1Krl:9:1 καὶ ἦν ἀνὴρ ἐξ υἱῶν Βενιαμιν, καὶ ὄνομα αὐτῷ Κις υἱὸς Αβιηλ υἱοῦ Σαρεδ υἱοῦ Βαχιρ υἱοῦ Αφεκ υἱοῦ ἀνδρὸς Ιεμιναίου, ἀνὴρ δυνατός.
1Krl:9:1 And there was a man of the sons of Benjamin, and his name was Kis, the son of Abiel, the son of Jared, the son of Bachir, the son of Aphec, the son of a Benjamite, a man of might. (1 Samuel 9:1 Brenton)
1Krl:9:1 Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina - a na imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina. (1 Sm 9:1 BT_4)
1Krl:9:1 Καὶ ἦν ἀνὴρ ἐξ υἱῶν Βενιαμιν, καὶ ὄνομα αὐτῷ Κις υἱὸς Αβιηλ υἱοῦ Σαρεδ υἱοῦ Βαχιρ υἱοῦ Αφεκ υἱοῦ ἀνδρὸς Ιεμιναίου, ἀνὴρ δυνατός.
1Krl:9:1 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Κίς, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν
1Krl:9:1 I też, nawet, mianowicie By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Beniamin I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Grafit pierwotny Syn Syn Syn Syn Syn Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny
1Krl:9:1 *kai\ E)=n a)nE\r e)X ui(O=n *beniamin, kai\ o)/noma au)tO=| *kis ui(o\s *abiEl ui(ou= *sared ui(ou= *baCHir ui(ou= *afek ui(ou= a)ndro\s *ieminai/ou, a)nE\r dunato/s.
1Krl:9:1 kai En anEr eX hyiOn beniamin, kai onoma autO kis hyios abiEl hyiu sared hyiu baCHir hyiu afek hyiu andros ieminaiu, anEr dynatos.
1Krl:9:1 C V9_IAI3S N3_NSM P N2_GPM N_GSM C N3M_NSN RD_DSM N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N3_GSM N2_GSM N3_NSM A1_NSM
1Krl:9:1 and also, even, namely to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels son Benjamin and also, even, namely name with regard to he/she/it/same Kish son ć son ć son ć son ć son man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable
1Krl:9:1 and he/she/it-was man, husband (nom) out of (+gen) sons (gen) Benjamin (indecl) and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) Kish (indecl) son (nom)   son (gen)   son (gen)   son (gen)   son (gen) man, husband (gen)   man, husband (nom) capable ([Adj] nom)
1Krl:9:1 1Krl_9:1_1 1Krl_9:1_2 1Krl_9:1_3 1Krl_9:1_4 1Krl_9:1_5 1Krl_9:1_6 1Krl_9:1_7 1Krl_9:1_8 1Krl_9:1_9 1Krl_9:1_10 1Krl_9:1_11 1Krl_9:1_12 1Krl_9:1_13 1Krl_9:1_14 1Krl_9:1_15 1Krl_9:1_16 1Krl_9:1_17 1Krl_9:1_18 1Krl_9:1_19 1Krl_9:1_20 1Krl_9:1_21 1Krl_9:1_22 1Krl_9:1_23
1Krl:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:2 καὶ τούτῳ υἱός, καὶ ὄνομα αὐτῷ Σαουλ, εὐμεγέθης, ἀνὴρ ἀγαθός, καὶ οὐκ ἦν ἐν υἱοῖς Ισραηλ ἀγαθὸς ὑπὲρ αὐτόν, ὑπὲρ ὠμίαν καὶ ἐπάνω ὑψηλὸς ὑπὲρ πᾶσαν τὴν γῆν.
1Krl:9:2 And this man had a son, and his name was Saul, of great stature, a goodly man; and there was not among the sons of Israel a goodlier than he, high above all the people from his shoulders and upward. (1 Samuel 9:2 Brenton)
1Krl:9:2 Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. (1 Sm 9:2 BT_4)
1Krl:9:2 καὶ τούτῳ υἱός, καὶ ὄνομα αὐτῷ Σαουλ, εὐμεγέθης, ἀνὴρ ἀγαθός, καὶ οὐκ ἦν ἐν υἱοῖς Ισραηλ ἀγαθὸς ὑπὲρ αὐτόν, ὑπὲρ ὠμίαν καὶ ἐπάνω ὑψηλὸς ὑπὲρ πᾶσαν τὴν γῆν.
1Krl:9:2 καί οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Σαούλ, ὁ   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ   καί ἐπ·άνω ὑψηλός -ή -όν ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Krl:9:2 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Saul Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Podniesiony Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
1Krl:9:2 kai\ tou/tO| ui(o/s, kai\ o)/noma au)tO=| *saoul, eu)mege/TEs, a)nE\r a)gaTo/s, kai\ ou)k E)=n e)n ui(oi=s *israEl a)gaTo\s u(pe\r au)to/n, u(pe\r O)mi/an kai\ e)pa/nO u(PSElo\s u(pe\r pa=san tE\n gE=n.
1Krl:9:2 kai tutO hyios, kai onoma autO saul, eumegeTEs, anEr agaTos, kai uk En en hyiois israEl agaTos hyper auton, hyper Omian kai epanO hyPSElos hyper pasan tEn gEn.
1Krl:9:2 C RD_DSM N2_NSM C N3M_NSN RD_DSM N_NSM A3H_NSM N3_NSM A1_NSM C D V9_IAI3S P N2_DPM N_GSM A1_NSM P RD_ASM P N1A_ASF C D A1_NSM P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
1Krl:9:2 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son and also, even, namely name with regard to he/she/it/same Saul ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel good inherently good, i.e. God-wrought. above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) ć and also, even, namely upper before, overhead elevated above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
1Krl:9:2 and this (dat) son (nom) and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) Saul (indecl)   man, husband (nom) good ([Adj] nom) and not he/she/it-was in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl) good ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) him/it/same (acc) above (+acc), on behalf of (+gen)   and upper elevated ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
1Krl:9:2 1Krl_9:2_1 1Krl_9:2_2 1Krl_9:2_3 1Krl_9:2_4 1Krl_9:2_5 1Krl_9:2_6 1Krl_9:2_7 1Krl_9:2_8 1Krl_9:2_9 1Krl_9:2_10 1Krl_9:2_11 1Krl_9:2_12 1Krl_9:2_13 1Krl_9:2_14 1Krl_9:2_15 1Krl_9:2_16 1Krl_9:2_17 1Krl_9:2_18 1Krl_9:2_19 1Krl_9:2_20 1Krl_9:2_21 1Krl_9:2_22 1Krl_9:2_23 1Krl_9:2_24 1Krl_9:2_25 1Krl_9:2_26 1Krl_9:2_27 1Krl_9:2_28
1Krl:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:3 καὶ ἀπώλοντο αἱ ὄνοι Κις πατρὸς Σαουλ, καὶ εἶπεν Κις πρὸς Σαουλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ ἓν τῶν παιδαρίων καὶ ἀνάστητε καὶ πορεύθητε καὶ ζητήσατε τὰς ὄνους.
1Krl:9:3 And the asses of Kis the father of Saul were lost; and Kis said to Saul his son, Take with thee one of the young men, and arise ye, and go seek the asses. (1 Samuel 9:3 Brenton)
1Krl:9:3 Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula: «Weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic». (1 Sm 9:3 BT_4)
1Krl:9:3 καὶ ἀπώλοντο αἱ ὄνοι Κις πατρὸς Σαουλ, καὶ εἶπεν Κις πρὸς Σαουλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ ἓν τῶν παιδαρίων καὶ ἀνάστητε καὶ πορεύθητε καὶ ζητήσατε τὰς ὄνους.
1Krl:9:3 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ Κίς, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Σαούλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Κίς, ὁ πρός Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μετά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ
1Krl:9:3 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Osła/osioł Grafit pierwotny Ojciec Saul I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Grafit pierwotny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul Syn On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siebie Jeden Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By szukać Osła/osioł
1Krl:9:3 kai\ a)pO/lonto ai( o)/noi *kis patro\s *saoul, kai\ ei)=pen *kis pro\s *saoul to\n ui(o\n au)tou= *labe\ meta\ seautou= e(\n tO=n paidari/On kai\ a)na/stEte kai\ poreu/TEte kai\ DZEtE/sate ta\s o)/nous.
1Krl:9:3 kai apOlonto hai onoi kis patros saul, kai eipen kis pros saul ton hyion autu labe meta seautu hen tOn paidariOn kai anastEte kai poreuTEte kai DZEtEsate tas onus.
1Krl:9:3 C VBI_AMI3P RA_NPF N2_NPF N_GSM N3_GSM N_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VB_AAD2S P RD_GSM A3_ASN RA_GPN N2N_GPN C VH_AAS2P C VC_APS2P C VA_AAD2P RA_APF N2_APF
1Krl:9:3 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the ass/donkey Kish father Saul and also, even, namely to say/tell Kish toward (+acc,+gen,+dat) Saul the son he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing yourself one the child/young slave and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go and also, even, namely to seek the ass/donkey
1Krl:9:3 and they-were-LOSE/DESTROY-ed the (nom) asses/donkeys (nom|voc) Kish (indecl) father (gen) Saul (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed Kish (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! after (+acc), with (+gen) yourself (gen) one (nom|acc) the (gen) children/young slaves (gen) and do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP and be-you(pl)-GO-ed!, you(pl)-should-be-GO-ed and do-SEEK-you(pl)! the (acc) asses/donkeys (acc)
1Krl:9:3 1Krl_9:3_1 1Krl_9:3_2 1Krl_9:3_3 1Krl_9:3_4 1Krl_9:3_5 1Krl_9:3_6 1Krl_9:3_7 1Krl_9:3_8 1Krl_9:3_9 1Krl_9:3_10 1Krl_9:3_11 1Krl_9:3_12 1Krl_9:3_13 1Krl_9:3_14 1Krl_9:3_15 1Krl_9:3_16 1Krl_9:3_17 1Krl_9:3_18 1Krl_9:3_19 1Krl_9:3_20 1Krl_9:3_21 1Krl_9:3_22 1Krl_9:3_23 1Krl_9:3_24 1Krl_9:3_25 1Krl_9:3_26 1Krl_9:3_27 1Krl_9:3_28 1Krl_9:3_29
1Krl:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:4 καὶ διῆλθον δι’ ὄρους Εφραιμ καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Σελχα καὶ οὐχ εὗρον· καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Εασακεμ, καὶ οὐκ ἦν· καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Ιακιμ καὶ οὐχ εὗρον.
1Krl:9:4 And they went through mount Ephraim, and they went through the land of Selcha, and found them not: and they passed through the land of Segalim, and they were not there: and they passed through the land of Jamin, and found them not. (1 Samuel 9:4 Brenton)
1Krl:9:4 Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli. Powędrowali przez krainę Szaalim: tam ich nie było. Poszli do ziemi Jemini i również nie znaleźli. (1 Sm 9:4 BT_4)
1Krl:9:4 καὶ διῆλθον δι’ ὄρους Εφραιμ καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Σελχα καὶ οὐχ εὗρον· καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Εασακεμ, καὶ οὐκ ἦν· καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Ιακιμ καὶ οὐχ εὗρον.
1Krl:9:4 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
1Krl:9:4 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować
1Krl:9:4 kai\ diE=lTon di’ o)/rous *efraim kai\ diE=lTon dia\ tE=s gE=s *selCHa kai\ ou)CH eu(=ron· kai\ diE=lTon dia\ tE=s gE=s *easakem, kai\ ou)k E)=n· kai\ diE=lTon dia\ tE=s gE=s *iakim kai\ ou)CH eu(=ron.
1Krl:9:4 kai diElTon di’ orus efraim kai diElTon dia tEs gEs selCHa kai uCH heuron· kai diElTon dia tEs gEs easakem, kai uk En· kai diElTon dia tEs gEs iakim kai uCH heuron.
1Krl:9:4 C VBI_AAI3P P N3E_GSN N_GSM C VBI_AAI3P P RA_GSF N1_GSF N_GS C D VB_AAI3P C VBI_AAI3P P RA_GSF N1_GSF N_GS C D V9_IAI3S C VBI_AAI3P P RA_GSF N1_GSF N_GS C D VB_AAI3P
1Krl:9:4 and also, even, namely to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) mount Ephraim and also, even, namely to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the earth/land ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find and also, even, namely to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the earth/land ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be and also, even, namely to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the earth/land ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find
1Krl:9:4 and I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) mount (gen) Ephraim (indecl) and I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) earth/land (gen)   and not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) and I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) earth/land (gen)   and not he/she/it-was and I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) earth/land (gen)   and not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc)
1Krl:9:4 1Krl_9:4_1 1Krl_9:4_2 1Krl_9:4_3 1Krl_9:4_4 1Krl_9:4_5 1Krl_9:4_6 1Krl_9:4_7 1Krl_9:4_8 1Krl_9:4_9 1Krl_9:4_10 1Krl_9:4_11 1Krl_9:4_12 1Krl_9:4_13 1Krl_9:4_14 1Krl_9:4_15 1Krl_9:4_16 1Krl_9:4_17 1Krl_9:4_18 1Krl_9:4_19 1Krl_9:4_20 1Krl_9:4_21 1Krl_9:4_22 1Krl_9:4_23 1Krl_9:4_24 1Krl_9:4_25 1Krl_9:4_26 1Krl_9:4_27 1Krl_9:4_28 1Krl_9:4_29 1Krl_9:4_30 1Krl_9:4_31 1Krl_9:4_32
1Krl:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:5 αὐτῶν ἐλθόντων εἰς τὴν Σιφ καὶ Σαουλ εἶπεν τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ’ αὐτοῦ Δεῦρο καὶ ἀναστρέψωμεν, μὴ ἀνεὶς ὁ πατήρ μου τὰς ὄνους φροντίζῃ περὶ ἡμῶν.
1Krl:9:5 And when they came to Siph, then Saul said to his young man that was with him, Come and let us return, lest my father leave the asses, and take care for us. (1 Samuel 9:5 Brenton)
1Krl:9:5 Gdy dotarli do ziemi Suf, rzekł Saul do swego chłopca, który mu towarzyszył: «Powracajmy, by czasem mój ojciec, zaniechawszy troski o oślice, nie trapił się o nas». (1 Sm 9:5 BT_4)
1Krl:9:5 αὐτῶν ἐλθόντων εἰς τὴν Σιφ καὶ Σαουλ εἶπεν τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ’ αὐτοῦ Δεῦρο καὶ ἀναστρέψωμεν, μὴ ἀνεὶς πατήρ μου τὰς ὄνους φροντίζῃ περὶ ἡμῶν.
1Krl:9:5 αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί Σαούλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό δεῦρο καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) μή ἄν·ειμι [LXX] fr. εἶμι[2] (ath. αν+ι-/ath. αν+ει-, -, -, -, -, -); ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:9:5 On/ona/to/to samo By przychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Saul By mówić/opowiadaj Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Nie By iść na górę; by pozwalać iść z Ojciec Ja Osła/osioł Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja
1Krl:9:5 au)tO=n e)lTo/ntOn ei)s tE\n *sif kai\ *saoul ei)=pen tO=| paidari/O| au)tou= tO=| met’ au)tou= *deu=ro kai\ a)nastre/PSOmen, mE\ a)nei\s o( patE/r mou ta\s o)/nous fronti/DZE| peri\ E(mO=n.
1Krl:9:5 autOn elTontOn eis tEn sif kai saul eipen tO paidariO autu tO met’ autu deuro kai anastrePSOmen, mE aneis ho patEr mu tas onus frontiDZE peri hEmOn.
1Krl:9:5 RD_GPM VB_AAPGPM P RA_ASF N_ASF C N_NSM VBI_AAI3S RA_DSN N2N_DSN RD_GSM RA_DSN P RD_GSM D C VA_AAS1P D VB_AAPNSM RA_NSM N3_NSM RP_GS RA_APF N2_APF V1_PAS3S P RP_GP
1Krl:9:5 he/she/it/same to come into (+acc) the ć and also, even, namely Saul to say/tell the child/young slave he/she/it/same the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same come!/here and now and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, not to go up; to let go of the father I the ass/donkey to ??? about (+acc,+gen) I
1Krl:9:5 them/same (gen) let-them-COME! (classical), upon COME-ing (gen) into (+acc) the (acc)   and Saul (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) child/young slave (dat) him/it/same (gen) the (dat) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) come!/here and now and we-should-UPSET not you(sg)-are-GO-ing-UP; upon LET-ing-GO-OF (nom|voc) the (nom) father (nom) me (gen) the (acc) asses/donkeys (acc) you(sg)-are-being-???-ed, he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed about (+acc,+gen) us (gen)
1Krl:9:5 1Krl_9:5_1 1Krl_9:5_2 1Krl_9:5_3 1Krl_9:5_4 1Krl_9:5_5 1Krl_9:5_6 1Krl_9:5_7 1Krl_9:5_8 1Krl_9:5_9 1Krl_9:5_10 1Krl_9:5_11 1Krl_9:5_12 1Krl_9:5_13 1Krl_9:5_14 1Krl_9:5_15 1Krl_9:5_16 1Krl_9:5_17 1Krl_9:5_18 1Krl_9:5_19 1Krl_9:5_20 1Krl_9:5_21 1Krl_9:5_22 1Krl_9:5_23 1Krl_9:5_24 1Krl_9:5_25 1Krl_9:5_26 1Krl_9:5_27
1Krl:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ τὸ παιδάριον Ἰδοὺ δὴ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔνδοξος, πᾶν, ὃ ἐὰν λαλήσῃ, παραγινόμενον παρέσται· καὶ νῦν πορευθῶμεν, ὅπως ἀπαγγείλῃ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν, ἐφ’ ἣν ἐπορεύθημεν ἐπ’ αὐτήν.
1Krl:9:6 And the young man said to him, Behold now, there is a man of God in this city, and the man is of high repute; all that he shall speak will surely come to pass: now then let us go, that he may tell us our way on which we have set out. (1 Samuel 9:6 Brenton)
1Krl:9:6 Ten mu odpowiedział: «Oto w mieście tym żyje mąż Boży, człowiek poważny: co powie, wszystko się staje; chodźmy tam teraz, aby udzielił nam pouczenia w tej sprawie, dla której jesteśmy w drodze». (1 Sm 9:6 BT_4)
1Krl:9:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ τὸ παιδάριον Ἰδοὺ δὴ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, καὶ ἄνθρωπος ἔνδοξος, πᾶν, ἐὰν λαλήσῃ, παραγινόμενον παρέσται· καὶ νῦν πορευθῶμεν, ὅπως ἀπαγγείλῃ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν, ἐφ’ ἣν ἐπορεύθημεν ἐπ’ αὐτήν.
1Krl:9:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἔν·δοξος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί νῦν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὅπως ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:9:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Dziecka/młody niewolnik By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Ludzki Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ludzki Sławny sławny, sławny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli I też, nawet, mianowicie Teraz By iść Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By informować – informować albo opowiadać. Ja Drogi {Sposobu}/droga Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krl:9:6 kai\ ei)=pen au)tO=| to\ paida/rion *)idou\ dE\ a)/nTrOpos tou= Teou= e)n tE=| po/lei tau/tE|, kai\ o( a)/nTrOpos e)/ndoXos, pa=n, o(\ e)a\n lalE/sE|, paragino/menon pare/stai· kai\ nu=n poreuTO=men, o(/pOs a)paggei/lE| E(mi=n tE\n o(do\n E(mO=n, e)f’ E(\n e)poreu/TEmen e)p’ au)tE/n.
1Krl:9:6 kai eipen autO to paidarion idu dE anTrOpos tu Teu en tE polei tautE, kai ho anTrOpos endoXos, pan, ho ean lalEsE, paraginomenon parestai· kai nyn poreuTOmen, hopOs apangeilE hEmin tEn hodon hEmOn, ef’ hEn eporeuTEmen ep’ autEn.
1Krl:9:6 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSN N2N_NSN I x N2_NSM RA_GSM N2_GSM P RA_DSF N3I_DSF RD_DSF C RA_NSM N2_NSM A1B_NSM A3_NSN RR_ASN C VA_AAS3S V1_PMPASM VF_FMI3S C D VC_APS1P C VA_AAS3S RP_DP RA_ASF N2_ASF RP_GP P RR_ASF VCI_API1P P RD_ASF
1Krl:9:6 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the child/young slave to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed human the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the human glorious illustrious, renowned every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near to be present/here to be present, to have come and also, even, namely now to go so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to report – to report or tell. I the way/road I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krl:9:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ed! indeed human (nom) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) this (dat) and the (nom) human (nom) glorious ([Adj] nom) every (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-SPEAK-ed, he/she/it-should-SPEAK, you(sg)-should-be-SPEAK-ed while being-COME-ed-INTO-BEING (acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-BE-ed-PRESENT/HERE and now we-should-be-GO-ed this is how he/she/it-should-DELIVER A MESSAGE, you(sg)-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed us (dat) the (acc) way/road (acc) us (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) we-were-GO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
1Krl:9:6 1Krl_9:6_1 1Krl_9:6_2 1Krl_9:6_3 1Krl_9:6_4 1Krl_9:6_5 1Krl_9:6_6 1Krl_9:6_7 1Krl_9:6_8 1Krl_9:6_9 1Krl_9:6_10 1Krl_9:6_11 1Krl_9:6_12 1Krl_9:6_13 1Krl_9:6_14 1Krl_9:6_15 1Krl_9:6_16 1Krl_9:6_17 1Krl_9:6_18 1Krl_9:6_19 1Krl_9:6_20 1Krl_9:6_21 1Krl_9:6_22 1Krl_9:6_23 1Krl_9:6_24 1Krl_9:6_25 1Krl_9:6_26 1Krl_9:6_27 1Krl_9:6_28 1Krl_9:6_29 1Krl_9:6_30 1Krl_9:6_31 1Krl_9:6_32 1Krl_9:6_33 1Krl_9:6_34 1Krl_9:6_35 1Krl_9:6_36 1Krl_9:6_37 1Krl_9:6_38
1Krl:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:7 καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἰδοὺ πορευσόμεθα, καὶ τί οἴσομεν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ; ὅτι οἱ ἄρτοι ἐκλελοίπασιν ἐκ τῶν ἀγγείων ἡμῶν, καὶ πλεῖον οὐκ ἔστιν μεθ’ ἡμῶν εἰσενεγκεῖν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ τὸ ὑπάρχον ἡμῖν.
1Krl:9:7 And Saul said to his young man that was with him, Lo, then, we will go; but what shall we bring the man of God? for the loaves are spent out of our vessels, and we have nothing more with us that belongs to us to bring to the man of God. (1 Samuel 9:7 Brenton)
1Krl:9:7 Rzekł Saul do chłopca: «Dobrze, pójdziemy, lecz co zaniesiemy temu człowiekowi? Chleb bowiem wyczerpał się w naszych workach, żadnego zaś daru nie mamy, który moglibyśmy zanieść mężowi Bożemu. Co mamy z sobą?» (1 Sm 9:7 BT_4)
1Krl:9:7 καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ’ αὐτοῦ Καὶ ἰδοὺ πορευσόμεθα, καὶ τί οἴσομεν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ; ὅτι οἱ ἄρτοι ἐκλελοίπασιν ἐκ τῶν ἀγγείων ἡμῶν, καὶ πλεῖον οὐκ ἔστιν μεθ’ ἡμῶν εἰσενεγκεῖν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ τὸ ὑπάρχον ἡμῖν.
1Krl:9:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἀγγεῖον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:9:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ludzki Bóg  Ponieważ/tamto Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Ja I też, nawet, mianowicie Więcej ??? Przed przydechem mocnym By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Ludzki Bóg  By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ja
1Krl:9:7 kai\ ei)=pen *saoul tO=| paidari/O| au)tou= tO=| met’ au)tou= *kai\ i)dou\ poreuso/meTa, kai\ ti/ oi)/somen tO=| a)nTrO/pO| tou= Teou=; o(/ti oi( a)/rtoi e)kleloi/pasin e)k tO=n a)ggei/On E(mO=n, kai\ plei=on ou)k e)/stin meT’ E(mO=n ei)senegkei=n tO=| a)nTrO/pO| tou= Teou= to\ u(pa/rCHon E(mi=n.
1Krl:9:7 kai eipen saul tO paidariO autu tO met’ autu kai idu poreusomeTa, kai ti oisomen tO anTrOpO tu Teu; hoti hoi artoi ekleloipasin ek tOn angeiOn hEmOn, kai pleion uk estin meT’ hEmOn eisenenkein tO anTrOpO tu Teu to hyparCHon hEmin.
1Krl:9:7 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSN N2N_DSN RD_GSM RA_DSN P RD_GSM C I VF_FMI1P C RI_ASN VF_FAI1P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM C RA_NPM N2_NPM VX_XAI3P P RA_GPN N2N_GPN RP_GP C A3C_ASN D V9_PAI3S P RP_GP VB_AAN RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM RA_ASN V1_PAPASN RP_DP
1Krl:9:7 and also, even, namely to say/tell Saul the child/young slave he/she/it/same the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the human the god [see theology] because/that the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) out of (+gen) ἐξ before vowels the container (vessel, flask) I and also, even, namely more οὐχ before rough breathing to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the human the god [see theology] the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control I
1Krl:9:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) the (dat) child/young slave (dat) him/it/same (gen) the (dat) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! we-will-be-GO-ed and who/what/why (nom|acc) we-will-BRING the (dat) human (dat) the (gen) god (gen) because/that the (nom) [loaves of] bread (nom|voc) they-have-FAIL-ed out of (+gen) the (gen) containers (gen) us (gen) and more (nom|acc|voc, voc) not he/she/it-is after (+acc), with (+gen) us (gen) to-BRING IN the (dat) human (dat) the (gen) god (gen) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (nom|acc|voc, voc) us (dat)
1Krl:9:7 1Krl_9:7_1 1Krl_9:7_2 1Krl_9:7_3 1Krl_9:7_4 1Krl_9:7_5 1Krl_9:7_6 1Krl_9:7_7 1Krl_9:7_8 1Krl_9:7_9 1Krl_9:7_10 1Krl_9:7_11 1Krl_9:7_12 1Krl_9:7_13 1Krl_9:7_14 1Krl_9:7_15 1Krl_9:7_16 1Krl_9:7_17 1Krl_9:7_18 1Krl_9:7_19 1Krl_9:7_20 1Krl_9:7_21 1Krl_9:7_22 1Krl_9:7_23 1Krl_9:7_24 1Krl_9:7_25 1Krl_9:7_26 1Krl_9:7_27 1Krl_9:7_28 1Krl_9:7_29 1Krl_9:7_30 1Krl_9:7_31 1Krl_9:7_32 1Krl_9:7_33 1Krl_9:7_34 1Krl_9:7_35 1Krl_9:7_36 1Krl_9:7_37 1Krl_9:7_38 1Krl_9:7_39 1Krl_9:7_40 1Krl_9:7_41
1Krl:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:8 καὶ προσέθετο τὸ παιδάριον ἀποκριθῆναι τῷ Σαουλ καὶ εἶπεν Ἰδοὺ εὕρηται ἐν τῇ χειρί μου τέταρτον σίκλου ἀργυρίου, καὶ δώσεις τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπαγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν.
1Krl:9:8 And the young man answered Saul again, and said, Behold, there is found in my hand a fourth part of a shekel of silver; and thou shalt give it to the man of God, and he shall tell us our way. (1 Samuel 9:8 Brenton)
1Krl:9:8 Chłopiec znów odpowiedział Saulowi: «Znalazłem u siebie czwartą część sykla srebrnego, oddam ją mężowi Bożemu, może wskaże nam drogę». (1 Sm 9:8 BT_4)
1Krl:9:8 καὶ προσέθετο τὸ παιδάριον ἀποκριθῆναι τῷ Σαουλ καὶ εἶπεν Ἰδοὺ εὕρηται ἐν τῇ χειρί μου τέταρτον σίκλου ἀργυρίου, καὶ δώσεις τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπαγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν.
1Krl:9:8 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέταρτος -η -ον   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:9:8 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Dziecka/młody niewolnik By odpowiadać Saul I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Czwarty Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By dawać Ludzki Bóg  I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ja Drogi {Sposobu}/droga Ja
1Krl:9:8 kai\ prose/Teto to\ paida/rion a)pokriTE=nai tO=| *saoul kai\ ei)=pen *)idou\ eu(/rEtai e)n tE=| CHeiri/ mou te/tarton si/klou a)rguri/ou, kai\ dO/seis tO=| a)nTrO/pO| tou= Teou=, kai\ a)paggelei= E(mi=n tE\n o(do\n E(mO=n.
1Krl:9:8 kai proseTeto to paidarion apokriTEnai tO saul kai eipen idu heurEtai en tE CHeiri mu tetarton siklu argyriu, kai dOseis tO anTrOpO tu Teu, kai apangelei hEmin tEn hodon hEmOn.
1Krl:9:8 C VEI_AMI3S RA_NSN N2N_NSN VC_APN RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S I VM_XPI3S P RA_DSF N3_DSF RP_GS A1_ASM N2_GSM N2N_GSN C VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI3S RP_DP RA_ASF N2_ASF RP_GP
1Krl:9:8 and also, even, namely to add to the child/young slave to answer the Saul and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I fourth ć piece of silver and also, even, namely to give the human the god [see theology] and also, even, namely to report – to report or tell. I the way/road I
1Krl:9:8 and he/she/it-was-ADD-ed-TO the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) to-be-ANSWER-ed the (dat) Saul (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-should-be-FIND-ed, he/she/it-has-been-FIND-ed in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) me (gen) fourth (acc, nom|acc|voc)   piece of silver (gen) and you(sg)-will-GIVE the (dat) human (dat) the (gen) god (gen) and he/she/it-will-DELIVER A MESSAGE, you(sg)-will-be-DELIVER A MESSAGE-ed (classical) us (dat) the (acc) way/road (acc) us (gen)
1Krl:9:8 1Krl_9:8_1 1Krl_9:8_2 1Krl_9:8_3 1Krl_9:8_4 1Krl_9:8_5 1Krl_9:8_6 1Krl_9:8_7 1Krl_9:8_8 1Krl_9:8_9 1Krl_9:8_10 1Krl_9:8_11 1Krl_9:8_12 1Krl_9:8_13 1Krl_9:8_14 1Krl_9:8_15 1Krl_9:8_16 1Krl_9:8_17 1Krl_9:8_18 1Krl_9:8_19 1Krl_9:8_20 1Krl_9:8_21 1Krl_9:8_22 1Krl_9:8_23 1Krl_9:8_24 1Krl_9:8_25 1Krl_9:8_26 1Krl_9:8_27 1Krl_9:8_28 1Krl_9:8_29 1Krl_9:8_30
1Krl:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:9 καὶ ἔμπροσθεν ἐν Ισραηλ τάδε ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν θεόν Δεῦρο πορευθῶμεν πρὸς τὸν βλέποντα· ὅτι τὸν προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔμπροσθεν Ὁ βλέπων.
1Krl:9:9 Now before time in Israel every one in going to enquire of God said, Come and let us go to the seer; for the people beforetime called the prophet, the seer. (1 Samuel 9:9 Brenton)
1Krl:9:9 Ktokolwiek dawniej w Izraelu szedł o coś pytać Boga, mówił: «Chodźmy do Widzącego». Proroka bowiem dzisiejszego w owym czasie nazywano "Widzącym". (1 Sm 9:9 BT_4)
1Krl:9:9 καὶ ἔμπροσθεν ἐν Ισραηλ τάδε ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν θεόν Δεῦρο πορευθῶμεν πρὸς τὸν βλέποντα· ὅτι τὸν προφήτην ἐκάλει λαὸς ἔμπροσθεν βλέπων.
1Krl:9:9 καί ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐν Ἰσραήλ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕκαστος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δεῦρο πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ὅτι ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
1Krl:9:9 I też, nawet, mianowicie Przedtem/w przodzie z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Każdy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By iść By pytać się Bóg  Przychodź!/Tutaj i teraz By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By widzieć Ponieważ/tamto Prorok By nazywać rozmowę Ludzie Przedtem/w przodzie z By widzieć
1Krl:9:9 kai\ e)/mprosTen e)n *israEl ta/de e)/legen e(/kastos e)n tO=| poreu/esTai e)perOta=n to\n Teo/n *deu=ro poreuTO=men pro\s to\n ble/ponta· o(/ti to\n profE/tEn e)ka/lei o( lao\s e)/mprosTen *(o ble/pOn.
1Krl:9:9 kai emprosTen en israEl tade elegen hekastos en tO poreuesTai eperOtan ton Teon deuro poreuTOmen pros ton bleponta· hoti ton profEtEn ekalei ho laos emprosTen o blepOn.
1Krl:9:9 C D P N_DSM RD_APN V1I_IAI3S A1_NSM P RA_DSN V1_PMN V3_PAN RA_ASM N2_ASM D VC_APS1P P RA_ASM V1_PAPASM C RA_ASM N1M_ASM V2I_IAI3S RA_NSM N2_NSM D RA_NSM V1_PAPNSM
1Krl:9:9 and also, even, namely before/in front of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel such things [definite article + δέ] to say/tell each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go to question the god [see theology] come!/here and now to go toward (+acc,+gen,+dat) the to see because/that the prophet to call call the people before/in front of the to see
1Krl:9:9 and before/in front of in/among/by (+dat) Israel (indecl) these (nom|acc) he/she/it-was-SAY/TELL-ing each (of two) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-GO-ed to-be-QUESTION-ing the (acc) god (acc) come!/here and now we-should-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while SEE-ing (acc, nom|acc|voc) because/that the (acc) prophet (acc) he/she/it-was-CALL-ing the (nom) people (nom) before/in front of the (nom) while SEE-ing (nom)
1Krl:9:9 1Krl_9:9_1 1Krl_9:9_2 1Krl_9:9_3 1Krl_9:9_4 1Krl_9:9_5 1Krl_9:9_6 1Krl_9:9_7 1Krl_9:9_8 1Krl_9:9_9 1Krl_9:9_10 1Krl_9:9_11 1Krl_9:9_12 1Krl_9:9_13 1Krl_9:9_14 1Krl_9:9_15 1Krl_9:9_16 1Krl_9:9_17 1Krl_9:9_18 1Krl_9:9_19 1Krl_9:9_20 1Krl_9:9_21 1Krl_9:9_22 1Krl_9:9_23 1Krl_9:9_24 1Krl_9:9_25 1Krl_9:9_26 1Krl_9:9_27
1Krl:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:10 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ Ἀγαθὸν τὸ ῥῆμα, δεῦρο καὶ πορευθῶμεν. καὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν πόλιν, οὗ ἦν ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ.
1Krl:9:10 And Saul said to his servant, Well said, come and let us go: and they went to the city where the man of God was. (1 Samuel 9:10 Brenton)
1Krl:9:10 Rzekł Saul do swego chłopca: «Słusznie mówisz. Chodźmy». Udali się do miasta, w którym przebywał mąż Boży. (1 Sm 9:10 BT_4)
1Krl:9:10 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ Ἀγαθὸν τὸ ῥῆμα, δεῦρο καὶ πορευθῶμεν. καὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν πόλιν, οὗ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ.
1Krl:9:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό δεῦρο καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krl:9:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Miasto Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By być Tam Ludzki Bóg 
1Krl:9:10 kai\ ei)=pen *saoul pro\s to\ paida/rion au)tou= *)agaTo\n to\ r(E=ma, deu=ro kai\ poreuTO=men. kai\ e)poreu/TEsan ei)s tE\n po/lin, ou(= E)=n e)kei= o( a)/nTrOpos tou= Teou=.
1Krl:9:10 kai eipen saul pros to paidarion autu agaTon to rEma, deuro kai poreuTOmen. kai eporeuTEsan eis tEn polin, hu En ekei ho anTrOpos tu Teu.
1Krl:9:10 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASN N2N_ASN RD_GSM A1A_ASN RA_ASN N3M_ASN D C VC_APS1P C VCI_API3P P RA_ASF N3I_ASF RR_GSM V9_IAI3S D RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM
1Krl:9:10 and also, even, namely to say/tell Saul toward (+acc,+gen,+dat) the child/young slave he/she/it/same good inherently good, i.e. God-wrought. the declaration statement, utterance come!/here and now and also, even, namely to go and also, even, namely to go into (+acc) the city where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be there the human the god [see theology]
1Krl:9:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) him/it/same (gen) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) come!/here and now and we-should-be-GO-ed and they-were-GO-ed into (+acc) the (acc) city (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was there the (nom) human (nom) the (gen) god (gen)
1Krl:9:10 1Krl_9:10_1 1Krl_9:10_2 1Krl_9:10_3 1Krl_9:10_4 1Krl_9:10_5 1Krl_9:10_6 1Krl_9:10_7 1Krl_9:10_8 1Krl_9:10_9 1Krl_9:10_10 1Krl_9:10_11 1Krl_9:10_12 1Krl_9:10_13 1Krl_9:10_14 1Krl_9:10_15 1Krl_9:10_16 1Krl_9:10_17 1Krl_9:10_18 1Krl_9:10_19 1Krl_9:10_20 1Krl_9:10_21 1Krl_9:10_22 1Krl_9:10_23 1Krl_9:10_24 1Krl_9:10_25
1Krl:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:11 αὐτῶν ἀναβαινόντων τὴν ἀνάβασιν τῆς πόλεως καὶ αὐτοὶ εὑρίσκουσιν τὰ κοράσια ἐξεληλυθότα ὑδρεύσασθαι ὕδωρ καὶ λέγουσιν αὐταῖς Εἰ ἔστιν ἐνταῦθα ὁ βλέπων;
1Krl:9:11 As they went up the ascent to the city, they find damsels come out to draw water, and they say to them, Is the seer here? (1 Samuel 9:11 Brenton)
1Krl:9:11 Kiedy szli pod górę drogą do miasta, spotkali dziewczęta, które wyszły naczerpać wody. Zapytali je: «Czy tu mieszka Widzący?» (1 Sm 9:11 BT_4)
1Krl:9:11 αὐτῶν ἀναβαινόντων τὴν ἀνάβασιν τῆς πόλεως καὶ αὐτοὶ εὑρίσκουσιν τὰ κοράσια ἐξεληλυθότα ὑδρεύσασθαι ὕδωρ καὶ λέγουσιν αὐταῖς Εἰ ἔστιν ἐνταῦθα βλέπων;
1Krl:9:11 αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὕδωρ, ὕδατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
1Krl:9:11 On/ona/to/to samo By podnosić By podnosić Miasto I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By znajdować Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna By wychodzić Woda I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli By być By widzieć
1Krl:9:11 au)tO=n a)nabaino/ntOn tE\n a)na/basin tE=s po/leOs kai\ au)toi\ eu(ri/skousin ta\ kora/sia e)XelEluTo/ta u(dreu/sasTai u(/dOr kai\ le/gousin au)tai=s *ei) e)/stin e)ntau=Ta o( ble/pOn;
1Krl:9:11 autOn anabainontOn tEn anabasin tEs poleOs kai autoi heuriskusin ta korasia eXelElyTota hydreusasTai hydOr kai legusin autais ei estin entauTa ho blepOn;
1Krl:9:11 RD_GPM V1_PAPGPM RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N3I_GSF C RD_NPM V1_PAI3P RA_APN N2N_APN VX_XAPAPN VA_AMN N3_ASN C V1_PAI3P RD_DPF x V9_PAI3S D RA_NSM V1_PAPNSM
1Krl:9:11 he/she/it/same to ascend the to ascend the city and also, even, namely he/she/it/same to find the girl lass, lassie to come out ć water and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if to be ć the to see
1Krl:9:11 them/same (gen) let-them-be-ASCEND-ing! (classical), while ASCEND-ing (gen) the (acc) upon ASCEND-ing (dat) the (gen) city (gen) and they/same (nom) they-are-FIND-ing, while FIND-ing (dat) the (nom|acc) girls (nom|acc|voc) having COME-ed-OUT (acc, nom|acc|voc)   water (nom|acc|voc) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) them/same (dat) if he/she/it-is   the (nom) while SEE-ing (nom)
1Krl:9:11 1Krl_9:11_1 1Krl_9:11_2 1Krl_9:11_3 1Krl_9:11_4 1Krl_9:11_5 1Krl_9:11_6 1Krl_9:11_7 1Krl_9:11_8 1Krl_9:11_9 1Krl_9:11_10 1Krl_9:11_11 1Krl_9:11_12 1Krl_9:11_13 1Krl_9:11_14 1Krl_9:11_15 1Krl_9:11_16 1Krl_9:11_17 1Krl_9:11_18 1Krl_9:11_19 1Krl_9:11_20 1Krl_9:11_21 1Krl_9:11_22
1Krl:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:12 καὶ ἀπεκρίθη τὰ κοράσια αὐτοῖς καὶ λέγουσιν αὐτοῖς Ἔστιν, ἰδοὺ κατὰ πρόσωπον ὑμῶν· νῦν διὰ τὴν ἡμέραν ἥκει εἰς τὴν πόλιν, ὅτι θυσία σήμερον τῷ λαῷ ἐν Βαμα·
1Krl:9:12 And the virgins answered them, and they say to them, He is: behold, he is before you: now he is coming to the city, because of the day, for to-day there is a sacrifice for the people in Bama. (1 Samuel 9:12 Brenton)
1Krl:9:12 Odpowiedziały: «Tak, oto jest przed tobą, pospiesz się, gdyż dziś przyszedł do miasta. Dziś bowiem lud składa ofiarę na wyżynie. (1 Sm 9:12 BT_4)
1Krl:9:12 καὶ ἀπεκρίθη τὰ κοράσια αὐτοῖς καὶ λέγουσιν αὐτοῖς Ἔστιν, ἰδοὺ κατὰ πρόσωπον ὑμῶν· νῦν διὰ τὴν ἡμέραν ἥκει εἰς τὴν πόλιν, ὅτι θυσία σήμερον τῷ λαῷ ἐν Βαμα·
1Krl:9:12 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς νῦν διά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅτι θυσία, -ας, ἡ σήμερον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν  
1Krl:9:12 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By być By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty Teraz Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dzień By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Do (+przyspieszenie) Miasto Ponieważ/tamto Ofiara gnębią, poświęcają Dzisiaj dzień Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krl:9:12 kai\ a)pekri/TE ta\ kora/sia au)toi=s kai\ le/gousin au)toi=s *)/estin, i)dou\ kata\ pro/sOpon u(mO=n· nu=n dia\ tE\n E(me/ran E(/kei ei)s tE\n po/lin, o(/ti Tusi/a sE/meron tO=| laO=| e)n *bama·
1Krl:9:12 kai apekriTE ta korasia autois kai legusin autois estin, idu kata prosOpon hymOn· nyn dia tEn hEmeran hEkei eis tEn polin, hoti Tysia sEmeron tO laO en bama·
1Krl:9:12 C VCI_API3S RA_APN N2N_APN RD_DPM C V1_PAI3P RD_DPM V9_PAI3S I P N2N_ASN RP_GP D P RA_ASF N1A_ASF V1_PAI3S P RA_ASF N3I_ASF C N1A_NSF D RA_DSM N2_DSM P N_DSF
1Krl:9:12 and also, even, namely to answer the girl lass, lassie he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to be to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face you now because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the day to have come I have come. I have arrived. into (+acc) the city because/that sacrifice victimize, immolate today day the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Krl:9:12 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom|acc) girls (nom|acc|voc) them/same (dat) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) them/same (dat) he/she/it-is be-you(sg)-SEE-ed! down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) you(pl) (gen) now because of (+acc), through (+gen) the (acc) day (acc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed into (+acc) the (acc) city (acc) because/that sacrifice (nom|voc) today the (dat) people (dat) in/among/by (+dat)  
1Krl:9:12 1Krl_9:12_1 1Krl_9:12_2 1Krl_9:12_3 1Krl_9:12_4 1Krl_9:12_5 1Krl_9:12_6 1Krl_9:12_7 1Krl_9:12_8 1Krl_9:12_9 1Krl_9:12_10 1Krl_9:12_11 1Krl_9:12_12 1Krl_9:12_13 1Krl_9:12_14 1Krl_9:12_15 1Krl_9:12_16 1Krl_9:12_17 1Krl_9:12_18 1Krl_9:12_19 1Krl_9:12_20 1Krl_9:12_21 1Krl_9:12_22 1Krl_9:12_23 1Krl_9:12_24 1Krl_9:12_25 1Krl_9:12_26 1Krl_9:12_27 1Krl_9:12_28
1Krl:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:13 ὡς ἂν εἰσέλθητε τὴν πόλιν, οὕτως εὑρήσετε αὐτὸν ἐν τῇ πόλει πρὶν ἀναβῆναι αὐτὸν εἰς Βαμα τοῦ φαγεῖν, ὅτι οὐ μὴ φάγῃ ὁ λαὸς ἕως τοῦ εἰσελθεῖν αὐτόν, ὅτι οὗτος εὐλογεῖ τὴν θυσίαν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐσθίουσιν οἱ ξένοι· καὶ νῦν ἀνάβητε, ὅτι διὰ τὴν ἡμέραν εὑρήσετε αὐτόν.
1Krl:9:13 As soon as ye shall enter into the city, so shall ye find him in the city, before he goes up to Bama to eat; for the people will not eat until he comes in, for he blesses the sacrifice, and afterwards the guests eat; now then go up, for ye shall find him because of the holiday. (1 Samuel 9:13 Brenton)
1Krl:9:13 Gdy wejdziecie do miasta, spotkacie go tam, zanim wyjdzie ucztować na wyżynę; lud nie je nic, dopóki on nie przybędzie. On bowiem błogosławi ofiarę, a wtedy dopiero jedzą zaproszeni. A teraz idźcie, to go zaraz znajdziecie». (1 Sm 9:13 BT_4)
1Krl:9:13 ὡς ἂν εἰσέλθητε τὴν πόλιν, οὕτως εὑρήσετε αὐτὸν ἐν τῇ πόλει πρὶν ἀναβῆναι αὐτὸν εἰς Βαμα τοῦ φαγεῖν, ὅτι οὐ μὴ φάγῃ λαὸς ἕως τοῦ εἰσελθεῖν αὐτόν, ὅτι οὗτος εὐλογεῖ τὴν θυσίαν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐσθίουσιν οἱ ξένοι· καὶ νῦν ἀνάβητε, ὅτι διὰ τὴν ἡμέραν εὑρήσετε αὐτόν.
1Krl:9:13 ὡς ἄν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὕτως/οὕτω εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ πρίν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ξένος -η -ον καί νῦν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὅτι διά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:9:13 Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wchodzić Miasto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By znajdować On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Wcześniejszy By podnosić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By jeść Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By jeść Ludzie Aż; świtaj By wchodzić On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By błogosławić Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By jeść Obcy {Dziwny}/obcy I też, nawet, mianowicie Teraz By podnosić Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dzień By znajdować On/ona/to/to samo
1Krl:9:13 O(s a)/n ei)se/lTEte tE\n po/lin, ou(/tOs eu(rE/sete au)to\n e)n tE=| po/lei pri\n a)nabE=nai au)to\n ei)s *bama tou= fagei=n, o(/ti ou) mE\ fa/gE| o( lao\s e(/Os tou= ei)selTei=n au)to/n, o(/ti ou(=tos eu)logei= tE\n Tusi/an, kai\ meta\ tau=ta e)sTi/ousin oi( Xe/noi· kai\ nu=n a)na/bEte, o(/ti dia\ tE\n E(me/ran eu(rE/sete au)to/n.
1Krl:9:13 hOs an eiselTEte tEn polin, hutOs heurEsete auton en tE polei prin anabEnai auton eis bama tu fagein, hoti u mE fagE ho laos heOs tu eiselTein auton, hoti hutos eulogei tEn Tysian, kai meta tauta esTiusin hoi Xenoi· kai nyn anabEte, hoti dia tEn hEmeran heurEsete auton.
1Krl:9:13 C x VB_AAS2P RA_ASF N3I_ASF D VF_FAI2P RD_ASM P RA_DSF N3I_DSF D VZ_AAN RD_ASM P N_ASF RA_GSN VB_AAN C D D VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM P RA_GSN VB_AAN RD_ASM C RD_NSM V2_PAI3S RA_ASF N1A_ASF C P RD_APN V1_PAI3P RA_NPM A1_NPM C D VZ_AAD2S C P RA_ASF N1A_ASF VF_FAI2P RD_ASM
1Krl:9:13 as/like ever (if ever) to enter the city thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to find he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city prior to ascend he/she/it/same into (+acc) ć the to eat because/that οὐχ before rough breathing not to eat the people until; dawn the to enter he/she/it/same because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bless the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to eat the strange/foreign and also, even, namely now to ascend because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the day to find he/she/it/same
1Krl:9:13 as/like ever you(pl)-should-ENTER the (acc) city (acc) thusly/like this you(pl)-will-FIND him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) prior to-ASCEND him/it/same (acc) into (+acc)   the (gen) to-will-EAT, to-EAT because/that not not you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed the (nom) people (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-ENTER him/it/same (acc) because/that this (nom) he/she/it-is-BLESS-ing, you(sg)-are-being-BLESS-ed (classical), be-you(sg)-BLESS-ing!, he/she/it-was-BLESS-ing the (acc) sacrifice (acc) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-are-EAT-ing, while EAT-ing (dat) the (nom) strange/foreign ([Adj] nom|voc) and now do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND because/that because of (+acc), through (+gen) the (acc) day (acc) you(pl)-will-FIND him/it/same (acc)
1Krl:9:13 1Krl_9:13_1 1Krl_9:13_2 1Krl_9:13_3 1Krl_9:13_4 1Krl_9:13_5 1Krl_9:13_6 1Krl_9:13_7 1Krl_9:13_8 1Krl_9:13_9 1Krl_9:13_10 1Krl_9:13_11 1Krl_9:13_12 1Krl_9:13_13 1Krl_9:13_14 1Krl_9:13_15 1Krl_9:13_16 1Krl_9:13_17 1Krl_9:13_18 1Krl_9:13_19 1Krl_9:13_20 1Krl_9:13_21 1Krl_9:13_22 1Krl_9:13_23 1Krl_9:13_24 1Krl_9:13_25 1Krl_9:13_26 1Krl_9:13_27 1Krl_9:13_28 1Krl_9:13_29 1Krl_9:13_30 1Krl_9:13_31 1Krl_9:13_32 1Krl_9:13_33 1Krl_9:13_34 1Krl_9:13_35 1Krl_9:13_36 1Krl_9:13_37 1Krl_9:13_38 1Krl_9:13_39 1Krl_9:13_40 1Krl_9:13_41 1Krl_9:13_42 1Krl_9:13_43 1Krl_9:13_44 1Krl_9:13_45 1Krl_9:13_46 1Krl_9:13_47 1Krl_9:13_48
1Krl:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:14 καὶ ἀναβαίνουσιν τὴν πόλιν. αὐτῶν εἰσπορευομένων εἰς μέσον τῆς πόλεως καὶ ἰδοὺ Σαμουηλ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν τοῦ ἀναβῆναι εἰς Βαμα.
1Krl:9:14 And they go up to the city; and as they were entering into the midst of the city, behold, Samuel came out to meet them, to go up to Bama. (1 Samuel 9:14 Brenton)
1Krl:9:14 Ruszyli więc ku miastu. Kiedy weszli do bramy miasta, Samuel właśnie szedł naprzeciw nich, udając się na wyżynę. (1 Sm 9:14 BT_4)
1Krl:9:14 καὶ ἀναβαίνουσιν τὴν πόλιν. αὐτῶν εἰσπορευομένων εἰς μέσον τῆς πόλεως καὶ ἰδοὺ Σαμουηλ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν τοῦ ἀναβῆναι εἰς Βαμα.
1Krl:9:14 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Σαμουήλ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]  
1Krl:9:14 I też, nawet, mianowicie By podnosić Miasto On/ona/to/to samo By wchodzić Do (+przyspieszenie) Średni Miasto I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Samuel By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo By podnosić Do (+przyspieszenie)
1Krl:9:14 kai\ a)nabai/nousin tE\n po/lin. au)tO=n ei)sporeuome/nOn ei)s me/son tE=s po/leOs kai\ i)dou\ *samouEl e)XE=lTen ei)s a)pa/ntEsin au)tO=n tou= a)nabE=nai ei)s *bama.
1Krl:9:14 kai anabainusin tEn polin. autOn eisporeuomenOn eis meson tEs poleOs kai idu samuEl eXElTen eis apantEsin autOn tu anabEnai eis bama.
1Krl:9:14 C V1_PAI3P RA_ASF N3I_ASF RD_GPM V1_PMPGPM P A1_ASN RA_GSF N3I_GSF C I N_NSM VBI_AAI3S P N3I_ASF RD_GPM RA_GSN VZ_AAN P N_ASF
1Krl:9:14 and also, even, namely to ascend the city he/she/it/same to enter into (+acc) middle the city and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Samuel to come out into (+acc) meeting he/she/it/same the to ascend into (+acc) ć
1Krl:9:14 and they-are-ASCEND-ing, while ASCEND-ing (dat) the (acc) city (acc) them/same (gen) while being-ENTER-ed (gen) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) city (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! Samuel (indecl) he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) them/same (gen) the (gen) to-ASCEND into (+acc)  
1Krl:9:14 1Krl_9:14_1 1Krl_9:14_2 1Krl_9:14_3 1Krl_9:14_4 1Krl_9:14_5 1Krl_9:14_6 1Krl_9:14_7 1Krl_9:14_8 1Krl_9:14_9 1Krl_9:14_10 1Krl_9:14_11 1Krl_9:14_12 1Krl_9:14_13 1Krl_9:14_14 1Krl_9:14_15 1Krl_9:14_16 1Krl_9:14_17 1Krl_9:14_18 1Krl_9:14_19 1Krl_9:14_20 1Krl_9:14_21
1Krl:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:15 καὶ κύριος ἀπεκάλυψεν τὸ ὠτίον Σαμουηλ ἡμέρᾳ μιᾷ ἔμπροσθεν τοῦ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Σαουλ λέγων
1Krl:9:15 And the Lord uncovered the ear of Samuel one day before Saul came to him, saying, (1 Samuel 9:15 Brenton)
1Krl:9:15 Pan zaś objawił Samuelowi na dzień przed przybyciem do niego Saula, mówiąc mu: (1 Sm 9:15 BT_4)
1Krl:9:15 καὶ κύριος ἀπεκάλυψεν τὸ ὠτίον Σαμουηλ ἡμέρᾳ μιᾷ ἔμπροσθεν τοῦ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Σαουλ λέγων
1Krl:9:15 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὠτίον, -ου, τό (Dimin. of οὖς) Σαμουήλ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Σαούλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
1Krl:9:15 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odkrywać się/objawiaj Ucho Samuel Dzień Jeden Przedtem/w przodzie z By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Saul By mówić/opowiadaj
1Krl:9:15 kai\ ku/rios a)peka/luPSen to\ O)ti/on *samouEl E(me/ra| mia=| e)/mprosTen tou= e)lTei=n pro\s au)to\n *saoul le/gOn
1Krl:9:15 kai kyrios apekalyPSen to Otion samuEl hEmera mia emprosTen tu elTein pros auton saul legOn
1Krl:9:15 C N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN N_GSM N1A_DSF A1A_DSF P RA_GSN VB_AAN P RD_ASM N_ASM V1_PAPNSM
1Krl:9:15 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to uncover/reveal the ear Samuel day one before/in front of the to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Saul to say/tell
1Krl:9:15 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-UNCOVER/REVEAL-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) Samuel (indecl) day (dat) one (dat) before/in front of the (gen) to-COME toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Saul (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
1Krl:9:15 1Krl_9:15_1 1Krl_9:15_2 1Krl_9:15_3 1Krl_9:15_4 1Krl_9:15_5 1Krl_9:15_6 1Krl_9:15_7 1Krl_9:15_8 1Krl_9:15_9 1Krl_9:15_10 1Krl_9:15_11 1Krl_9:15_12 1Krl_9:15_13 1Krl_9:15_14 1Krl_9:15_15
1Krl:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:16 Ὡς ὁ καιρὸς αὔριον ἀποστελῶ πρὸς σὲ ἄνδρα ἐκ γῆς Βενιαμιν, καὶ χρίσεις αὐτὸν εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ, καὶ σώσει τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων· ὅτι ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τοῦ λαοῦ μου, ὅτι ἦλθεν βοὴ αὐτῶν πρός με.
1Krl:9:16 At this time to-morrow I will send to thee a man out of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be ruler over my people Israel, and he shall save my people out of the hand of the Philistines; for I have looked upon the humiliation of my people, for their cry is come unto me. (1 Samuel 9:16 Brenton)
1Krl:9:16 «W dniu jutrzejszym o tym czasie poślę do ciebie człowieka z ziemi Beniamina. Jego namaścisz na wodza ludu mego izraelskiego. On wybawi mój lud z ręki Filistynów, wejrzałem bowiem na mój lud, gdyż do mnie dotarło jego wołanie». (1 Sm 9:16 BT_4)
1Krl:9:16 Ὡς καιρὸς αὔριον ἀποστελῶ πρὸς σὲ ἄνδρα ἐκ γῆς Βενιαμιν, καὶ χρίσεις αὐτὸν εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ, καὶ σώσει τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων· ὅτι ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τοῦ λαοῦ μου, ὅτι ἦλθεν βοὴ αὐτῶν πρός με.
1Krl:9:16 ὡς ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὔριον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλό·φυλος -ον ὅτι ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) βοή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:9:16 Jak/jak Okres czasu Następny dnia/jutro zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Beniamin I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Izrael I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ludzie Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Obcy Ponieważ/tamto By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głębokość; do niżej Ludzie Ja Ponieważ/tamto By przychodzić Krzyk {Aukcja} On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
1Krl:9:16 *(Os o( kairo\s au)/rion a)postelO= pro\s se\ a)/ndra e)k gE=s *beniamin, kai\ CHri/seis au)to\n ei)s a)/rCHonta e)pi\ to\n lao/n mou *israEl, kai\ sO/sei to\n lao/n mou e)k CHeiro\s a)llofu/lOn· o(/ti e)pe/blePSa e)pi\ tE\n tapei/nOsin tou= laou= mou, o(/ti E)=lTen boE\ au)tO=n pro/s me.
1Krl:9:16 Os ho kairos aurion apostelO pros se andra ek gEs beniamin, kai CHriseis auton eis arCHonta epi ton laon mu israEl, kai sOsei ton laon mu ek CHeiros allofylOn· hoti epeblePSa epi tEn tapeinOsin tu lau mu, hoti ElTen boE autOn pros me.
1Krl:9:16 C RA_NSM N2_NSM D VF2_FAI1S P RP_AS N3_ASM P N1_GSF N_GSM C VF2_FAI2S RD_ASM P N3_ASM P RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N3_GSF N2_GPM C VAI_AAI1S P RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS C VBI_AAI3S N1_NSF RD_GPM P RP_AS
1Krl:9:16 as/like the period of time next day/tomorrow to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Benjamin and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same into (+acc) ruler; to begin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I Israel and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the people I out of (+gen) ἐξ before vowels hand foreign because/that to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the depth; to lower the people I because/that to come outcry he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) I
1Krl:9:16 as/like the (nom) period of time (nom) next day/tomorrow I-will-ORDER FORTH toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) man, husband (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Benjamin (indecl) and you(sg)-will-CHRISEN him/it/same (acc) into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl) and he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) the (acc) people (acc) me (gen) out of (+gen) hand (gen) foreign ([Adj] gen) because/that I-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing the (gen) people (gen) me (gen) because/that he/she/it-COME-ed outcry (nom|voc) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
1Krl:9:16 1Krl_9:16_1 1Krl_9:16_2 1Krl_9:16_3 1Krl_9:16_4 1Krl_9:16_5 1Krl_9:16_6 1Krl_9:16_7 1Krl_9:16_8 1Krl_9:16_9 1Krl_9:16_10 1Krl_9:16_11 1Krl_9:16_12 1Krl_9:16_13 1Krl_9:16_14 1Krl_9:16_15 1Krl_9:16_16 1Krl_9:16_17 1Krl_9:16_18 1Krl_9:16_19 1Krl_9:16_20 1Krl_9:16_21 1Krl_9:16_22 1Krl_9:16_23 1Krl_9:16_24 1Krl_9:16_25 1Krl_9:16_26 1Krl_9:16_27 1Krl_9:16_28 1Krl_9:16_29 1Krl_9:16_30 1Krl_9:16_31 1Krl_9:16_32 1Krl_9:16_33 1Krl_9:16_34 1Krl_9:16_35 1Krl_9:16_36 1Krl_9:16_37 1Krl_9:16_38 1Krl_9:16_39 1Krl_9:16_40 1Krl_9:16_41 1Krl_9:16_42 1Krl_9:16_43
1Krl:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:17 καὶ Σαμουηλ εἶδεν τὸν Σαουλ· καὶ κύριος ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος, ὃν εἶπά σοι Οὗτος ἄρξει ἐν τῷ λαῷ μου.
1Krl:9:17 And Samuel looked upon Saul, and the Lord answered him, Behold the man of whom I spoke to thee, this one shall rule over my people. (1 Samuel 9:17 Brenton)
1Krl:9:17 Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan: «Oto ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem». (1 Sm 9:17 BT_4)
1Krl:9:17 καὶ Σαμουηλ εἶδεν τὸν Σαουλ· καὶ κύριος ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰδοὺ ἄνθρωπος, ὃν εἶπά σοι Οὗτος ἄρξει ἐν τῷ λαῷ μου.
1Krl:9:17 καί Σαμουήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:9:17 I też, nawet, mianowicie Samuel By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odpowiadać On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzki Kto/, który/, który; by być By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ja
1Krl:9:17 kai\ *samouEl ei)=den to\n *saoul· kai\ ku/rios a)pekri/TE au)tO=| *)idou\ o( a)/nTrOpos, o(\n ei)=pa/ soi *ou(=tos a)/rXei e)n tO=| laO=| mou.
1Krl:9:17 kai samuEl eiden ton saul· kai kyrios apekriTE autO idu ho anTrOpos, hon eipa soi hutos arXei en tO laO mu.
1Krl:9:17 C N_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N2_NSM VCI_API3S RD_DSM I RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI1S RP_DS RD_NSM VF_FAI3S P RA_DSM N2_DSM RP_GS
1Krl:9:17 and also, even, namely Samuel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the Saul and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to answer he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the human who/whom/which; to be to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people I
1Krl:9:17 and Samuel (indecl) he/she/it-SEE-ed the (acc) Saul (indecl) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-ANSWER-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) human (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) this (nom) he/she/it-will-BEGIN, you(sg)-will-be-BEGIN-ed (classical) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) me (gen)
1Krl:9:17 1Krl_9:17_1 1Krl_9:17_2 1Krl_9:17_3 1Krl_9:17_4 1Krl_9:17_5 1Krl_9:17_6 1Krl_9:17_7 1Krl_9:17_8 1Krl_9:17_9 1Krl_9:17_10 1Krl_9:17_11 1Krl_9:17_12 1Krl_9:17_13 1Krl_9:17_14 1Krl_9:17_15 1Krl_9:17_16 1Krl_9:17_17 1Krl_9:17_18 1Krl_9:17_19 1Krl_9:17_20 1Krl_9:17_21
1Krl:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:18 καὶ προσήγαγεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ εἰς μέσον τῆς πόλεως καὶ εἶπεν Ἀπάγγειλον δὴ ποῖος ὁ οἶκος τοῦ βλέποντος.
1Krl:9:18 And Saul drew near to Samuel into the midst of the city, and said, Tell me now which is the house of the seer? (1 Samuel 9:18 Brenton)
1Krl:9:18 Saul podszedł tymczasem do Samuela w bramie i rzekł: «Wskaż mi, proszę, gdzie jest dom Widzącego». (1 Sm 9:18 BT_4)
1Krl:9:18 καὶ προσήγαγεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ εἰς μέσον τῆς πόλεως καὶ εἶπεν Ἀπάγγειλον δὴ ποῖος οἶκος τοῦ βλέποντος.
1Krl:9:18 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός Σαμουήλ, ὁ εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) δή ποῖος -α -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
1Krl:9:18 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samuel Do (+przyspieszenie) Średni Miasto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By informować – informować albo opowiadać. Naprawdę Jaki rodzaj Dom By widzieć
1Krl:9:18 kai\ prosE/gagen *saoul pro\s *samouEl ei)s me/son tE=s po/leOs kai\ ei)=pen *)apa/ggeilon dE\ poi=os o( oi)=kos tou= ble/pontos.
1Krl:9:18 kai prosEgagen saul pros samuEl eis meson tEs poleOs kai eipen apangeilon dE poios ho oikos tu blepontos.
1Krl:9:18 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM P A1_ASN RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3S VB_AAD2S x A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM V1_PAPGSM
1Krl:9:18 and also, even, namely to lead toward Saul toward (+acc,+gen,+dat) Samuel into (+acc) middle the city and also, even, namely to say/tell to report – to report or tell. indeed what kind the house the to see
1Krl:9:18 and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Samuel (indecl) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) city (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-DELIVER A MESSAGE-you(sg)! indeed what kind (nom) the (nom) house (nom) the (gen) while SEE-ing (gen)
1Krl:9:18 1Krl_9:18_1 1Krl_9:18_2 1Krl_9:18_3 1Krl_9:18_4 1Krl_9:18_5 1Krl_9:18_6 1Krl_9:18_7 1Krl_9:18_8 1Krl_9:18_9 1Krl_9:18_10 1Krl_9:18_11 1Krl_9:18_12 1Krl_9:18_13 1Krl_9:18_14 1Krl_9:18_15 1Krl_9:18_16 1Krl_9:18_17 1Krl_9:18_18
1Krl:9:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:19 καὶ ἀπεκρίθη Σαμουηλ τῷ Σαουλ καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι αὐτός· ἀνάβηθι ἔμπροσθέν μου εἰς Βαμα καὶ φάγε μετ’ ἐμοῦ σήμερον, καὶ ἐξαποστελῶ σε πρωῒ καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀπαγγελῶ σοι·
1Krl:9:19 And Samuel answered Saul, and said, I am he: go up before me to Bama, and eat with me to-day, and I will send thee away in the morning, and I will tell thee all that is in thine heart. (1 Samuel 9:19 Brenton)
1Krl:9:19 Samuel odparł Saulowi: «To ja jestem Widzący. Chodź ze mną na wyżynę! Dziś jeść będziecie ze mną, a jutro pozwolę ci odejść, powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu. (1 Sm 9:19 BT_4)
1Krl:9:19 καὶ ἀπεκρίθη Σαμουηλ τῷ Σαουλ καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι αὐτός· ἀνάβηθι ἔμπροσθέν μου εἰς Βαμα καὶ φάγε μετ’ ἐμοῦ σήμερον, καὶ ἐξαποστελῶ σε πρωῒ καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀπαγγελῶ σοι·
1Krl:9:19 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Σαμουήλ, ὁ ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   καί φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σήμερον καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρωΐ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
1Krl:9:19 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Samuel Saul I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By iść; by być On/ona/to/to samo By podnosić Przedtem/w przodzie z Ja Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Żarłok; by jeść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) Wcześnie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By informować – informować albo opowiadać. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
1Krl:9:19 kai\ a)pekri/TE *samouEl tO=| *saoul kai\ ei)=pen *)egO/ ei)mi au)to/s· a)na/bETi e)/mprosTe/n mou ei)s *bama kai\ fa/ge met’ e)mou= sE/meron, kai\ e)XapostelO= se prOi\+ kai\ pa/nta ta\ e)n tE=| kardi/a| sou a)paggelO= soi·
1Krl:9:19 kai apekriTE samuEl tO saul kai eipen egO eimi autos· anabETi emprosTen mu eis bama kai fage met’ emu sEmeron, kai eXapostelO se prO+i kai panta ta en tE kardia su apangelO soi·
1Krl:9:19 C VCI_API3S N_NSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S RP_NS V9_PAI1S RD_NSM VX_AAD2S P RP_GS P N_ASF C VB_AAD2S P RP_GS D C VF2_FAI1S RP_AS D C A3_APN RA_APN P RA_DSF N1A_DSF RP_GS VF2_FAI1S RP_DS
1Krl:9:19 and also, even, namely to answer Samuel the Saul and also, even, namely to say/tell I to go; to be he/she/it/same to ascend before/in front of I into (+acc) ć and also, even, namely glutton; to eat after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine today day and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) early and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) to report – to report or tell. you; your/yours(sg); to rub worn, rub
1Krl:9:19 and he/she/it-was-ANSWER-ed Samuel (indecl) the (dat) Saul (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) I-am-GO-ing; I-am he/it/same (nom) do-ASCEND-you(sg)! before/in front of me (gen) into (+acc)   and glutton (voc); do-EAT-you(sg)! after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) today and I-will-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) early and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-DELIVER A MESSAGE, I-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
1Krl:9:19 1Krl_9:19_1 1Krl_9:19_2 1Krl_9:19_3 1Krl_9:19_4 1Krl_9:19_5 1Krl_9:19_6 1Krl_9:19_7 1Krl_9:19_8 1Krl_9:19_9 1Krl_9:19_10 1Krl_9:19_11 1Krl_9:19_12 1Krl_9:19_13 1Krl_9:19_14 1Krl_9:19_15 1Krl_9:19_16 1Krl_9:19_17 1Krl_9:19_18 1Krl_9:19_19 1Krl_9:19_20 1Krl_9:19_21 1Krl_9:19_22 1Krl_9:19_23 1Krl_9:19_24 1Krl_9:19_25 1Krl_9:19_26 1Krl_9:19_27 1Krl_9:19_28 1Krl_9:19_29 1Krl_9:19_30 1Krl_9:19_31 1Krl_9:19_32 1Krl_9:19_33
1Krl:9:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:20 καὶ περὶ τῶν ὄνων σου τῶν ἀπολωλυιῶν σήμερον τριταίων μὴ θῇς τὴν καρδίαν σου αὐταῖς, ὅτι εὕρηνται· καὶ τίνι τὰ ὡραῖα τοῦ Ισραηλ; οὐ σοὶ καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός σου;
1Krl:9:20 And concerning thine asses that have been lost now these three days, care not for them, for they are found. And to whom does the excellency of Israel belong? does it not to thee and to thy father's house? (1 Samuel 9:20 Brenton)
1Krl:9:20 A co do oślic, które ci zginęły przed trzema dniami, nie trap się, bo się znalazły. Czyje jest zresztą wszystko to, co Izrael ma wartościowego? Czyż nie twoje i całego domu twojego ojca?» (1 Sm 9:20 BT_4)
1Krl:9:20 καὶ περὶ τῶν ὄνων σου τῶν ἀπολωλυιῶν σήμερον τριταίων μὴ θῇς τὴν καρδίαν σου αὐταῖς, ὅτι εὕρηνται· καὶ τίνι τὰ ὡραῖα τοῦ Ισραηλ; οὐ σοὶ καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός σου;
1Krl:9:20 καί περί ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σήμερον   μή τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ὡραῖος -α -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:9:20 I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Osła/osioł; by mieć korzyść z Ty; twój/twój(sg) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dzisiaj dzień Nie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By znajdować I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Aktualny Izrael ??? Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Dom Ojciec Ty; twój/twój(sg)
1Krl:9:20 kai\ peri\ tO=n o)/nOn sou tO=n a)polOluiO=n sE/meron tritai/On mE\ TE=|s tE\n kardi/an sou au)tai=s, o(/ti eu(/rEntai· kai\ ti/ni ta\ O(rai=a tou= *israEl; ou) soi\ kai\ tO=| oi)/kO| tou= patro/s sou;
1Krl:9:20 kai peri tOn onOn su tOn apolOlyiOn sEmeron tritaiOn mE TEs tEn kardian su autais, hoti heurEntai· kai tini ta hOraia tu israEl; u soi kai tO oikO tu patros su;
1Krl:9:20 C P RA_GPF N2_GPF RP_GS RA_GPF VX_XAPGPF D A1A_GPM D VE_AAS2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS RD_DPF C VM_XPI3P C RI_DSN RA_APN A1A_APN RA_GSM N_GSM D RP_DS C RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RP_GS
1Krl:9:20 and also, even, namely about (+acc,+gen) the ass/donkey; to have benefit of you; your/yours(sg) the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing today day ć not to place lay, put, set, situate, station the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) he/she/it/same because/that to find and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the timely the Israel οὐχ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the house the father you; your/yours(sg)
1Krl:9:20 and about (+acc,+gen) the (gen) asses/donkeys (gen); upon HAVE BENEFIT OF-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) having LOSE/DESTROY-ed (gen) today   not you(sg)-should-PLACE the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) them/same (dat) because/that they-have-been-FIND-ed and who/what/why (dat) the (nom|acc) timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) Israel (indecl) not you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (dat) house (dat) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krl:9:20 1Krl_9:20_1 1Krl_9:20_2 1Krl_9:20_3 1Krl_9:20_4 1Krl_9:20_5 1Krl_9:20_6 1Krl_9:20_7 1Krl_9:20_8 1Krl_9:20_9 1Krl_9:20_10 1Krl_9:20_11 1Krl_9:20_12 1Krl_9:20_13 1Krl_9:20_14 1Krl_9:20_15 1Krl_9:20_16 1Krl_9:20_17 1Krl_9:20_18 1Krl_9:20_19 1Krl_9:20_20 1Krl_9:20_21 1Krl_9:20_22 1Krl_9:20_23 1Krl_9:20_24 1Krl_9:20_25 1Krl_9:20_26 1Krl_9:20_27 1Krl_9:20_28 1Krl_9:20_29 1Krl_9:20_30 1Krl_9:20_31
1Krl:9:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:21 καὶ ἀπεκρίθη Σαουλ καὶ εἶπεν Οὐχὶ ἀνδρὸς υἱὸς Ιεμιναίου ἐγώ εἰμι τοῦ μικροῦ σκήπτρου φυλῆς Ισραηλ καὶ τῆς φυλῆς τῆς ἐλαχίστης ἐξ ὅλου σκήπτρου Βενιαμιν; καὶ ἵνα τί ἐλάλησας πρὸς ἐμὲ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο;
1Krl:9:21 And Saul answered and said, Am not I the son of a Benjamite, the least tribe of the people of Israel? and of the least family of the whole tribe of Benjamin? and why hast thou spoken to me according to this word? (1 Samuel 9:21 Brenton)
1Krl:9:21 Odpowiedział mu Saul: «Czyż ja nie jestem Beniaminitą - z jednego z najmniejszych pokoleń izraelskich, a ród mój czyż nie jest najniższy ze wszystkich rodów pokolenia Beniamina? Czemuż więc odzywasz się do mnie tymi słowami?» (1 Sm 9:21 BT_4)
1Krl:9:21 καὶ ἀπεκρίθη Σαουλ καὶ εἶπεν Οὐχὶ ἀνδρὸς υἱὸς Ιεμιναίου ἐγώ εἰμι τοῦ μικροῦ σκήπτρου φυλῆς Ισραηλ καὶ τῆς φυλῆς τῆς ἐλαχίστης ἐξ ὅλου σκήπτρου Βενιαμιν; καὶ ἵνα τί ἐλάλησας πρὸς ἐμὲ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο;
1Krl:9:21 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Σαούλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν   φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) ἐκ ὅλος -η -ον   Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:9:21 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Saul I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Syn Ja By iść; by być Mały [zobacz micro] Szczep Izrael I też, nawet, mianowicie Szczep Najmniej Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Beniamin I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja; mój/mój W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:9:21 kai\ a)pekri/TE *saoul kai\ ei)=pen *ou)CHi\ a)ndro\s ui(o\s *ieminai/ou e)gO/ ei)mi tou= mikrou= skE/ptrou fulE=s *israEl kai\ tE=s fulE=s tE=s e)laCHi/stEs e)X o(/lou skE/ptrou *beniamin; kai\ i(/na ti/ e)la/lEsas pro\s e)me\ kata\ to\ r(E=ma tou=to;
1Krl:9:21 kai apekriTE saul kai eipen uCHi andros hyios ieminaiu egO eimi tu mikru skEptru fylEs israEl kai tEs fylEs tEs elaCHistEs eX holu skEptru beniamin; kai hina ti elalEsas pros eme kata to rEma tuto;
1Krl:9:21 C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S D N3_GSM N2_NSM N2_GSM RP_NS V9_PAI1S RA_GSM A1A_GSN N2N_GSN N1_GSF N_GSM C RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1_GSFS P A1_GSN N2N_GSN N_GSM C C RI_ASN VAI_AAI2S P RP_AS P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
1Krl:9:21 and also, even, namely to answer Saul and also, even, namely to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". son ć I to go; to be the small [see micro] ć tribe Israel and also, even, namely the tribe the least out of (+gen) ἐξ before vowels whole ć Benjamin and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak toward (+acc,+gen,+dat) I; my/mine down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:9:21 and he/she/it-was-ANSWER-ed Saul (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed not man, husband (gen) son (nom)   I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (gen) small ([Adj] gen)   tribe (gen) Israel (indecl) and the (gen) tribe (gen) the (gen) least ([Adj] gen) out of (+gen) whole (gen)   Benjamin (indecl) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
1Krl:9:21 1Krl_9:21_1 1Krl_9:21_2 1Krl_9:21_3 1Krl_9:21_4 1Krl_9:21_5 1Krl_9:21_6 1Krl_9:21_7 1Krl_9:21_8 1Krl_9:21_9 1Krl_9:21_10 1Krl_9:21_11 1Krl_9:21_12 1Krl_9:21_13 1Krl_9:21_14 1Krl_9:21_15 1Krl_9:21_16 1Krl_9:21_17 1Krl_9:21_18 1Krl_9:21_19 1Krl_9:21_20 1Krl_9:21_21 1Krl_9:21_22 1Krl_9:21_23 1Krl_9:21_24 1Krl_9:21_25 1Krl_9:21_26 1Krl_9:21_27 1Krl_9:21_28 1Krl_9:21_29 1Krl_9:21_30 1Krl_9:21_31 1Krl_9:21_32 1Krl_9:21_33 1Krl_9:21_34 1Krl_9:21_35
1Krl:9:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:22 καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ τὸν Σαουλ καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸ κατάλυμα καὶ ἔθετο αὐτοῖς τόπον ἐν πρώτοις τῶν κεκλημένων ὡσεὶ ἑβδομήκοντα ἀνδρῶν.
1Krl:9:22 And Samuel took Saul and his servant, and brought them to the inn, and set them there a place among the chief of those that were called, about seventy men. (1 Samuel 9:22 Brenton)
1Krl:9:22 Samuel zabrał z sobą Saula i jego chłopca, zaprowadził do sali i dał mu miejsce naczelne wśród zaproszonych, a było ich około trzydziestu ludzi. (1 Sm 9:22 BT_4)
1Krl:9:22 καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ τὸν Σαουλ καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸ κατάλυμα καὶ ἔθετο αὐτοῖς τόπον ἐν πρώτοις τῶν κεκλημένων ὡσεὶ ἑβδομήκοντα ἀνδρῶν.
1Krl:9:22 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Σαμουήλ, ὁ ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό κατά·λυμα[τ], -ατος, τό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τόπος, -ου, ὁ ἐν πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἑβδομή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
1Krl:9:22 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samuel Saul I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Przystosowanie, archaiczna łożnica; mieszkanie; teologiczna podstawa 'by tłumaczyć przez przystosowanie' I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Miejsce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze By nazywać rozmowę Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Siedemdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
1Krl:9:22 kai\ e)/laben *samouEl to\n *saoul kai\ to\ paida/rion au)tou= kai\ ei)sE/gagen au)tou\s ei)s to\ kata/luma kai\ e)/Teto au)toi=s to/pon e)n prO/tois tO=n keklEme/nOn O(sei\ e(bdomE/konta a)ndrO=n.
1Krl:9:22 kai elaben samuEl ton saul kai to paidarion autu kai eisEgagen autus eis to katalyma kai eTeto autois topon en prOtois tOn keklEmenOn hOsei hebdomEkonta andrOn.
1Krl:9:22 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM C RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C VBI_AAI3S RD_APM P RA_ASN N3M_ASN C VEI_AMI3S RD_DPM N2_ASM P A1_DPMS RA_GPM VM_XMPGPM x M N3_GPM
1Krl:9:22 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Samuel the Saul and also, even, namely the child/young slave he/she/it/same and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the accommodation, archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’ and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same place in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first the to call call like/approximately [as-if]; to push seventy man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
1Krl:9:22 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Samuel (indecl) the (acc) Saul (indecl) and the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-LEAD-ed-INTO them/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) accommodation, (nom|acc|voc) and he/she/it-was-PLACE-ed them/same (dat) place (acc) in/among/by (+dat) first (dat) the (gen) having-been-CALL-ed (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) seventy men, husbands (gen)
1Krl:9:22 1Krl_9:22_1 1Krl_9:22_2 1Krl_9:22_3 1Krl_9:22_4 1Krl_9:22_5 1Krl_9:22_6 1Krl_9:22_7 1Krl_9:22_8 1Krl_9:22_9 1Krl_9:22_10 1Krl_9:22_11 1Krl_9:22_12 1Krl_9:22_13 1Krl_9:22_14 1Krl_9:22_15 1Krl_9:22_16 1Krl_9:22_17 1Krl_9:22_18 1Krl_9:22_19 1Krl_9:22_20 1Krl_9:22_21 1Krl_9:22_22 1Krl_9:22_23 1Krl_9:22_24 1Krl_9:22_25 1Krl_9:22_26
1Krl:9:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:23 καὶ εἶπεν Σαμουηλ τῷ μαγείρῳ Δός μοι τὴν μερίδα, ἣν ἔδωκά σοι, ἣν εἶπά σοι θεῖναι αὐτὴν παρὰ σοί.
1Krl:9:23 And Samuel said to the cook, Give me the portion which I gave thee, which I told thee to set by thee. (1 Samuel 9:23 Brenton)
1Krl:9:23 Odezwał się Samuel do kucharza: «Podaj tę część, którą ci przekazałem, o której też powiedziałem ci: Zatrzymaj ją u siebie». (1 Sm 9:23 BT_4)
1Krl:9:23 καὶ εἶπεν Σαμουηλ τῷ μαγείρῳ Δός μοι τὴν μερίδα, ἣν ἔδωκά σοι, ἣν εἶπά σοι θεῖναι αὐτὴν παρὰ σοί.
1Krl:9:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ ὁ ἡ τό   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
1Krl:9:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel By dawać Ja Część Kto/, który/, który By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
1Krl:9:23 kai\ ei)=pen *samouEl tO=| magei/rO| *do/s moi tE\n meri/da, E(\n e)/dOka/ soi, E(\n ei)=pa/ soi Tei=nai au)tE\n para\ soi/.
1Krl:9:23 kai eipen samuEl tO mageirO dos moi tEn merida, hEn edOka soi, hEn eipa soi Teinai autEn para soi.
1Krl:9:23 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N2_DSM VO_AAD2S RP_DS RA_ASF N3D_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RP_DS RR_ASF VAI_AAI1S RP_DS VE_AAN RD_ASF P RP_DS
1Krl:9:23 and also, even, namely to say/tell Samuel the ć to give I the part who/whom/which to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/whom/which to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub
1Krl:9:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) the (dat)   do-GIVE-you(sg)! me (dat) the (acc) ??? (acc) who/whom/which (acc) I-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/whom/which (acc) I-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-PLACE her/it/same (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
1Krl:9:23 1Krl_9:23_1 1Krl_9:23_2 1Krl_9:23_3 1Krl_9:23_4 1Krl_9:23_5 1Krl_9:23_6 1Krl_9:23_7 1Krl_9:23_8 1Krl_9:23_9 1Krl_9:23_10 1Krl_9:23_11 1Krl_9:23_12 1Krl_9:23_13 1Krl_9:23_14 1Krl_9:23_15 1Krl_9:23_16 1Krl_9:23_17 1Krl_9:23_18 1Krl_9:23_19
1Krl:9:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:24 καὶ ὕψωσεν ὁ μάγειρος τὴν κωλέαν καὶ παρέθηκεν αὐτὴν ἐνώπιον Σαουλ· καὶ εἶπεν Σαμουηλ τῷ Σαουλ Ἰδοὺ ὑπόλειμμα, παράθες αὐτὸ ἐνώπιόν σου καὶ φάγε, ὅτι εἰς μαρτύριον τέθειταί σοι παρὰ τοὺς ἄλλους· ἀπόκνιζε. καὶ ἔφαγεν Σαουλ μετὰ Σαμουηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
1Krl:9:24 Now the cook had boiled the shoulder, and he set it before Saul; and Samuel said to Saul, Behold that which is left: set before thee, an eat; for it is set thee for a testimony in preference to the others; take of it: and Saul ate with Samuel on that day. (1 Samuel 9:24 Brenton)
1Krl:9:24 Kucharz podniósł łopatkę i to, co było przy niej, i położył przed Saulem. I odezwał się Samuel: «Oto, co pozostało, leży przed tobą: jedz! Zostało to bowiem zachowane dla ciebie umyślnie, gdy postanowiłem zwołać lud». I tak Saul jadł tego dnia z Samuelem. (1 Sm 9:24 BT_4)
1Krl:9:24 καὶ ὕψωσεν μάγειρος τὴν κωλέαν καὶ παρέθηκεν αὐτὴν ἐνώπιον Σαουλ· καὶ εἶπεν Σαμουηλ τῷ Σαουλ Ἰδοὺ ὑπόλειμμα, παράθες αὐτὸ ἐνώπιόν σου καὶ φάγε, ὅτι εἰς μαρτύριον τέθειταί σοι παρὰ τοὺς ἄλλους· ἀπόκνιζε. καὶ ἔφαγεν Σαουλ μετὰ Σαμουηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
1Krl:9:24 καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] Σαούλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὑπό·λειμμα[τ], -ατος, τό παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὅτι εἰς[1] μαρτύριον, -ου, τὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) παρά ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος)   καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) Σαούλ, ὁ μετά Σαμουήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
1Krl:9:24 I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Saul I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Saul By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Żarłok; by jeść Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Świadectwo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Inny I też, nawet, mianowicie By jeść Saul Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Samuel W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
1Krl:9:24 kai\ u(/PSOsen o( ma/geiros tE\n kOle/an kai\ pare/TEken au)tE\n e)nO/pion *saoul· kai\ ei)=pen *samouEl tO=| *saoul *)idou\ u(po/leimma, para/Tes au)to\ e)nO/pio/n sou kai\ fa/ge, o(/ti ei)s martu/rion te/Teitai/ soi para\ tou\s a)/llous· a)po/kniDZe. kai\ e)/fagen *saoul meta\ *samouEl e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|.
1Krl:9:24 kai hyPSOsen ho mageiros tEn kOlean kai pareTEken autEn enOpion saul· kai eipen samuEl tO saul idu hypoleimma, paraTes auto enOpion su kai fage, hoti eis martyrion teTeitai soi para tus allus· apokniDZe. kai efagen saul meta samuEl en tE hEmera ekeinE.
1Krl:9:24 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF P N_GSM C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM I N3M_ASN VE_AAD2S RD_ASN P RP_GS C VB_AAD2S C P N2N_ASN VT_XMI3S RP_DS P RA_APM RD_APM V1_PAD2S C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
1Krl:9:24 and also, even, namely to elevate/set high the ć the ć and also, even, namely to submit for-consideration he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? Saul and also, even, namely to say/tell Samuel the Saul to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? to submit for-consideration he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely glutton; to eat because/that into (+acc) testimony to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg); to rub worn, rub frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the other ć and also, even, namely to eat Saul after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Samuel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
1Krl:9:24 and he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom)   the (acc)   and he/she/it-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION her/it/same (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) Saul (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) the (dat) Saul (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! ??? (nom|acc|voc) do-SUBMIT-you(sg)-FOR-CONSIDERATION! it/same (nom|acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and glutton (voc); do-EAT-you(sg)! because/that into (+acc) testimony (nom|acc|voc) he/she/it-has-been-PLACE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) other (acc)   and he/she/it-EAT-ed Saul (indecl) after (+acc), with (+gen) Samuel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)
1Krl:9:24 1Krl_9:24_1 1Krl_9:24_2 1Krl_9:24_3 1Krl_9:24_4 1Krl_9:24_5 1Krl_9:24_6 1Krl_9:24_7 1Krl_9:24_8 1Krl_9:24_9 1Krl_9:24_10 1Krl_9:24_11 1Krl_9:24_12 1Krl_9:24_13 1Krl_9:24_14 1Krl_9:24_15 1Krl_9:24_16 1Krl_9:24_17 1Krl_9:24_18 1Krl_9:24_19 1Krl_9:24_20 1Krl_9:24_21 1Krl_9:24_22 1Krl_9:24_23 1Krl_9:24_24 1Krl_9:24_25 1Krl_9:24_26 1Krl_9:24_27 1Krl_9:24_28 1Krl_9:24_29 1Krl_9:24_30 1Krl_9:24_31 1Krl_9:24_32 1Krl_9:24_33 1Krl_9:24_34 1Krl_9:24_35 1Krl_9:24_36 1Krl_9:24_37 1Krl_9:24_38 1Krl_9:24_39 1Krl_9:24_40 1Krl_9:24_41 1Krl_9:24_42
1Krl:9:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:25 καὶ κατέβη ἐκ τῆς Βαμα ἐν τῇ πόλει· καὶ διέστρωσαν τῷ Σαουλ ἐπὶ τῷ δώματι,
1Krl:9:25 And he went down from Bama into the city; and they prepared a lodging for Saul on the roof, and he lay down. (1 Samuel 9:25 Brenton)
1Krl:9:25 Gdy zeszli z wyżyny do miasta, zrobiono Saulowi posłanie na tarasie, (1 Sm 9:25 BT_4)
1Krl:9:25 καὶ κατέβη ἐκ τῆς Βαμα ἐν τῇ πόλει· καὶ διέστρωσαν τῷ Σαουλ ἐπὶ τῷ δώματι,
1Krl:9:25 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί   ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη)
1Krl:9:25 I też, nawet, mianowicie By schodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie Saul Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia.
1Krl:9:25 kai\ kate/bE e)k tE=s *bama e)n tE=| po/lei· kai\ die/strOsan tO=| *saoul e)pi\ tO=| dO/mati,
1Krl:9:25 kai katebE ek tEs bama en tE polei· kai diestrOsan tO saul epi tO dOmati,
1Krl:9:25 C VZI_AAI3S P RA_GSF N_GSF P RA_DSF N3I_DSF C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM P RA_DSN N3M_DSN
1Krl:9:25 and also, even, namely to go down out of (+gen) ἐξ before vowels the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city and also, even, namely ć the Saul upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day.
1Krl:9:25 and he/she/it-GO DOWN-ed out of (+gen) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) and   the (dat) Saul (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) bedchamber (dat)
1Krl:9:25 1Krl_9:25_1 1Krl_9:25_2 1Krl_9:25_3 1Krl_9:25_4 1Krl_9:25_5 1Krl_9:25_6 1Krl_9:25_7 1Krl_9:25_8 1Krl_9:25_9 1Krl_9:25_10 1Krl_9:25_11 1Krl_9:25_12 1Krl_9:25_13 1Krl_9:25_14 1Krl_9:25_15
1Krl:9:25 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:9:26 καὶ ἐκοιμήθη. καὶ ἐγένετο ὡς ἀνέβαινεν ὁ ὄρθρος, καὶ ἐκάλεσεν Σαμουηλ τὸν Σαουλ ἐπὶ τῷ δώματι λέγων Ἀνάστα, καὶ ἐξαποστελῶ σε· καὶ ἀνέστη