Iz:36:1 καὶ ἐγένετο τοῦ τεσσαρεσκαιδεκάτου ἔτους βασιλεύοντος Εζεκιου ἀνέβη Σενναχηριμ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ τὰς πόλεις τῆς Ιουδαίας τὰς ὀχυρὰς καὶ ἔλαβεν αὐτάς.
Iz:36:1 Now it came to pass in the fourteenth year of the reign of Ezekias, that Sennacherim, king of the Assyrians, came up against the strong cities of Judea, and took them. (Isaiah 36:1 Brenton)
Iz:36:1 W czternastym roku panowania króla Ezechiasza najechał Sennacheryb, król asyryjski, wszystkie warowne miasta judzkie i zdobył je. (Iz 36:1 BT_4)
Iz:36:1 Καὶ ἐγένετο τοῦ τεσσαρεσκαιδεκάτου ἔτους βασιλεύοντος Εζεκιου ἀνέβη Σενναχηριμ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ τὰς πόλεις τῆς Ιουδαίας τὰς ὀχυρὰς καὶ ἔλαβεν αὐτάς.
Iz:36:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:36:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Czternasty Rok By panować Hezekiah By podnosić Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
Iz:36:1 *kai\ e)ge/neto tou= tessareskaideka/tou e)/tous basileu/ontos *eDZekiou a)ne/bE *sennaCHErim basileu\s *)assuri/On e)pi\ ta\s po/leis tE=s *ioudai/as ta\s o)CHura\s kai\ e)/laben au)ta/s.
Iz:36:1 kai egeneto tu tessareskaidekatu etus basileuontos eDZekiu anebE sennaCHErim basileus assyriOn epi tas poleis tEs iudaias tas oCHyras kai elaben autas.
Iz:36:1 C VBI_AMI3S RA_GSN A1_GSN N3E_GSN V1_PAPGSM N_GSM VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GPM P RA_APF N3I_APF RA_GSF N1A_GSF RA_APF A1A_APF C VBI_AAI3S RD_APF
Iz:36:1 and also, even, namely to become become, happen the fourteenth year to reign Hezekiah to ascend ć king ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city the Judea [region of]; Jewish the ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
Iz:36:1 and he/she/it-was-BECOME-ed the (gen) fourteenth (gen) year (gen) while REIGN-ing (gen) Hezekiah (gen) he/she/it-ASCEND-ed   king (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) the (acc)   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed them/same (acc)
Iz:36:1 Iz_36:1_1 Iz_36:1_2 Iz_36:1_3 Iz_36:1_4 Iz_36:1_5 Iz_36:1_6 Iz_36:1_7 Iz_36:1_8 Iz_36:1_9 Iz_36:1_10 Iz_36:1_11 Iz_36:1_12 Iz_36:1_13 Iz_36:1_14 Iz_36:1_15 Iz_36:1_16 Iz_36:1_17 Iz_36:1_18 Iz_36:1_19 Iz_36:1_20 Iz_36:1_21
Iz:36:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:2 καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων Ραψακην ἐκ Λαχις εἰς Ιερουσαλημ πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν μετὰ δυνάμεως πολλῆς, καὶ ἔστη ἐν τῷ ὑδραγωγῷ τῆς κολυμβήθρας τῆς ἄνω ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως.
Iz:36:2 And the king of the Assyrians sent Rabsaces out of Laches to Jerusalem to king Ezekias with a large force: and he stood by the conduit of the upper pool in the way of the fuller's field. (Isaiah 36:2 Brenton)
Iz:36:2 Z Lakisz posłał król asyryjski rabsaka z dużym oddziałem do Jerozolimy przeciw Ezechiaszowi. Rabsak zajął stanowisko przy kanale Wyższej Sadzawki, na drodze Pola Folusznika. (Iz 36:2 BT_4)
Iz:36:2 καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων Ραψακην ἐκ Λαχις εἰς Ιερουσαλημ πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν μετὰ δυνάμεως πολλῆς, καὶ ἔστη ἐν τῷ ὑδραγωγῷ τῆς κολυμβήθρας τῆς ἄνω ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως.
Iz:36:2 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ     ἐκ   εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἑζεκίας, -ου, ὁ μετά δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κολυμβήθρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνω ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γναφεύς, -έως, ὁ
Iz:36:2 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Hezekiah Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zdolność Dużo I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszar gdzie da się pływać Powyżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Pole Materiału rafiner
Iz:36:2 kai\ a)pe/steilen basileu\s *)assuri/On *raPSakEn e)k *laCHis ei)s *ierousalEm pro\s to\n basile/a *eDZekian meta\ duna/meOs pollE=s, kai\ e)/stE e)n tO=| u(dragOgO=| tE=s kolumbE/Tras tE=s a)/nO e)n tE=| o(dO=| tou= a)grou= tou= gnafe/Os.
Iz:36:2 kai apesteilen basileus assyriOn raPSakEn ek laCHis eis ierusalEm pros ton basilea eDZekian meta dynameOs pollEs, kai estE en tO hydragOgO tEs kolymbETras tEs anO en tE hodO tu agru tu gnafeOs.
Iz:36:2 C VAI_AAI3S N3V_NSM N2_GSM N1M_ASM P N_GS P N_ASF P RA_ASM N3V_ASM N_ASM P N3I_GSF A1_GSF C VHI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1A_GSF RA_GSF D P RA_DSF N2_DSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM
Iz:36:2 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send king ć ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć into (+acc) Jerusalem [city of] toward (+acc,+gen,+dat) the king Hezekiah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ability much and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the swimming hole the above in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road the field the cloth refiner
Iz:36:2 and he/she/it-ORDER FORTH-ed king (nom)     out of (+gen)   into (+acc) Jerusalem (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Hezekiah (acc) after (+acc), with (+gen) ability (gen) much (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) swimming hole (gen), swimming holes (acc) the (gen) above in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) the (gen) field (gen) the (gen) cloth refiner (gen)
Iz:36:2 Iz_36:2_1 Iz_36:2_2 Iz_36:2_3 Iz_36:2_4 Iz_36:2_5 Iz_36:2_6 Iz_36:2_7 Iz_36:2_8 Iz_36:2_9 Iz_36:2_10 Iz_36:2_11 Iz_36:2_12 Iz_36:2_13 Iz_36:2_14 Iz_36:2_15 Iz_36:2_16 Iz_36:2_17 Iz_36:2_18 Iz_36:2_19 Iz_36:2_20 Iz_36:2_21 Iz_36:2_22 Iz_36:2_23 Iz_36:2_24 Iz_36:2_25 Iz_36:2_26 Iz_36:2_27 Iz_36:2_28 Iz_36:2_29 Iz_36:2_30 Iz_36:2_31 Iz_36:2_32
Iz:36:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:3 καὶ ἐξῆλθεν πρὸς αὐτὸν Ελιακιμ ὁ τοῦ Χελκιου ὁ οἰκονόμος καὶ Σομνας ὁ γραμματεὺς καὶ Ιωαχ ὁ τοῦ Ασαφ ὁ ὑπομνηματογράφος.
Iz:36:3 And there went forth to him Heliakim the steward, the son of Chelcias, and Somnas the scribe, and Joach the son of Asaph, the recorder. (Isaiah 36:3 Brenton)
Iz:36:3 A wyszli do niego Eliakim, syn Chilkiasza, zarządca pałacu, Szebna, pisarz, i Joach, syn Asafa, pełnomocnik. (Iz 36:3 BT_4)
Iz:36:3 καὶ ἐξῆλθεν πρὸς αὐτὸν Ελιακιμ τοῦ Χελκιου οἰκονόμος καὶ Σομνας γραμματεὺς καὶ Ιωαχ τοῦ Ασαφ ὑπομνηματογράφος.
Iz:36:3 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλιακίμ v.l. -κείμ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἰκο·νόμος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό  
Iz:36:3 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Eliakim Gospodyni domu rządca, będąc niewolnika, lokaja, szambelana, oszczędny, kwatermistrz, oszczędzający, oszczędzając, seneszal, rządca I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Asa(pH)
Iz:36:3 kai\ e)XE=lTen pro\s au)to\n *eliakim o( tou= *CHelkiou o( oi)kono/mos kai\ *somnas o( grammateu\s kai\ *iOaCH o( tou= *asaf o( u(pomnEmatogra/fos.
Iz:36:3 kai eXElTen pros auton eliakim ho tu CHelkiu ho oikonomos kai somnas ho grammateus kai iOaCH ho tu asaf ho hypomnEmatografos.
Iz:36:3 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N2_NSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N2_NSM
Iz:36:3 and also, even, namely to come out toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Eliakim the the ć the housekeeper house-steward, being a slave, butler, chamberlain, frugal, quartermaster, saver, saving, seneschal, steward and also, even, namely ć the scribe and also, even, namely ć the the Asa(ph) the ć
Iz:36:3 and he/she/it-COME-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Eliakim (indecl) the (nom) the (gen)   the (nom) housekeeper (nom) and   the (nom) scribe (nom) and   the (nom) the (gen) Asa(ph) (indecl) the (nom)  
Iz:36:3 Iz_36:3_1 Iz_36:3_2 Iz_36:3_3 Iz_36:3_4 Iz_36:3_5 Iz_36:3_6 Iz_36:3_7 Iz_36:3_8 Iz_36:3_9 Iz_36:3_10 Iz_36:3_11 Iz_36:3_12 Iz_36:3_13 Iz_36:3_14 Iz_36:3_15 Iz_36:3_16 Iz_36:3_17 Iz_36:3_18 Iz_36:3_19 Iz_36:3_20 Iz_36:3_21
Iz:36:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ραψακης Εἴπατε Εζεκια Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας βασιλεὺς Ἀσσυρίων Τί πεποιθὼς εἶ;
Iz:36:4 And Rabsaces said to them, Say to Ezekias, Thus says the great king, the king of the Assyrians, Why art thou secure? (Isaiah 36:4 Brenton)
Iz:36:4 Rabsak zaczął mówić: «Powiedzcie Ezechiaszowi: Tak mówi wielki król, król asyryjski: Cóż to za bezpieczeństwo, któremu zaufałeś? (Iz 36:4 BT_4)
Iz:36:4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ραψακης Εἴπατε Εζεκια Τάδε λέγει βασιλεὺς μέγας βασιλεὺς Ἀσσυρίων Τί πεποιθὼς εἶ;
Iz:36:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α βασιλεύς, -έως, ὁ   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:36:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Hezekiah Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Król Wielki Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By iść; by być
Iz:36:4 kai\ ei)=pen au)toi=s *raPSakEs *ei)/pate *eDZekia *ta/de le/gei o( basileu\s o( me/gas basileu\s *)assuri/On *ti/ pepoiTO\s ei)=;
Iz:36:4 kai eipen autois raPSakEs eipate eDZekia tade legei ho basileus ho megas basileus assyriOn ti pepoiTOs ei;
Iz:36:4 C VBI_AAI3S RD_DPM N1M_NSM VB_AAD2P N_DSM RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM N3V_NSM N2_GPM RI_ASN VX_XAPNSM V9_PAI2S
Iz:36:4 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to say/tell Hezekiah such things [definite article + δέ] to say/tell the king the great king ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to go; to be
Iz:36:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat)   you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! Hezekiah (voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) king (nom) the (nom) great ([Adj] nom) king (nom)   who/what/why (nom|acc) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Iz:36:4 Iz_36:4_1 Iz_36:4_2 Iz_36:4_3 Iz_36:4_4 Iz_36:4_5 Iz_36:4_6 Iz_36:4_7 Iz_36:4_8 Iz_36:4_9 Iz_36:4_10 Iz_36:4_11 Iz_36:4_12 Iz_36:4_13 Iz_36:4_14 Iz_36:4_15 Iz_36:4_16 Iz_36:4_17
Iz:36:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:5 μὴ ἐν βουλῇ ἢ λόγοις χειλέων παράταξις γίνεται; καὶ νῦν ἐπὶ τίνι πέποιθας ὅτι ἀπειθεῖς μοι;
Iz:36:5 Is war carried on with counsel and mere words of the lips? and now on whom dost thou trust, that thou rebellest against me? (Isaiah 36:5 Brenton)
Iz:36:5 Myślisz może, iż próżne słowa zdołają zastąpić radę i siłę do walki? W kimże ty pokładasz ufność, że się zbuntowałeś przeciwko mnie? (Iz 36:5 BT_4)
Iz:36:5 μὴ ἐν βουλῇ λόγοις χειλέων παράταξις γίνεται; καὶ νῦν ἐπὶ τίνι πέποιθας ὅτι ἀπειθεῖς μοι;
Iz:36:5 μή ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἤ[1] λόγος, -ου, ὁ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί νῦν ἐπί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὅτι ἀ·πειθής -ές; ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:36:5 Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj Albo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Warga By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Teraz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Ponieważ/tamto Nieprzekonywany; by być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Ja
Iz:36:5 mE\ e)n boulE=| E)\ lo/gois CHeile/On para/taXis gi/netai; kai\ nu=n e)pi\ ti/ni pe/poiTas o(/ti a)peiTei=s moi;
Iz:36:5 mE en bulE E logois CHeileOn parataXis ginetai; kai nyn epi tini pepoiTas hoti apeiTeis moi;
Iz:36:5 D P N1_DSF C N2_DPM N3E_GPN N3I_NSF V1_PMI3S C D P RI_DSM VX_XAI2S C V2_PAI2S RP_DS
Iz:36:5 not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend or word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lip ć to become become, happen and also, even, namely now upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence because/that unpersuaded; to disobey when related to the gospel, to disbelieve I
Iz:36:5 not in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed or words (dat) lips (gen)   he/she/it-is-being-BECOME-ed and now upon/over (+acc,+gen,+dat) who/what/why (dat) you(sg)-have-PERSUADE/CONVINCE-ed because/that unpersuaded ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-DISOBEY-ing me (dat)
Iz:36:5 Iz_36:5_1 Iz_36:5_2 Iz_36:5_3 Iz_36:5_4 Iz_36:5_5 Iz_36:5_6 Iz_36:5_7 Iz_36:5_8 Iz_36:5_9 Iz_36:5_10 Iz_36:5_11 Iz_36:5_12 Iz_36:5_13 Iz_36:5_14 Iz_36:5_15 Iz_36:5_16
Iz:36:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:6 ἰδοὺ πεποιθὼς εἶ ἐπὶ τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεθλασμένην ταύτην, ἐπ’ Αἴγυπτον· ὃς ἂν ἐπ’ αὐτὴν ἐπιστηρισθῇ, εἰσελεύσεται εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ· οὕτως ἐστὶν Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ.
Iz:36:6 Behold, thou trustest on this bruised staff of reed, on Egypt: as soon as a man leans upon it, it shall go into his hand, and pierce it: so is Pharao king of Egypt and all that trust in him. (Isaiah 36:6 Brenton)
Iz:36:6 Oto ty się opierasz na Egipcie, na tej nadłamanej lasce trzcinowej, która, gdy się kto oprze na niej, wchodzi w dłoń i przebija ją. Taki jest faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy w nim pokładają nadzieję. (Iz 36:6 BT_4)
Iz:36:6 ἰδοὺ πεποιθὼς εἶ ἐπὶ τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεθλασμένην ταύτην, ἐπ’ Αἴγυπτον· ὃς ἂν ἐπ’ αὐτὴν ἐπιστηρισθῇ, εἰσελεύσεται εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ· οὕτως ἐστὶν Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ.
Iz:36:6 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θλάω [LXX] (θλ(α)-, θλα·σ-, θλα·σ-, -, τεθλασ-, θλασ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στηρίζω (επι+στηριζ-, επι+στηρι(ε)·[σ]-/επι+στηρι·σ-, επι+στηρι·σ-/επι+στηριξ-, -, επ+εστηρισ-/επ+εστηριγ-, επι+στηρισ·θ-/επι+στηριχ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:36:6 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By iść; by być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź By gnieść się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By stabilizować By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Iz:36:6 i)dou\ pepoiTO\s ei)= e)pi\ tE\n r(a/bdon tE\n kalami/nEn tE\n teTlasme/nEn tau/tEn, e)p’ *ai)/gupton· o(\s a)/n e)p’ au)tE\n e)pistErisTE=|, ei)seleu/setai ei)s tE\n CHei=ra au)tou=· ou(/tOs e)sti\n *faraO basileu\s *ai)gu/ptou kai\ pa/ntes oi( pepoiTo/tes e)p’ au)tO=|.
Iz:36:6 idu pepoiTOs ei epi tEn rabdon tEn kalaminEn tEn teTlasmenEn tautEn, ep’ aigypton· hos an ep’ autEn epistErisTE, eiseleusetai eis tEn CHeira autu· hutOs estin faraO basileus aigyptu kai pantes hoi pepoiTotes ep’ autO.
Iz:36:6 I VX_XAPNSM V9_PAI2S P RA_ASF N2_ASF RA_ASF A1_ASF RA_ASF VM_PPPASF RD_ASF P N2_ASF RR_NSM x P RD_ASF VC_APS3S VF_FMI3S P RA_ASF N3_ASF RD_GSM D V9_PAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GSF C A3_NPM RA_NPM VX_XAPNPM P RD_DSM
Iz:36:6 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to go; to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the ć the to crush this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] who/whom/which ever (if ever) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to stabilize to enter into (+acc) the hand he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Iz:36:6 be-you(sg)-SEE-ed! having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hooked staff (acc) the (acc)   the (acc) having-been-CRUSH-ed (acc) this (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) who/whom/which (nom) ever upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) he/she/it-should-be-STABILIZE-ed he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) thusly/like this he/she/it-is Pharaoh (indecl) king (nom) Egypt (gen) and all (nom|voc) the (nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat)
Iz:36:6 Iz_36:6_1 Iz_36:6_2 Iz_36:6_3 Iz_36:6_4 Iz_36:6_5 Iz_36:6_6 Iz_36:6_7 Iz_36:6_8 Iz_36:6_9 Iz_36:6_10 Iz_36:6_11 Iz_36:6_12 Iz_36:6_13 Iz_36:6_14 Iz_36:6_15 Iz_36:6_16 Iz_36:6_17 Iz_36:6_18 Iz_36:6_19 Iz_36:6_20 Iz_36:6_21 Iz_36:6_22 Iz_36:6_23 Iz_36:6_24 Iz_36:6_25 Iz_36:6_26 Iz_36:6_27 Iz_36:6_28 Iz_36:6_29 Iz_36:6_30 Iz_36:6_31 Iz_36:6_32 Iz_36:6_33 Iz_36:6_34
Iz:36:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:7 εἰ δὲ λέγετε Ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν πεποίθαμεν,
Iz:36:7 But if ye say, We trust in the Lord our God; (Isaiah 36:7 Brenton)
Iz:36:7 A jeżeli mi powiesz: "W Panu, Bogu naszym, położyliśmy ufność", to czyż On nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze poznosił Ezechiasz nakazując Judzie i Jerozolimie: "Przed tym tylko ołtarzem będziecie pokłon oddawać Bogu?" (Iz 36:7 BT_4)
Iz:36:7 εἰ δὲ λέγετε Ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν πεποίθαμεν,
Iz:36:7 εἰ δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
Iz:36:7 Jeżeli zaś By mówić/opowiadaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
Iz:36:7 ei) de\ le/gete *)epi\ ku/rion to\n Teo\n E(mO=n pepoi/Tamen,
Iz:36:7 ei de legete epi kyrion ton Teon hEmOn pepoiTamen,
Iz:36:7 C x V1_PAI2P P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP VX_XAI1P
Iz:36:7 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
Iz:36:7 if Yet you(pl)-are-SAY/TELL-ing, be-you(pl)-SAY/TELL-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) us (gen) we-have-PERSUADE/CONVINCE-ed
Iz:36:7 Iz_36:7_1 Iz_36:7_2 Iz_36:7_3 Iz_36:7_4 Iz_36:7_5 Iz_36:7_6 Iz_36:7_7 Iz_36:7_8 Iz_36:7_9
Iz:36:7 x x x x x x x x x
Iz:36:8 νῦν μείχθητε τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων, καὶ δώσω ὑμῖν δισχιλίαν ἵππον, εἰ δυνήσεσθε δοῦναι ἀναβάτας ἐπ’ αὐτούς.
Iz:36:8 yet now make an agreement with my lord the king of the Assyrians, and I will give you two thousand horses, if ye shall be able to set riders upon them. (Isaiah 36:8 Brenton)
Iz:36:8 Teraz więc, proszę, zrób układ z panem moim, królem asyryjskim: Dam ci dwa tysiące koni, jeżeli zdołasz wystawić do nich jeźdźców! (Iz 36:8 BT_4)
Iz:36:8 νῦν μείχθητε τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων, καὶ δώσω ὑμῖν δισχιλίαν ἵππον, εἰ δυνήσεσθε δοῦναι ἀναβάτας ἐπ’ αὐτούς.
Iz:36:8 νῦν μίγνυμι/μείγνυμι (ath. μειγνυ-, -, μιξ-, -, μεμιγ-, μιγ·[θ]-/μιχ·θ-/μειχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ἵππος, -ου, ὁ εἰ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:36:8 Teraz By mieszać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Koń Jeżeli Do zdolnego By dawać Konia jeźdźcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Iz:36:8 nu=n mei/CHTEte tO=| kuri/O| mou tO=| basilei= *)assuri/On, kai\ dO/sO u(mi=n disCHili/an i(/ppon, ei) dunE/sesTe dou=nai a)naba/tas e)p’ au)tou/s.
Iz:36:8 nyn meiCHTEte tO kyriO mu tO basilei assyriOn, kai dOsO hymin disCHilian hippon, ei dynEsesTe dunai anabatas ep’ autus.
Iz:36:8 D VC_APD2P RA_DSM N2_DSM RP_GS RA_DSM N3V_DSM N2_GPM C VF_FAI1S RP_DP A1A_ASF N2_ASM C VF_FMI2P VO_AAN N1M_APM P RD_APM
Iz:36:8 now to mix the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king ć and also, even, namely to give you ć horse if to able to give horse riders upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Iz:36:8 now be-you(pl)-MIX-ed!, you(pl)-should-be-MIX-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) the (dat) king (dat)   and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (dat)   horse (acc) if you(pl)-will-be-ABLE-ed to-GIVE horse riderss (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Iz:36:8 Iz_36:8_1 Iz_36:8_2 Iz_36:8_3 Iz_36:8_4 Iz_36:8_5 Iz_36:8_6 Iz_36:8_7 Iz_36:8_8 Iz_36:8_9 Iz_36:8_10 Iz_36:8_11 Iz_36:8_12 Iz_36:8_13 Iz_36:8_14 Iz_36:8_15 Iz_36:8_16 Iz_36:8_17 Iz_36:8_18 Iz_36:8_19
Iz:36:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:9 καὶ πῶς δύνασθε ἀποστρέψαι εἰς πρόσωπον τοπάρχου ἑνός; οἰκέται εἰσὶν οἱ πεποιθότες ἐπ’ Αἰγυπτίοις εἰς ἵππον καὶ ἀναβάτην.
Iz:36:9 And how can ye then turn to the face of the satraps? They that trust on the Egyptians for horse and rider, are our servants. (Isaiah 36:9 Brenton)
Iz:36:9 Jak zmusisz do odwrotu namiestnika jednego z najmniejszych sług pana mego? Ale ty zaufałeś Egiptowi - że dostaniesz rydwany i jazdę. (Iz 36:9 BT_4)
Iz:36:9 καὶ πῶς δύνασθε ἀποστρέψαι εἰς πρόσωπον τοπάρχου ἑνός; οἰκέται εἰσὶν οἱ πεποιθότες ἐπ’ Αἰγυπτίοις εἰς ἵππον καὶ ἀναβάτην.
Iz:36:9 καί πῶς[1] δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] πρόσ·ωπον, -ου, τό   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός οἰκέτης, -ου, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί Αἰγύπτιος -ία -ον εἰς[1] ἵππος, -ου, ὁ καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX]
Iz:36:9 I też, nawet, mianowicie Jak Do zdolnego By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Twarz Jeden Rodziny niewolnik By iść; by być By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipski Do (+przyspieszenie) Koń I też, nawet, mianowicie Konia jeźdźcy
Iz:36:9 kai\ pO=s du/nasTe a)postre/PSai ei)s pro/sOpon topa/rCHou e(no/s; oi)ke/tai ei)si\n oi( pepoiTo/tes e)p’ *ai)gupti/ois ei)s i(/ppon kai\ a)naba/tEn.
Iz:36:9 kai pOs dynasTe apostrePSai eis prosOpon toparCHu henos; oiketai eisin hoi pepoiTotes ep’ aigyptiois eis hippon kai anabatEn.
Iz:36:9 C I V6_PMI2P VA_AAN P N2N_ASN N1M_GSM A3_GSM N1M_NPM V9_PAI3P RA_NPM VX_XAPNPM P N2_DPM P N2_ASM C N1M_ASM
Iz:36:9 and also, even, namely how to able to turn away from into (+acc) face ć one household slave to go; to be the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egyptian into (+acc) horse and also, even, namely horse riders
Iz:36:9 and how you(pl)-are-being-ABLE-ed, be-you(pl)-being-ABLE-ed! to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) into (+acc) face (nom|acc|voc)   one (gen) household slaves (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egyptian ([Adj] dat) into (+acc) horse (acc) and horse riders (acc)
Iz:36:9 Iz_36:9_1 Iz_36:9_2 Iz_36:9_3 Iz_36:9_4 Iz_36:9_5 Iz_36:9_6 Iz_36:9_7 Iz_36:9_8 Iz_36:9_9 Iz_36:9_10 Iz_36:9_11 Iz_36:9_12 Iz_36:9_13 Iz_36:9_14 Iz_36:9_15 Iz_36:9_16 Iz_36:9_17 Iz_36:9_18
Iz:36:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:10 καὶ νῦν μὴ ἄνευ κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὴν χώραν ταύτην πολεμῆσαι αὐτήν;
Iz:36:10 And now, Have we come up against this land to fight against it without the Lord? The Lord said to me, Go up against this land, and destroy it. (Isaiah 36:10 Brenton)
Iz:36:10 A teraz, czyż to wbrew woli Pana najechałem na ten kraj, by go spustoszyć? Pan rzekł do mnie: "Wyrusz w górę przeciw temu krajowi i spustosz go!"». (Iz 36:10 BT_4)
Iz:36:10 καὶ νῦν μὴ ἄνευ κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὴν χώραν ταύτην πολεμῆσαι αὐτήν;
Iz:36:10 καί νῦν μή ἄνευ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:36:10 I też, nawet, mianowicie Teraz Nie Bez (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By walczyć z wojną On/ona/to/to samo
Iz:36:10 kai\ nu=n mE\ a)/neu kuri/ou a)ne/bEmen e)pi\ tE\n CHO/ran tau/tEn polemE=sai au)tE/n;
Iz:36:10 kai nyn mE aneu kyriu anebEmen epi tEn CHOran tautEn polemEsai autEn;
Iz:36:10 C D D P N2_GSM VZI_AAI1P P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF VA_AAN RD_ASF
Iz:36:10 and also, even, namely now not without (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the region realm (clίme); land, country, territory, tract this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to fight war he/she/it/same
Iz:36:10 and now not without (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) we-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) region (acc) this (acc) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) her/it/same (acc)
Iz:36:10 Iz_36:10_1 Iz_36:10_2 Iz_36:10_3 Iz_36:10_4 Iz_36:10_5 Iz_36:10_6 Iz_36:10_7 Iz_36:10_8 Iz_36:10_9 Iz_36:10_10 Iz_36:10_11 Iz_36:10_12
Iz:36:10 x x x x x x x x x x x x
Iz:36:11 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ελιακιμ καὶ Σομνας καὶ Ιωαχ Λάλησον πρὸς τοὺς παῖδάς σου Συριστί, ἀκούομεν γὰρ ἡμεῖς, καὶ μὴ λάλει πρὸς ἡμᾶς Ιουδαιστί· καὶ ἵνα τί λαλεῖς εἰς τὰ ὦτα τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐπὶ τῷ τείχει;
Iz:36:11 Then Eliakim and Somnas and Joach said to him, Speak to thy servants in the Syrian tongue; for we understand it: and speak not to us in the Jewish tongue: and wherefore speakest thou in the ears of the men on the wall? (Isaiah 36:11 Brenton)
Iz:36:11 Eliakim, Szebna i Joach powiedzieli do rabsaka: «Mów, prosimy, do sług twoich po aramejsku, gdyż rozumiemy ten język; nie mów do nas po hebrajsku wobec słuchającego ludu, który jest na murach». (Iz 36:11 BT_4)
Iz:36:11 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ελιακιμ καὶ Σομνας καὶ Ιωαχ Λάλησον πρὸς τοὺς παῖδάς σου Συριστί, ἀκούομεν γὰρ ἡμεῖς, καὶ μὴ λάλει πρὸς ἡμᾶς Ιουδαιστί· καὶ ἵνα τί λαλεῖς εἰς τὰ ὦτα τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐπὶ τῷ τείχει;
Iz:36:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλιακίμ v.l. -κείμ, ὁ καί   καί   λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων
Iz:36:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Eliakim I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Dla odtąd, jak Ja I też, nawet, mianowicie Nie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Do (+przyspieszenie) Ucho Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana
Iz:36:11 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *eliakim kai\ *somnas kai\ *iOaCH *la/lEson pro\s tou\s pai=da/s sou *suristi/, a)kou/omen ga\r E(mei=s, kai\ mE\ la/lei pro\s E(ma=s *ioudaisti/· kai\ i(/na ti/ lalei=s ei)s ta\ O)=ta tO=n a)nTrO/pOn tO=n e)pi\ tO=| tei/CHei;
Iz:36:11 kai eipen pros auton eliakim kai somnas kai iOaCH lalEson pros tus paidas su syristi, akuomen gar hEmeis, kai mE lalei pros hEmas iudaisti· kai hina ti laleis eis ta Ota tOn anTrOpOn tOn epi tO teiCHei;
Iz:36:11 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM C N_NSM C N_NSM VA_AAD2S P RA_APM N3D_APM RP_GS D V1_PAI1P x RP_NP C D V2_PAD2S P RP_AP D C C RI_ASN V2_PAI2S P RA_APN N3T_ASN RA_GPM N2_GPM RA_GPM P RA_DSN N3E_DSN
Iz:36:11 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Eliakim and also, even, namely ć and also, even, namely ć to speak toward (+acc,+gen,+dat) the child/servant you; your/yours(sg) ć to hear for since, as I and also, even, namely not to speak toward (+acc,+gen,+dat) I ć and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak into (+acc) the ear the human the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall
Iz:36:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Eliakim (indecl) and   and   do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) children/servants (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   we-are-HEAR-ing for we (nom) and not he/she/it-is-SPEAK-ing, you(sg)-are-being-SPEAK-ed (classical), be-you(sg)-SPEAK-ing! toward (+acc,+gen,+dat) us (acc)   and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-SPEAK-ing into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) the (gen) humans (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) wall (dat)
Iz:36:11 Iz_36:11_1 Iz_36:11_2 Iz_36:11_3 Iz_36:11_4 Iz_36:11_5 Iz_36:11_6 Iz_36:11_7 Iz_36:11_8 Iz_36:11_9 Iz_36:11_10 Iz_36:11_11 Iz_36:11_12 Iz_36:11_13 Iz_36:11_14 Iz_36:11_15 Iz_36:11_16 Iz_36:11_17 Iz_36:11_18 Iz_36:11_19 Iz_36:11_20 Iz_36:11_21 Iz_36:11_22 Iz_36:11_23 Iz_36:11_24 Iz_36:11_25 Iz_36:11_26 Iz_36:11_27 Iz_36:11_28 Iz_36:11_29 Iz_36:11_30 Iz_36:11_31 Iz_36:11_32 Iz_36:11_33 Iz_36:11_34 Iz_36:11_35 Iz_36:11_36 Iz_36:11_37
Iz:36:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:12 καὶ εἶπεν Ραψακης πρὸς αὐτούς Μὴ πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν ἢ πρὸς ὑμᾶς ἀπέσταλκέν με ὁ κύριός μου λαλῆσαι τοὺς λόγους τούτους; οὐχὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθημένους ἐπὶ τῷ τείχει, ἵνα φάγωσιν κόπρον καὶ πίωσιν οὖρον μεθ’ ὑμῶν ἅμα;
Iz:36:12 And Rabsaces said to them, Has my lord sent me to your lord or to you, to speak these words? has he not sent me to the men that sit on the wall, that they may eat dung, and drink their water together with you? (Isaiah 36:12 Brenton)
Iz:36:12 Lecz rabsak odrzekł: «Czyż do pana twego i do ciebie posłał mnie pan mój, abym mówił te słowa? Czyż nie raczej do ludzi, którzy siedzą na murach, skazani na jedzenie swego kału i na picie swego moczu razem z wami?» (Iz 36:12 BT_4)
Iz:36:12 καὶ εἶπεν Ραψακης πρὸς αὐτούς Μὴ πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἀπέσταλκέν με κύριός μου λαλῆσαι τοὺς λόγους τούτους; οὐχὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθημένους ἐπὶ τῷ τείχει, ἵνα φάγωσιν κόπρον καὶ πίωσιν οὖρον μεθ’ ὑμῶν ἅμα;
Iz:36:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός αὐτός αὐτή αὐτό μή πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἤ[1] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐχί πρός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἵνα ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)   καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οὖρον, -ου, τό [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἅμα
Iz:36:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Nie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Albo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty zamawiać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzki By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana żeby / ażeby / bo By jeść I też, nawet, mianowicie By pić Uryna Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty W tym samym czasie
Iz:36:12 kai\ ei)=pen *raPSakEs pro\s au)tou/s *mE\ pro\s to\n ku/rion u(mO=n E)\ pro\s u(ma=s a)pe/stalke/n me o( ku/rio/s mou lalE=sai tou\s lo/gous tou/tous; ou)CHi\ pro\s tou\s a)nTrO/pous tou\s kaTEme/nous e)pi\ tO=| tei/CHei, i(/na fa/gOsin ko/pron kai\ pi/Osin ou)=ron meT’ u(mO=n a(/ma;
Iz:36:12 kai eipen raPSakEs pros autus mE pros ton kyrion hymOn E pros hymas apestalken me ho kyrios mu lalEsai tus logus tutus; uCHi pros tus anTrOpus tus kaTEmenus epi tO teiCHei, hina fagOsin kopron kai piOsin uron meT’ hymOn hama;
Iz:36:12 C VBI_AAI3S N1M_NSM P RD_APM D P RA_ASM N2_ASM RP_GP C P RP_AP VXI_XAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM RP_GS VA_AAN RA_APM N2_APM RD_APM D P RA_APM N2_APM RA_APM V5_PMPAPM P RA_DSN N3E_DSN C VB_AAS3P N2_ASF C VB_AAS3P N2N_ASN P RP_GP D
Iz:36:12 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same not toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you or toward (+acc,+gen,+dat) you to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to speak the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] toward (+acc,+gen,+dat) the human the to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to eat ć and also, even, namely to drink urine after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you at the same time
Iz:36:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) not toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) or toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) the (acc) words (acc) these (acc) not toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) humans (acc) the (acc) while being-SIT-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) wall (dat) so that / in order to /because they-should-EAT   and they-should-DRINK urine (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) at the same time
Iz:36:12 Iz_36:12_1 Iz_36:12_2 Iz_36:12_3 Iz_36:12_4 Iz_36:12_5 Iz_36:12_6 Iz_36:12_7 Iz_36:12_8 Iz_36:12_9 Iz_36:12_10 Iz_36:12_11 Iz_36:12_12 Iz_36:12_13 Iz_36:12_14 Iz_36:12_15 Iz_36:12_16 Iz_36:12_17 Iz_36:12_18 Iz_36:12_19 Iz_36:12_20 Iz_36:12_21 Iz_36:12_22 Iz_36:12_23 Iz_36:12_24 Iz_36:12_25 Iz_36:12_26 Iz_36:12_27 Iz_36:12_28 Iz_36:12_29 Iz_36:12_30 Iz_36:12_31 Iz_36:12_32 Iz_36:12_33 Iz_36:12_34 Iz_36:12_35 Iz_36:12_36 Iz_36:12_37 Iz_36:12_38 Iz_36:12_39 Iz_36:12_40
Iz:36:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:13 καὶ ἔστη Ραψακης καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Ιουδαιστὶ καὶ εἶπεν Ἀκούσατε τοὺς λόγους τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου βασιλέως Ἀσσυρίων
Iz:36:13 And Rabsaces stood and cried with a loud voice in the Jewish language, and said, Hear ye the words of the great king, the king of the Assyrians: (Isaiah 36:13 Brenton)
Iz:36:13 Stał więc rabsak i wołał donośnym głosem po hebrajsku tymi słowami: «Słuchajcie słów wielkiego króla, króla asyryjskiego! (Iz 36:13 BT_4)
Iz:36:13 καὶ ἔστη Ραψακης καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Ιουδαιστὶ καὶ εἶπεν Ἀκούσατε τοὺς λόγους τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου βασιλέως Ἀσσυρίων
Iz:36:13 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)   καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α βασιλεύς, -έως, ὁ  
Iz:36:13 I też, nawet, mianowicie By powodować stać I też, nawet, mianowicie By ryczeć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Król Wielki Król
Iz:36:13 kai\ e)/stE *raPSakEs kai\ e)bo/Esen fOnE=| mega/lE| *ioudaisti\ kai\ ei)=pen *)akou/sate tou\s lo/gous tou= basile/Os tou= mega/lou basile/Os *)assuri/On
Iz:36:13 kai estE raPSakEs kai eboEsen fOnE megalE iudaisti kai eipen akusate tus logus tu basileOs tu megalu basileOs assyriOn
Iz:36:13 C VHI_AAI3S N1M_NSM C VAI_AAI3S N1_DSF A1_DSF D C VBI_AAI3S VA_AAD2P RA_APM N2_APM RA_GSM N3V_GSM RA_GSM A1_GSM N3V_GSM N2_GPM
Iz:36:13 and also, even, namely to cause to stand ć and also, even, namely to bellow sound/voice cries; to sound great ć and also, even, namely to say/tell to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the king the great king ć
Iz:36:13 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand   and he/she/it-BELLOW-ed sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat)   and he/she/it-SAY/TELL-ed do-HEAR-you(pl)! the (acc) words (acc) the (gen) king (gen) the (gen) great ([Adj] gen) king (gen)  
Iz:36:13 Iz_36:13_1 Iz_36:13_2 Iz_36:13_3 Iz_36:13_4 Iz_36:13_5 Iz_36:13_6 Iz_36:13_7 Iz_36:13_8 Iz_36:13_9 Iz_36:13_10 Iz_36:13_11 Iz_36:13_12 Iz_36:13_13 Iz_36:13_14 Iz_36:13_15 Iz_36:13_16 Iz_36:13_17 Iz_36:13_18 Iz_36:13_19
Iz:36:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:14 Τάδε λέγει ὁ βασιλεύς Μὴ ἀπατάτω ὑμᾶς Εζεκιας λόγοις, οἳ οὐ δυνήσονται ῥύσασθαι ὑμᾶς·
Iz:36:14 thus says the king, Let not Ezekias deceive you with words: he will not be able to deliver you. (Isaiah 36:14 Brenton)
Iz:36:14 Tak mówi król: Niech was nie zwodzi Ezechiasz, bo on nie potrafi was ocalić. (Iz 36:14 BT_4)
Iz:36:14 Τάδε λέγει βασιλεύς Μὴ ἀπατάτω ὑμᾶς Εζεκιας λόγοις, οἳ οὐ δυνήσονται ῥύσασθαι ὑμᾶς·
Iz:36:14 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μή ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Ἑζεκίας, -ου, ὁ λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:36:14 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Król Nie By oszukiwać Ty Hezekiah Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty
Iz:36:14 *ta/de le/gei o( basileu/s *mE\ a)pata/tO u(ma=s *eDZekias lo/gois, oi(\ ou) dunE/sontai r(u/sasTai u(ma=s·
Iz:36:14 tade legei ho basileus mE apatatO hymas eDZekias logois, hoi u dynEsontai rysasTai hymas·
Iz:36:14 RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM D V3_PAD3S RP_AP N_NSM N2_DPM RR_NPM D VF_FMI3P VA_AMN RP_AP
Iz:36:14 such things [definite article + δέ] to say/tell the king not to deceive you Hezekiah word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which οὐχ before rough breathing to able to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you
Iz:36:14 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) king (nom) not let-him/her/it-be-DECEIVE-ing! you(pl) (acc) Hezekiah (nom) words (dat) who/whom/which (nom) not they-will-be-ABLE-ed to-be-DELIVER-ed you(pl) (acc)
Iz:36:14 Iz_36:14_1 Iz_36:14_2 Iz_36:14_3 Iz_36:14_4 Iz_36:14_5 Iz_36:14_6 Iz_36:14_7 Iz_36:14_8 Iz_36:14_9 Iz_36:14_10 Iz_36:14_11 Iz_36:14_12 Iz_36:14_13 Iz_36:14_14
Iz:36:14 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:15 καὶ μὴ λεγέτω ὑμῖν Εζεκιας ὅτι Ῥύσεται ὑμᾶς ὁ θεός, καὶ οὐ μὴ παραδοθῇ ἡ πόλις αὕτη ἐν χειρὶ βασιλέως Ἀσσυρίων·
Iz:36:15 And let not Ezekias say to you, That God will deliver you, and this city will not at all be delivered into the hand of the king of the Assyrians. (Isaiah 36:15 Brenton)
Iz:36:15 Niech was Ezechiasz nie ożywia ufnością w Panu, zapewniając: "Pan na pewno wybawi nas; to miasto nie będzie wydane w ręce króla asyryjskiego!" (Iz 36:15 BT_4)
Iz:36:15 καὶ μὴ λεγέτω ὑμῖν Εζεκιας ὅτι Ῥύσεται ὑμᾶς θεός, καὶ οὐ μὴ παραδοθῇ πόλις αὕτη ἐν χειρὶ βασιλέως Ἀσσυρίων·
Iz:36:15 καί μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὅτι ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ  
Iz:36:15 I też, nawet, mianowicie Nie By mówić/opowiadaj Ty Hezekiah Ponieważ/tamto By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty Bóg  I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Król
Iz:36:15 kai\ mE\ lege/tO u(mi=n *eDZekias o(/ti *(ru/setai u(ma=s o( Teo/s, kai\ ou) mE\ paradoTE=| E( po/lis au(/tE e)n CHeiri\ basile/Os *)assuri/On·
Iz:36:15 kai mE legetO hymin eDZekias hoti rysetai hymas ho Teos, kai u mE paradoTE hE polis hautE en CHeiri basileOs assyriOn·
Iz:36:15 C D V1_PAD3S RP_DP N_NSM C VF_FMI3S RP_AP RA_NSM N2_NSM C D D VC_APS3S RA_NSF N3I_NSF RD_NSF P N3_DSF N3V_GSM N2_GPM
Iz:36:15 and also, even, namely not to say/tell you Hezekiah because/that to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you the god [see theology] and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand king ć
Iz:36:15 and not let-him/her/it-be-SAY/TELL-ing! you(pl) (dat) Hezekiah (nom) because/that he/she/it-will-be-DELIVER-ed you(pl) (acc) the (nom) god (nom) and not not he/she/it-should-be-Hand OVER-ed the (nom) city (nom) this (nom) in/among/by (+dat) hand (dat) king (gen)  
Iz:36:15 Iz_36:15_1 Iz_36:15_2 Iz_36:15_3 Iz_36:15_4 Iz_36:15_5 Iz_36:15_6 Iz_36:15_7 Iz_36:15_8 Iz_36:15_9 Iz_36:15_10 Iz_36:15_11 Iz_36:15_12 Iz_36:15_13 Iz_36:15_14 Iz_36:15_15 Iz_36:15_16 Iz_36:15_17 Iz_36:15_18 Iz_36:15_19 Iz_36:15_20 Iz_36:15_21
Iz:36:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:16 μὴ ἀκούετε Εζεκιου. τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς Ἀσσυρίων Εἰ βούλεσθε εὐλογηθῆναι, ἐκπορεύεσθε πρός με καὶ φάγεσθε ἕκαστος τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ τὰς συκᾶς καὶ πίεσθε ὕδωρ τοῦ λάκκου ὑμῶν,
Iz:36:16 Hearken not to Ezekias: thus says the king of the Assyrians, If ye wish to be blessed, come out to me: and ye shall eat every one of his vine and his fig-trees, and ye shall drink water out of your own cisterns: (Isaiah 36:16 Brenton)
Iz:36:16 Nie słuchajcie Ezechiasza, bo tak mówi król asyryjski: Zawrzyjcie ze mną pokój i poddajcie się mi, a będziecie jedli owoce, każdy ze swej winnicy i ze swego drzewa figowego, i będziecie pili wodę, każdy ze swej cysterny, (Iz 36:16 BT_4)
Iz:36:16 μὴ ἀκούετε Εζεκιου. τάδε λέγει βασιλεὺς Ἀσσυρίων Εἰ βούλεσθε εὐλογηθῆναι, ἐκπορεύεσθε πρός με καὶ φάγεσθε ἕκαστος τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ τὰς συκᾶς καὶ πίεσθε ὕδωρ τοῦ λάκκου ὑμῶν,
Iz:36:16 μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   εἰ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό συκῆ, -ῆς, ἡ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:36:16 Nie By słyszeć Hezekiah Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Król Jeżeli By planować/decyduj się/zamierzaj By błogosławić By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By jeść Każdy Winorośl On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Figi {Stroju} drzewo I też, nawet, mianowicie By pić Woda Ty
Iz:36:16 mE\ a)kou/ete *eDZekiou. ta/de le/gei o( basileu\s *)assuri/On *ei) bou/lesTe eu)logETE=nai, e)kporeu/esTe pro/s me kai\ fa/gesTe e(/kastos tE\n a)/mpelon au)tou= kai\ ta\s suka=s kai\ pi/esTe u(/dOr tou= la/kkou u(mO=n,
Iz:36:16 mE akuete eDZekiu. tade legei ho basileus assyriOn ei bulesTe eulogETEnai, ekporeuesTe pros me kai fagesTe hekastos tEn ampelon autu kai tas sykas kai piesTe hydOr tu lakku hymOn,
Iz:36:16 D V1_PAD2P N_GSM RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_GPM x V1_PMI2P VC_APN V1_PMI2P P RP_AS C VF_FMI2P A1_NSM RA_ASF N2_ASF RD_GSM C RA_APF N1_APF C VF_FMI2P N3_NSN RA_GSM N2_GSM RP_GP
Iz:36:16 not to hear Hezekiah such things [definite article + δέ] to say/tell the king ć if to plan/determine/intend to bless to go out toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to eat each the grapevine he/she/it/same and also, even, namely the fig tree and also, even, namely to drink water the ć you
Iz:36:16 not you(pl)-are-HEAR-ing, be-you(pl)-HEAR-ing! Hezekiah (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) king (nom)   if you(pl)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, be-you(pl)-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed! to-be-BLESS-ed you(pl)-are-being-GO-ed-OUT, be-you(pl)-being-GO-ed-OUT! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! each (of two) (nom) the (acc) grapevine (acc) him/it/same (gen) and the (acc) fig trees (acc) and you(pl)-will-be-DRINK-ed, be-you(pl)-DRINK-ed! water (nom|acc|voc) the (gen)   you(pl) (gen)
Iz:36:16 Iz_36:16_1 Iz_36:16_2 Iz_36:16_3 Iz_36:16_4 Iz_36:16_5 Iz_36:16_6 Iz_36:16_7 Iz_36:16_8 Iz_36:16_9 Iz_36:16_10 Iz_36:16_11 Iz_36:16_12 Iz_36:16_13 Iz_36:16_14 Iz_36:16_15 Iz_36:16_16 Iz_36:16_17 Iz_36:16_18 Iz_36:16_19 Iz_36:16_20 Iz_36:16_21 Iz_36:16_22 Iz_36:16_23 Iz_36:16_24 Iz_36:16_25 Iz_36:16_26 Iz_36:16_27 Iz_36:16_28 Iz_36:16_29
Iz:36:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:17 ἕως ἂν ἔλθω καὶ λάβω ὑμᾶς εἰς γῆν ὡς ἡ γῆ ὑμῶν, γῆ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἄρτων καὶ ἀμπελώνων.
Iz:36:17 until I come and take you to a land, like your own land, a land of corn and wine, and bread, and vineyards. (Isaiah 36:17 Brenton)
Iz:36:17 aż przyjdę zabrać was do kraju podobnego do waszego, kraju zboża i młodego wina, kraju chleba i winnic. (Iz 36:17 BT_4)
Iz:36:17 ἕως ἂν ἔλθω καὶ λάβω ὑμᾶς εἰς γῆν ὡς γῆ ὑμῶν, γῆ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἄρτων καὶ ἀμπελώνων.
Iz:36:17 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὡς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί οἶνος, -ου, ὁ καί ἄρτος, -ου, ὁ καί ἀμπελών, -ῶνος, ὁ
Iz:36:17 Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przychodzić I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Jak/jak Ziemi/ziemia Ty Ziemi/ziemia Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Winnica
Iz:36:17 e(/Os a)/n e)/lTO kai\ la/bO u(ma=s ei)s gE=n O(s E( gE= u(mO=n, gE= si/tou kai\ oi)/nou kai\ a)/rtOn kai\ a)mpelO/nOn.
Iz:36:17 heOs an elTO kai labO hymas eis gEn hOs hE gE hymOn, gE situ kai oinu kai artOn kai ampelOnOn.
Iz:36:17 C x VB_AAS1S C VB_AAS1S RP_AP P N1_ASF D RA_NSF N1_NSF RP_GP N1_NSF N2_GSM C N2_GSM C N2_GPM C N3W_GPM
Iz:36:17 until; dawn ever (if ever) to come and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you into (+acc) earth/land as/like the earth/land you earth/land wheat/grain seed; cereal and also, even, namely wine and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely vineyard
Iz:36:17 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever I-should-COME and I-should-TAKE HOLD OF you(pl) (acc) into (+acc) earth/land (acc) as/like the (nom) earth/land (nom|voc) you(pl) (gen) earth/land (nom|voc) wheat/grain (gen) and wine (gen) and [loaves of] bread (gen) and vineyards (gen)
Iz:36:17 Iz_36:17_1 Iz_36:17_2 Iz_36:17_3 Iz_36:17_4 Iz_36:17_5 Iz_36:17_6 Iz_36:17_7 Iz_36:17_8 Iz_36:17_9 Iz_36:17_10 Iz_36:17_11 Iz_36:17_12 Iz_36:17_13 Iz_36:17_14 Iz_36:17_15 Iz_36:17_16 Iz_36:17_17 Iz_36:17_18 Iz_36:17_19 Iz_36:17_20
Iz:36:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:18 μὴ ὑμᾶς ἀπατάτω Εζεκιας λέγων Ὁ θεὸς ὑμῶν ῥύσεται ὑμᾶς. μὴ ἐρρύσαντο οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἐκ χειρὸς βασιλέως Ἀσσυρίων;
Iz:36:18 Let not Ezekias deceive you, saying, God will deliver you. Have the gods of the nations delivered each one his own land out of the hand of the king of the Assyrians? (Isaiah 36:18 Brenton)
Iz:36:18 Tylko Ezechiasz niech was nie oszukuje, mówiąc: "Wybawi nas Pan". Czyż bogowie narodów uratowali każdy swój kraj z ręki króla asyryjskiego? (Iz 36:18 BT_4)
Iz:36:18 μὴ ὑμᾶς ἀπατάτω Εζεκιας λέγων θεὸς ὑμῶν ῥύσεται ὑμᾶς. μὴ ἐρρύσαντο οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἐκ χειρὸς βασιλέως Ἀσσυρίων;
Iz:36:18 μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ χώρα, -ας, ἡ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ  
Iz:36:18 Nie Ty By oszukiwać Hezekiah By mówić/opowiadaj Bóg  Ty By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty Nie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Bóg  Naród [zobacz etniczny] Każdy Samo /nasz /twój /siebie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Król
Iz:36:18 mE\ u(ma=s a)pata/tO *eDZekias le/gOn *(o Teo\s u(mO=n r(u/setai u(ma=s. mE\ e)rru/santo oi( Teoi\ tO=n e)TnO=n e(/kastos tE\n e(autou= CHO/ran e)k CHeiro\s basile/Os *)assuri/On;
Iz:36:18 mE hymas apatatO eDZekias legOn o Teos hymOn rysetai hymas. mE errysanto hoi Teoi tOn eTnOn hekastos tEn heautu CHOran ek CHeiros basileOs assyriOn;
Iz:36:18 D RP_AP V3_PAD3S N_NSM V1_PAPNSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VF_FMI3S RP_AP D VAI_AMI3P RA_NPM N2_NPM RA_GPN N3E_GPN A1_NSM RA_ASF RD_GSF N1A_ASF P N3_GSF N3V_GSM N2_GPM
Iz:36:18 not you to deceive Hezekiah to say/tell the god [see theology] you to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you not to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the god [see theology] the nation [see ethnic] each the self /our-/your-/themselves region realm (clίme); land, country, territory, tract out of (+gen) ἐξ before vowels hand king ć
Iz:36:18 not you(pl) (acc) let-him/her/it-be-DECEIVE-ing! Hezekiah (nom) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-will-be-DELIVER-ed you(pl) (acc) not they-were-DELIVER-ed the (nom) gods (nom|voc) the (gen) nations (gen) each (of two) (nom) the (acc) self (gen) region (acc) out of (+gen) hand (gen) king (gen)  
Iz:36:18 Iz_36:18_1 Iz_36:18_2 Iz_36:18_3 Iz_36:18_4 Iz_36:18_5 Iz_36:18_6 Iz_36:18_7 Iz_36:18_8 Iz_36:18_9 Iz_36:18_10 Iz_36:18_11 Iz_36:18_12 Iz_36:18_13 Iz_36:18_14 Iz_36:18_15 Iz_36:18_16 Iz_36:18_17 Iz_36:18_18 Iz_36:18_19 Iz_36:18_20 Iz_36:18_21 Iz_36:18_22 Iz_36:18_23 Iz_36:18_24
Iz:36:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:19 ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς Αιμαθ καὶ Αρφαθ; καὶ ποῦ ὁ θεὸς τῆς πόλεως Σεπφαριμ; μὴ ἐδύναντο ῥύσασθαι Σαμάρειαν ἐκ χειρός μου;
Iz:36:19 Where is the god of Emath, and Arphath? and where is the god of Eppharuaim? have they been able to deliver Samaria out of my hand? (Isaiah 36:19 Brenton)
Iz:36:19 Gdzie są bogowie Chamatu i Arpadu? Gdzie bogowie Sefarwaim? A czy wybawili Samarię z mojej ręki? (Iz 36:19 BT_4)
Iz:36:19 ποῦ ἐστιν θεὸς Αιμαθ καὶ Αρφαθ; καὶ ποῦ θεὸς τῆς πόλεως Σεπφαριμ; μὴ ἐδύναντο ῥύσασθαι Σαμάρειαν ἐκ χειρός μου;
Iz:36:19 ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   καί   καί ποῦ[1] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) Σαμάρεια, -ας, ἡ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:36:19 Gdzie By być Bóg  I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Gdzie Bóg  Miasto Nie Do zdolnego By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Samaria [okolica z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ja
Iz:36:19 pou= e)stin o( Teo\s *aimaT kai\ *arfaT; kai\ pou= o( Teo\s tE=s po/leOs *sepfarim; mE\ e)du/nanto r(u/sasTai *sama/reian e)k CHeiro/s mou;
Iz:36:19 pu estin ho Teos aimaT kai arfaT; kai pu ho Teos tEs poleOs sepfarim; mE edynanto rysasTai samareian ek CHeiros mu;
Iz:36:19 D V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM N_GS C N_GS C D RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF N_GS D V6I_IMI3P VA_AMN N1A_ASF P N3_GSF RP_GS
Iz:36:19 where to be the god [see theology] ć and also, even, namely ć and also, even, namely where the god [see theology] the city ć not to able to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon Samaria [region of] out of (+gen) ἐξ before vowels hand I
Iz:36:19 where he/she/it-is the (nom) god (nom)   and   and where the (nom) god (nom) the (gen) city (gen)   not they-were-being-ABLE-ed to-be-DELIVER-ed Samaria (acc) out of (+gen) hand (gen) me (gen)
Iz:36:19 Iz_36:19_1 Iz_36:19_2 Iz_36:19_3 Iz_36:19_4 Iz_36:19_5 Iz_36:19_6 Iz_36:19_7 Iz_36:19_8 Iz_36:19_9 Iz_36:19_10 Iz_36:19_11 Iz_36:19_12 Iz_36:19_13 Iz_36:19_14 Iz_36:19_15 Iz_36:19_16 Iz_36:19_17 Iz_36:19_18 Iz_36:19_19 Iz_36:19_20 Iz_36:19_21
Iz:36:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:20 τίς τῶν θεῶν πάντων τῶν ἐθνῶν τούτων ἐρρύσατο τὴν γῆν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός μου, ὅτι ῥύσεται ὁ θεὸς Ιερουσαλημ ἐκ χειρός μου;
Iz:36:20 Which is the god of all these nations, that has delivered his land out of my hand, that God should deliver Jerusalem out of my hand? (Isaiah 36:20 Brenton)
Iz:36:20 Którzy spośród wszystkich bogów tych krajów uratowali swój kraj z mojej ręki, żeby Pan miał wybawić z mojej mocy Jeruzalem?» (Iz 36:20 BT_4)
Iz:36:20 τίς τῶν θεῶν πάντων τῶν ἐθνῶν τούτων ἐρρύσατο τὴν γῆν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός μου, ὅτι ῥύσεται θεὸς Ιερουσαλημ ἐκ χειρός μου;
Iz:36:20 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:36:20 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bóg ; bogini Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ja Ponieważ/tamto By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Bóg  Jerozolima [miasto z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ja
Iz:36:20 ti/s tO=n TeO=n pa/ntOn tO=n e)TnO=n tou/tOn e)rru/sato tE\n gE=n au)tou= e)k tE=s CHeiro/s mou, o(/ti r(u/setai o( Teo\s *ierousalEm e)k CHeiro/s mou;
Iz:36:20 tis tOn TeOn pantOn tOn eTnOn tutOn errysato tEn gEn autu ek tEs CHeiros mu, hoti rysetai ho Teos ierusalEm ek CHeiros mu;
Iz:36:20 RI_NSM RA_GPM N2_GPM A3_GPN RA_GPN N3E_GPN RD_GPN VAI_AMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM P RA_GSF N3_GSF RP_GS C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM N_GSF P N3_GSF RP_GS
Iz:36:20 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the god [see theology]; goddess every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the earth/land he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the hand I because/that to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the god [see theology] Jerusalem [city of] out of (+gen) ἐξ before vowels hand I
Iz:36:20 who/what/why (nom) the (gen) gods (gen); goddesses (gen) all (gen) the (gen) nations (gen) these (gen) he/she/it-was-DELIVER-ed the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) hand (gen) me (gen) because/that he/she/it-will-be-DELIVER-ed the (nom) god (nom) Jerusalem (indecl) out of (+gen) hand (gen) me (gen)
Iz:36:20 Iz_36:20_1 Iz_36:20_2 Iz_36:20_3 Iz_36:20_4 Iz_36:20_5 Iz_36:20_6 Iz_36:20_7 Iz_36:20_8 Iz_36:20_9 Iz_36:20_10 Iz_36:20_11 Iz_36:20_12 Iz_36:20_13 Iz_36:20_14 Iz_36:20_15 Iz_36:20_16 Iz_36:20_17 Iz_36:20_18 Iz_36:20_19 Iz_36:20_20 Iz_36:20_21 Iz_36:20_22 Iz_36:20_23
Iz:36:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:21 καὶ ἐσιώπησαν, καὶ οὐδεὶς ἀπεκρίθη αὐτῷ λόγον διὰ τὸ προστάξαι τὸν βασιλέα μηδένα ἀποκριθῆναι.
Iz:36:21 And they were silent, and none answered him a word; because the king had commanded that none should answer. (Isaiah 36:21 Brenton)
Iz:36:21 Oni zaś wysłuchali w milczeniu i nie odpowiedzieli mu ani słowa, bo taki był rozkaz królewski: «Nie odpowiadajcie mu!» (Iz 36:21 BT_4)
Iz:36:21 καὶ ἐσιώπησαν, καὶ οὐδεὶς ἀπεκρίθη αὐτῷ λόγον διὰ τὸ προστάξαι τὸν βασιλέα μηδένα ἀποκριθῆναι.
Iz:36:21 καί σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ διά ὁ ἡ τό προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
Iz:36:21 I też, nawet, mianowicie Do bezdźwięcznego I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By odpowiadać On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By dawać dyrektywę Król Nie jeden By odpowiadać
Iz:36:21 kai\ e)siO/pEsan, kai\ ou)dei\s a)pekri/TE au)tO=| lo/gon dia\ to\ prosta/Xai to\n basile/a mEde/na a)pokriTE=nai.
Iz:36:21 kai esiOpEsan, kai udeis apekriTE autO logon dia to prostaXai ton basilea mEdena apokriTEnai.
Iz:36:21 C VAI_AAI3P C A3_NSM VCI_API3S RD_DSM N2_ASM P RA_ASN VA_AAN RA_ASM N3V_ASM A3_ASN VC_APN
Iz:36:21 and also, even, namely to soundless and also, even, namely not one (nothing, no one) to answer he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to give a directive the king not one to answer
Iz:36:21 and they-SOUNDLESS-ed and not one (nom) he/she/it-was-ANSWER-ed him/it/same (dat) word (acc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-GIVE-A-DIRECTIVE, be-you(sg)-GIVE-ed-A-DIRECTIVE!, he/she/it-happens-to-GIVE-A-DIRECTIVE (opt) the (acc) king (acc) not one (acc) to-be-ANSWER-ed
Iz:36:21 Iz_36:21_1 Iz_36:21_2 Iz_36:21_3 Iz_36:21_4 Iz_36:21_5 Iz_36:21_6 Iz_36:21_7 Iz_36:21_8 Iz_36:21_9 Iz_36:21_10 Iz_36:21_11 Iz_36:21_12 Iz_36:21_13 Iz_36:21_14
Iz:36:21 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:36:22 καὶ εἰσῆλθεν Ελιακιμ ὁ τοῦ Χελκιου ὁ οἰκονόμος καὶ Σομνας ὁ γραμματεὺς τῆς δυνάμεως καὶ Ιωαχ ὁ τοῦ Ασαφ ὁ ὑπομνηματογράφος πρὸς Εζεκιαν ἐσχισμένοι τοὺς χιτῶνας καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ τοὺς λόγους Ραψακου.
Iz:36:22 And Heliakim the son of Chelcias, the steward, and Somnas the military scribe, and Joach the son of Asaph, the recorder, came in to Ezekias, having their garments rent, and they reported to him the words of Rabsaces. (Isaiah 36:22 Brenton)
Iz:36:22 Przyszli więc z rozdartymi szatami do Ezechiasza Eliakim, syn Chilkiasza, i pisarz Szebna, i syn Asafa Joach, pełnomocnik, i oznajmili mu wypowiedź rabsaka. (Iz 36:22 BT_4)
Iz:36:22 Καὶ εἰσῆλθεν Ελιακιμ τοῦ Χελκιου οἰκονόμος καὶ Σομνας γραμματεὺς τῆς δυνάμεως καὶ Ιωαχ τοῦ Ασαφ ὑπομνηματογράφος πρὸς Εζεκιαν ἐσχισμένοι τοὺς χιτῶνας καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ τοὺς λόγους Ραψακου.
Iz:36:22 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἐλιακίμ v.l. -κείμ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἰκο·νόμος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό   πρός Ἑζεκίας, -ου, ὁ σχίζω (σχιζ-, σχι·σ-, σχι·σ-, -, εσχισ-, σχισ·θ-) ὁ ἡ τό χιτών, -ῶνος, ὁ καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ  
Iz:36:22 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Eliakim Gospodyni domu rządca, będąc niewolnika, lokaja, szambelana, oszczędny, kwatermistrz, oszczędzający, oszczędzając, seneszal, rządca I też, nawet, mianowicie Skryba Zdolność I też, nawet, mianowicie Asa(pH) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hezekiah By rwać/rwany rozdzielać, pruty się, drzyj się, rozdarcie Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Iz:36:22 *kai\ ei)sE=lTen *eliakim o( tou= *CHelkiou o( oi)kono/mos kai\ *somnas o( grammateu\s tE=s duna/meOs kai\ *iOaCH o( tou= *asaf o( u(pomnEmatogra/fos pro\s *eDZekian e)sCHisme/noi tou\s CHitO=nas kai\ a)pE/ggeilan au)tO=| tou\s lo/gous *raPSakou.
Iz:36:22 kai eisElTen eliakim ho tu CHelkiu ho oikonomos kai somnas ho grammateus tEs dynameOs kai iOaCH ho tu asaf ho hypomnEmatografos pros eDZekian esCHismenoi tus CHitOnas kai apEngeilan autO tus logus raPSaku.
Iz:36:22 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N2_NSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_GSF N3I_GSF C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N2_NSM P N_ASM VMI_XMPNPM RA_APM N3W_APM C VAI_AAI3P RD_DSM RA_APM N2_APM N1M_GSM
Iz:36:22 and also, even, namely to enter Eliakim the the ć the housekeeper house-steward, being a slave, butler, chamberlain, frugal, quartermaster, saver, saving, seneschal, steward and also, even, namely ć the scribe the ability and also, even, namely ć the the Asa(ph) the ć toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah to tear/torn split, ripped, rend, laceration the long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć
Iz:36:22 and he/she/it-ENTER-ed Eliakim (indecl) the (nom) the (gen)   the (nom) housekeeper (nom) and   the (nom) scribe (nom) the (gen) ability (gen) and   the (nom) the (gen) Asa(ph) (indecl) the (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah (acc) having-been-TEAR/TORN-ed (nom|voc) the (acc) long belted tunics (acc) and they-DELIVER A MESSAGE-ed him/it/same (dat) the (acc) words (acc)  
Iz:36:22 Iz_36:22_1 Iz_36:22_2 Iz_36:22_3 Iz_36:22_4 Iz_36:22_5 Iz_36:22_6 Iz_36:22_7 Iz_36:22_8 Iz_36:22_9 Iz_36:22_10 Iz_36:22_11 Iz_36:22_12 Iz_36:22_13 Iz_36:22_14 Iz_36:22_15 Iz_36:22_16 Iz_36:22_17 Iz_36:22_18 Iz_36:22_19 Iz_36:22_20 Iz_36:22_21 Iz_36:22_22 Iz_36:22_23 Iz_36:22_24 Iz_36:22_25 Iz_36:22_26 Iz_36:22_27 Iz_36:22_28 Iz_36:22_29 Iz_36:22_30 Iz_36:22_31 Iz_36:22_32
Iz:36:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x