Jr:4:1 Ἐὰν ἐπιστραφῇ Ισραηλ, λέγει κύριος, πρός με ἐπιστραφήσεται· ἐὰν περιέλῃ τὰ βδελύγματα αὐτοῦ ἐκ στόματος αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου μου εὐλαβηθῇ
Jr:4:1 If Israel will return to me, saith the Lord, he shall return: and if he will remove his abominations out of his mouth, and fear before me, and swear, (Jeremiah 4:1 Brenton)
Jr:4:1 «Jeżeli chcesz powrócić, Izraelu, - wyrocznia Pana - możesz do Mnie powrócić; a jeżeli oddalisz swe bóstwa, nie potrzebujesz się błąkać z dala ode Mnie. (Jr 4:1 BT_4)
Jr:4:1 Ἐὰν ἐπιστραφῇ Ισραηλ, λέγει κύριος, πρός με ἐπιστραφήσεται· ἐὰν περιέλῃ τὰ βδελύγματα αὐτοῦ ἐκ στόματος αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου μου εὐλαβηθῇ
Jr:4:1 ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐάν (εἰ ἄν) περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-)
Jr:4:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odwracać się dookoła Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By odwracać się dookoła Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Wstręt On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć)
Jr:4:1 *)ea\n e)pistrafE=| *israEl, le/gei ku/rios, pro/s me e)pistrafE/setai· e)a\n perie/lE| ta\ bdelu/gmata au)tou= e)k sto/matos au)tou= kai\ a)po\ tou= prosO/pou mou eu)labETE=|
Jr:4:1 ean epistrafE israEl, legei kyrios, pros me epistrafEsetai· ean perielE ta bdelygmata autu ek stomatos autu kai apo tu prosOpu mu eulabETE
Jr:4:1 C VD_APS3S N_NSM V1_PAI3S N2_NSM P RP_AS VD_FPI3S C VD_APS3S RA_APN N3M_APN RD_GSM P N3M_GSN RD_GSM C P RA_GSN N2N_GSN RP_GS VC_APS3S
Jr:4:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to turn around Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to turn around if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to taking off strip off, remove, take away the abomination he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the face I to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence)
Jr:4:1 if-ever he/she/it-should-be-TURN-ed-AROUND Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-will-be-TURN-ed-AROUND if-ever you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed, he/she/it-should-TAKING OFF, you(sg)-should-be-TAKING OFF-ed the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) and away from (+gen) the (gen) face (gen) me (gen) he/she/it-should-be-BEWARE-ed
Jr:4:1 Jr_4:1_1 Jr_4:1_2 Jr_4:1_3 Jr_4:1_4 Jr_4:1_5 Jr_4:1_6 Jr_4:1_7 Jr_4:1_8 Jr_4:1_9 Jr_4:1_10 Jr_4:1_11 Jr_4:1_12 Jr_4:1_13 Jr_4:1_14 Jr_4:1_15 Jr_4:1_16 Jr_4:1_17 Jr_4:1_18 Jr_4:1_19 Jr_4:1_20 Jr_4:1_21 Jr_4:1_22
Jr:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:2 καὶ ὀμόσῃ Ζῇ κύριος μετὰ ἀληθείας καὶ ἐν κρίσει καὶ ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ εὐλογήσουσιν ἐν αὐτῇ ἔθνη καὶ ἐν αὐτῷ αἰνέσουσιν τῷ θεῷ ἐν Ιερουσαλημ.
Jr:4:2 The Lord lives, with truth, in judgment and righteousness, then shall nations bless by him, and by him they shall praise God in Jerusalem. (Jeremiah 4:2 Brenton)
Jr:4:2 A jeżeli będziesz przysięgał: "Na życie Pana" zgodnie z prawdą, słusznie i sprawiedliwie, narody będą sobie błogosławić przez ciebie i będą się tobą chlubić. (Jr 4:2 BT_4)
Jr:4:2 καὶ ὀμόσῃ Ζῇ κύριος μετὰ ἀληθείας καὶ ἐν κρίσει καὶ ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ εὐλογήσουσιν ἐν αὐτῇ ἔθνη καὶ ἐν αὐτῷ αἰνέσουσιν τῷ θεῷ ἐν Ιερουσαλημ.
Jr:4:2 καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ἐν κρίσις, -εως, ἡ καί ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:4:2 I też, nawet, mianowicie By przysięgać Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie By błogosławić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By chwalić Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Jr:4:2 kai\ o)mo/sE| *DZE=| ku/rios meta\ a)lETei/as kai\ e)n kri/sei kai\ e)n dikaiosu/nE|, kai\ eu)logE/sousin e)n au)tE=| e)/TnE kai\ e)n au)tO=| ai)ne/sousin tO=| TeO=| e)n *ierousalEm.
Jr:4:2 kai omosE DZE kyrios meta alETeias kai en krisei kai en dikaiosynE, kai eulogEsusin en autE eTnE kai en autO ainesusin tO TeO en ierusalEm.
Jr:4:2 C VF_FMI2S V3_PAI3S N2_NSM P N1A_GSF C P N3I_DSF C P N1_DSF C VF_FAI3P P RD_DSF N3E_NPN C P RD_DSM VF_FAI3P RA_DSM N2_DSM P N_DSF
Jr:4:2 and also, even, namely to swear to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing truth and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to bless in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same nation [see ethnic] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to praise the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Jr:4:2 and you(sg)-will-be-SWEAR-ed, he/she/it-should-SWEAR, you(sg)-should-be-SWEAR-ed he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) truth (gen), truths (acc) and in/among/by (+dat) judgment (dat) and in/among/by (+dat) righteousness (dat) and they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) nations (nom|acc|voc) and in/among/by (+dat) him/it/same (dat) they-will-PRAISE, going-to-PRAISE (fut ptcp) (dat) the (dat) god (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Jr:4:2 Jr_4:2_1 Jr_4:2_2 Jr_4:2_3 Jr_4:2_4 Jr_4:2_5 Jr_4:2_6 Jr_4:2_7 Jr_4:2_8 Jr_4:2_9 Jr_4:2_10 Jr_4:2_11 Jr_4:2_12 Jr_4:2_13 Jr_4:2_14 Jr_4:2_15 Jr_4:2_16 Jr_4:2_17 Jr_4:2_18 Jr_4:2_19 Jr_4:2_20 Jr_4:2_21 Jr_4:2_22 Jr_4:2_23 Jr_4:2_24 Jr_4:2_25
Jr:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:3 ὅτι τάδε λέγει κύριος τοῖς ἀνδράσιν Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ Νεώσατε ἑαυτοῖς νεώματα καὶ μὴ σπείρητε ἐπ’ ἀκάνθαις.
Jr:4:3 For thus saith the Lord to the men of Juda, and to the inhabitants of Jerusalem, Break up fresh ground for yourselves, and sow not among thorns. (Jeremiah 4:3 Brenton)
Jr:4:3 Bo tak mówi Pan do ludzi z Judy i mieszkańców Jerozolimy: Wykarczujcie swoje karczowiska i nie rzucajcie nasienia w ciernie. (Jr 4:3 BT_4)
Jr:4:3 ὅτι τάδε λέγει κύριος τοῖς ἀνδράσιν Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ Νεώσατε ἑαυτοῖς νεώματα καὶ μὴ σπείρητε ἐπ’ ἀκάνθαις.
Jr:4:3 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   καί μή σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἐπί ἄκανθα, -ης, ἡ
Jr:4:3 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Nie By siać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cierń (roślina {fabryka} ciernia)
Jr:4:3 o(/ti ta/de le/gei ku/rios toi=s a)ndra/sin *iouda kai\ toi=s katoikou=sin *ierousalEm *neO/sate e(autoi=s neO/mata kai\ mE\ spei/rEte e)p’ a)ka/nTais.
Jr:4:3 hoti tade legei kyrios tois andrasin iuda kai tois katoikusin ierusalEm neOsate heautois neOmata kai mE speirEte ep’ akanTais.
Jr:4:3 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_DPM N3_DPM N_GSM C RA_DPM V2_PAPDPM N_ASF VA_AAD2P RD_DPM N3M_APN C D VA_AAS2P P N1A_DPF
Jr:4:3 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] ć self /our-/your-/themselves ć and also, even, namely not to sow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing thorn (thorn plant)
Jr:4:3 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) men, husbands (dat) Judas/Judah (gen, voc) and the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) Jerusalem (indecl)   selves (dat)   and not you(pl)-should-be-SOW-ing, you(pl)-should-SOW upon/over (+acc,+gen,+dat) thorns (dat)
Jr:4:3 Jr_4:3_1 Jr_4:3_2 Jr_4:3_3 Jr_4:3_4 Jr_4:3_5 Jr_4:3_6 Jr_4:3_7 Jr_4:3_8 Jr_4:3_9 Jr_4:3_10 Jr_4:3_11 Jr_4:3_12 Jr_4:3_13 Jr_4:3_14 Jr_4:3_15 Jr_4:3_16 Jr_4:3_17 Jr_4:3_18 Jr_4:3_19
Jr:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:4 περιτμήθητε τῷ θεῷ ὑμῶν καὶ περιτέμεσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν, ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ, μὴ ἐξέλθῃ ὡς πῦρ ὁ θυμός μου καὶ ἐκκαυθήσεται, καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων ἀπὸ προσώπου πονηρίας ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν.
Jr:4:4 Circumcise yourselves to your God, and circumcise your hardness of heart, ye men of Juda, and inhabitants of Jerusalem: lest my wrath go forth as fire, and burn, and there be none to quench it, because of the evil of your devices. (Jeremiah 4:4 Brenton)
Jr:4:4 Obrzeżcie się ze względu na Pana i odrzućcie napletki serc waszych, mężowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy, bo inaczej gniew mój wybuchnie jak płomień i będzie płonął, a nikt nie będzie go mógł ugasić z powodu waszych przewrotnych uczynków. (Jr 4:4 BT_4)
Jr:4:4 περιτμήθητε τῷ θεῷ ὑμῶν καὶ περιτέμεσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν, ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ, μὴ ἐξέλθῃ ὡς πῦρ θυμός μου καὶ ἐκκαυθήσεται, καὶ οὐκ ἔσται σβέσων ἀπὸ προσώπου πονηρίας ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν.
Jr:4:4 περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό σκληρο·καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μή ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὡς πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό πονηρία, -ας, ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:4:4 By obrzezać Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie By obrzezać Nieczułe twarde serce, uparty, bez czucia Ty Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] Nie By wychodzić Jak/jak Ogień Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja I też, nawet, mianowicie By zapłonąć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By gasić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Bezeceństwo Ty
Jr:4:4 peritmE/TEte tO=| TeO=| u(mO=n kai\ perite/mesTe tE\n sklErokardi/an u(mO=n, a)/ndres *iouda kai\ oi( katoikou=ntes *ierousalEm, mE\ e)Xe/lTE| O(s pu=r o( Tumo/s mou kai\ e)kkauTE/setai, kai\ ou)k e)/stai o( sbe/sOn a)po\ prosO/pou ponEri/as e)pitEdeuma/tOn u(mO=n.
Jr:4:4 peritmETEte tO TeO hymOn kai peritemesTe tEn sklErokardian hymOn, andres iuda kai hoi katoikuntes ierusalEm, mE eXelTE hOs pyr ho Tymos mu kai ekkauTEsetai, kai uk estai ho sbesOn apo prosOpu ponErias epitEdeumatOn hymOn.
Jr:4:4 VC_APD2P RA_DSM N2_DSM RP_GP C VB_AMD2P RA_ASF N1A_ASF RP_GP N3_VPM N_GSM C RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF D VB_AAS3S C N3_NSN RA_NSM N2_NSM RP_GS C VC_FPI3S C D VF_FMI3S RA_NSM VF_PAPNSM P N2N_GSN N1A_GSF N3M_GPN RP_GP
Jr:4:4 to circumcise the god [see theology] you and also, even, namely to circumcise the obdurate hard heart, obstinate, unfeeling you man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] not to come out as/like fire the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I and also, even, namely to inflame and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to extinguish from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face wickedness ć you
Jr:4:4 be-you(pl)-CIRCUMCISE-ed!, you(pl)-should-be-CIRCUMCISE-ed the (dat) god (dat) you(pl) (gen) and be-you(pl)-CIRCUMCISE-ed! the (acc) obdurate (acc) you(pl) (gen) men, husbands (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Jerusalem (indecl) not he/she/it-should-COME-OUT as/like fire (nom|acc|voc) the (nom) wrath (nom) me (gen) and he/she/it-will-be-INFLAME-ed and not he/she/it-will-be the (nom) going-to-EXTINGUISH (fut ptcp) (nom) away from (+gen) face (gen) wickedness (gen), wickednesss (acc)   you(pl) (gen)
Jr:4:4 Jr_4:4_1 Jr_4:4_2 Jr_4:4_3 Jr_4:4_4 Jr_4:4_5 Jr_4:4_6 Jr_4:4_7 Jr_4:4_8 Jr_4:4_9 Jr_4:4_10 Jr_4:4_11 Jr_4:4_12 Jr_4:4_13 Jr_4:4_14 Jr_4:4_15 Jr_4:4_16 Jr_4:4_17 Jr_4:4_18 Jr_4:4_19 Jr_4:4_20 Jr_4:4_21 Jr_4:4_22 Jr_4:4_23 Jr_4:4_24 Jr_4:4_25 Jr_4:4_26 Jr_4:4_27 Jr_4:4_28 Jr_4:4_29 Jr_4:4_30 Jr_4:4_31 Jr_4:4_32 Jr_4:4_33 Jr_4:4_34
Jr:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:5 Ἀναγγείλατε ἐν τῷ Ιουδα, καὶ ἀκουσθήτω ἐν Ιερουσαλημ· εἴπατε Σημάνατε ἐπὶ τῆς γῆς σάλπιγγι καὶ κεκράξατε μέγα· εἴπατε Συνάχθητε καὶ εἰσέλθωμεν εἰς τὰς πόλεις τὰς τειχήρεις.
Jr:4:5 Declare ye in Juda, and let it be heard in Jerusalem: say ye, Sound the trumpet in the land; cry ye aloud: say ye, Gather yourselves together, and let us enter into the fortified cities. (Jeremiah 4:5 Brenton)
Jr:4:5 Opowiadajcie w Judzie, ogłoście w Jerozolimie! Dmijcie w trąby w kraju, wołajcie głośno i mówcie: "Zbierajmy się i udajmy do miast warownych!" (Jr 4:5 BT_4)
Jr:4:5 Ἀναγγείλατε ἐν τῷ Ιουδα, καὶ ἀκουσθήτω ἐν Ιερουσαλημ· εἴπατε Σημάνατε ἐπὶ τῆς γῆς σάλπιγγι καὶ κεκράξατε μέγα· εἴπατε Συνάχθητε καὶ εἰσέλθωμεν εἰς τὰς πόλεις τὰς τειχήρεις.
Jr:4:5 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό  
Jr:4:5 By ogłaszać ogłaszaj, informuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By mówić/opowiadaj By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Trąbka I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Wielki By mówić/opowiadaj By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Miasto
Jr:4:5 *)anaggei/late e)n tO=| *iouda, kai\ a)kousTE/tO e)n *ierousalEm· ei)/pate *sEma/nate e)pi\ tE=s gE=s sa/lpiggi kai\ kekra/Xate me/ga· ei)/pate *suna/CHTEte kai\ ei)se/lTOmen ei)s ta\s po/leis ta\s teiCHE/reis.
Jr:4:5 anangeilate en tO iuda, kai akusTEtO en ierusalEm· eipate sEmanate epi tEs gEs salpingi kai kekraXate mega· eipate synaCHTEte kai eiselTOmen eis tas poleis tas teiCHEreis.
Jr:4:5 VA_AAD2P P RA_DSM N_DSM C VC_APD3S P N_DSF VAI_AAI2P VA_AAD2P P RA_GSF N1_GSF N3G_DSF C VAI_AAD2P A1P_ASN VAI_AAD2P VC_APD2P C VB_AAS1P P RA_APF N3I_APF RA_APF A3H_APF
Jr:4:5 to proclaim proclaim, report in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judas/Judah and also, even, namely to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to say/tell to indicate signify, indicate, declare upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land trumpet and also, even, namely to cry out great to say/tell to gather together and also, even, namely to enter into (+acc) the city the ć
Jr:4:5 do-PROCLAIM-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) and let-him/her/it-be-HEAR-ed! in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! do-INDICATE-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) trumpet (dat) and do-CRY-you(pl)-OUT! great ([Adj] nom|acc|voc) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! be-you(pl)-GATHER TOGETHER-ed!, you(pl)-should-be-GATHER TOGETHER-ed and we-should-ENTER into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc)  
Jr:4:5 Jr_4:5_1 Jr_4:5_2 Jr_4:5_3 Jr_4:5_4 Jr_4:5_5 Jr_4:5_6 Jr_4:5_7 Jr_4:5_8 Jr_4:5_9 Jr_4:5_10 Jr_4:5_11 Jr_4:5_12 Jr_4:5_13 Jr_4:5_14 Jr_4:5_15 Jr_4:5_16 Jr_4:5_17 Jr_4:5_18 Jr_4:5_19 Jr_4:5_20 Jr_4:5_21 Jr_4:5_22 Jr_4:5_23 Jr_4:5_24 Jr_4:5_25 Jr_4:5_26
Jr:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:6 ἀναλαβόντες φεύγετε εἰς Σιων· σπεύσατε μὴ στῆτε, ὅτι κακὰ ἐγὼ ἐπάγω ἀπὸ βορρᾶ καὶ συντριβὴν μεγάλην.
Jr:4:6 Gather up your wares and flee to Sion: hasten, stay not: for I will bring evils from the north, and great destruction. (Jeremiah 4:6 Brenton)
Jr:4:6 Wznieście znak w kierunku Syjonu! Uciekajcie! Nie zatrzymujcie się! Sprowadzę bowiem nieszczęście z północy i wielkie zniszczenie. (Jr 4:6 BT_4)
Jr:4:6 ἀναλαβόντες φεύγετε εἰς Σιων· σπεύσατε μὴ στῆτε, ὅτι κακὰ ἐγὼ ἐπάγω ἀπὸ βορρᾶ καὶ συντριβὴν μεγάλην.
Jr:4:6 ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Σιών, ἡ σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὅτι κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Jr:4:6 By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie By uciekać Do (+przyspieszenie) Syjon Do ??? Nie By powodować stać Ponieważ/tamto Niegodziwie by czynić źle Ja Do na prowadź Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie Wielki
Jr:4:6 a)nalabo/ntes feu/gete ei)s *siOn· speu/sate mE\ stE=te, o(/ti kaka\ e)gO\ e)pa/gO a)po\ borra= kai\ suntribE\n mega/lEn.
Jr:4:6 analabontes feugete eis siOn· speusate mE stEte, hoti kaka egO epagO apo borra kai syntribEn megalEn.
Jr:4:6 VB_AAPNPM V1_PAD2P P N_ASF VA_AAD2P D VH_AAD2P C A1_APN RP_NS V1_PAI1S P N1T_GSM C N1_ASF A1_ASF
Jr:4:6 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand to flee into (+acc) Zion to ??? not to cause to stand because/that wickedly to do evil I to upon-lead from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely ć great
Jr:4:6 upon TAKE UP-ing (nom|voc) you(pl)-are-FLEE-ing, be-you(pl)-FLEE-ing! into (+acc) Zion (indecl) do-???-you(pl)! not do-CAUSE-you(pl)-TO-STand!, you(pl)-should-CAUSE-TO-STand because/that wickedly ([Adj] nom|acc|voc) I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing away from (+gen) north (gen, voc) and   great ([Adj] acc)
Jr:4:6 Jr_4:6_1 Jr_4:6_2 Jr_4:6_3 Jr_4:6_4 Jr_4:6_5 Jr_4:6_6 Jr_4:6_7 Jr_4:6_8 Jr_4:6_9 Jr_4:6_10 Jr_4:6_11 Jr_4:6_12 Jr_4:6_13 Jr_4:6_14 Jr_4:6_15 Jr_4:6_16
Jr:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:7 ἀνέβη λέων ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ, ἐξολεθρεύων ἔθνη ἐξῆρεν καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τοῦ θεῖναι τὴν γῆν εἰς ἐρήμωσιν, καὶ πόλεις καθαιρεθήσονται παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι αὐτάς.
Jr:4:7 The lion is gone up from his lair, he has roused himself to the destruction of the nations, and has gone forth out of his place, to make the land desolate; and the cities shall be destroyed, so as to be without inhabitant. (Jeremiah 4:7 Brenton)
Jr:4:7 Lew wyruszył ze swego legowiska i niszczyciel narodów jest w drodze. Opuścił swoją siedzibę, by zamienić twój kraj w pustynię. Miasta twoje zostaną zburzone i pozbawione mieszkańców. (Jr 4:7 BT_4)
Jr:4:7 ἀνέβη λέων ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ, ἐξολεθρεύων ἔθνη ἐξῆρεν καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τοῦ θεῖναι τὴν γῆν εἰς ἐρήμωσιν, καὶ πόλεις καθαιρεθήσονται παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι αὐτάς.
Jr:4:7 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐκ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ἐρήμωσις, -εως, ἡ; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί πόλις, -εως, ἡ καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) παρά ὁ ἡ τό μή κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:4:7 By podnosić Lew Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Naród [zobacz etniczny] By usuwać I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Spustoszenie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Miasto By zdejmować czyść fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo
Jr:4:7 a)ne/bE le/On e)k tE=s ma/ndras au)tou=, e)XoleTreu/On e)/TnE e)XE=ren kai\ e)XE=lTen e)k tou= to/pou au)tou= tou= Tei=nai tE\n gE=n ei)s e)rE/mOsin, kai\ po/leis kaTaireTE/sontai para\ to\ mE\ katoikei=sTai au)ta/s.
Jr:4:7 anebE leOn ek tEs mandras autu, eXoleTreuOn eTnE eXEren kai eXElTen ek tu topu autu tu Teinai tEn gEn eis erEmOsin, kai poleis kaTaireTEsontai para to mE katoikeisTai autas.
Jr:4:7 VZI_AAI3S N3W_NSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM V1_PAPNSM N3E_APN VAI_AAI3S C VBI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_GSN VE_AAN RA_ASF N1_ASF P N3I_ASF C N3I_NPF VC_FPI3P P RA_ASN D V2_PMN RD_APF
Jr:4:7 to ascend lion out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination nation [see ethnic] to remove and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same the to place lay, put, set, situate, station the earth/land into (+acc) devastation; to lay waste and also, even, namely city to take down purge frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same
Jr:4:7 he/she/it-ASCEND-ed lion (nom) out of (+gen) the (gen)   him/it/same (gen) while DESTROY UTTERLY-ing (nom) nations (nom|acc|voc) he/she/it-REMOVE-ed and he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) place (gen) him/it/same (gen) the (gen) to-PLACE the (acc) earth/land (acc) into (+acc) devastation (acc); they-should-be-LAY-ing-WASTE and cities (acc, nom|voc) they-will-be-TAKE-ed-DOWN frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN them/same (acc)
Jr:4:7 Jr_4:7_1 Jr_4:7_2 Jr_4:7_3 Jr_4:7_4 Jr_4:7_5 Jr_4:7_6 Jr_4:7_7 Jr_4:7_8 Jr_4:7_9 Jr_4:7_10 Jr_4:7_11 Jr_4:7_12 Jr_4:7_13 Jr_4:7_14 Jr_4:7_15 Jr_4:7_16 Jr_4:7_17 Jr_4:7_18 Jr_4:7_19 Jr_4:7_20 Jr_4:7_21 Jr_4:7_22 Jr_4:7_23 Jr_4:7_24 Jr_4:7_25 Jr_4:7_26 Jr_4:7_27 Jr_4:7_28 Jr_4:7_29
Jr:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:8 ἐπὶ τούτοις περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε καὶ ἀλαλάξατε, διότι οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμὸς κυρίου ἀφ’ ὑμῶν.
Jr:4:8 For these things gird yourselves with sackclothes, and lament, and howl: for the anger of the Lord is not turned away from you. (Jeremiah 4:8 Brenton)
Jr:4:8 Dlatego przywdziejcie szaty pokutne, podnieście lament i zawodzenie, bo nie odwrócił się od nas wielki gniew Pański. (Jr 4:8 BT_4)
Jr:4:8 ἐπὶ τούτοις περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε καὶ ἀλαλάξατε, διότι οὐκ ἀπεστράφη θυμὸς κυρίου ἀφ’ ὑμῶν.
Jr:4:8 ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) σάκκος, -ου, ὁ καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) καί ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:4:8 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Płótno workowe I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się I też, nawet, mianowicie By wyć Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty
Jr:4:8 e)pi\ tou/tois periDZO/sasTe sa/kkous kai\ ko/ptesTe kai\ a)lala/Xate, dio/ti ou)k a)pestra/fE o( Tumo\s kuri/ou a)f’ u(mO=n.
Jr:4:8 epi tutois periDZOsasTe sakkus kai koptesTe kai alalaXate, dioti uk apestrafE ho Tymos kyriu af’ hymOn.
Jr:4:8 P RD_DPM VA_AMD2P N2_APM C V1_PMD2P C VA_AAD2P C D VDI_API3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P RP_GP
Jr:4:8 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone sackcloth and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive and also, even, namely to ululate because of this: that οὐχ before rough breathing to turn away from the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you
Jr:4:8 upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) be-you(pl)-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed! sackcloths (acc) and you(pl)-are-being-CUT OFF-ed, be-you(pl)-being-CUT OFF-ed! and do-ULULATE-you(pl)! because of this: that not he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom) wrath (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) away from (+gen) you(pl) (gen)
Jr:4:8 Jr_4:8_1 Jr_4:8_2 Jr_4:8_3 Jr_4:8_4 Jr_4:8_5 Jr_4:8_6 Jr_4:8_7 Jr_4:8_8 Jr_4:8_9 Jr_4:8_10 Jr_4:8_11 Jr_4:8_12 Jr_4:8_13 Jr_4:8_14 Jr_4:8_15 Jr_4:8_16
Jr:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:9 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, ἀπολεῖται ἡ καρδία τοῦ βασιλέως καὶ ἡ καρδία τῶν ἀρχόντων, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκστήσονται, καὶ οἱ προφῆται θαυμάσονται.
Jr:4:9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord, that the heart of the king shall perish, and the heart of the princes; and the priests shall be amazed, and the prophets shall wonder. (Jeremiah 4:9 Brenton)
Jr:4:9 W owych dniach - wyrocznia Pana - zabraknie królowi odwagi, zabraknie i dostojnikom, kapłanów ogarnie osłupienie, a prorocy oniemieją. (Jr 4:9 BT_4)
Jr:4:9 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, ἀπολεῖται καρδία τοῦ βασιλέως καὶ καρδία τῶν ἀρχόντων, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκστήσονται, καὶ οἱ προφῆται θαυμάσονται.
Jr:4:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-)
Jr:4:9 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Król I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Duchowny By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie Prorok By być zaskakiwany są podziwiany przy
Jr:4:9 kai\ e)/stai e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|, le/gei ku/rios, a)polei=tai E( kardi/a tou= basile/Os kai\ E( kardi/a tO=n a)rCHo/ntOn, kai\ oi( i(erei=s e)kstE/sontai, kai\ oi( profE=tai Tauma/sontai.
Jr:4:9 kai estai en ekeinE tE hEmera, legei kyrios, apoleitai hE kardia tu basileOs kai hE kardia tOn arCHontOn, kai hoi hiereis ekstEsontai, kai hoi profEtai Taumasontai.
Jr:4:9 C VF_FMI3S P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF V1_PAI3S N2_NSM VF2_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N3V_GSM C RA_NSF N1A_NSF RA_GPM N3_GPM C RA_NPM N3V_NPM VF_FMI3P C RA_NPM N1M_NPM VF_FMI3P
Jr:4:9 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the king and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the ruler; to begin and also, even, namely the priest to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely the prophet to be surprised be marvelled at
Jr:4:9 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) heart (nom|voc) the (gen) king (gen) and the (nom) heart (nom|voc) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) and the (nom) priests (acc, nom|voc) they-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed and the (nom) prophets (nom|voc) they-will-be-BE SURPRISED-ed
Jr:4:9 Jr_4:9_1 Jr_4:9_2 Jr_4:9_3 Jr_4:9_4 Jr_4:9_5 Jr_4:9_6 Jr_4:9_7 Jr_4:9_8 Jr_4:9_9 Jr_4:9_10 Jr_4:9_11 Jr_4:9_12 Jr_4:9_13 Jr_4:9_14 Jr_4:9_15 Jr_4:9_16 Jr_4:9_17 Jr_4:9_18 Jr_4:9_19 Jr_4:9_20 Jr_4:9_21 Jr_4:9_22 Jr_4:9_23 Jr_4:9_24 Jr_4:9_25 Jr_4:9_26
Jr:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:10 καὶ εἶπα Ὦ δέσποτα κύριε, ἄρα γε ἀπατῶν ἠπάτησας τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν Ιερουσαλημ λέγων Εἰρήνη ἔσται ὑμῖν, καὶ ἰδοὺ ἥψατο ἡ μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν.
Jr:4:10 And I said, O sovereign Lord, verily thou hast deceived this people and Jerusalem, saying, There shall be peace; whereas behold, the sword has reached even to their soul. (Jeremiah 4:10 Brenton)
Jr:4:10 I powiedzą: "Ach, Panie Boże, naprawdę zwiodłeś zupełnie ten lud i Jerozolimę, gdy mówiłeś: Będziecie mieli pokój. Tymczasem mamy miecz na gardle". (Jr 4:10 BT_4)
Jr:4:10 καὶ εἶπα δέσποτα κύριε, ἄρα γε ἀπατῶν ἠπάτησας τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν Ιερουσαλημ λέγων Εἰρήνη ἔσται ὑμῖν, καὶ ἰδοὺ ἥψατο μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν.
Jr:4:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δεσπότης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄρα[2] γέ ἀπάτη, -ης, ἡ; ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:4:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Despota Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tak ??? Oszukiwanie; by oszukiwać By oszukiwać Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] By mówić/opowiadaj Pokój By być Ty I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Aż; świtaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Jr:4:10 kai\ ei)=pa *)=O de/spota ku/rie, a)/ra ge a)patO=n E)pa/tEsas to\n lao\n tou=ton kai\ tE\n *ierousalEm le/gOn *ei)rE/nE e)/stai u(mi=n, kai\ i)dou\ E(/PSato E( ma/CHaira e(/Os tE=s PSuCHE=s au)tO=n.
Jr:4:10 kai eipa O despota kyrie, ara ge apatOn EpatEsas ton laon tuton kai tEn ierusalEm legOn eirEnE estai hymin, kai idu hEPSato hE maCHaira heOs tEs PSyCHEs autOn.
Jr:4:10 C VAI_AAI1S I N1M_VSM N2_VSM x x V3_PAPNSM VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM C RA_ASF N_ASF V1_PAPNSM N1_NSF VF_FMI3S RP_DP C I VAI_AMI3S RA_NSF N1A_NSF P RA_GSF N1_GSF RD_GPM
Jr:4:10 and also, even, namely to say/tell O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be despot lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. so ??? deception; to deceive to deceive the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the Jerusalem [city of] to say/tell peace to be you and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to lay hands on set fire, touch the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” until; dawn the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Jr:4:10 and I-SAY/TELL-ed O!; omega; I-should-be despot (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) so ??? deceptions (gen); while DECEIVE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg)-DECEIVE-ed the (acc) people (acc) this (acc) and the (acc) Jerusalem (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) peace (nom|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-was-LAY HandS ON-ed the (nom) sacrificial knife (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) life (gen) them/same (gen)
Jr:4:10 Jr_4:10_1 Jr_4:10_2 Jr_4:10_3 Jr_4:10_4 Jr_4:10_5 Jr_4:10_6 Jr_4:10_7 Jr_4:10_8 Jr_4:10_9 Jr_4:10_10 Jr_4:10_11 Jr_4:10_12 Jr_4:10_13 Jr_4:10_14 Jr_4:10_15 Jr_4:10_16 Jr_4:10_17 Jr_4:10_18 Jr_4:10_19 Jr_4:10_20 Jr_4:10_21 Jr_4:10_22 Jr_4:10_23 Jr_4:10_24 Jr_4:10_25 Jr_4:10_26 Jr_4:10_27 Jr_4:10_28
Jr:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:11 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐροῦσιν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ τῇ Ιερουσαλημ Πνεῦμα πλανήσεως ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὁδὸς τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου οὐκ εἰς καθαρὸν οὐδ’ εἰς ἅγιον.
Jr:4:11 At that time they shall say to this people and to Jerusalem, There is a spirit of error in the wilderness: the way of the daughter of my people is not to purity, nor to holiness. (Jeremiah 4:11 Brenton)
Jr:4:11 W owym czasie będzie się mówić do ludu tego i do Jerozolimy: Palący wiatr wyżynny przychodzi z pustyni na drogę Córy mojego ludu; nie po to jednak, by przesiewać czy oczyszczać. (Jr 4:11 BT_4)
Jr:4:11 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐροῦσιν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ τῇ Ιερουσαλημ Πνεῦμα πλανήσεως ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὁδὸς τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου οὐκ εἰς καθαρὸν οὐδ’ εἰς ἅγιον.
Jr:4:11 ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πνεῦμα[τ], -ατος, τό   ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] καθαρός -ά -όν οὐδέ (οὐ δέ) εἰς[1] ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Jr:4:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By mówić/opowiadaj Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Drogi {Sposobu}/droga Córka Ludzie Ja ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Czysty ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Jr:4:11 e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| e)rou=sin tO=| laO=| tou/tO| kai\ tE=| *ierousalEm *pneu=ma planE/seOs e)n tE=| e)rE/mO|, o(do\s tE=s Tugatro\s tou= laou= mou ou)k ei)s kaTaro\n ou)d’ ei)s a(/gion.
Jr:4:11 en tO kairO ekeinO erusin tO laO tutO kai tE ierusalEm pneuma planEseOs en tE erEmO, hodos tEs Tygatros tu lau mu uk eis kaTaron ud’ eis hagion.
Jr:4:11 P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VF2_FAI3P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C RA_DSF N_DSF N3M_NSN N3I_GSF P RA_DSF N2_DSF N2_NSF RA_GSF N3_GSF RA_GSM N2_GSM RP_GS D P A1A_ASN C P A1A_ASN
Jr:4:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to say/tell the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the Jerusalem [city of] spirit breath, spiritual utterance, wind ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness way/road the daughter the people I οὐχ before rough breathing into (+acc) clean οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) into (+acc) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Jr:4:11 in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (dat) people (dat) this (dat) and the (dat) Jerusalem (indecl) spirit (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) way/road (nom) the (gen) daughter (gen) the (gen) people (gen) me (gen) not into (+acc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) neither/nor into (+acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jr:4:11 Jr_4:11_1 Jr_4:11_2 Jr_4:11_3 Jr_4:11_4 Jr_4:11_5 Jr_4:11_6 Jr_4:11_7 Jr_4:11_8 Jr_4:11_9 Jr_4:11_10 Jr_4:11_11 Jr_4:11_12 Jr_4:11_13 Jr_4:11_14 Jr_4:11_15 Jr_4:11_16 Jr_4:11_17 Jr_4:11_18 Jr_4:11_19 Jr_4:11_20 Jr_4:11_21 Jr_4:11_22 Jr_4:11_23 Jr_4:11_24 Jr_4:11_25 Jr_4:11_26 Jr_4:11_27 Jr_4:11_28
Jr:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:12 πνεῦμα πληρώσεως ἥξει μοι· νῦν δὲ ἐγὼ λαλῶ κρίματα πρὸς αὐτούς.
Jr:4:12 But a spirit of full vengeance shall come upon me; and now I declare my judgments against them. (Jeremiah 4:12 Brenton)
Jr:4:12 Przyjdzie silny wiatr na mój rozkaz. Teraz Ja także ogłoszę wyrok na nich. (Jr 4:12 BT_4)
Jr:4:12 πνεῦμα πληρώσεως ἥξει μοι· νῦν δὲ ἐγὼ λαλῶ κρίματα πρὸς αὐτούς.
Jr:4:12 πνεῦμα[τ], -ατος, τό   ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νῦν δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:4:12 Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Ja Teraz zaś Ja By mówić Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Jr:4:12 pneu=ma plErO/seOs E(/Xei moi· nu=n de\ e)gO\ lalO= kri/mata pro\s au)tou/s.
Jr:4:12 pneuma plErOseOs hEXei moi· nyn de egO lalO krimata pros autus.
Jr:4:12 N3M_ASN N3I_GSF VF_FAI3S RP_DS D x RP_NS V2_PAI1S N3M_APN P RD_APM
Jr:4:12 spirit breath, spiritual utterance, wind ć to have come I have come. I have arrived.; to lead I now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to speak sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Jr:4:12 spirit (nom|acc|voc)   he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) me (dat) now Yet I (nom) I-am-SPEAK-ing, I-should-be-SPEAK-ing sentences (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Jr:4:12 Jr_4:12_1 Jr_4:12_2 Jr_4:12_3 Jr_4:12_4 Jr_4:12_5 Jr_4:12_6 Jr_4:12_7 Jr_4:12_8 Jr_4:12_9 Jr_4:12_10 Jr_4:12_11
Jr:4:12 x x x x x x x x x x x
Jr:4:13 ἰδοὺ ὡς νεφέλη ἀναβήσεται, καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ, κουφότεροι ἀετῶν οἱ ἵπποι αὐτοῦ· οὐαὶ ἡμῖν, ὅτι ταλαιπωροῦμεν.
Jr:4:13 Behold, he shall come up as a cloud, and his chariots as a tempest: his horses are swifter than eagles. Woe unto us! for we are in misery. (Jeremiah 4:13 Brenton)
Jr:4:13 Oto nadciąga on niby obłoki, a jak huragan rydwany jego, szybsze niż orły jego konie». Biada nam, bo jesteśmy zgubieni. (Jr 4:13 BT_4)
Jr:4:13 ἰδοὺ ὡς νεφέλη ἀναβήσεται, καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ, κουφότεροι ἀετῶν οἱ ἵπποι αὐτοῦ· οὐαὶ ἡμῖν, ὅτι ταλαιπωροῦμεν.
Jr:4:13 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὡς νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί ὡς   ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἀετός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐαί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -)
Jr:4:13 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jak/jak Chmura By podnosić I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wóz On/ona/to/to samo Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona Koń On/ona/to/to samo Nieszczęście Ja Ponieważ/tamto By cierpieć
Jr:4:13 i)dou\ O(s nefe/lE a)nabE/setai, kai\ O(s kataigi\s ta\ a(/rmata au)tou=, koufo/teroi a)etO=n oi( i(/ppoi au)tou=· ou)ai\ E(mi=n, o(/ti talaipOrou=men.
Jr:4:13 idu hOs nefelE anabEsetai, kai hOs kataigis ta harmata autu, kufoteroi aetOn hoi hippoi autu· uai hEmin, hoti talaipOrumen.
Jr:4:13 I C N1_NSF VF_FMI3S C C N3D_NSF RA_NPN N3M_NPN RD_GSM A1_NPMC N2_GPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM I RP_DP C V2_PAI1P
Jr:4:13 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), as/like cloud to ascend and also, even, namely as/like ć the chariot he/she/it/same ć eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page the horse he/she/it/same woe I because/that to suffer
Jr:4:13 be-you(sg)-SEE-ed! as/like cloud (nom|voc) he/she/it-will-be-ASCEND-ed and as/like   the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   eagles/vultures (gen) the (nom) horses (nom|voc) him/it/same (gen) woe us (dat) because/that we-are-SUFFER-ing
Jr:4:13 Jr_4:13_1 Jr_4:13_2 Jr_4:13_3 Jr_4:13_4 Jr_4:13_5 Jr_4:13_6 Jr_4:13_7 Jr_4:13_8 Jr_4:13_9 Jr_4:13_10 Jr_4:13_11 Jr_4:13_12 Jr_4:13_13 Jr_4:13_14 Jr_4:13_15 Jr_4:13_16 Jr_4:13_17 Jr_4:13_18 Jr_4:13_19
Jr:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:14 ἀπόπλυνε ἀπὸ κακίας τὴν καρδίαν σου, Ιερουσαλημ, ἵνα σωθῇς· ἕως πότε ὑπάρξουσιν ἐν σοὶ διαλογισμοὶ πόνων σου;
Jr:4:14 Cleanse thine heart from wickedness, O Jerusalem, that thou mayest be saved: how long will thy grievous thoughts be within thee? (Jeremiah 4:14 Brenton)
Jr:4:14 «Oczyść swe serce z nieprawości, Jerozolimo, abyś została ocalona! Dokądże będziesz podtrzymywać w sobie swoje grzeszne myśli? (Jr 4:14 BT_4)
Jr:4:14 ἀπόπλυνε ἀπὸ κακίας τὴν καρδίαν σου, Ιερουσαλημ, ἵνα σωθῇς· ἕως πότε ὑπάρξουσιν ἐν σοὶ διαλογισμοὶ πόνων σου;
Jr:4:14 ἀπο·πλύνω (απο+πλυν-, -, απο+πλυν·[σ]-, -, -, -) ἀπό κακία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἵνα σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δια·λογισμός, -οῦ, ὁ πόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:4:14 By zmywać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Źle źle, złośliwość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Jerozolima [miasto z] żeby / ażeby / bo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Aż; świtaj Kiedy? By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się Praca Ty; twój/twój(sg)
Jr:4:14 a)po/plune a)po\ kaki/as tE\n kardi/an sou, *ierousalEm, i(/na sOTE=|s· e(/Os po/te u(pa/rXousin e)n soi\ dialogismoi\ po/nOn sou;
Jr:4:14 apoplyne apo kakias tEn kardian su, ierusalEm, hina sOTEs· heOs pote hyparXusin en soi dialogismoi ponOn su;
Jr:4:14 V1_PAD2S P N1A_GSF RA_ASF N1A_ASF RP_GS N_VSF C VC_APS2S P D VF_FAI3P P RP_DS N2_NPM N2_GPM RP_GS
Jr:4:14 to wash off from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing evil evil, malice the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) Jerusalem [city of] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save until; dawn when? to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub contemplation meditation, think, consideration, dispute labor you; your/yours(sg)
Jr:4:14 be-you(sg)-WASH-ing-OFF! away from (+gen) evil (gen), wickedness (acc) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jerusalem (indecl) so that / in order to /because you(sg)-should-be-SAVE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? they-will-BE-UNDER-THE-POWER-OF, going-to-BE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) contemplations (nom|voc) labors (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:4:14 Jr_4:14_1 Jr_4:14_2 Jr_4:14_3 Jr_4:14_4 Jr_4:14_5 Jr_4:14_6 Jr_4:14_7 Jr_4:14_8 Jr_4:14_9 Jr_4:14_10 Jr_4:14_11 Jr_4:14_12 Jr_4:14_13 Jr_4:14_14 Jr_4:14_15 Jr_4:14_16 Jr_4:14_17
Jr:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:15 διότι φωνὴ ἀναγγέλλοντος ἐκ Δαν ἥξει, καὶ ἀκουσθήσεται πόνος ἐξ ὄρους Εφραιμ.
Jr:4:15 For a voice of one publishing from Dan shall come, and trouble out of mount Ephraim shall be heard of. (Jeremiah 4:15 Brenton)
Jr:4:15 Bo od strony Dan wieść się rozprzestrzenia, a z gór Efraima przychodzi zapowiedź klęski. (Jr 4:15 BT_4)
Jr:4:15 διότι φωνὴ ἀναγγέλλοντος ἐκ Δαν ἥξει, καὶ ἀκουσθήσεται πόνος ἐξ ὄρους Εφραιμ.
Jr:4:15 δι·ότι φωνή, -ῆς, ἡ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐκ   ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πόνος, -ου, ὁ ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ
Jr:4:15 Z powodu tego: Tamto Dźwięku/głos płacze By ogłaszać ogłaszaj, informuj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić I też, nawet, mianowicie By słyszeć Praca Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Efraim
Jr:4:15 dio/ti fOnE\ a)nagge/llontos e)k *dan E(/Xei, kai\ a)kousTE/setai po/nos e)X o)/rous *efraim.
Jr:4:15 dioti fOnE anangellontos ek dan hEXei, kai akusTEsetai ponos eX orus efraim.
Jr:4:15 C N1_NSF V1_PAPGSM P N_GSM VF_FAI3S C VC_FPI3S N2_NSM P N3E_GSN N_GSM
Jr:4:15 because of this: that sound/voice cries to proclaim proclaim, report out of (+gen) ἐξ before vowels ć to have come I have come. I have arrived.; to lead and also, even, namely to hear labor out of (+gen) ἐξ before vowels mount Ephraim
Jr:4:15 because of this: that sound/voice (nom|voc) while PROCLAIM-ing (gen) out of (+gen)   he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) and he/she/it-will-be-HEAR-ed labor (nom) out of (+gen) mount (gen) Ephraim (indecl)
Jr:4:15 Jr_4:15_1 Jr_4:15_2 Jr_4:15_3 Jr_4:15_4 Jr_4:15_5 Jr_4:15_6 Jr_4:15_7 Jr_4:15_8 Jr_4:15_9 Jr_4:15_10 Jr_4:15_11 Jr_4:15_12
Jr:4:15 x x x x x x x x x x x x
Jr:4:16 ἀναμνήσατε ἔθνη Ἰδοὺ ἥκασιν· ἀναγγείλατε ἐν Ιερουσαλημ Συστροφαὶ ἔρχονται ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ἔδωκαν ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα φωνὴν αὐτῶν.
Jr:4:16 Remind ye the nations; behold, they are come: proclaim it in Jerusalem, that bands are approaching from a land afar off, and have uttered their voice against the cities of Juda. (Jeremiah 4:16 Brenton)
Jr:4:16 Ogłoście narodom: "Oto są!" Dajcie znać do Jerozolimy! Nieprzyjaciele przybywają z odległego kraju i podnoszą wrzawę przeciw miastom Judy! (Jr 4:16 BT_4)
Jr:4:16 ἀναμνήσατε ἔθνη Ἰδοὺ ἥκασιν· ἀναγγείλατε ἐν Ιερουσαλημ Συστροφαὶ ἔρχονται ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ἔδωκαν ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα φωνὴν αὐτῶν.
Jr:4:16 ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. συ·στροφή, -ῆς, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μακρό·θεν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:4:16 By przypominać Naród [zobacz etniczny] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. By ogłaszać ogłaszaj, informuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Tłum By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Z dala I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Judasz/Juda Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
Jr:4:16 a)namnE/sate e)/TnE *)idou\ E(/kasin· a)naggei/late e)n *ierousalEm *sustrofai\ e)/rCHontai e)k gE=s makro/Ten kai\ e)/dOkan e)pi\ ta\s po/leis *iouda fOnE\n au)tO=n.
Jr:4:16 anamnEsate eTnE idu hEkasin· anangeilate en ierusalEm systrofai erCHontai ek gEs makroTen kai edOkan epi tas poleis iuda fOnEn autOn.
Jr:4:16 VA_AAD2P N3E_APN I V1_PAI3P VA_AAD2P P N_DSF N1_NPF V1_PMI3P P N1_GSF D C VAI_AAI3P P RA_APF N3I_APF N_GSM N1_ASF RD_GPF
Jr:4:16 to remind nation [see ethnic] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to have come I have come. I have arrived. to proclaim proclaim, report in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] mob to come out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land from afar and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city Judas/Judah sound/voice cries he/she/it/same
Jr:4:16 do-REMIND-you(pl)! nations (nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ed! they-have-HAVE COME-ed do-PROCLAIM-you(pl)! in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) mobs (nom|voc) they-are-being-COME-ed out of (+gen) earth/land (gen) from afar and they-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) sound/voice (acc) them/same (gen)
Jr:4:16 Jr_4:16_1 Jr_4:16_2 Jr_4:16_3 Jr_4:16_4 Jr_4:16_5 Jr_4:16_6 Jr_4:16_7 Jr_4:16_8 Jr_4:16_9 Jr_4:16_10 Jr_4:16_11 Jr_4:16_12 Jr_4:16_13 Jr_4:16_14 Jr_4:16_15 Jr_4:16_16 Jr_4:16_17 Jr_4:16_18 Jr_4:16_19 Jr_4:16_20
Jr:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:17 ὡς φυλάσσοντες ἀγρὸν ἐγένοντο ἐπ’ αὐτὴν κύκλῳ, ὅτι ἐμοῦ ἠμέλησας, λέγει κύριος.
Jr:4:17 As keepers of a field, they have surrounded her; because thou, saith the Lord, has neglected me. (Jeremiah 4:17 Brenton)
Jr:4:17 Niby strażnicy pól otaczają ją dokoła, bo się zbuntowała przeciw Mnie - wyrocznia Pana. (Jr 4:17 BT_4)
Jr:4:17 ὡς φυλάσσοντες ἀγρὸν ἐγένοντο ἐπ’ αὐτὴν κύκλῳ, ὅτι ἐμοῦ ἠμέλησας, λέγει κύριος.
Jr:4:17 ὡς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἀγρός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀ·μελέω (αμελ(ε)-, -, αμελη·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:4:17 Jak/jak By zabezpieczać się Pole By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W kole Ponieważ/tamto Ja; mój/mój By zaniedbywać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:4:17 O(s fula/ssontes a)gro\n e)ge/nonto e)p’ au)tE\n ku/klO|, o(/ti e)mou= E)me/lEsas, le/gei ku/rios.
Jr:4:17 hOs fylassontes agron egenonto ep’ autEn kyklO, hoti emu EmelEsas, legei kyrios.
Jr:4:17 C V1_PAPNPM N2_ASM VBI_AMI3P P RD_ASF N2_DSM C RP_GS VAI_AAI2S V1_PAI3S N2_NSM
Jr:4:17 as/like to guard field to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in a circle because/that I; my/mine to neglect to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:4:17 as/like while GUARD-ing (nom|voc) field (acc) they-were-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) in a circle because/that me (gen); my/mine (gen) you(sg)-NEGLECT-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:4:17 Jr_4:17_1 Jr_4:17_2 Jr_4:17_3 Jr_4:17_4 Jr_4:17_5 Jr_4:17_6 Jr_4:17_7 Jr_4:17_8 Jr_4:17_9 Jr_4:17_10 Jr_4:17_11 Jr_4:17_12
Jr:4:17 x x x x x x x x x x x x
Jr:4:18 αἱ ὁδοί σου καὶ τὰ ἐπιτηδεύματά σου ἐποίησαν ταῦτά σοι· αὕτη ἡ κακία σου, ὅτι πικρά, ὅτι ἥψατο ἕως τῆς καρδίας σου.
Jr:4:18 Thy ways and thy devices have brought these things upon thee; this is thy wickedness, for it is bitter, for it has reached to thy heart. (Jeremiah 4:18 Brenton)
Jr:4:18 Twoje postępowanie i twoje czyny sprowadziły to na ciebie. Twoja nieprawość - jakże jest gorzka, skoro ogarnia nawet twoje serce!» (Jr 4:18 BT_4)
Jr:4:18 αἱ ὁδοί σου καὶ τὰ ἐπιτηδεύματά σου ἐποίησαν ταῦτά σοι· αὕτη κακία σου, ὅτι πικρά, ὅτι ἥψατο ἕως τῆς καρδίας σου.
Jr:4:18 ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι πικρός -ά -όν ὅτι ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:4:18 Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Źle źle, złośliwość Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Gorzki Ponieważ/tamto Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Aż; świtaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
Jr:4:18 ai( o(doi/ sou kai\ ta\ e)pitEdeu/mata/ sou e)poi/Esan tau=ta/ soi· au(/tE E( kaki/a sou, o(/ti pikra/, o(/ti E(/PSato e(/Os tE=s kardi/as sou.
Jr:4:18 hai hodoi su kai ta epitEdeumata su epoiEsan tauta soi· hautE hE kakia su, hoti pikra, hoti hEPSato heOs tEs kardias su.
Jr:4:18 RA_NPF N2_NPF RP_GS C RA_NPN N3M_NPN RP_GS VAI_AAI3P RD_APN RP_DS RD_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS C A1A_NSF C VAI_AMI3S P RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Jr:4:18 the way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the evil evil, malice you; your/yours(sg) because/that bitter because/that to lay hands on set fire, touch until; dawn the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
Jr:4:18 the (nom) ways/roads (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-DO/MAKE-ed these (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) this (nom) the (nom) evil (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that bitter ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) because/that he/she/it-was-LAY HandS ON-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:4:18 Jr_4:18_1 Jr_4:18_2 Jr_4:18_3 Jr_4:18_4 Jr_4:18_5 Jr_4:18_6 Jr_4:18_7 Jr_4:18_8 Jr_4:18_9 Jr_4:18_10 Jr_4:18_11 Jr_4:18_12 Jr_4:18_13 Jr_4:18_14 Jr_4:18_15 Jr_4:18_16 Jr_4:18_17 Jr_4:18_18 Jr_4:18_19 Jr_4:18_20 Jr_4:18_21 Jr_4:18_22
Jr:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:19 τὴν κοιλίαν μου τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ, καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου· μαιμάσσει ἡ ψυχή μου, σπαράσσεται ἡ καρδία μου, οὐ σιωπήσομαι, ὅτι φωνὴν σάλπιγγος ἤκουσεν ἡ ψυχή μου, κραυγὴν πολέμου.
Jr:4:19 I am pained in my bowels, my bowels, and the sensitive powers of my heart; my soul is in great commotion, my heart is torn: I will not be silent, for my soul has heard the sound of a trumpet, the cry of war, and of distress: it calls on destruction; (Jeremiah 4:19 Brenton)
Jr:4:19 Moje łono, moje łono! Wić się muszę w boleściach! Ściany mego serca! Burzy się we mnie serce - nie mogę milczeć! Usłyszałem bowiem dźwięk trąbki, wrzawę wojenną. (Jr 4:19 BT_4)
Jr:4:19 τὴν κοιλίαν μου τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ, καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου· μαιμάσσει ψυχή μου, σπαράσσεται καρδία μου, οὐ σιωπήσομαι, ὅτι φωνὴν σάλπιγγος ἤκουσεν ψυχή μου, κραυγὴν πολέμου.
Jr:4:19 ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ὁ ἡ τό αἰσθητήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σπαράσσω (σπαρασσ-, -, σπαραξ-, -, εσπαρασσ-, σπαραχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) ὅτι φωνή, -ῆς, ἡ σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κραυγή, -ῆς, ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
Jr:4:19 Brzuch Ja Brzuch Ja I też, nawet, mianowicie Orientacji zdolności {wydziału}/zmysł {sens} Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By wstrząsać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja ??? Przed przydechem mocnym Do bezdźwięcznego Ponieważ/tamto Dźwięku/głos płacze Trąbka By słyszeć Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Płacz krzyk (????????) Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
Jr:4:19 tE\n koili/an mou tE\n koili/an mou a)lgO=, kai\ ta\ ai)sTEtE/ria tE=s kardi/as mou· maima/ssei E( PSuCHE/ mou, spara/ssetai E( kardi/a mou, ou) siOpE/somai, o(/ti fOnE\n sa/lpiggos E)/kousen E( PSuCHE/ mou, kraugE\n pole/mou.
Jr:4:19 tEn koilian mu tEn koilian mu algO, kai ta aisTEtEria tEs kardias mu· maimassei hE PSyCHE mu, sparassetai hE kardia mu, u siOpEsomai, hoti fOnEn salpingos Ekusen hE PSyCHE mu, kraugEn polemu.
Jr:4:19 RA_ASF N1A_ASF RP_GS RA_ASF N1A_ASF RP_GS V2_PAI1S C RA_APN N2N_APN RA_GSF N1A_GSF RP_GS V1_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS V1_PMI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS D VF_FMI1S C N1_ASF N3G_GSF VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS N1_ASF N2_GSM
Jr:4:19 the belly I the belly I ć and also, even, namely the discernment faculty/sense the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I ć the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to convulse the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I οὐχ before rough breathing to soundless because/that sound/voice cries trumpet to hear the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I cry shout (κραυγάζω) war [see polemic]; to fight war
Jr:4:19 the (acc) belly (acc) me (gen) the (acc) belly (acc) me (gen)   and the (nom|acc) faculties/senses (nom|acc|voc) the (gen) heart (gen), hearts (acc) me (gen)   the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) he/she/it-is-being-CONVULSE-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) not I-will-be-SOUNDLESS-ed because/that sound/voice (acc) trumpet (gen) he/she/it-HEAR-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) cry (acc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
Jr:4:19 Jr_4:19_1 Jr_4:19_2 Jr_4:19_3 Jr_4:19_4 Jr_4:19_5 Jr_4:19_6 Jr_4:19_7 Jr_4:19_8 Jr_4:19_9 Jr_4:19_10 Jr_4:19_11 Jr_4:19_12 Jr_4:19_13 Jr_4:19_14 Jr_4:19_15 Jr_4:19_16 Jr_4:19_17 Jr_4:19_18 Jr_4:19_19 Jr_4:19_20 Jr_4:19_21 Jr_4:19_22 Jr_4:19_23 Jr_4:19_24 Jr_4:19_25 Jr_4:19_26 Jr_4:19_27 Jr_4:19_28 Jr_4:19_29 Jr_4:19_30 Jr_4:19_31 Jr_4:19_32
Jr:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:20 καὶ ταλαιπωρίαν συντριμμὸν ἐπικαλεῖται, ὅτι τεταλαιπώρηκεν πᾶσα ἡ γῆ· ἄφνω τεταλαιπώρηκεν ἡ σκηνή, διεσπάσθησαν αἱ δέρρεις μου.
Jr:4:20 for all the land is distressed: suddenly my tabernacle is distressed, my curtains have been rent asunder. (Jeremiah 4:20 Brenton)
Jr:4:20 "Klęska za klęską" - wieść niesie, bo uległa spustoszeniu cała ziemia. Natychmiast zostały zburzone moje namioty, w mgnieniu oka - moje szałasy. (Jr 4:20 BT_4)
Jr:4:20 καὶ ταλαιπωρίαν συντριμμὸν ἐπικαλεῖται, ὅτι τεταλαιπώρηκεν πᾶσα γῆ· ἄφνω τεταλαιπώρηκεν σκηνή, διεσπάσθησαν αἱ δέρρεις μου.
Jr:4:20 καί ταλαιπωρία, -ας, ἡ   ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὅτι ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄφνω ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) δια·σπάω (δια+σπ(α)-, δια+σπα·σ-, δια+σπα·σ-, -, δι+εσπασ-, δια+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:4:20 I też, nawet, mianowicie Niedola By odwiedzać Ponieważ/tamto By cierpieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Nagle By cierpieć Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Do ??? Ja
Jr:4:20 kai\ talaipOri/an suntrimmo\n e)pikalei=tai, o(/ti tetalaipO/rEken pa=sa E( gE=· a)/fnO tetalaipO/rEken E( skEnE/, diespa/sTEsan ai( de/rreis mou.
Jr:4:20 kai talaipOrian syntrimmon epikaleitai, hoti tetalaipOrEken pasa hE gE· afnO tetalaipOrEken hE skEnE, diespasTEsan hai derreis mu.
Jr:4:20 C N1A_ASF N2_ASM V2_PMI3S C VX_XAI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF D VX_XAI3S RA_NSF N1_NSF VSI_API3P RA_NPF N3I_NPF RP_GS
Jr:4:20 and also, even, namely misery ć to call upon because/that to suffer every all, each, every, the whole of the earth/land suddenly to suffer the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to ??? the ć I
Jr:4:20 and misery (acc)   he/she/it-is-being-CALL-ed-UPON because/that he/she/it-has-SUFFER-ed every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) suddenly he/she/it-has-SUFFER-ed the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc) they-were-???-ed the (nom)   me (gen)
Jr:4:20 Jr_4:20_1 Jr_4:20_2 Jr_4:20_3 Jr_4:20_4 Jr_4:20_5 Jr_4:20_6 Jr_4:20_7 Jr_4:20_8 Jr_4:20_9 Jr_4:20_10 Jr_4:20_11 Jr_4:20_12 Jr_4:20_13 Jr_4:20_14 Jr_4:20_15 Jr_4:20_16 Jr_4:20_17
Jr:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:21 ἕως πότε ὄψομαι φεύγοντας ἀκούων φωνὴν σαλπίγγων;
Jr:4:21 How long shall I see fugitives, and hear the sound of the trumpet? (Jeremiah 4:21 Brenton)
Jr:4:21 Dokądże mam oglądać godła wojenne i słuchać dźwięku trąb? (Jr 4:21 BT_4)
Jr:4:21 ἕως πότε ὄψομαι φεύγοντας ἀκούων φωνὴν σαλπίγγων;
Jr:4:21 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ
Jr:4:21 Aż; świtaj Kiedy? By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By uciekać By słyszeć Dźwięku/głos płacze Trąbka
Jr:4:21 e(/Os po/te o)/PSomai feu/gontas a)kou/On fOnE\n salpi/ggOn;
Jr:4:21 heOs pote oPSomai feugontas akuOn fOnEn salpingOn;
Jr:4:21 P D VF_FMI1S V1_PAPAPM V1_PAPNSM N1_ASF N3G_GPF
Jr:4:21 until; dawn when? to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to flee to hear sound/voice cries trumpet
Jr:4:21 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? I-will-be-SEE-ed while FLEE-ing (acc) while HEAR-ing (nom) sound/voice (acc) trumpets (gen)
Jr:4:21 Jr_4:21_1 Jr_4:21_2 Jr_4:21_3 Jr_4:21_4 Jr_4:21_5 Jr_4:21_6 Jr_4:21_7
Jr:4:21 x x x x x x x
Jr:4:22 διότι οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου ἐμὲ οὐκ ᾔδεισαν, υἱοὶ ἄφρονές εἰσιν καὶ οὐ συνετοί· σοφοί εἰσιν τοῦ κακοποιῆσαι, τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν.
Jr:4:22 For the princes of my people have not known me, they are foolish and unwise children: they are wise to do evil, but how to do good they have not known. (Jeremiah 4:22 Brenton)
Jr:4:22 «Tak, niemądry jest mój naród, nie uznają Mnie. Są dziećmi bez rozwagi, nie mają wcale rozsądku. Mądrzy są w popełnianiu nieprawości, lecz dobrze czynić nie umieją». (Jr 4:22 BT_4)
Jr:4:22 διότι οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου ἐμὲ οὐκ ᾔδεισαν, υἱοὶ ἄφρονές εἰσιν καὶ οὐ συνετοί· σοφοί εἰσιν τοῦ κακοποιῆσαι, τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν.
Jr:4:22 δι·ότι ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·ετός -ή -όν σοφός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ καλῶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)
Jr:4:22 Z powodu tego: Tamto By uważać Ludzie Ja Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Syn Wycofywanie w myśli By iść; by być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym insightful/bystry Mądry By iść; by być By maltretować młot drewniany zaś Dobrze/słusznie By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes
Jr:4:22 dio/ti oi( E(gou/menoi tou= laou= mou e)me\ ou)k E)/|deisan, ui(oi\ a)/frone/s ei)sin kai\ ou) sunetoi/· sofoi/ ei)sin tou= kakopoiE=sai, to\ de\ kalO=s poiE=sai ou)k e)pe/gnOsan.
Jr:4:22 dioti hoi hEgumenoi tu lau mu eme uk Edeisan, hyioi afrones eisin kai u synetoi· sofoi eisin tu kakopoiEsai, to de kalOs poiEsai uk epegnOsan.
Jr:4:22 C RA_NPM V2_PMPNPM RA_GSM N2_GSM RP_GS RP_AS D VXI_YAI3P N2_NPM A3N_NPM V9_PAI3P C D A1_NPM A1_NPM V9_PAI3P RA_GSN VA_AAN RA_ASN x D VA_AAN D VZI_AAI3P
Jr:4:22 because of this: that the to deem the people I I; my/mine οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with son unthinking to go; to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing insightful/discerning wise to go; to be the to maltreat maul the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] well/rightly to do/make οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes
Jr:4:22 because of this: that the (nom) while being-DEEM-ed (nom|voc) the (gen) people (gen) me (gen) me (acc); my/mine (voc) not they-had-PERCEIVE-ed sons (nom|voc) unthinking ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are and not insightful/discerning ([Adj] nom|voc) wise ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (gen) to-MALTREAT, be-you(sg)-MALTREAT-ed!, he/she/it-happens-to-MALTREAT (opt) the (nom|acc) Yet well/rightly to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) not they-RECOGNIZE-ed
Jr:4:22 Jr_4:22_1 Jr_4:22_2 Jr_4:22_3 Jr_4:22_4 Jr_4:22_5 Jr_4:22_6 Jr_4:22_7 Jr_4:22_8 Jr_4:22_9 Jr_4:22_10 Jr_4:22_11 Jr_4:22_12 Jr_4:22_13 Jr_4:22_14 Jr_4:22_15 Jr_4:22_16 Jr_4:22_17 Jr_4:22_18 Jr_4:22_19 Jr_4:22_20 Jr_4:22_21 Jr_4:22_22 Jr_4:22_23 Jr_4:22_24 Jr_4:22_25
Jr:4:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:23 ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ οὐθέν, καὶ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οὐκ ἦν τὰ φῶτα αὐτοῦ·
Jr:4:23 I looked upon the earth, and, behold, it was not; and to the sky, an there was no light in it. (Jeremiah 4:23 Brenton)
Jr:4:23 Spojrzałem na ziemię - oto zupełny bezład; na niebo - nie ma jego światła. (Jr 4:23 BT_4)
Jr:4:23 ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ οὐθέν, καὶ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οὐκ ἦν τὰ φῶτα αὐτοῦ·
Jr:4:23 ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:4:23 By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nie jeden (nic, nikt) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Lekki {Jasny} On/ona/to/to samo
Jr:4:23 e)pe/blePSa e)pi\ tE\n gE=n, kai\ i)dou\ ou)Te/n, kai\ ei)s to\n ou)rano/n, kai\ ou)k E)=n ta\ fO=ta au)tou=·
Jr:4:23 epeblePSa epi tEn gEn, kai idu uTen, kai eis ton uranon, kai uk En ta fOta autu·
Jr:4:23 VAI_AAI1S P RA_ASF N1_ASF C I A3_ASN C P RA_ASM N2_ASM C D V9_IAI3S RA_NPN N3T_NPN RD_GSM
Jr:4:23 to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), not one (nothing, no one) and also, even, namely into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the light he/she/it/same
Jr:4:23 I-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! not one (nom|acc) and into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and not he/she/it-was the (nom|acc) lights (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jr:4:23 Jr_4:23_1 Jr_4:23_2 Jr_4:23_3 Jr_4:23_4 Jr_4:23_5 Jr_4:23_6 Jr_4:23_7 Jr_4:23_8 Jr_4:23_9 Jr_4:23_10 Jr_4:23_11 Jr_4:23_12 Jr_4:23_13 Jr_4:23_14 Jr_4:23_15 Jr_4:23_16 Jr_4:23_17
Jr:4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:24 εἶδον τὰ ὄρη, καὶ ἦν τρέμοντα, καὶ πάντας τοὺς βουνοὺς ταρασσομένους·
Jr:4:24 I beheld the mountains, and they trembled, and I saw all the hills in commotion. (Jeremiah 4:24 Brenton)
Jr:4:24 Spojrzałem na góry - oto drżą, wszystkie wzgórza się chwieją. (Jr 4:24 BT_4)
Jr:4:24 εἶδον τὰ ὄρη, καὶ ἦν τρέμοντα, καὶ πάντας τοὺς βουνοὺς ταρασσομένους·
Jr:4:24 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρέμω (τρεμ-, -, -, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Jr:4:24 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wchodź I też, nawet, mianowicie By być By drżeć drżenie, trząść się, drżeć I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Jr:4:24 ei)=don ta\ o)/rE, kai\ E)=n tre/monta, kai\ pa/ntas tou\s bounou\s tarassome/nous·
Jr:4:24 eidon ta orE, kai En tremonta, kai pantas tus bunus tarassomenus·
Jr:4:24 VBI_AAI1S RA_APN N3E_APN C V9_IAI3S V1_PAPNPN C A3_APM RA_APM N2_APM V1_PAPAPM
Jr:4:24 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the mount and also, even, namely to be to tremble tremble, quake, quiver and also, even, namely every all, each, every, the whole of the hill to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Jr:4:24 I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) and he/she/it-was while TREMBLE-ing (acc, nom|acc|voc) and all (acc) the (acc) hills (acc) while being-UNSETTLE-ed (acc)
Jr:4:24 Jr_4:24_1 Jr_4:24_2 Jr_4:24_3 Jr_4:24_4 Jr_4:24_5 Jr_4:24_6 Jr_4:24_7 Jr_4:24_8 Jr_4:24_9 Jr_4:24_10 Jr_4:24_11
Jr:4:24 x x x x x x x x x x x
Jr:4:25 ἐπέβλεψα, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἄνθρωπος, καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐπτοεῖτο·
Jr:4:25 I looked, and behold, there was no man, and all the birds of the sky were scared. (Jeremiah 4:25 Brenton)
Jr:4:25 Spojrzałem - oto nie ma ludzi i uciekły wszystkie ptaki przestworzy. (Jr 4:25 BT_4)
Jr:4:25 ἐπέβλεψα, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἄνθρωπος, καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐπτοεῖτο·
Jr:4:25 ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-)
Jr:4:25 By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być Ludzki I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ptak Nieba/niebo Do ???
Jr:4:25 e)pe/blePSa, kai\ i)dou\ ou)k E)=n a)/nTrOpos, kai\ pa/nta ta\ peteina\ tou= ou)ranou= e)ptoei=to·
Jr:4:25 epeblePSa, kai idu uk En anTrOpos, kai panta ta peteina tu uranu eptoeito·
Jr:4:25 VAI_AAI1S C I D V9_IAI3S N2_NSM C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM V2I_IMI3S
Jr:4:25 to look upon overlook, look attentively and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be human and also, even, namely every all, each, every, the whole of the bird the sky/heaven to ???
Jr:4:25 I-LOOK UPON-ed and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-was human (nom) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-was-being-???-ed
Jr:4:25 Jr_4:25_1 Jr_4:25_2 Jr_4:25_3 Jr_4:25_4 Jr_4:25_5 Jr_4:25_6 Jr_4:25_7 Jr_4:25_8 Jr_4:25_9 Jr_4:25_10 Jr_4:25_11 Jr_4:25_12 Jr_4:25_13
Jr:4:25 x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:26 εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὁ Κάρμηλος ἔρημος, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις ἐμπεπυρισμέναι πυρὶ ἀπὸ προσώπου κυρίου, καὶ ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ ἠφανίσθησαν.
Jr:4:26 I saw, and, behold, Carmel was desert, and all the cities were burnt with fire at the presence of the Lord, and at the presence of his fierce anger they were utterly destroyed. (Jeremiah 4:26 Brenton)
Jr:4:26 Spojrzałem - oto ziemia urodzajna stała się pustynią, wszystkie miasta uległy zniszczeniu przed Panem, wobec Jego palącego gniewu. (Jr 4:26 BT_4)
Jr:4:26 εἶδον, καὶ ἰδοὺ Κάρμηλος ἔρημος, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις ἐμπεπυρισμέναι πυρὶ ἀπὸ προσώπου κυρίου, καὶ ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ ἠφανίσθησαν.
Jr:4:26 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἔρημος -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-)
Jr:4:26 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Odludzie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto By palić się Ogień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać On/ona/to/to samo By znikać
Jr:4:26 ei)=don, kai\ i)dou\ o( *ka/rmElos e)/rEmos, kai\ pa=sai ai( po/leis e)mpepurisme/nai puri\ a)po\ prosO/pou kuri/ou, kai\ a)po\ prosO/pou o)rgE=s Tumou= au)tou= E)fani/sTEsan.
Jr:4:26 eidon, kai idu ho karmElos erEmos, kai pasai hai poleis empepyrismenai pyri apo prosOpu kyriu, kai apo prosOpu orgEs Tymu autu EfanisTEsan.
Jr:4:26 VBI_AAI1S C I RA_NSM N2_NSM N2_NSF C A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF VT_XPPNPF N3_DSN P N2N_GSN N2_GSM C P N2N_GSN N1_GSF N2_GSM RD_GSM VSI_API3P
Jr:4:26 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć wilderness and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city to burn fire from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger he/she/it/same to disappear
Jr:4:26 I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom)   wilderness ([Adj] nom) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) cities (acc, nom|voc) having-been-???-ed (nom|voc) fire (dat) away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and away from (+gen) face (gen) wrath (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! him/it/same (gen) they-were-DISAPPEAR-ed
Jr:4:26 Jr_4:26_1 Jr_4:26_2 Jr_4:26_3 Jr_4:26_4 Jr_4:26_5 Jr_4:26_6 Jr_4:26_7 Jr_4:26_8 Jr_4:26_9 Jr_4:26_10 Jr_4:26_11 Jr_4:26_12 Jr_4:26_13 Jr_4:26_14 Jr_4:26_15 Jr_4:26_16 Jr_4:26_17 Jr_4:26_18 Jr_4:26_19 Jr_4:26_20 Jr_4:26_21 Jr_4:26_22
Jr:4:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:27 τάδε λέγει κύριος Ἔρημος ἔσται πᾶσα ἡ γῆ, συντέλειαν δὲ οὐ μὴ ποιήσω.
Jr:4:27 Thus saith the Lord, The whole land shall be desolate; but I will not make a full end. (Jeremiah 4:27 Brenton)
Jr:4:27 To bowiem mówi Pan: «Cały kraj będzie spustoszony, ale zagłady nie dopełnię. (Jr 4:27 BT_4)
Jr:4:27 τάδε λέγει κύριος Ἔρημος ἔσται πᾶσα γῆ, συντέλειαν δὲ οὐ μὴ ποιήσω.
Jr:4:27 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔρημος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ συν·τέλεια, -ας, ἡ δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:4:27 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Odludzie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Zakończenie zaś ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób
Jr:4:27 ta/de le/gei ku/rios *)/erEmos e)/stai pa=sa E( gE=, sunte/leian de\ ou) mE\ poiE/sO.
Jr:4:27 tade legei kyrios erEmos estai pasa hE gE, synteleian de u mE poiEsO.
Jr:4:27 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSF VF_FMI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF N1A_ASF x D D VF_FAI1S
Jr:4:27 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. wilderness to be every all, each, every, the whole of the earth/land completion δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing not to do/make
Jr:4:27 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) wilderness ([Adj] nom) he/she/it-will-be every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) completion (acc) Yet not not I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE
Jr:4:27 Jr_4:27_1 Jr_4:27_2 Jr_4:27_3 Jr_4:27_4 Jr_4:27_5 Jr_4:27_6 Jr_4:27_7 Jr_4:27_8 Jr_4:27_9 Jr_4:27_10 Jr_4:27_11 Jr_4:27_12 Jr_4:27_13
Jr:4:27 x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:28 ἐπὶ τούτοις πενθείτω ἡ γῆ, καὶ συσκοτασάτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν, διότι ἐλάλησα καὶ οὐ μετανοήσω, ὥρμησα καὶ οὐκ ἀποστρέψω ἀπ’ αὐτῆς.
Jr:4:28 For these things let the earth mourn, and let the sky be dark above: for I have spoken, and I will not repent; I have purposed, and I will not turn back from it. (Jeremiah 4:28 Brenton)
Jr:4:28 Dlatego ziemię ogarnie smutek, a ciemność - niebieskie przestworza. Bo jak powiedziałem, tak postanowiłem - nie będę żałował ani nie odstąpię od tego». (Jr 4:28 BT_4)
Jr:4:28 ἐπὶ τούτοις πενθείτω γῆ, καὶ συσκοτασάτω οὐρανὸς ἄνωθεν, διότι ἐλάλησα καὶ οὐ μετανοήσω, ὥρμησα καὶ οὐκ ἀποστρέψω ἀπ’ αὐτῆς.
Jr:4:28 ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἄνω·θεν δι·ότι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) ὁρμάω (ορμ(α)-, ορμη·σ-, ορμη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:4:28 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By smucić się Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo Z góry Z powodu tego: Tamto By mówić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. By gnać głową naprzód I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:4:28 e)pi\ tou/tois penTei/tO E( gE=, kai\ suskotasa/tO o( ou)rano\s a)/nOTen, dio/ti e)la/lEsa kai\ ou) metanoE/sO, O(/rmEsa kai\ ou)k a)postre/PSO a)p’ au)tE=s.
Jr:4:28 epi tutois penTeitO hE gE, kai syskotasatO ho uranos anOTen, dioti elalEsa kai u metanoEsO, hOrmEsa kai uk apostrePSO ap’ autEs.
Jr:4:28 P RD_DPM V2_PAD3S RA_NSF N1_NSF C VA_AAD3S RA_NSM N2_NSM D C VAI_AAI1S C D VF_FAI1S VAI_AAI1S C D VF_FAI1S P RD_GSF
Jr:4:28 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to grieve the earth/land and also, even, namely ć the sky/heaven from above because of this: that to speak and also, even, namely οὐχ before rough breathing to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. to rush headlong and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:4:28 upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) let-him/her/it-be-GRIEVE-ing! the (nom) earth/land (nom|voc) and   the (nom) sky/heaven (nom) from above because of this: that I-SPEAK-ed and not I-will-REPENT, I-should-REPENT I-RUSH HEADLONG-ed and not I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM away from (+gen) her/it/same (gen)
Jr:4:28 Jr_4:28_1 Jr_4:28_2 Jr_4:28_3 Jr_4:28_4 Jr_4:28_5 Jr_4:28_6 Jr_4:28_7 Jr_4:28_8 Jr_4:28_9 Jr_4:28_10 Jr_4:28_11 Jr_4:28_12 Jr_4:28_13 Jr_4:28_14 Jr_4:28_15 Jr_4:28_16 Jr_4:28_17 Jr_4:28_18 Jr_4:28_19 Jr_4:28_20 Jr_4:28_21
Jr:4:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:29 ἀπὸ φωνῆς ἱππέως καὶ ἐντεταμένου τόξου ἀνεχώρησεν πᾶσα χώρα· εἰσέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰ ἄλση ἐκρύβησαν καὶ ἐπὶ τὰς πέτρας ἀνέβησαν· πᾶσα πόλις ἐγκατελείφθη, οὐ κατοικεῖ ἐν αὐταῖς ἄνθρωπος.
Jr:4:29 The whole land has recoiled from the noise of the horseman and the bent bow; they have gone into the caves, and have hidden themselves in the groves, and have gone up upon the rocks: every city was abandoned, no man dwelt in them. (Jeremiah 4:29 Brenton)
Jr:4:29 Na wołanie: "Jeźdźcy i łucznicy!" każde miasto rzuca się do ucieczki: uchodzą w gąszcz leśny, wdrapują się na skały; wszystkie miasta są opuszczone, nie ma w nich żadnego mieszkańca. (Jr 4:29 BT_4)
Jr:4:29 ἀπὸ φωνῆς ἱππέως καὶ ἐντεταμένου τόξου ἀνεχώρησεν πᾶσα χώρα· εἰσέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰ ἄλση ἐκρύβησαν καὶ ἐπὶ τὰς πέτρας ἀνέβησαν· πᾶσα πόλις ἐγκατελείφθη, οὐ κατοικεῖ ἐν αὐταῖς ἄνθρωπος.
Jr:4:29 ἀπό φωνή, -ῆς, ἡ ἱππεύς, -έως, ὁ καί   τόξον, -ου, τό ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χώρα, -ας, ἡ εἰσ·δύνω [LXX] (-, -, εισ+δυ·σ- or 2nd ath. εισ+δυ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καί ἐπί ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πόλις, -εως, ἡ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Jr:4:29 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Jeździec I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) By uciekać cofają się, cofają się, odchodzą, opuszczają, skaczą, opróżniają Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Do ??? Do (+przyspieszenie) Kryjówka I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By ukrywać się ukrywaj, kryj się I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skała By podnosić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miasto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj ??? Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ludzki
Jr:4:29 a)po\ fOnE=s i(ppe/Os kai\ e)ntetame/nou to/Xou a)neCHO/rEsen pa=sa CHO/ra· ei)se/dusan ei)s ta\ spE/laia kai\ ei)s ta\ a)/lsE e)kru/bEsan kai\ e)pi\ ta\s pe/tras a)ne/bEsan· pa=sa po/lis e)gkatelei/fTE, ou) katoikei= e)n au)tai=s a)/nTrOpos.
Jr:4:29 apo fOnEs hippeOs kai entetamenu toXu aneCHOrEsen pasa CHOra· eisedysan eis ta spElaia kai eis ta alsE ekrybEsan kai epi tas petras anebEsan· pasa polis enkateleifTE, u katoikei en autais anTrOpos.
Jr:4:29 P N1_GSF N3V_GSM C VM_XPPGSM N2N_GSN VAI_AAI3S A1S_NSF N1A_NSF VAI_AAI3P P RA_APN N2N_APN C P RA_APN N3E_APN VDI_API3P C P RA_APF N1A_APF VZI_AAI3P A1S_NSF N3I_NSF VVI_API3S D V2_PAI3S P RD_DPF N2_NSM
Jr:4:29 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sound/voice cries horseman and also, even, namely ć Bow (also rainbow) to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate every all, each, every, the whole of region realm (clίme); land, country, territory, tract to ??? into (+acc) the hideout and also, even, namely into (+acc) the ć to hide conceal, skulk and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the rock to ascend every all, each, every, the whole of city to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare οὐχ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same human
Jr:4:29 away from (+gen) sound/voice (gen) horseman (gen) and   Bow (gen) he/she/it-TURN-ed-TAIL every (nom|voc) region (nom|voc) they-???-ed into (+acc) the (nom|acc) hideouts (nom|acc|voc) and into (+acc) the (nom|acc)   they-were-HIDE-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) rock (gen), rocks (acc) they-ASCEND-ed every (nom|voc) city (nom) he/she/it-was-GIVE UP-ed not he/she/it-is-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, you(sg)-are-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical), be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! in/among/by (+dat) them/same (dat) human (nom)
Jr:4:29 Jr_4:29_1 Jr_4:29_2 Jr_4:29_3 Jr_4:29_4 Jr_4:29_5 Jr_4:29_6 Jr_4:29_7 Jr_4:29_8 Jr_4:29_9 Jr_4:29_10 Jr_4:29_11 Jr_4:29_12 Jr_4:29_13 Jr_4:29_14 Jr_4:29_15 Jr_4:29_16 Jr_4:29_17 Jr_4:29_18 Jr_4:29_19 Jr_4:29_20 Jr_4:29_21 Jr_4:29_22 Jr_4:29_23 Jr_4:29_24 Jr_4:29_25 Jr_4:29_26 Jr_4:29_27 Jr_4:29_28 Jr_4:29_29 Jr_4:29_30 Jr_4:29_31
Jr:4:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:30 καὶ σὺ τί ποιήσεις, ἐὰν περιβάλῃ κόκκινον καὶ κοσμήσῃ κόσμῳ χρυσῷ καὶ ἐὰν ἐγχρίσῃ στίβι τοὺς ὀφθαλμούς σου; εἰς μάτην ὁ ὡραισμός σου· ἀπώσαντό σε οἱ ἐρασταί σου, τὴν ψυχήν σου ζητοῦσιν.
Jr:4:30 And what wilt thou do? Though thou clothe thyself with scarlet, and adorn thyself with golden ornaments; though thou adorn thine eyes with stibium, thy beauty will be in vain: thy lovers have rejected thee, they seek thy life. (Jeremiah 4:30 Brenton)
Jr:4:30 A ty, pohańbiona, cóż zamierzasz uczynić? Chociaż przywdziejesz purpurę, chociaż ozdobisz się złotymi klejnotami, a oczy szminką poszerzysz, na próżno się upiększasz. Pogardzają tobą zalotnicy, czyhają na twe życie. (Jr 4:30 BT_4)
Jr:4:30 καὶ σὺ τί ποιήσεις, ἐὰν περιβάλῃ κόκκινον καὶ κοσμήσῃ κόσμῳ χρυσῷ καὶ ἐὰν ἐγχρίσῃ στίβι τοὺς ὀφθαλμούς σου; εἰς μάτην ὡραισμός σου· ἀπώσαντό σε οἱ ἐρασταί σου, τὴν ψυχήν σου ζητοῦσιν.
Jr:4:30 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) κόκκινος -η -ον καί κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) κόσμος, -ου, ὁ χρυσός, -οῦ, ὁ; χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐγ·χρίω (εν+χρι-, εν+χρι·σ-, εν+χρι·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] μάτην ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
Jr:4:30 I też, nawet, mianowicie Ty Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Robienie/robienie; by czynić/rób Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ozdabiać z [rozrzucaj] Szkarłatny I też, nawet, mianowicie By umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Świat (wieczny świat) materialne królestwo Złoty; złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By trzeć się dalej Oko Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Na próżno Ty; twój/twój(sg) By odrzucać Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) By szukać
Jr:4:30 kai\ su\ ti/ poiE/seis, e)a\n periba/lE| ko/kkinon kai\ kosmE/sE| ko/smO| CHrusO=| kai\ e)a\n e)gCHri/sE| sti/bi tou\s o)fTalmou/s sou; ei)s ma/tEn o( O(raismo/s sou· a)pO/santo/ se oi( e)rastai/ sou, tE\n PSuCHE/n sou DZEtou=sin.
Jr:4:30 kai sy ti poiEseis, ean peribalE kokkinon kai kosmEsE kosmO CHrysO kai ean enCHrisE stibi tus ofTalmus su; eis matEn ho hOraismos su· apOsanto se hoi erastai su, tEn PSyCHEn su DZEtusin.
Jr:4:30 C RP_NS RI_ASN VF_FAI2S C VB_AMS2S A1_ASM C VA_AMS2S N2_DSM A1C_DSM C C VA_AMS2S N3_DSN RA_APM N2_APM RP_GS P D RA_NSM N2_NSM RP_GS VA_AMI3P RP_AS RA_NPM N1M_NPM RP_GS RA_ASF N1_ASF RP_GS V2_PAI3P
Jr:4:30 and also, even, namely you who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. doing/making; to do/make if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to adorn with [throw around] scarlet and also, even, namely to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) world (secular world) material realm gold; gold/golden and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to rub on ć the eye you; your/yours(sg) into (+acc) in vain the ć you; your/yours(sg) to reject you; your/yours(sg) the ć you; your/yours(sg) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) to seek
Jr:4:30 and you(sg) (nom) who/what/why (nom|acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE if-ever you(sg)-will-be-ADORN-ed-WITH, he/she/it-should-ADORN-WITH, you(sg)-should-be-ADORN-ed-WITH scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-SET IN ORDER-ed, he/she/it-should-SET IN ORDER, you(sg)-should-be-SET IN ORDER-ed world (dat) gold (dat); gold/golden ([Adj] dat) and if-ever you(sg)-will-be-RUB-ed-ON, he/she/it-should-RUB-ON, you(sg)-should-be-RUB-ed-ON   the (acc) eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) in vain the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-REJECT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-are-SEEK-ing, while SEEK-ing (dat)
Jr:4:30 Jr_4:30_1 Jr_4:30_2 Jr_4:30_3 Jr_4:30_4 Jr_4:30_5 Jr_4:30_6 Jr_4:30_7 Jr_4:30_8 Jr_4:30_9 Jr_4:30_10 Jr_4:30_11 Jr_4:30_12 Jr_4:30_13 Jr_4:30_14 Jr_4:30_15 Jr_4:30_16 Jr_4:30_17 Jr_4:30_18 Jr_4:30_19 Jr_4:30_20 Jr_4:30_21 Jr_4:30_22 Jr_4:30_23 Jr_4:30_24 Jr_4:30_25 Jr_4:30_26 Jr_4:30_27 Jr_4:30_28 Jr_4:30_29 Jr_4:30_30 Jr_4:30_31 Jr_4:30_32
Jr:4:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:4:31 ὅτι φωνὴν ὡς ὠδινούσης ἤκουσα, τοῦ στεναγμοῦ σου ὡς πρωτοτοκούσης, φωνὴ θυγατρὸς Σιων· ἐκλυθήσεται καὶ παρήσει τὰς χεῖρας αὐτῆς Οἴμμοι ἐγώ, ὅτι ἐκλείπει ἡ ψυχή μου ἐπὶ τοῖς ἀνῃρημένοις.
Jr:4:31 For I have heard thy groaning as the voice of a woman in travail, as of her that brings forth her first child; the voice of the daughter of Zion shall fail through weakness, and she shall lose the strength of her hands, saying, Woe is me! for my soul faints because of the slain. (Jeremiah 4:31 Brenton)
Jr:4:31 Tak, słyszę głos niby rodzącej w bólach, trwożny jęk niby niewiasty rodzącej po raz pierwszy. To głos Córy Syjonu, która wzdycha i wyciąga dłonie: «Ach, biada mi, bo wycieńczona popadam w moc morderców». (Jr 4:31 BT_4)
Jr:4:31 ὅτι φωνὴν ὡς ὠδινούσης ἤκουσα, τοῦ στεναγμοῦ σου ὡς πρωτοτοκούσης, φωνὴ θυγατρὸς Σιων· ἐκλυθήσεται καὶ παρήσει τὰς χεῖρας αὐτῆς Οἴμμοι ἐγώ, ὅτι ἐκλείπει ψυχή μου ἐπὶ τοῖς ἀνῃρημένοις.
Jr:4:31 ὅτι φωνή, -ῆς, ἡ ὡς ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό στεναγμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς   φωνή, -ῆς, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) καί παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
Jr:4:31 Ponieważ/tamto Dźwięku/głos płacze Jak/jak By cierpieć bóle porodowy By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Dźwięku/głos płacze Córka Syjon By zaniechać (bądź słaby) I też, nawet, mianowicie By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Ręka On/ona/to/to samo Ja Ponieważ/tamto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zabijać (zabijaj)
Jr:4:31 o(/ti fOnE\n O(s O)dinou/sEs E)/kousa, tou= stenagmou= sou O(s prOtotokou/sEs, fOnE\ Tugatro\s *siOn· e)kluTE/setai kai\ parE/sei ta\s CHei=ras au)tE=s *oi)/mmoi e)gO/, o(/ti e)klei/pei E( PSuCHE/ mou e)pi\ toi=s a)nE|rEme/nois.
Jr:4:31 hoti fOnEn hOs OdinusEs Ekusa, tu stenagmu su hOs prOtotokusEs, fOnE Tygatros siOn· eklyTEsetai kai parEsei tas CHeiras autEs oimmoi egO, hoti ekleipei hE PSyCHE mu epi tois anErEmenois.
Jr:4:31 C N1_ASF C V1_PAPGSF VAI_AAI1S RA_GSM N2_GSM RP_GS C V2_PAPGSF N1_NSF N3_GSF N_GSF VC_FPI3S C VF_FAI3S RA_APF N3_APF RD_GSF I RP_NS C V1_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RA_DPM VM_XMPDPM
Jr:4:31 because/that sound/voice cries as/like to travail to have come I have come. I have arrived.; to hear the groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. you; your/yours(sg) as/like ć sound/voice cries daughter Zion to give up (be faint) and also, even, namely to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened the hand he/she/it/same ć I because/that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to kill (slay)
Jr:4:31 because/that sound/voice (acc) as/like while TRAVAIL-ing (gen) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (gen) groan (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like   sound/voice (nom|voc) daughter (gen) Zion (indecl) he/she/it-will-be-GIVE-ed-UP and he/she/it-will-HANG DOWN, you(sg)-will-be-HANG DOWN-ed (classical) the (acc) hands (acc) her/it/same (gen)   I (nom) because/that he/she/it-is-FAIL-ing, you(sg)-are-being-FAIL-ed (classical) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) having-been-KILL-ed (dat)
Jr:4:31 Jr_4:31_1 Jr_4:31_2 Jr_4:31_3 Jr_4:31_4 Jr_4:31_5 Jr_4:31_6 Jr_4:31_7 Jr_4:31_8 Jr_4:31_9 Jr_4:31_10 Jr_4:31_11 Jr_4:31_12 Jr_4:31_13 Jr_4:31_14 Jr_4:31_15 Jr_4:31_16 Jr_4:31_17 Jr_4:31_18 Jr_4:31_19 Jr_4:31_20 Jr_4:31_21 Jr_4:31_22 Jr_4:31_23 Jr_4:31_24 Jr_4:31_25 Jr_4:31_26 Jr_4:31_27 Jr_4:31_28 Jr_4:31_29
Jr:4:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x