Ez:20:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἐν τῷ πέμπτῳ μηνὶ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἦλθον ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσβυτέρων οἴκου Ισραηλ ἐπερωτῆσαι τὸν κύριον καὶ ἐκάθισαν πρὸ προσώπου μου.
Ez:20:1 And it came to pass in the seventh year, on the fifteenth day of the month, there came men of the elders of the house of Israel to enquire of the Lord, and they sat before me. (Ezekiel 20:1 Brenton)
Ez:20:1 Roku siódmego, piątego miesiąca, a dnia dziesiątego tegoż miesiąca przybyli niektórzy ze starszych izraelskich, aby się radzić Pana, i usiedli przede mną. (Ez 20:1 BT_4)
Ez:20:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἐν τῷ πέμπτῳ μηνὶ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἦλθον ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσβυτέρων οἴκου Ισραηλ ἐπερωτῆσαι τὸν κύριον καὶ ἐκάθισαν πρὸ προσώπου μου.
Ez:20:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:20:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Siódmy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Piąty ???; miesiąc Dziesiąty Miesiąc By przychodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Starszy Dom; by mieszkać Izrael By pytać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Przedtem (+informacja) Twarz Ja
Ez:20:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| e)/tei tO=| e(bdo/mO| e)n tO=| pe/mptO| mEni\ deka/tE| tou= mEno\s E)=lTon a)/ndres e)k tO=n presbute/rOn oi)/kou *israEl e)perOtE=sai to\n ku/rion kai\ e)ka/Tisan pro\ prosO/pou mou.
Ez:20:1 kai egeneto en tO etei tO hebdomO en tO pemptO mEni dekatE tu mEnos ElTon andres ek tOn presbyterOn oiku israEl eperOtEsai ton kyrion kai ekaTisan pro prosOpu mu.
Ez:20:1 C VBI_AMI3S P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN P RA_DSM A1_DSM N3_DSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM VBI_AAI3P N3_NPM P RA_GPM A1A_GPMC N2_GSM N_GSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P P N2N_GSN RP_GS
Ez:20:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the seventh in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fifth ???; month tenth the month to come man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels the elder house; to dwell Israel to question the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge before (+gen) face I
Ez:20:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) seventh (dat) in/among/by (+dat) the (dat) fifth (dat) ??? (voc); month (dat) tenth (dat) the (gen) month (gen) I-COME-ed, they-COME-ed men, husbands (nom|voc) out of (+gen) the (gen) elder ([Adj] gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) to-QUESTION, be-you(sg)-QUESTION-ed!, he/she/it-happens-to-QUESTION (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-SIT DOWN-ed before (+gen) face (gen) me (gen)
Ez:20:1 Ez_20:1_1 Ez_20:1_2 Ez_20:1_3 Ez_20:1_4 Ez_20:1_5 Ez_20:1_6 Ez_20:1_7 Ez_20:1_8 Ez_20:1_9 Ez_20:1_10 Ez_20:1_11 Ez_20:1_12 Ez_20:1_13 Ez_20:1_14 Ez_20:1_15 Ez_20:1_16 Ez_20:1_17 Ez_20:1_18 Ez_20:1_19 Ez_20:1_20 Ez_20:1_21 Ez_20:1_22 Ez_20:1_23 Ez_20:1_24 Ez_20:1_25 Ez_20:1_26 Ez_20:1_27 Ez_20:1_28 Ez_20:1_29
Ez:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:2 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:20:2 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 20:2 Brenton)
Ez:20:2 Wówczas Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 20:2 BT_4)
Ez:20:2 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:20:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:20:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:20:2 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:20:2 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:20:2 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:20:2 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:20:2 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:20:2 Ez_20:2_1 Ez_20:2_2 Ez_20:2_3 Ez_20:2_4 Ez_20:2_5 Ez_20:2_6 Ez_20:2_7
Ez:20:2 x x x x x x x
Ez:20:3 Υἱὲ ἀνθρώπου, λάλησον πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Εἰ ἐπερωτῆσαί με ὑμεῖς ἔρχεσθε; ζῶ ἐγὼ εἰ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν, λέγει κύριος;
Ez:20:3 Son of man, speak to the elders of the house of Israel, and thou shalt say to them, Thus saith the Lord; Are ye come to enquire of me? As I live, I will not be enquired of by you, saith the Lord. (Ezekiel 20:3 Brenton)
Ez:20:3 «Synu człowieczy, przemów do starszych Izraela i powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Przyszliście po to, by szukać u Mnie rady? Na moje życie! Nie pozwolę na to, byście się Mnie radzili - wyrocznia Pana Boga. (Ez 20:3 BT_4)
Ez:20:3 Υἱὲ ἀνθρώπου, λάλησον πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Εἰ ἐπερωτῆσαί με ὑμεῖς ἔρχεσθε; ζῶ ἐγὼ εἰ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν, λέγει κύριος;
Ez:20:3 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:20:3 Syn Ludzki By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Starszy Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli By pytać się Ja Ty By przychodzić Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja Jeżeli By odpowiadać Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:20:3 *ui(e\ a)nTrO/pou, la/lEson pro\s tou\s presbute/rous tou= *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios *ei) e)perOtE=sai/ me u(mei=s e)/rCHesTe; DZO= e)gO\ ei) a)pokriTE/somai u(mi=n, le/gei ku/rios;
Ez:20:3 yie anTrOpu, lalEson pros tus presbyterus tu israEl kai ereis pros autus tade legei kyrios ei eperOtEsai me hymeis erCHesTe; DZO egO ei apokriTEsomai hymin, legei kyrios;
Ez:20:3 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S P RA_APM A1A_APMC RA_GSM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C VA_AAN RP_AS RP_NP V1_PMI2P V3_PAI1S RP_NS C VC_FPI1S RP_DP V1_PAI3S N2_NSM
Ez:20:3 son human to speak toward (+acc,+gen,+dat) the elder the Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if to question I you to come to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I if to answer you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:20:3 son (voc) human (gen) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) elder ([Adj] acc) the (gen) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if to-QUESTION, be-you(sg)-QUESTION-ed!, he/she/it-happens-to-QUESTION (opt) me (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-COME-ed, be-you(pl)-being-COME-ed! I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) if I-will-be-ANSWER-ed you(pl) (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:20:3 Ez_20:3_1 Ez_20:3_2 Ez_20:3_3 Ez_20:3_4 Ez_20:3_5 Ez_20:3_6 Ez_20:3_7 Ez_20:3_8 Ez_20:3_9 Ez_20:3_10 Ez_20:3_11 Ez_20:3_12 Ez_20:3_13 Ez_20:3_14 Ez_20:3_15 Ez_20:3_16 Ez_20:3_17 Ez_20:3_18 Ez_20:3_19 Ez_20:3_20 Ez_20:3_21 Ez_20:3_22 Ez_20:3_23 Ez_20:3_24 Ez_20:3_25 Ez_20:3_26 Ez_20:3_27
Ez:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:4 εἰ ἐκδικήσω αὐτοὺς ἐκδικήσει; υἱὲ ἀνθρώπου, τὰς ἀνομίας τῶν πατέρων αὐτῶν διαμάρτυραι αὐτοῖς
Ez:20:4 Shall I utterly take vengeance on them, son of man? testify to them of the iniquities of their fathers: (Ezekiel 20:4 Brenton)
Ez:20:4 Jeżeli chcesz im ogłosić wyrok, synu człowieczy, jeżeli chcesz ogłosić wyrok, to daj im poznać obrzydliwości ich przodków. (Ez 20:4 BT_4)
Ez:20:4 εἰ ἐκδικήσω αὐτοὺς ἐκδικήσει; υἱὲ ἀνθρώπου, τὰς ἀνομίας τῶν πατέρων αὐτῶν διαμάρτυραι αὐτοῖς
Ez:20:4 εἰ ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:4 Jeżeli By pomścić/poprawiaj On/ona/to/to samo Zemsta; by pomścić/poprawiaj Syn Ludzki Bezprawie Ojciec On/ona/to/to samo By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] On/ona/to/to samo
Ez:20:4 ei) e)kdikE/sO au)tou\s e)kdikE/sei; ui(e\ a)nTrO/pou, ta\s a)nomi/as tO=n pate/rOn au)tO=n diama/rturai au)toi=s
Ez:20:4 ei ekdikEsO autus ekdikEsei; hyie anTrOpu, tas anomias tOn paterOn autOn diamartyrai autois
Ez:20:4 C VF_FAI1S RD_APM N3I_DSF N2_VSM N2_GSM RA_APF N1A_APF RA_GPM N3_GPM RD_GPM VA_AMD2S RD_DPM
Ez:20:4 if to avenge/rectify he/she/it/same vengeance; to avenge/rectify son human the lawlessness the father he/she/it/same to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] he/she/it/same
Ez:20:4 if I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY them/same (acc) vengeance (dat); he/she/it-will-AVENGE/RECTIFY, you(sg)-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed (classical) son (voc) human (gen) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) be-you(sg)-SOLEMNIZE-ed! them/same (dat)
Ez:20:4 Ez_20:4_1 Ez_20:4_2 Ez_20:4_3 Ez_20:4_4 Ez_20:4_5 Ez_20:4_6 Ez_20:4_7 Ez_20:4_8 Ez_20:4_9 Ez_20:4_10 Ez_20:4_11 Ez_20:4_12 Ez_20:4_13
Ez:20:4 x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:5 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἀφ ἧς ἡμέρας ᾑρέτισα τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ἐγνωρίσθην τῷ σπέρματι οἴκου Ιακωβ καὶ ἐγνώσθην αὐτοῖς ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀντελαβόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν λέγων Ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν,
Ez:20:5 and thou shalt say to them, Thus saith the Lord; From the day that I chose the house of Israel, and became known to the seed of the house of Jacob, and was known to them in the land of Egypt, and helped them with my hand, saying, I am the Lord your God; (Ezekiel 20:5 Brenton)
Ez:20:5 Powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Tego dnia, w którym wybrałem Izraela, kiedy podniosłem rękę przysięgając potomkom szczepu Jakuba, objawiłem się w ziemi egipskiej i podniosłem rękę przysięgając na ich korzyść w słowach: Ja jestem Pan, Bóg wasz. (Ez 20:5 BT_4)
Ez:20:5 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἀφ ἧς ἡμέρας ᾑρέτισα τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ἐγνωρίσθην τῷ σπέρματι οἴκου Ιακωβ καὶ ἐγνώσθην αὐτοῖς ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀντελαβόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν λέγων Ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν,
Ez:20:5 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰακώβ, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:20:5 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By wybierać Dom Izrael I też, nawet, mianowicie By robić znany Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Dom; by mieszkać Jacob I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By zbaczać bliski [anty biorą] Ręka Ja On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Ez:20:5 kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios *)af E(=s E(me/ras E(|re/tisa to\n oi)=kon *israEl kai\ e)gnOri/sTEn tO=| spe/rmati oi)/kou *iakOb kai\ e)gnO/sTEn au)toi=s e)n gE=| *ai)gu/ptou kai\ a)ntelabo/mEn tE=| CHeiri/ mou au)tO=n le/gOn *)egO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n,
Ez:20:5 kai ereis pros autus tade legei kyrios af hEs hEmeras hEretisa ton oikon israEl kai egnOrisTEn tO spermati oiku iakOb kai egnOsTEn autois en gE aigyptu kai antelabomEn tE CHeiri mu autOn legOn egO kyrios ho Teos hymOn,
Ez:20:5 C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RR_GSF N1A_GSF VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM N_GSM C VCI_API1S RA_DSN N3M_DSN N2_GSM N_GSM C VSI_API1S RD_DPM P N1_DSF N2_GSF C VBI_AMI1S RA_DSF N3_DSF RP_GS RD_GPM V1_PAPNSM RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Ez:20:5 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to choose the house Israel and also, even, namely to make known the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) house; to dwell Jacob and also, even, namely to know i.e. recognize. he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to deflect toward [anti-take] the hand I he/she/it/same to say/tell I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Ez:20:5 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) I-CHOOSE-ed the (acc) house (acc) Israel (indecl) and I-was-MAKE-ed-KNOWN the (dat) seed (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Jacob (indecl) and I-was-KNOW-ed them/same (dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (gen) and I-was-DEFLECT-ed-TOWARD the (dat) hand (dat) me (gen) them/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Ez:20:5 Ez_20:5_1 Ez_20:5_2 Ez_20:5_3 Ez_20:5_4 Ez_20:5_5 Ez_20:5_6 Ez_20:5_7 Ez_20:5_8 Ez_20:5_9 Ez_20:5_10 Ez_20:5_11 Ez_20:5_12 Ez_20:5_13 Ez_20:5_14 Ez_20:5_15 Ez_20:5_16 Ez_20:5_17 Ez_20:5_18 Ez_20:5_19 Ez_20:5_20 Ez_20:5_21 Ez_20:5_22 Ez_20:5_23 Ez_20:5_24 Ez_20:5_25 Ez_20:5_26 Ez_20:5_27 Ez_20:5_28 Ez_20:5_29 Ez_20:5_30 Ez_20:5_31 Ez_20:5_32 Ez_20:5_33 Ez_20:5_34 Ez_20:5_35 Ez_20:5_36 Ez_20:5_37 Ez_20:5_38
Ez:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:6 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀντελαβόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου εἰς τὴν γῆν, ἣν ἡτοίμασα αὐτοῖς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, κηρίον ἐστὶν παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν.
Ez:20:6 in that day I helped them with my hand, to bring them out of the land of Egypt into the land which I prepared for them, a land flowing with milk and honey, it is abundant beyond every land. (Ezekiel 20:6 Brenton)
Ez:20:6 Tego dnia podniosłem rękę ku nim przysięgając, że ich przeprowadzę z ziemi egipskiej do ziemi, którą dla nich wybrałem, opływającej w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich krajów. (Ez 20:6 BT_4)
Ez:20:6 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀντελαβόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου εἰς τὴν γῆν, ἣν ἡτοίμασα αὐτοῖς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, κηρίον ἐστὶν παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν.
Ez:20:6 ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό κηρίον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:20:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By zbaczać bliski [anty biorą] Ręka Ja On/ona/to/to samo By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Do gotowy On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód Plaster miodu By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Ez:20:6 e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| a)ntelabo/mEn tE=| CHeiri/ mou au)tO=n tou= e)Xagagei=n au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou ei)s tE\n gE=n, E(\n E(toi/masa au)toi=s, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li, kEri/on e)sti\n para\ pa=san tE\n gE=n.
Ez:20:6 en ekeinE tE hEmera antelabomEn tE CHeiri mu autOn tu eXagagein autus ek gEs aigyptu eis tEn gEn, hEn hEtoimasa autois, gEn reusan gala kai meli, kErion estin para pasan tEn gEn.
Ez:20:6 P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF VBI_AMI1S RA_DSF N3_DSF RP_GS RD_GPM RA_GSN VB_AAN RD_APM P N1_GSF N2_GSF P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RD_DPM N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3_ASN N2N_NSN V9_PAI3S P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Ez:20:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to deflect toward [anti-take] the hand I he/she/it/same the to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] into (+acc) the earth/land who/whom/which to ready he/she/it/same earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey honeycomb to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Ez:20:6 in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) I-was-DEFLECT-ed-TOWARD the (dat) hand (dat) me (gen) them/same (gen) the (gen) to-LEAD-OUT them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-READY-ed them/same (dat) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) honeycomb (nom|acc|voc) he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Ez:20:6 Ez_20:6_1 Ez_20:6_2 Ez_20:6_3 Ez_20:6_4 Ez_20:6_5 Ez_20:6_6 Ez_20:6_7 Ez_20:6_8 Ez_20:6_9 Ez_20:6_10 Ez_20:6_11 Ez_20:6_12 Ez_20:6_13 Ez_20:6_14 Ez_20:6_15 Ez_20:6_16 Ez_20:6_17 Ez_20:6_18 Ez_20:6_19 Ez_20:6_20 Ez_20:6_21 Ez_20:6_22 Ez_20:6_23 Ez_20:6_24 Ez_20:6_25 Ez_20:6_26 Ez_20:6_27 Ez_20:6_28 Ez_20:6_29 Ez_20:6_30 Ez_20:6_31 Ez_20:6_32
Ez:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:7 καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς Ἕκαστος τὰ βδελύγματα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ἀπορριψάτω, καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν Αἰγύπτου μὴ μιαίνεσθε· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Ez:20:7 And I said to them, Let every one cast away the abominations of his eyes, and defile not yourselves with the devices of Egypt: I am the Lord your God. (Ezekiel 20:7 Brenton)
Ez:20:7 I powiedziałem im: Niech każdy odrzuci bożki, nęcące jego oczy; nie kalajcie się bałwanami egipskimi! Ja jestem Pan, Bóg wasz. (Ez 20:7 BT_4)
Ez:20:7 καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς Ἕκαστος τὰ βδελύγματα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ἀπορριψάτω, καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν Αἰγύπτου μὴ μιαίνεσθε· ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν.
Ez:20:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) καί ἐν ὁ ἡ τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ μή μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:20:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy Wstręt Oko On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] Nie By zanieczyszczać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Ez:20:7 kai\ ei)=pa pro\s au)tou/s *(/ekastos ta\ bdelu/gmata tO=n o)fTalmO=n au)tou= a)porriPSa/tO, kai\ e)n toi=s e)pitEdeu/masin *ai)gu/ptou mE\ miai/nesTe· e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Ez:20:7 kai eipa pros autus ekastos ta bdelygmata tOn ofTalmOn autu aporriPSatO, kai en tois epitEdeumasin aigyptu mE miainesTe· egO kyrios ho Teos hymOn.
Ez:20:7 C VAI_AAI1S P RD_APM A1_NSM RA_APN N3M_APN RA_GPM N2_GPM RD_GSM VA_AAD3S C P RA_DPN N3M_DPN N2_GSF D V1_PMD2P RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Ez:20:7 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same each the abomination the eye he/she/it/same to ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć Egypt [country of] not to pollute I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Ez:20:7 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) each (of two) (nom) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen) let-him/her/it-???! and in/among/by (+dat) the (dat) Egypt (gen) not you(pl)-are-being-POLLUTE-ed, be-you(pl)-being-POLLUTE-ed! I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Ez:20:7 Ez_20:7_1 Ez_20:7_2 Ez_20:7_3 Ez_20:7_4 Ez_20:7_5 Ez_20:7_6 Ez_20:7_7 Ez_20:7_8 Ez_20:7_9 Ez_20:7_10 Ez_20:7_11 Ez_20:7_12 Ez_20:7_13 Ez_20:7_14 Ez_20:7_15 Ez_20:7_16 Ez_20:7_17 Ez_20:7_18 Ez_20:7_19 Ez_20:7_20 Ez_20:7_21 Ez_20:7_22 Ez_20:7_23
Ez:20:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:8 καὶ ἀπέστησαν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἠθέλησαν εἰσακοῦσαί μου, τὰ βδελύγματα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν οὐκ ἀπέρριψαν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα Αἰγύπτου οὐκ ἐγκατέλιπον. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ συντελέσαι τὴν ὀργήν μου ἐν αὐτοῖς ἐν μέσῳ γῆς Αἰγύπτου.
Ez:20:8 But they revolted from me, and would not hearken to me: they cast not away the abominations of their eyes, and forsook not the devices of Egypt: then I said that I would pour out my wrath upon them, to accomplish my wrath upon them in the midst of Egypt. (Ezekiel 20:8 Brenton)
Ez:20:8 Lecz oni zbuntowali się przeciwko Mnie i nie chcieli Mnie słuchać. Nie odrzucili bożków nęcących ich oczy i nie wyzbyli się bałwanów egipskich. Postanowiłem więc, że zapalczywość moją wyleję na nich, że uśmierzę gniew mój na nich w ziemi egipskiej. (Ez 20:8 BT_4)
Ez:20:8 καὶ ἀπέστησαν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἠθέλησαν εἰσακοῦσαί μου, τὰ βδελύγματα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν οὐκ ἀπέρριψαν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα Αἰγύπτου οὐκ ἐγκατέλιπον. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ συντελέσαι τὴν ὀργήν μου ἐν αὐτοῖς ἐν μέσῳ γῆς Αἰγύπτου.
Ez:20:8 καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Ez:20:8 I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Wstręt Oko On/ona/to/to samo ??? Przed iksem Do ??? I też, nawet, mianowicie Egipt [kraj z] ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wylewać się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By uzupełniać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Ez:20:8 kai\ a)pe/stEsan a)p’ e)mou= kai\ ou)k E)Te/lEsan ei)sakou=sai/ mou, ta\ bdelu/gmata tO=n o)fTalmO=n au)tO=n ou)k a)pe/rriPSan kai\ ta\ e)pitEdeu/mata *ai)gu/ptou ou)k e)gkate/lipon. kai\ ei)=pa tou= e)kCHe/ai to\n Tumo/n mou e)p’ au)tou\s tou= suntele/sai tE\n o)rgE/n mou e)n au)toi=s e)n me/sO| gE=s *ai)gu/ptou.
Ez:20:8 kai apestEsan ap’ emu kai uk ETelEsan eisakusai mu, ta bdelygmata tOn ofTalmOn autOn uk aperriPSan kai ta epitEdeumata aigyptu uk enkatelipon. kai eipa tu ekCHeai ton Tymon mu ep’ autus tu syntelesai tEn orgEn mu en autois en mesO gEs aigyptu.
Ez:20:8 C VHI_AAI3P P RP_GS C D VAI_AAI3P VA_AAN RP_GS RA_APN N3M_APN RA_GPM N2_GPM RD_GPM D VAI_AAI3P C RA_APN N3M_APN N2_GSF D VBI_AAI3P C VAI_AAI1S RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS P RD_APM RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF RP_GS P RD_DPM P A1_DSM N1_GSF N2_GSF
Ez:20:8 and also, even, namely to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to heard (being heard, listen into, hearken) I the abomination the eye he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ??? and also, even, namely the ć Egypt [country of] οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare and also, even, namely to say/tell the to pour out the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the to complete the wrath fume, anger, rage I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle earth/land Egypt [country of]
Ez:20:8 and they-DISENGAGE-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and not they-WANT-ed to-HEARD, be-you(sg)-HEARD-ed!, he/she/it-happens-to-HEARD (opt) me (gen) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) them/same (gen) not they-???-ed and the (nom|acc) Egypt (gen) not I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed and I-SAY/TELL-ed the (gen) to-POUR-OUT, be-you(sg)-POUR-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-POUR-OUT (opt) the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (gen) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) the (acc) wrath (acc) me (gen) in/among/by (+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) earth/land (gen) Egypt (gen)
Ez:20:8 Ez_20:8_1 Ez_20:8_2 Ez_20:8_3 Ez_20:8_4 Ez_20:8_5 Ez_20:8_6 Ez_20:8_7 Ez_20:8_8 Ez_20:8_9 Ez_20:8_10 Ez_20:8_11 Ez_20:8_12 Ez_20:8_13 Ez_20:8_14 Ez_20:8_15 Ez_20:8_16 Ez_20:8_17 Ez_20:8_18 Ez_20:8_19 Ez_20:8_20 Ez_20:8_21 Ez_20:8_22 Ez_20:8_23 Ez_20:8_24 Ez_20:8_25 Ez_20:8_26 Ez_20:8_27 Ez_20:8_28 Ez_20:8_29 Ez_20:8_30 Ez_20:8_31 Ez_20:8_32 Ez_20:8_33 Ez_20:8_34 Ez_20:8_35 Ez_20:8_36 Ez_20:8_37 Ez_20:8_38 Ez_20:8_39 Ez_20:8_40 Ez_20:8_41 Ez_20:8_42
Ez:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:9 καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν αὐτοί εἰσιν ἐν μέσῳ αὐτῶν, ἐν οἷς ἐγνώσθην πρὸς αὐτοὺς ἐνώπιον αὐτῶν τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Ez:20:9 But I wrought so that my name should not be at all profaned in the sight of the Gentiles, in the midst of whom they are, among whom I was made known to them in their sight, to bring them out of the land of Egypt. (Ezekiel 20:9 Brenton)
Ez:20:9 Sprawiłem jednak, że imię moje nie doznało zniewagi na oczach narodów pogańskich, wśród których przebywali, i na oczach których dałem im poznać, że ich wywiodę z ziemi egipskiej. (Ez 20:9 BT_4)
Ez:20:9 καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν αὐτοί εἰσιν ἐν μέσῳ αὐτῶν, ἐν οἷς ἐγνώσθην πρὸς αὐτοὺς ἐνώπιον αὐτῶν τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Ez:20:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅπως ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μή βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Ez:20:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nazwisko {Imię} co do Ja Nie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) W obecności z (+informacja); ??? Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By wiedzieć to jest rozpoznaj. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Ez:20:9 kai\ e)poi/Esa o(/pOs to\ o)/noma/ mou to\ para/pan mE\ bebElOTE=| e)nO/pion tO=n e)TnO=n, O(=n au)toi/ ei)sin e)n me/sO| au)tO=n, e)n oi(=s e)gnO/sTEn pro\s au)tou\s e)nO/pion au)tO=n tou= e)Xagagei=n au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou.
Ez:20:9 kai epoiEsa hopOs to onoma mu to parapan mE bebElOTE enOpion tOn eTnOn, hOn autoi eisin en mesO autOn, en hois egnOsTEn pros autus enOpion autOn tu eXagagein autus ek gEs aigyptu.
Ez:20:9 C VAI_AAI1S C RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN D D VC_APS3S P RA_GPN N3E_GPN RR_GPN RD_NPM V9_PAI3P P A1_DSM RD_GPN P RR_DPN VSI_API1S P RD_APM P RD_GPN RA_GSN VB_AAN RD_APM P N1_GSF N2_GSF
Ez:20:9 and also, even, namely to do/make so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. the name with regard to I the ć not to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) in the presence of (+gen); ??? the nation [see ethnic] who/whom/which he/she/it/same to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to know i.e. recognize. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same the to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Ez:20:9 and I-DO/MAKE-ed this is how the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) not he/she/it-should-be-DEFILE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) who/whom/which (gen) they/same (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) I-was-KNOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) the (gen) to-LEAD-OUT them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Ez:20:9 Ez_20:9_1 Ez_20:9_2 Ez_20:9_3 Ez_20:9_4 Ez_20:9_5 Ez_20:9_6 Ez_20:9_7 Ez_20:9_8 Ez_20:9_9 Ez_20:9_10 Ez_20:9_11 Ez_20:9_12 Ez_20:9_13 Ez_20:9_14 Ez_20:9_15 Ez_20:9_16 Ez_20:9_17 Ez_20:9_18 Ez_20:9_19 Ez_20:9_20 Ez_20:9_21 Ez_20:9_22 Ez_20:9_23 Ez_20:9_24 Ez_20:9_25 Ez_20:9_26 Ez_20:9_27 Ez_20:9_28 Ez_20:9_29 Ez_20:9_30 Ez_20:9_31 Ez_20:9_32
Ez:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:10 καὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἤγαγον αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον
Ez:20:10 And I brought them into the wilderness. (Ezekiel 20:10 Brenton)
Ez:20:10 I tak wywiodłem ich z ziemi egipskiej, i zaprowadziłem na pustynię. (Ez 20:10 BT_4)
Ez:20:10 καὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἤγαγον αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον
Ez:20:10 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Ez:20:10 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Odludzie
Ez:20:10 kai\ e)XE/gagon au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou kai\ E)/gagon au)tou\s ei)s tE\n e)/rEmon
Ez:20:10 kai eXEgagon autus ek gEs aigyptu kai Egagon autus eis tEn erEmon
Ez:20:10 C VBI_AAI1S RD_APM P N1_GSF N2_GSF C VBI_AAI1S RD_APM P RA_ASF N2_ASF
Ez:20:10 and also, even, namely to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to lead he/she/it/same into (+acc) the wilderness
Ez:20:10 and I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and I-LEAD-ed, they-LEAD-ed them/same (acc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ez:20:10 Ez_20:10_1 Ez_20:10_2 Ez_20:10_3 Ez_20:10_4 Ez_20:10_5 Ez_20:10_6 Ez_20:10_7 Ez_20:10_8 Ez_20:10_9 Ez_20:10_10 Ez_20:10_11 Ez_20:10_12
Ez:20:10 x x x x x x x x x x x x
Ez:20:11 καὶ ἔδωκα αὐτοῖς τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ δικαιώματά μου ἐγνώρισα αὐτοῖς, ὅσα ποιήσει αὐτὰ ἄνθρωπος καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς.
Ez:20:11 And I gave them my commandments, and made known to them mine ordinances, all which if a man shall do, he shall even live in them. (Ezekiel 20:11 Brenton)
Ez:20:11 Dałem im moje prawa i obwieściłem moje nakazy, które gdy człowiek zachowa, żyć będzie. (Ez 20:11 BT_4)
Ez:20:11 καὶ ἔδωκα αὐτοῖς τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ δικαιώματά μου ἐγνώρισα αὐτοῖς, ὅσα ποιήσει αὐτὰ ἄνθρωπος καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς.
Ez:20:11 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:11 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Ja I też, nawet, mianowicie ??? Ja By robić znany On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo Ludzki I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ez:20:11 kai\ e)/dOka au)toi=s ta\ prosta/gmata/ mou kai\ ta\ dikaiO/mata/ mou e)gnO/risa au)toi=s, o(/sa poiE/sei au)ta\ a)/nTrOpos kai\ DZE/setai e)n au)toi=s.
Ez:20:11 kai edOka autois ta prostagmata mu kai ta dikaiOmata mu egnOrisa autois, hosa poiEsei auta anTrOpos kai DZEsetai en autois.
Ez:20:11 C VAI_AAI1S RD_DPM RA_APN N3M_APN RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS VAI_AAI1S RD_DPM A1_APN VF_FAI3S RD_APN N2_NSM C VF_FMI3S P RD_DPM
Ez:20:11 and also, even, namely to give he/she/it/same the ć I and also, even, namely the ??? I to make known he/she/it/same as much/many as doing/making; to do/make he/she/it/same human and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ez:20:11 and I-GIVE-ed them/same (dat) the (nom|acc) me (gen) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) I-MAKE-ed-KNOWN them/same (dat) as much/many as (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) they/them/same (nom|acc) human (nom) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
Ez:20:11 Ez_20:11_1 Ez_20:11_2 Ez_20:11_3 Ez_20:11_4 Ez_20:11_5 Ez_20:11_6 Ez_20:11_7 Ez_20:11_8 Ez_20:11_9 Ez_20:11_10 Ez_20:11_11 Ez_20:11_12 Ez_20:11_13 Ez_20:11_14 Ez_20:11_15 Ez_20:11_16 Ez_20:11_17 Ez_20:11_18 Ez_20:11_19 Ez_20:11_20
Ez:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:12 καὶ τὰ σάββατά μου ἔδωκα αὐτοῖς τοῦ εἶναι εἰς σημεῖον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον αὐτῶν τοῦ γνῶναι αὐτοὺς διότι ἐγὼ κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτούς.
Ez:20:12 And I gave them my sabbaths, that they should be for a sign between me and them, that they should know that I am the Lord that sanctify them. (Ezekiel 20:12 Brenton)
Ez:20:12 Dałem im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca. (Ez 20:12 BT_4)
Ez:20:12 καὶ τὰ σάββατά μου ἔδωκα αὐτοῖς τοῦ εἶναι εἰς σημεῖον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον αὐτῶν τοῦ γνῶναι αὐτοὺς διότι ἐγὼ κύριος ἁγιάζων αὐτούς.
Ez:20:12 καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] σημεῖον, -ου, τό ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:12 I też, nawet, mianowicie Szabas Ja By dawać On/ona/to/to samo By być Do (+przyspieszenie) Znak W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo
Ez:20:12 kai\ ta\ sa/bbata/ mou e)/dOka au)toi=s tou= ei)=nai ei)s sEmei=on a)na\ me/son e)mou= kai\ a)na\ me/son au)tO=n tou= gnO=nai au)tou\s dio/ti e)gO\ ku/rios o( a(gia/DZOn au)tou/s.
Ez:20:12 kai ta sabbata mu edOka autois tu einai eis sEmeion ana meson emu kai ana meson autOn tu gnOnai autus dioti egO kyrios ho hagiaDZOn autus.
Ez:20:12 C RA_APN N2N_APN RP_GS VAI_AAI1S RD_DPM RA_GSN V9_PAN P N2N_ASN P A1_ASM RP_GS C P A1_ASM RD_GPM RA_GSN VZ_AAN RD_APM C RP_NS N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_APM
Ez:20:12 and also, even, namely the sabbath I to give he/she/it/same the to be into (+acc) sign up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely up/each/by (+acc) middle he/she/it/same the to know i.e. recognize. he/she/it/same because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same
Ez:20:12 and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) me (gen) I-GIVE-ed them/same (dat) the (gen) to-be into (+acc) sign (nom|acc|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) the (gen) to-KNOW them/same (acc) because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while CONSECRATE-ing (nom) them/same (acc)
Ez:20:12 Ez_20:12_1 Ez_20:12_2 Ez_20:12_3 Ez_20:12_4 Ez_20:12_5 Ez_20:12_6 Ez_20:12_7 Ez_20:12_8 Ez_20:12_9 Ez_20:12_10 Ez_20:12_11 Ez_20:12_12 Ez_20:12_13 Ez_20:12_14 Ez_20:12_15 Ez_20:12_16 Ez_20:12_17 Ez_20:12_18 Ez_20:12_19 Ez_20:12_20 Ez_20:12_21 Ez_20:12_22 Ez_20:12_23 Ez_20:12_24 Ez_20:12_25 Ez_20:12_26
Ez:20:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:13 καὶ εἶπα πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύεσθε. καὶ οὐκ ἐπορεύθησαν καὶ τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο, ἃ ποιήσει αὐτὰ ἄνθρωπος καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλωσαν σφόδρα. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς.
Ez:20:13 And I said to the house of Israel in the wilderness, Walk ye in my commandments: but they walked not in them, and they rejected mine ordinances, which if a man shall do, he shall even live in them; and they grievously profaned my sabbaths: and I said that I would pour out my wrath upon them in the wilderness, to consume them. (Ezekiel 20:13 Brenton)
Ez:20:13 Ale dom Izraela zbuntował się przeciwko Mnie na pustyni. Nie postępowali według moich praw, moje nakazy odrzucili, które gdy człowiek zachowa, dzięki nim żyje. Również i szabaty moje bezcześcili. Przeto zapowiedziałem, że gniew mój wyleję na nich na pustyni, aby ich wyniszczyć. (Ez 20:13 BT_4)
Ez:20:13 καὶ εἶπα πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύεσθε. καὶ οὐκ ἐπορεύθησαν καὶ τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο, ποιήσει αὐτὰ ἄνθρωπος καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλωσαν σφόδρα. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς.
Ez:20:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) σφόδρα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By iść I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By iść I też, nawet, mianowicie ??? Ja By odrzucać Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo Ludzki I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Szabas Ja By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wylewać się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Do ??? On/ona/to/to samo
Ez:20:13 kai\ ei)=pa pro\s to\n oi)=kon tou= *israEl e)n tE=| e)rE/mO| *)en toi=s prosta/gmasi/n mou poreu/esTe. kai\ ou)k e)poreu/TEsan kai\ ta\ dikaiO/mata/ mou a)pO/santo, a(/ poiE/sei au)ta\ a)/nTrOpos kai\ DZE/setai e)n au)toi=s, kai\ ta\ sa/bbata/ mou e)bebE/lOsan sfo/dra. kai\ ei)=pa tou= e)kCHe/ai to\n Tumo/n mou e)p’ au)tou\s e)n tE=| e)rE/mO| tou= e)XanalO=sai au)tou/s.
Ez:20:13 kai eipa pros ton oikon tu israEl en tE erEmO en tois prostagmasin mu poreuesTe. kai uk eporeuTEsan kai ta dikaiOmata mu apOsanto, ha poiEsei auta anTrOpos kai DZEsetai en autois, kai ta sabbata mu ebebElOsan sfodra. kai eipa tu ekCHeai ton Tymon mu ep’ autus en tE erEmO tu eXanalOsai autus.
Ez:20:13 C VAI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM P RA_DSF N2_DSF P RA_DPN N3M_DPN RP_GS V1_PMI2P C D VCI_API3P C RA_APN N3M_APN RP_GS VA_AMI3P RR_APN VF_FAI3S RD_APN N2_NSM C VF_FMI3S P RD_DPM C RA_APN N2N_APN RP_GS VAI_AAI3P D C VAI_AAI1S RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS P RD_APM P RA_DSF N2_DSF RA_GSN VA_AAN RD_APM
Ez:20:13 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the house the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I to go and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go and also, even, namely the ??? I to reject who/whom/which doing/making; to do/make he/she/it/same human and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the sabbath I to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to say/tell the to pour out the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the to ??? he/she/it/same
Ez:20:13 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! and not they-were-GO-ed and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) they-were-REJECT-ed who/whom/which (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) they/them/same (nom|acc) human (nom) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) me (gen) they-DEFILE-ed vehement, and I-SAY/TELL-ed the (gen) to-POUR-OUT, be-you(sg)-POUR-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-POUR-OUT (opt) the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) them/same (acc)
Ez:20:13 Ez_20:13_1 Ez_20:13_2 Ez_20:13_3 Ez_20:13_4 Ez_20:13_5 Ez_20:13_6 Ez_20:13_7 Ez_20:13_8 Ez_20:13_9 Ez_20:13_10 Ez_20:13_11 Ez_20:13_12 Ez_20:13_13 Ez_20:13_14 Ez_20:13_15 Ez_20:13_16 Ez_20:13_17 Ez_20:13_18 Ez_20:13_19 Ez_20:13_20 Ez_20:13_21 Ez_20:13_22 Ez_20:13_23 Ez_20:13_24 Ez_20:13_25 Ez_20:13_26 Ez_20:13_27 Ez_20:13_28 Ez_20:13_29 Ez_20:13_30 Ez_20:13_31 Ez_20:13_32 Ez_20:13_33 Ez_20:13_34 Ez_20:13_35 Ez_20:13_36 Ez_20:13_37 Ez_20:13_38 Ez_20:13_39 Ez_20:13_40 Ez_20:13_41 Ez_20:13_42 Ez_20:13_43 Ez_20:13_44 Ez_20:13_45 Ez_20:13_46 Ez_20:13_47 Ez_20:13_48 Ez_20:13_49 Ez_20:13_50 Ez_20:13_51 Ez_20:13_52
Ez:20:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:14 καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξήγαγον αὐτοὺς κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Ez:20:14 But I wrought so that my name should not be at all profaned before the Gentiles, before whose eyes I brought them out. (Ezekiel 20:14 Brenton)
Ez:20:14 Sprawiłem jednak, że imię moje nie doznało zniewagi na oczach tych narodów, przed oczami których ich wyprowadziłem. (Ez 20:14 BT_4)
Ez:20:14 καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξήγαγον αὐτοὺς κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Ez:20:14 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅπως ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μή βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:14 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nazwisko {Imię} co do Ja Nie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) W obecności z (+informacja); ??? Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By prowadzić poza On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo
Ez:20:14 kai\ e)poi/Esa o(/pOs to\ o)/noma/ mou to\ para/pan mE\ bebElOTE=| e)nO/pion tO=n e)TnO=n, O(=n e)XE/gagon au)tou\s kat’ o)fTalmou\s au)tO=n.
Ez:20:14 kai epoiEsa hopOs to onoma mu to parapan mE bebElOTE enOpion tOn eTnOn, hOn eXEgagon autus kat’ ofTalmus autOn.
Ez:20:14 C VAI_AAI1S C RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN D D VC_APS3S P RA_GPN N3E_GPN RR_GPN VBI_AAI1S RD_APM P N2_APM RD_GPN
Ez:20:14 and also, even, namely to do/make so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. the name with regard to I the ć not to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) in the presence of (+gen); ??? the nation [see ethnic] who/whom/which to lead out he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye he/she/it/same
Ez:20:14 and I-DO/MAKE-ed this is how the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) not he/she/it-should-be-DEFILE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) who/whom/which (gen) I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) them/same (gen)
Ez:20:14 Ez_20:14_1 Ez_20:14_2 Ez_20:14_3 Ez_20:14_4 Ez_20:14_5 Ez_20:14_6 Ez_20:14_7 Ez_20:14_8 Ez_20:14_9 Ez_20:14_10 Ez_20:14_11 Ez_20:14_12 Ez_20:14_13 Ez_20:14_14 Ez_20:14_15 Ez_20:14_16 Ez_20:14_17 Ez_20:14_18 Ez_20:14_19
Ez:20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:15 καὶ ἐγὼ ἐξῆρα τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ παράπαν τοῦ μὴ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ἔδωκα αὐτοῖς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, κηρίον ἐστὶν παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν,
Ez:20:15 But I lifted up my hand against them in the wilderness once for all, that I would not bring them into the land which I gave them, a land flowing with milk and honey, it is sweeter than all lands: (Ezekiel 20:15 Brenton)
Ez:20:15 Co więcej, podniosłem rękę przeciwko nim na pustyni, przysięgając, że ich nie wprowadzę do ziemi, którą im dałem, opływającej w mleko i miód - to klejnot wśród wszystkich krajów - (Ez 20:15 BT_4)
Ez:20:15 καὶ ἐγὼ ἐξῆρα τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ παράπαν τοῦ μὴ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ἔδωκα αὐτοῖς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, κηρίον ἐστὶν παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν,
Ez:20:15 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό μή εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό κηρίον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:20:15 I też, nawet, mianowicie Ja By usuwać Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Nie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód Plaster miodu By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Ez:20:15 kai\ e)gO\ e)XE=ra tE\n CHei=ra/ mou e)p’ au)tou\s e)n tE=| e)rE/mO| to\ para/pan tou= mE\ ei)sagagei=n au)tou\s ei)s tE\n gE=n, E(\n e)/dOka au)toi=s, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li, kEri/on e)sti\n para\ pa=san tE\n gE=n,
Ez:20:15 kai egO eXEra tEn CHeira mu ep’ autus en tE erEmO to parapan tu mE eisagagein autus eis tEn gEn, hEn edOka autois, gEn reusan gala kai meli, kErion estin para pasan tEn gEn,
Ez:20:15 C RP_NS VBI_AAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RD_APM P RA_DSF N2_DSF RA_ASN D RA_GSN D VB_AAN RD_APM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RD_DPM N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3_ASN N2N_NSN V9_PAI3S P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Ez:20:15 and also, even, namely I to remove the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the ć the not to lead into he/she/it/same into (+acc) the earth/land who/whom/which to give he/she/it/same earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey honeycomb to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Ez:20:15 and I (nom) I-REMOVE-ed the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (nom|acc) the (gen) not to-LEAD-INTO them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-GIVE-ed them/same (dat) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) honeycomb (nom|acc|voc) he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Ez:20:15 Ez_20:15_1 Ez_20:15_2 Ez_20:15_3 Ez_20:15_4 Ez_20:15_5 Ez_20:15_6 Ez_20:15_7 Ez_20:15_8 Ez_20:15_9 Ez_20:15_10 Ez_20:15_11 Ez_20:15_12 Ez_20:15_13 Ez_20:15_14 Ez_20:15_15 Ez_20:15_16 Ez_20:15_17 Ez_20:15_18 Ez_20:15_19 Ez_20:15_20 Ez_20:15_21 Ez_20:15_22 Ez_20:15_23 Ez_20:15_24 Ez_20:15_25 Ez_20:15_26 Ez_20:15_27 Ez_20:15_28 Ez_20:15_29 Ez_20:15_30 Ez_20:15_31 Ez_20:15_32 Ez_20:15_33 Ez_20:15_34
Ez:20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:16 ἀνθ’ ὧν τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο καὶ ἐν τοῖς προστάγμασίν μου οὐκ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖς καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῶν καρδιῶν αὐτῶν ἐπορεύοντο.
Ez:20:16 because they rejected mine ordinances, and walked not in my commandments, but profaned my sabbaths, and went after the imaginations of their hearts. (Ezekiel 20:16 Brenton)
Ez:20:16 ponieważ odrzucili moje nakazy i według praw moich nie postępowali, i bezcześcili moje szabaty; serce ich bowiem przylgnęło do ich bożków. (Ez 20:16 BT_4)
Ez:20:16 ἀνθ’ ὧν τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο καὶ ἐν τοῖς προστάγμασίν μου οὐκ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖς καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῶν καρδιῶν αὐτῶν ἐπορεύοντο.
Ez:20:16 ἀντί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) καί ὀπίσω ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Ez:20:16 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który ??? Ja By odrzucać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja ??? Przed przydechem mocnym By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Szabas Ja By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By iść
Ez:20:16 a)nT’ O(=n ta\ dikaiO/mata/ mou a)pO/santo kai\ e)n toi=s prosta/gmasi/n mou ou)k e)poreu/TEsan e)n au)toi=s kai\ ta\ sa/bbata/ mou e)bebE/loun kai\ o)pi/sO tO=n e)nTumEma/tOn tO=n kardiO=n au)tO=n e)poreu/onto.
Ez:20:16 anT’ hOn ta dikaiOmata mu apOsanto kai en tois prostagmasin mu uk eporeuTEsan en autois kai ta sabbata mu ebebElun kai opisO tOn enTymEmatOn tOn kardiOn autOn eporeuonto.
Ez:20:16 P RR_GPM RA_APN N3M_APN RP_GS VA_AMI3P C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS D VCI_API3P P RD_DPM C RA_APN N2N_APN RP_GS V4I_IAI3P C P RA_GPN N3M_GPN RA_GPF N1A_GPF RD_GPM V1I_IMI3P
Ez:20:16 against (+gen) who/whom/which the ??? I to reject and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I οὐχ before rough breathing to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the sabbath I to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) and also, even, namely behind back, behind, after the ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to go
Ez:20:16 against (+gen) who/whom/which (gen) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) they-were-REJECT-ed and in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) not they-were-GO-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) me (gen) I-was-DEFILE-ing, they-were-DEFILE-ing and behind the (gen) the (gen) hearts (gen) them/same (gen) they-were-being-GO-ed
Ez:20:16 Ez_20:16_1 Ez_20:16_2 Ez_20:16_3 Ez_20:16_4 Ez_20:16_5 Ez_20:16_6 Ez_20:16_7 Ez_20:16_8 Ez_20:16_9 Ez_20:16_10 Ez_20:16_11 Ez_20:16_12 Ez_20:16_13 Ez_20:16_14 Ez_20:16_15 Ez_20:16_16 Ez_20:16_17 Ez_20:16_18 Ez_20:16_19 Ez_20:16_20 Ez_20:16_21 Ez_20:16_22 Ez_20:16_23 Ez_20:16_24 Ez_20:16_25 Ez_20:16_26 Ez_20:16_27 Ez_20:16_28
Ez:20:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:17 καὶ ἐφείσατο ὁ ὀφθαλμός μου ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ ἐξαλεῖψαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐποίησα αὐτοὺς εἰς συντέλειαν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Ez:20:17 Yet mine eyes spared them, so as not to destroy them utterly, and I did not make an end of them in the wilderness. (Ezekiel 20:17 Brenton)
Ez:20:17 Ale oko moje okazało litość nad nimi, tak że ich nie wytraciłem i nie wygubiłem do szczętu na pustyni. (Ez 20:17 BT_4)
Ez:20:17 καὶ ἐφείσατο ὀφθαλμός μου ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ ἐξαλεῖψαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐποίησα αὐτοὺς εἰς συντέλειαν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Ez:20:17 καί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] συν·τέλεια, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Ez:20:17 I też, nawet, mianowicie Zbywający {Oszczędzać} Oko Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zakończenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
Ez:20:17 kai\ e)fei/sato o( o)fTalmo/s mou e)p’ au)tou\s tou= e)Xalei=PSai au)tou\s kai\ ou)k e)poi/Esa au)tou\s ei)s sunte/leian e)n tE=| e)rE/mO|.
Ez:20:17 kai efeisato ho ofTalmos mu ep’ autus tu eXaleiPSai autus kai uk epoiEsa autus eis synteleian en tE erEmO.
Ez:20:17 C VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RD_APM RA_GSN VA_AAN RD_APM C D VAI_AAI1S RD_APM P N1A_ASF P RA_DSF N2_DSF
Ez:20:17 and also, even, namely to spare the eye I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make he/she/it/same into (+acc) completion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
Ez:20:17 and he/she/it-was-SPARE-ed the (nom) eye (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (gen) to-OBLITERATION, be-you(sg)-OBLITERATION-ed!, he/she/it-happens-to-OBLITERATION (opt) them/same (acc) and not I-DO/MAKE-ed them/same (acc) into (+acc) completion (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
Ez:20:17 Ez_20:17_1 Ez_20:17_2 Ez_20:17_3 Ez_20:17_4 Ez_20:17_5 Ez_20:17_6 Ez_20:17_7 Ez_20:17_8 Ez_20:17_9 Ez_20:17_10 Ez_20:17_11 Ez_20:17_12 Ez_20:17_13 Ez_20:17_14 Ez_20:17_15 Ez_20:17_16 Ez_20:17_17 Ez_20:17_18 Ez_20:17_19
Ez:20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:18 καὶ εἶπα πρὸς τὰ τέκνα αὐτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἐν τοῖς νομίμοις τῶν πατέρων ὑμῶν μὴ πορεύεσθε καὶ τὰ δικαιώματα αὐτῶν μὴ φυλάσσεσθε καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν μὴ συναναμίσγεσθε καὶ μὴ μιαίνεσθε·
Ez:20:18 And I said to their children in the wilderness, Walk not ye in the customs of your fathers, and keep not their ordinances, and have no fellowship with their practices, nor defile yourselves with them. (Ezekiel 20:18 Brenton)
Ez:20:18 Powiedziałem jednak do synów ich na pustyni: Nie postępujcie według zasad przodków waszych i myśli ich nie podzielajcie oraz nie kalajcie się ich bożkami! (Ez 20:18 BT_4)
Ez:20:18 καὶ εἶπα πρὸς τὰ τέκνα αὐτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἐν τοῖς νομίμοις τῶν πατέρων ὑμῶν μὴ πορεύεσθε καὶ τὰ δικαιώματα αὐτῶν μὴ φυλάσσεσθε καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν μὴ συναναμίσγεσθε καὶ μὴ μιαίνεσθε·
Ez:20:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μή φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό μή καί μή μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)
Ez:20:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ojciec Ty Nie By iść I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Nie By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Nie I też, nawet, mianowicie Nie By zanieczyszczać
Ez:20:18 kai\ ei)=pa pro\s ta\ te/kna au)tO=n e)n tE=| e)rE/mO| *)en toi=s nomi/mois tO=n pate/rOn u(mO=n mE\ poreu/esTe kai\ ta\ dikaiO/mata au)tO=n mE\ fula/ssesTe kai\ e)n toi=s e)pitEdeu/masin au)tO=n mE\ sunanami/sgesTe kai\ mE\ miai/nesTe·
Ez:20:18 kai eipa pros ta tekna autOn en tE erEmO en tois nomimois tOn paterOn hymOn mE poreuesTe kai ta dikaiOmata autOn mE fylassesTe kai en tois epitEdeumasin autOn mE synanamisgesTe kai mE miainesTe·
Ez:20:18 C VAI_AAI1S P RA_APN N2N_APN RD_GPM P RA_DSF N2_DSF P RA_DPM A1_DPM RA_GPM N3_GPM RP_GP D V1_PMD2P C RA_APN N3M_APN RD_GPM D V1_PMD2P C P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM D V1_PMD2P C D V1_PMD2P
Ez:20:18 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the child he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the father you not to go and also, even, namely the ??? he/she/it/same not to guard and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same not ć and also, even, namely not to pollute
Ez:20:18 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) not you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) them/same (gen) not you(pl)-are-being-GUARD-ed, be-you(pl)-being-GUARD-ed! and in/among/by (+dat) the (dat) them/same (gen) not and not you(pl)-are-being-POLLUTE-ed, be-you(pl)-being-POLLUTE-ed!
Ez:20:18 Ez_20:18_1 Ez_20:18_2 Ez_20:18_3 Ez_20:18_4 Ez_20:18_5 Ez_20:18_6 Ez_20:18_7 Ez_20:18_8 Ez_20:18_9 Ez_20:18_10 Ez_20:18_11 Ez_20:18_12 Ez_20:18_13 Ez_20:18_14 Ez_20:18_15 Ez_20:18_16 Ez_20:18_17 Ez_20:18_18 Ez_20:18_19 Ez_20:18_20 Ez_20:18_21 Ez_20:18_22 Ez_20:18_23 Ez_20:18_24 Ez_20:18_25 Ez_20:18_26 Ez_20:18_27 Ez_20:18_28 Ez_20:18_29 Ez_20:18_30 Ez_20:18_31 Ez_20:18_32 Ez_20:18_33
Ez:20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:19 ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύεσθε καὶ τὰ δικαιώματά μου φυλάσσεσθε καὶ ποιεῖτε αὐτὰ
Ez:20:19 I am the Lord your God; walk in my commandments, and keep mine ordinances, and do them; (Ezekiel 20:19 Brenton)
Ez:20:19 Ja jestem Pan, Bóg wasz. Według moich praw postępujcie, zachowujcie moje przykazania i wypełniajcie je. (Ez 20:19 BT_4)
Ez:20:19 ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν, ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύεσθε καὶ τὰ δικαιώματά μου φυλάσσεσθε καὶ ποιεῖτε αὐτὰ
Ez:20:19 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:19 Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By iść I też, nawet, mianowicie ??? Ja By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo
Ez:20:19 e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n, e)n toi=s prosta/gmasi/n mou poreu/esTe kai\ ta\ dikaiO/mata/ mou fula/ssesTe kai\ poiei=te au)ta\
Ez:20:19 egO kyrios ho Teos hymOn, en tois prostagmasin mu poreuesTe kai ta dikaiOmata mu fylassesTe kai poieite auta
Ez:20:19 RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P RA_DPN N3M_DPN RP_GS V1_PMD2P C RA_APN N3M_APN RP_GS V1_PMD2P C V2_PAD2P RD_APN
Ez:20:19 I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I to go and also, even, namely the ??? I to guard and also, even, namely to do/make he/she/it/same
Ez:20:19 I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) you(pl)-are-being-GUARD-ed, be-you(pl)-being-GUARD-ed! and you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! they/them/same (nom|acc)
Ez:20:19 Ez_20:19_1 Ez_20:19_2 Ez_20:19_3 Ez_20:19_4 Ez_20:19_5 Ez_20:19_6 Ez_20:19_7 Ez_20:19_8 Ez_20:19_9 Ez_20:19_10 Ez_20:19_11 Ez_20:19_12 Ez_20:19_13 Ez_20:19_14 Ez_20:19_15 Ez_20:19_16 Ez_20:19_17 Ez_20:19_18
Ez:20:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:20 καὶ τὰ σάββατά μου ἁγιάζετε, καὶ ἔστω εἰς σημεῖον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν τοῦ γινώσκειν διότι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Ez:20:20 and hallow my sabbaths, and let them be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. (Ezekiel 20:20 Brenton)
Ez:20:20 Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między Mną a wami, aby poznano, że Ja jestem Pan, Bóg wasz. (Ez 20:20 BT_4)
Ez:20:20 καὶ τὰ σάββατά μου ἁγιάζετε, καὶ ἔστω εἰς σημεῖον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν τοῦ γινώσκειν διότι ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν.
Ez:20:20 καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] σημεῖον, -ου, τό ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:20:20 I też, nawet, mianowicie Szabas Ja By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym I też, nawet, mianowicie By powodować stać; by być Do (+przyspieszenie) Znak W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Ez:20:20 kai\ ta\ sa/bbata/ mou a(gia/DZete, kai\ e)/stO ei)s sEmei=on a)na\ me/son e)mou= kai\ u(mO=n tou= ginO/skein dio/ti e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Ez:20:20 kai ta sabbata mu hagiaDZete, kai estO eis sEmeion ana meson emu kai hymOn tu ginOskein dioti egO kyrios ho Teos hymOn.
Ez:20:20 C RA_APN N2N_APN RP_GS V1_PAD2P C V9_PAD3S P N2N_ASN P A1_ASM RP_GS C RP_GP RA_GSN V1_PAN C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Ez:20:20 and also, even, namely the sabbath I to consecrate sanctify, hallow, become holy and also, even, namely to cause to stand; to be into (+acc) sign up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely you the to know i.e. recognize. because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Ez:20:20 and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) me (gen) you(pl)-are-CONSECRATE-ing, be-you(pl)-CONSECRATE-ing! and I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! into (+acc) sign (nom|acc|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and you(pl) (gen) the (gen) to-be-KNOW-ing because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Ez:20:20 Ez_20:20_1 Ez_20:20_2 Ez_20:20_3 Ez_20:20_4 Ez_20:20_5 Ez_20:20_6 Ez_20:20_7 Ez_20:20_8 Ez_20:20_9 Ez_20:20_10 Ez_20:20_11 Ez_20:20_12 Ez_20:20_13 Ez_20:20_14 Ez_20:20_15 Ez_20:20_16 Ez_20:20_17 Ez_20:20_18 Ez_20:20_19 Ez_20:20_20 Ez_20:20_21 Ez_20:20_22
Ez:20:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:21 καὶ παρεπίκρανάν με καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἐν τοῖς προστάγμασίν μου οὐκ ἐπορεύθησαν, καὶ τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐφυλάξαντο τοῦ ποιεῖν αὐτά, ἃ ποιήσει ἄνθρωπος καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ συντελέσαι τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούς·
Ez:20:21 But they provoked me, and their children walked not in my commandments, and they took no heed to mine ordinances to do them, which if a man shall do, he shall even live in them, and they profaned my sabbaths: then I said that I would pour out my wrath upon them in the wilderness, to accomplish mine anger upon them. (Ezekiel 20:21 Brenton)
Ez:20:21 Ale i ci synowie zbuntowali się przeciwko Mnie. Nie postępowali według praw moich, nie czuwali, aby w czyn wprowadzić moje nakazy, które gdy człowiek zachowuje, dzięki nim żyje; bezcześcili także moje szabaty. Miałem zamiar wylać na nich moją zapalczywość, aby do końca wywrzeć na nich mój gniew - na pustyni. (Ez 20:21 BT_4)
Ez:20:21 καὶ παρεπίκρανάν με καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἐν τοῖς προστάγμασίν μου οὐκ ἐπορεύθησαν, καὶ τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐφυλάξαντο τοῦ ποιεῖν αὐτά, ποιήσει ἄνθρωπος καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ συντελέσαι τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούς·
Ez:20:21 καί παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:21 I też, nawet, mianowicie By rozgoryczać Ja I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja ??? Przed przydechem mocnym By iść I też, nawet, mianowicie ??? Ja ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się By czynić/rób On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób Ludzki I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Szabas Ja By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wylewać się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie By uzupełniać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:20:21 kai\ parepi/krana/n me kai\ ta\ te/kna au)tO=n, e)n toi=s prosta/gmasi/n mou ou)k e)poreu/TEsan, kai\ ta\ dikaiO/mata/ mou ou)k e)fula/Xanto tou= poiei=n au)ta/, a(/ poiE/sei a)/nTrOpos kai\ DZE/setai e)n au)toi=s, kai\ ta\ sa/bbata/ mou e)bebE/loun. kai\ ei)=pa tou= e)kCHe/ai to\n Tumo/n mou e)p’ au)tou\s e)n tE=| e)rE/mO| tou= suntele/sai tE\n o)rgE/n mou e)p’ au)tou/s·
Ez:20:21 kai parepikranan me kai ta tekna autOn, en tois prostagmasin mu uk eporeuTEsan, kai ta dikaiOmata mu uk efylaXanto tu poiein auta, ha poiEsei anTrOpos kai DZEsetai en autois, kai ta sabbata mu ebebElun. kai eipa tu ekCHeai ton Tymon mu ep’ autus en tE erEmO tu syntelesai tEn orgEn mu ep’ autus·
Ez:20:21 C VAI_AAI3P RP_AS D RA_NPN N2N_NPN RD_GPM P RA_DPN N3M_DPN RP_GS D VCI_API3P C RA_APN N3M_APN RP_GS D VAI_AMI3P RA_GSN V2_PAN RD_APN RR_APN VF_FAI3S N2_NSM C VF_FMI3S P RD_DPM C RA_APN N2N_APN RP_GS V4I_IAI3P C VAI_AAI1S RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS P RD_APM P RA_DSF N2_DSF RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF RP_GS P RD_APM
Ez:20:21 and also, even, namely to embitter I and also, even, namely the child he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I οὐχ before rough breathing to go and also, even, namely the ??? I οὐχ before rough breathing to guard the to do/make he/she/it/same who/whom/which doing/making; to do/make human and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the sabbath I to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) and also, even, namely to say/tell the to pour out the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the to complete the wrath fume, anger, rage I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:20:21 and they-EMBITTER-ed me (acc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) not they-were-GO-ed and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) not they-were-GUARD-ed the (gen) to-be-DO/MAKE-ing they/them/same (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) human (nom) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) me (gen) I-was-DEFILE-ing, they-were-DEFILE-ing and I-SAY/TELL-ed the (gen) to-POUR-OUT, be-you(sg)-POUR-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-POUR-OUT (opt) the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (gen) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Ez:20:21 Ez_20:21_1 Ez_20:21_2 Ez_20:21_3 Ez_20:21_4 Ez_20:21_5 Ez_20:21_6 Ez_20:21_7 Ez_20:21_8 Ez_20:21_9 Ez_20:21_10 Ez_20:21_11 Ez_20:21_12 Ez_20:21_13 Ez_20:21_14 Ez_20:21_15 Ez_20:21_16 Ez_20:21_17 Ez_20:21_18 Ez_20:21_19 Ez_20:21_20 Ez_20:21_21 Ez_20:21_22 Ez_20:21_23 Ez_20:21_24 Ez_20:21_25 Ez_20:21_26 Ez_20:21_27 Ez_20:21_28 Ez_20:21_29 Ez_20:21_30 Ez_20:21_31 Ez_20:21_32 Ez_20:21_33 Ez_20:21_34 Ez_20:21_35 Ez_20:21_36 Ez_20:21_37 Ez_20:21_38 Ez_20:21_39 Ez_20:21_40 Ez_20:21_41 Ez_20:21_42 Ez_20:21_43 Ez_20:21_44 Ez_20:21_45 Ez_20:21_46 Ez_20:21_47 Ez_20:21_48 Ez_20:21_49 Ez_20:21_50 Ez_20:21_51 Ez_20:21_52 Ez_20:21_53
Ez:20:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:22 καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξήγαγον αὐτοὺς κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Ez:20:22 But I wrought so that my name might not be at all profaned before the Gentiles; and I brought them out in their sight. (Ezekiel 20:22 Brenton)
Ez:20:22 Alem znowu odwrócił rękę, mając na względzie moje imię, aby nie doznało zniewagi na oczach narodów, wobec których ich wyprowadziłem. (Ez 20:22 BT_4)
Ez:20:22 καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξήγαγον αὐτοὺς κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Ez:20:22 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅπως ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μή βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:22 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nazwisko {Imię} co do Ja Nie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) W obecności z (+informacja); ??? Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By prowadzić poza On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo
Ez:20:22 kai\ e)poi/Esa o(/pOs to\ o)/noma/ mou to\ para/pan mE\ bebElOTE=| e)nO/pion tO=n e)TnO=n, O(=n e)XE/gagon au)tou\s kat’ o)fTalmou\s au)tO=n.
Ez:20:22 kai epoiEsa hopOs to onoma mu to parapan mE bebElOTE enOpion tOn eTnOn, hOn eXEgagon autus kat’ ofTalmus autOn.
Ez:20:22 C VAI_AAI1S C RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN D D VC_APS3S P RA_GPN N3E_GPN RR_GPN VBI_AAI1S RD_APM P N2_APM RD_GPN
Ez:20:22 and also, even, namely to do/make so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. the name with regard to I the ć not to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) in the presence of (+gen); ??? the nation [see ethnic] who/whom/which to lead out he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye he/she/it/same
Ez:20:22 and I-DO/MAKE-ed this is how the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) not he/she/it-should-be-DEFILE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) who/whom/which (gen) I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) them/same (gen)
Ez:20:22 Ez_20:22_1 Ez_20:22_2 Ez_20:22_3 Ez_20:22_4 Ez_20:22_5 Ez_20:22_6 Ez_20:22_7 Ez_20:22_8 Ez_20:22_9 Ez_20:22_10 Ez_20:22_11 Ez_20:22_12 Ez_20:22_13 Ez_20:22_14 Ez_20:22_15 Ez_20:22_16 Ez_20:22_17 Ez_20:22_18 Ez_20:22_19
Ez:20:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:23 καὶ ἐξῆρα τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ διασκορπίσαι αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασπεῖραι αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις,
Ez:20:23 I lifted up my hand against them in the wilderness, that I would scatter them among the Gentiles, and disperse them in the countries; (Ezekiel 20:23 Brenton)
Ez:20:23 Przecież podniosłem rękę przeciwko nim na pustyni, przysięgając, że ich rozproszę wśród narodów i rozrzucę po obcych krajach; (Ez 20:23 BT_4)
Ez:20:23 καὶ ἐξῆρα τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ διασκορπίσαι αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασπεῖραι αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις,
Ez:20:23 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ
Ez:20:23 I też, nawet, mianowicie By usuwać Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Ez:20:23 kai\ e)XE=ra tE\n CHei=ra/ mou e)p’ au)tou\s e)n tE=| e)rE/mO| tou= diaskorpi/sai au)tou\s e)n toi=s e)/Tnesin kai\ diaspei=rai au)tou\s e)n tai=s CHO/rais,
Ez:20:23 kai eXEra tEn CHeira mu ep’ autus en tE erEmO tu diaskorpisai autus en tois eTnesin kai diaspeirai autus en tais CHOrais,
Ez:20:23 C VBI_AAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RD_APM P RA_DSF N2_DSF RA_GSN VA_AAN RD_APM P RA_DPN N3E_DPN C VA_AAN RD_APM P RA_DPF N1A_DPF
Ez:20:23 and also, even, namely to remove the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] and also, even, namely to scatter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract
Ez:20:23 and I-REMOVE-ed the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (gen) to-SCATTER, be-you(sg)-SCATTER-ed!, he/she/it-happens-to-SCATTER (opt) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) and to-SCATTER, be-you(sg)-SCATTER-ed!, he/she/it-happens-to-SCATTER (opt) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) regions (dat)
Ez:20:23 Ez_20:23_1 Ez_20:23_2 Ez_20:23_3 Ez_20:23_4 Ez_20:23_5 Ez_20:23_6 Ez_20:23_7 Ez_20:23_8 Ez_20:23_9 Ez_20:23_10 Ez_20:23_11 Ez_20:23_12 Ez_20:23_13 Ez_20:23_14 Ez_20:23_15 Ez_20:23_16 Ez_20:23_17 Ez_20:23_18 Ez_20:23_19 Ez_20:23_20 Ez_20:23_21 Ez_20:23_22
Ez:20:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:24 ἀνθ’ ὧν τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐποίησαν καὶ τὰ προστάγματά μου ἀπώσαντο καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν, καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῶν πατέρων αὐτῶν ἦσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν.
Ez:20:24 because they kept not mine ordinances, and rejected my commandments, and profaned my sabbaths, and their eyes went after the imaginations of their fathers. (Ezekiel 20:24 Brenton)
Ez:20:24 bo nakazów moich nie uznali, prawa moje odrzucali i bezcześcili moje szabaty, a oczy ich zwracały się ku bożkom ich przodków. (Ez 20:24 BT_4)
Ez:20:24 ἀνθ’ ὧν τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐποίησαν καὶ τὰ προστάγματά μου ἀπώσαντο καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν, καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῶν πατέρων αὐτῶν ἦσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν.
Ez:20:24 ἀντί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) καί ὀπίσω ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:24 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który ??? Ja ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Ja By odrzucać I też, nawet, mianowicie Szabas Ja By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ojciec On/ona/to/to samo By być Oko On/ona/to/to samo
Ez:20:24 a)nT’ O(=n ta\ dikaiO/mata/ mou ou)k e)poi/Esan kai\ ta\ prosta/gmata/ mou a)pO/santo kai\ ta\ sa/bbata/ mou e)bebE/loun, kai\ o)pi/sO tO=n e)nTumEma/tOn tO=n pate/rOn au)tO=n E)=san oi( o)fTalmoi\ au)tO=n.
Ez:20:24 anT’ hOn ta dikaiOmata mu uk epoiEsan kai ta prostagmata mu apOsanto kai ta sabbata mu ebebElun, kai opisO tOn enTymEmatOn tOn paterOn autOn Esan hoi ofTalmoi autOn.
Ez:20:24 P RR_GPM RA_APN N3M_APN RP_GS D VAI_AAI3P C RA_APN N3M_APN RP_GS VA_AMI3P C RA_APN N2N_APN RP_GS V4I_IAI3P C P RA_GPN N3M_GPN RA_GPM N3_GPM RD_GPM V9_IAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM
Ez:20:24 against (+gen) who/whom/which the ??? I οὐχ before rough breathing to do/make and also, even, namely the ć I to reject and also, even, namely the sabbath I to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) and also, even, namely behind back, behind, after the ć the father he/she/it/same to be the eye he/she/it/same
Ez:20:24 against (+gen) who/whom/which (gen) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) not they-DO/MAKE-ed and the (nom|acc) me (gen) they-were-REJECT-ed and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) me (gen) I-was-DEFILE-ing, they-were-DEFILE-ing and behind the (gen) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) they-were the (nom) eyes (nom|voc) them/same (gen)
Ez:20:24 Ez_20:24_1 Ez_20:24_2 Ez_20:24_3 Ez_20:24_4 Ez_20:24_5 Ez_20:24_6 Ez_20:24_7 Ez_20:24_8 Ez_20:24_9 Ez_20:24_10 Ez_20:24_11 Ez_20:24_12 Ez_20:24_13 Ez_20:24_14 Ez_20:24_15 Ez_20:24_16 Ez_20:24_17 Ez_20:24_18 Ez_20:24_19 Ez_20:24_20 Ez_20:24_21 Ez_20:24_22 Ez_20:24_23 Ez_20:24_24 Ez_20:24_25 Ez_20:24_26 Ez_20:24_27 Ez_20:24_28
Ez:20:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:25 καὶ ἐγὼ ἔδωκα αὐτοῖς προστάγματα οὐ καλὰ καὶ δικαιώματα ἐν οἷς οὐ ζήσονται ἐν αὐτοῖς.
Ez:20:25 So I gave them commandments that were not good, and ordinances in which they should not live. (Ezekiel 20:25 Brenton)
Ez:20:25 Dlatego dopuściłem u nich prawa, które nie były dobre, i nakazy, według których nie mogli żyć. (Ez 20:25 BT_4)
Ez:20:25 καὶ ἐγὼ ἔδωκα αὐτοῖς προστάγματα οὐ καλὰ καὶ δικαιώματα ἐν οἷς οὐ ζήσονται ἐν αὐτοῖς.
Ez:20:25 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:25 I też, nawet, mianowicie Ja By dawać On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ez:20:25 kai\ e)gO\ e)/dOka au)toi=s prosta/gmata ou) kala\ kai\ dikaiO/mata e)n oi(=s ou) DZE/sontai e)n au)toi=s.
Ez:20:25 kai egO edOka autois prostagmata u kala kai dikaiOmata en hois u DZEsontai en autois.
Ez:20:25 C RP_NS VAI_AAI1S RD_DPM N3M_APN D A1_APN C N3M_APN P RR_DPM D VF_FMI3P P RD_DPM
Ez:20:25 and also, even, namely I to give he/she/it/same ć οὐχ before rough breathing right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which οὐχ before rough breathing to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ez:20:25 and I (nom) I-GIVE-ed them/same (dat) not right ([Adj] nom|acc|voc) and ???s (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) not they-will-be-EXISTS-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
Ez:20:25 Ez_20:25_1 Ez_20:25_2 Ez_20:25_3 Ez_20:25_4 Ez_20:25_5 Ez_20:25_6 Ez_20:25_7 Ez_20:25_8 Ez_20:25_9 Ez_20:25_10 Ez_20:25_11 Ez_20:25_12 Ez_20:25_13 Ez_20:25_14 Ez_20:25_15
Ez:20:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:26 καὶ μιανῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς δόμασιν αὐτῶν ἐν τῷ διαπορεύεσθαί με πᾶν διανοῖγον μήτραν ὅπως ἀφανίσω αὐτούς.
Ez:20:26 And I will defile them by their own decrees, when I pass through upon every one that opens the womb, that I may destroy them. (Ezekiel 20:26 Brenton)
Ez:20:26 Pokalałem ich własnymi ich ofiarami, gdy dopuściłem, by przeprowadzali przez ogień wszystko, co pierworodne - aby obudzić w nich grozę i by tak poznali, że Ja jestem Pan. (Ez 20:26 BT_4)
Ez:20:26 καὶ μιανῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς δόμασιν αὐτῶν ἐν τῷ διαπορεύεσθαί με πᾶν διανοῖγον μήτραν ὅπως ἀφανίσω αὐτούς.
Ez:20:26 καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) μήτρα, -ας, ἡ ὅπως ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:26 I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dar On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przechodzić Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By otwierać wszystek  droga {sposób} Macica Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By znikać On/ona/to/to samo
Ez:20:26 kai\ mianO= au)tou\s e)n toi=s do/masin au)tO=n e)n tO=| diaporeu/esTai/ me pa=n dianoi=gon mE/tran o(/pOs a)fani/sO au)tou/s.
Ez:20:26 kai mianO autus en tois domasin autOn en tO diaporeuesTai me pan dianoigon mEtran hopOs afanisO autus.
Ez:20:26 C VF2_FAI1S RD_APM P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM P RA_DSN V1_PMN RP_AS A3_ASN V1_PAPASN N1A_ASF C VA_AAS1S RD_APM
Ez:20:26 and also, even, namely to pollute he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gift he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to pass through I every all, each, every, the whole of to open up-all-the-way womb so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to disappear he/she/it/same
Ez:20:26 and I-will-POLLUTE, I-should-POLLUTE them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) gifts (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-PASS-ed-THROUGH me (acc) every (nom|acc|voc) while OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY (nom|acc|voc, voc) womb (acc) this is how I-should-DISAPPEAR, I-will-DISAPPEAR them/same (acc)
Ez:20:26 Ez_20:26_1 Ez_20:26_2 Ez_20:26_3 Ez_20:26_4 Ez_20:26_5 Ez_20:26_6 Ez_20:26_7 Ez_20:26_8 Ez_20:26_9 Ez_20:26_10 Ez_20:26_11 Ez_20:26_12 Ez_20:26_13 Ez_20:26_14 Ez_20:26_15 Ez_20:26_16 Ez_20:26_17
Ez:20:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:27 Διὰ τοῦτο λάλησον πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἕως τούτου παρώργισάν με οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν τοῖς παραπτώμασιν αὐτῶν, ἐν οἷς παρέπεσον εἰς ἐμέ.
Ez:20:27 Therefore, son of man, speak to the house of Israel, and thou shalt say to them, Thus saith the Lord: Hitherto have your fathers provoked me in their trespasses in which they transgressed against me. (Ezekiel 20:27 Brenton)
Ez:20:27 Dlatego mów, synu człowieczy, do pokoleń izraelskich! Powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Jeszcze i tym obrazili Mnie przodkowie wasi, że złamali wierność względem Mnie. (Ez 20:27 BT_4)
Ez:20:27 Διὰ τοῦτο λάλησον πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ἕως τούτου παρώργισάν με οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν τοῖς παραπτώμασιν αὐτῶν, ἐν οἷς παρέπεσον εἰς ἐμέ.
Ez:20:27 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗτος αὕτη τοῦτο παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό παράπτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ παρα·πίπτω (παρα+πιπτ-, παρα+πεσ(ε)·[σ]-, παρα+πεσ·[σ]- or 2nd παρα+πεσ-, παρα+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ez:20:27 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael Syn Ludzki I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Ja Ojciec Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Do ??? Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój
Ez:20:27 *dia\ tou=to la/lEson pro\s to\n oi)=kon tou= *israEl, ui(e\ a)nTrO/pou, kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios *(/eOs tou/tou parO/rgisa/n me oi( pate/res u(mO=n e)n toi=s paraptO/masin au)tO=n, e)n oi(=s pare/peson ei)s e)me/.
Ez:20:27 dia tuto lalEson pros ton oikon tu israEl, hyie anTrOpu, kai ereis pros autus tade legei kyrios eOs tutu parOrgisan me hoi pateres hymOn en tois paraptOmasin autOn, en hois parepeson eis eme.
Ez:20:27 P RD_ASN VA_AAD2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM N2_VSM N2_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RD_GSM VAI_AAI3P RP_AS RA_NPM N3_NPM RP_GP P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM P RR_DPN VBI_AAI3P P RP_AS
Ez:20:27 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to speak toward (+acc,+gen,+dat) the house the Israel son human and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? I the father you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to ??? into (+acc) I; my/mine
Ez:20:27 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) son (voc) human (gen) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) this (gen) they-???-ed me (acc) the (nom) fathers (nom|voc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) false steps (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) I-???-ed, they-???-ed into (+acc) me (acc); my/mine (voc)
Ez:20:27 Ez_20:27_1 Ez_20:27_2 Ez_20:27_3 Ez_20:27_4 Ez_20:27_5 Ez_20:27_6 Ez_20:27_7 Ez_20:27_8 Ez_20:27_9 Ez_20:27_10 Ez_20:27_11 Ez_20:27_12 Ez_20:27_13 Ez_20:27_14 Ez_20:27_15 Ez_20:27_16 Ez_20:27_17 Ez_20:27_18 Ez_20:27_19 Ez_20:27_20 Ez_20:27_21 Ez_20:27_22 Ez_20:27_23 Ez_20:27_24 Ez_20:27_25 Ez_20:27_26 Ez_20:27_27 Ez_20:27_28 Ez_20:27_29 Ez_20:27_30 Ez_20:27_31 Ez_20:27_32 Ez_20:27_33
Ez:20:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:28 καὶ εἰσήγαγον αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ἦρα τὴν χεῖρά μου τοῦ δοῦναι αὐτοῖς, καὶ εἶδον πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ πᾶν ξύλον κατάσκιον καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τοῖς θεοῖς αὐτῶν καὶ ἔταξαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίας καὶ ἔσπεισαν ἐκεῖ σπονδὰς αὐτῶν.
Ez:20:28 Whereas I brought them into the land concerning which I lifted up mine hand to give it them; and they looked upon every high hill, and every shady tree, and they sacrificed there to their gods, and offered there sweet-smelling savour, and there they poured out their drink-offerings. (Ezekiel 20:28 Brenton)
Ez:20:28 Gdy wprowadziłem ich do tego kraju, który im uroczyście poprzysiągłem dać, to gdy zobaczyli jakiekolwiek wzniesienie i jakiekolwiek rozłożyste drzewo, składali tam swoje ofiary oraz wystawiali swoje gorszące dary; tam składali swoje miłe wonności i wylewali tam swoje ofiary płynne. (Ez 20:28 BT_4)
Ez:20:28 καὶ εἰσήγαγον αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ἦρα τὴν χεῖρά μου τοῦ δοῦναι αὐτοῖς, καὶ εἶδον πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ πᾶν ξύλον κατάσκιον καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τοῖς θεοῖς αὐτῶν καὶ ἔταξαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίας καὶ ἔσπεισαν ἐκεῖ σπονδὰς αὐτῶν.
Ez:20:28 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὑψηλός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ἐκεῖ ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) ἐκεῖ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:20:28 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ręka Ja By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze Podniesiony I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Tam Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Tam Zapachu/bukiet Aromat I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja Tam On/ona/to/to samo
Ez:20:28 kai\ ei)sE/gagon au)tou\s ei)s tE\n gE=n, E(\n E)=ra tE\n CHei=ra/ mou tou= dou=nai au)toi=s, kai\ ei)=don pa=n bouno\n u(PSElo\n kai\ pa=n Xu/lon kata/skion kai\ e)/Tusan e)kei= toi=s Teoi=s au)tO=n kai\ e)/taXan e)kei= o)smE\n eu)Odi/as kai\ e)/speisan e)kei= sponda\s au)tO=n.
Ez:20:28 kai eisEgagon autus eis tEn gEn, hEn Era tEn CHeira mu tu dunai autois, kai eidon pan bunon hyPSElon kai pan Xylon kataskion kai eTysan ekei tois Teois autOn kai etaXan ekei osmEn euOdias kai espeisan ekei spondas autOn.
Ez:20:28 C VBI_AAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS RA_GSN VO_AAN RD_DPM C VBI_AAI3P A3_ASM N2_ASM A1_ASM C A3_ASN N2N_ASN A1B_ASN C VAI_AAI3P D RA_DPM N2_DPM RD_GPM C VAI_AAI3P D N1_ASF N1A_GSF C VAI_AAI3P D N1_APF RD_GPM
Ez:20:28 and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the earth/land who/whom/which to love; to lift/pick up take up, tote, raise the hand I the to give he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of hill elevated and also, even, namely every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] there the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness there odor/bouquet aroma and also, even, namely to pour pour out as a libation there ć he/she/it/same
Ez:20:28 and I-LEAD-ed-INTO, they-LEAD-ed-INTO them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) hand (acc) me (gen) the (gen) to-GIVE them/same (dat) and I-SEE-ed, they-SEE-ed every (nom|acc|voc) hill (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) and they-SACRIFICE-ed there the (dat) gods (dat) them/same (gen) and they-ORDER-ed there odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) and they-POUR-ed there them/same (gen)
Ez:20:28 Ez_20:28_1 Ez_20:28_2 Ez_20:28_3 Ez_20:28_4 Ez_20:28_5 Ez_20:28_6 Ez_20:28_7 Ez_20:28_8 Ez_20:28_9 Ez_20:28_10 Ez_20:28_11 Ez_20:28_12 Ez_20:28_13 Ez_20:28_14 Ez_20:28_15 Ez_20:28_16 Ez_20:28_17 Ez_20:28_18 Ez_20:28_19 Ez_20:28_20 Ez_20:28_21 Ez_20:28_22 Ez_20:28_23 Ez_20:28_24 Ez_20:28_25 Ez_20:28_26 Ez_20:28_27 Ez_20:28_28 Ez_20:28_29 Ez_20:28_30 Ez_20:28_31 Ez_20:28_32 Ez_20:28_33 Ez_20:28_34 Ez_20:28_35 Ez_20:28_36 Ez_20:28_37 Ez_20:28_38 Ez_20:28_39
Ez:20:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:29 καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς Τί ἐστιν Αβαμα, ὅτι ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ; καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αβαμα ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Ez:20:29 And I said to them, What is Abama, that ye go in thither? and they called its name Abama, until this day. (Ezekiel 20:29 Brenton)
Ez:20:29 Mówiłem im: Czymże jest ta wyżyna, na której się schodzicie? Nazywa się ją Bama aż do tego dnia. (Ez 20:29 BT_4)
Ez:20:29 καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς Τί ἐστιν Αβαμα, ὅτι ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ; καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αβαμα ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Ez:20:29 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐκεῖ καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ
Ez:20:29 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ponieważ/tamto Ty By wchodzić Tam I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dzisiaj dzień Dzień
Ez:20:29 kai\ ei)=pon pro\s au)tou/s *ti/ e)stin *abama, o(/ti u(mei=s ei)sporeu/esTe e)kei=; kai\ e)peka/lesan to\ o)/noma au)tou= *abama e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras.
Ez:20:29 kai eipon pros autus ti estin abama, hoti hymeis eisporeuesTe ekei; kai epekalesan to onoma autu abama heOs tEs sEmeron hEmeras.
Ez:20:29 C VBI_AAI1S P RD_APM RI_ASN V9_PAI3S N_NS C RP_NP V1_PMI2P D C VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_AS P RA_GSF D N1A_GSF
Ez:20:29 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be ć because/that you to enter there and also, even, namely to call upon the name with regard to he/she/it/same ć until; dawn the today day day
Ez:20:29 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is because/that you(pl) (nom) you(pl)-are-being-ENTER-ed, be-you(pl)-being-ENTER-ed! there and they-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today day (gen), days (acc)
Ez:20:29 Ez_20:29_1 Ez_20:29_2 Ez_20:29_3 Ez_20:29_4 Ez_20:29_5 Ez_20:29_6 Ez_20:29_7 Ez_20:29_8 Ez_20:29_9 Ez_20:29_10 Ez_20:29_11 Ez_20:29_12 Ez_20:29_13 Ez_20:29_14 Ez_20:29_15 Ez_20:29_16 Ez_20:29_17 Ez_20:29_18 Ez_20:29_19 Ez_20:29_20 Ez_20:29_21
Ez:20:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:30 διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος Εἰ ἐν ταῖς ἀνομίαις τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμεῖς μιαίνεσθε καὶ ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ὑμεῖς ἐκπορνεύετε;
Ez:20:30 Therefore say to the house of Israel, Thus saith the Lord, Do ye pollute yourselves with the iniquities of your fathers, and do ye go a-whoring after their abominations, (Ezekiel 20:30 Brenton)
Ez:20:30 Powiedz przeto pokoleniom izraelskim: Tak mówi Pan Bóg: Kalacie się na sposób waszych przodków i nierząd uprawiacie z ich bożkami. (Ez 20:30 BT_4)
Ez:20:30 διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος Εἰ ἐν ταῖς ἀνομίαις τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμεῖς μιαίνεσθε καὶ ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ὑμεῖς ἐκπορνεύετε;
Ez:20:30 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ ἐν ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) καί ὀπίσω ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -)
Ez:20:30 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie Ojciec Ty Ty By zanieczyszczać I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Wstręt On/ona/to/to samo Ty By prostytuować się poza
Ez:20:30 dia\ tou=to ei)po\n pro\s to\n oi)=kon tou= *israEl *ta/de le/gei ku/rios *ei) e)n tai=s a)nomi/ais tO=n pate/rOn u(mO=n u(mei=s miai/nesTe kai\ o)pi/sO tO=n bdelugma/tOn au)tO=n u(mei=s e)kporneu/ete;
Ez:20:30 dia tuto eipon pros ton oikon tu israEl tade legei kyrios ei en tais anomiais tOn paterOn hymOn hymeis miainesTe kai opisO tOn bdelygmatOn autOn hymeis ekporneuete;
Ez:20:30 P RD_ASN VB_AAD2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C P RA_DPF N1A_DPF RA_GPM N3_GPM RP_GP RP_NP V1_PMI2P C P RA_GPN N3M_GPN RD_GPM RP_NP V1_PAI2P
Ez:20:30 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the house the Israel such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lawlessness the father you you to pollute and also, even, namely behind back, behind, after the abomination he/she/it/same you to prostitute oneself out
Ez:20:30 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if in/among/by (+dat) the (dat) lawlessnesss (dat) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-POLLUTE-ed, be-you(pl)-being-POLLUTE-ed! and behind the (gen) abominations (gen) them/same (gen) you(pl) (nom) you(pl)-are-PROSTITUTE-ing-ONESELF-OUT, be-you(pl)-PROSTITUTE-ing-ONESELF-OUT!
Ez:20:30 Ez_20:30_1 Ez_20:30_2 Ez_20:30_3 Ez_20:30_4 Ez_20:30_5 Ez_20:30_6 Ez_20:30_7 Ez_20:30_8 Ez_20:30_9 Ez_20:30_10 Ez_20:30_11 Ez_20:30_12 Ez_20:30_13 Ez_20:30_14 Ez_20:30_15 Ez_20:30_16 Ez_20:30_17 Ez_20:30_18 Ez_20:30_19 Ez_20:30_20 Ez_20:30_21 Ez_20:30_22 Ez_20:30_23 Ez_20:30_24 Ez_20:30_25 Ez_20:30_26 Ez_20:30_27
Ez:20:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:20:31 καὶ ἐν ταῖς ἀπαρχαῖς τῶν δομάτων ὑμῶν ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς ὑμεῖς μιαίνεσθε ἐν πᾶσιν τοῖς ἐνθυμήμασιν ὑμῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. καὶ ἐγὼ ἀποκριθῶ ὑμῖν, οἶκος τοῦ Ισραηλ; ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, εἰ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν, καὶ εἰ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ πνεῦμα ὑμῶν τοῦτο.
Ez:20:31 and do ye pollute yourselves with the first-fruits of your gifts, in the offerings wherewith ye pollute yourselves in all your imaginations, until this day; and shall I answer you, O house of Israel? As I live, saith the Lord, I will not answer you, neither shall this thing come upon your spirit. (Ezekiel 20:31 Brenton)
Ez:20:31 A gdy składacie swoje ofiary i przeprowadzacie swe dzieci przez ogień, to kalacie się ze wszystkimi bałwanami ich aż do dnia dzisiejszego. I Ja bym miał pozwolić, byście u Mnie, domu Izraela, szukali rady? Na moje życie - wyrocznia Pana Boga - nie pozwolę, byście u Mnie szukali rady. (Ez 20:31 BT_4)
Ez:20:31 καὶ ἐν ταῖς ἀπαρχαῖς τῶν δομάτων ὑμῶν ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς ὑμεῖς μιαίνεσθε ἐν πᾶσιν τοῖς ἐνθυμήμασιν ὑμῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. καὶ ἐγὼ ἀποκριθῶ ὑμῖν, οἶκος τοῦ Ισραηλ; ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, εἰ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν, καὶ εἰ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ πνεῦμα ὑμῶν τοῦτο.
Ez:20:31 καί ἐν ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον)