Ps:49:1 Ψαλμὸς τῷ Ασαφ. Θεὸς θεῶν κύριος ἐλάλησεν καὶ ἐκάλεσεν τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ μέχρι δυσμῶν.
Ps:49:1 A Psalm for Asaph. The God of gods, the Lord, has spoken, and called the earth from the rising of the sun to the going down thereof. (Psalm 50:1 Brenton)
Ps:49:1 Psalm. Asafowy. Przemówił Pan, Bóg nad bogami, i zawezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca. (Psalm 50:1 BT_4)
Ps:49:1 Ψαλμὸς τῷ Ασαφ. Θεὸς θεῶν κύριος ἐλάλησεν καὶ ἐκάλεσεν τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ μέχρι δυσμῶν.
Ps:49:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ θεός, -οῦ, ὁ θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί μέχρι/μέχρις δυσμή, -ῆς, ἡ
Ps:49:1 Psalm Asa(pH) Bóg  Bóg ; bogini Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Na zachód
Ps:49:1 *PSalmo\s tO=| *asaf. *Teo\s TeO=n ku/rios e)la/lEsen kai\ e)ka/lesen tE\n gE=n a)po\ a)natolO=n E(li/ou kai\ me/CHri dusmO=n.
Ps:49:1 PSalmos tO asaf. Teos TeOn kyrios elalEsen kai ekalesen tEn gEn apo anatolOn hEliu kai meCHri dysmOn.
Ps:49:1 N2_NSM RA_DSM N_DSM N2_NSM N2_GPM N2_NSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF P N1_GPF N2_GSM C P N1_GPF
Ps:49:1 psalm the Asa(ph) god [see theology] god [see theology]; goddess lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak and also, even, namely to call call the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] west
Ps:49:1 psalm (nom) the (dat) Asa(ph) (indecl) god (nom) gods (gen); goddesses (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SPEAK-ed and he/she/it-CALL-ed the (acc) earth/land (acc) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) Elijah (gen); sun (gen) and until wests (gen)
Ps:49:1 Ps_49:1_1 Ps_49:1_2 Ps_49:1_3 Ps_49:1_4 Ps_49:1_5 Ps_49:1_6 Ps_49:1_7 Ps_49:1_8 Ps_49:1_9 Ps_49:1_10 Ps_49:1_11 Ps_49:1_12 Ps_49:1_13 Ps_49:1_14 Ps_49:1_15 Ps_49:1_16 Ps_49:1_17
Ps:49:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:2 ἐκ Σιων ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ, ὁ θεὸς ἐμφανῶς ἥξει,
Ps:49:2 Out of Sion comes the excellence of his beauty. (Psalm 50:2 Brenton)
Ps:49:2 Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności. (Psalm 50:2 BT_4)
Ps:49:2 ἐκ Σιων εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ, θεὸς ἐμφανῶς ἥξει,
Ps:49:2 ἐκ Σιών, ἡ ὁ ἡ τό εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Ps:49:2 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syjon Dobrze wypadany On/ona/to/to samo Bóg  By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić
Ps:49:2 e)k *siOn E( eu)pre/peia tE=s O(raio/tEtos au)tou=, o( Teo\s e)mfanO=s E(/Xei,
Ps:49:2 ek siOn hE euprepeia tEs hOraiotEtos autu, ho Teos emfanOs hEXei,
Ps:49:2 P N_GSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N3T_GSF RD_GSM RA_NSM N2_NSM D VF_FAI3S
Ps:49:2 out of (+gen) ἐξ before vowels Zion the well-befittedness the ć he/she/it/same the god [see theology] ć to have come I have come. I have arrived.; to lead
Ps:49:2 out of (+gen) Zion (indecl) the (nom) well-befittedness (nom|voc) the (gen)   him/it/same (gen) the (nom) god (nom)   he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical)
Ps:49:2 Ps_49:2_1 Ps_49:2_2 Ps_49:2_3 Ps_49:2_4 Ps_49:2_5 Ps_49:2_6 Ps_49:2_7 Ps_49:2_8 Ps_49:2_9 Ps_49:2_10 Ps_49:2_11
Ps:49:2 x x x x x x x x x x x
Ps:49:3 ὁ θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐ παρασιωπήσεται· πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ καυθήσεται, καὶ κύκλῳ αὐτοῦ καταιγὶς σφόδρα.
Ps:49:3 God, our God, shall come manifestly, and shall not keep silence: a fire shall be kindled before him, and round about him there shall be a very great tempest. (Psalm 50:3 Brenton)
Ps:49:3 Bóg nasz przybył i nie milczy: przed Nim ogień trawiący, wokół Niego szaleje nawałnica. (Psalm 50:3 BT_4)
Ps:49:3 θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐ παρασιωπήσεται· πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ καυθήσεται, καὶ κύκλῳ αὐτοῦ καταιγὶς σφόδρα.
Ps:49:3 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   πῦρ, -ρός, τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) καί κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό   σφόδρα
Ps:49:3 Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ogień Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium I też, nawet, mianowicie W kole On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ps:49:3 o( Teo\s E(mO=n, kai\ ou) parasiOpE/setai· pu=r e)nanti/on au)tou= kauTE/setai, kai\ ku/klO| au)tou= kataigi\s sfo/dra.
Ps:49:3 ho Teos hEmOn, kai u parasiOpEsetai· pyr enantion autu kauTEsetai, kai kyklO autu kataigis sfodra.
Ps:49:3 RA_NSM N2_NSM RP_GP C D VF_FMI3P N3_ASN P RD_GSM VC_FPI3S C N2_DSM RD_GSM N3D_NSF D
Ps:49:3 the god [see theology] I and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć fire in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate and also, even, namely in a circle he/she/it/same ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ps:49:3 the (nom) god (nom) us (gen) and not   fire (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-CALCINATED-ed and in a circle him/it/same (gen)   vehement,
Ps:49:3 Ps_49:3_1 Ps_49:3_2 Ps_49:3_3 Ps_49:3_4 Ps_49:3_5 Ps_49:3_6 Ps_49:3_7 Ps_49:3_8 Ps_49:3_9 Ps_49:3_10 Ps_49:3_11 Ps_49:3_12 Ps_49:3_13 Ps_49:3_14 Ps_49:3_15
Ps:49:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:4 προσκαλέσεται τὸν οὐρανὸν ἄνω καὶ τὴν γῆν διακρῖναι τὸν λαὸν αὐτοῦ·
Ps:49:4 He shall summon the heaven above, and the earth, that he may judge his people. (Psalm 50:4 Brenton)
Ps:49:4 Wzywa On z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić. (Psalm 50:4 BT_4)
Ps:49:4 προσκαλέσεται τὸν οὐρανὸν ἄνω καὶ τὴν γῆν διακρῖναι τὸν λαὸν αὐτοῦ·
Ps:49:4 προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἄνω καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:49:4 By wezwać Nieba/niebo Powyżej I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Ludzie On/ona/to/to samo
Ps:49:4 proskale/setai to\n ou)rano\n a)/nO kai\ tE\n gE=n diakri=nai to\n lao\n au)tou=·
Ps:49:4 proskalesetai ton uranon anO kai tEn gEn diakrinai ton laon autu·
Ps:49:4 VF_FMI3S RA_ASM N2_ASM D C RA_ASF N1_ASF VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Ps:49:4 to summon the sky/heaven above and also, even, namely the earth/land to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged the people he/she/it/same
Ps:49:4 he/she/it-will-be-SUMMON-ed the (acc) sky/heaven (acc) above and the (acc) earth/land (acc) to-DIFFERENTIATE, be-you(sg)-DIFFERENTIATE-ed!, he/she/it-happens-to-DIFFERENTIATE (opt) the (acc) people (acc) him/it/same (gen)
Ps:49:4 Ps_49:4_1 Ps_49:4_2 Ps_49:4_3 Ps_49:4_4 Ps_49:4_5 Ps_49:4_6 Ps_49:4_7 Ps_49:4_8 Ps_49:4_9 Ps_49:4_10 Ps_49:4_11
Ps:49:4 x x x x x x x x x x x
Ps:49:5 συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ τοὺς διατιθεμένους τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις,
Ps:49:5 Assemble ye his saints to him, those that have engaged in a covenant with him upon sacrifices. (Psalm 50:5 Brenton)
Ps:49:5 «Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę». (Psalm 50:5 BT_4)
Ps:49:5 συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ τοὺς διατιθεμένους τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις,
Ps:49:5 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί θυσία, -ας, ἡ
Ps:49:5 By zbierać się razem On/ona/to/to samo Święty On/ona/to/to samo By robić konwencję Konwencja On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają
Ps:49:5 sunaga/gete au)tO=| tou\s o(si/ous au)tou= tou\s diatiTeme/nous tE\n diaTE/kEn au)tou= e)pi\ Tusi/ais,
Ps:49:5 synagagete autO tus hosius autu tus diatiTemenus tEn diaTEkEn autu epi Tysiais,
Ps:49:5 VB_AAD2P RD_DSM RA_APM A1A_APM RD_GSM RA_APM V7_PMPAPM RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N1A_DPF
Ps:49:5 to gather together he/she/it/same the holy he/she/it/same the to make covenant the covenant he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sacrifice victimize, immolate
Ps:49:5 do-GATHER TOGETHER-you(pl)! him/it/same (dat) the (acc) holy ([Adj] acc) him/it/same (gen) the (acc) while being-MAKE COVENANT-ed (acc) the (acc) covenant (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) sacrificial (dat)
Ps:49:5 Ps_49:5_1 Ps_49:5_2 Ps_49:5_3 Ps_49:5_4 Ps_49:5_5 Ps_49:5_6 Ps_49:5_7 Ps_49:5_8 Ps_49:5_9 Ps_49:5_10 Ps_49:5_11 Ps_49:5_12
Ps:49:5 x x x x x x x x x x x x
Ps:49:6 καὶ ἀναγγελοῦσιν οἱ οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, ὅτι ὁ θεὸς κριτής ἐστιν. διάψαλμα.
Ps:49:6 And the heavens shall declare his righteousness: for God is judge. Pause. (Psalm 50:6 Brenton)
Ps:49:6 Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią. (Psalm 50:6 BT_4)
Ps:49:6 καὶ ἀναγγελοῦσιν οἱ οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, ὅτι θεὸς κριτής ἐστιν. διάψαλμα.
Ps:49:6 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κριτής, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:49:6 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Nieba/niebo Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Bóg  Sądź [zobacz krytyka] By być selah
Ps:49:6 kai\ a)naggelou=sin oi( ou)ranoi\ tE\n dikaiosu/nEn au)tou=, o(/ti o( Teo\s kritE/s e)stin. dia/PSalma.
Ps:49:6 kai anangelusin hoi uranoi tEn dikaiosynEn autu, hoti ho Teos kritEs estin. diaPSalma.
Ps:49:6 C VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C RA_NSM N2_NSM N1M_NSM V9_PAI3S N3M_NSN
Ps:49:6 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the sky/heaven the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same because/that the god [see theology] judge [see critic] to be selah
Ps:49:6 and they-will-PROCLAIM, going-to-PROCLAIM (fut ptcp) (dat) the (nom) skies/heavens (nom|voc) the (acc) righteousness (acc) him/it/same (gen) because/that the (nom) god (nom) judge (nom) he/she/it-is selah (nom|acc|voc)
Ps:49:6 Ps_49:6_1 Ps_49:6_2 Ps_49:6_3 Ps_49:6_4 Ps_49:6_5 Ps_49:6_6 Ps_49:6_7 Ps_49:6_8 Ps_49:6_9 Ps_49:6_10 Ps_49:6_11 Ps_49:6_12 Ps_49:6_13
Ps:49:6 x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:7 Ἄκουσον, λαός μου, καὶ λαλήσω σοι, Ισραηλ, καὶ διαμαρτύρομαί σοι· ὁ θεὸς ὁ θεός σού εἰμι ἐγώ.
Ps:49:7 Hear, my people, and I will speak to thee, O Israel: and I will testify to thee: I am God, thy God. (Psalm 50:7 Brenton)
Ps:49:7 «Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać i świadczyć przeciw tobie, Izraelu: Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim. (Psalm 50:7 BT_4)
Ps:49:7 Ἄκουσον, λαός μου, καὶ λαλήσω σοι, Ισραηλ, καὶ διαμαρτύρομαί σοι· θεὸς θεός σού εἰμι ἐγώ.
Ps:49:7 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Ἰσραήλ, ὁ καί δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:49:7 By słyszeć Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie By mówić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Izrael I też, nawet, mianowicie By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  Bóg  Ty; twój/twój(sg) By iść; by być Ja
Ps:49:7 *)/akouson, lao/s mou, kai\ lalE/sO soi, *israEl, kai\ diamartu/romai/ soi· o( Teo\s o( Teo/s sou/ ei)mi e)gO/.
Ps:49:7 akuson, laos mu, kai lalEsO soi, israEl, kai diamartyromai soi· ho Teos ho Teos su eimi egO.
Ps:49:7 VA_AAD2S N2_NSM RP_GS C VF_FAI1S RP_DS N_VSM C V1_PMI1S RP_DS RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V9_PAI1S RP_NS
Ps:49:7 to hear people I and also, even, namely to speak you; your/yours(sg); to rub worn, rub Israel and also, even, namely to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] you; your/yours(sg); to rub worn, rub the god [see theology] the god [see theology] you; your/yours(sg) to go; to be I
Ps:49:7 do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) people (nom) me (gen) and I-will-SPEAK, I-should-SPEAK you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Israel (indecl) and I-am-being-SOLEMNIZE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) god (nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-am-GO-ing; I-am I (nom)
Ps:49:7 Ps_49:7_1 Ps_49:7_2 Ps_49:7_3 Ps_49:7_4 Ps_49:7_5 Ps_49:7_6 Ps_49:7_7 Ps_49:7_8 Ps_49:7_9 Ps_49:7_10 Ps_49:7_11 Ps_49:7_12 Ps_49:7_13 Ps_49:7_14 Ps_49:7_15 Ps_49:7_16 Ps_49:7_17
Ps:49:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:8 οὐκ ἐπὶ ταῖς θυσίαις σου ἐλέγξω σε, τὰ δὲ ὁλοκαυτώματά σου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός·
Ps:49:8 I will not reprove thee on account of thy sacrifices; for thy whole-burnt-offerings are before me continually. (Psalm 50:8 Brenton)
Ps:49:8 Nie oskarżam cię o twe ofiary, bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną. (Psalm 50:8 BT_4)
Ps:49:8 οὐκ ἐπὶ ταῖς θυσίαις σου ἐλέγξω σε, τὰ δὲ ὁλοκαυτώματά σου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός·
Ps:49:8 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ps:49:8 ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Ty; twój/twój(sg) By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Ty; twój/twój(sg) zaś Ofiara spalana [zobacz holokaust] Ty; twój/twój(sg) W obecności z (+informacja); ??? Ja By być Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ps:49:8 ou)k e)pi\ tai=s Tusi/ais sou e)le/gXO se, ta\ de\ o(lokautO/mata/ sou e)nO/pio/n mou/ e)stin dia\ panto/s·
Ps:49:8 uk epi tais Tysiais su elenXO se, ta de holokautOmata su enOpion mu estin dia pantos·
Ps:49:8 D P RA_DPF N1A_DPF RP_GS VF_FAI1S RP_AS RA_NPN x N3M_NPN RP_GS P RP_GS V9_PAI3S P A3_GSM
Ps:49:8 οὐχ before rough breathing upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate you; your/yours(sg) to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] burnt offering [see holocaust] you; your/yours(sg) in the presence of (+gen); ??? I to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Ps:49:8 not upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) sacrificial (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-REPROVE, I-should-REPROVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) Yet burnt offerings (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-is because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Ps:49:8 Ps_49:8_1 Ps_49:8_2 Ps_49:8_3 Ps_49:8_4 Ps_49:8_5 Ps_49:8_6 Ps_49:8_7 Ps_49:8_8 Ps_49:8_9 Ps_49:8_10 Ps_49:8_11 Ps_49:8_12 Ps_49:8_13 Ps_49:8_14 Ps_49:8_15 Ps_49:8_16
Ps:49:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:9 οὐ δέξομαι ἐκ τοῦ οἴκου σου μόσχους οὐδὲ ἐκ τῶν ποιμνίων σου χιμάρους.
Ps:49:9 I will take no bullocks out of thine house, nor he-goats out of thy flocks. (Psalm 50:9 Brenton)
Ps:49:9 Nie chcę przyjmować cielca z twego domu ni kozłów ze stad twoich, (Psalm 50:9 BT_4)
Ps:49:9 οὐ δέξομαι ἐκ τοῦ οἴκου σου μόσχους οὐδὲ ἐκ τῶν ποιμνίων σου χιμάρους.
Ps:49:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μόσχος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ἐκ ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Ps:49:9 ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Ty; twój/twój(sg) Cielęcia/wół ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Stado Ty; twój/twój(sg)
Ps:49:9 ou) de/Xomai e)k tou= oi)/kou sou mo/sCHous ou)de\ e)k tO=n poimni/On sou CHima/rous.
Ps:49:9 u deXomai ek tu oiku su mosCHus ude ek tOn poimniOn su CHimarus.
Ps:49:9 D VF_FMI1S P RA_GSM N2_GSM RP_GS N2_APM C P RA_GPN N2N_GPN RP_GS N2_APM
Ps:49:9 οὐχ before rough breathing to receive out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell you; your/yours(sg) calf/ox οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) out of (+gen) ἐξ before vowels the flock you; your/yours(sg) ć
Ps:49:9 not I-will-be-RECEIVE-ed out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) calves/oxen (acc) neither/nor out of (+gen) the (gen) flocks (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Ps:49:9 Ps_49:9_1 Ps_49:9_2 Ps_49:9_3 Ps_49:9_4 Ps_49:9_5 Ps_49:9_6 Ps_49:9_7 Ps_49:9_8 Ps_49:9_9 Ps_49:9_10 Ps_49:9_11 Ps_49:9_12 Ps_49:9_13
Ps:49:9 x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:10 ὅτι ἐμά ἐστιν πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ, κτήνη ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ βόες·
Ps:49:10 For all the wild beasts of the thicket are mine, the cattle on the mountains, and oxen. (Psalm 50:10 Brenton)
Ps:49:10 bo do Mnie należy cała zwierzyna po lasach, tysiąc zwierząt na moich górach. (Psalm 50:10 BT_4)
Ps:49:10 ὅτι ἐμά ἐστιν πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ, κτήνη ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ βόες·
Ps:49:10 ὅτι ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό   κτῆνο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ
Ps:49:10 Ponieważ/tamto Mój/mój By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę Zwierzęcy (zwierzę) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie Wół; Boaz
Ps:49:10 o(/ti e)ma/ e)stin pa/nta ta\ TEri/a tou= drumou=, ktE/nE e)n toi=s o)/resin kai\ bo/es·
Ps:49:10 hoti ema estin panta ta TEria tu drymu, ktEnE en tois oresin kai boes·
Ps:49:10 C A1_NPN V9_PAI3S A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM N3E_NPN P RA_DPN N3E_DPN C N3_NPM
Ps:49:10 because/that my/mine to be every all, each, every, the whole of the beast the ć Animal (beast) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount and also, even, namely ox; Boaz
Ps:49:10 because/that my/mine (nom|acc|voc) he/she/it-is all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen)   Animals (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) and oxen (nom|voc); Boaz (indecl)
Ps:49:10 Ps_49:10_1 Ps_49:10_2 Ps_49:10_3 Ps_49:10_4 Ps_49:10_5 Ps_49:10_6 Ps_49:10_7 Ps_49:10_8 Ps_49:10_9 Ps_49:10_10 Ps_49:10_11 Ps_49:10_12 Ps_49:10_13 Ps_49:10_14
Ps:49:10 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:11 ἔγνωκα πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὡραιότης ἀγροῦ μετ’ ἐμοῦ ἐστιν.
Ps:49:11 I know all the birds of the sky; and the beauty of the field is mine. (Psalm 50:11 Brenton)
Ps:49:11 Znam całe ptactwo powietrzne, i do Mnie należy to, co się porusza na polu. (Psalm 50:11 BT_4)
Ps:49:11 ἔγνωκα πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὡραιότης ἀγροῦ μετ’ ἐμοῦ ἐστιν.
Ps:49:11 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί   ἀγρός, -οῦ, ὁ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:49:11 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Pole Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By być
Ps:49:11 e)/gnOka pa/nta ta\ peteina\ tou= ou)ranou=, kai\ O(raio/tEs a)grou= met’ e)mou= e)stin.
Ps:49:11 egnOka panta ta peteina tu uranu, kai hOraiotEs agru met’ emu estin.
Ps:49:11 VX_XAI1S A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM C N3T_NSF N2_GSM P RP_GS V9_PAI3S
Ps:49:11 to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the bird the sky/heaven and also, even, namely ć field after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to be
Ps:49:11 I-have-KNOW-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and   field (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-is
Ps:49:11 Ps_49:11_1 Ps_49:11_2 Ps_49:11_3 Ps_49:11_4 Ps_49:11_5 Ps_49:11_6 Ps_49:11_7 Ps_49:11_8 Ps_49:11_9 Ps_49:11_10 Ps_49:11_11 Ps_49:11_12
Ps:49:11 x x x x x x x x x x x x
Ps:49:12 ἐὰν πεινάσω, οὐ μή σοι εἴπω· ἐμὴ γάρ ἐστιν ἡ οἰκουμένη καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.
Ps:49:12 If I should be hungry, I will not tell thee: for the world is mine, and the fullness of it. (Psalm 50:12 Brenton)
Ps:49:12 Gdybym był głodny, nie musiałbym tobie mówić, bo mój jest świat i to, co go napełnia. (Psalm 50:12 BT_4)
Ps:49:12 ἐὰν πεινάσω, οὐ μή σοι εἴπω· ἐμὴ γάρ ἐστιν οἰκουμένη καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.
Ps:49:12 ἐάν (εἰ ἄν) πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐμός -ή -όν γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό πλήρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:49:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny ??? Przed przydechem mocnym Nie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mówić/opowiadaj Mój/mój Dla odtąd, jak By być Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Całość On/ona/to/to samo
Ps:49:12 e)a\n peina/sO, ou) mE/ soi ei)/pO· e)mE\ ga/r e)stin E( oi)koume/nE kai\ to\ plE/rOma au)tE=s.
Ps:49:12 ean peinasO, u mE soi eipO· emE gar estin hE oikumenE kai to plErOma autEs.
Ps:49:12 C VA_AAS1S D D RP_DS VB_AAS1S A1_NSF x V9_PAI3S RA_NSF V2_PMPNSF C RA_NSN N3M_NSN RD_GSF
Ps:49:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry οὐχ before rough breathing not you; your/yours(sg); to rub worn, rub to say/tell my/mine for since, as to be the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell and also, even, namely the entirety he/she/it/same
Ps:49:12 if-ever I-will-HUNGER, I-should-HUNGER not not you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL my/mine (nom|voc) for he/she/it-is the (nom) inhabited Roman world (nom|voc); while being-DWELL-ed (nom|voc) and the (nom|acc) entirety (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Ps:49:12 Ps_49:12_1 Ps_49:12_2 Ps_49:12_3 Ps_49:12_4 Ps_49:12_5 Ps_49:12_6 Ps_49:12_7 Ps_49:12_8 Ps_49:12_9 Ps_49:12_10 Ps_49:12_11 Ps_49:12_12 Ps_49:12_13 Ps_49:12_14 Ps_49:12_15
Ps:49:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:13 μὴ φάγομαι κρέα ταύρων ἢ αἷμα τράγων πίομαι;
Ps:49:13 Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats? (Psalm 50:13 Brenton)
Ps:49:13 Czy będę jadł mięso cielców albo pił krew kozłów? (Psalm 50:13 BT_4)
Ps:49:13 μὴ φάγομαι κρέα ταύρων αἷμα τράγων πίομαι;
Ps:49:13 μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κρέας, κρέως, τό ταῦρος, -ου, ὁ ἤ[1] αἷμα[τ], -ατος, τό τράγος, -ου, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Ps:49:13 Nie By jeść Mięso Byk [zobacz Taurus] Albo Krew On kozioł By pić
Ps:49:13 mE\ fa/gomai kre/a tau/rOn E)\ ai(=ma tra/gOn pi/omai;
Ps:49:13 mE fagomai krea taurOn E haima tragOn piomai;
Ps:49:13 D VF_FMI1S N3_APN N2_GPM C N3M_ASN N2_GPM VF_FMI1S
Ps:49:13 not to eat meat bull [see taurus] or blood he-goat to drink
Ps:49:13 not I-will-be-EAT-ed meats (nom|acc|voc) bulls (gen) or blood (nom|acc|voc) he-goats (gen) I-will-be-DRINK-ed
Ps:49:13 Ps_49:13_1 Ps_49:13_2 Ps_49:13_3 Ps_49:13_4 Ps_49:13_5 Ps_49:13_6 Ps_49:13_7 Ps_49:13_8
Ps:49:13 x x x x x x x x
Ps:49:14 θῦσον τῷ θεῷ θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἀπόδος τῷ ὑψίστῳ τὰς εὐχάς σου·
Ps:49:14 Offer to God the sacrifice of praise; and pay thy vows to the Most High. (Psalm 50:14 Brenton)
Ps:49:14 Złóż Bogu ofiarę dziękczynną i wypełnij swe śluby złożone Najwyższemu, (Psalm 50:14 BT_4)
Ps:49:14 θῦσον τῷ θεῷ θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἀπόδος τῷ ὑψίστῳ τὰς εὐχάς σου·
Ps:49:14 θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ θυσία, -ας, ἡ αἴνεσις, -εως, ἡ καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:49:14 By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Bóg  Ofiara gnębią, poświęcają Chwal chwały I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Najwyższy Ślub Ty; twój/twój(sg)
Ps:49:14 Tu=son tO=| TeO=| Tusi/an ai)ne/seOs kai\ a)po/dos tO=| u(PSi/stO| ta\s eu)CHa/s sou·
Ps:49:14 Tyson tO TeO Tysian aineseOs kai apodos tO hyPSistO tas euCHas su·
Ps:49:14 VA_AAD2S RA_DSM N2_DSM N1A_ASF N3I_GSF C VO_AAD2S RA_DSM A1_DSM RA_APF N1_APF RP_GS
Ps:49:14 to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the god [see theology] sacrifice victimize, immolate praise of praise and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the highest the vow you; your/yours(sg)
Ps:49:14 do-SACRIFICE-you(sg)!, going-to-SACRIFICE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) god (dat) sacrifice (acc) praise (gen) and do-GIVE BACK-you(sg)! the (dat) highest ([Adj] dat) the (acc) vows (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:49:14 Ps_49:14_1 Ps_49:14_2 Ps_49:14_3 Ps_49:14_4 Ps_49:14_5 Ps_49:14_6 Ps_49:14_7 Ps_49:14_8 Ps_49:14_9 Ps_49:14_10 Ps_49:14_11 Ps_49:14_12
Ps:49:14 x x x x x x x x x x x x
Ps:49:15 καὶ ἐπικάλεσαί με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, καὶ ἐξελοῦμαί σε, καὶ δοξάσεις με. διάψαλμα.
Ps:49:15 And call upon me in the day of affliction; and I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Pause. (Psalm 50:15 Brenton)
Ps:49:15 wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz». (Psalm 50:15 BT_4)
Ps:49:15 καὶ ἐπικάλεσαί με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, καὶ ἐξελοῦμαί σε, καὶ δοξάσεις με. διάψαλμα.
Ps:49:15 καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:49:15 I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę Ja selah
Ps:49:15 kai\ e)pika/lesai/ me e)n E(me/ra| Tli/PSeOs, kai\ e)Xelou=mai/ se, kai\ doXa/seis me. dia/PSalma.
Ps:49:15 kai epikalesai me en hEmera TliPSeOs, kai eXelumai se, kai doXaseis me. diaPSalma.
Ps:49:15 C VA_AMD2S RP_AS P N1A_DSF N3I_GSF C VF2_FMI1S RP_AS C VF_FAI2S RP_AS N3M_NSN
Ps:49:15 and also, even, namely to call upon I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely to take out you; your/yours(sg) and also, even, namely to glorify/extol/praise I selah
Ps:49:15 and to-CALL-UPON, be-you(sg)-CALL-ed-UPON!, he/she/it-happens-to-CALL-UPON (opt) me (acc) in/among/by (+dat) day (dat) squeezing (gen) and I-will-be-TAKE OUT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-GLORIFY/EXTOL/PRAISE me (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:49:15 Ps_49:15_1 Ps_49:15_2 Ps_49:15_3 Ps_49:15_4 Ps_49:15_5 Ps_49:15_6 Ps_49:15_7 Ps_49:15_8 Ps_49:15_9 Ps_49:15_10 Ps_49:15_11 Ps_49:15_12 Ps_49:15_13
Ps:49:15 x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:16 τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ θεός Ἵνα τί σὺ διηγῇ τὰ δικαιώματά μου καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκην μου διὰ στόματός σου;
Ps:49:16 But to the sinner God has said, Why dost thou declare my ordinances, and take up my covenant in thy mouth? (Psalm 50:16 Brenton)
Ps:49:16 A do grzesznika Bóg mówi: «Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze (Psalm 50:16 BT_4)
Ps:49:16 τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν θεός Ἵνα τί σὺ διηγῇ τὰ δικαιώματά μου καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκην μου διὰ στόματός σου;
Ps:49:16 ὁ ἡ τό δέ ἁ·μαρτωλός -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:49:16 zaś Grzeszny By mówić/opowiadaj Bóg  żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty Do exposit ??? Ja I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Konwencja Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg)
Ps:49:16 tO=| de\ a(martOlO=| ei)=pen o( Teo/s *(/ina ti/ su\ diEgE=| ta\ dikaiO/mata/ mou kai\ a)nalamba/neis tE\n diaTE/kEn mou dia\ sto/mato/s sou;
Ps:49:16 tO de hamartOlO eipen ho Teos hina ti sy diEgE ta dikaiOmata mu kai analambaneis tEn diaTEkEn mu dia stomatos su;
Ps:49:16 RA_DSM x A1B_DSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C RI_ASN RP_NS V2_PMI2S RA_APN N3M_APN RP_GS C V1_PAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N3M_GSN RP_GS
Ps:49:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sinful to say/tell the god [see theology] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to exposit the ??? I and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the covenant I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) mouth/maw stoma you; your/yours(sg)
Ps:49:16 the (dat) Yet sinful ([Adj] dat) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-EXPOSIT-ed, you(sg)-should-be-being-EXPOSIT-ed the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) and you(sg)-are-TAKE UP-ing the (acc) covenant (acc) me (gen) because of (+acc), through (+gen) mouth/maw (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:49:16 Ps_49:16_1 Ps_49:16_2 Ps_49:16_3 Ps_49:16_4 Ps_49:16_5 Ps_49:16_6 Ps_49:16_7 Ps_49:16_8 Ps_49:16_9 Ps_49:16_10 Ps_49:16_11 Ps_49:16_12 Ps_49:16_13 Ps_49:16_14 Ps_49:16_15 Ps_49:16_16 Ps_49:16_17 Ps_49:16_18 Ps_49:16_19 Ps_49:16_20 Ps_49:16_21
Ps:49:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:17 σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν καὶ ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου εἰς τὰ ὀπίσω.
Ps:49:17 Whereas thou hast hated instruction, and hast cast my words behind thee. (Psalm 50:17 Brenton)
Ps:49:17 ty, co nienawidzisz karności i moje słowa rzuciłeś za siebie? (Psalm 50:17 BT_4)
Ps:49:17 σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν καὶ ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου εἰς τὰ ὀπίσω.
Ps:49:17 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) παιδεία, -ας, ἡ καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω
Ps:49:17 Ty zaś Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem
Ps:49:17 su\ de\ e)mi/sEsas paidei/an kai\ e)Xe/bales tou\s lo/gous mou ei)s ta\ o)pi/sO.
Ps:49:17 sy de emisEsas paideian kai eXebales tus logus mu eis ta opisO.
Ps:49:17 RP_NS x VAI_AAI2S N1A_ASF C VBI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS P RA_APN P
Ps:49:17 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to destest dislike, detest, hate, abominate chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. and also, even, namely to disperse/extract the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I into (+acc) the behind back, behind, after
Ps:49:17 you(sg) (nom) Yet you(sg)-DESTEST-ed chastisement (acc) and you(sg)-DISPERSE/EXTRACT-ed the (acc) words (acc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) behind
Ps:49:17 Ps_49:17_1 Ps_49:17_2 Ps_49:17_3 Ps_49:17_4 Ps_49:17_5 Ps_49:17_6 Ps_49:17_7 Ps_49:17_8 Ps_49:17_9 Ps_49:17_10 Ps_49:17_11 Ps_49:17_12
Ps:49:17 x x x x x x x x x x x x
Ps:49:18 εἰ ἐθεώρεις κλέπτην, συνέτρεχες αὐτῷ, καὶ μετὰ μοιχῶν τὴν μερίδα σου ἐτίθεις·
Ps:49:18 If thou sawest a thief, thou rannest along with him, and hast cast in thy lot with adulterers. (Psalm 50:18 Brenton)
Ps:49:18 Ty widząc złodzieja, razem z nim biegniesz i trzymasz z cudzołożnikami. (Psalm 50:18 BT_4)
Ps:49:18 εἰ ἐθεώρεις κλέπτην, συνέτρεχες αὐτῷ, καὶ μετὰ μοιχῶν τὴν μερίδα σου ἐτίθεις·
Ps:49:18 εἰ θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) κλέπτης, -ου, ὁ συν·τρέχω (συν+τρεχ-, συν+δραμ(ε)·[σ]-, 2nd συν+δραμ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά μοιχός, -οῦ, ὁ; μοιχάω (μοιχ(α)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)
Ps:49:18 Jeżeli Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Złodziej [zobacz kleptomanię] By ulegać panice On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Cudzołożnik; by dopuścić się zdrady małżeńskiej Część Ty; twój/twój(sg) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj
Ps:49:18 ei) e)TeO/reis kle/ptEn, sune/treCHes au)tO=|, kai\ meta\ moiCHO=n tE\n meri/da sou e)ti/Teis·
Ps:49:18 ei eTeOreis kleptEn, synetreCHes autO, kai meta moiCHOn tEn merida su etiTeis·
Ps:49:18 C V2I_IAI2S N1M_ASM V1I_IAI2S RD_DSM C P N2_GPM RA_ASF N3D_ASF RP_GS V7I_IAI2S
Ps:49:18 if to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive thief [see kleptomania] to stampede he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing adulterer; to commit adultery the part you; your/yours(sg) to place lay, put, set, situate, station
Ps:49:18 if you(sg)-were-LOOKED AT-ing thief (acc) you(sg)-were-STAMPEDE-ing him/it/same (dat) and after (+acc), with (+gen) adulterers (gen); while COMMIT-ing-ADULTERY (nom, nom|acc|voc, voc) the (acc) ??? (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-were-PLACE-ing
Ps:49:18 Ps_49:18_1 Ps_49:18_2 Ps_49:18_3 Ps_49:18_4 Ps_49:18_5 Ps_49:18_6 Ps_49:18_7 Ps_49:18_8 Ps_49:18_9 Ps_49:18_10 Ps_49:18_11 Ps_49:18_12
Ps:49:18 x x x x x x x x x x x x
Ps:49:19 τὸ στόμα σου ἐπλεόνασεν κακίαν, καὶ ἡ γλῶσσά σου περιέπλεκεν δολιότητα·
Ps:49:19 Thy mouth has multiplied wickedness, and thy tongue has framed deceit. (Psalm 50:19 Brenton)
Ps:49:19 W złym celu otwierasz usta, a język twój knuje podstępy. (Psalm 50:19 BT_4)
Ps:49:19 τὸ στόμα σου ἐπλεόνασεν κακίαν, καὶ γλῶσσά σου περιέπλεκεν δολιότητα·
Ps:49:19 ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) κακία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν    
Ps:49:19 Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) By wzrastać/rób więcej Źle źle, złośliwość I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język Ty; twój/twój(sg)
Ps:49:19 to\ sto/ma sou e)pleo/nasen kaki/an, kai\ E( glO=ssa/ sou perie/pleken dolio/tEta·
Ps:49:19 to stoma su epleonasen kakian, kai hE glOssa su periepleken doliotEta·
Ps:49:19 RA_NSN N3M_NSN RP_GS VAI_AAI3S N1A_ASF C RA_NSF N1S_NSF RP_GS VBI_AAI3S N3T_ASF
Ps:49:19 the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) to increase/make more evil evil, malice and also, even, namely the tongue by metonymy, a language you; your/yours(sg) ć ć
Ps:49:19 the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-INCREASE/MAKE-ed-MORE evil (acc) and the (nom) tongue (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)    
Ps:49:19 Ps_49:19_1 Ps_49:19_2 Ps_49:19_3 Ps_49:19_4 Ps_49:19_5 Ps_49:19_6 Ps_49:19_7 Ps_49:19_8 Ps_49:19_9 Ps_49:19_10 Ps_49:19_11
Ps:49:19 x x x x x x x x x x x
Ps:49:20 καθήμενος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου κατελάλεις καὶ κατὰ τοῦ υἱοῦ τῆς μητρός σου ἐτίθεις σκάνδαλον.
Ps:49:20 Thou didst sit and speak against thy brother, and didst scandalize thy mother's son. (Psalm 50:20 Brenton)
Ps:49:20 Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu, znieważasz syna swojej matki. (Psalm 50:20 BT_4)
Ps:49:20 καθήμενος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου κατελάλεις καὶ κατὰ τοῦ υἱοῦ τῆς μητρός σου ἐτίθεις σκάνδαλον.
Ps:49:20 κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·λαλέω (κατα+λαλ(ε)-, κατα+λαλη·σ-, κατα+λαλη·σ-, -, -, -) καί κατά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σκάνδαλον, -ου, τό
Ps:49:20 By siedzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Brat Ty; twój/twój(sg) By zniesławiać I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Syn Matka Ty; twój/twój(sg) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Skandalu zapadka, młotek
Ps:49:20 kaTE/menos kata\ tou= a)delfou= sou katela/leis kai\ kata\ tou= ui(ou= tE=s mEtro/s sou e)ti/Teis ska/ndalon.
Ps:49:20 kaTEmenos kata tu adelfu su katelaleis kai kata tu hyiu tEs mEtros su etiTeis skandalon.
Ps:49:20 V5_PMPNSM P RA_GSM N2_GSM RP_GS V2I_IAI2S C P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N3_GSF RP_GS V7I_IAI2S N2N_ASN
Ps:49:20 to sit down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the brother you; your/yours(sg) to slander and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the son the mother you; your/yours(sg) to place lay, put, set, situate, station scandal trigger, hammer
Ps:49:20 while being-SIT-ed (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-were-SLandER-ing and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) son (gen) the (gen) mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-were-PLACE-ing scandal (nom|acc|voc)
Ps:49:20 Ps_49:20_1 Ps_49:20_2 Ps_49:20_3 Ps_49:20_4 Ps_49:20_5 Ps_49:20_6 Ps_49:20_7 Ps_49:20_8 Ps_49:20_9 Ps_49:20_10 Ps_49:20_11 Ps_49:20_12 Ps_49:20_13 Ps_49:20_14 Ps_49:20_15
Ps:49:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:21 ταῦτα ἐποίησας, καὶ ἐσίγησα· ὑπέλαβες ἀνομίαν ὅτι ἔσομαί σοι ὅμοιος· ἐλέγξω σε καὶ παραστήσω κατὰ πρόσωπόν σου.
Ps:49:21 These things thou didst, and I kept silence: thou thoughtest wickedly that I should be like thee, but I will reprove thee, and set thine offences before thee. (Psalm 50:21 Brenton)
Ps:49:21 Ty to czynisz, a Ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. (Psalm 50:21 BT_4)
Ps:49:21 ταῦτα ἐποίησας, καὶ ἐσίγησα· ὑπέλαβες ἀνομίαν ὅτι ἔσομαί σοι ὅμοιος· ἐλέγξω σε καὶ παραστήσω κατὰ πρόσωπόν σου.
Ps:49:21 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) ἀ·νομία, -ας, ἡ ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅμοιος -α -ον ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:49:21 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Nie by musieć żaden dźwięk być cichy By zaprzyjaźniać się Bezprawie Ponieważ/tamto By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Podobny By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg)
Ps:49:21 tau=ta e)poi/Esas, kai\ e)si/gEsa· u(pe/labes a)nomi/an o(/ti e)/somai/ soi o(/moios· e)le/gXO se kai\ parastE/sO kata\ pro/sOpo/n sou.
Ps:49:21 tauta epoiEsas, kai esigEsa· hypelabes anomian hoti esomai soi homoios· elenXO se kai parastEsO kata prosOpon su.
Ps:49:21 RD_APN VAI_AAI2S C VAI_AAI1S VBI_AAI2S N1A_ASF C VF_FMI1S RP_DS A1A_NSM VF_FAI1S RP_AS C VF_FAI1S P N2N_ASN RP_GS
Ps:49:21 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make and also, even, namely to have no sound to be silent to take up lawlessness because/that to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub similar to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty you; your/yours(sg) and also, even, namely to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face you; your/yours(sg)
Ps:49:21 these (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed and I-TO HAVE NO SOUND-ed you(sg)-TAKE UP-ed lawlessness (acc) because/that I-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) similar ([Adj] nom) I-will-REPROVE, I-should-REPROVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-STand-WITH/BESIDE, I-should-STand-WITH/BESIDE down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:49:21 Ps_49:21_1 Ps_49:21_2 Ps_49:21_3 Ps_49:21_4 Ps_49:21_5 Ps_49:21_6 Ps_49:21_7 Ps_49:21_8 Ps_49:21_9 Ps_49:21_10 Ps_49:21_11 Ps_49:21_12 Ps_49:21_13 Ps_49:21_14 Ps_49:21_15 Ps_49:21_16 Ps_49:21_17
Ps:49:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:22 σύνετε δὴ ταῦτα, οἱ ἐπιλανθανόμενοι τοῦ θεοῦ, μήποτε ἁρπάσῃ καὶ μὴ ᾖ ὁ ῥυόμενος·
Ps:49:22 Now consider these things, ye that forget God, lest he rend you, and there is no deliverer. (Psalm 50:22 Brenton)
Ps:49:22 Zrozumcie to wy, co zapominacie o Bogu, bym nie porwał, a nie byłoby komu zbawić. (Psalm 50:22 BT_4)
Ps:49:22 σύνετε δὴ ταῦτα, οἱ ἐπιλανθανόμενοι τοῦ θεοῦ, μήποτε ἁρπάσῃ καὶ μὴ ῥυόμενος·
Ps:49:22 συν·ετός -ή -όν; συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) δή οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μήποτε (μή ποτέ) ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) καί μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Ps:49:22 insightful/bystry; by rozumieć Naprawdę To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zaniedbywać Bóg  Nigdy By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj I też, nawet, mianowicie Nie By być By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Ps:49:22 su/nete dE\ tau=ta, oi( e)pilanTano/menoi tou= Teou=, mE/pote a(rpa/sE| kai\ mE\ E)=| o( r(uo/menos·
Ps:49:22 synete dE tauta, hoi epilanTanomenoi tu Teu, mEpote harpasE kai mE E ho ryomenos·
Ps:49:22 V7_PAD2P x RD_APN RA_NPM V1_PMPNPM RA_GSM N2_GSM D VA_AAS3S C D V9_PAS3S RA_NSM V1_PMPNSM
Ps:49:22 insightful/discerning; to understand indeed this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to neglect the god [see theology] never to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin and also, even, namely not to be the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Ps:49:22 insightful/discerning ([Adj] voc); do-UNDERSTand-you(pl)! indeed these (nom|acc) the (nom) while being-NEGLECT-ed (nom|voc) the (gen) god (gen) never he/she/it-should-SNATCH, you(sg)-should-be-SNATCH-ed, you(sg)-will-be-SNATCH-ed and not he/she/it-should-be the (nom) while being-DELIVER-ed (nom)
Ps:49:22 Ps_49:22_1 Ps_49:22_2 Ps_49:22_3 Ps_49:22_4 Ps_49:22_5 Ps_49:22_6 Ps_49:22_7 Ps_49:22_8 Ps_49:22_9 Ps_49:22_10 Ps_49:22_11 Ps_49:22_12 Ps_49:22_13 Ps_49:22_14
Ps:49:22 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:49:23 θυσία αἰνέσεως δοξάσει με, καὶ ἐκεῖ ὁδός, ᾗ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.
Ps:49:23 The sacrifice of praise will glorify me: and that is the way wherein I will shew to him the salvation of God. (Psalm 50:23 Brenton)
Ps:49:23 Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje, a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie». (Psalm 50:23 BT_4)
Ps:49:23 θυσία αἰνέσεως δοξάσει με, καὶ ἐκεῖ ὁδός, δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.
Ps:49:23 θυσία, -ας, ἡ αἴνεσις, -εως, ἡ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκεῖ ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:49:23 Ofiara gnębią, poświęcają Chwal chwały By chwalić/wychwalaj/chwałę Ja I też, nawet, mianowicie Tam Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By być widocznym On/ona/to/to samo Oszczędność Bóg 
Ps:49:23 Tusi/a ai)ne/seOs doXa/sei me, kai\ e)kei= o(do/s, E(=| dei/XO au)tO=| to\ sOtE/rion tou= Teou=.
Ps:49:23 Tysia aineseOs doXasei me, kai ekei hodos, hE deiXO autO to sOtErion tu Teu.
Ps:49:23 N1A_NSF N3I_GSF VF_FAI3S RP_AS C D N2_NSF RR_DSF VF_FAI1S RD_DSM RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM
Ps:49:23 sacrifice victimize, immolate praise of praise to glorify/extol/praise I and also, even, namely there way/road who/whom/which to show he/she/it/same the saving the god [see theology]
Ps:49:23 sacrifice (nom|voc) praise (gen) he/she/it-will-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, you(sg)-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (classical) me (acc) and there way/road (nom) who/whom/which (dat) I-will-SHOW, I-should-SHOW him/it/same (dat) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen)
Ps:49:23 Ps_49:23_1 Ps_49:23_2 Ps_49:23_3 Ps_49:23_4 Ps_49:23_5 Ps_49:23_6 Ps_49:23_7 Ps_49:23_8 Ps_49:23_9 Ps_49:23_10 Ps_49:23_11 Ps_49:23_12 Ps_49:23_13 Ps_49:23_14
Ps:49:23 x x x x x x x x x x x x x x