Ps:58:1 Εἰς τὸ τέλος· μὴ διαφθείρῃς· τῷ Δαυιδ εἰς στηλογραφίαν, ὁπότε ἀπέστειλεν Σαουλ καὶ ἐφύλαξεν τὸν οἶκον αὐτοῦ τοῦ θανατῶσαι αὐτόν.
Ps:58:1 For the end. Destroy not: by David for a memorial, when Saul sent, and watched his house to kill him. Deliver me from mine enemies, O God; and ransom me from those that rise up against me. (Psalm 59:1 Brenton)
Ps:58:1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz». Dawidowy. Miktam. Gdy Saul wysłał ludzi do pilnowania domu, by Dawida zabić. (Psalm 59:1 BT_4)
Ps:58:1 Εἰς τὸ τέλος· μὴ διαφθείρῃς· τῷ Δαυιδ εἰς στηλογραφίαν, ὁπότε ἀπέστειλεν Σαουλ καὶ ἐφύλαξεν τὸν οἶκον αὐτοῦ τοῦ θανατῶσαι αὐτόν.
Ps:58:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό μή δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1]   ὁπότε ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Σαούλ, ὁ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:58:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Nie By rujnować David Do (+przyspieszenie) Kiedy zamawiać Saul I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Dom On/ona/to/to samo By zgładzać On/ona/to/to samo
Ps:58:1 *ei)s to\ te/los· mE\ diafTei/rE|s· tO=| *dauid ei)s stElografi/an, o(po/te a)pe/steilen *saoul kai\ e)fu/laXen to\n oi)=kon au)tou= tou= TanatO=sai au)to/n.
Ps:58:1 eis to telos· mE diafTeirEs· tO dauid eis stElografian, hopote apesteilen saul kai efylaXen ton oikon autu tu TanatOsai auton.
Ps:58:1 P RA_ASN N3E_ASN D V1_PAS2S RA_DSM N_DSM P N1A_ASF D VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM
Ps:58:1 into (+acc) the end (event, consummation) not to ruin the David into (+acc) ć when to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Saul and also, even, namely to guard the house he/she/it/same the to put to death he/she/it/same
Ps:58:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) not you(sg)-should-be-RUIN-ing, you(sg)-should-RUIN the (dat) David (indecl) into (+acc)   when he/she/it-ORDER FORTH-ed Saul (indecl) and he/she/it-GUARD-ed the (acc) house (acc) him/it/same (gen) the (gen) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) him/it/same (acc)
Ps:58:1 Ps_58:1_1 Ps_58:1_2 Ps_58:1_3 Ps_58:1_4 Ps_58:1_5 Ps_58:1_6 Ps_58:1_7 Ps_58:1_8 Ps_58:1_9 Ps_58:1_10 Ps_58:1_11 Ps_58:1_12 Ps_58:1_13 Ps_58:1_14 Ps_58:1_15 Ps_58:1_16 Ps_58:1_17 Ps_58:1_18 Ps_58:1_19 Ps_58:1_20
Ps:58:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:2 Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ θεός, καὶ ἐκ τῶν ἐπανιστανομένων ἐπ’ ἐμὲ λύτρωσαί με·
Ps:58:2 For the end. Destroy not: by David for a memorial, when Saul sent, and watched his house to kill him. Deliver me from mine enemies, O God; and ransom me from those that rise up against me. (Psalm 59:1 Brenton)
Ps:58:2 Wyrwij mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół, chroń mnie od powstających na mnie! (Psalm 59:2 BT_4)
Ps:58:2 Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, θεός, καὶ ἐκ τῶν ἐπανιστανομένων ἐπ’ ἐμὲ λύτρωσαί με·
Ps:58:2 ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐκ ὁ ἡ τό ἐπ·αν·ιστάνω (by-form of ἐπ·αν·ίστημι) (επαν+ισταν-, -, -, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:58:2 By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wrogość; wrogi Ja Bóg  I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By podnosić się/buntownika Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ja
Ps:58:2 *)eXelou= me e)k tO=n e)CHTrO=n mou, o( Teo/s, kai\ e)k tO=n e)panistanome/nOn e)p’ e)me\ lu/trOsai/ me·
Ps:58:2 eXelu me ek tOn eCHTrOn mu, ho Teos, kai ek tOn epanistanomenOn ep’ eme lytrOsai me·
Ps:58:2 VB_AMD2S RP_AS P RA_GPM N2_GPM RP_GS RA_NSM N2_NSM C P RA_GPM VM_XMPGPM P RP_AS VA_AAN RP_AS
Ps:58:2 to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels the enmity; hostile I the god [see theology] and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the to uprise/rebel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to redeem to be released, upon payment of ransom I
Ps:58:2 be-you(sg)-TAKE OUT-ed! me (acc) out of (+gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) the (nom) god (nom) and out of (+gen) the (gen) while being-UPRISE/REBEL-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) to-REDEEM, be-you(sg)-REDEEM-ed!, he/she/it-happens-to-REDEEM (opt) me (acc)
Ps:58:2 Ps_58:2_1 Ps_58:2_2 Ps_58:2_3 Ps_58:2_4 Ps_58:2_5 Ps_58:2_6 Ps_58:2_7 Ps_58:2_8 Ps_58:2_9 Ps_58:2_10 Ps_58:2_11 Ps_58:2_12 Ps_58:2_13 Ps_58:2_14 Ps_58:2_15 Ps_58:2_16
Ps:58:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:3 ῥῦσαί με ἐκ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν καὶ ἐξ ἀνδρῶν αἱμάτων σῶσόν με.
Ps:58:3 Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men. (Psalm 59:2 Brenton)
Ps:58:3 Wyrwij mnie od złoczyńców, i od mężów krwawych mię wybaw! (Psalm 59:3 BT_4)
Ps:58:3 ῥῦσαί με ἐκ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν καὶ ἐξ ἀνδρῶν αἱμάτων σῶσόν με.
Ps:58:3 ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ἐκ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αἷμα[τ], -ατος, τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:58:3 By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By pracować/dąż Bezprawie I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Krew By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja
Ps:58:3 r(u=sai/ me e)k tO=n e)rgaDZome/nOn tE\n a)nomi/an kai\ e)X a)ndrO=n ai(ma/tOn sO=so/n me.
Ps:58:3 rysai me ek tOn ergaDZomenOn tEn anomian kai eX andrOn haimatOn sOson me.
Ps:58:3 VA_AMD2S RP_AS P RA_GPM V1_PMPGPM RA_ASF N1A_ASF C P N3_GPM N3M_GPN VA_AAD2S RP_AS
Ps:58:3 to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I out of (+gen) ἐξ before vowels the to work/strive the lawlessness and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". blood to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I
Ps:58:3 be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc) out of (+gen) the (gen) while being-WORK/STRIVE-ed (gen) the (acc) lawlessness (acc) and out of (+gen) men, husbands (gen) bloods (gen) do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc)
Ps:58:3 Ps_58:3_1 Ps_58:3_2 Ps_58:3_3 Ps_58:3_4 Ps_58:3_5 Ps_58:3_6 Ps_58:3_7 Ps_58:3_8 Ps_58:3_9 Ps_58:3_10 Ps_58:3_11 Ps_58:3_12 Ps_58:3_13
Ps:58:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:4 ὅτι ἰδοὺ ἐθήρευσαν τὴν ψυχήν μου, ἐπέθεντο ἐπ’ ἐμὲ κραταιοί. οὔτε ἡ ἀνομία μου οὔτε ἡ ἁμαρτία μου, κύριε·
Ps:58:4 For, behold, they have hunted after my soul; violent men have set upon me: neither is it my iniquity, nor my sin, O Lord. (Psalm 59:3 Brenton)
Ps:58:4 Bo oto czyhają na moje życie, możni przeciw mnie spiskują, a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, o Panie, (Psalm 59:4 BT_4)
Ps:58:4 ὅτι ἰδοὺ ἐθήρευσαν τὴν ψυχήν μου, ἐπέθεντο ἐπ’ ἐμὲ κραταιοί. οὔτε ἀνομία μου οὔτε ἁμαρτία μου, κύριε·
Ps:58:4 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κραταιός -ά -όν; κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:58:4 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By polować Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Poruszaj się kołysać berło; by stawać się silnym Ani nie Bezprawie Ja Ani nie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:58:4 o(/ti i)dou\ e)TE/reusan tE\n PSuCHE/n mou, e)pe/Tento e)p’ e)me\ krataioi/. ou)/te E( a)nomi/a mou ou)/te E( a(marti/a mou, ku/rie·
Ps:58:4 hoti idu eTEreusan tEn PSyCHEn mu, epeTento ep’ eme krataioi. ute hE anomia mu ute hE hamartia mu, kyrie·
Ps:58:4 C I VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS VE_AMI3P P RP_AS A1A_NPM C RA_NSF N1A_NSF RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS N2_VSM
Ps:58:4 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to hunt the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine sway to sway the scepter; to become strong nor not the lawlessness I nor not the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:58:4 because/that be-you(sg)-SEE-ed! they-HUNT-ed the (acc) life (acc) me (gen) they-were-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) sway ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-BECOME STRONG-ing, you(sg)-are-being-BECOME STRONG-ed, you(sg)-are-being-BECOME STRONG-ed (classical), he/she/it-should-be-BECOME STRONG-ing, you(sg)-should-be-being-BECOME STRONG-ed, he/she/it-happens-to-be-BECOME STRONG-ing (opt) nor the (nom) lawlessness (nom|voc) me (gen) nor the (nom) sin (nom|voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:58:4 Ps_58:4_1 Ps_58:4_2 Ps_58:4_3 Ps_58:4_4 Ps_58:4_5 Ps_58:4_6 Ps_58:4_7 Ps_58:4_8 Ps_58:4_9 Ps_58:4_10 Ps_58:4_11 Ps_58:4_12 Ps_58:4_13 Ps_58:4_14 Ps_58:4_15 Ps_58:4_16 Ps_58:4_17 Ps_58:4_18 Ps_58:4_19
Ps:58:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:5 ἄνευ ἀνομίας ἔδραμον καὶ κατεύθυναν· ἐξεγέρθητι εἰς συνάντησίν μου καὶ ἰδέ.
Ps:58:5 Without iniquity I ran and directed my course aright: awake to help me, and behold. (Psalm 59:4 Brenton)
Ps:58:5 bez mojej winy przybiegają i napastują. Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz, (Psalm 59:5 BT_4)
Ps:58:5 ἄνευ ἀνομίας ἔδραμον καὶ κατεύθυναν· ἐξεγέρθητι εἰς συνάντησίν μου καὶ ἰδέ.
Ps:58:5 ἄνευ ἀ·νομία, -ας, ἡ τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Ps:58:5 Bez (+informacja) Bezprawie By jechać I też, nawet, mianowicie By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Do ??? Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ps:58:5 a)/neu a)nomi/as e)/dramon kai\ kateu/Tunan· e)Xege/rTEti ei)s suna/ntEsi/n mou kai\ i)de/.
Ps:58:5 aneu anomias edramon kai kateuTynan· eXegerTEti eis synantEsin mu kai ide.
Ps:58:5 P N1A_GSF VBI_AAI3P C VB_AAI3P VC_APD2S P N3I_ASF RP_GS C VB_AAD2S
Ps:58:5 without (+gen) lawlessness to run and also, even, namely to lead keep straight, guide, direct, instruct to ??? into (+acc) meeting I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ps:58:5 without (+gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) I-RUN-ed, they-RUN-ed and they-LEAD-ed, upon LEAD-ing (nom|acc|voc) be-you(sg)-???-ed! into (+acc) meeting (acc) me (gen) and do-SEE-you(sg)!
Ps:58:5 Ps_58:5_1 Ps_58:5_2 Ps_58:5_3 Ps_58:5_4 Ps_58:5_5 Ps_58:5_6 Ps_58:5_7 Ps_58:5_8 Ps_58:5_9 Ps_58:5_10 Ps_58:5_11
Ps:58:5 x x x x x x x x x x x
Ps:58:6 καὶ σύ, κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ὁ θεὸς Ισραηλ, πρόσχες τοῦ ἐπισκέψασθαι πάντα τὰ ἔθνη, μὴ οἰκτιρήσῃς πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν. διάψαλμα.
Ps:58:6 And thou, Lord God of hosts, the God of Israel, draw nigh to visit all the heathen; pity not any that work iniquity. Pause. (Psalm 59:5 Brenton)
Ps:58:6 bo Ty, Panie, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela. Przebudź się, by skarcić wszystkie ludy, nie miej litości dla wszystkich podłych buntowników. (Psalm 59:6 BT_4)
Ps:58:6 καὶ σύ, κύριε θεὸς τῶν δυνάμεων θεὸς Ισραηλ, πρόσχες τοῦ ἐπισκέψασθαι πάντα τὰ ἔθνη, μὴ οἰκτιρήσῃς πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν. διάψαλμα.
Ps:58:6 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μή οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:58:6 I też, nawet, mianowicie Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Zdolność Bóg  Izrael Do za trzymaj się By bywać [zobacz sceptyczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Nie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pracować/dąż Bezprawie selah
Ps:58:6 kai\ su/, ku/rie o( Teo\s tO=n duna/meOn o( Teo\s *israEl, pro/sCHes tou= e)piske/PSasTai pa/nta ta\ e)/TnE, mE\ oi)ktirE/sE|s pa/ntas tou\s e)rgaDZome/nous tE\n a)nomi/an. dia/PSalma.
Ps:58:6 kai sy, kyrie ho Teos tOn dynameOn ho Teos israEl, prosCHes tu episkePSasTai panta ta eTnE, mE oiktirEsEs pantas tus ergaDZomenus tEn anomian. diaPSalma.
Ps:58:6 C RP_NS N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPF N3I_GPF RA_NSM N2_NSM N_GSM VA_AAD2S RA_GSN VA_AMN A3_APN RA_APN N3E_APN D VA_AAS2S A3_APM RA_APM V1_PMPAPM RA_ASF N1A_ASF N3M_NSN
Ps:58:6 and also, even, namely you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the ability the god [see theology] Israel to pro-hold the to visit [see skeptical] every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] not to compassion feelings of compassion; pity every all, each, every, the whole of the to work/strive the lawlessness selah
Ps:58:6 and you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) abilities (gen) the (nom) god (nom) Israel (indecl) do-PRO-HOLD-you(sg)! the (gen) to-be-VISIT-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) not you(sg)-should-COMPASSION all (acc) the (acc) while being-WORK/STRIVE-ed (acc) the (acc) lawlessness (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:58:6 Ps_58:6_1 Ps_58:6_2 Ps_58:6_3 Ps_58:6_4 Ps_58:6_5 Ps_58:6_6 Ps_58:6_7 Ps_58:6_8 Ps_58:6_9 Ps_58:6_10 Ps_58:6_11 Ps_58:6_12 Ps_58:6_13 Ps_58:6_14 Ps_58:6_15 Ps_58:6_16 Ps_58:6_17 Ps_58:6_18 Ps_58:6_19 Ps_58:6_20 Ps_58:6_21 Ps_58:6_22 Ps_58:6_23 Ps_58:6_24
Ps:58:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:7 ἐπιστρέψουσιν εἰς ἑσπέραν καὶ λιμώξουσιν ὡς κύων καὶ κυκλώσουσιν πόλιν.
Ps:58:7 They shall return at evening, and hunger like a dog, and go round about the city. (Psalm 59:6 Brenton)
Ps:58:7 Wracają wieczorem, warczą jak psy i krążą po mieście. (Psalm 59:7 BT_4)
Ps:58:7 ἐπιστρέψουσιν εἰς ἑσπέραν καὶ λιμώξουσιν ὡς κύων καὶ κυκλώσουσιν πόλιν.
Ps:58:7 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ἑσπέρα, -ας, ἡ καί   ὡς κύων, κυνός, ὁ καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) πόλις, -εως, ἡ
Ps:58:7 By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Wieczór I też, nawet, mianowicie Jak/jak Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Miasto
Ps:58:7 e)pistre/PSousin ei)s e(spe/ran kai\ limO/Xousin O(s ku/On kai\ kuklO/sousin po/lin.
Ps:58:7 epistrePSusin eis hesperan kai limOXusin hOs kyOn kai kyklOsusin polin.
Ps:58:7 VF_FAI3P P N1A_ASF C VF_FAI3P C N3_NSM C VF_FAI3P N3I_ASF
Ps:58:7 to turn around into (+acc) evening and also, even, namely ć as/like watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle city
Ps:58:7 they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) into (+acc) evening (acc) and   as/like watch-dog (nom) and they-will-ENCIRCLE, going-to-ENCIRCLE (fut ptcp) (dat) city (acc)
Ps:58:7 Ps_58:7_1 Ps_58:7_2 Ps_58:7_3 Ps_58:7_4 Ps_58:7_5 Ps_58:7_6 Ps_58:7_7 Ps_58:7_8 Ps_58:7_9 Ps_58:7_10
Ps:58:7 x x x x x x x x x x
Ps:58:8 ἰδοὺ ἀποφθέγξονται ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ῥομφαία ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν· ὅτι τίς ἤκουσεν;
Ps:58:8 Behold, they shall utter a voice with their mouth, and a sword is in their lips; for who, say they, has heard? (Psalm 59:7 Brenton)
Ps:58:8 Oto się chełpią swoimi ustami; na ich wargach obelgi: «Któż bowiem słyszy?» (Psalm 59:8 BT_4)
Ps:58:8 ἰδοὺ ἀποφθέγξονται ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ῥομφαία ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν· ὅτι τίς ἤκουσεν;
Ps:58:8 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀπο·φθέγγομαι (απο+φθεγγ-, απο+φθεγξ-, απο+φθεγξ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐν ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Ps:58:8 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wydawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Szpada W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Warga On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By słyszeć
Ps:58:8 i)dou\ a)pofTe/gXontai e)n tO=| sto/mati au)tO=n, kai\ r(omfai/a e)n toi=s CHei/lesin au)tO=n· o(/ti ti/s E)/kousen;
Ps:58:8 idu apofTenXontai en tO stomati autOn, kai romfaia en tois CHeilesin autOn· hoti tis Ekusen;
Ps:58:8 I VF_FMI3P P RA_DSN N3M_DSN RD_GPM C N1A_NSF P RA_DPN N3E_DPN RD_GPM C RI_NSM VAI_AAI3S
Ps:58:8 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to utter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely sword in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lip he/she/it/same because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to hear
Ps:58:8 be-you(sg)-SEE-ed! they-will-be-UTTER-ed in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) them/same (gen) and sword (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) lips (dat) them/same (gen) because/that who/what/why (nom) he/she/it-HEAR-ed
Ps:58:8 Ps_58:8_1 Ps_58:8_2 Ps_58:8_3 Ps_58:8_4 Ps_58:8_5 Ps_58:8_6 Ps_58:8_7 Ps_58:8_8 Ps_58:8_9 Ps_58:8_10 Ps_58:8_11 Ps_58:8_12 Ps_58:8_13 Ps_58:8_14 Ps_58:8_15
Ps:58:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:9 καὶ σύ, κύριε, ἐκγελάσῃ αὐτούς, ἐξουδενώσεις πάντα τὰ ἔθνη.
Ps:58:9 But thou, Lord, wilt laugh them to scorn; thou wilt utterly set at nought all the heathen. (Psalm 59:8 Brenton)
Ps:58:9 Lecz Ty, o Panie, z nich się śmiejesz, szydzisz ze wszystkich pogan. (Psalm 59:9 BT_4)
Ps:58:9 καὶ σύ, κύριε, ἐκγελάσῃ αὐτούς, ἐξουδενώσεις πάντα τὰ ἔθνη.
Ps:58:9 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ps:58:9 I też, nawet, mianowicie Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo By umieszczać [na boku] od nikogo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
Ps:58:9 kai\ su/, ku/rie, e)kgela/sE| au)tou/s, e)XoudenO/seis pa/nta ta\ e)/TnE.
Ps:58:9 kai sy, kyrie, ekgelasE autus, eXudenOseis panta ta eTnE.
Ps:58:9 C RP_NS N2_VSM VA_AAS3S RD_APM VF_FAI2S A3_APN RA_APN N3E_APN
Ps:58:9 and also, even, namely you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć he/she/it/same to set [apart] from nobody every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
Ps:58:9 and you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc)   them/same (acc) you(sg)-will-SET [APART] FROM NOBODY all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
Ps:58:9 Ps_58:9_1 Ps_58:9_2 Ps_58:9_3 Ps_58:9_4 Ps_58:9_5 Ps_58:9_6 Ps_58:9_7 Ps_58:9_8 Ps_58:9_9
Ps:58:9 x x x x x x x x x
Ps:58:10 τὸ κράτος μου, πρὸς σὲ φυλάξω, ὅτι ὁ θεὸς ἀντιλήμπτωρ μου εἶ.
Ps:58:10 will keep my strength, looking to thee; for thou, O God, art my helper. (Psalm 59:9 Brenton)
Ps:58:10 Będę baczył na Ciebie, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią. (Psalm 59:10 BT_4)
Ps:58:10 τὸ κράτος μου, πρὸς σὲ φυλάξω, ὅτι θεὸς ἀντιλήμπτωρ μου εἶ.
Ps:58:10 ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:58:10 Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się Ponieważ/tamto Bóg  Pomocnika/obrońca Ja By iść; by być
Ps:58:10 to\ kra/tos mou, pro\s se\ fula/XO, o(/ti o( Teo\s a)ntilE/mptOr mou ei)=.
Ps:58:10 to kratos mu, pros se fylaXO, hoti ho Teos antilEmptOr mu ei.
Ps:58:10 RA_ASN N3E_ASN RP_GS P RP_AS VF_FAI1S C RA_NSM N2_NSM N3R_NSM RP_GS V9_PAI2S
Ps:58:10 the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to guard because/that the god [see theology] helper/protector I to go; to be
Ps:58:10 the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-GUARD, I-should-GUARD because/that the (nom) god (nom) helper/protector (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Ps:58:10 Ps_58:10_1 Ps_58:10_2 Ps_58:10_3 Ps_58:10_4 Ps_58:10_5 Ps_58:10_6 Ps_58:10_7 Ps_58:10_8 Ps_58:10_9 Ps_58:10_10 Ps_58:10_11 Ps_58:10_12
Ps:58:10 x x x x x x x x x x x x
Ps:58:11 ὁ θεός μου, τὸ ἔλεος αὐτοῦ προφθάσει με· ὁ θεὸς δείξει μοι ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου.
Ps:58:11 As for my God, his mercy shall go before me: my God will shew me vengeance on mine enemies. (Psalm 59:10 Brenton)
Ps:58:11 W swej łaskawości Bóg wychodzi mi naprzeciw, Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę moich wrogów. (Psalm 59:11 BT_4)
Ps:58:11 θεός μου, τὸ ἔλεος αὐτοῦ προφθάσει με· θεὸς δείξει μοι ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου.
Ps:58:11 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό προ·φθάνω (-, προ+φθα·σ-, προ+φθα·σ-, προ+εφθα·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:58:11 Bóg  Ja Litość On/ona/to/to samo By oczekiwać Ja Bóg  By być widocznym Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wrogi Ja
Ps:58:11 o( Teo/s mou, to\ e)/leos au)tou= profTa/sei me· o( Teo\s dei/Xei moi e)n toi=s e)CHTroi=s mou.
Ps:58:11 ho Teos mu, to eleos autu profTasei me· ho Teos deiXei moi en tois eCHTrois mu.
Ps:58:11 RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSN N3E_NSN RD_GSM VF_FAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S RP_DS P RA_DPM N2_DPM RP_GS
Ps:58:11 the god [see theology] I the mercy he/she/it/same to anticipate I the god [see theology] to show I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hostile I
Ps:58:11 the (nom) god (nom) me (gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-ANTICIPATE, you(sg)-will-be-ANTICIPATE-ed (classical) me (acc) the (nom) god (nom) he/she/it-will-SHOW, you(sg)-will-be-SHOW-ed (classical) me (dat) in/among/by (+dat) the (dat) hostile ([Adj] dat) me (gen)
Ps:58:11 Ps_58:11_1 Ps_58:11_2 Ps_58:11_3 Ps_58:11_4 Ps_58:11_5 Ps_58:11_6 Ps_58:11_7 Ps_58:11_8 Ps_58:11_9 Ps_58:11_10 Ps_58:11_11 Ps_58:11_12 Ps_58:11_13 Ps_58:11_14 Ps_58:11_15 Ps_58:11_16
Ps:58:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:12 μὴ ἀποκτείνῃς αὐτούς, μήποτε ἐπιλάθωνται τοῦ λαοῦ μου· διασκόρπισον αὐτοὺς ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ κατάγαγε αὐτούς, ὁ ὑπερασπιστής μου κύριε.
Ps:58:12 Slay them not, lest they forget thy law; scatter them by thy power; and bring them down, O Lord, my defender. (Psalm 59:11 Brenton)
Ps:58:12 Wytrać ich, o Boże, niech lud mój nie zapomina! Twoją mocą rozprosz ich i powal, o Panie, nasza Tarczo! (Psalm 59:12 BT_4)
Ps:58:12 μὴ ἀποκτείνῃς αὐτούς, μήποτε ἐπιλάθωνται τοῦ λαοῦ μου· διασκόρπισον αὐτοὺς ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ κατάγαγε αὐτούς, ὑπερασπιστής μου κύριε.
Ps:58:12 μή ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μήποτε (μή ποτέ) ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:58:12 Nie By zabijać On/ona/to/to samo Nigdy By zaniedbywać Ludzie Ja By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał On/ona/to/to samo Ochraniający Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:58:12 mE\ a)poktei/nE|s au)tou/s, mE/pote e)pila/TOntai tou= laou= mou· diasko/rpison au)tou\s e)n tE=| duna/mei sou kai\ kata/gage au)tou/s, o( u(peraspistE/s mou ku/rie.
Ps:58:12 mE apokteinEs autus, mEpote epilaTOntai tu lau mu· diaskorpison autus en tE dynamei su kai katagage autus, ho hyperaspistEs mu kyrie.
Ps:58:12 D VA_AAS2S RD_APM D VB_AMS3P RA_GSM N2_GSM RP_GS VA_AAD2S RD_APM P RA_DSF N3I_DSF RP_GS C VB_AAD2S RD_APM RA_NSM N1M_NSM RP_GS N2_VSM
Ps:58:12 not to kill he/she/it/same never to neglect the people I to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability you; your/yours(sg) and also, even, namely to bring down brought back he/she/it/same the shielder I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:58:12 not you(sg)-should-be-KILL-ing, you(sg)-should-KILL them/same (acc) never they-should-be-NEGLECT-ed the (gen) people (gen) me (gen) do-SCATTER-you(sg)!, going-to-SCATTER (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-BRING DOWN-you(sg)! them/same (acc) the (nom) shielder (nom) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:58:12 Ps_58:12_1 Ps_58:12_2 Ps_58:12_3 Ps_58:12_4 Ps_58:12_5 Ps_58:12_6 Ps_58:12_7 Ps_58:12_8 Ps_58:12_9 Ps_58:12_10 Ps_58:12_11 Ps_58:12_12 Ps_58:12_13 Ps_58:12_14 Ps_58:12_15 Ps_58:12_16 Ps_58:12_17 Ps_58:12_18 Ps_58:12_19 Ps_58:12_20 Ps_58:12_21
Ps:58:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:13 ἁμαρτίαν στόματος αὐτῶν, λόγον χειλέων αὐτῶν, καὶ συλλημφθήτωσαν ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν· καὶ ἐξ ἀρᾶς καὶ ψεύδους διαγγελήσονται συντέλειαι
Ps:58:13 For the sin of their mouth, and the word of their lips, let them be even taken in their pride. (Psalm 59:12 Brenton)
Ps:58:13 Grzech na ich ustach: to słowo ich warg. Niech spęta ich własna pycha, za złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają. (Psalm 59:13 BT_4)
Ps:58:13 ἁμαρτίαν στόματος αὐτῶν, λόγον χειλέων αὐτῶν, καὶ συλλημφθήτωσαν ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν· καὶ ἐξ ἀρᾶς καὶ ψεύδους διαγγελήσονται συντέλειαι
Ps:58:13 ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὑπερηφανία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές δι·αγγέλλω (δι+αγγελλ-, -, δι+αγγειλ·[σ]-, -, -, δι+αγγελ·[θ]-) συν·τέλεια, -ας, ἡ
Ps:58:13 Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Warga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Do ??? Zakończenie
Ps:58:13 a(marti/an sto/matos au)tO=n, lo/gon CHeile/On au)tO=n, kai\ sullEmfTE/tOsan e)n tE=| u(perEfani/a| au)tO=n· kai\ e)X a)ra=s kai\ PSeu/dous diaggelE/sontai sunte/leiai
Ps:58:13 hamartian stomatos autOn, logon CHeileOn autOn, kai syllEmfTEtOsan en tE hyperEfania autOn· kai eX aras kai PSeudus diangelEsontai synteleiai
Ps:58:13 N1A_ASF N3M_GSN RD_GPM N2_ASM N3E_GPN RD_GPM C VC_APD3P P RA_DSF N1A_DSF RD_GPM C P N1A_GSF C A3H_GSM VD_FPI3P N1A_NPF
Ps:58:13 sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. mouth/maw stoma he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lip he/she/it/same and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the pride he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels curse; to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to ??? completion
Ps:58:13 sin (acc) mouth/maw (gen) them/same (gen) word (acc) lips (gen) them/same (gen) and let-them-be-SEIZING-ed! in/among/by (+dat) the (dat) pride (dat) them/same (gen) and out of (+gen) curse (gen), curses (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) and lie (gen); liar ([Adj] gen) they-will-be-???-ed completions (nom|voc)
Ps:58:13 Ps_58:13_1 Ps_58:13_2 Ps_58:13_3 Ps_58:13_4 Ps_58:13_5 Ps_58:13_6 Ps_58:13_7 Ps_58:13_8 Ps_58:13_9 Ps_58:13_10 Ps_58:13_11 Ps_58:13_12 Ps_58:13_13 Ps_58:13_14 Ps_58:13_15 Ps_58:13_16 Ps_58:13_17 Ps_58:13_18 Ps_58:13_19
Ps:58:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:14 ἐν ὀργῇ συντελείας, καὶ οὐ μὴ ὑπάρξωσιν· καὶ γνώσονται ὅτι ὁ θεὸς δεσπόζει τοῦ Ιακωβ, τῶν περάτων τῆς γῆς. διάψαλμα.
Ps:58:14 And for their cursing and falsehood shall utter destruction be denounced: they shall fall by the wrath of utter destruction, and shall not be; so shall they know that the God of Jacob is Lord of the ends of the earth. Pause. (Psalm 59:13 Brenton)
Ps:58:14 Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było, by wiedziano, że Bóg króluje w Jakubie i po krańce ziemi. (Psalm 59:14 BT_4)
Ps:58:14 ἐν ὀργῇ συντελείας, καὶ οὐ μὴ ὑπάρξωσιν· καὶ γνώσονται ὅτι θεὸς δεσπόζει τοῦ Ιακωβ, τῶν περάτων τῆς γῆς. διάψαλμα.
Ps:58:14 ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) συν·τέλεια, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:58:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Zakończenie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Bóg  Jacob Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Ziemi/ziemia selah
Ps:58:14 e)n o)rgE=| suntelei/as, kai\ ou) mE\ u(pa/rXOsin· kai\ gnO/sontai o(/ti o( Teo\s despo/DZei tou= *iakOb, tO=n pera/tOn tE=s gE=s. dia/PSalma.
Ps:58:14 en orgE synteleias, kai u mE hyparXOsin· kai gnOsontai hoti ho Teos despoDZei tu iakOb, tOn peratOn tEs gEs. diaPSalma.
Ps:58:14 P N1_DSF N1A_GSF C D D VA_AAS3P C VF_FMI3P C RA_NSM N2_NSM V1_PAI3S RA_GSM N_GSM RA_GPN N3_GPN RA_GSF N1_GSF N3M_NSN
Ps:58:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage completion and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that the god [see theology] ć the Jacob the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the earth/land selah
Ps:58:14 in/among/by (+dat) wrath (dat) completion (gen), completions (acc) and not not they-should-BE-UNDER-THE-POWER-OF and they-will-be-KNOW-ed because/that the (nom) god (nom)   the (gen) Jacob (indecl) the (gen) final decisions (gen) the (gen) earth/land (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:58:14 Ps_58:14_1 Ps_58:14_2 Ps_58:14_3 Ps_58:14_4 Ps_58:14_5 Ps_58:14_6 Ps_58:14_7 Ps_58:14_8 Ps_58:14_9 Ps_58:14_10 Ps_58:14_11 Ps_58:14_12 Ps_58:14_13 Ps_58:14_14 Ps_58:14_15 Ps_58:14_16 Ps_58:14_17 Ps_58:14_18 Ps_58:14_19 Ps_58:14_20
Ps:58:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:15 ἐπιστρέψουσιν εἰς ἑσπέραν καὶ λιμώξουσιν ὡς κύων καὶ κυκλώσουσιν πόλιν.
Ps:58:15 They shall return at evening, and be hungry as a dog, and go round about the city. (Psalm 59:14 Brenton)
Ps:58:15 Wracają wieczorem, warczą jak psy i krążą po mieście. (Psalm 59:15 BT_4)
Ps:58:15 ἐπιστρέψουσιν εἰς ἑσπέραν καὶ λιμώξουσιν ὡς κύων καὶ κυκλώσουσιν πόλιν.
Ps:58:15 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ἑσπέρα, -ας, ἡ καί   ὡς κύων, κυνός, ὁ καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) πόλις, -εως, ἡ
Ps:58:15 By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Wieczór I też, nawet, mianowicie Jak/jak Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Miasto
Ps:58:15 e)pistre/PSousin ei)s e(spe/ran kai\ limO/Xousin O(s ku/On kai\ kuklO/sousin po/lin.
Ps:58:15 epistrePSusin eis hesperan kai limOXusin hOs kyOn kai kyklOsusin polin.
Ps:58:15 VF_FAI3P P N1A_ASF C VF_FAI3P C N3_NSM C VF_FAI3P N3I_ASF
Ps:58:15 to turn around into (+acc) evening and also, even, namely ć as/like watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle city
Ps:58:15 they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) into (+acc) evening (acc) and   as/like watch-dog (nom) and they-will-ENCIRCLE, going-to-ENCIRCLE (fut ptcp) (dat) city (acc)
Ps:58:15 Ps_58:15_1 Ps_58:15_2 Ps_58:15_3 Ps_58:15_4 Ps_58:15_5 Ps_58:15_6 Ps_58:15_7 Ps_58:15_8 Ps_58:15_9 Ps_58:15_10
Ps:58:15 x x x x x x x x x x
Ps:58:16 αὐτοὶ διασκορπισθήσονται τοῦ φαγεῖν· ἐὰν δὲ μὴ χορτασθῶσιν, καὶ γογγύσουσιν.
Ps:58:16 They shall be scattered hither and thither for meat; and if they be not satisfied, they shall even murmur. (Psalm 59:15 Brenton)
Ps:58:16 Włóczą się, szukając żeru; skowyczą, gdy się nie nasycą. (Psalm 59:16 BT_4)
Ps:58:16 αὐτοὶ διασκορπισθήσονται τοῦ φαγεῖν· ἐὰν δὲ μὴ χορτασθῶσιν, καὶ γογγύσουσιν.
Ps:58:16 αὐτός αὐτή αὐτό δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) καί γογγύζω (γογγυζ-, γογγυ·σ-, γογγυ·σ-, -, -, -)
Ps:58:16 On/ona/to/to samo By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej By jeść Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By nasycać I też, nawet, mianowicie By gderać
Ps:58:16 au)toi\ diaskorpisTE/sontai tou= fagei=n· e)a\n de\ mE\ CHortasTO=sin, kai\ goggu/sousin.
Ps:58:16 autoi diaskorpisTEsontai tu fagein· ean de mE CHortasTOsin, kai gongysusin.
Ps:58:16 RD_NPM VS_FPI3P RA_GSN VB_AAN C x D VS_APS3P C VF_FAI3P
Ps:58:16 he/she/it/same to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow the to eat if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to sate and also, even, namely to grumble
Ps:58:16 they/same (nom) they-will-be-SCATTER-ed the (gen) to-will-EAT, to-EAT if-ever Yet not they-should-be-SATE-ed and they-will-GRUMBLE, going-to-GRUMBLE (fut ptcp) (dat)
Ps:58:16 Ps_58:16_1 Ps_58:16_2 Ps_58:16_3 Ps_58:16_4 Ps_58:16_5 Ps_58:16_6 Ps_58:16_7 Ps_58:16_8 Ps_58:16_9 Ps_58:16_10
Ps:58:16 x x x x x x x x x x
Ps:58:17 ἐγὼ δὲ ᾄσομαι τῇ δυνάμει σου καὶ ἀγαλλιάσομαι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐγενήθης ἀντιλήμπτωρ μου καὶ καταφυγὴ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου.
Ps:58:17 But I will sing to thy strength, and in the morning will I exult in thy mercy; for thou hast been my supporter, and my refuge in the day of mine affliction. (Psalm 59:16 Brenton)
Ps:58:17 A ja opiewać będę Twą potęgę i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości, bo stałeś się dla mnie warownią i ucieczką w dniu mego ucisku. (Psalm 59:17 BT_4)
Ps:58:17 ἐγὼ δὲ ᾄσομαι τῇ δυνάμει σου καὶ ἀγαλλιάσομαι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐγενήθης ἀντιλήμπτωρ μου καὶ καταφυγὴ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου.
Ps:58:17 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:58:17 Ja zaś By śpiewać Zdolność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Wcześnie Litość Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pomocnika/obrońca Ja I też, nawet, mianowicie Schronienie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ja
Ps:58:17 e)gO\ de\ a)/|somai tE=| duna/mei sou kai\ a)gallia/somai to\ prOi\+ to\ e)/leo/s sou, o(/ti e)genE/TEs a)ntilE/mptOr mou kai\ katafugE\ e)n E(me/ra| Tli/PSeO/s mou.
Ps:58:17 egO de asomai tE dynamei su kai agalliasomai to prO+i to eleos su, hoti egenETEs antilEmptOr mu kai katafygE en hEmera TliPSeOs mu.
Ps:58:17 RP_NS x VF_FMI1S RA_DSF N3I_DSF RP_GS C VF_FMI1S RA_ASN D RA_ASN N3E_ASN RP_GS C VCI_API2S N3R_NSM RP_GS C N1_NSF P N1A_DSF N3I_GSF RP_GS
Ps:58:17 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to sing the ability you; your/yours(sg) and also, even, namely to exult (glad, great joy) the early the mercy you; your/yours(sg) because/that to become become, happen helper/protector I and also, even, namely refuge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty I
Ps:58:17 I (nom) Yet I-will-be-SING-ed the (dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-be-EXULT-ed the (nom|acc) early the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-were-BECOME-ed helper/protector (nom) me (gen) and refuge (nom|voc) in/among/by (+dat) day (dat) squeezing (gen) me (gen)
Ps:58:17 Ps_58:17_1 Ps_58:17_2 Ps_58:17_3 Ps_58:17_4 Ps_58:17_5 Ps_58:17_6 Ps_58:17_7 Ps_58:17_8 Ps_58:17_9 Ps_58:17_10 Ps_58:17_11 Ps_58:17_12 Ps_58:17_13 Ps_58:17_14 Ps_58:17_15 Ps_58:17_16 Ps_58:17_17 Ps_58:17_18 Ps_58:17_19 Ps_58:17_20 Ps_58:17_21 Ps_58:17_22 Ps_58:17_23
Ps:58:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:58:18 βοηθός μου, σοὶ ψαλῶ, ὅτι, ὁ θεός, ἀντιλήμπτωρ μου εἶ, ὁ θεός μου, τὸ ἔλεός μου.
Ps:58:18 Thou art my helper; to thee, my God, will I sing; thou art my supporter, O my God, and my mercy. (Psalm 59:17 Brenton)
Ps:58:18 Będę śpiewał Tobie, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią, mój łaskawy Boże. (Psalm 59:18 BT_4)
Ps:58:18 βοηθός μου, σοὶ ψαλῶ, ὅτι, θεός, ἀντιλήμπτωρ μου εἶ, θεός μου, τὸ ἔλεός μου.
Ps:58:18 βοηθός -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:58:18 Pomocny Ja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By szarpać (instrument) Ponieważ/tamto Bóg  Pomocnika/obrońca Ja By iść; by być Bóg  Ja Litość Ja
Ps:58:18 boETo/s mou, soi\ PSalO=, o(/ti, o( Teo/s, a)ntilE/mptOr mou ei)=, o( Teo/s mou, to\ e)/leo/s mou.
Ps:58:18 boETos mu, soi PSalO, hoti, ho Teos, antilEmptOr mu ei, ho Teos mu, to eleos mu.
Ps:58:18 N2_NSM RP_GS RP_DS VF2_FAI1S C RA_NSM N2_NSM N3R_NSM RP_GS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSN N3E_NSN RP_GS
Ps:58:18 helpful I you; your/yours(sg); to rub worn, rub to pluck (an instrument) because/that the god [see theology] helper/protector I to go; to be the god [see theology] I the mercy I
Ps:58:18 helpful ([Adj] nom) me (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) because/that the (nom) god (nom) helper/protector (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) me (gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) me (gen)
Ps:58:18 Ps_58:18_1 Ps_58:18_2 Ps_58:18_3 Ps_58:18_4 Ps_58:18_5 Ps_58:18_6 Ps_58:18_7 Ps_58:18_8 Ps_58:18_9 Ps_58:18_10 Ps_58:18_11 Ps_58:18_12 Ps_58:18_13 Ps_58:18_14 Ps_58:18_15 Ps_58:18_16
Ps:58:18 x x x x x x x x x x x x x x x x