Jr:31:1 Τῇ Μωαβ. Οὕτως εἶπεν κύριος Οὐαὶ ἐπὶ Ναβαυ, ὅτι ὤλετο· ἐλήμφθη Καριαθαιμ, ᾐσχύνθη Αμαθ καὶ ἡττήθη.
Jr:31:1 31:1 Thus has the Lord said concerning MOAB, Woe to Nabau! for it has perished: Cariathaim is taken: Amath and Agath are put to shame.
Jr:31:1 O Moabie. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Biada, albowiem Nebo jest spustoszone, zdobyte jest Kiriataim, pohańbiona została Cytadela i napełniona przerażeniem. (Jr 48:1 BT_4)
Jr:31:1 Τῇ Μωαβ. Οὕτως εἶπεν κύριος Οὐαὶ ἐπὶ Ναβαυ, ὅτι ὤλετο· ἐλήμφθη Καριαθαιμ, ᾐσχύνθη Αμαθ καὶ ἡττήθη.
Jr:31:1 ὁ ἡ τό οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐαί ἐπί ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-)
Jr:31:1 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieszczęście Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ponieważ/tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By tracić
Jr:31:1 *tE=| *mOab. *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *ou)ai\ e)pi\ *nabau, o(/ti O)/leto· e)lE/mfTE *kariaTaim, E)|sCHu/nTE *amaT kai\ E(ttE/TE.
Jr:31:1 tE mOab. hutOs eipen kyrios uai epi nabau, hoti Oleto· elEmfTE kariaTaim, EsCHynTE amaT kai hEttETE.
Jr:31:1 RA_DSF N_DSF D VBI_AAI3S N2_NSM I P N_AS C VBI_AMI3S VVI_API3S N_NS VCI_API3S N_NSM C VCI_API3S
Jr:31:1 the ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. woe upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć because/that ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć to put to shame ć and also, even, namely to lose
Jr:31:1 the (dat) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) woe upon/over (+acc,+gen,+dat) because/that he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed he/she/it-was-PUT-ed-TO-SHAME and he/she/it-was-LOSE-ed
Jr:31:1 Jr_31:1_1 Jr_31:1_2 Jr_31:1_3 Jr_31:1_4 Jr_31:1_5 Jr_31:1_6 Jr_31:1_7 Jr_31:1_8 Jr_31:1_9 Jr_31:1_10 Jr_31:1_11 Jr_31:1_12 Jr_31:1_13 Jr_31:1_14 Jr_31:1_15 Jr_31:1_16
Jr:31:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:2 οὐκ ἔστιν ἔτι ἰατρεία Μωαβ, ἀγαυρίαμα ἐν Εσεβων· ἐλογίσαντο ἐπ’ αὐτὴν κακά· ἐκόψαμεν αὐτὴν ἀπὸ ἔθνους, καὶ παῦσιν παύσεται, ὄπισθέν σου βαδιεῖται μάχαιρα.
Jr:31:2 (Jeremiah 31:2 There is no longer any healing for Moab, nor glorying in Esebon: he has devised evils against her: we have cut her off from being a nation, and she shall be completely still: after thee shall go a sword;
Jr:31:2 Nie ma już sławy Moabu, w Cheszbon obmyślają przeciw niemu zgubę: «Chodźmy, wytępmy go spośród narodów!» Także ty, Madmen, ulegniesz zagładzie - za tobą pójdzie miecz. (Jr 48:2 BT_4)
Jr:31:2 οὐκ ἔστιν ἔτι ἰατρεία Μωαβ, ἀγαυρίαμα ἐν Εσεβων· ἐλογίσαντο ἐπ’ αὐτὴν κακά· ἐκόψαμεν αὐτὴν ἀπὸ ἔθνους, καὶ παῦσιν παύσεται, ὄπισθέν σου βαδιεῖται μάχαιρα.
Jr:31:2 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι ἐν λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ὄπισ·θεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
Jr:31:2 ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By przestawać Od z tyłu Ty; twój/twój(sg) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
Jr:31:2 ou)k e)/stin e)/ti i)atrei/a *mOab, a)gauri/ama e)n *esebOn· e)logi/santo e)p’ au)tE\n kaka/· e)ko/PSamen au)tE\n a)po\ e)/Tnous, kai\ pau=sin pau/setai, o)/pisTe/n sou badiei=tai ma/CHaira.
Jr:31:2 uk estin eti iatreia mOab, agauriama en esebOn· elogisanto ep’ autEn kaka· ekoPSamen autEn apo eTnus, kai pausin pausetai, opisTen su badieitai maCHaira.
Jr:31:2 D V9_PAI3S D N1A_NSF N_GSM N3M_NSN P N_DS VAI_AMI3P P RD_ASF A1_APN VAI_AAI1P RD_ASF P N3E_GSN C N3I_ASF VF_FMI3S D RP_GS VF2_FMI3S N1A_NSF
Jr:31:2 οὐχ before rough breathing to be yet/still ć ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same wickedly to do evil to cut off cut, slash, chip, skive he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] and also, even, namely ć to cease from behind you; your/yours(sg) ć sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
Jr:31:2 not he/she/it-is yet/still in/among/by (+dat) they-were-LOGICALLY SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) we-CUT OFF-ed her/it/same (acc) away from (+gen) nation (gen) and he/she/it-will-be-CEASE-ed from behind you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sacrificial knife (nom|voc)
Jr:31:2 Jr_31:2_1 Jr_31:2_2 Jr_31:2_3 Jr_31:2_4 Jr_31:2_5 Jr_31:2_6 Jr_31:2_7 Jr_31:2_8 Jr_31:2_9 Jr_31:2_10 Jr_31:2_11 Jr_31:2_12 Jr_31:2_13 Jr_31:2_14 Jr_31:2_15 Jr_31:2_16 Jr_31:2_17 Jr_31:2_18 Jr_31:2_19 Jr_31:2_20 Jr_31:2_21 Jr_31:2_22 Jr_31:2_23
Jr:31:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:3 ὅτι φωνὴ κεκραγότων ἐξ Ωρωναιμ, ὄλεθρος καὶ σύντριμμα μέγα
Jr:31:3 (Jeremiah 31:3 for there is a voice of men crying out of Oronaim, destruction and great ruin.
Jr:31:3 Słuchaj! Krzyk z Choronaim, spustoszenie i wielka klęska. (Jr 48:3 BT_4)
Jr:31:3 ὅτι φωνὴ κεκραγότων ἐξ Ωρωναιμ, ὄλεθρος καὶ σύντριμμα μέγα
Jr:31:3 ὅτι φωνή, -ῆς, ἡ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ἐκ ὄλεθρος, -ου, ὁ καί σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Jr:31:3 Ponieważ/tamto Dźwięku/głos płacze By krzyknąć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 I też, nawet, mianowicie Zniszczenie Wielki
Jr:31:3 o(/ti fOnE\ kekrago/tOn e)X *OrOnaim, o)/leTros kai\ su/ntrimma me/ga
Jr:31:3 hoti fOnE kekragotOn eX OrOnaim, oleTros kai syntrimma mega
Jr:31:3 C N1_NSF VX_XAPGPM P N_GS N2_NSM C N3M_ASN A1P_ASN
Jr:31:3 because/that sound/voice cries to cry out out of (+gen) ἐξ before vowels ć Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 and also, even, namely destruction great
Jr:31:3 because/that sound/voice (nom|voc) having CRY-ed-OUT (gen) out of (+gen) Eternal death (nom) and destruction (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc)
Jr:31:3 Jr_31:3_1 Jr_31:3_2 Jr_31:3_3 Jr_31:3_4 Jr_31:3_5 Jr_31:3_6 Jr_31:3_7 Jr_31:3_8 Jr_31:3_9
Jr:31:3 x x x x x x x x x
Jr:31:4 Συνετρίβη Μωαβ, ἀναγγείλατε εἰς Ζογορα.
Jr:31:4 (Jeremiah 31:4 Moab is ruined, proclaim it to Zogora:
Jr:31:4 «Moab jest pokonany!» Słychać krzyk aż do Soar. (Jr 48:4 BT_4)
Jr:31:4 Συνετρίβη Μωαβ, ἀναγγείλατε εἰς Ζογορα.
Jr:31:4 συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) εἰς[1]
Jr:31:4 By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) By ogłaszać ogłaszaj, informuj Do (+przyspieszenie)
Jr:31:4 *sunetri/bE *mOab, a)naggei/late ei)s *DZogora.
Jr:31:4 synetribE mOab, anangeilate eis DZogora.
Jr:31:4 VDI_API3S N_NSM VA_AAD2P P N_AS
Jr:31:4 to break to crush completely, break (in pieces) ć to proclaim proclaim, report into (+acc) ć
Jr:31:4 he/she/it-was-BREAK-ed do-PROCLAIM-you(pl)! into (+acc)
Jr:31:4 Jr_31:4_1 Jr_31:4_2 Jr_31:4_3 Jr_31:4_4 Jr_31:4_5
Jr:31:4 x x x x x
Jr:31:5 ὅτι ἐπλήσθη Αλαωθ ἐν κλαυθμῷ, ἀναβήσεται κλαίων ἐν ὁδῷ Ωρωναιμ, κραυγὴν συντρίμματος ἠκούσατε
Jr:31:5 (Jeremiah 31:5 for Aloth is filled with weeping: one shall go up weeping by the way of Oronaim; ye have heard a cry of destruction.
Jr:31:5 Droga górska do Luchit - wchodzą nią wśród płaczu. Na stromej drodze z Choronaim słychać okrzyk klęski: (Jr 48:5 BT_4)
Jr:31:5 ὅτι ἐπλήσθη Αλαωθ ἐν κλαυθμῷ, ἀναβήσεται κλαίων ἐν ὁδῷ Ωρωναιμ, κραυγὴν συντρίμματος ἠκούσατε
Jr:31:5 ὅτι πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἐν κλαυθμός, -οῦ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ κραυγή, -ῆς, ἡ σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Jr:31:5 Ponieważ/tamto Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płacz By podnosić By płakać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Płacz krzyk (????????) Zniszczenie By słyszeć
Jr:31:5 o(/ti e)plE/sTE *alaOT e)n klauTmO=|, a)nabE/setai klai/On e)n o(dO=| *OrOnaim, kraugE\n suntri/mmatos E)kou/sate
Jr:31:5 hoti eplEsTE alaOT en klauTmO, anabEsetai klaiOn en hodO OrOnaim, kraugEn syntrimmatos Ekusate
Jr:31:5 C VSI_API3S N_NS P N2_DSM VF_FMI3S V1_PAPNSM P N2_DSF N_GS N1_ASF N3M_GSN VAI_AAI2P
Jr:31:5 because/that to ??? ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crying to ascend to weep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road ć cry shout (κραυγάζω) destruction to hear
Jr:31:5 because/that he/she/it-was-???-ed in/among/by (+dat) crying (dat) he/she/it-will-be-ASCEND-ed while WEEP-ing (nom) in/among/by (+dat) way/road (dat) cry (acc) destruction (gen) you(pl)-HEAR-ed
Jr:31:5 Jr_31:5_1 Jr_31:5_2 Jr_31:5_3 Jr_31:5_4 Jr_31:5_5 Jr_31:5_6 Jr_31:5_7 Jr_31:5_8 Jr_31:5_9 Jr_31:5_10 Jr_31:5_11 Jr_31:5_12 Jr_31:5_13
Jr:31:5 x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:6 Φεύγετε καὶ σώσατε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ ἔσεσθε ὥσπερ ὄνος ἄγριος ἐν ἐρήμῳ.
Jr:31:6 (Jeremiah 31:6 Flee ye, and save your lives, and ye shall be as a wild ass in the desert.
Jr:31:6 «Uciekajcie! Ratujcie swe życie! Stańcie się jak tamaryszek na pustyni!» (Jr 48:6 BT_4)
Jr:31:6 Φεύγετε καὶ σώσατε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ ἔσεσθε ὥσπερ ὄνος ἄγριος ἐν ἐρήμῳ.
Jr:31:6 φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὥσ·περ ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ἄγριος -ία -ον ἐν ἔρημος -ον
Jr:31:6 By uciekać I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty I też, nawet, mianowicie By być Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Osła/osioł Dziki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
Jr:31:6 *feu/gete kai\ sO/sate ta\s PSuCHa\s u(mO=n kai\ e)/sesTe O(/sper o)/nos a)/grios e)n e)rE/mO|.
Jr:31:6 feugete kai sOsate tas PSyCHas hymOn kai esesTe hOsper onos agrios en erEmO.
Jr:31:6 V1_PAD2P C VA_AAD2P RA_APF N1_APF RP_GP C VF_FMI2P D N2_NSM A1A_NSM P N2_DSF
Jr:31:6 to flee and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you and also, even, namely to be just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ass/donkey wild in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wilderness
Jr:31:6 you(pl)-are-FLEE-ing, be-you(pl)-FLEE-ing! and do-SAVE-you(pl)! the (acc) lifes (acc) you(pl) (gen) and you(pl)-will-be just as ass/donkey (nom) wild ([Adj] nom) in/among/by (+dat) wilderness ([Adj] dat)
Jr:31:6 Jr_31:6_1 Jr_31:6_2 Jr_31:6_3 Jr_31:6_4 Jr_31:6_5 Jr_31:6_6 Jr_31:6_7 Jr_31:6_8 Jr_31:6_9 Jr_31:6_10 Jr_31:6_11 Jr_31:6_12 Jr_31:6_13
Jr:31:6 x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:7 ἐπειδὴ ἐπεποίθεις ἐν ὀχυρώμασίν σου, καὶ σὺ συλλημφθήσῃ· καὶ ἐξελεύσεται Χαμως ἐν ἀποικίᾳ, οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα.
Jr:31:7 (Jeremiah 31:7 Since thou hast trusted in thy strong-hold, therefore thou shalt be taken: and Chamos shall go forth into captivity, and his priests, and his princes together.
Jr:31:7 Tak, ponieważ pokładałaś ufność w swych twierdzach i w swych skarbach, będziesz także ty zdobyta. Kemosz pójdzie na wygnanie wraz ze swymi kapłanami i przywódcami. (Jr 48:7 BT_4)
Jr:31:7 ἐπειδὴ ἐπεποίθεις ἐν ὀχυρώμασίν σου, καὶ σὺ συλλημφθήσῃ· καὶ ἐξελεύσεται Χαμως ἐν ἀποικίᾳ, οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα.
Jr:31:7 ἐπει·δή πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐν ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἅμα
Jr:31:7 ??? By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj I też, nawet, mianowicie By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duchowny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo W tym samym czasie
Jr:31:7 e)peidE\ e)pepoi/Teis e)n o)CHurO/masi/n sou, kai\ su\ sullEmfTE/sE|· kai\ e)Xeleu/setai *CHamOs e)n a)poiki/a|, oi( i(erei=s au)tou= kai\ oi( a)/rCHontes au)tou= a(/ma.
Jr:31:7 epeidE epepoiTeis en oCHyrOmasin su, kai sy syllEmfTEsE· kai eXeleusetai CHamOs en apoikia, hoi hiereis autu kai hoi arCHontes autu hama.
Jr:31:7 C VXI_YAI2S P N3M_DPN RP_GS C RP_NS VV_FPI2S C VF_FMI3S N_NS P N1A_DSF RA_NPM N3V_NPM RD_GSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM D
Jr:31:7 ??? to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress you; your/yours(sg) and also, even, namely you to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture and also, even, namely to come out ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the priest he/she/it/same and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same at the same time
Jr:31:7 ??? you(sg)-had-PERSUADE/CONVINCE-ed in/among/by (+dat) entrenchments (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg) (nom) you(sg)-will-be-SEIZING-ed and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT in/among/by (+dat) the (nom) priests (acc, nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) him/it/same (gen) at the same time
Jr:31:7 Jr_31:7_1 Jr_31:7_2 Jr_31:7_3 Jr_31:7_4 Jr_31:7_5 Jr_31:7_6 Jr_31:7_7 Jr_31:7_8 Jr_31:7_9 Jr_31:7_10 Jr_31:7_11 Jr_31:7_12 Jr_31:7_13 Jr_31:7_14 Jr_31:7_15 Jr_31:7_16 Jr_31:7_17 Jr_31:7_18 Jr_31:7_19 Jr_31:7_20 Jr_31:7_21
Jr:31:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:8 καὶ ἥξει ὄλεθρος ἐπὶ πᾶσαν πόλιν, καὶ πόλις οὐ μὴ σωθῇ, καὶ ἀπολεῖται ὁ αὐλών, καὶ ἐξολεθρευθήσεται ἡ πεδινή, καθὼς εἶπεν κύριος.
Jr:31:8 (Jeremiah 31:8 And destruction shall come upon every city, it shall by no means escape; the valley also shall perish, and the plain country shall be completely destroyed, as the Lord has said.
Jr:31:8 Niszczyciel przyjdzie do każdego miasta, żadne miasto nie ocaleje. Ulegnie spustoszeniu Dolina i zostanie zniszczona Równina, jak to zapowiedział Pan. (Jr 48:8 BT_4)
Jr:31:8 καὶ ἥξει ὄλεθρος ἐπὶ πᾶσαν πόλιν, καὶ πόλις οὐ μὴ σωθῇ, καὶ ἀπολεῖται αὐλών, καὶ ἐξολεθρευθήσεται πεδινή, καθὼς εἶπεν κύριος.
Jr:31:8 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὄλεθρος, -ου, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πόλις, -εως, ἡ καί πόλις, -εως, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό αὐλός, -οῦ, ὁ; αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν καθ·ώς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:31:8 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto ??? Przed przydechem mocnym Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Flet; owczarnia dziedzińca , pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Poziomy Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:31:8 kai\ E(/Xei o)/leTros e)pi\ pa=san po/lin, kai\ po/lis ou) mE\ sOTE=|, kai\ a)polei=tai o( au)lO/n, kai\ e)XoleTreuTE/setai E( pedinE/, kaTO\s ei)=pen ku/rios.
Jr:31:8 kai hEXei oleTros epi pasan polin, kai polis u mE sOTE, kai apoleitai ho aulOn, kai eXoleTreuTEsetai hE pedinE, kaTOs eipen kyrios.
Jr:31:8 C VF_FAI3S N2_NSM P A1S_ASF N3I_ASF C N3I_NSF D D VC_APS3S C VF2_FMI3S RA_NSM N3W_GPM C VC_FPI3S RA_NSF A1_NSF D VBI_AAI3S N2_NSM
Jr:31:8 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle city and also, even, namely city οὐχ before rough breathing not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the flute; courtyard sheep-fold, palace, house; to flute and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the level as accordingly [according to how/in accordance with how] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:31:8 and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) Eternal death (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) city (acc) and city (nom) not not he/she/it-should-be-SAVE-ed and he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) flutes (gen); courtyards (gen); while FLUTE-ing (nom) and he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) level ([Adj] nom|voc) as accordingly he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:31:8 Jr_31:8_1 Jr_31:8_2 Jr_31:8_3 Jr_31:8_4 Jr_31:8_5 Jr_31:8_6 Jr_31:8_7 Jr_31:8_8 Jr_31:8_9 Jr_31:8_10 Jr_31:8_11 Jr_31:8_12 Jr_31:8_13 Jr_31:8_14 Jr_31:8_15 Jr_31:8_16 Jr_31:8_17 Jr_31:8_18 Jr_31:8_19 Jr_31:8_20 Jr_31:8_21 Jr_31:8_22
Jr:31:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:9 δότε σημεῖα τῇ Μωαβ, ὅτι ἁφῇ ἀναφθήσεται, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς εἰς ἄβατον ἔσονται· πόθεν ἔνοικος αὐτῇ;
Jr:31:9 (Jeremiah 31:9 Set marks upon Moab, for she shall be touched with a plague-spot, and all her cities shall become desolate; whence shall there be an inhabitant for her?
Jr:31:9 Dajcie skrzydła Moabowi, by szybko uleciał. Miasta jego zostaną spustoszone, tak że nikt w nich nie zamieszka. (Jr 48:9 BT_4)
Jr:31:9 δότε σημεῖα τῇ Μωαβ, ὅτι ἁφῇ ἀναφθήσεται, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς εἰς ἄβατον ἔσονται· πόθεν ἔνοικος αὐτῇ;
Jr:31:9 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό ὅτι ἁφή, -ῆς, ἡ; ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἄβατος εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:31:9 By dawać Znak; znak Ponieważ/tamto Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie); by pozwalać iść z By zapalać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By być Skąd; by pić On/ona/to/to samo
Jr:31:9 do/te sEmei=a tE=| *mOab, o(/ti a(fE=| a)nafTE/setai, kai\ pa=sai ai( po/leis au)tE=s ei)s a)/baton e)/sontai· po/Ten e)/noikos au)tE=|;
Jr:31:9 dote sEmeia tE mOab, hoti hafE anafTEsetai, kai pasai hai poleis autEs eis abaton esontai· poTen enoikos autE;
Jr:31:9 VO_AAD2P N2N_APN RA_DSF N_DSF C N1_DSF VC_FPI3S C A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF RD_GSF P A1B_ASM VF_FMI3P D A1B_NSM RD_DSF
Jr:31:9 to give sign; sign the ć because/that ligament (connection, LXX plague, infection); to let go of to kindle and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city he/she/it/same into (+acc) ć to be from where; to drink ć he/she/it/same
Jr:31:9 do-GIVE-you(pl)! signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) the (dat) because/that ligament (dat); he/she/it-should-LET-GO-OF, you(sg)-should-be-LET-ed-GO-OF he/she/it-will-be-KINDLE-ed and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) cities (acc, nom|voc) her/it/same (gen) into (+acc) they-will-be from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) her/it/same (dat)
Jr:31:9 Jr_31:9_1 Jr_31:9_2 Jr_31:9_3 Jr_31:9_4 Jr_31:9_5 Jr_31:9_6 Jr_31:9_7 Jr_31:9_8 Jr_31:9_9 Jr_31:9_10 Jr_31:9_11 Jr_31:9_12 Jr_31:9_13 Jr_31:9_14 Jr_31:9_15 Jr_31:9_16 Jr_31:9_17 Jr_31:9_18
Jr:31:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:10 ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα κυρίου ἀμελῶς ἐξαίρων μάχαιραν αὐτοῦ ἀφ’ αἵματος.
Jr:31:10 (Jeremiah 31:10 Cursed is the man that does the works of the Lord carelessly, keeping back his sword from blood.
Jr:31:10 Przeklęty ten, co wypełnia dzieło Pańskie niedbale! Przeklęty ten, który swój miecz powstrzymuje od krwi! (Jr 48:10 BT_4)
Jr:31:10 ἐπικατάρατος ποιῶν τὰ ἔργα κυρίου ἀμελῶς ἐξαίρων μάχαιραν αὐτοῦ ἀφ’ αἵματος.
Jr:31:10 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αἷμα[τ], -ατος, τό
Jr:31:10 Przeklęty Jaki rodzaj; by czynić/rób Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By usuwać; by wyjmować Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew
Jr:31:10 e)pikata/ratos o( poiO=n ta\ e)/rga kuri/ou a)melO=s e)Xai/rOn ma/CHairan au)tou= a)f’ ai(/matos.
Jr:31:10 epikataratos ho poiOn ta erga kyriu amelOs eXairOn maCHairan autu af’ haimatos.
Jr:31:10 A1B_NSM RA_NSM V2_PAPNSM RA_APN N2N_APN N2_GSM D V1_PAPNSM N1A_ASF RD_GSM P N3M_GSN
Jr:31:10 cursed the what kind; to do/make the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć to remove; to take out sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing blood
Jr:31:10 cursed ([Adj] nom) the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while REMOVE-ing (nom); while TAKE OUT-ing (nom) sacrificial knife (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) blood (gen)
Jr:31:10 Jr_31:10_1 Jr_31:10_2 Jr_31:10_3 Jr_31:10_4 Jr_31:10_5 Jr_31:10_6 Jr_31:10_7 Jr_31:10_8 Jr_31:10_9 Jr_31:10_10 Jr_31:10_11 Jr_31:10_12
Jr:31:10 x x x x x x x x x x x x
Jr:31:11 ἀνεπαύσατο Μωαβ ἐκ παιδαρίου καὶ πεποιθὼς ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ, οὐκ ἐνέχεεν ἐξ ἀγγείου εἰς ἀγγεῖον καὶ εἰς ἀποικισμὸν οὐκ ᾤχετο· διὰ τοῦτο ἔστη γεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐκ ἐξέλιπεν.
Jr:31:11 (Jeremiah 31:11 Moab has been at ease from a child, and trusted in his glory; he has not poured out his liquor from vessel to vessel, and has not gone into banishment, therefore his taste remained in him, and his smell departed not.
Jr:31:11 Moab się cieszył spokojem od swojej młodości, spoczywał bezpiecznie na swoich drożdżach. Nie był przelewany z naczynia do naczynia ani nie szedł na wygnanie. Dlatego też zachował swój smak, a zapach jego nie uległ zmianie. (Jr 48:11 BT_4)
Jr:31:11 ἀνεπαύσατο Μωαβ ἐκ παιδαρίου καὶ πεποιθὼς ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ, οὐκ ἐνέχεεν ἐξ ἀγγείου εἰς ἀγγεῖον καὶ εἰς ἀποικισμὸν οὐκ ᾤχετο· διὰ τοῦτο ἔστη γεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐκ ἐξέλιπεν.
Jr:31:11 ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐκ παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·χέω [LXX] (εν+χε-, -, -, -, -, -) ἐκ ἀγγεῖον, -ου, τό εἰς[1] ἀγγεῖον, -ου, τό καί εἰς[1] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὀσμή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Jr:31:11 By odświeżać się powracaj do życia Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do do ulewy lejący w Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Do (+przyspieszenie) Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) ??? Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zapachu/bukiet On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Jr:31:11 a)nepau/sato *mOab e)k paidari/ou kai\ pepoiTO\s E)=n e)pi\ tE=| do/XE| au)tou=, ou)k e)ne/CHeen e)X a)ggei/ou ei)s a)ggei=on kai\ ei)s a)poikismo\n ou)k O)/|CHeto· dia\ tou=to e)/stE geu=ma au)tou= e)n au)tO=|, kai\ o)smE\ au)tou= ou)k e)Xe/lipen.
Jr:31:11 anepausato mOab ek paidariu kai pepoiTOs En epi tE doXE autu, uk eneCHeen eX angeiu eis angeion kai eis apoikismon uk OCHeto· dia tuto estE geuma autu en autO, kai osmE autu uk eXelipen.
Jr:31:11 VAI_AMI3S N_NSM P N2N_GSN C VX_XAPNSM V9_IAI3S P RA_DSF N1S_DSF RD_GSM D V2I_IAI3S P N2N_GSN P N2N_ASN C P N2_ASM D V1I_IMI3S P RD_ASN VHI_AAI3S N3M_NSN RD_GSM P RD_DSM C N1_NSF RD_GSM D VBI_AAI3S
Jr:31:11 to refresh revive ć out of (+gen) ἐξ before vowels child/young slave and also, even, namely to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same οὐχ before rough breathing to into pour pouring in out of (+gen) ἐξ before vowels container (vessel, flask) into (+acc) container (vessel, flask) and also, even, namely into (+acc) ć οὐχ before rough breathing ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely odor/bouquet he/she/it/same οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Jr:31:11 he/she/it-was-REFRESH-ed out of (+gen) child/young slave (gen) and having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) he/she/it-was upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed him/it/same (gen) not he/she/it-was-INTO POUR-ing out of (+gen) container (gen) into (+acc) container (nom|acc|voc) and into (+acc) not because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (gen) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and odor/bouquet (nom|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-FAIL-ed
Jr:31:11 Jr_31:11_1 Jr_31:11_2 Jr_31:11_3 Jr_31:11_4 Jr_31:11_5 Jr_31:11_6 Jr_31:11_7 Jr_31:11_8 Jr_31:11_9 Jr_31:11_10 Jr_31:11_11 Jr_31:11_12 Jr_31:11_13 Jr_31:11_14 Jr_31:11_15 Jr_31:11_16 Jr_31:11_17 Jr_31:11_18 Jr_31:11_19 Jr_31:11_20 Jr_31:11_21 Jr_31:11_22 Jr_31:11_23 Jr_31:11_24 Jr_31:11_25 Jr_31:11_26 Jr_31:11_27 Jr_31:11_28 Jr_31:11_29 Jr_31:11_30 Jr_31:11_31 Jr_31:11_32 Jr_31:11_33 Jr_31:11_34
Jr:31:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:12 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ ἀποστελῶ αὐτῷ κλίνοντας, καὶ κλινοῦσιν αὐτὸν καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ λεπτυνοῦσιν καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ συγκόψουσιν.
Jr:31:12 (Jeremiah 31:12 Therefore, behold, his days come, saith the Lord, when I shall send upon him bad leaders, and they shall lead him astray, and they shall utterly break in pieces his possessions, and shall cut his horns asunder.
Jr:31:12 Dlatego więc nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy poślę piwnicznych i przeleją go, naczynia jego opróżnią, a dzbany jego potłuką. (Jr 48:12 BT_4)
Jr:31:12 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ ἀποστελῶ αὐτῷ κλίνοντας, καὶ κλινοῦσιν αὐτὸν καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ λεπτυνοῦσιν καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ συγκόψουσιν.
Jr:31:12 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) καί κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:31:12 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] I też, nawet, mianowicie By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Róg On/ona/to/to samo
Jr:31:12 dia\ tou=to i)dou\ E(me/rai e)/rCHontai, fEsi\n ku/rios, kai\ a)postelO= au)tO=| kli/nontas, kai\ klinou=sin au)to\n kai\ ta\ skeu/E au)tou= leptunou=sin kai\ ta\ ke/rata au)tou= sugko/PSousin.
Jr:31:12 dia tuto idu hEmerai erCHontai, fEsin kyrios, kai apostelO autO klinontas, kai klinusin auton kai ta skeuE autu leptynusin kai ta kerata autu synkoPSusin.
Jr:31:12 P RD_ASN I N1A_NPF V1_PMI3P V6_PAI3S N2_NSM C VF2_FAI1S RD_DSM V1_PAPAPM C VF2_FAI3P RD_ASM C RA_APN N3E_APN RD_GSM VF2_FAI3P C RA_APN N3T_APN RD_GSM VF_FAI3P
Jr:31:12 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same to bend/wane [see incline, decline, recline] and also, even, namely to bend/wane [see incline, decline, recline] he/she/it/same and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same ć and also, even, namely the horn he/she/it/same ć
Jr:31:12 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-ORDER FORTH him/it/same (dat) while BEND/WANE-ing (acc) and they-are-BEND/WANE-ing, while BEND/WANE-ing (dat) him/it/same (acc) and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jr:31:12 Jr_31:12_1 Jr_31:12_2 Jr_31:12_3 Jr_31:12_4 Jr_31:12_5 Jr_31:12_6 Jr_31:12_7 Jr_31:12_8 Jr_31:12_9 Jr_31:12_10 Jr_31:12_11 Jr_31:12_12 Jr_31:12_13 Jr_31:12_14 Jr_31:12_15 Jr_31:12_16 Jr_31:12_17 Jr_31:12_18 Jr_31:12_19 Jr_31:12_20 Jr_31:12_21 Jr_31:12_22 Jr_31:12_23 Jr_31:12_24
Jr:31:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:13 καὶ καταισχυνθήσεται Μωαβ ἀπὸ Χαμως, ὥσπερ κατῃσχύνθη οἶκος Ισραηλ ἀπὸ Βαιθηλ ἐλπίδος αὐτῶν πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖς.
Jr:31:13 (Jeremiah 31:13 And Moab shall be ashamed of Chamos, as the house of Israel was ashamed of Baethel their hope, having trusted in them.
Jr:31:13 I będzie się wstydzić Moab Kemosza, tak jak się dom Izraela wstydził Betel, w którym pokładał nadzieję. (Jr 48:13 BT_4)
Jr:31:13 καὶ καταισχυνθήσεται Μωαβ ἀπὸ Χαμως, ὥσπερ κατῃσχύνθη οἶκος Ισραηλ ἀπὸ Βαιθηλ ἐλπίδος αὐτῶν πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖς.
Jr:31:13 καί κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ἀπό ὥσ·περ κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:31:13 I też, nawet, mianowicie By upokarzać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By upokarzać Dom Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:31:13 kai\ kataisCHunTE/setai *mOab a)po\ *CHamOs, O(/sper katE|sCHu/nTE oi)=kos *israEl a)po\ *baiTEl e)lpi/dos au)tO=n pepoiTo/tes e)p’ au)toi=s.
Jr:31:13 kai kataisCHynTEsetai mOab apo CHamOs, hOsper katEsCHynTE oikos israEl apo baiTEl elpidos autOn pepoiTotes ep’ autois.
Jr:31:13 C VC_FPI3S N_NSF P N_GS D VCI_API3S N2_NSM N_GSM P N_GS N3D_GSF RD_GPM VX_XAPNPM P RD_DPM
Jr:31:13 and also, even, namely to humiliate ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" to humiliate house Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć hope/expectation he/she/it/same to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:31:13 and he/she/it-will-be-HUMILIATE-ed away from (+gen) just as he/she/it-was-HUMILIATE-ed house (nom) Israel (indecl) away from (+gen) hope/expectation (gen) them/same (gen) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat)
Jr:31:13 Jr_31:13_1 Jr_31:13_2 Jr_31:13_3 Jr_31:13_4 Jr_31:13_5 Jr_31:13_6 Jr_31:13_7 Jr_31:13_8 Jr_31:13_9 Jr_31:13_10 Jr_31:13_11 Jr_31:13_12 Jr_31:13_13 Jr_31:13_14 Jr_31:13_15 Jr_31:13_16
Jr:31:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:14 πῶς ἐρεῖτε Ἰσχυροί ἐσμεν καὶ ἄνθρωπος ἰσχύων εἰς τὰ πολεμικά;
Jr:31:14 (Jeremiah 31:14 How will ye say, We are strong, and men strong for war?
Jr:31:14 Jak możesz mówić: «Jesteśmy bohaterami, prawdziwymi wojownikami?» (Jr 48:14 BT_4)
Jr:31:14 πῶς ἐρεῖτε Ἰσχυροί ἐσμεν καὶ ἄνθρωπος ἰσχύων εἰς τὰ πολεμικά;
Jr:31:14 πῶς[1] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἰσχυρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἰσχύς, -ύος, ἡ; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό
Jr:31:14 Jak By mówić/opowiadaj Potężny silny, potężny, silny, By być I też, nawet, mianowicie Ludzki Siła; by mieć siła Do (+przyspieszenie)
Jr:31:14 pO=s e)rei=te *)isCHuroi/ e)smen kai\ a)/nTrOpos i)sCHu/On ei)s ta\ polemika/;
Jr:31:14 pOs ereite isCHyroi esmen kai anTrOpos isCHyOn eis ta polemika;
Jr:31:14 D VF2_FAI2P A1A_NPM V9_PAI1P C N2_NSM N3U_GPF P RA_APN A1_APN
Jr:31:14 how to say/tell mighty forceful, powerful, strong, to be and also, even, namely human strength; to have strength into (+acc) the ć
Jr:31:14 how you(pl)-will-SAY/TELL mighty ([Adj] nom|voc) we-are and human (nom) strengths (gen); while HAVE-ing-STRENGTH (nom) into (+acc) the (nom|acc)
Jr:31:14 Jr_31:14_1 Jr_31:14_2 Jr_31:14_3 Jr_31:14_4 Jr_31:14_5 Jr_31:14_6 Jr_31:14_7 Jr_31:14_8 Jr_31:14_9 Jr_31:14_10
Jr:31:14 x x x x x x x x x x
Jr:31:15 ὤλετο Μωαβ πόλις αὐτοῦ, καὶ ἐκλεκτοὶ νεανίσκοι αὐτοῦ κατέβησαν εἰς σφαγήν·
Jr:31:15 (Jeremiah 31:15 Moab is ruined, even his city, and his choice young men have gone down to slaughter.
Jr:31:15 Niszczyciel Moabu nadchodzi ku niemu, najlepsi jego wojownicy idą na stracenie - wyrocznia Króla - Pan Zastępów ma On na imię. (Jr 48:15 BT_4)
Jr:31:15 ὤλετο Μωαβ πόλις αὐτοῦ, καὶ ἐκλεκτοὶ νεανίσκοι αὐτοῦ κατέβησαν εἰς σφαγήν·
Jr:31:15 πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·λεκτός -ή -όν νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] σφαγή, -ῆς, ἡ
Jr:31:15 Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wybierany [zobacz eklektyczny] Młody człowiek On/ona/to/to samo By schodzić Do (+przyspieszenie) Ubój
Jr:31:15 O)/leto *mOab po/lis au)tou=, kai\ e)klektoi\ neani/skoi au)tou= kate/bEsan ei)s sfagE/n·
Jr:31:15 Oleto mOab polis autu, kai eklektoi neaniskoi autu katebEsan eis sfagEn·
Jr:31:15 VBI_AMI3S N_GSM N3I_NSF RD_GSM C A1_NPM N2_NPM RD_GSM VZI_AAI3P P N1_ASF
Jr:31:15 ć ć city he/she/it/same and also, even, namely selected [see eclectic] young man he/she/it/same to go down into (+acc) slaughter
Jr:31:15 city (nom) him/it/same (gen) and selected ([Adj] nom|voc) young men (nom|voc) him/it/same (gen) they-GO DOWN-ed into (+acc) slaughter (acc)
Jr:31:15 Jr_31:15_1 Jr_31:15_2 Jr_31:15_3 Jr_31:15_4 Jr_31:15_5 Jr_31:15_6 Jr_31:15_7 Jr_31:15_8 Jr_31:15_9 Jr_31:15_10 Jr_31:15_11
Jr:31:15 x x x x x x x x x x x
Jr:31:16 ἐγγὺς ἡμέρα Μωαβ ἐλθεῖν, καὶ πονηρία αὐτοῦ ταχεῖα σφόδρα.
Jr:31:16 (Jeremiah 31:16 The day of Moab is near at hand, and his iniquity moves swiftly to vengeance.
Jr:31:16 Zbliżył się upadek Moabu, jego nieszczęście nadchodzi bardzo spiesznie. (Jr 48:16 BT_4)
Jr:31:16 ἐγγὺς ἡμέρα Μωαβ ἐλθεῖν, καὶ πονηρία αὐτοῦ ταχεῖα σφόδρα.
Jr:31:16 ἐγγύς ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως σφόδρα
Jr:31:16 Blisko Dzień By przychodzić I też, nawet, mianowicie Bezeceństwo On/ona/to/to samo Szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Jr:31:16 e)ggu\s E(me/ra *mOab e)lTei=n, kai\ ponEri/a au)tou= taCHei=a sfo/dra.
Jr:31:16 engys hEmera mOab elTein, kai ponEria autu taCHeia sfodra.
Jr:31:16 D N1A_NSF N_GSF VB_AAN C N1A_NSF RD_GSM A3U_NSF D
Jr:31:16 near day ć to come and also, even, namely wickedness he/she/it/same quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Jr:31:16 near day (nom|voc) to-COME and wickedness (nom|voc) him/it/same (gen) quick ([Adj] nom|voc) vehement,
Jr:31:16 Jr_31:16_1 Jr_31:16_2 Jr_31:16_3 Jr_31:16_4 Jr_31:16_5 Jr_31:16_6 Jr_31:16_7 Jr_31:16_8 Jr_31:16_9
Jr:31:16 x x x x x x x x x
Jr:31:17 κινήσατε αὐτῷ, πάντες κυκλόθεν αὐτοῦ, πάντες εἰδότες ὄνομα αὐτοῦ· εἴπατε Πῶς συνετρίβη βακτηρία εὐκλεής, ῥάβδος μεγαλώματος;
Jr:31:17 (Jeremiah 31:17 Shake the head at him, all ye that are round about him; all of you utter his name; say ye, How is the glorious staff broken to pieces, the rod of magnificence!
Jr:31:17 Opłakujcie go, wszyscy jego sąsiedzi, i wszyscy, co znacie jego imię! Mówcie: «Jakże uległa złamaniu tak twarda laska? Różdżka tak wspaniała?» (Jr 48:17 BT_4)
Jr:31:17 κινήσατε αὐτῷ, πάντες κυκλόθεν αὐτοῦ, πάντες εἰδότες ὄνομα αὐτοῦ· εἴπατε Πῶς συνετρίβη βακτηρία εὐκλεής, ῥάβδος μεγαλώματος;
Jr:31:17 κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κυκλό·θεν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πῶς[1] συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) βακτηρία, -ας, ἡ [LXX] ῥάβδος, -ου, ἡ
Jr:31:17 By umieszczać w ruchu On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dookoła On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Jak By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Personel Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź
Jr:31:17 kinE/sate au)tO=|, pa/ntes kuklo/Ten au)tou=, pa/ntes ei)do/tes o)/noma au)tou=· ei)/pate *pO=s sunetri/bE baktEri/a eu)kleE/s, r(a/bdos megalO/matos;
Jr:31:17 kinEsate autO, pantes kykloTen autu, pantes eidotes onoma autu· eipate pOs synetribE baktEria eukleEs, rabdos megalOmatos;
Jr:31:17 VA_AAD2P RD_DSM A3_NPM D RD_GSM A3_NPM VBI_AAPNPM N3M_ASN RD_GSM VAI_AAI2P D VDI_API3S N1A_NSF A3H_NSF N2_NSF N3M_GSN
Jr:31:17 to set in motion he/she/it/same every all, each, every, the whole of around he/she/it/same every all, each, every, the whole of to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with name with regard to he/she/it/same to say/tell how to break to crush completely, break (in pieces) staff ć hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge ć
Jr:31:17 do-SET-you(pl)-IN-MOTION! him/it/same (dat) all (nom|voc) around him/it/same (gen) all (nom|voc) having PERCEIVE-ed (nom|voc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! how he/she/it-was-BREAK-ed staff (nom|voc) hooked staff (nom)
Jr:31:17 Jr_31:17_1 Jr_31:17_2 Jr_31:17_3 Jr_31:17_4 Jr_31:17_5 Jr_31:17_6 Jr_31:17_7 Jr_31:17_8 Jr_31:17_9 Jr_31:17_10 Jr_31:17_11 Jr_31:17_12 Jr_31:17_13 Jr_31:17_14 Jr_31:17_15 Jr_31:17_16
Jr:31:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:18 κατάβηθι ἀπὸ δόξης καὶ κάθισον ἐν ὑγρασίᾳ, καθημένη Δαιβων· ἐκτρίβητε, ὅτι ὤλετο Μωαβ, ἀνέβη εἰς σὲ λυμαινόμενος ὀχύρωμά σου.
Jr:31:18 (Jeremiah 31:18 Come down from thy glory, and sit down in a damp place: Daebon shall be broken, because Moab is destroyed: there has gone up against thee one to ravage thy strong-hold.
Jr:31:18 Zejdź ze swej chwały i usiądź wśród spalonej ziemi, mieszkanko Dibonu! Nadszedł niszczyciel Moabu przeciw tobie, niszczy twoje twierdze. (Jr 48:18 BT_4)
Jr:31:18 κατάβηθι ἀπὸ δόξης καὶ κάθισον ἐν ὑγρασίᾳ, καθημένη Δαιβων· ἐκτρίβητε, ὅτι ὤλετο Μωαβ, ἀνέβη εἰς σὲ λυμαινόμενος ὀχύρωμά σου.
Jr:31:18 κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό δόξα, -ης, ἡ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ὅτι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -) ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:31:18 By schodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By siedzieć Do ??? Ponieważ/tamto By podnosić Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) By ranić Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Ty; twój/twój(sg)
Jr:31:18 kata/bETi a)po\ do/XEs kai\ ka/Tison e)n u(grasi/a|, kaTEme/nE *daibOn· e)ktri/bEte, o(/ti O)/leto *mOab, a)ne/bE ei)s se\ lumaino/menos o)CHu/rOma/ sou.
Jr:31:18 katabETi apo doXEs kai kaTison en hygrasia, kaTEmenE daibOn· ektribEte, hoti Oleto mOab, anebE eis se lymainomenos oCHyrOma su.
Jr:31:18 VZ_AAD2S P N1S_GSF C VA_AAD2S P N1A_DSF V5_PMPNSF N_NS VD_APS2P C VBI_AMI3S N_NS VZI_AAI3S P RP_AS V1_PMPNSM N3M_NSN RP_GS
Jr:31:18 to go down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing glory/awesomeness and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to sit ć to ??? because/that ć ć to ascend into (+acc) you; your/yours(sg) to injure entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress you; your/yours(sg)
Jr:31:18 do-GO DOWN-you(sg)! away from (+gen) glory/awesomeness (gen) and do-SIT DOWN-you(sg)!, going-to-SIT DOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) while being-SIT-ed (nom|voc) you(pl)-should-be-???-ing, be-you(pl)-???-ed!, you(pl)-should-be-???-ed because/that he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) while being-INJURE-ed (nom) entrenchment (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:31:18 Jr_31:18_1 Jr_31:18_2 Jr_31:18_3 Jr_31:18_4 Jr_31:18_5 Jr_31:18_6 Jr_31:18_7 Jr_31:18_8 Jr_31:18_9 Jr_31:18_10 Jr_31:18_11 Jr_31:18_12 Jr_31:18_13 Jr_31:18_14 Jr_31:18_15 Jr_31:18_16 Jr_31:18_17 Jr_31:18_18 Jr_31:18_19
Jr:31:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:19 ἐφ’ ὁδοῦ στῆθι καὶ ἔπιδε, καθημένη ἐν Αροηρ, καὶ ἐρώτησον φεύγοντα καὶ σῳζόμενον καὶ εἰπόν Τί ἐγένετο;
Jr:31:19 (Jeremiah 31:19 Stand by the way, and look, thou that dwellest in Arer; and ask him that is fleeing, and him that escapes, and say, What has happened?
Jr:31:19 Stań na drodze i patrz, ty, co mieszkasz w Aroerze! Zapytaj uciekiniera i zbiega; powiedz: «Co się stało?» (Jr 48:19 BT_4)
Jr:31:19 ἐφ’ ὁδοῦ στῆθι καὶ ἔπιδε, καθημένη ἐν Αροηρ, καὶ ἐρώτησον φεύγοντα καὶ σῳζόμενον καὶ εἰπόν Τί ἐγένετο;
Jr:31:19 ἐπί ὁδός, -οῦ, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Jr:31:19 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga By powodować stać I też, nawet, mianowicie By wyglądać na By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają By uciekać I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Jr:31:19 e)f’ o(dou= stE=Ti kai\ e)/pide, kaTEme/nE e)n *aroEr, kai\ e)rO/tEson feu/gonta kai\ sO|DZo/menon kai\ ei)po/n *ti/ e)ge/neto;
Jr:31:19 ef’ hodu stETi kai epide, kaTEmenE en aroEr, kai erOtEson feugonta kai sODZomenon kai eipon ti egeneto;
Jr:31:19 P N2_GSF VH_AAD2S C VBI_AAD2S V5_PMPNSF P N_DSF C VA_AAD2S V1_PAPASM C V1_PMPASM C VBI_AAI3P RI_ASN VBI_AMI3S
Jr:31:19 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing way/road to cause to stand and also, even, namely to look upon to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest to flee and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to become become, happen
Jr:31:19 upon/over (+acc,+gen,+dat) way/road (gen) do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! and do-LOOK-you(sg)-UPON! while being-SIT-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) and do-ASK-you(sg)!, going-to-ASK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) while FLEE-ing (acc, nom|acc|voc) and while being-SAVE-ed (acc, nom|acc|voc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) who/what/why (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed
Jr:31:19 Jr_31:19_1 Jr_31:19_2 Jr_31:19_3 Jr_31:19_4 Jr_31:19_5 Jr_31:19_6 Jr_31:19_7 Jr_31:19_8 Jr_31:19_9 Jr_31:19_10 Jr_31:19_11 Jr_31:19_12 Jr_31:19_13 Jr_31:19_14 Jr_31:19_15 Jr_31:19_16 Jr_31:19_17
Jr:31:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:20 κατῃσχύνθη Μωαβ, ὅτι συνετρίβη· ὀλόλυξον καὶ κέκραξον, ἀνάγγειλον ἐν Αρνων ὅτι ὤλετο Μωαβ.
Jr:31:20 (Jeremiah 31:20 Moab is put to shame, because he is broken: howl and cry; proclaim in Arnon, that Moab has perished.
Jr:31:20 Moab został okryty hańbą, albowiem się załamał! Wyjcie i krzyczcie, głoście nad Arnonem, że Moab spustoszony. (Jr 48:20 BT_4)
Jr:31:20 κατῃσχύνθη Μωαβ, ὅτι συνετρίβη· ὀλόλυξον καὶ κέκραξον, ἀνάγγειλον ἐν Αρνων ὅτι ὤλετο Μωαβ.
Jr:31:20 κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὅτι συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐν ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) ὅτι
Jr:31:20 By upokarzać Ponieważ/tamto By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) By wyć wycie I też, nawet, mianowicie By krzyknąć By ogłaszać ogłaszaj, informuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jagnię Ponieważ/tamto
Jr:31:20 katE|sCHu/nTE *mOab, o(/ti sunetri/bE· o)lo/luXon kai\ ke/kraXon, a)na/ggeilon e)n *arnOn o(/ti O)/leto *mOab.
Jr:31:20 katEsCHynTE mOab, hoti synetribE· ololyXon kai kekraXon, anangeilon en arnOn hoti Oleto mOab.
Jr:31:20 VCI_API3S N_NSF C VDI_API3S VA_AAD2S C VX_XAD2S VA_AAD2S P N_DS C VBI_AMI3S N_NSM
Jr:31:20 to humiliate ć because/that to break to crush completely, break (in pieces) to ululate howl and also, even, namely to cry out to proclaim proclaim, report in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lamb because/that ć ć
Jr:31:20 he/she/it-was-HUMILIATE-ed because/that he/she/it-was-BREAK-ed do-ULULATE-you(sg)!, going-to-ULULATE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and do-CRY-you(sg)-OUT!, going-to-CRY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) do-PROCLAIM-you(sg)! in/among/by (+dat) lambs (gen) because/that
Jr:31:20 Jr_31:20_1 Jr_31:20_2 Jr_31:20_3 Jr_31:20_4 Jr_31:20_5 Jr_31:20_6 Jr_31:20_7 Jr_31:20_8 Jr_31:20_9 Jr_31:20_10 Jr_31:20_11 Jr_31:20_12 Jr_31:20_13
Jr:31:20 x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:21 καὶ κρίσις ἔρχεται εἰς γῆν τοῦ Μισωρ ἐπὶ Χαιλων καὶ ἐπὶ Ιασσα καὶ ἐπὶ Μωφαθ
Jr:31:21 (Jeremiah 31:21 And judgment is coming against the land of Misor, upon Chelon, and Rephas, and Mophas,
Jr:31:21 Sąd nadchodzi na kraj Równiny, na Cholon, na Jahsa i na Mefaat, (Jr 48:21 BT_4)
Jr:31:21 καὶ κρίσις ἔρχεται εἰς γῆν τοῦ Μισωρ ἐπὶ Χαιλων καὶ ἐπὶ Ιασσα καὶ ἐπὶ Μωφαθ
Jr:31:21 καί κρίσις, -εως, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἐπί καί ἐπί καί ἐπί
Jr:31:21 I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By przychodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Jr:31:21 kai\ kri/sis e)/rCHetai ei)s gE=n tou= *misOr e)pi\ *CHailOn kai\ e)pi\ *iassa kai\ e)pi\ *mOfaT
Jr:31:21 kai krisis erCHetai eis gEn tu misOr epi CHailOn kai epi iassa kai epi mOfaT
Jr:31:21 C N3I_NSF V1_PMI3S P N1_ASF RA_GSM N_GSM P N_AS C P N_AS C P N_AS
Jr:31:21 and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to come into (+acc) earth/land the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Jr:31:21 and judgment (nom) he/she/it-is-being-COME-ed into (+acc) earth/land (acc) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat)
Jr:31:21 Jr_31:21_1 Jr_31:21_2 Jr_31:21_3 Jr_31:21_4 Jr_31:21_5 Jr_31:21_6 Jr_31:21_7 Jr_31:21_8 Jr_31:21_9 Jr_31:21_10 Jr_31:21_11 Jr_31:21_12 Jr_31:21_13 Jr_31:21_14 Jr_31:21_15
Jr:31:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:22 καὶ ἐπὶ Δαιβων καὶ ἐπὶ Ναβαυ καὶ ἐπ’ οἶκον Δεβλαθαιμ
Jr:31:22 (Jeremiah 31:22 and upon Daebon, and upon Nabau, and upon the house of Daethlathaim,
Jr:31:22 na Dibon, na Nebo, na Bet-Diblataim, (Jr 48:22 BT_4)
Jr:31:22 καὶ ἐπὶ Δαιβων καὶ ἐπὶ Ναβαυ καὶ ἐπ’ οἶκον Δεβλαθαιμ
Jr:31:22 καί ἐπί καί ἐπί καί ἐπί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
Jr:31:22 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom
Jr:31:22 kai\ e)pi\ *daibOn kai\ e)pi\ *nabau kai\ e)p’ oi)=kon *deblaTaim
Jr:31:22 kai epi daibOn kai epi nabau kai ep’ oikon deblaTaim
Jr:31:22 C P N_AS C P N_AS C P N2_ASM N_GS
Jr:31:22 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing house ć
Jr:31:22 and upon/over (+acc,+gen,+dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) house (acc)
Jr:31:22 Jr_31:22_1 Jr_31:22_2 Jr_31:22_3 Jr_31:22_4 Jr_31:22_5 Jr_31:22_6 Jr_31:22_7 Jr_31:22_8 Jr_31:22_9 Jr_31:22_10
Jr:31:22 x x x x x x x x x x
Jr:31:23 καὶ ἐπὶ Καριαθαιμ καὶ ἐπ’ οἶκον Γαμωλ καὶ ἐπ’ οἶκον Μαων
Jr:31:23 (Jeremiah 31:23 and upon Cariathaim, and upon the house of Gaemol, and upon the house of Maon,
Jr:31:23 na Kiriataim, na Bet-Gamul i na Bet-Meon, (Jr 48:23 BT_4)
Jr:31:23 καὶ ἐπὶ Καριαθαιμ καὶ ἐπ’ οἶκον Γαμωλ καὶ ἐπ’ οἶκον Μαων
Jr:31:23 καί ἐπί καί ἐπί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἐπί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
Jr:31:23 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom
Jr:31:23 kai\ e)pi\ *kariaTaim kai\ e)p’ oi)=kon *gamOl kai\ e)p’ oi)=kon *maOn
Jr:31:23 kai epi kariaTaim kai ep’ oikon gamOl kai ep’ oikon maOn
Jr:31:23 C P N_AS C P N2_ASM N_GS C P N2_ASM N_GS
Jr:31:23 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing house ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing house ć
Jr:31:23 and upon/over (+acc,+gen,+dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) house (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) house (acc)
Jr:31:23 Jr_31:23_1 Jr_31:23_2 Jr_31:23_3 Jr_31:23_4 Jr_31:23_5 Jr_31:23_6 Jr_31:23_7 Jr_31:23_8 Jr_31:23_9 Jr_31:23_10 Jr_31:23_11
Jr:31:23 x x x x x x x x x x x
Jr:31:24 καὶ ἐπὶ Καριωθ καὶ ἐπὶ Βοσορ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Μωαβ τὰς πόρρω καὶ τὰς ἐγγύς.
Jr:31:24 (Jeremiah 31:24 and upon Carioth, and upon Bosor, and upon all the cities of Moab, far and near.
Jr:31:24 na Kerijjot, na Bosra i na wszystkie miasta kraju Moabu, dalekie i bliskie. (Jr 48:24 BT_4)
Jr:31:24 καὶ ἐπὶ Καριωθ καὶ ἐπὶ Βοσορ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Μωαβ τὰς πόρρω καὶ τὰς ἐγγύς.
Jr:31:24 καί ἐπί καί ἐπί Βοσόρ, ὁ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πόρρω καί ὁ ἡ τό ἐγγύς
Jr:31:24 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bosor I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto ??? I też, nawet, mianowicie Blisko
Jr:31:24 kai\ e)pi\ *kariOT kai\ e)pi\ *bosor kai\ e)pi\ pa/sas ta\s po/leis *mOab ta\s po/rrO kai\ ta\s e)ggu/s.
Jr:31:24 kai epi kariOT kai epi bosor kai epi pasas tas poleis mOab tas porrO kai tas engys.
Jr:31:24 C P N_AS C P N_AS C P A1S_APF RA_APF N3I_NPF N_GS RA_APF D C RA_APF D
Jr:31:24 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Bosor and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city ć the ??? and also, even, namely the near
Jr:31:24 and upon/over (+acc,+gen,+dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) Bosor (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc) ??? and the (acc) near
Jr:31:24 Jr_31:24_1 Jr_31:24_2 Jr_31:24_3 Jr_31:24_4 Jr_31:24_5 Jr_31:24_6 Jr_31:24_7 Jr_31:24_8 Jr_31:24_9 Jr_31:24_10 Jr_31:24_11 Jr_31:24_12 Jr_31:24_13 Jr_31:24_14 Jr_31:24_15 Jr_31:24_16 Jr_31:24_17
Jr:31:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:25 κατεάχθη κέρας Μωαβ, καὶ τὸ ἐπίχειρον αὐτοῦ συνετρίβη.
Jr:31:25 (Jeremiah 31:25 The horn of Moab is broken, and his arm is crushed.
Jr:31:25 Odcięty został róg Moabu, a ramię jego złamane, wyrocznia Pana. (Jr 48:25 BT_4)
Jr:31:25 κατεάχθη κέρας Μωαβ, καὶ τὸ ἐπίχειρον αὐτοῦ συνετρίβη.
Jr:31:25 κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Jr:31:25 By łamać się Róg I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Jr:31:25 katea/CHTE ke/ras *mOab, kai\ to\ e)pi/CHeiron au)tou= sunetri/bE.
Jr:31:25 kateaCHTE keras mOab, kai to epiCHeiron autu synetribE.
Jr:31:25 VQI_API3S N3T_NSN N_GSM C RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VDI_API3S
Jr:31:25 to break horn ć and also, even, namely the ć he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces)
Jr:31:25 he/she/it-was-BREAK-ed horn (nom|acc|voc) and the (nom|acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-BREAK-ed
Jr:31:25 Jr_31:25_1 Jr_31:25_2 Jr_31:25_3 Jr_31:25_4 Jr_31:25_5 Jr_31:25_6 Jr_31:25_7 Jr_31:25_8
Jr:31:25 x x x x x x x x
Jr:31:26 μεθύσατε αὐτόν, ὅτι ἐπὶ κύριον ἐμεγαλύνθη· καὶ ἐπικρούσει Μωαβ ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔσται εἰς γέλωτα καὶ αὐτός.
Jr:31:26 (Jeremiah 31:26 Make ye him drunk; for he has magnified himself against the Lord: and Moab shall clap with his hand, and shall be also himself a laughing-stock.
Jr:31:26 Upójcie go, podniósł się bowiem przeciw Panu. Niech Moab upadnie w to, co zwymiotował, i stanie się pośmiewiskiem! (Jr 48:26 BT_4)
Jr:31:26 μεθύσατε αὐτόν, ὅτι ἐπὶ κύριον ἐμεγαλύνθη· καὶ ἐπικρούσει Μωαβ ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔσται εἰς γέλωτα καὶ αὐτός.
Jr:31:26 μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:31:26 By stawać się pijany On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Śmiech I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Jr:31:26 meTu/sate au)to/n, o(/ti e)pi\ ku/rion e)megalu/nTE· kai\ e)pikrou/sei *mOab e)n CHeiri\ au)tou= kai\ e)/stai ei)s ge/lOta kai\ au)to/s.
Jr:31:26 meTysate auton, hoti epi kyrion emegalynTE· kai epikrusei mOab en CHeiri autu kai estai eis gelOta kai autos.
Jr:31:26 VA_AAD2P RD_ASM C P N2_ASM VCI_API3S C VF_FAI3S N_NSM P N3_DSF RD_GSM C VF_FMI3S P N3T_ASM D RD_NSM
Jr:31:26 to get drunk he/she/it/same because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to magnify/laud and also, even, namely ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same and also, even, namely to be into (+acc) laughter and also, even, namely he/she/it/same
Jr:31:26 do-GET-you(pl)-DRUNK! him/it/same (acc) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed and in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be into (+acc) laughter (acc) and he/it/same (nom)
Jr:31:26 Jr_31:26_1 Jr_31:26_2 Jr_31:26_3 Jr_31:26_4 Jr_31:26_5 Jr_31:26_6 Jr_31:26_7 Jr_31:26_8 Jr_31:26_9 Jr_31:26_10 Jr_31:26_11 Jr_31:26_12 Jr_31:26_13 Jr_31:26_14 Jr_31:26_15 Jr_31:26_16 Jr_31:26_17 Jr_31:26_18
Jr:31:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:27 καὶ εἰ μὴ εἰς γελοιασμὸν ἦν σοι Ισραηλ; εἰ ἐν κλοπαῖς σου εὑρέθη, ὅτι ἐπολέμεις αὐτόν;
Jr:31:27 (Jeremiah 31:27 For surely Israel was to thee a laughing-stock, and was found among thy thefts, because thou didst fight against him.
Jr:31:27 Czy może Izrael nie był dla ciebie przedmiotem drwin? Czy złapałaś go wśród złodziei, że potrząsasz głową, ilekroć o nim mówisz? (Jr 48:27 BT_4)
Jr:31:27 καὶ εἰ μὴ εἰς γελοιασμὸν ἦν σοι Ισραηλ; εἰ ἐν κλοπαῖς σου εὑρέθη, ὅτι ἐπολέμεις αὐτόν;
Jr:31:27 καί εἰ μή εἰς[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Ἰσραήλ, ὁ εἰ ἐν κλοπή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὅτι πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:31:27 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nie Do (+przyspieszenie) By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Izrael Jeżeli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kradzież Ty; twój/twój(sg) By znajdować Ponieważ/tamto By walczyć z wojną On/ona/to/to samo
Jr:31:27 kai\ ei) mE\ ei)s geloiasmo\n E)=n soi *israEl; ei) e)n klopai=s sou eu(re/TE, o(/ti e)pole/meis au)to/n;
Jr:31:27 kai ei mE eis geloiasmon En soi israEl; ei en klopais su heureTE, hoti epolemeis auton;
Jr:31:27 C C D P N2_ASM V9_IAI3S RP_DS N_VSM C P N1_DPF RP_GS VC_API3S C V2I_IAI2S RD_ASM
Jr:31:27 and also, even, namely if not into (+acc) ć to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub Israel if in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among theft you; your/yours(sg) to find because/that to fight war he/she/it/same
Jr:31:27 and if not into (+acc) he/she/it-was you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Israel (indecl) if in/among/by (+dat) thefts (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-FIND-ed because/that you(sg)-were-FIGHT-ing him/it/same (acc)
Jr:31:27 Jr_31:27_1 Jr_31:27_2 Jr_31:27_3 Jr_31:27_4 Jr_31:27_5 Jr_31:27_6 Jr_31:27_7 Jr_31:27_8 Jr_31:27_9 Jr_31:27_10 Jr_31:27_11 Jr_31:27_12 Jr_31:27_13 Jr_31:27_14 Jr_31:27_15 Jr_31:27_16
Jr:31:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:28 κατέλιπον τὰς πόλεις καὶ ᾤκησαν ἐν πέτραις οἱ κατοικοῦντες Μωαβ, ἐγενήθησαν ὡς περιστεραὶ νοσσεύουσαι ἐν πέτραις στόματι βοθύνου.
Jr:31:28 (Jeremiah 31:28 The inhabitants of Moab have left the cities, and dwelt in rocks; they have become as doves nestling in rocks, at the mouth of a cave.
Jr:31:28 Opuszczajcie miasta i mieszkajcie wśród skał, mieszkańcy Moabu, stańcie się podobni do gołębicy, która się gnieździ na ścianach gardzieli urwiska. (Jr 48:28 BT_4)
Jr:31:28 κατέλιπον τὰς πόλεις καὶ ᾤκησαν ἐν πέτραις οἱ κατοικοῦντες Μωαβ, ἐγενήθησαν ὡς περιστεραὶ νοσσεύουσαι ἐν πέτραις στόματι βοθύνου.
Jr:31:28 κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν πέτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) ἐν πέτρα, -ας, ἡ στόμα[τ], -ατος, τό βόθυνος, -ου, ὁ
Jr:31:28 By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Miasto I też, nawet, mianowicie By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Gołąb W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała Ust/żołądka por Dół
Jr:31:28 kate/lipon ta\s po/leis kai\ O)/|kEsan e)n pe/trais oi( katoikou=ntes *mOab, e)genE/TEsan O(s peristerai\ nosseu/ousai e)n pe/trais sto/mati boTu/nou.
Jr:31:28 katelipon tas poleis kai OkEsan en petrais hoi katoikuntes mOab, egenETEsan hOs peristerai nosseuusai en petrais stomati boTynu.
Jr:31:28 VBI_AAI3P RA_APF N3I_APF C VAI_AAI3P P N1A_DPF RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF VCI_API3P C N1A_NPF V1_PAPNPF P N1A_DPF N3M_DSN N2_GSM
Jr:31:28 to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the city and also, even, namely to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rock the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć to become become, happen as/like pigeon ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rock mouth/maw stoma pit
Jr:31:28 I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND the (acc) cities (acc, nom|voc) and they-DWELL-ed in/among/by (+dat) rocks (dat) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) they-were-BECOME-ed as/like pigeons (nom|voc) in/among/by (+dat) rocks (dat) mouth/maw (dat) pit (gen)
Jr:31:28 Jr_31:28_1 Jr_31:28_2 Jr_31:28_3 Jr_31:28_4 Jr_31:28_5 Jr_31:28_6 Jr_31:28_7 Jr_31:28_8 Jr_31:28_9 Jr_31:28_10 Jr_31:28_11 Jr_31:28_12 Jr_31:28_13 Jr_31:28_14 Jr_31:28_15 Jr_31:28_16 Jr_31:28_17 Jr_31:28_18
Jr:31:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:29 ἤκουσα ὕβριν Μωαβ, ὕβρισεν λίαν· ὕβριν αὐτοῦ καὶ ὑπερηφανίαν αὐτοῦ, καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ.
Jr:31:29 (Jeremiah 31:29 And I have heard of the pride of Moab, he has greatly heightened his pride and his haughtiness, and his heart has been lifted up.
Jr:31:29 Słyszeliśmy o dumie Moabu, o wielkiej jego wyniosłości, o zarozumiałości jego i bucie, o chełpliwości oraz o pysze jego serca. (Jr 48:29 BT_4)
Jr:31:29 ἤκουσα ὕβριν Μωαβ, ὕβρισεν λίαν· ὕβριν αὐτοῦ καὶ ὑπερηφανίαν αὐτοῦ, καὶ ὑψώθη καρδία αὐτοῦ.
Jr:31:29 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὕβρις, -εως, ἡ ὑβρίζω (υβριζ-, -, υβρι·σ-, -, -, υβρισ·θ-) λίαν ὕβρις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπερηφανία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:31:29 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Pycha Do ??? Bardzo Pycha On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Duma On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Jr:31:29 E)/kousa u(/brin *mOab, u(/brisen li/an· u(/brin au)tou= kai\ u(perEfani/an au)tou=, kai\ u(PSO/TE E( kardi/a au)tou=.
Jr:31:29 Ekusa hybrin mOab, hybrisen lian· hybrin autu kai hyperEfanian autu, kai hyPSOTE hE kardia autu.
Jr:31:29 VAI_AAI1S N3I_ASF N_GSF VAI_AAI3S D N3I_ASF RD_GSM C N1A_ASF RD_GSM C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Jr:31:29 to have come I have come. I have arrived.; to hear hubris ć to ??? very hubris he/she/it/same and also, even, namely pride he/she/it/same and also, even, namely to elevate/set high the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Jr:31:29 while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed hubris (acc) he/she/it-???-ed very hubris (acc) him/it/same (gen) and pride (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen)
Jr:31:29 Jr_31:29_1 Jr_31:29_2 Jr_31:29_3 Jr_31:29_4 Jr_31:29_5 Jr_31:29_6 Jr_31:29_7 Jr_31:29_8 Jr_31:29_9 Jr_31:29_10 Jr_31:29_11 Jr_31:29_12 Jr_31:29_13 Jr_31:29_14 Jr_31:29_15
Jr:31:29 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:30 ἐγὼ δὲ ἔγνων ἔργα αὐτοῦ· οὐχὶ τὸ ἱκανὸν αὐτοῦ, οὐχ οὕτως ἐποίησεν.
Jr:31:30 (Jeremiah 31:30 But I know his works: is it not enough for him? has he not done thus?
Jr:31:30 Znam dobrze jego zarozumiałość - wyrocznia Pana - nieprawdziwość jego mów, nieszczerość tego, co czynią. (Jr 48:30 BT_4)
Jr:31:30 ἐγὼ δὲ ἔγνων ἔργα αὐτοῦ· οὐχὶ τὸ ἱκανὸν αὐτοῦ, οὐχ οὕτως ἐποίησεν.
Jr:31:30 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί ὁ ἡ τό ἱκανός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:31:30 Ja zaś By wiedzieć to jest rozpoznaj. Praca On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Obszerny On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób
Jr:31:30 e)gO\ de\ e)/gnOn e)/rga au)tou=· ou)CHi\ to\ i(kano\n au)tou=, ou)CH ou(/tOs e)poi/Esen.
Jr:31:30 egO de egnOn erga autu· uCHi to hikanon autu, uCH hutOs epoiEsen.
Jr:31:30 RP_NS x VZI_AAI1S N2N_APN RD_GSM D RA_ASN A1_ASN RD_GSM D D VAI_AAI3S
Jr:31:30 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to know i.e. recognize. work he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the ample he/she/it/same οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make
Jr:31:30 I (nom) Yet I-KNOW-ed works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) not the (nom|acc) ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) not thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed
Jr:31:30 Jr_31:30_1 Jr_31:30_2 Jr_31:30_3 Jr_31:30_4 Jr_31:30_5 Jr_31:30_6 Jr_31:30_7 Jr_31:30_8 Jr_31:30_9 Jr_31:30_10 Jr_31:30_11 Jr_31:30_12
Jr:31:30 x x x x x x x x x x x x
Jr:31:31 διὰ τοῦτο ἐπὶ Μωαβ ὀλολύζετε πάντοθεν, βοήσατε ἐπ’ ἄνδρας Κιραδας αὐχμοῦ.
Jr:31:31 (Jeremiah 31:31 Therefore howl ye for Moab on all sides; cry out against the shorn men in a gloomy place. I will weep for thee,
Jr:31:31 Dlatego podnoszę lament nad Moabem i nad całym Moabem będę krzyczał, nad ludźmi z Kir-Cheres będę biadał. (Jr 48:31 BT_4)
Jr:31:31 διὰ τοῦτο ἐπὶ Μωαβ ὀλολύζετε πάντοθεν, βοήσατε ἐπ’ ἄνδρας Κιραδας αὐχμοῦ.
Jr:31:31 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) πάντο·θεν βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐπί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Jr:31:31 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By wyć wycie Od wszędzie By ryczeć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Jr:31:31 dia\ tou=to e)pi\ *mOab o)lolu/DZete pa/ntoTen, boE/sate e)p’ a)/ndras *kiradas au)CHmou=.
Jr:31:31 dia tuto epi mOab ololyDZete pantoTen, boEsate ep’ andras kiradas auCHmu.
Jr:31:31 P RD_ASN P N_ASF V1_PAD2P D VA_AAD2P P N3_APM N_GSM N2_GSM
Jr:31:31 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to ululate howl from everywhere to bellow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć ć
Jr:31:31 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl)-are-ULULATE-ing, be-you(pl)-ULULATE-ing! from everywhere do-BELLOW-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) men, husbands (acc)
Jr:31:31 Jr_31:31_1 Jr_31:31_2 Jr_31:31_3 Jr_31:31_4 Jr_31:31_5 Jr_31:31_6 Jr_31:31_7 Jr_31:31_8 Jr_31:31_9 Jr_31:31_10 Jr_31:31_11
Jr:31:31 x x x x x x x x x x x
Jr:31:32 ὡς κλαυθμὸν Ιαζηρ ἀποκλαύσομαί σοι, ἄμπελος Σεβημα· κλήματά σου διῆλθεν θάλασσαν, Ιαζηρ ἥψαντο· ἐπὶ ὀπώραν σου, ἐπὶ τρυγηταῖς σου ὄλεθρος ἐπέπεσεν.
Jr:31:32 (Jeremiah 31:32 O vine of Aserema, as with the weeping of Jazer: thy branches are gone over the sea, they reached the cities of Jazer: destruction has come upon thy fruits, and upon thy grape-gatherers.
Jr:31:32 Płaczę nad tobą bardziej niż nad Jezer, winnico Sibmy! Twoje odrośle sięgają aż do morza, dochodzą aż do Jazer. Na twoje jesienne zbiory i na twoje winobranie napadł niszczyciel. (Jr 48:32 BT_4)
Jr:31:32 ὡς κλαυθμὸν Ιαζηρ ἀποκλαύσομαί σοι, ἄμπελος Σεβημα· κλήματά σου διῆλθεν θάλασσαν, Ιαζηρ ἥψαντο· ἐπὶ ὀπώραν σου, ἐπὶ τρυγηταῖς σου ὄλεθρος ἐπέπεσεν.
Jr:31:32 ὡς κλαυθμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἄμπελος, -ου, ἡ κλῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) θάλασσα, -ης, ἡ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἐπί ὀπώρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὄλεθρος, -ου, ὁ ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -)
Jr:31:32 Jak/jak Płacz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Winorośl Gałąź Ty; twój/twój(sg) By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Morze Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owoc Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 By spadać na
Jr:31:32 O(s klauTmo\n *iaDZEr a)poklau/somai/ soi, a)/mpelos *sebEma· klE/mata/ sou diE=lTen Ta/lassan, *iaDZEr E(/PSanto· e)pi\ o)pO/ran sou, e)pi\ trugEtai=s sou o)/leTros e)pe/pesen.
Jr:31:32 hOs klauTmon iaDZEr apoklausomai soi, ampelos sebEma· klEmata su diElTen Talassan, iaDZEr hEPSanto· epi opOran su, epi trygEtais su oleTros epepesen.
Jr:31:32 C N2_ASM N_NSM VF_FMI1S RP_DS N2_NSF N_GS N3M_APN RP_GS VBI_AAI3S N1S_ASF N_NS VAI_AMI3P P N1A_ASF RP_GS P N1M_DPM RP_GS N2_NSM VAI_AAI3S
Jr:31:32 as/like crying ć ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub grapevine ć branch you; your/yours(sg) to go through pass through sea ć to lay hands on set fire, touch upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing fruit you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć you; your/yours(sg) Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 to fall upon
Jr:31:32 as/like crying (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) grapevine (nom) branches (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-GO THROUGH-ed sea (acc) they-were-LAY HandS ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) fruit (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Eternal death (nom) he/she/it-FALL-ed-UPON
Jr:31:32 Jr_31:32_1 Jr_31:32_2 Jr_31:32_3 Jr_31:32_4 Jr_31:32_5 Jr_31:32_6 Jr_31:32_7 Jr_31:32_8 Jr_31:32_9 Jr_31:32_10 Jr_31:32_11 Jr_31:32_12 Jr_31:32_13 Jr_31:32_14 Jr_31:32_15 Jr_31:32_16 Jr_31:32_17 Jr_31:32_18 Jr_31:32_19 Jr_31:32_20 Jr_31:32_21
Jr:31:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:33 συνεψήσθη χαρμοσύνη καὶ εὐφροσύνη ἐκ τῆς Μωαβίτιδος, καὶ οἶνος ἦν ἐπὶ ληνοῖς σου· πρωῒ οὐκ ἐπάτησαν οὐδὲ δείλης, οὐκ ἐποίησαν αιδαδ.
Jr:31:33 (Jeremiah 31:33 Joy and gladness have been utterly swept off the land of Moab: and though there was wine in thy presses, in the morning they trod it not, neither in the evening did they raise the cry of joy.
Jr:31:33 Ustała radość i uciecha w sadzie i w ziemi Moab. Skończyło się wino w tłoczniach, nikt go nie wytłacza; pieśń radosna nie jest już pieśnią wesela. (Jr 48:33 BT_4)
Jr:31:33 συνεψήσθη χαρμοσύνη καὶ εὐφροσύνη ἐκ τῆς Μωαβίτιδος, καὶ οἶνος ἦν ἐπὶ ληνοῖς σου· πρωῒ οὐκ ἐπάτησαν οὐδὲ δείλης, οὐκ ἐποίησαν αιδαδ.
Jr:31:33 καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό καί οἶνος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ληνός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρωΐ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) δειλός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:31:33 I też, nawet, mianowicie Wesołość Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Wino By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tłocznia do wina Ty; twój/twój(sg) Wcześnie ??? Przed przydechem mocnym By stąpać ciężko ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Tchórzliwy (nieśmiały) ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób
Jr:31:33 sunePSE/sTE CHarmosu/nE kai\ eu)frosu/nE e)k tE=s *mOabi/tidos, kai\ oi)=nos E)=n e)pi\ lEnoi=s sou· prOi\+ ou)k e)pa/tEsan ou)de\ dei/lEs, ou)k e)poi/Esan aidad.
Jr:31:33 synePSEsTE CHarmosynE kai eufrosynE ek tEs mOabitidos, kai oinos En epi lEnois su· prO+i uk epatEsan ude deilEs, uk epoiEsan aidad.
Jr:31:33 VCI_API3S A1_NSF C N1_NSF P RA_GSF N3D_GSF C N2_NSM V9_IAI3S P N2_DPF RP_GS D D VAI_AAI3P C A1_GSF D VAI_AAI3P N_AS
Jr:31:33 ć ć and also, even, namely cheerfulness out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely wine to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing winepress you; your/yours(sg) early οὐχ before rough breathing to stomp οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) cowardly (timid) οὐχ before rough breathing to do/make ć
Jr:31:33 and cheerfulness (nom|voc) out of (+gen) the (gen) and wine (nom) he/she/it-was upon/over (+acc,+gen,+dat) winepresses (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) early not they-STOMP-ed neither/nor cowardly ([Adj] gen) not they-DO/MAKE-ed
Jr:31:33 Jr_31:33_1 Jr_31:33_2 Jr_31:33_3 Jr_31:33_4 Jr_31:33_5 Jr_31:33_6 Jr_31:33_7 Jr_31:33_8 Jr_31:33_9 Jr_31:33_10 Jr_31:33_11 Jr_31:33_12 Jr_31:33_13 Jr_31:33_14 Jr_31:33_15 Jr_31:33_16 Jr_31:33_17 Jr_31:33_18 Jr_31:33_19 Jr_31:33_20 Jr_31:33_21
Jr:31:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:34 ἀπὸ κραυγῆς Εσεβων ἕως Ελεαλη αἱ πόλεις αὐτῶν ἔδωκαν φωνὴν αὐτῶν, ἀπὸ Ζογορ ἕως Ωρωναιμ καὶ Αγλαθ-σαλισια, ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ Νεβριμ εἰς κατάκαυμα ἔσται.
Jr:31:34 (Jeremiah 31:34 From the cry of Esebon even to Ætam their cities uttered their voice, from Zogor to Oronaim, and their tidings as a heifer of three years old, for the water also of Nebrin shall be dried up.
Jr:31:34 Podnosi się krzyk z Cheszbonu do Eleale, aż do Jahas krzyczą, z Soar do Choronaim i do Eglat Szeliszijja. Nawet wody Nimrim stają się miejscem odludnym. (Jr 48:34 BT_4)
Jr:31:34 ἀπὸ κραυγῆς Εσεβων ἕως Ελεαλη αἱ πόλεις αὐτῶν ἔδωκαν φωνὴν αὐτῶν, ἀπὸ Ζογορ ἕως Ωρωναιμ καὶ Αγλαθ-σαλισια, ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ Νεβριμ εἰς κατάκαυμα ἔσται.
Jr:31:34 ἀπό κραυγή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καί ὅτι καί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό εἰς[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:31:34 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Płacz krzyk (????????) Aż; świtaj Miasto On/ona/to/to samo By dawać Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie Woda Do (+przyspieszenie) By być
Jr:31:34 a)po\ kraugE=s *esebOn e(/Os *elealE ai( po/leis au)tO=n e)/dOkan fOnE\n au)tO=n, a)po\ *DZogor e(/Os *OrOnaim kai\ *aglaT-salisia, o(/ti kai\ to\ u(/dOr *nebrim ei)s kata/kauma e)/stai.
Jr:31:34 apo kraugEs esebOn heOs elealE hai poleis autOn edOkan fOnEn autOn, apo DZogor heOs OrOnaim kai aglaT-salisia, hoti kai to hydOr nebrim eis katakauma estai.
Jr:31:34 P N1_GSF N_GS P N_GS RA_NPF N3I_NPF RD_GPM VAI_AAI3P N1_ASF RD_GPM P N_GS P N_G C N_GS C D RA_NSN N3_NSN N_G P N3M_ASN VF_FMI3S
Jr:31:34 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing cry shout (κραυγάζω) ć until; dawn ć the city he/she/it/same to give sound/voice cries he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn ć and also, even, namely ć because/that and also, even, namely the water ć into (+acc) ć to be
Jr:31:34 away from (+gen) cry (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (nom) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) they-GIVE-ed sound/voice (acc) them/same (gen) away from (+gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) and because/that and the (nom|acc) water (nom|acc|voc) into (+acc) he/she/it-will-be
Jr:31:34 Jr_31:34_1 Jr_31:34_2 Jr_31:34_3 Jr_31:34_4 Jr_31:34_5 Jr_31:34_6 Jr_31:34_7 Jr_31:34_8 Jr_31:34_9 Jr_31:34_10 Jr_31:34_11 Jr_31:34_12 Jr_31:34_13 Jr_31:34_14 Jr_31:34_15 Jr_31:34_16 Jr_31:34_17 Jr_31:34_18 Jr_31:34_19 Jr_31:34_20 Jr_31:34_21 Jr_31:34_22 Jr_31:34_23 Jr_31:34_24 Jr_31:34_25
Jr:31:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:35 καὶ ἀπολῶ τὸν Μωαβ, φησὶν κύριος, ἀναβαίνοντα ἐπὶ βωμὸν καὶ θυμιῶντα θεοῖς αὐτοῦ.
Jr:31:35 (Jeremiah 31:35 And I will destroy Moab, saith the Lord, as he comes up to the altar, and burns incense to his gods.
Jr:31:35 Sprawię, że nikt już nie będzie w Moabie - wyrocznia Pana - wynosił na wyżyny i składał ofiary swoim bogom. (Jr 48:35 BT_4)
Jr:31:35 καὶ ἀπολῶ τὸν Μωαβ, φησὶν κύριος, ἀναβαίνοντα ἐπὶ βωμὸν καὶ θυμιῶντα θεοῖς αὐτοῦ.
Jr:31:35 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί βωμός, -οῦ, ὁ καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:31:35 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ołtarz I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło Bóg  On/ona/to/to samo
Jr:31:35 kai\ a)polO= to\n *mOab, fEsi\n ku/rios, a)nabai/nonta e)pi\ bOmo\n kai\ TumiO=nta Teoi=s au)tou=.
Jr:31:35 kai apolO ton mOab, fEsin kyrios, anabainonta epi bOmon kai TymiOnta Teois autu.
Jr:31:35 C VF2_FAI1S RA_ASM N_ASM V6_PAI3S N2_NSM V1_PAPASM P N2_ASM C V3_PAPASM N2_DPM RD_GSM
Jr:31:35 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the ć to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing altar and also, even, namely to burn incense god [see theology] he/she/it/same
Jr:31:35 and I-will-LOSE/DESTROY the (acc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) while ASCEND-ing (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) altar (acc) and while BURN-ing-INCENSE (acc, nom|acc|voc) gods (dat) him/it/same (gen)
Jr:31:35 Jr_31:35_1 Jr_31:35_2 Jr_31:35_3 Jr_31:35_4 Jr_31:35_5 Jr_31:35_6 Jr_31:35_7 Jr_31:35_8 Jr_31:35_9 Jr_31:35_10 Jr_31:35_11 Jr_31:35_12 Jr_31:35_13
Jr:31:35 x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:36 διὰ τοῦτο καρδία μου, Μωαβ, ὥσπερ αὐλοὶ βομβήσουσιν, καρδία μου ἐπ’ ἀνθρώπους Κιραδας ὥσπερ αὐλὸς βομβήσει· διὰ τοῦτο ἃ περιεποιήσατο, ἀπώλετο ἀπὸ ἀνθρώπου.
Jr:31:36 (Jeremiah 31:36 Therefore the heart of Moab shall sound as pipes, my heart shall sound as a pipe for the shorn men; forasmuch as what every man has gained has perished from him.
Jr:31:36 Dlatego się też nad Moabem serce moje żali jak flet, moje serce nad ludźmi z Kir-Cheres żali się jak flet, gdyż całe zebrane dobro stracili. (Jr 48:36 BT_4)
Jr:31:36 διὰ τοῦτο καρδία μου, Μωαβ, ὥσπερ αὐλοὶ βομβήσουσιν, καρδία μου ἐπ’ ἀνθρώπους Κιραδας ὥσπερ αὐλὸς βομβήσει· διὰ τοῦτο περιεποιήσατο, ἀπώλετο ἀπὸ ἀνθρώπου.
Jr:31:36 διά οὗτος αὕτη τοῦτο καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ αὐλός, -οῦ, ὁ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὥσ·περ αὐλός, -οῦ, ὁ διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Jr:31:36 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Flet; by grać na flecie {by żłobić} Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Flet Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki
Jr:31:36 dia\ tou=to kardi/a mou, *mOab, O(/sper au)loi\ bombE/sousin, kardi/a mou e)p’ a)nTrO/pous *kiradas O(/sper au)lo\s bombE/sei· dia\ tou=to a(/ periepoiE/sato, a)pO/leto a)po\ a)nTrO/pou.
Jr:31:36 dia tuto kardia mu, mOab, hOsper auloi bombEsusin, kardia mu ep’ anTrOpus kiradas hOsper aulos bombEsei· dia tuto ha periepoiEsato, apOleto apo anTrOpu.
Jr:31:36 P RD_ASN N1A_NSF RP_GS N_VSM D N2_NPM VF_FAI3P N1A_NSF RP_GS P N2_APM N_GS D N2_NSM VF_FAI3S P RD_ASN RR_APN VAI_AMI3S VBI_AMI3S P N2_GSM
Jr:31:36 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" flute; to flute ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing human ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" flute ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to procure (keep) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human
Jr:31:36 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) heart (nom|voc) me (gen) just as flutes (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-FLUTE-ing (opt) heart (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) humans (acc) just as flute (nom) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-PROCURE-ed he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed away from (+gen) human (gen)
Jr:31:36 Jr_31:36_1 Jr_31:36_2 Jr_31:36_3 Jr_31:36_4 Jr_31:36_5 Jr_31:36_6 Jr_31:36_7 Jr_31:36_8 Jr_31:36_9 Jr_31:36_10 Jr_31:36_11 Jr_31:36_12 Jr_31:36_13 Jr_31:36_14 Jr_31:36_15 Jr_31:36_16 Jr_31:36_17 Jr_31:36_18 Jr_31:36_19 Jr_31:36_20 Jr_31:36_21 Jr_31:36_22 Jr_31:36_23
Jr:31:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:37 πᾶσαν κεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ ξυρήσονται, καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται, καὶ πᾶσαι χεῖρες κόψονται, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάκκος.
Jr:31:37 (Jeremiah 31:37 They shall all have their heads shaved in every place, and every beard shall be shaved; and all hands shall beat the breasts, and on all loins shall be sackcloth.
Jr:31:37 Albowiem wszystkie głowy są ostrzyżone, każda broda obcięta, na wszystkich rękach są nacięcia, a na biodrach wory pokutne. (Jr 48:37 BT_4)
Jr:31:37 πᾶσαν κεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ ξυρήσονται, καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται, καὶ πᾶσαι χεῖρες κόψονται, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάκκος.
Jr:31:37 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὀσφῦς, -ύος, ἡ σάκκος, -ου, ὁ
Jr:31:37 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Głowa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce By golić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By golić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ręka By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Polędwica Płótno workowe
Jr:31:37 pa=san kefalE\n e)n panti\ to/pO| XurE/sontai, kai\ pa=s pO/gOn XurETE/setai, kai\ pa=sai CHei=res ko/PSontai, kai\ e)pi\ pa/sEs o)sfu/os sa/kkos.
Jr:31:37 pasan kefalEn en panti topO XyrEsontai, kai pas pOgOn XyrETEsetai, kai pasai CHeires koPSontai, kai epi pasEs osfyos sakkos.
Jr:31:37 A1S_ASF N1_ASF P A3_DSM N2_DSM VF_FMI3P C A3_NSM N3W_NSM VC_FPI3S C A1S_NPF N3_NPF VF_FMI3P C P A1S_GSF N3U_GSF N2_NSM
Jr:31:37 every all, each, every, the whole of; to sprinkle head in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place to shave and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć to shave and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle hand to cut off cut, slash, chip, skive and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of loin sackcloth
Jr:31:37 every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) head (acc) in/among/by (+dat) every (dat) place (dat) they-will-be-SHAVE-ed and every (nom|voc) he/she/it-will-be-SHAVE-ed and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) hands (nom|voc) they-will-be-CUT OFF-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) loin (gen) sackcloth (nom)
Jr:31:37 Jr_31:37_1 Jr_31:37_2 Jr_31:37_3 Jr_31:37_4 Jr_31:37_5 Jr_31:37_6 Jr_31:37_7 Jr_31:37_8 Jr_31:37_9 Jr_31:37_10 Jr_31:37_11 Jr_31:37_12 Jr_31:37_13 Jr_31:37_14 Jr_31:37_15 Jr_31:37_16 Jr_31:37_17 Jr_31:37_18 Jr_31:37_19
Jr:31:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:38 καὶ ἐπὶ πάντων τῶν δωμάτων Μωαβ καὶ ἐπὶ πλατείαις αὐτῆς, ὅτι συνέτριψα τὸν Μωαβ, φησὶν κύριος, ὡς ἀγγεῖον, οὗ οὐκ ἔστιν χρεία αὐτοῦ.
Jr:31:38 (Jeremiah 31:38 And on all the housetops of Moab, and in his streets shall be mourning: for I have broken him, saith the Lord, as a vessel, which is useless.
Jr:31:38 Na wszystkich dachach Moabu i na jego placach tylko powszechne narzekanie. Zmiażdżyłem bowiem Moab jak bezużyteczne naczynie - wyrocznia Pana. (Jr 48:38 BT_4)
Jr:31:38 καὶ ἐπὶ πάντων τῶν δωμάτων Μωαβ καὶ ἐπὶ πλατείαις αὐτῆς, ὅτι συνέτριψα τὸν Μωαβ, φησὶν κύριος, ὡς ἀγγεῖον, οὗ οὐκ ἔστιν χρεία αὐτοῦ.
Jr:31:38 καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) καί ἐπί πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ἀγγεῖον, -ου, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χρεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:31:38 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Potrzebuje On/ona/to/to samo
Jr:31:38 kai\ e)pi\ pa/ntOn tO=n dOma/tOn *mOab kai\ e)pi\ platei/ais au)tE=s, o(/ti sune/triPSa to\n *mOab, fEsi\n ku/rios, O(s a)ggei=on, ou(= ou)k e)/stin CHrei/a au)tou=.
Jr:31:38 kai epi pantOn tOn dOmatOn mOab kai epi plateiais autEs, hoti synetriPSa ton mOab, fEsin kyrios, hOs angeion, hu uk estin CHreia autu.
Jr:31:38 C P A3_GPN RA_GPN N3M_GPN N_GSF C P A3U_DPF RD_GSF C VAI_AAI1S RA_ASM N_AS V6_PAI3S N2_NSM C N2N_ASN RR_GSM D V9_PAI3S N1A_NSF RD_GSM
Jr:31:38 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide he/she/it/same because/that to break to crush completely, break (in pieces) the ć to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like container (vessel, flask) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be need he/she/it/same
Jr:31:38 and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (gen) the (gen) chambers (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) her/it/same (gen) because/that I-BREAK-ed the (acc) he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like container (nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is need (nom|voc) him/it/same (gen)
Jr:31:38 Jr_31:38_1 Jr_31:38_2 Jr_31:38_3 Jr_31:38_4 Jr_31:38_5 Jr_31:38_6 Jr_31:38_7 Jr_31:38_8 Jr_31:38_9 Jr_31:38_10 Jr_31:38_11 Jr_31:38_12 Jr_31:38_13 Jr_31:38_14 Jr_31:38_15 Jr_31:38_16 Jr_31:38_17 Jr_31:38_18 Jr_31:38_19 Jr_31:38_20 Jr_31:38_21 Jr_31:38_22 Jr_31:38_23
Jr:31:38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:39 πῶς κατήλλαξεν; πῶς ἔστρεψεν νῶτον Μωαβ; ᾐσχύνθη καὶ ἐγένετο Μωαβ εἰς γέλωτα καὶ ἐγκότημα πᾶσιν τοῖς κύκλῳ αὐτῆς.
Jr:31:39 (Jeremiah 31:39 How has he changed! how has Moab turned his back! Moab is put to shame, and become a laughing-stock, and an object of anger to all that are round about him.
Jr:31:39 Jak bardzo jest złamany! Narzekajcie! Jak haniebnie Moab uciekł! Stał się więc Moab urągowiskiem i postrachem wszystkich swych sąsiadów. (Jr 48:39 BT_4)
Jr:31:39 πῶς κατήλλαξεν; πῶς ἔστρεψεν νῶτον Μωαβ; ᾐσχύνθη καὶ ἐγένετο Μωαβ εἰς γέλωτα καὶ ἐγκότημα πᾶσιν τοῖς κύκλῳ αὐτῆς.
Jr:31:39 πῶς[1] κατ·αλλάσσω (κατ+αλλασσ-, -, κατ+αλλαξ-, -, -, κατ+αλλαγ·[θ]-) πῶς[1] στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) νῶτος, -ου, ὁ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:31:39 Jak By godzić zmianę od wrogości do przyjaźni; pieniędzy: By zamieniać Jak By odwracać się W tył By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Śmiech I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W kole On/ona/to/to samo
Jr:31:39 pO=s katE/llaXen; pO=s e)/strePSen nO=ton *mOab; E)|sCHu/nTE kai\ e)ge/neto *mOab ei)s ge/lOta kai\ e)gko/tEma pa=sin toi=s ku/klO| au)tE=s.
Jr:31:39 pOs katEllaXen; pOs estrePSen nOton mOab; EsCHynTE kai egeneto mOab eis gelOta kai enkotEma pasin tois kyklO autEs.
Jr:31:39 D VAI_AAI3S D VAI_AAI3S N2N_ASN N_NSM VCI_API3S C VBI_AMI3S N_NSF P N3T_ASM C N3M_ASN A3_DPM RA_DPM N2_DSM RD_GSF
Jr:31:39 how to Reconcile change from enmity to friendship; of money: to exchange how to turn back ć to put to shame and also, even, namely to become become, happen ć into (+acc) laughter and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the in a circle he/she/it/same
Jr:31:39 how he/she/it-RECONCILE-ed how he/she/it-TURN-ed back (acc) he/she/it-was-PUT-ed-TO-SHAME and he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) laughter (acc) and all (dat) the (dat) in a circle her/it/same (gen)
Jr:31:39 Jr_31:39_1 Jr_31:39_2 Jr_31:39_3 Jr_31:39_4 Jr_31:39_5 Jr_31:39_6 Jr_31:39_7 Jr_31:39_8 Jr_31:39_9 Jr_31:39_10 Jr_31:39_11 Jr_31:39_12 Jr_31:39_13 Jr_31:39_14 Jr_31:39_15 Jr_31:39_16 Jr_31:39_17 Jr_31:39_18
Jr:31:39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:31:40 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος
Jr:31:40 (Jeremiah 31:40 For thus said the Lord;
Jr:31:40 To bowiem mówi Pan: Oto się unosi jak orzeł i rozpościera swe skrzydła nad Moabem. (Jr 48:40 BT_4)
Jr:31:40 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος
Jr:31:40 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:31:40 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:31:40 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios
Jr:31:40 hoti hutOs eipen kyrios
Jr:31:40 C D VBI_AAI3S N2_NSM
Jr:31:40 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:31:40 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:31:40 Jr_31:40_1 Jr_31:40_2 Jr_31:40_3 Jr_31:40_4
Jr:31:40 x x x x
Jr:31:41 Ἐλήμφθη Ακκαριωθ, καὶ τὰ ὀχυρώματα συνελήμφθη·
Jr:31:41 (Jeremiah 31:41 Carioth is taken, and the strong-holds have been taken together.
Jr:31:41 Miasta są zdobyte, twierdze zajęte, serce zaś dzielnych Moabu będzie dnia tego jak serce rodzącej kobiety. (Jr 48:41 BT_4)
Jr:31:41 Ἐλήμφθη Ακκαριωθ, καὶ τὰ ὀχυρώματα συνελήμφθη·
Jr:31:41 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)
Jr:31:41 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj
Jr:31:41 *)elE/mfTE *akkariOT, kai\ ta\ o)CHurO/mata sunelE/mfTE·
Jr:31:41 elEmfTE akkariOT, kai ta oCHyrOmata synelEmfTE·
Jr:31:41 VVI_API3S N_NS C RA_APN N3M_APN VVI_API3S
Jr:31:41 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć and also, even, namely the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture
Jr:31:41 he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed and the (nom|acc) entrenchments (nom|acc|voc) he/she/it-was-SEIZING-ed
Jr:31:41 Jr_31:41_1 Jr_31:41_2 Jr_31:41_3 Jr_31:41_4 Jr_31:41_5 Jr_31:41_6
Jr:31:41 x x x x x x
Jr:31:42 καὶ ἀπολεῖται Μωαβ ἀπὸ ὄχλου, ὅτι ἐπὶ τὸν κύριον ἐμεγαλύνθη.
Jr:31:42 (Jeremiah 31:42 And Moab shall perish from being a multitude, because he has magnified himself against the Lord.
Jr:31:42 Moab zostanie zniszczony, przestanie być narodem, bo się wynosił ponad Pana. (Jr 48:42 BT_4)
Jr:31:42 καὶ ἀπολεῖται Μωαβ ἀπὸ ὄχλου, ὅτι ἐπὶ τὸν κύριον ἐμεγαλύνθη.
Jr:31:42 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀπό ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-) ὅτι ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-)
Jr:31:42 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powiększać/chwałę
Jr:31:42 kai\ a)polei=tai *mOab a)po\ o)/CHlou, o(/ti e)pi\ to\n ku/rion e)megalu/nTE.
Jr:31:42 kai apoleitai mOab apo oCHlu, hoti epi ton kyrion emegalynTE.
Jr:31:42 C VF2_FMI3S N_NSF P N2_GSM C P RA_ASM N2_ASM VCI_API3S
Jr:31:42 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to magnify/laud
Jr:31:42 and he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed away from (+gen) crowd (gen); be-you(sg)-being-TROUBLE-ed! because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed
Jr:31:42 Jr_31:42_1 Jr_31:42_2 Jr_31:42_3 Jr_31:42_4 Jr_31:42_5 Jr_31:42_6 Jr_31:42_7 Jr_31:42_8 Jr_31:42_9 Jr_31:42_10
Jr:31:42 x x x x x x x x x x
Jr:31:43 παγὶς καὶ φόβος καὶ βόθυνος ἐπὶ σοί, καθήμενος Μωαβ·
Jr:31:43 (Jeremiah 31:43 A snare, and fear, and the pit, are upon thee, O inhabitant of Moab.
Jr:31:43 Popłoch, przepaść, pułapka - przyjdą na ciebie, co zamieszkujesz Moab - wyrocznia Pana. (Jr 48:43 BT_4)
Jr:31:43 παγὶς καὶ φόβος καὶ βόθυνος ἐπὶ σοί, καθήμενος Μωαβ·
Jr:31:43 παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί φόβος, -ου, ὁ καί βόθυνος, -ου, ὁ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -)
Jr:31:43 Pułapka {Trap} I też, nawet, mianowicie Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie Dół Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By siedzieć
Jr:31:43 pagi\s kai\ fo/bos kai\ bo/Tunos e)pi\ soi/, kaTE/menos *mOab·
Jr:31:43 pagis kai fobos kai boTynos epi soi, kaTEmenos mOab·
Jr:31:43 N3D_NSF C N2_NSM C N2_NSM P RP_DS V5_PMPNSM N_GSM
Jr:31:43 trap and also, even, namely fear [see phobia] and also, even, namely pit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to sit ć
Jr:31:43 trap (nom) and fear (nom) and pit (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while being-SIT-ed (nom)
Jr:31:43 Jr_31:43_1 Jr_31:43_2 Jr_31:43_3 Jr_31:43_4 Jr_31:43_5 Jr_31:43_6 Jr_31:43_7 Jr_31:43_8 Jr_31:43_9
Jr:31:43 x x x x x x x x x
Jr:31:44 ὁ φεύγων ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον, καὶ ὁ ἀναβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου συλλημφθήσεται ἐν τῇ παγίδι, ὅτι ἐπάξω ταῦτα ἐπὶ Μωαβ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῆς.
Jr:31:44 (Jeremiah 31:44 He that flees from the terror shall fall into the pit, and he that comes up out of the pit shall even be taken in the snare: for I will bring these things upon Moab in the year of their visitation.
Jr:31:44 Ten, co ucieknie przed grozą, wpadnie w przepaść; wydobywając się z przepaści zostanie schwytany w pułapkę. Naprawdę sprowadzę to na Moab, w roku ich kary - wyrocznia Pana. (Jr 48:44 BT_4)
Jr:31:44 φεύγων ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον, καὶ ἀναβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου συλλημφθήσεται ἐν τῇ παγίδι, ὅτι ἐπάξω ταῦτα ἐπὶ Μωαβ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῆς.
Jr:31:44 ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό βόθυνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό βόθυνος, -ου, ὁ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὅτι ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ἐν ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:31:44 By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Obawa [zobacz fobię]; by bać się By spadać Do (+przyspieszenie) Dół I też, nawet, mianowicie By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dół Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pułapka {Trap} Ponieważ/tamto Do na prowadź To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo
Jr:31:44 o( feu/gOn a)po\ prosO/pou tou= fo/bou e)mpesei=tai ei)s to\n bo/Tunon, kai\ o( a)nabai/nOn e)k tou= boTu/nou sullEmfTE/setai e)n tE=| pagi/di, o(/ti e)pa/XO tau=ta e)pi\ *mOab e)n e)niautO=| e)piske/PSeOs au)tE=s.
Jr:31:44 ho feugOn apo prosOpu tu fobu empeseitai eis ton boTynon, kai ho anabainOn ek tu boTynu syllEmfTEsetai en tE pagidi, hoti epaXO tauta epi mOab en eniautO episkePSeOs autEs.
Jr:31:44 RA_NSM V1_PAPNSM P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM VF2_FMI3S P RA_ASM N2_ASM C RA_NSM V1_PAPNSM P RA_GSM N2_GSM VV_FPI3S P RA_DSF N3D_DSF C VF_FAI1S RD_APN P N_ASF P N2_DSM N3I_GSF RD_GSF
Jr:31:44 the to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the fear [see phobia]; to fear to fall into (+acc) the pit and also, even, namely the to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels the pit to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the trap because/that to upon-lead this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year visitation/inspection he/she/it/same
Jr:31:44 the (nom) while FLEE-ing (nom) away from (+gen) face (gen) the (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! he/she/it-will-be-FALL-ed into (+acc) the (acc) pit (acc) and the (nom) while ASCEND-ing (nom) out of (+gen) the (gen) pit (gen) he/she/it-will-be-SEIZING-ed in/among/by (+dat) the (dat) trap (dat) because/that I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD these (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) in/among/by (+dat) year (dat) visitation/inspection (gen) her/it/same (gen)
Jr:31:44 Jr_31:44_1 Jr_31:44_2 Jr_31:44_3 Jr_31:44_4 Jr_31:44_5 Jr_31:44_6 Jr_31:44_7 Jr_31:44_8 Jr_31:44_9 Jr_31:44_10 Jr_31:44_11 Jr_31:44_12 Jr_31:44_13 Jr_31:44_14 Jr_31:44_15 Jr_31:44_16 Jr_31:44_17 Jr_31:44_18 Jr_31:44_19 Jr_31:44_20 Jr_31:44_21 Jr_31:44_22 Jr_31:44_23 Jr_31:44_24 Jr_31:44_25 Jr_31:44_26 Jr_31:44_27 Jr_31:44_28 Jr_31:44_29
Jr:31:44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x