Iz:8:1 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Λαβὲ σεαυτῷ τόμον καινοῦ μεγάλου καὶ γράψον εἰς αὐτὸν γραφίδι ἀνθρώπου Τοῦ ὀξέως προνομὴν ποιῆσαι σκύλων· πάρεστιν γάρ.
Iz:8:1 And the Lord said to me, Take to thyself a volume of a great new book, and write in it with a man's pen concerning the making a rapid plunder of spoils; for it is near at hand. (Isaiah 8:1 Brenton)
Iz:8:1 Pan powiedział do mnie: «Weź sobie wielką tabliczkę i napisz na niej zwykłymi literami: Maher-Szalal-Chasz-Baz. (Iz 8:1 BT_4)
Iz:8:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρός με Λαβὲ σεαυτῷ τόμον καινοῦ μεγάλου καὶ γράψον εἰς αὐτὸν γραφίδι ἀνθρώπου Τοῦ ὀξέως προνομὴν ποιῆσαι σκύλων· πάρεστιν γάρ.
Iz:8:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ τομός -ή -όν [LXX] καινός -ή -όν μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό   ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὀξέως [LXX]; ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σκῦλον, -ου, τό πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ
Iz:8:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie Ostre ostrze {krawędź}, [plasterek {wycinek}, cięty] Nowy Wielki I też, nawet, mianowicie By pisać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Ludzki ???; szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, By czynić/rób Łup By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Dla odtąd, jak
Iz:8:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *labe\ seautO=| to/mon kainou= mega/lou kai\ gra/PSon ei)s au)to\n grafi/di a)nTrO/pou *tou= o)Xe/Os pronomE\n poiE=sai sku/lOn· pa/restin ga/r.
Iz:8:1 kai eipen kyrios pros me labe seautO tomon kainu megalu kai graPSon eis auton grafidi anTrOpu tu oXeOs pronomEn poiEsai skylOn· parestin gar.
Iz:8:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS VV_AAD2S RD_DSM N2_ASM A1_GSM A1_GSM C VA_AAD2S P RD_ASM N3D_DSF N2_GSM RA_GSM D N1_ASF VA_AAN N2N_GPN V9_PAI3S x
Iz:8:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself sharp edge, [slice, cut] new great and also, even, namely to write into (+acc) he/she/it/same ć human the ???; swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, ć to do/make spoil to be present/here to be present, to have come for since, as
Iz:8:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) sharp ([Adj] acc, nom|acc|voc) new ([Adj] gen) great ([Adj] gen) and do-WRITE-you(sg)!, going-to-WRITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) into (+acc) him/it/same (acc)   human (gen) the (gen) ???; swift ([Adj] gen)   to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) spoils (gen) he/she/it-is-BE-ing-PRESENT/HERE for
Iz:8:1 Iz_8:1_1 Iz_8:1_2 Iz_8:1_3 Iz_8:1_4 Iz_8:1_5 Iz_8:1_6 Iz_8:1_7 Iz_8:1_8 Iz_8:1_9 Iz_8:1_10 Iz_8:1_11 Iz_8:1_12 Iz_8:1_13 Iz_8:1_14 Iz_8:1_15 Iz_8:1_16 Iz_8:1_17 Iz_8:1_18 Iz_8:1_19 Iz_8:1_20 Iz_8:1_21 Iz_8:1_22 Iz_8:1_23
Iz:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:2 καὶ μάρτυράς μοι ποίησον πιστοὺς ἀνθρώπους, τὸν Ουριαν καὶ τὸν Ζαχαριαν υἱὸν Βαραχιου.
Iz:8:2 And make me witnesses of faithful men, Urias, and Zacharias the son of Barachias. (Isaiah 8:2 Brenton)
Iz:8:2 Następnie znajdź mi świadków godnych zaufania: kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberekiasza!» - (Iz 8:2 BT_4)
Iz:8:2 καὶ μάρτυράς μοι ποίησον πιστοὺς ἀνθρώπους, τὸν Ουριαν καὶ τὸν Ζαχαριαν υἱὸν Βαραχιου.
Iz:8:2 καί μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πιστός -ή -όν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Οὐρίας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Ζαχαρίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βαραχίας, -ου, ὁ
Iz:8:2 I też, nawet, mianowicie Dowód Ja By czynić/rób Wierny trusthworthy Ludzki Uriasz I też, nawet, mianowicie Zachariasz Syn Barachiasz
Iz:8:2 kai\ ma/rtura/s moi poi/Eson pistou\s a)nTrO/pous, to\n *ourian kai\ to\n *DZaCHarian ui(o\n *baraCHiou.
Iz:8:2 kai martyras moi poiEson pistus anTrOpus, ton urian kai ton DZaCHarian hyion baraCHiu.
Iz:8:2 C N3_APM RP_DS VA_AAD2S A1_APM N2_APM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM
Iz:8:2 and also, even, namely witness I to do/make faithful trusthworthy human the Urias and also, even, namely the Zacharias son Barachiah
Iz:8:2 and witnesses (acc) me (dat) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) faithful ([Adj] acc) humans (acc) the (acc) Urias (acc) and the (acc) Zacharias (acc) son (acc) Barachiah (gen)
Iz:8:2 Iz_8:2_1 Iz_8:2_2 Iz_8:2_3 Iz_8:2_4 Iz_8:2_5 Iz_8:2_6 Iz_8:2_7 Iz_8:2_8 Iz_8:2_9 Iz_8:2_10 Iz_8:2_11 Iz_8:2_12 Iz_8:2_13
Iz:8:2 x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:3 καὶ προσῆλθον πρὸς τὴν προφῆτιν, καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν καὶ ἔτεκεν υἱόν. καὶ εἶπεν κύριός μοι Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ταχέως σκύλευσον, ὀξέως προνόμευσον·
Iz:8:3 And I went in to the prophetess; and she conceived, and bore a son. And the Lord said to me, Call his name, Spoil quickly, plunder speedily. (Isaiah 8:3 Brenton)
Iz:8:3 Zbliżyłem się też do prorokini. Ona poczęła i porodziła syna. I rzekł mi Pan: «Nazwij go imieniem Maher-Szalal-Chasz-Baz, (Iz 8:3 BT_4)
Iz:8:3 καὶ προσῆλθον πρὸς τὴν προφῆτιν, καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν καὶ ἔτεκεν υἱόν. καὶ εἶπεν κύριός μοι Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ταχέως σκύλευσον, ὀξέως προνόμευσον·
Iz:8:3 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό προφῆτι[δ]ς, -ιδος, ἡ καί ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως   ὀξέως [LXX]; ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως  
Iz:8:3 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wieszczka I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj ???; szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko,
Iz:8:3 kai\ prosE=lTon pro\s tE\n profE=tin, kai\ e)n gastri\ e)/laben kai\ e)/teken ui(o/n. kai\ ei)=pen ku/rio/s moi *ka/leson to\ o)/noma au)tou= *taCHe/Os sku/leuson, o)Xe/Os prono/meuson·
Iz:8:3 kai prosElTon pros tEn profEtin, kai en gastri elaben kai eteken hyion. kai eipen kyrios moi kaleson to onoma autu taCHeOs skyleuson, oXeOs pronomeuson·
Iz:8:3 C VBI_AAI1P P RA_ASF N3D_ASF C P N3_DSF VBI_AAI3S C VBI_AAI3S N2_ASM C VBI_AAI3S N2_NSM RP_DS VA_AAD2S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D VF_FAPASN D VF_FAPASN
Iz:8:3 and also, even, namely to approach toward (+acc,+gen,+dat) the prophetess and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to give birth son and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to call call the name with regard to he/she/it/same quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate ć ???; swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, ć
Iz:8:3 and I-APPROACH-ed, they-APPROACH-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) prophetess (acc) and in/among/by (+dat) belly (dat) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH son (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (dat) do-CALL-you(sg)!, going-to-CALL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) quickly; quick ([Adj] gen)   ???; swift ([Adj] gen)  
Iz:8:3 Iz_8:3_1 Iz_8:3_2 Iz_8:3_3 Iz_8:3_4 Iz_8:3_5 Iz_8:3_6 Iz_8:3_7 Iz_8:3_8 Iz_8:3_9 Iz_8:3_10 Iz_8:3_11 Iz_8:3_12 Iz_8:3_13 Iz_8:3_14 Iz_8:3_15 Iz_8:3_16 Iz_8:3_17 Iz_8:3_18 Iz_8:3_19 Iz_8:3_20 Iz_8:3_21 Iz_8:3_22 Iz_8:3_23 Iz_8:3_24
Iz:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:4 διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον καλεῖν πατέρα ἢ μητέρα, λήμψεται δύναμιν Δαμασκοῦ καὶ τὰ σκῦλα Σαμαρείας ἔναντι βασιλέως Ἀσσυρίων.
Iz:8:4 For before the child shall know how to call his father or his mother, one shall take the power of Damascus and the spoils of Samaria before the king of the Assyrians. (Isaiah 8:4 Brenton)
Iz:8:4 bo zanim chłopiec nauczy się wymawiać "tata" i "mama", zaniosą bogactwa Damaszku i łupy z Samarii przed króla asyryjskiego». (Iz 8:4 BT_4)
Iz:8:4 διότι πρὶν γνῶναι τὸ παιδίον καλεῖν πατέρα μητέρα, λήμψεται δύναμιν Δαμασκοῦ καὶ τὰ σκῦλα Σαμαρείας ἔναντι βασιλέως Ἀσσυρίων.
Iz:8:4 δι·ότι πρίν ἤ[1] γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἤ[1] μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό Σαμάρεια, -ας, ἡ ἔν·αντι βασιλεύς, -έως, ὁ  
Iz:8:4 Z powodu tego: Tamto Wcześniejszy Albo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dziecko By nazywać rozmowę Ojciec Albo Matka By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zdolność Damaszek I też, nawet, mianowicie Łup Samaria [okolica z] Przedtem (+informacja) Król
Iz:8:4 dio/ti pri\n E)\ gnO=nai to\ paidi/on kalei=n pate/ra E)\ mEte/ra, lE/mPSetai du/namin *damaskou= kai\ ta\ sku=la *samarei/as e)/nanti basile/Os *)assuri/On.
Iz:8:4 dioti prin E gnOnai to paidion kalein patera E mEtera, lEmPSetai dynamin damasku kai ta skyla samareias enanti basileOs assyriOn.
Iz:8:4 C D C VZ_AAN RA_ASN N2N_ASN V2_PAN N3_ASM C N3_ASF VF_FMI3S N3I_ASF N_GSM C RA_APN N2N_APN N1A_GSF D N3V_GSM N2_GPM
Iz:8:4 because of this: that prior or to know i.e. recognize. the child to call call father or mother to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ability Damascus and also, even, namely the spoil Samaria [region of] before (+gen) king ć
Iz:8:4 because of this: that prior or to-KNOW the (nom|acc) child (nom|acc|voc) to-be-CALL-ing father (acc) or mother (acc) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed ability (acc) Damascus (gen) and the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) Samaria (gen) before (+gen) king (gen)  
Iz:8:4 Iz_8:4_1 Iz_8:4_2 Iz_8:4_3 Iz_8:4_4 Iz_8:4_5 Iz_8:4_6 Iz_8:4_7 Iz_8:4_8 Iz_8:4_9 Iz_8:4_10 Iz_8:4_11 Iz_8:4_12 Iz_8:4_13 Iz_8:4_14 Iz_8:4_15 Iz_8:4_16 Iz_8:4_17 Iz_8:4_18 Iz_8:4_19 Iz_8:4_20
Iz:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:5 καὶ προσέθετο κύριος λαλῆσαί μοι ἔτι
Iz:8:5 And the Lord spoke to me yet again, saying, (Isaiah 8:5 Brenton)
Iz:8:5 Ponownie Pan przemówił do mnie tymi słowami: (Iz 8:5 BT_4)
Iz:8:5 Καὶ προσέθετο κύριος λαλῆσαί μοι ἔτι
Iz:8:5 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι
Iz:8:5 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Ja Jeszcze/jeszcze
Iz:8:5 *kai\ prose/Teto ku/rios lalE=sai/ moi e)/ti
Iz:8:5 kai proseTeto kyrios lalEsai moi eti
Iz:8:5 C VEI_AMI3S N2_NSM VA_AAN RP_DS D
Iz:8:5 and also, even, namely to add to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak I yet/still
Iz:8:5 and he/she/it-was-ADD-ed-TO lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) me (dat) yet/still
Iz:8:5 Iz_8:5_1 Iz_8:5_2 Iz_8:5_3 Iz_8:5_4 Iz_8:5_5 Iz_8:5_6
Iz:8:5 x x x x x x
Iz:8:6 Διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι τὸν λαὸν τοῦτον τὸ ὕδωρ τοῦ Σιλωαμ τὸ πορευόμενον ἡσυχῇ, ἀλλὰ βούλεσθαι ἔχειν τὸν Ραασσων καὶ τὸν υἱὸν Ρομελιου βασιλέα ἐφ’ ὑμῶν,
Iz:8:6 Because this people chooses not the water of Siloam that goes softly, but wills to have Rassin, and the son of Romelias to be king over you; (Isaiah 8:6 Brenton)
Iz:8:6 «Ponieważ lud ten wzgardził wodą Siloe, co płynie łagodnie, a drży przed Resinem i przed synem Remaliasza, (Iz 8:6 BT_4)
Iz:8:6 Διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι τὸν λαὸν τοῦτον τὸ ὕδωρ τοῦ Σιλωαμ τὸ πορευόμενον ἡσυχῇ, ἀλλὰ βούλεσθαι ἔχειν τὸν Ραασσων καὶ τὸν υἱὸν Ρομελιου βασιλέα ἐφ’ ὑμῶν,
Iz:8:6 διά ὁ ἡ τό μή βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό Σιλωάμ, ὁ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ἀλλά βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:8:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nie By planować/decyduj się/zamierzaj Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Woda Siloam By iść Ale By planować/decyduj się/zamierzaj By mieć I też, nawet, mianowicie Syn Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty
Iz:8:6 *dia\ to\ mE\ bou/lesTai to\n lao\n tou=ton to\ u(/dOr tou= *silOam to\ poreuo/menon E(suCHE=|, a)lla\ bou/lesTai e)/CHein to\n *raassOn kai\ to\n ui(o\n *romeliou basile/a e)f’ u(mO=n,
Iz:8:6 dia to mE bulesTai ton laon tuton to hydOr tu silOam to poreuomenon hEsyCHE, alla bulesTai eCHein ton raassOn kai ton hyion romeliu basilea ef’ hymOn,
Iz:8:6 P RA_ASN D V1_PMN RA_ASM N2_ASM RD_ASM RA_ASN N3_NSN RA_GSM N_GS RA_ASN V1_PMPASN D C V1_PMN V1_PAN RA_ASM N_ASM C RA_ASM N2_ASM N_GSM N3V_ASM P RP_GP
Iz:8:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the not to plan/determine/intend the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the water the Siloam the to go ć but to plan/determine/intend to have the ć and also, even, namely the son ć king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you
Iz:8:6 because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) not to-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed the (acc) people (acc) this (acc) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (gen) Siloam (indecl) the (nom|acc) while being-GO-ed (acc, nom|acc|voc)   but to-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-be-HAVE-ing the (acc)   and the (acc) son (acc)   king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (gen)
Iz:8:6 Iz_8:6_1 Iz_8:6_2 Iz_8:6_3 Iz_8:6_4 Iz_8:6_5 Iz_8:6_6 Iz_8:6_7 Iz_8:6_8 Iz_8:6_9 Iz_8:6_10 Iz_8:6_11 Iz_8:6_12 Iz_8:6_13 Iz_8:6_14 Iz_8:6_15 Iz_8:6_16 Iz_8:6_17 Iz_8:6_18 Iz_8:6_19 Iz_8:6_20 Iz_8:6_21 Iz_8:6_22 Iz_8:6_23 Iz_8:6_24 Iz_8:6_25 Iz_8:6_26
Iz:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:7 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἀνάγει κύριος ἐφ’ ὑμᾶς τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ τὸ ἰσχυρὸν καὶ τὸ πολύ, τὸν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ πᾶσαν φάραγγα ὑμῶν καὶ περιπατήσει ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑμῶν
Iz:8:7 therefore, behold, the Lord brings up upon you the water of the river, strong and abundant, even the king of the Assyrians, and his glory: and he shall come up over every valley of yours, and shall walk over every wall of yours: (Isaiah 8:7 Brenton)
Iz:8:7 dlatego: Oto Pan sprawia, że wzbierają przeciw niemu wody Rzeki gwałtowne i obfite - król asyryjski i cała jego chwała - i wtargną do wszystkich jej łożysk, i przekroczą wszystkie jej strome brzegi; (Iz 8:7 BT_4)
Iz:8:7 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἀνάγει κύριος ἐφ’ ὑμᾶς τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ τὸ ἰσχυρὸν καὶ τὸ πολύ, τὸν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ πᾶσαν φάραγγα ὑμῶν καὶ περιπατήσει ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑμῶν
Iz:8:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φάραγξ, -αγγος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:8:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By prowadzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Woda Rzeka Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Dużo Król I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić ??? Ty I też, nawet, mianowicie By chodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściana Ty
Iz:8:7 dia\ tou=to i)dou\ a)na/gei ku/rios e)f’ u(ma=s to\ u(/dOr tou= potamou= to\ i)sCHuro\n kai\ to\ polu/, to\n basile/a tO=n *)assuri/On kai\ tE\n do/Xan au)tou=, kai\ a)nabE/setai e)pi\ pa=san fa/ragga u(mO=n kai\ peripatE/sei e)pi\ pa=n tei=CHos u(mO=n
Iz:8:7 dia tuto idu anagei kyrios ef’ hymas to hydOr tu potamu to isCHyron kai to poly, ton basilea tOn assyriOn kai tEn doXan autu, kai anabEsetai epi pasan faranga hymOn kai peripatEsei epi pan teiCHos hymOn
Iz:8:7 P RD_ASN I V1_PAI3S N2_NSM P RP_AP RA_ASN N3_ASN RA_GSM N2_GSM RA_ASN A1A_ASN C RA_ASN A1P_ASN RA_ASM N3V_ASM RA_GPM N2_GPM C RA_ASF N1S_ASF RD_GSM C VF_FMI3S P A1S_ASF N3G_ASF RP_GP C VF_FAI3S P A3_NSN N3E_ASN RP_GP
Iz:8:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to lead up lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you the water the river the mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely the much the king the ć and also, even, namely the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle ??? you and also, even, namely to walk upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of wall you
Iz:8:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-LEAD-ing-UP, you(sg)-are-being-LEAD-ed-UP (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (gen) river (gen) the (nom|acc) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) much (nom|acc) the (acc) king (acc) the (gen)   and the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) ??? (acc) you(pl) (gen) and he/she/it-will-WALK, you(sg)-will-be-WALK-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) wall (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Iz:8:7 Iz_8:7_1 Iz_8:7_2 Iz_8:7_3 Iz_8:7_4 Iz_8:7_5 Iz_8:7_6 Iz_8:7_7 Iz_8:7_8 Iz_8:7_9 Iz_8:7_10 Iz_8:7_11 Iz_8:7_12 Iz_8:7_13 Iz_8:7_14 Iz_8:7_15 Iz_8:7_16 Iz_8:7_17 Iz_8:7_18 Iz_8:7_19 Iz_8:7_20 Iz_8:7_21 Iz_8:7_22 Iz_8:7_23 Iz_8:7_24 Iz_8:7_25 Iz_8:7_26 Iz_8:7_27 Iz_8:7_28 Iz_8:7_29 Iz_8:7_30 Iz_8:7_31 Iz_8:7_32 Iz_8:7_33 Iz_8:7_34 Iz_8:7_35 Iz_8:7_36
Iz:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:8 καὶ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς Ιουδαίας ἄνθρωπον ὃς δυνήσεται κεφαλὴν ἆραι ἢ δυνατὸν συντελέσασθαί τι, καὶ ἔσται ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὥστε πληρῶσαι τὸ πλάτος τῆς χώρας σου· μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός.
Iz:8:8 and he shall take away from Juda every man who shall be able to lift up his head, and every one able to accomplish anything; and his camp shall fill the breadth of thy land, O God with us. (Isaiah 8:8 Brenton)
Iz:8:8 i wedrą się do Judy, zatopią i przeleją się, aż sięgną po szyję. Jej skrzydła będą rozpostarte na całą szerokość twej ziemi, o Emmanuelu! (Iz 8:8 BT_4)
Iz:8:8 καὶ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς Ιουδαίας ἄνθρωπον ὃς δυνήσεται κεφαλὴν ἆραι δυνατὸν συντελέσασθαί τι, καὶ ἔσται παρεμβολὴ αὐτοῦ ὥστε πληρῶσαι τὸ πλάτος τῆς χώρας σου· μεθ’ ἡμῶν θεός.
Iz:8:8 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) κεφαλή, -ῆς, ἡ ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἤ[1] δυνατός -ή -όν συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὥστε πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:8:8 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judea [okolica z]; żydowski Ludzki Kto/, który/, który Do zdolnego Głowa Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Albo Zdolny By uzupełniać Jakiś/jakikolwiek I też, nawet, mianowicie By być Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo Tak tamto By napełniać pełność, spełniać Szerokość Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Bóg 
Iz:8:8 kai\ a)felei= a)po\ tE=s *ioudai/as a)/nTrOpon o(\s dunE/setai kefalE\n a)=rai E)\ dunato\n suntele/sasTai/ ti, kai\ e)/stai E( parembolE\ au)tou= O(/ste plErO=sai to\ pla/tos tE=s CHO/ras sou· meT’ E(mO=n o( Teo/s.
Iz:8:8 kai afelei apo tEs iudaias anTrOpon hos dynEsetai kefalEn arai E dynaton syntelesasTai ti, kai estai hE parembolE autu hOste plErOsai to platos tEs CHOras su· meT’ hEmOn ho Teos.
Iz:8:8 C VF2_FAI3S P RA_GSF N1A_GSF N2_ASM RR_NSM VF_FMI3S N1_ASF VA_AAN C A1_ASM VA_AMN RI_ASN C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM C VA_AAN RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1A_GSF RP_GS P RP_GP RA_NSM N2_NSM
Iz:8:8 and also, even, namely to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Judea [region of]; Jewish human who/whom/which to able head curse; to lift/pick up take up, tote, raise or capable to complete some/any and also, even, namely to be the camp camp, barracks, army he/she/it/same so that to fill fill, fulfill the width the region realm (clίme); land, country, territory, tract you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I the god [see theology]
Iz:8:8 and he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical) away from (+gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) human (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-ABLE-ed head (acc) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) or capable ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-COMPLETE-ed some/any (nom|acc) and he/she/it-will-be the (nom) camp (nom|voc) him/it/same (gen) so that to-FILL, be-you(sg)-FILL-ed!, he/she/it-happens-to-FILL (opt) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) the (gen) region (gen), regions (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) us (gen) the (nom) god (nom)
Iz:8:8 Iz_8:8_1 Iz_8:8_2 Iz_8:8_3 Iz_8:8_4 Iz_8:8_5 Iz_8:8_6 Iz_8:8_7 Iz_8:8_8 Iz_8:8_9 Iz_8:8_10 Iz_8:8_11 Iz_8:8_12 Iz_8:8_13 Iz_8:8_14 Iz_8:8_15 Iz_8:8_16 Iz_8:8_17 Iz_8:8_18 Iz_8:8_19 Iz_8:8_20 Iz_8:8_21 Iz_8:8_22 Iz_8:8_23 Iz_8:8_24 Iz_8:8_25 Iz_8:8_26 Iz_8:8_27 Iz_8:8_28 Iz_8:8_29 Iz_8:8_30
Iz:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:9 γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε, ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, ἰσχυκότες ἡττᾶσθε· ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, πάλιν ἡττηθήσεσθε.
Iz:8:9 Know, ye Gentiles, and be conquered; hearken ye, even to the extremity of the earth: be conquered, after ye strengthened yourselves; for even if ye should again strengthen yourselves, ye shall again be conquered. (Isaiah 8:9 Brenton)
Iz:8:9 Dowiedzcie się, ludy, będziecie zgniecione! Wszystkie krańce ziemi, słuchajcie: Przypaszcie broń, będziecie zgniecione! Przypaszcie broń, będziecie zgniecione! (Iz 8:9 BT_4)
Iz:8:9 γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε, ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, ἰσχυκότες ἡττᾶσθε· ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, πάλιν ἡττηθήσεσθε.
Iz:8:9 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) γάρ πάλιν ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) πάλιν ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-)
Iz:8:9 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By tracić By słyszeć Aż; świtaj Ostatni Ziemi/ziemia By mieć siła By tracić Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By mieć siła Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By tracić
Iz:8:9 gnO=te e)/TnE kai\ E(tta=sTe, e)pakou/sate e(/Os e)sCHa/tou tE=s gE=s, i)sCHuko/tes E(tta=sTe· e)a\n ga\r pa/lin i)sCHu/sEte, pa/lin E(ttETE/sesTe.
Iz:8:9 gnOte eTnE kai hEttasTe, epakusate heOs esCHatu tEs gEs, isCHykotes hEttasTe· ean gar palin isCHysEte, palin hEttETEsesTe.
Iz:8:9 VZ_AAD2P N3E_NPN C V3_PMD2P VA_AAD2P C A1_GSM RA_GSF N1_GSF VX_XAPNPM V3_PMD2P C x D VA_AAS2P D VC_FPI2P
Iz:8:9 to know i.e. recognize. nation [see ethnic] and also, even, namely to lose to hear until; dawn last the earth/land to have strength to lose if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to have strength again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to lose
Iz:8:9 do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW nations (nom|acc|voc) and you(pl)-are-being-LOSE-ed, be-you(pl)-being-LOSE-ed!, you(pl)-should-be-being-LOSE-ed, you(pl)-were-being-LOSE-ed do-HEAR-you(pl)! until; dawn (nom|voc), dawns (acc) last (gen) the (gen) earth/land (gen) having HAVE-ed-STRENGTH (nom|voc) you(pl)-are-being-LOSE-ed, be-you(pl)-being-LOSE-ed!, you(pl)-should-be-being-LOSE-ed, you(pl)-were-being-LOSE-ed if-ever for again you(pl)-should-HAVE-STRENGTH again you(pl)-will-be-LOSE-ed
Iz:8:9 Iz_8:9_1 Iz_8:9_2 Iz_8:9_3 Iz_8:9_4 Iz_8:9_5 Iz_8:9_6 Iz_8:9_7 Iz_8:9_8 Iz_8:9_9 Iz_8:9_10 Iz_8:9_11 Iz_8:9_12 Iz_8:9_13 Iz_8:9_14 Iz_8:9_15 Iz_8:9_16 Iz_8:9_17
Iz:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:10 καὶ ἣν ἂν βουλεύσησθε βουλήν, διασκεδάσει κύριος, καὶ λόγον ὃν ἐὰν λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ὑμῖν, ὅτι μεθ’ ἡμῶν κύριος ὁ θεός.
Iz:8:10 And whatsoever counsel ye shall take, the Lord shall bring it to nought; and whatsoever word ye shall speak, it shall not stand among you: for God is with us. (Isaiah 8:10 Brenton)
Iz:8:10 Opracujcie plan, a będzie udaremniony. Wydajcie rozkaz, a nie nabierze mocy, albowiem z nami Bóg». (Iz 8:10 BT_4)
Iz:8:10 καὶ ἣν ἂν βουλεύσησθε βουλήν, διασκεδάσει κύριος, καὶ λόγον ὃν ἐὰν λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ὑμῖν, ὅτι μεθ’ ἡμῶν κύριος θεός.
Iz:8:10 καί ὅς ἥ ὅ ἄν βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) βουλή, -ῆς, ἡ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:8:10 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do ??? Planu/zamiar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić ??? Przed przydechem mocnym Nie By pozostawać wierny do Ty Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Iz:8:10 kai\ E(\n a)/n bouleu/sEsTe boulE/n, diaskeda/sei ku/rios, kai\ lo/gon o(\n e)a\n lalE/sEte, ou) mE\ e)mmei/nE| u(mi=n, o(/ti meT’ E(mO=n ku/rios o( Teo/s.
Iz:8:10 kai hEn an buleusEsTe bulEn, diaskedasei kyrios, kai logon hon ean lalEsEte, u mE emmeinE hymin, hoti meT’ hEmOn kyrios ho Teos.
Iz:8:10 C RR_ASF x VA_AMS2P N1_ASF VF_FAI3S N2_NSM C N2_ASM RR_ASM C VA_AAS2P D D VA_AAS3S RP_DP C P RP_GP N2_NSM RA_NSM N2_NSM
Iz:8:10 and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) to ??? plan/intention ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak οὐχ before rough breathing not to remain faithful to you because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Iz:8:10 and who/whom/which (acc) ever you(pl)-should-be-???-ed plan/intention (acc)   lord (nom); a lord ([Adj] nom) and word (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) if-ever you(pl)-should-SPEAK not not he/she/it-should-REMAIN FAITHFUL TO, you(sg)-should-be-REMAIN FAITHFUL TO-ed you(pl) (dat) because/that after (+acc), with (+gen) us (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)
Iz:8:10 Iz_8:10_1 Iz_8:10_2 Iz_8:10_3 Iz_8:10_4 Iz_8:10_5 Iz_8:10_6 Iz_8:10_7 Iz_8:10_8 Iz_8:10_9 Iz_8:10_10 Iz_8:10_11 Iz_8:10_12 Iz_8:10_13 Iz_8:10_14 Iz_8:10_15 Iz_8:10_16 Iz_8:10_17 Iz_8:10_18 Iz_8:10_19 Iz_8:10_20 Iz_8:10_21 Iz_8:10_22
Iz:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:11 Οὕτως λέγει κύριος Τῇ ἰσχυρᾷ χειρὶ ἀπειθοῦσιν τῇ πορείᾳ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ τούτου λέγοντες
Iz:8:11 Thus saith the Lord, With a strong hand they revolt from the course of the way of this people, saying, (Isaiah 8:11 Brenton)
Iz:8:11 Zaiste, tak wyrzekł Pan do mnie, gdy Jego ręka mocno mnie ujęła, by mnie odwrócić od postępowania drogą tego ludu: (Iz 8:11 BT_4)
Iz:8:11 Οὕτως λέγει κύριος Τῇ ἰσχυρᾷ χειρὶ ἀπειθοῦσιν τῇ πορείᾳ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ τούτου λέγοντες
Iz:8:11 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πορεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Iz:8:11 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potężny silny, potężny, silny, Ręka By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Chodzenie Drogi {Sposobu}/droga Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj
Iz:8:11 *ou(/tOs le/gei ku/rios *tE=| i)sCHura=| CHeiri\ a)peiTou=sin tE=| porei/a| tE=s o(dou= tou= laou= tou/tou le/gontes
Iz:8:11 hutOs legei kyrios tE isCHyra CHeiri apeiTusin tE poreia tEs hodu tu lau tutu legontes
Iz:8:11 D V1_PAI3S N2_NSM RD_DSF A1A_DSF N3_DSF V2_PAI3P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM V1_PAPNPM
Iz:8:11 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mighty forceful, powerful, strong, hand to disobey when related to the gospel, to disbelieve the going the way/road the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell
Iz:8:11 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) mighty ([Adj] dat) hand (dat) they-are-DISOBEY-ing, while DISOBEY-ing (dat) the (dat) going (dat) the (gen) way/road (gen) the (gen) people (gen) this (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Iz:8:11 Iz_8:11_1 Iz_8:11_2 Iz_8:11_3 Iz_8:11_4 Iz_8:11_5 Iz_8:11_6 Iz_8:11_7 Iz_8:11_8 Iz_8:11_9 Iz_8:11_10 Iz_8:11_11 Iz_8:11_12 Iz_8:11_13 Iz_8:11_14 Iz_8:11_15
Iz:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:12 Μήποτε εἴπητε σκληρόν· πᾶν γάρ, ὃ ἐὰν εἴπῃ ὁ λαὸς οὗτος, σκληρόν ἐστιν· τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῆτε οὐδὲ μὴ ταραχθῆτε·
Iz:8:12 Let them not say, It is hard, for whatsoever this people says, is hard: but fear not ye their fear, neither be dismayed. (Isaiah 8:12 Brenton)
Iz:8:12 «Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem; i nie lękajcie się, czego on się lęka, ani się nie bójcie! (Iz 8:12 BT_4)
Iz:8:12 Μήποτε εἴπητε σκληρόν· πᾶν γάρ, ἐὰν εἴπῃ λαὸς οὗτος, σκληρόν ἐστιν· τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῆτε οὐδὲ μὴ ταραχθῆτε·
Iz:8:12 μήποτε (μή ποτέ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σκληρός -ά -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο σκληρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) μή ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Iz:8:12 Nigdy By mówić/opowiadaj Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By być zaś Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By bać się ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Iz:8:12 *mE/pote ei)/pEte sklEro/n· pa=n ga/r, o(\ e)a\n ei)/pE| o( lao\s ou(=tos, sklEro/n e)stin· to\n de\ fo/bon au)tou= ou) mE\ fobETE=te ou)de\ mE\ taraCHTE=te·
Iz:8:12 mEpote eipEte sklEron· pan gar, ho ean eipE ho laos hutos, sklEron estin· ton de fobon autu u mE fobETEte ude mE taraCHTEte·
Iz:8:12 D VB_AAS2P A1A_ASN A3_ASN x RR_NSN C VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM A1A_NSN V9_PAI3S RA_ASM x N2_ASM RD_GSM D D VC_APS2P C D VQ_APS2P
Iz:8:12 never to say/tell hard rigid, stiff every all, each, every, the whole of for since, as who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] hard rigid, stiff to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] fear [see phobia] he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to fear οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Iz:8:12 never you(pl)-should-SAY/TELL hard ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|acc|voc) for who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed the (nom) people (nom) this (nom) hard ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is the (acc) Yet fear (acc) him/it/same (gen) not not be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed neither/nor not be-you(pl)-UNSETTLE-ed!, you(pl)-should-be-UNSETTLE-ed
Iz:8:12 Iz_8:12_1 Iz_8:12_2 Iz_8:12_3 Iz_8:12_4 Iz_8:12_5 Iz_8:12_6 Iz_8:12_7 Iz_8:12_8 Iz_8:12_9 Iz_8:12_10 Iz_8:12_11 Iz_8:12_12 Iz_8:12_13 Iz_8:12_14 Iz_8:12_15 Iz_8:12_16 Iz_8:12_17 Iz_8:12_18 Iz_8:12_19 Iz_8:12_20 Iz_8:12_21 Iz_8:12_22 Iz_8:12_23
Iz:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:13 κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε, καὶ αὐτὸς ἔσται σου φόβος.
Iz:8:13 Sanctify ye the Lord himself; and he shall be thy fear. (Isaiah 8:13 Brenton)
Iz:8:13 Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. (Iz 8:13 BT_4)
Iz:8:13 κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε, καὶ αὐτὸς ἔσται σου φόβος.
Iz:8:13 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φόβος, -ου, ὁ
Iz:8:13 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Ty; twój/twój(sg) Obawa [zobacz fobię]
Iz:8:13 ku/rion au)to\n a(gia/sate, kai\ au)to\s e)/stai sou fo/bos.
Iz:8:13 kyrion auton hagiasate, kai autos estai su fobos.
Iz:8:13 N2_ASM RD_ASM VA_AAD2P C RD_NSM VF_FMI3S RP_GS N2_NSM
Iz:8:13 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy and also, even, namely he/she/it/same to be you; your/yours(sg) fear [see phobia]
Iz:8:13 lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (acc) do-CONSECRATE-you(pl)! and he/it/same (nom) he/she/it-will-be you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) fear (nom)
Iz:8:13 Iz_8:13_1 Iz_8:13_2 Iz_8:13_3 Iz_8:13_4 Iz_8:13_5 Iz_8:13_6 Iz_8:13_7 Iz_8:13_8
Iz:8:13 x x x x x x x x
Iz:8:14 καὶ ἐὰν ἐπ’ αὐτῷ πεποιθὼς ᾖς, ἔσται σοι εἰς ἁγίασμα, καὶ οὐχ ὡς λίθου προσκόμματι συναντήσεσθε αὐτῷ οὐδὲ ὡς πέτρας πτώματι· ὁ δὲ οἶκος Ιακωβ ἐν παγίδι, καὶ ἐν κοιλάσματι ἐγκαθήμενοι ἐν Ιερουσαλημ.
Iz:8:14 And if thou shalt trust in him, he shall be to thee for a sanctuary; and ye shall not come against him as against a stumbling-stone, neither as against the falling of a rock: but the houses of Jacob are in a snare, and the dwellers in Jerusalem in a pit. (Isaiah 8:14 Brenton)
Iz:8:14 On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. (Iz 8:14 BT_4)
Iz:8:14 καὶ ἐὰν ἐπ’ αὐτῷ πεποιθὼς ᾖς, ἔσται σοι εἰς ἁγίασμα, καὶ οὐχ ὡς λίθου προσκόμματι συναντήσεσθε αὐτῷ οὐδὲ ὡς πέτρας πτώματι· δὲ οἶκος Ιακωβ ἐν παγίδι, καὶ ἐν κοιλάσματι ἐγκαθήμενοι ἐν Ιερουσαλημ.
Iz:8:14 καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1]   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς λίθος, -ου, ὁ πρόσ·κομμα[τ], -ατος, τό συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὡς πέτρα, -ας, ἡ πτῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δέ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰακώβ, ὁ ἐν παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἐν     ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Iz:8:14 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By być By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Kamień Potykanie się By spotykać się On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak Skała Zwłoki zaś Dom Jacob W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pułapka {Trap} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Iz:8:14 kai\ e)a\n e)p’ au)tO=| pepoiTO\s E)=|s, e)/stai soi ei)s a(gi/asma, kai\ ou)CH O(s li/Tou prosko/mmati sunantE/sesTe au)tO=| ou)de\ O(s pe/tras ptO/mati· o( de\ oi)=kos *iakOb e)n pagi/di, kai\ e)n koila/smati e)gkaTE/menoi e)n *ierousalEm.
Iz:8:14 kai ean ep’ autO pepoiTOs Es, estai soi eis hagiasma, kai uCH hOs liTu proskommati synantEsesTe autO ude hOs petras ptOmati· ho de oikos iakOb en pagidi, kai en koilasmati enkaTEmenoi en ierusalEm.
Iz:8:14 C C P RD_DSM VX_XAPNSM V9_PAS2S VF_FMI3S RP_DS P N3M_ASN C D D N2_GSM N3M_DSN VF_FMI2P RD_DSM C D N1A_GSF N3M_DSN RA_NSM x N2_NSM N_GSM P N3D_DSF C P N3M_DSN V5_PMPNPM P N_DSF
Iz:8:14 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to be to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing as/like stone stumbling to meet he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like rock corpse the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] house Jacob in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trap and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Iz:8:14 and if-ever upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) you(sg)-should-be he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc)   and not as/like stone (gen) stumbling (dat) you(pl)-will-be-MEET-ed him/it/same (dat) neither/nor as/like rock (gen), rocks (acc) corpse (dat) the (nom) Yet house (nom) Jacob (indecl) in/among/by (+dat) trap (dat) and in/among/by (+dat)     in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Iz:8:14 Iz_8:14_1 Iz_8:14_2 Iz_8:14_3 Iz_8:14_4 Iz_8:14_5 Iz_8:14_6 Iz_8:14_7 Iz_8:14_8 Iz_8:14_9 Iz_8:14_10 Iz_8:14_11 Iz_8:14_12 Iz_8:14_13 Iz_8:14_14 Iz_8:14_15 Iz_8:14_16 Iz_8:14_17 Iz_8:14_18 Iz_8:14_19 Iz_8:14_20 Iz_8:14_21 Iz_8:14_22 Iz_8:14_23 Iz_8:14_24 Iz_8:14_25 Iz_8:14_26 Iz_8:14_27 Iz_8:14_28 Iz_8:14_29 Iz_8:14_30 Iz_8:14_31 Iz_8:14_32 Iz_8:14_33
Iz:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:15 διὰ τοῦτο ἀδυνατήσουσιν ἐν αὐτοῖς πολλοὶ καὶ πεσοῦνται καὶ συντριβήσονται, καὶ ἐγγιοῦσιν καὶ ἁλώσονται ἄνθρωποι ἐν ἀσφαλείᾳ ὄντες.
Iz:8:15 Therefore many among them shall be weak, and fall, and be crushed; and they shall draw nigh, and men shall be taken securely. (Isaiah 8:15 Brenton)
Iz:8:15 Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije, będą usidleni i w niewolę wzięci». (Iz 8:15 BT_4)
Iz:8:15 διὰ τοῦτο ἀδυνατήσουσιν ἐν αὐτοῖς πολλοὶ καὶ πεσοῦνται καὶ συντριβήσονται, καὶ ἐγγιοῦσιν καὶ ἁλώσονται ἄνθρωποι ἐν ἀσφαλείᾳ ὄντες.
Iz:8:15 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) καί ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:8:15 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dużo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) I też, nawet, mianowicie By chwytać Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezpieczeństwo By być
Iz:8:15 dia\ tou=to a)dunatE/sousin e)n au)toi=s polloi\ kai\ pesou=ntai kai\ suntribE/sontai, kai\ e)ggiou=sin kai\ a(lO/sontai a)/nTrOpoi e)n a)sfalei/a| o)/ntes.
Iz:8:15 dia tuto adynatEsusin en autois polloi kai pesuntai kai syntribEsontai, kai engiusin kai halOsontai anTrOpoi en asfaleia ontes.
Iz:8:15 P RD_ASN VC_FPI3P P RD_DPM A1_NPM C VF_FAI3P C VD_FPI3P C VF2_FAI3P C VF_FMI3P N2_NPM P N1A_DSF V9_PAPNPM
Iz:8:15 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same much and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) and also, even, namely to catch human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among security to be
Iz:8:15 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) many (nom) and they-will-be-FALL-ed and they-will-be-BREAK-ed and they-will-NEAR, going-to-NEAR (fut ptcp) (dat) and they-will-be-CATCH-ed humans (nom|voc) in/among/by (+dat) security (dat) while being (nom|voc)
Iz:8:15 Iz_8:15_1 Iz_8:15_2 Iz_8:15_3 Iz_8:15_4 Iz_8:15_5 Iz_8:15_6 Iz_8:15_7 Iz_8:15_8 Iz_8:15_9 Iz_8:15_10 Iz_8:15_11 Iz_8:15_12 Iz_8:15_13 Iz_8:15_14 Iz_8:15_15 Iz_8:15_16 Iz_8:15_17 Iz_8:15_18
Iz:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:16 Τότε φανεροὶ ἔσονται οἱ σφραγιζόμενοι τὸν νόμον τοῦ μὴ μαθεῖν.
Iz:8:16 Then shall those who seal themselves that they may not learn the law be made manifest. (Isaiah 8:16 Brenton)
Iz:8:16 Zamykam świadectwo i pieczętuję pouczenie wśród moich uczniów. (Iz 8:16 BT_4)
Iz:8:16 Τότε φανεροὶ ἔσονται οἱ σφραγιζόμενοι τὸν νόμον τοῦ μὴ μαθεῖν.
Iz:8:16 τότε φανερός -ά -όν; φανερόω (φανερ(ο)-, φανερω·σ-, φανερω·σ-, -, πεφανερω-, φανερω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μή μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -)
Iz:8:16 Wtedy Oczywisty oczywisty, jawny, patentowy {oczywisty}, oczywisty, otwarcie, ewidentnie [ale nie słowo oczywiste]; by manifestować wynoś, wydawaj, wyjawiaj; objawienie By być By pieczętować Prawo Nie By uczyć się
Iz:8:16 *to/te faneroi\ e)/sontai oi( sfragiDZo/menoi to\n no/mon tou= mE\ maTei=n.
Iz:8:16 tote faneroi esontai hoi sfragiDZomenoi ton nomon tu mE maTein.
Iz:8:16 D A1A_NPM VF_FMI3P RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASM N2_ASM RA_GSN D VB_AAN
Iz:8:16 then manifest obvious, overt, patent, apparent, openly, evidently [but not the word evident]; to manifest bring out, give away, disclose; revelation to be the to seal the law the not to learn
Iz:8:16 then manifest ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MANIFEST-ing, you(sg)-are-being-MANIFEST-ed, you(sg)-are-being-MANIFEST-ed (classical), he/she/it-should-be-MANIFEST-ing, you(sg)-should-be-being-MANIFEST-ed, he/she/it-happens-to-be-MANIFEST-ing (opt) they-will-be the (nom) while being-SEAL-ed (nom|voc) the (acc) law (acc) the (gen) not to-LEARN
Iz:8:16 Iz_8:16_1 Iz_8:16_2 Iz_8:16_3 Iz_8:16_4 Iz_8:16_5 Iz_8:16_6 Iz_8:16_7 Iz_8:16_8 Iz_8:16_9 Iz_8:16_10
Iz:8:16 x x x x x x x x x x
Iz:8:17 καὶ ἐρεῖ Μενῶ τὸν θεὸν τὸν ἀποστρέψαντα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου Ιακωβ καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ’ αὐτῷ.
Iz:8:17 And one shall say, I will wait for God, who has turned away his face from the house of Jacob, and I will trust in him. (Isaiah 8:17 Brenton)
Iz:8:17 Oczekuję Pana, który ukrywa swe oblicze przed domem Jakuba, i w Nim pokładam nadzieję. (Iz 8:17 BT_4)
Iz:8:17 καὶ ἐρεῖ Μενῶ τὸν θεὸν τὸν ἀποστρέψαντα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου Ιακωβ καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ’ αὐτῷ.
Iz:8:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰακώβ, ὁ καί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:8:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By pozostawać (mieszkaj) Bóg  By odwracać się od Twarz On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać Jacob I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Iz:8:17 kai\ e)rei= *menO= to\n Teo\n to\n a)postre/PSanta to\ pro/sOpon au)tou= a)po\ tou= oi)/kou *iakOb kai\ pepoiTO\s e)/somai e)p’ au)tO=|.
Iz:8:17 kai erei menO ton Teon ton apostrePSanta to prosOpon autu apo tu oiku iakOb kai pepoiTOs esomai ep’ autO.
Iz:8:17 C VF2_FAI3S VF2_FAI1S RA_ASM N2_ASM RA_ASM VA_AAPASM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_GSM N2_GSM N_GSM C VX_XAPNSM VF_FMI1S P RD_DSM
Iz:8:17 and also, even, namely to say/tell to remain (dwell) the god [see theology] the to turn away from the face he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the house; to dwell Jacob and also, even, namely to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Iz:8:17 and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) I-am-REMAIN-ing, I-should-be-REMAIN-ing, I-will-REMAIN the (acc) god (acc) the (acc) upon TURN-ing-AWAY-FROM (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Jacob (indecl) and having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) I-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat)
Iz:8:17 Iz_8:17_1 Iz_8:17_2 Iz_8:17_3 Iz_8:17_4 Iz_8:17_5 Iz_8:17_6 Iz_8:17_7 Iz_8:17_8 Iz_8:17_9 Iz_8:17_10 Iz_8:17_11 Iz_8:17_12 Iz_8:17_13 Iz_8:17_14 Iz_8:17_15 Iz_8:17_16 Iz_8:17_17 Iz_8:17_18 Iz_8:17_19
Iz:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:18 ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός, καὶ ἔσται εἰς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ οἴκῳ Ισραηλ παρὰ κυρίου σαβαωθ, ὃς κατοικεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιων.
Iz:8:18 Behold I and the children which God has given me: and they shall be for signs and wonders in the house of Israel from the Lord of hosts, who dwells in mount Sion. (Isaiah 8:18 Brenton)
Iz:8:18 Oto ja i dzieci moje, które mi dał Pan, stanowimy wieszcze znaki w Izraelu od Pana Zastępów, co na górze Syjon przebywa. (Iz 8:18 BT_4)
Iz:8:18 ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, μοι ἔδωκεν θεός, καὶ ἔσται εἰς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ οἴκῳ Ισραηλ παρὰ κυρίου σαβαωθ, ὃς κατοικεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιων.
Iz:8:18 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί τέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὅς ἥ ὅ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ
Iz:8:18 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja I też, nawet, mianowicie Dziecko Kto/, który/, który Ja By dawać Bóg  I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Znak; znak I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Izrael fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Kto/, który/, który By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Syjon
Iz:8:18 i)dou\ e)gO\ kai\ ta\ paidi/a, a(/ moi e)/dOken o( Teo/s, kai\ e)/stai ei)s sEmei=a kai\ te/rata e)n tO=| oi)/kO| *israEl para\ kuri/ou sabaOT, o(\s katoikei= e)n tO=| o)/rei *siOn.
Iz:8:18 idu egO kai ta paidia, ha moi edOken ho Teos, kai estai eis sEmeia kai terata en tO oikO israEl para kyriu sabaOT, hos katoikei en tO orei siOn.
Iz:8:18 I RP_NS C RA_NPN N1A_NPN RR_APN RP_DS VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VF_FMI3S P N2N_APN C N3T_APN P RA_DSM N2_DSM N_GSM P N2_GSM N_G RR_NSM V2_PAI3S P RA_DSM N3E_DSN N_DSF
Iz:8:18 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I and also, even, namely the child who/whom/which I to give the god [see theology] and also, even, namely to be into (+acc) sign; sign and also, even, namely wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house Israel frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth who/whom/which to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Zion
Iz:8:18 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) me (dat) he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom) and he/she/it-will-be into (+acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) and wonders (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) Israel (indecl) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth who/whom/which (nom) he/she/it-is-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, you(sg)-are-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical), be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Zion (indecl)
Iz:8:18 Iz_8:18_1 Iz_8:18_2 Iz_8:18_3 Iz_8:18_4 Iz_8:18_5 Iz_8:18_6 Iz_8:18_7 Iz_8:18_8 Iz_8:18_9 Iz_8:18_10 Iz_8:18_11 Iz_8:18_12 Iz_8:18_13 Iz_8:18_14 Iz_8:18_15 Iz_8:18_16 Iz_8:18_17 Iz_8:18_18 Iz_8:18_19 Iz_8:18_20 Iz_8:18_21 Iz_8:18_22 Iz_8:18_23 Iz_8:18_24 Iz_8:18_25 Iz_8:18_26 Iz_8:18_27 Iz_8:18_28 Iz_8:18_29
Iz:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:19 καὶ ἐὰν εἴπωσιν πρὸς ὑμᾶς Ζητήσατε τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους, τοὺς κενολογοῦντας οἳ ἐκ τῆς κοιλίας φωνοῦσιν, οὐκ ἔθνος πρὸς θεὸν αὐτοῦ; τί ἐκζητοῦσιν περὶ τῶν ζώντων τοὺς νεκρούς;
Iz:8:19 And if they should say to you, Seek those who have in them a divining spirit, and them that speak out of the earth, them that speak vain words, who speak out of their belly: shall not a nation diligently seek to their God? why do they seek to the dead concerning the living? (Isaiah 8:19 Brenton)
Iz:8:19 Gdy zaś wam powiedzą: «Radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą zaklęcia. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych?» - (Iz 8:19 BT_4)
Iz:8:19 καὶ ἐὰν εἴπωσιν πρὸς ὑμᾶς Ζητήσατε τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους, τοὺς κενολογοῦντας οἳ ἐκ τῆς κοιλίας φωνοῦσιν, οὐκ ἔθνος πρὸς θεὸν αὐτοῦ; τί ἐκζητοῦσιν περὶ τῶν ζώντων τοὺς νεκρούς;
Iz:8:19 καί ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἐκ ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πρός θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) περί ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν
Iz:8:19 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By szukać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By brzmieć I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch By brzmieć ??? Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odszukiwać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Martwo {Całkowicie}
Iz:8:19 kai\ e)a\n ei)/pOsin pro\s u(ma=s *DZEtE/sate tou\s a)po\ tE=s gE=s fOnou=ntas kai\ tou\s e)ggastrimu/Tous, tou\s kenologou=ntas oi(\ e)k tE=s koili/as fOnou=sin, ou)k e)/Tnos pro\s Teo\n au)tou=; ti/ e)kDZEtou=sin peri\ tO=n DZO/ntOn tou\s nekrou/s;
Iz:8:19 kai ean eipOsin pros hymas DZEtEsate tus apo tEs gEs fOnuntas kai tus engastrimyTus, tus kenologuntas hoi ek tEs koilias fOnusin, uk eTnos pros Teon autu; ti ekDZEtusin peri tOn DZOntOn tus nekrus;
Iz:8:19 C C VB_AAS3P P RP_AP VA_AAD2P RA_APM P RA_GSF N1_GSF V2_PAPAPM C RA_APM A1B_APM RA_APM V2_PAPAPM RR_NPM P RA_GSF N1A_GSF V2_PAI3P D N3E_NSN P N2_ASM RD_GSM RI_ASN V2_PAI3P P RA_GPM V3_PAPGPM RA_APM N2_APM
Iz:8:19 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you to seek the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land to sound and also, even, namely the ć the ć who/whom/which out of (+gen) ἐξ before vowels the belly to sound οὐχ before rough breathing nation [see ethnic] toward (+acc,+gen,+dat) god [see theology] he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to seek out about (+acc,+gen) the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the dead
Iz:8:19 and if-ever they-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) do-SEEK-you(pl)! the (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) while SOUND-ing (acc) and the (acc)   the (acc)   who/whom/which (nom) out of (+gen) the (gen) belly (gen), bellies (acc) they-are-SOUND-ing, while SOUND-ing (dat) not nation (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) god (acc) him/it/same (gen) who/what/why (nom|acc) they-are-SEEK-ing-OUT, while SEEK-ing-OUT (dat) about (+acc,+gen) the (gen) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen) the (acc) dead ([Adj] acc)
Iz:8:19 Iz_8:19_1 Iz_8:19_2 Iz_8:19_3 Iz_8:19_4 Iz_8:19_5 Iz_8:19_6 Iz_8:19_7 Iz_8:19_8 Iz_8:19_9 Iz_8:19_10 Iz_8:19_11 Iz_8:19_12 Iz_8:19_13 Iz_8:19_14 Iz_8:19_15 Iz_8:19_16 Iz_8:19_17 Iz_8:19_18 Iz_8:19_19 Iz_8:19_20 Iz_8:19_21 Iz_8:19_22 Iz_8:19_23 Iz_8:19_24 Iz_8:19_25 Iz_8:19_26 Iz_8:19_27 Iz_8:19_28 Iz_8:19_29 Iz_8:19_30 Iz_8:19_31 Iz_8:19_32 Iz_8:19_33
Iz:8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:20 νόμον γὰρ εἰς βοήθειαν ἔδωκεν, ἵνα εἴπωσιν οὐχ ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, περὶ οὗ οὐκ ἔστιν δῶρα δοῦναι περὶ αὐτοῦ.
Iz:8:20 For he has given the law for a help, that they should not speak according to this word, concerning which there are no gifts to give for it. (Isaiah 8:20 Brenton)
Iz:8:20 «Do objawienia i do świadectwa!» Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie mam dla nich jutrzenki. (Iz 8:20 BT_4)
Iz:8:20 νόμον γὰρ εἰς βοήθειαν ἔδωκεν, ἵνα εἴπωσιν οὐχ ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, περὶ οὗ οὐκ ἔστιν δῶρα δοῦναι περὶ αὐτοῦ.
Iz:8:20 νόμος, -ου, ὁ γάρ εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἵνα λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο περί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:8:20 Prawo Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Pomagaj By dawać żeby / ażeby / bo By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Dar By dawać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo
Iz:8:20 no/mon ga\r ei)s boE/Teian e)/dOken, i(/na ei)/pOsin ou)CH O(s to\ r(E=ma tou=to, peri\ ou(= ou)k e)/stin dO=ra dou=nai peri\ au)tou=.
Iz:8:20 nomon gar eis boETeian edOken, hina eipOsin uCH hOs to rEma tuto, peri hu uk estin dOra dunai peri autu.
Iz:8:20 N2_ASM x P N1A_ASF VAI_AAI3S C VB_AAS3P D D RA_ASN N3M_ASN RD_ASN P RR_GSN D V9_PAI3S N2N_APN VO_AAN P RD_GSM
Iz:8:20 law for since, as into (+acc) help to give so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to say/tell οὐχ before rough breathing as/like the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] about (+acc,+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be gift to give about (+acc,+gen) he/she/it/same
Iz:8:20 law (acc) for into (+acc) help (acc) he/she/it-GIVE-ed so that / in order to /because they-should-SAY/TELL not as/like the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) about (+acc,+gen) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is gifts (nom|acc|voc) to-GIVE about (+acc,+gen) him/it/same (gen)
Iz:8:20 Iz_8:20_1 Iz_8:20_2 Iz_8:20_3 Iz_8:20_4 Iz_8:20_5 Iz_8:20_6 Iz_8:20_7 Iz_8:20_8 Iz_8:20_9 Iz_8:20_10 Iz_8:20_11 Iz_8:20_12 Iz_8:20_13 Iz_8:20_14 Iz_8:20_15 Iz_8:20_16 Iz_8:20_17 Iz_8:20_18 Iz_8:20_19 Iz_8:20_20
Iz:8:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:21 καὶ ἥξει ἐφ’ ὑμᾶς σκληρὰ λιμός, καὶ ἔσται ὡς ἂν πεινάσητε, λυπηθήσεσθε καὶ κακῶς ἐρεῖτε τὸν ἄρχοντα καὶ τὰ παταχρα, καὶ ἀναβλέψονται εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω
Iz:8:21 And famine shall come sorely upon you, and it shall come to pass, that when ye shall be hungry, ye shall be grieved, and ye shall speak ill of the prince and your fathers' ordinances: and they shall look up to heaven above, (Isaiah 8:21 Brenton)
Iz:8:21 A będzie się on błąkał w kraju uciśniony i wygłodzony; a kiedy zazna głodu i wpadnie we wściekłość, zacznie przeklinać swego króla i swego Boga; podniesie oczy w górę, (Iz 8:21 BT_4)
Iz:8:21 καὶ ἥξει ἐφ’ ὑμᾶς σκληρὰ λιμός, καὶ ἔσται ὡς ἂν πεινάσητε, λυπηθήσεσθε καὶ κακῶς ἐρεῖτε τὸν ἄρχοντα καὶ τὰ παταχρα, καὶ ἀναβλέψονται εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω
Iz:8:21 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σκληρός -ά -όν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἄν πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) καί κακῶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό   καί ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἄνω
Iz:8:21 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Głodu głód I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny By smucić się I też, nawet, mianowicie Źle By mówić/opowiadaj Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo Powyżej
Iz:8:21 kai\ E(/Xei e)f’ u(ma=s sklEra\ limo/s, kai\ e)/stai O(s a)/n peina/sEte, lupETE/sesTe kai\ kakO=s e)rei=te to\n a)/rCHonta kai\ ta\ pataCHra, kai\ a)nable/PSontai ei)s to\n ou)rano\n a)/nO
Iz:8:21 kai hEXei ef’ hymas sklEra limos, kai estai hOs an peinasEte, lypETEsesTe kai kakOs ereite ton arCHonta kai ta pataCHra, kai anablePSontai eis ton uranon anO
Iz:8:21 C VF_FAI3S P RP_AP A1A_NPM N2_NSM C VF_FMI3S D x VA_AAS2P VC_FPI2P C D VF2_FAI2P RA_ASM N3_ASM C RA_APN N2N_APN C VF_FMI3P P RA_ASM N2_ASM D
Iz:8:21 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you hard rigid, stiff famine hunger and also, even, namely to be as/like ever (if ever) to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry to sorrow and also, even, namely wrongly to say/tell the ruler; to begin and also, even, namely the ć and also, even, namely to see (look, receive sight) into (+acc) the sky/heaven above
Iz:8:21 and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) hard ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) famine (nom) and he/she/it-will-be as/like ever you(pl)-should-HUNGER you(pl)-will-be-SORROW-ed and wrongly you(pl)-will-SAY/TELL the (acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc)   and they-will-be-SEE-ed into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) above
Iz:8:21 Iz_8:21_1 Iz_8:21_2 Iz_8:21_3 Iz_8:21_4 Iz_8:21_5 Iz_8:21_6 Iz_8:21_7 Iz_8:21_8 Iz_8:21_9 Iz_8:21_10 Iz_8:21_11 Iz_8:21_12 Iz_8:21_13 Iz_8:21_14 Iz_8:21_15 Iz_8:21_16 Iz_8:21_17 Iz_8:21_18 Iz_8:21_19 Iz_8:21_20 Iz_8:21_21 Iz_8:21_22 Iz_8:21_23 Iz_8:21_24 Iz_8:21_25 Iz_8:21_26
Iz:8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:22 καὶ εἰς τὴν γῆν κάτω ἐμβλέψονται, καὶ ἰδοὺ θλῖψις καὶ στενοχωρία καὶ σκότος, ἀπορία στενὴ καὶ σκότος ὥστε μὴ βλέπειν,
Iz:8:22 and they shall look on the earth below, and behold severe distress, and darkness, affliction, and anguish, and darkness so that one cannot see; and he that is in anguish shall not be distressed only for a time. (Isaiah 8:22 Brenton)
Iz:8:22 potem popatrzy na ziemię: a oto tylko utrapienie i ciemności, i przygniatająca noc! Ale mrok będzie rozpędzony. (Iz 8:22 BT_4)
Iz:8:22 καὶ εἰς τὴν γῆν κάτω ἐμβλέψονται, καὶ ἰδοὺ θλῖψις καὶ στενοχωρία καὶ σκότος, ἀπορία στενὴ καὶ σκότος ὥστε μὴ βλέπειν,
Iz:8:22 καί εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κάτω ἐμ·βλέπω (εν+βλεπ-, εν+βλεψ-, εν+βλεψ-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) θλῖψις, -εως, ἡ καί στενο·χωρία, -ας, ἡ καί σκότο·ς, -ους, τό ἀ·πορία, -ας, ἡ στενός -ή -όν καί σκότο·ς, -ους, τό ὥστε μή βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
Iz:8:22 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny By wyglądać na I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Ograniczenie I też, nawet, mianowicie Ciemności ciemność, ciemność Zakłopotanie Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko I też, nawet, mianowicie Ciemności ciemność, ciemność Tak tamto Nie By widzieć
Iz:8:22 kai\ ei)s tE\n gE=n ka/tO e)mble/PSontai, kai\ i)dou\ Tli=PSis kai\ stenoCHOri/a kai\ sko/tos, a)pori/a stenE\ kai\ sko/tos O(/ste mE\ ble/pein,
Iz:8:22 kai eis tEn gEn katO emblePSontai, kai idu TliPSis kai stenoCHOria kai skotos, aporia stenE kai skotos hOste mE blepein,
Iz:8:22 C P RA_ASF N1_ASF D VF_FMI3P C I N3I_NSF C N1_NSF C N3E_NSM N1A_NSF A1_NSF C N3E_NSM D D V1_PAN
Iz:8:22 and also, even, namely into (+acc) the earth/land down adown, under, to the bottom, below, nether to look upon and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely restriction and also, even, namely darkness gloom, darkness perplexity narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh and also, even, namely darkness gloom, darkness so that not to see
Iz:8:22 and into (+acc) the (acc) earth/land (acc) down they-will-be-LOOK UPON-ed and be-you(sg)-SEE-ed! squeezing (nom) and restriction (nom|voc) and darkness (nom|acc|voc) perplexity (nom|voc) narrow ([Adj] nom|voc) and darkness (nom|acc|voc) so that not to-be-SEE-ing
Iz:8:22 Iz_8:22_1 Iz_8:22_2 Iz_8:22_3 Iz_8:22_4 Iz_8:22_5 Iz_8:22_6 Iz_8:22_7 Iz_8:22_8 Iz_8:22_9 Iz_8:22_10 Iz_8:22_11 Iz_8:22_12 Iz_8:22_13 Iz_8:22_14 Iz_8:22_15 Iz_8:22_16 Iz_8:22_17 Iz_8:22_18 Iz_8:22_19 Iz_8:22_20
Iz:8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:8:23 καὶ οὐκ ἀπορηθήσεται ὁ ἐν στενοχωρίᾳ ὢν ἕως καιροῦ. Τοῦτο πρῶτον ποίει, ταχὺ ποίει, χώρα Ζαβουλων, ἡ γῆ Νεφθαλιμ ὁδὸν θαλάσσης καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν παραλίαν κατοικοῦντες καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, τὰ μέρη τῆς Ιουδαίας.
Iz:8:23 Drink this first. Act quickly, O land of Zabulon, land of Nephthalim, and the rest inhabiting the sea-coast, and the land beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. (Isaiah 9:1 Brenton)
Iz:8:23 1 Bo nie zawsze będzie miał ciemności ten kraj, który cierpi ucisk.2 W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. (Iz 8:23 BT_4)
Iz:8:23 καὶ οὐκ ἀπορηθήσεται ἐν στενοχωρίᾳ ὢν ἕως καιροῦ. Τοῦτο πρῶτον ποίει, ταχὺ ποίει, χώρα Ζαβουλων, γῆ Νεφθαλιμ ὁδὸν θαλάσσης καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν παραλίαν κατοικοῦντες καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, τὰ μέρη τῆς Ιουδαίας.
Iz:8:23 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν στενο·χωρία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) χώρα, -ας, ἡ Ζαβουλών, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ ὁδός, -οῦ, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό παρ·άλιος (-α) -ον κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
Iz:8:23 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ograniczenie By być Aż; świtaj Okres czasu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Przedni; po pierwsze By czynić/rób Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By czynić/rób Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Zebulun Ziemi/ziemia Naftali Drogi {Sposobu}/droga Morze I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Brzeg morski By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie W poprzek Jordan [rzeka z] Galilea [okręg z]; galilejski Naród [zobacz etniczny] Części/kawałka okolice Judea [okolica z]; żydowski
Iz:8:23 kai\ ou)k a)porETE/setai o( e)n stenoCHOri/a| O)\n e(/Os kairou=. *tou=to prO=ton poi/ei, taCHu\ poi/ei, CHO/ra *DZaboulOn, E( gE= *nefTalim o(do\n Tala/ssEs kai\ oi( loipoi\ oi( tE\n parali/an katoikou=ntes kai\ pe/ran tou= *iorda/nou, *galilai/a tO=n e)TnO=n, ta\ me/rE tE=s *ioudai/as.
Iz:8:23 kai uk aporETEsetai ho en stenoCHOria On heOs kairu. tuto prOton poiei, taCHy poiei, CHOra DZabulOn, hE gE nefTalim hodon TalassEs kai hoi loipoi hoi tEn paralian katoikuntes kai peran tu iordanu, galilaia tOn eTnOn, ta merE tEs iudaias.
Iz:8:23 C D VC_FPI3S RA_NSM P A1_DSF V9_PAPNSM D N2_GSM RD_ASN D V2_PAD2S A3U_B V2_PAD2S N1A_NSF N_GSM RA_NSF N1_NSF N_VSM N2_ASF N1S_GSF C RA_NPM A1_NPM RA_NPM RA_ASF D V2_PAPNPM C D RA_GSM N1M_GSM N_VS RA_GPM N3E_GPN RA_APN N3E_APN RA_GSF N1A_GSF
Iz:8:23 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among restriction to be until; dawn period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] foremost; first to do/make quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to do/make region realm (clίme); land, country, territory, tract Zebulun the earth/land Naphtali way/road sea and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the the seacoast to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely across the Jordan [river of] Galilee [district of]; Galilean the nation [see ethnic] the part/piece regions the Judea [region of]; Jewish
Iz:8:23 and not he/she/it-will-be-???-ed the (nom) in/among/by (+dat) restriction (dat) while being (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) this (nom|acc) foremost; first (acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! region (nom|voc) Zebulun (indecl) the (nom) earth/land (nom|voc) Naphtali (indecl) way/road (acc) sea (gen) and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) the (nom) the (acc) seacoast ([Adj] acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) and across the (gen) Jordan (gen) Galilee    (nom|voc); Galilean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) nations (gen) the (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen)
Iz:8:23 Iz_8:23_1 Iz_8:23_2 Iz_8:23_3 Iz_8:23_4 Iz_8:23_5 Iz_8:23_6 Iz_8:23_7 Iz_8:23_8 Iz_8:23_9 Iz_8:23_10 Iz_8:23_11 Iz_8:23_12 Iz_8:23_13 Iz_8:23_14 Iz_8:23_15 Iz_8:23_16 Iz_8:23_17 Iz_8:23_18 Iz_8:23_19 Iz_8:23_20 Iz_8:23_21 Iz_8:23_22 Iz_8:23_23 Iz_8:23_24 Iz_8:23_25 Iz_8:23_26 Iz_8:23_27 Iz_8:23_28 Iz_8:23_29 Iz_8:23_30 Iz_8:23_31 Iz_8:23_32 Iz_8:23_33 Iz_8:23_34 Iz_8:23_35 Iz_8:23_36 Iz_8:23_37 Iz_8:23_38 Iz_8:23_39
Iz:8:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x