Jr:17:5 Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ’ ἄνθρωπον καὶ στηρίσει σάρκα βραχίονος αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἀπὸ κυρίου ἀποστῇ ἡ καρδία αὐτοῦ·
Jr:17:5 (Jeremiah 17:5 Brenton)
Jr:17:5 To mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. (Jr 17:5 BT_4)
Jr:17:5 Ἐπικατάρατος ἄνθρωπος, ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ’ ἄνθρωπον καὶ στηρίσει σάρκα βραχίονος αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἀπὸ κυρίου ἀποστῇ καρδία αὐτοῦ·
Jr:17:5 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐπί ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) σάρξ, -αρκός, ἡ βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:17:5 Przeklęty Ludzki Kto/, który/, który Miej nadzieję/oczekiwanie By mieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki I też, nawet, mianowicie Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Ciało {Mięso} Ręka {Broń} On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uwalniać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Jr:17:5 *)epikata/ratos o( a)/nTrOpos, o(\s tE\n e)lpi/da e)/CHei e)p’ a)/nTrOpon kai\ stEri/sei sa/rka braCHi/onos au)tou= e)p’ au)to/n, kai\ a)po\ kuri/ou a)postE=| E( kardi/a au)tou=·
Jr:17:5 epikataratos ho anTrOpos, hos tEn elpida eCHei ep’ anTrOpon kai stErisei sarka braCHionos autu ep’ auton, kai apo kyriu apostE hE kardia autu·
Jr:17:5 A1B_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM RA_ASF N3D_ASF V1_PAI3S P N2_ASM C VF_FAI3S N3K_ASF N3N_GSM RD_GSM P RD_ASM C P N2_GSM VH_AAS3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Jr:17:5 cursed the human who/whom/which the hope/expectation to have upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing human and also, even, namely to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated flesh arm he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to disengage the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Jr:17:5 cursed ([Adj] nom) the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) the (acc) hope/expectation (acc) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) human (acc) and he/she/it-will-SUPPORTED, you(sg)-will-be-SUPPORTED-ed (classical) flesh (acc) arm (gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-should-DISENGAGE the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen)
Jr:17:5 Jr_17:5_1 Jr_17:5_2 Jr_17:5_3 Jr_17:5_4 Jr_17:5_5 Jr_17:5_6 Jr_17:5_7 Jr_17:5_8 Jr_17:5_9 Jr_17:5_10 Jr_17:5_11 Jr_17:5_12 Jr_17:5_13 Jr_17:5_14 Jr_17:5_15 Jr_17:5_16 Jr_17:5_17 Jr_17:5_18 Jr_17:5_19 Jr_17:5_20 Jr_17:5_21 Jr_17:5_22 Jr_17:5_23
Jr:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:6 καὶ ἔσται ὡς ἡ ἀγριομυρίκη ἡ ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐκ ὄψεται ὅταν ἔλθῃ τὰ ἀγαθά, καὶ κατασκηνώσει ἐν ἁλίμοις καὶ ἐν ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἁλμυρᾷ ἥτις οὐ κατοικεῖται.
Jr:17:6 And he shall be as the wild tamarisk in the desert: he shall not see when good comes; but he shall dwell in barren places, and in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. (Jeremiah 17:6 Brenton)
Jr:17:6 Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście: wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. (Jr 17:6 BT_4)
Jr:17:6 καὶ ἔσται ὡς ἀγριομυρίκη ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐκ ὄψεται ὅταν ἔλθῃ τὰ ἀγαθά, καὶ κατασκηνώσει ἐν ἁλίμοις καὶ ἐν ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἁλμυρᾷ ἥτις οὐ κατοικεῖται.
Jr:17:6 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν καί ἐν ἔρημος -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Jr:17:6 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ilekroć By przychodzić Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Jr:17:6 kai\ e)/stai O(s E( a)griomuri/kE E( e)n tE=| e)rE/mO|, ou)k o)/PSetai o(/tan e)/lTE| ta\ a)gaTa/, kai\ kataskEnO/sei e)n a(li/mois kai\ e)n e)rE/mO|, e)n gE=| a(lmura=| E(/tis ou) katoikei=tai.
Jr:17:6 kai estai hOs hE agriomyrikE hE en tE erEmO, uk oPSetai hotan elTE ta agaTa, kai kataskEnOsei en halimois kai en erEmO, en gE halmyra hEtis u katoikeitai.
Jr:17:6 C VF_FMI3S C RA_NSF N1_NSF RA_NSF P RA_DSF N2_DSF D VF_FMI3S D VB_AAS3S RA_NPN A1_NPN C VF_FAI3S P A1B_DPF C P N2_DSF P N1_DSF A1A_DSF RX_NSF D V2_PPI3S
Jr:17:6 and also, even, namely to be as/like the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), whenever to come the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely settling; to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wilderness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Jr:17:6 and he/she/it-will-be as/like the (nom) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) not he/she/it-will-be-SEE-ed whenever he/she/it-should-COME the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) and settling (dat); he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical) in/among/by (+dat) and in/among/by (+dat) wilderness ([Adj] dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-is-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN
Jr:17:6 Jr_17:6_1 Jr_17:6_2 Jr_17:6_3 Jr_17:6_4 Jr_17:6_5 Jr_17:6_6 Jr_17:6_7 Jr_17:6_8 Jr_17:6_9 Jr_17:6_10 Jr_17:6_11 Jr_17:6_12 Jr_17:6_13 Jr_17:6_14 Jr_17:6_15 Jr_17:6_16 Jr_17:6_17 Jr_17:6_18 Jr_17:6_19 Jr_17:6_20 Jr_17:6_21 Jr_17:6_22 Jr_17:6_23 Jr_17:6_24 Jr_17:6_25 Jr_17:6_26 Jr_17:6_27 Jr_17:6_28
Jr:17:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:7 καὶ εὐλογημένος ὁ ἄνθρωπος, ὃς πέποιθεν ἐπὶ τῷ κυρίῳ, καὶ ἔσται κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ·
Jr:17:7 But blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope the Lord shall be. (Jeremiah 17:7 Brenton)
Jr:17:7 Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. (Jr 17:7 BT_4)
Jr:17:7 καὶ εὐλογημένος ἄνθρωπος, ὃς πέποιθεν ἐπὶ τῷ κυρίῳ, καὶ ἔσται κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ·
Jr:17:7 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:17:7 I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ludzki Kto/, który/, który By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo
Jr:17:7 kai\ eu)logEme/nos o( a)/nTrOpos, o(\s pe/poiTen e)pi\ tO=| kuri/O|, kai\ e)/stai ku/rios e)lpi\s au)tou=·
Jr:17:7 kai eulogEmenos ho anTrOpos, hos pepoiTen epi tO kyriO, kai estai kyrios elpis autu·
Jr:17:7 C VM_XMPNSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM VX_XAI3S P RA_DSM N2_DSM C VF_FMI3S N2_NSM N3D_NSF RD_GSM
Jr:17:7 and also, even, namely to bless the human who/whom/which to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. hope/expectation he/she/it/same
Jr:17:7 and having-been-BLESS-ed (nom) the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-has-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-will-be lord (nom); a lord ([Adj] nom) hope/expectation (nom) him/it/same (gen)
Jr:17:7 Jr_17:7_1 Jr_17:7_2 Jr_17:7_3 Jr_17:7_4 Jr_17:7_5 Jr_17:7_6 Jr_17:7_7 Jr_17:7_8 Jr_17:7_9 Jr_17:7_10 Jr_17:7_11 Jr_17:7_12 Jr_17:7_13 Jr_17:7_14
Jr:17:7 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:8 καὶ ἔσται ὡς ξύλον εὐθηνοῦν παρ’ ὕδατα καὶ ἐπὶ ἰκμάδα βαλεῖ ῥίζας αὐτοῦ καὶ οὐ φοβηθήσεται ὅταν ἔλθῃ καῦμα, καὶ ἔσται ἐπ’ αὐτῷ στελέχη ἀλσώδη, ἐν ἐνιαυτῷ ἀβροχίας οὐ φοβηθήσεται καὶ οὐ διαλείψει ποιῶν καρπόν. –
Jr:17:8 And he shall be as a thriving tree by the waters, and he shall cast forth his root toward a moist place: he shall not fear when heat comes, and there shall be upon him shady branches: he shall not fear in a year of drought, and he shall not fail to bear fruit. (Jeremiah 17:8 Brenton)
Jr:17:8 Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. (Jr 17:8 BT_4)
Jr:17:8 καὶ ἔσται ὡς ξύλον εὐθηνοῦν παρ’ ὕδατα καὶ ἐπὶ ἰκμάδα βαλεῖ ῥίζας αὐτοῦ καὶ οὐ φοβηθήσεται ὅταν ἔλθῃ καῦμα, καὶ ἔσται ἐπ’ αὐτῷ στελέχη ἀλσώδη, ἐν ἐνιαυτῷ ἀβροχίας οὐ φοβηθήσεται καὶ οὐ διαλείψει ποιῶν καρπόν.
Jr:17:8 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ξύλον, -ου, τό παρά ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἐπί ἰκμά[δ]ς, -άδος, ἡ βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καῦμα[τ], -ατος, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἀ·βροχία, -ας, ἡ [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·λείπω (δια+λειπ-, δια+λειψ-, 2nd δια+λιπ-, -, -, -) ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ
Jr:17:8 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Woda I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wilgoci soki niszczenia ciała {mięsa}; sok, stopniowo słabną (siła osoby albo siła) By rzucać Korzeń On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By bać się Ilekroć By przychodzić Ciepło I też, nawet, mianowicie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Posucha ??? Przed przydechem mocnym By bać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do przerywanego przerywany, powrotny, słabnący, zatrzymuj się, luka Jaki rodzaj; by czynić/rób Owoc; Nadgarstek
Jr:17:8 kai\ e)/stai O(s Xu/lon eu)TEnou=n par’ u(/data kai\ e)pi\ i)kma/da balei= r(i/DZas au)tou= kai\ ou) fobETE/setai o(/tan e)/lTE| kau=ma, kai\ e)/stai e)p’ au)tO=| stele/CHE a)lsO/dE, e)n e)niautO=| a)broCHi/as ou) fobETE/setai kai\ ou) dialei/PSei poiO=n karpo/n.
Jr:17:8 kai estai hOs Xylon euTEnun par’ hydata kai epi ikmada balei riDZas autu kai u fobETEsetai hotan elTE kauma, kai estai ep’ autO steleCHE alsOdE, en eniautO abroCHias u fobETEsetai kai u dialeiPSei poiOn karpon.
Jr:17:8 C VF_FMI3S C N2N_NSN V2_PAPNSN P N3T_APN C P N3D_ASF VF2_FAI3S N1S_APF RD_GSM C D VC_FPI3S D VB_AAS3S N3M_NSN C VF_FMI3S P RD_DSM N3E_APN A3_APN P N2_DSM N1A_GSF D VC_FPI3S C D VF_FAI3S V2_PAPNSM N2_ASM
Jr:17:8 and also, even, namely to be as/like tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together water and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing moisture juices of decaying flesh; sap, gradually weaken (a person's strength or power) to throw root he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fear whenever to come heat and also, even, namely to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year drought οὐχ before rough breathing to fear and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ceased intermittent, recurrent, remittent, stop, gap what kind; to do/make fruit; Carpus
Jr:17:8 and he/she/it-will-be as/like tree/wooden thing (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) waters (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) moisture (acc) he/she/it-will-THROW, you(sg)-will-be-THROW-ed (classical) roots (acc) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be-FEAR-ed whenever he/she/it-should-COME heat (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) year (dat) drought (gen), droughts (acc) not he/she/it-will-be-FEAR-ed and not he/she/it-will-CEASED, you(sg)-will-be-CEASED-ed (classical) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) fruit (acc); Carpus (acc)
Jr:17:8 Jr_17:8_1 Jr_17:8_2 Jr_17:8_3 Jr_17:8_4 Jr_17:8_5 Jr_17:8_6 Jr_17:8_7 Jr_17:8_8 Jr_17:8_9 Jr_17:8_10 Jr_17:8_11 Jr_17:8_12 Jr_17:8_13 Jr_17:8_14 Jr_17:8_15 Jr_17:8_16 Jr_17:8_17 Jr_17:8_18 Jr_17:8_19 Jr_17:8_20 Jr_17:8_21 Jr_17:8_22 Jr_17:8_23 Jr_17:8_24 Jr_17:8_25 Jr_17:8_26 Jr_17:8_27 Jr_17:8_28 Jr_17:8_29 Jr_17:8_30 Jr_17:8_31 Jr_17:8_32 Jr_17:8_33 Jr_17:8_34 Jr_17:8_35 Jr_17:8_36
Jr:17:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:9 βαθεῖα ἡ καρδία παρὰ πάντα, καὶ ἄνθρωπός ἐστιν· καὶ τίς γνώσεται αὐτόν;
Jr:17:9 The heart is deep beyond all things, and it is the man, and who can know him? (Jeremiah 17:9 Brenton)
Jr:17:9 Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi? (Jr 17:9 BT_4)
Jr:17:9 βαθεῖα καρδία παρὰ πάντα, καὶ ἄνθρωπός ἐστιν· καὶ τίς γνώσεται αὐτόν;
Jr:17:9 βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:17:9 Głęboko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Ludzki By być I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo
Jr:17:9 baTei=a E( kardi/a para\ pa/nta, kai\ a)/nTrOpo/s e)stin· kai\ ti/s gnO/setai au)to/n;
Jr:17:9 baTeia hE kardia para panta, kai anTrOpos estin· kai tis gnOsetai auton;
Jr:17:9 A3U_NSF RA_NSF N1A_NSF P A3_APN C N2_NSM V9_PAI3S C RI_NSM VF_FMI3S RD_ASM
Jr:17:9 deep the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of and also, even, namely human to be and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize. he/she/it/same
Jr:17:9 deep ([Adj] nom|voc) the (nom) heart (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) and human (nom) he/she/it-is and who/what/why (nom) he/she/it-will-be-KNOW-ed him/it/same (acc)
Jr:17:9 Jr_17:9_1 Jr_17:9_2 Jr_17:9_3 Jr_17:9_4 Jr_17:9_5 Jr_17:9_6 Jr_17:9_7 Jr_17:9_8 Jr_17:9_9 Jr_17:9_10 Jr_17:9_11 Jr_17:9_12
Jr:17:9 x x x x x x x x x x x x
Jr:17:10 ἐγὼ κύριος ἐτάζων καρδίας καὶ δοκιμάζων νεφροὺς τοῦ δοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ κατὰ τοὺς καρποὺς τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ. –
Jr:17:10 I the Lord try the hearts, and prove the reins, to give to every one according to his ways, and according to the fruits of his devices. (Jeremiah 17:10 Brenton)
Jr:17:10 Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. (Jr 17:10 BT_4)
Jr:17:10 ἐγὼ κύριος ἐτάζων καρδίας καὶ δοκιμάζων νεφροὺς τοῦ δοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ κατὰ τοὺς καρποὺς τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ.
Jr:17:10 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καρδία, -ας, ἡ καί δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) νεφρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:17:10 Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie By badać Umysł By dawać Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Owoc On/ona/to/to samo
Jr:17:10 e)gO\ ku/rios e)ta/DZOn kardi/as kai\ dokima/DZOn nefrou\s tou= dou=nai e(ka/stO| kata\ ta\s o(dou\s au)tou= kai\ kata\ tou\s karpou\s tO=n e)pitEdeuma/tOn au)tou=.
Jr:17:10 egO kyrios etaDZOn kardias kai dokimaDZOn nefrus tu dunai hekastO kata tas hodus autu kai kata tus karpus tOn epitEdeumatOn autu.
Jr:17:10 RP_NS N2_NSM V1_PAPNSM N1A_APF C V1_PAPNSM N2_APM RA_GSN VO_AAN A1_DSM P RA_APF N2_APF RD_GSM C P RA_APM N2_APM RA_GPN N3M_GPN RD_GSM
Jr:17:10 I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely to examine mind the to give each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the fruit the ć he/she/it/same
Jr:17:10 I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) heart (gen), hearts (acc) and while EXAMINE-ing (nom) minds (acc) the (gen) to-GIVE each (of two) (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ways/roads (acc) him/it/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) fruits (acc) the (gen) him/it/same (gen)
Jr:17:10 Jr_17:10_1 Jr_17:10_2 Jr_17:10_3 Jr_17:10_4 Jr_17:10_5 Jr_17:10_6 Jr_17:10_7 Jr_17:10_8 Jr_17:10_9 Jr_17:10_10 Jr_17:10_11 Jr_17:10_12 Jr_17:10_13 Jr_17:10_14 Jr_17:10_15 Jr_17:10_16 Jr_17:10_17 Jr_17:10_18 Jr_17:10_19 Jr_17:10_20 Jr_17:10_21 Jr_17:10_22
Jr:17:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:11 ἐφώνησεν πέρδιξ, συνήγαγεν ἃ οὐκ ἔτεκεν· ποιῶν πλοῦτον αὐτοῦ οὐ μετὰ κρίσεως, ἐν ἡμίσει ἡμερῶν αὐτοῦ ἐγκαταλείψουσιν αὐτόν, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων αὐτοῦ ἔσται ἄφρων.
Jr:17:11 The partridge utters her voice, she gathers eggs which she did not lay; so is a man gaining his wealth unjustly; in the midst of his days his riches shall leave him, and at his latter end he will be a fool. (Jeremiah 17:11 Brenton)
Jr:17:11 Kuropatwa wysiaduje jajka, których nie zniosła; podobnie czyni ten, kto zbiera w nieuczciwy sposób bogactwa: w pośrodku dni swoich musi je opuścić i gdy nadejdzie jego koniec, okazuje się głupcem». (Jr 17:11 BT_4)
Jr:17:11 ἐφώνησεν πέρδιξ, συνήγαγεν οὐκ ἔτεκεν· ποιῶν πλοῦτον αὐτοῦ οὐ μετὰ κρίσεως, ἐν ἡμίσει ἡμερῶν αὐτοῦ ἐγκαταλείψουσιν αὐτόν, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων αὐτοῦ ἔσται ἄφρων.
Jr:17:11 φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) πέρδιξ, -ικος, ἡ [LXX] συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά κρίσις, -εως, ἡ ἐν ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ἔσχατος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
Jr:17:11 By brzmieć Kuropatwa By zbierać się razem Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By rodzić Jaki rodzaj; by czynić/rób Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pół Dzień On/ona/to/to samo By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni On/ona/to/to samo By być Piana; wycofywanie w myśli
Jr:17:11 e)fO/nEsen pe/rdiX, sunE/gagen a(/ ou)k e)/teken· poiO=n plou=ton au)tou= ou) meta\ kri/seOs, e)n E(mi/sei E(merO=n au)tou= e)gkatalei/PSousin au)to/n, kai\ e)p’ e)sCHa/tOn au)tou= e)/stai a)/frOn.
Jr:17:11 efOnEsen perdiX, synEgagen ha uk eteken· poiOn pluton autu u meta kriseOs, en hEmisei hEmerOn autu enkataleiPSusin auton, kai ep’ esCHatOn autu estai afrOn.
Jr:17:11 VAI_AAI3S N3K_NSF VBI_AAI3S RR_APN D VBI_AAI3S V2_PAPNSM N2_ASM RD_GSM D P N3I_GSF P A3U_DSM N1A_GPF RD_GSM VF_FAI3P RD_ASM C P A1_GPM RD_GSM VF_FMI3S A3N_NSM
Jr:17:11 to sound partridge to gather together who/whom/which οὐχ before rough breathing to give birth what kind; to do/make wealth/abundance he/she/it/same οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among half day he/she/it/same to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last he/she/it/same to be foam; unthinking
Jr:17:11 he/she/it-SOUND-ed partridge (nom|voc) he/she/it-GATHER TOGETHER-ed who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-GIVE-ed-BIRTH what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) wealth/abundance (acc) him/it/same (gen) not after (+acc), with (+gen) judgment (gen) in/among/by (+dat) half (dat) days (gen) him/it/same (gen) they-will-GIVE UP, going-to-GIVE UP (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be foams (gen); unthinking ([Adj] nom)
Jr:17:11 Jr_17:11_1 Jr_17:11_2 Jr_17:11_3 Jr_17:11_4 Jr_17:11_5 Jr_17:11_6 Jr_17:11_7 Jr_17:11_8 Jr_17:11_9 Jr_17:11_10 Jr_17:11_11 Jr_17:11_12 Jr_17:11_13 Jr_17:11_14 Jr_17:11_15 Jr_17:11_16 Jr_17:11_17 Jr_17:11_18 Jr_17:11_19 Jr_17:11_20 Jr_17:11_21 Jr_17:11_22 Jr_17:11_23 Jr_17:11_24
Jr:17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:12 Θρόνος δόξης ὑψωμένος ἁγίασμα ἡμῶν
Jr:17:12 An exalted throne of glory is our sanctuary. (Jeremiah 17:12 Brenton)
Jr:17:12 Tronem chwały, wzniesionym od początku, jest nasze miejsce święte. (Jr 17:12 BT_4)
Jr:17:12 Θρόνος δόξης ὑψωμένος ἁγίασμα ἡμῶν
Jr:17:12 θρόνος, -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:17:12 Tron Sławy/wzbudzanie grozy By podnosić/ustalony wysoko Ja
Jr:17:12 *Tro/nos do/XEs u(PSOme/nos a(gi/asma E(mO=n
Jr:17:12 Tronos doXEs hyPSOmenos hagiasma hEmOn
Jr:17:12 N2_NSM N1S_GSF V4_PMPNSM N3M_NSN RP_GP
Jr:17:12 throne glory/awesomeness to elevate/set high ć I
Jr:17:12 throne (nom) glory/awesomeness (gen) having-been-ELEVATE/SET-ed-HIGH (nom) us (gen)
Jr:17:12 Jr_17:12_1 Jr_17:12_2 Jr_17:12_3 Jr_17:12_4 Jr_17:12_5
Jr:17:12 x x x x x
Jr:17:13 ὑπομονὴ Ισραηλ κύριε, πάντες οἱ καταλιπόντες σε καταισχυνθήτωσαν, ἀφεστηκότες ἐπὶ τῆς γῆς γραφήτωσαν, ὅτι ἐγκατέλιπον πηγὴν ζωῆς τὸν κύριον. –
Jr:17:13 O Lord, the hope of Israel, let all that have left thee be ashamed, let them that have revolted be written on the earth, because they have forsaken the fountain of life, the Lord. (Jeremiah 17:13 Brenton)
Jr:17:13 Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Pana. (Jr 17:13 BT_4)
Jr:17:13 ὑπομονὴ Ισραηλ κύριε, πάντες οἱ καταλιπόντες σε καταισχυνθήτωσαν, ἀφεστηκότες ἐπὶ τῆς γῆς γραφήτωσαν, ὅτι ἐγκατέλιπον πηγὴν ζωῆς τὸν κύριον.
Jr:17:13 ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) πηγή, -ῆς, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:17:13 Wytrwałość Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty; twój/twój(sg) By upokarzać By uwalniać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By pisać Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Wiosna {Sprężyna} Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:17:13 u(pomonE\ *israEl ku/rie, pa/ntes oi( katalipo/ntes se kataisCHunTE/tOsan, a)festEko/tes e)pi\ tE=s gE=s grafE/tOsan, o(/ti e)gkate/lipon pEgE\n DZOE=s to\n ku/rion.
Jr:17:13 hypomonE israEl kyrie, pantes hoi katalipontes se kataisCHynTEtOsan, afestEkotes epi tEs gEs grafEtOsan, hoti enkatelipon pEgEn DZOEs ton kyrion.
Jr:17:13 N1_NSF N_GSM N2_VSM A3_NPM RA_NPM VB_AAPNPM RP_AS VC_APD3P VXI_XAPNPM P RA_GSF N1_GSF VD_APD3P C VBI_AAI3P N1_ASF N1_GSF RA_ASM N2_ASM
Jr:17:13 endurance Israel lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you; your/yours(sg) to humiliate to disengage upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to write because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare spring life being, living, spirit; alive the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:17:13 endurance (nom|voc) Israel (indecl) lord (voc); a lord ([Adj] voc) all (nom|voc) the (nom) upon LEAVE-ing-BEHIND (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) let-them-be-HUMILIATE-ed! having DISENGAGE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) let-them-be-WRITE-ed! because/that I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed spring (acc) life (gen); alive ([Adj] gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jr:17:13 Jr_17:13_1 Jr_17:13_2 Jr_17:13_3 Jr_17:13_4 Jr_17:13_5 Jr_17:13_6 Jr_17:13_7 Jr_17:13_8 Jr_17:13_9 Jr_17:13_10 Jr_17:13_11 Jr_17:13_12 Jr_17:13_13 Jr_17:13_14 Jr_17:13_15 Jr_17:13_16 Jr_17:13_17 Jr_17:13_18 Jr_17:13_19 Jr_17:13_20
Jr:17:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:14 ἴασαί με, κύριε, καὶ ἰαθήσομαι· σῶσόν με, καὶ σωθήσομαι· ὅτι καύχημά μου σὺ εἶ.
Jr:17:14 Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved; for thou art my boast. (Jeremiah 17:14 Brenton)
Jr:17:14 Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowym; ratuj mnie, bym doznał ratunku. Ty bowiem jesteś moją chlubą. (Jr 17:14 BT_4)
Jr:17:14 ἴασαί με, κύριε, καὶ ἰαθήσομαι· σῶσόν με, καὶ σωθήσομαι· ὅτι καύχημά μου σὺ εἶ.
Jr:17:14 ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὅτι καύχημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:17:14 By goić się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By goić się By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ponieważ/tamto Chwal się (chwal się, chełp się, ) Ja Ty By iść; by być
Jr:17:14 i)/asai/ me, ku/rie, kai\ i)aTE/somai· sO=so/n me, kai\ sOTE/somai· o(/ti kau/CHEma/ mou su\ ei)=.
Jr:17:14 iasai me, kyrie, kai iaTEsomai· sOson me, kai sOTEsomai· hoti kauCHEma mu sy ei.
Jr:17:14 VA_AMD2S RP_AS N2_VSM C VC_FPI1S VA_AAD2S RP_AS C VC_FPI1S C N3M_NSN RP_GS RP_NS V9_PAI2S
Jr:17:14 to heal I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to heal to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save because/that boast (vaunt, brag, ) I you to go; to be
Jr:17:14 you(sg)-are-being-HEAL-ed, be-you(sg)-HEAL-ed!, you(sg)-have-been-HEAL-ed me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and I-will-be-HEAL-ed do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) and I-will-be-SAVE-ed because/that boast (nom|acc|voc) me (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Jr:17:14 Jr_17:14_1 Jr_17:14_2 Jr_17:14_3 Jr_17:14_4 Jr_17:14_5 Jr_17:14_6 Jr_17:14_7 Jr_17:14_8 Jr_17:14_9 Jr_17:14_10 Jr_17:14_11 Jr_17:14_12 Jr_17:14_13 Jr_17:14_14
Jr:17:14 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:15 ἰδοὺ αὐτοὶ λέγουσι πρός με Ποῦ ἐστιν ὁ λόγος κυρίου; ἐλθάτω.
Jr:17:15 Behold, they say to me, Where is the word of the Lord? let it come. (Jeremiah 17:15 Brenton)
Jr:17:15 Oto oni, którzy mi mówią: «Gdzie jest słowo Boże? Niechże się wypełni!» (Jr 17:15 BT_4)
Jr:17:15 ἰδοὺ αὐτοὶ λέγουσι πρός με Ποῦ ἐστιν λόγος κυρίου; ἐλθάτω.
Jr:17:15 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Jr:17:15 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Gdzie By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przychodzić
Jr:17:15 i)dou\ au)toi\ le/gousi pro/s me *pou= e)stin o( lo/gos kuri/ou; e)lTa/tO.
Jr:17:15 idu autoi legusi pros me pu estin ho logos kyriu; elTatO.
Jr:17:15 I RD_NPM V1_PAI3P P RP_AS D V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM VA_AAD3S
Jr:17:15 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I where to be the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to come
Jr:17:15 be-you(sg)-SEE-ed! they/same (nom) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) where he/she/it-is the (nom) word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) let-him/her/it-COME!
Jr:17:15 Jr_17:15_1 Jr_17:15_2 Jr_17:15_3 Jr_17:15_4 Jr_17:15_5 Jr_17:15_6 Jr_17:15_7 Jr_17:15_8 Jr_17:15_9 Jr_17:15_10 Jr_17:15_11
Jr:17:15 x x x x x x x x x x x
Jr:17:16 ἐγὼ δὲ οὐκ ἐκοπίασα κατακολουθῶν ὀπίσω σου καὶ ἡμέραν ἀνθρώπου οὐκ ἐπεθύμησα, σὺ ἐπίστῃ· τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων μου πρὸ προσώπου σού ἐστιν.
Jr:17:16 But I have not been weary of following thee, nor have I desired the day of man; thou knowest; the words that proceed out of my lips are before thy face. (Jeremiah 17:16 Brenton)
Jr:17:16 Ale ja nie nalegałem na Ciebie o nieszczęście, ani nie pragnąłem dnia zagłady. Ty wiesz: to, co wyszło z moich ust, jest zupełnie jawne przed Tobą. (Jr 17:16 BT_4)
Jr:17:16 ἐγὼ δὲ οὐκ ἐκοπίασα κατακολουθῶν ὀπίσω σου καὶ ἡμέραν ἀνθρώπου οὐκ ἐπεθύμησα, σὺ ἐπίστῃ· τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων μου πρὸ προσώπου σού ἐστιν.
Jr:17:16 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) κατ·ακολουθέω (κατ+ακολουθ(ε)-, -, κατ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἡμέρα, -ας -ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) διά ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:17:16 Ja zaś ??? Przed przydechem mocnym By trudzić się By następować z tyłu Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dzień Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Ty By ulegać odroczeniu; by wiedzieć By wychodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Warga Ja Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) By być
Jr:17:16 e)gO\ de\ ou)k e)kopi/asa katakolouTO=n o)pi/sO sou kai\ E(me/ran a)nTrO/pou ou)k e)peTu/mEsa, su\ e)pi/stE|· ta\ e)kporeuo/mena dia\ tO=n CHeile/On mou pro\ prosO/pou sou/ e)stin.
Jr:17:16 egO de uk ekopiasa katakoluTOn opisO su kai hEmeran anTrOpu uk epeTymEsa, sy epistE· ta ekporeuomena dia tOn CHeileOn mu pro prosOpu su estin.
Jr:17:16 RP_NS x D VAI_AAI1S V2_PAPNSM P RP_GS C N1A_ASF N2_GSM D VAI_AAI1S RP_NS V6_PMS2S RA_NPN V1_PMPNPN P RA_GPN N3E_GPN RP_GS P N2N_GSN RP_GS V9_PAI3S
Jr:17:16 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to toil to follow behind behind back, behind, after you; your/yours(sg) and also, even, namely day human οὐχ before rough breathing to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. you to stand over; to know the to go out because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lip I before (+gen) face you; your/yours(sg) to be
Jr:17:16 I (nom) Yet not I-TOIL-ed while FOLLOW-ing-BEHIND (nom) behind you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and day (acc) human (gen) not I-DESIRE-ed you(sg) (nom) he/she/it-should-STand-OVER; you(sg)-are-being-KNOW-ed, you(sg)-should-be-being-KNOW-ed the (nom|acc) while being-GO-ed-OUT (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) lips (gen) me (gen) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Jr:17:16 Jr_17:16_1 Jr_17:16_2 Jr_17:16_3 Jr_17:16_4 Jr_17:16_5 Jr_17:16_6 Jr_17:16_7 Jr_17:16_8 Jr_17:16_9 Jr_17:16_10 Jr_17:16_11 Jr_17:16_12 Jr_17:16_13 Jr_17:16_14 Jr_17:16_15 Jr_17:16_16 Jr_17:16_17 Jr_17:16_18 Jr_17:16_19 Jr_17:16_20 Jr_17:16_21 Jr_17:16_22 Jr_17:16_23 Jr_17:16_24
Jr:17:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:17 μὴ γενηθῇς μοι εἰς ἀλλοτρίωσιν φειδόμενός μου ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ.
Jr:17:17 Be not to me a stranger, but spare me in the evil day. (Jeremiah 17:17 Brenton)
Jr:17:17 Nie bądź dla mnie postrachem, Ty, moja ucieczko w dniu nieszczęścia! (Jr 17:17 BT_4)
Jr:17:17 μὴ γενηθῇς μοι εἰς ἀλλοτρίωσιν φειδόμενός μου ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ.
Jr:17:17 μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ πονηρός -ά -όν
Jr:17:17 Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Do (+przyspieszenie) Zbywający {Oszczędzać} Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Jr:17:17 mE\ genETE=|s moi ei)s a)llotri/Osin feido/meno/s mou e)n E(me/ra| ponEra=|.
Jr:17:17 mE genETEs moi eis allotriOsin feidomenos mu en hEmera ponEra.
Jr:17:17 D VC_APS2S RP_DS P N3I_ASF V1_PMPNSM RP_GS P N1A_DSF A1A_DSF
Jr:17:17 not to become become, happen I into (+acc) ć to spare I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Jr:17:17 not you(sg)-should-be-BECOME-ed me (dat) into (+acc) while being-SPARE-ed (nom) me (gen) in/among/by (+dat) day (dat) wicked ([Adj] dat)
Jr:17:17 Jr_17:17_1 Jr_17:17_2 Jr_17:17_3 Jr_17:17_4 Jr_17:17_5 Jr_17:17_6 Jr_17:17_7 Jr_17:17_8 Jr_17:17_9 Jr_17:17_10
Jr:17:17 x x x x x x x x x x
Jr:17:18 καταισχυνθήτωσαν οἱ διώκοντές με, καὶ μὴ καταισχυνθείην ἐγώ· πτοηθείησαν αὐτοί, καὶ μὴ πτοηθείην ἐγώ· ἐπάγαγε ἐπ’ αὐτοὺς ἡμέραν πονηράν, δισσὸν σύντριμμα σύντριψον αὐτούς.
Jr:17:18 Let them that persecute me be ashamed, but let me not be ashamed: let them be alarmed, but let me not be alarmed: bring upon them the evil day, crush them with double destruction. (Jeremiah 17:18 Brenton)
Jr:17:18 Moi prześladowcy niech zostaną zawstydzeni, lecz mnie niech nie spotka hańba! Niech ich lęk ogarnie, lecz nie mnie! Ześlij na nich dzień nieszczęsny, zgładź ich, zgładź po dwakroć! (Jr 17:18 BT_4)
Jr:17:18 καταισχυνθήτωσαν οἱ διώκοντές με, καὶ μὴ καταισχυνθείην ἐγώ· πτοηθείησαν αὐτοί, καὶ μὴ πτοηθείην ἐγώ· ἐπάγαγε ἐπ’ αὐτοὺς ἡμέραν πονηράν, δισσὸν σύντριμμα σύντριψον αὐτούς.
Jr:17:18 κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μή πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ πονηρός -ά -όν σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:17:18 By upokarzać By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Ja I też, nawet, mianowicie Nie By upokarzać Ja Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie Do ??? Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dzień Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Zniszczenie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo
Jr:17:18 kataisCHunTE/tOsan oi( diO/konte/s me, kai\ mE\ kataisCHunTei/En e)gO/· ptoETei/Esan au)toi/, kai\ mE\ ptoETei/En e)gO/· e)pa/gage e)p’ au)tou\s E(me/ran ponEra/n, disso\n su/ntrimma su/ntriPSon au)tou/s.
Jr:17:18 kataisCHynTEtOsan hoi diOkontes me, kai mE kataisCHynTeiEn egO· ptoETeiEsan autoi, kai mE ptoETeiEn egO· epagage ep’ autus hEmeran ponEran, disson syntrimma syntriPSon autus.
Jr:17:18 VC_APD3P RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS C D VC_APO1S RP_NS VC_APO3P RD_NPM C D VC_APO1S RP_NS VB_AAD2S P RD_APM N1A_ASF A1A_ASF A1_ASN N3M_ASN VA_AAD2S RD_APM
Jr:17:18 to humiliate the to prosecute/pursue prosecute: put on trial I and also, even, namely not to humiliate I to ??? he/she/it/same and also, even, namely not to ??? I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same day wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć destruction to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same
Jr:17:18 let-them-be-HUMILIATE-ed! the (nom) while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom|voc) me (acc) and not I-happen-to-be-HUMILIATE-ed (opt) I (nom) they-happen-to-be-???-ed (opt) they/same (nom) and not I-happen-to-be-???-ed (opt) I (nom) do-UPON-LEAD-you(sg)! upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) day (acc) wicked ([Adj] acc) destruction (nom|acc|voc) do-BREAK-you(sg)!, going-to-BREAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc)
Jr:17:18 Jr_17:18_1 Jr_17:18_2 Jr_17:18_3 Jr_17:18_4 Jr_17:18_5 Jr_17:18_6 Jr_17:18_7 Jr_17:18_8 Jr_17:18_9 Jr_17:18_10 Jr_17:18_11 Jr_17:18_12 Jr_17:18_13 Jr_17:18_14 Jr_17:18_15 Jr_17:18_16 Jr_17:18_17 Jr_17:18_18 Jr_17:18_19 Jr_17:18_20 Jr_17:18_21 Jr_17:18_22 Jr_17:18_23
Jr:17:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:19 Τάδε λέγει κύριος Βάδισον καὶ στῆθι ἐν πύλαις υἱῶν λαοῦ σου, ἐν αἷς εἰσπορεύονται ἐν αὐταῖς βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἐν αἷς ἐκπορεύονται ἐν αὐταῖς, καὶ ἐν πάσαις ταῖς πύλαις Ιερουσαλημ
Jr:17:19 Thus saith the Lord; Go and stand in the gates of the children of thy people, by which the kings of Juda enter, and by which they go out, and in all the gates of Jerusalem: (Jeremiah 17:19 Brenton)
Jr:17:19 To mówi Pan do mnie: «Idź, stań w bramie synów narodu, przez którą wchodzą i wychodzą królowie judzcy, oraz we wszystkich bramach Jerozolimy (Jr 17:19 BT_4)
Jr:17:19 Τάδε λέγει κύριος Βάδισον καὶ στῆθι ἐν πύλαις υἱῶν λαοῦ σου, ἐν αἷς εἰσπορεύονται ἐν αὐταῖς βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἐν αἷς ἐκπορεύονται ἐν αὐταῖς, καὶ ἐν πάσαις ταῖς πύλαις Ιερουσαλημ
Jr:17:19 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν πύλη, -ης, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὅς ἥ ὅ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν ὅς ἥ ὅ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:17:19 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Syn Ludzie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Brama Jerozolima [miasto z]
Jr:17:19 *ta/de le/gei ku/rios *ba/dison kai\ stE=Ti e)n pu/lais ui(O=n laou= sou, e)n ai(=s ei)sporeu/ontai e)n au)tai=s basilei=s *iouda kai\ e)n ai(=s e)kporeu/ontai e)n au)tai=s, kai\ e)n pa/sais tai=s pu/lais *ierousalEm
Jr:17:19 tade legei kyrios badison kai stETi en pylais hyiOn lau su, en hais eisporeuontai en autais basileis iuda kai en hais ekporeuontai en autais, kai en pasais tais pylais ierusalEm
Jr:17:19 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VA_AAD2S C VH_AAD2S P N1_DPF N2_GPM N2_GSM RP_GS P RR_DPF V1_PMI3P P RD_DPF N3V_NPM N_GSM C P RR_DPF V1_PMI3P P RD_DPF C P A1S_DPF RA_DPF N1_DPF N_GSF
Jr:17:19 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate son people you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same king Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the gate Jerusalem [city of]
Jr:17:19 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! in/among/by (+dat) gates (dat) sons (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-are-being-ENTER-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) kings (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-are-being-GO-ed-OUT in/among/by (+dat) them/same (dat) and in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) gates (dat) Jerusalem (indecl)
Jr:17:19 Jr_17:19_1 Jr_17:19_2 Jr_17:19_3 Jr_17:19_4 Jr_17:19_5 Jr_17:19_6 Jr_17:19_7 Jr_17:19_8 Jr_17:19_9 Jr_17:19_10 Jr_17:19_11 Jr_17:19_12 Jr_17:19_13 Jr_17:19_14 Jr_17:19_15 Jr_17:19_16 Jr_17:19_17 Jr_17:19_18 Jr_17:19_19 Jr_17:19_20 Jr_17:19_21 Jr_17:19_22 Jr_17:19_23 Jr_17:19_24 Jr_17:19_25 Jr_17:19_26 Jr_17:19_27 Jr_17:19_28 Jr_17:19_29 Jr_17:19_30
Jr:17:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:20 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἀκούσατε λόγον κυρίου, βασιλεῖς Ιουδα καὶ πᾶσα Ιουδαία καὶ πᾶσα Ιερουσαλημ οἱ εἰσπορευόμενοι ἐν ταῖς πύλαις ταύταις,
Jr:17:20 and thou shalt say to them, Hear the word of the Lord, ye kings of Juda, and all Judea, and all Jerusalem, all who go in at these gates: (Jeremiah 17:20 Brenton)
Jr:17:20 i mów do nich: Słuchajcie słowa Pańskiego, królowie judzcy, cały Judo i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przechodzący przez te bramy! (Jr 17:20 BT_4)
Jr:17:20 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἀκούσατε λόγον κυρίου, βασιλεῖς Ιουδα καὶ πᾶσα Ιουδαία καὶ πᾶσα Ιερουσαλημ οἱ εἰσπορευόμενοι ἐν ταῖς πύλαις ταύταις,
Jr:17:20 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:17:20 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jerozolima [miasto z] By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:17:20 kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)akou/sate lo/gon kuri/ou, basilei=s *iouda kai\ pa=sa *ioudai/a kai\ pa=sa *ierousalEm oi( ei)sporeuo/menoi e)n tai=s pu/lais tau/tais,
Jr:17:20 kai ereis pros autus akusate logon kyriu, basileis iuda kai pasa iudaia kai pasa ierusalEm hoi eisporeuomenoi en tais pylais tautais,
Jr:17:20 C VF2_FAI2S P RD_APM VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM N3V_VPM N_GSM C A1S_NSF N1A_NSF C A1S_NSF N_NSF RA_NPM V1_PMPNPM P RA_DPF N1_DPF RD_DPF
Jr:17:20 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king Judas/Judah and also, even, namely every all, each, every, the whole of Judea [region of]; Jewish and also, even, namely every all, each, every, the whole of Jerusalem [city of] the to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:17:20 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) kings (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and every (nom|voc) Judea (nom|voc); Jewish ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and every (nom|voc) Jerusalem (indecl) the (nom) while being-ENTER-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) these (dat)
Jr:17:20 Jr_17:20_1 Jr_17:20_2 Jr_17:20_3 Jr_17:20_4 Jr_17:20_5 Jr_17:20_6 Jr_17:20_7 Jr_17:20_8 Jr_17:20_9 Jr_17:20_10 Jr_17:20_11 Jr_17:20_12 Jr_17:20_13 Jr_17:20_14 Jr_17:20_15 Jr_17:20_16 Jr_17:20_17 Jr_17:20_18 Jr_17:20_19 Jr_17:20_20 Jr_17:20_21
Jr:17:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:21 τάδε λέγει κύριος Φυλάσσεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ μὴ αἴρετε βαστάγματα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ μὴ ἐκπορεύεσθε ταῖς πύλαις Ιερουσαλημ
Jr:17:21 thus saith the Lord; Take heed to your souls, and take up no burdens on the sabbath-day, and go not forth through the gates of Jerusalem; (Jeremiah 17:21 Brenton)
Jr:17:21 To mówi Pan: Strzeżcie się - jeśli wam życie miłe - by nie nosić rzeczy ciężkich w dzień szabatu ani nie wnosić ich przez bramy Jerozolimy. (Jr 17:21 BT_4)
Jr:17:21 τάδε λέγει κύριος Φυλάσσεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ μὴ αἴρετε βαστάγματα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ μὴ ἐκπορεύεσθε ταῖς πύλαις Ιερουσαλημ
Jr:17:21 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί μή αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί μή ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:17:21 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabezpieczać się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty I też, nawet, mianowicie Nie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Szabas I też, nawet, mianowicie Nie By wychodzić Brama Jerozolima [miasto z]
Jr:17:21 ta/de le/gei ku/rios *fula/ssesTe ta\s PSuCHa\s u(mO=n kai\ mE\ ai)/rete basta/gmata e)n tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn kai\ mE\ e)kporeu/esTe tai=s pu/lais *ierousalEm
Jr:17:21 tade legei kyrios fylassesTe tas PSyCHas hymOn kai mE airete bastagmata en tE hEmera tOn sabbatOn kai mE ekporeuesTe tais pylais ierusalEm
Jr:17:21 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM V1_PMD2P RA_APF N1_APF RP_GP C D V1_PAD2P N3M_APN P RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN C D V1_PMD2P RA_DPF N1_DPF N_GSF
Jr:17:21 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to guard the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you and also, even, namely not to lift/pick up take up, tote, raise ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the sabbath and also, even, namely not to go out the gate Jerusalem [city of]
Jr:17:21 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl)-are-being-GUARD-ed, be-you(pl)-being-GUARD-ed! the (acc) lifes (acc) you(pl) (gen) and not you(pl)-are-LIFT/PICK-ing-UP, be-you(pl)-LIFT/PICK-ing-UP! in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen) and not you(pl)-are-being-GO-ed-OUT, be-you(pl)-being-GO-ed-OUT! the (dat) gates (dat) Jerusalem (indecl)
Jr:17:21 Jr_17:21_1 Jr_17:21_2 Jr_17:21_3 Jr_17:21_4 Jr_17:21_5 Jr_17:21_6 Jr_17:21_7 Jr_17:21_8 Jr_17:21_9 Jr_17:21_10 Jr_17:21_11 Jr_17:21_12 Jr_17:21_13 Jr_17:21_14 Jr_17:21_15 Jr_17:21_16 Jr_17:21_17 Jr_17:21_18 Jr_17:21_19 Jr_17:21_20 Jr_17:21_21 Jr_17:21_22
Jr:17:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:22 καὶ μὴ ἐκφέρετε βαστάγματα ἐξ οἰκιῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε· ἁγιάσατε τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων, καθὼς ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν. καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ οὐκ ἔκλιναν τὸ οὖς αὐτῶν
Jr:17:22 and carry forth no burdens out of your houses on the sabbath-day, and ye shall do no work: sanctify the sabbath-day, as I commanded your fathers. (Jeremiah 17:22 Brenton)
Jr:17:22 Nie wynoście żadnych ciężarów ze swych domów w dzień szabatu ani nie wykonujcie żadnej pracy, lecz raczej święćcie dzień szabatu, jak nakazałem waszym przodkom. (Jr 17:22 BT_4)
Jr:17:22 καὶ μὴ ἐκφέρετε βαστάγματα ἐξ οἰκιῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε· ἁγιάσατε τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων, καθὼς ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν. καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ οὐκ ἔκλιναν τὸ οὖς αὐτῶν
Jr:17:22 καί μή ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ἐκ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καθ·ώς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:17:22 I też, nawet, mianowicie Nie By wykonywać ródź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Szabas I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Dzień Szabas Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By zalecać rozkaz Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ucho On/ona/to/to samo
Jr:17:22 kai\ mE\ e)kfe/rete basta/gmata e)X oi)kiO=n u(mO=n e)n tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn kai\ pa=n e)/rgon ou) poiE/sete· a(gia/sate tE\n E(me/ran tO=n sabba/tOn, kaTO\s e)neteila/mEn toi=s patra/sin u(mO=n. kai\ ou)k E)/kousan kai\ ou)k e)/klinan to\ ou)=s au)tO=n
Jr:17:22 kai mE ekferete bastagmata eX oikiOn hymOn en tE hEmera tOn sabbatOn kai pan ergon u poiEsete· hagiasate tEn hEmeran tOn sabbatOn, kaTOs eneteilamEn tois patrasin hymOn. kai uk Ekusan kai uk eklinan to us autOn
Jr:17:22 C D V1_PAD2P N3M_APN P N1A_GPF RP_GP P RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN C A3_ASN N2N_ASN D VF_FAI2P VA_AAD2P RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N2N_GPN D VAI_AMI1S RA_DPM N3_DPM RP_GP C D VAI_AAI3P C D VAI_AAI3P RA_ASN N3_ASN RD_GPM
Jr:17:22 and also, even, namely not to carry out bring forth ć out of (+gen) ἐξ before vowels house you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the sabbath and also, even, namely every all, each, every, the whole of work οὐχ before rough breathing to do/make to consecrate sanctify, hallow, become holy the day the sabbath as accordingly [according to how/in accordance with how] to enjoin command the father you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear and also, even, namely οὐχ before rough breathing to bend/wane [see incline, decline, recline] the ear he/she/it/same
Jr:17:22 and not you(pl)-are-CARRY OUT-ing, be-you(pl)-CARRY OUT-ing! out of (+gen) houses (gen) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen) and every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) not you(pl)-will-DO/MAKE do-CONSECRATE-you(pl)! the (acc) day (acc) the (gen) sabbaths (gen) as accordingly I-was-ENJOIN-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed and not they-BEND/WANE-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) them/same (gen)
Jr:17:22 Jr_17:22_1 Jr_17:22_2 Jr_17:22_3 Jr_17:22_4 Jr_17:22_5 Jr_17:22_6 Jr_17:22_7 Jr_17:22_8 Jr_17:22_9 Jr_17:22_10 Jr_17:22_11 Jr_17:22_12 Jr_17:22_13 Jr_17:22_14 Jr_17:22_15 Jr_17:22_16 Jr_17:22_17 Jr_17:22_18 Jr_17:22_19 Jr_17:22_20 Jr_17:22_21 Jr_17:22_22 Jr_17:22_23 Jr_17:22_24 Jr_17:22_25 Jr_17:22_26 Jr_17:22_27 Jr_17:22_28 Jr_17:22_29 Jr_17:22_30 Jr_17:22_31 Jr_17:22_32 Jr_17:22_33 Jr_17:22_34 Jr_17:22_35 Jr_17:22_36
Jr:17:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:23 καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν τοῦ μὴ ἀκοῦσαί μου καὶ τοῦ μὴ δέξασθαι παιδείαν.
Jr:17:23 But they hearkened not, and inclined not their ear, but stiffened their neck more than their fathers did, so as not to hear me, and not to receive correction. (Jeremiah 17:23 Brenton)
Jr:17:23 Ale oni nie słuchali ani nie nakłonili swego ucha, lecz uczynili twardym swój kark, odmawiając posłuszeństwa i odrzucając pouczenie. (Jr 17:23 BT_4)
Jr:17:23 καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν τοῦ μὴ ἀκοῦσαί μου καὶ τοῦ μὴ δέξασθαι παιδείαν.
Jr:17:23 καί σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μή δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) παιδεία, -ας, ἡ
Jr:17:23 I też, nawet, mianowicie By twardnieć Gardło On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojciec On/ona/to/to samo Nie Niechętny; by słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie Nie By przyjmować Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi.
Jr:17:23 kai\ e)sklE/runan to\n tra/CHElon au)tO=n u(pe\r tou\s pate/ras au)tO=n tou= mE\ a)kou=sai/ mou kai\ tou= mE\ de/XasTai paidei/an.
Jr:17:23 kai esklErynan ton traCHElon autOn hyper tus pateras autOn tu mE akusai mu kai tu mE deXasTai paideian.
Jr:17:23 C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM P RA_APM N3_APM RD_GPM RA_GSN D VA_AAN RP_GS C RA_GSN D VA_AMN N1A_ASF
Jr:17:23 and also, even, namely to harden the throat he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) the father he/she/it/same the not unwilling; to hear I and also, even, namely the not to receive chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
Jr:17:23 and they-HARDEN-ed the (acc) throat (acc) them/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) fathers (acc) them/same (gen) the (gen) not unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) me (gen) and the (gen) not to-be-RECEIVE-ed chastisement (acc)
Jr:17:23 Jr_17:23_1 Jr_17:23_2 Jr_17:23_3 Jr_17:23_4 Jr_17:23_5 Jr_17:23_6 Jr_17:23_7 Jr_17:23_8 Jr_17:23_9 Jr_17:23_10 Jr_17:23_11 Jr_17:23_12 Jr_17:23_13 Jr_17:23_14 Jr_17:23_15 Jr_17:23_16 Jr_17:23_17 Jr_17:23_18
Jr:17:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:24 καὶ ἔσται ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητέ μου, λέγει κύριος, τοῦ μὴ εἰσφέρειν βαστάγματα διὰ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ταύτης ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων τοῦ μὴ ποιεῖν πᾶν ἔργον,
Jr:17:24 And it shall come to pass, if ye will hearken to me, saith the Lord, to carry in no burdens through the gates of this city on the sabbath-day, and to sanctify the sabbath-day, so as to do no work upon it, (Jeremiah 17:24 Brenton)
Jr:17:24 Jeżeli okażecie Mi pełne posłuszeństwo - wyrocznia Pana - jeśli nie będziecie wnosić żadnego ciężaru przez bramy miasta w dzień szabatu i jeśli będziecie święcić dzień szabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy, (Jr 17:24 BT_4)
Jr:17:24 καὶ ἔσται ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητέ μου, λέγει κύριος, τοῦ μὴ εἰσφέρειν βαστάγματα διὰ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ταύτης ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων τοῦ μὴ ποιεῖν πᾶν ἔργον,
Jr:17:24 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἀκοή, -ῆς, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μή εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) διά ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ὁ ἡ τό μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό
Jr:17:24 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Słyszenie By słyszeć Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brama; brama Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Szabas I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Dzień Szabas Nie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca
Jr:17:24 kai\ e)/stai e)a\n a)koE=| a)kou/sEte/ mou, le/gei ku/rios, tou= mE\ ei)sfe/rein basta/gmata dia\ tO=n pulO=n tE=s po/leOs tau/tEs e)n tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn kai\ a(gia/DZein tE\n E(me/ran tO=n sabba/tOn tou= mE\ poiei=n pa=n e)/rgon,
Jr:17:24 kai estai ean akoE akusEte mu, legei kyrios, tu mE eisferein bastagmata dia tOn pylOn tEs poleOs tautEs en tE hEmera tOn sabbatOn kai hagiaDZein tEn hEmeran tOn sabbatOn tu mE poiein pan ergon,
Jr:17:24 C VF_FMI3S C N1_DSF VA_AAS2P RP_GS V1_PAI3S N2_NSM RA_GSN D V1_PAN N3M_APN P RA_GPF N1_GPF RA_GSF N3I_GSF RD_GSF P RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN C V1_PAN RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N2N_GPN RA_GSN D V2_PAN A3_ASN N2N_ASN
Jr:17:24 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] hearing to hear I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the not to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the gate; gate the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the sabbath and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the day the sabbath the not to do/make every all, each, every, the whole of work
Jr:17:24 and he/she/it-will-be if-ever hearing (dat) you(pl)-should-HEAR me (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) not to-be-BRING IN-ing because of (+acc), through (+gen) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) the (gen) city (gen) this (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen) and to-be-CONSECRATE-ing the (acc) day (acc) the (gen) sabbaths (gen) the (gen) not to-be-DO/MAKE-ing every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc)
Jr:17:24 Jr_17:24_1 Jr_17:24_2 Jr_17:24_3 Jr_17:24_4 Jr_17:24_5 Jr_17:24_6 Jr_17:24_7 Jr_17:24_8 Jr_17:24_9 Jr_17:24_10 Jr_17:24_11 Jr_17:24_12 Jr_17:24_13 Jr_17:24_14 Jr_17:24_15 Jr_17:24_16 Jr_17:24_17 Jr_17:24_18 Jr_17:24_19 Jr_17:24_20 Jr_17:24_21 Jr_17:24_22 Jr_17:24_23 Jr_17:24_24 Jr_17:24_25 Jr_17:24_26 Jr_17:24_27 Jr_17:24_28 Jr_17:24_29 Jr_17:24_30 Jr_17:24_31 Jr_17:24_32 Jr_17:24_33 Jr_17:24_34
Jr:17:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:25 καὶ εἰσελεύσονται διὰ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ταύτης βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες καθήμενοι ἐπὶ θρόνου Δαυιδ καὶ ἐπιβεβηκότες ἐφ’ ἅρμασιν καὶ ἵπποις αὐτῶν, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ, καὶ κατοικισθήσεται ἡ πόλις αὕτη εἰς τὸν αἰῶνα.
Jr:17:25 that there shall enter through the gates of this city kings and princes sitting on the throne of David, and riding on their chariots and horses, they, and their princes, the men of Juda, and the dwellers in Jerusalem: and this city shall be inhabited for ever. (Jeremiah 17:25 Brenton)
Jr:17:25 będą wchodzić przez bramę miasta królowie i książęta zasiadający na tronie Dawida. Będą wjeżdżać na wozach i koniach, oni, ich dostojnicy, mężowie judzcy i mieszkańcy Jerozolimy, a miasto to będzie zamieszkałe na wieki. (Jr 17:25 BT_4)
Jr:17:25 καὶ εἰσελεύσονται διὰ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ταύτης βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες καθήμενοι ἐπὶ θρόνου Δαυιδ καὶ ἐπιβεβηκότες ἐφ’ ἅρμασιν καὶ ἵπποις αὐτῶν, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ, καὶ κατοικισθήσεται πόλις αὕτη εἰς τὸν αἰῶνα.
Jr:17:25 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Jr:17:25 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brama; brama Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Król I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron David I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wóz I też, nawet, mianowicie Koń On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By osiedlać Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Jr:17:25 kai\ ei)seleu/sontai dia\ tO=n pulO=n tE=s po/leOs tau/tEs basilei=s kai\ a)/rCHontes kaTE/menoi e)pi\ Tro/nou *dauid kai\ e)pibebEko/tes e)f’ a(/rmasin kai\ i(/ppois au)tO=n, au)toi\ kai\ oi( a)/rCHontes au)tO=n, a)/ndres *iouda kai\ oi( katoikou=ntes *ierousalEm, kai\ katoikisTE/setai E( po/lis au(/tE ei)s to\n ai)O=na.
Jr:17:25 kai eiseleusontai dia tOn pylOn tEs poleOs tautEs basileis kai arCHontes kaTEmenoi epi Tronu dauid kai epibebEkotes ef’ harmasin kai hippois autOn, autoi kai hoi arCHontes autOn, andres iuda kai hoi katoikuntes ierusalEm, kai katoikisTEsetai hE polis hautE eis ton aiOna.
Jr:17:25 C VF_FMI3P P RA_GPF N1_GPF RA_GSF N3I_GSF RD_GSF N3V_NPM C N3_NPM V5_PMPNPM P N2_GSM N_GSM C VX_XAPNPM P N3M_DPN C N2_DPM RD_GPM RD_NPM C RA_NPM N3_NPM RD_GPM N3_NPM N_GSM C RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF C VS_FPI3S RA_NSF N3I_NSF RD_NSF P RA_ASM N3W_ASM
Jr:17:25 and also, even, namely to enter because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the gate; gate the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] king and also, even, namely ruler; to begin to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne David and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing chariot and also, even, namely horse he/she/it/same he/she/it/same and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] and also, even, namely to domicile the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Jr:17:25 and they-will-be-ENTER-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) the (gen) city (gen) this (gen) kings (acc, nom|voc) and rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) while being-SIT-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) David (indecl) and having ???-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) chariots (dat) and horses (dat) them/same (gen) they/same (nom) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) them/same (gen) men, husbands (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Jerusalem (indecl) and he/she/it-will-be-DOMICILE-ed the (nom) city (nom) this (nom) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Jr:17:25 Jr_17:25_1 Jr_17:25_2 Jr_17:25_3 Jr_17:25_4 Jr_17:25_5 Jr_17:25_6 Jr_17:25_7 Jr_17:25_8 Jr_17:25_9 Jr_17:25_10 Jr_17:25_11 Jr_17:25_12 Jr_17:25_13 Jr_17:25_14 Jr_17:25_15 Jr_17:25_16 Jr_17:25_17 Jr_17:25_18 Jr_17:25_19 Jr_17:25_20 Jr_17:25_21 Jr_17:25_22 Jr_17:25_23 Jr_17:25_24 Jr_17:25_25 Jr_17:25_26 Jr_17:25_27 Jr_17:25_28 Jr_17:25_29 Jr_17:25_30 Jr_17:25_31 Jr_17:25_32 Jr_17:25_33 Jr_17:25_34 Jr_17:25_35 Jr_17:25_36 Jr_17:25_37 Jr_17:25_38 Jr_17:25_39 Jr_17:25_40 Jr_17:25_41
Jr:17:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:26 καὶ ἥξουσιν ἐκ τῶν πόλεων Ιουδα καὶ κυκλόθεν Ιερουσαλημ καὶ ἐκ γῆς Βενιαμιν καὶ ἐκ τῆς πεδινῆς καὶ ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐκ τῆς πρὸς νότον φέροντες ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαν καὶ θυμιάματα καὶ μαναα καὶ λίβανον, φέροντες αἴνεσιν εἰς οἶκον κυρίου.
Jr:17:26 And men shall come out of the cities of Juda, and from round about Jerusalem, and out of the land of Benjamin, and out of the plain country, and from the hill country, and from the south country, bringing whole-burnt-offerings, and sacrifices, and incense, and manna, and frankincense, bringing praise to the house of the Lord. (Jeremiah 17:26 Brenton)
Jr:17:26 I przyjdą z miast judzkich, z okolic Jerozolimy, z ziemi Beniamina, z Szefeli, z gór i z południa, przynosząc ofiary całopalne, krwawe, pokarmowe, kadzidło i ofiary dziękczynne do domu Pańskiego. (Jr 17:26 BT_4)
Jr:17:26 καὶ ἥξουσιν ἐκ τῶν πόλεων Ιουδα καὶ κυκλόθεν Ιερουσαλημ καὶ ἐκ γῆς Βενιαμιν καὶ ἐκ τῆς πεδινῆς καὶ ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐκ τῆς πρὸς νότον φέροντες ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαν καὶ θυμιάματα καὶ μαναα καὶ λίβανον, φέροντες αἴνεσιν εἰς οἶκον κυρίου.
Jr:17:26 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κυκλό·θεν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἐκ ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν καί ἐκ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐκ ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί θυσία, -ας, ἡ καί θυμίαμα[τ], -ατος, τό καί καί λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αἴνεσις, -εως, ἡ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:17:26 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Dookoła Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Beniamin I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Poziomy I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Kadzidło I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Chwal chwały Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:17:26 kai\ E(/Xousin e)k tO=n po/leOn *iouda kai\ kuklo/Ten *ierousalEm kai\ e)k gE=s *beniamin kai\ e)k tE=s pedinE=s kai\ e)k tou= o)/rous kai\ e)k tE=s pro\s no/ton fe/rontes o(lokautO/mata kai\ Tusi/an kai\ Tumia/mata kai\ manaa kai\ li/banon, fe/rontes ai)/nesin ei)s oi)=kon kuri/ou.
Jr:17:26 kai hEXusin ek tOn poleOn iuda kai kykloTen ierusalEm kai ek gEs beniamin kai ek tEs pedinEs kai ek tu orus kai ek tEs pros noton ferontes holokautOmata kai Tysian kai Tymiamata kai manaa kai libanon, ferontes ainesin eis oikon kyriu.
Jr:17:26 C VF_FAI3P P RA_GPF N3I_GPF N_GSM C D N_GSF C P N1_GSF N_GSM C P RA_GSF A1_GSF C P RA_GSN N3E_GSN C P RA_GSF P N2_ASM V1_PAPNPM N3M_APN C N1A_ASF C N3M_APN C N_AS C N2_ASM V1_PAPNPM N3I_ASF P N2_ASM N2_GSM
Jr:17:26 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. out of (+gen) ἐξ before vowels the city Judas/Judah and also, even, namely around Jerusalem [city of] and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Benjamin and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the level and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the mount and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the toward (+acc,+gen,+dat) south to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth burnt offering [see holocaust] and also, even, namely sacrifice victimize, immolate and also, even, namely incense and also, even, namely ć and also, even, namely frankincense; incense white gum, also Lebanon to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth praise of praise into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:17:26 and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) out of (+gen) the (gen) cities (gen) Judas/Judah (gen, voc) and around Jerusalem (indecl) and out of (+gen) earth/land (gen) Benjamin (indecl) and out of (+gen) the (gen) level ([Adj] gen) and out of (+gen) the (gen) mount (gen) and out of (+gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) while BRING-ing (nom|voc) burnt offerings (nom|acc|voc) and sacrifice (acc) and incenses (nom|acc|voc) and and frankincense (acc); incense (acc) while BRING-ing (nom|voc) praise (acc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:17:26 Jr_17:26_1 Jr_17:26_2 Jr_17:26_3 Jr_17:26_4 Jr_17:26_5 Jr_17:26_6 Jr_17:26_7 Jr_17:26_8 Jr_17:26_9 Jr_17:26_10 Jr_17:26_11 Jr_17:26_12 Jr_17:26_13 Jr_17:26_14 Jr_17:26_15 Jr_17:26_16 Jr_17:26_17 Jr_17:26_18 Jr_17:26_19 Jr_17:26_20 Jr_17:26_21 Jr_17:26_22 Jr_17:26_23 Jr_17:26_24 Jr_17:26_25 Jr_17:26_26 Jr_17:26_27 Jr_17:26_28 Jr_17:26_29 Jr_17:26_30 Jr_17:26_31 Jr_17:26_32 Jr_17:26_33 Jr_17:26_34 Jr_17:26_35 Jr_17:26_36 Jr_17:26_37 Jr_17:26_38 Jr_17:26_39 Jr_17:26_40 Jr_17:26_41
Jr:17:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:17:27 καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εἰσακούσητέ μου τοῦ ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων τοῦ μὴ αἴρειν βαστάγματα καὶ μὴ εἰσπορεύεσθαι ταῖς πύλαις Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν ταῖς πύλαις αὐτῆς, καὶ καταφάγεται ἄμφοδα Ιερουσαλημ καὶ οὐ σβεσθήσεται.
Jr:17:27 But it shall come to pass, if ye will not hearken to me to sanctify the sabbath-day, to bear no burdens, nor go in with them by the gates of Jerusalem on the sabbath-day; then will I kindle a fire in the gates thereof, and it shall devour the streets of Jerusalem, and shall not be quenched. (Jeremiah 17:27 Brenton)
Jr:17:27 A jeżeli Mnie nie posłuchacie, by święcić dzień szabatu, by się powstrzymać od noszenia ciężaru, wchodząc bramami Jerozolimy w dzień szabatu, zapalę gniew w jej bramach i pochłonie pałace Jerozolimy, i nie zgaśnie». (Jr 17:27 BT_4)
Jr:17:27 καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εἰσακούσητέ μου τοῦ ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων τοῦ μὴ αἴρειν βαστάγματα καὶ μὴ εἰσπορεύεσθαι ταῖς πύλαις Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν ταῖς πύλαις αὐτῆς, καὶ καταφάγεται ἄμφοδα Ιερουσαλημ καὶ οὐ σβεσθήσεται.
Jr:17:27 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) μή εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ὁ ἡ τό μή αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) καί μή εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἄμφ·οδον, -ου, τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Jr:17:27 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Dzień Szabas Nie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać I też, nawet, mianowicie Nie By wchodzić Brama Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Szabas I też, nawet, mianowicie By zapalać się Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ulica gdzie dwie drogi {sposoby} spotykają się Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By gasić
Jr:17:27 kai\ e)/stai e)a\n mE\ ei)sakou/sEte/ mou tou= a(gia/DZein tE\n E(me/ran tO=n sabba/tOn tou= mE\ ai)/rein basta/gmata kai\ mE\ ei)sporeu/esTai tai=s pu/lais *ierousalEm e)n tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn, kai\ a)na/PSO pu=r e)n tai=s pu/lais au)tE=s, kai\ katafa/getai a)/mfoda *ierousalEm kai\ ou) sbesTE/setai.
Jr:17:27 kai estai ean mE eisakusEte mu tu hagiaDZein tEn hEmeran tOn sabbatOn tu mE airein bastagmata kai mE eisporeuesTai tais pylais ierusalEm en tE hEmera tOn sabbatOn, kai anaPSO pyr en tais pylais autEs, kai katafagetai amfoda ierusalEm kai u sbesTEsetai.
Jr:17:27 C VF_FMI3S C D VA_AAS2P RP_GS RA_GSN V1_PAN RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N2N_GPN RA_GSN D V1_PAN N3M_APN C D V1_PMN RA_DPF N1_DPF N_GSF P RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN C VF_FAI1S N3_ASN P RA_DPF N1_DPF RD_GSF C VF_FMI3S N2N_APN N_GSF C D VC_FPI3S
Jr:17:27 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to heard (being heard, listen into, hearken) I the to consecrate sanctify, hallow, become holy the day the sabbath the not to lift/pick up take up, tote, raise; to choose ć and also, even, namely not to enter the gate Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the sabbath and also, even, namely to kindle fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate he/she/it/same and also, even, namely to devour be eaten away, eat away street where two ways meet Jerusalem [city of] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to extinguish
Jr:17:27 and he/she/it-will-be if-ever not you(pl)-should-HEARD me (gen) the (gen) to-be-CONSECRATE-ing the (acc) day (acc) the (gen) sabbaths (gen) the (gen) not to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing and not to-be-being-ENTER-ed the (dat) gates (dat) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen) and I-will-KINDLE, I-should-KINDLE fire (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed streets (nom|acc|voc) Jerusalem (indecl) and not he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed
Jr:17:27 Jr_17:27_1 Jr_17:27_2 Jr_17:27_3 Jr_17:27_4 Jr_17:27_5 Jr_17:27_6 Jr_17:27_7 Jr_17:27_8 Jr_17:27_9 Jr_17:27_10 Jr_17:27_11 Jr_17:27_12 Jr_17:27_13 Jr_17:27_14 Jr_17:27_15 Jr_17:27_16 Jr_17:27_17 Jr_17:27_18 Jr_17:27_19 Jr_17:27_20 Jr_17:27_21 Jr_17:27_22 Jr_17:27_23 Jr_17:27_24 Jr_17:27_25 Jr_17:27_26 Jr_17:27_27 Jr_17:27_28 Jr_17:27_29 Jr_17:27_30 Jr_17:27_31 Jr_17:27_32 Jr_17:27_33 Jr_17:27_34 Jr_17:27_35 Jr_17:27_36 Jr_17:27_37 Jr_17:27_38 Jr_17:27_39 Jr_17:27_40 Jr_17:27_41
Jr:17:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x