX)_1:55_10 Zu(LXX)_1:55_11 Zu(LXX)_1:55_12 Zu(LXX)_1:55_13 Zu(LXX)_1:55_14 Zu(LXX)_1:55_15 Zu(LXX)_1:55_16 Zu(LXX)_1:55_17 Zu(LXX)_1:55_18 Zu(LXX)_1:55_19
Zu(LXX):1:55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zu(LXX):1:56 καὶ τοῦτον μεταστήσας εἶπε προσαγαγεῖν αὐτῷ τὸν ἕτερον· καὶ τούτῳ δὲ εἶπεν Διὰ τί διεστραμμένον τὸ σπέρμα σου, ὡς Σιδῶνος καὶ οὐχ ὡς Ιουδα; τὸ κάλλος σε ἠπάτησεν, ἡ μιαρὰ ἐπιθυμία·
Zu(LXX):1:56 So he put him aside, and commanded to bring the other, and said unto him, O thou seed of Chanaan, and not of Juda, beauty hath deceived thee, and lust hath perverted thine heart. (Susanna 1:56 Brenton)
Zu(LXX):1:56 Odesławszy go rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: «Potomku kananejski a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. (Daniel 13:56 BT_4)
Zu(LXX):1:56 καὶ τοῦτον μεταστήσας εἶπε προσαγαγεῖν αὐτῷ τὸν ἕτερον· καὶ τούτῳ δὲ εἶπεν Διὰ τί διεστραμμένον τὸ σπέρμα σου, ὡς Σιδῶνος καὶ οὐχ ὡς Ιουδα; τὸ κάλλος σε ἠπάτησεν, μιαρὰ ἐπιθυμία·
Zu(LXX):1:56 καί οὗτος αὕτη τοῦτο μεθ•ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη•σ-, μετα+στη•σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα•θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)•[σ]-, ειπ•[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη•κ-, ειρη-, ρη•θ-/ρε•θ-/λεχ•θ-) προσ•άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ•[κ]-, -, προσ+αχ•θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί οὗτος αὕτη τοῦτο δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)•[σ]-, ειπ•[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη•κ-, ειρη-, ρη•θ-/ρε•θ-/λεχ•θ-) διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δια•στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ•[θ]-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς Σιδών, -ῶνος, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπατάω (απατ(α)-, απατη•σ-, απατη•σ-, -, -, απατη•θ-) ὁ ἡ τό μιαρός -ά -όν [LXX] ἐπι•θυμία, -ας, ἡ
Zu(LXX):1:56 I też, nawet, mianowicie  To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]  By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514.  By mówić/opowiadaj  By prowadzić bliski  On/ona/to/to samo  Inny  I też, nawet, mianowicie  To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]  Jeszcze  By mówić/opowiadaj  Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie)  Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd.  Do ???  Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk)  Ty; twój/twój(sg)  Jak/jak  Sydon [miasto z]  I też, nawet, mianowicie  Nie  Jak/jak  Judasz/Juda   ??????  Ty; twój/twój(sg)  By oszukiwać  ??? [Zobacz micro]  Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc  GrDn 13:56  
Zu(LXX):1:56 kai\ tou=ton metastE/sas ei)=pe prosagagei=n au)tO=| to\n e(/teron· kai\ tou/tO| de\ ei)=pen *dia\ ti/ diestramme/non to\ spe/rma sou, O(s *sidO=nos kai\ ou)CH O(s *iouda; to\ ka/llos se E)pa/tEsen, E( miara\ e)piTumi/a·
Zu(LXX):1:56 kai tuton metastEsas eipe prosagagein autO ton heteron·