Pwt:3:1 καὶ ἐπιστραφέντες ἀνέβημεν ὁδὸν τὴν εἰς Βασαν, καὶ ἐξῆλθεν Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συνάντησιν ἡμῖν, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ, εἰς πόλεμον εἰς Εδραιν.
Pwt:3:1 And we turned and went by the way leading to Basan; and Og the king of Basan came out to meet us, he and all his people, to battle at Edraim. (Deuteronomy 3:1 Brenton)
Pwt:3:1 Następnie zwróciliśmy się i poszliśmy w kierunku Baszanu, którego król, Og, wyszedł nam naprzeciw z całym swym ludem, by wydać nam bitwę w Edrei. (Pwt 3:1 BT_4)
Pwt:3:1 καὶ ἐπιστραφέντες ἀνέβημεν ὁδὸν τὴν εἰς Βασαν, καὶ ἐξῆλθεν Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συνάντησιν ἡμῖν, αὐτὸς καὶ πᾶς λαὸς αὐτοῦ, εἰς πόλεμον εἰς Εδραιν.
Pwt:3:1 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό εἰς[1] βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ εἰς[1]  
Pwt:3:1 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła By podnosić Drogi {Sposobu}/droga Do (+przyspieszenie) By kroczyć (chodź) I też, nawet, mianowicie By wychodzić Król By kroczyć (chodź) Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Do (+przyspieszenie)
Pwt:3:1 kai\ e)pistrafe/ntes a)ne/bEmen o(do\n tE\n ei)s *basan, kai\ e)XE=lTen *Og basileu\s tE=s *basan ei)s suna/ntEsin E(mi=n, au)to\s kai\ pa=s o( lao\s au)tou=, ei)s po/lemon ei)s *edrain.
Pwt:3:1 kai epistrafentes anebEmen hodon tEn eis basan, kai eXElTen Og basileus tEs basan eis synantEsin hEmin, autos kai pas ho laos autu, eis polemon eis edrain.
Pwt:3:1 C VD_APPNPM VZI_AAI1P N2_ASF RA_ASF P N_AS C VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM RA_GSF N_GSF P N3I_ASF RP_DP RD_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P N2_ASM P N_AS
Pwt:3:1 and also, even, namely to turn around to ascend way/road the into (+acc) to step (walk) and also, even, namely to come out ć king the to step (walk) into (+acc) meeting I he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] into (+acc) ć
Pwt:3:1 and upon being-TURN-ed-AROUND (nom|voc) we-ASCEND-ed way/road (acc) the (acc) into (+acc) upon STEP-ing (acc) and he/she/it-COME-ed-OUT   king (nom) the (gen) upon STEP-ing (acc) into (+acc) meeting (acc) us (dat) he/it/same (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) him/it/same (gen) into (+acc) war (acc) into (+acc)  
Pwt:3:1 Pwt_3:1_1 Pwt_3:1_2 Pwt_3:1_3 Pwt_3:1_4 Pwt_3:1_5 Pwt_3:1_6 Pwt_3:1_7 Pwt_3:1_8 Pwt_3:1_9 Pwt_3:1_10 Pwt_3:1_11 Pwt_3:1_12 Pwt_3:1_13 Pwt_3:1_14 Pwt_3:1_15 Pwt_3:1_16 Pwt_3:1_17 Pwt_3:1_18 Pwt_3:1_19 Pwt_3:1_20 Pwt_3:1_21 Pwt_3:1_22 Pwt_3:1_23 Pwt_3:1_24 Pwt_3:1_25 Pwt_3:1_26
Pwt:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:2 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Μὴ φοβηθῇς αὐτόν, ὅτι εἰς τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὥσπερ ἐποίησας Σηων βασιλεῖ τῶν Αμορραίων, ὃς κατῴκει ἐν Εσεβων.
Pwt:3:2 And the Lord said to me, Fear him not, for I have delivered him, and all his people, and all his land, into thy hands; and thou shalt do to him as thou didst to Seon king of the Amorites who dwelt in Esebon. (Deuteronomy 3:2 Brenton)
Pwt:3:2 Wtedy rzekł do mnie Pan: «Nie lękaj się go, gdyż dałem w twoje ręce jego samego, cały jego lud i ziemię. Postąpisz z nim jak z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka w Cheszbonie». (Pwt 3:2 BT_4)
Pwt:3:2 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Μὴ φοβηθῇς αὐτόν, ὅτι εἰς τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὥσπερ ἐποίησας Σηων βασιλεῖ τῶν Αμορραίων, ὃς κατῴκει ἐν Εσεβων.
Pwt:3:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν  
Pwt:3:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Nie By bać się On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By czynić/rób Król Kto/, który/, który By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Pwt:3:2 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *mE\ fobETE=|s au)to/n, o(/ti ei)s ta\s CHei=ra/s sou parade/dOka au)to\n kai\ pa/nta to\n lao\n au)tou= kai\ pa=san tE\n gE=n au)tou=, kai\ poiE/seis au)tO=| O(/sper e)poi/Esas *sEOn basilei= tO=n *amorrai/On, o(\s katO/|kei e)n *esebOn.
Pwt:3:2 kai eipen kyrios pros me mE fobETEs auton, hoti eis tas CHeiras su paradedOka auton kai panta ton laon autu kai pasan tEn gEn autu, kai poiEseis autO hOsper epoiEsas sEOn basilei tOn amorraiOn, hos katOkei en esebOn.
Pwt:3:2 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS D VC_APS2S RD_ASM C P RA_APF N3_APF RP_GS VX_XAI1S RD_ASM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VF_FAI2S RD_DSM D VAI_AAI2S N_DSM N3V_DSM RA_GPM N2_GPM RR_NSM V2I_IAI3S P N_DS
Pwt:3:2 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I not to fear he/she/it/same because/that into (+acc) the hand you; your/yours(sg) to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land he/she/it/same and also, even, namely doing/making; to do/make he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" to do/make ć king the ć who/whom/which to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Pwt:3:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) not you(sg)-should-be-FEAR-ed him/it/same (acc) because/that into (+acc) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-have-Hand OVER-ed him/it/same (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE him/it/same (dat) just as you(sg)-DO/MAKE-ed   king (dat) the (gen)   who/whom/which (nom) he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat)  
Pwt:3:2 Pwt_3:2_1 Pwt_3:2_2 Pwt_3:2_3 Pwt_3:2_4 Pwt_3:2_5 Pwt_3:2_6 Pwt_3:2_7 Pwt_3:2_8 Pwt_3:2_9 Pwt_3:2_10 Pwt_3:2_11 Pwt_3:2_12 Pwt_3:2_13 Pwt_3:2_14 Pwt_3:2_15 Pwt_3:2_16 Pwt_3:2_17 Pwt_3:2_18 Pwt_3:2_19 Pwt_3:2_20 Pwt_3:2_21 Pwt_3:2_22 Pwt_3:2_23 Pwt_3:2_24 Pwt_3:2_25 Pwt_3:2_26 Pwt_3:2_27 Pwt_3:2_28 Pwt_3:2_29 Pwt_3:2_30 Pwt_3:2_31 Pwt_3:2_32 Pwt_3:2_33 Pwt_3:2_34 Pwt_3:2_35 Pwt_3:2_36 Pwt_3:2_37 Pwt_3:2_38
Pwt:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:3 καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν, καὶ τὸν Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐπατάξαμεν αὐτὸν ἕως τοῦ μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ σπέρμα.
Pwt:3:3 And the Lord our God delivered him into our hands, even Og the king of Basan, and all his people; and we smote him until we left none of his seed. (Deuteronomy 3:3 Brenton)
Pwt:3:3 I Pan, Bóg nasz, dał nam w ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt nie ocalał. (Pwt 3:3 BT_4)
Pwt:3:3 καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν, καὶ τὸν Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐπατάξαμεν αὐτὸν ἕως τοῦ μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ σπέρμα.
Pwt:3:3 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό μή κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σπέρμα[τ], -ατος, τό
Pwt:3:3 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Do (+przyspieszenie) Ręka Ja I też, nawet, mianowicie Król By kroczyć (chodź) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Aż; świtaj Nie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk)
Pwt:3:3 kai\ pare/dOken au)to\n ku/rios o( Teo\s E(mO=n ei)s ta\s CHei=ras E(mO=n, kai\ to\n *Og basile/a tE=s *basan kai\ pa/nta to\n lao\n au)tou=, kai\ e)pata/Xamen au)to\n e(/Os tou= mE\ katalipei=n au)tou= spe/rma.
Pwt:3:3 kai paredOken auton kyrios ho Teos hEmOn eis tas CHeiras hEmOn, kai ton Og basilea tEs basan kai panta ton laon autu, kai epataXamen auton heOs tu mE katalipein autu sperma.
Pwt:3:3 C VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P RA_APF N3_APF RP_GP C RA_ASM N_ASM N3V_ASM RA_GSF N_GSF C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI1P RD_ASM P RA_GSN D VB_AAN RD_GSM N3M_ASN
Pwt:3:3 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I into (+acc) the hand I and also, even, namely the ć king the to step (walk) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same until; dawn the not to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same seed sperm, seed, germ (sprout, bud)
Pwt:3:3 and he/she/it-Hand OVER-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) into (+acc) the (acc) hands (acc) us (gen) and the (acc)   king (acc) the (gen) upon STEP-ing (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and we-SMITE-ed him/it/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) not to-LEAVE-BEHIND him/it/same (gen) seed (nom|acc|voc)
Pwt:3:3 Pwt_3:3_1 Pwt_3:3_2 Pwt_3:3_3 Pwt_3:3_4 Pwt_3:3_5 Pwt_3:3_6 Pwt_3:3_7 Pwt_3:3_8 Pwt_3:3_9 Pwt_3:3_10 Pwt_3:3_11 Pwt_3:3_12 Pwt_3:3_13 Pwt_3:3_14 Pwt_3:3_15 Pwt_3:3_16 Pwt_3:3_17 Pwt_3:3_18 Pwt_3:3_19 Pwt_3:3_20 Pwt_3:3_21 Pwt_3:3_22 Pwt_3:3_23 Pwt_3:3_24 Pwt_3:3_25 Pwt_3:3_26 Pwt_3:3_27 Pwt_3:3_28 Pwt_3:3_29 Pwt_3:3_30 Pwt_3:3_31
Pwt:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:4 καὶ ἐκρατήσαμεν πασῶν τῶν πόλεων αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οὐκ ἦν πόλις, ἣν οὐκ ἐλάβομεν παρ’ αὐτῶν, ἑξήκοντα πόλεις, πάντα τὰ περίχωρα Αργοβ βασιλείας Ωγ ἐν Βασαν,
Pwt:3:4 And we mastered all his cities at that time; there was not a city which we took not from them; sixty cities, all the country round about Argob, belonging to king Og in Basan: (Deuteronomy 3:4 Brenton)
Pwt:3:4 W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta, nie było grodu nie zajętego: sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. (Pwt 3:4 BT_4)
Pwt:3:4 καὶ ἐκρατήσαμεν πασῶν τῶν πόλεων αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οὐκ ἦν πόλις, ἣν οὐκ ἐλάβομεν παρ’ αὐτῶν, ἑξήκοντα πόλεις, πάντα τὰ περίχωρα Αργοβ βασιλείας Ωγ ἐν Βασαν,
Pwt:3:4 καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἑξή·κοντα πόλις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περί·χωρος -ον   βασιλεία, -ας, ἡ   ἐν βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -)
Pwt:3:4 I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miasto On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Miasto Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Sześćdziesiąt Miasto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sąsiadowanie Królestwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kroczyć (chodź)
Pwt:3:4 kai\ e)kratE/samen pasO=n tO=n po/leOn au)tou= e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|, ou)k E)=n po/lis, E(\n ou)k e)la/bomen par’ au)tO=n, e(XE/konta po/leis, pa/nta ta\ peri/CHOra *argob basilei/as *Og e)n *basan,
Pwt:3:4 kai ekratEsamen pasOn tOn poleOn autu en tO kairO ekeinO, uk En polis, hEn uk elabomen par’ autOn, heXEkonta poleis, panta ta periCHOra argob basileias Og en basan,
Pwt:3:4 C VAI_AAI1P A1S_GPF RA_GPF N3I_GPF RD_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM D V9_IAI3S N3I_NSF RR_ASF D VBI_AAI1P P RD_GPM M N3I_APF A3_APN RA_APN A1B_APN N_GS N1A_GSF N_GS P N_DS
Pwt:3:4 and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain every all, each, every, the whole of the city he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that οὐχ before rough breathing to be city who/whom/which οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same sixty city every all, each, every, the whole of the neighboring ć kingdom ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to step (walk)
Pwt:3:4 and we-SEIZE/GRAB-ed-HOLD all (gen) the (gen) cities (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) not he/she/it-was city (nom) who/whom/which (acc) not we-TAKE HOLD OF-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) sixty cities (acc, nom|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) neighboring ([Adj] nom|acc|voc)   kingdom (gen), kingdoms (acc)   in/among/by (+dat) upon STEP-ing (acc)
Pwt:3:4 Pwt_3:4_1 Pwt_3:4_2 Pwt_3:4_3 Pwt_3:4_4 Pwt_3:4_5 Pwt_3:4_6 Pwt_3:4_7 Pwt_3:4_8 Pwt_3:4_9 Pwt_3:4_10 Pwt_3:4_11 Pwt_3:4_12 Pwt_3:4_13 Pwt_3:4_14 Pwt_3:4_15 Pwt_3:4_16 Pwt_3:4_17 Pwt_3:4_18 Pwt_3:4_19 Pwt_3:4_20 Pwt_3:4_21 Pwt_3:4_22 Pwt_3:4_23 Pwt_3:4_24 Pwt_3:4_25 Pwt_3:4_26 Pwt_3:4_27 Pwt_3:4_28
Pwt:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:5 πᾶσαι πόλεις ὀχυραί, τείχη ὑψηλά, πύλαι καὶ μοχλοί, πλὴν τῶν πόλεων τῶν Φερεζαίων τῶν πολλῶν σφόδρα.
Pwt:3:5 all strong cities, lofty walls, gates and bars; besides the very many cities of the Pherezites. (Deuteronomy 3:5 Brenton)
Pwt:3:5 To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. (Pwt 3:5 BT_4)
Pwt:3:5 πᾶσαι πόλεις ὀχυραί, τείχη ὑψηλά, πύλαι καὶ μοχλοί, πλὴν τῶν πόλεων τῶν Φερεζαίων τῶν πολλῶν σφόδρα.
Pwt:3:5 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πόλις, -εως, ἡ   τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὑψηλός -ή -όν πύλη, -ης, ἡ καί   πλήν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
Pwt:3:5 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Ściana Podniesiony Brama I też, nawet, mianowicie Z wyjątkiem Miasto Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Pwt:3:5 pa=sai po/leis o)CHurai/, tei/CHE u(PSEla/, pu/lai kai\ moCHloi/, plE\n tO=n po/leOn tO=n *fereDZai/On tO=n pollO=n sfo/dra.
Pwt:3:5 pasai poleis oCHyrai, teiCHE hyPSEla, pylai kai moCHloi, plEn tOn poleOn tOn fereDZaiOn tOn pollOn sfodra.
Pwt:3:5 A1S_NPF N3I_NPF A1A_NPF N3E_NPN A1_NPN N1_NPF C N2_NPM D RA_GPF N3I_GPF RA_GPM N2_GPM RA_GPF A1_GPF D
Pwt:3:5 every all, each, every, the whole of; to sprinkle city ć wall elevated gate and also, even, namely ć except the city the ć the much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Pwt:3:5 all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) cities (acc, nom|voc)   walls (nom|acc|voc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) gates (nom|voc) and   except the (gen) cities (gen) the (gen)   the (gen) many (gen) vehement,
Pwt:3:5 Pwt_3:5_1 Pwt_3:5_2 Pwt_3:5_3 Pwt_3:5_4 Pwt_3:5_5 Pwt_3:5_6 Pwt_3:5_7 Pwt_3:5_8 Pwt_3:5_9 Pwt_3:5_10 Pwt_3:5_11 Pwt_3:5_12 Pwt_3:5_13 Pwt_3:5_14 Pwt_3:5_15 Pwt_3:5_16
Pwt:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:6 ἐξωλεθρεύσαμεν αὐτούς, ὥσπερ ἐποιήσαμεν τὸν Σηων βασιλέα Εσεβων, καὶ ἐξωλεθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν ἑξῆς καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία·
Pwt:3:6 We utterly destroyed them as we dealt with Seon the king of Esebon, so we utterly destroyed every city in order, and the women and the children, (Deuteronomy 3:6 Brenton)
Pwt:3:6 Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. (Pwt 3:6 BT_4)
Pwt:3:6 ἐξωλεθρεύσαμεν αὐτούς, ὥσπερ ἐποιήσαμεν τὸν Σηων βασιλέα Εσεβων, καὶ ἐξωλεθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν ἑξῆς καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία·
Pwt:3:6 ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πόλις, -εως, ἡ ἑξῆς; ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Pwt:3:6 By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By czynić/rób Król I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Następny; by być pozwalany I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko
Pwt:3:6 e)XOleTreu/samen au)tou/s, O(/sper e)poiE/samen to\n *sEOn basile/a *esebOn, kai\ e)XOleTreu/samen pa=san po/lin e(XE=s kai\ ta\s gunai=kas kai\ ta\ paidi/a·
Pwt:3:6 eXOleTreusamen autus, hOsper epoiEsamen ton sEOn basilea esebOn, kai eXOleTreusamen pasan polin heXEs kai tas gynaikas kai ta paidia·
Pwt:3:6 VAI_AAI1P RD_APM D VAI_AAI1P RA_ASM N_ASM N3V_ASM N_GS C VAI_AAI1P A1S_ASF N3I_ASF D C RA_APF N3K_APF C RA_APN N1A_APN
Pwt:3:6 to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" to do/make the ć king ć and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination every all, each, every, the whole of; to sprinkle city next; to be permitted and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely the child
Pwt:3:6 we-DESTROY UTTERLY-ed them/same (acc) just as we-DO/MAKE-ed the (acc)   king (acc)   and we-DESTROY UTTERLY-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) city (acc) next; you(sg)-were-BE-ing-PERMITTED and the (acc) women/wives (acc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc)
Pwt:3:6 Pwt_3:6_1 Pwt_3:6_2 Pwt_3:6_3 Pwt_3:6_4 Pwt_3:6_5 Pwt_3:6_6 Pwt_3:6_7 Pwt_3:6_8 Pwt_3:6_9 Pwt_3:6_10 Pwt_3:6_11 Pwt_3:6_12 Pwt_3:6_13 Pwt_3:6_14 Pwt_3:6_15 Pwt_3:6_16 Pwt_3:6_17 Pwt_3:6_18 Pwt_3:6_19
Pwt:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:7 καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ τὰ σκῦλα τῶν πόλεων ἐπρονομεύσαμεν ἑαυτοῖς.
Pwt:3:7 and all the cattle; and we took for a prey to ourselves the spoil of the cities. (Deuteronomy 3:7 Brenton)
Pwt:3:7 A wszystkie zwierzęta i łup z miasta zostawiliśmy dla siebie. (Pwt 3:7 BT_4)
Pwt:3:7 καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ τὰ σκῦλα τῶν πόλεων ἐπρονομεύσαμεν ἑαυτοῖς.
Pwt:3:7 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Pwt:3:7 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Łup Miasto Samo /nasz /twój /siebie
Pwt:3:7 kai\ pa/nta ta\ ktE/nE kai\ ta\ sku=la tO=n po/leOn e)pronomeu/samen e(autoi=s.
Pwt:3:7 kai panta ta ktEnE kai ta skyla tOn poleOn epronomeusamen heautois.
Pwt:3:7 C A3_APN RA_APN N3E_APN C RA_APN N2N_APN RA_GPF N3I_GPF VAI_AAI1P RD_DPM
Pwt:3:7 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Animal (beast) and also, even, namely the spoil the city ć self /our-/your-/themselves
Pwt:3:7 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) and the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) the (gen) cities (gen)   selves (dat)
Pwt:3:7 Pwt_3:7_1 Pwt_3:7_2 Pwt_3:7_3 Pwt_3:7_4 Pwt_3:7_5 Pwt_3:7_6 Pwt_3:7_7 Pwt_3:7_8 Pwt_3:7_9 Pwt_3:7_10 Pwt_3:7_11
Pwt:3:7 x x x x x x x x x x x
Pwt:3:8 καὶ ἐλάβομεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὴν γῆν ἐκ χειρῶν δύο βασιλέων τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ τοῦ χειμάρρου Αρνων καὶ ἕως Αερμων
Pwt:3:8 And we took at that time the land out of the hands of the two kings of the Amorites, who were beyond Jordan, extending from the brook of Arnon even unto Aermon. (Deuteronomy 3:8 Brenton)
Pwt:3:8 Przejęliśmy w owym czasie z rąk dwóch królów amoryckich ziemię za Jordanem od potoku Arnon aż do gór Hermonu. (Pwt 3:8 BT_4)
Pwt:3:8 Καὶ ἐλάβομεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὴν γῆν ἐκ χειρῶν δύο βασιλέων τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ τοῦ χειμάρρου Αρνων καὶ ἕως Αερμων
Pwt:3:8 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Pwt:3:8 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Ziemi/ziemia Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Dwa Król Kto/, który/, który By być W poprzek Jordan [rzeka z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koryto rzeki Jagnię I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj
Pwt:3:8 *kai\ e)la/bomen e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| tE\n gE=n e)k CHeirO=n du/o basile/On tO=n *amorrai/On, oi(\ E)=san pe/ran tou= *iorda/nou a)po\ tou= CHeima/rrou *arnOn kai\ e(/Os *aermOn
Pwt:3:8 kai elabomen en tO kairO ekeinO tEn gEn ek CHeirOn dyo basileOn tOn amorraiOn, hoi Esan peran tu iordanu apo tu CHeimarru arnOn kai heOs aermOn
Pwt:3:8 C VBI_AAI1P P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RA_ASF N1_ASF P N3_GPF M N3V_GPM RA_GPM N2_GPM RR_NPM V9_IAI3P D RA_GSM N1M_GSM P RA_GSM N2_GSM N_GS C P N_GS
Pwt:3:8 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that the earth/land out of (+gen) ἐξ before vowels hand; worse two king the ć who/whom/which to be across the Jordan [river of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wadi lamb and also, even, namely until; dawn ć
Pwt:3:8 and we-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) the (acc) earth/land (acc) out of (+gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) two (nom, acc, gen) kings (gen) the (gen)   who/whom/which (nom) they-were across the (gen) Jordan (gen) away from (+gen) the (gen) wadi (gen, voc) lambs (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Pwt:3:8 Pwt_3:8_1 Pwt_3:8_2 Pwt_3:8_3 Pwt_3:8_4 Pwt_3:8_5 Pwt_3:8_6 Pwt_3:8_7 Pwt_3:8_8 Pwt_3:8_9 Pwt_3:8_10 Pwt_3:8_11 Pwt_3:8_12 Pwt_3:8_13 Pwt_3:8_14 Pwt_3:8_15 Pwt_3:8_16 Pwt_3:8_17 Pwt_3:8_18 Pwt_3:8_19 Pwt_3:8_20 Pwt_3:8_21 Pwt_3:8_22 Pwt_3:8_23 Pwt_3:8_24 Pwt_3:8_25 Pwt_3:8_26
Pwt:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:9 [οἱ Φοίνικες ἐπονομάζουσιν τὸ Αερμων Σανιωρ, καὶ ὁ Αμορραῖος ἐπωνόμασεν αὐτὸ Σανιρ],
Pwt:3:9 The Phoenicians call Aermon Sanior, but the Amorite has called it Sanir. (Deuteronomy 3:9 Brenton)
Pwt:3:9 - Sydończycy nazywają Hermon Sirion, Amoryci zaś zwą go Senir. - (Pwt 3:9 BT_4)
Pwt:3:9 [οἱ Φοίνικες ἐπονομάζουσιν τὸ Αερμων Σανιωρ, καὶ Αμορραῖος ἐπωνόμασεν αὐτὸ Σανιρ],
Pwt:3:9 ὁ ἡ τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό     καί ὁ ἡ τό   ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Pwt:3:9 Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki By dawać (nazwisko {imię}); by wypowiadać się (nazwisko {imię}), by nazywać, by wołać {by telefonować} I też, nawet, mianowicie By dawać (nazwisko {imię}); by wypowiadać się (nazwisko {imię}), by nazywać, by wołać {by telefonować} On/ona/to/to samo
Pwt:3:9 [oi( *foi/nikes e)ponoma/DZousin to\ *aermOn *saniOr, kai\ o( *amorrai=os e)pOno/masen au)to\ *sanir],
Pwt:3:9 [hoi foinikes eponomaDZusin to aermOn saniOr, kai ho amorraios epOnomasen auto sanir],
Pwt:3:9 RA_NPM N_NPM V1_PAI3P RA_ASN N_ASN N_AS C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RD_ASN N_AS
Pwt:3:9 the date palm; Phoenician to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the ć ć and also, even, namely the ć to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call he/she/it/same ć
Pwt:3:9 the (nom) date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) they-are-TO GIVE (A NAME);-ing, while TO GIVE (A NAME);-ing (dat) the (nom|acc)     and the (nom)   he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed it/same (nom|acc)  
Pwt:3:9 Pwt_3:9_1 Pwt_3:9_2 Pwt_3:9_3 Pwt_3:9_4 Pwt_3:9_5 Pwt_3:9_6 Pwt_3:9_7 Pwt_3:9_8 Pwt_3:9_9 Pwt_3:9_10 Pwt_3:9_11 Pwt_3:9_12
Pwt:3:9 x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:10 πᾶσαι πόλεις Μισωρ καὶ πᾶσα Γαλααδ καὶ πᾶσα Βασαν ἕως Σελχα καὶ Εδραιν, πόλεις βασιλείας τοῦ Ωγ ἐν τῇ Βασαν.
Pwt:3:10 All the cities of Misor, and all Galaad, and all Basan as far as Elcha and Edraim, cities of the kingdom of Og in Basan. (Deuteronomy 3:10 Brenton)
Pwt:3:10 Wszystkie miasta na równinie, cały Gilead, cały Baszan - aż do Salka i Edrei, miast w królestwie Oga w Baszanie, (Pwt 3:10 BT_4)
Pwt:3:10 πᾶσαι πόλεις Μισωρ καὶ πᾶσα Γαλααδ καὶ πᾶσα Βασαν ἕως Σελχα καὶ Εδραιν, πόλεις βασιλείας τοῦ Ωγ ἐν τῇ Βασαν.
Pwt:3:10 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πόλις, -εως, ἡ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί   πόλις, -εως, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -)
Pwt:3:10 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By kroczyć (chodź) Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Miasto Królestwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kroczyć (chodź)
Pwt:3:10 pa=sai po/leis *misOr kai\ pa=sa *galaad kai\ pa=sa *basan e(/Os *selCHa kai\ *edrain, po/leis basilei/as tou= *Og e)n tE=| *basan.
Pwt:3:10 pasai poleis misOr kai pasa galaad kai pasa basan heOs selCHa kai edrain, poleis basileias tu Og en tE basan.
Pwt:3:10 A1S_NPF N3I_NPF N_GS C A1S_NSF N_NS C A1S_NSF N_NS P N_GS C N_GS N3I_NPF N1A_GSF RA_GSM N_GSM P RA_DSF N_DSF
Pwt:3:10 every all, each, every, the whole of; to sprinkle city ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of to step (walk) until; dawn ć and also, even, namely ć city kingdom the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to step (walk)
Pwt:3:10 all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) cities (acc, nom|voc)   and every (nom|voc)   and every (nom|voc) upon STEP-ing (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and   cities (acc, nom|voc) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) upon STEP-ing (acc)
Pwt:3:10 Pwt_3:10_1 Pwt_3:10_2 Pwt_3:10_3 Pwt_3:10_4 Pwt_3:10_5 Pwt_3:10_6 Pwt_3:10_7 Pwt_3:10_8 Pwt_3:10_9 Pwt_3:10_10 Pwt_3:10_11 Pwt_3:10_12 Pwt_3:10_13 Pwt_3:10_14 Pwt_3:10_15 Pwt_3:10_16 Pwt_3:10_17 Pwt_3:10_18 Pwt_3:10_19 Pwt_3:10_20
Pwt:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:11 ὅτι πλὴν Ωγ βασιλεὺς Βασαν κατελείφθη ἀπὸ τῶν Ραφαιν· ἰδοὺ ἡ κλίνη αὐτοῦ κλίνη σιδηρᾶ, ἰδοὺ αὕτη ἐν τῇ ἄκρᾳ τῶν υἱῶν Αμμων, ἐννέα πηχῶν τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τεσσάρων πηχῶν τὸ εὖρος αὐτῆς ἐν πήχει ἀνδρός.
Pwt:3:11 For only Og the king of Basan was left of the Raphain: behold, his bed was a bed of iron; behold, it is in the chief city of the children of Ammon; the length of it is nine cubits, and the breadth of it four cubits, according to the cubit of a man. (Deuteronomy 3:11 Brenton)
Pwt:3:11 gdyż Og, król Baszanu, był ostatnim z Refaitów. Jego grobowiec żelazny jest w Rabbat synów Ammona: dziewięć łokci długi, cztery łokcie szeroki, mierzony według łokcia zwyczajnego. (Pwt 3:11 BT_4)
Pwt:3:11 ὅτι πλὴν Ωγ βασιλεὺς Βασαν κατελείφθη ἀπὸ τῶν Ραφαιν· ἰδοὺ κλίνη αὐτοῦ κλίνη σιδηρᾶ, ἰδοὺ αὕτη ἐν τῇ ἄκρᾳ τῶν υἱῶν Αμμων, ἐννέα πηχῶν τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τεσσάρων πηχῶν τὸ εὖρος αὐτῆς ἐν πήχει ἀνδρός.
Pwt:3:11 ὅτι πλήν   βασιλεύς, -έως, ὁ βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κλίνη, -ης, ἡ σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ἐννέα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Pwt:3:11 Ponieważ/tamto Z wyjątkiem Król By kroczyć (chodź) By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Łóżko On/ona/to/to samo Łóżko Żelazny By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Piasek Dziewięć Łokieć Długość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cztery Łokieć Znajduj szerokość On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Pwt:3:11 o(/ti plE\n *Og basileu\s *basan katelei/fTE a)po\ tO=n *rafain· i)dou\ E( kli/nE au)tou= kli/nE sidEra=, i)dou\ au(/tE e)n tE=| a)/kra| tO=n ui(O=n *ammOn, e)nne/a pECHO=n to\ mE=kos au)tE=s kai\ tessa/rOn pECHO=n to\ eu)=ros au)tE=s e)n pE/CHei a)ndro/s.
Pwt:3:11 hoti plEn Og basileus basan kateleifTE apo tOn rafain· idu hE klinE autu klinE sidEra, idu hautE en tE akra tOn hyiOn ammOn, ennea pECHOn to mEkos autEs kai tessarOn pECHOn to euros autEs en pECHei andros.
Pwt:3:11 C D N_NSM N3V_NSM N_GSF VVI_API3S P RA_GPM N_GPM I RA_NSF N1_NSF RD_GSM N1_NSF A1C_NSF I RD_NSF P RA_DSF A1A_DSF RA_GPM N2_GPM N_GPM M N3E_GPM RA_NSN N3E_NSN RD_GSF C A3_GPM N3E_GPM RA_NSN N3_NSN RD_GSF P N3E_DSM N3_GSM
Pwt:3:11 because/that except ć king to step (walk) to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the bed he/she/it/same bed iron to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the son sand nine cubit the length he/she/it/same and also, even, namely four cubit the find width he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Pwt:3:11 because/that except   king (nom) upon STEP-ing (acc) he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND away from (+gen) the (gen)   be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) bed (nom|voc) him/it/same (gen) bed (nom|voc) iron ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! this (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) sons (gen) sands (gen) nine cubits (gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and four (gen) cubits (gen) the (nom|acc) find (nom|acc|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) cubit (dat) man, husband (gen)
Pwt:3:11 Pwt_3:11_1 Pwt_3:11_2 Pwt_3:11_3 Pwt_3:11_4 Pwt_3:11_5 Pwt_3:11_6 Pwt_3:11_7 Pwt_3:11_8 Pwt_3:11_9 Pwt_3:11_10 Pwt_3:11_11 Pwt_3:11_12 Pwt_3:11_13 Pwt_3:11_14 Pwt_3:11_15 Pwt_3:11_16 Pwt_3:11_17 Pwt_3:11_18 Pwt_3:11_19 Pwt_3:11_20 Pwt_3:11_21 Pwt_3:11_22 Pwt_3:11_23 Pwt_3:11_24 Pwt_3:11_25 Pwt_3:11_26 Pwt_3:11_27 Pwt_3:11_28 Pwt_3:11_29 Pwt_3:11_30 Pwt_3:11_31 Pwt_3:11_32 Pwt_3:11_33 Pwt_3:11_34 Pwt_3:11_35 Pwt_3:11_36 Pwt_3:11_37
Pwt:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:12 καὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐκληρονομήσαμεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ Αροηρ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων, καὶ τὸ ἥμισυ ὄρους Γαλααδ καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ ἔδωκα τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ.
Pwt:3:12 And we inherited that land at that time from Aroer, which is by the border of the torrent Arnon, and half the mount of Galaad; and I gave his cities to Ruben and to Gad. (Deuteronomy 3:12 Brenton)
Pwt:3:12 Posiedliśmy w tym czasie całą tę ziemię, od Aroeru nad potokiem Arnon. Połowę gór Gileadu z jego miastami oddałem ludziom z pokolenia Rubena i Gada. (Pwt 3:12 BT_4)
Pwt:3:12 καὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐκληρονομήσαμεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ Αροηρ, ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων, καὶ τὸ ἥμισυ ὄρους Γαλααδ καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ ἔδωκα τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ.
Pwt:3:12 καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀπό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό Γάδ, ὁ
Pwt:3:12 I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Tamto By dziedziczyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga Koryto rzeki Jagnię I też, nawet, mianowicie Pół Wchodź I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo By dawać Reuben I też, nawet, mianowicie Wałęsaj się
Pwt:3:12 kai\ tE\n gE=n e)kei/nEn e)klEronomE/samen e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| a)po\ *aroEr, E(/ e)stin e)pi\ tou= CHei/lous CHeima/rrou *arnOn, kai\ to\ E(/misu o)/rous *galaad kai\ ta\s po/leis au)tou= e)/dOka tO=| *roubEn kai\ tO=| *gad.
Pwt:3:12 kai tEn gEn ekeinEn eklEronomEsamen en tO kairO ekeinO apo aroEr, hE estin epi tu CHeilus CHeimarru arnOn, kai to hEmisy orus galaad kai tas poleis autu edOka tO rubEn kai tO gad.
Pwt:3:12 C RA_ASF N1_ASF RD_ASF VAI_AAI1P P RA_DSM N2_DSM RD_DSM P N_GS RR_NSF V9_PAI3S P RA_GSN N3E_GSN N2_GSM N_GS C RA_ASN A3U_ASN N3E_GSN N_GS C RA_APF N3I_APF RD_GSN VAI_AAI1S RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM
Pwt:3:12 and also, even, namely the earth/land that to inherit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip wadi lamb and also, even, namely the half mount ć and also, even, namely the city he/she/it/same to give the Reuben and also, even, namely the Gad
Pwt:3:12 and the (acc) earth/land (acc) that (acc) we-INHERIT-ed in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) away from (+gen)   who/whom/which (nom) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) lip (gen) wadi (gen, voc) lambs (gen) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) mount (gen)   and the (acc) cities (acc, nom|voc) him/it/same (gen) I-GIVE-ed the (dat) Reuben (indecl) and the (dat) Gad (indecl)
Pwt:3:12 Pwt_3:12_1 Pwt_3:12_2 Pwt_3:12_3 Pwt_3:12_4 Pwt_3:12_5 Pwt_3:12_6 Pwt_3:12_7 Pwt_3:12_8 Pwt_3:12_9 Pwt_3:12_10 Pwt_3:12_11 Pwt_3:12_12 Pwt_3:12_13 Pwt_3:12_14 Pwt_3:12_15 Pwt_3:12_16 Pwt_3:12_17 Pwt_3:12_18 Pwt_3:12_19 Pwt_3:12_20 Pwt_3:12_21 Pwt_3:12_22 Pwt_3:12_23 Pwt_3:12_24 Pwt_3:12_25 Pwt_3:12_26 Pwt_3:12_27 Pwt_3:12_28 Pwt_3:12_29 Pwt_3:12_30 Pwt_3:12_31 Pwt_3:12_32 Pwt_3:12_33
Pwt:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:13 καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ Γαλααδ καὶ πᾶσαν τὴν Βασαν, βασιλείαν Ωγ, ἔδωκα τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση καὶ πᾶσαν περίχωρον Αργοβ, πᾶσαν τὴν Βασαν ἐκείνην· γῆ Ραφαιν λογισθήσεται.
Pwt:3:13 And the rest of Galaad, and all Basan the kingdom of Og I gave to the half-tribe of Manasse, and all the country round about Argob, all that Basan; it shall be accounted the land of Raphain. (Deuteronomy 3:13 Brenton)
Pwt:3:13 Resztę Gileadu i cały Baszan - królestwo Oga, dałem połowie pokolenia Manassesa: cały obszar Argob i cały ten obszar Baszanu nosił nazwę ziemia Refaitów. (Pwt 3:13 BT_4)
Pwt:3:13 καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ Γαλααδ καὶ πᾶσαν τὴν Βασαν, βασιλείαν Ωγ, ἔδωκα τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση καὶ πᾶσαν περίχωρον Αργοβ, πᾶσαν τὴν Βασαν ἐκείνην· γῆ Ραφαιν λογισθήσεται.
Pwt:3:13 καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) βασιλεία, -ας, ἡ   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) περί·χωρος -ον   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ἐκεῖνος -η -ο γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
Pwt:3:13 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić By kroczyć (chodź) Królestwo By dawać Pół Szczep Manasses I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sąsiadowanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić By kroczyć (chodź) Tamto Ziemi/ziemia Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi
Pwt:3:13 kai\ to\ kata/loipon tou= *galaad kai\ pa=san tE\n *basan, basilei/an *Og, e)/dOka tO=| E(mi/sei fulE=s *manassE kai\ pa=san peri/CHOron *argob, pa=san tE\n *basan e)kei/nEn· gE= *rafain logisTE/setai.
Pwt:3:13 kai to kataloipon tu galaad kai pasan tEn basan, basileian On, edOka tO hEmisei fylEs manassE kai pasan periCHOron argob, pasan tEn basan ekeinEn· gE rafain logisTEsetai.
Pwt:3:13 C RA_ASN A1B_ASN RA_GSM N_GS C A1S_ASF RA_ASF N_ASF N1A_ASF N_GSM VAI_AAI1S RA_DSN A3U_DSN N1_GSF N_GSM C A1S_ASF A1B_ASF N_GS A1S_ASF RA_ASF N_ASF RD_ASF N1_NSF N_GPM VS_FPI3S
Pwt:3:13 and also, even, namely the remaining the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the to step (walk) kingdom ć to give the half tribe Manasses and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle neighboring ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the to step (walk) that earth/land ć to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks
Pwt:3:13 and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) upon STEP-ing (acc) kingdom (acc)   I-GIVE-ed the (dat) half (dat) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) neighboring ([Adj] acc, nom|acc|voc)   every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) upon STEP-ing (acc) that (acc) earth/land (nom|voc)   he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed
Pwt:3:13 Pwt_3:13_1 Pwt_3:13_2 Pwt_3:13_3 Pwt_3:13_4 Pwt_3:13_5 Pwt_3:13_6 Pwt_3:13_7 Pwt_3:13_8 Pwt_3:13_9 Pwt_3:13_10 Pwt_3:13_11 Pwt_3:13_12 Pwt_3:13_13 Pwt_3:13_14 Pwt_3:13_15 Pwt_3:13_16 Pwt_3:13_17 Pwt_3:13_18 Pwt_3:13_19 Pwt_3:13_20 Pwt_3:13_21 Pwt_3:13_22 Pwt_3:13_23 Pwt_3:13_24 Pwt_3:13_25 Pwt_3:13_26 Pwt_3:13_27
Pwt:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:14 καὶ Ιαιρ υἱὸς Μανασση ἔλαβεν πᾶσαν τὴν περίχωρον Αργοβ ἕως τῶν ὁρίων Γαργασι καὶ Ομαχαθι· ἐπωνόμασεν αὐτὰς ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ τὴν Βασαν Αυωθ Ιαιρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Pwt:3:14 And Jair the son of Manasse took all the country round about Argob as far as the borders of Gargasi and Machathi: he called them by his name Basan Thavoth Jair until this day. (Deuteronomy 3:14 Brenton)
Pwt:3:14 Jair, potomek Manassesa, zdobył cały obszar Argob aż po granicę Geszurytów i Maakatytów i nazwał go swoim imieniem. I do dziś dnia zwą tę część Baszanu "Osiedlami Jaira". (Pwt 3:14 BT_4)
Pwt:3:14 καὶ Ιαιρ υἱὸς Μανασση ἔλαβεν πᾶσαν τὴν περίχωρον Αργοβ ἕως τῶν ὁρίων Γαργασι καὶ Ομαχαθι· ἐπωνόμασεν αὐτὰς ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ τὴν Βασαν Αυωθ Ιαιρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Pwt:3:14 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό περί·χωρος -ον   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)   καί   ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -)     ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:3:14 I też, nawet, mianowicie Syn Manasses By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sąsiadowanie Aż; świtaj Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz I też, nawet, mianowicie By dawać (nazwisko {imię}); by wypowiadać się (nazwisko {imię}), by nazywać, by wołać {by telefonować} On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By kroczyć (chodź) Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:3:14 kai\ *iair ui(o\s *manassE e)/laben pa=san tE\n peri/CHOron *argob e(/Os tO=n o(ri/On *gargasi kai\ *omaCHaTi· e)pOno/masen au)ta\s e)pi\ tO=| o)no/mati au)tou= tE\n *basan *auOT *iair e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
Pwt:3:14 kai iair hyios manassE elaben pasan tEn periCHOron argob heOs tOn horiOn gargasi kai omaCHaTi· epOnomasen autas epi tO onomati autu tEn basan auOT iair heOs tEs hEmeras tautEs.
Pwt:3:14 C N_NSM N2_NSM N_GSM VBI_AAI3S A1S_ASF RA_ASF A1B_ASF N_GS P RA_GPN N2N_GPN N_GS C N_GS VAI_AAI3S RD_APF P RA_DSN N3M_DSN RD_GSN RA_ASF N_ASF N_AS N_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Pwt:3:14 and also, even, namely ć son Manasses to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of; to sprinkle the neighboring ć until; dawn the boundary; to ordain/mark off ć and also, even, namely ć to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same the to step (walk) ć ć until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:3:14 and   son (nom) Manasses  (acc, gen, voc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) neighboring ([Adj] acc, nom|acc|voc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom)   and   he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) him/it/same (gen) the (acc) upon STEP-ing (acc)     until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
Pwt:3:14 Pwt_3:14_1 Pwt_3:14_2 Pwt_3:14_3 Pwt_3:14_4 Pwt_3:14_5 Pwt_3:14_6 Pwt_3:14_7 Pwt_3:14_8 Pwt_3:14_9 Pwt_3:14_10 Pwt_3:14_11 Pwt_3:14_12 Pwt_3:14_13 Pwt_3:14_14 Pwt_3:14_15 Pwt_3:14_16 Pwt_3:14_17 Pwt_3:14_18 Pwt_3:14_19 Pwt_3:14_20 Pwt_3:14_21 Pwt_3:14_22 Pwt_3:14_23 Pwt_3:14_24 Pwt_3:14_25 Pwt_3:14_26 Pwt_3:14_27 Pwt_3:14_28 Pwt_3:14_29
Pwt:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:15 καὶ τῷ Μαχιρ ἔδωκα τὴν Γαλααδ.
Pwt:3:15 And to Machir I gave Galaad. (Deuteronomy 3:15 Brenton)
Pwt:3:15 Makirowi oddałem Gilead, (Pwt 3:15 BT_4)
Pwt:3:15 καὶ τῷ Μαχιρ ἔδωκα τὴν Γαλααδ.
Pwt:3:15 καί ὁ ἡ τό   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό  
Pwt:3:15 I też, nawet, mianowicie By dawać
Pwt:3:15 kai\ tO=| *maCHir e)/dOka tE\n *galaad.
Pwt:3:15 kai tO maCHir edOka tEn galaad.
Pwt:3:15 C RA_DSM N_DSM VAI_AAI1S RA_ASF N_ASF
Pwt:3:15 and also, even, namely the ć to give the ć
Pwt:3:15 and the (dat)   I-GIVE-ed the (acc)  
Pwt:3:15 Pwt_3:15_1 Pwt_3:15_2 Pwt_3:15_3 Pwt_3:15_4 Pwt_3:15_5 Pwt_3:15_6
Pwt:3:15 x x x x x x
Pwt:3:16 καὶ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ δέδωκα ἀπὸ τῆς Γαλααδ ἕως χειμάρρου Αρνων [μέσον τοῦ χειμάρρου ὅριον] καὶ ἕως τοῦ Ιαβοκ· ὁ χειμάρρους ὅριον τοῖς υἱοῖς Αμμαν·
Pwt:3:16 And to Ruben and to Gad I gave the land under Galaad as far as the brook of Arnon, the border between the brook and as far as Jaboc; the brook is the border to the children Amman. (Deuteronomy 3:16 Brenton)
Pwt:3:16 a Rubenitom i Gadytom dałem część Gileadu aż do potoku Arnon ze środkiem potoku jako granicą, potem aż do potoku Jabbok, do granic synów Ammona - (Pwt 3:16 BT_4)
Pwt:3:16 καὶ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ δέδωκα ἀπὸ τῆς Γαλααδ ἕως χειμάρρου Αρνων [μέσον τοῦ χειμάρρου ὅριον] καὶ ἕως τοῦ Ιαβοκ· χειμάρρους ὅριον τοῖς υἱοῖς Αμμαν·
Pwt:3:16 καί ὁ ἡ τό Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό Γάδ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) μέσος -η -ον ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὅριον, -ου, τό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Pwt:3:16 I też, nawet, mianowicie Reuben I też, nawet, mianowicie Wałęsaj się By dawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Koryto rzeki Jagnię Średni Koryto rzeki Granica I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Koryto rzeki Granica Syn
Pwt:3:16 kai\ tO=| *roubEn kai\ tO=| *gad de/dOka a)po\ tE=s *galaad e(/Os CHeima/rrou *arnOn [me/son tou= CHeima/rrou o(/rion] kai\ e(/Os tou= *iabok· o( CHeima/rrous o(/rion toi=s ui(oi=s *amman·
Pwt:3:16 kai tO rubEn kai tO gad dedOka apo tEs galaad heOs CHeimarru arnOn [meson tu CHeimarru horion] kai heOs tu iabok· ho CHeimarrus horion tois hyiois amman·
Pwt:3:16 C RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM VX_XAI1S P RA_GSF N_GSF P N2_GSM N_GS A1_ASM RA_GSM N2_GSM N2N_ASN C P RA_GSM N_GSM RA_NSM N2_NSM N2N_NSN RA_DPM N2_DPM N_GSM
Pwt:3:16 and also, even, namely the Reuben and also, even, namely the Gad to give from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć until; dawn wadi lamb middle the wadi boundary and also, even, namely until; dawn the ć the wadi boundary the son ć
Pwt:3:16 and the (dat) Reuben (indecl) and the (dat) Gad (indecl) I-have-GIVE-ed away from (+gen) the (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) wadi (gen, voc) lambs (gen) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) wadi (gen, voc) boundary (nom|acc|voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)   the (nom) wadi (nom), wadis (acc) boundary (nom|acc|voc) the (dat) sons (dat)  
Pwt:3:16 Pwt_3:16_1 Pwt_3:16_2 Pwt_3:16_3 Pwt_3:16_4 Pwt_3:16_5 Pwt_3:16_6 Pwt_3:16_7 Pwt_3:16_8 Pwt_3:16_9 Pwt_3:16_10 Pwt_3:16_11 Pwt_3:16_12 Pwt_3:16_13 Pwt_3:16_14 Pwt_3:16_15 Pwt_3:16_16 Pwt_3:16_17 Pwt_3:16_18 Pwt_3:16_19 Pwt_3:16_20 Pwt_3:16_21 Pwt_3:16_22 Pwt_3:16_23 Pwt_3:16_24 Pwt_3:16_25 Pwt_3:16_26 Pwt_3:16_27
Pwt:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:17 καὶ ἡ Αραβα καὶ ὁ Ιορδάνης ὅριον Μαχαναρεθ καὶ ἕως θαλάσσης Αραβα, θαλάσσης ἁλυκῆς, ὑπὸ Ασηδωθ τὴν Φασγα ἀνατολῶν. –
Pwt:3:17 And Araba and Jordan are the boundary of Machanareth, even to the sea of Araba, the salt sea under Asedoth Phasga eastward. (Deuteronomy 3:17 Brenton)
Pwt:3:17 w końcu jeszcze Arabę z Jordanem jako granicą, od Kinneret do Morza Araby, Morza Słonego, do stoków Pisga od wschodu. (Pwt 3:17 BT_4)
Pwt:3:17 καὶ Αραβα καὶ Ιορδάνης ὅριον Μαχαναρεθ καὶ ἕως θαλάσσης Αραβα, θαλάσσης ἁλυκῆς, ὑπὸ Ασηδωθ τὴν Φασγα ἀνατολῶν.
Pwt:3:17 καί ὁ ἡ τό Ἄραψ, -αβος, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὅριον, -ου, τό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάλασσα, -ης, ἡ Ἄραψ, -αβος, ὁ θάλασσα, -ης, ἡ ἁλυκός -ή -όν ὑπό   ὁ ἡ τό   ἀνατολή, -ῆς, ἡ  
Pwt:3:17 I też, nawet, mianowicie Arab I też, nawet, mianowicie Jordan [rzeka z] Granica I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Morze Arab Morze Słony Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh  
Pwt:3:17 kai\ E( *araba kai\ o( *iorda/nEs o(/rion *maCHanareT kai\ e(/Os Tala/ssEs *araba, Tala/ssEs a(lukE=s, u(po\ *asEdOT tE\n *fasga a)natolO=n.
Pwt:3:17 kai hE araba kai ho iordanEs horion maCHanareT kai heOs TalassEs araba, TalassEs halykEs, hypo asEdOT tEn fasga anatolOn.
Pwt:3:17 C RA_NSF N_NSF C RA_NSM N1M_NSM N2N_NSN N C P N1S_GSF N_GSF N1S_GSF A1_GSF P N_ASF RA_ASF N_ASF N1_GPF
Pwt:3:17 and also, even, namely the Arab and also, even, namely the Jordan [river of] boundary ć and also, even, namely until; dawn sea Arab sea salty under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć the ć east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh  
Pwt:3:17 and the (nom) Arab (acc) and the (nom) Jordan (nom) boundary (nom|acc|voc)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sea (gen) Arab (acc) sea (gen) salty ([Adj] gen) under (+acc), by (+gen)   the (acc)   risig of the east dawns (gen)  
Pwt:3:17 Pwt_3:17_1 Pwt_3:17_2 Pwt_3:17_3 Pwt_3:17_4 Pwt_3:17_5 Pwt_3:17_6 Pwt_3:17_7 Pwt_3:17_8 Pwt_3:17_9 Pwt_3:17_10 Pwt_3:17_11 Pwt_3:17_12 Pwt_3:17_13 Pwt_3:17_14 Pwt_3:17_15 Pwt_3:17_16 Pwt_3:17_17 Pwt_3:17_18 Pwt_3:17_19 Pwt_3:17_20
Pwt:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:18 καὶ ἐνετειλάμην ὑμῖν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην ἐν κλήρῳ· ἐνοπλισάμενοι προπορεύεσθε πρὸ προσώπου τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ισραηλ, πᾶς δυνατός·
Pwt:3:18 And I charged you at that time, saying, The Lord your God has given you this land by lot; arm yourselves, every one that is powerful, and go before your brethren the children of Israel. (Deuteronomy 3:18 Brenton)
Pwt:3:18 W tym czasie dałem wam taki nakaz: Pan, Bóg wasz, dał wam w posiadanie tę ziemię: wy wszyscy zdolni do noszenia broni pójdziecie uzbrojeni na czele waszych braci Izraelitów. (Pwt 3:18 BT_4)
Pwt:3:18 καὶ ἐνετειλάμην ὑμῖν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Κύριος θεὸς ὑμῶν ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην ἐν κλήρῳ· ἐνοπλισάμενοι προπορεύεσθε πρὸ προσώπου τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ισραηλ, πᾶς δυνατός·
Pwt:3:18 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν κλῆρος, -ου, ὁ ἐν·οπλίζω [LXX] (-, -, εν+οπλι·σ-, -, εν+ωπλισ-, -) προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δυνατός -ή -όν
Pwt:3:18 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By dawać Ty Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los Do ??? By iść przedtem Przedtem (+informacja) Twarz Brat; siostra Ty Syn Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolny
Pwt:3:18 kai\ e)neteila/mEn u(mi=n e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| le/gOn *ku/rios o( Teo\s u(mO=n e)/dOken u(mi=n tE\n gE=n tau/tEn e)n klE/rO|· e)noplisa/menoi proporeu/esTe pro\ prosO/pou tO=n a)delfO=n u(mO=n ui(O=n *israEl, pa=s dunato/s·
Pwt:3:18 kai eneteilamEn hymin en tO kairO ekeinO legOn kyrios ho Teos hymOn edOken hymin tEn gEn tautEn en klErO· enoplisamenoi proporeuesTe pro prosOpu tOn adelfOn hymOn hyiOn israEl, pas dynatos·
Pwt:3:18 C VAI_AMI1S RP_DP P RA_DSM N2_DSM RD_DSM V1_PAPNSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VAI_AAI3S RP_DP RA_ASF N1_ASF RD_ASF P N2_DSM VA_AMPNPM V1_PMD2P P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM RP_GP N2_GPM N_GSM A3_NSM A1_NSM
Pwt:3:18 and also, even, namely to enjoin command you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to give you the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot to ??? to go before before (+gen) face the brother; sister you son Israel every all, each, every, the whole of capable
Pwt:3:18 and I-was-ENJOIN-ed you(pl) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-GIVE-ed you(pl) (dat) the (acc) earth/land (acc) this (acc) in/among/by (+dat) lot (dat) upon being-???-ed (nom|voc) you(pl)-are-being-GO-ed-BEFORE, be-you(pl)-being-GO-ed-BEFORE! before (+gen) face (gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(pl) (gen) sons (gen) Israel (indecl) every (nom|voc) capable ([Adj] nom)
Pwt:3:18 Pwt_3:18_1 Pwt_3:18_2 Pwt_3:18_3 Pwt_3:18_4 Pwt_3:18_5 Pwt_3:18_6 Pwt_3:18_7 Pwt_3:18_8 Pwt_3:18_9 Pwt_3:18_10 Pwt_3:18_11 Pwt_3:18_12 Pwt_3:18_13 Pwt_3:18_14 Pwt_3:18_15 Pwt_3:18_16 Pwt_3:18_17 Pwt_3:18_18 Pwt_3:18_19 Pwt_3:18_20 Pwt_3:18_21 Pwt_3:18_22 Pwt_3:18_23 Pwt_3:18_24 Pwt_3:18_25 Pwt_3:18_26 Pwt_3:18_27 Pwt_3:18_28 Pwt_3:18_29 Pwt_3:18_30
Pwt:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:19 πλὴν αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν – οἶδα ὅτι πολλὰ κτήνη ὑμῖν – κατοικείτωσαν ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, αἷς ἔδωκα ὑμῖν,
Pwt:3:19 Only your wives and your children and your cattle (I know that ye have much cattle), let them dwell in your cities which I have given you; (Deuteronomy 3:19 Brenton)
Pwt:3:19 Tylko wasze żony, dzieci i trzody - gdyż macie wielkie stada - zostaną w waszych miastach, które wam oddałem, (Pwt 3:19 BT_4)
Pwt:3:19 πλὴν αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν οἶδα ὅτι πολλὰ κτήνη ὑμῖν κατοικείτωσαν ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, αἷς ἔδωκα ὑμῖν,
Pwt:3:19 πλήν ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:3:19 Z wyjątkiem Kobiety/żona Ty I też, nawet, mianowicie Dziecko Ty I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Ty   By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Dużo Zwierzęcy (zwierzę) Ty   By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty Kto/, który/, który By dawać Ty
Pwt:3:19 plE\n ai( gunai=kes u(mO=n kai\ ta\ te/kna u(mO=n kai\ ta\ ktE/nE u(mO=n oi)=da o(/ti polla\ ktE/nE u(mi=n katoikei/tOsan e)n tai=s po/lesin u(mO=n, ai(=s e)/dOka u(mi=n,
Pwt:3:19 plEn hai gynaikes hymOn kai ta tekna hymOn kai ta ktEnE hymOn oida hoti polla ktEnE hymin katoikeitOsan en tais polesin hymOn, hais edOka hymin,
Pwt:3:19 D RA_NPF N3K_NPF RP_GP C RA_NPN N2N_NPN RP_GP C RA_NPN N3E_NPN RP_GP VX_XAI1S C A1_APN N3E_APN RP_DP V2_PAD3P P RA_DPF N3I_DPF RP_GP RR_DPF VAI_AAI1S RP_DP
Pwt:3:19 except the woman/wife you and also, even, namely the child you and also, even, namely the Animal (beast) you   to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that much Animal (beast) you   to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you who/whom/which to give you
Pwt:3:19 except the (nom) women/wives (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) you(pl) (gen)   I-have-PERCEIVE-ed because/that many (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) you(pl) (dat)   let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(pl) (gen) who/whom/which (dat) I-GIVE-ed you(pl) (dat)
Pwt:3:19 Pwt_3:19_1 Pwt_3:19_2 Pwt_3:19_3 Pwt_3:19_4 Pwt_3:19_5 Pwt_3:19_6 Pwt_3:19_7 Pwt_3:19_8 Pwt_3:19_9 Pwt_3:19_10 Pwt_3:19_11 Pwt_3:19_12 Pwt_3:19_13 Pwt_3:19_14 Pwt_3:19_15 Pwt_3:19_16 Pwt_3:19_17 Pwt_3:19_18 Pwt_3:19_19 Pwt_3:19_20 Pwt_3:19_21 Pwt_3:19_22 Pwt_3:19_23 Pwt_3:19_24 Pwt_3:19_25 Pwt_3:19_26 Pwt_3:19_27
Pwt:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:20 ἕως ἂν καταπαύσῃ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ὥσπερ καὶ ὑμᾶς, καὶ κατακληρονομήσουσιν καὶ οὗτοι τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἐπαναστραφήσεσθε ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, ἣν ἔδωκα ὑμῖν.
Pwt:3:20 until the Lord your God give your brethren rest, as also he has given to you, and they also shall inherit the land, which the Lord our God gives them on the other side of Jordan; then ye shall return, each one to his inheritance which I have given you. (Deuteronomy 3:20 Brenton)
Pwt:3:20 aż Pan da odpoczynek po wędrówce waszych braci, jak i waszej, i oni posiądą ziemię daną im przez Pana, Boga waszego, za Jordanem. Wtedy wróci każdy do swej posiadłości, którą wam przydzieliłem. (Pwt 3:20 BT_4)
Pwt:3:20 ἕως ἂν καταπαύσῃ κύριος θεὸς ὑμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ὥσπερ καὶ ὑμᾶς, καὶ κατακληρονομήσουσιν καὶ οὗτοι τὴν γῆν, ἣν κύριος θεὸς ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἐπαναστραφήσεσθε ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, ἣν ἔδωκα ὑμῖν.
Pwt:3:20 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὥσ·περ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί   ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:3:20 Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Brat Ty Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Każdy Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By dawać Ty
Pwt:3:20 e(/Os a)/n katapau/sE| ku/rios o( Teo\s u(mO=n tou\s a)delfou\s u(mO=n O(/sper kai\ u(ma=s, kai\ kataklEronomE/sousin kai\ ou(=toi tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo\s E(mO=n di/dOsin au)toi=s e)n tO=| pe/ran tou= *iorda/nou, kai\ e)panastrafE/sesTe e(/kastos ei)s tE\n klEronomi/an au)tou=, E(\n e)/dOka u(mi=n.
Pwt:3:20 heOs an katapausE kyrios ho Teos hymOn tus adelfus hymOn hOsper kai hymas, kai kataklEronomEsusin kai hutoi tEn gEn, hEn kyrios ho Teos hEmOn didOsin autois en tO peran tu iordanu, kai epanastrafEsesTe hekastos eis tEn klEronomian autu, hEn edOka hymin.
Pwt:3:20 C x VA_AAS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_APM N2_APM RP_GP D D RP_AP C VF_FAI3P D RD_NPM RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V8_PAI3S RD_DPM P RA_DSM D RA_GSM N1M_NSM C VD_FPI2P A1_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM RR_ASF VAI_AAI1S RP_DP
Pwt:3:20 until; dawn ever (if ever) to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you the brother you just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" and also, even, namely you and also, even, namely to transfer title and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the Jordan [river of] and also, even, namely ć each into (+acc) the inheritance he/she/it/same who/whom/which to give you
Pwt:3:20 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) the (acc) brothers (acc) you(pl) (gen) just as and you(pl) (acc) and they-will-TRANSFER-TITLE, going-to-TRANSFER (fut ptcp) (dat) and these (nom) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) Jordan (gen) and   each (of two) (nom) into (+acc) the (acc) inheritance (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) I-GIVE-ed you(pl) (dat)
Pwt:3:20 Pwt_3:20_1 Pwt_3:20_2 Pwt_3:20_3 Pwt_3:20_4 Pwt_3:20_5 Pwt_3:20_6 Pwt_3:20_7 Pwt_3:20_8 Pwt_3:20_9 Pwt_3:20_10 Pwt_3:20_11 Pwt_3:20_12 Pwt_3:20_13 Pwt_3:20_14 Pwt_3:20_15 Pwt_3:20_16 Pwt_3:20_17 Pwt_3:20_18 Pwt_3:20_19 Pwt_3:20_20 Pwt_3:20_21 Pwt_3:20_22 Pwt_3:20_23 Pwt_3:20_24 Pwt_3:20_25 Pwt_3:20_26 Pwt_3:20_27 Pwt_3:20_28 Pwt_3:20_29 Pwt_3:20_30 Pwt_3:20_31 Pwt_3:20_32 Pwt_3:20_33 Pwt_3:20_34 Pwt_3:20_35 Pwt_3:20_36 Pwt_3:20_37 Pwt_3:20_38 Pwt_3:20_39 Pwt_3:20_40 Pwt_3:20_41
Pwt:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:21 καὶ τῷ Ἰησοῖ ἐνετειλάμην ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑωράκασιν πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τοῖς δυσὶ βασιλεῦσι τούτοις· οὕτως ποιήσει κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν πάσας τὰς βασιλείας, ἐφ’ ἃς σὺ διαβαίνεις ἐκεῖ·
Pwt:3:21 And I commanded Joshua at that time, saying, Your eyes have seen all things, which the Lord our God did to these two kings: so shall the Lord our God do to all the kingdoms against which thou crossest over thither. (Deuteronomy 3:21 Brenton)
Pwt:3:21 W tym czasie poleciłem Jozuemu: Twoje oczy widziały wszystko, co uczynił Pan, Bóg wasz, dwom królom; tak samo Pan uczyni wszystkim królestwom, do których ty przejdziesz. (Pwt 3:21 BT_4)
Pwt:3:21 Καὶ τῷ Ἰησοῖ ἐνετειλάμην ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑωράκασιν πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος θεὸς ἡμῶν τοῖς δυσὶ βασιλεῦσι τούτοις· οὕτως ποιήσει κύριος θεὸς ἡμῶν πάσας τὰς βασιλείας, ἐφ’ ἃς σὺ διαβαίνεις ἐκεῖ·
Pwt:3:21 καί ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐπί ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ἐκεῖ
Pwt:3:21 I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] By zalecać rozkaz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By mówić/opowiadaj Oko Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Król To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Ty By przechodzić Tam
Pwt:3:21 *kai\ tO=| *)iEsoi= e)neteila/mEn e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| le/gOn *oi( o)fTalmoi\ u(mO=n e(Ora/kasin pa/nta, o(/sa e)poi/Esen ku/rios o( Teo\s E(mO=n toi=s dusi\ basileu=si tou/tois· ou(/tOs poiE/sei ku/rios o( Teo\s E(mO=n pa/sas ta\s basilei/as, e)f’ a(/s su\ diabai/neis e)kei=·
Pwt:3:21 kai tO iEsoi eneteilamEn en tO kairO ekeinO legOn hoi ofTalmoi hymOn heOrakasin panta, hosa epoiEsen kyrios ho Teos hEmOn tois dysi basileusi tutois· hutOs poiEsei kyrios ho Teos hEmOn pasas tas basileias, ef’ has sy diabaineis ekei·
Pwt:3:21 C RA_DSM N_DSM VAI_AMI1S P RA_DSM N2_DSM RD_DSM V1_PAPNSM RA_NPM N2_NPM RP_GP VX_XAI3P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_DPM M_DPM N3V_DPM RD_DPM D VF_FAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP A1S_APF RA_APF N1A_APF P RR_APF RP_NS V1_PAI2S D
Pwt:3:21 and also, even, namely the Jesus [Joshua or Jesus] to enjoin command in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to say/tell the eye you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. king this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which you to cross over there
Pwt:3:21 and the (dat) Jesus (dat) I-was-ENJOIN-ed in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) eyes (nom|voc) you(pl) (gen) they-have-SEE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) the (dat) west (voc); two (dat); upon SET-ing (dat) kings (dat) these (dat) thusly/like this doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) kingdom (gen), kingdoms (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-CROSS-ing-OVER there
Pwt:3:21 Pwt_3:21_1 Pwt_3:21_2 Pwt_3:21_3 Pwt_3:21_4 Pwt_3:21_5 Pwt_3:21_6 Pwt_3:21_7 Pwt_3:21_8 Pwt_3:21_9 Pwt_3:21_10 Pwt_3:21_11 Pwt_3:21_12 Pwt_3:21_13 Pwt_3:21_14 Pwt_3:21_15 Pwt_3:21_16 Pwt_3:21_17 Pwt_3:21_18 Pwt_3:21_19 Pwt_3:21_20 Pwt_3:21_21 Pwt_3:21_22 Pwt_3:21_23 Pwt_3:21_24 Pwt_3:21_25 Pwt_3:21_26 Pwt_3:21_27 Pwt_3:21_28 Pwt_3:21_29 Pwt_3:21_30 Pwt_3:21_31 Pwt_3:21_32 Pwt_3:21_33 Pwt_3:21_34 Pwt_3:21_35 Pwt_3:21_36 Pwt_3:21_37 Pwt_3:21_38
Pwt:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:22 οὐ φοβηθήσεσθε, ὅτι κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν αὐτὸς πολεμήσει περὶ ὑμῶν. –
Pwt:3:22 Ye shall not be afraid of them, because the Lord our God himself shall fight for you. (Deuteronomy 3:22 Brenton)
Pwt:3:22 Nie bój się ich, bo Pan, Bóg wasz, będzie za was walczył. (Pwt 3:22 BT_4)
Pwt:3:22 οὐ φοβηθήσεσθε, ὅτι κύριος θεὸς ἡμῶν αὐτὸς πολεμήσει περὶ ὑμῶν.
Pwt:3:22 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς  
Pwt:3:22 ??? Przed przydechem mocnym By bać się Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja On/ona/to/to samo By walczyć z wojną Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty  
Pwt:3:22 ou) fobETE/sesTe, o(/ti ku/rios o( Teo\s E(mO=n au)to\s polemE/sei peri\ u(mO=n.
Pwt:3:22 u fobETEsesTe, hoti kyrios ho Teos hEmOn autos polemEsei peri hymOn.
Pwt:3:22 D VC_FPI2P C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RD_NSM VF_FAI3S P RP_GP
Pwt:3:22 οὐχ before rough breathing to fear because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I he/she/it/same to fight war about (+acc,+gen) you  
Pwt:3:22 not you(pl)-will-be-FEAR-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) he/it/same (nom) he/she/it-will-FIGHT, you(sg)-will-be-FIGHT-ed (classical) about (+acc,+gen) you(pl) (gen)  
Pwt:3:22 Pwt_3:22_1 Pwt_3:22_2 Pwt_3:22_3 Pwt_3:22_4 Pwt_3:22_5 Pwt_3:22_6 Pwt_3:22_7 Pwt_3:22_8 Pwt_3:22_9 Pwt_3:22_10 Pwt_3:22_11 Pwt_3:22_12
Pwt:3:22 x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:23 καὶ ἐδεήθην κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων
Pwt:3:23 And I besought the Lord at that time, saying, (Deuteronomy 3:23 Brenton)
Pwt:3:23 Wtedy prosiłem Pana: (Pwt 3:23 BT_4)
Pwt:3:23 καὶ ἐδεήθην κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων
Pwt:3:23 καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Pwt:3:23 I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By mówić/opowiadaj
Pwt:3:23 kai\ e)deE/TEn kuri/ou e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| le/gOn
Pwt:3:23 kai edeETEn kyriu en tO kairO ekeinO legOn
Pwt:3:23 C VCI_API1S N2_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM V1_PAPNSM
Pwt:3:23 and also, even, namely to need/require lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to say/tell
Pwt:3:23 and I-was-NEED/REQUIRE-ed lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom)
Pwt:3:23 Pwt_3:23_1 Pwt_3:23_2 Pwt_3:23_3 Pwt_3:23_4 Pwt_3:23_5 Pwt_3:23_6 Pwt_3:23_7 Pwt_3:23_8
Pwt:3:23 x x x x x x x x
Pwt:3:24 Κύριε κύριε, σὺ ἤρξω δεῖξαι τῷ σῷ θεράποντι τὴν ἰσχύν σου καὶ τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν· τίς γάρ ἐστιν θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἢ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅστις ποιήσει καθὰ σὺ ἐποίησας καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου;
Pwt:3:24 Lord God, thou hast begun to shew to thy servant thy strength, and thy power, and thy mighty hand, and thy high arm: for what God is there in heaven or on the earth, who will do as thou hast done, and according to thy might? (Deuteronomy 3:24 Brenton)
Pwt:3:24 Panie mój, Boże, Tyś zaczął swojemu słudze objawiać swą moc i rękę potężną. Któryż bóg na niebie lub na ziemi dokonał takich dzieł i czynów potężnych jak Twoje? (Pwt 3:24 BT_4)
Pwt:3:24 Κύριε κύριε, σὺ ἤρξω δεῖξαι τῷ σῷ θεράποντι τὴν ἰσχύν σου καὶ τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν· τίς γάρ ἐστιν θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅστις ποιήσει καθὰ σὺ ἐποίησας καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου;
Pwt:3:24 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό σός -ή -όν θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό κραταιός -ά -όν καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἤ[1] ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθά (καθ’ ἅ) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κατά ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:3:24 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty By zaczynać się By być widocznym Twój/twój(sg) Terapeuta Siła Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zdolność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ręka Poruszaj się kołysać berło I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Podniesiony Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By być Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Robienie/robienie; by czynić/rób Stosownie do którego Ty By czynić/rób I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Siła Ty; twój/twój(sg)
Pwt:3:24 *ku/rie ku/rie, su\ E)/rXO dei=Xai tO=| sO=| Tera/ponti tE\n i)sCHu/n sou kai\ tE\n du/nami/n sou kai\ tE\n CHei=ra tE\n krataia\n kai\ to\n braCHi/ona to\n u(PSElo/n· ti/s ga/r e)stin Teo\s e)n tO=| ou)ranO=| E)\ e)pi\ tE=s gE=s, o(/stis poiE/sei kaTa\ su\ e)poi/Esas kai\ kata\ tE\n i)sCHu/n sou;
Pwt:3:24 kyrie kyrie, sy ErXO deiXai tO sO Teraponti tEn isCHyn su kai tEn dynamin su kai tEn CHeira tEn krataian kai ton braCHiona ton hyPSElon· tis gar estin Teos en tO uranO E epi tEs gEs, hostis poiEsei kaTa sy epoiEsas kai kata tEn isCHyn su;
Pwt:3:24 N2_VSM N2_VSM RP_NS VAI_AMI2S VA_AAN RA_DSM A1_DSM N3_DSM RA_ASF N3U_ASF RP_GS C RA_ASF N3I_ASF RP_GS C RA_ASF N3_ASF RA_ASF A1A_ASF C RA_ASM N3N_ASM RA_ASM A1_ASM RI_NSM x V9_PAI3S N2_NSM P RA_DSM N2_DSM C P RA_GSF N1_GSF RX_NSM VF_FAI3S D RP_NS VAI_AAI2S C P RA_ASF N3U_ASF RP_GS
Pwt:3:24 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you to begin to show the your/yours(sg) therapist the strength you; your/yours(sg) and also, even, namely the ability you; your/yours(sg) and also, even, namely the hand the sway to sway the scepter and also, even, namely the arm the elevated who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to be god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] doing/making; to do/make according to which you to do/make and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the strength you; your/yours(sg)
Pwt:3:24 lord (voc); a lord ([Adj] voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg) (nom) you(sg)-were-BEGIN-ed to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) the (dat) your/yours(sg) (dat) therapist (dat) the (acc) strength (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) ability (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) hand (acc) the (acc) sway ([Adj] acc) and the (acc) arm (acc) the (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/what/why (nom) for he/she/it-is god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) or upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who-/whom-/whichever (nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) according to which you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) strength (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:3:24 Pwt_3:24_1 Pwt_3:24_2 Pwt_3:24_3 Pwt_3:24_4 Pwt_3:24_5 Pwt_3:24_6 Pwt_3:24_7 Pwt_3:24_8 Pwt_3:24_9 Pwt_3:24_10 Pwt_3:24_11 Pwt_3:24_12 Pwt_3:24_13 Pwt_3:24_14 Pwt_3:24_15 Pwt_3:24_16 Pwt_3:24_17 Pwt_3:24_18 Pwt_3:24_19 Pwt_3:24_20 Pwt_3:24_21 Pwt_3:24_22 Pwt_3:24_23 Pwt_3:24_24 Pwt_3:24_25 Pwt_3:24_26 Pwt_3:24_27 Pwt_3:24_28 Pwt_3:24_29 Pwt_3:24_30 Pwt_3:24_31 Pwt_3:24_32 Pwt_3:24_33 Pwt_3:24_34 Pwt_3:24_35 Pwt_3:24_36 Pwt_3:24_37 Pwt_3:24_38 Pwt_3:24_39 Pwt_3:24_40 Pwt_3:24_41 Pwt_3:24_42 Pwt_3:24_43 Pwt_3:24_44 Pwt_3:24_45 Pwt_3:24_46
Pwt:3:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:25 διαβὰς οὖν ὄψομαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην τὴν οὖσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τὸ ὄρος τοῦτο τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸν Ἀντιλίβανον.
Pwt:3:25 I will therefore go over and see this good land that is beyond Jordan, this good mountain and Antilibanus. (Deuteronomy 3:25 Brenton)
Pwt:3:25 Chciałbym przejść, by zobaczyć tę piękną ziemię za Jordanem i te piękne góry, i Liban. (Pwt 3:25 BT_4)
Pwt:3:25 διαβὰς οὖν ὄψομαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην τὴν οὖσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τὸ ὄρος τοῦτο τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸν Ἀντιλίβανον.
Pwt:3:25 δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) οὖν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό  
Pwt:3:25 By przechodzić Dlatego/wtedy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być W poprzek Jordan [rzeka z] Wchodź To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie
Pwt:3:25 diaba\s ou)=n o)/PSomai tE\n gE=n tE\n a)gaTE\n tau/tEn tE\n ou)=san pe/ran tou= *iorda/nou, to\ o)/ros tou=to to\ a)gaTo\n kai\ to\n *)antili/banon.
Pwt:3:25 diabas un oPSomai tEn gEn tEn agaTEn tautEn tEn usan peran tu iordanu, to oros tuto to agaTon kai ton antilibanon.
Pwt:3:25 VZ_AAPNSM x VF_FMI1S RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1_ASF RD_ASF RA_ASF V9_PAPASF D RA_GSM N1M_GSM RA_ASN N3E_ASN RD_ASN RA_ASN A1_ASN C RA_ASM N2_ASM
Pwt:3:25 to cross over therefore/then to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the earth/land the good inherently good, i.e. God-wrought. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to be across the Jordan [river of] the mount this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the ć
Pwt:3:25 upon CROSS-ing-OVER (nom|voc) therefore/then I-will-be-SEE-ed the (acc) earth/land (acc) the (acc) good ([Adj] acc) this (acc) the (acc) while being (acc) across the (gen) Jordan (gen) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) this (nom|acc) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc)  
Pwt:3:25 Pwt_3:25_1 Pwt_3:25_2 Pwt_3:25_3 Pwt_3:25_4 Pwt_3:25_5 Pwt_3:25_6 Pwt_3:25_7 Pwt_3:25_8 Pwt_3:25_9 Pwt_3:25_10 Pwt_3:25_11 Pwt_3:25_12 Pwt_3:25_13 Pwt_3:25_14 Pwt_3:25_15 Pwt_3:25_16 Pwt_3:25_17 Pwt_3:25_18 Pwt_3:25_19 Pwt_3:25_20 Pwt_3:25_21
Pwt:3:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:26 καὶ ὑπερεῖδεν κύριος ἐμὲ ἕνεκεν ὑμῶν καὶ οὐκ εἰσήκουσέν μου, καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἱκανούσθω σοι, μὴ προσθῇς ἔτι λαλῆσαι τὸν λόγον τοῦτον·
Pwt:3:26 And the Lord because of you did not regard me, and hearkened not to me; and the Lord said to me, Let it suffice thee, speak not of this matter to me any more. (Deuteronomy 3:26 Brenton)
Pwt:3:26 Lecz przez was rozgniewał się na mnie Pan i nie wysłuchał mnie. I rzekł Pan do mnie: «Dość, nie mów Mi o tym więcej! (Pwt 3:26 BT_4)
Pwt:3:26 καὶ ὑπερεῖδεν κύριος ἐμὲ ἕνεκεν ὑμῶν καὶ οὐκ εἰσήκουσέν μου, καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἱκανούσθω σοι, μὴ προσθῇς ἔτι λαλῆσαι τὸν λόγον τοῦτον·
Pwt:3:26 καί ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:3:26 I też, nawet, mianowicie By przeoczać {By górować} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja; mój/mój Z powodu dla, dla Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By wystarczać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nie By dodawać do Jeszcze/jeszcze By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:3:26 kai\ u(perei=den ku/rios e)me\ e(/neken u(mO=n kai\ ou)k ei)sE/kouse/n mou, kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *(ikanou/sTO soi, mE\ prosTE=|s e)/ti lalE=sai to\n lo/gon tou=ton·
Pwt:3:26 kai hypereiden kyrios eme heneken hymOn kai uk eisEkusen mu, kai eipen kyrios pros me ikanusTO soi, mE prosTEs eti lalEsai ton logon tuton·
Pwt:3:26 C VBI_AAI3S N2_NSM RP_AS P RP_GP C D VAI_AAI3S RP_GS C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS V4_PMD3S RP_DS D VE_AAS2S D VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Pwt:3:26 and also, even, namely to overlook lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I; my/mine owing to for, for the sake of you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) I and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to suffice you; your/yours(sg); to rub worn, rub not to add to yet/still to speak the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:3:26 and he/she/it-OVERLOOK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (acc); my/mine (voc) owing to you(pl) (gen) and not he/she/it-HEARD-ed me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) let-him/her/it-be-being-SUFFICE-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not you(sg)-should-ADD-TO yet/still to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) the (acc) word (acc) this (acc)
Pwt:3:26 Pwt_3:26_1 Pwt_3:26_2 Pwt_3:26_3 Pwt_3:26_4 Pwt_3:26_5 Pwt_3:26_6 Pwt_3:26_7 Pwt_3:26_8 Pwt_3:26_9 Pwt_3:26_10 Pwt_3:26_11 Pwt_3:26_12 Pwt_3:26_13 Pwt_3:26_14 Pwt_3:26_15 Pwt_3:26_16 Pwt_3:26_17 Pwt_3:26_18 Pwt_3:26_19 Pwt_3:26_20 Pwt_3:26_21 Pwt_3:26_22 Pwt_3:26_23 Pwt_3:26_24
Pwt:3:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:3:27 ἀνάβηθι ἐπὶ κορυφὴν Λελαξευμένου καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς κατὰ θάλασσαν καὶ βορρᾶν καὶ λίβα καὶ ἀνατολὰς καὶ ἰδὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου· ὅτι οὐ διαβήσῃ τὸν Ιορδάνην τοῦτον.
Pwt:3:27 Go up to the top of the quarried rock, and look with thine eyes westward, and northward, and southward, and eastward, and behold it with thine eyes, for thou shalt not go over this Jordan. (Deuteronomy 3:27 Brenton)
Pwt:3:27 Wejdź na szczyt Pisga i podnieś oczy na zachód, północ, południe, wschód i oglądaj krainę na własne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz. (Pwt 3:27 BT_4)
Pwt:3:27 ἀνάβηθι ἐπὶ κορυφὴν Λελαξευμένου καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς κατὰ θάλασσαν καὶ βορρᾶν καὶ λίβα καὶ ἀνατολὰς καὶ ἰδὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου· ὅτι οὐ διαβήσῃ τὸν Ιορδάνην τοῦτον.
Pwt:3:27 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί     καί ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κατά θάλασσα, -ης, ἡ καί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί λίψ, -ιβός, ὁ καί ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:3:27 By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) Oko W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie Na północ I też, nawet, mianowicie Południowy zachód I też, nawet, mianowicie Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By przechodzić Jordan [rzeka z] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:3:27 a)na/bETi e)pi\ korufE\n *lelaXeume/nou kai\ a)nable/PSas toi=s o)fTalmoi=s kata\ Ta/lassan kai\ borra=n kai\ li/ba kai\ a)natola\s kai\ i)de\ toi=s o)fTalmoi=s sou· o(/ti ou) diabE/sE| to\n *iorda/nEn tou=ton.
Pwt:3:27 anabETi epi koryfEn lelaXeumenu kai anablePSas tois ofTalmois kata Talassan kai borran kai liba kai anatolas kai ide tois ofTalmois su· hoti u diabEsE ton iordanEn tuton.
Pwt:3:27 VZ_AAD2S P N1_ASF VM_PMPGSN C VA_AAPNSM RA_DPM N2_DPM P N1S_ASF C N1T_ASM C N3B_ASM C N1_APF C VB_AAD2S RA_DPM N2_DPM RP_GS C D VF_FMI2S RA_ASM N1M_GSM RD_ASM
Pwt:3:27 to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć and also, even, namely to see (look, receive sight) the eye down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea and also, even, namely north and also, even, namely southwest and also, even, namely east [place] - place of dawning sun,