Jr:3:1 Ἐὰν ἐξαποστείλῃ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀπέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ, μὴ ἀνακάμπτουσα ἀνακάμψει πρὸς αὐτὸν ἔτι; οὐ μιαινομένη μιανθήσεται ἡ γυνὴ ἐκείνη; καὶ σὺ ἐξεπόρνευσας ἐν ποιμέσιν πολλοῖς· καὶ ἀνέκαμπτες πρός με; λέγει κύριος.
Jr:3:1 If a man put away his wife, and she depart from him, and become another man's, shall she return to him any more at all? shall not that woman be utterly defiled? ye thou hast gone a-whoring with many shepherds, and hast returned to me, saith the Lord. (Jeremiah 3:1 Brenton)
Jr:3:1 Jeżeli mąż porzuci swą żonę, a ona odejdzie od niego i poślubi innego męża, czy może on jeszcze do niej wrócić? Czy ta ziemia nie została całkowicie zbezczeszczona? A ty, coś z wielu przyjaciółmi cudzołożyła, masz wrócić do Mnie? - wyrocznia Pana. (Jr 3:1 BT_4)
Jr:3:1 Ἐὰν ἐξαποστείλῃ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀπέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ, μὴ ἀνακάμπτουσα ἀνακάμψει πρὸς αὐτὸν ἔτι; οὐ μιαινομένη μιανθήσεται γυνὴ ἐκείνη; καὶ σὺ ἐξεπόρνευσας ἐν ποιμέσιν πολλοῖς· καὶ ἀνέκαμπτες πρός με; λέγει κύριος.
Jr:3:1 ἐάν (εἰ ἄν) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) μή ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -) ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκεῖνος -η -ο καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ἐν ποιμήν, -ένος, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:3:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Inny Nie By wracać By wracać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać By zanieczyszczać Kobiety/żona Tamto I też, nawet, mianowicie Ty By prostytuować się poza W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pastuch Dużo I też, nawet, mianowicie By wracać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:3:1 *)ea\n e)Xapostei/lE| a)nE\r tE\n gunai=ka au)tou=, kai\ a)pe/lTE| a)p’ au)tou= kai\ ge/nEtai a)ndri\ e(te/rO|, mE\ a)naka/mptousa a)naka/mPSei pro\s au)to\n e)/ti; ou) miainome/nE mianTE/setai E( gunE\ e)kei/nE; kai\ su\ e)Xepo/rneusas e)n poime/sin polloi=s· kai\ a)ne/kamptes pro/s me; le/gei ku/rios.
Jr:3:1 ean eXaposteilE anEr tEn gynaika autu, kai apelTE ap’ autu kai genEtai andri heterO, mE anakamptusa anakamPSei pros auton eti; u miainomenE mianTEsetai hE gynE ekeinE; kai sy eXeporneusas en poimesin pollois· kai anekamptes pros me; legei kyrios.
Jr:3:1 C VA_AAS3S N3_NSM RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C VB_AAS3S P RD_GSM C VB_AMS3S N3_DSM A1A_DSM D V1_PAPNSF VF_FAI3S P RD_ASM D D V1_PMPNSF VC_FPI3S RA_NSF N3K_NSF RD_NSF C RP_NS VAI_AAI2S P N3_DPM A1_DPM C V1I_IAI2S P RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Jr:3:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". other not to return to return toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same yet/still οὐχ before rough breathing to pollute to pollute the woman/wife that and also, even, namely you to prostitute oneself out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shepherd much and also, even, namely to return toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:3:1 if-ever he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed man, husband (nom) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-should-DEPART away from (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-should-be-BECOME-ed man, husband (dat) other (dat) not while RETURN-ing (nom|voc) he/she/it-will-RETURN, you(sg)-will-be-RETURN-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) yet/still not while being-POLLUTE-ed (nom|voc) he/she/it-will-be-POLLUTE-ed the (nom) woman/wife (nom) that (nom) and you(sg) (nom) you(sg)-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT in/among/by (+dat) shepherds (dat) many (dat) and you(sg)-were-RETURN-ing toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:3:1 Jr_3:1_1 Jr_3:1_2 Jr_3:1_3 Jr_3:1_4 Jr_3:1_5 Jr_3:1_6 Jr_3:1_7 Jr_3:1_8 Jr_3:1_9 Jr_3:1_10 Jr_3:1_11 Jr_3:1_12 Jr_3:1_13 Jr_3:1_14 Jr_3:1_15 Jr_3:1_16 Jr_3:1_17 Jr_3:1_18 Jr_3:1_19 Jr_3:1_20 Jr_3:1_21 Jr_3:1_22 Jr_3:1_23 Jr_3:1_24 Jr_3:1_25 Jr_3:1_26 Jr_3:1_27 Jr_3:1_28 Jr_3:1_29 Jr_3:1_30 Jr_3:1_31 Jr_3:1_32 Jr_3:1_33 Jr_3:1_34 Jr_3:1_35 Jr_3:1_36 Jr_3:1_37 Jr_3:1_38
Jr:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:2 ἆρον εἰς εὐθεῖαν τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδέ· ποῦ οὐχὶ ἐξεφύρθης; ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς ἐκάθισας αὐτοῖς ὡσεὶ κορώνη ἐρημουμένη καὶ ἐμίανας τὴν γῆν ἐν ταῖς πορνείαις σου καὶ ἐν ταῖς κακίαις σου.
Jr:3:2 Lift up thine eyes to look straight forward, and see where thou hast not been utterly defiled. Thou hast sat for them by the wayside as a deserted crow, and hast defiled the land with thy fornications and thy wickedness. (Jeremiah 3:2 Brenton)
Jr:3:2 Podnieś oczy na pagórki i patrz: gdzie jest miejsce, na którym nie dopuszczałaś się nierządu? Na drogach siadywałaś, czekając na nich, jak Arab na pustyni, i zbezcześciłaś ziemię swym nierządem i swą przewrotnością. (Jr 3:2 BT_4)
Jr:3:2 ἆρον εἰς εὐθεῖαν τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδέ· ποῦ οὐχὶ ἐξεφύρθης; ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς ἐκάθισας αὐτοῖς ὡσεὶ κορώνη ἐρημουμένη καὶ ἐμίανας τὴν γῆν ἐν ταῖς πορνείαις σου καὶ ἐν ταῖς κακίαις σου.
Jr:3:2 αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) εἰς[1] εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ποῦ[1] οὐχί   ἐπί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό πορνεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:3:2 By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Do (+przyspieszenie) Prosto Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Gdzie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się By leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Źle źle, złośliwość Ty; twój/twój(sg)
Jr:3:2 a)=ron ei)s eu)Tei=an tou\s o)fTalmou/s sou kai\ i)de/· pou= ou)CHi\ e)Xefu/rTEs; e)pi\ tai=s o(doi=s e)ka/Tisas au)toi=s O(sei\ korO/nE e)rEmoume/nE kai\ e)mi/anas tE\n gE=n e)n tai=s pornei/ais sou kai\ e)n tai=s kaki/ais sou.
Jr:3:2 aron eis euTeian tus ofTalmus su kai ide· pu uCHi eXefyrTEs; epi tais hodois ekaTisas autois hOsei korOnE erEmumenE kai emianas tEn gEn en tais porneiais su kai en tais kakiais su.
Jr:3:2 VA_AAD2S P A3U_ASF RA_APM N2_APM RP_GS C VB_AAD2S D D VCI_API2S P RA_DPF N2_DPF VAI_AAI2S RD_DPM D N1_NSF V4_PPPNSF C VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF P RA_DPF N1A_DPF RP_GS C P RA_DPF N1A_DPF RP_GS
Jr:3:2 to lift/pick up take up, tote, raise into (+acc) straight the eye you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), where not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the way/road to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push ć to lay waste and also, even, namely to pollute the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the promiscuity fornication, idolatry you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the evil evil, malice you; your/yours(sg)
Jr:3:2 do-LIFT/PICK-you(sg)-UP! into (+acc) straight ([Adj] acc) the (acc) eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-SEE-you(sg)! where not   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) ways/roads (dat) you(sg)-SIT DOWN-ed them/same (dat) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   while being-LAY-ed-WASTE (nom|voc) and you(sg)-POLLUTE-ed the (acc) earth/land (acc) in/among/by (+dat) the (dat) promiscuities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) wickedness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:3:2 Jr_3:2_1 Jr_3:2_2 Jr_3:2_3 Jr_3:2_4 Jr_3:2_5 Jr_3:2_6 Jr_3:2_7 Jr_3:2_8 Jr_3:2_9 Jr_3:2_10 Jr_3:2_11 Jr_3:2_12 Jr_3:2_13 Jr_3:2_14 Jr_3:2_15 Jr_3:2_16 Jr_3:2_17 Jr_3:2_18 Jr_3:2_19 Jr_3:2_20 Jr_3:2_21 Jr_3:2_22 Jr_3:2_23 Jr_3:2_24 Jr_3:2_25 Jr_3:2_26 Jr_3:2_27 Jr_3:2_28 Jr_3:2_29 Jr_3:2_30 Jr_3:2_31 Jr_3:2_32
Jr:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:3 καὶ ἔσχες ποιμένας πολλοὺς εἰς πρόσκομμα σεαυτῇ· ὄψις πόρνης ἐγένετό σοι, ἀπηναισχύντησας πρὸς πάντας.
Jr:3:3 And thou didst retain many shepherds for a stumbling-block to thyself: thou hadst a whore's face, thou didst become shameless toward all. (Jeremiah 3:3 Brenton)
Jr:3:3 Ustały zimowe ulewy i deszcze wiosenne nie spadły; mimo to miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej - nie chciałaś się zawstydzić. (Jr 3:3 BT_4)
Jr:3:3 καὶ ἔσχες ποιμένας πολλοὺς εἰς πρόσκομμα σεαυτῇ· ὄψις πόρνης ἐγένετό σοι, ἀπηναισχύντησας πρὸς πάντας.
Jr:3:3 καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ποιμήν, -ένος, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰς[1] πρόσ·κομμα[τ], -ατος, τό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὄψις, -εως, ἡ πόρνη, -ης, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπ·αν·αισχυντέω [LXX] (-, -, απ+αναισχυντη·σ-, -, -, -) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Jr:3:3 I też, nawet, mianowicie By mieć Pastuch Dużo Do (+przyspieszenie) Potykanie się Siebie Widok Prostytuuj By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zachowywać się z bezczelnością Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Jr:3:3 kai\ e)/sCHes poime/nas pollou\s ei)s pro/skomma seautE=|· o)/PSis po/rnEs e)ge/neto/ soi, a)pEnaisCHu/ntEsas pro\s pa/ntas.
Jr:3:3 kai esCHes poimenas pollus eis proskomma seautE· oPSis pornEs egeneto soi, apEnaisCHyntEsas pros pantas.
Jr:3:3 C VBI_AAI2S N3_APM A1_APM P N3M_ASN RD_DSF N3I_NSF N1_GSF VBI_AMI3S RP_DS VAI_AAI3S P A3_APM
Jr:3:3 and also, even, namely to have shepherd much into (+acc) stumbling yourself sight prostitute to become become, happen you; your/yours(sg); to rub worn, rub to behave with effrontery toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of
Jr:3:3 and you(sg)-HAVE-ed shepherds (acc) many (acc) into (+acc) stumbling (nom|acc|voc) yourself (dat) sight (nom) prostitute (gen) he/she/it-was-BECOME-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-BEHAVE-ed-WITH-EFFRONTERY toward (+acc,+gen,+dat) all (acc)
Jr:3:3 Jr_3:3_1 Jr_3:3_2 Jr_3:3_3 Jr_3:3_4 Jr_3:3_5 Jr_3:3_6 Jr_3:3_7 Jr_3:3_8 Jr_3:3_9 Jr_3:3_10 Jr_3:3_11 Jr_3:3_12 Jr_3:3_13 Jr_3:3_14
Jr:3:3 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:4 οὐχ ὡς οἶκόν με ἐκάλεσας καὶ πατέρα καὶ ἀρχηγὸν τῆς παρθενίας σου;
Jr:3:4 Hast thou not called me as it were a home, and the father and guide of thy virgin-time? (Jeremiah 3:4 Brenton)
Jr:3:4 Czy nawet wtedy nie wołałaś do Mnie: "Mój Ojcze! Tyś przyjacielem mojej młodości! (Jr 3:4 BT_4)
Jr:3:4 οὐχ ὡς οἶκόν με ἐκάλεσας καὶ πατέρα καὶ ἀρχηγὸν τῆς παρθενίας σου;
Jr:3:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παρθενία, -ας, ἡ; παρθένιος -ία -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:3:4 ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Dom Ja By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Ojciec I też, nawet, mianowicie trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) Dziewictwo; dziewiczy Ty; twój/twój(sg)
Jr:3:4 ou)CH O(s oi)=ko/n me e)ka/lesas kai\ pate/ra kai\ a)rCHEgo\n tE=s parTeni/as sou;
Jr:3:4 uCH hOs oikon me ekalesas kai patera kai arCHEgon tEs parTenias su;
Jr:3:4 D C N2_ASM RP_AS VAI_AAI2S C N3_ASM C N2_ASM RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Jr:3:4 οὐχ before rough breathing as/like house I to call call and also, even, namely father and also, even, namely trailblazer (author, first to go, leader, founder) the virginity; virgin you; your/yours(sg)
Jr:3:4 not as/like house (acc) me (acc) you(sg)-CALL-ed and father (acc) and trailblazer (acc) the (gen) virginity (gen); virgin ([Adj] acc, gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:3:4 Jr_3:4_1 Jr_3:4_2 Jr_3:4_3 Jr_3:4_4 Jr_3:4_5 Jr_3:4_6 Jr_3:4_7 Jr_3:4_8 Jr_3:4_9 Jr_3:4_10 Jr_3:4_11 Jr_3:4_12
Jr:3:4 x x x x x x x x x x x x
Jr:3:5 μὴ διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα ἢ διαφυλαχθήσεται εἰς νεῖκος; ἰδοὺ ἐλάλησας καὶ ἐποίησας τὰ πονηρὰ ταῦτα καὶ ἠδυνάσθης.
Jr:3:5 Will God's anger continue for ever, or be preserved to the end? Behold, thou hast spoken and done these bad things, and hadst power to do them. (Jeremiah 3:5 Brenton)
Jr:3:5 Czy będziesz się gniewał na wieki albo na zawsze żywił urazę?" Tak mówiłaś, a popełniałaś przewrotności i udawało się tobie». (Jr 3:5 BT_4)
Jr:3:5 μὴ διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα διαφυλαχθήσεται εἰς νεῖκος; ἰδοὺ ἐλάλησας καὶ ἐποίησας τὰ πονηρὰ ταῦτα καὶ ἠδυνάσθης.
Jr:3:5 μή δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἤ[1] δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) εἰς[1]   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο καί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
Jr:3:5 Nie By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Albo By chronić ochraniacz, by konserwować Do (+przyspieszenie) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mówić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do zdolnego
Jr:3:5 mE\ diamenei= ei)s to\n ai)O=na E)\ diafulaCHTE/setai ei)s nei=kos; i)dou\ e)la/lEsas kai\ e)poi/Esas ta\ ponEra\ tau=ta kai\ E)duna/sTEs.
Jr:3:5 mE diamenei eis ton aiOna E diafylaCHTEsetai eis neikos; idu elalEsas kai epoiEsas ta ponEra tauta kai EdynasTEs.
Jr:3:5 D VF2_FAI3S P RA_ASM N3W_ASM C VQ_FPI3S P N3E_ASN I VAI_AAI2S C VAI_AAI2S RA_APN A1A_APN RD_APN C VSI_API2S
Jr:3:5 not to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever or to guard preserver, to conserve into (+acc) ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to speak and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to able
Jr:3:5 not he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical) into (+acc) the (acc) eon (acc) or he/she/it-will-be-GUARD-ed into (+acc)   be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-SPEAK-ed and you(sg)-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) these (nom|acc) and you(sg)-were-ABLE-ed
Jr:3:5 Jr_3:5_1 Jr_3:5_2 Jr_3:5_3 Jr_3:5_4 Jr_3:5_5 Jr_3:5_6 Jr_3:5_7 Jr_3:5_8 Jr_3:5_9 Jr_3:5_10 Jr_3:5_11 Jr_3:5_12 Jr_3:5_13 Jr_3:5_14 Jr_3:5_15 Jr_3:5_16 Jr_3:5_17 Jr_3:5_18
Jr:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:6 καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωσια τοῦ βασιλέως Εἶδες ἃ ἐποίησέν μοι ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ· ἐπορεύθησαν ἐπὶ πᾶν ὄρος ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους καὶ ἐπόρνευσαν ἐκεῖ.
Jr:3:6 And the Lord said to me in the days of Josias the king, Hast thou seen what things the house of Israel has done to me? they have gone on every high mountain, and under every shady tree, and have committed fornication there. (Jeremiah 3:6 Brenton)
Jr:3:6 Rzekł do mnie Pan za dni króla Jozjasza: «Czy widziałeś, co zrobił Izrael-Odstępca? Chodził na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiał tam nierząd. (Jr 3:6 BT_4)
Jr:3:6 Καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωσια τοῦ βασιλέως Εἶδες ἐποίησέν μοι κατοικία τοῦ Ισραηλ· ἐπορεύθησαν ἐπὶ πᾶν ὄρος ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους καὶ ἐπόρνευσαν ἐκεῖ.
Jr:3:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἰωσίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑψηλός -ή -όν καί ὑπο·κάτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό   καί πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) ἐκεῖ
Jr:3:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jozjasz Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/, który/, który By czynić/rób Ja Mieszkanie Izrael By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź Podniesiony I też, nawet, mianowicie Poniżej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By cudzołożyć prostytutkę Tam
Jr:3:6 *kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me e)n tai=s E(me/rais *iOsia tou= basile/Os *ei)=des a(/ e)poi/Ese/n moi E( katoiki/a tou= *israEl· e)poreu/TEsan e)pi\ pa=n o)/ros u(PSElo\n kai\ u(poka/tO panto\s Xu/lou a)lsO/dous kai\ e)po/rneusan e)kei=.
Jr:3:6 kai eipen kyrios pros me en tais hEmerais iOsia tu basileOs eides ha epoiEsen moi hE katoikia tu israEl· eporeuTEsan epi pan oros hyPSElon kai hypokatO pantos Xylu alsOdus kai eporneusan ekei.
Jr:3:6 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS P RA_DPF N1A_DPF N_GSM RA_GSM N3V_GSM VBI_AAI2S RR_APN VAI_AAI3S RP_DS RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N_GSM VCI_API3P P A3_ASN N3E_ASN A1_ASN C D A3_GSN N2N_GSN A3H_GSN C VAI_AAI3P D
Jr:3:6 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day Josiah the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/whom/which to do/make I the dwelling the Israel to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of mount elevated and also, even, namely below every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely to fornicate prostitute there
Jr:3:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) Josiah (voc) the (gen) king (gen) you(sg)-SEE-ed who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed me (dat) the (nom) dwelling (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) they-were-GO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) mount (nom|acc|voc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and below every (gen) tree/wooden thing (gen)   and they-FORNICATE-ed there
Jr:3:6 Jr_3:6_1 Jr_3:6_2 Jr_3:6_3 Jr_3:6_4 Jr_3:6_5 Jr_3:6_6 Jr_3:6_7 Jr_3:6_8 Jr_3:6_9 Jr_3:6_10 Jr_3:6_11 Jr_3:6_12 Jr_3:6_13 Jr_3:6_14 Jr_3:6_15 Jr_3:6_16 Jr_3:6_17 Jr_3:6_18 Jr_3:6_19 Jr_3:6_20 Jr_3:6_21 Jr_3:6_22 Jr_3:6_23 Jr_3:6_24 Jr_3:6_25 Jr_3:6_26 Jr_3:6_27 Jr_3:6_28 Jr_3:6_29 Jr_3:6_30 Jr_3:6_31 Jr_3:6_32
Jr:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:7 καὶ εἶπα μετὰ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν ταῦτα πάντα Πρός με ἀνάστρεψον, καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν· καὶ εἶδεν τὴν ἀσυνθεσίαν αὐτῆς ἡ ἀσύνθετος Ιουδα.
Jr:3:7 And I said after she had committed all these acts of fornication, Turn again to me. Yet she returned not. And faithless Juda saw her faithlessness. (Jeremiah 3:7 Brenton)
Jr:3:7 Pomyślałem: Po tym wszystkim, co uczynił, powróci on do Mnie; ale nie powrócił. I zobaczyła to niegodziwa siostra jego, Juda. (Jr 3:7 BT_4)
Jr:3:7 καὶ εἶπα μετὰ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν ταῦτα πάντα Πρός με ἀνάστρεψον, καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν· καὶ εἶδεν τὴν ἀσυνθεσίαν αὐτῆς ἀσύνθετος Ιουδα.
Jr:3:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μετά ὁ ἡ τό πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀ·σύν·θετος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:3:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By cudzołożyć prostytutkę On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo ??? Judasz/Juda
Jr:3:7 kai\ ei)=pa meta\ to\ porneu=sai au)tE\n tau=ta pa/nta *pro/s me a)na/strePSon, kai\ ou)k a)ne/strePSen· kai\ ei)=den tE\n a)sunTesi/an au)tE=s E( a)su/nTetos *iouda.
Jr:3:7 kai eipa meta to porneusai autEn tauta panta pros me anastrePSon, kai uk anestrePSen· kai eiden tEn asynTesian autEs hE asynTetos iuda.
Jr:3:7 C VAI_AAI1S P RA_ASN VA_AAN RD_ASF RD_APN A3_APN P RP_AS VA_AAD2S C D VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSF RA_NSF A1B_NSF N_NSF
Jr:3:7 and also, even, namely to say/tell after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to fornicate prostitute he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of toward (+acc,+gen,+dat) I to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, and also, even, namely οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć he/she/it/same the ??? Judas/Judah
Jr:3:7 and I-SAY/TELL-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FORNICATE, be-you(sg)-FORNICATE-ed!, he/she/it-happens-to-FORNICATE (opt) her/it/same (acc) these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-UPSET-you(sg)!, going-to-UPSET (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and not he/she/it-UPSET-ed and he/she/it-SEE-ed the (acc)   her/it/same (gen) the (nom) ??? ([Adj] nom) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:3:7 Jr_3:7_1 Jr_3:7_2 Jr_3:7_3 Jr_3:7_4 Jr_3:7_5 Jr_3:7_6 Jr_3:7_7 Jr_3:7_8 Jr_3:7_9 Jr_3:7_10 Jr_3:7_11 Jr_3:7_12 Jr_3:7_13 Jr_3:7_14 Jr_3:7_15 Jr_3:7_16 Jr_3:7_17 Jr_3:7_18 Jr_3:7_19 Jr_3:7_20 Jr_3:7_21 Jr_3:7_22
Jr:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:8 καὶ εἶδον διότι περὶ πάντων ὧν κατελήμφθη ἐν οἷς ἐμοιχᾶτο ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ, καὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν καὶ ἔδωκα αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς· καὶ οὐκ ἐφοβήθη ἡ ἀσύνθετος Ιουδα καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπόρνευσεν καὶ αὐτή.
Jr:3:8 And I saw that (for all the sins of which she was convicted, wherein the house of Israel committed adultery, and I put her away, and gave into her hands a bill of divorcement,) yet faithless Juda feared not, but went and herself also committed fornication. (Jeremiah 3:8 Brenton)
Jr:3:8 Zobaczyła, że za wszystkie czyny nierządne, jakie popełnił Izrael-Odstępca, odrzuciłem go, dając mu list rozwodowy. Lecz nie zatrwożyła się niegodziwa siostra jego; poszła także i ona cudzołożyć. (Jr 3:8 BT_4)
Jr:3:8 καὶ εἶδον διότι περὶ πάντων ὧν κατελήμφθη ἐν οἷς ἐμοιχᾶτο κατοικία τοῦ Ισραηλ, καὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν καὶ ἔδωκα αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς· καὶ οὐκ ἐφοβήθη ἀσύνθετος Ιουδα καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπόρνευσεν καὶ αὐτή.
Jr:3:8 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δι·ότι περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ἐν ὅς ἥ ὅ μοιχάω (μοιχ(α)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ἀπο·στάσιον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σύν·θετος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:3:8 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Z powodu tego: Tamto Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By dopuścić się zdrady małżeńskiej Mieszkanie Izrael I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Książka Zauważaj rozwodu Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By bać się ??? Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By cudzołożyć prostytutkę I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Jr:3:8 kai\ ei)=don dio/ti peri\ pa/ntOn O(=n katelE/mfTE e)n oi(=s e)moiCHa=to E( katoiki/a tou= *israEl, kai\ e)Xape/steila au)tE\n kai\ e)/dOka au)tE=| bibli/on a)postasi/ou ei)s ta\s CHei=ras au)tE=s· kai\ ou)k e)fobE/TE E( a)su/nTetos *iouda kai\ e)poreu/TE kai\ e)po/rneusen kai\ au)tE/.
Jr:3:8 kai eidon dioti peri pantOn hOn katelEmfTE en hois emoiCHato hE katoikia tu israEl, kai eXapesteila autEn kai edOka autE biblion apostasiu eis tas CHeiras autEs· kai uk efobETE hE asynTetos iuda kai eporeuTE kai eporneusen kai autE.
Jr:3:8 C VBI_AAI1S C P A3_GPM RR_GPM VVI_API3S P RR_DPM VAI_AMI3S RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N_GSM C VAI_AAI1S RD_ASF C VAI_AAI1S RD_DSF N2N_ASN N2N_GSN P RA_APF N3_APF RD_GSF C D VCI_API3S RA_NSF A1B_NSF N_NSF C VCI_API3S C VAI_AAI3S D RD_NSF
Jr:3:8 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because of this: that about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of who/whom/which to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to commit adultery the dwelling the Israel and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same book notice of divorce into (+acc) the hand he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fear the ??? Judas/Judah and also, even, namely to go and also, even, namely to fornicate prostitute and also, even, namely he/she/it/same
Jr:3:8 and I-SEE-ed, they-SEE-ed because of this: that about (+acc,+gen) all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-COMPREHEND-ed in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-being-COMMIT-ed-ADULTERY the (nom) dwelling (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) and I-???-ed her/it/same (acc) and I-GIVE-ed her/it/same (dat) book (nom|acc|voc) notice of divorce (gen) into (+acc) the (acc) hands (acc) her/it/same (gen) and not he/she/it-was-FEAR-ed the (nom) ??? ([Adj] nom) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-was-GO-ed and he/she/it-FORNICATE-ed and she/it/same (nom)
Jr:3:8 Jr_3:8_1 Jr_3:8_2 Jr_3:8_3 Jr_3:8_4 Jr_3:8_5 Jr_3:8_6 Jr_3:8_7 Jr_3:8_8 Jr_3:8_9 Jr_3:8_10 Jr_3:8_11 Jr_3:8_12 Jr_3:8_13 Jr_3:8_14 Jr_3:8_15 Jr_3:8_16 Jr_3:8_17 Jr_3:8_18 Jr_3:8_19 Jr_3:8_20 Jr_3:8_21 Jr_3:8_22 Jr_3:8_23 Jr_3:8_24 Jr_3:8_25 Jr_3:8_26 Jr_3:8_27 Jr_3:8_28 Jr_3:8_29 Jr_3:8_30 Jr_3:8_31 Jr_3:8_32 Jr_3:8_33 Jr_3:8_34 Jr_3:8_35 Jr_3:8_36 Jr_3:8_37 Jr_3:8_38
Jr:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:9 καὶ ἐγένετο εἰς οὐθὲν ἡ πορνεία αὐτῆς, καὶ ἐμοίχευσεν τὸ ξύλον καὶ τὸν λίθον.
Jr:3:9 And her fornication was nothing accounted of; and she committed adultery with wood and stone. (Jeremiah 3:9 Brenton)
Jr:3:9 Przez lekkomyślność swoją stała się cudzołożnicą i zbezcześciła ziemię, dopuszczając się nierządu z kamieniem i drzewem. (Jr 3:9 BT_4)
Jr:3:9 καὶ ἐγένετο εἰς οὐθὲν πορνεία αὐτῆς, καὶ ἐμοίχευσεν τὸ ξύλον καὶ τὸν λίθον.
Jr:3:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό πορνεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μοιχεύω (μοιχευ-, μοιχευ·σ-, μοιχευ·σ-, -, -, μοιχευ·θ-) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ
Jr:3:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Nie jeden (nic, nikt) Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dopuścić się zdrady małżeńskiej Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Kamień
Jr:3:9 kai\ e)ge/neto ei)s ou)Te\n E( pornei/a au)tE=s, kai\ e)moi/CHeusen to\ Xu/lon kai\ to\n li/Ton.
Jr:3:9 kai egeneto eis uTen hE porneia autEs, kai emoiCHeusen to Xylon kai ton liTon.
Jr:3:9 C VBI_AMI3S P A3_ASN RA_NSF N1A_NSF RD_GSF C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN C RA_ASM N2_ASM
Jr:3:9 and also, even, namely to become become, happen into (+acc) not one (nothing, no one) the promiscuity fornication, idolatry he/she/it/same and also, even, namely to commit adultery the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely the stone
Jr:3:9 and he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) not one (nom|acc) the (nom) promiscuity (nom|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-COMMIT-ed-ADULTERY the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) and the (acc) stone (acc)
Jr:3:9 Jr_3:9_1 Jr_3:9_2 Jr_3:9_3 Jr_3:9_4 Jr_3:9_5 Jr_3:9_6 Jr_3:9_7 Jr_3:9_8 Jr_3:9_9 Jr_3:9_10 Jr_3:9_11 Jr_3:9_12 Jr_3:9_13 Jr_3:9_14
Jr:3:9 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:10 καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἐπεστράφη πρός με ἡ ἀσύνθετος Ιουδα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῆς, ἀλλ’ ἐπὶ ψεύδει.
Jr:3:10 And for all these things faithless Juda turned not to me with all her heart, but falsely. (Jeremiah 3:10 Brenton)
Jr:3:10 Także z tego wszystkiego nie nawróciła się do Mnie niegodziwa siostra jego, Juda, całym sercem, lecz pozornie - wyrocznia Pana». (Jr 3:10 BT_4)
Jr:3:10 καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἐπεστράφη πρός με ἀσύνθετος Ιουδα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῆς, ἀλλ’ ἐπὶ ψεύδει.
Jr:3:10 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·σύν·θετος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά ἐπί ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-)
Jr:3:10 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja ??? Judasz/Juda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Ale Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}; by leżeć {by kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy
Jr:3:10 kai\ e)n pa=sin tou/tois ou)k e)pestra/fE pro/s me E( a)su/nTetos *iouda e)X o(/lEs tE=s kardi/as au)tE=s, a)ll’ e)pi\ PSeu/dei.
Jr:3:10 kai en pasin tutois uk epestrafE pros me hE asynTetos iuda eX holEs tEs kardias autEs, all’ epi PSeudei.
Jr:3:10 C P A3_DPM RD_DPM D VDI_API3S P RP_AS RA_NSF A1B_NSF N_NSF P A1_GSF RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C P N3E_DSN
Jr:3:10 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I the ??? Judas/Judah out of (+gen) ἐξ before vowels whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same but upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying; to lie deceptive, dishonest; false, untrue
Jr:3:10 and in/among/by (+dat) all (dat) these (dat) not he/she/it-was-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) ??? ([Adj] nom) Judas/Judah (gen, voc) out of (+gen) whole (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) her/it/same (gen) but upon/over (+acc,+gen,+dat) lie (dat); liar ([Adj] dat); you(sg)-are-being-LIE-ed (classical)
Jr:3:10 Jr_3:10_1 Jr_3:10_2 Jr_3:10_3 Jr_3:10_4 Jr_3:10_5 Jr_3:10_6 Jr_3:10_7 Jr_3:10_8 Jr_3:10_9 Jr_3:10_10 Jr_3:10_11 Jr_3:10_12 Jr_3:10_13 Jr_3:10_14 Jr_3:10_15 Jr_3:10_16 Jr_3:10_17 Jr_3:10_18 Jr_3:10_19
Jr:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:11 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἐδικαίωσεν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Ισραηλ ἀπὸ τῆς ἀσυνθέτου Ιουδα.
Jr:3:11 And the Lord said to me, Israel has justified himself more than faithless Juda. (Jeremiah 3:11 Brenton)
Jr:3:11 Wtedy Pan powiedział do mnie: «Izrael-Odstępca okazał się sprawiedliwszy niż niegodziwy Juda. (Jr 3:11 BT_4)
Jr:3:11 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἐδικαίωσεν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Ισραηλ ἀπὸ τῆς ἀσυνθέτου Ιουδα.
Jr:3:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·σύν·θετος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:3:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Judasz/Juda
Jr:3:11 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *)edikai/Osen tE\n PSuCHE\n au)tou= *israEl a)po\ tE=s a)sunTe/tou *iouda.
Jr:3:11 kai eipen kyrios pros me edikaiOsen tEn PSyCHEn autu israEl apo tEs asynTetu iuda.
Jr:3:11 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM N_NSM P RA_GSF A1B_GSF N_GSF
Jr:3:11 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ??? Judas/Judah
Jr:3:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-MAKE RIGHTEOUS-ed the (acc) life (acc) him/it/same (gen) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) ??? ([Adj] gen) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:3:11 Jr_3:11_1 Jr_3:11_2 Jr_3:11_3 Jr_3:11_4 Jr_3:11_5 Jr_3:11_6 Jr_3:11_7 Jr_3:11_8 Jr_3:11_9 Jr_3:11_10 Jr_3:11_11 Jr_3:11_12 Jr_3:11_13 Jr_3:11_14
Jr:3:11 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:12 πορεύου καὶ ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τούτους πρὸς βορρᾶν καὶ ἐρεῖς Ἐπιστράφητι πρός με, ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ, λέγει κύριος, καὶ οὐ στηριῶ τὸ πρόσωπόν μου ἐφ’ ὑμᾶς· ὅτι ἐλεήμων ἐγώ εἰμι, λέγει κύριος, καὶ οὐ μηνιῶ ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα.
Jr:3:12 Go and read these words toward the north, and thou shalt say, Return to me, O house of Israel, saith the Lord; and I will not set my face against you: for I am merciful, saith the Lord, and I will not be angry with you for ever. (Jeremiah 3:12 Brenton)
Jr:3:12 Idź i głoś następujące słowa ku północy: Wróć, Izraelu-Odstępco - wyrocznia Pana. Nie okażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem - wyrocznia Pana - nie będę pałał gniewem na wieki. (Jr 3:12 BT_4)
Jr:3:12 πορεύου καὶ ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τούτους πρὸς βορρᾶν καὶ ἐρεῖς Ἐπιστράφητι πρός με, κατοικία τοῦ Ισραηλ, λέγει κύριος, καὶ οὐ στηριῶ τὸ πρόσωπόν μου ἐφ’ ὑμᾶς· ὅτι ἐλεήμων ἐγώ εἰμι, λέγει κύριος, καὶ οὐ μηνιῶ ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα.
Jr:3:12 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μηνιάω [LXX] (μηνι(α)-, μηνια·σ-, μηνια·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Jr:3:12 By iść I też, nawet, mianowicie By czytać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Mieszkanie Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Ponieważ/tamto Miłosierny Ja By iść; by być By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Ty Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Jr:3:12 poreu/ou kai\ a)na/gnOTi tou\s lo/gous tou/tous pro\s borra=n kai\ e)rei=s *)epistra/fEti pro/s me, E( katoiki/a tou= *israEl, le/gei ku/rios, kai\ ou) stEriO= to\ pro/sOpo/n mou e)f’ u(ma=s· o(/ti e)leE/mOn e)gO/ ei)mi, le/gei ku/rios, kai\ ou) mEniO= u(mi=n ei)s to\n ai)O=na.
Jr:3:12 poreuu kai anagnOTi tus logus tutus pros borran kai ereis epistrafEti pros me, hE katoikia tu israEl, legei kyrios, kai u stEriO to prosOpon mu ef’ hymas· hoti eleEmOn egO eimi, legei kyrios, kai u mEniO hymin eis ton aiOna.
Jr:3:12 V1_PMD2S C VZ_AAD2S RA_APM N2_APM RD_APM P N1T_ASM C VF2_FAI2S VD_APD2S P RP_AS RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM C D VF2_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_AP C A3N_NSM RP_NS V9_PAI1S V1_PAI3S N2_NSM C D VF2_FAI1S RP_DP P RA_ASM N3W_ASM
Jr:3:12 to go and also, even, namely to read the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely strife; to say/tell to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I the dwelling the Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you because/that merciful I to go; to be to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? you into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Jr:3:12 be-you(sg)-being-GO-ed! and do-READ-you(sg)! the (acc) words (acc) these (acc) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL be-you(sg)-TURN-ed-AROUND! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) dwelling (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and not I-will-SUPPORTED the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) because/that merciful ([Adj] nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and not I-am-???-ing, be-you(sg)-being-???-ed!, I-should-be-???-ing you(pl) (dat) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Jr:3:12 Jr_3:12_1 Jr_3:12_2 Jr_3:12_3 Jr_3:12_4 Jr_3:12_5 Jr_3:12_6 Jr_3:12_7 Jr_3:12_8 Jr_3:12_9 Jr_3:12_10 Jr_3:12_11 Jr_3:12_12 Jr_3:12_13 Jr_3:12_14 Jr_3:12_15 Jr_3:12_16 Jr_3:12_17 Jr_3:12_18 Jr_3:12_19 Jr_3:12_20 Jr_3:12_21 Jr_3:12_22 Jr_3:12_23 Jr_3:12_24 Jr_3:12_25 Jr_3:12_26 Jr_3:12_27 Jr_3:12_28 Jr_3:12_29 Jr_3:12_30 Jr_3:12_31 Jr_3:12_32 Jr_3:12_33 Jr_3:12_34 Jr_3:12_35 Jr_3:12_36 Jr_3:12_37 Jr_3:12_38 Jr_3:12_39 Jr_3:12_40
Jr:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:13 πλὴν γνῶθι τὴν ἀδικίαν σου, ὅτι εἰς κύριον τὸν θεόν σου ἠσέβησας καὶ διέχεας τὰς ὁδούς σου εἰς ἀλλοτρίους ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους, τῆς δὲ φωνῆς μου οὐχ ὑπήκουσας, λέγει κύριος.
Jr:3:13 Nevertheless, know thine iniquity, that thou hast sinned against the Lord thy God, and hast scattered thy ways to strangers under every shady tree, but thou didst not hearken to my voice, saith the Lord. (Jeremiah 3:13 Brenton)
Jr:3:13 Tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałaś się przeciw Panu, Bogu swemu, i włóczyłaś się po wszystkich drogach ku obcym - pod każdym zielonym dębem, a głosu mojego nie słuchałaś - wyrocznia Pana. (Jr 3:13 BT_4)
Jr:3:13 πλὴν γνῶθι τὴν ἀδικίαν σου, ὅτι εἰς κύριον τὸν θεόν σου ἠσέβησας καὶ διέχεας τὰς ὁδούς σου εἰς ἀλλοτρίους ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους, τῆς δὲ φωνῆς μου οὐχ ὑπήκουσας, λέγει κύριος.
Jr:3:13 πλήν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι εἰς[1] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἀλλότριος -ία -ον ὑπο·κάτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό   ὁ ἡ τό δέ φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:3:13 Z wyjątkiem By wiedzieć to jest rozpoznaj. Zły uczynki Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Innego/inni Poniżej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. zaś Dźwięku/głos płacze Ja ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:3:13 plE\n gnO=Ti tE\n a)diki/an sou, o(/ti ei)s ku/rion to\n Teo/n sou E)se/bEsas kai\ die/CHeas ta\s o(dou/s sou ei)s a)llotri/ous u(poka/tO panto\s Xu/lou a)lsO/dous, tE=s de\ fOnE=s mou ou)CH u(pE/kousas, le/gei ku/rios.
Jr:3:13 plEn gnOTi tEn adikian su, hoti eis kyrion ton Teon su EsebEsas kai dieCHeas tas hodus su eis allotrius hypokatO pantos Xylu alsOdus, tEs de fOnEs mu uCH hypEkusas, legei kyrios.
Jr:3:13 D VZ_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS VAI_AAI2S C VAI_AAI2S RA_APF N2_APF RP_GS P A1A_APM D A3_GSN N2N_GSN A3H_GSN RA_GSF x N1_GSF RP_GS D VAI_AAI2S V1_PAI3S N2_NSM
Jr:3:13 except to know i.e. recognize. the wrongdoing you; your/yours(sg) because/that into (+acc) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to be impious commit sacrilege and also, even, namely to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) the way/road you; your/yours(sg) into (+acc) of another/others below every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sound/voice cries I οὐχ before rough breathing to obey to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:3:13 except do-KNOW-you(sg)! the (acc) wrongdoing (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that into (+acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE and you(sg)-SPREAD-ed the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) of another/others (acc) below every (gen) tree/wooden thing (gen)   the (gen) Yet sound/voice (gen) me (gen) not you(sg)-OBEY-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:3:13 Jr_3:13_1 Jr_3:13_2 Jr_3:13_3 Jr_3:13_4 Jr_3:13_5 Jr_3:13_6 Jr_3:13_7 Jr_3:13_8 Jr_3:13_9 Jr_3:13_10 Jr_3:13_11 Jr_3:13_12 Jr_3:13_13 Jr_3:13_14 Jr_3:13_15 Jr_3:13_16 Jr_3:13_17 Jr_3:13_18 Jr_3:13_19 Jr_3:13_20 Jr_3:13_21 Jr_3:13_22 Jr_3:13_23 Jr_3:13_24 Jr_3:13_25 Jr_3:13_26 Jr_3:13_27 Jr_3:13_28 Jr_3:13_29 Jr_3:13_30 Jr_3:13_31
Jr:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:14 ἐπιστράφητε, υἱοὶ ἀφεστηκότες, λέγει κύριος, διότι ἐγὼ κατακυριεύσω ὑμῶν καὶ λήμψομαι ὑμᾶς ἕνα ἐκ πόλεως καὶ δύο ἐκ πατριᾶς καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς Σιων
Jr:3:14 Turn, ye children that have revolted, saith the Lord; for I will rule over you: and I will take you one of a city, and two of a family, and I will bring you in to Sion: (Jeremiah 3:14 Brenton)
Jr:3:14 Wróćcie, synowie wiarołomni - wyrocznia Pana - bo jestem Panem waszym i przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. (Jr 3:14 BT_4)
Jr:3:14 ἐπιστράφητε, υἱοὶ ἀφεστηκότες, λέγει κύριος, διότι ἐγὼ κατακυριεύσω ὑμῶν καὶ λήμψομαι ὑμᾶς ἕνα ἐκ πόλεως καὶ δύο ἐκ πατριᾶς καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς Σιων
Jr:3:14 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·κυριεύω (κατα+κυριευ-, κατα+κυριευ·σ-, κατα+κυριευ·σ-, -, -, κατα+κυριευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ πόλις, -εως, ἡ καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐκ πατριά, -ᾶς, ἡ καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] Σιών, ἡ
Jr:3:14 By odwracać się dookoła Syn By uwalniać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu tego: Tamto Ja By panować nawiedzaj Ty I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto I też, nawet, mianowicie Dwa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami patrilineage I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ty Do (+przyspieszenie) Syjon
Jr:3:14 e)pistra/fEte, ui(oi\ a)festEko/tes, le/gei ku/rios, dio/ti e)gO\ katakurieu/sO u(mO=n kai\ lE/mPSomai u(ma=s e(/na e)k po/leOs kai\ du/o e)k patria=s kai\ ei)sa/XO u(ma=s ei)s *siOn
Jr:3:14 epistrafEte, hyioi afestEkotes, legei kyrios, dioti egO katakyrieusO hymOn kai lEmPSomai hymas hena ek poleOs kai dyo ek patrias kai eisaXO hymas eis siOn
Jr:3:14 VD_APD2P N2_VPM VXI_XAPNPM V1_PAI3S N2_NSM C RP_NS VF_FAI1S RP_GP C VF_FMI1S RP_AP A3_ASM P N3I_GSF C M P N1A_GSF C VF_FAI1S RP_AP P N_ASF
Jr:3:14 to turn around son to disengage to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of this: that I to dominate obsess you and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you one out of (+gen) ἐξ before vowels city and also, even, namely two out of (+gen) ἐξ before vowels patrilineage and also, even, namely to lead into you into (+acc) Zion
Jr:3:14 be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND sons (nom|voc) having DISENGAGE-ed (nom|voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because of this: that I (nom) I-will-DOMINATE, I-should-DOMINATE you(pl) (gen) and I-will-be-TAKE HOLD OF-ed you(pl) (acc) one (acc) out of (+gen) city (gen) and two (nom, acc, gen) out of (+gen) patrilineage (gen), patrilineages (acc) and I-will-LEAD-INTO you(pl) (acc) into (+acc) Zion (indecl)
Jr:3:14 Jr_3:14_1 Jr_3:14_2 Jr_3:14_3 Jr_3:14_4 Jr_3:14_5 Jr_3:14_6 Jr_3:14_7 Jr_3:14_8 Jr_3:14_9 Jr_3:14_10 Jr_3:14_11 Jr_3:14_12 Jr_3:14_13 Jr_3:14_14 Jr_3:14_15 Jr_3:14_16 Jr_3:14_17 Jr_3:14_18 Jr_3:14_19 Jr_3:14_20 Jr_3:14_21 Jr_3:14_22 Jr_3:14_23 Jr_3:14_24
Jr:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:15 καὶ δώσω ὑμῖν ποιμένας κατὰ τὴν καρδίαν μου, καὶ ποιμανοῦσιν ὑμᾶς ποιμαίνοντες μετ’ ἐπιστήμης.
Jr:3:15 and I will give you shepherds after my heart, and they shall certainly tend you with knowledge. (Jeremiah 3:15 Brenton)
Jr:3:15 I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. (Jr 3:15 BT_4)
Jr:3:15 καὶ δώσω ὑμῖν ποιμένας κατὰ τὴν καρδίαν μου, καὶ ποιμανοῦσιν ὑμᾶς ποιμαίνοντες μετ’ ἐπιστήμης.
Jr:3:15 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιμήν, -ένος, ὁ κατά ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) μετά  
Jr:3:15 I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Pastuch W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie By paść Ty By paść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym
Jr:3:15 kai\ dO/sO u(mi=n poime/nas kata\ tE\n kardi/an mou, kai\ poimanou=sin u(ma=s poimai/nontes met’ e)pistE/mEs.
Jr:3:15 kai dOsO hymin poimenas kata tEn kardian mu, kai poimanusin hymas poimainontes met’ epistEmEs.
Jr:3:15 C VF_FAI1S RP_DP N3_APM P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VF2_FAI3P RP_AP V1_PAPNPM P N1_GSF
Jr:3:15 and also, even, namely to give you shepherd down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely to shepherd you to shepherd after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć
Jr:3:15 and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (dat) shepherds (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) heart (acc) me (gen) and they-will-SHEPHERD, going-to-SHEPHERD (fut ptcp) (dat) you(pl) (acc) while SHEPHERD-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen)  
Jr:3:15 Jr_3:15_1 Jr_3:15_2 Jr_3:15_3 Jr_3:15_4 Jr_3:15_5 Jr_3:15_6 Jr_3:15_7 Jr_3:15_8 Jr_3:15_9 Jr_3:15_10 Jr_3:15_11 Jr_3:15_12 Jr_3:15_13 Jr_3:15_14
Jr:3:15 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:16 καὶ ἔσται ἐὰν πληθυνθῆτε καὶ αὐξηθῆτε ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, λέγει κύριος, οὐκ ἐροῦσιν ἔτι Κιβωτὸς διαθήκης ἁγίου Ισραηλ, οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ καρδίαν, οὐκ ὀνομασθήσεται οὐδὲ ἐπισκεφθήσεται καὶ οὐ ποιηθήσεται ἔτι·
Jr:3:16 And it shall come to pass that when ye are multiplied and increased upon the land, saith the Lord, in those days they shall say no more, The ark of the covenant of the Holy One of Israel: it shall not come to mind; it shall not be named; neither shall it be visited; nor shall this be done any more. (Jeremiah 3:16 Brenton)
Jr:3:16 A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w tamtych dniach - wyrocznia Pana - nikt nie będzie już mówił: "Arka Przymierza Pańskiego!" Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej. (Jr 3:16 BT_4)
Jr:3:16 καὶ ἔσται ἐὰν πληθυνθῆτε καὶ αὐξηθῆτε ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, λέγει κύριος, οὐκ ἐροῦσιν ἔτι Κιβωτὸς διαθήκης ἁγίου Ισραηλ, οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ καρδίαν, οὐκ ὀνομασθήσεται οὐδὲ ἐπισκεφθήσεται καὶ οὐ ποιηθήσεται ἔτι·
Jr:3:16 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔτι κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί καρδία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔτι
Jr:3:16 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wzrastać/mnóż się I też, nawet, mianowicie By stawać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Jeszcze/jeszcze Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) ??? Przed przydechem mocnym By nazywać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By bywać [zobacz sceptyczny] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Jeszcze/jeszcze
Jr:3:16 kai\ e)/stai e)a\n plETunTE=te kai\ au)XETE=te e)pi\ tE=s gE=s e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais, le/gei ku/rios, ou)k e)rou=sin e)/ti *kibOto\s diaTE/kEs a(gi/ou *israEl, ou)k a)nabE/setai e)pi\ kardi/an, ou)k o)nomasTE/setai ou)de\ e)piskefTE/setai kai\ ou) poiETE/setai e)/ti·
Jr:3:16 kai estai ean plETynTEte kai auXETEte epi tEs gEs en tais hEmerais ekeinais, legei kyrios, uk erusin eti kibOtos diaTEkEs hagiu israEl, uk anabEsetai epi kardian, uk onomasTEsetai ude episkefTEsetai kai u poiETEsetai eti·
Jr:3:16 C VF_FMI3S C VC_APS2P C VC_APS2P P RA_GSF N1_GSF P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF V1_PAI3S N2_NSM D VF2_FAI3P D N2_NSF N1_GSF A1A_GSM N_GSM D VF_FMI3S P N1A_ASF D VS_FPI3S C VV_FPI3S C D VC_FPI3S D
Jr:3:16 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to increase/multiply and also, even, namely to grow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to say/tell yet/still ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel οὐχ before rough breathing to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) οὐχ before rough breathing to name οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to visit [see skeptical] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make yet/still
Jr:3:16 and he/she/it-will-be if-ever be-you(pl)-INCREASE/MULTIPLY-ed!, you(pl)-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ed and be-you(pl)-GROW-ed!, you(pl)-should-be-GROW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) yet/still ark (nom) covenant (gen) holy ([Adj] gen) Israel (indecl) not he/she/it-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) not he/she/it-will-be-NAME-ed neither/nor he/she/it-will-be-VISIT-ed and not he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed yet/still
Jr:3:16 Jr_3:16_1 Jr_3:16_2 Jr_3:16_3 Jr_3:16_4 Jr_3:16_5 Jr_3:16_6 Jr_3:16_7 Jr_3:16_8 Jr_3:16_9 Jr_3:16_10 Jr_3:16_11 Jr_3:16_12 Jr_3:16_13 Jr_3:16_14 Jr_3:16_15 Jr_3:16_16 Jr_3:16_17 Jr_3:16_18 Jr_3:16_19 Jr_3:16_20 Jr_3:16_21 Jr_3:16_22 Jr_3:16_23 Jr_3:16_24 Jr_3:16_25 Jr_3:16_26 Jr_3:16_27 Jr_3:16_28 Jr_3:16_29 Jr_3:16_30 Jr_3:16_31 Jr_3:16_32 Jr_3:16_33 Jr_3:16_34
Jr:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:17 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καλέσουσιν τὴν Ιερουσαλημ Θρόνος κυρίου, καὶ συναχθήσονται εἰς αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οὐ πορεύσονται ἔτι ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς.
Jr:3:17 In those days and at that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord; and all the nations shall be gathered to it: and they shall not walk any more after the imaginations of their evil heart. (Jeremiah 3:17 Brenton)
Jr:3:17 W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc. (Jr 3:17 BT_4)
Jr:3:17 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καλέσουσιν τὴν Ιερουσαλημ Θρόνος κυρίου, καὶ συναχθήσονται εἰς αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οὐ πορεύσονται ἔτι ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς.
Jr:3:17 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. θρόνος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἔτι ὀπίσω ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν
Jr:3:17 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By nazywać rozmowę Jerozolima [miasto z] Tron Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By iść Jeszcze/jeszcze Z tyłu w tył, z tyłu, potem Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Jr:3:17 e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais kai\ e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| kale/sousin tE\n *ierousalEm *Tro/nos kuri/ou, kai\ sunaCHTE/sontai ei)s au)tE\n pa/nta ta\ e)/TnE kai\ ou) poreu/sontai e)/ti o)pi/sO tO=n e)nTumEma/tOn tE=s kardi/as au)tO=n tE=s ponEra=s.
Jr:3:17 en tais hEmerais ekeinais kai en tO kairO ekeinO kalesusin tEn ierusalEm Tronos kyriu, kai synaCHTEsontai eis autEn panta ta eTnE kai u poreusontai eti opisO tOn enTymEmatOn tEs kardias autOn tEs ponEras.
Jr:3:17 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VF_FAI3P RA_ASF N_ASF N2_NSM N2_GSM C VQ_FPI3P P RD_ASF A3_NPN RA_NPN N3E_NPN C D VF_FMI3P D P RA_GPN N3M_GPN RA_GSF N1A_GSF RD_GPM RA_GSF A1A_GSF
Jr:3:17 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to call call the Jerusalem [city of] throne lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to gather together into (+acc) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go yet/still behind back, behind, after the ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Jr:3:17 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) they-will-CALL, going-to-CALL (fut ptcp) (dat) the (acc) Jerusalem (indecl) throne (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-will-be-GATHER TOGETHER-ed into (+acc) her/it/same (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and not they-will-be-GO-ed yet/still behind the (gen)   the (gen) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen)
Jr:3:17 Jr_3:17_1 Jr_3:17_2 Jr_3:17_3 Jr_3:17_4 Jr_3:17_5 Jr_3:17_6 Jr_3:17_7 Jr_3:17_8 Jr_3:17_9 Jr_3:17_10 Jr_3:17_11 Jr_3:17_12 Jr_3:17_13 Jr_3:17_14 Jr_3:17_15 Jr_3:17_16 Jr_3:17_17 Jr_3:17_18 Jr_3:17_19 Jr_3:17_20 Jr_3:17_21 Jr_3:17_22 Jr_3:17_23 Jr_3:17_24 Jr_3:17_25 Jr_3:17_26 Jr_3:17_27 Jr_3:17_28 Jr_3:17_29 Jr_3:17_30 Jr_3:17_31 Jr_3:17_32 Jr_3:17_33
Jr:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:18 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνελεύσονται οἶκος Ιουδα ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, καὶ ἥξουσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀπὸ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν ἐπὶ τὴν γῆν, ἣν κατεκληρονόμησα τοὺς πατέρας αὐτῶν.
Jr:3:18 In those days the house of Juda, shall come together to the house of Israel, and they shall come, together, from the land of the north, and from all the countries, to the land, which I caused their fathers to inherit. (Jeremiah 3:18 Brenton)
Jr:3:18 W owych dniach pójdzie dom Judy do domu Izraela i przyjdą zgodnie z kraju północnego do ziemi, którą dałem na dziedzictwo waszym przodkom. (Jr 3:18 BT_4)
Jr:3:18 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνελεύσονται οἶκος Ιουδα ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, καὶ ἥξουσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀπὸ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν ἐπὶ τὴν γῆν, ἣν κατεκληρονόμησα τοὺς πατέρας αὐτῶν.
Jr:3:18 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:3:18 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia Dom Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Izrael I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na północ I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przenosić tytuł Ojciec On/ona/to/to samo
Jr:3:18 e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais suneleu/sontai oi)=kos *iouda e)pi\ to\n oi)=kon tou= *israEl, kai\ E(/Xousin e)pi\ to\ au)to\ a)po\ gE=s borra= kai\ a)po\ pasO=n tO=n CHOrO=n e)pi\ tE\n gE=n, E(\n kateklErono/mEsa tou\s pate/ras au)tO=n.
Jr:3:18 en tais hEmerais ekeinais syneleusontai oikos iuda epi ton oikon tu israEl, kai hEXusin epi to auto apo gEs borra kai apo pasOn tOn CHOrOn epi tEn gEn, hEn kateklEronomEsa tus pateras autOn.
Jr:3:18 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF VF_FMI3P N2_NSM N_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM C VF_FAI3P P RA_ASN RD_ASN P N1_GSF N1T_GSM C P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_APM N3_APM RD_GPM
Jr:3:18 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate house Judas/Judah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house the Israel and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land north and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to transfer title the father he/she/it/same
Jr:3:18 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) they-will-be-COHERE-ed house (nom) Judas/Judah (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) away from (+gen) earth/land (gen) north (gen, voc) and away from (+gen) all (gen) the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-TRANSFER-ed-TITLE the (acc) fathers (acc) them/same (gen)
Jr:3:18 Jr_3:18_1 Jr_3:18_2 Jr_3:18_3 Jr_3:18_4 Jr_3:18_5 Jr_3:18_6 Jr_3:18_7 Jr_3:18_8 Jr_3:18_9 Jr_3:18_10 Jr_3:18_11 Jr_3:18_12 Jr_3:18_13 Jr_3:18_14 Jr_3:18_15 Jr_3:18_16 Jr_3:18_17 Jr_3:18_18 Jr_3:18_19 Jr_3:18_20 Jr_3:18_21 Jr_3:18_22 Jr_3:18_23 Jr_3:18_24 Jr_3:18_25 Jr_3:18_26 Jr_3:18_27 Jr_3:18_28 Jr_3:18_29 Jr_3:18_30 Jr_3:18_31 Jr_3:18_32 Jr_3:18_33
Jr:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:19 καὶ ἐγὼ εἶπα Γένοιτο, κύριε· ὅτι τάξω σε εἰς τέκνα καὶ δώσω σοι γῆν ἐκλεκτὴν κληρονομίαν θεοῦ παντοκράτορος ἐθνῶν· καὶ εἶπα Πατέρα καλέσετέ με καὶ ἀπ’ ἐμοῦ οὐκ ἀποστραφήσεσθε.
Jr:3:19 And I said, So be it, Lord, for thou saidst I will set thee among children, and will give thee a choice land, the inheritance of the Almighty God of the Gentiles: and I said, Ye shall call me Father; and ye shall not turn away from me. (Jeremiah 3:19 Brenton)
Jr:3:19 Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów! Myślałem: będziesz Mnie nazywał: "Mój Ojcze!" i nie odwrócisz się ode Mnie. (Jr 3:19 BT_4)
Jr:3:19 καὶ ἐγὼ εἶπα Γένοιτο, κύριε· ὅτι τάξω σε εἰς τέκνα καὶ δώσω σοι γῆν ἐκλεκτὴν κληρονομίαν θεοῦ παντοκράτορος ἐθνῶν· καὶ εἶπα Πατέρα καλέσετέ με καὶ ἀπ’ ἐμοῦ οὐκ ἀποστραφήσεσθε.
Jr:3:19 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ·λεκτός -ή -όν κληρο·νομία, -ας, ἡ θεός, -οῦ, ὁ παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
Jr:3:19 I też, nawet, mianowicie Ja By mówić/opowiadaj By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Dziecko I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ziemi/ziemia Wybierany [zobacz eklektyczny] Dziedzictwo Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec By nazywać rozmowę Ja I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od
Jr:3:19 kai\ e)gO\ ei)=pa *ge/noito, ku/rie· o(/ti ta/XO se ei)s te/kna kai\ dO/sO soi gE=n e)klektE\n klEronomi/an Teou= pantokra/toros e)TnO=n· kai\ ei)=pa *pate/ra kale/sete/ me kai\ a)p’ e)mou= ou)k a)postrafE/sesTe.
Jr:3:19 kai egO eipa genoito, kyrie· hoti taXO se eis tekna kai dOsO soi gEn eklektEn klEronomian Teu pantokratoros eTnOn· kai eipa patera kalesete me kai ap’ emu uk apostrafEsesTe.
Jr:3:19 C RP_NS VAI_AAI1S VB_AMO3S N2_VSM C VF_FAI1S RP_AS P N2N_APN C VF_FAI1S RP_DS N1_ASF A1_ASF N1A_ASF N2_GSM N3R_GSM N3E_GPN C VAI_AAI1S N3_ASM VF_FAI2P RP_AS C P RP_GS D VD_FPI2P
Jr:3:19 and also, even, namely I to say/tell to become become, happen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to order category, grade, class, trim, orderliness you; your/yours(sg) into (+acc) child and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub earth/land selected [see eclectic] inheritance god [see theology] Almighty ruler of all going before all nation [see ethnic] and also, even, namely to say/tell father to call call I and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine οὐχ before rough breathing to turn away from
Jr:3:19 and I (nom) I-SAY/TELL-ed he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that I-will-ORDER, I-should-ORDER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) children (nom|acc|voc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) earth/land (acc) selected ([Adj] acc) inheritance (acc) god (gen) Almighty ruler of all (gen) nations (gen) and I-SAY/TELL-ed father (acc) you(pl)-will-CALL me (acc) and away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) not you(pl)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM
Jr:3:19 Jr_3:19_1 Jr_3:19_2 Jr_3:19_3 Jr_3:19_4 Jr_3:19_5 Jr_3:19_6 Jr_3:19_7 Jr_3:19_8 Jr_3:19_9 Jr_3:19_10 Jr_3:19_11 Jr_3:19_12 Jr_3:19_13 Jr_3:19_14 Jr_3:19_15 Jr_3:19_16 Jr_3:19_17 Jr_3:19_18 Jr_3:19_19 Jr_3:19_20 Jr_3:19_21 Jr_3:19_22 Jr_3:19_23 Jr_3:19_24 Jr_3:19_25 Jr_3:19_26 Jr_3:19_27 Jr_3:19_28 Jr_3:19_29
Jr:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:20 πλὴν ὡς ἀθετεῖ γυνὴ εἰς τὸν συνόντα αὐτῇ, οὕτως ἠθέτησεν εἰς ἐμὲ οἶκος Ισραηλ, λέγει κύριος.
Jr:3:20 But as a wife acts treacherously against her husband, so has the house of Israel dealt treacherously against me, saith the Lord. (Jeremiah 3:20 Brenton)
Jr:3:20 Ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieńcowi, tak nie dotrzymaliście Mi wiary wy, domu Izraela - wyrocznia Pana». (Jr 3:20 BT_4)
Jr:3:20 πλὴν ὡς ἀθετεῖ γυνὴ εἰς τὸν συνόντα αὐτῇ, οὕτως ἠθέτησεν εἰς ἐμὲ οἶκος Ισραηλ, λέγει κύριος.
Jr:3:20 πλήν ὡς ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἰς[1] ὁ ἡ τό σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:3:20 Z wyjątkiem Jak/jak By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Kobiety/żona Do (+przyspieszenie) By być razem z On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój Dom Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:3:20 plE\n O(s a)Tetei= gunE\ ei)s to\n suno/nta au)tE=|, ou(/tOs E)Te/tEsen ei)s e)me\ oi)=kos *israEl, le/gei ku/rios.
Jr:3:20 plEn hOs aTetei gynE eis ton synonta autE, hutOs ETetEsen eis eme oikos israEl, legei kyrios.
Jr:3:20 D C V2_PAI3S N3K_NSF P RA_ASM V9_PAPASM RD_DSF D VAI_AAI3S P RP_AS N2_NSM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM
Jr:3:20 except as/like to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] woman/wife into (+acc) the to be together with he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] into (+acc) I; my/mine house Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:3:20 except as/like he/she/it-is-REPUDIATE-ing, you(sg)-are-being-REPUDIATE-ed (classical), be-you(sg)-REPUDIATE-ing! woman/wife (nom) into (+acc) the (acc) while BE-ing-TOGETHER-WITH (acc, nom|acc|voc) her/it/same (dat) thusly/like this he/she/it-REPUDIATE-ed into (+acc) me (acc); my/mine (voc) house (nom) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:3:20 Jr_3:20_1 Jr_3:20_2 Jr_3:20_3 Jr_3:20_4 Jr_3:20_5 Jr_3:20_6 Jr_3:20_7 Jr_3:20_8 Jr_3:20_9 Jr_3:20_10 Jr_3:20_11 Jr_3:20_12 Jr_3:20_13 Jr_3:20_14 Jr_3:20_15 Jr_3:20_16
Jr:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:21 φωνὴ ἐκ χειλέων ἠκούσθη κλαυθμοῦ καὶ δεήσεως υἱῶν Ισραηλ, ὅτι ἠδίκησαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, ἐπελάθοντο θεοῦ ἁγίου αὐτῶν.
Jr:3:21 A voice from the lips was heard, even of weeping and supplication of the children of Israel: for they have dealt unrighteously in their ways, they have forgotten God their Holy One. (Jeremiah 3:21 Brenton)
Jr:3:21 «Posłuchaj, na wyżynach daje się słyszeć pełen błagania lament synów Izraela, iż skazili przewrotnością swe postępowanie, zapomnieli o Panu, Bogu swoim. (Jr 3:21 BT_4)
Jr:3:21 φωνὴ ἐκ χειλέων ἠκούσθη κλαυθμοῦ καὶ δεήσεως υἱῶν Ισραηλ, ὅτι ἠδίκησαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, ἐπελάθοντο θεοῦ ἁγίου αὐτῶν.
Jr:3:21 φωνή, -ῆς, ἡ ἐκ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) κλαυθμός, -οῦ, ὁ καί δέησις, -εως, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:3:21 Dźwięku/głos płacze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Warga By słyszeć Płacz I też, nawet, mianowicie Obrona Syn Izrael Ponieważ/tamto Do szkody/popełniaj wykroczenie do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By zaniedbywać Bóg  Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
Jr:3:21 fOnE\ e)k CHeile/On E)kou/sTE klauTmou= kai\ deE/seOs ui(O=n *israEl, o(/ti E)di/kEsan e)n tai=s o(doi=s au)tO=n, e)pela/Tonto Teou= a(gi/ou au)tO=n.
Jr:3:21 fOnE ek CHeileOn EkusTE klauTmu kai deEseOs hyiOn israEl, hoti EdikEsan en tais hodois autOn, epelaTonto Teu hagiu autOn.
Jr:3:21 N1_NSF P N3E_GPN VCI_API3S N2_GSM C N3I_GSF N2_GPM N_GSM C VAI_AAI3P P RA_DPF N2_DPF RD_GPM VBI_AMI3P N2_GSM A1A_GSM RD_GPM
Jr:3:21 sound/voice cries out of (+gen) ἐξ before vowels lip to hear crying and also, even, namely plea son Israel because/that to harm/do wrong to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same to neglect god [see theology] dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
Jr:3:21 sound/voice (nom|voc) out of (+gen) lips (gen) he/she/it-was-HEAR-ed crying (gen) and plea (gen) sons (gen) Israel (indecl) because/that they-WRONG-ed in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) them/same (gen) they-were-NEGLECT-ed god (gen) holy ([Adj] gen) them/same (gen)
Jr:3:21 Jr_3:21_1 Jr_3:21_2 Jr_3:21_3 Jr_3:21_4 Jr_3:21_5 Jr_3:21_6 Jr_3:21_7 Jr_3:21_8 Jr_3:21_9 Jr_3:21_10 Jr_3:21_11 Jr_3:21_12 Jr_3:21_13 Jr_3:21_14 Jr_3:21_15 Jr_3:21_16 Jr_3:21_17 Jr_3:21_18 Jr_3:21_19
Jr:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:22 ἐπιστράφητε, υἱοὶ ἐπιστρέφοντες, καὶ ἰάσομαι τὰ συντρίμματα ὑμῶν. ἰδοὺ δοῦλοι ἡμεῖς ἐσόμεθά σοι, ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἶ.
Jr:3:22 Turn, ye children that are given to turning, and I will heal your bruises. Behold, we will be thy servants; for thou art the Lord our God. (Jeremiah 3:22 Brenton)
Jr:3:22 Powróćcie, zbuntowani synowie, uleczę wasze odstępstwa. "Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, bo jesteś Panem, Bogiem naszym. (Jr 3:22 BT_4)
Jr:3:22 ἐπιστράφητε, υἱοὶ ἐπιστρέφοντες, καὶ ἰάσομαι τὰ συντρίμματα ὑμῶν. ἰδοὺ δοῦλοι ἡμεῖς ἐσόμεθά σοι, ὅτι σὺ κύριος θεὸς ἡμῶν εἶ.
Jr:3:22 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:3:22 By odwracać się dookoła Syn By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By goić się Zniszczenie Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ja By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By iść; by być
Jr:3:22 e)pistra/fEte, ui(oi\ e)pistre/fontes, kai\ i)a/somai ta\ suntri/mmata u(mO=n. i)dou\ dou=loi E(mei=s e)so/meTa/ soi, o(/ti su\ ku/rios o( Teo\s E(mO=n ei)=.
Jr:3:22 epistrafEte, hyioi epistrefontes, kai iasomai ta syntrimmata hymOn. idu duloi hEmeis esomeTa soi, hoti sy kyrios ho Teos hEmOn ei.
Jr:3:22 VD_APD2P N2_VPM V1_PAPNPM C VF_FMI1S RA_APN N3M_APN RP_GP I N2_NPM RP_NP VF_FMI1P RP_DS C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V9_PAI2S
Jr:3:22 to turn around son to turn around and also, even, namely to heal the destruction you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), slave; servile; to enslave I to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to go; to be
Jr:3:22 be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND sons (nom|voc) while TURN-ing-AROUND (nom|voc) and I-will-be-HEAL-ed, (fut perf) the (nom|acc) destructions (nom|acc|voc) you(pl) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) we (nom) we-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that you(sg) (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Jr:3:22 Jr_3:22_1 Jr_3:22_2 Jr_3:22_3 Jr_3:22_4 Jr_3:22_5 Jr_3:22_6 Jr_3:22_7 Jr_3:22_8 Jr_3:22_9 Jr_3:22_10 Jr_3:22_11 Jr_3:22_12 Jr_3:22_13 Jr_3:22_14 Jr_3:22_15 Jr_3:22_16 Jr_3:22_17 Jr_3:22_18 Jr_3:22_19 Jr_3:22_20
Jr:3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:23 ὄντως εἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ βουνοὶ καὶ ἡ δύναμις τῶν ὀρέων, πλὴν διὰ κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἡ σωτηρία τοῦ Ισραηλ.
Jr:3:23 Truly the hills and the strength of the mountains were a lying refuge: but by the Lord our God is the salvation of Israel. (Jeremiah 3:23 Brenton)
Jr:3:23 Rzeczywiście, zwodnicze są wyżyny i tumult na górach. Rzeczywiście, w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraela. (Jr 3:23 BT_4)
Jr:3:23 ὄντως εἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ βουνοὶ καὶ δύναμις τῶν ὀρέων, πλὴν διὰ κυρίου θεοῦ ἡμῶν σωτηρία τοῦ Ισραηλ.
Jr:3:23 ὄντως εἰς[1] ψεῦδο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) πλήν διά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Jr:3:23 Rzeczywiście Do (+przyspieszenie) Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię By być Wzgórze I też, nawet, mianowicie Zdolność Wchodź Z wyjątkiem Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Izrael
Jr:3:23 o)/ntOs ei)s PSeu=dos E)=san oi( bounoi\ kai\ E( du/namis tO=n o)re/On, plE\n dia\ kuri/ou Teou= E(mO=n E( sOtEri/a tou= *israEl.
Jr:3:23 ontOs eis PSeudos Esan hoi bunoi kai hE dynamis tOn oreOn, plEn dia kyriu Teu hEmOn hE sOtEria tu israEl.
Jr:3:23 D P N3E_ASN V9_IAI3P RA_NPM N2_NPM C RA_NSF N3I_NSF RA_GPN N3E_GPN D P N2_GSM N2_GSM RP_GP RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N_GSM
Jr:3:23 really into (+acc) lie falsehood, untruth, false religion to be the hill and also, even, namely the ability the mount except because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I the salvation/deliverance; saving the Israel
Jr:3:23 really into (+acc) lie (nom|acc|voc) they-were the (nom) hills (nom|voc) and the (nom) ability (nom) the (gen) mounts (gen) except because of (+acc), through (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) us (gen) the (nom) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl)
Jr:3:23 Jr_3:23_1 Jr_3:23_2 Jr_3:23_3 Jr_3:23_4 Jr_3:23_5 Jr_3:23_6 Jr_3:23_7 Jr_3:23_8 Jr_3:23_9 Jr_3:23_10 Jr_3:23_11 Jr_3:23_12 Jr_3:23_13 Jr_3:23_14 Jr_3:23_15 Jr_3:23_16 Jr_3:23_17 Jr_3:23_18 Jr_3:23_19 Jr_3:23_20
Jr:3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:24 ἡ δὲ αἰσχύνη κατανάλωσεν τοὺς μόχθους τῶν πατέρων ἡμῶν ἀπὸ νεότητος ἡμῶν, τὰ πρόβατα αὐτῶν καὶ τοὺς μόσχους αὐτῶν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν.
Jr:3:24 But shame has consumed the labours of our fathers from our youth; their sheep and their calves, and their sons and their daughters. (Jeremiah 3:24 Brenton)
Jr:3:24 Baal pochłaniał od zarania naszej młodości owoc pracy naszych przodków, ich drobną trzodę i bydło, ich synów i córki. (Jr 3:24 BT_4)
Jr:3:24 δὲ αἰσχύνη κατανάλωσεν τοὺς μόχθους τῶν πατέρων ἡμῶν ἀπὸ νεότητος ἡμῶν, τὰ πρόβατα αὐτῶν καὶ τοὺς μόσχους αὐτῶν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν.
Jr:3:24 ὁ ἡ τό δέ αἰσχύνη, -ης, ἡ κατ·αν·αλίσκω (καταν+αλισκ-, καταν+αλω·σ-, καταν+αλω·σ-, -, -, καταν+αλω·θ-) ὁ ἡ τό μόχθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:3:24 zaś ??? By zużywać się zupełnie niszcz; zużywaj ??? Ojciec Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Młodzież [zobacz neofitę] Ja Owca (sheepfold) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo
Jr:3:24 E( de\ ai)sCHu/nE katana/lOsen tou\s mo/CHTous tO=n pate/rOn E(mO=n a)po\ neo/tEtos E(mO=n, ta\ pro/bata au)tO=n kai\ tou\s mo/sCHous au)tO=n kai\ tou\s ui(ou\s au)tO=n kai\ ta\s Tugate/ras au)tO=n.
Jr:3:24 hE de aisCHynE katanalOsen tus moCHTus tOn paterOn hEmOn apo neotEtos hEmOn, ta probata autOn kai tus mosCHus autOn kai tus hyius autOn kai tas Tygateras autOn.
Jr:3:24 RA_NSF x N1_NSF VA_AAI3S RA_APM N2_APM RA_GPM N3_GPM RP_GP P N3T_GSF RP_GP RA_APN N2N_APN RD_GPM C RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APF N3_APF RD_GPM
Jr:3:24 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ??? to consume utterly destroy; use up the ??? the father I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing youth [see neophyte] I the sheep (sheepfold) he/she/it/same and also, even, namely the calf/ox he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely the daughter he/she/it/same
Jr:3:24 the (nom) Yet ??? (nom|voc) he/she/it-CONSUME UTTERLY-ed the (acc) ???s (acc) the (gen) fathers (gen) us (gen) away from (+gen) youth (gen) us (gen) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (acc) calves/oxen (acc) them/same (gen) and the (acc) sons (acc) them/same (gen) and the (acc) daughters (acc) them/same (gen)
Jr:3:24 Jr_3:24_1 Jr_3:24_2 Jr_3:24_3 Jr_3:24_4 Jr_3:24_5 Jr_3:24_6 Jr_3:24_7 Jr_3:24_8 Jr_3:24_9 Jr_3:24_10 Jr_3:24_11 Jr_3:24_12 Jr_3:24_13 Jr_3:24_14 Jr_3:24_15 Jr_3:24_16 Jr_3:24_17 Jr_3:24_18 Jr_3:24_19 Jr_3:24_20 Jr_3:24_21 Jr_3:24_22 Jr_3:24_23 Jr_3:24_24 Jr_3:24_25 Jr_3:24_26 Jr_3:24_27
Jr:3:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:3:25 ἐκοιμήθημεν ἐν τῇ αἰσχύνῃ ἡμῶν, καὶ ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς ἡ ἀτιμία ἡμῶν, διότι ἔναντι τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμάρτομεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπὸ νεότητος ἡμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ οὐχ ὑπηκούσαμεν τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Jr:3:25 We have lain down in our shame, and our disgrace has covered us: because we and our fathers have sinned before our God, from our youth until this day; and we have not hearkened to the voice of the Lord our God. (Jeremiah 3:25 Brenton)
Jr:3:25 Leżeć musimy w hańbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i przodkowie nasi, począwszy od młodości aż do dziś; nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego"». (Jr 3:25 BT_4)
Jr:3:25 ἐκοιμήθημεν ἐν τῇ αἰσχύνῃ ἡμῶν, καὶ ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς ἀτιμία ἡμῶν, διότι ἔναντι τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμάρτομεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπὸ νεότητος ἡμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ οὐχ ὑπηκούσαμεν τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Jr:3:25 κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό αἰσχύνη, -ης, ἡ; αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·τιμία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·ότι ἔν·αντι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:3:25 By dawać wytchnienie/snowi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; by zawstydzać Ja I też, nawet, mianowicie By pokrywać wszędzie {skończony} Ja Hańba Ja Z powodu tego: Tamto Przedtem (+informacja) Bóg  Ja By grzeszyć Ja I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Młodzież [zobacz neofitę] Ja Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Jr:3:25 e)koimE/TEmen e)n tE=| ai)sCHu/nE| E(mO=n, kai\ e)peka/luPSen E(ma=s E( a)timi/a E(mO=n, dio/ti e)/nanti tou= Teou= E(mO=n E(ma/rtomen E(mei=s kai\ oi( pate/res E(mO=n a)po\ neo/tEtos E(mO=n e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs kai\ ou)CH u(pEkou/samen tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= E(mO=n.
Jr:3:25 ekoimETEmen en tE aisCHynE hEmOn, kai epekalyPSen hEmas hE atimia hEmOn, dioti enanti tu Teu hEmOn hEmartomen hEmeis kai hoi pateres hEmOn apo neotEtos hEmOn heOs tEs hEmeras tautEs kai uCH hypEkusamen tEs fOnEs kyriu tu Teu hEmOn.
Jr:3:25 VCI_API1P P RA_DSF N1_DSF RP_GP C VAI_AAI3S RP_AP RA_NSF N1A_NSF RP_GP C P RA_GSM N2_GSM RP_GP VBI_AAI1P RP_NP C RA_NPM N3_NPM RP_GP P N3T_GSF RP_GP P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C D VAI_AAI1P RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Jr:3:25 to repose/sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; to put to shame I and also, even, namely to cover over I the dishonor I because of this: that before (+gen) the god [see theology] I to sin I and also, even, namely the father I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing youth [see neophyte] I until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Jr:3:25 we-were-REPOSE/SLEEP-ed in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat); you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-SHAME, he/she/it-should-be-PUT-ing-TO-SHAME, you(sg)-should-be-being-PUT-ed-TO-SHAME, he/she/it-should-PUT-TO-SHAME, you(sg)-should-be-PUT-ed-TO-SHAME us (gen) and he/she/it-COVER-ed-OVER us (acc) the (nom) dishonor (nom|voc) us (gen) because of this: that before (+gen) the (gen) god (gen) us (gen) we-SIN-ed we (nom) and the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) away from (+gen) youth (gen) us (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) and not we-OBEY-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen)
Jr:3:25 Jr_3:25_1 Jr_3:25_2 Jr_3:25_3 Jr_3:25_4 Jr_3:25_5 Jr_3:25_6 Jr_3:25_7 Jr_3:25_8 Jr_3:25_9 Jr_3:25_10 Jr_3:25_11 Jr_3:25_12 Jr_3:25_13 Jr_3:25_14 Jr_3:25_15 Jr_3:25_16 Jr_3:25_17 Jr_3:25_18 Jr_3:25_19 Jr_3:25_20 Jr_3:25_21 Jr_3:25_22 Jr_3:25_23 Jr_3:25_24 Jr_3:25_25 Jr_3:25_26 Jr_3:25_27 Jr_3:25_28 Jr_3:25_29 Jr_3:25_30 Jr_3:25_31 Jr_3:25_32 Jr_3:25_33 Jr_3:25_34 Jr_3:25_35 Jr_3:25_36 Jr_3:25_37 Jr_3:25_38
Jr:3:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x