2Mch:7:1 Συνέβη δὲ καὶ ἑπτὰ ἀδελφοὺς μετὰ τῆς μητρὸς συλλημφθέντας ἀναγκάζεσθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀπὸ τῶν ἀθεμίτων ὑείων κρεῶν ἐφάπτεσθαι μάστιξιν καὶ νευραῖς αἰκιζομένους.
2Mch:7:1 It came to pass also, that seven brethren with their mother were taken, and compelled by the king against the law to taste swine's flesh, and were tormented with scourges and whips. (2 Maccabees 7:1 Brenton)
2Mch:7:1 Siedmiu braci razem z matką również zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. (2 Mch 7:1 BT_4)
2Mch:7:1 Συνέβη δὲ καὶ ἑπτὰ ἀδελφοὺς μετὰ τῆς μητρὸς συλλημφθέντας ἀναγκάζεσθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀπὸ τῶν ἀθεμίτων ὑείων κρεῶν ἐφάπτεσθαι μάστιξιν καὶ νευραῖς αἰκιζομένους.
2Mch:7:1 συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) δέ καί ἑπτά ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί μετά ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·θέμιτος -ον   κρέας, κρέως, τό   μάστιξ, -ιγος, ἡ καί νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] αἰκίζω [LXX] (αικιζ-, -, αικι·σ-, -, ῃκισ-, αικισ·θ-)
2Mch:7:1 By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się zaś I też, nawet, mianowicie Siedem Brat Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Matka Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj By zmuszać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zakazywany Mięso Smagająca/nieszczęścia/choroba I też, nawet, mianowicie Cięciwa By torturować
2Mch:7:1 *sune/bE de\ kai\ e(pta\ a)delfou\s meta\ tE=s mEtro\s sullEmfTe/ntas a)nagka/DZesTai u(po\ tou= basile/Os a)po\ tO=n a)Temi/tOn u(ei/On kreO=n e)fa/ptesTai ma/stiXin kai\ neurai=s ai)kiDZome/nous.
2Mch:7:1 synebE de kai hepta adelfus meta tEs mEtros syllEmfTentas anankaDZesTai hypo tu basileOs apo tOn aTemitOn hyeiOn kreOn efaptesTai mastiXin kai neurais aikiDZomenus.
2Mch:7:1 VZI_AAI3S x C M N2_APM P RA_GSF N3_GSF VC_APPAPM V1_PMN P RA_GSM N3V_GSM P RA_GPM A1B_GPM A1_GPN N3_GPN V1_PMN N3G_DPF C N1A_DSF V1_PMPAPM
2Mch:7:1 to happen pass off, occur, fortune, come about δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely seven brother after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the mother to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture to compel under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the king from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the forbidden ć meat ć scourging/affliction/malady and also, even, namely bowstring to torture
2Mch:7:1 he/she/it-HAPPEN-ed Yet and seven brothers (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) mother (gen) upon being-SEIZING-ed (acc) to-be-being-COMPEL-ed under (+acc), by (+gen) the (gen) king (gen) away from (+gen) the (gen) forbidden ([Adj] gen)   meats (gen)   scourgings/afflictions/maladies (dat) and bowstrings (dat) while being-???-ed (acc)
2Mch:7:1 2Mch_7:1_1 2Mch_7:1_2 2Mch_7:1_3 2Mch_7:1_4 2Mch_7:1_5 2Mch_7:1_6 2Mch_7:1_7 2Mch_7:1_8 2Mch_7:1_9 2Mch_7:1_10 2Mch_7:1_11 2Mch_7:1_12 2Mch_7:1_13 2Mch_7:1_14 2Mch_7:1_15 2Mch_7:1_16 2Mch_7:1_17 2Mch_7:1_18 2Mch_7:1_19 2Mch_7:1_20 2Mch_7:1_21 2Mch_7:1_22 2Mch_7:1_23
2Mch:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:2 εἷς δὲ αὐτῶν γενόμενος προήγορος οὕτως ἔφη Τί μέλλεις ἐρωτᾶν καὶ μανθάνειν ἡμῶν; ἕτοιμοι γὰρ ἀποθνῄσκειν ἐσμὲν ἢ παραβαίνειν τοὺς πατρίους νόμους.
2Mch:7:2 But one of them that spake first said thus, What wouldest thou ask or learn of us? we are ready to die, rather than to transgress the laws of our fathers. (2 Maccabees 7:2 Brenton)
2Mch:7:2 Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa». (2 Mch 7:2 BT_4)
2Mch:7:2 εἷς δὲ αὐτῶν γενόμενος προήγορος οὕτως ἔφη Τί μέλλεις ἐρωτᾶν καὶ μανθάνειν ἡμῶν; ἕτοιμοι γὰρ ἀποθνῄσκειν ἐσμὲν παραβαίνειν τοὺς πατρίους νόμους.
2Mch:7:2 εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός δέ αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   οὕτως/οὕτω φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) καί μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕτοιμος -η -ον γάρ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἤ[1] παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   νόμος, -ου, ὁ
2Mch:7:2 Jeden zaś On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mieć dookoła być przeznaczony By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają I też, nawet, mianowicie By uczyć się Ja Gotowy Dla odtąd, jak By umierać By być Albo By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Prawo
2Mch:7:2 ei(=s de\ au)tO=n geno/menos proE/goros ou(/tOs e)/fE *ti/ me/lleis e)rOta=n kai\ manTa/nein E(mO=n; e(/toimoi ga\r a)poTnE/|skein e)sme\n E)\ parabai/nein tou\s patri/ous no/mous.
2Mch:7:2 heis de autOn genomenos proEgoros hutOs efE ti melleis erOtan kai manTanein hEmOn; hetoimoi gar apoTnEskein esmen E parabainein tus patrius nomus.
2Mch:7:2 M_NSM x RD_GPM VB_AMPNSM N2_NSM D V6I_IAI3S RI_NSN V1_PAI2S V3_PAN C V1_PAN RP_GP A1_NPM x V1_PAN V9_PAI1P C V1_PAN RA_APM A1A_APM N2_APM
2Mch:7:2 one δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to become become, happen ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to am about to be destined to ask interrogate, question inquire,query, quest and also, even, namely to learn I ready for since, as to die to be or to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the ć law
2Mch:7:2 one (nom) Yet them/same (gen) upon being-BECOME-ed (nom)   thusly/like this he/she/it-was-SAY-ing who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-ABOUT-ing to-be-ASK-ing and to-be-LEARN-ing us (gen) ready ([Adj] nom|voc) for to-be-DIE-ing we-are or to-be-TRANSGRESS-ing the (acc)   laws (acc)
2Mch:7:2 2Mch_7:2_1 2Mch_7:2_2 2Mch_7:2_3 2Mch_7:2_4 2Mch_7:2_5 2Mch_7:2_6 2Mch_7:2_7 2Mch_7:2_8 2Mch_7:2_9 2Mch_7:2_10 2Mch_7:2_11 2Mch_7:2_12 2Mch_7:2_13 2Mch_7:2_14 2Mch_7:2_15 2Mch_7:2_16 2Mch_7:2_17 2Mch_7:2_18 2Mch_7:2_19 2Mch_7:2_20 2Mch_7:2_21 2Mch_7:2_22
2Mch:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:3 ἔκθυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεὺς προσέταξεν τήγανα καὶ λέβητας ἐκπυροῦν.
2Mch:7:3 Then the king, being in a rage, commanded pans and caldrons to be made hot: (2 Maccabees 7:3 Brenton)
2Mch:7:3 Rozgniewał się na to król i kazał rozpalić patelnie i kotły. (2 Mch 7:3 BT_4)
2Mch:7:3 ἔκθυμος δὲ γενόμενος βασιλεὺς προσέταξεν τήγανα καὶ λέβητας ἐκπυροῦν.
2Mch:7:3   δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-)   καί    
2Mch:7:3 zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Król By dawać dyrektywę I też, nawet, mianowicie
2Mch:7:3 e)/kTumos de\ geno/menos o( basileu\s prose/taXen tE/gana kai\ le/bEtas e)kpurou=n.
2Mch:7:3 ekTymos de genomenos ho basileus prosetaXen tEgana kai lebEtas ekpyrun.
2Mch:7:3 A1B_NSM x VB_AMPNSM RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S N2N_APN C N3T_APM V4_PAN
2Mch:7:3 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen the king to give a directive ć and also, even, namely ć ć
2Mch:7:3   Yet upon being-BECOME-ed (nom) the (nom) king (nom) he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE   and    
2Mch:7:3 2Mch_7:3_1 2Mch_7:3_2 2Mch_7:3_3 2Mch_7:3_4 2Mch_7:3_5 2Mch_7:3_6 2Mch_7:3_7 2Mch_7:3_8 2Mch_7:3_9 2Mch_7:3_10
2Mch:7:3 x x x x x x x x x x
2Mch:7:4 τῶν δὲ παραχρῆμα ἐκπυρωθέντων τὸν γενόμενον αὐτῶν προήγορον προσέταξεν γλωσσοτομεῖν καὶ περισκυθίσαντας ἀκρωτηριάζειν τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν καὶ τῆς μητρὸς συνορώντων.
2Mch:7:4 Which forthwith being heated, he commanded to cut out the tongue of him that spake first, and to cut off the utmost parts of his body, the rest of his brethren and his mother looking on. (2 Maccabees 7:4 Brenton)
2Mch:7:4 Skoro tylko się rozpaliły, rozkazał temu, który przemawiał w imieniu wszystkich, obciąć język, ściągnąć skórę z głowy i obciąć końce członków, na oczach innych braci i matki. (2 Mch 7:4 BT_4)
2Mch:7:4 τῶν δὲ παραχρῆμα ἐκπυρωθέντων τὸν γενόμενον αὐτῶν προήγορον προσέταξεν γλωσσοτομεῖν καὶ περισκυθίσαντας ἀκρωτηριάζειν τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν καὶ τῆς μητρὸς συνορώντων.
2Mch:7:4 ὁ ἡ τό δέ παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως)   ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-)   καί     ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -)
2Mch:7:4 zaś Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo By dawać dyrektywę I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Brat; siostra I też, nawet, mianowicie Matka Do ???
2Mch:7:4 tO=n de\ paraCHrE=ma e)kpurOTe/ntOn to\n geno/menon au)tO=n proE/goron prose/taXen glOssotomei=n kai\ periskuTi/santas a)krOtEria/DZein tO=n loipO=n a)delfO=n kai\ tE=s mEtro\s sunorO/ntOn.
2Mch:7:4 tOn de paraCHrEma ekpyrOTentOn ton genomenon autOn proEgoron prosetaXen glOssotomein kai periskyTisantas akrOtEriaDZein tOn loipOn adelfOn kai tEs mEtros synorOntOn.
2Mch:7:4 RA_GPM x D VC_APPGPM RA_ASM VB_AMPASM RD_GPM N2_NSM VAI_AAI3S V2_PAN C VA_AAPAPM V1_PAN RA_GPM A1_GPM N2_GPM C RA_GSF N3_GSF V3_PAPGPM
2Mch:7:4 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] forthwith immediate, the present, at the moment ć the to become become, happen he/she/it/same ć to give a directive ć and also, even, namely ć ć the remaining well then, sο, now, the rest brother; sister and also, even, namely the mother to ???
2Mch:7:4 the (gen) Yet forthwith   the (acc) upon being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) them/same (gen)   he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE   and     the (gen) remaining ([Adj] gen) brothers (gen); sisters (gen) and the (gen) mother (gen) let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen)
2Mch:7:4 2Mch_7:4_1 2Mch_7:4_2 2Mch_7:4_3 2Mch_7:4_4 2Mch_7:4_5 2Mch_7:4_6 2Mch_7:4_7 2Mch_7:4_8 2Mch_7:4_9 2Mch_7:4_10 2Mch_7:4_11 2Mch_7:4_12 2Mch_7:4_13 2Mch_7:4_14 2Mch_7:4_15 2Mch_7:4_16 2Mch_7:4_17 2Mch_7:4_18 2Mch_7:4_19 2Mch_7:4_20
2Mch:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:5 ἄχρηστον δὲ αὐτὸν τοῖς ὅλοις γενόμενον ἐκέλευσεν τῇ πυρᾷ προσάγειν ἔμπνουν καὶ τηγανίζειν. τῆς δὲ ἀτμίδος ἐφ’ ἱκανὸν διαδιδούσης τοῦ τηγάνου ἀλλήλους παρεκάλουν σὺν τῇ μητρὶ γενναίως τελευτᾶν λέγοντες οὕτως
2Mch:7:5 Now when he was thus maimed in all his members, he commanded him being yet alive to be brought to the fire, and to be fried in the pan: and as the vapour of the pan was for a good space dispersed, they exhorted one another with the mother to die manfully, saying thus, (2 Maccabees 7:5 Brenton)
2Mch:7:5 Gdy był on już całkiem bezwładny, rozkazał go sprowadzić do ognia, bo jeszcze oddychał, i smażyć na patelni. Gdy zaś swąd z patelni szeroko się rozchodził, pozostali bracia wzajemnie razem z matką napominali się, aby mężnie złożyć życie. Mówili w ten sposób: (2 Mch 7:5 BT_4)
2Mch:7:5 ἄχρηστον δὲ αὐτὸν τοῖς ὅλοις γενόμενον ἐκέλευσεν τῇ πυρᾷ προσάγειν ἔμπνουν καὶ τηγανίζειν. τῆς δὲ ἀτμίδος ἐφ’ ἱκανὸν διαδιδούσης τοῦ τηγάνου ἀλλήλους παρεκάλουν σὺν τῇ μητρὶ γενναίως τελευτᾶν λέγοντες οὕτως
2Mch:7:5 ἄ·χρηστος -ον δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὅλος -η -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) ὁ ἡ τό πυρά, -ᾶς, ἡ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-)   καί   ὁ ἡ τό δέ ἀτμί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπί ἱκανός -ή -όν δια·δίδωμι (ath. δια+διδ(ο)-/ath. δια+διδ(ω)-, δια+δω·σ-, δια+δω·κ- or 2nd ath. δια+δ(ο)-/ath. δια+δ(ω)-, -, -, δια+δο·θ-) ὁ ἡ τό   ἀλλήλων (gen. pl.) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) σύν ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ   τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω
2Mch:7:5 Bezużyteczny zaś On/ona/to/to samo Cały By stawać się stawaj się, zdarzaj się By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. Ogień By prowadzić bliski I też, nawet, mianowicie zaś Para [zobacz atmosferę] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obszerny By rozdzielać Jeden inny By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Razem z/włączając (+dat) Matka By kończyć się By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
2Mch:7:5 a)/CHrEston de\ au)to\n toi=s o(/lois geno/menon e)ke/leusen tE=| pura=| prosa/gein e)/mpnoun kai\ tEgani/DZein. tE=s de\ a)tmi/dos e)f’ i(kano\n diadidou/sEs tou= tEga/nou a)llE/lous pareka/loun su\n tE=| mEtri\ gennai/Os teleuta=n le/gontes ou(/tOs
2Mch:7:5 aCHrEston de auton tois holois genomenon ekeleusen tE pyra prosagein empnun kai tEganiDZein. tEs de atmidos ef’ hikanon diadidusEs tu tEganu allElus parekalun syn tE mEtri gennaiOs teleutan legontes hutOs
2Mch:7:5 A1B_ASM x RD_ASM RA_DPM A1_DPM VB_AMPASM VAI_AAI3S RA_DSF N1A_DSF V1_PAN A1B_ASN C V1_PAN RA_GSF x N3D_GSF P A1_ASM V8_PAPGSF RA_GSN N2N_GSN RD_APM V2I_IAI3P P RA_DSF N3_DSF D V3_PAN V1_PAPNPM D
2Mch:7:5 useless δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the whole to become become, happen to command i.e., urge on by word. the fire to lead toward ć and also, even, namely ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] vapor [see atmosphere] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ample to distribute the ć one another to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with together with/including (+dat) the mother ć to end to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
2Mch:7:5 useless ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet him/it/same (acc) the (dat) whole (dat) upon being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-COMMand-ed the (dat) fire (dat) to-be-LEAD-ing-TOWARD   and   the (gen) Yet vapor (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) while DISTRIBUTE-ing (gen) the (gen)   one another (acc) I-was-PETITION-ing, they-were-PETITION-ing together with/including (+dat) the (dat) mother (dat)   to-be-END-ing while SAY/TELL-ing (nom|voc) thusly/like this
2Mch:7:5 2Mch_7:5_1 2Mch_7:5_2 2Mch_7:5_3 2Mch_7:5_4 2Mch_7:5_5 2Mch_7:5_6 2Mch_7:5_7 2Mch_7:5_8 2Mch_7:5_9 2Mch_7:5_10 2Mch_7:5_11 2Mch_7:5_12 2Mch_7:5_13 2Mch_7:5_14 2Mch_7:5_15 2Mch_7:5_16 2Mch_7:5_17 2Mch_7:5_18 2Mch_7:5_19 2Mch_7:5_20 2Mch_7:5_21 2Mch_7:5_22 2Mch_7:5_23 2Mch_7:5_24 2Mch_7:5_25 2Mch_7:5_26 2Mch_7:5_27 2Mch_7:5_28 2Mch_7:5_29 2Mch_7:5_30
2Mch:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:6 Ὁ κύριος ὁ θεὸς ἐφορᾷ καὶ ταῖς ἀληθείαις ἐφ’ ἡμῖν παρακαλεῖται, καθάπερ διὰ τῆς κατὰ πρόσωπον ἀντιμαρτυρούσης ᾠδῆς διεσάφησεν Μωϋσῆς λέγων καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρακληθήσεται.
2Mch:7:6 The Lord God looketh upon us, and in truth hath comfort in us, as Moses in his song, which witnessed to their faces, declared, saying, And he shall be comforted in his servants. (2 Maccabees 7:6 Brenton)
2Mch:7:6 «Pan Bóg widzi i naprawdę ma litość nad nami, zgodnie z tym, co Mojżesz przepowiedział w pieśni, która wyraźnie o tym świadczy w tych słowach: Będzie miał litość nad swymi sługami». (2 Mch 7:6 BT_4)
2Mch:7:6 κύριος θεὸς ἐφορᾷ καὶ ταῖς ἀληθείαις ἐφ’ ἡμῖν παρακαλεῖται, καθάπερ διὰ τῆς κατὰ πρόσωπον ἀντιμαρτυρούσης ᾠδῆς διεσάφησεν Μωϋσῆς λέγων Καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρακληθήσεται.
2Mch:7:6 ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) καθάπερ διά ὁ ἡ τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό   ᾠδή, -ῆς, ἡ δια·σαφέω (δια+σαφ(ε)-, -, δια+σαφη·σ-, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
2Mch:7:6 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By wyglądać na I też, nawet, mianowicie PRAWDA Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Nawet jak Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Oda By udzielać wyjaśnienia jasno oświadczaj, jasno Mojżesz By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
2Mch:7:6 *(o ku/rios o( Teo\s e)fora=| kai\ tai=s a)lETei/ais e)f’ E(mi=n parakalei=tai, kaTa/per dia\ tE=s kata\ pro/sOpon a)ntimarturou/sEs O)|dE=s diesa/fEsen *mou+sE=s le/gOn *kai\ e)pi\ toi=s dou/lois au)tou= paraklETE/setai.
2Mch:7:6 o kyrios ho Teos efora kai tais alETeiais ef’ hEmin parakaleitai, kaTaper dia tEs kata prosOpon antimartyrusEs OdEs diesafEsen mo+ysEs legOn kai epi tois dulois autu paraklETEsetai.
2Mch:7:6 RD_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM N1A_DSF C RA_DPF N1A_DPF P RP_DP V2_PMI3S D P RA_GSF P N2N_ASN V2_PAPGSF N1_GSF VAI_AAI3S N1M_NSM V1_PAPNSM C P RA_DPM N2_DPM RD_GSM VC_FPI3S
2Mch:7:6 the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to look upon and also, even, namely the truth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with even as because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face ć ode to explain clearly declare, plainly Moses to say/tell and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slave; servile; to enslave he/she/it/same to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
2Mch:7:6 the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) he/she/it-is-LOOK-ing-UPON, you(sg)-are-being-LOOK-ed-UPON, you(sg)-are-being-LOOK-ed-UPON (classical), he/she/it-should-be-LOOK-ing-UPON, you(sg)-should-be-being-LOOK-ed-UPON and the (dat) truths (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (dat) he/she/it-is-being-PETITION-ed even as because of (+acc), through (+gen) the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc)   ode (gen) he/she/it-EXPLAIN-ed Moses (nom) while SAY/TELL-ing (nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) slaves (dat); servile ([Adj] dat); you(sg)-are-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-happen-to-be-ENSLAVE-ing (opt) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-PETITION-ed
2Mch:7:6 2Mch_7:6_1 2Mch_7:6_2 2Mch_7:6_3 2Mch_7:6_4 2Mch_7:6_5 2Mch_7:6_6 2Mch_7:6_7 2Mch_7:6_8 2Mch_7:6_9 2Mch_7:6_10 2Mch_7:6_11 2Mch_7:6_12 2Mch_7:6_13 2Mch_7:6_14 2Mch_7:6_15 2Mch_7:6_16 2Mch_7:6_17 2Mch_7:6_18 2Mch_7:6_19 2Mch_7:6_20 2Mch_7:6_21 2Mch_7:6_22 2Mch_7:6_23 2Mch_7:6_24 2Mch_7:6_25 2Mch_7:6_26 2Mch_7:6_27
2Mch:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:7 Μεταλλάξαντος δὲ τοῦ πρώτου τὸν τρόπον τοῦτον τὸν δεύτερον ἦγον ἐπὶ τὸν ἐμπαιγμὸν καὶ τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα σὺν ταῖς θριξὶν περισύραντες ἐπηρώτων Εἰ φάγεσαι πρὸ τοῦ τιμωρηθῆναι τὸ σῶμα κατὰ μέλος;
2Mch:7:7 So when the first was dead after this number, they brought the second to make him a mocking stock: and when they had pulled off the skin of his head with the hair, they asked him, Wilt thou eat, before thou be punished throughout every member of thy body? (2 Maccabees 7:7 Brenton)
2Mch:7:7 Kiedy pierwszy w ten sposób zakończył życie, przyprowadzono drugiego na miejsce kaźni. Gdy ściągnięto mu skórę z głowy razem z włosami, zapytano go: «Czy będziesz jadł, zanim ciało, członek po członku, będzie poddane kaźni?» (2 Mch 7:7 BT_4)
2Mch:7:7 Μεταλλάξαντος δὲ τοῦ πρώτου τὸν τρόπον τοῦτον τὸν δεύτερον ἦγον ἐπὶ τὸν ἐμπαιγμὸν καὶ τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα σὺν ταῖς θριξὶν περισύραντες ἐπηρώτων Εἰ φάγεσαι πρὸ τοῦ τιμωρηθῆναι τὸ σῶμα κατὰ μέλος;
2Mch:7:7 μετ·αλλάσσω (μετ+αλλασσ-, -, μετ+αλλαξ-, μετ+ηλλαχ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό τρόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἐμ·παιγμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ δέρμα[τ], -ατος, τό σύν ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν περι·σύρω [LXX] (περι+συρ-, -, περι+συρ·[σ]-, -, -, -) ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) εἰ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πρό ὁ ἡ τό τιμωρέω (τιμωρ(ε)-, τιμωρη·σ-, τιμωρη·σ-, -, τετιμωρη-, τιμωρη·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό κατά μέλο·ς, -ους, τό
2Mch:7:7 By zamieniać/zastępcę zaś Po pierwsze Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Drugi By prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pogarda I też, nawet, mianowicie Głowa Skóra [zobacz dermatologię] Razem z/włączając (+dat) Włosy Do ??? By pytać się Jeżeli By jeść Przedtem (+informacja) By karać Ciało W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Członek
2Mch:7:7 *metalla/Xantos de\ tou= prO/tou to\n tro/pon tou=ton to\n deu/teron E)=gon e)pi\ to\n e)mpaigmo\n kai\ to\ tE=s kefalE=s de/rma su\n tai=s TriXi\n perisu/rantes e)pErO/tOn *ei) fa/gesai pro\ tou= timOrETE=nai to\ sO=ma kata\ me/los;
2Mch:7:7 metallaXantos de tu prOtu ton tropon tuton ton deuteron Egon epi ton empaigmon kai to tEs kefalEs derma syn tais TriXin perisyrantes epErOtOn ei fagesai pro tu timOrETEnai to sOma kata melos;
2Mch:7:7 VA_AAPGSM x RA_GSM A1_GSMS RA_ASM N2_ASM RD_ASM RA_ASM A1A_ASM V1I_IAI3P P RA_ASM N2_ASM C RA_ASN RA_GSF N1_GSF N3M_ASN P RA_DPF N3K_DPF VA_AAPNPM V3I_IAI3P C VF_FMI2S P RA_GSM VC_APN RA_ASN N3M_ASN P N3E_ASN
2Mch:7:7 to exchange/substitute δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the first the manner way, means, method,attitude this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the second to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the scorn and also, even, namely the the head skin [see dermatology] together with/including (+dat) the hair to ??? to question if to eat before (+gen) the to punish the body down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing member
2Mch:7:7 upon EXCHANGE/SUBSTITUTE-ing (gen) Yet the (gen) first (gen) the (acc) manner (acc) this (acc) the (acc) second (acc, nom|acc|voc) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) scorn (acc) and the (nom|acc) the (gen) head (gen) skin (nom|acc|voc) together with/including (+dat) the (dat) hairs (dat) upon ???-ing (nom|voc) I-was-QUESTION-ing, they-were-QUESTION-ing if you(sg)-will-be-EAT-ed before (+gen) the (gen) to-be-PUNISH-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) member (nom|acc|voc)
2Mch:7:7 2Mch_7:7_1 2Mch_7:7_2 2Mch_7:7_3 2Mch_7:7_4 2Mch_7:7_5 2Mch_7:7_6 2Mch_7:7_7 2Mch_7:7_8 2Mch_7:7_9 2Mch_7:7_10 2Mch_7:7_11 2Mch_7:7_12 2Mch_7:7_13 2Mch_7:7_14 2Mch_7:7_15 2Mch_7:7_16 2Mch_7:7_17 2Mch_7:7_18 2Mch_7:7_19 2Mch_7:7_20 2Mch_7:7_21 2Mch_7:7_22 2Mch_7:7_23 2Mch_7:7_24 2Mch_7:7_25 2Mch_7:7_26 2Mch_7:7_27 2Mch_7:7_28 2Mch_7:7_29 2Mch_7:7_30 2Mch_7:7_31 2Mch_7:7_32
2Mch:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς τῇ πατρίῳ φωνῇ προσεῖπεν Οὐχί. διόπερ καὶ οὗτος τὴν ἑξῆς ἔλαβεν βάσανον ὡς ὁ πρῶτος.
2Mch:7:8 But he answered in his own language, and said, No. Wherefore he also received the next torment in order, as the former did. (2 Maccabees 7:8 Brenton)
2Mch:7:8 On zaś odpowiedział ojczystą mową: «Nie!» Dlatego on także z kolei został poddany katuszom, jak pierwszy. (2 Mch 7:8 BT_4)
2Mch:7:8 δὲ ἀποκριθεὶς τῇ πατρίῳ φωνῇ προσεῖπεν Οὐχί. διόπερ καὶ οὗτος τὴν ἑξῆς ἔλαβεν βάσανον ὡς πρῶτος.
2Mch:7:8 ὁ ἡ τό δέ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό   φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-)   οὐχί διό·περ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἑξῆς; ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) βάσανος, -ου, ἡ ὡς ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
2Mch:7:8 zaś By odpowiadać Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] ??? I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Następny; by być pozwalany By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Męki Jak/jak Po pierwsze
2Mch:7:8 o( de\ a)pokriTei\s tE=| patri/O| fOnE=| prosei=pen *ou)CHi/. dio/per kai\ ou(=tos tE\n e(XE=s e)/laben ba/sanon O(s o( prO=tos.
2Mch:7:8 ho de apokriTeis tE patriO fOnE proseipen uCHi. dioper kai hutos tEn heXEs elaben basanon hOs ho prOtos.
2Mch:7:8 RA_NSM x VC_APPNSM RA_DSF A1A_DSM N1_DSF VBI_AAI3S D D C RD_NSM RA_ASF D VBI_AAI3S N2_ASF C RA_NSM A1_NSMS
2Mch:7:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to answer the ć sound/voice cries; to sound ć not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] ??? and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the next; to be permitted to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand torment as/like the first
2Mch:7:8 the (nom) Yet upon being-ANSWER-ed (nom|voc) the (dat)   sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed   not ??? and this (nom) the (acc) next; you(sg)-were-BE-ing-PERMITTED he/she/it-TAKE HOLD OF-ed torment (acc) as/like the (nom) first (nom)
2Mch:7:8 2Mch_7:8_1 2Mch_7:8_2 2Mch_7:8_3 2Mch_7:8_4 2Mch_7:8_5 2Mch_7:8_6 2Mch_7:8_7 2Mch_7:8_8 2Mch_7:8_9 2Mch_7:8_10 2Mch_7:8_11 2Mch_7:8_12 2Mch_7:8_13 2Mch_7:8_14 2Mch_7:8_15 2Mch_7:8_16 2Mch_7:8_17 2Mch_7:8_18
2Mch:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:9 ἐν ἐσχάτῃ δὲ πνοῇ γενόμενος εἶπεν Σὺ μέν, ἀλάστωρ, ἐκ τοῦ παρόντος ἡμᾶς ζῆν ἀπολύεις, ὁ δὲ τοῦ κόσμου βασιλεὺς ἀποθανόντας ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ νόμων εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς ἡμᾶς ἀναστήσει.
2Mch:7:9 And when he was at the last gasp, he said, Thou like a fury takest us out of this present life, but the King of the world shall raise us up, who have died for his laws, unto everlasting life. (2 Maccabees 7:9 Brenton)
2Mch:7:9 W chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego». (2 Mch 7:9 BT_4)
2Mch:7:9 ἐν ἐσχάτῃ δὲ πνοῇ γενόμενος εἶπεν Σὺ μέν, ἀλάστωρ, ἐκ τοῦ παρόντος ἡμᾶς ζῆν ἀπολύεις, δὲ τοῦ κόσμου βασιλεὺς ἀποθανόντας ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ νόμων εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς ἡμᾶς ἀναστήσει.
2Mch:7:9 ἐν ἔσχατος -η -ον δέ πνοή, -ῆς, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μέν ἀλάστωρ -ορ [LXX], gen. sg. -ορος ἐκ ὁ ἡ τό πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ὁ ἡ τό δέ ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ εἰς[1] αἰώνιος -ία -ον   ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
2Mch:7:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ostatni zaś Porywu/oddech By stawać się stawaj się, zdarzaj się By mówić/opowiadaj Ty Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Nieszczęśliwy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do wolny zaś Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Król By umierać Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo Prawo; pastwisko Do (+przyspieszenie) aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych
2Mch:7:9 e)n e)sCHa/tE| de\ pnoE=| geno/menos ei)=pen *su\ me/n, a)la/stOr, e)k tou= paro/ntos E(ma=s DZE=n a)polu/eis, o( de\ tou= ko/smou basileu\s a)poTano/ntas E(ma=s u(pe\r tO=n au)tou= no/mOn ei)s ai)O/nion a)nabi/Osin DZOE=s E(ma=s a)nastE/sei.
2Mch:7:9 en esCHatE de pnoE genomenos eipen sy men, alastOr, ek tu parontos hEmas DZEn apolyeis, ho de tu kosmu basileus apoTanontas hEmas hyper tOn autu nomOn eis aiOnion anabiOsin DZOEs hEmas anastEsei.
2Mch:7:9 P A1_DSF x N1_DSF VB_AMPNSM VBI_AAI3S RP_NS x N3R_NSM P RA_GSM V9_PAPGSM RP_AP V3_PAN V1_PAI2S RA_NSM x RA_GSM N2_GSM N3V_NSM VB_AAPAPM RP_AP P RA_GPM RD_GSM N2_GPM P A1B_ASM V4_PAS3P N1_GSF RP_AP VF_FAI3S
2Mch:7:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among last δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] gust/breath to become become, happen to say/tell you indeed (yet, certainly, surely) wretched out of (+gen) ἐξ before vowels the to be present/here to be present, to have come I to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to free the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) king to die I above (+acc), on behalf of (+gen) the he/she/it/same law; pasturage into (+acc) aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent ć life being, living, spirit; alive I to stand up put up, raise, resurrect
2Mch:7:9 in/among/by (+dat) last (dat) Yet gust/breath (dat) upon being-BECOME-ed (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed you(sg) (nom) indeed wretched ([Adj] nom) out of (+gen) the (gen) while BE-ing-PRESENT/HERE (gen) us (acc) to-be-EXISTS-ing you(sg)-are-FREE-ing the (nom) Yet the (gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! king (nom) upon DIE-ing (acc) us (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) him/it/same (gen) laws (gen); pasturages (gen) into (+acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)   life (gen); alive ([Adj] gen) us (acc) he/she/it-will-STand-UP, you(sg)-will-be-STand-ed-UP (classical)
2Mch:7:9 2Mch_7:9_1 2Mch_7:9_2 2Mch_7:9_3 2Mch_7:9_4 2Mch_7:9_5 2Mch_7:9_6 2Mch_7:9_7 2Mch_7:9_8 2Mch_7:9_9 2Mch_7:9_10 2Mch_7:9_11 2Mch_7:9_12 2Mch_7:9_13 2Mch_7:9_14 2Mch_7:9_15 2Mch_7:9_16 2Mch_7:9_17 2Mch_7:9_18 2Mch_7:9_19 2Mch_7:9_20 2Mch_7:9_21 2Mch_7:9_22 2Mch_7:9_23 2Mch_7:9_24 2Mch_7:9_25 2Mch_7:9_26 2Mch_7:9_27 2Mch_7:9_28 2Mch_7:9_29 2Mch_7:9_30 2Mch_7:9_31 2Mch_7:9_32
2Mch:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:10 Μετὰ δὲ τοῦτον ὁ τρίτος ἐνεπαίζετο καὶ τὴν γλῶσσαν αἰτηθεὶς ταχέως προέβαλεν καὶ τὰς χεῖρας εὐθαρσῶς προέτεινεν
2Mch:7:10 After him was the third made a mocking stock: and when he was required, he put out his tongue, and that right soon, holding forth his hands manfully. (2 Maccabees 7:10 Brenton)
2Mch:7:10 Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy (2 Mch 7:10 BT_4)
2Mch:7:10 Μετὰ δὲ τοῦτον τρίτος ἐνεπαίζετο καὶ τὴν γλῶσσαν αἰτηθεὶς ταχέως προέβαλεν καὶ τὰς χεῖρας εὐθαρσῶς προέτεινεν
2Mch:7:10 μετά δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως προ·βάλλω (προ+βαλλ-, -, 2nd προ+βαλ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   προ·τείνω (προ+τειν-, -, προ+τειν·[σ]-, -, -, -)
2Mch:7:10 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Trzeci By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język By prosić {By pytać} Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By rzucać I też, nawet, mianowicie Ręka By wyciągać się
2Mch:7:10 *meta\ de\ tou=ton o( tri/tos e)nepai/DZeto kai\ tE\n glO=ssan ai)tETei\s taCHe/Os proe/balen kai\ ta\s CHei=ras eu)TarsO=s proe/teinen
2Mch:7:10 meta de tuton ho tritos enepaiDZeto kai tEn glOssan aitETeis taCHeOs proebalen kai tas CHeiras euTarsOs proeteinen
2Mch:7:10 P x RD_ASM RA_NSM A1_NSM V1I_IMI3S C RA_ASF N1S_ASF VC_APPNSM D VBI_AAI3S C RA_APF N3_APF D VAI_AAI3S
2Mch:7:10 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the third to mock in sport deride, jeer and also, even, namely the tongue by metonymy, a language to ask quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to throw and also, even, namely the hand ć to stretch out
2Mch:7:10 after (+acc), with (+gen) Yet this (acc) the (nom) third (nom) he/she/it-was-being-MOCK IN SPORT-ed- and the (acc) tongue (acc) upon being-ASK-ed (nom|voc) quickly; quick ([Adj] gen) he/she/it-???-ed and the (acc) hands (acc)   he/she/it-was-STRETCH-ing-OUT, he/she/it-STRETCH-ed-OUT
2Mch:7:10 2Mch_7:10_1 2Mch_7:10_2 2Mch_7:10_3 2Mch_7:10_4 2Mch_7:10_5 2Mch_7:10_6 2Mch_7:10_7 2Mch_7:10_8 2Mch_7:10_9 2Mch_7:10_10 2Mch_7:10_11 2Mch_7:10_12 2Mch_7:10_13 2Mch_7:10_14 2Mch_7:10_15 2Mch_7:10_16 2Mch_7:10_17
2Mch:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:11 καὶ γενναίως εἶπεν Ἐξ οὐρανοῦ ταῦτα κέκτημαι καὶ διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους ὑπερορῶ ταῦτα καὶ παρ’ αὐτοῦ ταῦτα πάλιν ἐλπίζω κομίσασθαι·
2Mch:7:11 And said courageously, These I had from heaven; and for his laws I despise them; and from him I hope to receive them again. (2 Maccabees 7:11 Brenton)
2Mch:7:11 i mężnie powiedział: «Od Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». (2 Mch 7:11 BT_4)
2Mch:7:11 καὶ γενναίως εἶπεν Ἐξ οὐρανοῦ ταῦτα κέκτημαι καὶ διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους ὑπερορῶ ταῦτα καὶ παρ’ αὐτοῦ ταῦτα πάλιν ἐλπίζω κομίσασθαι·
2Mch:7:11 καί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί οὗτος αὕτη τοῦτο κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) καί διά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό νόμος, -ου, ὁ ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί παρά αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο πάλιν ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -)
2Mch:7:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Prawo By przeoczać {By górować} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj By stręczyć do nierządu
2Mch:7:11 kai\ gennai/Os ei)=pen *)eX ou)ranou= tau=ta ke/ktEmai kai\ dia\ tou\s au)tou= no/mous u(perorO= tau=ta kai\ par’ au)tou= tau=ta pa/lin e)lpi/DZO komi/sasTai·
2Mch:7:11 kai gennaiOs eipen eX uranu tauta kektEmai kai dia tus autu nomus hyperorO tauta kai par’ autu tauta palin elpiDZO komisasTai·
2Mch:7:11 C D VBI_AAI3S P N2_GSM RD_APN VM_XMI1S C P RA_APM RD_GSM N2_APM V3_PAI1S RD_APN C P RD_GSM RD_APN D V1_PAI1S VA_AMN
2Mch:7:11 and also, even, namely ć to say/tell out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the he/she/it/same law to overlook this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to hope survive, live through, outlast, outlive to procure
2Mch:7:11 and   he/she/it-SAY/TELL-ed out of (+gen) sky/heaven (gen) these (nom|acc) I-have-been-POSSESS-ed and because of (+acc), through (+gen) the (acc) him/it/same (gen) laws (acc) I-am-OVERLOOK-ing, be-you(sg)-being-OVERLOOK-ed!, I-should-be-OVERLOOK-ing these (nom|acc) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) these (nom|acc) again I-am-HOPE-ing, I-should-be-HOPE-ing to-be-PROCURE-ed
2Mch:7:11 2Mch_7:11_1 2Mch_7:11_2 2Mch_7:11_3 2Mch_7:11_4 2Mch_7:11_5 2Mch_7:11_6 2Mch_7:11_7 2Mch_7:11_8 2Mch_7:11_9 2Mch_7:11_10 2Mch_7:11_11 2Mch_7:11_12 2Mch_7:11_13 2Mch_7:11_14 2Mch_7:11_15 2Mch_7:11_16 2Mch_7:11_17 2Mch_7:11_18 2Mch_7:11_19 2Mch_7:11_20 2Mch_7:11_21
2Mch:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:12 ὥστε αὐτὸν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἐκπλήσσεσθαι τὴν τοῦ νεανίσκου ψυχήν, ὡς ἐν οὐδενὶ τὰς ἀλγηδόνας ἐτίθετο.
2Mch:7:12 Insomuch that the king, and they that were with him, marvelled at the young man's courage, for that he nothing regarded the pains. (2 Maccabees 7:12 Brenton)
2Mch:7:12 Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. (2 Mch 7:12 BT_4)
2Mch:7:12 ὥστε αὐτὸν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἐκπλήσσεσθαι τὴν τοῦ νεανίσκου ψυχήν, ὡς ἐν οὐδενὶ τὰς ἀλγηδόνας ἐτίθετο.
2Mch:7:12 ὥστε αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό σύν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πλήσσω v.l. -πλήττω (εκ+πλησσ-/εκ+πληττ-, -, -, -, -, εκ+πλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὡς ἐν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)
2Mch:7:12 Tak tamto On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo By ogłuszać zadziwiaj, zaskakuj, wprawiał w zdumienie Młody człowiek Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nie jeden (nic, nikt) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj
2Mch:7:12 O(/ste au)to\n to\n basile/a kai\ tou\s su\n au)tO=| e)kplE/ssesTai tE\n tou= neani/skou PSuCHE/n, O(s e)n ou)deni\ ta\s a)lgEdo/nas e)ti/Teto.
2Mch:7:12 hOste auton ton basilea kai tus syn autO ekplEssesTai tEn tu neanisku PSyCHEn, hOs en udeni tas algEdonas etiTeto.
2Mch:7:12 C RD_ASM RA_ASM N3V_ASM C RA_APM P RD_DSM V1_PMN RA_ASF RA_GSM N2_GSM N1_ASF C P A3_DSN RA_APF N3N_APF V7I_IMI3S
2Mch:7:12 so that he/she/it/same the king and also, even, namely the together with/including (+dat) he/she/it/same to stun astonish, surprise, amazed the the young man life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among not one (nothing, no one) the ć to place lay, put, set, situate, station
2Mch:7:12 so that him/it/same (acc) the (acc) king (acc) and the (acc) together with/including (+dat) him/it/same (dat) to-be-being-STUN-ed the (acc) the (gen) young man (gen) life (acc) as/like in/among/by (+dat) not one (dat) the (acc)   he/she/it-was-being-PLACE-ed
2Mch:7:12 2Mch_7:12_1 2Mch_7:12_2 2Mch_7:12_3 2Mch_7:12_4 2Mch_7:12_5 2Mch_7:12_6 2Mch_7:12_7 2Mch_7:12_8 2Mch_7:12_9 2Mch_7:12_10 2Mch_7:12_11 2Mch_7:12_12 2Mch_7:12_13 2Mch_7:12_14 2Mch_7:12_15 2Mch_7:12_16 2Mch_7:12_17 2Mch_7:12_18 2Mch_7:12_19
2Mch:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:13 καὶ τούτου δὲ μεταλλάξαντος τὸν τέταρτον ὡσαύτως ἐβασάνιζον αἰκιζόμενοι.
2Mch:7:13 Now when this man was dead also, they tormented and mangled the fourth in like manner. (2 Maccabees 7:13 Brenton)
2Mch:7:13 Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. (2 Mch 7:13 BT_4)
2Mch:7:13 Καὶ τούτου δὲ μεταλλάξαντος τὸν τέταρτον ὡσαύτως ἐβασάνιζον αἰκιζόμενοι.
2Mch:7:13 καί οὗτος αὕτη τοῦτο δέ μετ·αλλάσσω (μετ+αλλασσ-, -, μετ+αλλαξ-, μετ+ηλλαχ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) αἰκίζω [LXX] (αικιζ-, -, αικι·σ-, -, ῃκισ-, αικισ·θ-)
2Mch:7:13 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By zamieniać/zastępcę Czwarty Podobnie By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań By torturować
2Mch:7:13 *kai\ tou/tou de\ metalla/Xantos to\n te/tarton O(sau/tOs e)basa/niDZon ai)kiDZo/menoi.
2Mch:7:13 kai tutu de metallaXantos ton tetarton hOsautOs ebasaniDZon aikiDZomenoi.
2Mch:7:13 C RD_GSM x VA_AAPGSM RA_ASM A1_ASM D V1I_IAI3P V1_PMPNPM
2Mch:7:13 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to exchange/substitute the fourth likewise to torment examine closely, cross-question to torture
2Mch:7:13 and this (gen) Yet upon EXCHANGE/SUBSTITUTE-ing (gen) the (acc) fourth (acc, nom|acc|voc) likewise I-was-TORMENT-ing, they-were-TORMENT-ing while being-???-ed (nom|voc)
2Mch:7:13 2Mch_7:13_1 2Mch_7:13_2 2Mch_7:13_3 2Mch_7:13_4 2Mch_7:13_5 2Mch_7:13_6 2Mch_7:13_7 2Mch_7:13_8 2Mch_7:13_9
2Mch:7:13 x x x x x x x x x
2Mch:7:14 καὶ γενόμενος πρὸς τὸ τελευτᾶν οὕτως ἔφη Αἱρετὸν μεταλλάσσοντας ὑπ’ ἀνθρώπων τὰς ὑπὸ τοῦ θεοῦ προσδοκᾶν ἐλπίδας πάλιν ἀναστήσεσθαι ὑπ’ αὐτοῦ· σοὶ μὲν γὰρ ἀνάστασις εἰς ζωὴν οὐκ ἔσται.
2Mch:7:14 So when he was ready to die he said thus, It is good, being put to death by men, to look for hope from God to be raised up again by him: as for thee, thou shalt have no resurrection to life. (2 Maccabees 7:14 Brenton)
2Mch:7:14 Konając tak powiedział: «Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia». (2 Mch 7:14 BT_4)
2Mch:7:14 καὶ γενόμενος πρὸς τὸ τελευτᾶν οὕτως ἔφη Αἱρετὸν μεταλλάσσοντας ὑπ’ ἀνθρώπων τὰς ὑπὸ τοῦ θεοῦ προσδοκᾶν ἐλπίδας πάλιν ἀναστήσεσθαι ὑπ’ αὐτοῦ· σοὶ μὲν γὰρ ἀνάστασις εἰς ζωὴν οὐκ ἔσται.
2Mch:7:14 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός ὁ ἡ τό τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) οὕτως/οὕτω φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -)   μετ·αλλάσσω (μετ+αλλασσ-, -, μετ+αλλαξ-, μετ+ηλλαχ·[κ]-, -, -) ὑπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ προσ·δοκάω (προσ+δοκ(α)-, -, προσ+δοκη·σ-, -, -, -) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ πάλιν ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μέν γάρ ἀνά·στασις, -εως, ἡ εἰς[1] ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Mch:7:14 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By kończyć się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić By zamieniać/zastępcę Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  By oczekiwać oczekuj, szukaj, czekaj dla Miej nadzieję/oczekiwanie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Zmartwychwstanie Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy ??? Przed przydechem mocnym By być
2Mch:7:14 kai\ geno/menos pro\s to\ teleuta=n ou(/tOs e)/fE *ai(reto\n metalla/ssontas u(p’ a)nTrO/pOn ta\s u(po\ tou= Teou= prosdoka=n e)lpi/das pa/lin a)nastE/sesTai u(p’ au)tou=· soi\ me\n ga\r a)na/stasis ei)s DZOE\n ou)k e)/stai.
2Mch:7:14 kai genomenos pros to teleutan hutOs efE haireton metallassontas hyp’ anTrOpOn tas hypo tu Teu prosdokan elpidas palin anastEsesTai hyp’ autu· soi men gar anastasis eis DZOEn uk estai.
2Mch:7:14 C VB_AMPNSM P RA_ASN V3_PAN D V6I_IAI3S A1_ASM V1_PAPAPM P N2_GPM RA_APF P RA_GSM N2_GSM V3_PAN N3D_APF D VF_FMN P RD_GSM RP_DS x x N3I_NSF P N1_ASF D VF_FMI3S
2Mch:7:14 and also, even, namely to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) the to end thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say ć to exchange/substitute under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing human the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the god [see theology] to expect expect, look for, wait for hope/expectation again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to stand up put up, raise, resurrect under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub indeed (yet, certainly, surely) for since, as resurrection into (+acc) life being, living, spirit; alive οὐχ before rough breathing to be
2Mch:7:14 and upon being-BECOME-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) to-be-END-ing thusly/like this he/she/it-was-SAY-ing   while EXCHANGE/SUBSTITUTE-ing (acc) under (+acc), by (+gen) humans (gen) the (acc) under (+acc), by (+gen) the (gen) god (gen) to-be-EXPECT-ing hope/expectations (acc) again to-will-be-STand-ed-UP under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) indeed for resurrection (nom) into (+acc) life (acc); alive ([Adj] acc) not he/she/it-will-be
2Mch:7:14 2Mch_7:14_1 2Mch_7:14_2 2Mch_7:14_3 2Mch_7:14_4 2Mch_7:14_5 2Mch_7:14_6 2Mch_7:14_7 2Mch_7:14_8 2Mch_7:14_9 2Mch_7:14_10 2Mch_7:14_11 2Mch_7:14_12 2Mch_7:14_13 2Mch_7:14_14 2Mch_7:14_15 2Mch_7:14_16 2Mch_7:14_17 2Mch_7:14_18 2Mch_7:14_19 2Mch_7:14_20 2Mch_7:14_21 2Mch_7:14_22 2Mch_7:14_23 2Mch_7:14_24 2Mch_7:14_25 2Mch_7:14_26 2Mch_7:14_27 2Mch_7:14_28 2Mch_7:14_29
2Mch:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:15 Ἐχομένως δὲ τὸν πέμπτον προσάγοντες ᾐκίζοντο.
2Mch:7:15 Afterward they brought the fifth also, and mangled him. (2 Maccabees 7:15 Brenton)
2Mch:7:15 Następnie przyprowadzono piątego i poddano katuszom. (2 Mch 7:15 BT_4)
2Mch:7:15 Ἐχομένως δὲ τὸν πέμπτον προσάγοντες ᾐκίζοντο.
2Mch:7:15   δέ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αἰκίζω [LXX] (αικιζ-, -, αικι·σ-, -, ῃκισ-, αικισ·θ-)
2Mch:7:15 zaś Piąty By prowadzić bliski By torturować
2Mch:7:15 *)eCHome/nOs de\ to\n pe/mpton prosa/gontes E)|ki/DZonto.
2Mch:7:15 eCHomenOs de ton pempton prosagontes EkiDZonto.
2Mch:7:15 D x RA_ASM A1_ASM V1_PAPNPM V1I_IAI3P
2Mch:7:15 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the fifth to lead toward to torture
2Mch:7:15   Yet the (acc) fifth (acc, nom|acc|voc) while LEAD-ing-TOWARD (nom|voc) they-were-being-???-ed
2Mch:7:15 2Mch_7:15_1 2Mch_7:15_2 2Mch_7:15_3 2Mch_7:15_4 2Mch_7:15_5 2Mch_7:15_6
2Mch:7:15 x x x x x x
2Mch:7:16 ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν ἰδὼν εἶπεν Ἐξουσίαν ἐν ἀνθρώποις ἔχων φθαρτὸς ὢν ὃ θέλεις ποιεῖς· μὴ δόκει δὲ τὸ γένος ἡμῶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ καταλελεῖφθαι·
2Mch:7:16 Then looked he unto the king, and said, Thou hast power over men, thou art corruptible, thou doest what thou wilt; yet think not that our nation is forsaken of God; (2 Maccabees 7:16 Brenton)
2Mch:7:16 On zaś wpatrując się w niego powiedział: «Śmiertelny jesteś, choć masz władzę nad ludźmi i czynisz to, co zechcesz. Nie myśl jednak, że nasz naród jest opuszczony przez Boga. (2 Mch 7:16 BT_4)
2Mch:7:16 δὲ πρὸς αὐτὸν ἰδὼν εἶπεν Ἐξουσίαν ἐν ἀνθρώποις ἔχων φθαρτὸς ὢν θέλεις ποιεῖς· μὴ δόκει δὲ τὸ γένος ἡμῶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ καταλελεῖφθαι·
2Mch:7:16 ὁ ἡ τό δέ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φθαρτός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μή δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) δέ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-)
2Mch:7:16 zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mówić/opowiadaj Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki By mieć Zwyrodnieniowy By być Kto/, który/, który By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By czynić/rób Nie By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do zaś Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj
2Mch:7:16 o( de\ pro\s au)to\n i)dO\n ei)=pen *)eXousi/an e)n a)nTrO/pois e)/CHOn fTarto\s O)\n o(\ Te/leis poiei=s· mE\ do/kei de\ to\ ge/nos E(mO=n u(po\ tou= Teou= katalelei=fTai·
2Mch:7:16 ho de pros auton idOn eipen eXusian en anTrOpois eCHOn fTartos On ho Teleis poieis· mE dokei de to genos hEmOn hypo tu Teu kataleleifTai·
2Mch:7:16 RA_NSM x P RD_ASM VB_AAPNSM VBI_AAI3S N1A_ASF P N2_DPM V1_PAPNSM A1_NSM V9_PAPNSM RR_NSM V1_PAI2S V2_PAI2S D V2_PAD2S x RA_ASN N3E_ASN RP_GP P RA_GSM N2_GSM VP_XMN
2Mch:7:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to say/tell authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human to have degenerative to be who/whom/which to want want, wish, desire to do/make not to expect to seem, to please, to seem good to δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the race race, class, kind I under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the god [see theology] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up
2Mch:7:16 the (nom) Yet toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) upon SEE-ing (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed authority (acc) in/among/by (+dat) humans (dat) while HAVE-ing (nom) degenerative ([Adj] nom) while being (nom) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-are-WANT-ing you(sg)-are-DO/MAKE-ing not he/she/it-is-GLORY-ing, you(sg)-are-being-GLORY-ed (classical), be-you(sg)-GLORY-ing! Yet the (nom|acc) race (nom|acc|voc) us (gen) under (+acc), by (+gen) the (gen) god (gen) to-have-been-LEAVE-ed-BEHIND
2Mch:7:16 2Mch_7:16_1 2Mch_7:16_2 2Mch_7:16_3 2Mch_7:16_4 2Mch_7:16_5 2Mch_7:16_6 2Mch_7:16_7 2Mch_7:16_8 2Mch_7:16_9 2Mch_7:16_10 2Mch_7:16_11 2Mch_7:16_12 2Mch_7:16_13 2Mch_7:16_14 2Mch_7:16_15 2Mch_7:16_16 2Mch_7:16_17 2Mch_7:16_18 2Mch_7:16_19 2Mch_7:16_20 2Mch_7:16_21 2Mch_7:16_22 2Mch_7:16_23 2Mch_7:16_24 2Mch_7:16_25
2Mch:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:17 σὺ δὲ καρτέρει καὶ θεώρει τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ κράτος, ὡς σὲ καὶ τὸ σπέρμα σου βασανιεῖ.
2Mch:7:17 But abide a while, and behold his great power, how he will torment thee and thy seed. (2 Maccabees 7:17 Brenton)
2Mch:7:17 Ty zaś zaczekaj, a zobaczysz wielką Jego moc, jak ciebie i twoje potomstwo podda katuszom». (2 Mch 7:17 BT_4)
2Mch:7:17 σὺ δὲ καρτέρει καὶ θεώρει τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ κράτος, ὡς σὲ καὶ τὸ σπέρμα σου βασανιεῖ.
2Mch:7:17 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -) καί θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ὁ ἡ τό μεγαλεῖος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό κράτο·ς, -ους, τό ὡς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-)
2Mch:7:17 Ty zaś Do wytrwałości I też, nawet, mianowicie Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj magnificant On/ona/to/to samo Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Jak/jak Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań
2Mch:7:17 su\ de\ karte/rei kai\ TeO/rei to\ megalei=on au)tou= kra/tos, O(s se\ kai\ to\ spe/rma sou basaniei=.
2Mch:7:17 sy de karterei kai TeOrei to megaleion autu kratos, hOs se kai to sperma su basaniei.
2Mch:7:17 RP_NS x V2_PAD2S C V2_PAD2S RA_NSN A1A_NSN RD_GSM N3E_NSN C RP_AS C RA_ASN N3M_ASN RP_GS VF2_FAI3S
2Mch:7:17 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to endurance and also, even, namely to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive the magnificant he/she/it/same sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power as/like you; your/yours(sg) and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) to torment examine closely, cross-question
2Mch:7:17 you(sg) (nom) Yet he/she/it-is-ENDURANCE-ing, you(sg)-are-being-ENDURANCE-ed (classical), be-you(sg)-ENDURANCE-ing! and he/she/it-is-LOOKED AT-ing, you(sg)-are-being-LOOKED AT-ed (classical), be-you(sg)-LOOKED AT-ing! the (nom|acc) magnificant ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) sway (nom|acc|voc) as/like you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-TORMENT, you(sg)-will-be-TORMENT-ed (classical)
2Mch:7:17 2Mch_7:17_1 2Mch_7:17_2 2Mch_7:17_3 2Mch_7:17_4 2Mch_7:17_5 2Mch_7:17_6 2Mch_7:17_7 2Mch_7:17_8 2Mch_7:17_9 2Mch_7:17_10 2Mch_7:17_11 2Mch_7:17_12 2Mch_7:17_13 2Mch_7:17_14 2Mch_7:17_15 2Mch_7:17_16
2Mch:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:18 Μετὰ δὲ τοῦτον ἦγον τὸν ἕκτον, καὶ μέλλων ἀποθνῄσκειν ἔφη Μὴ πλανῶ μάτην, ἡμεῖς γὰρ δι’ ἑαυτοὺς ταῦτα πάσχομεν ἁμαρτόντες εἰς τὸν ἑαυτῶν θεόν, ἄξια θαυμασμοῦ γέγονεν·
2Mch:7:18 After him also they brought the sixth, who being ready to die said, Be not deceived without cause: for we suffer these things for ourselves, having sinned against our God: therefore marvellous things are done unto us. (2 Maccabees 7:18 Brenton)
2Mch:7:18 Po nim przyprowadzono szóstego, ten zaś konając powiedział: «Nie oszukuj na darmo sam siebie! My bowiem z własnej winy cierpimy, zgrzeszywszy przeciwko naszemu Bogu. Dlatego też przyszły na nas tak potworne nieszczęścia. (2 Mch 7:18 BT_4)
2Mch:7:18 Μετὰ δὲ τοῦτον ἦγον τὸν ἕκτον, καὶ μέλλων ἀποθνῄσκειν ἔφη Μὴ πλανῶ μάτην, ἡμεῖς γὰρ δι’ ἑαυτοὺς ταῦτα πάσχομεν ἁμαρτόντες εἰς τὸν ἑαυτῶν θεόν, ἄξια θαυμασμοῦ γέγονεν·
2Mch:7:18 μετά δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον καί μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) μή πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) μάτην ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ διά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οὗτος αὕτη τοῦτο πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ θεός, -οῦ, ὁ ἄξιος -ία -ον   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Mch:7:18 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prowadzić Szósty I też, nawet, mianowicie By mieć dookoła być przeznaczony By umierać By mówić Nie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Na próżno Ja Dla odtąd, jak Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Samo /nasz /twój /siebie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By cierpieć cierp, doświadczaj By grzeszyć Do (+przyspieszenie) Samo /nasz /twój /siebie Bóg  Odpowiedni wart zachodu; wartościowy By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Mch:7:18 *meta\ de\ tou=ton E)=gon to\n e(/kton, kai\ me/llOn a)poTnE/|skein e)/fE *mE\ planO= ma/tEn, E(mei=s ga\r di’ e(autou\s tau=ta pa/sCHomen a(marto/ntes ei)s to\n e(autO=n Teo/n, a)/Xia Taumasmou= ge/gonen·
2Mch:7:18 meta de tuton Egon ton hekton, kai mellOn apoTnEskein efE mE planO matEn, hEmeis gar di’ heautus tauta pasCHomen hamartontes eis ton heautOn Teon, aXia Taumasmu gegonen·
2Mch:7:18 P x RD_ASM V1I_IAI3P RA_ASM A1_ASM C V1_PAPNSM V1_PAN V6I_IAI3S D V3_PAI1S D RP_NP x P RD_APM RD_APN V1_PAI1P VB_AAPNPM P RA_ASM RD_GPM N2_ASM N1A_NSF N2_GSM VX_XAI3S
2Mch:7:18 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lead the sixth and also, even, namely to am about to be destined to die to say not to wander/cause to stray [see planet] in vain I for since, as because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) self /our-/your-/themselves this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to suffer suffer, experience to sin into (+acc) the self /our-/your-/themselves god [see theology] eligible worthwhile; valuable ć to become become, happen
2Mch:7:18 after (+acc), with (+gen) Yet this (acc) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing the (acc) sixth (acc, nom|acc|voc) and while ABOUT-ing (nom) to-be-DIE-ing he/she/it-was-SAY-ing not I-am-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, be-you(sg)-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY!, I-should-be-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY in vain we (nom) for because of (+acc), through (+gen) selves (acc) these (nom|acc) we-are-SUFFER-ing upon SIN-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc) selves (gen) god (acc) eligible ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)   he/she/it-has-BECOME-ed
2Mch:7:18 2Mch_7:18_1 2Mch_7:18_2 2Mch_7:18_3 2Mch_7:18_4 2Mch_7:18_5 2Mch_7:18_6 2Mch_7:18_7 2Mch_7:18_8 2Mch_7:18_9 2Mch_7:18_10 2Mch_7:18_11 2Mch_7:18_12 2Mch_7:18_13 2Mch_7:18_14 2Mch_7:18_15 2Mch_7:18_16 2Mch_7:18_17 2Mch_7:18_18 2Mch_7:18_19 2Mch_7:18_20 2Mch_7:18_21 2Mch_7:18_22 2Mch_7:18_23 2Mch_7:18_24 2Mch_7:18_25 2Mch_7:18_26 2Mch_7:18_27
2Mch:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:19 σὺ δὲ μὴ νομίσῃς ἀθῷος ἔσεσθαι θεομαχεῖν ἐπιχειρήσας.
2Mch:7:19 But think not thou, that takest in hand to strive against God, that thou shalt escape unpunished. (2 Maccabees 7:19 Brenton)
2Mch:7:19 Ty jednak nie przypuszczaj, że pozostaniesz bez kary, skoro odważyłeś się prowadzić wojnę z Bogiem». (2 Mch 7:19 BT_4)
2Mch:7:19 σὺ δὲ μὴ νομίσῃς ἀθῷος ἔσεσθαι θεομαχεῖν ἐπιχειρήσας.
2Mch:7:19 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ μή νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -) ἀ·θῷος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεο·μαχέω (θεομαχ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐπι·χειρέω (επι+χειρ(ε)-, -, επι+χειρη·σ-, -, -, -)
2Mch:7:19 Ty zaś Nie By przyjmować Bez kary/usprawiedliwiał By być By walczyć z Bogiem by walczyć przeciw Bogowi By przedsiębrać
2Mch:7:19 su\ de\ mE\ nomi/sE|s a)TO=|os e)/sesTai TeomaCHei=n e)piCHeirE/sas.
2Mch:7:19 sy de mE nomisEs aTOos esesTai TeomaCHein epiCHeirEsas.
2Mch:7:19 RP_NS x D VA_AAS2S A1_NSM VF_FMN V2_PAN VA_AAPNSM
2Mch:7:19 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to assume without penalty/exculpated to be to fight God to contend against God to undertake
2Mch:7:19 you(sg) (nom) Yet not you(sg)-should-ASSUME without penalty/exculpated ([Adj] nom) to-will-be to-be-FIGHT-ing-GOD upon UNDERTAKE-ing (nom|voc)
2Mch:7:19 2Mch_7:19_1 2Mch_7:19_2 2Mch_7:19_3 2Mch_7:19_4 2Mch_7:19_5 2Mch_7:19_6 2Mch_7:19_7 2Mch_7:19_8
2Mch:7:19 x x x x x x x x
2Mch:7:20 Ὑπεραγόντως δὲ ἡ μήτηρ θαυμαστὴ καὶ μνήμης ἀγαθῆς ἀξία, ἥτις ἀπολλυμένους υἱοὺς ἑπτὰ συνορῶσα μιᾶς ὑπὸ καιρὸν ἡμέρας εὐψύχως ἔφερεν διὰ τὰς ἐπὶ κύριον ἐλπίδας.
2Mch:7:20 But the mother was marvellous above all, and worthy of honourable memory: for when she saw her seven sons slain within the space of one day, she bare it with a good courage, because of the hope that she had in the Lord. (2 Maccabees 7:20 Brenton)
2Mch:7:20 Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. (2 Mch 7:20 BT_4)
2Mch:7:20 Ὑπεραγόντως δὲ μήτηρ θαυμαστὴ καὶ μνήμης ἀγαθῆς ἀξία, ἥτις ἀπολλυμένους υἱοὺς ἑπτὰ συνορῶσα μιᾶς ὑπὸ καιρὸν ἡμέρας εὐψύχως ἔφερεν διὰ τὰς ἐπὶ κύριον ἐλπίδας.
2Mch:7:20   δέ ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ θαυμαστός -ή -όν καί μνήμη, -ης, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἄξιος -ία -ον ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἑπτά συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὑπό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἡμέρα, -ας -ἡ   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) διά ὁ ἡ τό ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ
2Mch:7:20 zaś Matka Cudowny I też, nawet, mianowicie Pamięć Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Syn Siedem Do ??? Jeden Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okres czasu Dzień By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miej nadzieję/oczekiwanie
2Mch:7:20 *(uperago/ntOs de\ E( mE/tEr TaumastE\ kai\ mnE/mEs a)gaTE=s a)Xi/a, E(/tis a)pollume/nous ui(ou\s e(pta\ sunorO=sa mia=s u(po\ kairo\n E(me/ras eu)PSu/CHOs e)/feren dia\ ta\s e)pi\ ku/rion e)lpi/das.
2Mch:7:20 yperagontOs de hE mEtEr TaumastE kai mnEmEs agaTEs aXia, hEtis apollymenus hyius hepta synorOsa mias hypo kairon hEmeras euPSyCHOs eferen dia tas epi kyrion elpidas.
2Mch:7:20 D x RA_NSF N3_NSF A1_NSF C N1_GSF A1_GSF A1A_NSF RX_NSF V5_PMPAPM N2_APM M V3_PAPNSF A1A_GSF P N2_ASM N1A_GSF D V1I_IAI3S P RA_APF P N2_ASM N3D_APF
2Mch:7:20 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the mother wonderful and also, even, namely recollection good inherently good, i.e. God-wrought. eligible worthwhile; valuable who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing son seven to ??? one under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing period of time day ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. hope/expectation
2Mch:7:20   Yet the (nom) mother (nom) wonderful ([Adj] nom|voc) and recollection (gen) good ([Adj] gen) eligible ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) while being-LOSE/DESTROY-ed (acc) sons (acc) seven while ???-ing (nom|voc) one (gen) under (+acc), by (+gen) period of time (acc) day (gen), days (acc)   he/she/it-was-BRING-ing because of (+acc), through (+gen) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) hope/expectations (acc)
2Mch:7:20 2Mch_7:20_1 2Mch_7:20_2 2Mch_7:20_3 2Mch_7:20_4 2Mch_7:20_5 2Mch_7:20_6 2Mch_7:20_7 2Mch_7:20_8 2Mch_7:20_9 2Mch_7:20_10 2Mch_7:20_11 2Mch_7:20_12 2Mch_7:20_13 2Mch_7:20_14 2Mch_7:20_15 2Mch_7:20_16 2Mch_7:20_17 2Mch_7:20_18 2Mch_7:20_19 2Mch_7:20_20 2Mch_7:20_21 2Mch_7:20_22 2Mch_7:20_23 2Mch_7:20_24 2Mch_7:20_25
2Mch:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:21 ἕκαστον δὲ αὐτῶν παρεκάλει τῇ πατρίῳ φωνῇ γενναίῳ πεπληρωμένη φρονήματι καὶ τὸν θῆλυν λογισμὸν ἄρσενι θυμῷ διεγείρασα λέγουσα πρὸς αὐτούς
2Mch:7:21 Yea, she exhorted every one of them in her own language, filled with courageous spirits; and stirring up her womanish thoughts with a manly stomach, she said unto them, (2 Maccabees 7:21 Brenton)
2Mch:7:21 Pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich upominała w ojczystym języku. Mówiła do nich: (2 Mch 7:21 BT_4)
2Mch:7:21 ἕκαστον δὲ αὐτῶν παρεκάλει τῇ πατρίῳ φωνῇ γενναίῳ πεπληρωμένη φρονήματι καὶ τὸν θῆλυν λογισμὸν ἄρσενι θυμῷ διεγείρασα λέγουσα πρὸς αὐτούς
2Mch:7:21 ἕκαστος -η -ον δέ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό   φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-)   πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) φρόνημα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως λογισμός, -οῦ, ὁ ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) δι·εγείρω (δι+εγειρ-, -, δι+εγειρ·[σ]-, -, -, δι+εγερ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
2Mch:7:21 Każdy zaś On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Dźwięku/głos płacze; by brzmieć By napełniać pełność, spełniać Widoku {Zamiaru} duch {spirytus}, przeświadczenie I też, nawet, mianowicie Płci żeńskiej Logika Męski Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. By budzić ekscytuj, budź się, popieraj, namawiaj, pobudzał, włączać By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
2Mch:7:21 e(/kaston de\ au)tO=n pareka/lei tE=| patri/O| fOnE=| gennai/O| peplErOme/nE fronE/mati kai\ to\n TE=lun logismo\n a)/rseni TumO=| diegei/rasa le/gousa pro\s au)tou/s
2Mch:7:21 hekaston de autOn parekalei tE patriO fOnE gennaiO peplErOmenE fronEmati kai ton TElyn logismon arseni TymO diegeirasa legusa pros autus
2Mch:7:21 A1_ASM x RD_GPM V2I_IAI3S RA_DSF A1A_DSM N1_DSF A1A_DSM VM_XPPNSF N3M_DSN C RA_ASM A3U_ASM N2_ASM A3_DSN N2_DSM VA_AAPNSF V1_PAPNSF P RD_APM
2Mch:7:21 each δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with the ć sound/voice cries; to sound ć to fill fill, fulfill view spirit, conviction and also, even, namely the female logic male wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. to arouse excite, wake up, promote, incite, stimulated, switch on to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
2Mch:7:21 each (of two) (acc, nom|acc|voc) Yet them/same (gen) he/she/it-was-PETITION-ing the (dat)   sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed   having-been-FILL-ed (nom|voc) view (dat) and the (acc) female ([Adj] acc) logic (acc) male ([Adj] dat) wrath (dat) upon AROUSE-ing (nom|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
2Mch:7:21 2Mch_7:21_1 2Mch_7:21_2 2Mch_7:21_3 2Mch_7:21_4 2Mch_7:21_5 2Mch_7:21_6 2Mch_7:21_7 2Mch_7:21_8 2Mch_7:21_9 2Mch_7:21_10 2Mch_7:21_11 2Mch_7:21_12 2Mch_7:21_13 2Mch_7:21_14 2Mch_7:21_15 2Mch_7:21_16 2Mch_7:21_17 2Mch_7:21_18 2Mch_7:21_19 2Mch_7:21_20
2Mch:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:22 Οὐκ οἶδ ὅπως εἰς τὴν ἐμὴν ἐφάνητε κοιλίαν, οὐδὲ ἐγὼ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν ἐχαρισάμην, καὶ τὴν ἑκάστου στοιχείωσιν οὐκ ἐγὼ διερρύθμισα·
2Mch:7:22 I cannot tell how ye came into my womb: for I neither gave you breath nor life, neither was it I that formed the members of every one of you; (2 Maccabees 7:22 Brenton)
2Mch:7:22 «Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie, nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. (2 Mch 7:22 BT_4)
2Mch:7:22 Οὐκ οἶδ ὅπως εἰς τὴν ἐμὴν ἐφάνητε κοιλίαν, οὐδὲ ἐγὼ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν ἐχαρισάμην, καὶ τὴν ἑκάστου στοιχείωσιν οὐκ ἐγὼ διερρύθμισα·
2Mch:7:22 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅπως εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) κοιλία, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς χαρίζομαι (χαριζ-, χαρι·σ-, χαρι·σ-, -, κεχαρισ-, χαρισ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἕκαστος -η -ον   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
2Mch:7:22 ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do (+przyspieszenie) Mój/mój By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Brzuch ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ja Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty By przyznawać (jak dar albo względy {przysługi}) daruj, przedstawiaj, obdarzaj I też, nawet, mianowicie Każdy ??? Przed przydechem mocnym Ja
2Mch:7:22 *ou)k oi)=d o(/pOs ei)s tE\n e)mE\n e)fa/nEte koili/an, ou)de\ e)gO\ to\ pneu=ma kai\ tE\n DZOE\n u(mi=n e)CHarisa/mEn, kai\ tE\n e(ka/stou stoiCHei/Osin ou)k e)gO\ dierru/Tmisa·
2Mch:7:22 uk oid hopOs eis tEn emEn efanEte koilian, ude egO to pneuma kai tEn DZOEn hymin eCHarisamEn, kai tEn hekastu stoiCHeiOsin uk egO dierryTmisa·
2Mch:7:22 D VX_XAI3S C P RA_ASF A1_ASF VDI_API2P N1A_ASF C RP_NS RA_ASN N3M_ASN C RA_ASF N1_ASF RP_DP VAI_AMI1S C RA_ASF A1_GSM N3I_ASF D RP_NS VAI_AAI1S
2Mch:7:22 οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. into (+acc) the my/mine to appear look, shew, peer, seem, show belly οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) I the spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely the life being, living, spirit; alive you to grant (as a gift or favor) donate, present, endow and also, even, namely the each ć οὐχ before rough breathing I ć
2Mch:7:22 not I-have-PERCEIVE-ed, he/she/it-has-PERCEIVE-ed this is how into (+acc) the (acc) my/mine (acc) you(pl)-were-APPEAR-ed belly (acc) neither/nor I (nom) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) and the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) you(pl) (dat) I-was-GRANT-ed-(AS-A-GIFT-OR-FAVOR) and the (acc) each (of two) (gen)   not I (nom)  
2Mch:7:22 2Mch_7:22_1 2Mch_7:22_2 2Mch_7:22_3 2Mch_7:22_4 2Mch_7:22_5 2Mch_7:22_6 2Mch_7:22_7 2Mch_7:22_8 2Mch_7:22_9 2Mch_7:22_10 2Mch_7:22_11 2Mch_7:22_12 2Mch_7:22_13 2Mch_7:22_14 2Mch_7:22_15 2Mch_7:22_16 2Mch_7:22_17 2Mch_7:22_18 2Mch_7:22_19 2Mch_7:22_20 2Mch_7:22_21 2Mch_7:22_22 2Mch_7:22_23 2Mch_7:22_24
2Mch:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:23 τοιγαροῦν ὁ τοῦ κόσμου κτίστης ὁ πλάσας ἀνθρώπου γένεσιν καὶ πάντων ἐξευρὼν γένεσιν καὶ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν πάλιν ἀποδίδωσιν μετ’ ἐλέους, ὡς νῦν ὑπερορᾶτε ἑαυτοὺς διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους.
2Mch:7:23 But doubtless the Creator of the world, who formed the generation of man, and found out the beginning of all things, will also of his own mercy give you breath and life again, as ye now regard not your own selves for his laws' sake. (2 Maccabees 7:23 Brenton)
2Mch:7:23 Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz dla Jego praw». (2 Mch 7:23 BT_4)
2Mch:7:23 τοιγαροῦν τοῦ κόσμου κτίστης πλάσας ἀνθρώπου γένεσιν καὶ πάντων ἐξευρὼν γένεσιν καὶ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν πάλιν ἀποδίδωσιν μετ’ ἐλέους, ὡς νῦν ὑπερορᾶτε ἑαυτοὺς διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους.
2Mch:7:23 τοι·γαρ·οῦν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) κτίστης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ γένο·ς, -ους, τό; γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   γένο·ς, -ους, τό; γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πάλιν ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) μετά ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὡς νῦν ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ διά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό νόμος, -ου, ὁ
2Mch:7:23 W konsekwencji (tak a zatem, dlatego) Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Twórca By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ludzki Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy; ród I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy; ród I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Litość Jak/jak Teraz By przeoczać {By górować} Samo /nasz /twój /siebie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Prawo
2Mch:7:23 toigarou=n o( tou= ko/smou kti/stEs o( pla/sas a)nTrO/pou ge/nesin kai\ pa/ntOn e)XeurO\n ge/nesin kai\ to\ pneu=ma kai\ tE\n DZOE\n u(mi=n pa/lin a)podi/dOsin met’ e)le/ous, O(s nu=n u(perora=te e(autou\s dia\ tou\s au)tou= no/mous.
2Mch:7:23 toigarun ho tu kosmu ktistEs ho plasas anTrOpu genesin kai pantOn eXeurOn genesin kai to pneuma kai tEn DZOEn hymin palin apodidOsin met’ eleus, hOs nyn hyperorate heautus dia tus autu nomus.
2Mch:7:23 x RA_NSM RA_GSM N2_GSM N1M_NSM RA_NSM VA_AAPNSM N2_GSM N3I_ASF C A3_GPN VB_AAPNSM N3I_ASF C RA_ASN N3M_ASN C RA_ASF N1_ASF RP_DP D V8_PAI3S P N3E_GSN C D V3_PAI2P RD_APM P RA_APM RD_GSM N2_APM
2Mch:7:23 consequently (so now then, therefore)
2Mch:7:23 consequently
2Mch:7:23 2Mch_7:23_1
2Mch:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:24 Ὁ δὲ Ἀντίοχος οἰόμενος καταφρονεῖσθαι καὶ τὴν ὀνειδίζουσαν ὑφορώμενος φωνὴν ἔτι τοῦ νεωτέρου περιόντος οὐ μόνον διὰ λόγων ἐποιεῖτο τὴν παράκλησιν, ἀλλὰ καὶ δι’ ὅρκων ἐπίστου ἅμα πλουτιεῖν καὶ μακαριστὸν ποιήσειν μεταθέμενον ἀπὸ τῶν πατρίων καὶ φίλον ἕξειν καὶ χρείας ἐμπιστεύσειν.
2Mch:7:24 Now Antiochus, thinking himself despised, and suspecting it to be a reproachful speech, whilst the youngest was yet alive, did not only exhort him by words, but also assured him with oaths, that he would make him both a rich and a happy man, if he would turn from the laws of his fathers; and that also he would take him for his friend, and trust him with affairs. (2 Maccabees 7:24 Brenton)
2Mch:7:24 Antioch był przekonany, że nim gardzono i dopatrywał się obelgi w tych słowach. Ponieważ zaś najmłodszy był jeszcze przy życiu, nie tylko dał mu ustną obietnicę, ale nawet pod przysięgą zapewnił go, że jeżeli odwróci się od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczęśliwym, a nawet zamianuje go przyjacielem i powierzy mu ważne zadanie. (2 Mch 7:24 BT_4)
2Mch:7:24 δὲ Ἀντίοχος οἰόμενος καταφρονεῖσθαι καὶ τὴν ὀνειδίζουσαν ὑφορώμενος φωνὴν ἔτι τοῦ νεωτέρου περιόντος οὐ μόνον διὰ λόγων ἐποιεῖτο τὴν παράκλησιν, ἀλλὰ καὶ δι’ ὅρκων ἐπίστου ἅμα πλουτιεῖν καὶ μακαριστὸν ποιήσειν μεταθέμενον ἀπὸ τῶν πατρίων καὶ φίλον ἕξειν καὶ χρείας ἐμπιστεύσειν.
2Mch:7:24 ὁ ἡ τό δέ   οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) καί ὁ ἡ τό ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-)   φωνή, -ῆς, ἡ ἔτι ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον διά λόγος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό παρά·κλησις, -εως, ἡ ἀλλά καί διά ὅρκος, -ου, ὁ πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) ἅμα πλουτίζω (πλουτιζ-, πλουτι(ε)·[σ]-, πλουτι·σ-, -, -, πλουτισ·θ-) καί   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ καί φίλος -η -ον ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί χρεία, -ας, ἡ  
2Mch:7:24 zaś By przypuszczać By być łaskawym I też, nawet, mianowicie By mówić lekceważąco [pogarda?] Dźwięku/głos płacze Jeszcze/jeszcze Bardziej nowy/młodszy ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By czynić/rób Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie Ale I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Przysięga By działać na wierze (pewność) W tym samym czasie By robić obfity I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By ruszać się nie na miejscu Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym patrilineage I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz By mieć I też, nawet, mianowicie Potrzebuje
2Mch:7:24 *(o de\ *)anti/oCHos oi)o/menos katafronei=sTai kai\ tE\n o)neidi/DZousan u(forO/menos fOnE\n e)/ti tou= neOte/rou perio/ntos ou) mo/non dia\ lo/gOn e)poiei=to tE\n para/klEsin, a)lla\ kai\ di’ o(/rkOn e)pi/stou a(/ma ploutiei=n kai\ makaristo\n poiE/sein metaTe/menon a)po\ tO=n patri/On kai\ fi/lon e(/Xein kai\ CHrei/as e)mpisteu/sein.
2Mch:7:24 o de antioCHos oiomenos katafroneisTai kai tEn oneidiDZusan hyforOmenos fOnEn eti tu neOteru periontos u monon dia logOn epoieito tEn paraklEsin, alla kai di’ horkOn epistu hama plutiein kai makariston poiEsein metaTemenon apo tOn patriOn kai filon heXein kai CHreias empisteusein.
2Mch:7:24 RA_NSM x N2_NSM V1_PMPNSM V2_PMN C RA_ASF V1_PAPASF V3_PMPNSM N1_ASF D RA_GSM A1A_GSMC V9_PAPGSM D D P N2_GPM V2I_IMI3S RA_ASF N3I_ASF C C P N2_GPM A1_GSM D V2_PAN C A1_ASN VF_FAN VE_AMPASN P RA_GPM A1A_GPM C A1_ASN VF_FAN C N1A_GSF VF_FAN
2Mch:7:24 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to suppose to condescend and also, even, namely the to disparage [scorn?] ć sound/voice cries yet/still the newer/younger ć οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to do/make the encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation but and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) oath to act on faith (assurance) at the same time to make abundant and also, even, namely ć to do/make to move out of place from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the patrilineage and also, even, namely friend companion to have and also, even, namely need ć
2Mch:7:24 the (nom) Yet   while being-SUPPOSE-ed (nom) to-be-being-CONDESCEND-ed and the (acc) while DISPARAGE-ing (acc)   sound/voice (acc) yet/still the (gen) newer/younger ([Adj] gen)   not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) words (gen) he/she/it-was-being-DO/MAKE-ed the (acc) encouragement (acc) but and because of (+acc), through (+gen) oaths (gen) he/she/it-was-ACT-ing-ON-FAITH, you(sg)-were-being-ACT-ed-ON-FAITH at the same time to-will-MAKE-ABUNDANT and   to-will-DO/MAKE upon being-MOVE-ed-OUT-OF-PLACE (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) patrilineages (gen) and friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-will-HAVE and need (gen), needs (acc)  
2Mch:7:24 2Mch_7:24_1 2Mch_7:24_2 2Mch_7:24_3 2Mch_7:24_4 2Mch_7:24_5 2Mch_7:24_6 2Mch_7:24_7 2Mch_7:24_8 2Mch_7:24_9 2Mch_7:24_10 2Mch_7:24_11 2Mch_7:24_12 2Mch_7:24_13 2Mch_7:24_14 2Mch_7:24_15 2Mch_7:24_16 2Mch_7:24_17 2Mch_7:24_18 2Mch_7:24_19 2Mch_7:24_20 2Mch_7:24_21 2Mch_7:24_22 2Mch_7:24_23 2Mch_7:24_24 2Mch_7:24_25 2Mch_7:24_26 2Mch_7:24_27 2Mch_7:24_28 2Mch_7:24_29 2Mch_7:24_30 2Mch_7:24_31 2Mch_7:24_32 2Mch_7:24_33 2Mch_7:24_34 2Mch_7:24_35 2Mch_7:24_36 2Mch_7:24_37 2Mch_7:24_38 2Mch_7:24_39 2Mch_7:24_40 2Mch_7:24_41
2Mch:7:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:25 τοῦ δὲ νεανίου μηδαμῶς προσέχοντος προσκαλεσάμενος ὁ βασιλεὺς τὴν μητέρα παρῄνει γενέσθαι τοῦ μειρακίου σύμβουλον ἐπὶ σωτηρίᾳ.
2Mch:7:25 But when the young man would in no case hearken unto him, the king called his mother, and exhorted her that she would counsel the young man to save his life. (2 Maccabees 7:25 Brenton)
2Mch:7:25 Kiedy zaś młodzieniec nie zwracał na to żadnej uwagi, król przywołał matkę i namawiał ją, aby chłopcu udzieliła zbawiennej rady. (2 Mch 7:25 BT_4)
2Mch:7:25 τοῦ δὲ νεανίου μηδαμῶς προσέχοντος προσκαλεσάμενος βασιλεὺς τὴν μητέρα παρῄνει γενέσθαι τοῦ μειρακίου σύμβουλον ἐπὶ σωτηρίᾳ.
2Mch:7:25 ὁ ἡ τό δέ νεανίας, -ου, ὁ μηδαμῶς προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ παρ·αινέω (παρ+αιν(ε)-, -, παρ+αινε·σ-, -, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό   σύμ·βουλος, -ου, ὁ ἐπί σωτηρία, -ας, ἡ
2Mch:7:25 zaś Młody człowiek Na pewno nie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. By wezwać Król Matka By popędzać By stawać się stawaj się, zdarzaj się Doradca Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zbawienia/wyzwolenie
2Mch:7:25 tou= de\ neani/ou mEdamO=s prose/CHontos proskalesa/menos o( basileu\s tE\n mEte/ra parE/|nei gene/sTai tou= meiraki/ou su/mboulon e)pi\ sOtEri/a|.
2Mch:7:25 tu de neaniu mEdamOs proseCHontos proskalesamenos ho basileus tEn mEtera parEnei genesTai tu meirakiu symbulon epi sOtEria.
2Mch:7:25 RA_GSM x N1T_GSM D V1_PAPGSM VA_AMPNSM RA_NSM N3V_NSM RA_ASF N3_ASF V2I_IAI3S VB_AMN RA_GSN N2N_GSN N2_ASM P N1A_DSF
2Mch:7:25 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] young man certainly not to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. to summon the king the mother to urge to become become, happen the ć adviser upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing salvation/deliverance
2Mch:7:25 the (gen) Yet young man (gen) certainly not while PAY HEED-ing (gen) upon being-SUMMON-ed (nom) the (nom) king (nom) the (acc) mother (acc) he/she/it-was-URGE-ing to-be-BECOME-ed the (gen)   adviser (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) salvation/deliverance (dat)
2Mch:7:25 2Mch_7:25_1 2Mch_7:25_2 2Mch_7:25_3 2Mch_7:25_4 2Mch_7:25_5 2Mch_7:25_6 2Mch_7:25_7 2Mch_7:25_8 2Mch_7:25_9 2Mch_7:25_10 2Mch_7:25_11 2Mch_7:25_12 2Mch_7:25_13 2Mch_7:25_14 2Mch_7:25_15 2Mch_7:25_16 2Mch_7:25_17
2Mch:7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:26 πολλὰ δὲ αὐτοῦ παραινέσαντος ἐπεδέξατο πείσειν τὸν υἱόν·
2Mch:7:26 And when he had exhorted her with many words, she promised him that she would counsel her son. (2 Maccabees 7:26 Brenton)
2Mch:7:26 Po długich namowach zgodziła się nakłonić syna. (2 Mch 7:26 BT_4)
2Mch:7:26 πολλὰ δὲ αὐτοῦ παραινέσαντος ἐπεδέξατο πείσειν τὸν υἱόν·
2Mch:7:26 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δέ αὐτός αὐτή αὐτό παρ·αινέω (παρ+αιν(ε)-, -, παρ+αινε·σ-, -, -, -) ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
2Mch:7:26 Dużo zaś On/ona/to/to samo By popędzać By przyjmować By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Syn
2Mch:7:26 polla\ de\ au)tou= paraine/santos e)pede/Xato pei/sein to\n ui(o/n·
2Mch:7:26 polla de autu parainesantos epedeXato peisein ton hyion·
2Mch:7:26 A1_APN x RD_GSM VA_AAPGSM VAI_AMI3S VF_FAN RA_ASM N2_ASM
2Mch:7:26 much δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to urge to receive to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the son
2Mch:7:26 many (nom|acc) Yet him/it/same (gen) upon URGE-ing (gen) he/she/it-was-RECEIVE-ed to-will-PERSUADE/CONVINCE the (acc) son (acc)
2Mch:7:26 2Mch_7:26_1 2Mch_7:26_2 2Mch_7:26_3 2Mch_7:26_4 2Mch_7:26_5 2Mch_7:26_6 2Mch_7:26_7 2Mch_7:26_8
2Mch:7:26 x x x x x x x x
2Mch:7:27 προσκύψασα δὲ αὐτῷ χλευάσασα τὸν ὠμὸν τύραννον οὕτως ἔφησεν τῇ πατρίῳ φωνῇ Υἱέ, ἐλέησόν με τὴν ἐν γαστρὶ περιενέγκασάν σε μῆνας ἐννέα καὶ θηλάσασάν σε ἔτη τρία καὶ ἐκθρέψασάν σε καὶ ἀγαγοῦσαν εἰς τὴν ἡλικίαν ταύτην καὶ τροφοφορήσασαν.
2Mch:7:27 But she bowing herself toward him, laughing the cruel tyrant to scorn, spake in her country language on this manner; O my son, have pity upon me that bare thee nine months in my womb, and gave thee such three years, and nourished thee, and brought thee up unto this age, and endured the troubles of education. (2 Maccabees 7:27 Brenton)
2Mch:7:27 Kiedy jednak nachyliła się nad nim, wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym: «Synu, zlituj się nade mną! W łonie nosiłam cię przez dziewięć miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez trzy lata, wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. (2 Mch 7:27 BT_4)
2Mch:7:27 προσκύψασα δὲ αὐτῷ χλευάσασα τὸν ὠμὸν τύραννον οὕτως ἔφησεν τῇ πατρίῳ φωνῇ Υἱέ, ἐλέησόν με τὴν ἐν γαστρὶ περιενέγκασάν σε μῆνας ἐννέα καὶ θηλάσασάν σε ἔτη τρία καὶ ἐκθρέψασάν σε καὶ ἀγαγοῦσαν εἰς τὴν ἡλικίαν ταύτην καὶ τροφοφορήσασαν.
2Mch:7:27   δέ αὐτός αὐτή αὐτό χλευάζω (χλευαζ-, -, χλευα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ οὕτως/οὕτω φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ περι·φέρω (περι+φερ-, -, περι+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μήν[2], μηνός, ὁ ἐννέα καί θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔτο·ς, -ους, τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἡλικία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί τροφο·φορέω [LXX] (-, τροφοφορη·σ-, τροφοφορη·σ-, -, -, -)
2Mch:7:27 zaś On/ona/to/to samo Do ??? Ramię Tyran; Tyrannus thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Syn By okazać miłosierdzie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By nosić ze sobą (w zmyśle {sensie} dialektu 'noś ze sobą'): Perypatetyczne przeniesienie, wędrując, koczowniczy; publikuj, rób znany, przenoś się, odnoś się, przesuwaj się, trudnij się handlem domokrążnym; dar do żebraka Ty; twój/twój(sg) Miesiąc Dziewięć I też, nawet, mianowicie By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Ty; twój/twój(sg) Rok Trzy I też, nawet, mianowicie By karmić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By prowadzić Do (+przyspieszenie) Wiek stają się starszy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do ???
2Mch:7:27 prosku/PSasa de\ au)tO=| CHleua/sasa to\n O)mo\n tu/rannon ou(/tOs e)/fEsen tE=| patri/O| fOnE=| *ui(e/, e)le/Eso/n me tE\n e)n gastri\ periene/gkasa/n se mE=nas e)nne/a kai\ TEla/sasa/n se e)/tE tri/a kai\ e)kTre/PSasa/n se kai\ a)gagou=san ei)s tE\n E(liki/an tau/tEn kai\ trofoforE/sasan.
2Mch:7:27 proskyPSasa de autO CHleuasasa ton Omon tyrannon hutOs efEsen tE patriO fOnE yie, eleEson me tEn en gastri perienenkasan se mEnas ennea kai TElasasan se etE tria kai ekTrePSasan se kai agagusan eis tEn hElikian tautEn kai trofoforEsasan.
2Mch:7:27 VA_AAPNSF x RD_DSM VA_AAPNSF RA_ASM N2_ASM N2_ASM D VAI_AAI3S RA_DSF A1A_DSM N1_DSF N2_VSM VA_AAD2S RP_AS RA_ASF P N3_DSF VA_AAPASF RP_AS N3_APM M C VA_AAPASF RP_AS N3E_APN A3_APN C VA_AAPASF RP_AS C VB_AAPASF P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF C VA_AAPASF
2Mch:7:27 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to ??? the shoulder tyrant; Tyrannus thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say the ć sound/voice cries; to sound son to show mercy I the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to carry about (in the dialect sense 'carry about'): peripatetic moving, wandering, nomadic; publish, make known, transfer, refer, shift, cadge; donation to a beggar you; your/yours(sg) month nine and also, even, namely to suckle nurse, suck you; your/yours(sg) year three and also, even, namely to nurture you; your/yours(sg) and also, even, namely to lead into (+acc) the age get older this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to ???
2Mch:7:27   Yet him/it/same (dat) upon ???-ing (nom|voc) the (acc) shoulder (acc) tyrant (acc); Tyrannus (acc) thusly/like this he/she/it-SAY-ed the (dat)   sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed son (voc) do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (acc) in/among/by (+dat) belly (dat) upon CARRY ABOUT-ing (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) months (acc) nine and upon SUCKLE-ing (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) years (nom|acc|voc) three (nom|acc) and upon NURTURE-ing (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and upon LEAD-ing (acc) into (+acc) the (acc) age (acc) this (acc) and upon ???-ing (acc)
2Mch:7:27 2Mch_7:27_1 2Mch_7:27_2 2Mch_7:27_3 2Mch_7:27_4 2Mch_7:27_5 2Mch_7:27_6 2Mch_7:27_7 2Mch_7:27_8 2Mch_7:27_9 2Mch_7:27_10 2Mch_7:27_11 2Mch_7:27_12 2Mch_7:27_13 2Mch_7:27_14 2Mch_7:27_15 2Mch_7:27_16 2Mch_7:27_17 2Mch_7:27_18 2Mch_7:27_19 2Mch_7:27_20 2Mch_7:27_21 2Mch_7:27_22 2Mch_7:27_23 2Mch_7:27_24 2Mch_7:27_25 2Mch_7:27_26 2Mch_7:27_27 2Mch_7:27_28 2Mch_7:27_29 2Mch_7:27_30 2Mch_7:27_31 2Mch_7:27_32 2Mch_7:27_33 2Mch_7:27_34 2Mch_7:27_35 2Mch_7:27_36 2Mch_7:27_37 2Mch_7:27_38
2Mch:7:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:28 ἀξιῶ σε, τέκνον, ἀναβλέψαντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἰδόντα γνῶναι ὅτι οὐκ ἐξ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ θεός, καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος οὕτω γίνεται.
2Mch:7:28 I beseech thee, my son, look upon the heaven and the earth, and all that is therein, and consider that God made them of things that were not; and so was mankind made likewise. (2 Maccabees 7:28 Brenton)
2Mch:7:28 Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. (2 Mch 7:28 BT_4)
2Mch:7:28 ἀξιῶ σε, τέκνον, ἀναβλέψαντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἰδόντα γνῶναι ὅτι οὐκ ἐξ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ θεός, καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος οὕτω γίνεται.
2Mch:7:28 ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ γένο·ς, -ους, τό οὕτως/οὕτω γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Mch:7:28 By uważać godny Ty; twój/twój(sg) Dziecko By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By być By czynić/rób On/ona/to/to samo Bóg  I też, nawet, mianowicie Ludzki Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Mch:7:28 a)XiO= se, te/knon, a)nable/PSanta ei)s to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n kai\ ta\ e)n au)toi=s pa/nta i)do/nta gnO=nai o(/ti ou)k e)X o)/ntOn e)poi/Esen au)ta\ o( Teo/s, kai\ to\ tO=n a)nTrO/pOn ge/nos ou(/tO gi/netai.
2Mch:7:28 aXiO se, teknon, anablePSanta eis ton uranon kai tEn gEn kai ta en autois panta idonta gnOnai hoti uk eX ontOn epoiEsen auta ho Teos, kai to tOn anTrOpOn genos hutO ginetai.
2Mch:7:28 V4_PAI1S RP_AS N2N_ASN VA_AAPASM P RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF C RA_APN P RD_DPM A3_APN VB_AAPASM VZ_AAN C D P V9_PAPGPM VAI_AAI3S RD_APN RA_NSM N2_NSM C RA_ASN RA_GPM N2_GPM N3E_ASN D V1_PMI3S
2Mch:7:28 to deem worthy you; your/yours(sg) child to see (look, receive sight) into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely the earth/land and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to know i.e. recognize. because/that οὐχ before rough breathing out of (+gen) ἐξ before vowels to be to do/make he/she/it/same the god [see theology] and also, even, namely the the human race race, class, kind thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to become become, happen
2Mch:7:28 I-am-DEEM-ing-WORTHY, I-should-be-DEEM-ing-WORTHY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) child (nom|acc|voc) upon SEE-ing (acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc) and the (nom|acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) upon SEE-ing (acc, nom|acc|voc) to-KNOW because/that not out of (+gen) let-them-be! (classical), while being (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed they/them/same (nom|acc) the (nom) god (nom) and the (nom|acc) the (gen) humans (gen) race (nom|acc|voc) thusly/like this he/she/it-is-being-BECOME-ed
2Mch:7:28 2Mch_7:28_1 2Mch_7:28_2 2Mch_7:28_3 2Mch_7:28_4 2Mch_7:28_5 2Mch_7:28_6 2Mch_7:28_7 2Mch_7:28_8 2Mch_7:28_9 2Mch_7:28_10 2Mch_7:28_11 2Mch_7:28_12 2Mch_7:28_13 2Mch_7:28_14 2Mch_7:28_15 2Mch_7:28_16 2Mch_7:28_17 2Mch_7:28_18 2Mch_7:28_19 2Mch_7:28_20 2Mch_7:28_21 2Mch_7:28_22 2Mch_7:28_23 2Mch_7:28_24 2Mch_7:28_25 2Mch_7:28_26 2Mch_7:28_27 2Mch_7:28_28 2Mch_7:28_29 2Mch_7:28_30 2Mch_7:28_31 2Mch_7:28_32
2Mch:7:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:29 μὴ φοβηθῇς τὸν δήμιον τοῦτον, ἀλλὰ τῶν ἀδελφῶν ἄξιος γενόμενος ἐπίδεξαι τὸν θάνατον, ἵνα ἐν τῷ ἐλέει σὺν τοῖς ἀδελφοῖς σου κομίσωμαί σε.
2Mch:7:29 Fear not this tormentor, but, being worthy of thy brethren, take thy death that I may receive thee again in mercy with thy brethren. (2 Maccabees 7:29 Brenton)
2Mch:7:29 Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi». (2 Mch 7:29 BT_4)
2Mch:7:29 μὴ φοβηθῇς τὸν δήμιον τοῦτον, ἀλλὰ τῶν ἀδελφῶν ἄξιος γενόμενος ἐπίδεξαι τὸν θάνατον, ἵνα ἐν τῷ ἐλέει σὺν τοῖς ἀδελφοῖς σου κομίσωμαί σε.
2Mch:7:29 μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο ἀλλά ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἄξιος -ία -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ἵνα ἐν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Mch:7:29 Nie By bać się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ale Brat; siostra Odpowiedni wart zachodu; wartościowy By stawać się stawaj się, zdarzaj się By przyjmować Śmierć żeby / ażeby / bo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie Razem z/włączając (+dat) Brat Ty; twój/twój(sg) By stręczyć do nierządu Ty; twój/twój(sg)
2Mch:7:29 mE\ fobETE=|s to\n dE/mion tou=ton, a)lla\ tO=n a)delfO=n a)/Xios geno/menos e)pi/deXai to\n Ta/naton, i(/na e)n tO=| e)le/ei su\n toi=s a)delfoi=s sou komi/sOmai/ se.
2Mch:7:29 mE fobETEs ton dEmion tuton, alla tOn adelfOn aXios genomenos epideXai ton Tanaton, hina en tO eleei syn tois adelfois su komisOmai se.
2Mch:7:29 D VC_APS2S RA_ASM A1B_ASM RD_ASM C RA_GPM N2_GPM A1A_NSM VB_AMPNSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM C P RA_DSN N3E_DSN P RA_DPM N2_DPM RP_GS VA_AMS1S RP_AS
2Mch:7:29 not to fear the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] but the brother; sister eligible worthwhile; valuable to become become, happen to receive the death so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mercy; to show mercy together with/including (+dat) the brother you; your/yours(sg) to procure you; your/yours(sg)
2Mch:7:29 not you(sg)-should-be-FEAR-ed the (acc)   this (acc) but the (gen) brothers (gen); sisters (gen) eligible ([Adj] nom) upon being-BECOME-ed (nom) be-you(sg)-RECEIVE-ed! the (acc) death (acc) so that / in order to /because in/among/by (+dat) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! together with/including (+dat) the (dat) brothers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-should-be-PROCURE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
2Mch:7:29 2Mch_7:29_1 2Mch_7:29_2 2Mch_7:29_3 2Mch_7:29_4 2Mch_7:29_5 2Mch_7:29_6 2Mch_7:29_7 2Mch_7:29_8 2Mch_7:29_9 2Mch_7:29_10 2Mch_7:29_11 2Mch_7:29_12 2Mch_7:29_13 2Mch_7:29_14 2Mch_7:29_15 2Mch_7:29_16 2Mch_7:29_17 2Mch_7:29_18 2Mch_7:29_19 2Mch_7:29_20 2Mch_7:29_21 2Mch_7:29_22 2Mch_7:29_23
2Mch:7:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:7:30 Ἔτι δὲ ταύτης καταληγούσης ὁ νεανίας εἶπεν Τίνα μένετε; οὐχ ὑπακούω τοῦ προστάγματος τοῦ βασιλέως, τοῦ δὲ προστάγματος ἀκούω τοῦ νόμου τοῦ δοθέντος τοῖς πατράσιν ἡμῶν διὰ Μωυσέως.
2Mch:7:30 Whiles she was yet speaking these words, the young man said, Whom wait ye for? I will not obey the king's commandment: but I will obey the commandment of the law that was given unto our fathers by Moses. (2 Maccabees 7:30 Brenton)
2Mch:7:30 Zaledwie ona skończyła mówić, młodzieniec powiedział: «Na co czekacie? Jestem posłuszny nie nakazowi króla, ale słucham nakazu Prawa, które przez Mojżesza było dane naszym ojcom. (2 Mch 7:30 BT_4)
2Mch:7:30 Ἔτι δὲ ταύτης καταληγούσης νεανίας εἶπεν Τίνα μένετε; οὐχ ὑπακούω τοῦ προστάγματος τοῦ βασιλέως, τοῦ δὲ προστάγματος ἀκούω τοῦ νόμου τοῦ δοθέντος τοῖς πατράσιν ἡμῶν διὰ Μωυσέως.
2Mch:7:30 ἔτι δέ οὗτος αὕτη τοῦτο κατα·λήγω [LXX] (κατα+ληγ-, -, κατα+ληξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό νεανίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δέ   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
2Mch:7:30 Jeszcze/jeszcze zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przestawać Młody człowiek By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By pozostawać (mieszkaj) ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym Król zaś By słyszeć Prawo By dawać Ojciec Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Mojżesz
2Mch:7:30 *)/eti de\ tau/tEs katalEgou/sEs o( neani/as ei)=pen *ti/na me/nete; ou)CH u(pakou/O tou= prosta/gmatos tou= basile/Os, tou= de\ prosta/gmatos a)kou/O tou= no/mou tou= doTe/ntos toi=s patra/sin E(mO=n dia\ *mouse/Os.
2Mch:7:30 eti de tautEs katalEgusEs ho neanias eipen tina menete; uCH hypakuO tu prostagmatos tu basileOs, tu de prostagmatos akuO tu nomu tu doTentos tois patrasin hEmOn dia museOs.
2Mch:7:30 D x RD_GSF V1_PAPGSF RA_NSM N1T_NSM VBI_AAI3S RI_NSN V1_PAI2P D V1_PAI1S RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N3V_GSM RA_GSN x N3M_GSN V1_PAI1S RA_GSM N2_GSM RA_GSM VC_APPGSM RA_DPM N3_DPM RP_GP P N1M_GSM
2Mch:7:30 yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cease the young man to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to remain (dwell) οὐχ before rough breathing to obey the ć the king the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to hear the law the to give the father I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Moses