Iz:37:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν βασιλέα Εζεκιαν ἔσχισεν τὰ ἱμάτια καὶ σάκκον περιεβάλετο καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον κυρίου.
Iz:37:1 And it came to pass, when king Ezekias heard it, that he rent his clothes, and put on sackcloth, and went up to the house of the Lord. (Isaiah 37:1 Brenton)
Iz:37:1 Gdy to usłyszał król Ezechiasz, rozdarł swe szaty, okrył się worem i udał się do świątyni Pańskiej. (Iz 37:1 BT_4)
Iz:37:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν βασιλέα Εζεκιαν ἔσχισεν τὰ ἱμάτια καὶ σάκκον περιεβάλετο καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον κυρίου.
Iz:37:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἑζεκίας, -ου, ὁ σχίζω (σχιζ-, σχι·σ-, σχι·σ-, -, εσχισ-, σχισ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό καί σάκκος, -ου, ὁ περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:37:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niechętny; by słyszeć Król Hezekiah By rwać/rwany rozdzielać, pruty się, drzyj się, rozdarcie Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie Płótno workowe By ozdabiać z [rozrzucaj] I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:37:1 kai\ e)ge/neto e)n tO=| a)kou=sai to\n basile/a *eDZekian e)/sCHisen ta\ i(ma/tia kai\ sa/kkon perieba/leto kai\ a)ne/bE ei)s to\n oi)=kon kuri/ou.
Iz:37:1 kai egeneto en tO akusai ton basilea eDZekian esCHisen ta himatia kai sakkon periebaleto kai anebE eis ton oikon kyriu.
Iz:37:1 C VBI_AMI3S P RA_DSM VA_AAN RA_ASM N3V_ASM N_ASM VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN C N2_ASM VBI_AMI3S C VZI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM N2_GSM
Iz:37:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the unwilling; to hear the king Hezekiah to tear/torn split, ripped, rend, laceration the clothing garment, cloak and also, even, namely sackcloth to adorn with [throw around] and also, even, namely to ascend into (+acc) the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:37:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) the (acc) king (acc) Hezekiah (acc) he/she/it-TEAR/TORN-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) and sackcloth (acc) he/she/it-was-ADORN-ed-WITH and he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Iz:37:1 Iz_37:1_1 Iz_37:1_2 Iz_37:1_3 Iz_37:1_4 Iz_37:1_5 Iz_37:1_6 Iz_37:1_7 Iz_37:1_8 Iz_37:1_9 Iz_37:1_10 Iz_37:1_11 Iz_37:1_12 Iz_37:1_13 Iz_37:1_14 Iz_37:1_15 Iz_37:1_16 Iz_37:1_17 Iz_37:1_18 Iz_37:1_19 Iz_37:1_20
Iz:37:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:2 καὶ ἀπέστειλεν Ελιακιμ τὸν οἰκονόμον καὶ Σομναν τὸν γραμματέα καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῶν ἱερέων περιβεβλημένους σάκκους πρὸς Ησαιαν υἱὸν Αμως τὸν προφήτην,
Iz:37:2 And he sent Heliakim the steward, and Somnas the scribe, and the elders of the priests clothed with sackcloth, to Esaias the son of Amos, the prophet. And they said to him, Thus says Ezekias, (Isaiah 37:2 Brenton)
Iz:37:2 Potem posłał Eliakima, zarządcę pałacu, i Szebnę, pisarza, i starszych kapłanów, obleczonych w wory, do proroka Izajasza, syna Amosa, (Iz 37:2 BT_4)
Iz:37:2 καὶ ἀπέστειλεν Ελιακιμ τὸν οἰκονόμον καὶ Σομναν τὸν γραμματέα καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῶν ἱερέων περιβεβλημένους σάκκους πρὸς Ησαιαν υἱὸν Αμως τὸν προφήτην,
Iz:37:2 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἐλιακίμ v.l. -κείμ, ὁ ὁ ἡ τό οἰκο·νόμος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) σάκκος, -ου, ὁ πρός Ἠσαΐας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμώς, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
Iz:37:2 I też, nawet, mianowicie zamawiać Eliakim Gospodyni domu rządca, będąc niewolnika, lokaja, szambelana, oszczędny, kwatermistrz, oszczędzający, oszczędzając, seneszal, rządca I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Starszy Duchowny By ozdabiać z [rozrzucaj] Płótno workowe Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izajasz Syn Amos Prorok
Iz:37:2 kai\ a)pe/steilen *eliakim to\n oi)kono/mon kai\ *somnan to\n grammate/a kai\ tou\s presbute/rous tO=n i(ere/On peribeblEme/nous sa/kkous pro\s *Esaian ui(o\n *amOs to\n profE/tEn,
Iz:37:2 kai apesteilen eliakim ton oikonomon kai somnan ton grammatea kai tus presbyterus tOn hiereOn peribeblEmenus sakkus pros Esaian hyion amOs ton profEtEn,
Iz:37:2 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM C N_ASM RA_ASM N3V_ASM C RA_APM N2_APM RA_GPM N3V_GPM VM_XMPAPM N2_APM P N_ASM N2_ASM N_GSM RA_ASM N1M_ASM
Iz:37:2 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Eliakim the housekeeper house-steward, being a slave, butler, chamberlain, frugal, quartermaster, saver, saving, seneschal, steward and also, even, namely ć the scribe and also, even, namely the elder the priest to adorn with [throw around] sackcloth toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah son Amos the prophet
Iz:37:2 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Eliakim (indecl) the (acc) housekeeper (acc) and   the (acc) scribe (acc) and the (acc) elder ([Adj] acc) the (gen) priests (gen) having-been-ADORN-ed-WITH (acc) sackcloths (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah (acc) son (acc) Amos (indecl) the (acc) prophet (acc)
Iz:37:2 Iz_37:2_1 Iz_37:2_2 Iz_37:2_3 Iz_37:2_4 Iz_37:2_5 Iz_37:2_6 Iz_37:2_7 Iz_37:2_8 Iz_37:2_9 Iz_37:2_10 Iz_37:2_11 Iz_37:2_12 Iz_37:2_13 Iz_37:2_14 Iz_37:2_15 Iz_37:2_16 Iz_37:2_17 Iz_37:2_18 Iz_37:2_19 Iz_37:2_20 Iz_37:2_21 Iz_37:2_22
Iz:37:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:3 καὶ εἶπαν αὐτῷ Τάδε λέγει Εζεκιας Ἡμέρα θλίψεως καὶ ὀνειδισμοῦ καὶ ἐλεγμοῦ καὶ ὀργῆς ἡ σήμερον ἡμέρα, ὅτι ἥκει ἡ ὠδὶν τῇ τικτούσῃ, ἰσχὺν δὲ οὐκ ἔχει τοῦ τεκεῖν.
Iz:37:3 To-day is a day of affliction, and reproach, and rebuke, and anger: for the pangs are come upon the travailing woman, but she has not strength to bring forth. (Isaiah 37:3 Brenton)
Iz:37:3 by mu powiedzieli: «Tak mówi Ezechiasz: Ten dzień jest dniem utrapienia i kary, i hańby. Albowiem dojrzały dzieci do swoich narodzin, a nie ma siły do ich porodzenia. (Iz 37:3 BT_4)
Iz:37:3 καὶ εἶπαν αὐτῷ Τάδε λέγει Εζεκιας Ἡμέρα θλίψεως καὶ ὀνειδισμοῦ καὶ ἐλεγμοῦ καὶ ὀργῆς σήμερον ἡμέρα, ὅτι ἥκει ὠδὶν τῇ τικτούσῃ, ἰσχὺν δὲ οὐκ ἔχει τοῦ τεκεῖν.
Iz:37:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ καί ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ καί ἐλεγμός, -οῦ, ὁ καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτι ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὠδίν, -ῖνος, ἡ ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Iz:37:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Hezekiah Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Obrażaj I też, nawet, mianowicie Upominaj I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Dzisiaj dzień Dzień Ponieważ/tamto By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Urodzenia bólów bóle porodowy By rodzić Siła zaś ??? Przed przydechem mocnym By mieć By rodzić
Iz:37:3 kai\ ei)=pan au)tO=| *ta/de le/gei *eDZekias *(Eme/ra Tli/PSeOs kai\ o)neidismou= kai\ e)legmou= kai\ o)rgE=s E( sE/meron E(me/ra, o(/ti E(/kei E( O)di\n tE=| tiktou/sE|, i)sCHu\n de\ ou)k e)/CHei tou= tekei=n.
Iz:37:3 kai eipan autO tade legei eDZekias hEmera TliPSeOs kai oneidismu kai elegmu kai orgEs hE sEmeron hEmera, hoti hEkei hE Odin tE tiktusE, isCHyn de uk eCHei tu tekein.
Iz:37:3 C VAI_AAI3P RD_DSM RD_APN V1_PAI3S N_NSM N1A_NSF N3I_GSF C N2_GSM C N2_GSM C N1_GSF RA_NSF D N1A_NSF C V1_PAI3S RA_NSF N3_NSF RA_DSF V1_PAPDSF N3_ASF x D V1_PAI3S RA_GSM VB_AAN
Iz:37:3 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell Hezekiah day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely insult and also, even, namely rebuke and also, even, namely wrath fume, anger, rage the today day day because/that to have come I have come. I have arrived. the birth pangs travail the to give birth strength δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to have the to give birth
Iz:37:3 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) Hezekiah (nom) day (nom|voc) squeezing (gen) and insult (gen) and rebuke (gen) and wrath (gen) the (nom) today day (nom|voc) because/that he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed the (nom) birth pangs (nom|voc) the (dat) while GIVE-ing-BIRTH (dat) strength (acc) Yet not he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) the (gen) to-GIVE-BIRTH
Iz:37:3 Iz_37:3_1 Iz_37:3_2 Iz_37:3_3 Iz_37:3_4 Iz_37:3_5 Iz_37:3_6 Iz_37:3_7 Iz_37:3_8 Iz_37:3_9 Iz_37:3_10 Iz_37:3_11 Iz_37:3_12 Iz_37:3_13 Iz_37:3_14 Iz_37:3_15 Iz_37:3_16 Iz_37:3_17 Iz_37:3_18 Iz_37:3_19 Iz_37:3_20 Iz_37:3_21 Iz_37:3_22 Iz_37:3_23 Iz_37:3_24 Iz_37:3_25 Iz_37:3_26 Iz_37:3_27 Iz_37:3_28 Iz_37:3_29
Iz:37:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:4 εἰσακούσαι κύριος ὁ θεός σου τοὺς λόγους Ραψακου, οὓς ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων ὀνειδίζειν θεὸν ζῶντα καὶ ὀνειδίζειν λόγους, οὓς ἤκουσεν κύριος ὁ θεός σου· καὶ δεηθήσῃ πρὸς κύριον τὸν θεόν σου περὶ τῶν καταλελειμμένων τούτων.
Iz:37:4 May the Lord thy God hear the words of Rabsaces, which the king of the Assyrians has sent, to reproach the living God, even to reproach with the words which the Lord thy God has heard: therefore thou shalt pray to thy Lord for these that are left. (Isaiah 37:4 Brenton)
Iz:37:4 Może Pan, Bóg twój, raczy usłyszeć słowa rabsaka, którego przysłał król asyryjski, jego pan, aby znieważać Boga żywego, i skarze go za słowa, które usłyszał Pan, Bóg twój. Przeto wznieś modlitwę na Resztę, która jeszcze pozostaje». (Iz 37:4 BT_4)
Iz:37:4 εἰσακούσαι κύριος θεός σου τοὺς λόγους Ραψακου, οὓς ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων ὀνειδίζειν θεὸν ζῶντα καὶ ὀνειδίζειν λόγους, οὓς ἤκουσεν κύριος θεός σου· καὶ δεηθήσῃ πρὸς κύριον τὸν θεόν σου περὶ τῶν καταλελειμμένων τούτων.
Iz:37:4 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν περί ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Iz:37:4 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który zamawiać Król By mówić lekceważąco [pogarda?] Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By mówić lekceważąco [pogarda?] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By słyszeć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Iz:37:4 ei)sakou/sai ku/rios o( Teo/s sou tou\s lo/gous *raPSakou, ou(\s a)pe/steilen basileu\s *)assuri/On o)neidi/DZein Teo\n DZO=nta kai\ o)neidi/DZein lo/gous, ou(\s E)/kousen ku/rios o( Teo/s sou· kai\ deETE/sE| pro\s ku/rion to\n Teo/n sou peri\ tO=n kataleleimme/nOn tou/tOn.
Iz:37:4 eisakusai kyrios ho Teos su tus logus raPSaku, hus apesteilen basileus assyriOn oneidiDZein Teon DZOnta kai oneidiDZein logus, hus Ekusen kyrios ho Teos su· kai deETEsE pros kyrion ton Teon su peri tOn kataleleimmenOn tutOn.
Iz:37:4 VA_AAS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_APM N2_APM N1M_GSM RR_APM VAI_AAI3S N3V_NSM N2_GPM V1_PAN N2_ASM V3_PAPASM C V1_PAN N2_APM RR_APM VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C VC_FPI2S P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_GPM VP_XMPGPM RD_GPM
Iz:37:4 to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send king ć to disparage [scorn?] god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to disparage [scorn?] word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to hear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to need/require toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) about (+acc,+gen) the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Iz:37:4 to-HEARD, be-you(sg)-HEARD-ed!, he/she/it-happens-to-HEARD (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) words (acc)   who/whom/which (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed king (nom)   to-be-DISPARAGE-ing god (acc) while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) and to-be-DISPARAGE-ing words (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-HEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-NEED/REQUIRE-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) about (+acc,+gen) the (gen) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (gen) these (gen)
Iz:37:4 Iz_37:4_1 Iz_37:4_2 Iz_37:4_3 Iz_37:4_4 Iz_37:4_5 Iz_37:4_6 Iz_37:4_7 Iz_37:4_8 Iz_37:4_9 Iz_37:4_10 Iz_37:4_11 Iz_37:4_12 Iz_37:4_13 Iz_37:4_14 Iz_37:4_15 Iz_37:4_16 Iz_37:4_17 Iz_37:4_18 Iz_37:4_19 Iz_37:4_20 Iz_37:4_21 Iz_37:4_22 Iz_37:4_23 Iz_37:4_24 Iz_37:4_25 Iz_37:4_26 Iz_37:4_27 Iz_37:4_28 Iz_37:4_29 Iz_37:4_30 Iz_37:4_31 Iz_37:4_32 Iz_37:4_33 Iz_37:4_34 Iz_37:4_35
Iz:37:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:5 καὶ ἦλθον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως πρὸς Ησαιαν,
Iz:37:5 So the servants of king Ezekias came to Esaias. (Isaiah 37:5 Brenton)
Iz:37:5 Przyszli więc słudzy króla Ezechiasza do Izajasza. (Iz 37:5 BT_4)
Iz:37:5 καὶ ἦλθον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως πρὸς Ησαιαν,
Iz:37:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός Ἠσαΐας, -ου, ὁ
Iz:37:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Dziecka/służący Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izajasz
Iz:37:5 kai\ E)=lTon oi( pai=des tou= basile/Os pro\s *Esaian,
Iz:37:5 kai ElTon hoi paides tu basileOs pros Esaian,
Iz:37:5 C VBI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM RA_GSM N3V_GSM P N_ASM
Iz:37:5 and also, even, namely to come the child/servant the king toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah
Iz:37:5 and I-COME-ed, they-COME-ed the (nom) children/servants (nom|voc) the (gen) king (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah (acc)
Iz:37:5 Iz_37:5_1 Iz_37:5_2 Iz_37:5_3 Iz_37:5_4 Iz_37:5_5 Iz_37:5_6 Iz_37:5_7 Iz_37:5_8
Iz:37:5 x x x x x x x x
Iz:37:6 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ησαιας Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν Τάδε λέγει κύριος Μὴ φοβηθῇς ἀπὸ τῶν λόγων, ὧν ἤκουσας, οὓς ὠνείδισάν με οἱ πρέσβεις βασιλέως Ἀσσυρίων·
Iz:37:6 And Esaias said to them, Thus shall ye say to your master, Thus saith the Lord, Be not thou afraid at the words which thou hast heard, wherewith the ambassadors of the king of the Assyrians have reproached me, (Isaiah 37:6 Brenton)
Iz:37:6 Izajasz zaś rzekł do nich: «Tak powiecie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój się słów, które usłyszałeś, a którymi pachołcy króla asyryjskiego rzucali Mi bluźnierstwa. (Iz 37:6 BT_4)
Iz:37:6 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ησαιας Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν Τάδε λέγει κύριος Μὴ φοβηθῇς ἀπὸ τῶν λόγων, ὧν ἤκουσας, οὓς ὠνείδισάν με οἱ πρέσβεις βασιλέως Ἀσσυρίων·
Iz:37:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἠσαΐας, -ου, ὁ οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅς ἥ ὅ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ  
Iz:37:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Izajasz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Kto/, który/, który By mówić lekceważąco [pogarda?] Ja Król
Iz:37:6 kai\ ei)=pen au)toi=s *Esaias *ou(/tOs e)rei=te pro\s to\n ku/rion u(mO=n *ta/de le/gei ku/rios *mE\ fobETE=|s a)po\ tO=n lo/gOn, O(=n E)/kousas, ou(\s O)nei/disa/n me oi( pre/sbeis basile/Os *)assuri/On·
Iz:37:6 kai eipen autois Esaias hutOs ereite pros ton kyrion hymOn tade legei kyrios mE fobETEs apo tOn logOn, hOn Ekusas, hus Oneidisan me hoi presbeis basileOs assyriOn·
Iz:37:6 C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM D VF2_FAI2P P RA_ASM N2_ASM RP_GP RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D VC_APS2S P RA_GPM N2_GPM RR_GPM V1_AAI2S RR_APM VAI_AAI3P RP_AS RA_NPM N3I_NPM N3V_GSM N2_GPM
Iz:37:6 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Isaiah thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to have come I have come. I have arrived.; to hear who/whom/which to disparage [scorn?] I the ć king ć
Iz:37:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Isaiah (nom) thusly/like this you(pl)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not you(sg)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) the (gen) words (gen) who/whom/which (gen) while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed who/whom/which (acc) they-DISPARAGE-ed me (acc) the (nom)   king (gen)  
Iz:37:6 Iz_37:6_1 Iz_37:6_2 Iz_37:6_3 Iz_37:6_4 Iz_37:6_5 Iz_37:6_6 Iz_37:6_7 Iz_37:6_8 Iz_37:6_9 Iz_37:6_10 Iz_37:6_11 Iz_37:6_12 Iz_37:6_13 Iz_37:6_14 Iz_37:6_15 Iz_37:6_16 Iz_37:6_17 Iz_37:6_18 Iz_37:6_19 Iz_37:6_20 Iz_37:6_21 Iz_37:6_22 Iz_37:6_23 Iz_37:6_24 Iz_37:6_25 Iz_37:6_26 Iz_37:6_27
Iz:37:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:7 ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰς αὐτὸν πνεῦμα, καὶ ἀκούσας ἀγγελίαν ἀποστραφήσεται εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ καὶ πεσεῖται μαχαίρᾳ ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ.
Iz:37:7 Behold, I will send a blast upon him, and he shall hear a report, and return to his own country, and he shall fall by the sword in his own land. (Isaiah 37:7 Brenton)
Iz:37:7 Oto Ja spowoduję w nim takie usposobienie, że na wiadomość, którą usłyszy, wróci do swego kraju; i sprawię, że w swoim kraju padnie od miecza». (Iz 37:7 BT_4)
Iz:37:7 ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰς αὐτὸν πνεῦμα, καὶ ἀκούσας ἀγγελίαν ἀποστραφήσεται εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ καὶ πεσεῖται μαχαίρᾳ ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ.
Iz:37:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀγγελία, -ας, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:37:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Wiadomość By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Iz:37:7 i)dou\ e)gO\ e)mbalO= ei)s au)to\n pneu=ma, kai\ a)kou/sas a)ggeli/an a)postrafE/setai ei)s tE\n CHO/ran au)tou= kai\ pesei=tai maCHai/ra| e)n tE=| gE=| au)tou=.
Iz:37:7 idu egO embalO eis auton pneuma, kai akusas angelian apostrafEsetai eis tEn CHOran autu kai peseitai maCHaira en tE gE autu.
Iz:37:7 I RP_NS VF2_FAI1S P RD_ASM N3M_ASN C VA_AAPNSM N1A_ASF VD_FPI3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VF_FMI3S N1A_DSF P RA_DSF N1_DSF RD_GSM
Iz:37:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to inject into (+acc) he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely unwilling; to hear message to turn away from into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land he/she/it/same
Iz:37:7 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-INJECT, I-should-INJECT into (+acc) him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) and unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) message (acc) he/she/it-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) the (acc) region (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-FALL-ed sacrificial knife (dat) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) him/it/same (gen)
Iz:37:7 Iz_37:7_1 Iz_37:7_2 Iz_37:7_3 Iz_37:7_4 Iz_37:7_5 Iz_37:7_6 Iz_37:7_7 Iz_37:7_8 Iz_37:7_9 Iz_37:7_10 Iz_37:7_11 Iz_37:7_12 Iz_37:7_13 Iz_37:7_14 Iz_37:7_15 Iz_37:7_16 Iz_37:7_17 Iz_37:7_18 Iz_37:7_19 Iz_37:7_20 Iz_37:7_21
Iz:37:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:8 καὶ ἀπέστρεψεν Ραψακης καὶ κατέλαβεν πολιορκοῦντα τὸν βασιλέα Λομναν. καὶ ἤκουσεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων ὅτι
Iz:37:8 So Rabsaces returned, and found the king of the Assyrians besieging Lobna: for he had heard that he had departed from Lachis. (Isaiah 37:8 Brenton)
Iz:37:8 Wrócił rabsak i zastał króla asyryjskiego zdobywającego Libnę. Posłyszał bowiem, że król ustąpił spod Lakisz. (Iz 37:8 BT_4)
Iz:37:8 Καὶ ἀπέστρεψεν Ραψακης καὶ κατέλαβεν πολιορκοῦντα τὸν βασιλέα Λομναν. καὶ ἤκουσεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων ὅτι
Iz:37:8 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)   καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ὅτι
Iz:37:8 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Król I też, nawet, mianowicie By słyszeć Król Ponieważ/tamto
Iz:37:8 *kai\ a)pe/strePSen *raPSakEs kai\ kate/laben poliorkou=nta to\n basile/a *lomnan. kai\ E)/kousen basileu\s *)assuri/On o(/ti
Iz:37:8 kai apestrePSen raPSakEs kai katelaben poliorkunta ton basilea lomnan. kai Ekusen basileus assyriOn hoti
Iz:37:8 C VAI_AAI3S N1M_NSM C VBI_AAI3S V2_PAPASM RA_ASM N3V_ASM N_ASM C VAI_AAI3S N3V_NSM N2_GPM C
Iz:37:8 and also, even, namely to turn away from ć and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, ć the king ć and also, even, namely to hear king ć because/that
Iz:37:8 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM   and he/she/it-COMPREHEND-ed   the (acc) king (acc)   and he/she/it-HEAR-ed king (nom)   because/that
Iz:37:8 Iz_37:8_1 Iz_37:8_2 Iz_37:8_3 Iz_37:8_4 Iz_37:8_5 Iz_37:8_6 Iz_37:8_7 Iz_37:8_8 Iz_37:8_9 Iz_37:8_10 Iz_37:8_11 Iz_37:8_12 Iz_37:8_13 Iz_37:8_14
Iz:37:8 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:9 ἐξῆλθεν Θαρακα βασιλεὺς Αἰθιόπων πολιορκῆσαι αὐτόν· καὶ ἀκούσας ἀπέστρεψεν καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Εζεκιαν λέγων
Iz:37:9 And Tharaca king of the Ethiopians went forth to attack him. And when he heard it, he turned aside, and sent messengers to Ezekias, saying, (Isaiah 37:9 Brenton)
Iz:37:9 Gdy Sennacheryb otrzymał wieść o Tirhace, królu Kusz, głoszącą: «Wyruszył na wojnę przeciw tobie», gdy usłyszał, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: (Iz 37:9 BT_4)
Iz:37:9 ἐξῆλθεν Θαρακα βασιλεὺς Αἰθιόπων πολιορκῆσαι αὐτόν· καὶ ἀκούσας ἀπέστρεψεν καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Εζεκιαν λέγων
Iz:37:9 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Αἰθίοψ, -οπος, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ πρός Ἑζεκίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Iz:37:9 By wychodzić Król Etiopski On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć By odwracać się od I też, nawet, mianowicie zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hezekiah By mówić/opowiadaj
Iz:37:9 e)XE=lTen *Taraka basileu\s *ai)Tio/pOn poliorkE=sai au)to/n· kai\ a)kou/sas a)pe/strePSen kai\ a)pe/steilen a)gge/lous pro\s *eDZekian le/gOn
Iz:37:9 eXElTen Taraka basileus aiTiopOn poliorkEsai auton· kai akusas apestrePSen kai apesteilen angelus pros eDZekian legOn
Iz:37:9 VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3P_GPM VA_AAN RD_ASM C VA_AAPNSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S N2_APM P N1T_ASM V1_PAPNSM
Iz:37:9 to come out ć king Ethiopian ć he/she/it/same and also, even, namely unwilling; to hear to turn away from and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah to say/tell
Iz:37:9 he/she/it-COME-ed-OUT   king (nom) Ethiopians (gen)   him/it/same (acc) and unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM and he/she/it-ORDER FORTH-ed messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Iz:37:9 Iz_37:9_1 Iz_37:9_2 Iz_37:9_3 Iz_37:9_4 Iz_37:9_5 Iz_37:9_6 Iz_37:9_7 Iz_37:9_8 Iz_37:9_9 Iz_37:9_10 Iz_37:9_11 Iz_37:9_12 Iz_37:9_13 Iz_37:9_14 Iz_37:9_15
Iz:37:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:10 Οὕτως ἐρεῖτε Εζεκια βασιλεῖ τῆς Ιουδαίας Μή σε ἀπατάτω ὁ θεός σου, ἐφ’ ᾧ πεποιθὼς εἶ ἐπ’ αὐτῷ λέγων Οὐ μὴ παραδοθῇ Ιερουσαλημ εἰς χεῖρας βασιλέως Ἀσσυρίων.
Iz:37:10 Thus shall ye say to Ezekias king of Judea, Let not thy God, in whom thou trustest, deceive thee, saying, Jerusalem shall not be delivered into the hand of the king of the Assyrians. (Isaiah 37:10 Brenton)
Iz:37:10 «Tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech cię nie zwodzi twój Bóg, w którym położyłeś nadzieję, zapewnieniem: "Nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego". (Iz 37:10 BT_4)
Iz:37:10 Οὕτως ἐρεῖτε Εζεκια βασιλεῖ τῆς Ιουδαίας Μή σε ἀπατάτω θεός σου, ἐφ’ πεποιθὼς εἶ ἐπ’ αὐτῷ λέγων Οὐ μὴ παραδοθῇ Ιερουσαλημ εἰς χεῖρας βασιλέως Ἀσσυρίων.
Iz:37:10 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὅς ἥ ὅ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ  
Iz:37:10 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Hezekiah Król Judea [okolica z]; żydowski Nie Ty; twój/twój(sg) By oszukiwać Bóg  Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By iść; by być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) Ręka Król
Iz:37:10 *ou(/tOs e)rei=te *eDZekia basilei= tE=s *ioudai/as *mE/ se a)pata/tO o( Teo/s sou, e)f’ O(=| pepoiTO\s ei)= e)p’ au)tO=| le/gOn *ou) mE\ paradoTE=| *ierousalEm ei)s CHei=ras basile/Os *)assuri/On.
Iz:37:10 hutOs ereite eDZekia basilei tEs iudaias mE se apatatO ho Teos su, ef’ hO pepoiTOs ei ep’ autO legOn u mE paradoTE ierusalEm eis CHeiras basileOs assyriOn.
Iz:37:10 D VF2_FAI2P N1T_DSM N3V_DSM RA_GSF N1A_GSF D RP_AS V3_PAD3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RR_DSM VX_XAPNSM V9_PAI2S P RD_DSM V1_PAPNSM D D VC_APS3S N_ASF P N3_APF N3V_GSM N2_GPM
Iz:37:10 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell Hezekiah king the Judea [region of]; Jewish not you; your/yours(sg) to deceive the god [see theology] you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to go; to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine Jerusalem [city of] into (+acc) hand king ć
Iz:37:10 thusly/like this you(pl)-will-SAY/TELL Hezekiah (voc) king (dat) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) let-him/her/it-be-DECEIVE-ing! the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not not he/she/it-should-be-Hand OVER-ed Jerusalem (indecl) into (+acc) hands (acc) king (gen)  
Iz:37:10 Iz_37:10_1 Iz_37:10_2 Iz_37:10_3 Iz_37:10_4 Iz_37:10_5 Iz_37:10_6 Iz_37:10_7 Iz_37:10_8 Iz_37:10_9 Iz_37:10_10 Iz_37:10_11 Iz_37:10_12 Iz_37:10_13 Iz_37:10_14 Iz_37:10_15 Iz_37:10_16 Iz_37:10_17 Iz_37:10_18 Iz_37:10_19 Iz_37:10_20 Iz_37:10_21 Iz_37:10_22 Iz_37:10_23 Iz_37:10_24 Iz_37:10_25 Iz_37:10_26 Iz_37:10_27
Iz:37:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:11 ἢ οὐκ ἤκουσας ἃ ἐποίησαν βασιλεῖς Ἀσσυρίων πᾶσαν τὴν γῆν ὡς ἀπώλεσαν;
Iz:37:11 Hast thou not heard what the kings of the Assyrians have done, how they have destroyed the whole earth? and shalt thou be delivered? (Isaiah 37:11 Brenton)
Iz:37:11 Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty miałbyś ocaleć? (Iz 37:11 BT_4)
Iz:37:11 οὐκ ἤκουσας ἐποίησαν βασιλεῖς Ἀσσυρίων πᾶσαν τὴν γῆν ὡς ἀπώλεσαν;
Iz:37:11 ἤ[1] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὡς ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Iz:37:11 Albo ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Kto/, który/, który By czynić/rób Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Jak/jak By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Iz:37:11 E)\ ou)k E)/kousas a(/ e)poi/Esan basilei=s *)assuri/On pa=san tE\n gE=n O(s a)pO/lesan;
Iz:37:11 E uk Ekusas ha epoiEsan basileis assyriOn pasan tEn gEn hOs apOlesan;
Iz:37:11 C D VAI_AAI2S RR_APN VAI_AAI3P N3V_NPM N2_GPM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF D VAI_AAI3P
Iz:37:11 or οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear who/whom/which to do/make king ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land as/like to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Iz:37:11 or not while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed who/whom/which (nom|acc) they-DO/MAKE-ed kings (acc, nom|voc)   every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) as/like they-LOSE/DESTROY-ed
Iz:37:11 Iz_37:11_1 Iz_37:11_2 Iz_37:11_3 Iz_37:11_4 Iz_37:11_5 Iz_37:11_6 Iz_37:11_7 Iz_37:11_8 Iz_37:11_9 Iz_37:11_10 Iz_37:11_11 Iz_37:11_12
Iz:37:11 x x x x x x x x x x x x
Iz:37:12 μὴ ἐρρύσαντο αὐτοὺς οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν, οὓς οἱ πατέρες μου ἀπώλεσαν, τήν τε Γωζαν καὶ Χαρραν καὶ Ραφες, αἵ εἰσιν ἐν χώρᾳ Θεμαδ;
Iz:37:12 Have the gods of the nations which my fathers destroyed delivered them, both Gozan, and Charrhan, and Rapheth, which are in the land of Theemath? (Isaiah 37:12 Brenton)
Iz:37:12 Czy bogowie narodów, jakie moi przodkowie wyniszczyli, ocalili je? Gozan i Charan, i Resef, i Edanitów, którzy byli w Telassar? (Iz 37:12 BT_4)
Iz:37:12 μὴ ἐρρύσαντο αὐτοὺς οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν, οὓς οἱ πατέρες μου ἀπώλεσαν, τήν τε Γωζαν καὶ Χαρραν καὶ Ραφες, αἵ εἰσιν ἐν χώρᾳ Θεμαδ;
Iz:37:12 μή ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό τέ   καί Χαρράν, ἡ καί   ὅς ἥ ὅ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν χώρα, -ας, ἡ  
Iz:37:12 Nie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo Bóg  Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który Ojciec Ja By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Haran I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Iz:37:12 mE\ e)rru/santo au)tou\s oi( Teoi\ tO=n e)TnO=n, ou(\s oi( pate/res mou a)pO/lesan, tE/n te *gODZan kai\ *CHarran kai\ *rafes, ai(/ ei)sin e)n CHO/ra| *Temad;
Iz:37:12 mE errysanto autus hoi Teoi tOn eTnOn, hus hoi pateres mu apOlesan, tEn te gODZan kai CHarran kai rafes, hai eisin en CHOra Temad;
Iz:37:12 D VAI_AMI3P RD_APM RA_NPM N2_NPM RA_GPN N3E_GPN RR_APM RA_NPM N3_NPM RP_GS VAI_AAI3P RA_ASF x N1_ASF C N_ASF C N_AS RR_NPF V9_PAI3P P N1A_DSF N_S
Iz:37:12 not to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same the god [see theology] the nation [see ethnic] who/whom/which the father I to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the and [postpositive coordinate] ć and also, even, namely Haran and also, even, namely ć who/whom/which to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract ć
Iz:37:12 not they-were-DELIVER-ed them/same (acc) the (nom) gods (nom|voc) the (gen) nations (gen) who/whom/which (acc) the (nom) fathers (nom|voc) me (gen) they-LOSE/DESTROY-ed the (acc) and [postpositive coordinate]   and Haran (indecl) and   who/whom/which (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are in/among/by (+dat) region (dat)  
Iz:37:12 Iz_37:12_1 Iz_37:12_2 Iz_37:12_3 Iz_37:12_4 Iz_37:12_5 Iz_37:12_6 Iz_37:12_7 Iz_37:12_8 Iz_37:12_9 Iz_37:12_10 Iz_37:12_11 Iz_37:12_12 Iz_37:12_13 Iz_37:12_14 Iz_37:12_15 Iz_37:12_16 Iz_37:12_17 Iz_37:12_18 Iz_37:12_19 Iz_37:12_20 Iz_37:12_21 Iz_37:12_22 Iz_37:12_23 Iz_37:12_24
Iz:37:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:13 ποῦ εἰσιν οἱ βασιλεῖς Αιμαθ καὶ Αρφαθ καὶ πόλεως Σεπφαριμ, Αναγ, Ουγαυα; –
Iz:37:13 Where are the kings of Emath? and where is the king of Arphath? and where is the king of the city of Eppharuaim, and of Anagugana? (Isaiah 37:13 Brenton)
Iz:37:13 Gdzie jest król Chamatu, król Arpadu, król miasta Sefarwaim, Heny i Iwwy?» (Iz 37:13 BT_4)
Iz:37:13 ποῦ εἰσιν οἱ βασιλεῖς Αιμαθ καὶ Αρφαθ καὶ πόλεως Σεπφαριμ, Αναγ, Ουγαυα;
Iz:37:13 ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί   καί πόλις, -εως, ἡ        
Iz:37:13 Gdzie By iść; by być Król I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto  
Iz:37:13 pou= ei)sin oi( basilei=s *aimaT kai\ *arfaT kai\ po/leOs *sepfarim, *anag, *ougaua;
Iz:37:13 pu eisin hoi basileis aimaT kai arfaT kai poleOs sepfarim, anan, ugaua;
Iz:37:13 D V9_PAI3P RA_NPM N3V_NPM N_GS C N_GS C N3I_GSF N_GS N_GS N_GS
Iz:37:13 where to go; to be the king ć and also, even, namely ć and also, even, namely city ć ć ć  
Iz:37:13 where he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) kings (acc, nom|voc)   and   and city (gen)        
Iz:37:13 Iz_37:13_1 Iz_37:13_2 Iz_37:13_3 Iz_37:13_4 Iz_37:13_5 Iz_37:13_6 Iz_37:13_7 Iz_37:13_8 Iz_37:13_9 Iz_37:13_10 Iz_37:13_11 Iz_37:13_12 Iz_37:13_13
Iz:37:13 x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:14 καὶ ἔλαβεν Εζεκιας τὸ βιβλίον παρὰ τῶν ἀγγέλων καὶ ἤνοιξεν αὐτὸ ἐναντίον κυρίου,
Iz:37:14 And Ezekias received the letter from the messengers, and read it, and went up to the house of the Lord, and opened it before the Lord. (Isaiah 37:14 Brenton)
Iz:37:14 Ezechiasz wziął list z ręki posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni Pańskiej i rozwinął go przed Panem. (Iz 37:14 BT_4)
Iz:37:14 καὶ ἔλαβεν Εζεκιας τὸ βιβλίον παρὰ τῶν ἀγγέλων καὶ ἤνοιξεν αὐτὸ ἐναντίον κυρίου,
Iz:37:14 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) παρά ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:37:14 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Hezekiah Książka fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) I też, nawet, mianowicie By otwierać On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:37:14 kai\ e)/laben *eDZekias to\ bibli/on para\ tO=n a)gge/lOn kai\ E)/noiXen au)to\ e)nanti/on kuri/ou,
Iz:37:14 kai elaben eDZekias to biblion para tOn angelOn kai EnoiXen auto enantion kyriu,
Iz:37:14 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_ASN N2N_ASN P RA_GPM N2_GPM C VAI_AAI3S RD_ASN P N2_GSM
Iz:37:14 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Hezekiah the book frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) and also, even, namely to open up he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:37:14 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Hezekiah (nom) the (nom|acc) book (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) messengers/angels (gen) and he/she/it-OPEN-ed-UP it/same (nom|acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Iz:37:14 Iz_37:14_1 Iz_37:14_2 Iz_37:14_3 Iz_37:14_4 Iz_37:14_5 Iz_37:14_6 Iz_37:14_7 Iz_37:14_8 Iz_37:14_9 Iz_37:14_10 Iz_37:14_11 Iz_37:14_12 Iz_37:14_13
Iz:37:14 x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:15 καὶ προσεύξατο Εζεκιας πρὸς κύριον λέγων
Iz:37:15 And Ezekias prayed to the Lord, saying, (Isaiah 37:15 Brenton)
Iz:37:15 I zanosił modły Ezechiasz do Pana, mówiąc: (Iz 37:15 BT_4)
Iz:37:15 καὶ προσεύξατο Εζεκιας πρὸς κύριον λέγων
Iz:37:15 καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) Ἑζεκίας, -ου, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Iz:37:15 I też, nawet, mianowicie By modlić się się Hezekiah Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj
Iz:37:15 kai\ proseu/Xato *eDZekias pro\s ku/rion le/gOn
Iz:37:15 kai proseuXato eDZekias pros kyrion legOn
Iz:37:15 C VA_AMI3S N1T_NSM P N2_ASM V1_PAPNSM
Iz:37:15 and also, even, namely to pray Hezekiah toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell
Iz:37:15 and he/she/it-was-PRAY-ed Hezekiah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom)
Iz:37:15 Iz_37:15_1 Iz_37:15_2 Iz_37:15_3 Iz_37:15_4 Iz_37:15_5 Iz_37:15_6
Iz:37:15 x x x x x x
Iz:37:16 Κύριε σαβαωθ ὁ θεὸς Ισραηλ ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβιν, σὺ θεὸς μόνος εἶ πάσης βασιλείας τῆς οἰκουμένης, σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Iz:37:16 O Lord of hosts, God of Israel, who sittest upon the cherubs, thou alone art the God of every kingdom of the world: thou hast made heaven and earth. (Isaiah 37:16 Brenton)
Iz:37:16 «O Panie Zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jesteś Bogiem wszystkich królestw świata, Tyś uczynił niebo i ziemię. (Iz 37:16 BT_4)
Iz:37:16 Κύριε σαβαωθ θεὸς Ισραηλ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβιν, σὺ θεὸς μόνος εἶ πάσης βασιλείας τῆς οἰκουμένης, σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Iz:37:16 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θεός, -οῦ, ὁ μόνος -η -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:37:16 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Bóg  Izrael By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cherubini Ty Bóg  Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By iść; by być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Ty By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
Iz:37:16 *ku/rie sabaOT o( Teo\s *israEl o( kaTE/menos e)pi\ tO=n CHeroubin, su\ Teo\s mo/nos ei)= pa/sEs basilei/as tE=s oi)koume/nEs, su\ e)poi/Esas to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n.
Iz:37:16 kyrie sabaOT ho Teos israEl ho kaTEmenos epi tOn CHerubin, sy Teos monos ei pasEs basileias tEs oikumenEs, sy epoiEsas ton uranon kai tEn gEn.
Iz:37:16 N2_VSM N_G RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM V5_PMPNSM P RA_GPM N_GPN RP_NS N2_NSM A1_NSM V9_PAI2S A1S_GSF N1A_GSF RA_GSF V2_PMPGSF RP_NS VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF
Iz:37:16 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth the god [see theology] Israel the to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the cherubim you god [see theology] sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to go; to be every all, each, every, the whole of kingdom the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell you to do/make the sky/heaven and also, even, namely the earth/land
Iz:37:16 lord (voc); a lord ([Adj] voc) Sabaoth the (nom) god (nom) Israel (indecl) the (nom) while being-SIT-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) cherubim (indecl) you(sg) (nom) god (nom) sole ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are every (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen) inhabited Roman world (gen); while being-DWELL-ed (gen) you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc)
Iz:37:16 Iz_37:16_1 Iz_37:16_2 Iz_37:16_3 Iz_37:16_4 Iz_37:16_5 Iz_37:16_6 Iz_37:16_7 Iz_37:16_8 Iz_37:16_9 Iz_37:16_10 Iz_37:16_11 Iz_37:16_12 Iz_37:16_13 Iz_37:16_14 Iz_37:16_15 Iz_37:16_16 Iz_37:16_17 Iz_37:16_18 Iz_37:16_19 Iz_37:16_20 Iz_37:16_21 Iz_37:16_22 Iz_37:16_23 Iz_37:16_24 Iz_37:16_25
Iz:37:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:17 εἰσάκουσον, κύριε, εἴσβλεψον, κύριε, καὶ ἰδὲ τοὺς λόγους, οὓς ἀπέστειλεν Σενναχηριμ ὀνειδίζειν θεὸν ζῶντα.
Iz:37:17 Incline thine ear, O Lord, hearken, O Lord; open thine eyes, O Lord, look, O Lord: and behold the words of Sennacherim, which he has sent to reproach the living God. (Isaiah 37:17 Brenton)
Iz:37:17 Nakłoń, Panie, Twego ucha, i usłysz! Otwórz, Panie, Twoje oczy, i popatrz! Słuchaj wszystkich słów Sennacheryba, które przysłał, by znieważać Boga żywego. (Iz 37:17 BT_4)
Iz:37:17 εἰσάκουσον, κύριε, εἴσβλεψον, κύριε, καὶ ἰδὲ τοὺς λόγους, οὓς ἀπέστειλεν Σενναχηριμ ὀνειδίζειν θεὸν ζῶντα.
Iz:37:17 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Iz:37:17 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który zamawiać By mówić lekceważąco [pogarda?] Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Iz:37:17 ei)sa/kouson, ku/rie, ei)/sblePSon, ku/rie, kai\ i)de\ tou\s lo/gous, ou(\s a)pe/steilen *sennaCHErim o)neidi/DZein Teo\n DZO=nta.
Iz:37:17 eisakuson, kyrie, eisblePSon, kyrie, kai ide tus logus, hus apesteilen sennaCHErim oneidiDZein Teon DZOnta.
Iz:37:17 VA_AAD2S N2_VSM VA_AAD2S N2_VSM C VB_AAD2S RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AAI3S N_NSM V1_PAN N2_ASM V3_PAPASM
Iz:37:17 to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć to disparage [scorn?] god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Iz:37:17 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)   lord (voc); a lord ([Adj] voc) and do-SEE-you(sg)! the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed   to-be-DISPARAGE-ing god (acc) while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc)
Iz:37:17 Iz_37:17_1 Iz_37:17_2 Iz_37:17_3 Iz_37:17_4 Iz_37:17_5 Iz_37:17_6 Iz_37:17_7 Iz_37:17_8 Iz_37:17_9 Iz_37:17_10 Iz_37:17_11 Iz_37:17_12 Iz_37:17_13 Iz_37:17_14
Iz:37:17 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:18 ἐπ’ ἀληθείας γὰρ ἠρήμωσαν βασιλεῖς Ἀσσυρίων τὴν οἰκουμένην ὅλην καὶ τὴν χώραν αὐτῶν
Iz:37:18 For of a truth, Lord, the kings of the Assyrians have laid waste the whole world, and the countries thereof, (Isaiah 37:18 Brenton)
Iz:37:18 To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli wszystkie narody i kraje ich. (Iz 37:18 BT_4)
Iz:37:18 ἐπ’ ἀληθείας γὰρ ἠρήμωσαν βασιλεῖς Ἀσσυρίων τὴν οἰκουμένην ὅλην καὶ τὴν χώραν αὐτῶν
Iz:37:18 ἐπί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ γάρ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅλος -η -ον καί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:37:18 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA Dla odtąd, jak By leżeć odłogiem Król Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Cały I też, nawet, mianowicie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo
Iz:37:18 e)p’ a)lETei/as ga\r E)rE/mOsan basilei=s *)assuri/On tE\n oi)koume/nEn o(/lEn kai\ tE\n CHO/ran au)tO=n
Iz:37:18 ep’ alETeias gar ErEmOsan basileis assyriOn tEn oikumenEn holEn kai tEn CHOran autOn
Iz:37:18 P N1A_GSF x VAI_AAI3P N3V_NPM N2_GPM RA_ASF V2_PMPASF A1_ASF C RA_ASF N1A_ASF RD_GPM
Iz:37:18 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing truth for since, as to lay waste king ć the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell whole and also, even, namely the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same
Iz:37:18 upon/over (+acc,+gen,+dat) truth (gen), truths (acc) for they-LAY-ed-WASTE kings (acc, nom|voc)   the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) whole (acc) and the (acc) region (acc) them/same (gen)
Iz:37:18 Iz_37:18_1 Iz_37:18_2 Iz_37:18_3 Iz_37:18_4 Iz_37:18_5 Iz_37:18_6 Iz_37:18_7 Iz_37:18_8 Iz_37:18_9 Iz_37:18_10 Iz_37:18_11 Iz_37:18_12 Iz_37:18_13
Iz:37:18 x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:19 καὶ ἐνέβαλον τὰ εἴδωλα αὐτῶν εἰς τὸ πῦρ, οὐ γὰρ θεοὶ ἦσαν ἀλλὰ ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, ξύλα καὶ λίθοι, καὶ ἀπώλεσαν αὐτούς.
Iz:37:19 and have cast their idols into the fire: for, they were no gods, but the work of men's hands, wood and stone; and they have cast them away. (Isaiah 37:19 Brenton)
Iz:37:19 W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc ich zniweczyli. (Iz 37:19 BT_4)
Iz:37:19 καὶ ἐνέβαλον τὰ εἴδωλα αὐτῶν εἰς τὸ πῦρ, οὐ γὰρ θεοὶ ἦσαν ἀλλὰ ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, ξύλα καὶ λίθοι, καὶ ἀπώλεσαν αὐτούς.
Iz:37:19 καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀλλά ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ξύλον, -ου, τό καί λίθος, -ου, ὁ καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:37:19 I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Idol On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ogień ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Bóg  By być Ale Praca Ręka; gorzej Ludzki Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Kamień I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo
Iz:37:19 kai\ e)ne/balon ta\ ei)/dOla au)tO=n ei)s to\ pu=r, ou) ga\r Teoi\ E)=san a)lla\ e)/rga CHeirO=n a)nTrO/pOn, Xu/la kai\ li/Toi, kai\ a)pO/lesan au)tou/s.
Iz:37:19 kai enebalon ta eidOla autOn eis to pyr, u gar Teoi Esan alla erga CHeirOn anTrOpOn, Xyla kai liToi, kai apOlesan autus.
Iz:37:19 C VBI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM P RA_ASN N3_ASN D x N2_NPM V9_IAI3P C N2N_NPN N3_GPF N2_GPM N2N_NPN C N2_NPM C VAI_AAI3P RD_APN
Iz:37:19 and also, even, namely to inject the idol he/she/it/same into (+acc) the fire οὐχ before rough breathing for since, as god [see theology] to be but work hand; worse human tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely stone and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same
Iz:37:19 and I-INJECT-ed, they-INJECT-ed the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) not for gods (nom|voc) they-were but works (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) humans (gen) trees/wooden things (nom|acc|voc) and stones (nom|voc) and they-LOSE/DESTROY-ed them/same (acc)
Iz:37:19 Iz_37:19_1 Iz_37:19_2 Iz_37:19_3 Iz_37:19_4 Iz_37:19_5 Iz_37:19_6 Iz_37:19_7 Iz_37:19_8 Iz_37:19_9 Iz_37:19_10 Iz_37:19_11 Iz_37:19_12 Iz_37:19_13 Iz_37:19_14 Iz_37:19_15 Iz_37:19_16 Iz_37:19_17 Iz_37:19_18 Iz_37:19_19 Iz_37:19_20 Iz_37:19_21 Iz_37:19_22
Iz:37:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:20 σὺ δέ, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, σῶσον ἡμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν, ἵνα γνῷ πᾶσα βασιλεία τῆς γῆς ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς μόνος.
Iz:37:20 But now, O Lord our God, deliver us from his hands, that every kingdom of the earth may know that thou art God alone. (Isaiah 37:20 Brenton)
Iz:37:20 Teraz więc, o Panie, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki, i niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem, o Panie!» (Iz 37:20 BT_4)
Iz:37:20 σὺ δέ, κύριε θεὸς ἡμῶν, σῶσον ἡμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν, ἵνα γνῷ πᾶσα βασιλεία τῆς γῆς ὅτι σὺ εἶ θεὸς μόνος.
Iz:37:20 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μόνος -η -ον
Iz:37:20 Ty zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo; królewski Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Bóg  Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko)
Iz:37:20 su\ de/, ku/rie o( Teo\s E(mO=n, sO=son E(ma=s e)k CHeiro\s au)tO=n, i(/na gnO=| pa=sa basilei/a tE=s gE=s o(/ti su\ ei)= o( Teo\s mo/nos.
Iz:37:20 sy de, kyrie ho Teos hEmOn, sOson hEmas ek CHeiros autOn, hina gnO pasa basileia tEs gEs hoti sy ei ho Teos monos.
Iz:37:20 RP_NS x N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VA_AAD2S RP_AP P N3_GSF RD_GPM C VZ_AAS3S A1S_NSF N1A_NSF RA_GSF N1_GSF C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM A1_NSM
Iz:37:20 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of kingdom; royal the earth/land because/that you to go; to be the god [see theology] sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
Iz:37:20 you(sg) (nom) Yet lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen) do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) out of (+gen) hand (gen) them/same (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-KNOW every (nom|voc) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) sole ([Adj] nom)
Iz:37:20 Iz_37:20_1 Iz_37:20_2 Iz_37:20_3 Iz_37:20_4 Iz_37:20_5 Iz_37:20_6 Iz_37:20_7 Iz_37:20_8 Iz_37:20_9 Iz_37:20_10 Iz_37:20_11 Iz_37:20_12 Iz_37:20_13 Iz_37:20_14 Iz_37:20_15 Iz_37:20_16 Iz_37:20_17 Iz_37:20_18 Iz_37:20_19 Iz_37:20_20 Iz_37:20_21 Iz_37:20_22 Iz_37:20_23
Iz:37:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:21 καὶ ἀπεστάλη Ησαιας υἱὸς Αμως πρὸς Εζεκιαν καὶ εἶπεν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ἤκουσα ἃ προσηύξω πρός με περὶ Σενναχηριμ βασιλέως Ἀσσυρίων.
Iz:37:21 And Esaias the son of Amos was sent to Ezekias, and said to him, Thus saith the Lord, the God of Israel, I have heard thy prayer to me concerning Sennacherim king of the Assyrians. (Isaiah 37:21 Brenton)
Iz:37:21 Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Wysłuchałem tego, o co się modliłeś do Mnie w sprawie Sennacheryba, króla Asyrii. (Iz 37:21 BT_4)
Iz:37:21 Καὶ ἀπεστάλη Ησαιας υἱὸς Αμως πρὸς Εζεκιαν καὶ εἶπεν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Ἤκουσα προσηύξω πρός με περὶ Σενναχηριμ βασιλέως Ἀσσυρίων.
Iz:37:21 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἠσαΐας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμώς, ὁ πρός Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅς ἥ ὅ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί   βασιλεύς, -έως, ὁ  
Iz:37:21 I też, nawet, mianowicie zamawiać Izajasz Syn Amos Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hezekiah I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Kto/, który/, który By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Król
Iz:37:21 *kai\ a)pesta/lE *Esaias ui(o\s *amOs pro\s *eDZekian kai\ ei)=pen au)tO=| *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *)/Ekousa a(/ prosEu/XO pro/s me peri\ *sennaCHErim basile/Os *)assuri/On.
Iz:37:21 kai apestalE Esaias hyios amOs pros eDZekian kai eipen autO tade legei kyrios ho Teos israEl Ekusa ha prosEuXO pros me peri sennaCHErim basileOs assyriOn.
Iz:37:21 C VDI_API3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM P N1T_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VAI_AAI1S RR_APN VAI_AMI2S P RP_AS P N_GSM N3V_GSM N2_GPM
Iz:37:21 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Isaiah son Amos toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to have come I have come. I have arrived.; to hear who/whom/which to pray toward (+acc,+gen,+dat) I about (+acc,+gen) ć king ć
Iz:37:21 and he/she/it-was-ORDER FORTH-ed Isaiah (nom) son (nom) Amos (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed who/whom/which (nom|acc) you(sg)-were-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) about (+acc,+gen)   king (gen)  
Iz:37:21 Iz_37:21_1 Iz_37:21_2 Iz_37:21_3 Iz_37:21_4 Iz_37:21_5 Iz_37:21_6 Iz_37:21_7 Iz_37:21_8 Iz_37:21_9 Iz_37:21_10 Iz_37:21_11 Iz_37:21_12 Iz_37:21_13 Iz_37:21_14 Iz_37:21_15 Iz_37:21_16 Iz_37:21_17 Iz_37:21_18 Iz_37:21_19 Iz_37:21_20 Iz_37:21_21 Iz_37:21_22 Iz_37:21_23 Iz_37:21_24 Iz_37:21_25
Iz:37:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:22 οὗτος ὁ λόγος, ὃν ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ ὁ θεός Ἐφαύλισέν σε καὶ ἐμυκτήρισέν σε παρθένος θυγάτηρ Σιων, ἐπὶ σοὶ κεφαλὴν ἐκίνησεν θυγάτηρ Ιερουσαλημ.
Iz:37:22 This is the word which God has spoken concerning him; The virgin daughter of Sion has despised thee, and mocked thee; the daughter of Jerusalem has shaken her head at thee. (Isaiah 37:22 Brenton)
Iz:37:22 Oto wyrocznia, którą wydał Pan na niego: Gardzi tobą, szydzi z ciebie Dziewica, Córa Syjonu; za tobą potrząsa głową Córa Jeruzalem. (Iz 37:22 BT_4)
Iz:37:22 οὗτος λόγος, ὃν ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ θεός Ἐφαύλισέν σε καὶ ἐμυκτήρισέν σε παρθένος θυγάτηρ Σιων, ἐπὶ σοὶ κεφαλὴν ἐκίνησεν θυγάτηρ Ιερουσαλημ.
Iz:37:22 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μυκτηρίζω (μυκτηριζ-, -, μυκτηρι·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρθένος, -ου, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κεφαλή, -ῆς, ἡ κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Iz:37:22 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By mówić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Bóg  By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) Dziewiczy Córka Syjon Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Głowa By umieszczać w ruchu Córka Jerozolima [miasto z]
Iz:37:22 ou(=tos o( lo/gos, o(\n e)la/lEsen peri\ au)tou= o( Teo/s *)efau/lise/n se kai\ e)muktE/rise/n se parTe/nos Tuga/tEr *siOn, e)pi\ soi\ kefalE\n e)ki/nEsen Tuga/tEr *ierousalEm.
Iz:37:22 hutos ho logos, hon elalEsen peri autu ho Teos efaulisen se kai emyktErisen se parTenos TygatEr siOn, epi soi kefalEn ekinEsen TygatEr ierusalEm.
Iz:37:22 RD_NSM RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI3S P RD_GSM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RP_AS C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSF N3_NSF N_GSF P RP_DS N1_ASF VAI_AAI3S N3_NSF N_GSF
Iz:37:22 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to speak about (+acc,+gen) he/she/it/same the god [see theology] to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) virgin daughter Zion upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub head to set in motion daughter Jerusalem [city of]
Iz:37:22 this (nom) the (nom) word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) the (nom) god (nom) he/she/it-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) virgin (nom) daughter (nom) Zion (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) head (acc) he/she/it-SET-ed-IN-MOTION daughter (nom) Jerusalem (indecl)
Iz:37:22 Iz_37:22_1 Iz_37:22_2 Iz_37:22_3 Iz_37:22_4 Iz_37:22_5 Iz_37:22_6 Iz_37:22_7 Iz_37:22_8 Iz_37:22_9 Iz_37:22_10 Iz_37:22_11 Iz_37:22_12 Iz_37:22_13 Iz_37:22_14 Iz_37:22_15 Iz_37:22_16 Iz_37:22_17 Iz_37:22_18 Iz_37:22_19 Iz_37:22_20 Iz_37:22_21 Iz_37:22_22 Iz_37:22_23
Iz:37:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:23 τίνα ὠνείδισας καὶ παρώξυνας; ἢ πρὸς τίνα ὕψωσας τὴν φωνήν σου; καὶ οὐκ ἦρας εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμούς σου εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ.
Iz:37:23 Whom hast thou reproached and provoked? and against whom hast thou lifted up thy voice? and hast thou not lifted up thine eyes on high against the Holy One of Israel? (Isaiah 37:23 Brenton)
Iz:37:23 Komuś ubliżył i komu bluźnił? Przeciw komu twój głos podniosłeś i w górę wzbiłeś twe oczy? Przeciw Świętemu Izraela! (Iz 37:23 BT_4)
Iz:37:23 τίνα ὠνείδισας καὶ παρώξυνας; πρὸς τίνα ὕψωσας τὴν φωνήν σου; καὶ οὐκ ἦρας εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμούς σου εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ.
Iz:37:23 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) καί παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἤ[1] πρός τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Iz:37:23 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić lekceważąco [pogarda?] I też, nawet, mianowicie By prowokować Albo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By podnosić/ustalony wysoko Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Oko Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael
Iz:37:23 ti/na O)nei/disas kai\ parO/Xunas; E)\ pro\s ti/na u(/PSOsas tE\n fOnE/n sou; kai\ ou)k E)=ras ei)s u(/PSos tou\s o)fTalmou/s sou ei)s to\n a(/gion tou= *israEl.
Iz:37:23 tina Oneidisas kai parOXynas; E pros tina hyPSOsas tEn fOnEn su; kai uk Eras eis hyPSos tus ofTalmus su eis ton hagion tu israEl.
Iz:37:23 RI_ASM VAI_AAI2S C VAI_AAI2S C P RI_ASM VA_AAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C D VAI_AAI2S P N3E_ASN RA_APM N2_APM RP_GS P RA_ASM A1A_ASM RA_GSM N_GSM
Iz:37:23 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to disparage [scorn?] and also, even, namely to provoke or toward (+acc,+gen,+dat) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to elevate/set high the sound/voice cries you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to love; to lift/pick up take up, tote, raise into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the eye you; your/yours(sg) into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel
Iz:37:23 who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) you(sg)-DISPARAGE-ed and you(sg)-PROVOKE-ed or toward (+acc,+gen,+dat) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, upon ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom|voc) the (acc) sound/voice (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-were-LOVE-ing; you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP into (+acc) height (nom|acc|voc) the (acc) eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl)
Iz:37:23 Iz_37:23_1 Iz_37:23_2 Iz_37:23_3 Iz_37:23_4 Iz_37:23_5 Iz_37:23_6 Iz_37:23_7 Iz_37:23_8 Iz_37:23_9 Iz_37:23_10 Iz_37:23_11 Iz_37:23_12 Iz_37:23_13 Iz_37:23_14 Iz_37:23_15 Iz_37:23_16 Iz_37:23_17 Iz_37:23_18 Iz_37:23_19 Iz_37:23_20 Iz_37:23_21 Iz_37:23_22 Iz_37:23_23 Iz_37:23_24
Iz:37:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:24 ὅτι δι’ ἀγγέλων ὠνείδισας κύριον· σὺ γὰρ εἶπας Τῷ πλήθει τῶν ἁρμάτων ἐγὼ ἀνέβην εἰς ὕψος ὀρέων καὶ εἰς τὰ ἔσχατα τοῦ Λιβάνου καὶ ἔκοψα τὸ ὕψος τῆς κέδρου αὐτοῦ καὶ τὸ κάλλος τῆς κυπαρίσσου καὶ εἰσῆλθον εἰς ὕψος μέρους τοῦ δρυμοῦ
Iz:37:24 For thou hast reproached the Lord by messengers; for thou hast said, With the multitude of chariots have I ascended to the height of mountains, and to the sides of Libanus; and I have cropped the height of his cedars and the beauty of his cypresses; and I entered into the height of the forest region: (Isaiah 37:24 Brenton)
Iz:37:24 Przez swych służalców urągałeś Panu. Mówiłeś: "Z mnóstwem mych rydwanów wyszedłem na szczyty górskie, na najdalsze grzbiety Libanu. Wyciąłem jego cedry najwyższe, co najpiękniejsze jego cyprysy. Wtargnąłem w jego ostatnie ustronie, w jego bujną gęstwinę leśną. (Iz 37:24 BT_4)
Iz:37:24 ὅτι δι’ ἀγγέλων ὠνείδισας κύριον· σὺ γὰρ εἶπας Τῷ πλήθει τῶν ἁρμάτων ἐγὼ ἀνέβην εἰς ὕψος ὀρέων καὶ εἰς τὰ ἔσχατα τοῦ Λιβάνου καὶ ἔκοψα τὸ ὕψος τῆς κέδρου αὐτοῦ καὶ τὸ κάλλος τῆς κυπαρίσσου καὶ εἰσῆλθον εἰς ὕψος μέρους τοῦ δρυμοῦ
Iz:37:24 ὅτι διά ἄγγελος, -ου, ὁ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό  
Iz:37:24 Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić lekceważąco [pogarda?] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Dla odtąd, jak By mówić/opowiadaj Los (mnóstwo ) Wóz Ja By podnosić Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Wchodź I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ostatni Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Części/kawałka okolice
Iz:37:24 o(/ti di’ a)gge/lOn O)nei/disas ku/rion· su\ ga\r ei)=pas *tO=| plE/Tei tO=n a(rma/tOn e)gO\ a)ne/bEn ei)s u(/PSos o)re/On kai\ ei)s ta\ e)/sCHata tou= *liba/nou kai\ e)/koPSa to\ u(/PSos tE=s ke/drou au)tou= kai\ to\ ka/llos tE=s kupari/ssou kai\ ei)sE=lTon ei)s u(/PSos me/rous tou= drumou=
Iz:37:24 hoti di’ angelOn Oneidisas kyrion· sy gar eipas tO plETei tOn harmatOn egO anebEn eis hyPSos oreOn kai eis ta esCHata tu libanu kai ekoPSa to hyPSos tEs kedru autu kai to kallos tEs kyparissu kai eisElTon eis hyPSos merus tu drymu
Iz:37:24 C P N2_GPM VAI_AAI2S N2_ASM RP_NS x VAI_AAI2S RA_DSN N3E_DSN RA_GPN N3M_GPN RP_NS VZI_AAI1S P N3E_ASN N3E_GPN C P RA_APN A1_APN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI1S RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N2_GSF RD_GSM C RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N2_GSF C VBI_AAI3P P N3E_ASN N3E_GSN RA_GSM N2_GSM
Iz:37:24 because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to disparage [scorn?] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you for since, as to say/tell the lot (multitude ) the chariot I to ascend into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance mount and also, even, namely into (+acc) the last the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć the ć and also, even, namely to enter into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance part/piece regions the ć
Iz:37:24 because/that because of (+acc), through (+gen) messengers/angels (gen) you(sg)-DISPARAGE-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (nom) for you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) the (dat) lot (dat) the (gen) chariots (gen) I (nom) I-ASCEND-ed into (+acc) height (nom|acc|voc) mounts (gen) and into (+acc) the (nom|acc) last (nom|acc|voc) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) and I-CUT OFF-ed the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen)   him/it/same (gen) and the (nom|acc)   the (gen)   and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) height (nom|acc|voc) part/piece (gen) the (gen)  
Iz:37:24 Iz_37:24_1 Iz_37:24_2 Iz_37:24_3 Iz_37:24_4 Iz_37:24_5 Iz_37:24_6 Iz_37:24_7 Iz_37:24_8 Iz_37:24_9 Iz_37:24_10 Iz_37:24_11 Iz_37:24_12 Iz_37:24_13 Iz_37:24_14 Iz_37:24_15 Iz_37:24_16 Iz_37:24_17 Iz_37:24_18 Iz_37:24_19 Iz_37:24_20 Iz_37:24_21 Iz_37:24_22 Iz_37:24_23 Iz_37:24_24 Iz_37:24_25 Iz_37:24_26 Iz_37:24_27 Iz_37:24_28 Iz_37:24_29 Iz_37:24_30 Iz_37:24_31 Iz_37:24_32 Iz_37:24_33 Iz_37:24_34 Iz_37:24_35 Iz_37:24_36 Iz_37:24_37 Iz_37:24_38 Iz_37:24_39 Iz_37:24_40 Iz_37:24_41 Iz_37:24_42
Iz:37:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:25 καὶ ἔθηκα γέφυραν καὶ ἠρήμωσα ὕδατα καὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδατος.
Iz:37:25 and I have made a bridge, and dried up the waters, and every pool of water. (Isaiah 37:25 Brenton)
Iz:37:25 Drążyłem studnie i piłem obce wody, stopami nóg moich wysuszyłem wszystkie rzeki Egiptu". (Iz 37:25 BT_4)
Iz:37:25 καὶ ἔθηκα γέφυραν καὶ ἠρήμωσα ὕδατα καὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδατος.
Iz:37:25 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)   καί ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό
Iz:37:25 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem Woda I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Woda
Iz:37:25 kai\ e)/TEka ge/furan kai\ E)rE/mOsa u(/data kai\ pa=san sunagOgE\n u(/datos.
Iz:37:25 kai eTEka gefyran kai ErEmOsa hydata kai pasan synagOgEn hydatos.
Iz:37:25 C VAI_AAI1S N1A_ASF C VAI_AAI1S N3T_ASN C A1S_ASF N1_ASF N3T_GSN
Iz:37:25 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station ć and also, even, namely to lay waste water and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering water
Iz:37:25 and I-PLACE-ed   and I-LAY-ed-WASTE waters (nom|acc|voc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gathering (acc) water (gen)
Iz:37:25 Iz_37:25_1 Iz_37:25_2 Iz_37:25_3 Iz_37:25_4 Iz_37:25_5 Iz_37:25_6 Iz_37:25_7 Iz_37:25_8 Iz_37:25_9 Iz_37:25_10
Iz:37:25 x x x x x x x x x x
Iz:37:26 οὐ ταῦτα ἤκουσας πάλαι, ἃ ἐγὼ ἐποίησα; ἐξ ἀρχαίων ἡμερῶν συνέταξα, νῦν δὲ ἐπέδειξα ἐξερημῶσαι ἔθνη ἐν ὀχυροῖς καὶ ἐνοικοῦντας ἐν πόλεσιν ὀχυραῖς·
Iz:37:26 Hast thou not heard of these things which I did of old? I appointed them from ancient times; but now have I manifested my purpose of desolating nations in their strong holds, and them that dwell in strong cities. (Isaiah 37:26 Brenton)
Iz:37:26 Czy nie słyszałeś? Z dawna to przygotowałem. Co ułożyłem od prastarych czasów, to teraz w czyn wprowadzam. Miałeś obrócić w stosy gruzów obwarowane miasta. (Iz 37:26 BT_4)
Iz:37:26 οὐ ταῦτα ἤκουσας πάλαι, ἐγὼ ἐποίησα; ἐξ ἀρχαίων ἡμερῶν συνέταξα, νῦν δὲ ἐπέδειξα ἐξερημῶσαι ἔθνη ἐν ὀχυροῖς καὶ ἐνοικοῦντας ἐν πόλεσιν ὀχυραῖς·
Iz:37:26 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πάλαι; πάλη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ ἀρχαῖος -αία -ον ἡμέρα, -ας -ἡ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) νῦν δέ ἐπι·δείκνυμι (ath. επι+δεικνυ-, -, επι+δειξ-, -, -, -)   ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν   καί ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν πόλις, -εως, ἡ  
Iz:37:26 ??? Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dawniej; walcz Kto/, który/, który Ja By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Starożytny Dzień Do ??? Teraz zaś By pokazywać eksponat, demonstrować, pokazywać Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto
Iz:37:26 ou) tau=ta E)/kousas pa/lai, a(/ e)gO\ e)poi/Esa; e)X a)rCHai/On E(merO=n sune/taXa, nu=n de\ e)pe/deiXa e)XerEmO=sai e)/TnE e)n o)CHuroi=s kai\ e)noikou=ntas e)n po/lesin o)CHurai=s·
Iz:37:26 u tauta Ekusas palai, ha egO epoiEsa; eX arCHaiOn hEmerOn synetaXa, nyn de epedeiXa eXerEmOsai eTnE en oCHyrois kai enoikuntas en polesin oCHyrais·
Iz:37:26 D RD_APN VAI_AAI2S D RR_APN RP_NS VAI_AAI1S P A1A_GPM N1A_GPF VAI_AAI1S D x VAI_AAI1S VA_AAN N3E_APN P A1A_DPM C V2_PAPAPM P N3I_DPF A1A_DPF
Iz:37:26 οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to have come I have come. I have arrived.; to hear of old; struggle who/whom/which I to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels ancient day to ??? now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to show exhibit, demonstrate, display ć nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city ć
Iz:37:26 not these (nom|acc) while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed of old; struggles (nom|voc) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-DO/MAKE-ed out of (+gen) ancient ([Adj] gen) days (gen) I-???-ed now Yet I-SHOW-ed   nations (nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   and while DWELL-ing-IN (acc) in/among/by (+dat) cities (dat)  
Iz:37:26 Iz_37:26_1 Iz_37:26_2 Iz_37:26_3 Iz_37:26_4 Iz_37:26_5 Iz_37:26_6 Iz_37:26_7 Iz_37:26_8 Iz_37:26_9 Iz_37:26_10 Iz_37:26_11 Iz_37:26_12 Iz_37:26_13 Iz_37:26_14 Iz_37:26_15 Iz_37:26_16 Iz_37:26_17 Iz_37:26_18 Iz_37:26_19 Iz_37:26_20 Iz_37:26_21 Iz_37:26_22 Iz_37:26_23
Iz:37:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:27 ἀνῆκα τὰς χεῖρας, καὶ ἐξηράνθησαν καὶ ἐγένοντο ὡς χόρτος ξηρὸς ἐπὶ δωμάτων καὶ ὡς ἄγρωστις.
Iz:37:27 I weakened their hands, and they withered; and they became as dry grass on the house-tops, and as grass. (Isaiah 37:27 Brenton)
Iz:37:27 Mieszkańcy ich bezsilni, przelękli się i okryli wstydem. Stali się jak rośliny na polu i jak młoda trawa zielona, jak zielsko na dachach spalone podmuchem wiatru wschodniego. (Iz 37:27 BT_4)
Iz:37:27 ἀνῆκα τὰς χεῖρας, καὶ ἐξηράνθησαν καὶ ἐγένοντο ὡς χόρτος ξηρὸς ἐπὶ δωμάτων καὶ ὡς ἄγρωστις.
Iz:37:27 ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς χόρτος, -ου, ὁ ξηρός -ά -όν ἐπί δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) καί ὡς  
Iz:37:27 By pozwalać iść z Ręka I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Trawa Uschnięty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. I też, nawet, mianowicie Jak/jak
Iz:37:27 a)nE=ka ta\s CHei=ras, kai\ e)XEra/nTEsan kai\ e)ge/nonto O(s CHo/rtos XEro\s e)pi\ dOma/tOn kai\ O(s a)/grOstis.
Iz:37:27 anEka tas CHeiras, kai eXEranTEsan kai egenonto hOs CHortos XEros epi dOmatOn kai hOs agrOstis.
Iz:37:27 VAI_AAI1S RA_APF N3_APF C VCI_API3P C VBI_AMI3P D N3_GSM A1A_NSM P N3M_GPN C D N3I_NSF
Iz:37:27 to let go of the hand and also, even, namely to wither dry, parched and also, even, namely to become become, happen as/like grass withered upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. and also, even, namely as/like ć
Iz:37:27 I-LET-ed-GO-OF the (acc) hands (acc) and they-were-WITHER-ed and they-were-BECOME-ed as/like grass (nom) withered ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) chambers (gen) and as/like  
Iz:37:27 Iz_37:27_1 Iz_37:27_2 Iz_37:27_3 Iz_37:27_4 Iz_37:27_5 Iz_37:27_6 Iz_37:27_7 Iz_37:27_8 Iz_37:27_9 Iz_37:27_10 Iz_37:27_11 Iz_37:27_12 Iz_37:27_13 Iz_37:27_14 Iz_37:27_15
Iz:37:27 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:28 νῦν δὲ τὴν ἀνάπαυσίν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν εἴσοδόν σου ἐγὼ ἐπίσταμαι·
Iz:37:28 But now I know thy rest, and thy going out, and thy coming in. (Isaiah 37:28 Brenton)
Iz:37:28 Wiem, kiedy wstajesz i kiedy spoczywasz, kiedy wychodzisz i kiedy powracasz, i jak cię ponosi złość przeciw Mnie. (Iz 37:28 BT_4)
Iz:37:28 νῦν δὲ τὴν ἀνάπαυσίν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν εἴσοδόν σου ἐγὼ ἐπίσταμαι·
Iz:37:28 νῦν δέ ὁ ἡ τό ἀνά·παυσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -)
Iz:37:28 Teraz zaś Odpoczynek {Reszta} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Eksodus Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wejście {Pozycja} Ty; twój/twój(sg) Ja By wiedzieć
Iz:37:28 nu=n de\ tE\n a)na/pausi/n sou kai\ tE\n e)/Xodo/n sou kai\ tE\n ei)/sodo/n sou e)gO\ e)pi/stamai·
Iz:37:28 nyn de tEn anapausin su kai tEn eXodon su kai tEn eisodon su egO epistamai·
Iz:37:28 D x RA_ASF N3I_ASF RP_GS C RA_ASF N2_ASF RP_GS C RA_ASF N2_ASF RP_GS RP_NS V6_PMI1S
Iz:37:28 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the rest you; your/yours(sg) and also, even, namely the exodus you; your/yours(sg) and also, even, namely the entry you; your/yours(sg) I to know
Iz:37:28 now Yet the (acc) rest (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) exodus (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) entry (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-being-KNOW-ed
Iz:37:28 Iz_37:28_1 Iz_37:28_2 Iz_37:28_3 Iz_37:28_4 Iz_37:28_5 Iz_37:28_6 Iz_37:28_7 Iz_37:28_8 Iz_37:28_9 Iz_37:28_10 Iz_37:28_11 Iz_37:28_12 Iz_37:28_13 Iz_37:28_14 Iz_37:28_15
Iz:37:28 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:29 ὁ δὲ θυμός σου, ὃν ἐθυμώθης, καὶ ἡ πικρία σου ἀνέβη πρός με, καὶ ἐμβαλῶ φιμὸν εἰς τὴν ῥῖνά σου καὶ χαλινὸν εἰς τὰ χείλη σου καὶ ἀποστρέψω σε τῇ ὁδῷ, ᾗ ἦλθες ἐν αὐτῇ.
Iz:37:29 And thy wrath wherewith thou hast been enraged, and thy rancour has come up to me; therefore I will put a hook in thy nose, and a bit in thy lips, and will turn thee back by the way by which thou camest. (Isaiah 37:29 Brenton)
Iz:37:29 Ponieważ cię złość ponosi przeciw Mnie i twa zuchwałość doszła moich uszu, przeto ci w nozdrza założę me kolce i wędzidło moje na wargi, by zmusić cię do odwrotu drogą, którą przybyłeś. (Iz 37:29 BT_4)
Iz:37:29 δὲ θυμός σου, ὃν ἐθυμώθης, καὶ πικρία σου ἀνέβη πρός με, καὶ ἐμβαλῶ φιμὸν εἰς τὴν ῥῖνά σου καὶ χαλινὸν εἰς τὰ χείλη σου καὶ ἀποστρέψω σε τῇ ὁδῷ, ἦλθες ἐν αὐτῇ.
Iz:37:29 ὁ ἡ τό δέ θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) καί ὁ ἡ τό πικρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-)   εἰς[1] ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί χαλινός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:37:29 zaś Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być By rozgniewać I też, nawet, mianowicie Gorycz Ty; twój/twój(sg) By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Uzdy kawałek Do (+przyspieszenie) Warga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Iz:37:29 o( de\ Tumo/s sou, o(\n e)TumO/TEs, kai\ E( pikri/a sou a)ne/bE pro/s me, kai\ e)mbalO= fimo\n ei)s tE\n r(i=na/ sou kai\ CHalino\n ei)s ta\ CHei/lE sou kai\ a)postre/PSO se tE=| o(dO=|, E(=| E)=lTes e)n au)tE=|.
Iz:37:29 ho de Tymos su, hon eTymOTEs, kai hE pikria su anebE pros me, kai embalO fimon eis tEn rina su kai CHalinon eis ta CHeilE su kai apostrePSO se tE hodO, hE ElTes en autE.
Iz:37:29 RA_NSM x N2_NSM RP_GS RR_ASM VCI_API2S C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VZI_AAI3S P RP_AS C VF2_FAI1S N2_ASM P RA_ASF N3_ASF RP_GS C N2_ASM P RA_APN N3E_APN RP_GS C VF_FAI1S RP_AS RA_DSF N2_DSF RR_DSF VBI_AAI2S P RD_DSF
Iz:37:29 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) who/whom/which; to be to anger and also, even, namely the bitterness you; your/yours(sg) to ascend toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to inject ć into (+acc) the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely bridle bit into (+acc) the lip you; your/yours(sg) and also, even, namely to turn away from you; your/yours(sg) the way/road who/whom/which to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Iz:37:29 the (nom) Yet wrath (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-were-ANGER-ed and the (nom) bitterness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-ASCEND-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and I-will-INJECT, I-should-INJECT   into (+acc) the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and bridle bit (acc) into (+acc) the (nom|acc) lips (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) way/road (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-COME-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Iz:37:29 Iz_37:29_1 Iz_37:29_2 Iz_37:29_3 Iz_37:29_4 Iz_37:29_5 Iz_37:29_6 Iz_37:29_7 Iz_37:29_8 Iz_37:29_9 Iz_37:29_10 Iz_37:29_11 Iz_37:29_12 Iz_37:29_13 Iz_37:29_14 Iz_37:29_15 Iz_37:29_16 Iz_37:29_17 Iz_37:29_18 Iz_37:29_19 Iz_37:29_20 Iz_37:29_21 Iz_37:29_22 Iz_37:29_23 Iz_37:29_24 Iz_37:29_25 Iz_37:29_26 Iz_37:29_27 Iz_37:29_28 Iz_37:29_29 Iz_37:29_30 Iz_37:29_31 Iz_37:29_32 Iz_37:29_33 Iz_37:29_34 Iz_37:29_35
Iz:37:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:30 τοῦτο δέ σοι τὸ σημεῖον· φάγε τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἃ ἔσπαρκας, τῷ δὲ ἐνιαυτῷ τῷ δευτέρῳ τὸ κατάλειμμα, τῷ δὲ τρίτῳ σπείραντες ἀμήσατε καὶ φυτεύσατε ἀμπελῶνας καὶ φάγεσθε τὸν καρπὸν αὐτῶν.
Iz:37:30 And this shall be a sign to thee, Eat this year what thou hast sown; and the second year that which is left: and the third year sow, and reap, and plant vineyards, and eat the fruit of them. (Isaiah 37:30 Brenton)
Iz:37:30 To niechaj ci za znak posłuży: w tym roku żywcie się ziarnem pozostawionym po zbiorze; na przyszły zaś rok tym, co samo obrodzi, ale na trzeci rok siejcie i zbierajcie, zakładajcie winnice i spożywajcie z nich owoce. (Iz 37:30 BT_4)
Iz:37:30 τοῦτο δέ σοι τὸ σημεῖον· φάγε τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἔσπαρκας, τῷ δὲ ἐνιαυτῷ τῷ δευτέρῳ τὸ κατάλειμμα, τῷ δὲ τρίτῳ σπείραντες ἀμήσατε καὶ φυτεύσατε ἀμπελῶνας καὶ φάγεσθε τὸν καρπὸν αὐτῶν.
Iz:37:30 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό δέ ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δέ τρίτος -η -ον σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἀμάω (-, αμη·σ-, αμη·σ-, -, -, -) καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:37:30 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Znak Żarłok; by jeść To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Rok Kto/, który/, który By siać zaś Rok Drugi Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. zaś Trzeci By siać By kosić I też, nawet, mianowicie Do ??? Winnica I też, nawet, mianowicie By jeść Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo
Iz:37:30 tou=to de/ soi to\ sEmei=on· fa/ge tou=ton to\n e)niauto\n a(/ e)/sparkas, tO=| de\ e)niautO=| tO=| deute/rO| to\ kata/leimma, tO=| de\ tri/tO| spei/rantes a)mE/sate kai\ futeu/sate a)mpelO=nas kai\ fa/gesTe to\n karpo\n au)tO=n.
Iz:37:30 tuto de soi to sEmeion· fage tuton ton eniauton ha esparkas, tO de eniautO tO deuterO to kataleimma, tO de tritO speirantes amEsate kai fyteusate ampelOnas kai fagesTe ton karpon autOn.
Iz:37:30 RD_ASN x RP_DS RA_ASN N2N_ASN VB_AAD2S RD_ASM RA_ASM N2_ASM RR_APN VX_XAI2S RA_DSM x N2_DSM RA_DSM A1A_DSM RA_ASN N3M_ASN RA_DSM x A1_DSM VA_AAPNPM VA_AAD2P C VA_AAD2P N3W_APM C VF_FMI2P RA_ASM N2_ASM RD_GPM
Iz:37:30 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub the sign glutton; to eat this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the year who/whom/which to sow the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] year the second the remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] third to sow to mow and also, even, namely to ??? vineyard and also, even, namely to eat the fruit; Carpus he/she/it/same
Iz:37:30 this (nom|acc) Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) glutton (voc); do-EAT-you(sg)! this (acc) the (acc) year (acc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-have-SOW-ed the (dat) Yet year (dat) the (dat) second (dat) the (nom|acc) remnant (nom|acc|voc) the (dat) Yet third (dat) upon SOW-ing (nom|voc) do-MOW-you(pl)! and do-???-you(pl)! vineyards (acc) and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) them/same (gen)
Iz:37:30 Iz_37:30_1 Iz_37:30_2 Iz_37:30_3 Iz_37:30_4 Iz_37:30_5 Iz_37:30_6 Iz_37:30_7 Iz_37:30_8 Iz_37:30_9 Iz_37:30_10 Iz_37:30_11 Iz_37:30_12 Iz_37:30_13 Iz_37:30_14 Iz_37:30_15 Iz_37:30_16 Iz_37:30_17 Iz_37:30_18 Iz_37:30_19 Iz_37:30_20 Iz_37:30_21 Iz_37:30_22 Iz_37:30_23 Iz_37:30_24 Iz_37:30_25 Iz_37:30_26 Iz_37:30_27 Iz_37:30_28 Iz_37:30_29 Iz_37:30_30 Iz_37:30_31
Iz:37:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:37:31 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φυήσουσιν ῥίζαν κάτω καὶ ποιήσουσιν σπέρμα ἄνω.
Iz:37:31 And they that are left in Judea shall take root downward, and bear fruit upward: (Isaiah 37:31 Brenton)
Iz:37:31 Reszta ocalałych z domu Judy ponownie zapuści w głąb korzenie i w górze wyda owoce. (Iz 37:31 BT_4)