1Mch:11:1 καὶ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἤθροισεν δυνάμεις πολλὰς ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης καὶ πλοῖα πολλὰ καὶ ἐζήτησε κατακρατῆσαι τῆς βασιλείας Ἀλεξάνδρου δόλῳ καὶ προσθεῖναι αὐτὴν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
1Mch:11:1 And the king of Egypt gathered together a great host, like the sand that lieth upon the sea shore, and many ships, and went about through deceit to get Alexander's kingdom, and join it to his own. (1 Maccabees 11:1 Brenton)
1Mch:11:1 Król egipski zebrał wojsko tak liczne, jak piasek na morskim brzegu, a także wiele okrętów. Chciał bowiem podstępnie opanować królestwo Aleksandra i dołączyć je do swego królestwa. (1 Mch 11:1 BT_4)
1Mch:11:1 Καὶ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἤθροισεν δυνάμεις πολλὰς ὡς ἄμμος παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης καὶ πλοῖα πολλὰ καὶ ἐζήτησε κατακρατῆσαι τῆς βασιλείας Ἀλεξάνδρου δόλῳ καὶ προσθεῖναι αὐτὴν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
1Mch:11:1 καί βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀθροίζω (αθροιζ-, αθροι·σ-, αθροι·σ-, -, ηθροισ-, αθροισ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὡς ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί πλοῖον, -ου, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ δόλος, -ου, ὁ καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:11:1 I też, nawet, mianowicie Król Egipt [kraj z] Do ??? Zdolność Dużo Jak/jak Piasek fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Warga Morze I też, nawet, mianowicie Statek Dużo I też, nawet, mianowicie By szukać Królestwo Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty I też, nawet, mianowicie By dodawać do On/ona/to/to samo Królestwo On/ona/to/to samo
1Mch:11:1 *kai\ basileu\s *ai)gu/ptou E)/Troisen duna/meis polla\s O(s E( a)/mmos E( para\ to\ CHei=los tE=s Tala/ssEs kai\ ploi=a polla\ kai\ e)DZE/tEse katakratE=sai tE=s basilei/as *)aleXa/ndrou do/lO| kai\ prosTei=nai au)tE\n tE=| basilei/a| au)tou=.
1Mch:11:1 kai basileus aigyptu ETroisen dynameis pollas hOs hE ammos hE para to CHeilos tEs TalassEs kai ploia polla kai eDZEtEse katakratEsai tEs basileias aleXandru dolO kai prosTeinai autEn tE basileia autu.
1Mch:11:1 C N3V_NSM N2_GSF VAI_AAI3S N3I_APF A1_APF C RA_NSF N2_NSF RA_NSF P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1S_GSF C N2N_APN A1_APN C VAI_AAI3S VA_AAN RA_GSF N1A_GSF N2_GSM N2_DSM C VE_AAN RD_ASF RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
1Mch:11:1 and also, even, namely king Egypt [country of] to ??? ability much as/like the sand the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lip the sea and also, even, namely ship much and also, even, namely to seek ć the kingdom Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] guile craft, deceit, subtilty and also, even, namely to add to he/she/it/same the kingdom he/she/it/same
1Mch:11:1 and king (nom) Egypt (gen) he/she/it-???-ed abilities (acc, nom|voc) many (acc) as/like the (nom) sand (nom) the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) lip (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) and ships (nom|acc|voc) many (nom|acc) and he/she/it-SEEK-ed   the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) Alexander (gen) guile (dat) and to-ADD-TO her/it/same (acc) the (dat) kingdom (dat) him/it/same (gen)
1Mch:11:1 1Mch_11:1_1 1Mch_11:1_2 1Mch_11:1_3 1Mch_11:1_4 1Mch_11:1_5 1Mch_11:1_6 1Mch_11:1_7 1Mch_11:1_8 1Mch_11:1_9 1Mch_11:1_10 1Mch_11:1_11 1Mch_11:1_12 1Mch_11:1_13 1Mch_11:1_14 1Mch_11:1_15 1Mch_11:1_16 1Mch_11:1_17 1Mch_11:1_18 1Mch_11:1_19 1Mch_11:1_20 1Mch_11:1_21 1Mch_11:1_22 1Mch_11:1_23 1Mch_11:1_24 1Mch_11:1_25 1Mch_11:1_26 1Mch_11:1_27 1Mch_11:1_28 1Mch_11:1_29 1Mch_11:1_30 1Mch_11:1_31
1Mch:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:2 καὶ ἐξῆλθεν εἰς Συρίαν λόγοις εἰρηνικοῖς, καὶ ἤνοιγον αὐτῷ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων καὶ συνήντων αὐτῷ, ὅτι ἐντολὴ ἦν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως συναντᾶν αὐτῷ διὰ τὸ πενθερὸν αὐτοῦ εἶναι·
1Mch:11:2 Whereupon he took his journey into Syria in peaceable manner, so as they of the cities opened unto him, and met him: for king Alexander had commanded them so to do, because he was his brother in law. (1 Maccabees 11:2 Brenton)
1Mch:11:2 Zapewniając o pokoju udał się do Syrii. Mieszkańcy miast otwierali mu bramy i wychodzili naprzeciw niego, ponieważ był nakaz króla Aleksandra, aby naprzeciwko niego wychodzić. Był to przecież jego teść. (1 Mch 11:2 BT_4)
1Mch:11:2 καὶ ἐξῆλθεν εἰς Συρίαν λόγοις εἰρηνικοῖς, καὶ ἤνοιγον αὐτῷ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων καὶ συνήντων αὐτῷ, ὅτι ἐντολὴ ἦν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως συναντᾶν αὐτῷ διὰ τὸ πενθερὸν αὐτοῦ εἶναι·
1Mch:11:2 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Συρία, -ας, ἡ λόγος, -ου, ὁ εἰρηνικός -ή -όν καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐντολή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό πενθερός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
1Mch:11:2 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Syria [Rzymska prowincja z] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Spokojny I też, nawet, mianowicie By otwierać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie By spotykać się On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie By być Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] Król By spotykać się On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Teść On/ona/to/to samo By być
1Mch:11:2 kai\ e)XE=lTen ei)s *suri/an lo/gois ei)rEnikoi=s, kai\ E)/noigon au)tO=| oi( a)po\ tO=n po/leOn kai\ sunE/ntOn au)tO=|, o(/ti e)ntolE\ E)=n *)aleXa/ndrou tou= basile/Os sunanta=n au)tO=| dia\ to\ penTero\n au)tou= ei)=nai·
1Mch:11:2 kai eXElTen eis syrian logois eirEnikois, kai Enoigon autO hoi apo tOn poleOn kai synEntOn autO, hoti entolE En aleXandru tu basileOs synantan autO dia to penTeron autu einai·
1Mch:11:2 C VBI_AAI3S P N1A_ASF N2_DPM A1_DPM C V1I_IAI3P RD_DSM RA_NPM P RA_GPF N3I_GPF C V3I_IAI3P RD_DSM C N1_NSF V9_IAI3S N2_GSM RA_GSM N3V_GSM V3_PAN RD_DSM P RA_ASN N2_ASM RD_GSM V9_PAN
1Mch:11:2 and also, even, namely to come out into (+acc) Syria [Roman province of] word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. peaceful and also, even, namely to open up he/she/it/same the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city and also, even, namely to meet he/she/it/same because/that precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition to be Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] the king to meet he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the father-in-law he/she/it/same to be
1Mch:11:2 and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) Syria (acc) words (dat) peaceful ([Adj] dat) and I-was-OPEN-ing-UP, they-were-OPEN-ing-UP him/it/same (dat) the (nom) away from (+gen) the (gen) cities (gen) and I-was-MEET-ing, they-were-MEET-ing him/it/same (dat) because/that precept (nom|voc) he/she/it-was Alexander (gen) the (gen) king (gen) to-be-MEET-ing him/it/same (dat) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) father-in-law (acc) him/it/same (gen) to-be
1Mch:11:2 1Mch_11:2_1 1Mch_11:2_2 1Mch_11:2_3 1Mch_11:2_4 1Mch_11:2_5 1Mch_11:2_6 1Mch_11:2_7 1Mch_11:2_8 1Mch_11:2_9 1Mch_11:2_10 1Mch_11:2_11 1Mch_11:2_12 1Mch_11:2_13 1Mch_11:2_14 1Mch_11:2_15 1Mch_11:2_16 1Mch_11:2_17 1Mch_11:2_18 1Mch_11:2_19 1Mch_11:2_20 1Mch_11:2_21 1Mch_11:2_22 1Mch_11:2_23 1Mch_11:2_24 1Mch_11:2_25 1Mch_11:2_26 1Mch_11:2_27 1Mch_11:2_28 1Mch_11:2_29
1Mch:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:3 ὡς δὲ εἰσεπορεύετο εἰς τὰς πόλεις Πτολεμαῖος, ἀπέτασσε τὰς δυνάμεις φρουρὰν ἐν ἑκάστῃ πόλει.
1Mch:11:3 Now as Ptolemee entered into the cities, he set in every one of them a garrison of soldiers to keep it. (1 Maccabees 11:3 Brenton)
1Mch:11:3 Ptolemeusz zaś, gdy tylko wchodził do miast, pozostawiał swoje wojsko jako załogę w każdym mieście. (1 Mch 11:3 BT_4)
1Mch:11:3 ὡς δὲ εἰσεπορεύετο εἰς τὰς πόλεις Πτολεμαῖος, ἀπέτασσε τὰς δυνάμεις φρουρὰν ἐν ἑκάστῃ πόλει.
1Mch:11:3 ὡς δέ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   ἀπο·τάσσω (απο+τασσ-, -, απο+ταξ-, -, απο+τετασσ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ   ἐν ἕκαστος -η -ον πόλις, -εως, ἡ
1Mch:11:3 Jak/jak zaś By wchodzić Do (+przyspieszenie) Miasto Do ??? Zdolność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy Miasto
1Mch:11:3 O(s de\ ei)seporeu/eto ei)s ta\s po/leis *ptolemai=os, a)pe/tasse ta\s duna/meis froura\n e)n e(ka/stE| po/lei.
1Mch:11:3 hOs de eiseporeueto eis tas poleis ptolemaios, apetasse tas dynameis fruran en hekastE polei.
1Mch:11:3 C x V1I_IMI3S P RA_APF N3I_APF N2_NSM V1I_IAI3S RA_APF N3I_APF N1A_ASF P A1_DSF N3I_DSF
1Mch:11:3 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enter into (+acc) the city ć to ??? the ability ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among each city
1Mch:11:3 as/like Yet he/she/it-was-being-ENTER-ed into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc)   he/she/it-was-???-ing the (acc) abilities (acc, nom|voc)   in/among/by (+dat) each (of two) (dat) city (dat)
1Mch:11:3 1Mch_11:3_1 1Mch_11:3_2 1Mch_11:3_3 1Mch_11:3_4 1Mch_11:3_5 1Mch_11:3_6 1Mch_11:3_7 1Mch_11:3_8 1Mch_11:3_9 1Mch_11:3_10 1Mch_11:3_11 1Mch_11:3_12 1Mch_11:3_13 1Mch_11:3_14
1Mch:11:3 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:4 ὡς δὲ ἤγγισαν Αζώτου, ἔδειξαν αὐτῷ τὸ ἱερὸν Δαγων ἐμπεπυρισμένον καὶ Ἄζωτον καὶ τὰ περιπόλια αὐτῆς καθῃρημένα καὶ τὰ σώματα ἐρριμμένα καὶ τοὺς ἐμπεπυρισμένους, οὓς ἐνεπύρισεν ἐν τῷ πολέμῳ· ἐποίησαν γὰρ θιμωνιὰς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ.
1Mch:11:4 And when he came near to Azotus, they shewed him the temple of Dagon that was burnt, and Azotus and the suburbs thereof that were destroyed, and the bodies that were cast abroad and them that he had burnt in the battle; for they had made heaps of them by the way where he should pass. (1 Maccabees 11:4 Brenton)
1Mch:11:4 Gdy przybył do Azotu, pokazano mu spaloną świątynię Dagona oraz ruiny Azotu i okolicznych miejscowości, a tak samo ciała tych, którzy polegli i którzy w czasie bitwy zostali spaleni, a których złożono na stosy obok drogi, jaką miał przechodzić. (1 Mch 11:4 BT_4)
1Mch:11:4 ὡς δὲ ἤγγισαν Αζώτου, ἔδειξαν αὐτῷ τὸ ἱερὸν Δαγων ἐμπεπυρισμένον καὶ Ἄζωτον καὶ τὰ περιπόλια αὐτῆς καθῃρημένα καὶ τὰ σώματα ἐρριμμένα καὶ τοὺς ἐμπεπυρισμένους, οὓς ἐνεπύρισεν ἐν τῷ πολέμῳ· ἐποίησαν γὰρ θιμωνιὰς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ.
1Mch:11:4 ὡς δέ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) Ἄζωτος, -ου, ἡ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)   ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) καί Ἄζωτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) γάρ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:11:4 Jak/jak zaś Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Azotus By być widocznym On/ona/to/to samo Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By palić się I też, nawet, mianowicie Azotus I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie Ciało By podrzucać/rzut/spadają z łomotem I też, nawet, mianowicie By palić się Kto/, który/, który By palić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] By czynić/rób Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
1Mch:11:4 O(s de\ E)/ggisan *aDZO/tou, e)/deiXan au)tO=| to\ i(ero\n *dagOn e)mpepurisme/non kai\ *)/aDZOton kai\ ta\ peripo/lia au)tE=s kaTE|rEme/na kai\ ta\ sO/mata e)rrimme/na kai\ tou\s e)mpepurisme/nous, ou(\s e)nepu/risen e)n tO=| pole/mO|· e)poi/Esan ga\r TimOnia\s au)tO=n e)n tE=| o(dO=| au)tou=.
1Mch:11:4 hOs de Engisan aDZOtu, edeiXan autO to hieron dagOn empepyrismenon kai aDZOton kai ta peripolia autEs kaTErEmena kai ta sOmata errimmena kai tus empepyrismenus, hus enepyrisen en tO polemO· epoiEsan gar TimOnias autOn en tE hodO autu.
1Mch:11:4 C x VAI_AAI3P N2_GSF VAI_AAI3P RD_DSM RA_ASN N2N_ASN N_GS VM_XPPASN C N2_ASF C RA_APN N2N_APN RD_GSF VM_XMPAPN C RA_APN N3M_APN VM_XPPAPN C RA_APM VM_XPPAPM RR_APM VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3P x N1A_APF RD_GPM P RA_DSF N2_DSF RD_GSM
1Mch:11:4 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) Azotus to show he/she/it/same the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ć to burn and also, even, namely Azotus and also, even, namely the ć he/she/it/same to take down purge and also, even, namely the body to toss/fling/dump and also, even, namely the to burn who/whom/which to burn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic] to do/make for since, as ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same
1Mch:11:4 as/like Yet they-NEAR-ed Azotus (gen) they-SHOW-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc)   having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) and Azotus (acc) and the (nom|acc)   her/it/same (gen) having-been-TAKE-ed-DOWN (nom|acc|voc) and the (nom|acc) bodies (nom|acc|voc) having-been-TOSS/FLING/DUMP-ed (nom|acc|voc) and the (acc) having-been-???-ed (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) war (dat) they-DO/MAKE-ed for   them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) him/it/same (gen)
1Mch:11:4 1Mch_11:4_1 1Mch_11:4_2 1Mch_11:4_3 1Mch_11:4_4 1Mch_11:4_5 1Mch_11:4_6 1Mch_11:4_7 1Mch_11:4_8 1Mch_11:4_9 1Mch_11:4_10 1Mch_11:4_11 1Mch_11:4_12 1Mch_11:4_13 1Mch_11:4_14 1Mch_11:4_15 1Mch_11:4_16 1Mch_11:4_17 1Mch_11:4_18 1Mch_11:4_19 1Mch_11:4_20 1Mch_11:4_21 1Mch_11:4_22 1Mch_11:4_23 1Mch_11:4_24 1Mch_11:4_25 1Mch_11:4_26 1Mch_11:4_27 1Mch_11:4_28 1Mch_11:4_29 1Mch_11:4_30 1Mch_11:4_31 1Mch_11:4_32 1Mch_11:4_33 1Mch_11:4_34 1Mch_11:4_35 1Mch_11:4_36 1Mch_11:4_37
1Mch:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:5 καὶ διηγήσαντο τῷ βασιλεῖ ἃ ἐποίησεν Ιωναθαν εἰς τὸ ψογίσαι αὐτόν· καὶ ἐσίγησεν ὁ βασιλεύς.
1Mch:11:5 Also they told the king whatsoever Jonathan had done, to the intent he might blame him: but the king held his peace. (1 Maccabees 11:5 Brenton)
1Mch:11:5 Opowiadano też królowi o wszystkim, co zrobił Jonatan, a to w tym celu, aby go zganił. Król jednak milczał. (1 Mch 11:5 BT_4)
1Mch:11:5 καὶ διηγήσαντο τῷ βασιλεῖ ἐποίησεν Ιωναθαν εἰς τὸ ψογίσαι αὐτόν· καὶ ἐσίγησεν βασιλεύς.
1Mch:11:5 καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   εἰς[1] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Mch:11:5 I też, nawet, mianowicie Do exposit Król Kto/, który/, który By czynić/rób Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Król
1Mch:11:5 kai\ diEgE/santo tO=| basilei= a(/ e)poi/Esen *iOnaTan ei)s to\ PSogi/sai au)to/n· kai\ e)si/gEsen o( basileu/s.
1Mch:11:5 kai diEgEsanto tO basilei ha epoiEsen iOnaTan eis to PSogisai auton· kai esigEsen ho basileus.
1Mch:11:5 C VAI_AMI3P RA_DSM N3V_DSM RR_APN VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM
1Mch:11:5 and also, even, namely to exposit the king who/whom/which to do/make ć into (+acc) the ć he/she/it/same and also, even, namely to have no sound to be silent the king
1Mch:11:5 and they-were-EXPOSIT-ed the (dat) king (dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed   into (+acc) the (nom|acc)   him/it/same (acc) and he/she/it-TO HAVE NO SOUND-ed the (nom) king (nom)
1Mch:11:5 1Mch_11:5_1 1Mch_11:5_2 1Mch_11:5_3 1Mch_11:5_4 1Mch_11:5_5 1Mch_11:5_6 1Mch_11:5_7 1Mch_11:5_8 1Mch_11:5_9 1Mch_11:5_10 1Mch_11:5_11 1Mch_11:5_12 1Mch_11:5_13 1Mch_11:5_14 1Mch_11:5_15
1Mch:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:6 καὶ συνήντησεν Ιωναθαν τῷ βασιλεῖ εἰς Ιοππην μετὰ δόξης, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους καὶ ἐκοιμήθησαν ἐκεῖ.
1Mch:11:6 Then Jonathan met the king with great pomp at Joppa, where they saluted one another, and lodged. (1 Maccabees 11:6 Brenton)
1Mch:11:6 Jonatan tymczasem z całym swoim przepychem odwiedził króla w Jafie. Pozdrowili się tam wzajemnie i byli razem przez całą noc. (1 Mch 11:6 BT_4)
1Mch:11:6 καὶ συνήντησεν Ιωναθαν τῷ βασιλεῖ εἰς Ιοππην μετὰ δόξης, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους καὶ ἐκοιμήθησαν ἐκεῖ.
1Mch:11:6 καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] Ἰόππη, -ης, ἡ μετά δόξα, -ης, ἡ καί ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) ἀλλήλων (gen. pl.) καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐκεῖ
1Mch:11:6 I też, nawet, mianowicie By spotykać się Król Do (+przyspieszenie) Joppa Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie By witać (mile widziany, salutuj) Jeden inny I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Tam
1Mch:11:6 kai\ sunE/ntEsen *iOnaTan tO=| basilei= ei)s *ioppEn meta\ do/XEs, kai\ E)spa/santo a)llE/lous kai\ e)koimE/TEsan e)kei=.
1Mch:11:6 kai synEntEsen iOnaTan tO basilei eis ioppEn meta doXEs, kai Espasanto allElus kai ekoimETEsan ekei.
1Mch:11:6 C VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N3V_DSM P N1_ASF P N1S_GSF C VAI_AMI3P RD_APM C VCI_API3P D
1Mch:11:6 and also, even, namely to meet ć the king into (+acc) Joppa after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing glory/awesomeness and also, even, namely to greet (welcome, salute) one another and also, even, namely to repose/sleep there
1Mch:11:6 and he/she/it-MEET-ed   the (dat) king (dat) into (+acc) Joppa (acc) after (+acc), with (+gen) glory/awesomeness (gen) and they-were-GREET-ed one another (acc) and they-were-REPOSE/SLEEP-ed there
1Mch:11:6 1Mch_11:6_1 1Mch_11:6_2 1Mch_11:6_3 1Mch_11:6_4 1Mch_11:6_5 1Mch_11:6_6 1Mch_11:6_7 1Mch_11:6_8 1Mch_11:6_9 1Mch_11:6_10 1Mch_11:6_11 1Mch_11:6_12 1Mch_11:6_13 1Mch_11:6_14 1Mch_11:6_15
1Mch:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:7 καὶ ἐπορεύθη Ιωναθαν μετὰ τοῦ βασιλέως ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ καλουμένου Ἐλευθέρου καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ.
1Mch:11:7 Afterward Jonathan, when he had gone with the king to the river called Eleutherus, returned again to Jerusalem. (1 Maccabees 11:7 Brenton)
1Mch:11:7 Potem zaś Jonatan odprowadził króla aż do rzeki, która się nazywa Eleuteros, i stamtąd powrócił do Jerozolimy. (1 Mch 11:7 BT_4)
1Mch:11:7 καὶ ἐπορεύθη Ιωναθαν μετὰ τοῦ βασιλέως ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ καλουμένου Ἐλευθέρου καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ.
1Mch:11:7 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   μετά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐλεύθερος -έρα -ον; ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Mch:11:7 I też, nawet, mianowicie By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król Aż; świtaj Rzeka By nazywać rozmowę Uwalniany; by uwalniać I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
1Mch:11:7 kai\ e)poreu/TE *iOnaTan meta\ tou= basile/Os e(/Os tou= potamou= tou= kaloume/nou *)eleuTe/rou kai\ e)pe/strePSen ei)s *ierousalEm.
1Mch:11:7 kai eporeuTE iOnaTan meta tu basileOs heOs tu potamu tu kalumenu eleuTeru kai epestrePSen eis ierusalEm.
1Mch:11:7 C VCI_API3S N_NSM P RA_GSM N3V_GSM D RA_GSM N2_GSM RA_GSM V2_PMPGSM N2_GSM C VAI_AAI3S P N_ASF
1Mch:11:7 and also, even, namely to go ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the king until; dawn the river the to call call liberated; to liberate and also, even, namely to turn around into (+acc) Jerusalem [city of]
1Mch:11:7 and he/she/it-was-GO-ed   after (+acc), with (+gen) the (gen) king (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) river (gen) the (gen) while being-CALL-ed (gen) liberated ([Adj] gen); be-you(sg)-LIBERATE-ing!, be-you(sg)-being-LIBERATE-ed! and he/she/it-TURN-ed-AROUND into (+acc) Jerusalem (indecl)
1Mch:11:7 1Mch_11:7_1 1Mch_11:7_2 1Mch_11:7_3 1Mch_11:7_4 1Mch_11:7_5 1Mch_11:7_6 1Mch_11:7_7 1Mch_11:7_8 1Mch_11:7_9 1Mch_11:7_10 1Mch_11:7_11 1Mch_11:7_12 1Mch_11:7_13 1Mch_11:7_14 1Mch_11:7_15 1Mch_11:7_16
1Mch:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:8 ὁ δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἐκυρίευσεν τῶν πόλεων τῆς παραλίας ἕως Σελευκείας τῆς παραθαλασσίας καὶ διελογίζετο περὶ Ἀλεξάνδρου λογισμοὺς πονηρούς.
1Mch:11:8 King Ptolemee therefore, having gotten the dominion of the cities by the sea unto Seleucia upon the sea coast, imagined wicked counsels against Alexander. (1 Maccabees 11:8 Brenton)
1Mch:11:8 Król Ptolemeusz zaś był już władcą nad wszystkimi nadbrzeżnymi miastami aż do nadmorskiej Seleucji, a wobec Aleksandra miał niedobre zamiary. (1 Mch 11:8 BT_4)
1Mch:11:8 δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἐκυρίευσεν τῶν πόλεων τῆς παραλίας ἕως Σελευκείας τῆς παραθαλασσίας καὶ διελογίζετο περὶ Ἀλεξάνδρου λογισμοὺς πονηρούς.
1Mch:11:8 ὁ ἡ τό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ   κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό παρ·άλιος (-α) -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Σελεύκεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παρα·θαλάσσιος -ία -ον καί δια·λογίζομαι (δια+λογιζ-, δια+λογι(ε)·[σ]-, δια+λογι·σ-, -, -, -) περί Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ λογισμός, -οῦ, ὁ πονηρός -ά -όν
1Mch:11:8 zaś Król By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Miasto Brzeg morski Aż; świtaj Seleucja Obok morskiego wybrzeża; okolica blisko brzegu jeziora I też, nawet, mianowicie By zastanawiać się rozważaj, przemyśliwuj, rozumuj Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] Logika Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
1Mch:11:8 o( de\ basileu\s *ptolemai=os e)kuri/eusen tO=n po/leOn tE=s parali/as e(/Os *seleukei/as tE=s paraTalassi/as kai\ dielogi/DZeto peri\ *)aleXa/ndrou logismou\s ponErou/s.
1Mch:11:8 ho de basileus ptolemaios ekyrieusen tOn poleOn tEs paralias heOs seleukeias tEs paraTalassias kai dielogiDZeto peri aleXandru logismus ponErus.
1Mch:11:8 RA_NSM x N3V_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_GPF N3I_GPF RA_GSF N1A_GSF D N1A_GSF RA_GSF A1A_GSF C V1I_IMI3S P N2_GSM N2_APM A1A_APM
1Mch:11:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king ć to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon the city the seacoast until; dawn Seleucia the beside the sea littoral; a region near a shore of a lake and also, even, namely to deliberate consider, ponder, reason about (+acc,+gen) Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] logic wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
1Mch:11:8 the (nom) Yet king (nom)   he/she/it-BE-ed-LORD-OF/OVER the (gen) cities (gen) the (gen) seacoast ([Adj] acc, gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Seleucia (gen) the (gen) beside the sea ([Adj] acc, gen) and he/she/it-was-being-DELIBERATE-ed about (+acc,+gen) Alexander (gen) logics (acc) wicked ([Adj] acc)
1Mch:11:8 1Mch_11:8_1 1Mch_11:8_2 1Mch_11:8_3 1Mch_11:8_4 1Mch_11:8_5 1Mch_11:8_6 1Mch_11:8_7 1Mch_11:8_8 1Mch_11:8_9 1Mch_11:8_10 1Mch_11:8_11 1Mch_11:8_12 1Mch_11:8_13 1Mch_11:8_14 1Mch_11:8_15 1Mch_11:8_16 1Mch_11:8_17 1Mch_11:8_18 1Mch_11:8_19
1Mch:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:9 καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Δημήτριον τὸν βασιλέα λέγων Δεῦρο συνθώμεθα πρὸς ἑαυτοὺς διαθήκην, καὶ δώσω σοι τὴν θυγατέρα μου, ἣν εἶχεν Ἀλέξανδρος, καὶ βασιλεύσεις τῆς βασιλείας τοῦ πατρός σου·
1Mch:11:9 Whereupon he sent ambassadors unto king Demetrius, saying, Come, let us make a league betwixt us, and I will give thee my daughter whom Alexander hath, and thou shalt reign in thy father's kingdom: (1 Maccabees 11:9 Brenton)
1Mch:11:9 Wysłał on bowiem do króla Demetriusza poselstwo z oznajmieniem: «Przybywaj! Zawiążemy ze sobą przymierze. Dam ci moją córkę, którą ma Aleksander, i będziesz panował nad królestwem swego ojca. (1 Mch 11:9 BT_4)
1Mch:11:9 καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Δημήτριον τὸν βασιλέα λέγων Δεῦρο συνθώμεθα πρὸς ἑαυτοὺς διαθήκην, καὶ δώσω σοι τὴν θυγατέρα μου, ἣν εἶχεν Ἀλέξανδρος, καὶ βασιλεύσεις τῆς βασιλείας τοῦ πατρός σου·
1Mch:11:9 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   πρός Δημήτριος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦρο συν·τίθημι (-, -, συν+θη·κ- or 2nd ath. συν+θ(ε)-, -, συν+τεθει-, -) πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ δια·θήκη, -ης, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Mch:11:9 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Demetriusz Król By mówić/opowiadaj Przychodź!/Tutaj i teraz By zgadzać się niech montuje, decyduj się, decyduj się, wyrażaj zgodę do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie Konwencja I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Córka Ja Kto/, który/, który By mieć Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] I też, nawet, mianowicie By panować Królestwo Ojciec Ty; twój/twój(sg)
1Mch:11:9 kai\ a)pe/steilen pre/sbeis pro\s *dEmE/trion to\n basile/a le/gOn *deu=ro sunTO/meTa pro\s e(autou\s diaTE/kEn, kai\ dO/sO soi tE\n Tugate/ra mou, E(\n ei)=CHen *)ale/Xandros, kai\ basileu/seis tE=s basilei/as tou= patro/s sou·
1Mch:11:9 kai apesteilen presbeis pros dEmEtrion ton basilea legOn deuro synTOmeTa pros heautus diaTEkEn, kai dOsO soi tEn Tygatera mu, hEn eiCHen aleXandros, kai basileuseis tEs basileias tu patros su·
1Mch:11:9 C VAI_AAI3S N3U_APM P N2_ASM RA_ASM N3V_ASM V1_PAPNSM D VE_AMS1P P RD_APM N1_ASF C VF_FAI1S RP_DS RA_ASF N3_ASF RP_GS RR_ASF V1I_IAI3S N2_NSM C VF_FAI2S RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N3_GSM RP_GS
1Mch:11:9 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć toward (+acc,+gen,+dat) Demetrius the king to say/tell come!/here and now to agree put together, resolve, determine, assent to toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves covenant and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the daughter I who/whom/which to have Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] and also, even, namely to reign the kingdom the father you; your/yours(sg)
1Mch:11:9 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Demetrius (acc) the (acc) king (acc) while SAY/TELL-ing (nom) come!/here and now we-should-be-AGREE-ed toward (+acc,+gen,+dat) selves (acc) covenant (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) daughter (acc) me (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-HAVE-ing Alexander (nom) and you(sg)-will-REIGN the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Mch:11:9 1Mch_11:9_1 1Mch_11:9_2 1Mch_11:9_3 1Mch_11:9_4 1Mch_11:9_5 1Mch_11:9_6 1Mch_11:9_7 1Mch_11:9_8 1Mch_11:9_9 1Mch_11:9_10 1Mch_11:9_11 1Mch_11:9_12 1Mch_11:9_13 1Mch_11:9_14 1Mch_11:9_15 1Mch_11:9_16 1Mch_11:9_17 1Mch_11:9_18 1Mch_11:9_19 1Mch_11:9_20 1Mch_11:9_21 1Mch_11:9_22 1Mch_11:9_23 1Mch_11:9_24 1Mch_11:9_25 1Mch_11:9_26 1Mch_11:9_27 1Mch_11:9_28 1Mch_11:9_29
1Mch:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:10 μεταμεμέλημαι γὰρ δοὺς αὐτῷ τὴν θυγατέρα μου, ἐζήτησεν γὰρ ἀποκτεῖναί με.
1Mch:11:10 For I repent that I gave my daughter unto him, for he sought to slay me. (1 Maccabees 11:10 Brenton)
1Mch:11:10 Żal mi, że dałem mu swoją córkę, bo nastawał na moje życie». (1 Mch 11:10 BT_4)
1Mch:11:10 μεταμεμέλημαι γὰρ δοὺς αὐτῷ τὴν θυγατέρα μου, ἐζήτησεν γὰρ ἀποκτεῖναί με.
1Mch:11:10   γάρ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) γάρ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:11:10 Dla odtąd, jak By dawać On/ona/to/to samo Córka Ja By szukać Dla odtąd, jak By zabijać Ja
1Mch:11:10 metameme/lEmai ga\r dou\s au)tO=| tE\n Tugate/ra mou, e)DZE/tEsen ga\r a)poktei=nai/ me.
1Mch:11:10 metamemelEmai gar dus autO tEn Tygatera mu, eDZEtEsen gar apokteinai me.
1Mch:11:10 VM_XMI1S x VO_AAPNSM RD_DSM RA_ASF N3_ASF RP_GS VAI_AAI3S x VA_AAN RP_AS
1Mch:11:10 ć for since, as to give he/she/it/same the daughter I to seek for since, as to kill I
1Mch:11:10   for upon GIVE-ing (nom|voc) him/it/same (dat) the (acc) daughter (acc) me (gen) he/she/it-SEEK-ed for to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) me (acc)
1Mch:11:10 1Mch_11:10_1 1Mch_11:10_2 1Mch_11:10_3 1Mch_11:10_4 1Mch_11:10_5 1Mch_11:10_6 1Mch_11:10_7 1Mch_11:10_8 1Mch_11:10_9 1Mch_11:10_10 1Mch_11:10_11
1Mch:11:10 x x x x x x x x x x x
1Mch:11:11 καὶ ἐψόγισεν αὐτὸν χάριν τοῦ ἐπιθυμῆσαι αὐτὸν τῆς βασιλείας αὐτοῦ·
1Mch:11:11 Thus did he slander him, because he was desirous of his kingdom. (1 Maccabees 11:11 Brenton)
1Mch:11:11 Taką potwarz rzucił na niego, gdyż pragnął zawładnąć jego królestwem. (1 Mch 11:11 BT_4)
1Mch:11:11 καὶ ἐψόγισεν αὐτὸν χάριν τοῦ ἐπιθυμῆσαι αὐτὸν τῆς βασιλείας αὐτοῦ·
1Mch:11:11 καί   αὐτός αὐτή αὐτό χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ὁ ἡ τό ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:11:11 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. On/ona/to/to samo Królestwo On/ona/to/to samo
1Mch:11:11 kai\ e)PSo/gisen au)to\n CHa/rin tou= e)piTumE=sai au)to\n tE=s basilei/as au)tou=·
1Mch:11:11 kai ePSogisen auton CHarin tu epiTymEsai auton tEs basileias autu·
1Mch:11:11 C VAI_AAI3S RD_ASM N3_ASF RA_GSN VA_AAN RD_ASM RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
1Mch:11:11 and also, even, namely ć he/she/it/same for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] the to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. he/she/it/same the kingdom he/she/it/same
1Mch:11:11 and   him/it/same (acc) for; grace (acc) the (gen) to-DESIRE, be-you(sg)-DESIRE-ed!, he/she/it-happens-to-DESIRE (opt) him/it/same (acc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen)
1Mch:11:11 1Mch_11:11_1 1Mch_11:11_2 1Mch_11:11_3 1Mch_11:11_4 1Mch_11:11_5 1Mch_11:11_6 1Mch_11:11_7 1Mch_11:11_8 1Mch_11:11_9 1Mch_11:11_10
1Mch:11:11 x x x x x x x x x x
1Mch:11:12 καὶ ἀφελόμενος αὐτοῦ τὴν θυγατέρα ἔδωκεν αὐτὴν τῷ Δημητρίῳ καὶ ἠλλοιώθη τῷ Ἀλεξάνδρῳ, καὶ ἐφάνη ἡ ἔχθρα αὐτῶν.
1Mch:11:12 Wherefore he took his daughter from him, and gave her to Demetrius, and forsook Alexander, so that their hatred was openly known. (1 Maccabees 11:12 Brenton)
1Mch:11:12 Zabrał więc swoją córkę i oddał ją Demetriuszowi. W ten sposób zerwał z Aleksandrem, a ich wrogość stała się jawna. (1 Mch 11:12 BT_4)
1Mch:11:12 καὶ ἀφελόμενος αὐτοῦ τὴν θυγατέρα ἔδωκεν αὐτὴν τῷ Δημητρίῳ καὶ ἠλλοιώθη τῷ Ἀλεξάνδρῳ, καὶ ἐφάνη ἔχθρα αὐτῶν.
1Mch:11:12 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Δημήτριος, -ου, ὁ καί ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ὁ ἡ τό Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ καί φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:11:12 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać On/ona/to/to samo Córka By dawać On/ona/to/to samo Demetriusz I też, nawet, mianowicie Do ??? Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] I też, nawet, mianowicie By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo
1Mch:11:12 kai\ a)felo/menos au)tou= tE\n Tugate/ra e)/dOken au)tE\n tO=| *dEmEtri/O| kai\ E)lloiO/TE tO=| *)aleXa/ndrO|, kai\ e)fa/nE E( e)/CHTra au)tO=n.
1Mch:11:12 kai afelomenos autu tEn Tygatera edOken autEn tO dEmEtriO kai ElloiOTE tO aleXandrO, kai efanE hE eCHTra autOn.
1Mch:11:12 C VB_AMPNSM RD_GSM RA_ASF N3_ASF VAI_AAI3S RD_ASF RA_DSM N2_DSM C VCI_API3S RA_DSM N2_DSM C VDI_API3S RA_NSF A1A_NSF RD_GPM
1Mch:11:12 and also, even, namely to deprive he/she/it/same the daughter to give he/she/it/same the Demetrius and also, even, namely to ??? the Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] and also, even, namely to appear look, shew, peer, seem, show the enmity; hostile he/she/it/same
1Mch:11:12 and upon being-DEPRIVE-ed (nom) him/it/same (gen) the (acc) daughter (acc) he/she/it-GIVE-ed her/it/same (acc) the (dat) Demetrius (dat) and he/she/it-was-???-ed the (dat) Alexander (dat) and he/she/it-was-APPEAR-ed the (nom) enmity (nom|voc); hostile ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (gen)
1Mch:11:12 1Mch_11:12_1 1Mch_11:12_2 1Mch_11:12_3 1Mch_11:12_4 1Mch_11:12_5 1Mch_11:12_6 1Mch_11:12_7 1Mch_11:12_8 1Mch_11:12_9 1Mch_11:12_10 1Mch_11:12_11 1Mch_11:12_12 1Mch_11:12_13 1Mch_11:12_14 1Mch_11:12_15 1Mch_11:12_16 1Mch_11:12_17 1Mch_11:12_18
1Mch:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:13 καὶ εἰσῆλθεν Πτολεμαῖος εἰς Ἀντιόχειαν καὶ περιέθετο τὸ διάδημα τῆς Ἀσίας· καὶ περιέθετο δύο διαδήματα περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, τὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ Ἀσίας.
1Mch:11:13 Then Ptolemee entered into Antioch, where he set two crowns upon his head, the crown of Asia, and of Egypt. (1 Maccabees 11:13 Brenton)
1Mch:11:13 Ptolemeusz zaś uroczyście wjechał do Antiochii i włożył sobie na głowę diadem Azji. Tak więc na swojej głowie miał dwa diademy: Egiptu i Azji. (1 Mch 11:13 BT_4)
1Mch:11:13 καὶ εἰσῆλθεν Πτολεμαῖος εἰς Ἀντιόχειαν καὶ περιέθετο τὸ διάδημα τῆς Ἀσίας· καὶ περιέθετο δύο διαδήματα περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, τὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ Ἀσίας.
1Mch:11:13 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] Ἀντιόχεια, -ας, ἡ καί περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό διά·δημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Ἀσία, -ας, ἡ καί περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο διά·δημα[τ], -ατος, τό περί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί Ἀσία, -ας, ἡ
1Mch:11:13 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Antiochia [miasto z] I też, nawet, mianowicie Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Diadem Azja [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Dwa Diadem Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Głowa On/ona/to/to samo Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Azja [Rzymska prowincja z]
1Mch:11:13 kai\ ei)sE=lTen *ptolemai=os ei)s *)antio/CHeian kai\ perie/Teto to\ dia/dEma tE=s *)asi/as· kai\ perie/Teto du/o diadE/mata peri\ tE\n kefalE\n au)tou=, to\ tE=s *ai)gu/ptou kai\ *)asi/as.
1Mch:11:13 kai eisElTen ptolemaios eis antioCHeian kai perieTeto to diadEma tEs asias· kai perieTeto dyo diadEmata peri tEn kefalEn autu, to tEs aigyptu kai asias.
1Mch:11:13 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1A_ASF C VEI_AMI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1A_GSF C VEI_AMI3S M N3M_APN P RA_ASF N1_ASF RD_GSM RA_ASN RA_GSF N2_GSF C N1A_GSF
1Mch:11:13 and also, even, namely to enter ć into (+acc) Antioch [city of] and also, even, namely to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon the diadem the Asia [Roman province of] and also, even, namely to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon two diadem about (+acc,+gen) the head he/she/it/same the the Egypt [country of] and also, even, namely Asia [Roman province of]
1Mch:11:13 and he/she/it-ENTER-ed   into (+acc) Antioch (acc) and he/she/it-was-AROUND ABOUT-ed the (nom|acc) diadem (nom|acc|voc) the (gen) Asia (gen) and he/she/it-was-AROUND ABOUT-ed two (nom, acc, gen) diadems (nom|acc|voc) about (+acc,+gen) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) the (nom|acc) the (gen) Egypt (gen) and Asia (gen)
1Mch:11:13 1Mch_11:13_1 1Mch_11:13_2 1Mch_11:13_3 1Mch_11:13_4 1Mch_11:13_5 1Mch_11:13_6 1Mch_11:13_7 1Mch_11:13_8 1Mch_11:13_9 1Mch_11:13_10 1Mch_11:13_11 1Mch_11:13_12 1Mch_11:13_13 1Mch_11:13_14 1Mch_11:13_15 1Mch_11:13_16 1Mch_11:13_17 1Mch_11:13_18 1Mch_11:13_19 1Mch_11:13_20 1Mch_11:13_21 1Mch_11:13_22 1Mch_11:13_23 1Mch_11:13_24
1Mch:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:14 Ἀλέξανδρος δὲ ὁ βασιλεὺς ἦν ἐν Κιλικίᾳ κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους, ὅτι ἀπεστάτουν οἱ ἀπὸ τῶν τόπων ἐκείνων.
1Mch:11:14 In the mean season was king Alexander in Cilicia, because those that dwelt in those parts had revolted from him. (1 Maccabees 11:14 Brenton)
1Mch:11:14 Król Aleksander w tym czasie był w Cylicji. Odstąpili bowiem od niego mieszkańcy tamtejszych okolic. (1 Mch 11:14 BT_4)
1Mch:11:14 Ἀλέξανδρος δὲ βασιλεὺς ἦν ἐν Κιλικίᾳ κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους, ὅτι ἀπεστάτουν οἱ ἀπὸ τῶν τόπων ἐκείνων.
1Mch:11:14 Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν Κιλικία, -ας, ἡ κατά ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ὅτι ἀπο·στατέω [LXX] (απο+στατ(ε)-, απο+στατη·σ-, απο+στατη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο
1Mch:11:14 Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] zaś Król By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cylicja [prowincja z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okres czasu Tamto Ponieważ/tamto Do w tył precz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce Tamto
1Mch:11:14 *)ale/Xandros de\ o( basileu\s E)=n e)n *kiliki/a| kata\ tou\s kairou\s e)kei/nous, o(/ti a)pesta/toun oi( a)po\ tO=n to/pOn e)kei/nOn.
1Mch:11:14 aleXandros de ho basileus En en kilikia kata tus kairus ekeinus, hoti apestatun hoi apo tOn topOn ekeinOn.
1Mch:11:14 N2_NSM x RA_NSM N3V_NSM V9_IAI3S P N1A_DSF P RA_APM N2_APM RD_APM C V2I_IAI3P RA_NPM P RA_GPM N2_GPM RD_GPM
1Mch:11:14 Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Cilicia [province of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the period of time that because/that to back off the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the place that
1Mch:11:14 Alexander (nom) Yet the (nom) king (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) Cilicia (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) periods of time (acc) those (acc) because/that I-was-BACK-ing-OFF, they-were-BACK-ing-OFF the (nom) away from (+gen) the (gen) places (gen) those (gen)
1Mch:11:14 1Mch_11:14_1 1Mch_11:14_2 1Mch_11:14_3 1Mch_11:14_4 1Mch_11:14_5 1Mch_11:14_6 1Mch_11:14_7 1Mch_11:14_8 1Mch_11:14_9 1Mch_11:14_10 1Mch_11:14_11 1Mch_11:14_12 1Mch_11:14_13 1Mch_11:14_14 1Mch_11:14_15 1Mch_11:14_16 1Mch_11:14_17 1Mch_11:14_18
1Mch:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:15 καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδρος καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτὸν ἐν πολέμῳ. καὶ ἐξήγαγεν Πτολεμαῖος καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ καὶ ἐτροπώσατο αὐτόν·
1Mch:11:15 But when Alexander heard of this, he came to war against him: whereupon king Ptolemee brought forth his host, and met him with a mighty power, and put him to flight. (1 Maccabees 11:15 Brenton)
1Mch:11:15 Gdy Aleksander dowiedział się o tym, wyruszył na wojnę przeciwko niemu. Ptolemeusz jednak wyruszył z wielką siłą, uderzył na niego i pokonał. (1 Mch 11:15 BT_4)
1Mch:11:15 καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδρος καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτὸν ἐν πολέμῳ. καὶ ἐξήγαγεν Πτολεμαῖος καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ καὶ ἐτροπώσατο αὐτόν·
1Mch:11:15 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλεμος, -ου, ὁ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-)   καί ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἰσχυρός -ά -όν καί   αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:11:15 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza I też, nawet, mianowicie By spotykać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
1Mch:11:15 kai\ E)/kousen *)ale/Xandros kai\ E)=lTen e)p’ au)to\n e)n pole/mO|. kai\ e)XE/gagen *ptolemai=os kai\ a)pE/ntEsen au)tO=| e)n CHeiri\ i)sCHura=| kai\ e)tropO/sato au)to/n·
1Mch:11:15 kai Ekusen aleXandros kai ElTen ep’ auton en polemO. kai eXEgagen ptolemaios kai apEntEsen autO en CHeiri isCHyra kai etropOsato auton·
1Mch:11:15 C VAI_AAI3S N2_NSM C VBI_AAI3S P RD_ASM P N2_DSM C VBI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI3S RD_DSM P N3_DSF A1A_DSF C VAI_AMI3S RD_ASM
1Mch:11:15 and also, even, namely to hear Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] and also, even, namely to lead out ć and also, even, namely to encounter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely ć he/she/it/same
1Mch:11:15 and he/she/it-HEAR-ed Alexander (nom) and he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) war (dat) and he/she/it-LEAD-ed-OUT   and he/she/it-ENCOUNTER-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) hand (dat) mighty ([Adj] dat) and   him/it/same (acc)
1Mch:11:15 1Mch_11:15_1 1Mch_11:15_2 1Mch_11:15_3 1Mch_11:15_4 1Mch_11:15_5 1Mch_11:15_6 1Mch_11:15_7 1Mch_11:15_8 1Mch_11:15_9 1Mch_11:15_10 1Mch_11:15_11 1Mch_11:15_12 1Mch_11:15_13 1Mch_11:15_14 1Mch_11:15_15 1Mch_11:15_16 1Mch_11:15_17 1Mch_11:15_18 1Mch_11:15_19 1Mch_11:15_20 1Mch_11:15_21
1Mch:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:16 καὶ ἔφυγεν Ἀλέξανδρος εἰς τὴν Ἀραβίαν τοῦ σκεπασθῆναι αὐτὸν ἐκεῖ, ὁ δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ὑψώθη.
1Mch:11:16 So Alexander fled into Arabia there to be defended; but king Ptolemee was exalted: (1 Maccabees 11:16 Brenton)
1Mch:11:16 Aleksander uciekł do Arabii, aby tam znaleźć schronienie, a król Ptolemeusz był górą. (1 Mch 11:16 BT_4)
1Mch:11:16 καὶ ἔφυγεν Ἀλέξανδρος εἰς τὴν Ἀραβίαν τοῦ σκεπασθῆναι αὐτὸν ἐκεῖ, δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ὑψώθη.
1Mch:11:16 καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἀραβία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ὁ ἡ τό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ   ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
1Mch:11:16 I też, nawet, mianowicie By uciekać Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] Do (+przyspieszenie) Arabia By chronić się On/ona/to/to samo Tam zaś Król By podnosić/ustalony wysoko
1Mch:11:16 kai\ e)/fugen *)ale/Xandros ei)s tE\n *)arabi/an tou= skepasTE=nai au)to\n e)kei=, o( de\ basileu\s *ptolemai=os u(PSO/TE.
1Mch:11:16 kai efygen aleXandros eis tEn arabian tu skepasTEnai auton ekei, ho de basileus ptolemaios hyPSOTE.
1Mch:11:16 C VBI_AAI3S N2_NSM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN VC_APN RD_ASM D RA_NSM x N3V_NSM N2_NSM VCI_API3S
1Mch:11:16 and also, even, namely to flee Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] into (+acc) the Arabia the to shelter he/she/it/same there the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king ć to elevate/set high
1Mch:11:16 and he/she/it-FLEE-ed Alexander (nom) into (+acc) the (acc) Arabia (acc) the (gen) to-be-SHELTER-ed him/it/same (acc) there the (nom) Yet king (nom)   he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH
1Mch:11:16 1Mch_11:16_1 1Mch_11:16_2 1Mch_11:16_3 1Mch_11:16_4 1Mch_11:16_5 1Mch_11:16_6 1Mch_11:16_7 1Mch_11:16_8 1Mch_11:16_9 1Mch_11:16_10 1Mch_11:16_11 1Mch_11:16_12 1Mch_11:16_13 1Mch_11:16_14 1Mch_11:16_15
1Mch:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:17 καὶ ἀφεῖλεν Ζαβδιηλ ὁ Ἄραψ τὴν κεφαλὴν Ἀλεξάνδρου καὶ ἀπέστειλεν τῷ Πτολεμαίῳ.
1Mch:11:17 For Zabdiel the Arabian took off Alexander's head, and sent it unto Ptolemee. (1 Maccabees 11:17 Brenton)
1Mch:11:17 Arab Zabdiel odciął głowę Aleksandrowi i posłał ją Ptolemeuszowi. (1 Mch 11:17 BT_4)
1Mch:11:17 καὶ ἀφεῖλεν Ζαβδιηλ Ἄραψ τὴν κεφαλὴν Ἀλεξάνδρου καὶ ἀπέστειλεν τῷ Πτολεμαίῳ.
1Mch:11:17 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)   ὁ ἡ τό Ἄραψ, -αβος, ὁ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό  
1Mch:11:17 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Arab Głowa Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] I też, nawet, mianowicie zamawiać
1Mch:11:17 kai\ a)fei=len *DZabdiEl o( *)/araPS tE\n kefalE\n *)aleXa/ndrou kai\ a)pe/steilen tO=| *ptolemai/O|.
1Mch:11:17 kai afeilen DZabdiEl ho araPS tEn kefalEn aleXandru kai apesteilen tO ptolemaiO.
1Mch:11:17 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N_NSM RA_ASF N1_ASF N2_GSM C VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM
1Mch:11:17 and also, even, namely to deprive ć the Arab the head Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the ć
1Mch:11:17 and he/she/it-DEPRIVE-ed   the (nom) Arab (nom|voc) the (acc) head (acc) Alexander (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (dat)  
1Mch:11:17 1Mch_11:17_1 1Mch_11:17_2 1Mch_11:17_3 1Mch_11:17_4 1Mch_11:17_5 1Mch_11:17_6 1Mch_11:17_7 1Mch_11:17_8 1Mch_11:17_9 1Mch_11:17_10 1Mch_11:17_11 1Mch_11:17_12
1Mch:11:17 x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:18 καὶ ὁ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἀπέθανεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ οἱ ὄντες ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτοῦ ἀπώλοντο ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν.
1Mch:11:18 King Ptolemee also died the third day after, and they that were in the strong holds were slain one of another. (1 Maccabees 11:18 Brenton)
1Mch:11:18 Król Ptolemeusz jednak trzeciego dnia zmarł, a mieszkańcy miast pozabijali załogi pozostawione w twierdzach. (1 Mch 11:18 BT_4)
1Mch:11:18 καὶ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἀπέθανεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ οἱ ὄντες ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτοῦ ἀπώλοντο ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν.
1Mch:11:18 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό
1Mch:11:18 I też, nawet, mianowicie Król By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Trzeci I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca
1Mch:11:18 kai\ o( basileu\s *ptolemai=os a)pe/Tanen e)n tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|, kai\ oi( o)/ntes e)n toi=s o)CHurO/masin au)tou= a)pO/lonto u(po\ tO=n e)n toi=s o)CHurO/masin.
1Mch:11:18 kai ho basileus ptolemaios apeTanen en tE hEmera tE tritE, kai hoi ontes en tois oCHyrOmasin autu apOlonto hypo tOn en tois oCHyrOmasin.
1Mch:11:18 C RA_NSM N3V_NSM N2_NSM VBI_AAI3S P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C RA_NPM V9_PAPNPM P RA_DPN N3M_DPN RD_GSM VBI_AMI3P P RA_GPM P RA_DPN N3M_DPN
1Mch:11:18 and also, even, namely the king ć to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the third and also, even, namely the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress
1Mch:11:18 and the (nom) king (nom)   he/she/it-DIE-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) and the (nom) while being (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) entrenchments (dat) him/it/same (gen) they-were-LOSE/DESTROY-ed under (+acc), by (+gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) entrenchments (dat)
1Mch:11:18 1Mch_11:18_1 1Mch_11:18_2 1Mch_11:18_3 1Mch_11:18_4 1Mch_11:18_5 1Mch_11:18_6 1Mch_11:18_7 1Mch_11:18_8 1Mch_11:18_9 1Mch_11:18_10 1Mch_11:18_11 1Mch_11:18_12 1Mch_11:18_13 1Mch_11:18_14 1Mch_11:18_15 1Mch_11:18_16 1Mch_11:18_17 1Mch_11:18_18 1Mch_11:18_19 1Mch_11:18_20 1Mch_11:18_21 1Mch_11:18_22 1Mch_11:18_23
1Mch:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:19 καὶ ἐβασίλευσεν Δημήτριος ἔτους ἑβδόμου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ.
1Mch:11:19 By this means Demetrius reigned in the hundred threescore and seventh year. (1 Maccabees 11:19 Brenton)
1Mch:11:19 W ten sposób w sto sześćdziesiątym siódmym roku doszedł do władzy Demetriusz. (1 Mch 11:19 BT_4)
1Mch:11:19 καὶ ἐβασίλευσεν Δημήτριος ἔτους ἑβδόμου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ.
1Mch:11:19 καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Δημήτριος, -ου, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό ἕβδομος -η -ον καί   καί  
1Mch:11:19 I też, nawet, mianowicie By panować Demetriusz Rok Siódmy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Mch:11:19 kai\ e)basi/leusen *dEmE/trios e)/tous e(bdo/mou kai\ e(XEkostou= kai\ e(katostou=.
1Mch:11:19 kai ebasileusen dEmEtrios etus hebdomu kai heXEkostu kai hekatostu.
1Mch:11:19 C VAI_AAI3S N2_NSM N3E_GSN A1_GSN C A1_GSN C A1_GSN
1Mch:11:19 and also, even, namely to reign Demetrius year seventh and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Mch:11:19 and he/she/it-REIGN-ed Demetrius (nom) year (gen) seventh (gen) and   and  
1Mch:11:19 1Mch_11:19_1 1Mch_11:19_2 1Mch_11:19_3 1Mch_11:19_4 1Mch_11:19_5 1Mch_11:19_6 1Mch_11:19_7 1Mch_11:19_8 1Mch_11:19_9
1Mch:11:19 x x x x x x x x x
1Mch:11:20 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνήγαγεν Ιωναθαν τοὺς ἐκ τῆς Ιουδαίας τοῦ ἐκπολεμῆσαι τὴν ἄκραν τὴν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐποίησεν ἐπ’ αὐτὴν μηχανὰς πολλάς.
1Mch:11:20 At the same time Jonathan gathered together them that were in Judea to take the tower that was in Jerusalem: and he made many engines of war against it. (1 Maccabees 11:20 Brenton)
1Mch:11:20 W tym to czasie Jonatan zgromadził mieszkańców Judei po to, aby zdobyć zamek w Jerozolimie. Przygotowano nawet wiele machin oblężniczych. (1 Mch 11:20 BT_4)
1Mch:11:20 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνήγαγεν Ιωναθαν τοὺς ἐκ τῆς Ιουδαίας τοῦ ἐκπολεμῆσαι τὴν ἄκραν τὴν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐποίησεν ἐπ’ αὐτὴν μηχανὰς πολλάς.
1Mch:11:20 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)   ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
1Mch:11:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By zbierać się razem Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Judea [okolica z]; żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dużo
1Mch:11:20 *)en tai=s E(me/rais e)kei/nais sunE/gagen *iOnaTan tou\s e)k tE=s *ioudai/as tou= e)kpolemE=sai tE\n a)/kran tE\n e)n *ierousalEm kai\ e)poi/Esen e)p’ au)tE\n mECHana\s polla/s.
1Mch:11:20 en tais hEmerais ekeinais synEgagen iOnaTan tus ek tEs iudaias tu ekpolemEsai tEn akran tEn en ierusalEm kai epoiEsen ep’ autEn mECHanas pollas.
1Mch:11:20 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF VBI_AAI3S N_NSM RA_APM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1A_ASF RA_ASF P N_DSF C VAI_AAI3S P RD_ASF N1_APF A1_APF
1Mch:11:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to gather together ć the out of (+gen) ἐξ before vowels the Judea [region of]; Jewish the ć the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć much
1Mch:11:20 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) he/she/it-GATHER TOGETHER-ed   the (acc) out of (+gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) the (gen)   the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)   many (acc)
1Mch:11:20 1Mch_11:20_1 1Mch_11:20_2 1Mch_11:20_3 1Mch_11:20_4 1Mch_11:20_5 1Mch_11:20_6 1Mch_11:20_7 1Mch_11:20_8 1Mch_11:20_9 1Mch_11:20_10 1Mch_11:20_11 1Mch_11:20_12 1Mch_11:20_13 1Mch_11:20_14 1Mch_11:20_15 1Mch_11:20_16 1Mch_11:20_17 1Mch_11:20_18 1Mch_11:20_19 1Mch_11:20_20 1Mch_11:20_21 1Mch_11:20_22 1Mch_11:20_23
1Mch:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:21 καὶ ἐπορεύθησάν τινες μισοῦντες τὸ ἔθνος αὐτῶν ἄνδρες παράνομοι πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι Ιωναθαν περικάθηται τὴν ἄκραν.
1Mch:11:21 Then came ungodly persons, who hated their own people, went unto the king, and told him that Jonathan besieged the tower, (1 Maccabees 11:21 Brenton)
1Mch:11:21 Niektórzy jednak z tych, którzy nienawidzili własny naród, ludzie bezbożni, poszli do króla z wiadomością, że Jonatan oblega zamek. (1 Mch 11:21 BT_4)
1Mch:11:21 καὶ ἐπορεύθησάν τινες μισοῦντες τὸ ἔθνος αὐτῶν ἄνδρες παράνομοι πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι Ιωναθαν περικάθηται τὴν ἄκραν.
1Mch:11:21 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι     ὁ ἡ τό  
1Mch:11:21 I też, nawet, mianowicie By iść Jakiś/jakikolwiek Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By być na zewnątrz prawa Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto
1Mch:11:21 kai\ e)poreu/TEsa/n tines misou=ntes to\ e)/Tnos au)tO=n a)/ndres para/nomoi pro\s to\n basile/a kai\ a)pE/ggeilan au)tO=| o(/ti *iOnaTan perika/TEtai tE\n a)/kran.
1Mch:11:21 kai eporeuTEsan tines misuntes to eTnos autOn andres paranomoi pros ton basilea kai apEngeilan autO hoti iOnaTan perikaTEtai tEn akran.
1Mch:11:21 C VCI_API3P RI_NPM V2_PAPNPM RA_ASN N3E_ASN RD_GPM N3_NPM A1B_NPM P RA_ASM N3V_ASM C VAI_AAI3P RD_DSM C N_NSM V5_PMI3S RA_ASF N1A_ASF
1Mch:11:21 and also, even, namely to go some/any to destest dislike, detest, hate, abominate the nation [see ethnic] he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to be outside the law toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same because/that ć ć the ć
1Mch:11:21 and they-were-GO-ed some/any (nom) while DESTEST-ing (nom|voc) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) them/same (gen) men, husbands (nom|voc) he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and they-DELIVER A MESSAGE-ed him/it/same (dat) because/that     the (acc)  
1Mch:11:21 1Mch_11:21_1 1Mch_11:21_2 1Mch_11:21_3 1Mch_11:21_4 1Mch_11:21_5 1Mch_11:21_6 1Mch_11:21_7 1Mch_11:21_8 1Mch_11:21_9 1Mch_11:21_10 1Mch_11:21_11 1Mch_11:21_12 1Mch_11:21_13 1Mch_11:21_14 1Mch_11:21_15 1Mch_11:21_16 1Mch_11:21_17 1Mch_11:21_18 1Mch_11:21_19 1Mch_11:21_20
1Mch:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:22 καὶ ἀκούσας ὠργίσθη· ὡς δὲ ἤκουσεν, εὐθέως ἀναζεύξας ἦλθεν εἰς Πτολεμαίδα καὶ ἔγραψεν Ιωναθαν τοῦ μὴ περικαθῆσθαι καὶ τοῦ ἀπαντῆσαι αὐτὸν αὐτῷ συμμίσγειν εἰς Πτολεμαίδα τὴν ταχίστην.
1Mch:11:22 Whereof when he heard, he was angry, and immediately removing, he came to Ptolemais, and wrote unto Jonathan, that he should not lay siege to the tower, but come and speak with him at Ptolemais in great haste. (1 Maccabees 11:22 Brenton)
1Mch:11:22 Gdy to usłyszał, rozgniewał się. Zaraz też na wiadomość o tym wyruszył, przybył do Ptolemaidy i napisał do Jonatana, żeby wstrzymał oblężenie i żeby natychmiast przybył do Ptolemaidy z nim się rozmówić. (1 Mch 11:22 BT_4)
1Mch:11:22 καὶ ἀκούσας ὠργίσθη· ὡς δὲ ἤκουσεν, εὐθέως ἀναζεύξας ἦλθεν εἰς Πτολεμαίδα καὶ ἔγραψεν Ιωναθαν τοῦ μὴ περικαθῆσθαι καὶ τοῦ ἀπαντῆσαι αὐτὸν αὐτῷ συμμίσγειν εἰς Πτολεμαίδα τὴν ταχίστην.
1Mch:11:22 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ὡς δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Πτολεμαΐ[δ]ς, -ΐδος, ἡ καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   ὁ ἡ τό μή   καί ὁ ἡ τό ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό   εἰς[1] Πτολεμαΐ[δ]ς, -ΐδος, ἡ ὁ ἡ τό τάχιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ταχύς)
1Mch:11:22 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć By robić zły Jak/jak zaś By słyszeć Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto By przychodzić Do (+przyspieszenie) Ptolemais I też, nawet, mianowicie By pisać Nie I też, nawet, mianowicie By spotykać On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ptolemais Najbardziej szybki
1Mch:11:22 kai\ a)kou/sas O)rgi/sTE· O(s de\ E)/kousen, eu)Te/Os a)naDZeu/Xas E)=lTen ei)s *ptolemai/da kai\ e)/graPSen *iOnaTan tou= mE\ perikaTE=sTai kai\ tou= a)pantE=sai au)to\n au)tO=| summi/sgein ei)s *ptolemai/da tE\n taCHi/stEn.
1Mch:11:22 kai akusas OrgisTE· hOs de Ekusen, euTeOs anaDZeuXas ElTen eis ptolemaida kai egraPSen iOnaTan tu mE perikaTEsTai kai tu apantEsai auton autO symmisgein eis ptolemaida tEn taCHistEn.
1Mch:11:22 C VA_AAPNSM VSI_API3S C x VAI_AAI3S D VA_AAPNSM VBI_AAI3S P N3D_ASF C VAI_AAI3S N_DSM RA_GSN D V5_PMN C RA_GSN VA_AAN RD_ASM RD_DSM V1_PAN P N3D_ASF RA_ASF A1_ASFS
1Mch:11:22 and also, even, namely unwilling; to hear to make angry as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear at once outright; straight ć to come into (+acc) Ptolemais and also, even, namely to write ć the not ć and also, even, namely the to encounter he/she/it/same he/she/it/same ć into (+acc) Ptolemais the quickest
1Mch:11:22 and unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY as/like Yet he/she/it-HEAR-ed at once; straight ([Adj] gen)   he/she/it-COME-ed into (+acc) Ptolemais (acc) and he/she/it-WRITE-ed   the (gen) not   and the (gen) to-ENCOUNTER, be-you(sg)-ENCOUNTER-ed!, he/she/it-happens-to-ENCOUNTER (opt) him/it/same (acc) him/it/same (dat)   into (+acc) Ptolemais (acc) the (acc) quickest ([Adj] acc)
1Mch:11:22 1Mch_11:22_1 1Mch_11:22_2 1Mch_11:22_3 1Mch_11:22_4 1Mch_11:22_5 1Mch_11:22_6 1Mch_11:22_7 1Mch_11:22_8 1Mch_11:22_9 1Mch_11:22_10 1Mch_11:22_11 1Mch_11:22_12 1Mch_11:22_13 1Mch_11:22_14 1Mch_11:22_15 1Mch_11:22_16 1Mch_11:22_17 1Mch_11:22_18 1Mch_11:22_19 1Mch_11:22_20 1Mch_11:22_21 1Mch_11:22_22 1Mch_11:22_23 1Mch_11:22_24 1Mch_11:22_25 1Mch_11:22_26 1Mch_11:22_27
1Mch:11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:23 ὡς δὲ ἤκουσεν Ιωναθαν, ἐκέλευσεν περικαθῆσθαι καὶ ἐπέλεξεν τῶν πρεσβυτέρων Ισραηλ καὶ τῶν ἱερέων καὶ ἔδωκεν ἑαυτὸν τῷ κινδύνῳ·
1Mch:11:23 Nevertheless Jonathan, when he heard this, commanded to besiege it still: and he chose certain of the elders of Israel and the priests, and put himself in peril; (1 Maccabees 11:23 Brenton)
1Mch:11:23 Gdy Jonatan dowiedział się o tym, rozkazał oblężenie prowadzić dalej. Potem wybrał starszych spomiędzy Izraelitów i spomiędzy kapłanów i sam wystawił się na niebezpieczeństwo. (1 Mch 11:23 BT_4)
1Mch:11:23 ὡς δὲ ἤκουσεν Ιωναθαν, ἐκέλευσεν περικαθῆσθαι καὶ ἐπέλεξεν τῶν πρεσβυτέρων Ισραηλ καὶ τῶν ἱερέων καὶ ἔδωκεν ἑαυτὸν τῷ κινδύνῳ·
1Mch:11:23 ὡς δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-)   καί ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό κίνδυνος, -ου, ὁ
1Mch:11:23 Jak/jak zaś By słyszeć By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. I też, nawet, mianowicie By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Starszy Izrael I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie By dawać Samo /nasz /twój /siebie Niebezpieczeństwo
1Mch:11:23 O(s de\ E)/kousen *iOnaTan, e)ke/leusen perikaTE=sTai kai\ e)pe/leXen tO=n presbute/rOn *israEl kai\ tO=n i(ere/On kai\ e)/dOken e(auto\n tO=| kindu/nO|·
1Mch:11:23 hOs de Ekusen iOnaTan, ekeleusen perikaTEsTai kai epeleXen tOn presbyterOn israEl kai tOn hiereOn kai edOken heauton tO kindynO·
1Mch:11:23 C x VAI_AAI3S N_NSM VAI_AAI3S V5_PMN C VAI_AAI3S RA_GPM N2_GPM N_GSM C RA_GPM N3V_GPM C VAI_AAI3S RD_ASM RA_DSM N2_DSM
1Mch:11:23 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear ć to command i.e., urge on by word. ć and also, even, namely to choose (select, (to call {call upon by name})single out) the elder Israel and also, even, namely the priest and also, even, namely to give self /our-/your-/themselves the danger
1Mch:11:23 as/like Yet he/she/it-HEAR-ed   he/she/it-COMMand-ed   and he/she/it-CHOOSE-ed the (gen) elder ([Adj] gen) Israel (indecl) and the (gen) priests (gen) and he/she/it-GIVE-ed self (acc) the (dat) danger (dat)
1Mch:11:23 1Mch_11:23_1 1Mch_11:23_2 1Mch_11:23_3 1Mch_11:23_4 1Mch_11:23_5 1Mch_11:23_6 1Mch_11:23_7 1Mch_11:23_8 1Mch_11:23_9 1Mch_11:23_10 1Mch_11:23_11 1Mch_11:23_12 1Mch_11:23_13 1Mch_11:23_14 1Mch_11:23_15 1Mch_11:23_16 1Mch_11:23_17 1Mch_11:23_18 1Mch_11:23_19
1Mch:11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:24 καὶ λαβὼν ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμὸν καὶ ἕτερα ξένια πλείονα καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Πτολεμαίδα καὶ εὗρεν χάριν ἐναντίον αὐτοῦ.
1Mch:11:24 And took silver and gold, and raiment, and divers presents besides, and went to Ptolemais unto the king, where he found favour in his sight. (1 Maccabees 11:24 Brenton)
1Mch:11:24 Zabrał ze sobą srebro, złoto, szaty i wiele innych podarunków i udał się do króla do Ptolemaidy. Pozyskał względy u niego. (1 Mch 11:24 BT_4)
1Mch:11:24 καὶ λαβὼν ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμὸν καὶ ἕτερα ξένια πλείονα καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Πτολεμαίδα καὶ εὗρεν χάριν ἐναντίον αὐτοῦ.
1Mch:11:24 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἱματισμός, -οῦ, ὁ καί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ξενία, -ας, ἡ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] Πτολεμαΐ[δ]ς, -ΐδος, ἡ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:11:24 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek I też, nawet, mianowicie Inny Mieszkający miejsca pokój gościnny Więcej I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Do (+przyspieszenie) Ptolemais I też, nawet, mianowicie By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
1Mch:11:24 kai\ labO\n a)rgu/rion kai\ CHrusi/on kai\ i(matismo\n kai\ e(/tera Xe/nia plei/ona kai\ e)poreu/TE pro\s to\n basile/a ei)s *ptolemai/da kai\ eu(=ren CHa/rin e)nanti/on au)tou=.
1Mch:11:24 kai labOn argyrion kai CHrysion kai himatismon kai hetera Xenia pleiona kai eporeuTE pros ton basilea eis ptolemaida kai heuren CHarin enantion autu.
1Mch:11:24 C VB_AAPNSM N2N_ASN C N2N_ASN C N2_ASM C A1A_APN N2N_APN A3C_APN C VCI_API3S P RA_ASM N3V_ASM P N3D_ASF C VB_AAI3S N3_ASF D RD_GSM
1Mch:11:24 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig and also, even, namely other lodging place guest room more and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) the king into (+acc) Ptolemais and also, even, namely to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same
1Mch:11:24 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) and toilet (acc) and other (nom|acc), other (nom) lodging place (nom|voc) more (nom|acc|voc), more (acc) and he/she/it-was-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) into (+acc) Ptolemais (acc) and he/she/it-FIND-ed for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
1Mch:11:24 1Mch_11:24_1 1Mch_11:24_2 1Mch_11:24_3 1Mch_11:24_4 1Mch_11:24_5 1Mch_11:24_6 1Mch_11:24_7 1Mch_11:24_8 1Mch_11:24_9 1Mch_11:24_10 1Mch_11:24_11 1Mch_11:24_12 1Mch_11:24_13 1Mch_11:24_14 1Mch_11:24_15 1Mch_11:24_16 1Mch_11:24_17 1Mch_11:24_18 1Mch_11:24_19 1Mch_11:24_20 1Mch_11:24_21 1Mch_11:24_22 1Mch_11:24_23
1Mch:11:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:25 καὶ ἐνετύγχανον κατ’ αὐτοῦ τινες ἄνομοι τῶν ἐκ τοῦ ἔθνους.
1Mch:11:25 And though certain ungodly men of the people had made complaints against him, (1 Maccabees 11:25 Brenton)
1Mch:11:25 Kilku bezbożnych spośród narodu wnosiło skargi przeciwko niemu, (1 Mch 11:25 BT_4)
1Mch:11:25 καὶ ἐνετύγχανον κατ’ αὐτοῦ τινες ἄνομοι τῶν ἐκ τοῦ ἔθνους.
1Mch:11:25 καί ἐν·τυγχάνω (εν+τυγχαν-, -, 2nd εν+τυχ-, -, -, -) κατά αὐτός αὐτή αὐτό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἄ·νομος -ον ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
1Mch:11:25 I też, nawet, mianowicie By odwoływać się/interweniuj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jakiś/jakikolwiek Na zewnątrz prawa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny]
1Mch:11:25 kai\ e)netu/gCHanon kat’ au)tou= tines a)/nomoi tO=n e)k tou= e)/Tnous.
1Mch:11:25 kai enetynCHanon kat’ autu tines anomoi tOn ek tu eTnus.
1Mch:11:25 C V1I_IAI3P P RD_GSM RI_NPM A1B_NPM RA_GPM P RA_GSN N3E_GSN
1Mch:11:25 and also, even, namely to appeal/intercede down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same some/any outside the law the out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic]
1Mch:11:25 and I-was-APPEAL/INTERCEDE-ing, they-were-APPEAL/INTERCEDE-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (gen) some/any (nom) outside the law ([Adj] nom|voc) the (gen) out of (+gen) the (gen) nation (gen)
1Mch:11:25 1Mch_11:25_1 1Mch_11:25_2 1Mch_11:25_3 1Mch_11:25_4 1Mch_11:25_5 1Mch_11:25_6 1Mch_11:25_7 1Mch_11:25_8 1Mch_11:25_9 1Mch_11:25_10
1Mch:11:25 x x x x x x x x x x
1Mch:11:26 καὶ ἐποίησεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς καθὼς ἐποίησαν αὐτῷ οἱ πρὸ αὐτοῦ, καὶ ὕψωσεν αὐτὸν ἐναντίον τῶν φίλων αὐτοῦ πάντων.
1Mch:11:26 Yet the king entreated him as his predecessors had done before, and promoted him in the sight of all his friends, (1 Maccabees 11:26 Brenton)
1Mch:11:26 ale król tak się z nim obszedł, jak się z nim obeszli poprzednicy: uczcił go wobec wszystkich swoich przyjaciół, (1 Mch 11:26 BT_4)
1Mch:11:26 καὶ ἐποίησεν αὐτῷ βασιλεὺς καθὼς ἐποίησαν αὐτῷ οἱ πρὸ αὐτοῦ, καὶ ὕψωσεν αὐτὸν ἐναντίον τῶν φίλων αὐτοῦ πάντων.
1Mch:11:26 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καθ·ώς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
1Mch:11:26 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Król Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By czynić/rób On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
1Mch:11:26 kai\ e)poi/Esen au)tO=| o( basileu\s kaTO\s e)poi/Esan au)tO=| oi( pro\ au)tou=, kai\ u(/PSOsen au)to\n e)nanti/on tO=n fi/lOn au)tou= pa/ntOn.
1Mch:11:26 kai epoiEsen autO ho basileus kaTOs epoiEsan autO hoi pro autu, kai hyPSOsen auton enantion tOn filOn autu pantOn.
1Mch:11:26 C VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM D VAI_AAI3P RD_DSM RA_NPM P RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM D RA_GPM A1_GPM RD_GSM A3_GPM
1Mch:11:26 and also, even, namely to do/make he/she/it/same the king as accordingly [according to how/in accordance with how] to do/make he/she/it/same the before (+gen) he/she/it/same and also, even, namely to elevate/set high he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same every all, each, every, the whole of
1Mch:11:26 and he/she/it-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) as accordingly they-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) the (nom) before (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH him/it/same (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) him/it/same (gen) all (gen)
1Mch:11:26 1Mch_11:26_1 1Mch_11:26_2 1Mch_11:26_3 1Mch_11:26_4 1Mch_11:26_5 1Mch_11:26_6 1Mch_11:26_7 1Mch_11:26_8 1Mch_11:26_9 1Mch_11:26_10 1Mch_11:26_11 1Mch_11:26_12 1Mch_11:26_13 1Mch_11:26_14 1Mch_11:26_15 1Mch_11:26_16 1Mch_11:26_17 1Mch_11:26_18 1Mch_11:26_19
1Mch:11:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:27 καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ ὅσα ἄλλα εἶχεν τίμια τὸ πρότερον καὶ ἐποίησεν αὐτὸν τῶν πρώτων φίλων ἡγεῖσθαι.
1Mch:11:27 And confirmed him in the high priesthood, and in all the honours that he had before, and gave him preeminence among his chief friends. (1 Maccabees 11:27 Brenton)
1Mch:11:27 a ponadto potwierdził mu arcykapłaństwo oraz wszystkie inne władze, jakie miał poprzednio, i kazał go zaliczyć pomiędzy pierwszych swoich przyjaciół. (1 Mch 11:27 BT_4)
1Mch:11:27 καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ ὅσα ἄλλα εἶχεν τίμια τὸ πρότερον καὶ ἐποίησεν αὐτὸν τῶν πρώτων φίλων ἡγεῖσθαι.
1Mch:11:27 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὅσος -η -ον ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) τίμιος -α -ον ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)
1Mch:11:27 I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Inny By mieć Cenny Wcześniej I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Po pierwsze Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się By uważać
1Mch:11:27 kai\ e)/stEsen au)tO=| tE\n a)rCHierOsu/nEn kai\ o(/sa a)/lla ei)=CHen ti/mia to\ pro/teron kai\ e)poi/Esen au)to\n tO=n prO/tOn fi/lOn E(gei=sTai.
1Mch:11:27 kai estEsen autO tEn arCHierOsynEn kai hosa alla eiCHen timia to proteron kai epoiEsen auton tOn prOtOn filOn hEgeisTai.
1Mch:11:27 C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASF N1_ASF C A1_APN A1_APN V1I_IAI3S A1A_APN RA_ASN A1_ASN C VAI_AAI3S RD_ASM RA_GPM A1_GPMS A1_GPM V2_PMN
1Mch:11:27 and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same the ć and also, even, namely as much/many as other to have precious the earlier and also, even, namely to do/make he/she/it/same the first friend companion; to kiss buss, lip, osculate to deem
1Mch:11:27 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (dat) the (acc)   and as much/many as (nom|acc) other (nom|acc) he/she/it-was-HAVE-ing precious ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-DO/MAKE-ed him/it/same (acc) the (gen) first (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) to-be-being-DEEM-ed
1Mch:11:27 1Mch_11:27_1 1Mch_11:27_2 1Mch_11:27_3 1Mch_11:27_4 1Mch_11:27_5 1Mch_11:27_6 1Mch_11:27_7 1Mch_11:27_8 1Mch_11:27_9 1Mch_11:27_10 1Mch_11:27_11 1Mch_11:27_12 1Mch_11:27_13 1Mch_11:27_14 1Mch_11:27_15 1Mch_11:27_16 1Mch_11:27_17 1Mch_11:27_18 1Mch_11:27_19
1Mch:11:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:28 καὶ ἠξίωσεν Ιωναθαν τὸν βασιλέα ποιῆσαι τὴν Ιουδαίαν ἀφορολόγητον καὶ τὰς τρεῖς τοπαρχίας καὶ τὴν Σαμαρῖτιν καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ τάλαντα τριακόσια.
1Mch:11:28 Then Jonathan desired the king, that he would make Judea free from tribute, as also the three governments, with the country of Samaria; and he promised him three hundred talents. (1 Maccabees 11:28 Brenton)
1Mch:11:28 Wtedy Jonatan prosił króla, aby Judea i trzy okręgi z Samarii były wolne od podatków. Za to obiecał mu trzysta talentów. (1 Mch 11:28 BT_4)
1Mch:11:28 καὶ ἠξίωσεν Ιωναθαν τὸν βασιλέα ποιῆσαι τὴν Ιουδαίαν ἀφορολόγητον καὶ τὰς τρεῖς τοπαρχίας καὶ τὴν Σαμαρῖτιν καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ τάλαντα τριακόσια.
1Mch:11:28 καί ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον   καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν   καί ὁ ἡ τό Σαμαρῖτι[δ]ς v.l. -ρεῖτι[δ]ς, -ιδος, ἡ (See also Σαμαρίτης v.l. Σαμαρείτης) καί ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό τάλαντον, -ου, τό τρια·κόσιοι -αι -α
1Mch:11:28 I też, nawet, mianowicie By uważać godny Król By czynić/rób Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Trzy I też, nawet, mianowicie Samarytanie [kobieta] I też, nawet, mianowicie By obiecywać On/ona/to/to samo Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Trzysta
1Mch:11:28 kai\ E)Xi/Osen *iOnaTan to\n basile/a poiE=sai tE\n *ioudai/an a)forolo/gEton kai\ ta\s trei=s toparCHi/as kai\ tE\n *samari=tin kai\ e)pEggei/lato au)tO=| ta/lanta triako/sia.
1Mch:11:28 kai EXiOsen iOnaTan ton basilea poiEsai tEn iudaian aforologEton kai tas treis toparCHias kai tEn samaritin kai epEngeilato autO talanta triakosia.
1Mch:11:28 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N3V_ASM VA_AAN RA_ASF N1A_ASF A1B_ASF C RA_APF A3_APF N1A_APF C RA_ASF N3D_ASF C VAI_AMI3S RD_DSM N2N_APN A1A_APN
1Mch:11:28 and also, even, namely to deem worthy ć the king to do/make the Judea [region of]; Jewish ć and also, even, namely the three ć and also, even, namely the Samaritan [woman] and also, even, namely to promise he/she/it/same talent [Greek monetary unit of weight] three hundred
1Mch:11:28 and he/she/it-DEEM-ed-WORTHY   the (acc) king (acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc)   and the (acc) three (acc, nom)   and the (acc) Samaritan (acc) and he/she/it-was-PROMISE-ed him/it/same (dat) talents (nom|acc|voc) three hundred (nom|acc|voc)
1Mch:11:28 1Mch_11:28_1 1Mch_11:28_2 1Mch_11:28_3 1Mch_11:28_4 1Mch_11:28_5 1Mch_11:28_6 1Mch_11:28_7 1Mch_11:28_8 1Mch_11:28_9 1Mch_11:28_10 1Mch_11:28_11 1Mch_11:28_12 1Mch_11:28_13 1Mch_11:28_14 1Mch_11:28_15 1Mch_11:28_16 1Mch_11:28_17 1Mch_11:28_18 1Mch_11:28_19 1Mch_11:28_20 1Mch_11:28_21
1Mch:11:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:11:29 καὶ εὐδόκησεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἔγραψεν τῷ Ιωναθαν ἐπιστολὰς περὶ πάντων τούτων ἐχούσας τὸν τρόπον τοῦτον
1Mch:11:29 So the king consented, and wrote letters unto Jonathan of all these things after this manner: (1 Maccabees 11:29 Brenton)
1Mch:11:29 Spodobało się to królowi i co do wszystkich tych spraw dał Jonatanowi pismo zawierające te słowa: (1 Mch 11:29 BT_4)
1Mch:11:29 καὶ εὐδόκησεν βασιλεὺς καὶ ἔγραψεν τῷ Ιωναθαν ἐπιστολὰς περὶ πάντων τούτων ἐχούσας τὸν τρόπον τοῦτον
1Mch:11:29 καί εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό τρόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
1Mch:11:29 I też, nawet, mianowicie By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Król I też, nawet, mianowicie By pisać List [list apostolski] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieć Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Mch:11:29 kai\ eu)do/kEsen o( basileu\s kai\ e)/graPSen tO=| *iOnaTan e)pistola\s peri\ pa/ntOn tou/tOn e)CHou/sas to\n tro/pon tou=ton
1Mch:11:29 kai eudokEsen ho basileus kai egraPSen tO iOnaTan epistolas peri pantOn tutOn eCHusas ton tropon tuton
1Mch:11:29 C VA_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM N1_APF P A3_GPM RD_GPM V1_PAPAPF RA_ASM N2_ASM RD_ASM