2Mch:8:1 Ιουδας δὲ ὁ καὶ Μακκαβαῖος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ παρεισπορευόμενοι λεληθότως εἰς τὰς κώμας προσεκαλοῦντο τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς μεμενηκότας ἐν τῷ Ιουδαισμῷ προσλαμβανόμενοι συνήγαγον εἰς ἑξακισχιλίους.
2Mch:8:1 Then Judas Maccabeus, and they that were with him, went privily into the towns, and called their kinsfolks together, and took unto them all such as continued in the Jews' religion, and assembled about six thousand men. (2 Maccabees 8:1 Brenton)
2Mch:8:1 Juda Machabeusz i jego ludzie potajemnie przychodzili do wiosek i przywoływali do siebie, i zabierali ze sobą krewnych oraz tych, którzy trwali w judaizmie. Zebrali blisko sześć tysięcy ludzi. (2 Mch 8:1 BT_4)
2Mch:8:1 Ιουδας δὲ καὶ Μακκαβαῖος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ παρεισπορευόμενοι λεληθότως εἰς τὰς κώμας προσεκαλοῦντο τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς μεμενηκότας ἐν τῷ Ιουδαισμῷ προσλαμβανόμενοι συνήγαγον εἰς ἑξακισχιλίους.
2Mch:8:1 Ἰούδας, -α and -ου, ὁ δέ ὁ ἡ τό καί   καί ὁ ἡ τό σύν αὐτός αὐτή αὐτό     εἰς[1] ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) ὁ ἡ τό συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν καί ὁ ἡ τό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαϊσμός, -οῦ, ὁ προσ·λαμβάνω (προσ+λαμβαν-, -, 2nd προσ+λαβ-, προσ+ειληφ·[κ]-, -, -) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1]  
2Mch:8:1 Judasz/Juda zaś I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Miasto By wezwać Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) I też, nawet, mianowicie By pozostawać (mieszkaj) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judaizm Do ??? By zbierać się razem Do (+przyspieszenie)
2Mch:8:1 *ioudas de\ o( kai\ *makkabai=os kai\ oi( su\n au)tO=| pareisporeuo/menoi lelETo/tOs ei)s ta\s kO/mas prosekalou=nto tou\s suggenei=s kai\ tou\s memenEko/tas e)n tO=| *ioudaismO=| proslambano/menoi sunE/gagon ei)s e(XakisCHili/ous.
2Mch:8:1 iudas de ho kai makkabaios kai hoi syn autO pareisporeuomenoi lelETotOs eis tas kOmas prosekalunto tus syngeneis kai tus memenEkotas en tO iudaismO proslambanomenoi synEgagon eis heXakisCHilius.
2Mch:8:1 N1T_NSM x RA_NSM C N2_NSM C RA_NPM P RD_DSM V1_PMPNPM D P RA_APF N1_APF V2I_IMI3P RA_APM A3H_APM C RA_APM VX_XAPAPM P RA_DSM N2_DSM V1_PMPNPM VBI_AAI3P P A1A_APM
2Mch:8:1 Judas/Judah δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the and also, even, namely ć and also, even, namely the together with/including (+dat) he/she/it/same ć ć into (+acc) the town to summon the friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) and also, even, namely the to remain (dwell) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judaism to ??? to gather together into (+acc) ć
2Mch:8:1 Judas/Judah (nom) Yet the (nom) and   and the (nom) together with/including (+dat) him/it/same (dat)     into (+acc) the (acc) towns (acc) they-were-being-SUMMON-ed the (acc) friend ([Adj] acc, nom|voc) and the (acc) having REMAIN-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) Judaism (dat) while being-???-ed (nom|voc) I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed into (+acc)  
2Mch:8:1 2Mch_8:1_1 2Mch_8:1_2 2Mch_8:1_3 2Mch_8:1_4 2Mch_8:1_5 2Mch_8:1_6 2Mch_8:1_7 2Mch_8:1_8 2Mch_8:1_9 2Mch_8:1_10 2Mch_8:1_11 2Mch_8:1_12 2Mch_8:1_13 2Mch_8:1_14 2Mch_8:1_15 2Mch_8:1_16 2Mch_8:1_17 2Mch_8:1_18 2Mch_8:1_19 2Mch_8:1_20 2Mch_8:1_21 2Mch_8:1_22 2Mch_8:1_23 2Mch_8:1_24 2Mch_8:1_25 2Mch_8:1_26 2Mch_8:1_27
2Mch:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:2 καὶ ἐπεκαλοῦντο τὸν κύριον ἐπιδεῖν τὸν ὑπὸ πάντων καταπατούμενον λαόν, οἰκτῖραι δὲ καὶ τὸν ναὸν τὸν ὑπὸ τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων βεβηλωθέντα,
2Mch:8:2 And they called upon the Lord, that he would look upon the people that was trodden down of all; and also pity the temple profaned of ungodly men; (2 Maccabees 8:2 Brenton)
2Mch:8:2 Błagali przy tym Pana, aby spojrzał na naród przez wszystkich prześladowany, aby okazał miłosierdzie świątyni, która jest zbezczeszczona przez bezbożnych ludzi, (2 Mch 8:2 BT_4)
2Mch:8:2 καὶ ἐπεκαλοῦντο τὸν κύριον ἐπιδεῖν τὸν ὑπὸ πάντων καταπατούμενον λαόν, οἰκτῖραι δὲ καὶ τὸν ναὸν τὸν ὑπὸ τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων βεβηλωθέντα,
2Mch:8:2 καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) λαός, -οῦ, ὁ οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) δέ καί ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-)
2Mch:8:2 I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wyglądać na Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By deptać/stąpanie Ludzie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} zaś I też, nawet, mianowicie Świątynia {Skroń} Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Ludzki By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć)
2Mch:8:2 kai\ e)pekalou=nto to\n ku/rion e)pidei=n to\n u(po\ pa/ntOn katapatou/menon lao/n, oi)kti=rai de\ kai\ to\n nao\n to\n u(po\ tO=n a)sebO=n a)nTrO/pOn bebElOTe/nta,
2Mch:8:2 kai epekalunto ton kyrion epidein ton hypo pantOn katapatumenon laon, oiktirai de kai ton naon ton hypo tOn asebOn anTrOpOn bebElOTenta,
2Mch:8:2 C V2I_IMI3P RA_ASM N2_ASM V2_PAN RA_ASM P A3_GPM V2_PMPASM N2_ASM VA_AAN x C RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GPM A3H_GPM N2_GPM VC_APPASM
2Mch:8:2 and also, even, namely to call upon the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to look upon the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of to trample/tread people to compassion feelings of compassion; pity δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the temple the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ungodly; to be impious commit sacrilege human to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate)
2Mch:8:2 and they-were-being-CALL-ed-UPON the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-LOOK-UPON the (acc) under (+acc), by (+gen) all (gen) while being-TRAMPLE/TREAD-ed (acc, nom|acc|voc) people (acc) to-COMPASSION, he/she/it-happens-to-COMPASSION (opt), be-you(sg)-COMPASSION-ed! Yet and the (acc) temple (acc) the (acc) under (+acc), by (+gen) the (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) humans (gen) upon being-DEFILE-ed (acc, nom|acc|voc)
2Mch:8:2 2Mch_8:2_1 2Mch_8:2_2 2Mch_8:2_3 2Mch_8:2_4 2Mch_8:2_5 2Mch_8:2_6 2Mch_8:2_7 2Mch_8:2_8 2Mch_8:2_9 2Mch_8:2_10 2Mch_8:2_11 2Mch_8:2_12 2Mch_8:2_13 2Mch_8:2_14 2Mch_8:2_15 2Mch_8:2_16 2Mch_8:2_17 2Mch_8:2_18 2Mch_8:2_19 2Mch_8:2_20 2Mch_8:2_21
2Mch:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:3 ἐλεῆσαι δὲ καὶ τὴν καταφθειρομένην πόλιν καὶ μέλλουσαν ἰσόπεδον γίνεσθαι καὶ τῶν καταβοώντων πρὸς αὐτὸν αἱμάτων εἰσακοῦσαι,
2Mch:8:3 And that he would have compassion upon the city, sore defaced, and ready to be made even with the ground; and hear the blood that cried unto him, (2 Maccabees 8:3 Brenton)
2Mch:8:3 aby zlitował się nad miastem, które ginie i niedługo ma być zrównane z ziemią, aby wysłuchał krwi, która woła do Niego, (2 Mch 8:3 BT_4)
2Mch:8:3 ἐλεῆσαι δὲ καὶ τὴν καταφθειρομένην πόλιν καὶ μέλλουσαν ἰσόπεδον γίνεσθαι καὶ τῶν καταβοώντων πρὸς αὐτὸν αἱμάτων εἰσακοῦσαι,
2Mch:8:3 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) πόλις, -εως, ἡ καί μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ὁ ἡ τό   πρός αὐτός αὐτή αὐτό αἷμα[τ], -ατος, τό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
2Mch:8:3 By okazać miłosierdzie zaś I też, nawet, mianowicie By rujnować Miasto I też, nawet, mianowicie By mieć dookoła być przeznaczony By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Krew Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj)
2Mch:8:3 e)leE=sai de\ kai\ tE\n katafTeirome/nEn po/lin kai\ me/llousan i)so/pedon gi/nesTai kai\ tO=n kataboO/ntOn pro\s au)to\n ai(ma/tOn ei)sakou=sai,
2Mch:8:3 eleEsai de kai tEn katafTeiromenEn polin kai mellusan isopedon ginesTai kai tOn kataboOntOn pros auton haimatOn eisakusai,
2Mch:8:3 VA_AAN x C RA_ASF V1_PMPASF N3I_ASF C V1_PAPASF A1B_ASN V1_PMN C RA_GPM V3_PAPGPM P RD_ASM N3M_GPN VA_AAN
2Mch:8:3 to show mercy δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the to ruin city and also, even, namely to am about to be destined ć to become become, happen and also, even, namely the ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same blood to heard (being heard, listen into, hearken)
2Mch:8:3 to-SHOW-MERCY, be-you(sg)-SHOW-ed-MERCY!, he/she/it-happens-to-SHOW-MERCY (opt) Yet and the (acc) while being-RUIN-ed (acc) city (acc) and while ABOUT-ing (acc)   to-be-being-BECOME-ed and the (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) bloods (gen) to-HEARD, be-you(sg)-HEARD-ed!, he/she/it-happens-to-HEARD (opt)
2Mch:8:3 2Mch_8:3_1 2Mch_8:3_2 2Mch_8:3_3 2Mch_8:3_4 2Mch_8:3_5 2Mch_8:3_6 2Mch_8:3_7 2Mch_8:3_8 2Mch_8:3_9 2Mch_8:3_10 2Mch_8:3_11 2Mch_8:3_12 2Mch_8:3_13 2Mch_8:3_14 2Mch_8:3_15 2Mch_8:3_16 2Mch_8:3_17
2Mch:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:4 μνησθῆναι δὲ καὶ τῆς τῶν ἀναμαρτήτων νηπίων παρανόμου ἀπωλείας καὶ περὶ τῶν γενομένων εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ βλασφημιῶν καὶ μισοπονηρῆσαι.
2Mch:8:4 And remember the wicked slaughter of harmless infants, and the blasphemies committed against his name; and that he would shew his hatred against the wicked. (2 Maccabees 8:4 Brenton)
2Mch:8:4 aby wspomniał na przeciwne wszelkiej sprawiedliwości mordowanie niewinnych dzieci, wreszcie na bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Jego imieniu, i okazał, że nienawidzi zła. (2 Mch 8:4 BT_4)
2Mch:8:4 μνησθῆναι δὲ καὶ τῆς τῶν ἀναμαρτήτων νηπίων παρανόμου ἀπωλείας καὶ περὶ τῶν γενομένων εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ βλασφημιῶν καὶ μισοπονηρῆσαι.
2Mch:8:4 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀν·α·μάρτητος -ον νήπιος -ία -ον παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί περί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό βλασ·φημία, -ας, ἡ καί  
2Mch:8:4 By pamiętać/stawaj się uważającym z zaś I też, nawet, mianowicie Bezgrzeszny Noworodek By być na zewnątrz prawa Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Bluźnierstwa Podmuch wiatru pełny mówiące, to jest mówiące przeciw komuś by kaleczyć albo zaszkodzić ich. I też, nawet, mianowicie
2Mch:8:4 mnEsTE=nai de\ kai\ tE=s tO=n a)namartE/tOn nEpi/On parano/mou a)pOlei/as kai\ peri\ tO=n genome/nOn ei)s to\ o)/noma au)tou= blasfEmiO=n kai\ misoponErE=sai.
2Mch:8:4 mnEsTEnai de kai tEs tOn anamartEtOn nEpiOn paranomu apOleias kai peri tOn genomenOn eis to onoma autu blasfEmiOn kai misoponErEsai.
2Mch:8:4 VS_APN x C RA_GSF RA_GPM A1B_GPM A1A_GPM A1B_GSM N1A_GSF C P RA_GPM VB_AMPGPM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N1A_GPF C VA_AAN
2Mch:8:4 to remember/become mindful of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the the sinless infant to be outside the law annihilation, destruction and also, even, namely about (+acc,+gen) the to become become, happen into (+acc) the name with regard to he/she/it/same blasphemy Blast-full speaking, i.e. speaking against someone to hurt or harm them. and also, even, namely ć
2Mch:8:4 to-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF Yet and the (gen) the (gen) sinless ([Adj] gen) infant ([Adj] gen) be-you(sg)-being-BE-ed-OUTSIDE-THE-LAW! annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) and about (+acc,+gen) the (gen) upon being-BECOME-ed (gen) into (+acc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) blasphemies (gen) and  
2Mch:8:4 2Mch_8:4_1 2Mch_8:4_2 2Mch_8:4_3 2Mch_8:4_4 2Mch_8:4_5 2Mch_8:4_6 2Mch_8:4_7 2Mch_8:4_8 2Mch_8:4_9 2Mch_8:4_10 2Mch_8:4_11 2Mch_8:4_12 2Mch_8:4_13 2Mch_8:4_14 2Mch_8:4_15 2Mch_8:4_16 2Mch_8:4_17 2Mch_8:4_18 2Mch_8:4_19 2Mch_8:4_20
2Mch:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:5 γενόμενος δὲ ὁ Μακκαβαῖος ἐν συστέματι ἀνυπόστατος ἤδη τοῖς ἔθνεσιν ἐγίνετο τῆς ὀργῆς τοῦ κυρίου εἰς ἔλεον τραπείσης.
2Mch:8:5 Now when Maccabeus had his company about him, he could not be withstood by the heathen: for the wrath of the Lord was turned into mercy. (2 Maccabees 8:5 Brenton)
2Mch:8:5 Kiedy Machabeusz stanął na czele oddziału, już był dla pogan niezwyciężony - gniew bowiem Boży w litość się przemienił. (2 Mch 8:5 BT_4)
2Mch:8:5 γενόμενος δὲ Μακκαβαῖος ἐν συστέματι ἀνυπόστατος ἤδη τοῖς ἔθνεσιν ἐγίνετο τῆς ὀργῆς τοῦ κυρίου εἰς ἔλεον τραπείσης.
2Mch:8:5 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὁ ἡ τό   ἐν     ἤδη ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ  
2Mch:8:5 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Już do teraz, do wtedy Naród [zobacz etniczny] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Litość
2Mch:8:5 geno/menos de\ o( *makkabai=os e)n suste/mati a)nupo/statos E)/dE toi=s e)/Tnesin e)gi/neto tE=s o)rgE=s tou= kuri/ou ei)s e)/leon trapei/sEs.
2Mch:8:5 genomenos de ho makkabaios en systemati anypostatos EdE tois eTnesin egineto tEs orgEs tu kyriu eis eleon trapeisEs.
2Mch:8:5 VB_AMPNSM x RA_NSM N2_GSM P N3M_DSM A1B_NSM D RA_DPN N3E_DPN V1I_IMI3S RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM P N3E_ASN VD_APPGSF
2Mch:8:5 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć already by now, by then the nation [see ethnic] to become become, happen the wrath fume, anger, rage the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) mercy ć
2Mch:8:5 upon being-BECOME-ed (nom) Yet the (nom)   in/among/by (+dat)     already the (dat) nations (dat) he/she/it-was-being-BECOME-ed the (gen) wrath (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) mercy (acc)  
2Mch:8:5 2Mch_8:5_1 2Mch_8:5_2 2Mch_8:5_3 2Mch_8:5_4 2Mch_8:5_5 2Mch_8:5_6 2Mch_8:5_7 2Mch_8:5_8 2Mch_8:5_9 2Mch_8:5_10 2Mch_8:5_11 2Mch_8:5_12 2Mch_8:5_13 2Mch_8:5_14 2Mch_8:5_15 2Mch_8:5_16 2Mch_8:5_17 2Mch_8:5_18
2Mch:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:6 πόλεις δὲ καὶ κώμας ἀπροσδοκήτως ἐρχόμενος ἐνεπίμπρα καὶ τοὺς ἐπικαίρους τόπους ἀπολαμβάνων οὐκ ὀλίγους τῶν πολεμίων τροπούμενος
2Mch:8:6 Therefore he came at unawares, and burnt up towns and cities, and got into his hands the most commodious places, and overcame and put to flight no small number of his enemies. (2 Maccabees 8:6 Brenton)
2Mch:8:6 Na miasta i wsie niespodziewanie napadał i palił je, a zajmując dogodne stanowiska zmuszał do ucieczki niemałą liczbę nieprzyjaciół. (2 Mch 8:6 BT_4)
2Mch:8:6 πόλεις δὲ καὶ κώμας ἀπροσδοκήτως ἐρχόμενος ἐνεπίμπρα καὶ τοὺς ἐπικαίρους τόπους ἀπολαμβάνων οὐκ ὀλίγους τῶν πολεμίων τροπούμενος
2Mch:8:6 πόλις, -εως, ἡ δέ καί κώμη, -ης, ἡ   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) καί ὁ ἡ τό   τόπος, -ου, ὁ ἀπο·λαμβάνω (απο+λαμβαν-, απο+λημψ-/απο+ληψ-, 2nd απο+λαβ-, απο+ειληφ·[κ]-, απο+ειληβ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀλίγος -η -ον ὁ ἡ τό    
2Mch:8:6 Miasto zaś I też, nawet, mianowicie Miasto By przychodzić Do ??? I też, nawet, mianowicie Miejsce Do ??? ??? Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię]
2Mch:8:6 po/leis de\ kai\ kO/mas a)prosdokE/tOs e)rCHo/menos e)nepi/mpra kai\ tou\s e)pikai/rous to/pous a)polamba/nOn ou)k o)li/gous tO=n polemi/On tropou/menos
2Mch:8:6 poleis de kai kOmas aprosdokEtOs erCHomenos enepimpra kai tus epikairus topus apolambanOn uk oligus tOn polemiOn tropumenos
2Mch:8:6 N3I_APF x C N1_APF D V1_PMPNSM VAI_AAI3S C RA_APM A1B_APM N2_APM V1_PAPNSM D A1_APM RA_GPM A1A_GPM V4_PMPNSM
2Mch:8:6 city δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely town ć to come to ??? and also, even, namely the ć place to ??? οὐχ before rough breathing little [see oligarchy] the ć ć
2Mch:8:6 cities (acc, nom|voc) Yet and towns (acc)   while being-COME-ed (nom) he/she/it-was-???-ing and the (acc)   places (acc) while ???-ing (nom) not few (acc) the (gen)    
2Mch:8:6 2Mch_8:6_1 2Mch_8:6_2 2Mch_8:6_3 2Mch_8:6_4 2Mch_8:6_5 2Mch_8:6_6 2Mch_8:6_7 2Mch_8:6_8 2Mch_8:6_9 2Mch_8:6_10 2Mch_8:6_11 2Mch_8:6_12 2Mch_8:6_13 2Mch_8:6_14 2Mch_8:6_15 2Mch_8:6_16 2Mch_8:6_17
2Mch:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:7 μάλιστα τὰς νύκτας πρὸς τὰς τοιαύτας ἐπιβολὰς συνεργοὺς ἐλάμβανεν. καὶ λαλιὰ τῆς εὐανδρίας αὐτοῦ διηχεῖτο πανταχῆ.
2Mch:8:7 But specially took he advantage of the night for such privy attempts, insomuch that the fruit of his holiness was spread every where. (2 Maccabees 8:7 Brenton)
2Mch:8:7 Na takie napady najczęściej obierał noce jako sprzymierzeńców. Opowiadania zaś o jego męstwie rozchodziły się wszędzie. (2 Mch 8:7 BT_4)
2Mch:8:7 μάλιστα τὰς νύκτας πρὸς τὰς τοιαύτας ἐπιβολὰς συνεργοὺς ἐλάμβανεν. καὶ λαλιὰ τῆς εὐανδρίας αὐτοῦ διηχεῖτο πανταχῆ.
2Mch:8:7 μάλιστα ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ πρός ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)   συν·εργός -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί λαλιά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό δι·ηχέω [LXX] (δι+ηχ(ε)-, -, -, -, -, -)  
2Mch:8:7 Bardziej tak Noc Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Pomaganie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Mowa On/ona/to/to samo Do ???
2Mch:8:7 ma/lista ta\s nu/ktas pro\s ta\s toiau/tas e)pibola\s sunergou\s e)la/mbanen. kai\ lalia\ tE=s eu)andri/as au)tou= diECHei=to pantaCHE=.
2Mch:8:7 malista tas nyktas pros tas toiautas epibolas synergus elambanen. kai lalia tEs euandrias autu diECHeito pantaCHE.
2Mch:8:7 D RA_APF N3_APF P RA_APF A1_APF N1_APF A1B_APM V1I_IAI3S C N1_NSF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM V2I_IAI3S D
2Mch:8:7 more so the night toward (+acc,+gen,+dat) the such as this kind such, like [τοσαυτην] ć helping to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely speech the ć he/she/it/same to ??? ć
2Mch:8:7 more so the (acc) nights (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) such as this kind (acc)   helping ([Adj] acc) he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ing and speech (nom|voc) the (gen)   him/it/same (gen) he/she/it-was-being-???-ed  
2Mch:8:7 2Mch_8:7_1 2Mch_8:7_2 2Mch_8:7_3 2Mch_8:7_4 2Mch_8:7_5 2Mch_8:7_6 2Mch_8:7_7 2Mch_8:7_8 2Mch_8:7_9 2Mch_8:7_10 2Mch_8:7_11 2Mch_8:7_12 2Mch_8:7_13 2Mch_8:7_14 2Mch_8:7_15 2Mch_8:7_16
2Mch:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:8 Συνορῶν δὲ ὁ Φίλιππος κατὰ μικρὸν εἰς προκοπὴν ἐρχόμενον τὸν ἄνδρα, πυκνότερον δὲ ἐν ταῖς εὐημερίαις προβαίνοντα, πρὸς Πτολεμαῖον τὸν Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν ἔγραψεν ἐπιβοηθεῖν τοῖς τοῦ βασιλέως πράγμασιν.
2Mch:8:8 So when Philip saw that this man increased by little and little, and that things prospered with him still more and more, he wrote unto Ptolemeus, the governor of Celosyria and Phenice, to yield more aid to the king's affairs. (2 Maccabees 8:8 Brenton)
2Mch:8:8 Widząc, że mąż ten w krótkim czasie doszedł do władzy i że coraz bardziej rośnie jego powodzenie, napisał Filip do Ptolemeusza, wodza Celesyrii i Fenicji, że powinien on wspomóc królewskie sprawy. (2 Mch 8:8 BT_4)
2Mch:8:8 Συνορῶν δὲ Φίλιππος κατὰ μικρὸν εἰς προκοπὴν ἐρχόμενον τὸν ἄνδρα, πυκνότερον δὲ ἐν ταῖς εὐημερίαις προβαίνοντα, πρὸς Πτολεμαῖον τὸν Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν ἔγραψεν ἐπιβοηθεῖν τοῖς τοῦ βασιλέως πράγμασιν.
2Mch:8:8 συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό Φίλιππος, -ου, ὁ κατά μικρός -ά -όν εἰς[1] προ·κοπή, -ῆς, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πυκνό·τερον (Comp. Adv. of πυκνός); πυκνό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of πυκνός) δέ ἐν ὁ ἡ τό   προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -) πρός   ὁ ἡ τό   Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
2Mch:8:8 Do ??? zaś Philip W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Do (+przyspieszenie) Postęp By przychodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ???; bardziej częsty zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By posuwać naprzód Postęp {Zaliczkę}, krok naprzód, iść na przodzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony stategist By pisać Król Sprawa [zobacz pragmatyczny]
2Mch:8:8 *sunorO=n de\ o( *fi/lippos kata\ mikro\n ei)s prokopE\n e)rCHo/menon to\n a)/ndra, pukno/teron de\ e)n tai=s eu)Emeri/ais probai/nonta, pro\s *ptolemai=on to\n *koi/lEs *suri/as kai\ *foini/kEs stratEgo\n e)/graPSen e)piboETei=n toi=s tou= basile/Os pra/gmasin.
2Mch:8:8 synorOn de ho filippos kata mikron eis prokopEn erCHomenon ton andra, pyknoteron de en tais euEmeriais probainonta, pros ptolemaion ton koilEs syrias kai foinikEs stratEgon egraPSen epiboETein tois tu basileOs pragmasin.
2Mch:8:8 V3_PAPNSM x RA_NSM N2_NSM P A1A_ASM P N1_ASF V1_PMPASM RA_ASM N3_ASM A1_ASMC x P RA_DPF N1A_DPF V1_PAPASM P N2_ASM RA_ASM N1_GSF N1A_GSF C N1_GSF N2_ASM VAI_AAI3S V2_PAN RA_DPM RA_GSM N3V_GSM N3M_DPN
2Mch:8:8 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Philip down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing small [see micro] into (+acc) progress to come the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ???; more frequent δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to Advance Advance, step forward, go ahead of toward (+acc,+gen,+dat) ć the ć Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red stategist to write ć the the king matter [see pragmatic]
2Mch:8:8 while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) Yet the (nom) Philip (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) progress (acc) while being-COME-ed (acc, nom|acc|voc) the (acc) man, husband (acc) ???; more frequent ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet in/among/by (+dat) the (dat)   while ADVANCE-ing (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc)   Syria (gen) and Phoenicia (gen); purple-red ([Adj] gen) stategist (acc) he/she/it-WRITE-ed   the (dat) the (gen) king (gen) matters (dat)
2Mch:8:8 2Mch_8:8_1 2Mch_8:8_2 2Mch_8:8_3 2Mch_8:8_4 2Mch_8:8_5 2Mch_8:8_6 2Mch_8:8_7 2Mch_8:8_8 2Mch_8:8_9 2Mch_8:8_10 2Mch_8:8_11 2Mch_8:8_12 2Mch_8:8_13 2Mch_8:8_14 2Mch_8:8_15 2Mch_8:8_16 2Mch_8:8_17 2Mch_8:8_18 2Mch_8:8_19 2Mch_8:8_20 2Mch_8:8_21 2Mch_8:8_22 2Mch_8:8_23 2Mch_8:8_24 2Mch_8:8_25 2Mch_8:8_26 2Mch_8:8_27 2Mch_8:8_28 2Mch_8:8_29 2Mch_8:8_30 2Mch_8:8_31
2Mch:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:9 ὁ δὲ ταχέως προχειρισάμενος Νικάνορα τὸν τοῦ Πατρόκλου τῶν πρώτων φίλων ἀπέστειλεν ὑποτάξας παμφύλων ἔθνη οὐκ ἐλάττους τῶν δισμυρίων τὸ σύμπαν τῆς Ιουδαίας ἐξᾶραι γένος· συνέστησεν δὲ αὐτῷ καὶ Γοργίαν ἄνδρα στρατηγὸν καὶ ἐν πολεμικαῖς χρείαις πεῖραν ἔχοντα.
2Mch:8:9 Then forthwith choosing Nicanor the son of Patroclus, one of his special friends, he sent him with no fewer than twenty thousand of all nations under him, to root out the whole generation of the Jews; and with him he joined also Gorgias a captain, who in matters of war had great experience. (2 Maccabees 8:9 Brenton)
2Mch:8:9 Ten zaś natychmiast wybrał Nikanora, syna Patrokla, jednego z pierwszych przyjaciół króla, i posłał go na czele nie mniej niż dwudziestu tysięcy ludzi, pochodzących ze wszystkich narodów, aby wytępić cały naród żydowski. Dodał mu zaś także Gorgiasza jako wodza, a był to mąż doświadczony w sprawach wojennych. (2 Mch 8:9 BT_4)
2Mch:8:9 δὲ ταχέως προχειρισάμενος Νικάνορα τὸν τοῦ Πατρόκλου τῶν πρώτων φίλων ἀπέστειλεν ὑποτάξας παμφύλων ἔθνη οὐκ ἐλάττους τῶν δισμυρίων τὸ σύμπαν τῆς Ιουδαίας ἐξᾶραι γένος· συνέστησεν δὲ αὐτῷ καὶ Γοργίαν ἄνδρα στρατηγὸν καὶ ἐν πολεμικαῖς χρείαις πεῖραν ἔχοντα.
2Mch:8:9 ὁ ἡ τό δέ ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως προ·χειρίζω (-, -, προ+χειρι·σ-, -, προ+κεχειρισ-, προ+χειρισ·θ-) Νικάνωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-)   ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) γένο·ς, -ους, τό συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί ἐν   χρεία, -ας, ἡ πεῖρα, -ας, ἡ; πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
2Mch:8:9 zaś Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Do ??? Nikanor Po pierwsze Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się zamawiać By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym Mniejszy Judea [okolica z]; żydowski By usuwać Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. zaś On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". stategist I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potrzebuje Próba {Proces}; by próbować/próbę By mieć
2Mch:8:9 o( de\ taCHe/Os proCHeirisa/menos *nika/nora to\n tou= *patro/klou tO=n prO/tOn fi/lOn a)pe/steilen u(pota/Xas pamfu/lOn e)/TnE ou)k e)la/ttous tO=n dismuri/On to\ su/mpan tE=s *ioudai/as e)Xa=rai ge/nos· sune/stEsen de\ au)tO=| kai\ *gorgi/an a)/ndra stratEgo\n kai\ e)n polemikai=s CHrei/ais pei=ran e)/CHonta.
2Mch:8:9 ho de taCHeOs proCHeirisamenos nikanora ton tu patroklu tOn prOtOn filOn apesteilen hypotaXas pamfylOn eTnE uk elattus tOn dismyriOn to sympan tEs iudaias eXarai genos· synestEsen de autO kai gorgian andra stratEgon kai en polemikais CHreiais peiran eCHonta.
2Mch:8:9 RA_NSM x D VA_AMPNSM N3R_ASM RA_ASM RA_GSM N2_GSM RA_GPM A1_GPMS A1_GPM VAI_AAI3S VA_AAPNSM A1B_GPM N3E_APN D A1B_APN RA_GPM A1A_GPF RA_ASN A3_ASN RA_GSF N1A_GSF VA_AAN N3E_ASN VHI_AAI3S x RD_DSM C N1A_ASF N3_ASM N2_ASM C P A1_DPF N1A_DPF N1A_ASF V1_PAPASM
2Mch:8:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to ??? Nicanor the the ć the first friend companion; to kiss buss, lip, osculate to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to subordinate [like a soldier to a commander] ć nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing lesser the ć the ć the Judea [region of]; Jewish to remove race race, class, kind to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same and also, even, namely ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". stategist and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć need trial; to try/attempt to have
2Mch:8:9 the (nom) Yet quickly; quick ([Adj] gen) upon being-???-ed (nom) Nicanor (acc) the (acc) the (gen)   the (gen) first (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) he/she/it-ORDER FORTH-ed upon SUBORDINATE-ing (nom|voc)   nations (nom|acc|voc) not lesser ([Adj] acc, nom|voc) the (gen)   the (nom|acc)   the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) race (nom|acc|voc) he/she/it-STand WITH-ed Yet him/it/same (dat) and   man, husband (acc) stategist (acc) and in/among/by (+dat)   needs (dat) trial (acc); to-be-TRY/ATTEMPT-ing while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc)
2Mch:8:9 2Mch_8:9_1 2Mch_8:9_2 2Mch_8:9_3 2Mch_8:9_4 2Mch_8:9_5 2Mch_8:9_6 2Mch_8:9_7 2Mch_8:9_8 2Mch_8:9_9 2Mch_8:9_10 2Mch_8:9_11 2Mch_8:9_12 2Mch_8:9_13 2Mch_8:9_14 2Mch_8:9_15 2Mch_8:9_16 2Mch_8:9_17 2Mch_8:9_18 2Mch_8:9_19 2Mch_8:9_20 2Mch_8:9_21 2Mch_8:9_22 2Mch_8:9_23 2Mch_8:9_24 2Mch_8:9_25 2Mch_8:9_26 2Mch_8:9_27 2Mch_8:9_28 2Mch_8:9_29 2Mch_8:9_30 2Mch_8:9_31 2Mch_8:9_32 2Mch_8:9_33 2Mch_8:9_34 2Mch_8:9_35 2Mch_8:9_36 2Mch_8:9_37 2Mch_8:9_38
2Mch:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:10 διεστήσατο δὲ ὁ Νικάνωρ τὸν φόρον τῷ βασιλεῖ τοῖς Ῥωμαίοις ὄντα ταλάντων δισχιλίων ἐκ τῆς τῶν Ιουδαίων αἰχμαλωσίας ἐκπληρώσειν.
2Mch:8:10 So Nicanor undertook to make so much money of the captive Jews, as should defray the tribute of two thousand talents, which the king was to pay to the Romans. (2 Maccabees 8:10 Brenton)
2Mch:8:10 Nikanor postanowił ze sprzedaży Żydów w niewolę zapłacić podatek wynoszący dwa tysiące talentów, które król był winien Rzymianom. (2 Mch 8:10 BT_4)
2Mch:8:10 διεστήσατο δὲ Νικάνωρ τὸν φόρον τῷ βασιλεῖ τοῖς Ῥωμαίοις ὄντα ταλάντων δισχιλίων ἐκ τῆς τῶν Ιουδαίων αἰχμαλωσίας ἐκπληρώσειν.
2Mch:8:10 δι·ΐστημι (ath. δι+ιστ(α)-/ath. δι+ιστ(η)-, δια+στη·σ-, δια+στη·σ- or 2nd ath. δια+στ(η)-/ath. δια+στ(α)-, δια+εστη·κ-, -, -) δέ ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ῥωμαῖος -α -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τάλαντον, -ου, τό δισ·χίλιοι -αι -α ἐκ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐκ·πληρόω (εκ+πληρ(ο)-, εκ+πληρω·σ-, εκ+πληρω·σ-, εκ+πεπληρω·κ-, -, -)
2Mch:8:10 By rozdzielać się zaś Nikanor Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) Król Rzymski By być Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Dwa tysiące Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Żydowski Jeńcy Do ???
2Mch:8:10 diestE/sato de\ o( *nika/nOr to\n fo/ron tO=| basilei= toi=s *(rOmai/ois o)/nta tala/ntOn disCHili/On e)k tE=s tO=n *ioudai/On ai)CHmalOsi/as e)kplErO/sein.
2Mch:8:10 diestEsato de ho nikanOr ton foron tO basilei tois rOmaiois onta talantOn disCHiliOn ek tEs tOn iudaiOn aiCHmalOsias ekplErOsein.
2Mch:8:10 VAI_AMI3S x RA_NSM N3R_NSM RA_ASM N2_ASM RA_DSM N3V_DSM RA_DPM N2_DPM V9_PAPASM N2_GPN A1A_GPN P RA_GSF RA_GPM N2_GPM N1A_GSF VF_FAN
2Mch:8:10 to separate δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Nicanor the Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) the king the Roman to be talent [Greek monetary unit of weight] two thousand out of (+gen) ἐξ before vowels the the Jewish captives to ???
2Mch:8:10 he/she/it-was-SEPARATE-ed Yet the (nom) Nicanor (nom) the (acc) Tax (acc); Tributary (nom|acc|voc) the (dat) king (dat) the (dat) Roman ([Adj] dat) while being (acc, nom|acc|voc) talents (gen) two thousand (gen) out of (+gen) the (gen) the (gen) Jewish ([Adj] gen) captives (gen), captivess (acc) to-will-???
2Mch:8:10 2Mch_8:10_1 2Mch_8:10_2 2Mch_8:10_3 2Mch_8:10_4 2Mch_8:10_5 2Mch_8:10_6 2Mch_8:10_7 2Mch_8:10_8 2Mch_8:10_9 2Mch_8:10_10 2Mch_8:10_11 2Mch_8:10_12 2Mch_8:10_13 2Mch_8:10_14 2Mch_8:10_15 2Mch_8:10_16 2Mch_8:10_17 2Mch_8:10_18 2Mch_8:10_19
2Mch:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:11 εὐθέως δὲ εἰς τὰς παραθαλασσίους πόλεις ἀπέστειλεν προκαλούμενος ἐπ’ ἀγορασμὸν Ιουδαίων σωμάτων ὑπισχνούμενος ἐνενήκοντα σώματα ταλάντου παραχωρήσειν οὐ προσδεχόμενος τὴν παρὰ τοῦ παντοκράτορος μέλλουσαν παρακολουθήσειν ἐπ’ αὐτῷ δίκην.
2Mch:8:11 Wherefore immediately he sent to the cities upon the sea coast, proclaiming a sale of the captive Jews, and promising that they should have fourscore and ten bodies for one talent, not expecting the vengeance that was to follow upon him from the Almighty God. (2 Maccabees 8:11 Brenton)
2Mch:8:11 Posłał więc zaraz do miast nadmorskich wezwanie, aby kupowano żydowskich niewolników, obiecując dać im dziewięćdziesięciu niewolników za jeden talent. Nie brał przy tym pod uwagę losu, który miał go spotkać ze strony Wszechmocnego. (2 Mch 8:11 BT_4)
2Mch:8:11 εὐθέως δὲ εἰς τὰς παραθαλασσίους πόλεις ἀπέστειλεν προκαλούμενος ἐπ’ ἀγορασμὸν Ιουδαίων σωμάτων ὑπισχνούμενος ἐνενήκοντα σώματα ταλάντου παραχωρήσειν οὐ προσδεχόμενος τὴν παρὰ τοῦ παντοκράτορος μέλλουσαν παρακολουθήσειν ἐπ’ αὐτῷ δίκην.
2Mch:8:11 εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως δέ εἰς[1] ὁ ἡ τό παρα·θαλάσσιος -ία -ον πόλις, -εως, ἡ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) προ·καλέω (προ+καλ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐπί   Ἰουδαῖος -αία -ον σῶμα[τ], -ατος, τό   ἐνενή·κοντα σῶμα[τ], -ατος, τό τάλαντον, -ου, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) παρ·ακολουθέω (παρ+ακολουθ(ε)-, παρ+ακολουθη·σ-, παρ+ακολουθη·σ-, παρ+ηκολουθη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό δίκη, -ης, ἡ
2Mch:8:11 Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto zaś Do (+przyspieszenie) Obok morskiego wybrzeża; okolica blisko brzegu jeziora Miasto zamawiać Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żydowski Ciało Dziewięćdziesiąt Ciało Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By mieć dookoła być przeznaczony W pełni by następować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy
2Mch:8:11 eu)Te/Os de\ ei)s ta\s paraTalassi/ous po/leis a)pe/steilen prokalou/menos e)p’ a)gorasmo\n *ioudai/On sOma/tOn u(pisCHnou/menos e)nenE/konta sO/mata tala/ntou paraCHOrE/sein ou) prosdeCHo/menos tE\n para\ tou= pantokra/toros me/llousan parakolouTE/sein e)p’ au)tO=| di/kEn.
2Mch:8:11 euTeOs de eis tas paraTalassius poleis apesteilen prokalumenos ep’ agorasmon iudaiOn sOmatOn hypisCHnumenos enenEkonta sOmata talantu paraCHOrEsein u prosdeCHomenos tEn para tu pantokratoros mellusan parakoluTEsein ep’ autO dikEn.
2Mch:8:11 D x P RA_APF A1B_APF N3I_APF VAI_AAI3S V2_PMPNSM P N2_ASM N2_GPM N3M_GPN V2_PMPNDM M N3M_APN N2_GSN VF_FAN D V1_PMPNSM RA_ASF P RA_GSM N3R_GSM V1_PAPASF VF_FAN P RD_DSM N1_ASF
2Mch:8:11 at once outright; straight δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) the beside the sea littoral; a region near a shore of a lake city to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć Jewish body ć ninety body talent [Greek monetary unit of weight] ć οὐχ before rough breathing to accept receive favourably, accept the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the Almighty ruler of all going before all to am about to be destined to fully follow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing
2Mch:8:11 at once; straight ([Adj] gen) Yet into (+acc) the (acc) beside the sea ([Adj] acc) cities (acc, nom|voc) he/she/it-ORDER FORTH-ed while being-???-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat)   Jewish ([Adj] gen) bodies (gen)   ninety bodies (nom|acc|voc) talent (gen)   not while being-ACCEPT-ed (nom) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) Almighty ruler of all (gen) while ABOUT-ing (acc) to-will-FULLY FOLLOW upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) penalty (acc)
2Mch:8:11 2Mch_8:11_1 2Mch_8:11_2 2Mch_8:11_3 2Mch_8:11_4 2Mch_8:11_5 2Mch_8:11_6 2Mch_8:11_7 2Mch_8:11_8 2Mch_8:11_9 2Mch_8:11_10 2Mch_8:11_11 2Mch_8:11_12 2Mch_8:11_13 2Mch_8:11_14 2Mch_8:11_15 2Mch_8:11_16 2Mch_8:11_17 2Mch_8:11_18 2Mch_8:11_19 2Mch_8:11_20 2Mch_8:11_21 2Mch_8:11_22 2Mch_8:11_23 2Mch_8:11_24 2Mch_8:11_25 2Mch_8:11_26 2Mch_8:11_27 2Mch_8:11_28
2Mch:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:12 τῷ δὲ Ιουδα προσέπεσεν περὶ τῆς τοῦ Νικάνορος ἐφόδου, καὶ μεταδόντος τοῖς σὺν αὐτῷ τὴν παρουσίαν τοῦ στρατοπέδου
2Mch:8:12 Now when word was brought unto Judas of Nicanor's coming, and he had imparted unto those that were with him that the army was at hand, (2 Maccabees 8:12 Brenton)
2Mch:8:12 Wiadomość o wyruszeniu Nikanora dotarła do Judy. Gdy zaś on swoim żołnierzom podał wiadomość o zbliżaniu się wojska, (2 Mch 8:12 BT_4)
2Mch:8:12 τῷ δὲ Ιουδα προσέπεσεν περὶ τῆς τοῦ Νικάνορος ἐφόδου, καὶ μεταδόντος τοῖς σὺν αὐτῷ τὴν παρουσίαν τοῦ στρατοπέδου
2Mch:8:12 ὁ ἡ τό δέ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ   καί μετα·δίδωμι (ath. μετα+διδ(ο)-/ath. μετα+διδ(ω)-, -, μετα+δω·κ- or 2nd ath. μετα+δ(ο)-/ath. μετα+δ(ω)-, -, -, -) ὁ ἡ τό σύν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παρ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό στρατό·πεδον, -ου, τό
2Mch:8:12 zaś Judasz/Juda By powalić/spadek {jesień} przedtem Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Nikanor I też, nawet, mianowicie By udzielać/przyznania udział {akcję} z Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo Przychodzenie,/Adwent obecność, zjawienie się {wygląd}, obsługa, istota, własność, wkład; będąca fizycznie teraźniejszość {prezent} ??: Przez OFr. od L. praesentia 'będącego pod ręką', od praeesse; przychodzenie, Adwent; Ev.Matt.24.27 Wojskowy obóz
2Mch:8:12 tO=| de\ *iouda prose/pesen peri\ tE=s tou= *nika/noros e)fo/dou, kai\ metado/ntos toi=s su\n au)tO=| tE\n parousi/an tou= stratope/dou
2Mch:8:12 tO de iuda prosepesen peri tEs tu nikanoros efodu, kai metadontos tois syn autO tEn parusian tu stratopedu
2Mch:8:12 RA_DSM x N1T_DSM VAI_AAI3S P RA_GSF RA_GSM N3R_GSM N2_GSF C VO_AAPGSM RA_DPM P RD_DSM RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N2N_GSN
2Mch:8:12 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Judas/Judah to prostrate/fall before about (+acc,+gen) the the Nicanor ć and also, even, namely to impart/grant a share of the together with/including (+dat) he/she/it/same the coming,/Advent presence, appearance, attendance, substance, property, contribution; being physically present ΜΕ: via OFr. from L. praesentia ‘being at hand’, from praeesse; coming, Advent; Ev.Matt.24.27 the military camp
2Mch:8:12 the (dat) Yet Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-PROSTRATE/FALL-ed-BEFORE about (+acc,+gen) the (gen) the (gen) Nicanor (gen)   and upon IMPART/GRANT-ing-A-SHARE-OF (gen) the (dat) together with/including (+dat) him/it/same (dat) the (acc) coming,/Advent (acc) the (gen) military camp (gen)
2Mch:8:12 2Mch_8:12_1 2Mch_8:12_2 2Mch_8:12_3 2Mch_8:12_4 2Mch_8:12_5 2Mch_8:12_6 2Mch_8:12_7 2Mch_8:12_8 2Mch_8:12_9 2Mch_8:12_10 2Mch_8:12_11 2Mch_8:12_12 2Mch_8:12_13 2Mch_8:12_14 2Mch_8:12_15 2Mch_8:12_16 2Mch_8:12_17 2Mch_8:12_18
2Mch:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:13 οἱ δειλανδροῦντες καὶ ἀπιστοῦντες τὴν τοῦ θεοῦ δίκην διεδίδρασκον ἑαυτοὺς καὶ ἐξετόπιζον.
2Mch:8:13 They that were fearful, and distrusted the justice of God, fled, and conveyed themselves away. (2 Maccabees 8:13 Brenton)
2Mch:8:13 małoduszni i ci, którzy nie ufali Bożej sprawiedliwości, rozbiegli się i sami opuścili to miejsce. (2 Mch 8:13 BT_4)
2Mch:8:13 οἱ δειλανδροῦντες καὶ ἀπιστοῦντες τὴν τοῦ θεοῦ δίκην διεδίδρασκον ἑαυτοὺς καὶ ἐξετόπιζον.
2Mch:8:13 ὁ ἡ τό   καί ἀ·πιστέω (απιστ(ε)-, -, απιστη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δίκη, -ης, ἡ   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί  
2Mch:8:13 I też, nawet, mianowicie By nie wierzyć/bądź niewierny Bóg  Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie
2Mch:8:13 oi( deilandrou=ntes kai\ a)pistou=ntes tE\n tou= Teou= di/kEn diedi/draskon e(autou\s kai\ e)Xeto/piDZon.
2Mch:8:13 hoi deilandruntes kai apistuntes tEn tu Teu dikEn diedidraskon heautus kai eXetopiDZon.
2Mch:8:13 RA_NPM V2_PAPNPM C V2_PAPNPM RA_ASF RA_GSM N2_GSM N1_ASF V1I_IAI3P RD_APM C V1I_IAI3P
2Mch:8:13 the ć and also, even, namely to disbelieve/be unfaithful the the god [see theology] penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing ć self /our-/your-/themselves and also, even, namely ć
2Mch:8:13 the (nom)   and while DISBELIEVE/BE-ing-UNFAITHFUL (nom|voc) the (acc) the (gen) god (gen) penalty (acc)   selves (acc) and  
2Mch:8:13 2Mch_8:13_1 2Mch_8:13_2 2Mch_8:13_3 2Mch_8:13_4 2Mch_8:13_5 2Mch_8:13_6 2Mch_8:13_7 2Mch_8:13_8 2Mch_8:13_9 2Mch_8:13_10 2Mch_8:13_11 2Mch_8:13_12
2Mch:8:13 x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:14 οἱ δὲ τὰ περιλελειμμένα πάντα ἐπώλουν, ὁμοῦ δὲ τὸν κύριον ἠξίουν ῥύσασθαι τοὺς ὑπὸ τοῦ δυσσεβοῦς Νικάνορος πρὶν συντυχεῖν πεπραμένους·
2Mch:8:14 Others sold all that they had left, and withal besought the Lord to deliver them, sold by the wicked Nicanor before they met together: (2 Maccabees 8:14 Brenton)
2Mch:8:14 Inni zaś sprzedali wszystko, a jednocześnie błagali Pana, aby sprzedanych już przed bitwą, wyratował od bezbożnego Nikanora, (2 Mch 8:14 BT_4)
2Mch:8:14 οἱ δὲ τὰ περιλελειμμένα πάντα ἐπώλουν, ὁμοῦ δὲ τὸν κύριον ἠξίουν ῥύσασθαι τοὺς ὑπὸ τοῦ δυσσεβοῦς Νικάνορος πρὶν συντυχεῖν πεπραμένους·
2Mch:8:14 ὁ ἡ τό δέ ὁ ἡ τό περι·λείπομαι (περι+λειπ-, -, -, -, περι+λελειπ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -) ὁμοῦ δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό   Νικάνωρ, -ορος, ὁ πρίν συν·τυγχάνω (-, -, 2nd συν+τυχ-, -, -, -) πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-)
2Mch:8:14 zaś Do pozostałości Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By sprzedawać się Razem zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uważać godny By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nikanor Wcześniejszy By spotykać się By sprzedawać się
2Mch:8:14 oi( de\ ta\ perileleimme/na pa/nta e)pO/loun, o(mou= de\ to\n ku/rion E)Xi/oun r(u/sasTai tou\s u(po\ tou= dussebou=s *nika/noros pri\n suntuCHei=n peprame/nous·
2Mch:8:14 hoi de ta perileleimmena panta epOlun, homu de ton kyrion EXiun rysasTai tus hypo tu dyssebus nikanoros prin syntyCHein pepramenus·
2Mch:8:14 RA_NPM x RA_APN VP_XMPAPN A3_APN V2I_IAI3P D x RA_ASM N2_ASM V4I_IAI3P VA_AMN RA_APM P RA_GSM A3H_GSM N3R_GSM D VB_AAN VM_XMPAPM
2Mch:8:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to leftovers every all, each, every, the whole of to sell together δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deem worthy to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć Nicanor prior to meet to sell
2Mch:8:14 the (nom) Yet the (nom|acc) having-been-???-ed (nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) I-was-SELL-ing, they-were-SELL-ing together Yet the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-was-DEEM-ing-WORTHY, they-were-DEEM-ing-WORTHY to-be-DELIVER-ed the (acc) under (+acc), by (+gen) the (gen)   Nicanor (gen) prior to-MEET having-been-SELL-ed (acc)
2Mch:8:14 2Mch_8:14_1 2Mch_8:14_2 2Mch_8:14_3 2Mch_8:14_4 2Mch_8:14_5 2Mch_8:14_6 2Mch_8:14_7 2Mch_8:14_8 2Mch_8:14_9 2Mch_8:14_10 2Mch_8:14_11 2Mch_8:14_12 2Mch_8:14_13 2Mch_8:14_14 2Mch_8:14_15 2Mch_8:14_16 2Mch_8:14_17 2Mch_8:14_18 2Mch_8:14_19 2Mch_8:14_20
2Mch:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:15 καὶ εἰ μὴ δι’ αὐτούς, ἀλλὰ διὰ τὰς πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν διαθήκας καὶ ἕνεκα τῆς ἐπ’ αὐτοὺς ἐπικλήσεως τοῦ σεμνοῦ καὶ μεγαλοπρεποῦς ὀνόματος αὐτοῦ.
2Mch:8:15 And if not for their own sakes, yet for the covenants he had made with their fathers, and for his holy and glorious name's sake, by which they were called. (2 Maccabees 8:15 Brenton)
2Mch:8:15 jeżeli już nie ze względu na nich samych, to ze względu na przymierza zawarte z ich ojcami i ze względu na wzniosłe i pełne majestatu Jego imię, wzywane nad nimi. (2 Mch 8:15 BT_4)
2Mch:8:15 καὶ εἰ μὴ δι’ αὐτούς, ἀλλὰ διὰ τὰς πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν διαθήκας καὶ ἕνεκα τῆς ἐπ’ αὐτοὺς ἐπικλήσεως τοῦ σεμνοῦ καὶ μεγαλοπρεποῦς ὀνόματος αὐτοῦ.
2Mch:8:15 καί εἰ μή διά αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά διά ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ καί ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό σεμνός -ή -όν καί μεγαλο·πρεπής -ές ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Mch:8:15 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Ale Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec On/ona/to/to samo Konwencja I też, nawet, mianowicie Z powodu dla, dla Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pełny szacunku I też, nawet, mianowicie  Stosowny wielki Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
2Mch:8:15 kai\ ei) mE\ di’ au)tou/s, a)lla\ dia\ ta\s pro\s tou\s pate/ras au)tO=n diaTE/kas kai\ e(/neka tE=s e)p’ au)tou\s e)piklE/seOs tou= semnou= kai\ megaloprepou=s o)no/matos au)tou=.
2Mch:8:15 kai ei mE di’ autus, alla dia tas pros tus pateras autOn diaTEkas kai heneka tEs ep’ autus epiklEseOs tu semnu kai megaloprepus onomatos autu.
2Mch:8:15 C C D P RD_APM C P RA_APF P RA_APM N3_APM RD_GPM N1_APF C P RA_GSF P RD_APM N3I_GSF RA_GSM A1_GSM C A3H_GSN N3M_GSN RD_GSM
2Mch:8:15 and also, even, namely if not because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same but because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the toward (+acc,+gen,+dat) the father he/she/it/same covenant and also, even, namely owing to for, for the sake of the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć the respectful and also, even, namely  becoming great name with regard to he/she/it/same
2Mch:8:15 and if not because of (+acc), through (+gen) them/same (acc) but because of (+acc), through (+gen) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) fathers (acc) them/same (gen) covenants (acc) and owing to the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)   the (gen) respectful ([Adj] gen) and becoming great ([Adj] gen) name (gen) him/it/same (gen)
2Mch:8:15 2Mch_8:15_1 2Mch_8:15_2 2Mch_8:15_3 2Mch_8:15_4 2Mch_8:15_5 2Mch_8:15_6 2Mch_8:15_7 2Mch_8:15_8 2Mch_8:15_9 2Mch_8:15_10 2Mch_8:15_11 2Mch_8:15_12 2Mch_8:15_13 2Mch_8:15_14 2Mch_8:15_15 2Mch_8:15_16 2Mch_8:15_17 2Mch_8:15_18 2Mch_8:15_19 2Mch_8:15_20 2Mch_8:15_21 2Mch_8:15_22 2Mch_8:15_23 2Mch_8:15_24 2Mch_8:15_25
2Mch:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:16 συναγαγὼν δὲ ὁ Μακκαβαῖος τοὺς περὶ αὐτὸν ὄντας ἀριθμὸν ἑξακισχιλίους παρεκάλει μὴ καταπλαγῆναι τοῖς πολεμίοις μηδὲ εὐλαβεῖσθαι τὴν τῶν ἀδίκως παραγινομένων ἐπ’ αὐτοὺς ἐθνῶν πολυπλήθειαν, ἀγωνίσασθαι δὲ γενναίως
2Mch:8:16 So Maccabeus called his men together unto the number of six thousand, and exhorted them not to be stricken with terror of the enemy, nor to fear the great multitude of the heathen, who came wrongly against them; but to fight manfully, (2 Maccabees 8:16 Brenton)
2Mch:8:16 Machabeusz zebrał swoich żołnierzy w liczbie sześciu tysięcy i upomniał ich, aby nie przerażali się na widok nieprzyjaciół i aby nie bali się wielkiej liczby pogańskich żołnierzy, którzy niesłusznie przeciwko nim występują, ale aby walczyli mężnie, (2 Mch 8:16 BT_4)
2Mch:8:16 συναγαγὼν δὲ Μακκαβαῖος τοὺς περὶ αὐτὸν ὄντας ἀριθμὸν ἑξακισχιλίους παρεκάλει μὴ καταπλαγῆναι τοῖς πολεμίοις μηδὲ εὐλαβεῖσθαι τὴν τῶν ἀδίκως παραγινομένων ἐπ’ αὐτοὺς ἐθνῶν πολυπλήθειαν, ἀγωνίσασθαι δὲ γενναίως
2Mch:8:16 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ   παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) μή   ὁ ἡ τό   μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀ·δίκως παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   ἀγωνίζομαι (αγωνιζ-, -, αγωνι·σ-, -, ηγωνισ-, -) δέ  
2Mch:8:16 By zbierać się razem zaś Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Nie µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Niesłusznie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] By walczyć Jeszcze  
2Mch:8:16 sunagagO\n de\ o( *makkabai=os tou\s peri\ au)to\n o)/ntas a)riTmo\n e(XakisCHili/ous pareka/lei mE\ kataplagE=nai toi=s polemi/ois mEde\ eu)labei=sTai tE\n tO=n a)di/kOs paraginome/nOn e)p’ au)tou\s e)TnO=n poluplE/Teian, a)gOni/sasTai de\ gennai/Os
2Mch:8:16 synagagOn de ho makkabaios tus peri auton ontas ariTmon heXakisCHilius parekalei mE kataplagEnai tois polemiois mEde eulabeisTai tEn tOn adikOs paraginomenOn ep’ autus eTnOn polyplETeian, agOnisasTai de gennaiOs
2Mch:8:16 VB_AAPNSM x RA_NSM N2_NSM RA_APM P RD_ASM V9_PAPAPM N2_ASM A1A_APM V2I_IAI3S D VD_APN RA_DPM A1A_DPM C V2_PMN RA_ASF RA_GPM D V1_PMPGPM P RD_APM N3E_GPN N1A_ASF VA_AMN x D
2Mch:8:16 to gather together δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć the about (+acc,+gen) he/she/it/same to be number [see arithmetic] ć to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with not ć the ć μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) the the unjustly to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same nation [see ethnic] ć to struggle Yet  
2Mch:8:16 upon GATHER TOGETHER-ing (nom) Yet the (nom)   the (acc) about (+acc,+gen) him/it/same (acc) while being (acc) number (acc)   he/she/it-was-PETITION-ing not   the (dat)   neither/nor; Mede (voc) to-be-being-BEWARE-ed the (acc) the (gen) unjustly while being-COME-ed-INTO-BEING (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) nations (gen)   to-be-STRUGGLE-ed Yet  
2Mch:8:16 2Mch_8:16_1 2Mch_8:16_2 2Mch_8:16_3 2Mch_8:16_4 2Mch_8:16_5 2Mch_8:16_6 2Mch_8:16_7 2Mch_8:16_8 2Mch_8:16_9 2Mch_8:16_10 2Mch_8:16_11 2Mch_8:16_12 2Mch_8:16_13 2Mch_8:16_14 2Mch_8:16_15 2Mch_8:16_16 2Mch_8:16_17 2Mch_8:16_18 2Mch_8:16_19 2Mch_8:16_20 2Mch_8:16_21 2Mch_8:16_22 2Mch_8:16_23 2Mch_8:16_24 2Mch_8:16_25 2Mch_8:16_26 2Mch_8:16_27 2Mch_8:16_28
2Mch:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:17 πρὸ ὀφθαλμῶν λαβόντας τὴν ἀνόμως εἰς τὸν ἅγιον τόπον συντετελεσμένην ὑπ’ αὐτῶν ὕβριν καὶ τὸν τῆς ἐμπεπαιγμένης πόλεως αἰκισμόν, ἔτι δὲ τὴν τῆς προγονικῆς πολιτείας κατάλυσιν.
2Mch:8:17 And to set before their eyes the injury that they had unjustly done to the holy place, and the cruel handling of the city, whereof they made a mockery, and also the taking away of the government of their forefathers: (2 Maccabees 8:17 Brenton)
2Mch:8:17 mając przed oczyma sprzeczne z wszelkim prawem dokonane zbezczeszczenie wobec świętego miejsca i poniewieranie wyszydzonym miastem, a ponadto jeszcze całkowite zniesienie obyczajów odziedziczonych po przodkach. (2 Mch 8:17 BT_4)
2Mch:8:17 πρὸ ὀφθαλμῶν λαβόντας τὴν ἀνόμως εἰς τὸν ἅγιον τόπον συντετελεσμένην ὑπ’ αὐτῶν ὕβριν καὶ τὸν τῆς ἐμπεπαιγμένης πόλεως αἰκισμόν, ἔτι δὲ τὴν τῆς προγονικῆς πολιτείας κατάλυσιν.
2Mch:8:17 πρό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νόμως εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) τόπος, -ου, ὁ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό ὕβρις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) πόλις, -εως, ἡ   ἔτι δέ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   πολιτεία, -ας, ἡ  
2Mch:8:17 Przedtem (+informacja) Oko By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Na zewnątrz prawa Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Miejsce By uzupełniać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pycha I też, nawet, mianowicie By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij Miasto Jeszcze/jeszcze zaś Administracja państwowa
2Mch:8:17 pro\ o)fTalmO=n labo/ntas tE\n a)no/mOs ei)s to\n a(/gion to/pon suntetelesme/nEn u(p’ au)tO=n u(/brin kai\ to\n tE=s e)mpepaigme/nEs po/leOs ai)kismo/n, e)/ti de\ tE\n tE=s progonikE=s politei/as kata/lusin.
2Mch:8:17 pro ofTalmOn labontas tEn anomOs eis ton hagion topon syntetelesmenEn hyp’ autOn hybrin kai ton tEs empepaigmenEs poleOs aikismon, eti de tEn tEs progonikEs politeias katalysin.
2Mch:8:17 P N2_GPM VB_AAPAPM RA_ASF D P RA_ASM A1A_ASM N2_ASM VM_XMPASF P RD_GPM N3I_ASF C RA_ASM RA_GSF V1_PMPGSF N3I_GSF A1_ASM D x RA_ASF RA_GSF A1_GSF N1A_GSF N3I_ASF
2Mch:8:17 before (+gen) eye to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the outside the law into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) place to complete under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same hubris and also, even, namely the the to mock in sport deride, jeer city ć yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the the ć polity ć
2Mch:8:17 before (+gen) eyes (gen) upon TAKE HOLD OF-ing (acc) the (acc) outside the law into (+acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) place (acc) having-been-COMPLETE-ed (acc) under (+acc), by (+gen) them/same (gen) hubris (acc) and the (acc) the (gen) having-been-MOCK IN SPORT-ed- (gen) city (gen)   yet/still Yet the (acc) the (gen)   polity (gen), polities (acc)  
2Mch:8:17 2Mch_8:17_1 2Mch_8:17_2 2Mch_8:17_3 2Mch_8:17_4 2Mch_8:17_5 2Mch_8:17_6 2Mch_8:17_7 2Mch_8:17_8 2Mch_8:17_9 2Mch_8:17_10 2Mch_8:17_11 2Mch_8:17_12 2Mch_8:17_13 2Mch_8:17_14 2Mch_8:17_15 2Mch_8:17_16 2Mch_8:17_17 2Mch_8:17_18 2Mch_8:17_19 2Mch_8:17_20 2Mch_8:17_21 2Mch_8:17_22 2Mch_8:17_23 2Mch_8:17_24 2Mch_8:17_25 2Mch_8:17_26
2Mch:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:18 οἱ μὲν γὰρ ὅπλοις πεποίθασιν ἅμα καὶ τόλμαις, ἔφησεν, ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τῷ παντοκράτορι θεῷ, δυναμένῳ καὶ τοὺς ἐρχομένους ἐφ’ ἡμᾶς καὶ τὸν ὅλον κόσμον ἑνὶ νεύματι καταβαλεῖν, πεποίθαμεν.
2Mch:8:18 For they, said he, trust in their weapons and boldness; but our confidence is in the Almighty who at a beck can cast down both them that come against us, and also all the world. (2 Maccabees 8:18 Brenton)
2Mch:8:18 «Oni ufność pokładają w broni, a także w śmiałości swojej - powiedział - my zaś ufamy wszechmocnemu Bogu, który może zarówno tych, którzy idą przeciw nam, jak i cały świat wywrócić jednym skinieniem». (2 Mch 8:18 BT_4)
2Mch:8:18 οἱ μὲν γὰρ ὅπλοις πεποίθασιν ἅμα καὶ τόλμαις, ἔφησεν, ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τῷ παντοκράτορι θεῷ, δυναμένῳ καὶ τοὺς ἐρχομένους ἐφ’ ἡμᾶς καὶ τὸν ὅλον κόσμον ἑνὶ νεύματι καταβαλεῖν, πεποίθαμεν.
2Mch:8:18 ὁ ἡ τό μέν γάρ ὅπλον, -ου, τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἅμα καί   φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐπί ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὅλος -η -ον κόσμος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
2Mch:8:18 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Narzędzie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie W tym samym czasie I też, nawet, mianowicie By mówić Ja zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  Do zdolnego I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Cały Świat (wieczny świat) materialne królestwo Jeden Do ??? By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
2Mch:8:18 oi( me\n ga\r o(/plois pepoi/Tasin a(/ma kai\ to/lmais, e)/fEsen, E(mei=s de\ e)pi\ tO=| pantokra/tori TeO=|, duname/nO| kai\ tou\s e)rCHome/nous e)f’ E(ma=s kai\ to\n o(/lon ko/smon e(ni\ neu/mati katabalei=n, pepoi/Tamen.
2Mch:8:18 hoi men gar hoplois pepoiTasin hama kai tolmais, efEsen, hEmeis de epi tO pantokratori TeO, dynamenO kai tus erCHomenus ef’ hEmas kai ton holon kosmon heni neumati katabalein, pepoiTamen.
2Mch:8:18 RA_NPM x x N2N_DPN VX_XAI3P D C N1S_DPF VAI_AAI3S RP_NP x P RA_DSM N3R_DSM N2_DSM V6_PMPDSM C RA_APM V1_PMPAPM P RP_AP C RA_ASM A1_ASM N2_ASM A3_DSN N3M_DSN VF2_FAN VX_XAI1P
2Mch:8:18 the indeed (yet, certainly, surely) for since, as implement to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence at the same time and also, even, namely ć to say I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Almighty ruler of all going before all god [see theology] to able and also, even, namely the to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely the whole world (secular world) material realm one ć to ??? to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
2Mch:8:18 the (nom) indeed for implements (dat) they-have-PERSUADE/CONVINCE-ed at the same time and   he/she/it-SAY-ed we (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) Almighty ruler of all (dat) god (dat) while being-ABLE-ed (dat) and the (acc) while being-COME-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and the (acc) whole (acc, nom|acc|voc) world (acc) one (dat)   to-will-???, to-??? we-have-PERSUADE/CONVINCE-ed
2Mch:8:18 2Mch_8:18_1 2Mch_8:18_2 2Mch_8:18_3 2Mch_8:18_4 2Mch_8:18_5 2Mch_8:18_6 2Mch_8:18_7 2Mch_8:18_8 2Mch_8:18_9 2Mch_8:18_10 2Mch_8:18_11 2Mch_8:18_12 2Mch_8:18_13 2Mch_8:18_14 2Mch_8:18_15 2Mch_8:18_16 2Mch_8:18_17 2Mch_8:18_18 2Mch_8:18_19 2Mch_8:18_20 2Mch_8:18_21 2Mch_8:18_22 2Mch_8:18_23 2Mch_8:18_24 2Mch_8:18_25 2Mch_8:18_26 2Mch_8:18_27 2Mch_8:18_28 2Mch_8:18_29
2Mch:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:19 προσαναλεξάμενος δὲ αὐτοῖς καὶ τὰς ἐπὶ τῶν προγόνων γενομένας ἀντιλήμψεις καὶ τὴν ἐπὶ Σενναχηριμ, ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδες ὡς ἀπώλοντο,
2Mch:8:19 Moreover, he recounted unto them what helps their forefathers had found, and how they were delivered, when under Sennacherib an hundred fourscore and five thousand perished. (2 Maccabees 8:19 Brenton)
2Mch:8:19 Wyliczył im także przykłady pomocy, jakiej doznali ich ojcowie, a w tym również zwycięstwo odniesione nad Sennacherybem, kiedy zginęło sto osiemdziesiąt pięć tysięcy; (2 Mch 8:19 BT_4)
2Mch:8:19 προσαναλεξάμενος δὲ αὐτοῖς καὶ τὰς ἐπὶ τῶν προγόνων γενομένας ἀντιλήμψεις καὶ τὴν ἐπὶ Σενναχηριμ, ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδες ὡς ἀπώλοντο,
2Mch:8:19   δέ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πρό·γονος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀντί·λη(μ)ψις, -εως, ἡ; ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐπί   ἑκατόν ὀγδοή·κοντα πέντε χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ὡς ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
2Mch:8:19 zaś On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przedni urodzony By stawać się stawaj się, zdarzaj się Odchylenie bliskie; by zbaczać bliski [anty biorą] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sto Osiemdziesiąt Pięć Kilo [jednostka tysiąc] Jak/jak By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
2Mch:8:19 prosanaleXa/menos de\ au)toi=s kai\ ta\s e)pi\ tO=n progo/nOn genome/nas a)ntilE/mPSeis kai\ tE\n e)pi\ *sennaCHErim, e(kato\n o)gdoE/konta pe/nte CHilia/des O(s a)pO/lonto,
2Mch:8:19 prosanaleXamenos de autois kai tas epi tOn progonOn genomenas antilEmPSeis kai tEn epi sennaCHErim, hekaton ogdoEkonta pente CHiliades hOs apOlonto,
2Mch:8:19 VA_AMPNSM x RD_DPM C RA_APF P RA_GPM N2_GPM VB_AMPAPF N3I_APF C RA_ASF P N_ASM M M M N3D_NPF C VBI_AMI3P
2Mch:8:19 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fore-born to become become, happen deflection toward; to deflect toward [anti-take] and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć hundred eighty five kilo [unit of one thousand] as/like to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
2Mch:8:19   Yet them/same (dat) and the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) fore-born ([Adj] gen) upon being-BECOME-ed (acc) deflections toward (acc, nom|voc); you(sg)-will-DEFLECT-TOWARD and the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   hundred eighty five kilos (nom|voc) as/like they-were-LOSE/DESTROY-ed
2Mch:8:19 2Mch_8:19_1 2Mch_8:19_2 2Mch_8:19_3 2Mch_8:19_4 2Mch_8:19_5 2Mch_8:19_6 2Mch_8:19_7 2Mch_8:19_8 2Mch_8:19_9 2Mch_8:19_10 2Mch_8:19_11 2Mch_8:19_12 2Mch_8:19_13 2Mch_8:19_14 2Mch_8:19_15 2Mch_8:19_16 2Mch_8:19_17 2Mch_8:19_18 2Mch_8:19_19 2Mch_8:19_20
2Mch:8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:20 καὶ τὴν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ τὴν πρὸς τοὺς Γαλάτας παράταξιν γενομένην, ὡς οἱ πάντες ἐπὶ τὴν χρείαν ἦλθον ὀκτακισχίλιοι σὺν Μακεδόσιν τετρακισχιλίοις, τῶν Μακεδόνων ἀπορουμένων οἱ ὀκτακισχίλιοι τὰς δώδεκα μυριάδας ἀπώλεσαν διὰ τὴν γινομένην αὐτοῖς ἀπ’ οὐρανοῦ βοήθειαν καὶ ὠφέλειαν πολλὴν ἔλαβον.
2Mch:8:20 And he told them of the battle that they had in Babylon with the Galatians, how they came but eight thousand in all to the business, with four thousand Macedonians, and that the Macedonians being perplexed, the eight thousand destroyed an hundred and twenty thousand because of the help that they had from heaven, and so received a great booty. (2 Maccabees 8:20 Brenton)
2Mch:8:20 a również co się stało w Babilonii w bitwie przeciwko Galatom: jak wszystkich do bitwy stanęło osiem tysięcy razem z czterema tysiącami Macedończyków, gdy zaś Macedończycy znaleźli się w trudnym położeniu, owe osiem tysięcy pobiło sto dwadzieścia tysięcy dzięki pomocy, którą otrzymali z Nieba, a nawet wzięli łupy z tak licznego wojska. (2 Mch 8:20 BT_4)
2Mch:8:20 καὶ τὴν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ τὴν πρὸς τοὺς Γαλάτας παράταξιν γενομένην, ὡς οἱ πάντες ἐπὶ τὴν χρείαν ἦλθον ὀκτακισχίλιοι σὺν Μακεδόσιν τετρακισχιλίοις, τῶν Μακεδόνων ἀπορουμένων οἱ ὀκτακισχίλιοι τὰς δώδεκα μυριάδας ἀπώλεσαν διὰ τὴν γινομένην αὐτοῖς ἀπ’ οὐρανοῦ βοήθειαν καὶ ὠφέλειαν πολλὴν ἔλαβον.
2Mch:8:20 καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό Γαλάτης, -ου, ὁ, voc. pl. Γαλάται   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπί ὁ ἡ τό χρεία, -ας, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   σύν Μακεδών, -όνος, ὁ τετρα·κισ·χίλιοι -αι -α ὁ ἡ τό Μακεδών, -όνος, ὁ ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δώ·δεκα/δεκα·δύο μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί βοήθεια, -ας, ἡ καί ὠφέλεια, -ας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
2Mch:8:20 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dotyczący Galacji [mieszkaniec Galacji] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Potrzebuje By przychodzić Razem z/włączając (+dat) Macedoński Cztery tysiące Macedoński Do ??? Dwanaście Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Pomagaj I też, nawet, mianowicie Korzyść Dużo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
2Mch:8:20 kai\ tE\n e)n tE=| *babulOni/a| tE\n pro\s tou\s *gala/tas para/taXin genome/nEn, O(s oi( pa/ntes e)pi\ tE\n CHrei/an E)=lTon o)ktakisCHi/lioi su\n *makedo/sin tetrakisCHili/ois, tO=n *makedo/nOn a)poroume/nOn oi( o)ktakisCHi/lioi ta\s dO/deka muria/das a)pO/lesan dia\ tE\n ginome/nEn au)toi=s a)p’ ou)ranou= boE/Teian kai\ O)fe/leian pollE\n e)/labon.
2Mch:8:20 kai tEn en tE babylOnia tEn pros tus galatas parataXin genomenEn, hOs hoi pantes epi tEn CHreian ElTon oktakisCHilioi syn makedosin tetrakisCHiliois, tOn makedonOn aporumenOn hoi oktakisCHilioi tas dOdeka myriadas apOlesan dia tEn ginomenEn autois ap’ uranu boETeian kai Ofeleian pollEn elabon.
2Mch:8:20 C RA_ASF P RA_DSF N1_DSF RA_ASF P RA_APM N_APM N3I_ASF VB_AMPASF C RA_NPM A3_NPM P RA_ASF N1A_ASF VBI_AAI3P N2_NPM P N3N_DPM A1A_DPM RA_GPM N3N_GPM V2_PMPGPM RA_NPM A1_NPM RA_APF M N3D_APF VAI_AAI3P P RA_ASF V1_PMPASF RD_DPM P N2_GSM N1A_ASF C N1A_ASF A1_ASF VBI_AAI3P
2Mch:8:20 and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the toward (+acc,+gen,+dat) the Galatian [inhabitant of Galatia] ć to become become, happen as/like the every all, each, every, the whole of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the need to come ć together with/including (+dat) Macedonian four thousand the Macedonian to ??? the ć the twelve myriad [unit of ten thousand] to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to become become, happen he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sky/heaven help and also, even, namely benefit much to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
2Mch:8:20 and the (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Galatians (acc)   upon being-BECOME-ed (acc) as/like the (nom) all (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) need (acc) I-COME-ed, they-COME-ed   together with/including (+dat) Macedonians (dat) four thousand (dat) the (gen) Macedonians (gen) while being-???-ed (gen) the (nom)   the (acc) twelve myriads (acc) they-LOSE/DESTROY-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) while being-BECOME-ed (acc) them/same (dat) away from (+gen) sky/heaven (gen) help (acc) and benefit (acc) much (acc) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed
2Mch:8:20 2Mch_8:20_1 2Mch_8:20_2 2Mch_8:20_3 2Mch_8:20_4 2Mch_8:20_5 2Mch_8:20_6 2Mch_8:20_7 2Mch_8:20_8 2Mch_8:20_9 2Mch_8:20_10 2Mch_8:20_11 2Mch_8:20_12 2Mch_8:20_13 2Mch_8:20_14 2Mch_8:20_15 2Mch_8:20_16 2Mch_8:20_17 2Mch_8:20_18 2Mch_8:20_19 2Mch_8:20_20 2Mch_8:20_21 2Mch_8:20_22 2Mch_8:20_23 2Mch_8:20_24 2Mch_8:20_25 2Mch_8:20_26 2Mch_8:20_27 2Mch_8:20_28 2Mch_8:20_29 2Mch_8:20_30 2Mch_8:20_31 2Mch_8:20_32 2Mch_8:20_33 2Mch_8:20_34 2Mch_8:20_35 2Mch_8:20_36 2Mch_8:20_37 2Mch_8:20_38 2Mch_8:20_39 2Mch_8:20_40 2Mch_8:20_41 2Mch_8:20_42
2Mch:8:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:21 ἐφ’ οἷς εὐθαρσεῖς αὐτοὺς παραστήσας καὶ ἑτοίμους ὑπὲρ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος ἀποθνῄσκειν τετραμερές τι τὸ στράτευμα ἐποίησεν.
2Mch:8:21 Thus when he had made them bold with these words, and ready to die for the law and the country, he divided his army into four parts; (2 Maccabees 8:21 Brenton)
2Mch:8:21 Kiedy ich napełnił odwagą i sprawił, że byli gotowi złożyć życie za prawa i ojczyznę, podzielił swoje wojsko na cztery części, (2 Mch 8:21 BT_4)
2Mch:8:21 ἐφ’ οἷς εὐθαρσεῖς αὐτοὺς παραστήσας καὶ ἑτοίμους ὑπὲρ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος ἀποθνῄσκειν τετραμερές τι τὸ στράτευμα ἐποίησεν.
2Mch:8:21 ἐπί ὅς ἥ ὅ   αὐτός αὐτή αὐτό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) καί ἕτοιμος -η -ον ὑπέρ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό στράτευμα[τ], -ατος, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Mch:8:21 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym I też, nawet, mianowicie Gotowy Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Prawo; pastwisko I też, nawet, mianowicie Ojczyzna By umierać Jakiś/jakikolwiek Żołnierska armia, wojska By czynić/rób
2Mch:8:21 e)f’ oi(=s eu)Tarsei=s au)tou\s parastE/sas kai\ e(toi/mous u(pe\r tO=n no/mOn kai\ tE=s patri/dos a)poTnE/|skein tetramere/s ti to\ stra/teuma e)poi/Esen.
2Mch:8:21 ef’ hois euTarseis autus parastEsas kai hetoimus hyper tOn nomOn kai tEs patridos apoTnEskein tetrameres ti to strateuma epoiEsen.
2Mch:8:21 P RR_DPM A3H_APM RD_APM VA_AAPNSM C A1_APM P RA_GPM N2_GPM C RA_GSF N3D_GSF V1_PAN A3H_APN RI_ASN RA_ASN N3M_ASN VAI_AAI3S
2Mch:8:21 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which ć he/she/it/same to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show and also, even, namely ready above (+acc), on behalf of (+gen) the law; pasturage and also, even, namely the fatherland to die ć some/any the soldier army, troops to do/make
2Mch:8:21 upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat)   them/same (acc) upon STand-ing-WITH/BESIDE (nom|voc) and ready ([Adj] acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) laws (gen); pasturages (gen) and the (gen) fatherland (gen) to-be-DIE-ing   some/any (nom|acc) the (nom|acc) soldier (nom|acc|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed
2Mch:8:21 2Mch_8:21_1 2Mch_8:21_2 2Mch_8:21_3 2Mch_8:21_4 2Mch_8:21_5 2Mch_8:21_6 2Mch_8:21_7 2Mch_8:21_8 2Mch_8:21_9 2Mch_8:21_10 2Mch_8:21_11 2Mch_8:21_12 2Mch_8:21_13 2Mch_8:21_14 2Mch_8:21_15 2Mch_8:21_16 2Mch_8:21_17 2Mch_8:21_18 2Mch_8:21_19
2Mch:8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:22 τάξας καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ προηγουμένους ἑκατέρας τάξεως, Σιμωνα καὶ Ιωσηπον καὶ Ιωναθην, ὑποτάξας ἑκάστῳ χιλίους πρὸς τοῖς πεντακοσίοις,
2Mch:8:22 And joined with himself his own brethren, leaders of each band, to wit Simon, and Joseph, and Jonathan, giving each one fifteen hundred men. (2 Maccabees 8:22 Brenton)
2Mch:8:22 na czele każdego oddziału postawił swoich braci: Szymona, Józefa i Jonatana, a każdemu z nich powierzył dowództwo nad tysiącem pięciuset ludźmi. (2 Mch 8:22 BT_4)
2Mch:8:22 τάξας καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ προηγουμένους ἑκατέρας τάξεως, Σιμωνα καὶ Ιωσηπον καὶ Ιωναθην, ὑποτάξας ἑκάστῳ χιλίους πρὸς τοῖς πεντακοσίοις,
2Mch:8:22 τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό προ·ηγέομαι (προ+ηγ(ε)-, -, προ+ηγη·σ-, -, -, -) ἑκάτερος -α -ον [LXX] τάξις, -εως, ἡ Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων καί   καί   ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ἕκαστος -η -ον χίλιοι -αι -α πρός ὁ ἡ τό πεντα·κόσιοι -αι -α
2Mch:8:22 By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo By woleć Każdy (dwu) Zamówienie {Rozkaz} Simon I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Każdy Tysiąc Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pięćset
2Mch:8:22 ta/Xas kai\ tou\s a)delfou\s au)tou= proEgoume/nous e(kate/ras ta/XeOs, *simOna kai\ *iOsEpon kai\ *iOnaTEn, u(pota/Xas e(ka/stO| CHili/ous pro\s toi=s pentakosi/ois,
2Mch:8:22 taXas kai tus adelfus autu proEgumenus hekateras taXeOs, simOna kai iOsEpon kai iOnaTEn, hypotaXas hekastO CHilius pros tois pentakosiois,
2Mch:8:22 VA_AAPNSM C RA_APM N2_APM RD_GSM V2_PMPAPM A1A_GSF N3I_GSF N3W_ASM C N2_ASM C N1T_ASM VA_AAPNSM A1_DSM A1A_APM P RA_DPM A1A_DPM
2Mch:8:22 to order category, grade, class, trim, orderliness and also, even, namely the brother he/she/it/same to prefer each (of two) order Simon and also, even, namely ć and also, even, namely ć to subordinate [like a soldier to a commander] each thousand toward (+acc,+gen,+dat) the five hundred
2Mch:8:22 upon ORDER-ing (nom|voc) and the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) while being-PREFER-ed (acc) each (of two) (gen), each (of two) (acc) order (gen) Simon (acc) and   and   upon SUBORDINATE-ing (nom|voc) each (of two) (dat) thousand (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) five hundred (dat)
2Mch:8:22 2Mch_8:22_1 2Mch_8:22_2 2Mch_8:22_3 2Mch_8:22_4 2Mch_8:22_5 2Mch_8:22_6 2Mch_8:22_7 2Mch_8:22_8 2Mch_8:22_9 2Mch_8:22_10 2Mch_8:22_11 2Mch_8:22_12 2Mch_8:22_13 2Mch_8:22_14 2Mch_8:22_15 2Mch_8:22_16 2Mch_8:22_17 2Mch_8:22_18 2Mch_8:22_19
2Mch:8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:23 ἔτι δὲ καὶ Ελεαζαρον, παραναγνοὺς τὴν ἱερὰν βίβλον καὶ δοὺς σύνθημα θεοῦ βοηθείας τῆς πρώτης σπείρας αὐτὸς προηγούμενος συνέβαλε τῷ Νικάνορι.
2Mch:8:23 Also he appointed Eleazar to read the holy book: and when he had given them this watchword, The help of God; himself leading the first band, (2 Maccabees 8:23 Brenton)
2Mch:8:23 Ezdraszowi jeszcze kazał odczytać świętą księgę i dał hasło: «Z Bożą pomocą!» Sam objął dowództwo nad pierwszym oddziałem i uderzył na Nikanora. (2 Mch 8:23 BT_4)
2Mch:8:23 ἔτι δὲ καὶ Ελεαζαρον, παραναγνοὺς τὴν ἱερὰν βίβλον καὶ δοὺς σύνθημα θεοῦ βοηθείας τῆς πρώτης σπείρας αὐτὸς προηγούμενος συνέβαλε τῷ Νικάνορι.
2Mch:8:23 ἔτι δέ καί   παρ·ανα·γινώσκω [LXX] (-, -, 2nd ath. παρανα+γν(ω)-/ath. παρανα+γν(ο)-, -, -, παρανα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   θεός, -οῦ, ὁ βοήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον σπεῖρα, -ης, ἡ; σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό προ·ηγέομαι (προ+ηγ(ε)-, -, προ+ηγη·σ-, -, -, -) συμ·βάλλω (συν+βαλλ-, -, 2nd συν+βαλ-, συν+βεβλη·κ-, συν+βεβλη-, συν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ
2Mch:8:23 Jeszcze/jeszcze zaś I też, nawet, mianowicie Do ??? Święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Książka I też, nawet, mianowicie By dawać Bóg  Pomagaj Po pierwsze ???; by siać On/ona/to/to samo By woleć By zbiegać się razem bądź współpracownikiem, współpracuj, przyczyniaj się do Nikanor
2Mch:8:23 e)/ti de\ kai\ *eleaDZaron, paranagnou\s tE\n i(era\n bi/blon kai\ dou\s su/nTEma Teou= boETei/as tE=s prO/tEs spei/ras au)to\s proEgou/menos sune/bale tO=| *nika/nori.
2Mch:8:23 eti de kai eleaDZaron, paranagnus tEn hieran biblon kai dus synTEma Teu boETeias tEs prOtEs speiras autos proEgumenos synebale tO nikanori.
2Mch:8:23 D x C N2_ASM VZ_AAPNSM RA_ASF A1A_ASF N2_ASF C VO_AAPNSM N3M_ASN N2_GSM N1A_GSF RA_GSF A1_GSFS N1A_GSF RD_NSM V2_PMPNSM VBI_AAI3S RA_DSM N3R_DSM
2Mch:8:23 yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć to ??? the sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ book and also, even, namely to give ć god [see theology] help the first ???; to sow he/she/it/same to prefer to concur together contribute, cooperate, conduce to the Nicanor
2Mch:8:23 yet/still Yet and   upon ???-ing (nom|voc) the (acc) sacred ([Adj] acc) book (acc) and upon GIVE-ing (nom|voc)   god (gen) help (gen), helps (acc) the (gen) first (gen) ???s (acc); upon SOW-ing (nom|voc) he/it/same (nom) while being-PREFER-ed (nom) he/she/it-CONCUR TOGETHER-ed the (dat) Nicanor (dat)
2Mch:8:23 2Mch_8:23_1 2Mch_8:23_2 2Mch_8:23_3 2Mch_8:23_4 2Mch_8:23_5 2Mch_8:23_6 2Mch_8:23_7 2Mch_8:23_8 2Mch_8:23_9 2Mch_8:23_10 2Mch_8:23_11 2Mch_8:23_12 2Mch_8:23_13 2Mch_8:23_14 2Mch_8:23_15 2Mch_8:23_16 2Mch_8:23_17 2Mch_8:23_18 2Mch_8:23_19 2Mch_8:23_20 2Mch_8:23_21
2Mch:8:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:24 γενομένου δὲ αὐτοῖς τοῦ παντοκράτορος συμμάχου κατέσφαξαν τῶν πολεμίων ὑπὲρ τοὺς ἐνακισχιλίους, τραυματίας δὲ καὶ τοῖς μέλεσιν ἀναπείρους τὸ πλεῖον μέρος τῆς τοῦ Νικάνορος στρατιᾶς ἐποίησαν, πάντας δὲ φυγεῖν ἠνάγκασαν.
2Mch:8:24 And by the help of the Almighty they slew above nine thousand of their enemies, and wounded and maimed the most part of Nicanor's host, and so put all to flight; (2 Maccabees 8:24 Brenton)
2Mch:8:24 Ponieważ zaś Wszechmocny był ich sprzymierzeńcem, zabili ponad dziewięć tysięcy żołnierzy, ranili zaś i okaleczyli większą część wojska Nikanora, wszystkich zaś zmusili do ucieczki, (2 Mch 8:24 BT_4)
2Mch:8:24 γενομένου δὲ αὐτοῖς τοῦ παντοκράτορος συμμάχου κατέσφαξαν τῶν πολεμίων ὑπὲρ τοὺς ἐνακισχιλίους, τραυματίας δὲ καὶ τοῖς μέλεσιν ἀναπείρους τὸ πλεῖον μέρος τῆς τοῦ Νικάνορος στρατιᾶς ἐποίησαν, πάντας δὲ φυγεῖν ἠνάγκασαν.
2Mch:8:24 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ   κατα·σφάζω (κατα+σφαζ-, κατα+σφαξ-, κατα+σφαξ-, -, -, κατα+σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ὑπέρ ὁ ἡ τό     δέ καί ὁ ἡ τό μέλο·ς, -ους, τό ἀνά·πειρος v.l. -πηρος -ον ὁ ἡ τό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-)
2Mch:8:24 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś On/ona/to/to samo Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Do ??? Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) zaś I też, nawet, mianowicie Członek Kaleki Więcej Części/kawałka okolice Nikanor Armia By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś By uciekać By zmuszać
2Mch:8:24 genome/nou de\ au)toi=s tou= pantokra/toros summa/CHou kate/sfaXan tO=n polemi/On u(pe\r tou\s e)nakisCHili/ous, traumati/as de\ kai\ toi=s me/lesin a)napei/rous to\ plei=on me/ros tE=s tou= *nika/noros stratia=s e)poi/Esan, pa/ntas de\ fugei=n E)na/gkasan.
2Mch:8:24 genomenu de autois tu pantokratoros symmaCHu katesfaXan tOn polemiOn hyper tus enakisCHilius, traumatias de kai tois melesin anapeirus to pleion meros tEs tu nikanoros stratias epoiEsan, pantas de fygein Enankasan.
2Mch:8:24 VB_AMPGSM x RD_DPM RA_GSM N3R_GSM V1_PMD2S VAI_AAI3P RA_GPM A1A_GPM P RA_APM A1A_APM N1T_NSM x C RA_DPN N3E_DPN A1B_APM RA_ASN A3C_ASN N3E_ASN RA_GSF RA_GSM N3R_GSM N1A_GSF VAI_AAI3P A3_APM x VB_AAN VAI_AAI3P
2Mch:8:24 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the Almighty ruler of all going before all ć to ??? the ć above (+acc), on behalf of (+gen) the ć ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the member crippled the more part/piece regions the the Nicanor army to do/make every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to flee to compel
2Mch:8:24 upon being-BECOME-ed (gen) Yet them/same (dat) the (gen) Almighty ruler of all (gen)   they-???-ed the (gen)   above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc)     Yet and the (dat) members (dat) crippled ([Adj] acc) the (nom|acc) more (nom|acc|voc, voc) part/piece (nom|acc|voc) the (gen) the (gen) Nicanor (gen) army (gen), armies (acc) they-DO/MAKE-ed all (acc) Yet to-FLEE they-COMPEL-ed
2Mch:8:24 2Mch_8:24_1 2Mch_8:24_2 2Mch_8:24_3 2Mch_8:24_4 2Mch_8:24_5 2Mch_8:24_6 2Mch_8:24_7 2Mch_8:24_8 2Mch_8:24_9 2Mch_8:24_10 2Mch_8:24_11 2Mch_8:24_12 2Mch_8:24_13 2Mch_8:24_14 2Mch_8:24_15 2Mch_8:24_16 2Mch_8:24_17 2Mch_8:24_18 2Mch_8:24_19 2Mch_8:24_20 2Mch_8:24_21 2Mch_8:24_22 2Mch_8:24_23 2Mch_8:24_24 2Mch_8:24_25 2Mch_8:24_26 2Mch_8:24_27 2Mch_8:24_28 2Mch_8:24_29 2Mch_8:24_30
2Mch:8:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:25 τὰ δὲ χρήματα τῶν παραγεγονότων ἐπὶ τὸν ἀγορασμὸν αὐτῶν ἔλαβον· συνδιώξαντες δὲ αὐτοὺς ἐφ’ ἱκανὸν ἀνέλυσαν ὑπὸ τῆς ὥρας συγκλειόμενοι·
2Mch:8:25 And took their money that came to buy them, and pursued them far: but lacking time they returned: (2 Maccabees 8:25 Brenton)
2Mch:8:25 a pieniądze tych, którzy przybyli, aby ich kupić, wpadły w ich ręce. Ścigali ich potem dość daleko. Zaprzestali jednak ze względu na późną godzinę. (2 Mch 8:25 BT_4)
2Mch:8:25 τὰ δὲ χρήματα τῶν παραγεγονότων ἐπὶ τὸν ἀγορασμὸν αὐτῶν ἔλαβον· συνδιώξαντες δὲ αὐτοὺς ἐφ’ ἱκανὸν ἀνέλυσαν ὑπὸ τῆς ὥρας συγκλειόμενοι·
2Mch:8:25 ὁ ἡ τό δέ χρῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἱκανός -ή -όν ἀνα·λύω (ανα+λυ-, -, ανα+λυ·σ-, ανα+λελυ·κ-, -, ανα+λυ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-)
2Mch:8:25 zaś Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć zaś On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obszerny By odłączać/przerwę wolny [zobacz analizuj: Do deconstruct albo rozkładaj się (by identyfikować) części od całego] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Godzina By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony}
2Mch:8:25 ta\ de\ CHrE/mata tO=n paragegono/tOn e)pi\ to\n a)gorasmo\n au)tO=n e)/labon· sundiO/Xantes de\ au)tou\s e)f’ i(kano\n a)ne/lusan u(po\ tE=s O(/ras sugkleio/menoi·
2Mch:8:25 ta de CHrEmata tOn paragegonotOn epi ton agorasmon autOn elabon· syndiOXantes de autus ef’ hikanon anelysan hypo tEs hOras synkleiomenoi·
2Mch:8:25 RA_APN x N3M_APN RA_GPM VX_XAPGPM P RA_ASM N2_ASM RD_GPM VBI_AAI3P VA_AAPNPM x RD_APM P A1_ASM VAI_AAI3P P RA_GSF N1A_GSF V1_PMPNPM
2Mch:8:25 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] means (wealth, necessities, {time related, expose?}) the to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ample to detach/break free [see analyze: to deconstruct or decompose (in order to identify) the parts from a whole] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the hour to lump together shut with, turn off, close down, cover over
2Mch:8:25 the (nom|acc) Yet meanses (nom|acc|voc) the (gen) having COME-ed-INTO-BEING (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   them/same (gen) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed   Yet them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-DETACH/BREAK-ed-FREE under (+acc), by (+gen) the (gen) hour (gen), hours (acc) while being-CLOSED-ed (nom|voc)
2Mch:8:25 2Mch_8:25_1 2Mch_8:25_2 2Mch_8:25_3 2Mch_8:25_4 2Mch_8:25_5 2Mch_8:25_6 2Mch_8:25_7 2Mch_8:25_8 2Mch_8:25_9 2Mch_8:25_10 2Mch_8:25_11 2Mch_8:25_12 2Mch_8:25_13 2Mch_8:25_14 2Mch_8:25_15 2Mch_8:25_16 2Mch_8:25_17 2Mch_8:25_18 2Mch_8:25_19 2Mch_8:25_20
2Mch:8:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:26 ἦν γὰρ ἡ πρὸ τοῦ σαββάτου, δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐμακροτόνησαν κατατρέχοντες αὐτούς.
2Mch:8:26 For it was the day before the sabbath, and therefore they would no longer pursue them. (2 Maccabees 8:26 Brenton)
2Mch:8:26 Był to bowiem dzień przed szabatem i dlatego nie mogli biec za nimi zbyt daleko. (2 Mch 8:26 BT_4)
2Mch:8:26 ἦν γὰρ πρὸ τοῦ σαββάτου, δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐμακροτόνησαν κατατρέχοντες αὐτούς.
2Mch:8:26 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό πρό ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό διά ὅς ἥ ὅ αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   κατα·τρέχω (κατα+τρεχ-, -, 2nd κατα+δραμ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Mch:8:26 By być Dla odtąd, jak Przedtem (+informacja) Szabas Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Podstawa; podstawowy ??? Przed przydechem mocnym By wyczerpywać się On/ona/to/to samo
2Mch:8:26 E)=n ga\r E( pro\ tou= sabba/tou, di’ E(\n ai)ti/an ou)k e)makroto/nEsan katatre/CHontes au)tou/s.
2Mch:8:26 En gar hE pro tu sabbatu, di’ hEn aitian uk emakrotonEsan katatreCHontes autus.
2Mch:8:26 V9_IAI3S x RA_NSF P RA_GSN N2N_GSN P RR_ASF N1A_ASF D VAI_AAI3P V1_PAPNPM RD_APM
2Mch:8:26 to be for since, as the before (+gen) the sabbath because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which basis; basic οὐχ before rough breathing ć to run down he/she/it/same
2Mch:8:26 he/she/it-was for the (nom) before (+gen) the (gen) sabbath (gen) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (acc) basis (acc); basic ([Adj] acc) not   while RUN-ing-DOWN (nom|voc) them/same (acc)
2Mch:8:26 2Mch_8:26_1 2Mch_8:26_2 2Mch_8:26_3 2Mch_8:26_4 2Mch_8:26_5 2Mch_8:26_6 2Mch_8:26_7 2Mch_8:26_8 2Mch_8:26_9 2Mch_8:26_10 2Mch_8:26_11 2Mch_8:26_12 2Mch_8:26_13
2Mch:8:26 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:27 ὁπλολογήσαντες δὲ αὐτοὺς καὶ τὰ σκῦλα ἐκδύσαντες τῶν πολεμίων περὶ τὸ σάββατον ἐγίνοντο περισσῶς εὐλογοῦντες καὶ ἐξομολογούμενοι τῷ κυρίῳ τῷ διασώσαντι εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀρχὴν ἐλέους τάξαντος αὐτοῖς.
2Mch:8:27 So when they had gathered their armour together, and spoiled their enemies, they occupied themselves about the sabbath, yielding exceeding praise and thanks to the Lord, who had preserved them unto that day, which was the beginning of mercy distilling upon them. (2 Maccabees 8:27 Brenton)
2Mch:8:27 Kiedy broń została zgromadzona, a łupy wrogom zabrane, oddali się odpoczynkowi szabatowemu, bardziej niż zwykle przy tym błogosławili i wychwalali Pana, który ich wybawił, wyznaczając dla nich na ten dzień początek swojego zmiłowania. (2 Mch 8:27 BT_4)
2Mch:8:27 ὁπλολογήσαντες δὲ αὐτοὺς καὶ τὰ σκῦλα ἐκδύσαντες τῶν πολεμίων περὶ τὸ σάββατον ἐγίνοντο περισσῶς εὐλογοῦντες καὶ ἐξομολογούμενοι τῷ κυρίῳ τῷ διασώσαντι εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀρχὴν ἐλέους τάξαντος αὐτοῖς.
2Mch:8:27   δέ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   περί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) περισσῶς εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀρχή, -ῆς, ἡ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Mch:8:27 zaś On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Łup By rozbierać się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Szabas By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wszystko bardziej By błogosławić I też, nawet, mianowicie By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do chronionego Do (+przyspieszenie) Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Początek Litość By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład On/ona/to/to samo
2Mch:8:27 o(plologE/santes de\ au)tou\s kai\ ta\ sku=la e)kdu/santes tO=n polemi/On peri\ to\ sa/bbaton e)gi/nonto perissO=s eu)logou=ntes kai\ e)Xomologou/menoi tO=| kuri/O| tO=| diasO/santi ei)s tE\n E(me/ran tau/tEn, a)rCHE\n e)le/ous ta/Xantos au)toi=s.
2Mch:8:27 hoplologEsantes de autus kai ta skyla ekdysantes tOn polemiOn peri to sabbaton eginonto perissOs euloguntes kai eXomologumenoi tO kyriO tO diasOsanti eis tEn hEmeran tautEn, arCHEn eleus taXantos autois.
2Mch:8:27 VA_AAPNPM x RD_APM C RA_APN N2N_APN VA_AAPNPM RA_GPM A1A_GPM P RA_ASN N2N_ASN V1I_IMI3P D V2_PAPNPM C V2_PMPNPM RA_DSM N2_DSM RA_DSM VA_AAPDSM P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF N1_ASF N3E_GSN VA_AAPGSM RD_DPM
2Mch:8:27 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same and also, even, namely the spoil to undress the ć about (+acc,+gen) the sabbath to become become, happen all the more to bless and also, even, namely to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to preserved into (+acc) the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] beginning mercy to order category, grade, class, trim, orderliness he/she/it/same
2Mch:8:27   Yet them/same (acc) and the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) upon UNDRESS-ing (nom|voc) the (gen)   about (+acc,+gen) the (nom|acc) sabbath (nom|acc|voc) they-were-being-BECOME-ed all the more while BLESS-ing (nom|voc) and while being-CONFESS-ed (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) upon PRESERVED-ing (dat) into (+acc) the (acc) day (acc) this (acc) beginning (acc) mercy (gen), mercies (acc) upon ORDER-ing (gen) them/same (dat)
2Mch:8:27 2Mch_8:27_1 2Mch_8:27_2 2Mch_8:27_3 2Mch_8:27_4 2Mch_8:27_5 2Mch_8:27_6 2Mch_8:27_7 2Mch_8:27_8 2Mch_8:27_9 2Mch_8:27_10 2Mch_8:27_11 2Mch_8:27_12 2Mch_8:27_13 2Mch_8:27_14 2Mch_8:27_15 2Mch_8:27_16 2Mch_8:27_17 2Mch_8:27_18 2Mch_8:27_19 2Mch_8:27_20 2Mch_8:27_21 2Mch_8:27_22 2Mch_8:27_23 2Mch_8:27_24 2Mch_8:27_25 2Mch_8:27_26 2Mch_8:27_27 2Mch_8:27_28 2Mch_8:27_29
2Mch:8:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:28 μετὰ δὲ τὸ σάββατον τοῖς ᾐκισμένοις καὶ ταῖς χήραις καὶ ὀρφανοῖς μερίσαντες ἀπὸ τῶν σκύλων τὰ λοιπὰ αὐτοὶ καὶ τὰ παιδία διεμερίσαντο.
2Mch:8:28 And after the sabbath, when they had given part of the spoils to the maimed, and the widows, and orphans, the residue they divided among themselves and their servants. (2 Maccabees 8:28 Brenton)
2Mch:8:28 Po szabacie część łupów rozdzielono pomiędzy poszkodowanych, wdowy i sieroty, resztą zaś, sami się podzielili i ich dzieci. (2 Mch 8:28 BT_4)
2Mch:8:28 μετὰ δὲ τὸ σάββατον τοῖς ᾐκισμένοις καὶ ταῖς χήραις καὶ ὀρφανοῖς μερίσαντες ἀπὸ τῶν σκύλων τὰ λοιπὰ αὐτοὶ καὶ τὰ παιδία διεμερίσαντο.
2Mch:8:28 μετά δέ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ὁ ἡ τό αἰκίζω [LXX] (αικιζ-, -, αικι·σ-, -, ῃκισ-, αικισ·θ-) καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ καί ὀρφανός -ή -όν μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-)
2Mch:8:28 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś Szabas By torturować I też, nawet, mianowicie Wdowa I też, nawet, mianowicie Osierocony By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łup Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko By dzielić się
2Mch:8:28 meta\ de\ to\ sa/bbaton toi=s E)|kisme/nois kai\ tai=s CHE/rais kai\ o)rfanoi=s meri/santes a)po\ tO=n sku/lOn ta\ loipa\ au)toi\ kai\ ta\ paidi/a diemeri/santo.
2Mch:8:28 meta de to sabbaton tois Ekismenois kai tais CHErais kai orfanois merisantes apo tOn skylOn ta loipa autoi kai ta paidia diemerisanto.
2Mch:8:28 P x RA_ASN N2N_ASN RA_DPM VT_XMPDPM C RA_DPF N1A_DPF C A1_DPM VA_AAPNPM P RA_GPN N2N_GPN RA_APN A1_APN RD_NPM C RA_APN N2N_APN VAI_AMI3P
2Mch:8:28 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the sabbath the to torture and also, even, namely the widow and also, even, namely orphaned to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the spoil the remaining well then, sο, now, the rest he/she/it/same and also, even, namely the child to divide
2Mch:8:28 after (+acc), with (+gen) Yet the (nom|acc) sabbath (nom|acc|voc) the (dat) having-been-???-ed (dat) and the (dat) widows (dat) and orphaned ([Adj] dat) upon DIVIDE-ing (nom|voc) away from (+gen) the (gen) spoils (gen) the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) they/same (nom) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) they-were-DIVIDE-ed
2Mch:8:28 2Mch_8:28_1 2Mch_8:28_2 2Mch_8:28_3 2Mch_8:28_4 2Mch_8:28_5 2Mch_8:28_6 2Mch_8:28_7 2Mch_8:28_8 2Mch_8:28_9 2Mch_8:28_10 2Mch_8:28_11 2Mch_8:28_12 2Mch_8:28_13 2Mch_8:28_14 2Mch_8:28_15 2Mch_8:28_16 2Mch_8:28_17 2Mch_8:28_18 2Mch_8:28_19 2Mch_8:28_20 2Mch_8:28_21 2Mch_8:28_22
2Mch:8:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:29 ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι καὶ κοινὴν ἱκετείαν ποιησάμενοι τὸν ἐλεήμονα κύριον ἠξίουν εἰς τέλος καταλλαγῆναι τοῖς αὑτοῦ δούλοις.
2Mch:8:29 When this was done, and they had made a common supplication, they besought the merciful Lord to be reconciled with his servants for ever. (2 Maccabees 8:29 Brenton)
2Mch:8:29 Gdy zaś tego dokonali, urządzili wspólne modlitwy i błagali miłosiernego Boga, ażeby swoim sługom dał się przejednać do końca. (2 Mch 8:29 BT_4)
2Mch:8:29 ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι καὶ κοινὴν ἱκετείαν ποιησάμενοι τὸν ἐλεήμονα κύριον ἠξίουν εἰς τέλος καταλλαγῆναι τοῖς αὑτοῦ δούλοις.
2Mch:8:29 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ   καί κοινός -ή -όν   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό κατ·αλλάσσω (κατ+αλλασσ-, -, κατ+αλλαξ-, -, -, κατ+αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-)
2Mch:8:29 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś I też, nawet, mianowicie Wspólny/wulgarny By czynić/rób Miłosierny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uważać godny Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) By godzić zmianę od wrogości do przyjaźni; pieniędzy: By zamieniać Samo /nasz /twój /siebie Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić
2Mch:8:29 tau=ta de\ diapraXa/menoi kai\ koinE\n i(ketei/an poiEsa/menoi to\n e)leE/mona ku/rion E)Xi/oun ei)s te/los katallagE=nai toi=s au(tou= dou/lois.
2Mch:8:29 tauta de diapraXamenoi kai koinEn hiketeian poiEsamenoi ton eleEmona kyrion EXiun eis telos katallagEnai tois hautu dulois.
2Mch:8:29 RD_APN x VA_AMPNPM C A1_ASF N1A_ASF VA_AMPNPM RA_ASM A3N_ASM N2_ASM V4I_IAI3P P N3E_ASN VB_AAN RA_DPM RD_GSM N2_DPM
2Mch:8:29 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely common/vulgar ć to do/make the merciful lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deem worthy into (+acc) end (event, consummation) to Reconcile change from enmity to friendship; of money: to exchange the self /our-/your-/themselves slave; servile; to enslave
2Mch:8:29 these (nom|acc) Yet   and common/vulgar ([Adj] acc)   upon being-DO/MAKE-ed (nom|voc) the (acc) merciful ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-was-DEEM-ing-WORTHY, they-were-DEEM-ing-WORTHY into (+acc) end (nom|acc|voc) to-be-RECONCILE-ed the (dat) self (gen) slaves (dat); servile ([Adj] dat); you(sg)-are-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-happen-to-be-ENSLAVE-ing (opt)
2Mch:8:29 2Mch_8:29_1 2Mch_8:29_2 2Mch_8:29_3 2Mch_8:29_4 2Mch_8:29_5 2Mch_8:29_6 2Mch_8:29_7 2Mch_8:29_8 2Mch_8:29_9 2Mch_8:29_10 2Mch_8:29_11 2Mch_8:29_12 2Mch_8:29_13 2Mch_8:29_14 2Mch_8:29_15 2Mch_8:29_16 2Mch_8:29_17
2Mch:8:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:8:30 καὶ τοῖς περὶ Τιμόθεον καὶ Βακχίδην συνερίσαντες ὑπὲρ τοὺς δισμυρίους αὐτῶν ἀνεῖλον καὶ ὀχυρωμάτων ὑψηλῶν εὖ μάλα ἐγκρατεῖς ἐγένοντο καὶ λάφυρα πλείονα ἐμερίσαντο ἰσομοίρους αὑτοῖς καὶ τοῖς ᾐκισμένοις καὶ ὀρφανοῖς καὶ χήραις, ἔτι δὲ καὶ πρεσβυτέροις ποιήσαντες.
2Mch:8:30 Moreover of those that were with Timotheus and Bacchides, who fought against them, they slew above twenty thousand, and very easily got high and strong holds, and divided among themselves many spoils more, and made the maimed, orphans, widows, yea, and the aged also, equal in spoils with themselves. (2 Maccabees 8:30 Brenton)
2Mch:8:30 W walce z żołnierzami Tymoteusza i Bakchidesa zabili ponad dwadzieścia tysięcy i opanowali nadzwyczaj wysokie twierdze. Bardzo wielkie łupy podzielili na równe części, dla siebie, dla poszkodowanych, sierot, wdów, a nadto jeszcze dla starców. (2 Mch 8:30 BT_4)
2Mch:8:30 Καὶ τοῖς περὶ Τιμόθεον καὶ Βακχίδην συνερίσαντες ὑπὲρ τοὺς δισμυρίους αὐτῶν ἀνεῖλον καὶ ὀχυρωμάτων ὑψηλῶν εὖ μάλα ἐγκρατεῖς ἐγένοντο καὶ λάφυρα πλείονα ἐμερίσαντο ἰσομοίρους αὑτοῖς καὶ τοῖς ᾐκισμένοις καὶ ὀρφανοῖς καὶ χήραις, ἔτι δὲ καὶ πρεσβυτέροις ποιήσαντες.
2Mch:8:30 καί ὁ ἡ τό περί Τιμό·θεος, -ου, ὁ καί     ὑπέρ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) καί ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό ὑψηλός -ή -όν εὖ   ἐγ·κρατής -ές γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί   πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-)   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό αἰκίζω [LXX] (αικιζ-, -, αικι·σ-, -, ῃκισ-, αικισ·θ-) καί ὀρφανός -ή -όν καί χήρα, -ας, ἡ ἔτι δέ καί πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-