1Mch:12:1 καὶ εἶδεν Ιωναθαν ὅτι ὁ καιρὸς αὐτῷ συνεργεῖ, καὶ ἐπελέξατο ἄνδρας καὶ ἀπέστειλεν εἰς Ῥώμην στῆσαι καὶ ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν.
1Mch:12:1 Now when Jonathan saw that time served him, he chose certain men, and sent them to Rome, for to confirm and renew the friendship that they had with them. (1 Maccabees 12:1 Brenton)
1Mch:12:1 Jonatan zauważył, że czas mu sprzyja. Wybrał więc ludzi i posłał ich do Rzymu, aby umocnić i odnowić zawartą z nimi przyjaźń. (1 Mch 12:1 BT_4)
1Mch:12:1 Καὶ εἶδεν Ιωναθαν ὅτι καιρὸς αὐτῷ συνεργεῖ, καὶ ἐπελέξατο ἄνδρας καὶ ἀπέστειλεν εἰς Ῥώμην στῆσαι καὶ ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν.
1Mch:12:1 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὅτι ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό συν·εργέω (συν+εργ(ε)-, -, -, -, -, -) καί ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] Ῥώμη, -ης, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἀνα·νεόω (ανα+νε(ο)-, ανα+νεω·σ-, ανα+νεω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρός αὐτός αὐτή αὐτό φιλία, -ας, ἡ
1Mch:12:1 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto Okres czasu On/ona/to/to samo Do robotnika kolegi z pracy I też, nawet, mianowicie By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie zamawiać Do (+przyspieszenie) Rzym By powodować stać I też, nawet, mianowicie By wznawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Miłość
1Mch:12:1 *kai\ ei)=den *iOnaTan o(/ti o( kairo\s au)tO=| sunergei=, kai\ e)pele/Xato a)/ndras kai\ a)pe/steilen ei)s *(rO/mEn stE=sai kai\ a)naneO/sasTai tE\n pro\s au)tou\s fili/an.
1Mch:12:1 kai eiden iOnaTan hoti ho kairos autO synergei, kai epeleXato andras kai apesteilen eis rOmEn stEsai kai ananeOsasTai tEn pros autus filian.
1Mch:12:1 C VBI_AAI3S N_NSM C RA_NSM N2_NSM RD_DSM V2_PAI3S C VAI_AMI3S N3_APM C VAI_AAI3S P N1_ASF VA_AAN C VA_AMN RA_ASF P RD_APM N1A_ASF
1Mch:12:1 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć because/that the period of time he/she/it/same to fellow worker laborer and also, even, namely to choose (select, (to call {call upon by name})single out) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) Rome to cause to stand and also, even, namely to renew the toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same love
1Mch:12:1 and he/she/it-SEE-ed   because/that the (nom) period of time (nom) him/it/same (dat) he/she/it-is-FELLOW WORKER-ing, you(sg)-are-being-FELLOW WORKER-ed (classical), be-you(sg)-FELLOW WORKER-ing! and he/she/it-was-CHOOSE-ed men, husbands (acc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed into (+acc) Rome (acc) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) and to-be-RENEW-ed the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) love (acc)
1Mch:12:1 1Mch_12:1_1 1Mch_12:1_2 1Mch_12:1_3 1Mch_12:1_4 1Mch_12:1_5 1Mch_12:1_6 1Mch_12:1_7 1Mch_12:1_8 1Mch_12:1_9 1Mch_12:1_10 1Mch_12:1_11 1Mch_12:1_12 1Mch_12:1_13 1Mch_12:1_14 1Mch_12:1_15 1Mch_12:1_16 1Mch_12:1_17 1Mch_12:1_18 1Mch_12:1_19 1Mch_12:1_20 1Mch_12:1_21 1Mch_12:1_22
1Mch:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:2 καὶ πρὸς Σπαρτιάτας καὶ τόπους ἑτέρους ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς κατὰ τὰ αὐτά.
1Mch:12:2 He sent letters also to the Lacedemonians, and to other places, for the same purpose. (1 Maccabees 12:2 Brenton)
1Mch:12:2 Do Spartan i do innych miejscowości także posłał listy tej samej treści. (1 Mch 12:2 BT_4)
1Mch:12:2 καὶ πρὸς Σπαρτιάτας καὶ τόπους ἑτέρους ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς κατὰ τὰ αὐτά.
1Mch:12:2 καί πρός Σπαρτιάτης, -ου, ὁ [LXX] καί τόπος, -ου, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:12:2 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Spartański I też, nawet, mianowicie Miejsce Inny zamawiać List [list apostolski] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Mch:12:2 kai\ pro\s *spartia/tas kai\ to/pous e(te/rous a)pe/steilen e)pistola\s kata\ ta\ au)ta/.
1Mch:12:2 kai pros spartiatas kai topus heterus apesteilen epistolas kata ta auta.
1Mch:12:2 C P N1M_APF C N2_APM A1A_APM VAI_AAI3S N1_APF P RA_APN RD_APN
1Mch:12:2 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) Spartan and also, even, namely place other to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send letter [epistle] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same
1Mch:12:2 and toward (+acc,+gen,+dat) Spartans (acc) and places (acc) other (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed letters (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) they/them/same (nom|acc)
1Mch:12:2 1Mch_12:2_1 1Mch_12:2_2 1Mch_12:2_3 1Mch_12:2_4 1Mch_12:2_5 1Mch_12:2_6 1Mch_12:2_7 1Mch_12:2_8 1Mch_12:2_9 1Mch_12:2_10 1Mch_12:2_11
1Mch:12:2 x x x x x x x x x x x
1Mch:12:3 καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Ῥώμην καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ εἶπον Ιωναθαν ὁ ἀρχιερεὺς καὶ τὸ ἔθνος τῶν Ιουδαίων ἀπέστειλεν ἡμᾶς ἀνανεώσασθαι τὴν φιλίαν ἑαυτοῖς καὶ τὴν συμμαχίαν κατὰ τὸ πρότερον.
1Mch:12:3 So they went unto Rome, and entered into the senate, and said, Jonathan the high priest, and the people of the Jews, sent us unto you, to the end ye should renew the friendship, which ye had with them, and league, as in former time. (1 Maccabees 12:3 Brenton)
1Mch:12:3 Wyruszyli więc do Rzymu, weszli do senatu i powiedzieli: «Arcykapłan Jonatan wraz żydowskim narodem posłał nas, abyśmy z wami odnowili przyjaźń i przymierze na poprzednich warunkach». (1 Mch 12:3 BT_4)
1Mch:12:3 καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Ῥώμην καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ εἶπον Ιωναθαν ἀρχιερεὺς καὶ τὸ ἔθνος τῶν Ιουδαίων ἀπέστειλεν ἡμᾶς ἀνανεώσασθαι τὴν φιλίαν ἑαυτοῖς καὶ τὴν συμμαχίαν κατὰ τὸ πρότερον.
1Mch:12:3 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] Ῥώμη, -ης, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·νεόω (ανα+νε(ο)-, ανα+νεω·σ-, ανα+νεω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φιλία, -ας, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό   κατά ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)
1Mch:12:3 I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Rzym I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Arcykapłan I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Żydowski zamawiać Ja By wznawiać Miłość Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wcześniej
1Mch:12:3 kai\ e)poreu/TEsan ei)s *(rO/mEn kai\ ei)sE=lTon ei)s to\ bouleutE/rion kai\ ei)=pon *iOnaTan o( a)rCHiereu\s kai\ to\ e)/Tnos tO=n *ioudai/On a)pe/steilen E(ma=s a)naneO/sasTai tE\n fili/an e(autoi=s kai\ tE\n summaCHi/an kata\ to\ pro/teron.
1Mch:12:3 kai eporeuTEsan eis rOmEn kai eisElTon eis to buleutErion kai eipon iOnaTan ho arCHiereus kai to eTnos tOn iudaiOn apesteilen hEmas ananeOsasTai tEn filian heautois kai tEn symmaCHian kata to proteron.
1Mch:12:3 C VCI_API3P P N1_ASF C VBI_AAI3P P RA_ASN N2N_ASN C VBI_AAI3P N_NSM RA_NSM N3V_NSM C RA_ASN N3E_ASN RA_GPM N2_GPM VAI_AAI3S RP_AP VA_AMN RA_ASF N1A_ASF RD_DPM C RA_ASF N1A_ASF P RA_ASN A1_ASN
1Mch:12:3 and also, even, namely to go into (+acc) Rome and also, even, namely to enter into (+acc) the ć and also, even, namely to say/tell ć the archpriest and also, even, namely the nation [see ethnic] the Jewish to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I to renew the love self /our-/your-/themselves and also, even, namely the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the earlier
1Mch:12:3 and they-were-GO-ed into (+acc) Rome (acc) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc)   and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc)   the (nom) archpriest (nom) and the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) the (gen) Jewish ([Adj] gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed us (acc) to-be-RENEW-ed the (acc) love (acc) selves (dat) and the (acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc)
1Mch:12:3 1Mch_12:3_1 1Mch_12:3_2 1Mch_12:3_3 1Mch_12:3_4 1Mch_12:3_5 1Mch_12:3_6 1Mch_12:3_7 1Mch_12:3_8 1Mch_12:3_9 1Mch_12:3_10 1Mch_12:3_11 1Mch_12:3_12 1Mch_12:3_13 1Mch_12:3_14 1Mch_12:3_15 1Mch_12:3_16 1Mch_12:3_17 1Mch_12:3_18 1Mch_12:3_19 1Mch_12:3_20 1Mch_12:3_21 1Mch_12:3_22 1Mch_12:3_23 1Mch_12:3_24 1Mch_12:3_25 1Mch_12:3_26 1Mch_12:3_27 1Mch_12:3_28 1Mch_12:3_29 1Mch_12:3_30 1Mch_12:3_31
1Mch:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:4 καὶ ἔδωκαν ἐπιστολὰς αὐτοῖς πρὸς αὐτοὺς κατὰ τόπον, ὅπως προπέμπωσιν αὐτοὺς εἰς γῆν Ιουδα μετ’ εἰρήνης.
1Mch:12:4 Upon this the Romans gave them letters unto the governors of every place that they should bring them into the land of Judea peaceably. (1 Maccabees 12:4 Brenton)
1Mch:12:4 Wtedy Rzymianie podali im listy do swych urzędników w poszczególnym miejscowościach, aby im zabezpieczyli spokojny powrót do judzkiej krainy. (1 Mch 12:4 BT_4)
1Mch:12:4 καὶ ἔδωκαν ἐπιστολὰς αὐτοῖς πρὸς αὐτοὺς κατὰ τόπον, ὅπως προπέμπωσιν αὐτοὺς εἰς γῆν Ιουδα μετ’ εἰρήνης.
1Mch:12:4 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό κατά τόπος, -ου, ὁ ὅπως προ·πέμπω (προ+πεμπ-, προ+πεμψ-, προ+πεμψ-, -, -, προ+πεμφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μετά εἰρήνη, -ης, ἡ
1Mch:12:4 I też, nawet, mianowicie By dawać List [list apostolski] On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miejsce Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do ??? On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Judasz/Juda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pokój
1Mch:12:4 kai\ e)/dOkan e)pistola\s au)toi=s pro\s au)tou\s kata\ to/pon, o(/pOs prope/mpOsin au)tou\s ei)s gE=n *iouda met’ ei)rE/nEs.
1Mch:12:4 kai edOkan epistolas autois pros autus kata topon, hopOs propempOsin autus eis gEn iuda met’ eirEnEs.
1Mch:12:4 C VAI_AAI3P N1_APF RD_DPM P RD_APM P N2_ASM C V1_PAS3P RD_APM P N1_ASF N_GSM P N1_GSF
1Mch:12:4 and also, even, namely to give letter [epistle] he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing place so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to ??? he/she/it/same into (+acc) earth/land Judas/Judah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace
1Mch:12:4 and they-GIVE-ed letters (acc) them/same (dat) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) place (acc) this is how they-should-be-???-ing them/same (acc) into (+acc) earth/land (acc) Judas/Judah (gen, voc) after (+acc), with (+gen) peace (gen)
1Mch:12:4 1Mch_12:4_1 1Mch_12:4_2 1Mch_12:4_3 1Mch_12:4_4 1Mch_12:4_5 1Mch_12:4_6 1Mch_12:4_7 1Mch_12:4_8 1Mch_12:4_9 1Mch_12:4_10 1Mch_12:4_11 1Mch_12:4_12 1Mch_12:4_13 1Mch_12:4_14 1Mch_12:4_15 1Mch_12:4_16
1Mch:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:5 καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν, ὧν ἔγραψεν Ιωναθαν τοῖς Σπαρτιάταις
1Mch:12:5 And this is the copy of the letters which Jonathan wrote to the Lacedemonians: (1 Maccabees 12:5 Brenton)
1Mch:12:5 A oto odpis listu, który Jonatan napisał do Spartan: (1 Mch 12:5 BT_4)
1Mch:12:5 Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν, ὧν ἔγραψεν Ιωναθαν τοῖς Σπαρτιάταις
1Mch:12:5 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   ὁ ἡ τό Σπαρτιάτης, -ου, ὁ [LXX]
1Mch:12:5 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] List [list apostolski] Kto/, który/, który By pisać Spartański
1Mch:12:5 *kai\ tou=to to\ a)nti/grafon tO=n e)pistolO=n, O(=n e)/graPSen *iOnaTan toi=s *spartia/tais
1Mch:12:5 kai tuto to antigrafon tOn epistolOn, hOn egraPSen iOnaTan tois spartiatais
1Mch:12:5 C RD_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_GPF N1_GPF RR_GPF VAI_AAI3S N_NSM RA_DPM N1M_DPM
1Mch:12:5 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć the letter [epistle] who/whom/which to write ć the Spartan
1Mch:12:5 and this (nom|acc) the (nom|acc)   the (gen) letters (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-WRITE-ed   the (dat) Spartans (dat)
1Mch:12:5 1Mch_12:5_1 1Mch_12:5_2 1Mch_12:5_3 1Mch_12:5_4 1Mch_12:5_5 1Mch_12:5_6 1Mch_12:5_7 1Mch_12:5_8 1Mch_12:5_9 1Mch_12:5_10 1Mch_12:5_11
1Mch:12:5 x x x x x x x x x x x
1Mch:12:6 Ιωναθαν ἀρχιερεὺς καὶ ἡ γερουσία τοῦ ἔθνους καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ λοιπὸς δῆμος τῶν Ιουδαίων Σπαρτιάταις τοῖς ἀδελφοῖς χαίρειν.
1Mch:12:6 Jonathan the high priest, and the elders of the nation, and the priests, and the other of the Jews, unto the Lacedemonians their brethren send greeting: (1 Maccabees 12:6 Brenton)
1Mch:12:6 «Arcykapłan Jonatan, starszyzna narodu, kapłani i pozostały lud żydowski braciom Spartanom - pozdrowienie. (1 Mch 12:6 BT_4)
1Mch:12:6 Ιωναθαν ἀρχιερεὺς καὶ γερουσία τοῦ ἔθνους καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ λοιπὸς δῆμος τῶν Ιουδαίων Σπαρτιάταις τοῖς ἀδελφοῖς χαίρειν.
1Mch:12:6   ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον Σπαρτιάτης, -ου, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
1Mch:12:6 Arcykapłan I też, nawet, mianowicie Rada ludzi starszych Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Żydowski Spartański Brat By radować pozdrowienie, pozdrowienie
1Mch:12:6 *iOnaTan a)rCHiereu\s kai\ E( gerousi/a tou= e)/Tnous kai\ oi( i(erei=s kai\ o( loipo\s dE=mos tO=n *ioudai/On *spartia/tais toi=s a)delfoi=s CHai/rein.
1Mch:12:6 iOnaTan arCHiereus kai hE gerusia tu eTnus kai hoi hiereis kai ho loipos dEmos tOn iudaiOn spartiatais tois adelfois CHairein.
1Mch:12:6 N_NSM N3V_NSM C RA_NSF N1A_NSF RA_GSN N3E_GSN C RA_NPM N3V_NPM C RA_NSM A1_NSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM N1M_DPM RA_DPM N2_DPM V1_PAN
1Mch:12:6 ć archpriest and also, even, namely the council of elders the nation [see ethnic] and also, even, namely the priest and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest assembly district, country, land, township, inhabitants, the Jewish Spartan the brother to rejoice salute, salutation
1Mch:12:6   archpriest (nom) and the (nom) council of elders (nom|voc) the (gen) nation (gen) and the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) remaining ([Adj] nom) assembly (nom) the (gen) Jewish ([Adj] gen) Spartans (dat) the (dat) brothers (dat) to-be-REJOICE-ing
1Mch:12:6 1Mch_12:6_1 1Mch_12:6_2 1Mch_12:6_3 1Mch_12:6_4 1Mch_12:6_5 1Mch_12:6_6 1Mch_12:6_7 1Mch_12:6_8 1Mch_12:6_9 1Mch_12:6_10 1Mch_12:6_11 1Mch_12:6_12 1Mch_12:6_13 1Mch_12:6_14 1Mch_12:6_15 1Mch_12:6_16 1Mch_12:6_17 1Mch_12:6_18 1Mch_12:6_19 1Mch_12:6_20
1Mch:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:7 ἔτι πρότερον ἀπεστάλησαν ἐπιστολαὶ πρὸς Ονιαν τὸν ἀρχιερέα παρὰ Ἀρείου τοῦ βασιλεύοντος ἐν ὑμῖν ὅτι ἐστὲ ἀδελφοὶ ἡμῶν, ὡς τὸ ἀντίγραφον ὑπόκειται.
1Mch:12:7 There were letters sent in times past unto Onias the high priest from Darius, who reigned then among you, to signify that ye are our brethren, as the copy here underwritten doth specify. (1 Maccabees 12:7 Brenton)
1Mch:12:7 Już dawniej arcykapłan Oniasz od waszego króla Arejosa otrzymał list, że wy jesteście naszymi braćmi. Tak jest w posiadanym przez nas odpisie. (1 Mch 12:7 BT_4)
1Mch:12:7 ἔτι πρότερον ἀπεστάλησαν ἐπιστολαὶ πρὸς Ονιαν τὸν ἀρχιερέα παρὰ Ἀρείου τοῦ βασιλεύοντος ἐν ὑμῖν ὅτι ἐστὲ ἀδελφοὶ ἡμῶν, ὡς τὸ ἀντίγραφον ὑπόκειται.
1Mch:12:7 ἔτι πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ πρός   ὁ ἡ τό ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ παρά Ἄρειος -α -ον ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὁ ἡ τό    
1Mch:12:7 Jeszcze/jeszcze Wcześniej zamawiać List [list apostolski] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Arcykapłan fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ares By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Ponieważ/tamto By być Brat Ja Jak/jak
1Mch:12:7 e)/ti pro/teron a)pesta/lEsan e)pistolai\ pro\s *onian to\n a)rCHiere/a para\ *)arei/ou tou= basileu/ontos e)n u(mi=n o(/ti e)ste\ a)delfoi\ E(mO=n, O(s to\ a)nti/grafon u(po/keitai.
1Mch:12:7 eti proteron apestalEsan epistolai pros onian ton arCHierea para areiu tu basileuontos en hymin hoti este adelfoi hEmOn, hOs to antigrafon hypokeitai.
1Mch:12:7 D D VDI_API3P N1_NPF P N1T_ASM RA_ASM N3V_ASM P N2_GSM RA_GSM V1_PAPGSM P RP_DP C V9_PAI2P N2_NPM RP_GP C RA_NSN N2N_NSN V5_PMI3S
1Mch:12:7 yet/still earlier to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send letter [epistle] toward (+acc,+gen,+dat) ć the archpriest frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together of Ares the to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you because/that to be brother I as/like the ć ć
1Mch:12:7 yet/still earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-ORDER FORTH-ed letters (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) archpriest (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) of Ares ([Adj] gen) the (gen) while REIGN-ing (gen) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) because/that you(pl)-are, be-you(pl)! brothers (nom|voc) us (gen) as/like the (nom|acc)    
1Mch:12:7 1Mch_12:7_1 1Mch_12:7_2 1Mch_12:7_3 1Mch_12:7_4 1Mch_12:7_5 1Mch_12:7_6 1Mch_12:7_7 1Mch_12:7_8 1Mch_12:7_9 1Mch_12:7_10 1Mch_12:7_11 1Mch_12:7_12 1Mch_12:7_13 1Mch_12:7_14 1Mch_12:7_15 1Mch_12:7_16 1Mch_12:7_17 1Mch_12:7_18 1Mch_12:7_19 1Mch_12:7_20 1Mch_12:7_21 1Mch_12:7_22
1Mch:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:8 καὶ ἐπεδέξατο ὁ Ονιας τὸν ἄνδρα τὸν ἀπεσταλμένον ἐνδόξως καὶ ἔλαβεν τὰς ἐπιστολάς, ἐν αἷς διεσαφεῖτο περὶ συμμαχίας καὶ φιλίας.
1Mch:12:8 At which time Onias entreated the ambassador that was sent honourably, and received the letters, wherein declaration was made of the league and friendship. (1 Maccabees 12:8 Brenton)
1Mch:12:8 Oniasz z wielkim szacunkiem przyjął waszego posła i odebrał od niego listy, w których jasno była mowa o przymierzu i przyjaźni. (1 Mch 12:8 BT_4)
1Mch:12:8 καὶ ἐπεδέξατο Ονιας τὸν ἄνδρα τὸν ἀπεσταλμένον ἐνδόξως καὶ ἔλαβεν τὰς ἐπιστολάς, ἐν αἷς διεσαφεῖτο περὶ συμμαχίας καὶ φιλίας.
1Mch:12:8 καί ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ δια·σαφέω (δια+σαφ(ε)-, -, δια+σαφη·σ-, -, -, -) περί   καί φιλία, -ας, ἡ
1Mch:12:8 I też, nawet, mianowicie By przyjmować Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zamawiać I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć List [list apostolski] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By udzielać wyjaśnienia jasno oświadczaj, jasno Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) I też, nawet, mianowicie Miłość
1Mch:12:8 kai\ e)pede/Xato o( *onias to\n a)/ndra to\n a)pestalme/non e)ndo/XOs kai\ e)/laben ta\s e)pistola/s, e)n ai(=s diesafei=to peri\ summaCHi/as kai\ fili/as.
1Mch:12:8 kai epedeXato ho onias ton andra ton apestalmenon endoXOs kai elaben tas epistolas, en hais diesafeito peri symmaCHias kai filias.
1Mch:12:8 C VAI_AMI3S RA_NSM N1T_NSM RA_ASM N3_ASM RA_ASM VM_XMPASM D C VBI_AAI3S RA_APF N1_APF P RR_DPF V2I_IMI3S P N1A_GSF C N1A_GSF
1Mch:12:8 and also, even, namely to receive the ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the letter [epistle] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to explain clearly declare, plainly about (+acc,+gen) ć and also, even, namely love
1Mch:12:8 and he/she/it-was-RECEIVE-ed the (nom)   the (acc) man, husband (acc) the (acc) having-been-ORDER FORTH-ed (acc, nom|acc|voc)   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) letters (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-being-EXPLAIN-ed about (+acc,+gen)   and love (gen)
1Mch:12:8 1Mch_12:8_1 1Mch_12:8_2 1Mch_12:8_3 1Mch_12:8_4 1Mch_12:8_5 1Mch_12:8_6 1Mch_12:8_7 1Mch_12:8_8 1Mch_12:8_9 1Mch_12:8_10 1Mch_12:8_11 1Mch_12:8_12 1Mch_12:8_13 1Mch_12:8_14 1Mch_12:8_15 1Mch_12:8_16 1Mch_12:8_17 1Mch_12:8_18 1Mch_12:8_19 1Mch_12:8_20
1Mch:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:9 ἡμεῖς οὖν ἀπροσδεεῖς τούτων ὄντες παράκλησιν ἔχοντες τὰ βιβλία τὰ ἅγια τὰ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν
1Mch:12:9 Therefore we also, albeit we need none of these things, that we have the holy books of scripture in our hands to comfort us, (1 Maccabees 12:9 Brenton)
1Mch:12:9 Nie zmusza nas do niej żadna konieczność. Pociechę bowiem swoją mamy w księgach świętych, które są w naszych rękach. (1 Mch 12:9 BT_4)
1Mch:12:9 ἡμεῖς οὖν ἀπροσδεεῖς τούτων ὄντες παράκλησιν ἔχοντες τὰ βιβλία τὰ ἅγια τὰ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν
1Mch:12:9 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὖν   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά·κλησις, -εως, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:12:9 Ja Dlatego/wtedy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie By mieć Książka Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja
1Mch:12:9 E(mei=s ou)=n a)prosdeei=s tou/tOn o)/ntes para/klEsin e)/CHontes ta\ bibli/a ta\ a(/gia ta\ e)n tai=s CHersi\n E(mO=n
1Mch:12:9 hEmeis un aprosdeeis tutOn ontes paraklEsin eCHontes ta biblia ta hagia ta en tais CHersin hEmOn
1Mch:12:9 RP_NP x A3H_NPM RD_GPM V9_PAPNPM N3I_ASF V1_PAPNPM RA_APN N2N_APN RA_APN A1A_APN RA_APN P RA_DPF N3_DPF RP_GP
1Mch:12:9 I therefore/then ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation to have the book the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I
1Mch:12:9 we (nom) therefore/then   these (gen) while being (nom|voc) encouragement (acc) while HAVE-ing (nom|voc) the (nom|acc) books (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) us (gen)
1Mch:12:9 1Mch_12:9_1 1Mch_12:9_2 1Mch_12:9_3 1Mch_12:9_4 1Mch_12:9_5 1Mch_12:9_6 1Mch_12:9_7 1Mch_12:9_8 1Mch_12:9_9 1Mch_12:9_10 1Mch_12:9_11 1Mch_12:9_12 1Mch_12:9_13 1Mch_12:9_14 1Mch_12:9_15 1Mch_12:9_16
1Mch:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:10 ἐπειράθημεν ἀποστεῖλαι τὴν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφότητα καὶ φιλίαν ἀνανεώσασθαι πρὸς τὸ μὴ ἐξαλλοτριωθῆναι ὑμῶν· πολλοὶ γὰρ καιροὶ διῆλθον ἀφ’ οὗ ἀπεστείλατε πρὸς ἡμᾶς.
1Mch:12:10 Have nevertheless attempted to send unto you for the renewing of brotherhood and friendship, lest we should become strangers unto you altogether: for there is a long time passed since ye sent unto us. (1 Maccabees 12:10 Brenton)
1Mch:12:10 Uważamy jednak za słuszne wysłać do was poselstwo, ażeby odnowić z wami braterstwo i przyjaźń, ażebyśmy się nie stali dla was obcymi. Wiele już bowiem czasu upłynęło, odkąd przysłaliście do nas poselstwo. (1 Mch 12:10 BT_4)
1Mch:12:10 ἐπειράθημεν ἀποστεῖλαι τὴν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφότητα καὶ φιλίαν ἀνανεώσασθαι πρὸς τὸ μὴ ἐξαλλοτριωθῆναι ὑμῶν· πολλοὶ γὰρ καιροὶ διῆλθον ἀφ’ οὗ ἀπεστείλατε πρὸς ἡμᾶς.
1Mch:12:10 πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀδελφότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί φιλία, -ας, ἡ ἀνα·νεόω (ανα+νε(ο)-, ανα+νεω·σ-, ανα+νεω·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό μή   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:12:10 By próbować/próbę zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Braterstwo I też, nawet, mianowicie Miłość By wznawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie Ty Dużo Dla odtąd, jak Okres czasu By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
1Mch:12:10 e)peira/TEmen a)postei=lai tE\n pro\s u(ma=s a)delfo/tEta kai\ fili/an a)naneO/sasTai pro\s to\ mE\ e)XallotriOTE=nai u(mO=n· polloi\ ga\r kairoi\ diE=lTon a)f’ ou(= a)pestei/late pro\s E(ma=s.
1Mch:12:10 epeiraTEmen aposteilai tEn pros hymas adelfotEta kai filian ananeOsasTai pros to mE eXallotriOTEnai hymOn· polloi gar kairoi diElTon af’ hu apesteilate pros hEmas.
1Mch:12:10 VCI_API1P VA_AAN RA_ASF P RP_AP N3T_ASF C N1A_ASF VA_AMN P RA_ASN D VC_APN RP_GP A1_NPM x N2_NPM VBI_AAI3P P RR_GSM VAI_AAI2P P RP_AP
1Mch:12:10 to try/attempt to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the toward (+acc,+gen,+dat) you brotherhood and also, even, namely love to renew toward (+acc,+gen,+dat) the not ć you much for since, as period of time to go through pass through from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) I
1Mch:12:10 we-were-TRY/ATTEMPT-ed to-ORDER FORTH, be-you(sg)-ORDER FORTH-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER FORTH (opt) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) brotherhood (acc) and love (acc) to-be-RENEW-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not   you(pl) (gen) many (nom) for periods of time (nom|voc) I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed away from (+gen) where; who/whom/which (gen) you(pl)-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc)
1Mch:12:10 1Mch_12:10_1 1Mch_12:10_2 1Mch_12:10_3 1Mch_12:10_4 1Mch_12:10_5 1Mch_12:10_6 1Mch_12:10_7 1Mch_12:10_8 1Mch_12:10_9 1Mch_12:10_10 1Mch_12:10_11 1Mch_12:10_12 1Mch_12:10_13 1Mch_12:10_14 1Mch_12:10_15 1Mch_12:10_16 1Mch_12:10_17 1Mch_12:10_18 1Mch_12:10_19 1Mch_12:10_20 1Mch_12:10_21 1Mch_12:10_22 1Mch_12:10_23
1Mch:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:11 ἡμεῖς οὖν ἐν παντὶ καιρῷ ἀδιαλείπτως ἔν τε ταῖς ἑορταῖς καὶ ταῖς λοιπαῖς καθηκούσαις ἡμέραις μιμνῃσκόμεθα ὑμῶν ἐφ’ ὧν προσφέρομεν θυσιῶν καὶ ἐν ταῖς προσευχαῖς, ὡς δέον ἐστὶν καὶ πρέπον μνημονεύειν ἀδελφῶν.
1Mch:12:11 We therefore at all times without ceasing, both in our feasts, and other convenient days, do remember you in the sacrifices which we offer, and in our prayers, as reason is, and as it becometh us to think upon our brethren: (1 Maccabees 12:11 Brenton)
1Mch:12:11 My zawsze i bez przerwy w święta i inne dni uroczyste o was pamiętamy w czasie ofiar, które składamy, i w czasie modlitw. Trzeba bowiem i wypada pamiętać o braciach. (1 Mch 12:11 BT_4)
1Mch:12:11 ἡμεῖς οὖν ἐν παντὶ καιρῷ ἀδιαλείπτως ἔν τε ταῖς ἑορταῖς καὶ ταῖς λοιπαῖς καθηκούσαις ἡμέραις μιμνῃσκόμεθα ὑμῶν ἐφ’ ὧν προσφέρομεν θυσιῶν καὶ ἐν ταῖς προσευχαῖς, ὡς δέον ἐστὶν καὶ πρέπον μνημονεύειν ἀδελφῶν.
1Mch:12:11 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὖν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀ·δια·λείπτως ἐν τέ ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὅς ἥ ὅ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὡς δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πρέπω (πρεπ-, -, -, -, -, -) μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ
1Mch:12:11 Ja Dlatego/wtedy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu Nie-przestawanie (bez przestawania, nieustannie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I [umieszczona z tyłu współrzędna] Świąteczny I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} By siedzieć/zasięg Dzień By pamiętać/stawaj się uważającym z Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Modlitwa Jak/jak By wiązać By być I też, nawet, mianowicie Do przystosowywania by być jasno widziane, widoczne, jak, bądź podobnym, porównuj, właściwy, stosowność, to jest stosowne By pamiętać Brat; siostra
1Mch:12:11 E(mei=s ou)=n e)n panti\ kairO=| a)dialei/ptOs e)/n te tai=s e(ortai=s kai\ tai=s loipai=s kaTEkou/sais E(me/rais mimnE|sko/meTa u(mO=n e)f’ O(=n prosfe/romen TusiO=n kai\ e)n tai=s proseuCHai=s, O(s de/on e)sti\n kai\ pre/pon mnEmoneu/ein a)delfO=n.
1Mch:12:11 hEmeis un en panti kairO adialeiptOs en te tais heortais kai tais loipais kaTEkusais hEmerais mimnEskomeTa hymOn ef’ hOn prosferomen TysiOn kai en tais proseuCHais, hOs deon estin kai prepon mnEmoneuein adelfOn.
1Mch:12:11 RP_NP x P A3_DSM N2_DSM D P x RA_DPF N1_DPF C RA_DPF A1_DPF V1_PAPDPF N1A_DPF V1_PMI1P RP_GP P RR_GPM V1_PAI1P N1A_GPF C P RA_DPF N1_DPF C V2_PAPASN V9_PAI3S C V1_PAPASN V1_PAN N2_GPM
1Mch:12:11 I therefore/then in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time Non-Ceasing (without ceasing, unceasingly) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among and [postpositive coordinate] the festival and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest to sit/reach day to remember/become mindful of you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to present sacrifice victimize, immolate and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prayer as/like to bind to be and also, even, namely to fitting to be clearly seen, conspicuous, like, resemble, liken, seemly, propriety, it is fitting to remember brother; sister
1Mch:12:11 we (nom) therefore/then in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) Non-Ceasing in/among/by (+dat) and [postpositive coordinate] the (dat) festivals (dat) and the (dat) remaining ([Adj] dat) while SIT/REACH-ing (dat) days (dat) we-are-being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (gen) we-are-PRESENT-ing sacrificial (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) prayers (dat) as/like while BIND-ing (nom|acc|voc, voc) he/she/it-is and while FITTING-ing (nom|acc|voc, voc) to-be-REMEMBER-ing brothers (gen); sisters (gen)
1Mch:12:11 1Mch_12:11_1 1Mch_12:11_2 1Mch_12:11_3 1Mch_12:11_4 1Mch_12:11_5 1Mch_12:11_6 1Mch_12:11_7 1Mch_12:11_8 1Mch_12:11_9 1Mch_12:11_10 1Mch_12:11_11 1Mch_12:11_12 1Mch_12:11_13 1Mch_12:11_14 1Mch_12:11_15 1Mch_12:11_16 1Mch_12:11_17 1Mch_12:11_18 1Mch_12:11_19 1Mch_12:11_20 1Mch_12:11_21 1Mch_12:11_22 1Mch_12:11_23 1Mch_12:11_24 1Mch_12:11_25 1Mch_12:11_26 1Mch_12:11_27 1Mch_12:11_28 1Mch_12:11_29 1Mch_12:11_30 1Mch_12:11_31 1Mch_12:11_32
1Mch:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:12 εὐφραινόμεθα δὲ ἐπὶ τῇ δόξῃ ὑμῶν.
1Mch:12:12 And we are right glad of your honour. (1 Maccabees 12:12 Brenton)
1Mch:12:12 Toteż cieszymy się z waszej sławy. (1 Mch 12:12 BT_4)
1Mch:12:12 εὐφραινόμεθα δὲ ἐπὶ τῇ δόξῃ ὑμῶν.
1Mch:12:12 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) δέ ἐπί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Mch:12:12 By celebrować/bądź wesoły zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty
1Mch:12:12 eu)fraino/meTa de\ e)pi\ tE=| do/XE| u(mO=n.
1Mch:12:12 eufrainomeTa de epi tE doXE hymOn.
1Mch:12:12 V1_PMI1P x P RA_DSF N1S_DSF RP_GP
1Mch:12:12 to celebrate/be merry δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you
1Mch:12:12 we-are-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, we-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed you(pl) (gen)
1Mch:12:12 1Mch_12:12_1 1Mch_12:12_2 1Mch_12:12_3 1Mch_12:12_4 1Mch_12:12_5 1Mch_12:12_6
1Mch:12:12 x x x x x x
1Mch:12:13 ἡμᾶς δὲ ἐκύκλωσαν πολλαὶ θλίψεις καὶ πόλεμοι πολλοί, καὶ ἐπολέμησαν ἡμᾶς οἱ βασιλεῖς οἱ κύκλῳ ἡμῶν.
1Mch:12:13 As for ourselves, we have had great troubles and wars on every side, forsomuch as the kings that are round about us have fought against us. (1 Maccabees 12:13 Brenton)
1Mch:12:13 My zaś wokoło siebie mamy wiele utrapień i wiele wojen. Na wojnę bowiem przeciwko nam wyruszyli królowie sąsiednich krajów. (1 Mch 12:13 BT_4)
1Mch:12:13 ἡμᾶς δὲ ἐκύκλωσαν πολλαὶ θλίψεις καὶ πόλεμοι πολλοί, καὶ ἐπολέμησαν ἡμᾶς οἱ βασιλεῖς οἱ κύκλῳ ἡμῶν.
1Mch:12:13 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:12:13 Ja zaś By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Dużo Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Dużo I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Ja Król W kole Ja
1Mch:12:13 E(ma=s de\ e)ku/klOsan pollai\ Tli/PSeis kai\ po/lemoi polloi/, kai\ e)pole/mEsan E(ma=s oi( basilei=s oi( ku/klO| E(mO=n.
1Mch:12:13 hEmas de ekyklOsan pollai TliPSeis kai polemoi polloi, kai epolemEsan hEmas hoi basileis hoi kyklO hEmOn.
1Mch:12:13 RP_AP x VAI_AAI3P A1_NPF N3I_NPF C N2_NPM A1_NPM C VAI_AAI3P RP_AP RA_NPM N3V_NPM RA_NPM N2_DSM RP_GP
1Mch:12:13 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle much squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely war [see polemic]; to fight war much and also, even, namely to fight war I the king the in a circle I
1Mch:12:13 us (acc) Yet they-ENCIRCLE-ed many (nom) squeezings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DISTRESS and wars (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-FIGHT-ing (opt) many (nom) and they-FIGHT-ed us (acc) the (nom) kings (acc, nom|voc) the (nom) in a circle us (gen)
1Mch:12:13 1Mch_12:13_1 1Mch_12:13_2 1Mch_12:13_3 1Mch_12:13_4 1Mch_12:13_5 1Mch_12:13_6 1Mch_12:13_7 1Mch_12:13_8 1Mch_12:13_9 1Mch_12:13_10 1Mch_12:13_11 1Mch_12:13_12 1Mch_12:13_13 1Mch_12:13_14 1Mch_12:13_15 1Mch_12:13_16
1Mch:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:14 οὐκ ἠβουλόμεθα οὖν παρενοχλῆσαι ὑμῖν καὶ τοῖς λοιποῖς συμμάχοις καὶ φίλοις ἡμῶν ἐν τοῖς πολέμοις τούτοις·
1Mch:12:14 Howbeit we would not be troublesome unto you, nor to others of our confederates and friends, in these wars: (1 Maccabees 12:14 Brenton)
1Mch:12:14 W tych jednak wojnach nie chcieliśmy być ciężarem ani dla was, ani dla innych sprzymierzeńców naszych i przyjaciół. (1 Mch 12:14 BT_4)
1Mch:12:14 οὐκ ἠβουλόμεθα οὖν παρενοχλῆσαι ὑμῖν καὶ τοῖς λοιποῖς συμμάχοις καὶ φίλοις ἡμῶν ἐν τοῖς πολέμοις τούτοις·
1Mch:12:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) οὖν παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν   καί φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
1Mch:12:14 ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj Dlatego/wtedy By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) Ty I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Mch:12:14 ou)k E)boulo/meTa ou)=n parenoCHlE=sai u(mi=n kai\ toi=s loipoi=s summa/CHois kai\ fi/lois E(mO=n e)n toi=s pole/mois tou/tois·
1Mch:12:14 uk EbulomeTa un parenoCHlEsai hymin kai tois loipois symmaCHois kai filois hEmOn en tois polemois tutois·
1Mch:12:14 D V1I_PMI1P x VA_AAN RP_DP C RA_DPM A1_DPM N2_DPM C A1_DPM RP_GP P RA_DPM N2_DPM RD_DPM
1Mch:12:14 οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend therefore/then to cause difficulty (press against, irritate, annoy) you and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest ć and also, even, namely friend companion; to kiss buss, lip, osculate I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic]; to fight war this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Mch:12:14 not we-were-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed therefore/then to-CAUSE-DIFFICULTY, be-you(sg)-CAUSE-ed-DIFFICULTY!, he/she/it-happens-to-CAUSE-DIFFICULTY (opt) you(pl) (dat) and the (dat) remaining ([Adj] dat)   and friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) us (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wars (dat); you(sg)-happen-to-be-FIGHT-ing (opt) these (dat)
1Mch:12:14 1Mch_12:14_1 1Mch_12:14_2 1Mch_12:14_3 1Mch_12:14_4 1Mch_12:14_5 1Mch_12:14_6 1Mch_12:14_7 1Mch_12:14_8 1Mch_12:14_9 1Mch_12:14_10 1Mch_12:14_11 1Mch_12:14_12 1Mch_12:14_13 1Mch_12:14_14 1Mch_12:14_15 1Mch_12:14_16
1Mch:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:15 ἔχομεν γὰρ τὴν ἐξ οὐρανοῦ βοήθειαν βοηθοῦσαν ἡμῖν καὶ ἐρρύσθημεν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν, καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν.
1Mch:12:15 For we have help from heaven that succoureth us, so as we are delivered from our enemies, and our enemies are brought under foot. (1 Maccabees 12:15 Brenton)
1Mch:12:15 Z Nieba bowiem posiadamy siłę, która nas wspomaga, i tak zostaliśmy wybawieni od naszych nieprzyjaciół, a nasi nieprzyjaciele zostali upokorzeni. (1 Mch 12:15 BT_4)
1Mch:12:15 ἔχομεν γὰρ τὴν ἐξ οὐρανοῦ βοήθειαν βοηθοῦσαν ἡμῖν καὶ ἐρρύσθημεν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν, καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν.
1Mch:12:15 ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί βοήθεια, -ας, ἡ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:12:15 By mieć Dla odtąd, jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Pomagaj By pomagać Ja I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi I też, nawet, mianowicie Do niżej Wrogi Ja
1Mch:12:15 e)/CHomen ga\r tE\n e)X ou)ranou= boE/Teian boETou=san E(mi=n kai\ e)rru/sTEmen a)po\ tO=n e)CHTrO=n, kai\ e)tapeinO/TEsan oi( e)CHTroi\ E(mO=n.
1Mch:12:15 eCHomen gar tEn eX uranu boETeian boETusan hEmin kai errysTEmen apo tOn eCHTrOn, kai etapeinOTEsan hoi eCHTroi hEmOn.
1Mch:12:15 V1_PAI1P x RA_ASF P N2_GSM N1A_ASF V2_PAPASF RP_DP C VCI_API1P P RA_GPM A1A_GPM C VCI_API3P RA_NPM A1A_NPM RP_GP
1Mch:12:15 to have for since, as the out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven help to help I and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the enmity; hostile and also, even, namely to lower the hostile I
1Mch:12:15 we-are-HAVE-ing for the (acc) out of (+gen) sky/heaven (gen) help (acc) while HELP-ing (acc) us (dat) and we-were-DELIVER-ed away from (+gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) and they-were-LOWER-ed the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) us (gen)
1Mch:12:15 1Mch_12:15_1 1Mch_12:15_2 1Mch_12:15_3 1Mch_12:15_4 1Mch_12:15_5 1Mch_12:15_6 1Mch_12:15_7 1Mch_12:15_8 1Mch_12:15_9 1Mch_12:15_10 1Mch_12:15_11 1Mch_12:15_12 1Mch_12:15_13 1Mch_12:15_14 1Mch_12:15_15 1Mch_12:15_16 1Mch_12:15_17 1Mch_12:15_18
1Mch:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:16 ἐπελέξαμεν οὖν Νουμήνιον Ἀντιόχου καὶ Ἀντίπατρον Ἰάσονος καὶ ἀπεστάλκαμεν πρὸς Ῥωμαίους ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν καὶ συμμαχίαν τὴν πρότερον.
1Mch:12:16 For this cause we chose Numenius the son of Antiochus, and Antipater he son of Jason, and sent them unto the Romans, to renew the amity that we had with them, and the former league. (1 Maccabees 12:16 Brenton)
1Mch:12:16 Wybraliśmy więc Numeniusza, syna Antiocha, i Antypatra, syna Jazona, i wysłaliśmy ich do Rzymian, aby odnowić przyjaźń z nimi zawartą i poprzednie przymierze. (1 Mch 12:16 BT_4)
1Mch:12:16 ἐπελέξαμεν οὖν Νουμήνιον Ἀντιόχου καὶ Ἀντίπατρον Ἰάσονος καὶ ἀπεστάλκαμεν πρὸς Ῥωμαίους ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν καὶ συμμαχίαν τὴν πρότερον.
1Mch:12:16 ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) οὖν     καί   Ἰάσων, -ονος and -ωνος, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός Ῥωμαῖος -α -ον ἀνα·νεόω (ανα+νε(ο)-, ανα+νεω·σ-, ανα+νεω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρός αὐτός αὐτή αὐτό φιλία, -ας, ἡ καί   ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)
1Mch:12:16 By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Dlatego/wtedy I też, nawet, mianowicie Jazon I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Rzymski By wznawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Miłość I też, nawet, mianowicie Wcześniej
1Mch:12:16 e)pele/Xamen ou)=n *noumE/nion *)antio/CHou kai\ *)anti/patron *)ia/sonos kai\ a)pesta/lkamen pro\s *(rOmai/ous a)naneO/sasTai tE\n pro\s au)tou\s fili/an kai\ summaCHi/an tE\n pro/teron.
1Mch:12:16 epeleXamen un numEnion antioCHu kai antipatron iasonos kai apestalkamen pros rOmaius ananeOsasTai tEn pros autus filian kai symmaCHian tEn proteron.
1Mch:12:16 VAI_AAI1P x N2_ASM N2_GSM C N2_ASM N3W_GSM C VX_XAI1P P N2_DPM VA_AMN RA_ASF P RD_APM N1A_ASF C N1A_ASF RA_ASF D
1Mch:12:16 to choose (select, (to call {call upon by name})single out) therefore/then ć ć and also, even, namely ć Jason and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) Roman to renew the toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same love and also, even, namely ć the earlier
1Mch:12:16 we-CHOOSE-ed therefore/then     and   Jason (gen) and we-have-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) Roman ([Adj] acc) to-be-RENEW-ed the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) love (acc) and   the (acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc)
1Mch:12:16 1Mch_12:16_1 1Mch_12:16_2 1Mch_12:16_3 1Mch_12:16_4 1Mch_12:16_5 1Mch_12:16_6 1Mch_12:16_7 1Mch_12:16_8 1Mch_12:16_9 1Mch_12:16_10 1Mch_12:16_11 1Mch_12:16_12 1Mch_12:16_13 1Mch_12:16_14 1Mch_12:16_15 1Mch_12:16_16 1Mch_12:16_17 1Mch_12:16_18 1Mch_12:16_19 1Mch_12:16_20
1Mch:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:17 ἐνετειλάμεθα οὖν αὐτοῖς καὶ πρὸς ὑμᾶς πορευθῆναι καὶ ἀσπάσασθαι ὑμᾶς καὶ ἀποδοῦναι ὑμῖν τὰς παρ’ ἡμῶν ἐπιστολὰς περὶ τῆς ἀνανεώσεως καὶ τῆς ἀδελφότητος ἡμῶν.
1Mch:12:17 We commanded them also to go unto you, and to salute and to deliver you our letters concerning the renewing of our brotherhood. (1 Maccabees 12:17 Brenton)
1Mch:12:17 Poleciliśmy im jednak, aby udali się także i do was, żeby was pozdrowili i żeby wam wręczyli nasze listy, w których jest mowa o odnowieniu naszego braterstwa. (1 Mch 12:17 BT_4)
1Mch:12:17 ἐνετειλάμεθα οὖν αὐτοῖς καὶ πρὸς ὑμᾶς πορευθῆναι καὶ ἀσπάσασθαι ὑμᾶς καὶ ἀποδοῦναι ὑμῖν τὰς παρ’ ἡμῶν ἐπιστολὰς περὶ τῆς ἀνανεώσεως καὶ τῆς ἀδελφότητος ἡμῶν.
1Mch:12:17 ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) οὖν αὐτός αὐτή αὐτό καί πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ περί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἀδελφότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:12:17 By zalecać rozkaz Dlatego/wtedy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By iść I też, nawet, mianowicie By witać (mile widziany, salutuj) Ty I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ty fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja List [list apostolski] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) I też, nawet, mianowicie Braterstwo Ja
1Mch:12:17 e)neteila/meTa ou)=n au)toi=s kai\ pro\s u(ma=s poreuTE=nai kai\ a)spa/sasTai u(ma=s kai\ a)podou=nai u(mi=n ta\s par’ E(mO=n e)pistola\s peri\ tE=s a)naneO/seOs kai\ tE=s a)delfo/tEtos E(mO=n.
1Mch:12:17 eneteilameTa un autois kai pros hymas poreuTEnai kai aspasasTai hymas kai apodunai hymin tas par’ hEmOn epistolas peri tEs ananeOseOs kai tEs adelfotEtos hEmOn.
1Mch:12:17 VAI_AMI1P x RD_DPM C P RP_AP VC_APN C VA_AMN RP_AP C VO_AAN RP_DP RA_APF P RP_GP N1_APF P RA_GSF N3I_GSF C RA_GSF N3T_GSF RP_GP
1Mch:12:17 to enjoin command therefore/then he/she/it/same and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) you to go and also, even, namely to greet (welcome, salute) you and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer you the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I letter [epistle] about (+acc,+gen) the ć and also, even, namely the brotherhood I
1Mch:12:17 we-were-ENJOIN-ed therefore/then them/same (dat) and toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) to-be-GO-ed and to-be-GREET-ed you(pl) (acc) and to-GIVE BACK you(pl) (dat) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) us (gen) letters (acc) about (+acc,+gen) the (gen)   and the (gen) brotherhood (gen) us (gen)
1Mch:12:17 1Mch_12:17_1 1Mch_12:17_2 1Mch_12:17_3 1Mch_12:17_4 1Mch_12:17_5 1Mch_12:17_6 1Mch_12:17_7 1Mch_12:17_8 1Mch_12:17_9 1Mch_12:17_10 1Mch_12:17_11 1Mch_12:17_12 1Mch_12:17_13 1Mch_12:17_14 1Mch_12:17_15 1Mch_12:17_16 1Mch_12:17_17 1Mch_12:17_18 1Mch_12:17_19 1Mch_12:17_20 1Mch_12:17_21 1Mch_12:17_22 1Mch_12:17_23 1Mch_12:17_24
1Mch:12:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:18 καὶ νῦν καλῶς ποιήσετε ἀντιφωνήσαντες ἡμῖν πρὸς ταῦτα.
1Mch:12:18 Wherefore now ye shall do well to give us an answer thereto. (1 Maccabees 12:18 Brenton)
1Mch:12:18 Teraz zaś dobrze zrobicie, jeżeli na to dacie nam odpowiedź». (1 Mch 12:18 BT_4)
1Mch:12:18 καὶ νῦν καλῶς ποιήσετε ἀντιφωνήσαντες ἡμῖν πρὸς ταῦτα.
1Mch:12:18 καί νῦν καλῶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός οὗτος αὕτη τοῦτο
1Mch:12:18 I też, nawet, mianowicie Teraz Dobrze/słusznie By czynić/rób Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Mch:12:18 kai\ nu=n kalO=s poiE/sete a)ntifOnE/santes E(mi=n pro\s tau=ta.
1Mch:12:18 kai nyn kalOs poiEsete antifOnEsantes hEmin pros tauta.
1Mch:12:18 C D D VF_FAI2P VA_AAPNPM RP_DP P RD_APN
1Mch:12:18 and also, even, namely now well/rightly to do/make ć I toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Mch:12:18 and now well/rightly you(pl)-will-DO/MAKE   us (dat) toward (+acc,+gen,+dat) these (nom|acc)
1Mch:12:18 1Mch_12:18_1 1Mch_12:18_2 1Mch_12:18_3 1Mch_12:18_4 1Mch_12:18_5 1Mch_12:18_6 1Mch_12:18_7 1Mch_12:18_8
1Mch:12:18 x x x x x x x x
1Mch:12:19 καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν, ὧν ἀπέστειλαν Ονια
1Mch:12:19 And this is the copy of the letters which Oniares sent. (1 Maccabees 12:19 Brenton)
1Mch:12:19 A oto odpis listu, który przysłali Oniaszowi: (1 Mch 12:19 BT_4)
1Mch:12:19 Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν, ὧν ἀπέστειλαν Ονια
1Mch:12:19 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)  
1Mch:12:19 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] List [list apostolski] Kto/, który/, który zamawiać
1Mch:12:19 *kai\ tou=to to\ a)nti/grafon tO=n e)pistolO=n, O(=n a)pe/steilan *onia
1Mch:12:19 kai tuto to antigrafon tOn epistolOn, hOn apesteilan onia
1Mch:12:19 C RD_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_GPF N1_GPF RR_GPF VAI_AAI3P N1T_DSM
1Mch:12:19 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć the letter [epistle] who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć
1Mch:12:19 and this (nom|acc) the (nom|acc)   the (gen) letters (gen) who/whom/which (gen) they-ORDER FORTH-ed  
1Mch:12:19 1Mch_12:19_1 1Mch_12:19_2 1Mch_12:19_3 1Mch_12:19_4 1Mch_12:19_5 1Mch_12:19_6 1Mch_12:19_7 1Mch_12:19_8 1Mch_12:19_9
1Mch:12:19 x x x x x x x x x
1Mch:12:20 Ἄρειος βασιλεὺς Σπαρτιατῶν Ονια ἱερεῖ μεγάλῳ χαίρειν.
1Mch:12:20 Areus king of the Lacedemonians to Onias the high priest, greeting: (1 Maccabees 12:20 Brenton)
1Mch:12:20 «Arejos, król Spartan, arcykapłanowi Oniaszowi - pozdrowienie. (1 Mch 12:20 BT_4)
1Mch:12:20 Ἄρειος βασιλεὺς Σπαρτιατῶν Ονια ἱερεῖ μεγάλῳ χαίρειν.
1Mch:12:20 Ἄρειος -α -ον βασιλεύς, -έως, ὁ Σπαρτιάτης, -ου, ὁ [LXX]   ἱερεύς, -έως, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
1Mch:12:20 Ares Król Spartański Duchowny Wielki By radować pozdrowienie, pozdrowienie
1Mch:12:20 *)/areios basileu\s *spartiatO=n *onia i(erei= mega/lO| CHai/rein.
1Mch:12:20 areios basileus spartiatOn onia hierei megalO CHairein.
1Mch:12:20 N2_NSM N3V_NSM N1M_GPM N1T_DSM N3V_DSM A1_DSM V1_PAN
1Mch:12:20 of Ares king Spartan ć priest great to rejoice salute, salutation
1Mch:12:20 of Ares ([Adj] nom) king (nom) Spartans (gen)   priest (dat) great ([Adj] dat) to-be-REJOICE-ing
1Mch:12:20 1Mch_12:20_1 1Mch_12:20_2 1Mch_12:20_3 1Mch_12:20_4 1Mch_12:20_5 1Mch_12:20_6 1Mch_12:20_7
1Mch:12:20 x x x x x x x
1Mch:12:21 εὑρέθη ἐν γραφῇ περί τε τῶν Σπαρτιατῶν καὶ Ιουδαίων ὅτι εἰσὶν ἀδελφοὶ καὶ ὅτι εἰσὶν ἐκ γένους Αβρααμ.
1Mch:12:21 It is found in writing, that the Lacedemonians and Jews are brethren, and that they are of the stock of Abraham: (1 Maccabees 12:21 Brenton)
1Mch:12:21 W pewnym zapisie, który odnosi się do Spartan i do Żydów, znaleziono, że są oni braćmi i że pochodzą z rodu Abrahama. (1 Mch 12:21 BT_4)
1Mch:12:21 εὑρέθη ἐν γραφῇ περί τε τῶν Σπαρτιατῶν καὶ Ιουδαίων ὅτι εἰσὶν ἀδελφοὶ καὶ ὅτι εἰσὶν ἐκ γένους Αβρααμ.
1Mch:12:21 εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν γραφή, -ῆς, ἡ; γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) περί τέ ὁ ἡ τό Σπαρτιάτης, -ου, ὁ [LXX] καί Ἰουδαῖος -αία -ον ὅτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί ὅτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ γένο·ς, -ους, τό Ἀβραάμ, ὁ
1Mch:12:21 By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pisanie; by pisać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) I [umieszczona z tyłu współrzędna] Spartański I też, nawet, mianowicie Żydowski Ponieważ/tamto By iść; by być Brat I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By iść; by być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Abraham
1Mch:12:21 eu(re/TE e)n grafE=| peri/ te tO=n *spartiatO=n kai\ *ioudai/On o(/ti ei)si\n a)delfoi\ kai\ o(/ti ei)si\n e)k ge/nous *abraam.
1Mch:12:21 heureTE en grafE peri te tOn spartiatOn kai iudaiOn hoti eisin adelfoi kai hoti eisin ek genus abraam.
1Mch:12:21 VC_API3S P N1_DSF P x RA_GPM N1M_GPM C N2_GPM C V9_PAI3P N2_NPM C C V9_PAI3P P N3E_GSN N_GSM
1Mch:12:21 to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among writing; to write about (+acc,+gen) and [postpositive coordinate] the Spartan and also, even, namely Jewish because/that to go; to be brother and also, even, namely because/that to go; to be out of (+gen) ἐξ before vowels race race, class, kind Abraham
1Mch:12:21 he/she/it-was-FIND-ed in/among/by (+dat) writing (dat); you(sg)-are-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ing, you(sg)-should-be-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ed about (+acc,+gen) and [postpositive coordinate] the (gen) Spartans (gen) and Jewish ([Adj] gen) because/that he/she/it-is-GO-ing; they-are brothers (nom|voc) and because/that he/she/it-is-GO-ing; they-are out of (+gen) race (gen) Abraham (indecl)
1Mch:12:21 1Mch_12:21_1 1Mch_12:21_2 1Mch_12:21_3 1Mch_12:21_4 1Mch_12:21_5 1Mch_12:21_6 1Mch_12:21_7 1Mch_12:21_8 1Mch_12:21_9 1Mch_12:21_10 1Mch_12:21_11 1Mch_12:21_12 1Mch_12:21_13 1Mch_12:21_14 1Mch_12:21_15 1Mch_12:21_16 1Mch_12:21_17 1Mch_12:21_18
1Mch:12:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:22 καὶ νῦν ἀφ’ οὗ ἔγνωμεν ταῦτα, καλῶς ποιήσετε γράφοντες ἡμῖν περὶ τῆς εἰρήνης ὑμῶν,
1Mch:12:22 Now therefore, since this is come to our knowledge, ye shall do well to write unto us of your prosperity. (1 Maccabees 12:22 Brenton)
1Mch:12:22 Teraz więc, skoro to już wiemy, dobrze zrobicie, jeżeli napiszecie do nas o waszym powodzeniu. (1 Mch 12:22 BT_4)
1Mch:12:22 καὶ νῦν ἀφ’ οὗ ἔγνωμεν ταῦτα, καλῶς ποιήσετε γράφοντες ἡμῖν περὶ τῆς εἰρήνης ὑμῶν,
1Mch:12:22 καί νῦν ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καλῶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Mch:12:22 I też, nawet, mianowicie Teraz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wiedzieć to jest rozpoznaj. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dobrze/słusznie By czynić/rób By pisać Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Pokój Ty
1Mch:12:22 kai\ nu=n a)f’ ou(= e)/gnOmen tau=ta, kalO=s poiE/sete gra/fontes E(mi=n peri\ tE=s ei)rE/nEs u(mO=n,
1Mch:12:22 kai nyn af’ hu egnOmen tauta, kalOs poiEsete grafontes hEmin peri tEs eirEnEs hymOn,
1Mch:12:22 C D P RR_GSM VZI_AAI1P RD_APN D VF_FAI2P V1_PAPNPM RP_DP P RA_GSF N1_GSF RP_GP
1Mch:12:22 and also, even, namely now from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to know i.e. recognize. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] well/rightly to do/make to write I about (+acc,+gen) the peace you
1Mch:12:22 and now away from (+gen) where; who/whom/which (gen) we-KNOW-ed these (nom|acc) well/rightly you(pl)-will-DO/MAKE while WRITE-ing (nom|voc) us (dat) about (+acc,+gen) the (gen) peace (gen) you(pl) (gen)
1Mch:12:22 1Mch_12:22_1 1Mch_12:22_2 1Mch_12:22_3 1Mch_12:22_4 1Mch_12:22_5 1Mch_12:22_6 1Mch_12:22_7 1Mch_12:22_8 1Mch_12:22_9 1Mch_12:22_10 1Mch_12:22_11 1Mch_12:22_12 1Mch_12:22_13 1Mch_12:22_14
1Mch:12:22 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:23 καὶ ἡμεῖς δὲ ἀντιγράφομεν ὑμῖν τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ἡ ὕπαρξις ὑμῶν ἡμῖν ἐστιν, καὶ τὰ ἡμῶν ὑμῖν ἐστιν. ἐντελλόμεθα οὖν ὅπως ἀπαγγείλωσιν ὑμῖν κατὰ ταῦτα.
1Mch:12:23 We do write back again to you, that your cattle and goods are our's, and our's are your's We do command therefore our ambassadors to make report unto you on this wise. (1 Maccabees 12:23 Brenton)
1Mch:12:23 Wtedy my damy wam odpowiedź. Wasze bydło i wasz dobytek należy do nas, a to, co my posiadamy, jest wasze. Wydajemy polecenie, aby wam zostały oznajmione te słowa». (1 Mch 12:23 BT_4)
1Mch:12:23 καὶ ἡμεῖς δὲ ἀντιγράφομεν ὑμῖν τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ὕπαρξις ὑμῶν ἡμῖν ἐστιν, καὶ τὰ ἡμῶν ὑμῖν ἐστιν. ἐντελλόμεθα οὖν ὅπως ἀπαγγείλωσιν ὑμῖν κατὰ ταῦτα.
1Mch:12:23 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ὕπ·αρξις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) οὖν ὅπως ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατά οὗτος αὕτη τοῦτο
1Mch:12:23 I też, nawet, mianowicie Ja zaś Ty Zwierzęcy (zwierzę) Ty I też, nawet, mianowicie ??? Ty Ja By być I też, nawet, mianowicie Ja Ty By być By zalecać rozkaz Dlatego/wtedy Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By informować – informować albo opowiadać. Ty W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Mch:12:23 kai\ E(mei=s de\ a)ntigra/fomen u(mi=n ta\ ktE/nE u(mO=n kai\ E( u(/parXis u(mO=n E(mi=n e)stin, kai\ ta\ E(mO=n u(mi=n e)stin. e)ntello/meTa ou)=n o(/pOs a)paggei/lOsin u(mi=n kata\ tau=ta.
1Mch:12:23 kai hEmeis de antigrafomen hymin ta ktEnE hymOn kai hE hyparXis hymOn hEmin estin, kai ta hEmOn hymin estin. entellomeTa un hopOs apangeilOsin hymin kata tauta.
1Mch:12:23 C RP_NP x V1_PAI1P RP_DP RA_NPN N3E_NPN RP_GP C RA_NSF N3I_NSF RP_GP RP_DP V9_PAI3S C RA_NPN RP_GP RP_DP V9_PAI3S V1_PMI1P x C VA_AAS3P RP_DP P RD_APN
1Mch:12:23 and also, even, namely I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć you the Animal (beast) you and also, even, namely the ??? you I to be and also, even, namely the I you to be to enjoin command therefore/then so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to report – to report or tell. you down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Mch:12:23 and we (nom) Yet   you(pl) (dat) the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and the (nom) ??? (nom) you(pl) (gen) us (dat) he/she/it-is and the (nom|acc) us (gen) you(pl) (dat) he/she/it-is we-are-being-ENJOIN-ed therefore/then this is how they-should-DELIVER A MESSAGE you(pl) (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) these (nom|acc)
1Mch:12:23 1Mch_12:23_1 1Mch_12:23_2 1Mch_12:23_3 1Mch_12:23_4 1Mch_12:23_5 1Mch_12:23_6 1Mch_12:23_7 1Mch_12:23_8 1Mch_12:23_9 1Mch_12:23_10 1Mch_12:23_11 1Mch_12:23_12 1Mch_12:23_13 1Mch_12:23_14 1Mch_12:23_15 1Mch_12:23_16 1Mch_12:23_17 1Mch_12:23_18 1Mch_12:23_19 1Mch_12:23_20 1Mch_12:23_21 1Mch_12:23_22 1Mch_12:23_23 1Mch_12:23_24 1Mch_12:23_25 1Mch_12:23_26
1Mch:12:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:24 καὶ ἤκουσεν Ιωναθαν ὅτι ἐπέστρεψαν οἱ ἄρχοντες Δημητρίου μετὰ δυνάμεως πολλῆς ὑπὲρ τὸ πρότερον τοῦ πολεμῆσαι πρὸς αὐτόν.
1Mch:12:24 Now when Jonathan heard that Demetrius' princes were come to fight against him with a greater host than afore, (1 Maccabees 12:24 Brenton)
1Mch:12:24 Jonatan dowiedział się, że wodzowie Demetriusza wyruszyli z większym jeszcze aniżeli poprzednio wojskiem, ażeby walczyć przeciwko niemu. (1 Mch 12:24 BT_4)
1Mch:12:24 Καὶ ἤκουσεν Ιωναθαν ὅτι ἐπέστρεψαν οἱ ἄρχοντες Δημητρίου μετὰ δυνάμεως πολλῆς ὑπὲρ τὸ πρότερον τοῦ πολεμῆσαι πρὸς αὐτόν.
1Mch:12:24 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὅτι ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Δημήτριος, -ου, ὁ μετά δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὑπέρ ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:12:24 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ponieważ/tamto By odwracać się dookoła Władca; by zaczynać się Demetriusz Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zdolność Dużo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Wcześniej By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
1Mch:12:24 *kai\ E)/kousen *iOnaTan o(/ti e)pe/strePSan oi( a)/rCHontes *dEmEtri/ou meta\ duna/meOs pollE=s u(pe\r to\ pro/teron tou= polemE=sai pro\s au)to/n.
1Mch:12:24 kai Ekusen iOnaTan hoti epestrePSan hoi arCHontes dEmEtriu meta dynameOs pollEs hyper to proteron tu polemEsai pros auton.
1Mch:12:24 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N2_GSM P N3I_GSF A1_GSF P RA_ASN A1_ASN RA_GSN VA_AAN P RD_ASM
1Mch:12:24 and also, even, namely to hear ć because/that to turn around the ruler; to begin Demetrius after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ability much above (+acc), on behalf of (+gen) the earlier the to fight war toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
1Mch:12:24 and he/she/it-HEAR-ed   because/that they-TURN-ed-AROUND the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) Demetrius (gen) after (+acc), with (+gen) ability (gen) much (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
1Mch:12:24 1Mch_12:24_1 1Mch_12:24_2 1Mch_12:24_3 1Mch_12:24_4 1Mch_12:24_5 1Mch_12:24_6 1Mch_12:24_7 1Mch_12:24_8 1Mch_12:24_9 1Mch_12:24_10 1Mch_12:24_11 1Mch_12:24_12 1Mch_12:24_13 1Mch_12:24_14 1Mch_12:24_15 1Mch_12:24_16 1Mch_12:24_17 1Mch_12:24_18
1Mch:12:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:25 καὶ ἀπῆρεν ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἀπήντησεν αὐτοῖς εἰς τὴν Αμαθῖτιν χώραν· οὐ γὰρ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀνοχὴν τοῦ ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ.
1Mch:12:25 He removed from Jerusalem, and met them in the land of Amathis: for he gave them no respite to enter his country. (1 Maccabees 12:25 Brenton)
1Mch:12:25 Wyruszył więc przeciwko nim z Jerozolimy w okolice Chamat. Nie chciał im bowiem dać nawet możliwości wkroczenia na swój obszar. (1 Mch 12:25 BT_4)
1Mch:12:25 καὶ ἀπῆρεν ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἀπήντησεν αὐτοῖς εἰς τὴν Αμαθῖτιν χώραν· οὐ γὰρ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀνοχὴν τοῦ ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ.
1Mch:12:25 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   χώρα, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·οχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐμ·βατεύω (εν+βατευ-, -, εν+βατευ·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:12:25 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By spotykać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By dawać On/ona/to/to samo Powstrzymywania siebie/powstrzymywanie By wchodzić w (wtrącaj się, dzieląc się, maszeruj do, najeżdżaj, do posiadania) Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo
1Mch:12:25 kai\ a)pE=ren e)X *ierousalEm kai\ a)pE/ntEsen au)toi=s ei)s tE\n *amaTi=tin CHO/ran· ou) ga\r e)/dOken au)toi=s a)noCHE\n tou= e)mbateu=sai ei)s tE\n CHO/ran au)tou=.
1Mch:12:25 kai apEren eX ierusalEm kai apEntEsen autois eis tEn amaTitin CHOran· u gar edOken autois anoCHEn tu embateusai eis tEn CHOran autu.
1Mch:12:25 C VAI_AAI3S P N_GSF C VAI_AAI3S RD_DPM P RA_ASF N3I_ASF N1A_ASF D x VAI_AAI3S RD_DPM N1_ASF RA_GSN VA_AAN P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
1Mch:12:25 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] and also, even, namely to encounter he/she/it/same into (+acc) the ć region realm (clίme); land, country, territory, tract οὐχ before rough breathing for since, as to give he/she/it/same forbearance/refrainment the to enter in (intrude, dividing, march into, invade, into possession) into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same
1Mch:12:25 and he/she/it-TAKE-ed-AWAY out of (+gen) Jerusalem (indecl) and he/she/it-ENCOUNTER-ed them/same (dat) into (+acc) the (acc)   region (acc) not for he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) forbearance/refrainment (acc) the (gen) to-ENTER IN, be-you(sg)-ENTER IN-ed!, he/she/it-happens-to-ENTER IN (opt) into (+acc) the (acc) region (acc) him/it/same (gen)
1Mch:12:25 1Mch_12:25_1 1Mch_12:25_2 1Mch_12:25_3 1Mch_12:25_4 1Mch_12:25_5 1Mch_12:25_6 1Mch_12:25_7 1Mch_12:25_8 1Mch_12:25_9 1Mch_12:25_10 1Mch_12:25_11 1Mch_12:25_12 1Mch_12:25_13 1Mch_12:25_14 1Mch_12:25_15 1Mch_12:25_16 1Mch_12:25_17 1Mch_12:25_18 1Mch_12:25_19 1Mch_12:25_20 1Mch_12:25_21 1Mch_12:25_22
1Mch:12:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:26 καὶ ἀπέστειλεν κατασκόπους εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν, καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι οὕτως τάσσονται ἐπιπεσεῖν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν νύκτα.
1Mch:12:26 He sent spies also unto their tents, who came again, and told him that they were appointed to come upon them in the night season. (1 Maccabees 12:26 Brenton)
1Mch:12:26 Do ich obozu wysłał swych wywiadowców, ci zaś powrócili z wiadomością, że oni czynią przygotowania do uderzenia na niego w nocy. (1 Mch 12:26 BT_4)
1Mch:12:26 καὶ ἀπέστειλεν κατασκόπους εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν, καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι οὕτως τάσσονται ἐπιπεσεῖν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν νύκτα.
1Mch:12:26 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κατά·σκοπος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὕτως/οὕτω τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
1Mch:12:26 I też, nawet, mianowicie zamawiać Szpieg Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Noc
1Mch:12:26 kai\ a)pe/steilen katasko/pous ei)s tE\n parembolE\n au)tO=n, kai\ e)pe/strePSan kai\ a)pE/ggeilan au)tO=| o(/ti ou(/tOs ta/ssontai e)pipesei=n e)p’ au)tou\s tE\n nu/kta.
1Mch:12:26 kai apesteilen kataskopus eis tEn parembolEn autOn, kai epestrePSan kai apEngeilan autO hoti hutOs tassontai epipesein ep’ autus tEn nykta.
1Mch:12:26 C VAI_AAI3S N2_APM P RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RD_DSM C D V1_PMI3P VB_AAN P RD_APM RA_ASF N3_ASF
1Mch:12:26 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send spy into (+acc) the camp camp, barracks, army he/she/it/same and also, even, namely to turn around and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to order category, grade, class, trim, orderliness to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the night
1Mch:12:26 and he/she/it-ORDER FORTH-ed spies (acc) into (+acc) the (acc) camp (acc) them/same (gen) and they-TURN-ed-AROUND and they-DELIVER A MESSAGE-ed him/it/same (dat) because/that thusly/like this they-are-being-ORDER-ed to-will-FALL-UPON, to-FALL-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) night (acc)
1Mch:12:26 1Mch_12:26_1 1Mch_12:26_2 1Mch_12:26_3 1Mch_12:26_4 1Mch_12:26_5 1Mch_12:26_6 1Mch_12:26_7 1Mch_12:26_8 1Mch_12:26_9 1Mch_12:26_10 1Mch_12:26_11 1Mch_12:26_12 1Mch_12:26_13 1Mch_12:26_14 1Mch_12:26_15 1Mch_12:26_16 1Mch_12:26_17 1Mch_12:26_18 1Mch_12:26_19 1Mch_12:26_20
1Mch:12:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:27 ὡς δὲ ἔδυ ὁ ἥλιος, ἐπέταξεν Ιωναθαν τοῖς παρ’ αὐτοῦ γρηγορεῖν καὶ εἶναι ἐπὶ τοῖς ὅπλοις ἑτοιμάζεσθαι εἰς πόλεμον δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς καὶ ἐξέβαλεν προφύλακας κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς.
1Mch:12:27 Wherefore so soon as the sun was down, Jonathan commanded his men to watch, and to be in arms, that all the night long they might be ready to fight: also he sent forth sentinels round about the host. (1 Maccabees 12:27 Brenton)
1Mch:12:27 Gdy słońce zaszło, Jonatan nakazał swoim żołnierzom czuwać i żeby przez całą noc byli pod bronią gotowi do bitwy. Postawił też straż wokół obozu. (1 Mch 12:27 BT_4)
1Mch:12:27 ὡς δὲ ἔδυ ἥλιος, ἐπέταξεν Ιωναθαν τοῖς παρ’ αὐτοῦ γρηγορεῖν καὶ εἶναι ἐπὶ τοῖς ὅπλοις ἑτοιμάζεσθαι εἰς πόλεμον δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς καὶ ἐξέβαλεν προφύλακας κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς.
1Mch:12:27 ὡς δέ δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-)   ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό γρηγορέω (γρηγορ(ε)-, γρηγορη·σ-, γρηγορη·σ-, -, -, γρηγορη·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ διά ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) προ·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] κύκλῳ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
1Mch:12:27 Jak/jak zaś By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By mówić co by robić fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo By być raźny I też, nawet, mianowicie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Narzędzie Do gotowy Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Cały Noc I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt ??? W kole Obozu obóz, koszary, armia
1Mch:12:27 O(s de\ e)/du o( E(/lios, e)pe/taXen *iOnaTan toi=s par’ au)tou= grEgorei=n kai\ ei)=nai e)pi\ toi=s o(/plois e(toima/DZesTai ei)s po/lemon di’ o(/lEs tE=s nukto\s kai\ e)Xe/balen profu/lakas ku/klO| tE=s parembolE=s.
1Mch:12:27 hOs de edy ho hElios, epetaXen iOnaTan tois par’ autu grEgorein kai einai epi tois hoplois hetoimaDZesTai eis polemon di’ holEs tEs nyktos kai eXebalen profylakas kyklO tEs parembolEs.
1Mch:12:27 C x VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S N_NSM RA_DPM P RD_GSM V2_PAN C V9_PAN P RA_DPN N2N_DPN V1_PMN P N2_ASM P A1_GSF RA_GSF N3_GSF C VBI_AAI3S N3K_APM N2_DSM RA_GSF N1_GSF
1Mch:12:27 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to tell what to do ć the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same to be alert and also, even, namely to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the implement to ready into (+acc) war [see polemic] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) whole the night and also, even, namely to disperse/extract ??? in a circle the camp camp, barracks, army
1Mch:12:27 as/like Yet he/she/it-SET-ed the (nom) sun (nom) he/she/it-TELL-ed-WHAT-TO-DO   the (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) to-be-BE-ing-ALERT and to-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) implements (dat) to-be-being-READY-ed into (+acc) war (acc) because of (+acc), through (+gen) whole (gen) the (gen) night (gen) and he/she/it-DISPERSE/EXTRACT-ed ???s (acc) in a circle the (gen) camp (gen)
1Mch:12:27 1Mch_12:27_1 1Mch_12:27_2 1Mch_12:27_3 1Mch_12:27_4 1Mch_12:27_5 1Mch_12:27_6 1Mch_12:27_7 1Mch_12:27_8 1Mch_12:27_9 1Mch_12:27_10 1Mch_12:27_11 1Mch_12:27_12 1Mch_12:27_13 1Mch_12:27_14 1Mch_12:27_15 1Mch_12:27_16 1Mch_12:27_17 1Mch_12:27_18 1Mch_12:27_19 1Mch_12:27_20 1Mch_12:27_21 1Mch_12:27_22 1Mch_12:27_23 1Mch_12:27_24 1Mch_12:27_25 1Mch_12:27_26 1Mch_12:27_27 1Mch_12:27_28 1Mch_12:27_29
1Mch:12:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:28 καὶ ἤκουσαν οἱ ὑπεναντίοι ὅτι ἡτοίμασται Ιωναθαν καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ εἰς πόλεμον, καὶ ἐφοβήθησαν καὶ ἔπτηξαν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἀνέκαυσαν πυρὰς ἐν τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν.
1Mch:12:28 But when the adversaries heard that Jonathan and his men were ready for battle, they feared, and trembled in their hearts, and they kindled fires in their camp. (1 Maccabees 12:28 Brenton)
1Mch:12:28 Gdy nieprzyjaciele dowiedzieli się, że Jonatan ze swoim wojskiem jest gotów do bitwy, zlękli się i zwątpienie ogarnęło ich serce. W swoim obozie rozpalili ogniska i wycofali się. (1 Mch 12:28 BT_4)
1Mch:12:28 καὶ ἤκουσαν οἱ ὑπεναντίοι ὅτι ἡτοίμασται Ιωναθαν καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ εἰς πόλεμον, καὶ ἐφοβήθησαν καὶ ἔπτηξαν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἀνέκαυσαν πυρὰς ἐν τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν.
1Mch:12:28 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον ὅτι ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)   καί ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί πτήσσω [LXX] (-, -, πτηξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   πυρά, -ᾶς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:12:28 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) Ponieważ/tamto Do gotowy I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By bać się I też, nawet, mianowicie Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo
1Mch:12:28 kai\ E)/kousan oi( u(penanti/oi o(/ti E(toi/mastai *iOnaTan kai\ oi( par’ au)tou= ei)s po/lemon, kai\ e)fobE/TEsan kai\ e)/ptEXan tE=| kardi/a| au)tO=n kai\ a)ne/kausan pura\s e)n tE=| parembolE=| au)tO=n.
1Mch:12:28 kai Ekusan hoi hypenantioi hoti hEtoimastai iOnaTan kai hoi par’ autu eis polemon, kai efobETEsan kai eptEXan tE kardia autOn kai anekausan pyras en tE parembolE autOn.
1Mch:12:28 C VAI_AAI3P RA_NPM A1A_NPM C VM_XMI3S N_NSM C RA_NPM P RD_GSM P N2_ASM C VCI_API3P C VAI_AAI3P RA_DSF N1A_DSF RD_GPM C VAI_AAI3P N1A_APF P RA_DSF N1_DSF RD_GPM
1Mch:12:28 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the adversarial (set against, contrary, hostile) because/that to ready ć and also, even, namely the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to fear and also, even, namely to ??? the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely ć fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army he/she/it/same
1Mch:12:28 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) adversarial ([Adj] nom|voc) because/that he/she/it-has-been-READY-ed   and the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) into (+acc) war (acc) and they-were-FEAR-ed and they-???-ed the (dat) heart (dat) them/same (gen) and   fire (gen), fires (acc) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) them/same (gen)
1Mch:12:28 1Mch_12:28_1 1Mch_12:28_2 1Mch_12:28_3 1Mch_12:28_4 1Mch_12:28_5 1Mch_12:28_6 1Mch_12:28_7 1Mch_12:28_8 1Mch_12:28_9 1Mch_12:28_10 1Mch_12:28_11 1Mch_12:28_12 1Mch_12:28_13 1Mch_12:28_14 1Mch_12:28_15 1Mch_12:28_16 1Mch_12:28_17 1Mch_12:28_18 1Mch_12:28_19 1Mch_12:28_20 1Mch_12:28_21 1Mch_12:28_22 1Mch_12:28_23 1Mch_12:28_24 1Mch_12:28_25 1Mch_12:28_26 1Mch_12:28_27
1Mch:12:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:29 Ιωναθαν δὲ καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ἕως πρωί, ἔβλεπον γὰρ τὰ φῶτα καιόμενα.
1Mch:12:29 Howbeit Jonathan and his company knew it not till the morning: for they saw the lights burning. (1 Maccabees 12:29 Brenton)
1Mch:12:29 Ale Jonatan i jego żołnierze nie spostrzegli tego, aż rano. Widzieli bowiem, że ogniska się palą. (1 Mch 12:29 BT_4)
1Mch:12:29 Ιωναθαν δὲ καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ἕως πρωί, ἔβλεπον γὰρ τὰ φῶτα καιόμενα.
1Mch:12:29   δέ καί ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
1Mch:12:29 zaś I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Aż; świtaj Wcześnie By widzieć Dla odtąd, jak Lekki {Jasny} Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
1Mch:12:29 *iOnaTan de\ kai\ oi( par’ au)tou= ou)k e)/gnOsan e(/Os prOi/, e)/blepon ga\r ta\ fO=ta kaio/mena.
1Mch:12:29 iOnaTan de kai hoi par’ autu uk egnOsan heOs prOi, eblepon gar ta fOta kaiomena.
1Mch:12:29 N_NSM x C RA_NPM P RD_GSM D VZI_AAI3P C D V1I_IAI3P x RA_APN N3T_APN V1_PMPAPN
1Mch:12:29 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. until; dawn early to see for since, as the light to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
1Mch:12:29   Yet and the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) not they-KNOW-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early I-was-SEE-ing, they-were-SEE-ing for the (nom|acc) lights (nom|acc|voc) while being-CALCINATED-ed (nom|acc|voc)
1Mch:12:29 1Mch_12:29_1 1Mch_12:29_2 1Mch_12:29_3 1Mch_12:29_4 1Mch_12:29_5 1Mch_12:29_6 1Mch_12:29_7 1Mch_12:29_8 1Mch_12:29_9 1Mch_12:29_10 1Mch_12:29_11 1Mch_12:29_12 1Mch_12:29_13 1Mch_12:29_14 1Mch_12:29_15
1Mch:12:29 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:30 καὶ κατεδίωξεν Ιωναθαν ὀπίσω αὐτῶν καὶ οὐ κατέλαβεν αὐτούς, διέβησαν γὰρ τὸν Ἐλεύθερον ποταμόν.
1Mch:12:30 Then Jonathan pursued after them, but overtook them not: for they were gone over the river Eleutherus. (1 Maccabees 12:30 Brenton)
1Mch:12:30 Wtedy Jonatan rozpoczął pościg za nimi, ale już ich nie dogonił. Przeszli bowiem na drugą stronę rzeki Eleuteros. (1 Mch 12:30 BT_4)
1Mch:12:30 καὶ κατεδίωξεν Ιωναθαν ὀπίσω αὐτῶν καὶ οὐ κατέλαβεν αὐτούς, διέβησαν γὰρ τὸν Ἐλεύθερον ποταμόν.
1Mch:12:30 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-)   ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ἐλεύθερος -έρα -ον ποταμός, -οῦ, ὁ
1Mch:12:30 I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo By przechodzić Dla odtąd, jak Uwalniany Rzeka
1Mch:12:30 kai\ katedi/OXen *iOnaTan o)pi/sO au)tO=n kai\ ou) kate/laben au)tou/s, die/bEsan ga\r to\n *)eleu/Teron potamo/n.
1Mch:12:30 kai katediOXen iOnaTan opisO autOn kai u katelaben autus, diebEsan gar ton eleuTeron potamon.
1Mch:12:30 C VAI_AAI3S N_NSM D RD_GPM C D VBI_AAI3S RD_APM VZI_AAI3P x RA_ASM N2_ASM N2_ASM
1Mch:12:30 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute ć behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same to cross over for since, as the liberated river
1Mch:12:30 and he/she/it-CHASE-ed-AFTER   behind them/same (gen) and not he/she/it-COMPREHEND-ed them/same (acc) they-CROSS-ed-OVER for the (acc) liberated ([Adj] acc, nom|acc|voc) river (acc)
1Mch:12:30 1Mch_12:30_1 1Mch_12:30_2 1Mch_12:30_3 1Mch_12:30_4 1Mch_12:30_5 1Mch_12:30_6 1Mch_12:30_7 1Mch_12:30_8 1Mch_12:30_9 1Mch_12:30_10 1Mch_12:30_11 1Mch_12:30_12 1Mch_12:30_13 1Mch_12:30_14
1Mch:12:30 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:12:31 καὶ ἐξέκλινεν Ιωναθαν ἐπὶ τοὺς Ἄραβας τοὺς καλουμένους Ζαβαδαίους καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν.
1Mch:12:31 Wherefore Jonathan turned to the Arabians, who were called Zabadeans, and smote them, and took their spoils. (1 Maccabees 12:31 Brenton)
1Mch:12:31 Wtedy Jonatan zwrócił się przeciwko Arabom, których nazywano Zabadejczykami, pokonał ich i zabrał łupy na nich zdobyte. (1 Mch 12:31 BT_4)
1Mch:12:31 καὶ ἐξέκλινεν Ιωναθαν ἐπὶ τοὺς Ἄραβας τοὺς καλουμένους Ζαβαδαίους καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν.
1Mch:12:31 καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -)   ἐπί ὁ ἡ τό Ἄραψ, -αβος, ὁ ὁ ἡ τό καλέω (κ^