Ml:3:1 ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου, καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης, ὃν ὑμεῖς θέλετε· ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:3:1 Behold, I send forth my messenger, and he shall survey the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come into his temple, even the angel of the covenant, whom ye take pleasure in: behold, he is coming, saith the Lord Almighty. (Malachi 3:1 Brenton)
Ml:3:1 Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. (Ml 3:1 BT_4)
Ml:3:1 ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου, καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ ἄγγελος τῆς διαθήκης, ὃν ὑμεῖς θέλετε· ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:3:1 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξαίφνης ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ml:3:1 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do ??? Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ja I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Drogi {Sposobu}/droga Przedtem (+informacja) Twarz Ja I też, nawet, mianowicie Nagle By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Do (+przyspieszenie) Świątynia {Skroń} Samo /nasz /twój /siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Ty By szukać I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Konwencja Kto/, który/, który; by być Ty By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By przychodzić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ml:3:1 i)dou\ e)gO\ e)Xaposte/llO to\n a)/ggelo/n mou, kai\ e)pible/PSetai o(do\n pro\ prosO/pou mou, kai\ e)Xai/fnEs E(/Xei ei)s to\n nao\n e(autou= ku/rios, o(\n u(mei=s DZEtei=te, kai\ o( a)/ggelos tE=s diaTE/kEs, o(\n u(mei=s Te/lete· i)dou\ e)/rCHetai, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ml:3:1 idu egO eXapostellO ton angelon mu, kai epiblePSetai hodon pro prosOpu mu, kai eXaifnEs hEXei eis ton naon heautu kyrios, hon hymeis DZEteite, kai ho angelos tEs diaTEkEs, hon hymeis Telete· idu erCHetai, legei kyrios pantokratOr.
Ml:3:1 I RP_NS V1_PAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS C VF_FMI3S N2_ASF P N2N_GSN RP_GS C D VF_FAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM N2_NSM RR_ASM RP_NP V2_PAI2P C RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RR_ASM RP_NP V1_PAI2P I V1_PMI3S V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ml:3:1 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ??? the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) I and also, even, namely to look upon overlook, look attentively way/road before (+gen) face I and also, even, namely suddenly to have come I have come. I have arrived.; to lead into (+acc) the temple self /our-/your-/themselves lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be you to seek and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the covenant who/whom/which; to be you to want want, wish, desire to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to come to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ml:3:1 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing the (acc) messenger/angel (acc) me (gen) and he/she/it-will-be-LOOK UPON-ed way/road (acc) before (+gen) face (gen) me (gen) and suddenly he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) into (+acc) the (acc) temple (acc) self (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl) (nom) you(pl)-are-SEEK-ing, be-you(pl)-SEEK-ing! and the (nom) messenger/angel (nom) the (gen) covenant (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl) (nom) you(pl)-are-WANT-ing, be-you(pl)-WANT-ing! be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-being-COME-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ml:3:1 Ml_3:1_1 Ml_3:1_2 Ml_3:1_3 Ml_3:1_4 Ml_3:1_5 Ml_3:1_6 Ml_3:1_7 Ml_3:1_8 Ml_3:1_9 Ml_3:1_10 Ml_3:1_11 Ml_3:1_12 Ml_3:1_13 Ml_3:1_14 Ml_3:1_15 Ml_3:1_16 Ml_3:1_17 Ml_3:1_18 Ml_3:1_19 Ml_3:1_20 Ml_3:1_21 Ml_3:1_22 Ml_3:1_23 Ml_3:1_24 Ml_3:1_25 Ml_3:1_26 Ml_3:1_27 Ml_3:1_28 Ml_3:1_29 Ml_3:1_30 Ml_3:1_31 Ml_3:1_32 Ml_3:1_33 Ml_3:1_34 Ml_3:1_35 Ml_3:1_36
Ml:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:2 καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ; ἢ τίς ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτασίᾳ αὐτοῦ; διότι αὐτὸς εἰσπορεύεται ὡς πῦρ χωνευτηρίου καὶ ὡς πόα πλυνόντων.
Ml:3:2 And who will abide the day of his coming? or who will withstand at his appearing? for he is coming in as the fire of a furnace and as the herb of fullers. (Malachi 3:2 Brenton)
Ml:3:2 Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. (Ml 3:2 BT_4)
Ml:3:2 καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ; τίς ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτασίᾳ αὐτοῦ; διότι αὐτὸς εἰσπορεύεται ὡς πῦρ χωνευτηρίου καὶ ὡς πόα πλυνόντων.
Ml:3:2 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ εἴσ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὀπτασία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὡς πῦρ, -ρός, τό   καί ὡς   πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-)
Ml:3:2 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Dzień Wejście {Pozycja} On/ona/to/to samo Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto On/ona/to/to samo By wchodzić Jak/jak Ogień I też, nawet, mianowicie Jak/jak By myć się
Ml:3:2 kai\ ti/s u(pomenei= E(me/ran ei)so/dou au)tou=; E)\ ti/s u(postE/setai e)n tE=| o)ptasi/a| au)tou=; dio/ti au)to\s ei)sporeu/etai O(s pu=r CHOneutEri/ou kai\ O(s po/a pluno/ntOn.
Ml:3:2 kai tis hypomenei hEmeran eisodu autu; E tis hypostEsetai en tE optasia autu; dioti autos eisporeuetai hOs pyr CHOneutEriu kai hOs poa plynontOn.
Ml:3:2 C RI_NSM VF2_FAI3S N1A_ASF N2_GSF RD_GSM C RI_NSM VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C RD_NSM V1_PMI3S C N3_ASN N2N_GSN C C N1A_ASN V1_PAPGPM
Ml:3:2 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain day entry he/she/it/same or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vision he/she/it/same because of this: that he/she/it/same to enter as/like fire ć and also, even, namely as/like ć to wash
Ml:3:2 and who/what/why (nom) he/she/it-is-ENDURE-ing, you(sg)-are-being-ENDURE-ed (classical), he/she/it-will-ENDURE, you(sg)-will-be-ENDURE-ed (classical) day (acc) entry (gen) him/it/same (gen) or who/what/why (nom) he/she/it-will-be-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) vision (dat) him/it/same (gen) because of this: that he/it/same (nom) he/she/it-is-being-ENTER-ed as/like fire (nom|acc|voc)   and as/like   let-them-be-WASH-ing! (classical), while WASH-ing (gen)
Ml:3:2 Ml_3:2_1 Ml_3:2_2 Ml_3:2_3 Ml_3:2_4 Ml_3:2_5 Ml_3:2_6 Ml_3:2_7 Ml_3:2_8 Ml_3:2_9 Ml_3:2_10 Ml_3:2_11 Ml_3:2_12 Ml_3:2_13 Ml_3:2_14 Ml_3:2_15 Ml_3:2_16 Ml_3:2_17 Ml_3:2_18 Ml_3:2_19 Ml_3:2_20 Ml_3:2_21 Ml_3:2_22 Ml_3:2_23
Ml:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:3 καὶ καθιεῖται χωνεύων καὶ καθαρίζων ὡς τὸ ἀργύριον καὶ ὡς τὸ χρυσίον· καὶ καθαρίσει τοὺς υἱοὺς Λευι καὶ χεεῖ αὐτοὺς ὡς τὸ χρυσίον καὶ ὡς τὸ ἀργύριον· καὶ ἔσονται τῷ κυρίῳ προσάγοντες θυσίαν ἐν δικαιοσύνῃ.
Ml:3:3 He shall sit to melt and purify as it were silver, and as it were gold: and he shall purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver, and they shall offer to the Lord an offering in righteousness. (Malachi 3:3 Brenton)
Ml:3:3 Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. (Ml 3:3 BT_4)
Ml:3:3 καὶ καθιεῖται χωνεύων καὶ καθαρίζων ὡς τὸ ἀργύριον καὶ ὡς τὸ χρυσίον· καὶ καθαρίσει τοὺς υἱοὺς Λευι καὶ χεεῖ αὐτοὺς ὡς τὸ χρυσίον καὶ ὡς τὸ ἀργύριον· καὶ ἔσονται τῷ κυρίῳ προσάγοντες θυσίαν ἐν δικαιοσύνῃ.
Ml:3:3 καί καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)   καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὡς ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὡς ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ καί χέω [LXX] (χε-, χε(ε)·[σ]-, -, -, κεχυ-, χυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὡς ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Ml:3:3 I też, nawet, mianowicie By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Jak/jak Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Jak/jak Kawałek złota I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Syn Lewi I też, nawet, mianowicie By lać [rozpostarty, rozbryzguj się,(myj się)] On/ona/to/to samo Jak/jak Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Jak/jak Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prowadzić bliski Ofiara gnębią, poświęcają W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Ml:3:3 kai\ kaTiei=tai CHOneu/On kai\ kaTari/DZOn O(s to\ a)rgu/rion kai\ O(s to\ CHrusi/on· kai\ kaTari/sei tou\s ui(ou\s *leui kai\ CHeei= au)tou\s O(s to\ CHrusi/on kai\ O(s to\ a)rgu/rion· kai\ e)/sontai tO=| kuri/O| prosa/gontes Tusi/an e)n dikaiosu/nE|.
Ml:3:3 kai kaTieitai CHOneuOn kai kaTariDZOn hOs to argyrion kai hOs to CHrysion· kai kaTarisei tus hyius leui kai CHeei autus hOs to CHrysion kai hOs to argyrion· kai esontai tO kyriO prosagontes Tysian en dikaiosynE.
Ml:3:3 C VF2_FMI3S V1_PAPNSM C V1_PAPNSM C RA_ASN N2N_ASN C C RA_ASN N2N_ASN C VF2_FAI3S RA_APM N2_APM N_GSM C VF2_FAI3S RD_APM C RA_ASN N2N_ASN C C RA_ASN N2N_ASN C VF_FMI3P RA_DSM N2_DSM V1_PAPNPM N1A_ASF P N1_DSF
Ml:3:3 and also, even, namely to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge ć and also, even, namely to purify cleanse as/like the piece of silver and also, even, namely as/like the piece of gold and also, even, namely to purify cleanse the son Levi and also, even, namely to pour [spread, splash,(wash)] he/she/it/same as/like the piece of gold and also, even, namely as/like the piece of silver and also, even, namely to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lead toward sacrifice victimize, immolate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Ml:3:3 and he/she/it-is-being-SET-ed; he/she/it-will-be-SIT DOWN-ed   and while PURIFIED-ing (nom) as/like the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and as/like the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) and he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) the (acc) sons (acc) Levi (indecl), Levi (voc) and he/she/it-is-POUR-ing, you(sg)-are-being-POUR-ed (classical), he/she/it-will-POUR, you(sg)-will-be-POUR-ed (classical) them/same (acc) as/like the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) and as/like the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and they-will-be the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) while LEAD-ing-TOWARD (nom|voc) sacrifice (acc) in/among/by (+dat) righteousness (dat)
Ml:3:3 Ml_3:3_1 Ml_3:3_2 Ml_3:3_3 Ml_3:3_4 Ml_3:3_5 Ml_3:3_6 Ml_3:3_7 Ml_3:3_8 Ml_3:3_9 Ml_3:3_10 Ml_3:3_11 Ml_3:3_12 Ml_3:3_13 Ml_3:3_14 Ml_3:3_15 Ml_3:3_16 Ml_3:3_17 Ml_3:3_18 Ml_3:3_19 Ml_3:3_20 Ml_3:3_21 Ml_3:3_22 Ml_3:3_23 Ml_3:3_24 Ml_3:3_25 Ml_3:3_26 Ml_3:3_27 Ml_3:3_28 Ml_3:3_29 Ml_3:3_30 Ml_3:3_31 Ml_3:3_32 Ml_3:3_33 Ml_3:3_34 Ml_3:3_35
Ml:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:4 καὶ ἀρέσει τῷ κυρίῳ θυσία Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος καὶ καθὼς τὰ ἔτη τὰ ἔμπροσθεν.
Ml:3:4 And the sacrifice of Juda and Jerusalem shall be pleasing to the Lord, according to the former days, and according to the former years. (Malachi 3:4 Brenton)
Ml:3:4 Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych. (Ml 3:4 BT_4)
Ml:3:4 καὶ ἀρέσει τῷ κυρίῳ θυσία Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος καὶ καθὼς τὰ ἔτη τὰ ἔμπροσθεν.
Ml:3:4 καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θυσία, -ας, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καθ·ώς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί καθ·ώς ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε
Ml:3:4 I też, nawet, mianowicie Do proszę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ofiara gnębią, poświęcają Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Dzień Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Rok Przedtem/w przodzie z
Ml:3:4 kai\ a)re/sei tO=| kuri/O| Tusi/a *iouda kai\ *ierousalEm kaTO\s ai( E(me/rai tou= ai)O=nos kai\ kaTO\s ta\ e)/tE ta\ e)/mprosTen.
Ml:3:4 kai aresei tO kyriO Tysia iuda kai ierusalEm kaTOs hai hEmerai tu aiOnos kai kaTOs ta etE ta emprosTen.
Ml:3:4 C VF_FAI3S RA_DSM N2_DSM N1A_NSF N_GSM C N_GSF D RA_NPF N1A_NPF RA_GSM N3W_GSM C D RA_APN N3E_APN RA_APN D
Ml:3:4 and also, even, namely to please the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sacrifice victimize, immolate Judas/Judah and also, even, namely Jerusalem [city of] as accordingly [according to how/in accordance with how] the day the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely as accordingly [according to how/in accordance with how] the year the before/in front of
Ml:3:4 and he/she/it-will-PLEASE, you(sg)-will-be-PLEASE-ed (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) sacrifice (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and Jerusalem (indecl) as accordingly the (nom) days (nom|voc) the (gen) eon (gen) and as accordingly the (nom|acc) years (nom|acc|voc) the (nom|acc) before/in front of
Ml:3:4 Ml_3:4_1 Ml_3:4_2 Ml_3:4_3 Ml_3:4_4 Ml_3:4_5 Ml_3:4_6 Ml_3:4_7 Ml_3:4_8 Ml_3:4_9 Ml_3:4_10 Ml_3:4_11 Ml_3:4_12 Ml_3:4_13 Ml_3:4_14 Ml_3:4_15 Ml_3:4_16 Ml_3:4_17 Ml_3:4_18 Ml_3:4_19
Ml:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:5 καὶ προσάξω πρὸς ὑμᾶς ἐν κρίσει καὶ ἔσομαι μάρτυς ταχὺς ἐπὶ τὰς φαρμακοὺς καὶ ἐπὶ τὰς μοιχαλίδας καὶ ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει καὶ ἐπὶ τοὺς ἀποστεροῦντας μισθὸν μισθωτοῦ καὶ τοὺς καταδυναστεύοντας χήραν καὶ τοὺς κονδυλίζοντας ὀρφανοὺς καὶ τοὺς ἐκκλίνοντας κρίσιν προσηλύτου καὶ τοὺς μὴ φοβουμένους με, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:3:5 And I will draw near to you in judgment; and I will be a sift witness against the witches, and against the adulteresses, and against them that swear falsely by my name, and against them that keep back the hireling's wages, and them that oppress the widow, and afflict orphans, and that wrest the judgment of the stranger, and fear not me, saith the Lord Almighty. (Malachi 3:5 Brenton)
Ml:3:5 Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają - mówi Pan Zastępów. (Ml 3:5 BT_4)
Ml:3:5 καὶ προσάξω πρὸς ὑμᾶς ἐν κρίσει καὶ ἔσομαι μάρτυς ταχὺς ἐπὶ τὰς φαρμακοὺς καὶ ἐπὶ τὰς μοιχαλίδας καὶ ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει καὶ ἐπὶ τοὺς ἀποστεροῦντας μισθὸν μισθωτοῦ καὶ τοὺς καταδυναστεύοντας χήραν καὶ τοὺς κονδυλίζοντας ὀρφανοὺς καὶ τοὺς ἐκκλίνοντας κρίσιν προσηλύτου καὶ τοὺς μὴ φοβουμένους με, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:3:5 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν κρίσις, -εως, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐπί ὁ ἡ τό φάρμακος, -ου, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό μοιχαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ, voc. pl. μοιχαλίδες καί ἐπί ὁ ἡ τό ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό ἀπο·στερέω (απο+στερ(ε)-, απο+στερη·σ-, απο+στερη·σ-, -, απ+εστερη-, απο+στερη·θ-) μισθός, -ου, ὁ μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) χήρα, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό   ὀρφανός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) κρίσις, -εως, ἡ προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ml:3:5 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie By być Dowód Szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dawki twórca [zobacz farmaceutę] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym adultress I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By przysięgać Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}; by leżeć {by kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By okradać [wstrzymuj co jest byłe winnym] Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Najemnik; najmowany I też, nawet, mianowicie By eksploatować Wdowa I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Nie By bać się Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ml:3:5 kai\ prosa/XO pro\s u(ma=s e)n kri/sei kai\ e)/somai ma/rtus taCHu\s e)pi\ ta\s farmakou\s kai\ e)pi\ ta\s moiCHali/das kai\ e)pi\ tou\s o)mnu/ontas tO=| o)no/mati/ mou e)pi\ PSeu/dei kai\ e)pi\ tou\s a)posterou=ntas misTo\n misTOtou= kai\ tou\s katadunasteu/ontas CHE/ran kai\ tou\s konduli/DZontas o)rfanou\s kai\ tou\s e)kkli/nontas kri/sin prosElu/tou kai\ tou\s mE\ foboume/nous me, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ml:3:5 kai prosaXO pros hymas en krisei kai esomai martys taCHys epi tas farmakus kai epi tas moiCHalidas kai epi tus omnyontas tO onomati mu epi PSeudei kai epi tus aposteruntas misTon misTOtu kai tus katadynasteuontas CHEran kai tus kondyliDZontas orfanus kai tus ekklinontas krisin prosElytu kai tus mE fobumenus me, legei kyrios pantokratOr.
Ml:3:5 C VF_FAI1S P RP_AP P N3I_DSF C VF_FMI1S N3_NSM A3U_NSM P RA_APF N2_APF C P RA_APF N3D_APF C P RA_APM V5_PAPAPM RA_DSN N3M_DSN RP_GS P N3E_DSN C P RA_APM V2_PAPAPM N2_ASM A1_GSM C RA_APM V1_PAPAPM N1A_ASF C RA_APM V1_PAPAPM A1_APM C RA_APM V1_PAPAPM N3I_ASF N2_GSM C RA_APM D V2_PMPAPM RP_AS V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ml:3:5 and also, even, namely to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely to be witness quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the potion maker [see pharmacist] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the adultress and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to swear the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying; to lie deceptive, dishonest; false, untrue and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to defraud [withhold what is owed] just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense hireling; hired and also, even, namely the to exploit widow and also, even, namely the ć orphaned and also, even, namely the to recoil/avoid judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the not to fear I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ml:3:5 and I-will-LEAD-TOWARD toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) judgment (dat) and I-will-be witness (nom|voc) quick ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) potion makers (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) adultresses (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while SWEAR-ing (acc) the (dat) name (dat) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) lie (dat); liar ([Adj] dat); you(sg)-are-being-LIE-ed (classical) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while DEFRAUD-ing (acc) just recompense (acc) hireling (gen); hired ([Adj] gen) and the (acc) while EXPLOIT-ing (acc) widow (acc) and the (acc)   orphaned ([Adj] acc) and the (acc) while RECOIL/AVOID-ing (acc) judgment (acc) proselyte (gen) and the (acc) not while being-FEAR-ed (acc) me (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ml:3:5 Ml_3:5_1 Ml_3:5_2 Ml_3:5_3 Ml_3:5_4 Ml_3:5_5 Ml_3:5_6 Ml_3:5_7 Ml_3:5_8 Ml_3:5_9 Ml_3:5_10 Ml_3:5_11 Ml_3:5_12 Ml_3:5_13 Ml_3:5_14 Ml_3:5_15 Ml_3:5_16 Ml_3:5_17 Ml_3:5_18 Ml_3:5_19 Ml_3:5_20 Ml_3:5_21 Ml_3:5_22 Ml_3:5_23 Ml_3:5_24 Ml_3:5_25 Ml_3:5_26 Ml_3:5_27 Ml_3:5_28 Ml_3:5_29 Ml_3:5_30 Ml_3:5_31 Ml_3:5_32 Ml_3:5_33 Ml_3:5_34 Ml_3:5_35 Ml_3:5_36 Ml_3:5_37 Ml_3:5_38 Ml_3:5_39 Ml_3:5_40 Ml_3:5_41 Ml_3:5_42 Ml_3:5_43 Ml_3:5_44 Ml_3:5_45 Ml_3:5_46 Ml_3:5_47 Ml_3:5_48 Ml_3:5_49 Ml_3:5_50 Ml_3:5_51 Ml_3:5_52 Ml_3:5_53
Ml:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:6 Διότι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι· καὶ ὑμεῖς, υἱοὶ Ιακωβ, οὐκ ἀπέχεσθε
Ml:3:6 For I am the Lord your God, and I am not changed: (Malachi 3:6 Brenton)
Ml:3:6 Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni, (Ml 3:6 BT_4)
Ml:3:6 Διότι ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι· καὶ ὑμεῖς, υἱοὶ Ιακωβ, οὐκ ἀπέχεσθε
Ml:3:6 δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -)
Ml:3:6 Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? I też, nawet, mianowicie Ty Syn Jacob ??? Przed przydechem mocnym By powstrzymywać się
Ml:3:6 *dio/ti e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n, kai\ ou)k E)lloi/Omai· kai\ u(mei=s, ui(oi\ *iakOb, ou)k a)pe/CHesTe
Ml:3:6 dioti egO kyrios ho Teos hymOn, kai uk ElloiOmai· kai hymeis, hyioi iakOb, uk apeCHesTe
Ml:3:6 C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP C D VM_XPI1S C RP_NP N2_NPM N_GSM D V1_PMI2P
Ml:3:6 because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? and also, even, namely you son Jacob οὐχ before rough breathing to abstain
Ml:3:6 because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) and not I-have-been-???-ed and you(pl) (nom) sons (nom|voc) Jacob (indecl) not you(pl)-are-being-ABSTAIN-ed, be-you(pl)-being-ABSTAIN-ed!
Ml:3:6 Ml_3:6_1 Ml_3:6_2 Ml_3:6_3 Ml_3:6_4 Ml_3:6_5 Ml_3:6_6 Ml_3:6_7 Ml_3:6_8 Ml_3:6_9 Ml_3:6_10 Ml_3:6_11 Ml_3:6_12 Ml_3:6_13 Ml_3:6_14 Ml_3:6_15
Ml:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:7 ἀπὸ τῶν ἀδικιῶν τῶν πατέρων ὑμῶν, ἐξεκλίνατε νόμιμά μου καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε. ἐπιστρέψατε πρός με, καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει κύριος παντοκράτωρ. καὶ εἴπατε Ἐν τίνι ἐπιστρέψωμεν;
Ml:3:7 but ye, the sons of Jacob, have not refrained from the iniquities of your fathers: ye have perverted my statutes, and have not kept them. Return to me, and I will return to you, saith the Lord Almighty. But ye said, Wherein shall we return? (Malachi 3:7 Brenton)
Ml:3:7 choć poczynając od dni waszych przodków, odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do Mnie, a Ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie: pod jakim względem mamy się nawrócić? (Ml 3:7 BT_4)
Ml:3:7 ἀπὸ τῶν ἀδικιῶν τῶν πατέρων ὑμῶν, ἐξεκλίνατε νόμιμά μου καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε. ἐπιστρέψατε πρός με, καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει κύριος παντοκράτωρ. καὶ εἴπατε Ἐν τίνι ἐπιστρέψωμεν;
Ml:3:7 ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
Ml:3:7 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki Ojciec Ty By cofać się/unikaj Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odwracać się dookoła
Ml:3:7 a)po\ tO=n a)dikiO=n tO=n pate/rOn u(mO=n, e)Xekli/nate no/mima/ mou kai\ ou)k e)fula/XasTe. e)pistre/PSate pro/s me, kai\ e)pistrafE/somai pro\s u(ma=s, le/gei ku/rios pantokra/tOr. kai\ ei)/pate *)en ti/ni e)pistre/PSOmen;
Ml:3:7 apo tOn adikiOn tOn paterOn hymOn, eXeklinate nomima mu kai uk efylaXasTe. epistrePSate pros me, kai epistrafEsomai pros hymas, legei kyrios pantokratOr. kai eipate en tini epistrePSOmen;
Ml:3:7 P RA_GPF N1A_GPF RA_GPM N3_GPM RP_GP VAI_AAI2P A1_APN RP_GS C D VAI_AMI2P VA_AAD2P P RP_AS C VD_FPI1S P RP_AP V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C VAI_AAI2P P RI_DSN VA_AAS1P
Ml:3:7 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wrongdoing the father you to recoil/avoid ć I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to guard to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to turn around
Ml:3:7 away from (+gen) the (gen) wrongdoings (gen) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) you(pl)-RECOIL/AVOID-ed   me (gen) and not you(pl)-were-GUARD-ed do-TURN-you(pl)-AROUND! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and I-will-be-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! in/among/by (+dat) who/what/why (dat) we-should-TURN-AROUND
Ml:3:7 Ml_3:7_1 Ml_3:7_2 Ml_3:7_3 Ml_3:7_4 Ml_3:7_5 Ml_3:7_6 Ml_3:7_7 Ml_3:7_8 Ml_3:7_9 Ml_3:7_10 Ml_3:7_11 Ml_3:7_12 Ml_3:7_13 Ml_3:7_14 Ml_3:7_15 Ml_3:7_16 Ml_3:7_17 Ml_3:7_18 Ml_3:7_19 Ml_3:7_20 Ml_3:7_21 Ml_3:7_22 Ml_3:7_23 Ml_3:7_24 Ml_3:7_25 Ml_3:7_26 Ml_3:7_27
Ml:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:8 εἰ πτερνιεῖ ἄνθρωπος θεόν; διότι ὑμεῖς πτερνίζετέ με. καὶ ἐρεῖτε Ἐν τίνι ἐπτερνίκαμέν σε; ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ μεθ’ ὑμῶν εἰσιν·
Ml:3:8 Will a man insult God? for ye insult me. But ye say, Wherein have we insulted thee? In that the tithes and first-fruits are with you still. (Malachi 3:8 Brenton)
Ml:3:8 Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. (Ml 3:8 BT_4)
Ml:3:8 εἰ πτερνιεῖ ἄνθρωπος θεόν; διότι ὑμεῖς πτερνίζετέ με. καὶ ἐρεῖτε Ἐν τίνι ἐπτερνίκαμέν σε; ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ μεθ’ ὑμῶν εἰσιν·
Ml:3:8 εἰ πτερνίζω [LXX] (πτερνιζ-, πτερνι(ε)·[σ]-, πτερνι·σ-, επτερνι·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ δι·ότι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πτερνίζω [LXX] (πτερνιζ-, πτερνι(ε)·[σ]-, πτερνι·σ-, επτερνι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πτερνίζω [LXX] (πτερνιζ-, πτερνι(ε)·[σ]-, πτερνι·σ-, επτερνι·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ml:3:8 Jeżeli By uderzać z piętą Ludzki Bóg  Z powodu tego: Tamto Ty By uderzać z piętą Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By uderzać z piętą Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie Po pierwsze owoc Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty By iść; by być
Ml:3:8 ei) pterniei= a)/nTrOpos Teo/n; dio/ti u(mei=s pterni/DZete/ me. kai\ e)rei=te *)en ti/ni e)pterni/kame/n se; o(/ti ta\ e)pide/kata kai\ ai( a)parCHai\ meT’ u(mO=n ei)sin·
Ml:3:8 ei pterniei anTrOpos Teon; dioti hymeis pterniDZete me. kai ereite en tini epternikamen se; hoti ta epidekata kai hai aparCHai meT’ hymOn eisin·
Ml:3:8 C VF2_FAI3S N2_NSM N2_ASM C RP_NP V1_PAI2P RP_AS C VF2_FAI2P P RI_DSN VXI_XAI1P RP_AS C RA_APN A1_APN C RA_NPF N1_NPF P RP_GP V9_PAI3P
Ml:3:8 if to strike with the heel human god [see theology] because of this: that you to strike with the heel I and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to strike with the heel you; your/yours(sg) because/that the ć and also, even, namely the first-fruit after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you to go; to be
Ml:3:8 if he/she/it-will-STRIKE-WITH-THE-HEEL, you(sg)-will-be-STRIKE-ed-WITH-THE-HEEL (classical) human (nom) god (acc) because of this: that you(pl) (nom) you(pl)-are-STRIKE-ing-WITH-THE-HEEL, be-you(pl)-STRIKE-ing-WITH-THE-HEEL! me (acc) and you(pl)-will-SAY/TELL in/among/by (+dat) who/what/why (dat) we-have-STRIKE-ed-WITH-THE-HEEL you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because/that the (nom|acc)   and the (nom) first-fruits (nom|voc) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Ml:3:8 Ml_3:8_1 Ml_3:8_2 Ml_3:8_3 Ml_3:8_4 Ml_3:8_5 Ml_3:8_6 Ml_3:8_7 Ml_3:8_8 Ml_3:8_9 Ml_3:8_10 Ml_3:8_11 Ml_3:8_12 Ml_3:8_13 Ml_3:8_14 Ml_3:8_15 Ml_3:8_16 Ml_3:8_17 Ml_3:8_18 Ml_3:8_19 Ml_3:8_20 Ml_3:8_21 Ml_3:8_22 Ml_3:8_23
Ml:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:9 καὶ ἀποβλέποντες ὑμεῖς ἀποβλέπετε, καὶ ἐμὲ ὑμεῖς πτερνίζετε· τὸ ἔθνος συνετελέσθη.
Ml:3:9 And ye do surely look off from me, and ye insult me. (Malachi 3:9 Brenton)
Ml:3:9 Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy - i to cały naród - ustawicznie Mnie oszukujecie! (Ml 3:9 BT_4)
Ml:3:9 καὶ ἀποβλέποντες ὑμεῖς ἀποβλέπετε, καὶ ἐμὲ ὑμεῖς πτερνίζετε· τὸ ἔθνος συνετελέσθη.
Ml:3:9 καί ἀπο·βλέπω (απο+βλεπ-, -, απο+βλεψ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·βλέπω (απο+βλεπ-, -, απο+βλεψ-, -, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πτερνίζω [LXX] (πτερνιζ-, πτερνι(ε)·[σ]-, πτερνι·σ-, επτερνι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
Ml:3:9 I też, nawet, mianowicie By zwracać uwagę (wyglądaj z dala) Ty By zwracać uwagę (wyglądaj z dala) I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój Ty By uderzać z piętą Naród [zobacz etniczny] By uzupełniać
Ml:3:9 kai\ a)poble/pontes u(mei=s a)poble/pete, kai\ e)me\ u(mei=s pterni/DZete· to\ e)/Tnos sunetele/sTE.
Ml:3:9 kai apoblepontes hymeis apoblepete, kai eme hymeis pterniDZete· to eTnos synetelesTE.
Ml:3:9 C V1_PAPNPM RP_NP V1_PAI2P C RP_AS RP_NP V1_PAI2P RA_ASN N3E_ASN VSI_API3S
Ml:3:9 and also, even, namely to pay attention (look away) you to pay attention (look away) and also, even, namely I; my/mine you to strike with the heel the nation [see ethnic] to complete
Ml:3:9 and while PAY-ing-ATTENTION (nom|voc) you(pl) (nom) you(pl)-are-PAY-ing-ATTENTION, be-you(pl)-PAY-ing-ATTENTION! and me (acc); my/mine (voc) you(pl) (nom) you(pl)-are-STRIKE-ing-WITH-THE-HEEL, be-you(pl)-STRIKE-ing-WITH-THE-HEEL! the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) he/she/it-was-COMPLETE-ed
Ml:3:9 Ml_3:9_1 Ml_3:9_2 Ml_3:9_3 Ml_3:9_4 Ml_3:9_5 Ml_3:9_6 Ml_3:9_7 Ml_3:9_8 Ml_3:9_9 Ml_3:9_10 Ml_3:9_11
Ml:3:9 x x x x x x x x x x x
Ml:3:10 καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια εἰς τοὺς θησαυρούς, καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἔσται ἡ διαρπαγὴ αὐτοῦ. ἐπισκέψασθε δὴ ἐν τούτῳ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, ἐὰν μὴ ἀνοίξω ὑμῖν τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχεῶ ὑμῖν τὴν εὐλογίαν μου ἕως τοῦ ἱκανωθῆναι·
Ml:3:10 The year is completed, and ye have brought all the produce into the storehouses; but there shall be the plunder thereof in its house: return now on this behalf, saith the Lord Almighty, see if I will not open to you the torrents of heaven, and pour out my blessing upon you, until ye are satisfied. (Malachi 3:10 Brenton)
Ml:3:10 Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. (Ml 3:10 BT_4)
Ml:3:10 καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια εἰς τοὺς θησαυρούς, καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἔσται διαρπαγὴ αὐτοῦ. ἐπισκέψασθε δὴ ἐν τούτῳ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, ἐὰν μὴ ἀνοίξω ὑμῖν τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχεῶ ὑμῖν τὴν εὐλογίαν μου ἕως τοῦ ἱκανωθῆναι·
Ml:3:10 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) δή ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) μή ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-)
Ml:3:10 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Skarb I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo By być On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Naprawdę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By otwierać Ty Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By wylewać się Ty ??? Ja Aż; świtaj By wystarczać
Ml:3:10 kai\ ei)sEne/gkate pa/nta ta\ e)kfo/ria ei)s tou\s TEsaurou/s, kai\ e)n tO=| oi)/kO| au)tou= e)/stai E( diarpagE\ au)tou=. e)piske/PSasTe dE\ e)n tou/tO|, le/gei ku/rios pantokra/tOr, e)a\n mE\ a)noi/XO u(mi=n tou\s katarra/ktas tou= ou)ranou= kai\ e)kCHeO= u(mi=n tE\n eu)logi/an mou e(/Os tou= i(kanOTE=nai·
Ml:3:10 kai eisEnenkate panta ta ekforia eis tus TEsaurus, kai en tO oikO autu estai hE diarpagE autu. episkePSasTe dE en tutO, legei kyrios pantokratOr, ean mE anoiXO hymin tus katarraktas tu uranu kai ekCHeO hymin tEn eulogian mu heOs tu hikanOTEnai·
Ml:3:10 C VAI_AAI2P A3_APN RA_APN N2N_APN P RA_APM N2_APM C P RA_DSM N2_DSM RD_GSM V9_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM VA_AMD2P x P RD_DSN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C D VA_AAS1S RP_DP RA_APM N1M_APM RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI1S RP_DP RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RA_GSN VC_APN
Ml:3:10 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. every all, each, every, the whole of the ć into (+acc) the treasure and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same to be the ć he/she/it/same to visit [see skeptical] indeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to open up you the ć the sky/heaven and also, even, namely to pour out you the ??? I until; dawn the to suffice
Ml:3:10 and you(pl)-BRING IN-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   into (+acc) the (acc) treasures (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be the (nom)   him/it/same (gen) be-you(pl)-VISIT-ed! indeed in/among/by (+dat) this (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) if-ever not I-will-OPEN-UP, I-should-OPEN-UP you(pl) (dat) the (acc)   the (gen) sky/heaven (gen) and I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT you(pl) (dat) the (acc) ??? (acc) me (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-be-SUFFICE-ed
Ml:3:10 Ml_3:10_1 Ml_3:10_2 Ml_3:10_3 Ml_3:10_4 Ml_3:10_5 Ml_3:10_6 Ml_3:10_7 Ml_3:10_8 Ml_3:10_9 Ml_3:10_10 Ml_3:10_11 Ml_3:10_12 Ml_3:10_13 Ml_3:10_14 Ml_3:10_15 Ml_3:10_16 Ml_3:10_17 Ml_3:10_18 Ml_3:10_19 Ml_3:10_20 Ml_3:10_21 Ml_3:10_22 Ml_3:10_23 Ml_3:10_24 Ml_3:10_25 Ml_3:10_26 Ml_3:10_27 Ml_3:10_28 Ml_3:10_29 Ml_3:10_30 Ml_3:10_31 Ml_3:10_32 Ml_3:10_33 Ml_3:10_34 Ml_3:10_35 Ml_3:10_36 Ml_3:10_37 Ml_3:10_38 Ml_3:10_39 Ml_3:10_40 Ml_3:10_41
Ml:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:11 καὶ διαστελῶ ὑμῖν εἰς βρῶσιν καὶ οὐ μὴ διαφθείρω ὑμῶν τὸν καρπὸν τῆς γῆς, καὶ οὐ μὴ ἀσθενήσῃ ὑμῶν ἡ ἄμπελος ἡ ἐν τῷ ἀγρῷ, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:3:11 And I will appoint food for you, and I will not destroy the fruit of your land; and your vine in the field shall not fail, saith the Lord Almighty. (Malachi 3:11 Brenton)
Ml:3:11 I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów. (Ml 3:11 BT_4)
Ml:3:11 καὶ διαστελῶ ὑμῖν εἰς βρῶσιν καὶ οὐ μὴ διαφθείρω ὑμῶν τὸν καρπὸν τῆς γῆς, καὶ οὐ μὴ ἀσθενήσῃ ὑμῶν ἄμπελος ἐν τῷ ἀγρῷ, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:3:11 καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] βρῶσις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ml:3:11 I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Ty Do (+przyspieszenie) Żywność (posiłek, żywność, mięso) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By rujnować Ty Owoc; Nadgarstek Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By chorować Ty Winorośl W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ml:3:11 kai\ diastelO= u(mi=n ei)s brO=sin kai\ ou) mE\ diafTei/rO u(mO=n to\n karpo\n tE=s gE=s, kai\ ou) mE\ a)sTenE/sE| u(mO=n E( a)/mpelos E( e)n tO=| a)grO=|, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ml:3:11 kai diastelO hymin eis brOsin kai u mE diafTeirO hymOn ton karpon tEs gEs, kai u mE asTenEsE hymOn hE ampelos hE en tO agrO, legei kyrios pantokratOr.
Ml:3:11 C VF2_FAI1S RP_DP P N3I_ASF C D D V1_PAI1S RP_GP RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF C D D VA_AAS3S RP_GP RA_NSF N2_NSF RA_NSF P RA_DSM N2_DSM V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ml:3:11 and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) you into (+acc) food (meal, food, meat) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ruin you the fruit; Carpus the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ail you the grapevine the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ml:3:11 and I-will-??? you(pl) (dat) into (+acc) food (acc) and not not I-am-RUIN-ing, I-should-be-RUIN-ing, I-should-RUIN you(pl) (gen) the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) the (gen) earth/land (gen) and not not you(sg)-will-be-AIL-ed, he/she/it-should-AIL, you(sg)-should-be-AIL-ed you(pl) (gen) the (nom) grapevine (nom) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ml:3:11 Ml_3:11_1 Ml_3:11_2 Ml_3:11_3 Ml_3:11_4 Ml_3:11_5 Ml_3:11_6 Ml_3:11_7 Ml_3:11_8 Ml_3:11_9 Ml_3:11_10 Ml_3:11_11 Ml_3:11_12 Ml_3:11_13 Ml_3:11_14 Ml_3:11_15 Ml_3:11_16 Ml_3:11_17 Ml_3:11_18 Ml_3:11_19 Ml_3:11_20 Ml_3:11_21 Ml_3:11_22 Ml_3:11_23 Ml_3:11_24 Ml_3:11_25 Ml_3:11_26 Ml_3:11_27 Ml_3:11_28
Ml:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:12 καὶ μακαριοῦσιν ὑμᾶς πάντα τὰ ἔθνη, διότι ἔσεσθε ὑμεῖς γῆ θελητή, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:3:12 And all nations shall call you blessed: for ye shall be a desirable land, saith the Lord Almighty. (Malachi 3:12 Brenton)
Ml:3:12 I nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan Zastępów. (Ml 3:12 BT_4)
Ml:3:12 καὶ μακαριοῦσιν ὑμᾶς πάντα τὰ ἔθνη, διότι ἔσεσθε ὑμεῖς γῆ θελητή, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:3:12 καί μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη δι·ότι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ml:3:12 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Z powodu tego: Tamto By być Ty Ziemi/ziemia By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ml:3:12 kai\ makariou=sin u(ma=s pa/nta ta\ e)/TnE, dio/ti e)/sesTe u(mei=s gE= TelEtE/, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ml:3:12 kai makariusin hymas panta ta eTnE, dioti esesTe hymeis gE TelEtE, legei kyrios pantokratOr.
Ml:3:12 C VF2_FAI3P RP_AP A3_APN RA_APN N3E_APN C VF_FMI2P RP_NP N1_NSF A1_NSF V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ml:3:12 and also, even, namely to ??? you every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] because of this: that to be you earth/land ć to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ml:3:12 and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) you(pl) (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) because of this: that you(pl)-will-be you(pl) (nom) earth/land (nom|voc)   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ml:3:12 Ml_3:12_1 Ml_3:12_2 Ml_3:12_3 Ml_3:12_4 Ml_3:12_5 Ml_3:12_6 Ml_3:12_7 Ml_3:12_8 Ml_3:12_9 Ml_3:12_10 Ml_3:12_11 Ml_3:12_12 Ml_3:12_13 Ml_3:12_14
Ml:3:12 x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:13 Ἐβαρύνατε ἐπ’ ἐμὲ τοὺς λόγους ὑμῶν, λέγει κύριος, καὶ εἴπατε Ἐν τίνι κατελαλήσαμεν κατὰ σοῦ;
Ml:3:13 Ye have spoken grievous words against me, saith the Lord. Yet ye said, Wherein have we spoken against thee? (Malachi 3:13 Brenton)
Ml:3:13 Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko Mnie - mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? (Ml 3:13 BT_4)
Ml:3:13 Ἐβαρύνατε ἐπ’ ἐμὲ τοὺς λόγους ὑμῶν, λέγει κύριος, καὶ εἴπατε Ἐν τίνι κατελαλήσαμεν κατὰ σοῦ;
Ml:3:13 βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κατα·λαλέω (κατα+λαλ(ε)-, κατα+λαλη·σ-, κατα+λαλη·σ-, -, -, -) κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ml:3:13 By obciążać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zniesławiać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Ml:3:13 *)ebaru/nate e)p’ e)me\ tou\s lo/gous u(mO=n, le/gei ku/rios, kai\ ei)/pate *)en ti/ni katelalE/samen kata\ sou=;
Ml:3:13 ebarynate ep’ eme tus logus hymOn, legei kyrios, kai eipate en tini katelalEsamen kata su;
Ml:3:13 VAI_AAI2P P RP_AS RA_APM N2_APM RP_GP V1_PAI3S N2_NSM C VAI_AAI2P P RI_DSN VAI_AAI1P P RP_GS
Ml:3:13 to weigh down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to slander down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Ml:3:13 you(pl)-WEIGH-ed-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (acc) words (acc) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! in/among/by (+dat) who/what/why (dat) we-SLandER-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ml:3:13 Ml_3:13_1 Ml_3:13_2 Ml_3:13_3 Ml_3:13_4 Ml_3:13_5 Ml_3:13_6 Ml_3:13_7 Ml_3:13_8 Ml_3:13_9 Ml_3:13_10 Ml_3:13_11 Ml_3:13_12 Ml_3:13_13 Ml_3:13_14 Ml_3:13_15
Ml:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:14 εἴπατε Μάταιος ὁ δουλεύων θεῷ, καὶ τί πλέον ὅτι ἐφυλάξαμεν τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ διότι ἐπορεύθημεν ἱκέται πρὸ προσώπου κυρίου παντοκράτορος;
Ml:3:14 Ye said, He that serves God labours in vain: and what have we gained in that we have kept his ordinances, and in that we have walked as suppliants before the face of the Lord Almighty? (Malachi 3:14 Brenton)
Ml:3:14 Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu! Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem Zastępów? (Ml 3:14 BT_4)
Ml:3:14 εἴπατε Μάταιος δουλεύων θεῷ, καὶ τί πλέον ὅτι ἐφυλάξαμεν τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ διότι ἐπορεύθημεν ἱκέται πρὸ προσώπου κυρίου παντοκράτορος;
Ml:3:14 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μάταιος -αία -ον ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς); πλέω (πλε-, -, πλευ·σ-, -, -, -) ὅτι φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί δι·ότι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ml:3:14 By mówić/opowiadaj Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Bóg  I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Więcej; by żeglować Ponieważ/tamto By zabezpieczać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z powodu tego: Tamto By iść Przedtem (+informacja) Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ml:3:14 ei)/pate *ma/taios o( douleu/On TeO=|, kai\ ti/ ple/on o(/ti e)fula/Xamen ta\ fula/gmata au)tou= kai\ dio/ti e)poreu/TEmen i(ke/tai pro\ prosO/pou kuri/ou pantokra/toros;
Ml:3:14 eipate mataios ho duleuOn TeO, kai ti pleon hoti efylaXamen ta fylagmata autu kai dioti eporeuTEmen hiketai pro prosOpu kyriu pantokratoros;
Ml:3:14 VAI_AAI2P A1A_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N2_DSM C RI_ASN A3C_ASN C VAI_AAI1P RA_APN N3M_APN RD_GSM C C VCI_API1P N1M_NPM P N2N_GSN N2_GSM N3R_GSM
Ml:3:14 to say/tell foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless the to obey to be a slave, serve god [see theology] and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. more; to sail because/that to guard the ć he/she/it/same and also, even, namely because of this: that to go ć before (+gen) face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ml:3:14 you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! foolish, vain ([Adj] nom) the (nom) while OBEY-ing (nom) god (dat) and who/what/why (nom|acc) more (nom|acc|voc, voc); while SAIL-ing (nom|acc|voc, voc) because/that we-GUARD-ed the (nom|acc)   him/it/same (gen) and because of this: that we-were-GO-ed   before (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Almighty ruler of all (gen)
Ml:3:14 Ml_3:14_1 Ml_3:14_2 Ml_3:14_3 Ml_3:14_4 Ml_3:14_5 Ml_3:14_6 Ml_3:14_7 Ml_3:14_8 Ml_3:14_9 Ml_3:14_10 Ml_3:14_11 Ml_3:14_12 Ml_3:14_13 Ml_3:14_14 Ml_3:14_15 Ml_3:14_16 Ml_3:14_17 Ml_3:14_18 Ml_3:14_19 Ml_3:14_20 Ml_3:14_21
Ml:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:15 καὶ νῦν ἡμεῖς μακαρίζομεν ἀλλοτρίους, καὶ ἀνοικοδομοῦνται πάντες ποιοῦντες ἄνομα καὶ ἀντέστησαν θεῷ καὶ ἐσώθησαν.
Ml:3:15 And now we pronounce strangers blessed; and all they who act unlawfully are built up; and they have resisted God, and yet have been delivered. (Malachi 3:15 Brenton)
Ml:3:15 A teraz raczej zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni. (Ml 3:15 BT_4)
Ml:3:15 καὶ νῦν ἡμεῖς μακαρίζομεν ἀλλοτρίους, καὶ ἀνοικοδομοῦνται πάντες ποιοῦντες ἄνομα καὶ ἀντέστησαν θεῷ καὶ ἐσώθησαν.
Ml:3:15 καί νῦν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ἀλλότριος -ία -ον καί ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄ·νομος -ον καί ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Ml:3:15 I też, nawet, mianowicie Teraz Ja Do ??? Innego/inni I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie By przeciwstawiać Bóg  I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Ml:3:15 kai\ nu=n E(mei=s makari/DZomen a)llotri/ous, kai\ a)noikodomou=ntai pa/ntes poiou=ntes a)/noma kai\ a)nte/stEsan TeO=| kai\ e)sO/TEsan.
Ml:3:15 kai nyn hEmeis makariDZomen allotrius, kai anoikodomuntai pantes poiuntes anoma kai antestEsan TeO kai esOTEsan.
Ml:3:15 C D RP_NP V1_PAI1P A1A_APM C V2_PMI3P A3_NPM V2_PAPNPM A1B_APN C VHI_AAI3P N2_DSM C VCI_API3P
Ml:3:15 and also, even, namely now I to ??? of another/others and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of to do/make outside the law and also, even, namely to oppose god [see theology] and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Ml:3:15 and now we (nom) we-are-???-ing of another/others (acc) and they-are-being-???-ed all (nom|voc) while DO/MAKE-ing (nom|voc) outside the law ([Adj] nom|acc|voc) and they-OPPOSE-ed god (dat) and they-were-SAVE-ed
Ml:3:15 Ml_3:15_1 Ml_3:15_2 Ml_3:15_3 Ml_3:15_4 Ml_3:15_5 Ml_3:15_6 Ml_3:15_7 Ml_3:15_8 Ml_3:15_9 Ml_3:15_10 Ml_3:15_11 Ml_3:15_12 Ml_3:15_13 Ml_3:15_14 Ml_3:15_15
Ml:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:16 Ταῦτα κατελάλησαν οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον, ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· καὶ προσέσχεν κύριος καὶ εἰσήκουσεν καὶ ἔγραψεν βιβλίον μνημοσύνου ἐνώπιον αὐτοῦ τοῖς φοβουμένοις τὸν κύριον καὶ εὐλαβουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Ml:3:16 Thus spoke they that feared the Lord, every one to his neighbour: and the Lord gave heed, and hearkened, and he wrote a book of remembrance before him for them that feared the Lord and reverenced his name. (Malachi 3:16 Brenton)
Ml:3:16 Tak mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się Pana i czczących Jego imię. (Ml 3:16 BT_4)
Ml:3:16 Ταῦτα κατελάλησαν οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον, ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· καὶ προσέσχεν κύριος καὶ εἰσήκουσεν καὶ ἔγραψεν βιβλίον μνημοσύνου ἐνώπιον αὐτοῦ τοῖς φοβουμένοις τὸν κύριον καὶ εὐλαβουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Ml:3:16 οὗτος αὕτη τοῦτο κατα·λαλέω (κατα+λαλ(ε)-, κατα+λαλη·σ-, κατα+λαλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) μνημό·συνον, -ου, τό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ml:3:16 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zniesławiać By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) I też, nawet, mianowicie By pisać Książka Pamięć W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Ml:3:16 *tau=ta katela/lEsan oi( fobou/menoi to\n ku/rion, e(/kastos pro\s to\n plEsi/on au)tou=· kai\ prose/sCHen ku/rios kai\ ei)sE/kousen kai\ e)/graPSen bibli/on mnEmosu/nou e)nO/pion au)tou= toi=s foboume/nois to\n ku/rion kai\ eu)laboume/nois to\ o)/noma au)tou=.
Ml:3:16 tauta katelalEsan hoi fobumenoi ton kyrion, hekastos pros ton plEsion autu· kai prosesCHen kyrios kai eisEkusen kai egraPSen biblion mnEmosynu enOpion autu tois fobumenois ton kyrion kai eulabumenois to onoma autu.
Ml:3:16 RD_APN VAI_AAI3P RA_NPM V2_PMPNPM RA_ASM N2_ASM A1_NSM P RA_ASM D RD_GSM C VBI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S N2N_ASN N2N_GSN P RD_GSM RA_DPM V2_PMPDPM RA_ASM N2_ASM C V2_PMPDPM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Ml:3:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to slander the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. each toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) and also, even, namely to write book memory in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) the name with regard to he/she/it/same
Ml:3:16 these (nom|acc) they-SLandER-ed the (nom) while being-FEAR-ed (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-PAY HEED-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-HEARD-ed and he/she/it-WRITE-ed book (nom|acc|voc) memory (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (dat) while being-FEAR-ed (dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and while being-BEWARE-ed (dat) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ml:3:16 Ml_3:16_1 Ml_3:16_2 Ml_3:16_3 Ml_3:16_4 Ml_3:16_5 Ml_3:16_6 Ml_3:16_7 Ml_3:16_8 Ml_3:16_9 Ml_3:16_10 Ml_3:16_11 Ml_3:16_12 Ml_3:16_13 Ml_3:16_14 Ml_3:16_15 Ml_3:16_16 Ml_3:16_17 Ml_3:16_18 Ml_3:16_19 Ml_3:16_20 Ml_3:16_21 Ml_3:16_22 Ml_3:16_23 Ml_3:16_24 Ml_3:16_25 Ml_3:16_26 Ml_3:16_27 Ml_3:16_28 Ml_3:16_29 Ml_3:16_30 Ml_3:16_31
Ml:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:17 καὶ ἔσονταί μοι, λέγει κύριος παντοκράτωρ, εἰς ἡμέραν, ἣν ἐγὼ ποιῶ εἰς περιποίησιν, καὶ αἱρετιῶ αὐτοὺς ὃν τρόπον αἱρετίζει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν δουλεύοντα αὐτῷ.
Ml:3:17 And they shall be mine, saith the Lord Almighty, in the day which I appoint for a peculiar possession; and I will make choice of them, as a man makes choice of his son that serves him. (Malachi 3:17 Brenton)
Ml:3:17 Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. (Ml 3:17 BT_4)
Ml:3:17 καὶ ἔσονταί μοι, λέγει κύριος παντοκράτωρ, εἰς ἡμέραν, ἣν ἐγὼ ποιῶ εἰς περιποίησιν, καὶ αἱρετιῶ αὐτοὺς ὃν τρόπον αἱρετίζει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν δουλεύοντα αὐτῷ.
Ml:3:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] περι·ποίησις, -εως, ἡ καί αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ml:3:17 I też, nawet, mianowicie By być Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Do (+przyspieszenie) Dzień Kto/, który/, który Ja By czynić/rób Do (+przyspieszenie) Posiadanie utrzymujące sejf, zachowywanie, zyskując posiadanie z, nabywanie, opieka, dwór {sąd}, rodzaj, traktowanie I też, nawet, mianowicie By wybierać On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By wybierać Ludzki Syn On/ona/to/to samo By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo
Ml:3:17 kai\ e)/sontai/ moi, le/gei ku/rios pantokra/tOr, ei)s E(me/ran, E(\n e)gO\ poiO= ei)s peripoi/Esin, kai\ ai(retiO= au)tou\s o(\n tro/pon ai(reti/DZei a)/nTrOpos to\n ui(o\n au)tou= to\n douleu/onta au)tO=|.
Ml:3:17 kai esontai moi, legei kyrios pantokratOr, eis hEmeran, hEn egO poiO eis peripoiEsin, kai hairetiO autus hon tropon hairetiDZei anTrOpos ton hyion autu ton duleuonta autO.
Ml:3:17 C VF_FMI3P RP_DS V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM P N1A_ASF RR_ASF RP_NS V2_PAI1S P N3I_ASF C VF2_FAI1S RD_APM RR_ASM N2_ASM V1_PAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_ASM V1_PAPASM RD_DSM
Ml:3:17 and also, even, namely to be I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all into (+acc) day who/whom/which I to do/make into (+acc) possession keeping safe, preservation, gaining possession of, acquisition, ministration, court, kind, treatment and also, even, namely to choose he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to choose human the son he/she/it/same the to obey to be a slave, serve he/she/it/same
Ml:3:17 and they-will-be me (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) into (+acc) day (acc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing into (+acc) possession (acc) and I-will-CHOOSE them/same (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-is-CHOOSE-ing, you(sg)-are-being-CHOOSE-ed (classical) human (nom) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) the (acc) while OBEY-ing (acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Ml:3:17 Ml_3:17_1 Ml_3:17_2 Ml_3:17_3 Ml_3:17_4 Ml_3:17_5 Ml_3:17_6 Ml_3:17_7 Ml_3:17_8 Ml_3:17_9 Ml_3:17_10 Ml_3:17_11 Ml_3:17_12 Ml_3:17_13 Ml_3:17_14 Ml_3:17_15 Ml_3:17_16 Ml_3:17_17 Ml_3:17_18 Ml_3:17_19 Ml_3:17_20 Ml_3:17_21 Ml_3:17_22 Ml_3:17_23 Ml_3:17_24 Ml_3:17_25 Ml_3:17_26
Ml:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:18 καὶ ἐπιστραφήσεσθε καὶ ὄψεσθε ἀνὰ μέσον δικαίου καὶ ἀνὰ μέσον ἀνόμου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ δουλεύοντος θεῷ καὶ τοῦ μὴ δουλεύοντος.
Ml:3:18 Then shall ye return, and discern between the righteous and the wicked, and between him that serves God, and him that serves him not. (Malachi 3:18 Brenton)
Ml:3:18 Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy. (Ml 3:18 BT_4)
Ml:3:18 καὶ ἐπιστραφήσεσθε καὶ ὄψεσθε ἀνὰ μέσον δικαίου καὶ ἀνὰ μέσον ἀνόμου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ δουλεύοντος θεῷ καὶ τοῦ μὴ δουλεύοντος.
Ml:3:18 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνά μέσος -η -ον δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί ἀνά μέσος -η -ον ἄ·νομος -ον καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό μή δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -)
Ml:3:18 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Bóg  I też, nawet, mianowicie Nie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać
Ml:3:18 kai\ e)pistrafE/sesTe kai\ o)/PSesTe a)na\ me/son dikai/ou kai\ a)na\ me/son a)no/mou kai\ a)na\ me/son tou= douleu/ontos TeO=| kai\ tou= mE\ douleu/ontos.
Ml:3:18 kai epistrafEsesTe kai oPSesTe ana meson dikaiu kai ana meson anomu kai ana meson tu duleuontos TeO kai tu mE duleuontos.
Ml:3:18 C VD_FPI2P C VF_FMI2P P A1_ASN A1A_GSM C P A1_ASN A1B_GSM C P A1_ASN RA_GSM V1_PAPGSM N2_DSM C RA_GSM D V1_PAPGSM
Ml:3:18 and also, even, namely to turn around and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), up/each/by (+acc) middle just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely up/each/by (+acc) middle outside the law and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the to obey to be a slave, serve god [see theology] and also, even, namely the not to obey to be a slave, serve
Ml:3:18 and you(pl)-will-be-TURN-ed-AROUND and you(pl)-will-be-SEE-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) outside the law ([Adj] gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) while OBEY-ing (gen) god (dat) and the (gen) not while OBEY-ing (gen)
Ml:3:18 Ml_3:18_1 Ml_3:18_2 Ml_3:18_3 Ml_3:18_4 Ml_3:18_5 Ml_3:18_6 Ml_3:18_7 Ml_3:18_8 Ml_3:18_9 Ml_3:18_10 Ml_3:18_11 Ml_3:18_12 Ml_3:18_13 Ml_3:18_14 Ml_3:18_15 Ml_3:18_16 Ml_3:18_17 Ml_3:18_18 Ml_3:18_19 Ml_3:18_20 Ml_3:18_21
Ml:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:19 διότι ἰδοὺ ἡμέρα κυρίου ἔρχεται καιομένη ὡς κλίβανος καὶ φλέξει αὐτούς, καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἀλλογενεῖς καὶ πάντες οἱ ποιοῦντες ἄνομα καλάμη, καὶ ἀνάψει αὐτοὺς ἡ ἡμέρα ἡ ἐρχομένη, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν ῥίζα οὐδὲ κλῆμα.
Ml:3:19 For, behold, a day comes burning as an oven, and it shall consume them; and all the aliens, and all that do wickedly, shall be stubble: and the day that is coming shall set them on fire, saith the Lord Almighty, and there shall not be left of them root or branch. (Malachi 4:1 Brenton)
Ml:3:19 Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. (Ml 3:19 BT_4)
Ml:3:19 διότι ἰδοὺ ἡμέρα κυρίου ἔρχεται καιομένη ὡς κλίβανος καὶ φλέξει αὐτούς, καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἀλλογενεῖς καὶ πάντες οἱ ποιοῦντες ἄνομα καλάμη, καὶ ἀνάψει αὐτοὺς ἡμέρα ἐρχομένη, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν ῥίζα οὐδὲ κλῆμα.
Ml:3:19 δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ὡς κλίβανος, -ου, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀλλο·γενής -ές καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄ·νομος -ον καλάμη, -ης, ἡ καί ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ῥίζα, -ης, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) κλῆμα[τ], -ατος, τό
Ml:3:19 Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przychodzić Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Jak/jak Piec I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Inny urodzony I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób Na zewnątrz prawa Słoma I też, nawet, mianowicie By zapalać się On/ona/to/to samo Dzień By przychodzić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Korzeń ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Gałąź
Ml:3:19 dio/ti i)dou\ E(me/ra kuri/ou e)/rCHetai kaiome/nE O(s kli/banos kai\ fle/Xei au)tou/s, kai\ e)/sontai pa/ntes oi( a)llogenei=s kai\ pa/ntes oi( poiou=ntes a)/noma kala/mE, kai\ a)na/PSei au)tou\s E( E(me/ra E( e)rCHome/nE, le/gei ku/rios pantokra/tOr, kai\ ou) mE\ u(poleifTE=| e)X au)tO=n r(i/DZa ou)de\ klE=ma.
Ml:3:19 dioti idu hEmera kyriu erCHetai kaiomenE hOs klibanos kai fleXei autus, kai esontai pantes hoi allogeneis kai pantes hoi poiuntes anoma kalamE, kai anaPSei autus hE hEmera hE erCHomenE, legei kyrios pantokratOr, kai u mE hypoleifTE eX autOn riDZa ude klEma.
Ml:3:19 C I N1A_NSF N2_GSM V1_PMI3S V1_PMPNSF C A1_NSM C VF_FAI3S RD_APM C VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM A3H_NPM C A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM A1B_APN N1_NSF C VF_FAI3S RD_APM RA_NSF N1A_NSF RA_NSF V1_PMPNSF V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C D D VV_APS3S P RD_GPM N1S_NSF C N3M_NSN
Ml:3:19 because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to come to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate as/like oven and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of the other-born and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to do/make outside the law straw and also, even, namely to kindle he/she/it/same the day the to come to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same root οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) branch
Ml:3:19 because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! day (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is-being-COME-ed while being-CALCINATED-ed (nom|voc) as/like oven (nom) and   them/same (acc) and they-will-be all (nom|voc) the (nom) other-born ([Adj] acc, nom|voc) and all (nom|voc) the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) outside the law ([Adj] nom|acc|voc) straw (nom|voc) and he/she/it-will-KINDLE, you(sg)-will-be-KINDLE-ed (classical) them/same (acc) the (nom) day (nom|voc) the (nom) while being-COME-ed (nom|voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) and not not he/she/it-should-be-REMAIN-ed out of (+gen) them/same (gen) root (nom|voc) neither/nor branch (nom|acc|voc)
Ml:3:19 Ml_3:19_1 Ml_3:19_2 Ml_3:19_3 Ml_3:19_4 Ml_3:19_5 Ml_3:19_6 Ml_3:19_7 Ml_3:19_8 Ml_3:19_9 Ml_3:19_10 Ml_3:19_11 Ml_3:19_12 Ml_3:19_13 Ml_3:19_14 Ml_3:19_15 Ml_3:19_16 Ml_3:19_17 Ml_3:19_18 Ml_3:19_19 Ml_3:19_20 Ml_3:19_21 Ml_3:19_22 Ml_3:19_23 Ml_3:19_24 Ml_3:19_25 Ml_3:19_26 Ml_3:19_27 Ml_3:19_28 Ml_3:19_29 Ml_3:19_30 Ml_3:19_31 Ml_3:19_32 Ml_3:19_33 Ml_3:19_34 Ml_3:19_35 Ml_3:19_36 Ml_3:19_37 Ml_3:19_38 Ml_3:19_39 Ml_3:19_40 Ml_3:19_41
Ml:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:20 καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης καὶ ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεσθε καὶ σκιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἐκ δεσμῶν ἀνειμένα.
Ml:3:20 But to you that fear my name shall the Sun of righteousness arise, and healing shall be in his wings: and ye shall go forth, and bound as young calves let loose from bonds. (Malachi 4:2 Brenton)
Ml:3:20 A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. (Ml 3:20 BT_4)
Ml:3:20 καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης καὶ ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεσθε καὶ σκιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἐκ δεσμῶν ἀνειμένα.
Ml:3:20 καί ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥλιος, -ου, ὁ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἴασις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί σκιρτάω (σκιρτ(α)-, σκιρτη·σ-, σκιρτη·σ-, -, -, -) ὡς   ἐκ δέσμη, -ης, ἡ; δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-)
Ml:3:20 I też, nawet, mianowicie By podnosić się wiosnę {sprężynę} Ty By bać się Nazwisko {Imię} co do Ja Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Gojenie się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By podskakiwać skakanie albo skakanie Jak/jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami ???; powstrzymywanie powstrzymywania , kajdanki; by wiązać By pozwalać iść z
Ml:3:20 kai\ a)natelei= u(mi=n toi=s foboume/nois to\ o)/noma/ mou E(/lios dikaiosu/nEs kai\ i)/asis e)n tai=s pte/ruXin au)tou=, kai\ e)Xeleu/sesTe kai\ skirtE/sete O(s mosCHa/ria e)k desmO=n a)neime/na.
Ml:3:20 kai anatelei hymin tois fobumenois to onoma mu hElios dikaiosynEs kai iasis en tais pteryXin autu, kai eXeleusesTe kai skirtEsete hOs mosCHaria ek desmOn aneimena.
Ml:3:20 C VF2_FAI3S RP_DP RA_DPM V2_PMPDPM RA_ASN N3M_ASN RP_GS N2_NSM N1_GSF C N3I_NSF P RA_DPF N3G_DPF RD_GSM C VF_FMI2P C VF_FAI2P C N2N_APN P N2_GPM VM_XMPAPN
Ml:3:20 and also, even, namely to rise spring up you the to fear the name with regard to I sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely healing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wing [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same and also, even, namely to come out and also, even, namely to gambol skipping or leaping as/like ć out of (+gen) ἐξ before vowels ???; restraint restraint, handcuff; to bind to let go of
Ml:3:20 and he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) you(pl) (dat) the (dat) while being-FEAR-ed (dat) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) sun (nom) righteousness (gen) and healing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) wings (dat) him/it/same (gen) and you(pl)-will-be-COME-ed-OUT and you(pl)-will-GAMBOL as/like   out of (+gen) ???s (gen); restraints (gen); while BIND-ing (nom) having-been-LET-ed-GO-OF (nom|acc|voc)
Ml:3:20 Ml_3:20_1 Ml_3:20_2 Ml_3:20_3 Ml_3:20_4 Ml_3:20_5 Ml_3:20_6 Ml_3:20_7 Ml_3:20_8 Ml_3:20_9 Ml_3:20_10 Ml_3:20_11 Ml_3:20_12 Ml_3:20_13 Ml_3:20_14 Ml_3:20_15 Ml_3:20_16 Ml_3:20_17 Ml_3:20_18 Ml_3:20_19 Ml_3:20_20 Ml_3:20_21 Ml_3:20_22 Ml_3:20_23 Ml_3:20_24 Ml_3:20_25
Ml:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:21 καὶ καταπατήσετε ἀνόμους, διότι ἔσονται σποδὸς ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐγὼ ποιῶ, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:3:21 And ye shall trample the wicked; for they shall be ashes underneath your feet in the day which I appoint, saith the Lord Almighty. (Malachi 4:3 Brenton)
Ml:3:21 I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał - mówi Pan Zastępów. (Ml 3:21 BT_4)
Ml:3:21 καὶ καταπατήσετε ἀνόμους, διότι ἔσονται σποδὸς ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐγὼ ποιῶ, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ml:3:21 καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ἄ·νομος -ον δι·ότι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σποδός, -οῦ, ἡ ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ml:3:21 I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie Na zewnątrz prawa Z powodu tego: Tamto By być Popioły Poniżej Stopa Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który Ja By czynić/rób By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ml:3:21 kai\ katapatE/sete a)no/mous, dio/ti e)/sontai spodo\s u(poka/tO tO=n podO=n u(mO=n e)n tE=| E(me/ra|, E(=| e)gO\ poiO=, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ml:3:21 kai katapatEsete anomus, dioti esontai spodos hypokatO tOn podOn hymOn en tE hEmera, hE egO poiO, legei kyrios pantokratOr.
Ml:3:21 C VF_FAI2P A1B_APM C VF_FMI3P N2_NSF P RA_GPM N3D_GPM RP_GP P RA_DSF N1A_DSF RR_DSF RP_NS V2_PAI1S V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ml:3:21 and also, even, namely to trample/tread outside the law because of this: that to be ashes below the foot you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day who/whom/which I to do/make to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ml:3:21 and you(pl)-will-TRAMPLE/TREAD outside the law ([Adj] acc) because of this: that they-will-be ashes (nom) below the (gen) feet (gen) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) who/whom/which (dat) I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ml:3:21 Ml_3:21_1 Ml_3:21_2 Ml_3:21_3 Ml_3:21_4 Ml_3:21_5 Ml_3:21_6 Ml_3:21_7 Ml_3:21_8 Ml_3:21_9 Ml_3:21_10 Ml_3:21_11 Ml_3:21_12 Ml_3:21_13 Ml_3:21_14 Ml_3:21_15 Ml_3:21_16 Ml_3:21_17 Ml_3:21_18 Ml_3:21_19
Ml:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:22 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμῖν Ηλιαν τὸν Θεσβίτην πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ,
Ml:3:22 And, behold, I will send to you Elias the Thesbite, before the great and glorious day of the Lord comes; (Malachi 4:5 Brenton)
Ml:3:22 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. (Ml 3:23 BT_4)
Ml:3:22 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμῖν Ηλιαν τὸν Θεσβίτην πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ,
Ml:3:22 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Ἠλίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   πρίν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐπι·φανής -ές
Ml:3:22 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja zamawiać Ty Eliasz Wcześniejszy By przychodzić Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki I też, nawet, mianowicie W pełnym widoku {zamiarze}
Ml:3:22 kai\ i)dou\ e)gO\ a)poste/llO u(mi=n *Elian to\n *Tesbi/tEn pri\n e)lTei=n E(me/ran kuri/ou tE\n mega/lEn kai\ e)pifanE=,
Ml:3:22 kai idu egO apostellO hymin Elian ton TesbitEn prin elTein hEmeran kyriu tEn megalEn kai epifanE,
Ml:3:22 C I RP_NS V1_PAI1S RP_DP N1T_ASM RA_ASM N1M_ASM D VB_AAN N1A_ASF N2_GSM RA_ASF A1_ASF C A3H_ASF
Ml:3:22 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you Elijah the ć prior to come day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the great and also, even, namely in full view
Ml:3:22 and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing you(pl) (dat) Elijah (acc) the (acc)   prior to-COME day (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) great ([Adj] acc) and in full view ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ml:3:22 Ml_3:22_1 Ml_3:22_2 Ml_3:22_3 Ml_3:22_4 Ml_3:22_5 Ml_3:22_6 Ml_3:22_7 Ml_3:22_8 Ml_3:22_9 Ml_3:22_10 Ml_3:22_11 Ml_3:22_12 Ml_3:22_13 Ml_3:22_14 Ml_3:22_15 Ml_3:22_16
Ml:3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:23 ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, μὴ ἔλθω καὶ πατάξω τὴν γῆν ἄρδην.
Ml:3:23 who shall turn again the heart of the father to the son, and the heart of a man to his neighbour, lest I come and smite the earth grievously.
Ml:3:23 I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem. (Ml 3:24 BT_4)
Ml:3:23 ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, μὴ ἔλθω καὶ πατάξω τὴν γῆν ἄρδην.
Ml:3:23 ὅς ἥ ὅ ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) καρδία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί καρδία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Ml:3:23 Kto/, który/, który By przywracać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ojciec Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Nie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By uderzać Ziemi/ziemia
Ml:3:23 o(\s a)pokatastE/sei kardi/an patro\s pro\s ui(o\n kai\ kardi/an a)nTrO/pou pro\s to\n plEsi/on au)tou=, mE\ e)/lTO kai\ pata/XO tE\n gE=n a)/rdEn.
Ml:3:23 hos apokatastEsei kardian patros pros hyion kai kardian anTrOpu pros ton plEsion autu, mE elTO kai pataXO tEn gEn ardEn.
Ml:3:23 RR_NSM VF_FAI3S N1A_ASF N3_GSM P N2_ASM C N1A_ASF N2_GSM P RA_ASM D RD_GSM D VB_AAS1S C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF D
Ml:3:23 who/whom/which to restore heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) father toward (+acc,+gen,+dat) son and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) human toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same not to come and also, even, namely to smite the earth/land ć
Ml:3:23 who/whom/which (nom) he/she/it-will-RESTORE, you(sg)-will-be-RESTORE-ed (classical) heart (acc) father (gen) toward (+acc,+gen,+dat) son (acc) and heart (acc) human (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) not I-should-COME and I-will-SMITE, I-should-SMITE the (acc) earth/land (acc)  
Ml:3:23 Ml_3:23_1 Ml_3:23_2 Ml_3:23_3 Ml_3:23_4 Ml_3:23_5 Ml_3:23_6 Ml_3:23_7 Ml_3:23_8 Ml_3:23_9 Ml_3:23_10 Ml_3:23_11 Ml_3:23_12 Ml_3:23_13 Ml_3:23_14 Ml_3:23_15 Ml_3:23_16 Ml_3:23_17 Ml_3:23_18 Ml_3:23_19 Ml_3:23_20
Ml:3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ml:3:24 μνήσθητε νόμου Μωυσῆ τοῦ δούλου μου, καθότι ἐνετειλάμην αὐτῷ ἐν Χωρηβ πρὸς πάντα τὸν Ισραηλ προστάγματα καὶ δικαιώματα.
Ml:3:24 Remember the law of my servant Moses, accordingly as I charged him with it in Choreb for all Israel, even the commandments and ordinances. (Malachi 4:6 Brenton)
Ml:3:24 Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. (Ml 3:22 BT_4)
Ml:3:24 μνήσθητε νόμου Μωυσῆ τοῦ δούλου μου, καθότι ἐνετειλάμην αὐτῷ ἐν Χωρηβ πρὸς πάντα τὸν Ισραηλ προστάγματα καὶ δικαιώματα.
Ml:3:24 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ   καί δικαίωμα[τ], -ατος, τό
Ml:3:24 By pamiętać/stawaj się uważającym z Prawo Mojżesz Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ja Jak By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie ???
Ml:3:24 mnE/sTEte no/mou *mousE= tou= dou/lou mou, kaTo/ti e)neteila/mEn au)tO=| e)n *CHOrEb pro\s pa/nta to\n *israEl prosta/gmata kai\ dikaiO/mata.
Ml:3:24 mnEsTEte nomu musE tu dulu mu, kaToti eneteilamEn autO en CHOrEb pros panta ton israEl prostagmata kai dikaiOmata.
Ml:3:24 VS_APD2P N2_GSM N1M_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS D VAI_AMI1S RD_DSM P N_DS P A3_ASM RA_ASM N_ASM N3M_APN C N3M_APN
Ml:3:24 to remember/become mindful of law Moses the slave; servile; to enslave I as to enjoin command he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the Israel ć and also, even, namely ???
Ml:3:24 be-you(pl)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!, you(pl)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF law (gen) Moses (gen, voc) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! me (gen) as I-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat)   toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) Israel (indecl)   and ???s (nom|acc|voc)
Ml:3:24 Ml_3:24_1 Ml_3:24_2 Ml_3:24_3 Ml_3:24_4 Ml_3:24_5 Ml_3:24_6 Ml_3:24_7 Ml_3:24_8 Ml_3:24_9 Ml_3:24_10 Ml_3:24_11 Ml_3:24_12 Ml_3:24_13 Ml_3:24_14 Ml_3:24_15 Ml_3:24_16 Ml_3:24_17 Ml_3:24_18
Ml:3:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x