4Krl:7:1 καὶ εἶπεν Ελισαιε Ἄκουσον λόγον κυρίου Τάδε λέγει κύριος Ὡς ἡ ὥρα αὕτη αὔριον μέτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ δίμετρον κριθῶν σίκλου ἐν ταῖς πύλαις Σαμαρείας.
4Krl:7:1 And Elisaie said, Hear thou the word of the Lord; Thus saith the Lord, As at this time, to-morrow a measure of fine flour shall be sold for a shekel, and two measures of barley for a shekel, in the gates of Samaria. (2 Kings 7:1 Brenton)
4Krl:7:1 Elizeusz zaś odpowiedział: «Posłuchajcie słowa Pańskiego! Tak mówi Pan: Jutro o tej samej porze jedna sea najczystszej mąki będzie za jednego sykla, dwie sea jęczmienia też za jednego sykla - w bramie Samarii». (2 Krl 7:1 BT_4)
4Krl:7:1 καὶ εἶπεν Ελισαιε Ἄκουσον λόγον κυρίου Τάδε λέγει κύριος Ὡς ὥρα αὕτη αὔριον μέτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ δίμετρον κριθῶν σίκλου ἐν ταῖς πύλαις Σαμαρείας.
4Krl:7:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο αὔριον μέτρον, -ου, τό σεμίδαλις, -εως, ἡ   καί   κριθή, -ῆς, ἡ   ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Σαμάρεια, -ας, ἡ
4Krl:7:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Godzina To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Następny dnia/jutro Miara Najwyższej jakości mąka I też, nawet, mianowicie Jęczmień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Samaria [okolica z]
4Krl:7:1 kai\ ei)=pen *elisaie *)/akouson lo/gon kuri/ou *ta/de le/gei ku/rios *(Os E( O(/ra au(/tE au)/rion me/tron semida/leOs si/klou kai\ di/metron kriTO=n si/klou e)n tai=s pu/lais *samarei/as.
4Krl:7:1 kai eipen elisaie akuson logon kyriu tade legei kyrios Os hE hOra hautE aurion metron semidaleOs siklu kai dimetron kriTOn siklu en tais pylais samareias.
4Krl:7:1 C VBI_AAI3S N_NSM VA_AAD2S N2_ASM N2_GSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF D N2N_ASN N3I_GSF N2_GSM C A1A_ASM N1_GPF N2_GSM P RA_DPF N1_DPF N1A_GSF
4Krl:7:1 and also, even, namely to say/tell Elisha to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like the hour this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] next day/tomorrow measure best quality flour ć and also, even, namely ć barley ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate Samaria [region of]
4Krl:7:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like the (nom) hour (nom|voc) this (nom) next day/tomorrow measure (nom|acc|voc) best quality flour (gen)   and   barley (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) Samaria (gen)
4Krl:7:1 4Krl_7:1_1 4Krl_7:1_2 4Krl_7:1_3 4Krl_7:1_4 4Krl_7:1_5 4Krl_7:1_6 4Krl_7:1_7 4Krl_7:1_8 4Krl_7:1_9 4Krl_7:1_10 4Krl_7:1_11 4Krl_7:1_12 4Krl_7:1_13 4Krl_7:1_14 4Krl_7:1_15 4Krl_7:1_16 4Krl_7:1_17 4Krl_7:1_18 4Krl_7:1_19 4Krl_7:1_20 4Krl_7:1_21 4Krl_7:1_22 4Krl_7:1_23 4Krl_7:1_24 4Krl_7:1_25
4Krl:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:2 καὶ ἀπεκρίθη ὁ τριστάτης, ἐφ’ ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπανεπαύετο ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τῷ Ελισαιε καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ποιήσει κύριος καταρράκτας ἐν οὐρανῷ, μὴ ἔσται τὸ ῥῆμα τοῦτο; καὶ Ελισαιε εἶπεν Ἰδοὺ σὺ ὄψῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ ἐκεῖθεν οὐ φάγῃ. –
4Krl:7:2 And the officer on whose hand the king rested, answered Elisaie, and said, Behold, if the Lord shall make flood-gates in heaven, might this thing be? and Elisaie said, Behold, thou shalt see with thine eyes, but shalt not eat thereof. (2 Kings 7:2 Brenton)
4Krl:7:2 W odpowiedzi na to tarczownik, na którego ramieniu król się wspierał, rzekł do męża Bożego: «Chociażby nawet Pan zrobił okna w niebiosach, czy mogłoby spełnić się to słowo?» Odpowiedział Elizeusz: «Ty właśnie ujrzysz to swoimi oczami, lecz jeść z tego nie będziesz!» (2 Krl 7:2 BT_4)
4Krl:7:2 καὶ ἀπεκρίθη τριστάτης, ἐφ’ ὃν βασιλεὺς ἐπανεπαύετο ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τῷ Ελισαιε καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ποιήσει κύριος καταρράκτας ἐν οὐρανῷ, μὴ ἔσται τὸ ῥῆμα τοῦτο; καὶ Ελισαιε εἶπεν Ἰδοὺ σὺ ὄψῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ ἐκεῖθεν οὐ φάγῃ.
4Krl:7:2 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό τρι·στάτης, -ου, ὁ [LXX] ἐπί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπ·ανα·παύομαι (επανα+παυ-, επανα+παυ·σ-, επανα+παυ·σ-, -, επανα+πεπαυ-, επανα+πα·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκεῖ·θεν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)  
4Krl:7:2 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Wezyr Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być Król Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo Elisza I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Robienie/robienie; by czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Nie By być Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Elisza By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Stamtąd ??? Przed przydechem mocnym By jeść  
4Krl:7:2 kai\ a)pekri/TE o( trista/tEs, e)f’ o(\n o( basileu\s e)panepau/eto e)pi\ tE\n CHei=ra au)tou=, tO=| *elisaie kai\ ei)=pen *)idou\ poiE/sei ku/rios katarra/ktas e)n ou)ranO=|, mE\ e)/stai to\ r(E=ma tou=to; kai\ *elisaie ei)=pen *)idou\ su\ o)/PSE| toi=s o)fTalmoi=s sou kai\ e)kei=Ten ou) fa/gE|.
4Krl:7:2 kai apekriTE ho tristatEs, ef’ hon ho basileus epanepaueto epi tEn CHeira autu, tO elisaie kai eipen idu poiEsei kyrios katarraktas en uranO, mE estai to rEma tuto; kai elisaie eipen idu sy oPSE tois ofTalmois su kai ekeiTen u fagE.
4Krl:7:2 C VCI_API3S RA_NSM N1M_NSM P RR_ASM RA_NSM N3V_NSM V1I_IMI3S P RA_ASF N3_ASF RD_GSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S I VF_FAI3S N2_NSM N1M_APM P N2_DSM D VF_FMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C N_NSM VBI_AAI3S I RP_NS VF_FMI2S RA_DPM N2_DPM RP_GS C D D VB_AAS3S
4Krl:7:2 and also, even, namely to answer the vizier upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which; to be the king to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand he/she/it/same the Elisha and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), doing/making; to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven not to be the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely Elisha to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you; your/yours(sg) and also, even, namely from there οὐχ before rough breathing to eat  
4Krl:7:2 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) vizier (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) the (nom) king (nom) he/she/it-was-being-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) the (dat) Elisha (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   in/among/by (+dat) sky/heaven (dat) not he/she/it-will-be the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) and Elisha (voc) he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and from there not you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed  
4Krl:7:2 4Krl_7:2_1 4Krl_7:2_2 4Krl_7:2_3 4Krl_7:2_4 4Krl_7:2_5 4Krl_7:2_6 4Krl_7:2_7 4Krl_7:2_8 4Krl_7:2_9 4Krl_7:2_10 4Krl_7:2_11 4Krl_7:2_12 4Krl_7:2_13 4Krl_7:2_14 4Krl_7:2_15 4Krl_7:2_16 4Krl_7:2_17 4Krl_7:2_18 4Krl_7:2_19 4Krl_7:2_20 4Krl_7:2_21 4Krl_7:2_22 4Krl_7:2_23 4Krl_7:2_24 4Krl_7:2_25 4Krl_7:2_26 4Krl_7:2_27 4Krl_7:2_28 4Krl_7:2_29 4Krl_7:2_30 4Krl_7:2_31 4Krl_7:2_32 4Krl_7:2_33 4Krl_7:2_34 4Krl_7:2_35 4Krl_7:2_36 4Krl_7:2_37 4Krl_7:2_38 4Krl_7:2_39 4Krl_7:2_40 4Krl_7:2_41 4Krl_7:2_42
4Krl:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:3 καὶ τέσσαρες ἄνδρες ἦσαν λεπροὶ παρὰ τὴν θύραν τῆς πόλεως, καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τί ἡμεῖς καθήμεθα ὧδε, ἕως ἀποθάνωμεν;
4Krl:7:3 And there were four leprous men by the gate of the city: and one said to his neighbour, Why sit we here until we die? (2 Kings 7:3 Brenton)
4Krl:7:3 Czterech trędowatych znajdowało się u wejścia bramy. Jeden do drugiego powiedział: «Po cóż tutaj siedzimy, aż pomrzemy? (2 Krl 7:3 BT_4)
4Krl:7:3 καὶ τέσσαρες ἄνδρες ἦσαν λεπροὶ παρὰ τὴν θύραν τῆς πόλεως, καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τί ἡμεῖς καθήμεθα ὧδε, ἕως ἀποθάνωμεν;
4Krl:7:3 καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λεπρός -ά -όν παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ὧδε ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
4Krl:7:3 I też, nawet, mianowicie Cztery Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By być Trędowaty fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Miasto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By siedzieć Tutaj Aż; świtaj By umierać
4Krl:7:3 kai\ te/ssares a)/ndres E)=san leproi\ para\ tE\n Tu/ran tE=s po/leOs, kai\ ei)=pen a)nE\r pro\s to\n plEsi/on au)tou= *ti/ E(mei=s kaTE/meTa O(=de, e(/Os a)poTa/nOmen;
4Krl:7:3 kai tessares andres Esan leproi para tEn Tyran tEs poleOs, kai eipen anEr pros ton plEsion autu ti hEmeis kaTEmeTa hOde, heOs apoTanOmen;
4Krl:7:3 C A3_NPM N3_NPM V9_IAI3P A1A_NPM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3S N3_NSM P RA_ASM D RD_GSM RI_ASN RP_NP V5_PMI1P D P VB_AAS1P
4Krl:7:3 and also, even, namely four man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to be leprous frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the city and also, even, namely to say/tell man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to sit here until; dawn to die
4Krl:7:3 and four (nom) men, husbands (nom|voc) they-were leprous ([Adj] nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) city (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed man, husband (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/what/why (nom|acc) we (nom) we-are-being-SIT-ed here until; dawn (nom|voc), dawns (acc) we-should-DIE
4Krl:7:3 4Krl_7:3_1 4Krl_7:3_2 4Krl_7:3_3 4Krl_7:3_4 4Krl_7:3_5 4Krl_7:3_6 4Krl_7:3_7 4Krl_7:3_8 4Krl_7:3_9 4Krl_7:3_10 4Krl_7:3_11 4Krl_7:3_12 4Krl_7:3_13 4Krl_7:3_14 4Krl_7:3_15 4Krl_7:3_16 4Krl_7:3_17 4Krl_7:3_18 4Krl_7:3_19 4Krl_7:3_20 4Krl_7:3_21 4Krl_7:3_22 4Krl_7:3_23
4Krl:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:4 ἐὰν εἴπωμεν Εἰσέλθωμεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ ὁ λιμὸς ἐν τῇ πόλει καὶ ἀποθανούμεθα ἐκεῖ· καὶ ἐὰν καθίσωμεν ὧδε, καὶ ἀποθανούμεθα. καὶ νῦν δεῦτε καὶ ἐμπέσωμεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Συρίας· ἐὰν Ζωογονήσωσιν ἡμᾶς, καὶ ζησόμεθα· καὶ ἐὰν θανατώσωσιν ἡμᾶς, καὶ ἀποθανούμεθα.
4Krl:7:4 If we should say, Let us go into the city, then there is famine in the city, and we shall die there: and if we sit here, then we shall die. Now then come, and let us fall upon the camp of the Syrians: if they should take us alive, then we shall live; and if they should put us to death, then we shall only die. (2 Kings 7:4 Brenton)
4Krl:7:4 Jeżeli powiemy: Chodźmy do miasta - a w mieście panuje głód - to tam umrzemy. Jeżeli zaś zostaniemy tutaj, również umrzemy. A teraz - nuże - zbiegnijmy do obozu aramejskiego. Jeżeli nas pozostawią przy życiu, to będziemy żyli. Jeżeli zaś nas zabiją, to umrzemy». (2 Krl 7:4 BT_4)
4Krl:7:4 ἐὰν εἴπωμεν Εἰσέλθωμεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λιμὸς ἐν τῇ πόλει καὶ ἀποθανούμεθα ἐκεῖ· καὶ ἐὰν καθίσωμεν ὧδε, καὶ ἀποθανούμεθα. καὶ νῦν δεῦτε καὶ ἐμπέσωμεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Συρίας· ἐὰν Ζωογονήσωσιν ἡμᾶς, καὶ ζησόμεθα· καὶ ἐὰν θανατώσωσιν ἡμᾶς, καὶ ἀποθανούμεθα.
4Krl:7:4 ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ καί ἐάν (εἰ ἄν) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὧδε καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί νῦν δεῦτε καί ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Συρία, -ας, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) ζωο·γονέω v.l. ζῳο- (cf. ζῳο·ποιέω) (ζῳογον(ε)-/ζωογον(ε)-, ζῳογονη·σ-/ζωογονη·σ-, ζωογονη·σ-, εζωογονη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἐάν (εἰ ἄν) θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
4Krl:7:4 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj By wchodzić Do (+przyspieszenie) Miasto I też, nawet, mianowicie Głodu głód W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie By umierać Tam I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tutaj I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie Teraz Przychodź I też, nawet, mianowicie By spadać Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Syria [Rzymska prowincja z] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By pozwalać żyć [oszczędzaj życie z] Ja I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zgładzać Ja I też, nawet, mianowicie By umierać
4Krl:7:4 e)a\n ei)/pOmen *ei)se/lTOmen ei)s tE\n po/lin, kai\ o( limo\s e)n tE=| po/lei kai\ a)poTanou/meTa e)kei=· kai\ e)a\n kaTi/sOmen O(=de, kai\ a)poTanou/meTa. kai\ nu=n deu=te kai\ e)mpe/sOmen ei)s tE\n parembolE\n *suri/as· e)a\n *DZOogonE/sOsin E(ma=s, kai\ DZEso/meTa· kai\ e)a\n TanatO/sOsin E(ma=s, kai\ a)poTanou/meTa.
4Krl:7:4 ean eipOmen eiselTOmen eis tEn polin, kai ho limos en tE polei kai apoTanumeTa ekei· kai ean kaTisOmen hOde, kai apoTanumeTa. kai nyn deute kai empesOmen eis tEn parembolEn syrias· ean DZOogonEsOsin hEmas, kai DZEsomeTa· kai ean TanatOsOsin hEmas, kai apoTanumeTa.
4Krl:7:4 C VB_AAS1P VB_AAS1S P RA_ASF N3I_ASF C RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N3I_DSF C VF2_FMI1P D C C VA_AAS1P D C VF2_FMI1P C D D C VA_AAS1P P RA_ASF N1_ASF N1A_GSF C VA_AAS3P RP_AP C VF_FMI1P C C VA_AAS3P RP_AP C VF2_FMI1P
4Krl:7:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell to enter into (+acc) the city and also, even, namely the famine hunger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city and also, even, namely to die there and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge here and also, even, namely to die and also, even, namely now come and also, even, namely to fall into (+acc) the camp camp, barracks, army Syria [Roman province of] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to allow to live [spare the life of] I and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to put to death I and also, even, namely to die
4Krl:7:4 if-ever we-should-SAY/TELL we-should-ENTER into (+acc) the (acc) city (acc) and the (nom) famine (nom) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) and we-will-be-DIE-ed there and if-ever we-should-SIT DOWN here and we-will-be-DIE-ed and now come and we-should-FALL into (+acc) the (acc) camp (acc) Syria (gen) if-ever they-should-ALLOW-TO-LIVE us (acc) and we-will-be-EXISTS-ed and if-ever they-should-PUT-TO-DEATH us (acc) and we-will-be-DIE-ed
4Krl:7:4 4Krl_7:4_1 4Krl_7:4_2 4Krl_7:4_3 4Krl_7:4_4 4Krl_7:4_5 4Krl_7:4_6 4Krl_7:4_7 4Krl_7:4_8 4Krl_7:4_9 4Krl_7:4_10 4Krl_7:4_11 4Krl_7:4_12 4Krl_7:4_13 4Krl_7:4_14 4Krl_7:4_15 4Krl_7:4_16 4Krl_7:4_17 4Krl_7:4_18 4Krl_7:4_19 4Krl_7:4_20 4Krl_7:4_21 4Krl_7:4_22 4Krl_7:4_23 4Krl_7:4_24 4Krl_7:4_25 4Krl_7:4_26 4Krl_7:4_27 4Krl_7:4_28 4Krl_7:4_29 4Krl_7:4_30 4Krl_7:4_31 4Krl_7:4_32 4Krl_7:4_33 4Krl_7:4_34 4Krl_7:4_35 4Krl_7:4_36 4Krl_7:4_37 4Krl_7:4_38 4Krl_7:4_39 4Krl_7:4_40 4Krl_7:4_41
4Krl:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:5 καὶ ἀνέστησαν ἐν τῷ σκότει εἰσελθεῖν εἰς τὴν παρεμβολὴν Συρίας καὶ ἦλθον εἰς μέρος τῆς παρεμβολῆς Συρίας, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ ἐκεῖ.
4Krl:7:5 And they rose up while it was yet night, to go into the camp of Syria; and they came into a part of the camp of Syria, and behold, there was no man there. (2 Kings 7:5 Brenton)
4Krl:7:5 Powstali zatem o zmierzchu, aby wejść do obozu aramejskiego. Dotarli aż do krańca obozu aramejskiego: a oto nie było tam nikogo. (2 Krl 7:5 BT_4)
4Krl:7:5 καὶ ἀνέστησαν ἐν τῷ σκότει εἰσελθεῖν εἰς τὴν παρεμβολὴν Συρίας καὶ ἦλθον εἰς μέρος τῆς παρεμβολῆς Συρίας, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ ἐκεῖ.
4Krl:7:5 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Συρία, -ας, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Συρία, -ας, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκεῖ
4Krl:7:5 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność By wchodzić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Części/kawałka okolice Obozu obóz, koszary, armia Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tam
4Krl:7:5 kai\ a)ne/stEsan e)n tO=| sko/tei ei)selTei=n ei)s tE\n parembolE\n *suri/as kai\ E)=lTon ei)s me/ros tE=s parembolE=s *suri/as, kai\ i)dou\ ou)k e)/stin a)nE\r e)kei=.
4Krl:7:5 kai anestEsan en tO skotei eiselTein eis tEn parembolEn syrias kai ElTon eis meros tEs parembolEs syrias, kai idu uk estin anEr ekei.
4Krl:7:5 C VHI_AAI3P P RA_DSN N3E_DSN VB_AAN P RA_ASF N1_ASF N1A_GSF C VBI_AAI3P P N3E_ASN RA_GSF N1_GSF N1A_GSF C I D V9_PAI3S N3_NSM D
4Krl:7:5 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the darkness gloom, darkness to enter into (+acc) the camp camp, barracks, army Syria [Roman province of] and also, even, namely to come into (+acc) part/piece regions the camp camp, barracks, army Syria [Roman province of] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". there
4Krl:7:5 and they-STand-ed-UP in/among/by (+dat) the (dat) darkness (dat) to-ENTER into (+acc) the (acc) camp (acc) Syria (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) part/piece (nom|acc|voc) the (gen) camp (gen) Syria (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-is man, husband (nom) there
4Krl:7:5 4Krl_7:5_1 4Krl_7:5_2 4Krl_7:5_3 4Krl_7:5_4 4Krl_7:5_5 4Krl_7:5_6 4Krl_7:5_7 4Krl_7:5_8 4Krl_7:5_9 4Krl_7:5_10 4Krl_7:5_11 4Krl_7:5_12 4Krl_7:5_13 4Krl_7:5_14 4Krl_7:5_15 4Krl_7:5_16 4Krl_7:5_17 4Krl_7:5_18 4Krl_7:5_19 4Krl_7:5_20 4Krl_7:5_21 4Krl_7:5_22 4Krl_7:5_23
4Krl:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:6 καὶ κύριος ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν παρεμβολὴν Συρίας φωνὴν ἅρματος καὶ φωνὴν ἵππου καὶ φωνὴν δυνάμεως μεγάλης, καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Νῦν ἐμισθώσατο ἐφ’ ἡμᾶς βασιλεὺς Ισραηλ τοὺς βασιλέας τῶν Χετταίων καὶ τοὺς βασιλέας Αἰγύπτου τοῦ ἐλθεῖν ἐφ’ ἡμᾶς.
4Krl:7:6 For the Lord had made the army of Syria to hear a sound of chariots, and a sound of horses, even the sound of a great host: and each man said to his fellow, Now has the king of Israel hired against us the kings of the Chettites, and the kings of Egypt, to come against us. (2 Kings 7:6 Brenton)
4Krl:7:6 Pan bowiem sprawił, że w obozie aramejskim usłyszano turkot rydwanów, tętent koni i wrzawę ogromnego wojska, tak iż mówili jeden do drugiego: «Oto król izraelski najął przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby ruszyli przeciwko nam». (2 Krl 7:6 BT_4)
4Krl:7:6 καὶ κύριος ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν παρεμβολὴν Συρίας φωνὴν ἅρματος καὶ φωνὴν ἵππου καὶ φωνὴν δυνάμεως μεγάλης, καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Νῦν ἐμισθώσατο ἐφ’ ἡμᾶς βασιλεὺς Ισραηλ τοὺς βασιλέας τῶν Χετταίων καὶ τοὺς βασιλέας Αἰγύπτου τοῦ ἐλθεῖν ἐφ’ ἡμᾶς.
4Krl:7:6 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Συρία, -ας, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ ἅρμα[τ], -ατος, τό καί φωνή, -ῆς, ἡ ἵππος, -ου, ὁ καί φωνή, -ῆς, ἡ δύναμις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό νῦν μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
4Krl:7:6 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Obozu obóz, koszary, armia Syria [Rzymska prowincja z] Dźwięku/głos płacze Wóz I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Koń I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Zdolność Wielki I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat On/ona/to/to samo Teraz By najmować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Król Izrael Król I też, nawet, mianowicie Król Egipt [kraj z] By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
4Krl:7:6 kai\ ku/rios a)koustE\n e)poi/Esen tE\n parembolE\n *suri/as fOnE\n a(/rmatos kai\ fOnE\n i(/ppou kai\ fOnE\n duna/meOs mega/lEs, kai\ ei)=pen a)nE\r pro\s to\n a)delfo\n au)tou= *nu=n e)misTO/sato e)f’ E(ma=s basileu\s *israEl tou\s basile/as tO=n *CHettai/On kai\ tou\s basile/as *ai)gu/ptou tou= e)lTei=n e)f’ E(ma=s.
4Krl:7:6 kai kyrios akustEn epoiEsen tEn parembolEn syrias fOnEn harmatos kai fOnEn hippu kai fOnEn dynameOs megalEs, kai eipen anEr pros ton adelfon autu nyn emisTOsato ef’ hEmas basileus israEl tus basileas tOn CHettaiOn kai tus basileas aigyptu tu elTein ef’ hEmas.
4Krl:7:6 C N2_NSM A1_ASF VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N1A_GSF N1_ASF N3M_GSN C N1_ASF N2_GSM C N1_ASF N3I_GSF A1_GSF C VBI_AAI3S N3_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM D VAI_AMI3S P RP_AP N3V_NSM N_GSM RA_APM N3V_APM RA_GPM N2_GPM C RA_APM N3V_APM N2_GSF RA_GSN VB_AAN P RP_AP
4Krl:7:6 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć to do/make the camp camp, barracks, army Syria [Roman province of] sound/voice cries chariot and also, even, namely sound/voice cries horse and also, even, namely sound/voice cries ability great and also, even, namely to say/tell man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". toward (+acc,+gen,+dat) the brother he/she/it/same now to hire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I king Israel the king the ć and also, even, namely the king Egypt [country of] the to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I
4Krl:7:6 and lord (nom); a lord ([Adj] nom)   he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) camp (acc) Syria (gen) sound/voice (acc) chariot (gen) and sound/voice (acc) horse (gen) and sound/voice (acc) ability (gen) great ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed man, husband (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) now he/she/it-was-HIRE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) king (nom) Israel (indecl) the (acc) kings (acc) the (gen)   and the (acc) kings (acc) Egypt (gen) the (gen) to-COME upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc)
4Krl:7:6 4Krl_7:6_1 4Krl_7:6_2 4Krl_7:6_3 4Krl_7:6_4 4Krl_7:6_5 4Krl_7:6_6 4Krl_7:6_7 4Krl_7:6_8 4Krl_7:6_9 4Krl_7:6_10 4Krl_7:6_11 4Krl_7:6_12 4Krl_7:6_13 4Krl_7:6_14 4Krl_7:6_15 4Krl_7:6_16 4Krl_7:6_17 4Krl_7:6_18 4Krl_7:6_19 4Krl_7:6_20 4Krl_7:6_21 4Krl_7:6_22 4Krl_7:6_23 4Krl_7:6_24 4Krl_7:6_25 4Krl_7:6_26 4Krl_7:6_27 4Krl_7:6_28 4Krl_7:6_29 4Krl_7:6_30 4Krl_7:6_31 4Krl_7:6_32 4Krl_7:6_33 4Krl_7:6_34 4Krl_7:6_35 4Krl_7:6_36 4Krl_7:6_37 4Krl_7:6_38 4Krl_7:6_39 4Krl_7:6_40 4Krl_7:6_41
4Krl:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:7 καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀπέδρασαν ἐν τῷ σκότει καὶ ἐγκατέλιπαν τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ τοὺς ἵππους αὐτῶν καὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν ἐν τῇ παρεμβολῇ ὡς ἔστιν καὶ ἔφυγον πρὸς τὴν ψυχὴν ἑαυτῶν.
4Krl:7:7 And they arose and fled while it was yet dark, and left their tents, and their horses, and their asses in the camp, as they were, and fled for their lives. (2 Kings 7:7 Brenton)
4Krl:7:7 Powstali więc Aramejczycy i uciekli o zmierzchu, zostawiając swoje namioty, swoje konie, swoje osły, obóz - tak jak był - i uciekli, aby ratować życie. (2 Krl 7:7 BT_4)
4Krl:7:7 καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀπέδρασαν ἐν τῷ σκότει καὶ ἐγκατέλιπαν τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ τοὺς ἵππους αὐτῶν καὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν ἐν τῇ παρεμβολῇ ὡς ἔστιν καὶ ἔφυγον πρὸς τὴν ψυχὴν ἑαυτῶν.
4Krl:7:7 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί   ἐν ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὡς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
4Krl:7:7 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Koń On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Osła/osioł On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Jak/jak By być I też, nawet, mianowicie By uciekać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Samo /nasz /twój /siebie
4Krl:7:7 kai\ a)ne/stEsan kai\ a)pe/drasan e)n tO=| sko/tei kai\ e)gkate/lipan ta\s skEna\s au)tO=n kai\ tou\s i(/ppous au)tO=n kai\ tou\s o)/nous au)tO=n e)n tE=| parembolE=| O(s e)/stin kai\ e)/fugon pro\s tE\n PSuCHE\n e(autO=n.
4Krl:7:7 kai anestEsan kai apedrasan en tO skotei kai enkatelipan tas skEnas autOn kai tus hippus autOn kai tus onus autOn en tE parembolE hOs estin kai efygon pros tEn PSyCHEn heautOn.
4Krl:7:7 C VHI_AAI3P C VBI_AAI3P P RA_DSN N3E_DSN C VBI_AAI3P RA_APF N1_APF RD_GPM C RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APM N2_APM RD_GPM P RA_DSF N1_DSF C V9_PAI3S C VBI_AAI3P P RA_ASF N1_ASF RD_GPM
4Krl:7:7 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the darkness gloom, darkness and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same and also, even, namely the horse he/she/it/same and also, even, namely the ass/donkey he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army as/like to be and also, even, namely to flee toward (+acc,+gen,+dat) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person self /our-/your-/themselves
4Krl:7:7 and they-STand-ed-UP and   in/among/by (+dat) the (dat) darkness (dat) and they-GIVE UP-ed the (acc) tents (acc) them/same (gen) and the (acc) horses (acc) them/same (gen) and the (acc) asses/donkeys (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) as/like he/she/it-is and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) life (acc) selves (gen)
4Krl:7:7 4Krl_7:7_1 4Krl_7:7_2 4Krl_7:7_3 4Krl_7:7_4 4Krl_7:7_5 4Krl_7:7_6 4Krl_7:7_7 4Krl_7:7_8 4Krl_7:7_9 4Krl_7:7_10 4Krl_7:7_11 4Krl_7:7_12 4Krl_7:7_13 4Krl_7:7_14 4Krl_7:7_15 4Krl_7:7_16 4Krl_7:7_17 4Krl_7:7_18 4Krl_7:7_19 4Krl_7:7_20 4Krl_7:7_21 4Krl_7:7_22 4Krl_7:7_23 4Krl_7:7_24 4Krl_7:7_25 4Krl_7:7_26 4Krl_7:7_27 4Krl_7:7_28 4Krl_7:7_29 4Krl_7:7_30 4Krl_7:7_31
4Krl:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:8 καὶ εἰσῆλθον οἱ λεπροὶ οὗτοι ἕως μέρους τῆς παρεμβολῆς καὶ εἰσῆλθον εἰς σκηνὴν μίαν καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ ἦραν ἐκεῖθεν ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμὸν καὶ ἐπορεύθησαν· καὶ ἐπέστρεψαν καὶ εἰσῆλθον εἰς σκηνὴν ἄλλην καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν καὶ ἐπορεύθησαν καὶ κατέκρυψαν.
4Krl:7:8 And these lepers entered a little way into the camp, and went into one tent, and ate and drank, and took thence silver, and gold, and raiment; and they went and returned thence, and entered into another tent, and took thence, and went and hid the spoil. (2 Kings 7:8 Brenton)
4Krl:7:8 Owi trędowaci zaś dotarli aż do krańca obozu, weszli do jakiegoś namiotu, jedli i pili. Następnie wynieśli stamtąd srebro, złoto i ubrania, które poszli ukryć. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, unieśli stamtąd łup, który poszli ukryć. (2 Krl 7:8 BT_4)
4Krl:7:8 καὶ εἰσῆλθον οἱ λεπροὶ οὗτοι ἕως μέρους τῆς παρεμβολῆς καὶ εἰσῆλθον εἰς σκηνὴν μίαν καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ ἦραν ἐκεῖθεν ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμὸν καὶ ἐπορεύθησαν· καὶ ἐπέστρεψαν καὶ εἰσῆλθον εἰς σκηνὴν ἄλλην καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν καὶ ἐπορεύθησαν καὶ κατέκρυψαν.
4Krl:7:8 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λεπρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐκεῖ·θεν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἱματισμός, -οῦ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκεῖ·θεν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-)
4Krl:7:8 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Trędowaty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Aż; świtaj Części/kawałka okolice Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Jeden I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By natykać się na; by pić I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Stamtąd Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Inny I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Stamtąd I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie Do ???
4Krl:7:8 kai\ ei)sE=lTon oi( leproi\ ou(=toi e(/Os me/rous tE=s parembolE=s kai\ ei)sE=lTon ei)s skEnE\n mi/an kai\ e)/fagon kai\ e)/pion kai\ E)=ran e)kei=Ten a)rgu/rion kai\ CHrusi/on kai\ i(matismo\n kai\ e)poreu/TEsan· kai\ e)pe/strePSan kai\ ei)sE=lTon ei)s skEnE\n a)/llEn kai\ e)/labon e)kei=Ten kai\ e)poreu/TEsan kai\ kate/kruPSan.
4Krl:7:8 kai eisElTon hoi leproi hutoi heOs merus tEs parembolEs kai eisElTon eis skEnEn mian kai efagon kai epion kai Eran ekeiTen argyrion kai CHrysion kai himatismon kai eporeuTEsan· kai epestrePSan kai eisElTon eis skEnEn allEn kai elabon ekeiTen kai eporeuTEsan kai katekryPSan.
4Krl:7:8 C VBI_AAI3P RA_NPM A1A_NPM RD_NPM P N3E_GSN RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3P P N1_ASF A1A_ASF C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P C VAI_AAI3P D N2N_ASN C N2N_ASN C N2_ASM C VCI_API3P C VAI_AAI3P C VBI_AAI3P P N1_ASF RD_ASF C VBI_AAI3P D C VCI_API3P C VAI_AAI3P
4Krl:7:8 and also, even, namely to enter the leprous this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] until; dawn part/piece regions the camp camp, barracks, army and also, even, namely to enter into (+acc) tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth one and also, even, namely to eat and also, even, namely to come upon; to drink and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise from there piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig and also, even, namely to go and also, even, namely to turn around and also, even, namely to enter into (+acc) tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth other and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from there and also, even, namely to go and also, even, namely to ???
4Krl:7:8 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed the (nom) leprous ([Adj] nom|voc) these (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) part/piece (gen) the (gen) camp (gen) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) tent (acc) one (acc) and I-EAT-ed, they-EAT-ed and while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed and they-LIFT/PICK-ed-UP from there piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) and toilet (acc) and they-were-GO-ed and they-TURN-ed-AROUND and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) tent (acc) other (acc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed from there and they-were-GO-ed and they-???-ed
4Krl:7:8 4Krl_7:8_1 4Krl_7:8_2 4Krl_7:8_3 4Krl_7:8_4 4Krl_7:8_5 4Krl_7:8_6 4Krl_7:8_7 4Krl_7:8_8 4Krl_7:8_9 4Krl_7:8_10 4Krl_7:8_11 4Krl_7:8_12 4Krl_7:8_13 4Krl_7:8_14 4Krl_7:8_15 4Krl_7:8_16 4Krl_7:8_17 4Krl_7:8_18 4Krl_7:8_19 4Krl_7:8_20 4Krl_7:8_21 4Krl_7:8_22 4Krl_7:8_23 4Krl_7:8_24 4Krl_7:8_25 4Krl_7:8_26 4Krl_7:8_27 4Krl_7:8_28 4Krl_7:8_29 4Krl_7:8_30 4Krl_7:8_31 4Krl_7:8_32 4Krl_7:8_33 4Krl_7:8_34 4Krl_7:8_35 4Krl_7:8_36 4Krl_7:8_37 4Krl_7:8_38 4Krl_7:8_39 4Krl_7:8_40 4Krl_7:8_41 4Krl_7:8_42
4Krl:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:9 καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Οὐχ οὕτως ἡμεῖς ποιοῦμεν· ἡ ἡμέρα αὕτη ἡμέρα εὐαγγελίας ἐστίν, καὶ ἡμεῖς σιωπῶμεν καὶ μένομεν ἕως φωτὸς τοῦ πρωῒ καὶ εὑρήσομεν ἀνομίαν· καὶ νῦν δεῦρο καὶ εἰσέλθωμεν καὶ ἀναγγείλωμεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως.
4Krl:7:9 And one man said to his neighbour, We are not doing well thus: this day is a day of glad tidings, and we hold our peace, and are waiting till the morning light, and shall find mischief: now them come, and let us go into the city, and report to the house of the king. (2 Kings 7:9 Brenton)
4Krl:7:9 Wtedy powiedział jeden do drugiego: «Nie postępujemy właściwie. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej nowiny, a my milczymy. Jeżeli będziemy zwlekali aż do brzasku porannego, to spotka nas kara. Nuże, chodźmy teraz i zanieśmy wieść do pałacu królewskiego». (2 Krl 7:9 BT_4)
4Krl:7:9 καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Οὐχ οὕτως ἡμεῖς ποιοῦμεν· ἡμέρα αὕτη ἡμέρα εὐαγγελίας ἐστίν, καὶ ἡμεῖς σιωπῶμεν καὶ μένομεν ἕως φωτὸς τοῦ πρωῒ καὶ εὑρήσομεν ἀνομίαν· καὶ νῦν δεῦρο καὶ εἰσέλθωμεν καὶ ἀναγγείλωμεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως.
4Krl:7:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἡμέρα, -ας -ἡ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) καί μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό πρωΐ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ καί νῦν δεῦρο καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:7:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ja By czynić/rób Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień By być I też, nawet, mianowicie Ja Do bezdźwięcznego I też, nawet, mianowicie By pozostawać (mieszkaj) Aż; świtaj Lekki {Jasny} Wcześnie I też, nawet, mianowicie By znajdować Bezprawie I też, nawet, mianowicie Teraz Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Do (+przyspieszenie) Dom Król
4Krl:7:9 kai\ ei)=pen a)nE\r pro\s to\n plEsi/on au)tou= *ou)CH ou(/tOs E(mei=s poiou=men· E( E(me/ra au(/tE E(me/ra eu)aggeli/as e)sti/n, kai\ E(mei=s siOpO=men kai\ me/nomen e(/Os fOto\s tou= prOi\+ kai\ eu(rE/somen a)nomi/an· kai\ nu=n deu=ro kai\ ei)se/lTOmen kai\ a)naggei/lOmen ei)s to\n oi)=kon tou= basile/Os.
4Krl:7:9 kai eipen anEr pros ton plEsion autu uCH hutOs hEmeis poiumen· hE hEmera hautE hEmera euangelias estin, kai hEmeis siOpOmen kai menomen heOs fOtos tu prO+i kai heurEsomen anomian· kai nyn deuro kai eiselTOmen kai anangeilOmen eis ton oikon tu basileOs.
4Krl:7:9 C VBI_AAI3S N3_NSM P RA_ASM D RD_GSM D D RP_NP V2_PAI1P RA_NSF N1A_NSF RD_NSF N1A_NSF N1A_GSF V9_PAI3S C RP_NP V3_PAI1P C V1_PAI1P P N3T_GSN RA_GSM D C VF_FAI1P N1A_ASF C D D C VB_AAS1P C VA_AAS1P P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM
4Krl:7:9 and also, even, namely to say/tell man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] I to do/make the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] day ć to be and also, even, namely I to soundless and also, even, namely to remain (dwell) until; dawn light the early and also, even, namely to find lawlessness and also, even, namely now come!/here and now and also, even, namely to enter and also, even, namely to proclaim proclaim, report into (+acc) the house the king
4Krl:7:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed man, husband (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) not thusly/like this we (nom) we-are-DO/MAKE-ing the (nom) day (nom|voc) this (nom) day (nom|voc)   he/she/it-is and we (nom) we-are-SOUNDLESS-ing, we-should-be-SOUNDLESS-ing and we-are-REMAIN-ing until; dawn (nom|voc), dawns (acc) light (gen) the (gen) early and we-will-FIND lawlessness (acc) and now come!/here and now and we-should-ENTER and we-should-PROCLAIM into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) king (gen)
4Krl:7:9 4Krl_7:9_1 4Krl_7:9_2 4Krl_7:9_3 4Krl_7:9_4 4Krl_7:9_5 4Krl_7:9_6 4Krl_7:9_7 4Krl_7:9_8 4Krl_7:9_9 4Krl_7:9_10 4Krl_7:9_11 4Krl_7:9_12 4Krl_7:9_13 4Krl_7:9_14 4Krl_7:9_15 4Krl_7:9_16 4Krl_7:9_17 4Krl_7:9_18 4Krl_7:9_19 4Krl_7:9_20 4Krl_7:9_21 4Krl_7:9_22 4Krl_7:9_23 4Krl_7:9_24 4Krl_7:9_25 4Krl_7:9_26 4Krl_7:9_27 4Krl_7:9_28 4Krl_7:9_29 4Krl_7:9_30 4Krl_7:9_31 4Krl_7:9_32 4Krl_7:9_33 4Krl_7:9_34 4Krl_7:9_35 4Krl_7:9_36 4Krl_7:9_37 4Krl_7:9_38 4Krl_7:9_39 4Krl_7:9_40 4Krl_7:9_41
4Krl:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:10 καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐβόησαν πρὸς τὴν πύλην τῆς πόλεως καὶ ἀνήγγειλαν αὐτοῖς λέγοντες Εἰσήλθομεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Συρίας, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ἀνὴρ καὶ φωνὴ ἀνθρώπου, ὅτι εἰ μὴ ἵππος δεδεμένος καὶ ὄνος καὶ αἱ σκηναὶ αὐτῶν ὡς εἰσίν.
4Krl:7:10 So they went and cried toward the gate of the city, and reported to them, saying, We went into the camp of Syria, and, behold, there is not there a man, nor voice of man, only horses tied and asses, and their tents as they were. (2 Kings 7:10 Brenton)
4Krl:7:10 Poszli tam, zawołali na straże miasta i oznajmili im: «Weszliśmy do obozu aramejskiego, lecz nie ma tam nikogo, nawet nie słychać żadnego głosu ludzkiego, tylko konie na uwięzi, osły na uwięzi i namioty - tak jak były». (2 Krl 7:10 BT_4)
4Krl:7:10 καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐβόησαν πρὸς τὴν πύλην τῆς πόλεως καὶ ἀνήγγειλαν αὐτοῖς λέγοντες Εἰσήλθομεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Συρίας, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ἀνὴρ καὶ φωνὴ ἀνθρώπου, ὅτι εἰ μὴ ἵππος δεδεμένος καὶ ὄνος καὶ αἱ σκηναὶ αὐτῶν ὡς εἰσίν.
4Krl:7:10 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Συρία, -ας, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί φωνή, -ῆς, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι εἰ μή ἵππος, -ου, ὁ δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) καί ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
4Krl:7:10 I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brama Miasto I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By wchodzić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być Tam Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Ludzki Ponieważ/tamto Jeżeli Nie Koń By wiązać I też, nawet, mianowicie Osła/osioł I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo Jak/jak By iść; by być
4Krl:7:10 kai\ ei)sE=lTon kai\ e)bo/Esan pro\s tE\n pu/lEn tE=s po/leOs kai\ a)nE/ggeilan au)toi=s le/gontes *ei)sE/lTomen ei)s tE\n parembolE\n *suri/as, kai\ i)dou\ ou)k e)/stin e)kei= a)nE\r kai\ fOnE\ a)nTrO/pou, o(/ti ei) mE\ i(/ppos dedeme/nos kai\ o)/nos kai\ ai( skEnai\ au)tO=n O(s ei)si/n.
4Krl:7:10 kai eisElTon kai eboEsan pros tEn pylEn tEs poleOs kai anEngeilan autois legontes eisElTomen eis tEn parembolEn syrias, kai idu uk estin ekei anEr kai fOnE anTrOpu, hoti ei mE hippos dedemenos kai onos kai hai skEnai autOn hOs eisin.
4Krl:7:10 C VBI_AAI3P C VAI_AAI3P P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF C VAI_AAI3P RD_DPM V1_PAPNPM VBI_AAI1P P RA_ASF N1_ASF N1A_GSF C I D V9_PAI3S D N3_NSM C N1_NSF N2_GSM C C D N2_NSM VM_XMPNSM C N2_NSM C RA_NPF N1_NPF RD_GPM C V9_PAI3P
4Krl:7:10 and also, even, namely to enter and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) the gate the city and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same to say/tell to enter into (+acc) the camp camp, barracks, army Syria [Roman province of] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be there man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely sound/voice cries human because/that if not horse to bind and also, even, namely ass/donkey and also, even, namely the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same as/like to go; to be
4Krl:7:10 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed and they-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) the (gen) city (gen) and they-PROCLAIM-ed them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-ENTER-ed into (+acc) the (acc) camp (acc) Syria (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-is there man, husband (nom) and sound/voice (nom|voc) human (gen) because/that if not horse (nom) having-been-BIND-ed (nom) and ass/donkey (nom) and the (nom) tents (nom|voc) them/same (gen) as/like he/she/it-is-GO-ing; they-are
4Krl:7:10 4Krl_7:10_1 4Krl_7:10_2 4Krl_7:10_3 4Krl_7:10_4 4Krl_7:10_5 4Krl_7:10_6 4Krl_7:10_7 4Krl_7:10_8 4Krl_7:10_9 4Krl_7:10_10 4Krl_7:10_11 4Krl_7:10_12 4Krl_7:10_13 4Krl_7:10_14 4Krl_7:10_15 4Krl_7:10_16 4Krl_7:10_17 4Krl_7:10_18 4Krl_7:10_19 4Krl_7:10_20 4Krl_7:10_21 4Krl_7:10_22 4Krl_7:10_23 4Krl_7:10_24 4Krl_7:10_25 4Krl_7:10_26 4Krl_7:10_27 4Krl_7:10_28 4Krl_7:10_29 4Krl_7:10_30 4Krl_7:10_31 4Krl_7:10_32 4Krl_7:10_33 4Krl_7:10_34 4Krl_7:10_35 4Krl_7:10_36 4Krl_7:10_37 4Krl_7:10_38 4Krl_7:10_39 4Krl_7:10_40
4Krl:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:11 καὶ ἐβόησαν οἱ θυρωροὶ καὶ ἀνήγγειλαν εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως ἔσω.
4Krl:7:11 And the porters cried aloud, and reported to the house of the king within. (2 Kings 7:11 Brenton)
4Krl:7:11 Strażnicy nawołując się zanieśli wieść do wnętrza pałacu królewskiego. (2 Krl 7:11 BT_4)
4Krl:7:11 καὶ ἐβόησαν οἱ θυρωροὶ καὶ ἀνήγγειλαν εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως ἔσω.
4Krl:7:11 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό θυρωρός, -οῦ, ὁ καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἔσω
4Krl:7:11 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Dozorcy portier, portier, dozorca I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Do (+przyspieszenie) Dom Król Wewnątrz
4Krl:7:11 kai\ e)bo/Esan oi( TurOroi\ kai\ a)nE/ggeilan ei)s to\n oi)=kon tou= basile/Os e)/sO.
4Krl:7:11 kai eboEsan hoi TyrOroi kai anEngeilan eis ton oikon tu basileOs esO.
4Krl:7:11 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM C VAI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM D
4Krl:7:11 and also, even, namely to bellow the doorkeeper doorman, porter, concierge and also, even, namely to proclaim proclaim, report into (+acc) the house the king inside
4Krl:7:11 and they-BELLOW-ed the (nom) concierge (nom|voc) and they-PROCLAIM-ed into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) king (gen) inside
4Krl:7:11 4Krl_7:11_1 4Krl_7:11_2 4Krl_7:11_3 4Krl_7:11_4 4Krl_7:11_5 4Krl_7:11_6 4Krl_7:11_7 4Krl_7:11_8 4Krl_7:11_9 4Krl_7:11_10 4Krl_7:11_11 4Krl_7:11_12
4Krl:7:11 x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:12 καὶ ἀνέστη ὁ βασιλεὺς νυκτὸς καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ Ἀναγγελῶ δὴ ὑμῖν ἃ ἐποίησεν ἡμῖν Συρία· ἔγνωσαν ὅτι πεινῶμεν ἡμεῖς, καὶ ἐξῆλθαν ἐκ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐκρύβησαν ἐν τῷ ἀγρῷ λέγοντες ὅτι Ἐξελεύσονται ἐκ τῆς πόλεως, καὶ συλλημψόμεθα αὐτοὺς ζῶντας καὶ εἰς τὴν πόλιν εἰσελευσόμεθα.
4Krl:7:12 And the king rose up by night, and said to his servants, I will now tell you what the Syrians have done to us. They knew that we are hungry; and they have gone forth from the camp and hidden themselves in the field, saying, They will come out of the city, and we shall catch them alive, and go into the city. (2 Kings 7:12 Brenton)
4Krl:7:12 Król wstał w nocy i powiedział do sług swoich: «Chcę wam wyjaśnić, co knują Aramejczycy przeciwko nam. Wiedzą, że głodujemy. Dlatego wyszli z obozu, aby się ukryć na polu, mówiąc: Kiedy wyjdą z miasta, przychwycimy ich żywych i wtargniemy do miasta». (2 Krl 7:12 BT_4)
4Krl:7:12 καὶ ἀνέστη βασιλεὺς νυκτὸς καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ Ἀναγγελῶ δὴ ὑμῖν ἐποίησεν ἡμῖν Συρία· ἔγνωσαν ὅτι πεινῶμεν ἡμεῖς, καὶ ἐξῆλθαν ἐκ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐκρύβησαν ἐν τῷ ἀγρῷ λέγοντες ὅτι Ἐξελεύσονται ἐκ τῆς πόλεως, καὶ συλλημψόμεθα αὐτοὺς ζῶντας καὶ εἰς τὴν πόλιν εἰσελευσόμεθα.
4Krl:7:12 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ νύξ, -υκτός, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) δή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Συρία, -ας, ἡ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
4Krl:7:12 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Król Noc I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecka/służący On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Naprawdę Ty Kto/, który/, który By czynić/rób Ja Syria [Rzymska prowincja z] By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny Ja I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Miasto By wchodzić
4Krl:7:12 kai\ a)ne/stE o( basileu\s nukto\s kai\ ei)=pen pro\s tou\s pai=das au)tou= *)anaggelO= dE\ u(mi=n a(/ e)poi/Esen E(mi=n *suri/a· e)/gnOsan o(/ti peinO=men E(mei=s, kai\ e)XE=lTan e)k tE=s parembolE=s kai\ e)kru/bEsan e)n tO=| a)grO=| le/gontes o(/ti *)eXeleu/sontai e)k tE=s po/leOs, kai\ sullEmPSo/meTa au)tou\s DZO=ntas kai\ ei)s tE\n po/lin ei)seleuso/meTa.
4Krl:7:12 kai anestE ho basileus nyktos kai eipen pros tus paidas autu anangelO dE hymin ha epoiEsen hEmin syria· egnOsan hoti peinOmen hEmeis, kai eXElTan ek tEs parembolEs kai ekrybEsan en tO agrO legontes hoti eXeleusontai ek tEs poleOs, kai syllEmPSomeTa autus DZOntas kai eis tEn polin eiseleusomeTa.
4Krl:7:12 C VHI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N3_GSF C VBI_AAI3S P RA_APM N3D_APM RD_GSM VF2_FAI1S x RP_DP RR_APN VAI_AAI3S RP_DP N1A_NSF VZI_AAI3P C V3_PAI1P RP_NP C VBI_AAI3P P RA_GSF N1_GSF C VDI_API3P P RA_DSM N2_DSM V1_PAPNPM C VF_FMI3P P RA_GSF N3I_GSF C VF_FMI1P RD_APM V3_PAPAPM C P RA_ASF N3I_ASF VF_FMI1P
4Krl:7:12 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the king night and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the child/servant he/she/it/same to proclaim proclaim, report indeed you who/whom/which to do/make I Syria [Roman province of] to know i.e. recognize. because/that to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry I and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the camp camp, barracks, army and also, even, namely to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field to say/tell because/that to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the city and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely into (+acc) the city to enter
4Krl:7:12 and he/she/it-STand-ed-UP the (nom) king (nom) night (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed indeed you(pl) (dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed us (dat) Syria (nom|voc) they-KNOW-ed because/that we-are-HUNGER-ing, we-should-be-HUNGER-ing we (nom) and they-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) camp (gen) and they-were-HIDE-ed in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) because/that they-will-be-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) city (gen) and we-will-be-SEIZING-ed them/same (acc) while EXISTS-ing (acc) and into (+acc) the (acc) city (acc) we-will-be-ENTER-ed
4Krl:7:12 4Krl_7:12_1 4Krl_7:12_2 4Krl_7:12_3 4Krl_7:12_4 4Krl_7:12_5 4Krl_7:12_6 4Krl_7:12_7 4Krl_7:12_8 4Krl_7:12_9 4Krl_7:12_10 4Krl_7:12_11 4Krl_7:12_12 4Krl_7:12_13 4Krl_7:12_14 4Krl_7:12_15 4Krl_7:12_16 4Krl_7:12_17 4Krl_7:12_18 4Krl_7:12_19 4Krl_7:12_20 4Krl_7:12_21 4Krl_7:12_22 4Krl_7:12_23 4Krl_7:12_24 4Krl_7:12_25 4Krl_7:12_26 4Krl_7:12_27 4Krl_7:12_28 4Krl_7:12_29 4Krl_7:12_30 4Krl_7:12_31 4Krl_7:12_32 4Krl_7:12_33 4Krl_7:12_34 4Krl_7:12_35 4Krl_7:12_36 4Krl_7:12_37 4Krl_7:12_38 4Krl_7:12_39 4Krl_7:12_40 4Krl_7:12_41 4Krl_7:12_42 4Krl_7:12_43 4Krl_7:12_44 4Krl_7:12_45 4Krl_7:12_46 4Krl_7:12_47
4Krl:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:13 καὶ ἀπεκρίθη εἷς τῶν παίδων αὐτοῦ καὶ εἶπεν Λαβέτωσαν δὴ πέντε τῶν ἵππων τῶν ὑπολελειμμένων, οἳ κατελείφθησαν ὧδε, ἰδού εἰσιν πρὸς πᾶν τὸ πλῆθος Ισραηλ τὸ ἐκλεῖπον· καὶ ἀποστελοῦμεν ἐκεῖ καὶ ὀψόμεθα.
4Krl:7:13 And one of his servants answered and said, Let them now take five of the horses that were left, which were left here; behold, they are the number left to all the multitude of Israel; and we will send thither and see. (2 Kings 7:13 Brenton)
4Krl:7:13 Jeden ze sług jego odpowiedział: «Niechże wezmą pięć koni z tych, które tu żywe pozostały - będzie z nimi tak, jak z całym mnóstwem Izraela, które ginie - poślijmy i zróbmy wywiad». (2 Krl 7:13 BT_4)
4Krl:7:13 καὶ ἀπεκρίθη εἷς τῶν παίδων αὐτοῦ καὶ εἶπεν Λαβέτωσαν δὴ πέντε τῶν ἵππων τῶν ὑπολελειμμένων, οἳ κατελείφθησαν ὧδε, ἰδού εἰσιν πρὸς πᾶν τὸ πλῆθος Ισραηλ τὸ ἐκλεῖπον· καὶ ἀποστελοῦμεν ἐκεῖ καὶ ὀψόμεθα.
4Krl:7:13 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δή πέντε ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ὅς ἥ ὅ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὧδε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐκεῖ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
4Krl:7:13 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Jeden Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Naprawdę Pięć Koń By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Kto/, który/, który By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Tutaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść; by być Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Los (mnóstwo ) Izrael By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie zamawiać Tam I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
4Krl:7:13 kai\ a)pekri/TE ei(=s tO=n pai/dOn au)tou= kai\ ei)=pen *labe/tOsan dE\ pe/nte tO=n i(/ppOn tO=n u(poleleimme/nOn, oi(\ katelei/fTEsan O(=de, i)dou/ ei)sin pro\s pa=n to\ plE=Tos *israEl to\ e)klei=pon· kai\ a)postelou=men e)kei= kai\ o)PSo/meTa.
4Krl:7:13 kai apekriTE heis tOn paidOn autu kai eipen labetOsan dE pente tOn hippOn tOn hypoleleimmenOn, hoi kateleifTEsan hOde, idu eisin pros pan to plETos israEl to ekleipon· kai apostelumen ekei kai oPSomeTa.
4Krl:7:13 C VCI_API3S A3_NSM RA_GPM N3D_GPM RD_GSM C VBI_AAI3S VB_AAD3P x M RA_GPM N2_GPM RA_GPM VP_XMPGPM RR_NPM VVI_API3P D I V9_PAI3P P A3_ASN RA_ASN N3E_ASN N_GSM RA_ASN V1_PAPASN C VF2_FAI1P D C VF_FMI1P
4Krl:7:13 and also, even, namely to answer one the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand indeed five the horse the to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) who/whom/which to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up here to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the lot (multitude ) Israel the to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send there and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
4Krl:7:13 and he/she/it-was-ANSWER-ed one (nom) the (gen) children/servants (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed let-them-TAKE HOLD OF! indeed five the (gen) horses (gen) the (gen) having-been-REMAIN-ed (gen) who/whom/which (nom) they-were-LEAVE-ed-BEHIND here be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-GO-ing; they-are toward (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) while FAIL-ing (nom|acc|voc, voc) and we-will-ORDER FORTH there and we-will-be-SEE-ed
4Krl:7:13 4Krl_7:13_1 4Krl_7:13_2 4Krl_7:13_3 4Krl_7:13_4 4Krl_7:13_5 4Krl_7:13_6 4Krl_7:13_7 4Krl_7:13_8 4Krl_7:13_9 4Krl_7:13_10 4Krl_7:13_11 4Krl_7:13_12 4Krl_7:13_13 4Krl_7:13_14 4Krl_7:13_15 4Krl_7:13_16 4Krl_7:13_17 4Krl_7:13_18 4Krl_7:13_19 4Krl_7:13_20 4Krl_7:13_21 4Krl_7:13_22 4Krl_7:13_23 4Krl_7:13_24 4Krl_7:13_25 4Krl_7:13_26 4Krl_7:13_27 4Krl_7:13_28 4Krl_7:13_29 4Krl_7:13_30 4Krl_7:13_31 4Krl_7:13_32
4Krl:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:14 καὶ ἔλαβον δύο ἐπιβάτας ἵππων, καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ ὀπίσω τοῦ βασιλέως Συρίας λέγων Δεῦτε καὶ ἴδετε.
4Krl:7:14 So they took two horsemen; and the king of Israel sent after the king of Syria, saying, Go, and see. (2 Kings 7:14 Brenton)
4Krl:7:14 Wzięto więc dwa rydwany z końmi, które król wysłał za wojskiem aramejskim, polecając: «Jedźcie i badajcie!» (2 Krl 7:14 BT_4)
4Krl:7:14 καὶ ἔλαβον δύο ἐπιβάτας ἵππων, καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ισραηλ ὀπίσω τοῦ βασιλέως Συρίας λέγων Δεῦτε καὶ ἴδετε.
4Krl:7:14 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐπι·βάτης, -ου, ὁ [LXX] ἵππος, -ου, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὀπίσω ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦτε καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
4Krl:7:14 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dwa ??? Koń I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Izrael Z tyłu w tył, z tyłu, potem Król Syria [Rzymska prowincja z] By mówić/opowiadaj Przychodź I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
4Krl:7:14 kai\ e)/labon du/o e)piba/tas i(/ppOn, kai\ a)pe/steilen o( basileu\s *israEl o)pi/sO tou= basile/Os *suri/as le/gOn *deu=te kai\ i)/dete.
4Krl:7:14 kai elabon dyo epibatas hippOn, kai apesteilen ho basileus israEl opisO tu basileOs syrias legOn deute kai idete.
4Krl:7:14 C VBI_AAI3P M N1M_APM N2_GPM C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM P RA_GSM N3V_GSM N1A_GSF V1_PAPNSM D C VB_AAD2P
4Krl:7:14 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand two ??? horse and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king Israel behind back, behind, after the king Syria [Roman province of] to say/tell come and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
4Krl:7:14 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed two (nom, acc, gen) ???s (acc) horses (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) Israel (indecl) behind the (gen) king (gen) Syria (gen) while SAY/TELL-ing (nom) come and do-SEE-you(pl)!
4Krl:7:14 4Krl_7:14_1 4Krl_7:14_2 4Krl_7:14_3 4Krl_7:14_4 4Krl_7:14_5 4Krl_7:14_6 4Krl_7:14_7 4Krl_7:14_8 4Krl_7:14_9 4Krl_7:14_10 4Krl_7:14_11 4Krl_7:14_12 4Krl_7:14_13 4Krl_7:14_14 4Krl_7:14_15 4Krl_7:14_16 4Krl_7:14_17 4Krl_7:14_18
4Krl:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:15 καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω αὐτῶν ἕως τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ ὁδὸς πλήρης ἱματίων καὶ σκευῶν, ὧν ἔρριψεν Συρία ἐν τῷ θαμβεῖσθαι αὐτούς· καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ἄγγελοι καὶ ἀνήγγειλαν τῷ βασιλεῖ.
4Krl:7:15 And they went after them even to Jordan: and, behold, all the way was full of garments and vessels, which the Syrians had cast away in their panic. and the messengers returned, and brought word to the king. (2 Kings 7:15 Brenton)
4Krl:7:15 Ruszyli za nimi aż do Jordanu. Oto cała droga pełna była szat i broni, które Aramejczycy porzucili podczas swej ucieczki. Posłańcy wrócili i powiadomili króla. (2 Krl 7:15 BT_4)
4Krl:7:15 καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω αὐτῶν ἕως τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἰδοὺ πᾶσα ὁδὸς πλήρης ἱματίων καὶ σκευῶν, ὧν ἔρριψεν Συρία ἐν τῷ θαμβεῖσθαι αὐτούς· καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ἄγγελοι καὶ ἀνήγγειλαν τῷ βασιλεῖ.
4Krl:7:15 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ πλήρης -ες ἱμάτιον, -ου, τό καί σκεῦο·ς, -ους, τό ὅς ἥ ὅ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) Συρία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό θαμβέω (θαμβ(ε)-, -, θαμβη·σ-, -, -, θαμβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:7:15 I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Aż; świtaj Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drogi {Sposobu}/droga Pełny Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie Naczynie Kto/, który/, który By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Syria [Rzymska prowincja z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By alarmować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Król
4Krl:7:15 kai\ e)poreu/TEsan o)pi/sO au)tO=n e(/Os tou= *iorda/nou, kai\ i)dou\ pa=sa E( o(do\s plE/rEs i(mati/On kai\ skeuO=n, O(=n e)/rriPSen *suri/a e)n tO=| Tambei=sTai au)tou/s· kai\ e)pe/strePSan oi( a)/ggeloi kai\ a)nE/ggeilan tO=| basilei=.
4Krl:7:15 kai eporeuTEsan opisO autOn heOs tu iordanu, kai idu pasa hE hodos plErEs himatiOn kai skeuOn, hOn erriPSen syria en tO TambeisTai autus· kai epestrePSan hoi angeloi kai anEngeilan tO basilei.
4Krl:7:15 C VCI_API3P P RD_GPM P RA_GSM N1M_GSM C I A1S_NSF RA_NSF N2_NSF A3H_NSM N2N_GPN C N3E_GPN RR_GPN VAI_AAI3S N1A_NSF P RA_DSN V2_PMN RD_APM C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM C VAI_AAI3P RA_DSM N3V_DSM
4Krl:7:15 and also, even, namely to go behind back, behind, after he/she/it/same until; dawn the Jordan [river of] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the way/road full clothing garment, cloak and also, even, namely vessel who/whom/which to toss/fling/dump Syria [Roman province of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to alarm he/she/it/same and also, even, namely to turn around the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) and also, even, namely to proclaim proclaim, report the king
4Krl:7:15 and they-were-GO-ed behind them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Jordan (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! every (nom|voc) the (nom) way/road (nom) full ([Adj] nom) clothings (gen) and vessels (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed Syria (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ALARM-ed them/same (acc) and they-TURN-ed-AROUND the (nom) messengers/angels (nom|voc) and they-PROCLAIM-ed the (dat) king (dat)
4Krl:7:15 4Krl_7:15_1 4Krl_7:15_2 4Krl_7:15_3 4Krl_7:15_4 4Krl_7:15_5 4Krl_7:15_6 4Krl_7:15_7 4Krl_7:15_8 4Krl_7:15_9 4Krl_7:15_10 4Krl_7:15_11 4Krl_7:15_12 4Krl_7:15_13 4Krl_7:15_14 4Krl_7:15_15 4Krl_7:15_16 4Krl_7:15_17 4Krl_7:15_18 4Krl_7:15_19 4Krl_7:15_20 4Krl_7:15_21 4Krl_7:15_22 4Krl_7:15_23 4Krl_7:15_24 4Krl_7:15_25 4Krl_7:15_26 4Krl_7:15_27 4Krl_7:15_28 4Krl_7:15_29 4Krl_7:15_30 4Krl_7:15_31
4Krl:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:16 καὶ ἐξῆλθεν ὁ λαὸς καὶ διήρπασεν τὴν παρεμβολὴν Συρίας, καὶ ἐγένετο μέτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ δίμετρον κριθῶν σίκλου κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου.
4Krl:7:16 And the people went out, and plundered the camp of Syria: and a measure of fine flour was sold for a shekel, according to the word of the Lord, and two measures of barley for a shekel. (2 Kings 7:16 Brenton)
4Krl:7:16 Wówczas lud wyszedł i złupił obóz aramejski. Wtedy jedna sea najczystszej mąki kosztowała jednego sykla, dwie sea jęczmienia też jednego sykla - według słowa Pańskiego. (2 Krl 7:16 BT_4)
4Krl:7:16 καὶ ἐξῆλθεν λαὸς καὶ διήρπασεν τὴν παρεμβολὴν Συρίας, καὶ ἐγένετο μέτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ δίμετρον κριθῶν σίκλου κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου.
4Krl:7:16 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Συρία, -ας, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μέτρον, -ου, τό σεμίδαλις, -εως, ἡ   καί   κριθή, -ῆς, ἡ   κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:7:16 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Ludzie I też, nawet, mianowicie By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Obozu obóz, koszary, armia Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Miara Najwyższej jakości mąka I też, nawet, mianowicie Jęczmień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:7:16 kai\ e)XE=lTen o( lao\s kai\ diE/rpasen tE\n parembolE\n *suri/as, kai\ e)ge/neto me/tron semida/leOs si/klou kai\ di/metron kriTO=n si/klou kata\ to\ r(E=ma kuri/ou.
4Krl:7:16 kai eXElTen ho laos kai diErpasen tEn parembolEn syrias, kai egeneto metron semidaleOs siklu kai dimetron kriTOn siklu kata to rEma kyriu.
4Krl:7:16 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N1A_GSF C VBI_AMI3S N2N_ASN N3I_GSF N2_GSM C A1A_ASM N1_GPF N2_GSM P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM
4Krl:7:16 and also, even, namely to come out the people and also, even, namely to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin the camp camp, barracks, army Syria [Roman province of] and also, even, namely to become become, happen measure best quality flour ć and also, even, namely ć barley ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:7:16 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) people (nom) and he/she/it-SPOLIATE-ed the (acc) camp (acc) Syria (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed measure (nom|acc|voc) best quality flour (gen)   and   barley (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:7:16 4Krl_7:16_1 4Krl_7:16_2 4Krl_7:16_3 4Krl_7:16_4 4Krl_7:16_5 4Krl_7:16_6 4Krl_7:16_7 4Krl_7:16_8 4Krl_7:16_9 4Krl_7:16_10 4Krl_7:16_11 4Krl_7:16_12 4Krl_7:16_13 4Krl_7:16_14 4Krl_7:16_15 4Krl_7:16_16 4Krl_7:16_17 4Krl_7:16_18 4Krl_7:16_19 4Krl_7:16_20 4Krl_7:16_21 4Krl_7:16_22
4Krl:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:17 καὶ ὁ βασιλεὺς κατέστησεν τὸν τριστάτην, ἐφ’ ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπανεπαύετο ἐπὶ τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς πύλης, καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν ὁ λαὸς ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἀπέθανεν, καθὰ ἐλάλησεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, ὃς ἐλάλησεν ἐν τῷ καταβῆναι τὸν ἄγγελον πρὸς αὐτόν.
4Krl:7:17 And the king appointed the officer on whose hand the king leaned to have charge over the gate: and the people trampled on him in the gate, and he died, as the man of God had said, who spoke when the messenger came down to him. (2 Kings 7:17 Brenton)
4Krl:7:17 Król rozkazał, żeby tarczownik - na którego ramieniu się wspierał - sprawował nadzór w bramie. Lecz tłum zadeptał go w bramie na śmierć - tak jak przepowiedział mąż Boży, który mówił w chwili przyjścia króla do niego. (2 Krl 7:17 BT_4)
4Krl:7:17 καὶ βασιλεὺς κατέστησεν τὸν τριστάτην, ἐφ’ ὃν βασιλεὺς ἐπανεπαύετο ἐπὶ τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς πύλης, καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν λαὸς ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἀπέθανεν, καθὰ ἐλάλησεν ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, ὃς ἐλάλησεν ἐν τῷ καταβῆναι τὸν ἄγγελον πρὸς αὐτόν.
4Krl:7:17 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό τρι·στάτης, -ου, ὁ [LXX] ἐπί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπ·ανα·παύομαι (επανα+παυ-, επανα+παυ·σ-, επανα+παυ·σ-, -, επανα+πεπαυ-, επανα+πα·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί συμ·πατέω [LXX] (συν+πατ(ε)-, συν+πατη·σ-, συν+πατη·σ-, -, -, συν+πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:7:17 I też, nawet, mianowicie Król By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Wezyr Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być Król Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama I też, nawet, mianowicie By umierać Stosownie do którego By mówić Ludzki Bóg  Kto/, który/, który By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By schodzić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
4Krl:7:17 kai\ o( basileu\s kate/stEsen to\n trista/tEn, e)f’ o(\n o( basileu\s e)panepau/eto e)pi\ tE=| CHeiri\ au)tou=, e)pi\ tE=s pu/lEs, kai\ sunepa/tEsen au)to\n o( lao\s e)n tE=| pu/lE|, kai\ a)pe/Tanen, kaTa\ e)la/lEsen o( a)/nTrOpos tou= Teou=, o(\s e)la/lEsen e)n tO=| katabE=nai to\n a)/ggelon pro\s au)to/n.
4Krl:7:17 kai ho basileus katestEsen ton tristatEn, ef’ hon ho basileus epanepaueto epi tE CHeiri autu, epi tEs pylEs, kai synepatEsen auton ho laos en tE pylE, kai apeTanen, kaTa elalEsen ho anTrOpos tu Teu, hos elalEsen en tO katabEnai ton angelon pros auton.
4Krl:7:17 C RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N1_ASM P RR_ASM RA_NSM N3V_NSM V1I_IMI3S P RA_DSF N3_DSF RD_GSM P RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N1_DSF C VBI_AAI3S D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RR_NSM VAI_AAI3S P RA_DSN VZ_AAN RA_ASM N2_ASM P RD_ASM
4Krl:7:17 and also, even, namely the king to enable lay, render widowed the vizier upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which; to be the king to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate and also, even, namely to ??? he/she/it/same the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate and also, even, namely to die according to which to speak the human the god [see theology] who/whom/which to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go down the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
4Krl:7:17 and the (nom) king (nom) he/she/it-ENABLE-ed the (acc) vizier (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) the (nom) king (nom) he/she/it-was-being-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) gate (gen) and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) and he/she/it-DIE-ed according to which he/she/it-SPEAK-ed the (nom) human (nom) the (gen) god (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-GO DOWN the (acc) messenger/angel (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
4Krl:7:17 4Krl_7:17_1 4Krl_7:17_2 4Krl_7:17_3 4Krl_7:17_4 4Krl_7:17_5 4Krl_7:17_6 4Krl_7:17_7 4Krl_7:17_8 4Krl_7:17_9 4Krl_7:17_10 4Krl_7:17_11 4Krl_7:17_12 4Krl_7:17_13 4Krl_7:17_14 4Krl_7:17_15 4Krl_7:17_16 4Krl_7:17_17 4Krl_7:17_18 4Krl_7:17_19 4Krl_7:17_20 4Krl_7:17_21 4Krl_7:17_22 4Krl_7:17_23 4Krl_7:17_24 4Krl_7:17_25 4Krl_7:17_26 4Krl_7:17_27 4Krl_7:17_28 4Krl_7:17_29 4Krl_7:17_30 4Krl_7:17_31 4Krl_7:17_32 4Krl_7:17_33 4Krl_7:17_34 4Krl_7:17_35 4Krl_7:17_36 4Krl_7:17_37 4Krl_7:17_38 4Krl_7:17_39 4Krl_7:17_40 4Krl_7:17_41 4Krl_7:17_42 4Krl_7:17_43
4Krl:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:18 καὶ ἐγένετο καθὰ ἐλάλησεν Ελισαιε πρὸς τὸν βασιλέα λέγων Δίμετρον κριθῆς σίκλου καὶ μέτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ ἔσται ὡς ἡ ὥρα αὕτη αὔριον ἐν τῇ πύλῃ Σαμαρείας·
4Krl:7:18 So it came to pass as Elisaie had spoken to the king, saying, Two measures of barley shall be sold for a shekel, and a measure of fine flour for a shekel; and it shall be as at this time to-morrow in the gate of Samaria. (2 Kings 7:18 Brenton)
4Krl:7:18 Kiedy bowiem mąż Boży powiedział do króla: «Jutro o tej samej porze dwie sea jęczmienia będą za jednego sykla, a jedna sea najczystszej mąki za jednego sykla - w bramie Samarii», (2 Krl 7:18 BT_4)
4Krl:7:18 καὶ ἐγένετο καθὰ ἐλάλησεν Ελισαιε πρὸς τὸν βασιλέα λέγων Δίμετρον κριθῆς σίκλου καὶ μέτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ ἔσται ὡς ὥρα αὕτη αὔριον ἐν τῇ πύλῃ Σαμαρείας·
4Krl:7:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   κριθή, -ῆς, ἡ   καί μέτρον, -ου, τό σεμίδαλις, -εως, ἡ   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο αὔριον ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Σαμάρεια, -ας, ἡ
4Krl:7:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Stosownie do którego By mówić Elisza Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By mówić/opowiadaj Jęczmień I też, nawet, mianowicie Miara Najwyższej jakości mąka I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Godzina To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Następny dnia/jutro W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Samaria [okolica z]
4Krl:7:18 kai\ e)ge/neto kaTa\ e)la/lEsen *elisaie pro\s to\n basile/a le/gOn *di/metron kriTE=s si/klou kai\ me/tron semida/leOs si/klou kai\ e)/stai O(s E( O(/ra au(/tE au)/rion e)n tE=| pu/lE| *samarei/as·
4Krl:7:18 kai egeneto kaTa elalEsen elisaie pros ton basilea legOn dimetron kriTEs siklu kai metron semidaleOs siklu kai estai hOs hE hOra hautE aurion en tE pylE samareias·
4Krl:7:18 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM V1_PAPNSM N2N_NSN N1_GSF N2_GSM C N2N_ASN N3I_GSF N2_GSM C VF_FMI3S C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF D P RA_DSF N1_DSF N1A_GSF
4Krl:7:18 and also, even, namely to become become, happen according to which to speak Elisha toward (+acc,+gen,+dat) the king to say/tell ć barley ć and also, even, namely measure best quality flour ć and also, even, namely to be as/like the hour this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] next day/tomorrow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate Samaria [region of]
4Krl:7:18 and he/she/it-was-BECOME-ed according to which he/she/it-SPEAK-ed Elisha (voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) while SAY/TELL-ing (nom)   barley (gen)   and measure (nom|acc|voc) best quality flour (gen)   and he/she/it-will-be as/like the (nom) hour (nom|voc) this (nom) next day/tomorrow in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) Samaria (gen)
4Krl:7:18 4Krl_7:18_1 4Krl_7:18_2 4Krl_7:18_3 4Krl_7:18_4 4Krl_7:18_5 4Krl_7:18_6 4Krl_7:18_7 4Krl_7:18_8 4Krl_7:18_9 4Krl_7:18_10 4Krl_7:18_11 4Krl_7:18_12 4Krl_7:18_13 4Krl_7:18_14 4Krl_7:18_15 4Krl_7:18_16 4Krl_7:18_17 4Krl_7:18_18 4Krl_7:18_19 4Krl_7:18_20 4Krl_7:18_21 4Krl_7:18_22 4Krl_7:18_23 4Krl_7:18_24 4Krl_7:18_25 4Krl_7:18_26 4Krl_7:18_27
4Krl:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:19 καὶ ἀπεκρίθη ὁ τριστάτης τῷ Ελισαιε καὶ εἶπεν Ἰδοὺ κύριος ποιεῖ καταρράκτας ἐν τῷ οὐρανῷ, μὴ ἔσται τὸ ῥῆμα τοῦτο; καὶ εἶπεν Ελισαιε Ἰδοὺ ὄψῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ ἐκεῖθεν οὐ φάγῃ.
4Krl:7:19 And the officer answered Elisaie, and said, Behold, if the Lord makes flood-gates in heaven, shall this thing be? and Elisaie said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but thou shalt not eat thereof. (2 Kings 7:19 Brenton)
4Krl:7:19 to tarczownik odpowiedział mężowi Bożemu: «Chociażby nawet Pan zrobił okna w niebiosach, czy mogłoby się spełnić to słowo?» On zaś rzekł: «Ty właśnie ujrzysz to swoimi oczami, lecz jeść z tego nie będziesz». (2 Krl 7:19 BT_4)
4Krl:7:19 καὶ ἀπεκρίθη τριστάτης τῷ Ελισαιε καὶ εἶπεν Ἰδοὺ κύριος ποιεῖ καταρράκτας ἐν τῷ οὐρανῷ, μὴ ἔσται τὸ ῥῆμα τοῦτο; καὶ εἶπεν Ελισαιε Ἰδοὺ ὄψῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ ἐκεῖθεν οὐ φάγῃ.
4Krl:7:19 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό τρι·στάτης, -ου, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλισαῖος v.l. Ἐλισσαῖ-, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκεῖ·θεν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
4Krl:7:19 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Wezyr Elisza I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Nie By być Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Elisza By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Stamtąd ??? Przed przydechem mocnym By jeść
4Krl:7:19 kai\ a)pekri/TE o( trista/tEs tO=| *elisaie kai\ ei)=pen *)idou\ ku/rios poiei= katarra/ktas e)n tO=| ou)ranO=|, mE\ e)/stai to\ r(E=ma tou=to; kai\ ei)=pen *elisaie *)idou\ o)/PSE| toi=s o)fTalmoi=s sou kai\ e)kei=Ten ou) fa/gE|.
4Krl:7:19 kai apekriTE ho tristatEs tO elisaie kai eipen idu kyrios poiei katarraktas en tO uranO, mE estai to rEma tuto; kai eipen elisaie idu oPSE tois ofTalmois su kai ekeiTen u fagE.
4Krl:7:19 C VCI_API3S RA_NSM N1M_NSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S I N2_NSM V2_PAI3S N1M_APM P RA_DSM N2_DSM D VF_FMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C VBI_AAI3S N_NSM I VF_FMI2S RA_DPM N2_DPM RP_GS C D D VB_AAS3S
4Krl:7:19 and also, even, namely to answer the vizier the Elisha and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven not to be the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell Elisha to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you; your/yours(sg) and also, even, namely from there οὐχ before rough breathing to eat
4Krl:7:19 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) vizier (nom) the (dat) Elisha (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing!   in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) not he/she/it-will-be the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed Elisha (voc) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and from there not you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed
4Krl:7:19 4Krl_7:19_1 4Krl_7:19_2 4Krl_7:19_3 4Krl_7:19_4 4Krl_7:19_5 4Krl_7:19_6 4Krl_7:19_7 4Krl_7:19_8 4Krl_7:19_9 4Krl_7:19_10 4Krl_7:19_11 4Krl_7:19_12 4Krl_7:19_13 4Krl_7:19_14 4Krl_7:19_15 4Krl_7:19_16 4Krl_7:19_17 4Krl_7:19_18 4Krl_7:19_19 4Krl_7:19_20 4Krl_7:19_21 4Krl_7:19_22 4Krl_7:19_23 4Krl_7:19_24 4Krl_7:19_25 4Krl_7:19_26 4Krl_7:19_27 4Krl_7:19_28 4Krl_7:19_29 4Krl_7:19_30 4Krl_7:19_31 4Krl_7:19_32
4Krl:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:7:20 καὶ ἐγένετο οὕτως, καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν ὁ λαὸς ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἀπέθανεν.
4Krl:7:20 And it was so: for the people trampled on him in the gate, and he died. (2 Kings 7:20 Brenton)
4Krl:7:20 I tak się z nim stało. Zadeptał go bowiem tłum w bramie na śmierć. (2 Krl 7:20 BT_4)
4Krl:7:20 καὶ ἐγένετο οὕτως, καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν λαὸς ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἀπέθανεν.
4Krl:7:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὕτως/οὕτω καί συμ·πατέω [LXX] (συν+πατ(ε)-, συν+πατη·σ-, συν+πατη·σ-, -, -, συν+πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
4Krl:7:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama I też, nawet, mianowicie By umierać
4Krl:7:20 kai\ e)ge/neto ou(/tOs, kai\ sunepa/tEsen au)to\n o( lao\s e)n tE=| pu/lE|, kai\ a)pe/Tanen.
4Krl:7:20 kai egeneto hutOs, kai synepatEsen auton ho laos en tE pylE, kai apeTanen.
4Krl:7:20 C VBI_AMI3S D C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N1_DSF C VBI_AAI3S
4Krl:7:20 and also, even, namely to become become, happen thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to ??? he/she/it/same the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate and also, even, namely to die
4Krl:7:20 and he/she/it-was-BECOME-ed thusly/like this and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) and he/she/it-DIE-ed
4Krl:7:20 4Krl_7:20_1 4Krl_7:20_2 4Krl_7:20_3 4Krl_7:20_4 4Krl_7:20_5 4Krl_7:20_6 4Krl_7:20_7 4Krl_7:20_8 4Krl_7:20_9 4Krl_7:20_10 4Krl_7:20_11 4Krl_7:20_12 4Krl_7:20_13
4Krl:7:20 x x x x x x x x x x x x x