Pwt:9:1 Ἄκουε, Ισραηλ· σὺ διαβαίνεις σήμερον τὸν Ιορδάνην εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς, πόλεις μεγάλας καὶ τειχήρεις ἕως τοῦ οὐρανοῦ,
Pwt:9:1 Hear, O Israel: Thou goest this day across Jordan to inherit nations greater and stronger than yourselves, cities great and walled up to heaven; (Deuteronomy 9:1 Brenton)
Pwt:9:1 Słuchaj, Izraelu, ty dzisiaj masz przejść przez Jordan, aby wydziedziczyć narody większe i mocniejsze od ciebie, miasta ogromne i umocnione pod niebo, (Pwt 9:1 BT_4)
Pwt:9:1 Ἄκουε, Ισραηλ· σὺ διαβαίνεις σήμερον τὸν Ιορδάνην εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ὑμεῖς, πόλεις μεγάλας καὶ τειχήρεις ἕως τοῦ οὐρανοῦ,
Pwt:9:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) σήμερον ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρό·τερος -α -ον (Comp. of ἰσχυρός) μᾶλλον ἤ[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πόλις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Pwt:9:1 By słyszeć Izrael Ty By przechodzić Dzisiaj dzień Jordan [rzeka z] By wchodzić By dziedziczyć Naród [zobacz etniczny] Wielki I też, nawet, mianowicie Bardziej silny Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo Ty Miasto Wielki I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Nieba/niebo
Pwt:9:1 *)/akoue, *israEl· su\ diabai/neis sE/meron to\n *iorda/nEn ei)selTei=n klEronomE=sai e)/TnE mega/la kai\ i)sCHuro/tera ma=llon E)\ u(mei=s, po/leis mega/las kai\ teiCHE/reis e(/Os tou= ou)ranou=,
Pwt:9:1 akue, israEl· sy diabaineis sEmeron ton iordanEn eiselTein klEronomEsai eTnE megala kai isCHyrotera mallon E hymeis, poleis megalas kai teiCHEreis heOs tu uranu,
Pwt:9:1 V1_PAD2S N_VSM RP_NS V1_PAI2S D RA_ASM N1M_ASM VB_AAN VA_AAN N3E_APN A3L_APN C A1A_APN D C RP_NP N3I_APF A1_APF C A3_APF P RA_GSM N2_GSM
Pwt:9:1 to hear Israel you to cross over today day the Jordan [river of] to enter to inherit nation [see ethnic] great and also, even, namely stronger more/rather (instead) or you city great and also, even, namely ć until; dawn the sky/heaven
Pwt:9:1 be-you(sg)-HEAR-ing! Israel (indecl) you(sg) (nom) you(sg)-are-CROSS-ing-OVER today the (acc) Jordan (acc) to-ENTER to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) nations (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and stronger ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) more/rather or you(pl) (nom) cities (acc, nom|voc) great ([Adj] acc) and   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sky/heaven (gen)
Pwt:9:1 Pwt_9:1_1 Pwt_9:1_2 Pwt_9:1_3 Pwt_9:1_4 Pwt_9:1_5 Pwt_9:1_6 Pwt_9:1_7 Pwt_9:1_8 Pwt_9:1_9 Pwt_9:1_10 Pwt_9:1_11 Pwt_9:1_12 Pwt_9:1_13 Pwt_9:1_14 Pwt_9:1_15 Pwt_9:1_16 Pwt_9:1_17 Pwt_9:1_18 Pwt_9:1_19 Pwt_9:1_20 Pwt_9:1_21 Pwt_9:1_22 Pwt_9:1_23
Pwt:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:2 λαὸν μέγαν καὶ πολὺν καὶ εὐμήκη, υἱοὺς Ενακ, οὓς σὺ οἶσθα καὶ σὺ ἀκήκοας Τίς ἀντιστήσεται κατὰ πρόσωπον υἱῶν Ενακ;
Pwt:9:2 a people great and many and tall, the sons of Enac, whom thou knowest, and concerning whom thou hast heard say, Who can stand before the children of Enac? (Deuteronomy 9:2 Brenton)
Pwt:9:2 lud mocny i wysoki, synów Anaka, znanych ci, o których słyszałeś: «Któż się ostoi wobec synów Anaka?» (Pwt 9:2 BT_4)
Pwt:9:2 λαὸν μέγαν καὶ πολὺν καὶ εὐμήκη, υἱοὺς Ενακ, οὓς σὺ οἶσθα καὶ σὺ ἀκήκοας Τίς ἀντιστήσεται κατὰ πρόσωπον υἱῶν Ενακ;
Pwt:9:2 λαός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Pwt:9:2 Ludzie Wielki I też, nawet, mianowicie Dużo I też, nawet, mianowicie Syn Kto/, który/, który Ty By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z I też, nawet, mianowicie Ty By słyszeć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przeciwstawiać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Syn
Pwt:9:2 lao\n me/gan kai\ polu\n kai\ eu)mE/kE, ui(ou\s *enak, ou(\s su\ oi)=sTa kai\ su\ a)kE/koas *ti/s a)ntistE/setai kata\ pro/sOpon ui(O=n *enak;
Pwt:9:2 laon megan kai polyn kai eumEkE, hyius enak, hus sy oisTa kai sy akEkoas tis antistEsetai kata prosOpon hyiOn enak;
Pwt:9:2 N2_ASM A3L_ASM C A1P_ASM C A3_ASM N2_APM N_GSM RR_APM RP_NS VX_XAI2S C RP_NS VX_XAI2S RI_NSM VF_FMI3S P N2N_ASN N2_GPM N_GSM
Pwt:9:2 people great and also, even, namely much and also, even, namely ć son ć who/whom/which you to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with and also, even, namely you to hear who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to oppose down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face son ć
Pwt:9:2 people (acc) great ([Adj] acc) and much (acc) and   sons (acc)   who/whom/which (acc) you(sg) (nom) you(sg)-have-PERCEIVE-ed and you(sg) (nom) you(sg)-have-HEAR-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-be-OPPOSE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) sons (gen)  
Pwt:9:2 Pwt_9:2_1 Pwt_9:2_2 Pwt_9:2_3 Pwt_9:2_4 Pwt_9:2_5 Pwt_9:2_6 Pwt_9:2_7 Pwt_9:2_8 Pwt_9:2_9 Pwt_9:2_10 Pwt_9:2_11 Pwt_9:2_12 Pwt_9:2_13 Pwt_9:2_14 Pwt_9:2_15 Pwt_9:2_16 Pwt_9:2_17 Pwt_9:2_18 Pwt_9:2_19 Pwt_9:2_20
Pwt:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:3 καὶ γνώσῃ σήμερον ὅτι κύριος ὁ θεός σου, οὗτος προπορεύεται πρὸ προσώπου σου· πῦρ καταναλίσκον ἐστίν· οὗτος ἐξολεθρεύσει αὐτούς, καὶ οὗτος ἀποστρέψει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου, καὶ ἀπολεῖς αὐτούς, καθάπερ εἶπέν σοι κύριος.
Pwt:9:3 And thou shalt know to-day, that the Lord thy God he shall go before thy face: he is a consuming fire; he shall destroy them, and he shall turn them back before thee, and shall destroy them quickly, as the Lord said to thee. (Deuteronomy 9:3 Brenton)
Pwt:9:3 Niech ci więc dzisiaj będzie wiadomo, że Pan, Bóg twój, kroczy przed tobą jak ogień pożerający. On ich zniszczy, On ich poniży przed tobą, prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak ci to przyrzekł Pan. (Pwt 9:3 BT_4)
Pwt:9:3 καὶ γνώσῃ σήμερον ὅτι κύριος θεός σου, οὗτος προπορεύεται πρὸ προσώπου σου· πῦρ καταναλίσκον ἐστίν· οὗτος ἐξολεθρεύσει αὐτούς, καὶ οὗτος ἀποστρέψει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου, καὶ ἀπολεῖς αὐτούς, καθάπερ εἶπέν σοι κύριος.
Pwt:9:3 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σήμερον ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πῦρ, -ρός, τό κατ·αν·αλίσκω (καταν+αλισκ-, καταν+αλω·σ-, καταν+αλω·σ-, -, -, καταν+αλω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καθάπερ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:9:3 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dzisiaj dzień Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść przedtem Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) Ogień By zużywać się zupełnie niszcz; zużywaj By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odwracać się od On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Nawet jak By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:9:3 kai\ gnO/sE| sE/meron o(/ti ku/rios o( Teo/s sou, ou(=tos proporeu/etai pro\ prosO/pou sou· pu=r katanali/skon e)sti/n· ou(=tos e)XoleTreu/sei au)tou/s, kai\ ou(=tos a)postre/PSei au)tou\s a)po\ prosO/pou sou, kai\ a)polei=s au)tou/s, kaTa/per ei)=pe/n soi ku/rios.
Pwt:9:3 kai gnOsE sEmeron hoti kyrios ho Teos su, hutos proporeuetai pro prosOpu su· pyr katanaliskon estin· hutos eXoleTreusei autus, kai hutos apostrePSei autus apo prosOpu su, kai apoleis autus, kaTaper eipen soi kyrios.
Pwt:9:3 C VF_FMI2S D C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_NSM V1_PMI3S P N2N_GSN RP_GS N3_NSN V1_PAPNSN V9_PAI3S RD_NSM VF_FAI3S RD_APM C RD_NSM VF_FAI3S RD_APM P N2N_GSN RP_GS C VF2_FAI2S RD_APM D VBI_AAI3S RP_DS N2_NSM
Pwt:9:3 and also, even, namely to know i.e. recognize. today day because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go before before (+gen) face you; your/yours(sg) fire to consume utterly destroy; use up to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to turn away from he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same even as to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:9:3 and you(sg)-will-be-KNOW-ed today because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom) he/she/it-is-being-GO-ed-BEFORE before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) fire (nom|acc|voc) while CONSUME UTTERLY-ing (nom|acc|voc, voc) he/she/it-is this (nom) he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical) them/same (acc) and this (nom) he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) them/same (acc) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-LOSE/DESTROY them/same (acc) even as he/she/it-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Pwt:9:3 Pwt_9:3_1 Pwt_9:3_2 Pwt_9:3_3 Pwt_9:3_4 Pwt_9:3_5 Pwt_9:3_6 Pwt_9:3_7 Pwt_9:3_8 Pwt_9:3_9 Pwt_9:3_10 Pwt_9:3_11 Pwt_9:3_12 Pwt_9:3_13 Pwt_9:3_14 Pwt_9:3_15 Pwt_9:3_16 Pwt_9:3_17 Pwt_9:3_18 Pwt_9:3_19 Pwt_9:3_20 Pwt_9:3_21 Pwt_9:3_22 Pwt_9:3_23 Pwt_9:3_24 Pwt_9:3_25 Pwt_9:3_26 Pwt_9:3_27 Pwt_9:3_28 Pwt_9:3_29 Pwt_9:3_30 Pwt_9:3_31 Pwt_9:3_32 Pwt_9:3_33
Pwt:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:4 μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἐν τῷ ἐξαναλῶσαι κύριον τὸν θεόν σου τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου λέγων Διὰ τὰς δικαιοσύνας μου εἰσήγαγέν με κύριος κληρονομῆσαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην· ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν ἐθνῶν τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς πρὸ προσώπου σου.
Pwt:9:4 Speak not in thine heart, when the Lord thy God has destroyed these nations before thy face, saying, For my righteousness the Lord brought me in to inherit this good land. (Deuteronomy 9:4 Brenton)
Pwt:9:4 Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg twój, pokona ich przed tobą: «Dzięki mej cnocie dał mi Pan tę ziemię w posiadanie»: bo z powodu nieprawości tych ludów Pan wytępił je przed tobą. (Pwt 9:4 BT_4)
Pwt:9:4 μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἐν τῷ ἐξαναλῶσαι κύριον τὸν θεόν σου τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου λέγων Διὰ τὰς δικαιοσύνας μου εἰσήγαγέν με κύριος κληρονομῆσαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην· ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν ἐθνῶν τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς πρὸ προσώπου σου.
Pwt:9:4 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀλλά διά ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:9:4 Nie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja By prowadzić do Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dziedziczyć Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ale Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brak szacunku Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg)
Pwt:9:4 mE\ ei)/pE|s e)n tE=| kardi/a| sou e)n tO=| e)XanalO=sai ku/rion to\n Teo/n sou ta\ e)/TnE tau=ta a)po\ prosO/pou sou le/gOn *dia\ ta\s dikaiosu/nas mou ei)sE/gage/n me ku/rios klEronomE=sai tE\n gE=n tE\n a)gaTE\n tau/tEn· a)lla\ dia\ tE\n a)se/beian tO=n e)TnO=n tou/tOn ku/rios e)XoleTreu/sei au)tou\s pro\ prosO/pou sou.
Pwt:9:4 mE eipEs en tE kardia su en tO eXanalOsai kyrion ton Teon su ta eTnE tauta apo prosOpu su legOn dia tas dikaiosynas mu eisEgagen me kyrios klEronomEsai tEn gEn tEn agaTEn tautEn· alla dia tEn asebeian tOn eTnOn tutOn kyrios eXoleTreusei autus pro prosOpu su.
Pwt:9:4 D VB_AAS2S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS P RA_DSN VA_AAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_APN N3E_APN RD_APN P N2N_GSN RP_GS V1_PAPNSM P RA_APF N1_APF RP_GS VBI_AAI3S RP_AS N2_NSM VA_AAN RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1_ASF RD_ASF C P RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N3E_GPN RD_GPN N2_NSM VF_FAI3S RD_APM P N2N_GSN RP_GS
Pwt:9:4 not to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I to lead into I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to inherit the earth/land the good inherently good, i.e. God-wrought. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] but because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lack of deference the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same before (+gen) face you; your/yours(sg)
Pwt:9:4 not you(sg)-should-SAY/TELL in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) these (nom|acc) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SAY/TELL-ing (nom) because of (+acc), through (+gen) the (acc) righteousnesss (acc) me (gen) he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) the (acc) earth/land (acc) the (acc) good ([Adj] acc) this (acc) but because of (+acc), through (+gen) the (acc) lack of deference (acc) the (gen) nations (gen) these (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical) them/same (acc) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:9:4 Pwt_9:4_1 Pwt_9:4_2 Pwt_9:4_3 Pwt_9:4_4 Pwt_9:4_5 Pwt_9:4_6 Pwt_9:4_7 Pwt_9:4_8 Pwt_9:4_9 Pwt_9:4_10 Pwt_9:4_11 Pwt_9:4_12 Pwt_9:4_13 Pwt_9:4_14 Pwt_9:4_15 Pwt_9:4_16 Pwt_9:4_17 Pwt_9:4_18 Pwt_9:4_19 Pwt_9:4_20 Pwt_9:4_21 Pwt_9:4_22 Pwt_9:4_23 Pwt_9:4_24 Pwt_9:4_25 Pwt_9:4_26 Pwt_9:4_27 Pwt_9:4_28 Pwt_9:4_29 Pwt_9:4_30 Pwt_9:4_31 Pwt_9:4_32 Pwt_9:4_33 Pwt_9:4_34 Pwt_9:4_35 Pwt_9:4_36 Pwt_9:4_37 Pwt_9:4_38 Pwt_9:4_39 Pwt_9:4_40 Pwt_9:4_41 Pwt_9:4_42 Pwt_9:4_43 Pwt_9:4_44 Pwt_9:4_45 Pwt_9:4_46
Pwt:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:5 οὐχὶ διὰ τὴν δικαιοσύνην σου οὐδὲ διὰ τὴν ὁσιότητα τῆς καρδίας σου σὺ εἰσπορεύῃ κληρονομῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν ἐθνῶν τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τῷ Αβρααμ καὶ τῷ Ισαακ καὶ τῷ Ιακωβ.
Pwt:9:5 Not for thy righteousness, nor for the holiness of thy heart, dost thou go in to inherit their land, but because of the wickedness of these nations the Lord will destroy them from before thee, and that he may establish the covenant, which the Lord sware to our fathers, to Abraam, and to Isaac, and to Jacob. (Deuteronomy 9:5 Brenton)
Pwt:9:5 Nie dzięki twojej sprawiedliwości ani prawości serca twojego ty przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg twój, wypędził je przed tobą, a także aby dopełnić słowa przysięgi danej twoim przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (Pwt 9:5 BT_4)
Pwt:9:5 οὐχὶ διὰ τὴν δικαιοσύνην σου οὐδὲ διὰ τὴν ὁσιότητα τῆς καρδίας σου σὺ εἰσπορεύῃ κληρονομῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν ἐθνῶν τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τῷ Αβρααμ καὶ τῷ Ισαακ καὶ τῷ Ιακωβ.
Pwt:9:5 οὐχί διά ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) διά ὁ ἡ τό ὁσιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά διά ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵνα ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ
Pwt:9:5 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Ty By wchodzić By dziedziczyć Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Ale Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brak szacunku Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo By powodować stać Konwencja On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec Ty Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob
Pwt:9:5 ou)CHi\ dia\ tE\n dikaiosu/nEn sou ou)de\ dia\ tE\n o(sio/tEta tE=s kardi/as sou su\ ei)sporeu/E| klEronomE=sai tE\n gE=n au)tO=n, a)lla\ dia\ tE\n a)se/beian tO=n e)TnO=n tou/tOn ku/rios e)XoleTreu/sei au)tou\s a)po\ prosO/pou sou kai\ i(/na stE/sE| tE\n diaTE/kEn au)tou=, E(\n O)/mosen toi=s patra/sin u(mO=n, tO=| *abraam kai\ tO=| *isaak kai\ tO=| *iakOb.
Pwt:9:5 uCHi dia tEn dikaiosynEn su ude dia tEn hosiotEta tEs kardias su sy eisporeuE klEronomEsai tEn gEn autOn, alla dia tEn asebeian tOn eTnOn tutOn kyrios eXoleTreusei autus apo prosOpu su kai hina stEsE tEn diaTEkEn autu, hEn Omosen tois patrasin hymOn, tO abraam kai tO isaak kai tO iakOb.
Pwt:9:5 D P RA_ASF N1_ASF RP_GS C P RA_ASF N3T_ASF RA_GSF N1A_GSF RP_GS RP_NS V1_PMI2S VA_AAN RA_ASF N1_ASF RD_GPM C P RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N3E_GPN RD_GPN N2_NSM VF_FAI3S RD_APM P N2N_GSN RP_GS C C VA_AAS3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM RR_ASF VAI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RP_GP RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM
Pwt:9:5 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ??? the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) you to enter to inherit the earth/land he/she/it/same but because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lack of deference the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to cause to stand the covenant he/she/it/same who/whom/which to swear the father you the Abraham and also, even, namely the Isaac and also, even, namely the Jacob
Pwt:9:5 not because of (+acc), through (+gen) the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor because of (+acc), through (+gen) the (acc) ??? (acc) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-ENTER-ed, you(sg)-should-be-being-ENTER-ed to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) but because of (+acc), through (+gen) the (acc) lack of deference (acc) the (gen) nations (gen) these (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical) them/same (acc) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and so that / in order to /because you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) covenant (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) the (dat) Abraham (indecl) and the (dat) Isaac (indecl) and the (dat) Jacob (indecl)
Pwt:9:5 Pwt_9:5_1 Pwt_9:5_2 Pwt_9:5_3 Pwt_9:5_4 Pwt_9:5_5 Pwt_9:5_6 Pwt_9:5_7 Pwt_9:5_8 Pwt_9:5_9 Pwt_9:5_10 Pwt_9:5_11 Pwt_9:5_12 Pwt_9:5_13 Pwt_9:5_14 Pwt_9:5_15 Pwt_9:5_16 Pwt_9:5_17 Pwt_9:5_18 Pwt_9:5_19 Pwt_9:5_20 Pwt_9:5_21 Pwt_9:5_22 Pwt_9:5_23 Pwt_9:5_24 Pwt_9:5_25 Pwt_9:5_26 Pwt_9:5_27 Pwt_9:5_28 Pwt_9:5_29 Pwt_9:5_30 Pwt_9:5_31 Pwt_9:5_32 Pwt_9:5_33 Pwt_9:5_34 Pwt_9:5_35 Pwt_9:5_36 Pwt_9:5_37 Pwt_9:5_38 Pwt_9:5_39 Pwt_9:5_40 Pwt_9:5_41 Pwt_9:5_42 Pwt_9:5_43 Pwt_9:5_44 Pwt_9:5_45 Pwt_9:5_46 Pwt_9:5_47 Pwt_9:5_48 Pwt_9:5_49 Pwt_9:5_50
Pwt:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:6 καὶ γνώσῃ σήμερον ὅτι οὐχὶ διὰ τὰς δικαιοσύνας σου κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην κληρονομῆσαι, ὅτι λαὸς σκληροτράχηλος εἶ.
Pwt:9:6 And thou shalt know to-day, that it is not for thy righteousnesses the Lord thy God gives thee this good land to inherit, for thou art a stiff-necked people. (Deuteronomy 9:6 Brenton)
Pwt:9:6 Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku. (Pwt 9:6 BT_4)
Pwt:9:6 καὶ γνώσῃ σήμερον ὅτι οὐχὶ διὰ τὰς δικαιοσύνας σου κύριος θεός σου δίδωσίν σοι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην κληρονομῆσαι, ὅτι λαὸς σκληροτράχηλος εἶ.
Pwt:9:6 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σήμερον ὅτι οὐχί διά ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὗτος αὕτη τοῦτο κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὅτι λαός, -οῦ, ὁ σκληρο·τράχηλος -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pwt:9:6 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dzisiaj dzień Ponieważ/tamto Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dziedziczyć Ponieważ/tamto Ludzie Uparty By iść; by być
Pwt:9:6 kai\ gnO/sE| sE/meron o(/ti ou)CHi\ dia\ ta\s dikaiosu/nas sou ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi tE\n gE=n tE\n a)gaTE\n tau/tEn klEronomE=sai, o(/ti lao\s sklErotra/CHElos ei)=.
Pwt:9:6 kai gnOsE sEmeron hoti uCHi dia tas dikaiosynas su kyrios ho Teos su didOsin soi tEn gEn tEn agaTEn tautEn klEronomEsai, hoti laos sklErotraCHElos ei.
Pwt:9:6 C VF_FMI2S D C D P RA_APF N1_APF RP_GS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1_ASF RD_ASF VA_AAN C N2_NSM A1B_NSM V9_PAI2S
Pwt:9:6 and also, even, namely to know i.e. recognize. today day because/that not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the earth/land the good inherently good, i.e. God-wrought. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to inherit because/that people stiff-necked to go; to be
Pwt:9:6 and you(sg)-will-be-KNOW-ed today because/that not because of (+acc), through (+gen) the (acc) righteousnesss (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) earth/land (acc) the (acc) good ([Adj] acc) this (acc) to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) because/that people (nom) stiff-necked ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Pwt:9:6 Pwt_9:6_1 Pwt_9:6_2 Pwt_9:6_3 Pwt_9:6_4 Pwt_9:6_5 Pwt_9:6_6 Pwt_9:6_7 Pwt_9:6_8 Pwt_9:6_9 Pwt_9:6_10 Pwt_9:6_11 Pwt_9:6_12 Pwt_9:6_13 Pwt_9:6_14 Pwt_9:6_15 Pwt_9:6_16 Pwt_9:6_17 Pwt_9:6_18 Pwt_9:6_19 Pwt_9:6_20 Pwt_9:6_21 Pwt_9:6_22 Pwt_9:6_23 Pwt_9:6_24 Pwt_9:6_25
Pwt:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:7 μνήσθητι μὴ ἐπιλάθῃ ὅσα παρώξυνας κύριον τὸν θεόν σου ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον, ἀπειθοῦντες διετελεῖτε τὰ πρὸς κύριον.
Pwt:9:7 Remember, forget not, how much thou provokedst the Lord thy God in the wilderness: from the day that ye came forth out of Egypt, even till ye came into this place, ye continued to be disobedient toward the Lord. (Deuteronomy 9:7 Brenton)
Pwt:9:7 Pamiętaj, a nie zapomnij, jak na pustyni pobudzałeś do gniewu Pana, Boga swego. Od dnia, kiedyś wyszedł z ziemi egipskiej aż do przyjścia na to miejsce, byliście oporni względem Pana. (Pwt 9:7 BT_4)
Pwt:9:7 μνήσθητι μὴ ἐπιλάθῃ ὅσα παρώξυνας κύριον τὸν θεόν σου ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον, ἀπειθοῦντες διετελεῖτε τὰ πρὸς κύριον.
Pwt:9:7 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὅσος -η -ον παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) δια·τελέω (δια+τελ(ε)-, -, δια+τελε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:9:7 By pamiętać/stawaj się uważającym z Nie By zaniedbywać Tyleż/wiele jak By prowokować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Aż; świtaj By przychodzić Do (+przyspieszenie) Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć By trwać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:9:7 mnE/sTEti mE\ e)pila/TE| o(/sa parO/Xunas ku/rion to\n Teo/n sou e)n tE=| e)rE/mO|· a)f’ E(=s E(me/ras e)XE/lTete e)X *ai)gu/ptou e(/Os E)/lTete ei)s to\n to/pon tou=ton, a)peiTou=ntes dietelei=te ta\ pro\s ku/rion.
Pwt:9:7 mnEsTEti mE epilaTE hosa parOXynas kyrion ton Teon su en tE erEmO· af’ hEs hEmeras eXElTete eX aigyptu heOs ElTete eis ton topon tuton, apeiTuntes dieteleite ta pros kyrion.
Pwt:9:7 VS_APD2S D VB_AMS2S A1_APN VAI_AAI2S N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_DSF N2_DSF P RR_GSF N1A_GSF VBI_AAI2P P N2_GSF C VBI_AAI2P P RA_ASM N2_ASM RD_ASM V2_PAPNPM V2I_IAI2P RA_APN P N2_ASM
Pwt:9:7 to remember/become mindful of not to neglect as much/many as to provoke lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] until; dawn to come into (+acc) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to disobey when related to the gospel, to disbelieve to continue the toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:9:7 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! not you(sg)-should-be-NEGLECT-ed as much/many as (nom|acc) you(sg)-PROVOKE-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) you(pl)-COME-ed-OUT out of (+gen) Egypt (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) you(pl)-COME-ed into (+acc) the (acc) place (acc) this (acc) while DISOBEY-ing (nom|voc) you(pl)-were-CONTINUE-ing the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pwt:9:7 Pwt_9:7_1 Pwt_9:7_2 Pwt_9:7_3 Pwt_9:7_4 Pwt_9:7_5 Pwt_9:7_6 Pwt_9:7_7 Pwt_9:7_8 Pwt_9:7_9 Pwt_9:7_10 Pwt_9:7_11 Pwt_9:7_12 Pwt_9:7_13 Pwt_9:7_14 Pwt_9:7_15 Pwt_9:7_16 Pwt_9:7_17 Pwt_9:7_18 Pwt_9:7_19 Pwt_9:7_20 Pwt_9:7_21 Pwt_9:7_22 Pwt_9:7_23 Pwt_9:7_24 Pwt_9:7_25 Pwt_9:7_26 Pwt_9:7_27 Pwt_9:7_28 Pwt_9:7_29
Pwt:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:8 καὶ ἐν Χωρηβ παρωξύνατε κύριον, καὶ ἐθυμώθη κύριος ἐφ’ ὑμῖν ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς
Pwt:9:8 Also in Choreb ye provoked the Lord, and the Lord was angry with you to destroy you; (Deuteronomy 9:8 Brenton)
Pwt:9:8 Na Horebie do gniewu pobudzaliście Pana i rozgniewał się na was Pan tak bardzo, że chciał was wytępić. (Pwt 9:8 BT_4)
Pwt:9:8 καὶ ἐν Χωρηβ παρωξύνατε κύριον, καὶ ἐθυμώθη κύριος ἐφ’ ὑμῖν ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς
Pwt:9:8 καί ἐν   παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:9:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By prowokować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty
Pwt:9:8 kai\ e)n *CHOrEb parOXu/nate ku/rion, kai\ e)TumO/TE ku/rios e)f’ u(mi=n e)XoleTreu=sai u(ma=s
Pwt:9:8 kai en CHOrEb parOXynate kyrion, kai eTymOTE kyrios ef’ hymin eXoleTreusai hymas
Pwt:9:8 C P N_DSF VAI_AAI2P N2_ASM C VCI_API3S N2_NSM P RP_DP VA_AAN RP_AP
Pwt:9:8 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to provoke lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination you
Pwt:9:8 and in/among/by (+dat)   you(pl)-PROVOKE-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-ANGER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (dat) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) you(pl) (acc)
Pwt:9:8 Pwt_9:8_1 Pwt_9:8_2 Pwt_9:8_3 Pwt_9:8_4 Pwt_9:8_5 Pwt_9:8_6 Pwt_9:8_7 Pwt_9:8_8 Pwt_9:8_9 Pwt_9:8_10 Pwt_9:8_11 Pwt_9:8_12
Pwt:9:8 x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:9 ἀναβαίνοντός μου εἰς τὸ ὄρος λαβεῖν τὰς πλάκας τὰς λιθίνας, πλάκας διαθήκης, ἃς διέθετο κύριος πρὸς ὑμᾶς. καὶ κατεγινόμην ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· ἄρτον οὐκ ἔφαγον καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιον.
Pwt:9:9 when I went up into the mountain to receive the tables of stone, the tables of the covenant, which the Lord made with you, and I was in the mountain forty days and forty nights, I ate no bread and drank no water. (Deuteronomy 9:9 Brenton)
Pwt:9:9 Gdy wchodziłem na górę, by otrzymać kamienne tablice Przymierza, zawartego z wami przez Pana, i czterdzieści dni i czterdzieści nocy przebywałem na górze nie jedząc chleba, nie pijąc wody, (Pwt 9:9 BT_4)
Pwt:9:9 ἀναβαίνοντός μου εἰς τὸ ὄρος λαβεῖν τὰς πλάκας τὰς λιθίνας, πλάκας διαθήκης, ἃς διέθετο κύριος πρὸς ὑμᾶς. καὶ κατεγινόμην ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· ἄρτον οὐκ ἔφαγον καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιον.
Pwt:9:9 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό λίθινος -ίνη -ον πλάξ, -ακός, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·γίνομαι [LXX] (κατα+γιν-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἡμέρα, -ας -ἡ καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- νύξ, -υκτός, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὕδωρ, ὕδατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Pwt:9:9 By podnosić Ja Do (+przyspieszenie) Wchodź By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Płyta Kamień Płyta Konwencja Kto/, który/, który By robić konwencję Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Czterdzieści Dzień I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Noc Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ??? Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie Woda ??? Przed przydechem mocnym By natykać się na; by pić
Pwt:9:9 a)nabai/nonto/s mou ei)s to\ o)/ros labei=n ta\s pla/kas ta\s liTi/nas, pla/kas diaTE/kEs, a(/s die/Teto ku/rios pro\s u(ma=s. kai\ kategino/mEn e)n tO=| o)/rei tessara/konta E(me/ras kai\ tessara/konta nu/ktas· a)/rton ou)k e)/fagon kai\ u(/dOr ou)k e)/pion.
Pwt:9:9 anabainontos mu eis to oros labein tas plakas tas liTinas, plakas diaTEkEs, has dieTeto kyrios pros hymas. kai kateginomEn en tO orei tessarakonta hEmeras kai tessarakonta nyktas· arton uk efagon kai hydOr uk epion.
Pwt:9:9 V1_PAPGSM RP_GS P RA_ASN N3E_ASN VB_AAN RA_APF N3K_APF RA_APF A1_APF N3K_APF N1_GSF RR_APF VEI_AMI3S N2_NSM P RP_AP C V1I_IMI1S P RA_DSN N3E_DSN M N1A_APF C M N3_APF N2_ASM D VBI_AAI1S C N3_ASN D VBI_AAI1S
Pwt:9:9 to ascend I into (+acc) the mount to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the slab the stone slab covenant who/whom/which to make covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount forty day and also, even, namely forty night bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐχ before rough breathing to eat and also, even, namely water οὐχ before rough breathing to come upon; to drink
Pwt:9:9 while ASCEND-ing (gen) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) to-TAKE HOLD OF the (acc) slabs (acc) the (acc) stone ([Adj] acc) slabs (acc) covenant (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and I-was-being-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) forty day (gen), days (acc) and forty nights (acc) bread (acc) not I-EAT-ed, they-EAT-ed and water (nom|acc|voc) not while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed
Pwt:9:9 Pwt_9:9_1 Pwt_9:9_2 Pwt_9:9_3 Pwt_9:9_4 Pwt_9:9_5 Pwt_9:9_6 Pwt_9:9_7 Pwt_9:9_8 Pwt_9:9_9 Pwt_9:9_10 Pwt_9:9_11 Pwt_9:9_12 Pwt_9:9_13 Pwt_9:9_14 Pwt_9:9_15 Pwt_9:9_16 Pwt_9:9_17 Pwt_9:9_18 Pwt_9:9_19 Pwt_9:9_20 Pwt_9:9_21 Pwt_9:9_22 Pwt_9:9_23 Pwt_9:9_24 Pwt_9:9_25 Pwt_9:9_26 Pwt_9:9_27 Pwt_9:9_28 Pwt_9:9_29 Pwt_9:9_30 Pwt_9:9_31 Pwt_9:9_32 Pwt_9:9_33 Pwt_9:9_34
Pwt:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:10 καὶ ἔδωκεν κύριος ἐμοὶ τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας γεγραμμένας ἐν τῷ δακτύλῳ τοῦ θεοῦ, καὶ ἐπ’ αὐταῖς ἐγέγραπτο πάντες οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἡμέρᾳ ἐκκλησίας·
Pwt:9:10 And the Lord gave me the two tables of stone written with the finger of God, and on them there had been written all the words which the Lord spoke to you in the mountain in the day of the assembly. (Deuteronomy 9:10 Brenton)
Pwt:9:10 dał mi Pan dwie kamienne tablice pisane palcem Bożym. Były na nich wyryte wszystkie słowa, które wyrzekł do was Pan na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. (Pwt 9:10 BT_4)
Pwt:9:10 καὶ ἔδωκεν κύριος ἐμοὶ τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας γεγραμμένας ἐν τῷ δακτύλῳ τοῦ θεοῦ, καὶ ἐπ’ αὐταῖς ἐγέγραπτο πάντες οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἡμέρᾳ ἐκκλησίας·
Pwt:9:10 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό λίθινος -ίνη -ον γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ·κλησία, -ας, ἡ
Pwt:9:10 I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja; mój/mój Dwa Płyta Kamień By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Bóg  I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By pisać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Dzień Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół
Pwt:9:10 kai\ e)/dOken ku/rios e)moi\ ta\s du/o pla/kas ta\s liTi/nas gegramme/nas e)n tO=| daktu/lO| tou= Teou=, kai\ e)p’ au)tai=s e)ge/grapto pa/ntes oi( lo/goi, ou(\s e)la/lEsen ku/rios pro\s u(ma=s e)n tO=| o)/rei E(me/ra| e)kklEsi/as·
Pwt:9:10 kai edOken kyrios emoi tas dyo plakas tas liTinas gegrammenas en tO daktylO tu Teu, kai ep’ autais egegrapto pantes hoi logoi, hus elalEsen kyrios pros hymas en tO orei hEmera ekklEsias·
Pwt:9:10 C VAI_AAI3S N2_NSM RP_DS RA_APF M N3K_APF RA_APF A1_APF VP_XMPAPF P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM C P RD_DPF VPI_YPI3S A3_NPM RA_NPM N2_NPM RR_APM VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AP P RA_DSN N3E_DSN N1A_DSF N1A_GSF
Pwt:9:10 and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I; my/mine the two slab the stone to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the finger [see ptero-dactyl, winged finger] the god [see theology] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to write every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount day assembly assembly, gathering, congregation, church
Pwt:9:10 and he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (dat); my/mine (nom|voc) the (acc) two (nom, acc, gen) slabs (acc) the (acc) stone ([Adj] acc) having-been-WRITE-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) finger (dat) the (gen) god (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) he/she/it-had-been-WRITE-ed! all (nom|voc) the (nom) words (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) day (dat) assembly (gen), assemblies (acc)
Pwt:9:10 Pwt_9:10_1 Pwt_9:10_2 Pwt_9:10_3 Pwt_9:10_4 Pwt_9:10_5 Pwt_9:10_6 Pwt_9:10_7 Pwt_9:10_8 Pwt_9:10_9 Pwt_9:10_10 Pwt_9:10_11 Pwt_9:10_12 Pwt_9:10_13 Pwt_9:10_14 Pwt_9:10_15 Pwt_9:10_16 Pwt_9:10_17 Pwt_9:10_18 Pwt_9:10_19 Pwt_9:10_20 Pwt_9:10_21 Pwt_9:10_22 Pwt_9:10_23 Pwt_9:10_24 Pwt_9:10_25 Pwt_9:10_26 Pwt_9:10_27 Pwt_9:10_28 Pwt_9:10_29 Pwt_9:10_30 Pwt_9:10_31 Pwt_9:10_32
Pwt:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:11 καὶ ἐγένετο διὰ τεσσαράκοντα ἡμερῶν καὶ τεσσαράκοντα νυκτῶν ἔδωκεν κύριος ἐμοὶ τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας, πλάκας διαθήκης.
Pwt:9:11 And it came to pass after forty days and forty nights, the Lord gave me the two tables of stone, the tables of the covenant. (Deuteronomy 9:11 Brenton)
Pwt:9:11 Pod koniec czterdziestu dni i czterdziestu nocy dał mi Pan dwie kamienne tablice - tablice Przymierza. (Pwt 9:11 BT_4)
Pwt:9:11 καὶ ἐγένετο διὰ τεσσαράκοντα ἡμερῶν καὶ τεσσαράκοντα νυκτῶν ἔδωκεν κύριος ἐμοὶ τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας, πλάκας διαθήκης.
Pwt:9:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) διά τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἡμέρα, -ας -ἡ καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- νύξ, -υκτός, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό λίθινος -ίνη -ον πλάξ, -ακός, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ
Pwt:9:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Czterdzieści Dzień I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Noc By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja; mój/mój Dwa Płyta Kamień Płyta Konwencja
Pwt:9:11 kai\ e)ge/neto dia\ tessara/konta E(merO=n kai\ tessara/konta nuktO=n e)/dOken ku/rios e)moi\ ta\s du/o pla/kas ta\s liTi/nas, pla/kas diaTE/kEs.
Pwt:9:11 kai egeneto dia tessarakonta hEmerOn kai tessarakonta nyktOn edOken kyrios emoi tas dyo plakas tas liTinas, plakas diaTEkEs.
Pwt:9:11 C VBI_AMI3S P M N1A_GPF C M N3_GPF VAI_AAI3S N2_NSM RP_DS RA_APF M N3K_APF RA_APF A1_APF N3K_APF N1_GSF
Pwt:9:11 and also, even, namely to become become, happen because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) forty day and also, even, namely forty night to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I; my/mine the two slab the stone slab covenant
Pwt:9:11 and he/she/it-was-BECOME-ed because of (+acc), through (+gen) forty days (gen) and forty nights (gen) he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (dat); my/mine (nom|voc) the (acc) two (nom, acc, gen) slabs (acc) the (acc) stone ([Adj] acc) slabs (acc) covenant (gen)
Pwt:9:11 Pwt_9:11_1 Pwt_9:11_2 Pwt_9:11_3 Pwt_9:11_4 Pwt_9:11_5 Pwt_9:11_6 Pwt_9:11_7 Pwt_9:11_8 Pwt_9:11_9 Pwt_9:11_10 Pwt_9:11_11 Pwt_9:11_12 Pwt_9:11_13 Pwt_9:11_14 Pwt_9:11_15 Pwt_9:11_16 Pwt_9:11_17 Pwt_9:11_18
Pwt:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:12 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἀνάστηθι κατάβηθι τὸ τάχος ἐντεῦθεν, ὅτι ἠνόμησεν ὁ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου· παρέβησαν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς· ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα.
Pwt:9:12 And the Lord said to me, Arise, go down quickly from hence, for thy people whom thou broughtest out of the land of Egypt have transgressed; they have gone aside quickly out of the way which I commanded them, and have made themselves a molten image. (Deuteronomy 9:12 Brenton)
Pwt:9:12 I rzekł do mnie Pan: «Wstań, zejdź stąd prędko, bo niegodziwie postąpił twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu. Szybko zeszli z drogi, którą im zaleciłeś. Uczynili sobie posąg ulany z metalu». (Pwt 9:12 BT_4)
Pwt:9:12 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἀνάστηθι κατάβηθι τὸ τάχος ἐντεῦθεν, ὅτι ἠνόμησεν λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου· παρέβησαν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς· ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα.
Pwt:9:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό τάχο·ς, -ους, τό ἐντεῦ·θεν ὅτι   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐκ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ  
Pwt:9:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By schodzić Szybkość Stąd Ponieważ/tamto Ludzie Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie
Pwt:9:12 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *)ana/stETi kata/bETi to\ ta/CHos e)nteu=Ten, o(/ti E)no/mEsen o( lao/s sou, ou(\s e)XE/gages e)k gE=s *ai)gu/ptou· pare/bEsan taCHu\ e)k tE=s o(dou=, E(=s e)netei/lO au)toi=s· e)poi/Esan e(autoi=s CHO/neuma.
Pwt:9:12 kai eipen kyrios pros me anastETi katabETi to taCHos enteuTen, hoti EnomEsen ho laos su, hus eXEgages ek gEs aigyptu· parebEsan taCHy ek tEs hodu, hEs eneteilO autois· epoiEsan heautois CHOneuma.
Pwt:9:12 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS VH_AAD2S VZ_AAD2S RA_ASN N3E_ASN D C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RR_APM VBI_AAI2S P N1_GSF N2_GSF VZI_AAI3P D P RA_GSF N2_GSF RR_GSF VAI_AMI2S RD_DPM VAI_AAI3P RD_DPM N3M_ASN
Pwt:9:12 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to stand up put up, raise, resurrect to go down the speed from here because/that ć the people you; your/yours(sg) who/whom/which to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate out of (+gen) ἐξ before vowels the way/road who/whom/which to enjoin command he/she/it/same to do/make self /our-/your-/themselves ć
Pwt:9:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-STand-you(sg)-UP! do-GO DOWN-you(sg)! the (nom|acc) speed (nom|acc|voc) from here because/that   the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-LEAD-ed-OUT out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) they-TRANSGRESS-ed quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) out of (+gen) the (gen) way/road (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-were-ENJOIN-ed them/same (dat) they-DO/MAKE-ed selves (dat)  
Pwt:9:12 Pwt_9:12_1 Pwt_9:12_2 Pwt_9:12_3 Pwt_9:12_4 Pwt_9:12_5 Pwt_9:12_6 Pwt_9:12_7 Pwt_9:12_8 Pwt_9:12_9 Pwt_9:12_10 Pwt_9:12_11 Pwt_9:12_12 Pwt_9:12_13 Pwt_9:12_14 Pwt_9:12_15 Pwt_9:12_16 Pwt_9:12_17 Pwt_9:12_18 Pwt_9:12_19 Pwt_9:12_20 Pwt_9:12_21 Pwt_9:12_22 Pwt_9:12_23 Pwt_9:12_24 Pwt_9:12_25 Pwt_9:12_26 Pwt_9:12_27 Pwt_9:12_28 Pwt_9:12_29 Pwt_9:12_30 Pwt_9:12_31
Pwt:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:13 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Λελάληκα πρὸς σὲ ἅπαξ καὶ δὶς λέγων Ἑώρακα τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ ἰδοὺ λαὸς σκληροτράχηλός ἐστιν·
Pwt:9:13 And the Lord spoke to me, saying, I have spoken to thee once and again, saying, I have seen this people, and, behold, it is a stiff-necked people. (Deuteronomy 9:13 Brenton)
Pwt:9:13 I dalej mówił do mnie Pan: «Widzę, że ten naród jest narodem o twardym karku. (Pwt 9:13 BT_4)
Pwt:9:13 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Λελάληκα πρὸς σὲ ἅπαξ καὶ δὶς λέγων Ἑώρακα τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ ἰδοὺ λαὸς σκληροτράχηλός ἐστιν·
Pwt:9:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἅπαξ καί δίς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ σκληρο·τράχηλος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pwt:9:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Raz I też, nawet, mianowicie Dwa razy By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie Uparty By być
Pwt:9:13 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *lela/lEka pro\s se\ a(/paX kai\ di\s le/gOn *e(O/raka to\n lao\n tou=ton, kai\ i)dou\ lao\s sklErotra/CHElo/s e)stin·
Pwt:9:13 kai eipen kyrios pros me lelalEka pros se hapaX kai dis legOn eOraka ton laon tuton, kai idu laos sklErotraCHElos estin·
Pwt:9:13 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS VX_XAI1S P RP_AS D C D V1_PAPNSM VX_XAI1S RA_ASM N2_ASM RD_ASM C I N2_NSM A1B_NSM V9_PAI3S
Pwt:9:13 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) once and also, even, namely twice to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), people stiff-necked to be
Pwt:9:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) I-have-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) once and twice while SAY/TELL-ing (nom) I-have-SEE-ed the (acc) people (acc) this (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! people (nom) stiff-necked ([Adj] nom) he/she/it-is
Pwt:9:13 Pwt_9:13_1 Pwt_9:13_2 Pwt_9:13_3 Pwt_9:13_4 Pwt_9:13_5 Pwt_9:13_6 Pwt_9:13_7 Pwt_9:13_8 Pwt_9:13_9 Pwt_9:13_10 Pwt_9:13_11 Pwt_9:13_12 Pwt_9:13_13 Pwt_9:13_14 Pwt_9:13_15 Pwt_9:13_16 Pwt_9:13_17 Pwt_9:13_18 Pwt_9:13_19 Pwt_9:13_20 Pwt_9:13_21
Pwt:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:14 ἔασόν με ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς, καὶ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτῶν ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα καὶ ἰσχυρὸν καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τοῦτο.
Pwt:9:14 And now suffer me utterly to destroy them, and I will blot out their name from under heaven, and will make of thee a nation great and strong, and more numerous than this. (Deuteronomy 9:14 Brenton)
Pwt:9:14 Pozwól, że ich wytępię, wygładzę ich imię spod nieba, a z ciebie uczynię naród mocniejszy i liczniejszy od nich». (Pwt 9:14 BT_4)
Pwt:9:14 ἔασόν με ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς, καὶ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτῶν ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα καὶ ἰσχυρὸν καὶ πολὺ μᾶλλον τοῦτο.
Pwt:9:14 ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρός -ά -όν καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μᾶλλον ἤ[1] οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:9:14 By pozwalać Ja By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Wielki I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Dużo Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:9:14 e)/aso/n me e)XoleTreu=sai au)tou/s, kai\ e)Xalei/PSO to\ o)/noma au)tO=n u(poka/tOTen tou= ou)ranou= kai\ poiE/sO se\ ei)s e)/Tnos me/ga kai\ i)sCHuro\n kai\ polu\ ma=llon E)\ tou=to.
Pwt:9:14 eason me eXoleTreusai autus, kai eXaleiPSO to onoma autOn hypokatOTen tu uranu kai poiEsO se eis eTnos mega kai isCHyron kai poly mallon E tuto.
Pwt:9:14 VA_AAD2S RP_AS VA_AAN RD_APM C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RD_GPM D RA_GSM N2_GSM C VF_FAI1S RP_AS P N3E_ASN A3L_ASN C A1A_ASN C A1P_ASN D C RD_ASN
Pwt:9:14 to allow I to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same and also, even, namely to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, the name with regard to he/she/it/same ć the sky/heaven and also, even, namely to do/make you; your/yours(sg) into (+acc) nation [see ethnic] great and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely much more/rather (instead) or this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:9:14 do-ALLOW-you(sg)!, going-to-ALLOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) them/same (acc) and I-will-OBLITERATION, I-should-OBLITERATION the (nom|acc) name (nom|acc|voc) them/same (gen)   the (gen) sky/heaven (gen) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) and much (nom|acc) more/rather or this (nom|acc)
Pwt:9:14 Pwt_9:14_1 Pwt_9:14_2 Pwt_9:14_3 Pwt_9:14_4 Pwt_9:14_5 Pwt_9:14_6 Pwt_9:14_7 Pwt_9:14_8 Pwt_9:14_9 Pwt_9:14_10 Pwt_9:14_11 Pwt_9:14_12 Pwt_9:14_13 Pwt_9:14_14 Pwt_9:14_15 Pwt_9:14_16 Pwt_9:14_17 Pwt_9:14_18 Pwt_9:14_19 Pwt_9:14_20 Pwt_9:14_21 Pwt_9:14_22 Pwt_9:14_23 Pwt_9:14_24 Pwt_9:14_25
Pwt:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:15 καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρί, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς δυσὶ χερσίν μου.
Pwt:9:15 And I turned and went down from the mountain; and the mountain burned with fire to heaven; and the two tables of the testimonies were in my two hands. (Deuteronomy 9:15 Brenton)
Pwt:9:15 Odwróciłem się i zszedłem z góry - a góra płonęła ogniem - trzymając w rękach dwie tablice Przymierza. (Pwt 9:15 BT_4)
Pwt:9:15 καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρί, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς δυσὶ χερσίν μου.
Pwt:9:15 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:9:15 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła By schodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź I też, nawet, mianowicie Wchodź Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Ogień I też, nawet, mianowicie Dwa Płyta Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Ręka Ja
Pwt:9:15 kai\ e)pistre/PSas kate/bEn e)k tou= o)/rous, kai\ to\ o)/ros e)kai/eto puri/, kai\ ai( du/o pla/kes e)pi\ tai=s dusi\ CHersi/n mou.
Pwt:9:15 kai epistrePSas katebEn ek tu orus, kai to oros ekaieto pyri, kai hai dyo plakes epi tais dysi CHersin mu.
Pwt:9:15 C VA_AAPNSM VZI_AAI1S P RA_GSN N3E_GSN C RA_NSN N3E_NSN V1I_IMI3S N3_DSN C RA_NPF M N3K_NPF P RA_DPF M_DPF N3_DPF RP_GS
Pwt:9:15 and also, even, namely to turn around to go down out of (+gen) ἐξ before vowels the mount and also, even, namely the mount to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate fire and also, even, namely the two slab upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. hand I
Pwt:9:15 and upon TURN-ing-AROUND (nom|voc) I-GO DOWN-ed out of (+gen) the (gen) mount (gen) and the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) he/she/it-was-being-CALCINATED-ed fire (dat) and the (nom) two (nom, acc, gen) slabs (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) west (voc); two (dat); upon SET-ing (dat) hands (dat) me (gen)
Pwt:9:15 Pwt_9:15_1 Pwt_9:15_2 Pwt_9:15_3 Pwt_9:15_4 Pwt_9:15_5 Pwt_9:15_6 Pwt_9:15_7 Pwt_9:15_8 Pwt_9:15_9 Pwt_9:15_10 Pwt_9:15_11 Pwt_9:15_12 Pwt_9:15_13 Pwt_9:15_14 Pwt_9:15_15 Pwt_9:15_16 Pwt_9:15_17 Pwt_9:15_18 Pwt_9:15_19 Pwt_9:15_20
Pwt:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:16 καὶ ἰδὼν ὅτι ἡμάρτετε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ ἐποιήσατε ὑμῖν ἑαυτοῖς χωνευτὸν καὶ παρέβητε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλατο ὑμῖν κύριος,
Pwt:9:16 And when I saw that ye had sinned against the Lord your God, and had made to yourselves a molten image, and had gone astray out of the way, which the Lord commanded you to keep; (Deuteronomy 9:16 Brenton)
Pwt:9:16 Ujrzałem wtedy, żeście grzeszyli przeciw Panu, Bogu swojemu, czyniąc sobie cielca ulanego z metalu, tak prędko odstąpiwszy od drogi, którą wyznaczył wam Pan. (Pwt 9:16 BT_4)
Pwt:9:16 καὶ ἰδὼν ὅτι ἡμάρτετε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ ἐποιήσατε ὑμῖν ἑαυτοῖς χωνευτὸν καὶ παρέβητε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλατο ὑμῖν κύριος,
Pwt:9:16 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   καί παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:9:16 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By grzeszyć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:9:16 kai\ i)dO\n o(/ti E(ma/rtete e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= u(mO=n kai\ e)poiE/sate u(mi=n e(autoi=s CHOneuto\n kai\ pare/bEte a)po\ tE=s o(dou=, E(=s e)netei/lato u(mi=n ku/rios,
Pwt:9:16 kai idOn hoti hEmartete enantion kyriu tu Teu hymOn kai epoiEsate hymin heautois CHOneuton kai parebEte apo tEs hodu, hEs eneteilato hymin kyrios,
Pwt:9:16 C VB_AAPNSM C VBI_AAI2P P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP C VAI_AAI2P RP_DP RD_DPM A1_ASN C VZI_AAI2P P RA_GSF N2_GSF RR_GSF VAI_AMI3S RP_DP N2_NSM
Pwt:9:16 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you and also, even, namely to do/make you self /our-/your-/themselves ć and also, even, namely to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road who/whom/which to enjoin command you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:9:16 and upon SEE-ing (nom) because/that you(pl)-SIN-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) and you(pl)-DO/MAKE-ed you(pl) (dat) selves (dat)   and you(pl)-TRANSGRESS-ed away from (+gen) the (gen) way/road (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(pl) (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Pwt:9:16 Pwt_9:16_1 Pwt_9:16_2 Pwt_9:16_3 Pwt_9:16_4 Pwt_9:16_5 Pwt_9:16_6 Pwt_9:16_7 Pwt_9:16_8 Pwt_9:16_9 Pwt_9:16_10 Pwt_9:16_11 Pwt_9:16_12 Pwt_9:16_13 Pwt_9:16_14 Pwt_9:16_15 Pwt_9:16_16 Pwt_9:16_17 Pwt_9:16_18 Pwt_9:16_19 Pwt_9:16_20 Pwt_9:16_21 Pwt_9:16_22 Pwt_9:16_23
Pwt:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:17 καὶ ἐπιλαβόμενος τῶν δύο πλακῶν ἔρριψα αὐτὰς ἀπὸ τῶν δύο χειρῶν μου καὶ συνέτριψα ἐναντίον ὑμῶν.
Pwt:9:17 then I took hold of the two tables, and cast them out of my two hands, and broke them before you. (Deuteronomy 9:17 Brenton)
Pwt:9:17 Wtedy pochwyciłem obie tablice i rzuciłem oburącz, aby je potłuc na waszych oczach. (Pwt 9:17 BT_4)
Pwt:9:17 καὶ ἐπιλαβόμενος τῶν δύο πλακῶν ἔρριψα αὐτὰς ἀπὸ τῶν δύο χειρῶν μου καὶ συνέτριψα ἐναντίον ὑμῶν.
Pwt:9:17 καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:9:17 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Dwa Płyta By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dwa Ręka; gorzej Ja I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty
Pwt:9:17 kai\ e)pilabo/menos tO=n du/o plakO=n e)/rriPSa au)ta\s a)po\ tO=n du/o CHeirO=n mou kai\ sune/triPSa e)nanti/on u(mO=n.
Pwt:9:17 kai epilabomenos tOn dyo plakOn erriPSa autas apo tOn dyo CHeirOn mu kai synetriPSa enantion hymOn.
Pwt:9:17 C VB_AMPNSM RA_GPF M N3K_GPF VAI_AAI1S RD_APF P RA_GPF M N3_GPF RP_GS C VAI_AAI1S P RP_GP
Pwt:9:17 and also, even, namely to take hold of the two slab to toss/fling/dump he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the two hand; worse I and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you
Pwt:9:17 and upon being-TAKE-ed-HOLD-OF (nom) the (gen) two (nom, acc, gen) slabs (gen) I-TOSS/FLING/DUMP-ed them/same (acc) away from (+gen) the (gen) two (nom, acc, gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) me (gen) and I-BREAK-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Pwt:9:17 Pwt_9:17_1 Pwt_9:17_2 Pwt_9:17_3 Pwt_9:17_4 Pwt_9:17_5 Pwt_9:17_6 Pwt_9:17_7 Pwt_9:17_8 Pwt_9:17_9 Pwt_9:17_10 Pwt_9:17_11 Pwt_9:17_12 Pwt_9:17_13 Pwt_9:17_14 Pwt_9:17_15 Pwt_9:17_16
Pwt:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:18 καὶ ἐδεήθην ἐναντίον κυρίου δεύτερον καθάπερ καὶ τὸ πρότερον τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας – ἄρτον οὐκ ἔφαγον καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιον – περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, ὧν ἡμάρτετε ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν παροξῦναι αὐτόν.
Pwt:9:18 And I made my petition before the Lord as also at the first forty days and forty nights: I ate no bread and drank no water, on account of all your sins which ye sinned in doing evil before the Lord God to provoke him. (Deuteronomy 9:18 Brenton)
Pwt:9:18 I leżałem przed Panem, jak za pierwszym razem, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba, nie pijąc wody za cały ten grzech, któregoście się dopuścili, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, i pobudzając go do gniewu. (Pwt 9:18 BT_4)
Pwt:9:18 καὶ ἐδεήθην ἐναντίον κυρίου δεύτερον καθάπερ καὶ τὸ πρότερον τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἄρτον οὐκ ἔφαγον καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιον περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, ὧν ἡμάρτετε ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν παροξῦναι αὐτόν.
Pwt:9:18 καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δεύτερος -α -ον καθάπερ καί ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἡμέρα, -ας -ἡ καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- νύξ, -υκτός, ἡ   ἄρτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὕδωρ, ὕδατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)   περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:9:18 I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Drugi Nawet jak I też, nawet, mianowicie Wcześniej Czterdzieści Dzień I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Noc   Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ??? Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie Woda ??? Przed przydechem mocnym By natykać się na; by pić   Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty Kto/, który/, który By grzeszyć By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By prowokować On/ona/to/to samo
Pwt:9:18 kai\ e)deE/TEn e)nanti/on kuri/ou deu/teron kaTa/per kai\ to\ pro/teron tessara/konta E(me/ras kai\ tessara/konta nu/ktas a)/rton ou)k e)/fagon kai\ u(/dOr ou)k e)/pion peri\ pasO=n tO=n a(martiO=n u(mO=n, O(=n E(ma/rtete poiE=sai to\ ponEro\n e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= u(mO=n paroXu=nai au)to/n.
Pwt:9:18 kai edeETEn enantion kyriu deuteron kaTaper kai to proteron tessarakonta hEmeras kai tessarakonta nyktas arton uk efagon kai hydOr uk epion peri pasOn tOn hamartiOn hymOn, hOn hEmartete poiEsai to ponEron enantion kyriu tu Teu hymOn paroXynai auton.
Pwt:9:18 C VCI_API1S P N2_GSM A1A_ASN D C RA_ASN A1_ASN M N1A_APF C M N3_APF N2_ASM D VBI_AAI1S C N3_ASN D VBI_AAI1S P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GP RR_GPF VBI_AAI2P VA_AAN RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP VA_AAN RD_ASM
Pwt:9:18 and also, even, namely to need/require in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. second even as and also, even, namely the earlier forty day and also, even, namely forty night   bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐχ before rough breathing to eat and also, even, namely water οὐχ before rough breathing to come upon; to drink   about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you who/whom/which to sin to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to provoke he/she/it/same
Pwt:9:18 and I-was-NEED/REQUIRE-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) second (acc, nom|acc|voc) even as and the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) forty day (gen), days (acc) and forty nights (acc)   bread (acc) not I-EAT-ed, they-EAT-ed and water (nom|acc|voc) not while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed   about (+acc,+gen) all (gen) the (gen) sins (gen) you(pl) (gen) who/whom/which (gen) you(pl)-SIN-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) to-PROVOKE, be-you(sg)-PROVOKE-ed!, he/she/it-happens-to-PROVOKE (opt) him/it/same (acc)
Pwt:9:18 Pwt_9:18_1 Pwt_9:18_2 Pwt_9:18_3 Pwt_9:18_4 Pwt_9:18_5 Pwt_9:18_6 Pwt_9:18_7 Pwt_9:18_8 Pwt_9:18_9 Pwt_9:18_10 Pwt_9:18_11 Pwt_9:18_12 Pwt_9:18_13 Pwt_9:18_14 Pwt_9:18_15 Pwt_9:18_16 Pwt_9:18_17 Pwt_9:18_18 Pwt_9:18_19 Pwt_9:18_20 Pwt_9:18_21 Pwt_9:18_22 Pwt_9:18_23 Pwt_9:18_24 Pwt_9:18_25 Pwt_9:18_26 Pwt_9:18_27 Pwt_9:18_28 Pwt_9:18_29 Pwt_9:18_30 Pwt_9:18_31 Pwt_9:18_32 Pwt_9:18_33 Pwt_9:18_34 Pwt_9:18_35 Pwt_9:18_36 Pwt_9:18_37 Pwt_9:18_38 Pwt_9:18_39 Pwt_9:18_40
Pwt:9:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:19 καὶ ἔκφοβός εἰμι διὰ τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμόν, ὅτι παρωξύνθη κύριος ἐφ’ ὑμῖν ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς· καὶ εἰσήκουσεν κύριος ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ.
Pwt:9:19 And I was greatly terrified because of the wrath and anger, because the Lord was provoked with you utterly to destroy you; yet the Lord hearkened to me at this time also. (Deuteronomy 9:19 Brenton)
Pwt:9:19 Przeląkłem się bowiem widząc gniew i zapalczywość, jakimi zapłonął na was Pan, tak że chciał was wytępić. Lecz wysłuchał mnie Pan jeszcze i tym razem. (Pwt 9:19 BT_4)
Pwt:9:19 καὶ ἔκφοβός εἰμι διὰ τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμόν, ὅτι παρωξύνθη κύριος ἐφ’ ὑμῖν ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς· καὶ εἰσήκουσεν κύριος ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ.
Pwt:9:19 καί ἔκ·φοβος -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὅτι παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:9:19 I też, nawet, mianowicie Przerażany (przewyższająca obawa) By iść; by być Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ponieważ/tamto By prowokować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:9:19 kai\ e)/kfobo/s ei)mi dia\ tE\n o)rgE\n kai\ to\n Tumo/n, o(/ti parOXu/nTE ku/rios e)f’ u(mi=n e)XoleTreu=sai u(ma=s· kai\ ei)sE/kousen ku/rios e)mou= kai\ e)n tO=| kairO=| tou/tO|.
Pwt:9:19 kai ekfobos eimi dia tEn orgEn kai ton Tymon, hoti parOXynTE kyrios ef’ hymin eXoleTreusai hymas· kai eisEkusen kyrios emu kai en tO kairO tutO.
Pwt:9:19 C A1B_NSM V9_PAI1S P RA_ASF N1_ASF C RA_ASM N2_ASM C VCI_API3S N2_NSM P RP_DP VA_AAN RP_AP C VAI_AAI3S N2_NSM RP_GS C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Pwt:9:19 and also, even, namely terrified (exceeding fear) to go; to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the wrath fume, anger, rage and also, even, namely the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. because/that to provoke lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination you and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I; my/mine and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:9:19 and terrified ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am because of (+acc), through (+gen) the (acc) wrath (acc) and the (acc) wrath (acc) because/that he/she/it-was-PROVOKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (dat) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) you(pl) (acc) and he/she/it-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen); my/mine (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) this (dat)
Pwt:9:19 Pwt_9:19_1 Pwt_9:19_2 Pwt_9:19_3 Pwt_9:19_4 Pwt_9:19_5 Pwt_9:19_6 Pwt_9:19_7 Pwt_9:19_8 Pwt_9:19_9 Pwt_9:19_10 Pwt_9:19_11 Pwt_9:19_12 Pwt_9:19_13 Pwt_9:19_14 Pwt_9:19_15 Pwt_9:19_16 Pwt_9:19_17 Pwt_9:19_18 Pwt_9:19_19 Pwt_9:19_20 Pwt_9:19_21 Pwt_9:19_22 Pwt_9:19_23 Pwt_9:19_24 Pwt_9:19_25
Pwt:9:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:20 καὶ ἐπὶ Ααρων ἐθυμώθη κύριος σφόδρα ἐξολεθρεῦσαι αὐτόν, καὶ ηὐξάμην καὶ περὶ Ααρων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.
Pwt:9:20 And he was angry with Aaron to destroy him utterly, and I prayed for Aaron also at that time. (Deuteronomy 9:20 Brenton)
Pwt:9:20 Na Aarona również Pan bardzo się rozgniewał, chcąc go zgładzić, lecz w tym czasie wstawiłem się także za Aaronem. (Pwt 9:20 BT_4)
Pwt:9:20 καὶ ἐπὶ Ααρων ἐθυμώθη κύριος σφόδρα ἐξολεθρεῦσαι αὐτόν, καὶ ηὐξάμην καὶ περὶ Ααρων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.
Pwt:9:20 καί ἐπί Ἀαρών, ὁ θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σφόδρα ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) καί περί Ἀαρών, ὁ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο
Pwt:9:20 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aaron By rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Aaron W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto
Pwt:9:20 kai\ e)pi\ *aarOn e)TumO/TE ku/rios sfo/dra e)XoleTreu=sai au)to/n, kai\ Eu)Xa/mEn kai\ peri\ *aarOn e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|.
Pwt:9:20 kai epi aarOn eTymOTE kyrios sfodra eXoleTreusai auton, kai EuXamEn kai peri aarOn en tO kairO ekeinO.
Pwt:9:20 C P N_DSM VCI_API3S N2_NSM D VA_AAN RD_ASM C VAI_AMI1S D P N_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Pwt:9:20 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Aaron to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. vehement, intense, keen, inveighingly, eager to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same and also, even, namely to pray pray; sometimes "vow" and also, even, namely about (+acc,+gen) Aaron in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that
Pwt:9:20 and upon/over (+acc,+gen,+dat) Aaron (indecl) he/she/it-was-ANGER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) vehement, to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) him/it/same (acc) and I-was-PRAY-ed and about (+acc,+gen) Aaron (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat)
Pwt:9:20 Pwt_9:20_1 Pwt_9:20_2 Pwt_9:20_3 Pwt_9:20_4 Pwt_9:20_5 Pwt_9:20_6 Pwt_9:20_7 Pwt_9:20_8 Pwt_9:20_9 Pwt_9:20_10 Pwt_9:20_11 Pwt_9:20_12 Pwt_9:20_13 Pwt_9:20_14 Pwt_9:20_15 Pwt_9:20_16 Pwt_9:20_17
Pwt:9:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:21 καὶ τὴν ἁμαρτίαν ὑμῶν, ἣν ἐποιήσατε, τὸν μόσχον, ἔλαβον αὐτὸν καὶ κατέκαυσα αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ συνέκοψα αὐτὸν καταλέσας σφόδρα, ἕως οὗ ἐγένετο λεπτόν· καὶ ἐγενήθη ὡσεὶ κονιορτός, καὶ ἔρριψα τὸν κονιορτὸν εἰς τὸν χειμάρρουν τὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ ὄρους. –
Pwt:9:21 And your sin which ye had made, even the calf, I took, and burnt it with fire, and pounded it and ground it down till it became fine; and it became like dust, and I cast the dust into the brook that descended from the mountain. (Deuteronomy 9:21 Brenton)
Pwt:9:21 A rzecz grzeszną, którą uczyniliście, cielca, chwyciłem, spaliłem w ogniu, połamałem, starłem na drobny proch i wrzuciłem do potoku wypływającego z góry. (Pwt 9:21 BT_4)
Pwt:9:21 καὶ τὴν ἁμαρτίαν ὑμῶν, ἣν ἐποιήσατε, τὸν μόσχον, ἔλαβον αὐτὸν καὶ κατέκαυσα αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ συνέκοψα αὐτὸν καταλέσας σφόδρα, ἕως οὗ ἐγένετο λεπτόν· καὶ ἐγενήθη ὡσεὶ κονιορτός, καὶ ἔρριψα τὸν κονιορτὸν εἰς τὸν χειμάρρουν τὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ ὄρους.
Pwt:9:21 καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό καί   αὐτός αὐτή αὐτό   σφόδρα ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λεπτός -ή -όν καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) κονιορτός, -οῦ, ὁ καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό κονιορτός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
Pwt:9:21 I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty Kto/, który/, który By czynić/rób Cielęcia/wół By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Drobiazg mała moneta I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Proch I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Proch Do (+przyspieszenie) Koryto rzeki By schodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź  
Pwt:9:21 kai\ tE\n a(marti/an u(mO=n, E(\n e)poiE/sate, to\n mo/sCHon, e)/labon au)to\n kai\ kate/kausa au)to\n e)n puri\ kai\ sune/koPSa au)to\n katale/sas sfo/dra, e(/Os ou(= e)ge/neto lepto/n· kai\ e)genE/TE O(sei\ koniorto/s, kai\ e)/rriPSa to\n koniorto\n ei)s to\n CHeima/rroun to\n katabai/nonta e)k tou= o)/rous.
Pwt:9:21 kai tEn hamartian hymOn, hEn epoiEsate, ton mosCHon, elabon auton kai katekausa auton en pyri kai synekoPSa auton katalesas sfodra, heOs hu egeneto lepton· kai egenETE hOsei koniortos, kai erriPSa ton koniorton eis ton CHeimarrun ton katabainonta ek tu orus.
Pwt:9:21 C RA_ASF N1A_ASF RP_GP RR_ASF VAI_AAI2P RA_ASM N2_ASM VBI_AAI1S RD_ASM C VAI_AAI1S RD_ASM P N3_DSN C VAI_AAI1S RD_ASM VA_AAPNSM D P RR_GSM VBI_AMI3S A1_ASM C VCI_API3S D N2_NSM C VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V1_PAPASM P RA_GSN N3E_GSN
Pwt:9:21 and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you who/whom/which to do/make the calf/ox to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely ć he/she/it/same ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to become become, happen mite small coin and also, even, namely to become become, happen like/approximately [as-if]; to push dust and also, even, namely to toss/fling/dump the dust into (+acc) the wadi the to go down out of (+gen) ἐξ before vowels the mount  
Pwt:9:21 and the (acc) sin (acc) you(pl) (gen) who/whom/which (acc) you(pl)-DO/MAKE-ed the (acc) calf/ox (acc) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) and I-BURNED UP-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) and   him/it/same (acc)   vehement, until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-BECOME-ed mite ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-BECOME-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) dust (nom) and I-TOSS/FLING/DUMP-ed the (acc) dust (acc) into (+acc) the (acc) wadi (acc) the (acc) while GO DOWN-ing (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) mount (gen)  
Pwt:9:21 Pwt_9:21_1 Pwt_9:21_2 Pwt_9:21_3 Pwt_9:21_4 Pwt_9:21_5 Pwt_9:21_6 Pwt_9:21_7 Pwt_9:21_8 Pwt_9:21_9 Pwt_9:21_10 Pwt_9:21_11 Pwt_9:21_12 Pwt_9:21_13 Pwt_9:21_14 Pwt_9:21_15 Pwt_9:21_16 Pwt_9:21_17 Pwt_9:21_18 Pwt_9:21_19 Pwt_9:21_20 Pwt_9:21_21 Pwt_9:21_22 Pwt_9:21_23 Pwt_9:21_24 Pwt_9:21_25 Pwt_9:21_26 Pwt_9:21_27 Pwt_9:21_28 Pwt_9:21_29 Pwt_9:21_30 Pwt_9:21_31 Pwt_9:21_32 Pwt_9:21_33 Pwt_9:21_34 Pwt_9:21_35 Pwt_9:21_36 Pwt_9:21_37 Pwt_9:21_38 Pwt_9:21_39 Pwt_9:21_40 Pwt_9:21_41
Pwt:9:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:22 καὶ ἐν τῷ Ἐμπυρισμῷ καὶ ἐν τῷ Πειρασμῷ καὶ ἐν τοῖς Μνήμασιν τῆς ἐπιθυμίας παροξύνοντες ἦτε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν.
Pwt:9:22 Also in the burning, and in the temptation, and at the graves of lust, ye provoked the Lord. (Deuteronomy 9:22 Brenton)
Pwt:9:22 W Tabeera, Massa i Kibrot-Hattaawa jeszcze drażniliście Pana. (Pwt 9:22 BT_4)
Pwt:9:22 καὶ ἐν τῷ Ἐμπυρισμῷ καὶ ἐν τῷ Πειρασμῷ καὶ ἐν τοῖς Μνήμασιν τῆς ἐπιθυμίας παροξύνοντες ἦτε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν.
Pwt:9:22 καί ἐν ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό πειρασμός, -οῦ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:9:22 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kuszący Początek: Próba {Proces} MNIE: Od OFr. kusiciela 'by próbować', od L. temptare 'uchwytu, próby, próbować'. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grób Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc By prowokować By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Pwt:9:22 kai\ e)n tO=| *)empurismO=| kai\ e)n tO=| *peirasmO=| kai\ e)n toi=s *mnE/masin tE=s e)piTumi/as paroXu/nontes E)=te ku/rion to\n Teo\n u(mO=n.
Pwt:9:22 kai en tO empyrismO kai en tO peirasmO kai en tois mnEmasin tEs epiTymias paroXynontes Ete kyrion ton Teon hymOn.
Pwt:9:22 C P RA_DSM N2_DSM C P RA_DSM N2_DSM C P RA_DPN N3M_DPN RA_GSF N1A_GSF V1_PAPNPM V9_IAI2P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP
Pwt:9:22 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tempting Origin: trial ME: from OFr. tempter 'to test', from L. temptare 'handle, test, try'. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tomb the desire lust, appetite, yearning to provoke to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Pwt:9:22 and in/among/by (+dat) the (dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) tempting (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) tombs (dat) the (gen) desire (gen), desires (acc) while PROVOKE-ing (nom|voc) you(pl)-were, you(pl)-should-be lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(pl) (gen)
Pwt:9:22 Pwt_9:22_1 Pwt_9:22_2 Pwt_9:22_3 Pwt_9:22_4 Pwt_9:22_5 Pwt_9:22_6 Pwt_9:22_7 Pwt_9:22_8 Pwt_9:22_9 Pwt_9:22_10 Pwt_9:22_11 Pwt_9:22_12 Pwt_9:22_13 Pwt_9:22_14 Pwt_9:22_15 Pwt_9:22_16 Pwt_9:22_17 Pwt_9:22_18 Pwt_9:22_19 Pwt_9:22_20
Pwt:9:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:9:23 καὶ ὅτε ἐξαπέστειλεν κύριος ὑμᾶς ἐκ Καδης Βαρνη λέγων Ἀνάβητε καὶ κληρονομήσατε τὴν γῆν, ἣν δίδωμι ὑμῖν, καὶ ἠπειθήσατε τῷ ῥήματι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς αὐτοῦ.
Pwt:9:23 And when the Lord sent you forth from Cades Barne, saying, Go up and inherit the land which I give to you, then ye disobeyed the word of the Lord your God, and believed him not, and hearkened not to his voice. (Deuteronomy 9:23 Brenton)
Pwt:9:23 Gdy wysłał was Pan z Kadesz-Barnea, mówiąc: «Idźcie, posiądźcie ziemię, którą wam dałem», wzgardziliście nakazem Pana, Boga swojego, nie byliście Mu wierni i nie usłuchaliście Jego głosu. (Pwt 9:23 BT_4)
Pwt:9:23 καὶ ὅτε ἐξαπέστειλεν κύριος ὑμᾶς ἐκ Καδης Βαρνη λέγων Ἀνάβητε καὶ κληρονομήσατε τὴν γῆν, ἣν δίδωμι ὑμῖν, καὶ ἠπειθήσατε τῷ ῥήματι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς αὐτοῦ.
Pwt:9:23 καί ὅτε ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ     λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:9:23 I też, nawet, mianowicie Kiedy Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By mówić/opowiadaj By podnosić I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Ty I też, nawet, mianowicie By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
Pwt:9:23 kai\ o(/te e)Xape/steilen ku/rios u(ma=s e)k *kadEs *barnE le/gOn *)ana/bEte kai\ klEronomE/sate tE\n gE=n, E(\n di/dOmi u(mi=n, kai\ E)peiTE/sate tO=| r(E/mati kuri/ou tou= Teou= u(mO=n kai\ ou)k e)pisteu/sate au)tO=| kai\ ou)k ei)sEkou/sate tE=s fOnE=s au)tou=.
Pwt:9:23 kai hote eXapesteilen kyrios hymas ek kadEs barnE legOn anabEte kai klEronomEsate tEn gEn, hEn didOmi hymin, kai EpeiTEsate tO rEmati kyriu tu Teu hymOn kai uk episteusate autO kai uk eisEkusate tEs fOnEs autu.
Pwt:9:23 C D VAI_AAI3S N2_NSM RP_AP P N_GS N_GS V1_PAPNSM VZ_AAD2P C VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF RR_ASF V8_PAI1S RP_DP C VAI_AAI2P RA_DSN N3M_DSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP C D VAI_AAI2P RD_DSM C D VAI_AAI2P RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Pwt:9:23 and also, even, namely when to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you out of (+gen) ἐξ before vowels ć ć to say/tell to ascend and also, even, namely to inherit the earth/land who/whom/which to give you and also, even, namely to disobey when related to the gospel, to disbelieve the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries he/she/it/same
Pwt:9:23 and when he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (acc) out of (+gen)     while SAY/TELL-ing (nom) do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND and do-INHERIT-you(pl)! the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-am-GIVE-ing you(pl) (dat) and you(pl)-DISOBEY-ed the (dat) declaration (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) and not you(pl)-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH him/it/same (dat) and not you(pl)-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) him/it/same (gen)
Pwt:9:23 Pwt_9:23_1 Pwt_9:23_2 Pwt_9:23_3 Pwt_9:23_4 Pwt_9:23_5 Pwt_9:23_6 Pwt_9:23_7 Pwt_9:23_8 Pwt_9:23_9 Pwt_9:23_10 Pwt_9:23_11 Pwt_9:23_12 Pwt_9:23_13 Pwt_9:23_14 Pwt_9:23_15 Pwt_9:23_16 Pwt_9:23_17 Pwt_9:23_18 Pwt_9:23_19 Pwt_9:23_20 Pwt_9:23_21 Pwt_9:23_22 Pwt_9:23_23 Pwt_9:23_24 Pwt_9:23_25 Pwt_9:23_26 Pwt_9:23_27 Pwt_9:23_28 Pwt_9:23_29 Pwt_9:23_30 Pwt_9:23_31