Iz:65:1 Ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν· εἶπα Ἰδού εἰμι, τῷ ἔθνει οἳ οὐκ ἐκάλεσάν μου τὸ ὄνομα.
Iz:65:1 I became manifest to them that asked not for me; I was found of them that sought me not: I said, Behold, I am here, to a nation, who called not on my name. (Isaiah 65:1 Brenton)
Iz:65:1 «Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie szukali, dałem się znaleźć. Mówiłem: "Oto jestem, jestem!" do narodu, który nie wzywał mego imienia. (Iz 65:1 BT_4)
Iz:65:1 Ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν· εἶπα Ἰδού εἰμι, τῷ ἔθνει οἳ οὐκ ἐκάλεσάν μου τὸ ὄνομα.
Iz:65:1 ἐμ·φανής -ές γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μή ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μή ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό
Iz:65:1 Oczywisty By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja; mój/mój Nie By szukać By znajdować Ja; mój/mój Nie By pytać się By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść; by być Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By nazywać rozmowę Ja Nazwisko {Imię} co do
Iz:65:1 *)emfanE\s e)geno/mEn toi=s e)me\ mE\ DZEtou=sin, eu(re/TEn toi=s e)me\ mE\ e)perOtO=sin· ei)=pa *)idou/ ei)mi, tO=| e)/Tnei oi(\ ou)k e)ka/lesa/n mou to\ o)/noma.
Iz:65:1 emfanEs egenomEn tois eme mE DZEtusin, heureTEn tois eme mE eperOtOsin· eipa idu eimi, tO eTnei hoi uk ekalesan mu to onoma.
Iz:65:1 A3H_NSM VBI_AMI1S RA_DPM RP_AS D V2_PAI3P VC_API1S RA_DPM RP_AS D V3_PAI3P VAI_AAI1S I V9_PAI1S RA_DSN N3E_DSN RR_NPM D VAI_AAI3P RP_GS RA_ASN N3M_ASN
Iz:65:1 apparent to become become, happen the I; my/mine not to seek to find the I; my/mine not to question to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be the nation [see ethnic] who/whom/which οὐχ before rough breathing to call call I the name with regard to
Iz:65:1 apparent ([Adj] nom) I-was-BECOME-ed the (dat) me (acc); my/mine (voc) not they-are-SEEK-ing, while SEEK-ing (dat) I-was-FIND-ed the (dat) me (acc); my/mine (voc) not they-are-QUESTION-ing, they-should-be-QUESTION-ing, while QUESTION-ing (dat) I-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! I-am-GO-ing; I-am the (dat) nation (dat) who/whom/which (nom) not they-CALL-ed me (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc)
Iz:65:1 Iz_65:1_1 Iz_65:1_2 Iz_65:1_3 Iz_65:1_4 Iz_65:1_5 Iz_65:1_6 Iz_65:1_7 Iz_65:1_8 Iz_65:1_9 Iz_65:1_10 Iz_65:1_11 Iz_65:1_12 Iz_65:1_13 Iz_65:1_14 Iz_65:1_15 Iz_65:1_16 Iz_65:1_17 Iz_65:1_18 Iz_65:1_19 Iz_65:1_20 Iz_65:1_21 Iz_65:1_22
Iz:65:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:2 ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου ὅλην τὴν ἡμέραν πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα, οἳ οὐκ ἐπορεύθησαν ὁδῷ ἀληθινῇ, ἀλλ’ ὀπίσω τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
Iz:65:2 I have stretched forth my hands all day to a disobedient and gainsaying people, to them that walked in a way that was not good, but after their sins. (Isaiah 65:2 Brenton)
Iz:65:2 Codziennie wyciągałem ręce do ludu buntowniczego i niesfornego, który postępował drogą zła, ze swoimi zachciankami. (Iz 65:2 BT_4)
Iz:65:2 ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου ὅλην τὴν ἡμέραν πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα, οἳ οὐκ ἐπορεύθησαν ὁδῷ ἀληθινῇ, ἀλλ’ ὀπίσω τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
Iz:65:2 ἐκ·πετάννυμι, -πετάζω (εκ+πεταζ-, εκ+πετα·σ-, εκ+πετα·σ-, -, -, εκ+πετασ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ πρός λαός, -οῦ, ὁ ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) καί ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·ληθινός -ή -όν ἀλλά ὀπίσω ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:65:2 Do ??? Ręka Ja Cały Dzień Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć I też, nawet, mianowicie By mówić przeciw Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By iść Drogi {Sposobu}/droga Prawdziwy Ale Z tyłu w tył, z tyłu, potem Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Iz:65:2 e)Xepe/tasa ta\s CHei=ra/s mou o(/lEn tE\n E(me/ran pro\s lao\n a)peiTou=nta kai\ a)ntile/gonta, oi(\ ou)k e)poreu/TEsan o(dO=| a)lETinE=|, a)ll’ o)pi/sO tO=n a(martiO=n au)tO=n.
Iz:65:2 eXepetasa tas CHeiras mu holEn tEn hEmeran pros laon apeiTunta kai antilegonta, hoi uk eporeuTEsan hodO alETinE, all’ opisO tOn hamartiOn autOn.
Iz:65:2 VAI_AAI1S RA_APF N3_APF RP_GS A1_ASF RA_ASF N1A_ASF P N2_ASM V2_PAPASM C V1_PAPASM RR_NPM D VCI_API3P N2_DSF A1_DSF C D RA_GPF N1A_GPF RD_GPM
Iz:65:2 to ??? the hand I whole the day toward (+acc,+gen,+dat) people to disobey when related to the gospel, to disbelieve and also, even, namely to speak against who/whom/which οὐχ before rough breathing to go way/road true but behind back, behind, after the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Iz:65:2 I-???-ed the (acc) hands (acc) me (gen) whole (acc) the (acc) day (acc) toward (+acc,+gen,+dat) people (acc) while DISOBEY-ing (acc, nom|acc|voc) and while SPEAK-ing-AGAINST (acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom) not they-were-GO-ed way/road (dat) true ([Adj] dat) but behind the (gen) sins (gen) them/same (gen)
Iz:65:2 Iz_65:2_1 Iz_65:2_2 Iz_65:2_3 Iz_65:2_4 Iz_65:2_5 Iz_65:2_6 Iz_65:2_7 Iz_65:2_8 Iz_65:2_9 Iz_65:2_10 Iz_65:2_11 Iz_65:2_12 Iz_65:2_13 Iz_65:2_14 Iz_65:2_15 Iz_65:2_16 Iz_65:2_17 Iz_65:2_18 Iz_65:2_19 Iz_65:2_20 Iz_65:2_21 Iz_65:2_22
Iz:65:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:3 ὁ λαὸς οὗτος ὁ παροξύνων με ἐναντίον ἐμοῦ διὰ παντός, αὐτοὶ θυσιάζουσιν ἐν τοῖς κήποις καὶ θυμιῶσιν ἐπὶ ταῖς πλίνθοις τοῖς δαιμονίοις, ἃ οὐκ ἔστιν·
Iz:65:3 This is the people that provokes me continually in my presence; they offer sacrifices in gardens, and burn incense on bricks to devils, which exist not. (Isaiah 65:3 Brenton)
Iz:65:3 To lud, co Mnie pobudzał do gniewu bez ustanku a bezczelnie, składając ofiary w gajach i paląc kadzidło na cegłach, (Iz 65:3 BT_4)
Iz:65:3 λαὸς οὗτος παροξύνων με ἐναντίον ἐμοῦ διὰ παντός, αὐτοὶ θυσιάζουσιν ἐν τοῖς κήποις καὶ θυμιῶσιν ἐπὶ ταῖς πλίνθοις τοῖς δαιμονίοις, οὐκ ἔστιν·
Iz:65:3 ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν ὁ ἡ τό κῆπος, -ου, ὁ καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:65:3 Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prowokować Ja Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja; mój/mój Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogród I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Demon Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być
Iz:65:3 o( lao\s ou(=tos o( paroXu/nOn me e)nanti/on e)mou= dia\ panto/s, au)toi\ Tusia/DZousin e)n toi=s kE/pois kai\ TumiO=sin e)pi\ tai=s pli/nTois toi=s daimoni/ois, a(/ ou)k e)/stin·
Iz:65:3 ho laos hutos ho paroXynOn me enantion emu dia pantos, autoi TysiaDZusin en tois kEpois kai TymiOsin epi tais plinTois tois daimoniois, ha uk estin·
Iz:65:3 RA_NSM N2_NSM RD_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RP_AS D RP_GS P A3_GSM RD_NPM V1_PAI3P P RA_DPM N2_DPM C V3_PAI3P P RA_DPF N2_DPF RA_DPM N2N_DPN RR_NPN D V9_PAI3S
Iz:65:3 the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to provoke I in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I; my/mine because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the garden and also, even, namely to burn incense upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the demon who/whom/which οὐχ before rough breathing to be
Iz:65:3 the (nom) people (nom) this (nom) the (nom) while PROVOKE-ing (nom) me (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) they/same (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) gardens (dat) and they-are-BURN-ing-INCENSE, they-should-be-BURN-ing-INCENSE, while BURN-ing-INCENSE (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)   the (dat) demons (dat) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-is
Iz:65:3 Iz_65:3_1 Iz_65:3_2 Iz_65:3_3 Iz_65:3_4 Iz_65:3_5 Iz_65:3_6 Iz_65:3_7 Iz_65:3_8 Iz_65:3_9 Iz_65:3_10 Iz_65:3_11 Iz_65:3_12 Iz_65:3_13 Iz_65:3_14 Iz_65:3_15 Iz_65:3_16 Iz_65:3_17 Iz_65:3_18 Iz_65:3_19 Iz_65:3_20 Iz_65:3_21 Iz_65:3_22 Iz_65:3_23 Iz_65:3_24 Iz_65:3_25
Iz:65:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:4 καὶ ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς σπηλαίοις κοιμῶνται δι’ ἐνύπνια, οἱ ἔσθοντες κρέα ὕεια καὶ ζωμὸν θυσιῶν, μεμολυμμένα πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν·
Iz:65:4 They lie down to sleep in the tombs and in the caves for the sake of dreams, even they that eat swine's flesh, and the broth of their sacrifices: all their vessels are defiled: (Isaiah 65:4 Brenton)
Iz:65:4 przebywając w grobowcach i spędzając noce w zakamarkach, jedząc wieprzowe mięso i nieczyste potrawy z sosem w swych misach. (Iz 65:4 BT_4)
Iz:65:4 καὶ ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς σπηλαίοις κοιμῶνται δι’ ἐνύπνια, οἱ ἔσθοντες κρέα ὕεια καὶ ζωμὸν θυσιῶν, μεμολυμμένα πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν·
Iz:65:4 καί ἐν ὁ ἡ τό μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) καί ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) διά ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κρέας, κρέως, τό   καί   θυσία, -ας, ἡ μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:65:4 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grób I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kryjówka By dawać wytchnienie/snowi Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Sen By jeść Mięso I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają By kalać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo
Iz:65:4 kai\ e)n toi=s mnE/masin kai\ e)n toi=s spElai/ois koimO=ntai di’ e)nu/pnia, oi( e)/sTontes kre/a u(/eia kai\ DZOmo\n TusiO=n, memolumme/na pa/nta ta\ skeu/E au)tO=n·
Iz:65:4 kai en tois mnEmasin kai en tois spElaiois koimOntai di’ enypnia, hoi esTontes krea hyeia kai DZOmon TysiOn, memolymmena panta ta skeuE autOn·
Iz:65:4 C P RA_DPN N3M_DPN C P RA_DPN N2N_DPN V3_PMI3P P N2N_APN RA_NPM V1_PAPNPM N3_APN A1_APN C N2_ASM N1A_GPF VM_XPPAPN A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RD_GPM
Iz:65:4 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tomb and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout to repose/sleep because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) dream the to eat meat ć and also, even, namely ć sacrifice victimize, immolate to defile every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same
Iz:65:4 and in/among/by (+dat) the (dat) tombs (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) hideouts (dat) they-are-being-REPOSE/SLEEP-ed, they-should-be-being-REPOSE/SLEEP-ed because of (+acc), through (+gen) dreams (nom|acc|voc) the (nom) while EAT-ing (nom|voc) meats (nom|acc|voc)   and   sacrificial (gen) having-been-DEFILE-ed (nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) them/same (gen)
Iz:65:4 Iz_65:4_1 Iz_65:4_2 Iz_65:4_3 Iz_65:4_4 Iz_65:4_5 Iz_65:4_6 Iz_65:4_7 Iz_65:4_8 Iz_65:4_9 Iz_65:4_10 Iz_65:4_11 Iz_65:4_12 Iz_65:4_13 Iz_65:4_14 Iz_65:4_15 Iz_65:4_16 Iz_65:4_17 Iz_65:4_18 Iz_65:4_19 Iz_65:4_20 Iz_65:4_21 Iz_65:4_22 Iz_65:4_23
Iz:65:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:5 οἱ λέγοντες Πόρρω ἀπ’ ἐμοῦ, μὴ ἐγγίσῃς μου, ὅτι καθαρός εἰμι· οὗτος καπνὸς τοῦ θυμοῦ μου, πῦρ καίεται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας.
Iz:65:5 who say, Depart from me, draw not nigh to me, for I am pure. This is the smoke of my wrath, a fire burns with it continually. (Isaiah 65:5 Brenton)
Iz:65:5 To lud, który mówił: "Odejdź, nie przystępuj do mnie, bo uczyniłbym cię poświęconym". To wywołuje dym w moich nozdrzach, ogień płonący przez cały dzień. (Iz 65:5 BT_4)
Iz:65:5 οἱ λέγοντες Πόρρω ἀπ’ ἐμοῦ, μὴ ἐγγίσῃς μου, ὅτι καθαρός εἰμι· οὗτος καπνὸς τοῦ θυμοῦ μου, πῦρ καίεται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας.
Iz:65:5 ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πόρρω ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μή ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι καθαρός -ά -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο καπνός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πῦρ, -ρός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Iz:65:5 By mówić/opowiadaj ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Nie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Ja Ponieważ/tamto Czysty By iść; by być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
Iz:65:5 oi( le/gontes *po/rrO a)p’ e)mou=, mE\ e)ggi/sE|s mou, o(/ti kaTaro/s ei)mi· ou(=tos kapno\s tou= Tumou= mou, pu=r kai/etai e)n au)tO=| pa/sas ta\s E(me/ras.
Iz:65:5 hoi legontes porrO ap’ emu, mE engisEs mu, hoti kaTaros eimi· hutos kapnos tu Tymu mu, pyr kaietai en autO pasas tas hEmeras.
Iz:65:5 RA_NPM V1_PAPNPM D P RP_GS D VA_AAS2S RP_GS C A1A_NSM V9_PAI1S RD_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RP_GS N3_NSN V1_PMI3S P RD_DSM A1S_APF RA_APF N1A_APF
Iz:65:5 the to say/tell ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine not to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) I because/that clean to go; to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I fire to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
Iz:65:5 the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) ??? away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) not you(sg)-should-NEAR me (gen) because/that clean ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am this (nom) fume (nom) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen) fire (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-CALCINATED-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
Iz:65:5 Iz_65:5_1 Iz_65:5_2 Iz_65:5_3 Iz_65:5_4 Iz_65:5_5 Iz_65:5_6 Iz_65:5_7 Iz_65:5_8 Iz_65:5_9 Iz_65:5_10 Iz_65:5_11 Iz_65:5_12 Iz_65:5_13 Iz_65:5_14 Iz_65:5_15 Iz_65:5_16 Iz_65:5_17 Iz_65:5_18 Iz_65:5_19 Iz_65:5_20 Iz_65:5_21 Iz_65:5_22 Iz_65:5_23
Iz:65:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:6 ἰδοὺ γέγραπται ἐνώπιόν μου Οὐ σιωπήσω, ἕως ἂν ἀποδῶ εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν·
Iz:65:6 Behold, it is written before me: I will not be silent until I have recompensed into their bosom, (Isaiah 65:6 Brenton)
Iz:65:6 Oto mam przed sobą zapisane wszystko. Nie spocznę, dopóki im nie odpłacę, a odpłacę im pełną miarą (Iz 65:6 BT_4)
Iz:65:6 ἰδοὺ γέγραπται ἐνώπιόν μου Οὐ σιωπήσω, ἕως ἂν ἀποδῶ εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν·
Iz:65:6 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:65:6 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pisać W obecności z (+informacja); ??? Ja ??? Przed przydechem mocnym Do bezdźwięcznego Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Do (+przyspieszenie) Łono serca On/ona/to/to samo
Iz:65:6 i)dou\ ge/graptai e)nO/pio/n mou *ou) siOpE/sO, e(/Os a)/n a)podO= ei)s to\n ko/lpon au)tO=n·
Iz:65:6 idu gegraptai enOpion mu u siOpEsO, heOs an apodO eis ton kolpon autOn·
Iz:65:6 I VP_XMI3S P RP_GS D VF_FAI1S C x VO_AAS1S P RA_ASM N2_ASM RD_GPM
Iz:65:6 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to write in the presence of (+gen); ??? I οὐχ before rough breathing to soundless until; dawn ever (if ever) to give back restore, assign, impute, convey, refer into (+acc) the bosom of the heart he/she/it/same
Iz:65:6 be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-been-WRITE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) not I-will-SOUNDLESS, I-should-SOUNDLESS until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever I-should-GIVE BACK into (+acc) the (acc) bosom (acc) them/same (gen)
Iz:65:6 Iz_65:6_1 Iz_65:6_2 Iz_65:6_3 Iz_65:6_4 Iz_65:6_5 Iz_65:6_6 Iz_65:6_7 Iz_65:6_8 Iz_65:6_9 Iz_65:6_10 Iz_65:6_11 Iz_65:6_12 Iz_65:6_13
Iz:65:6 x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:7 τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τῶν πατέρων αὐτῶν, λέγει κύριος, οἳ ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν ὠνείδισάν με, ἀποδώσω τὰ ἔργα αὐτῶν εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν.
Iz:65:7 their sins and the sins of their fathers, saith the Lord, who have burnt incense on the mountains, and reproached me on the hills: I will recompense their works into their bosom. (Isaiah 65:7 Brenton)
Iz:65:7 za ich winy i za winy ich ojców, za wszystkie razem, mówi Pan, za to, że palili kadzidło na górach i znieważali Mnie na pagórkach. Wymierzę im należność za uczynki przedtem wyliczone - pełną miarą. (Iz 65:7 BT_4)
Iz:65:7 τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τῶν πατέρων αὐτῶν, λέγει κύριος, οἳ ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν ὠνείδισάν με, ἀποδώσω τὰ ἔργα αὐτῶν εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν.
Iz:65:7 ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐπί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:65:7 Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By palić kadzidło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wzgórze By mówić lekceważąco [pogarda?] Ja By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Praca On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Łono serca On/ona/to/to samo
Iz:65:7 ta\s a(marti/as au)tO=n kai\ tO=n pate/rOn au)tO=n, le/gei ku/rios, oi(\ e)Tumi/asan e)pi\ tO=n o)re/On kai\ e)pi\ tO=n bounO=n O)nei/disa/n me, a)podO/sO ta\ e)/rga au)tO=n ei)s to\n ko/lpon au)tO=n.
Iz:65:7 tas hamartias autOn kai tOn paterOn autOn, legei kyrios, hoi eTymiasan epi tOn oreOn kai epi tOn bunOn Oneidisan me, apodOsO ta erga autOn eis ton kolpon autOn.
Iz:65:7 RA_APF N1A_APF RD_GPM C RA_GPM N3_GPM RD_GPM V1_PAI3S N2_NSM RR_NPM VAI_AAI3P P RA_GPN N3E_GPN C P RA_GPM N2_GPM VAI_AAI3P RP_AS VF_FAI1S RA_APN N2N_APN RD_GPM P RA_ASM N2_ASM RD_GPM
Iz:65:7 the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely the father he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to burn incense upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hill to disparage [scorn?] I to give back restore, assign, impute, convey, refer the work he/she/it/same into (+acc) the bosom of the heart he/she/it/same
Iz:65:7 the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) and the (gen) fathers (gen) them/same (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) they-BURN-ed-INCENSE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) hills (gen) they-DISPARAGE-ed me (acc) I-will-GIVE BACK, I-should-GIVE BACK the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) the (acc) bosom (acc) them/same (gen)
Iz:65:7 Iz_65:7_1 Iz_65:7_2 Iz_65:7_3 Iz_65:7_4 Iz_65:7_5 Iz_65:7_6 Iz_65:7_7 Iz_65:7_8 Iz_65:7_9 Iz_65:7_10 Iz_65:7_11 Iz_65:7_12 Iz_65:7_13 Iz_65:7_14 Iz_65:7_15 Iz_65:7_16 Iz_65:7_17 Iz_65:7_18 Iz_65:7_19 Iz_65:7_20 Iz_65:7_21 Iz_65:7_22 Iz_65:7_23 Iz_65:7_24 Iz_65:7_25 Iz_65:7_26 Iz_65:7_27 Iz_65:7_28
Iz:65:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:8 Οὕτως λέγει κύριος Ὃν τρόπον εὑρεθήσεται ὁ ῥὼξ ἐν τῷ βότρυι καὶ ἐροῦσιν Μὴ λυμήνῃ αὐτὸν ὅτι εὐλογία κυρίου ἐστὶν ἐν αὐτῷ, οὕτως ποιήσω ἕνεκεν τοῦ δουλεύοντός μοι, τούτου ἕνεκεν οὐ μὴ ἀπολέσω πάντας.
Iz:65:8 Thus saith the Lord, As a grape-stone shall be found in the cluster, and they shall say, Destroy it not; for a blessing is in it: so will I do for the sake of him that serves me, for his sake I will not destroy them all. (Isaiah 65:8 Brenton)
Iz:65:8 Tak mówi Pan: Gdy znajdzie się dojrzały sok w winnych jagodach, mówią "Nie niszczyć ich, bo to błogosławieństwo". Podobnie uczynię przez wzgląd na moje sługi, aby nie zniszczyć wszystkiego. (Iz 65:8 BT_4)
Iz:65:8 Οὕτως λέγει κύριος Ὃν τρόπον εὑρεθήσεται ῥὼξ ἐν τῷ βότρυι καὶ ἐροῦσιν Μὴ λυμήνῃ αὐτὸν ὅτι εὐλογία κυρίου ἐστὶν ἐν αὐτῷ, οὕτως ποιήσω ἕνεκεν τοῦ δουλεύοντός μοι, τούτου ἕνεκεν οὐ μὴ ἀπολέσω πάντας.
Iz:65:8 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ῥώξ, -ωγός, ὁ [LXX] ἐν ὁ ἡ τό βότρυς, -υος, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εὐ·λογία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Iz:65:8 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By znajdować ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grono I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie By ranić On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Z powodu dla, dla By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu dla, dla ??? Przed przydechem mocnym Nie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Iz:65:8 *ou(/tOs le/gei ku/rios *(\on tro/pon eu(reTE/setai o( r(O\X e)n tO=| bo/trui kai\ e)rou=sin *mE\ lumE/nE| au)to\n o(/ti eu)logi/a kuri/ou e)sti\n e)n au)tO=|, ou(/tOs poiE/sO e(/neken tou= douleu/onto/s moi, tou/tou e(/neken ou) mE\ a)pole/sO pa/ntas.
Iz:65:8 hutOs legei kyrios on tropon heureTEsetai ho rOX en tO botryi kai erusin mE lymEnE auton hoti eulogia kyriu estin en autO, hutOs poiEsO heneken tu duleuontos moi, tutu heneken u mE apolesO pantas.
Iz:65:8 D V1_PAI3S N2_NSM RR_ASM N2_ASM VC_FPI3S RA_NSM N3G_NSM P RA_DSM N3U_DSM C VF2_FAI3P D VZ_AMS2S RD_ASM C N1A_NSF N2_GSM V9_PAI3S P RD_DSM D VF_FAI1S P RA_GSM V1_PAPGSM RP_DS RD_GSM P D D VA_AAS1S A3_APM
Iz:65:8 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to find the ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cluster and also, even, namely to say/tell not to injure he/she/it/same because/that ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make owing to for, for the sake of the to obey to be a slave, serve I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] owing to for, for the sake of οὐχ before rough breathing not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing every all, each, every, the whole of
Iz:65:8 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-will-be-FIND-ed the (nom) ??? (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) cluster (dat) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) not you(sg)-should-be-INJURE-ed him/it/same (acc) because/that ??? (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is in/among/by (+dat) him/it/same (dat) thusly/like this I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE owing to the (gen) while OBEY-ing (gen) me (dat) this (gen) owing to not not I-should-LOSE/DESTROY, I-will-LOSE/DESTROY all (acc)
Iz:65:8 Iz_65:8_1 Iz_65:8_2 Iz_65:8_3 Iz_65:8_4 Iz_65:8_5 Iz_65:8_6 Iz_65:8_7 Iz_65:8_8 Iz_65:8_9 Iz_65:8_10 Iz_65:8_11 Iz_65:8_12 Iz_65:8_13 Iz_65:8_14 Iz_65:8_15 Iz_65:8_16 Iz_65:8_17 Iz_65:8_18 Iz_65:8_19 Iz_65:8_20 Iz_65:8_21 Iz_65:8_22 Iz_65:8_23 Iz_65:8_24 Iz_65:8_25 Iz_65:8_26 Iz_65:8_27 Iz_65:8_28 Iz_65:8_29 Iz_65:8_30 Iz_65:8_31 Iz_65:8_32 Iz_65:8_33 Iz_65:8_34
Iz:65:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:9 καὶ ἐξάξω τὸ ἐξ Ιακωβ σπέρμα καὶ τὸ ἐξ Ιουδα, καὶ κληρονομήσει τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, καὶ κληρονομήσουσιν οἱ ἐκλεκτοί μου καὶ οἱ δοῦλοί μου καὶ κατοικήσουσιν ἐκεῖ.
Iz:65:9 And I will lead forth the seed that came of Jacob and of Juda, and they shall inherit my holy mountain: and mine elect and my servants shall inherit it, and shall dwell there. (Isaiah 65:9 Brenton)
Iz:65:9 Z Jakuba wywiodę potomstwo, z Judy - dziedzica mych gór. Moi wybrani odziedziczą krainę i moi słudzy mieszkać tam będą. (Iz 65:9 BT_4)
Iz:65:9 καὶ ἐξάξω τὸ ἐξ Ιακωβ σπέρμα καὶ τὸ ἐξ Ιουδα, καὶ κληρονομήσει τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, καὶ κληρονομήσουσιν οἱ ἐκλεκτοί μου καὶ οἱ δοῦλοί μου καὶ κατοικήσουσιν ἐκεῖ.
Iz:65:9 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ Ἰακώβ, ὁ σπέρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἐκ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ
Iz:65:9 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jacob Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Wybierany [zobacz eklektyczny] Ja I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ja I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam
Iz:65:9 kai\ e)Xa/XO to\ e)X *iakOb spe/rma kai\ to\ e)X *iouda, kai\ klEronomE/sei to\ o)/ros to\ a(/gio/n mou, kai\ klEronomE/sousin oi( e)klektoi/ mou kai\ oi( dou=loi/ mou kai\ katoikE/sousin e)kei=.
Iz:65:9 kai eXaXO to eX iakOb sperma kai to eX iuda, kai klEronomEsei to oros to hagion mu, kai klEronomEsusin hoi eklektoi mu kai hoi duloi mu kai katoikEsusin ekei.
Iz:65:9 C VF_FAI1S RA_ASN P N_GSM N3M_ASN C RA_ASN P N_GSM C VF_FAI3S RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1A_ASN RP_GS C VF_FAI3P RA_NPM A1_NPM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C VF_FAI3P D
Iz:65:9 and also, even, namely to lead out the out of (+gen) ἐξ before vowels Jacob seed sperm, seed, germ (sprout, bud) and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels Judas/Judah and also, even, namely to inherit the mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely to inherit the selected [see eclectic] I and also, even, namely the slave; servile; to enslave I and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there
Iz:65:9 and I-will-LEAD-OUT the (nom|acc) out of (+gen) Jacob (indecl) seed (nom|acc|voc) and the (nom|acc) out of (+gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) the (nom) selected ([Adj] nom|voc) me (gen) and the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) me (gen) and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) there
Iz:65:9 Iz_65:9_1 Iz_65:9_2 Iz_65:9_3 Iz_65:9_4 Iz_65:9_5 Iz_65:9_6 Iz_65:9_7 Iz_65:9_8 Iz_65:9_9 Iz_65:9_10 Iz_65:9_11 Iz_65:9_12 Iz_65:9_13 Iz_65:9_14 Iz_65:9_15 Iz_65:9_16 Iz_65:9_17 Iz_65:9_18 Iz_65:9_19 Iz_65:9_20 Iz_65:9_21 Iz_65:9_22 Iz_65:9_23 Iz_65:9_24 Iz_65:9_25 Iz_65:9_26 Iz_65:9_27 Iz_65:9_28 Iz_65:9_29
Iz:65:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:10 καὶ ἔσονται ἐν τῷ δρυμῷ ἐπαύλεις ποιμνίων καὶ φάραγξ Αχωρ εἰς ἀνάπαυσιν βουκολίων τῷ λαῷ μου, οἳ ἐζήτησάν με.
Iz:65:10 And there shall be in the forest folds of flocks, and the valley of Achor shall be for a resting-place of herds for my people, who have sought me. (Isaiah 65:10 Brenton)
Iz:65:10 Stanie się Saron pastwiskiem dla trzody, a dolina Akor - wygonem dla bydła, na korzyść mego ludu, co Mnie poszukuje. (Iz 65:10 BT_4)
Iz:65:10 καὶ ἔσονται ἐν τῷ δρυμῷ ἐπαύλεις ποιμνίων καὶ φάραγξ Αχωρ εἰς ἀνάπαυσιν βουκολίων τῷ λαῷ μου, οἳ ἐζήτησάν με.
Iz:65:10 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ἔπ·αυλις, -εως, ἡ ποίμνιον, -ου, τό καί φάραγξ, -αγγος, ἡ   εἰς[1] ἀνά·παυσις, -εως, ἡ   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:65:10 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce zamieszkania Stado I też, nawet, mianowicie ??? Do (+przyspieszenie) Odpoczynek {Reszta} Ludzie Ja Kto/, który/, który By szukać Ja
Iz:65:10 kai\ e)/sontai e)n tO=| drumO=| e)pau/leis poimni/On kai\ fa/ragX *aCHOr ei)s a)na/pausin boukoli/On tO=| laO=| mou, oi(\ e)DZE/tEsa/n me.
Iz:65:10 kai esontai en tO drymO epauleis poimniOn kai faranX aCHOr eis anapausin bukoliOn tO laO mu, hoi eDZEtEsan me.
Iz:65:10 C VF_FMI3P P RA_DSM N2_DSM N3I_NPF N2_GPN C N3G_NSF N_GS P N3I_ASF N2_GPN RA_DSM N2_DSM RP_GS RR_NPM VAI_AAI3P RP_AS
Iz:65:10 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć residence flock and also, even, namely ??? ć into (+acc) rest ć the people I who/whom/which to seek I
Iz:65:10 and they-will-be in/among/by (+dat) the (dat)   residences (acc, nom|voc) flocks (gen) and ??? (nom|voc)   into (+acc) rest (acc)   the (dat) people (dat) me (gen) who/whom/which (nom) they-SEEK-ed me (acc)
Iz:65:10 Iz_65:10_1 Iz_65:10_2 Iz_65:10_3 Iz_65:10_4 Iz_65:10_5 Iz_65:10_6 Iz_65:10_7 Iz_65:10_8 Iz_65:10_9 Iz_65:10_10 Iz_65:10_11 Iz_65:10_12 Iz_65:10_13 Iz_65:10_14 Iz_65:10_15 Iz_65:10_16 Iz_65:10_17 Iz_65:10_18 Iz_65:10_19
Iz:65:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:11 ὑμεῖς δὲ οἱ ἐγκαταλιπόντες με καὶ ἐπιλανθανόμενοι τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου καὶ ἑτοιμάζοντες τῷ δαίμονι τράπεζαν καὶ πληροῦντες τῇ τύχῃ κέρασμα,
Iz:65:11 But ye are they that have left me, and forget my holy mountain, and prepare a table for the devil, and fill up the drink-offering to Fortune. (Isaiah 65:11 Brenton)
Iz:65:11 Lecz was, którzy porzucacie Pana, zapominacie o mojej świętej górze, nakrywacie stół na cześć Gada i napełniacie czarkę wina na cześć Meniego, (Iz 65:11 BT_4)
Iz:65:11 ὑμεῖς δὲ οἱ ἐγκαταλιπόντες με καὶ ἐπιλανθανόμενοι τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου καὶ ἑτοιμάζοντες τῷ δαίμονι τράπεζαν καὶ πληροῦντες τῇ τύχῃ κέρασμα,
Iz:65:11 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὁ ἡ τό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό δαίμων, -ονος, ὁ (cf. δαιμόνιον) τράπεζα, -ης, ἡ καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -)  
Iz:65:11 Ty zaś By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja I też, nawet, mianowicie By zaniedbywać Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie Do gotowy Demon Stołowy I też, nawet, mianowicie By napełniać pełność, spełniać By natykać się na
Iz:65:11 u(mei=s de\ oi( e)gkatalipo/ntes me kai\ e)pilanTano/menoi to\ o)/ros to\ a(/gio/n mou kai\ e(toima/DZontes tO=| dai/moni tra/peDZan kai\ plErou=ntes tE=| tu/CHE| ke/rasma,
Iz:65:11 hymeis de hoi enkatalipontes me kai epilanTanomenoi to oros to hagion mu kai hetoimaDZontes tO daimoni trapeDZan kai plEruntes tE tyCHE kerasma,
Iz:65:11 RP_NP x RA_NPM VB_AAPNPM RP_AS C V1_PMPNPM RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1A_ASN RP_GS C V1_PAPNPM RA_DSM N3N_DSM N1S_ASF C V4_PAPNPM RA_DSF N1_DSF N3M_ASN
Iz:65:11 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I and also, even, namely to neglect the mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely to ready the demon table and also, even, namely to fill fill, fulfill the to chance upon ć
Iz:65:11 you(pl) (nom) Yet the (nom) upon GIVE UP-ing (nom|voc) me (acc) and while being-NEGLECT-ed (nom|voc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and while READY-ing (nom|voc) the (dat) demon (dat) table (acc) and while FILL-ing (nom|voc) the (dat) he/she/it-should-CHANCE-UPON, you(sg)-should-be-CHANCE-ed-UPON  
Iz:65:11 Iz_65:11_1 Iz_65:11_2 Iz_65:11_3 Iz_65:11_4 Iz_65:11_5 Iz_65:11_6 Iz_65:11_7 Iz_65:11_8 Iz_65:11_9 Iz_65:11_10 Iz_65:11_11 Iz_65:11_12 Iz_65:11_13 Iz_65:11_14 Iz_65:11_15 Iz_65:11_16 Iz_65:11_17 Iz_65:11_18 Iz_65:11_19 Iz_65:11_20 Iz_65:11_21 Iz_65:11_22
Iz:65:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:12 ἐγὼ παραδώσω ὑμᾶς εἰς μάχαιραν, πάντες ἐν σφαγῇ πεσεῖσθε, ὅτι ἐκάλεσα ὑμᾶς καὶ οὐχ ὑπηκούσατε, ἐλάλησα καὶ παρηκούσατε καὶ ἐποιήσατε τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ καὶ ἃ οὐκ ἐβουλόμην ἐξελέξασθε.
Iz:65:12 I will deliver you up to the sword, ye shall all fall by slaughter: for I called you, and ye hearkened not; I spoke, and ye refused to hear; and ye did evil in my sight, and chose the things wherein I delighted not. (Isaiah 65:12 Brenton)
Iz:65:12 was przeznaczam pod miecz; wszyscy padniecie w rzezi, ponieważ wołałem, a nie odpowiedzieliście, przemawiałem, a nie słuchaliście. Dopuściliście się zła w moich oczach i wybraliście to, co Mi się nie podoba. (Iz 65:12 BT_4)
Iz:65:12 ἐγὼ παραδώσω ὑμᾶς εἰς μάχαιραν, πάντες ἐν σφαγῇ πεσεῖσθε, ὅτι ἐκάλεσα ὑμᾶς καὶ οὐχ ὑπηκούσατε, ἐλάλησα καὶ παρηκούσατε καὶ ἐποιήσατε τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ καὶ οὐκ ἐβουλόμην ἐξελέξασθε.
Iz:65:12 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν σφαγή, -ῆς, ἡ; σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὅτι καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί παρ·ακούω (παρ+ακου-, παρ+ακου·σ-, παρ+ακου·σ-, -, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-)
Iz:65:12 Ja By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty Do (+przyspieszenie) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ubój; by zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ponieważ/tamto By nazywać rozmowę Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym By mówić I też, nawet, mianowicie By ignorować (bądź nieposłusznym, podsłuchaj) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By wybierać
Iz:65:12 e)gO\ paradO/sO u(ma=s ei)s ma/CHairan, pa/ntes e)n sfagE=| pesei=sTe, o(/ti e)ka/lesa u(ma=s kai\ ou)CH u(pEkou/sate, e)la/lEsa kai\ parEkou/sate kai\ e)poiE/sate to\ ponEro\n e)nanti/on e)mou= kai\ a(/ ou)k e)boulo/mEn e)Xele/XasTe.
Iz:65:12 egO paradOsO hymas eis maCHairan, pantes en sfagE peseisTe, hoti ekalesa hymas kai uCH hypEkusate, elalEsa kai parEkusate kai epoiEsate to ponEron enantion emu kai ha uk ebulomEn eXeleXasTe.
Iz:65:12 RP_NS VF_FAI1S RP_AP P N1A_ASF A3_NPM P N1_DSF VF_FMI2P C VAI_AAI1S RP_AP C D VAI_AAI2P VAI_AAI1S C VAI_AAI2P C VAI_AAI2P RA_ASN A1A_ASN P RP_GS C RR_APN D V1I_IMI1S VAI_AMI2P
Iz:65:12 I to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you into (+acc) sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among slaughter; to slay butcher, kill, massacre, slaughter to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. because/that to call call you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey to speak and also, even, namely to ignore (disobey, overhear) and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I; my/mine and also, even, namely who/whom/which οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to select
Iz:65:12 I (nom) I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER you(pl) (acc) into (+acc) sacrificial knife (acc) all (nom|voc) in/among/by (+dat) slaughter (dat); he/she/it-should-be-SLAY-ed you(pl)-will-be-FALL-ed because/that I-CALL-ed you(pl) (acc) and not you(pl)-OBEY-ed I-SPEAK-ed and you(pl)-IGNORE-ed and you(pl)-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and who/whom/which (nom|acc) not I-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed you(pl)-were-SELECT-ed
Iz:65:12 Iz_65:12_1 Iz_65:12_2 Iz_65:12_3 Iz_65:12_4 Iz_65:12_5 Iz_65:12_6 Iz_65:12_7 Iz_65:12_8 Iz_65:12_9 Iz_65:12_10 Iz_65:12_11 Iz_65:12_12 Iz_65:12_13 Iz_65:12_14 Iz_65:12_15 Iz_65:12_16 Iz_65:12_17 Iz_65:12_18 Iz_65:12_19 Iz_65:12_20 Iz_65:12_21 Iz_65:12_22 Iz_65:12_23 Iz_65:12_24 Iz_65:12_25 Iz_65:12_26 Iz_65:12_27 Iz_65:12_28 Iz_65:12_29
Iz:65:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:13 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι φάγονται, ὑμεῖς δὲ πεινάσετε· ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι πίονται, ὑμεῖς δὲ διψήσετε· ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι εὐφρανθήσονται, ὑμεῖς δὲ αἰσχυνθήσεσθε·
Iz:65:13 Therefore thus saith the Lord, Behold, my servants shall eat, but ye shall hunger: behold, my servants shall drink, but ye shall thirst: behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed: (Isaiah 65:13 Brenton)
Iz:65:13 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto moi słudzy jeść będą, a wy będziecie łaknąć. Oto moi słudzy pić będą, a wy będziecie cierpieć pragnienie. Oto moi słudzy weselić się będą, a wy będziecie wstyd odczuwać. (Iz 65:13 BT_4)
Iz:65:13 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι φάγονται, ὑμεῖς δὲ πεινάσετε· ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι πίονται, ὑμεῖς δὲ διψήσετε· ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι εὐφρανθήσονται, ὑμεῖς δὲ αἰσχυνθήσεσθε·
Iz:65:13 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)
Iz:65:13 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ja By jeść Ty zaś By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ja By pić Ty zaś By pragnąć By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ja By celebrować/bądź wesoły Ty zaś By zawstydzać
Iz:65:13 *dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)idou\ oi( douleu/onte/s moi fa/gontai, u(mei=s de\ peina/sete· i)dou\ oi( douleu/onte/s moi pi/ontai, u(mei=s de\ diPSE/sete· i)dou\ oi( douleu/onte/s moi eu)franTE/sontai, u(mei=s de\ ai)sCHunTE/sesTe·
Iz:65:13 dia tuto tade legei kyrios idu hoi duleuontes moi fagontai, hymeis de peinasete· idu hoi duleuontes moi piontai, hymeis de diPSEsete· idu hoi duleuontes moi eufranTEsontai, hymeis de aisCHynTEsesTe·
Iz:65:13 P RD_NSN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RA_NPM V1_PAPNPM RP_DS VF_FMI3P RP_NP x VF_FAI2P I RA_NPM V1_PAPNPM RP_DS VF_FMI3P RP_NP x VF_FAI2P I RA_NPM V1_PAPNPM RP_DS VC_FPI3P RP_NP x VC_FPI2P
Iz:65:13 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to obey to be a slave, serve I to eat you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to obey to be a slave, serve I to drink you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to thirst to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to obey to be a slave, serve I to celebrate/be merry you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to put to shame
Iz:65:13 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) while OBEY-ing (nom|voc) me (dat) they-will-be-EAT-ed you(pl) (nom) Yet you(pl)-will-HUNGER be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) while OBEY-ing (nom|voc) me (dat) they-will-be-DRINK-ed you(pl) (nom) Yet you(pl)-will-THIRST be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) while OBEY-ing (nom|voc) me (dat) they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY you(pl) (nom) Yet you(pl)-will-be-PUT-ed-TO-SHAME
Iz:65:13 Iz_65:13_1 Iz_65:13_2 Iz_65:13_3 Iz_65:13_4 Iz_65:13_5 Iz_65:13_6 Iz_65:13_7 Iz_65:13_8 Iz_65:13_9 Iz_65:13_10 Iz_65:13_11 Iz_65:13_12 Iz_65:13_13 Iz_65:13_14 Iz_65:13_15 Iz_65:13_16 Iz_65:13_17 Iz_65:13_18 Iz_65:13_19 Iz_65:13_20 Iz_65:13_21 Iz_65:13_22 Iz_65:13_23 Iz_65:13_24 Iz_65:13_25 Iz_65:13_26 Iz_65:13_27 Iz_65:13_28 Iz_65:13_29
Iz:65:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:14 ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι ἀγαλλιάσονται ἐν εὐφροσύνῃ, ὑμεῖς δὲ κεκράξεσθε διὰ τὸν πόνον τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἀπὸ συντριβῆς πνεύματος ὀλολύξετε.
Iz:65:14 behold, my servants shall exult with joy, but ye shall cry for the sorrow of your heart, and shall howl for the vexation of your spirit. (Isaiah 65:14 Brenton)
Iz:65:14 Oto moi słudzy śpiewać będą z radości serdecznej, a wy jęczeć będziecie z bólu serdecznego i zawodzić będziecie zgnębieni na duchu. (Iz 65:14 BT_4)
Iz:65:14 ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι ἀγαλλιάσονται ἐν εὐφροσύνῃ, ὑμεῖς δὲ κεκράξεσθε διὰ τὸν πόνον τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἀπὸ συντριβῆς πνεύματος ὀλολύξετε.
Iz:65:14 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπό   πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -)
Iz:65:14 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ja By radować się (zadowolona, wielka radość) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość Ty zaś By krzyknąć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Praca Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By wyć wycie
Iz:65:14 i)dou\ oi( douleu/onte/s moi a)gallia/sontai e)n eu)frosu/nE|, u(mei=s de\ kekra/XesTe dia\ to\n po/non tE=s kardi/as u(mO=n kai\ a)po\ suntribE=s pneu/matos o)lolu/Xete.
Iz:65:14 idu hoi duleuontes moi agalliasontai en eufrosynE, hymeis de kekraXesTe dia ton ponon tEs kardias hymOn kai apo syntribEs pneumatos ololyXete.
Iz:65:14 I RA_NPM V1_PAPNPM RP_DS VF_FMI3P P N1_DSF RP_NP x VFX_FMI2P P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF RP_GP C P N1_GSF N3M_GSN VF_FMI2P
Iz:65:14 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to obey to be a slave, serve I to exult (glad, great joy) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to cry out because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the labor the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć spirit breath, spiritual utterance, wind to ululate howl
Iz:65:14 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) while OBEY-ing (nom|voc) me (dat) they-will-be-EXULT-ed in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) you(pl) (nom) Yet you(pl)-will-be-CRY-ed-OUT because of (+acc), through (+gen) the (acc) labor (acc) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) and away from (+gen)   spirit (gen) you(pl)-will-ULULATE
Iz:65:14 Iz_65:14_1 Iz_65:14_2 Iz_65:14_3 Iz_65:14_4 Iz_65:14_5 Iz_65:14_6 Iz_65:14_7 Iz_65:14_8 Iz_65:14_9 Iz_65:14_10 Iz_65:14_11 Iz_65:14_12 Iz_65:14_13 Iz_65:14_14 Iz_65:14_15 Iz_65:14_16 Iz_65:14_17 Iz_65:14_18 Iz_65:14_19 Iz_65:14_20 Iz_65:14_21
Iz:65:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:15 καταλείψετε γὰρ τὸ ὄνομα ὑμῶν εἰς πλησμονὴν τοῖς ἐκλεκτοῖς μου, ὑμᾶς δὲ ἀνελεῖ κύριος. τοῖς δὲ δουλεύουσιν αὐτῷ κληθήσεται ὄνομα καινόν,
Iz:65:15 For ye shall leave your name for a loathing to my chosen, and the Lord shall destroy you: but my servants shall be called by a new name, (Isaiah 65:15 Brenton)
Iz:65:15 Pozostawicie swe imię moim wybranym na przekleństwo: Tak niechaj cię zabije Pan Bóg! Sługom zaś moim nadadzą inne imię. (Iz 65:15 BT_4)
Iz:65:15 καταλείψετε γὰρ τὸ ὄνομα ὑμῶν εἰς πλησμονὴν τοῖς ἐκλεκτοῖς μου, ὑμᾶς δὲ ἀνελεῖ κύριος. τοῖς δὲ δουλεύουσιν αὐτῷ κληθήσεται ὄνομα καινόν,
Iz:65:15 κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] πλησμονή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δέ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὄνομα[τ], -ατος, τό καινός -ή -όν
Iz:65:15 By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Dla odtąd, jak Nazwisko {Imię} co do Ty Do (+przyspieszenie) Sytość Wybierany [zobacz eklektyczny] Ja Ty zaś By zabijać (zabijaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zaś By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Nowy
Iz:65:15 katalei/PSete ga\r to\ o)/noma u(mO=n ei)s plEsmonE\n toi=s e)klektoi=s mou, u(ma=s de\ a)nelei= ku/rios. toi=s de\ douleu/ousin au)tO=| klETE/setai o)/noma kaino/n,
Iz:65:15 kataleiPSete gar to onoma hymOn eis plEsmonEn tois eklektois mu, hymas de anelei kyrios. tois de duleuusin autO klETEsetai onoma kainon,
Iz:65:15 VF_FAI2P x RA_ASN N3M_ASN RP_GP P N1_ASF RA_DPM A1_DPM RP_GS RP_AP x VF2_FAI3S N2_NSM RA_DPM x V1_PAI3P RD_DSM VC_FPI3S N3M_ASN A1_ASN
Iz:65:15 to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up for since, as the name with regard to you into (+acc) satiety the selected [see eclectic] I you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to kill (slay) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to obey to be a slave, serve he/she/it/same to call call name with regard to new
Iz:65:15 you(pl)-will-LEAVE-BEHIND for the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(pl) (gen) into (+acc) satiety (acc) the (dat) selected ([Adj] dat) me (gen) you(pl) (acc) Yet he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Yet they-are-OBEY-ing, while OBEY-ing (dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-CALL-ed name (nom|acc|voc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:65:15 Iz_65:15_1 Iz_65:15_2 Iz_65:15_3 Iz_65:15_4 Iz_65:15_5 Iz_65:15_6 Iz_65:15_7 Iz_65:15_8 Iz_65:15_9 Iz_65:15_10 Iz_65:15_11 Iz_65:15_12 Iz_65:15_13 Iz_65:15_14 Iz_65:15_15 Iz_65:15_16 Iz_65:15_17 Iz_65:15_18 Iz_65:15_19 Iz_65:15_20 Iz_65:15_21
Iz:65:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:16 ὃ εὐλογηθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς· εὐλογήσουσιν γὰρ τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν, καὶ οἱ ὀμνύοντες ἐπὶ τῆς γῆς ὀμοῦνται τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν· ἐπιλήσονται γὰρ τὴν θλῖψιν αὐτῶν τὴν πρώτην, καὶ οὐκ ἀναβήσεται αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν. –
Iz:65:16 which shall be blessed on the earth; for they shall bless the true God: and they that swear upon the earth shall swear by the true God; for they shall forget the former affliction, it shall not come into their mind. (Isaiah 65:16 Brenton)
Iz:65:16 Kto w kraju zechce cię pobłogosławić, wypowie swe błogosławieństwo przez Boga prawdy. Kto w kraju będzie przysięgał, przysięgać będzie na Boga wiernego; bo dawne udręki pójdą w zapomnienie i będą zakryte przed mymi oczami. (Iz 65:16 BT_4)
Iz:65:16 εὐλογηθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς· εὐλογήσουσιν γὰρ τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν, καὶ οἱ ὀμνύοντες ἐπὶ τῆς γῆς ὀμοῦνται τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν· ἐπιλήσονται γὰρ τὴν θλῖψιν αὐτῶν τὴν πρώτην, καὶ οὐκ ἀναβήσεται αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν.
Iz:65:16 ὅς ἥ ὅ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) γάρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·ληθινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·ληθινός -ή -όν ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ  
Iz:65:16 Kto/, który/, który By błogosławić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By błogosławić Dla odtąd, jak Bóg  Prawdziwy I też, nawet, mianowicie By przysięgać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Bóg  Prawdziwy By zaniedbywać Dla odtąd, jak Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność On/ona/to/to samo Po pierwsze I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By podnosić On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)  
Iz:65:16 o(\ eu)logETE/setai e)pi\ tE=s gE=s· eu)logE/sousin ga\r to\n Teo\n to\n a)lETino/n, kai\ oi( o)mnu/ontes e)pi\ tE=s gE=s o)mou=ntai to\n Teo\n to\n a)lETino/n· e)pilE/sontai ga\r tE\n Tli=PSin au)tO=n tE\n prO/tEn, kai\ ou)k a)nabE/setai au)tO=n e)pi\ tE\n kardi/an.
Iz:65:16 ho eulogETEsetai epi tEs gEs· eulogEsusin gar ton Teon ton alETinon, kai hoi omnyontes epi tEs gEs omuntai ton Teon ton alETinon· epilEsontai gar tEn TliPSin autOn tEn prOtEn, kai uk anabEsetai autOn epi tEn kardian.
Iz:65:16 RR_NSM VC_FPI3S P RA_GSF N1_GSF VF_FAI3P x RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1_ASM C RA_NPM VA_PAPNPM P RA_GSF N1_GSF VF2_FMI3P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1_ASM VF_FMI3P x RA_ASF N3I_ASF RD_GPM RA_ASF A1_ASFS C D VF_FMI3S RD_GPM P RA_ASF N1A_ASF
Iz:65:16 who/whom/which to bless upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to bless for since, as the god [see theology] the true and also, even, namely the to swear upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land ć the god [see theology] the true to neglect for since, as the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty he/she/it/same the first and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ascend he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)  
Iz:65:16 who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-be-BLESS-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) for the (acc) god (acc) the (acc) true ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) while SWEAR-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)   the (acc) god (acc) the (acc) true ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-be-NEGLECT-ed for the (acc) squeezing (acc) them/same (gen) the (acc) first (acc) and not he/she/it-will-be-ASCEND-ed them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc)  
Iz:65:16 Iz_65:16_1 Iz_65:16_2 Iz_65:16_3 Iz_65:16_4 Iz_65:16_5 Iz_65:16_6 Iz_65:16_7 Iz_65:16_8 Iz_65:16_9 Iz_65:16_10 Iz_65:16_11 Iz_65:16_12 Iz_65:16_13 Iz_65:16_14 Iz_65:16_15 Iz_65:16_16 Iz_65:16_17 Iz_65:16_18 Iz_65:16_19 Iz_65:16_20 Iz_65:16_21 Iz_65:16_22 Iz_65:16_23 Iz_65:16_24 Iz_65:16_25 Iz_65:16_26 Iz_65:16_27 Iz_65:16_28 Iz_65:16_29 Iz_65:16_30 Iz_65:16_31 Iz_65:16_32 Iz_65:16_33 Iz_65:16_34 Iz_65:16_35 Iz_65:16_36 Iz_65:16_37
Iz:65:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:17 ἔσται γὰρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή, καὶ οὐ μὴ μνησθῶσιν τῶν προτέρων, οὐδ’ οὐ μὴ ἐπέλθῃ αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν,
Iz:65:17 For there shall be a new heaven and a new earth: and they shall not at all remember the former, neither shall they at all come into their mind. (Isaiah 65:17 Brenton)
Iz:65:17 Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. (Iz 65:17 BT_4)
Iz:65:17 ἔσται γὰρ οὐρανὸς καινὸς καὶ γῆ καινή, καὶ οὐ μὴ μνησθῶσιν τῶν προτέρων, οὐδ’ οὐ μὴ ἐπέλθῃ αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν,
Iz:65:17 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καινός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) οὐδέ (οὐ δέ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Iz:65:17 By być Dla odtąd, jak Nieba/niebo Nowy I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Nowy I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Wcześniej ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ??? Przed przydechem mocnym Nie Do zbliżanie siebie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Iz:65:17 e)/stai ga\r o( ou)rano\s kaino\s kai\ E( gE= kainE/, kai\ ou) mE\ mnEsTO=sin tO=n prote/rOn, ou)d’ ou) mE\ e)pe/lTE| au)tO=n e)pi\ tE\n kardi/an,
Iz:65:17 estai gar ho uranos kainos kai hE gE kainE, kai u mE mnEsTOsin tOn proterOn, ud’ u mE epelTE autOn epi tEn kardian,
Iz:65:17 VF_FMI3S x RA_NSM N2_NSM A1_NSM C RA_NSF N1_NSF A1_NSF C D D VS_APS3P RA_GPM A1A_GPM C D D VB_AAS3S RD_GPM P RA_ASF N1A_ASF
Iz:65:17 to be for since, as the sky/heaven new and also, even, namely the earth/land new and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of the earlier οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) οὐχ before rough breathing not to oncoming he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Iz:65:17 he/she/it-will-be for the (nom) sky/heaven (nom) new ([Adj] nom) and the (nom) earth/land (nom|voc) new ([Adj] nom|voc) and not not they-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) earlier ([Adj] gen) neither/nor not not he/she/it-should-ONCOMING them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc)
Iz:65:17 Iz_65:17_1 Iz_65:17_2 Iz_65:17_3 Iz_65:17_4 Iz_65:17_5 Iz_65:17_6 Iz_65:17_7 Iz_65:17_8 Iz_65:17_9 Iz_65:17_10 Iz_65:17_11 Iz_65:17_12 Iz_65:17_13 Iz_65:17_14 Iz_65:17_15 Iz_65:17_16 Iz_65:17_17 Iz_65:17_18 Iz_65:17_19 Iz_65:17_20 Iz_65:17_21 Iz_65:17_22 Iz_65:17_23
Iz:65:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:18 ἀλλ’ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα εὑρήσουσιν ἐν αὐτῇ· ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ Ιερουσαλημ ἀγαλλίαμα καὶ τὸν λαόν μου εὐφροσύνην.
Iz:65:18 But they shall find in her joy and exultation; for, behold, I make Jerusalem a rejoicing, and my people a joy. (Isaiah 65:18 Brenton)
Iz:65:18 Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość. (Iz 65:18 BT_4)
Iz:65:18 ἀλλ’ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα εὑρήσουσιν ἐν αὐτῇ· ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ Ιερουσαλημ ἀγαλλίαμα καὶ τὸν λαόν μου εὐφροσύνην.
Iz:65:18 ἀλλά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:65:18 Ale Wesołość I też, nawet, mianowicie exhultation By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By czynić/rób Jerozolima [miasto z] exhultation I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja Wesołość
Iz:65:18 a)ll’ eu)frosu/nEn kai\ a)galli/ama eu(rE/sousin e)n au)tE=|· o(/ti i)dou\ e)gO\ poiO= *ierousalEm a)galli/ama kai\ to\n lao/n mou eu)frosu/nEn.
Iz:65:18 all’ eufrosynEn kai agalliama heurEsusin en autE· hoti idu egO poiO ierusalEm agalliama kai ton laon mu eufrosynEn.
Iz:65:18 C N1_ASF C N3M_ASN VF_FAI3P P RD_DSF C I RP_NS V2_PAI1S N_ASF N3M_ASN C RA_ASM N2_ASM RP_GS N1_ASF
Iz:65:18 but cheerfulness and also, even, namely exhultation to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to do/make Jerusalem [city of] exhultation and also, even, namely the people I cheerfulness
Iz:65:18 but cheerfulness (acc) and exhultation (nom|acc|voc) they-will-FIND, going-to-FIND (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) because/that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing Jerusalem (indecl) exhultation (nom|acc|voc) and the (acc) people (acc) me (gen) cheerfulness (acc)
Iz:65:18 Iz_65:18_1 Iz_65:18_2 Iz_65:18_3 Iz_65:18_4 Iz_65:18_5 Iz_65:18_6 Iz_65:18_7 Iz_65:18_8 Iz_65:18_9 Iz_65:18_10 Iz_65:18_11 Iz_65:18_12 Iz_65:18_13 Iz_65:18_14 Iz_65:18_15 Iz_65:18_16 Iz_65:18_17 Iz_65:18_18
Iz:65:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:19 καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ λαῷ μου, καὶ οὐκέτι μὴ ἀκουσθῇ ἐν αὐτῇ φωνὴ κλαυθμοῦ οὐδὲ φωνὴ κραυγῆς.
Iz:65:19 And I will rejoice in Jerusalem, and will be glad in my people: and there shall no more be heard in her the voice of weeping, or the voice of crying. (Isaiah 65:19 Brenton)
Iz:65:19 Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania. (Iz 65:19 BT_4)
Iz:65:19 καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ λαῷ μου, καὶ οὐκέτι μὴ ἀκουσθῇ ἐν αὐτῇ φωνὴ κλαυθμοῦ οὐδὲ φωνὴ κραυγῆς.
Iz:65:19 καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό φωνή, -ῆς, ἡ κλαυθμός, -οῦ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) φωνή, -ῆς, ἡ κραυγή, -ῆς, ἡ
Iz:65:19 I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Już nie Nie By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dźwięku/głos płacze Płacz ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dźwięku/głos płacze Płacz krzyk (????????)
Iz:65:19 kai\ a)gallia/somai e)pi\ *ierousalEm kai\ eu)franTE/somai e)pi\ tO=| laO=| mou, kai\ ou)ke/ti mE\ a)kousTE=| e)n au)tE=| fOnE\ klauTmou= ou)de\ fOnE\ kraugE=s.
Iz:65:19 kai agalliasomai epi ierusalEm kai eufranTEsomai epi tO laO mu, kai uketi mE akusTE en autE fOnE klauTmu ude fOnE kraugEs.
Iz:65:19 C VF_FMI1S P N_ASF C VC_FPI1S P RA_DSM N2_DSM RP_GS C D D VC_APS3S P RD_DSF N1_NSF N2_GSM C N1_NSF N1_GSF
Iz:65:19 and also, even, namely to exult (glad, great joy) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I and also, even, namely no longer not to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same sound/voice cries crying οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) sound/voice cries cry shout (κραυγάζω)
Iz:65:19 and I-will-be-EXULT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and I-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) people (dat) me (gen) and no longer not he/she/it-should-be-HEAR-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) sound/voice (nom|voc) crying (gen) neither/nor sound/voice (nom|voc) cry (gen)
Iz:65:19 Iz_65:19_1 Iz_65:19_2 Iz_65:19_3 Iz_65:19_4 Iz_65:19_5 Iz_65:19_6 Iz_65:19_7 Iz_65:19_8 Iz_65:19_9 Iz_65:19_10 Iz_65:19_11 Iz_65:19_12 Iz_65:19_13 Iz_65:19_14 Iz_65:19_15 Iz_65:19_16 Iz_65:19_17 Iz_65:19_18 Iz_65:19_19 Iz_65:19_20 Iz_65:19_21
Iz:65:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:20 καὶ οὐ μὴ γένηται ἐκεῖ ἄωρος καὶ πρεσβύτης, ὃς οὐκ ἐμπλήσει τὸν χρόνον αὐτοῦ· ἔσται γὰρ ὁ νέος ἑκατὸν ἐτῶν, ὁ δὲ ἀποθνῄσκων ἁμαρτωλὸς ἑκατὸν ἐτῶν καὶ ἐπικατάρατος ἔσται.
Iz:65:20 Neither shall there be there any more a child that dies untimely, or an old man who shall not complete his time: for the youth shall be a hundred years old, and the sinner who dies at a hundred years shall also be accursed: (Isaiah 65:20 Brenton)
Iz:65:20 Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. (Iz 65:20 BT_4)
Iz:65:20 καὶ οὐ μὴ γένηται ἐκεῖ ἄωρος καὶ πρεσβύτης, ὃς οὐκ ἐμπλήσει τὸν χρόνον αὐτοῦ· ἔσται γὰρ νέος ἑκατὸν ἐτῶν, δὲ ἀποθνῄσκων ἁμαρτωλὸς ἑκατὸν ἐτῶν καὶ ἐπικατάρατος ἔσται.
Iz:65:20 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ   καί πρεσβύτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό νέος -α -ον ἑκατόν ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δέ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἁ·μαρτωλός -όν ἑκατόν ἔτο·ς, -ους, τό καί ἐπι·κατ·άρατος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:65:20 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam I też, nawet, mianowicie Stary/postarzał człowiek Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). On/ona/to/to samo By być Dla odtąd, jak Nowe/młode Sto Rok zaś By umierać Grzeszny Sto Rok I też, nawet, mianowicie Przeklęty By być
Iz:65:20 kai\ ou) mE\ ge/nEtai e)kei= a)/Oros kai\ presbu/tEs, o(\s ou)k e)mplE/sei to\n CHro/non au)tou=· e)/stai ga\r o( ne/os e(kato\n e)tO=n, o( de\ a)poTnE/|skOn a(martOlo\s e(kato\n e)tO=n kai\ e)pikata/ratos e)/stai.
Iz:65:20 kai u mE genEtai ekei aOros kai presbytEs, hos uk emplEsei ton CHronon autu· estai gar ho neos hekaton etOn, ho de apoTnEskOn hamartOlos hekaton etOn kai epikataratos estai.
Iz:65:20 C D D VB_AMS3S D A1B_NSM C N1M_NSM RR_NSM D VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM VF_FMI3S x RA_NSM A1A_NSM M N3E_GPN RA_NSM x V1_PAPNSM A1B_NSM M N3E_GPN C A1B_NSM VF_FMI3S
Iz:65:20 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to become become, happen there ć and also, even, namely old/aged man who/whom/which οὐχ before rough breathing to satisfy fill up the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). he/she/it/same to be for since, as the new/young hundred year the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to die sinful hundred year and also, even, namely cursed to be
Iz:65:20 and not not he/she/it-should-be-BECOME-ed there   and old/aged man (nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-SATISFY, you(sg)-will-be-SATISFY-ed (classical) the (acc) time (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be for the (nom) new/young ([Adj] nom) hundred years (gen) the (nom) Yet while DIE-ing (nom) sinful ([Adj] nom) hundred years (gen) and cursed ([Adj] nom) he/she/it-will-be
Iz:65:20 Iz_65:20_1 Iz_65:20_2 Iz_65:20_3 Iz_65:20_4 Iz_65:20_5 Iz_65:20_6 Iz_65:20_7 Iz_65:20_8 Iz_65:20_9 Iz_65:20_10 Iz_65:20_11 Iz_65:20_12 Iz_65:20_13 Iz_65:20_14 Iz_65:20_15 Iz_65:20_16 Iz_65:20_17 Iz_65:20_18 Iz_65:20_19 Iz_65:20_20 Iz_65:20_21 Iz_65:20_22 Iz_65:20_23 Iz_65:20_24 Iz_65:20_25 Iz_65:20_26 Iz_65:20_27 Iz_65:20_28 Iz_65:20_29
Iz:65:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:21 καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ αὐτοὶ ἐνοικήσουσιν, καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ αὐτοὶ φάγονται τὰ γενήματα αὐτῶν·
Iz:65:21 and they shall build houses, and themselves shall dwell in them; and they shall plant vineyards, and themselves shall eat the fruit thereof. (Isaiah 65:21 Brenton)
Iz:65:21 Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. (Iz 65:21 BT_4)
Iz:65:21 καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ αὐτοὶ ἐνοικήσουσιν, καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ αὐτοὶ φάγονται τὰ γενήματα αὐτῶν·
Iz:65:21 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) καί   ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:65:21 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mieszkać w I też, nawet, mianowicie Winnica I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By jeść Owocu owoc z On/ona/to/to samo
Iz:65:21 kai\ oi)kodomE/sousin oi)ki/as kai\ au)toi\ e)noikE/sousin, kai\ katafuteu/sousin a)mpelO=nas kai\ au)toi\ fa/gontai ta\ genE/mata au)tO=n·
Iz:65:21 kai oikodomEsusin oikias kai autoi enoikEsusin, kai katafyteususin ampelOnas kai autoi fagontai ta genEmata autOn·
Iz:65:21 C VF_FAI3P N1A_APF C RD_NPM VF_FAI3P C VF_FAI3P N3W_APM C RD_NPM VF_FMI3P RA_APN N3M_APN RD_GPM
Iz:65:21 and also, even, namely to build/edify house and also, even, namely he/she/it/same to dwell in and also, even, namely ć vineyard and also, even, namely he/she/it/same to eat the fruit fruit of he/she/it/same
Iz:65:21 and they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) house (gen), houses (acc) and they/same (nom) they-will-DWELL-IN, going-to-DWELL (fut ptcp) (dat) and   vineyards (acc) and they/same (nom) they-will-be-EAT-ed the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) them/same (gen)
Iz:65:21 Iz_65:21_1 Iz_65:21_2 Iz_65:21_3 Iz_65:21_4 Iz_65:21_5 Iz_65:21_6 Iz_65:21_7 Iz_65:21_8 Iz_65:21_9 Iz_65:21_10 Iz_65:21_11 Iz_65:21_12 Iz_65:21_13 Iz_65:21_14 Iz_65:21_15
Iz:65:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:22 καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσουσιν καὶ ἄλλοι ἐνοικήσουσιν, καὶ οὐ μὴ φυτεύσουσιν καὶ ἄλλοι φάγονται· κατὰ γὰρ τὰς ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἔσονται αἱ ἡμέραι τοῦ λαοῦ μου, τὰ ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν παλαιώσουσιν.
Iz:65:22 They shall by no means build, and others inhabit; and they shall by no means plant, and others eat: for as the days of the tree of life shall be the days of my people, they shall long enjoy the fruits of their labours. (Isaiah 65:22 Brenton)
Iz:65:22 Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił. Bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu; i moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce. (Iz 65:22 BT_4)
Iz:65:22 καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσουσιν καὶ ἄλλοι ἐνοικήσουσιν, καὶ οὐ μὴ φυτεύσουσιν καὶ ἄλλοι φάγονται· κατὰ γὰρ τὰς ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἔσονται αἱ ἡμέραι τοῦ λαοῦ μου, τὰ ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν παλαιώσουσιν.
Iz:65:22 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) καί ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κατά γάρ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-)
Iz:65:22 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Inny By mieszkać w I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do ??? I też, nawet, mianowicie Inny By jeść W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Dzień Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By być Dzień Ludzie Ja Praca Praca On/ona/to/to samo By robić stary
Iz:65:22 kai\ ou) mE\ oi)kodomE/sousin kai\ a)/lloi e)noikE/sousin, kai\ ou) mE\ futeu/sousin kai\ a)/lloi fa/gontai· kata\ ga\r ta\s E(me/ras tou= Xu/lou tE=s DZOE=s e)/sontai ai( E(me/rai tou= laou= mou, ta\ e)/rga tO=n po/nOn au)tO=n palaiO/sousin.
Iz:65:22 kai u mE oikodomEsusin kai alloi enoikEsusin, kai u mE fyteususin kai alloi fagontai· kata gar tas hEmeras tu Xylu tEs DZOEs esontai hai hEmerai tu lau mu, ta erga tOn ponOn autOn palaiOsusin.
Iz:65:22 C D D VF_FAI3P C RD_NPM VF_FAI3P C D D VF_FAI3P C RD_NPM VF_FMI3P P x RA_APF N1A_APF RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N1_GSF VF_FMI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_APN N2N_APN RA_GPM N2_GPM RD_GPM VF_FAI3P
Iz:65:22 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to build/edify and also, even, namely other to dwell in and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ??? and also, even, namely other to eat down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing for since, as the day the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the life being, living, spirit; alive to be the day the people I the work the labor he/she/it/same to make old
Iz:65:22 and not not they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) and other (nom) they-will-DWELL-IN, going-to-DWELL (fut ptcp) (dat) and not not they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) and other (nom) they-will-be-EAT-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) for the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) tree/wooden thing (gen) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) they-will-be the (nom) days (nom|voc) the (gen) people (gen) me (gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) labors (gen) them/same (gen) they-will-MAKE-OLD, going-to-MAKE (fut ptcp) (dat)
Iz:65:22 Iz_65:22_1 Iz_65:22_2 Iz_65:22_3 Iz_65:22_4 Iz_65:22_5 Iz_65:22_6 Iz_65:22_7 Iz_65:22_8 Iz_65:22_9 Iz_65:22_10 Iz_65:22_11 Iz_65:22_12 Iz_65:22_13 Iz_65:22_14 Iz_65:22_15 Iz_65:22_16 Iz_65:22_17 Iz_65:22_18 Iz_65:22_19 Iz_65:22_20 Iz_65:22_21 Iz_65:22_22 Iz_65:22_23 Iz_65:22_24 Iz_65:22_25 Iz_65:22_26 Iz_65:22_27 Iz_65:22_28 Iz_65:22_29 Iz_65:22_30 Iz_65:22_31 Iz_65:22_32 Iz_65:22_33 Iz_65:22_34
Iz:65:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:23 οἱ δὲ ἐκλεκτοί μου οὐ κοπιάσουσιν εἰς κενὸν οὐδὲ τεκνοποιήσουσιν εἰς κατάραν, ὅτι σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ θεοῦ ἐστιν, καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν μετ’ αὐτῶν ἔσονται.
Iz:65:23 My chosen shall not toil in vain, neither shall they beget children to be cursed; for they are a seed blessed of God, and their offspring with them. (Isaiah 65:23 Brenton)
Iz:65:23 Nie będą się trudzić na próżno ani płodzić dzieci na zgubę, bo plemieniem błogosławionych przez Pana są oni sami, i potomkowie ich wraz z nimi. (Iz 65:23 BT_4)
Iz:65:23 οἱ δὲ ἐκλεκτοί μου οὐ κοπιάσουσιν εἰς κενὸν οὐδὲ τεκνοποιήσουσιν εἰς κατάραν, ὅτι σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ θεοῦ ἐστιν, καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν μετ’ αὐτῶν ἔσονται.
Iz:65:23 ὁ ἡ τό δέ ἐκ·λεκτός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) εἰς[1] κενός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ)   εἰς[1] κατ·άρα, -ας, ἡ ὅτι σπέρμα[τ], -ατος, τό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὑπό θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:65:23 zaś Wybierany [zobacz eklektyczny] Ja ??? Przed przydechem mocnym By trudzić się Do (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do (+przyspieszenie) Klnij Ponieważ/tamto Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) By błogosławić Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  By być I też, nawet, mianowicie Wnuki On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być
Iz:65:23 oi( de\ e)klektoi/ mou ou) kopia/sousin ei)s keno\n ou)de\ teknopoiE/sousin ei)s kata/ran, o(/ti spe/rma Eu)logEme/non u(po\ Teou= e)stin, kai\ ta\ e)/kgona au)tO=n met’ au)tO=n e)/sontai.
Iz:65:23 hoi de eklektoi mu u kopiasusin eis kenon ude teknopoiEsusin eis kataran, hoti sperma EulogEmenon hypo Teu estin, kai ta ekgona autOn met’ autOn esontai.
Iz:65:23 RA_NPM x A1_NPM RP_GS D VF_FAI3P P A1_ASM C VF_FAI3P P N1A_ASF C N3M_NSN VM_XPPNSN P N2_GSM V9_PAI3S C RA_NPN A1B_NPN RD_GPM P RD_GPM VF_FMI3P
Iz:65:23 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] selected [see eclectic] I οὐχ before rough breathing to toil into (+acc) empty/devoid οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć into (+acc) curse because/that seed sperm, seed, germ (sprout, bud) to bless under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing god [see theology] to be and also, even, namely the grandchildren he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to be
Iz:65:23 the (nom) Yet selected ([Adj] nom|voc) me (gen) not they-will-TOIL, going-to-TOIL (fut ptcp) (dat) into (+acc) empty/devoid ([Adj] acc, nom|acc|voc) neither/nor   into (+acc) curse (acc) because/that seed (nom|acc|voc) having-been-BLESS-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) god (gen) he/she/it-is and the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) they-will-be
Iz:65:23 Iz_65:23_1 Iz_65:23_2 Iz_65:23_3 Iz_65:23_4 Iz_65:23_5 Iz_65:23_6 Iz_65:23_7 Iz_65:23_8 Iz_65:23_9 Iz_65:23_10 Iz_65:23_11 Iz_65:23_12 Iz_65:23_13 Iz_65:23_14 Iz_65:23_15 Iz_65:23_16 Iz_65:23_17 Iz_65:23_18 Iz_65:23_19 Iz_65:23_20 Iz_65:23_21 Iz_65:23_22 Iz_65:23_23 Iz_65:23_24 Iz_65:23_25
Iz:65:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:24 καὶ ἔσται πρὶν κεκράξαι αὐτοὺς ἐγὼ ἐπακούσομαι αὐτῶν, ἔτι λαλούντων αὐτῶν ἐρῶ Τί ἐστιν;
Iz:65:24 And it shall come to pass, that before they call, I will hearken to them; while they are yet speaking, I will say, What is it? (Isaiah 65:24 Brenton)
Iz:65:24 I będzie tak, iż zanim zawołają, Ja im odpowiem; oni jeszcze mówić będą, a Ja już wysłucham. (Iz 65:24 BT_4)
Iz:65:24 καὶ ἔσται πρὶν κεκράξαι αὐτοὺς ἐγὼ ἐπακούσομαι αὐτῶν, ἔτι λαλούντων αὐτῶν ἐρῶ Τί ἐστιν;
Iz:65:24 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρίν κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:65:24 I też, nawet, mianowicie By być Wcześniejszy By krzyknąć On/ona/to/to samo Ja By słyszeć On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze By mówić On/ona/to/to samo By kochać; by mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być
Iz:65:24 kai\ e)/stai pri\n kekra/Xai au)tou\s e)gO\ e)pakou/somai au)tO=n, e)/ti lalou/ntOn au)tO=n e)rO= *ti/ e)stin;
Iz:65:24 kai estai prin kekraXai autus egO epakusomai autOn, eti laluntOn autOn erO ti estin;
Iz:65:24 C VF_FMI3S D VAI_AAN RD_APM RP_NS VF_FMI1S RD_GPM D V2_PAPGPM RD_GPM VF2_FAI1S RI_NSN V9_PAI3S
Iz:65:24 and also, even, namely to be prior to cry out he/she/it/same I to hear he/she/it/same yet/still to speak he/she/it/same to love; to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be
Iz:65:24 and he/she/it-will-be prior to-CRY-OUT, be-you(sg)-CRY-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-CRY-OUT (opt) them/same (acc) I (nom) I-will-be-HEAR-ed them/same (gen) yet/still let-them-be-SPEAK-ing! (classical), while SPEAK-ing (gen) them/same (gen) I-am-LOVE-ing, be-you(sg)-being-LOVE-ed!, I-should-be-LOVE-ing; I-will-SAY/TELL who/what/why (nom|acc) he/she/it-is
Iz:65:24 Iz_65:24_1 Iz_65:24_2 Iz_65:24_3 Iz_65:24_4 Iz_65:24_5 Iz_65:24_6 Iz_65:24_7 Iz_65:24_8 Iz_65:24_9 Iz_65:24_10 Iz_65:24_11 Iz_65:24_12 Iz_65:24_13 Iz_65:24_14
Iz:65:24 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:65:25 τότε λύκοι καὶ ἄρνες βοσκηθήσονται ἅμα, καὶ λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα, ὄφις δὲ γῆν ὡς ἄρτον· οὐκ ἀδικήσουσιν οὐδὲ μὴ λυμανοῦνται ἐπὶ τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ μου, λέγει κύριος.
Iz:65:25 Then wolves and lambs shall feed together, and the lion shall eat chaff like the ox, and the serpent earth as bread. They shall not injure nor destroy in my holy mountain, saith the Lord. (Isaiah 65:25 Brenton)
Iz:65:25 Wilk i baranek paść się będą razem; lew też będzie jadał słomę jak wół; a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać na całej świętej mej górze» - mówi Pan. (Iz 65:25 BT_4)
Iz:65:25 τότε λύκοι καὶ ἄρνες βοσκηθήσονται ἅμα, καὶ λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα, ὄφις δὲ γῆν ὡς ἄρτον· οὐκ ἀδικήσουσιν οὐδὲ μὴ λυμανοῦνται ἐπὶ τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ μου, λέγει κύριος.
Iz:65:25 τότε λύκος, -ου, ὁ καί ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ἅμα καί λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ὡς βοῦς, βοός, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄχυρον, -ου, τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὡς ἄρτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) μή λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:65:25 Wtedy Wilk I też, nawet, mianowicie Jagnię By paść się W tym samym czasie I też, nawet, mianowicie Lew Jak/jak Wół By jeść Plewy Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka zaś Ziemi/ziemia Jak/jak Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ??? Przed przydechem mocnym Do szkody/popełniaj wykroczenie do ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By ranić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:65:25 to/te lu/koi kai\ a)/rnes boskETE/sontai a(/ma, kai\ le/On O(s bou=s fa/getai a)/CHura, o)/fis de\ gE=n O(s a)/rton· ou)k a)dikE/sousin ou)de\ mE\ lumanou=ntai e)pi\ tO=| o)/rei tO=| a(gi/O| mou, le/gei ku/rios.
Iz:65:25 tote lykoi kai arnes boskETEsontai hama, kai leOn hOs bus fagetai aCHyra, ofis de gEn hOs arton· uk adikEsusin ude mE lymanuntai epi tO orei tO hagiO mu, legei kyrios.
Iz:65:25 D N2_NPM C N3_NPM VC_FPI3P D C N3W_NSM D N3_NSM VF_FMI3S N2N_APN N3I_NSM x N1_ASF D N2_ASM D VF_FAI3P C D VF2_FMI3P P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1A_DSN RP_GS V1_PAI3S N2_NSM
Iz:65:25 then wolf and also, even, namely lamb to graze at the same time and also, even, namely lion as/like ox to eat chaff serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land as/like bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐχ before rough breathing to harm/do wrong to οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to injure upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:65:25 then wolves (nom|voc) and lambs (nom|voc) they-will-be-GRAZE-ed at the same time and lion (nom) as/like ox (nom) he/she/it-will-be-EAT-ed chaffs (nom|acc|voc) serpent (nom) Yet earth/land (acc) as/like bread (acc) not they-will-WRONG, going-to-WRONG (fut ptcp) (dat) neither/nor not they-will-be-INJURE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) mount (dat) the (dat) holy ([Adj] dat) me (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Iz:65:25 Iz_65:25_1 Iz_65:25_2 Iz_65:25_3 Iz_65:25_4 Iz_65:25_5 Iz_65:25_6 Iz_65:25_7 Iz_65:25_8 Iz_65:25_9 Iz_65:25_10 Iz_65:25_11 Iz_65:25_12 Iz_65:25_13 Iz_65:25_14 Iz_65:25_15 Iz_65:25_16 Iz_65:25_17 Iz_65:25_18 Iz_65:25_19 Iz_65:25_20 Iz_65:25_21 Iz_65:25_22 Iz_65:25_23 Iz_65:25_24 Iz_65:25_25 Iz_65:25_26 Iz_65:25_27 Iz_65:25_28 Iz_65:25_29 Iz_65:25_30
Iz:65:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x