Sdz(A):11:1 καὶ Ιεφθαε ὁ Γαλααδίτης δυνατὸς ἐν ἰσχύι· καὶ αὐτὸς ἦν υἱὸς γυναικὸς πόρνης, καὶ ἔτεκεν τῷ Γαλααδ τὸν Ιεφθαε.
Sdz(A):11:1 And Jephthae the Galaadite was a mighty man; and he was the son of a harlot, who bore Jephthae to Galaad. (Judges 11:1 Brenton)
Sdz(A):11:1 Jefte Gileadczyk był walecznym wojownikiem, a był on synem nierządnicy. Ojcem Jeftego był Gilead. (Sdz 11:1 BT_4)
Sdz(A):11:1 Καὶ Ιεφθαε Γαλααδίτης δυνατὸς ἐν ἰσχύι· καὶ αὐτὸς ἦν υἱὸς γυναικὸς πόρνης, καὶ ἔτεκεν τῷ Γαλααδ τὸν Ιεφθαε.
Sdz(A):11:1 καί Ἰεφθάε, ὁ ὁ ἡ τό   δυνατός -ή -όν ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πόρνη, -ης, ἡ καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰεφθάε, ὁ
Sdz(A):11:1 I też, nawet, mianowicie Jefte Zdolny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Syn Kobiety/żona Prostytuuj I też, nawet, mianowicie By rodzić Jefte
Sdz(A):11:1 *kai\ *iefTae o( *galaadi/tEs dunato\s e)n i)sCHu/i· kai\ au)to\s E)=n ui(o\s gunaiko\s po/rnEs, kai\ e)/teken tO=| *galaad to\n *iefTae.
Sdz(A):11:1 kai iefTae ho galaaditEs dynatos en isCHyi· kai autos En hyios gynaikos pornEs, kai eteken tO galaad ton iefTae.
Sdz(A):11:1 C N_NSM RA_NSM N1M_NSM A1_NSM P N3U_DSF C RD_NSM V9_IAI3S N2_NSM N3K_GSF N1_GSF C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM RA_ASM N_ASM
Sdz(A):11:1 and also, even, namely Jephthah the ć capable in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength and also, even, namely he/she/it/same to be son woman/wife prostitute and also, even, namely to give birth the ć the Jephthah
Sdz(A):11:1 and Jephthah (indecl) the (nom)   capable ([Adj] nom) in/among/by (+dat) strength (dat) and he/it/same (nom) he/she/it-was son (nom) woman/wife (gen) prostitute (gen) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat)   the (acc) Jephthah (indecl)
Sdz(A):11:1 Sdz(A)_11:1_1 Sdz(A)_11:1_2 Sdz(A)_11:1_3 Sdz(A)_11:1_4 Sdz(A)_11:1_5 Sdz(A)_11:1_6 Sdz(A)_11:1_7 Sdz(A)_11:1_8 Sdz(A)_11:1_9 Sdz(A)_11:1_10 Sdz(A)_11:1_11 Sdz(A)_11:1_12 Sdz(A)_11:1_13 Sdz(A)_11:1_14 Sdz(A)_11:1_15 Sdz(A)_11:1_16 Sdz(A)_11:1_17 Sdz(A)_11:1_18 Sdz(A)_11:1_19
Sdz(A):11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:2 καὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ Γαλααδ αὐτῷ υἱούς· καὶ ἡδρύνθησαν οἱ υἱοὶ τῆς γυναικὸς καὶ ἐξέβαλον τὸν Ιεφθαε καὶ εἶπον αὐτῷ Οὐ κληρονομήσεις ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτι γυναικὸς υἱὸς ἑταίρας εἶ σύ.
Sdz(A):11:2 And the wife of Galaad bore him sons; and the sons of his wife grew up, and they cast out Jephthae, and said to him, Thou shalt not inherit in the house of our father, for thou art the son of a concubine. (Judges 11:2 Brenton)
Sdz(A):11:2 Ale i żona Gileada urodziła mu synów. Gdy więc synowie tejże kobiety podrośli, wyrzucili Jeftego mówiąc do niego: «Nie będziesz miał udziału w dziedzictwie naszego ojca, ponieważ jesteś synem obcej kobiety». (Sdz 11:2 BT_4)
Sdz(A):11:2 καὶ ἔτεκεν γυνὴ Γαλααδ αὐτῷ υἱούς· καὶ ἡδρύνθησαν οἱ υἱοὶ τῆς γυναικὸς καὶ ἐξέβαλον τὸν Ιεφθαε καὶ εἶπον αὐτῷ Οὐ κληρονομήσεις ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτι γυναικὸς υἱὸς ἑταίρας εἶ σύ.
Sdz(A):11:2 καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰεφθάε, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Sdz(A):11:2 I też, nawet, mianowicie By rodzić Kobiety/żona On/ona/to/to samo Syn I też, nawet, mianowicie Syn Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Jefte I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By dziedziczyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ojciec Ja Ponieważ/tamto Kobiety/żona Syn By iść; by być Ty
Sdz(A):11:2 kai\ e)/teken E( gunE\ *galaad au)tO=| ui(ou/s· kai\ E(dru/nTEsan oi( ui(oi\ tE=s gunaiko\s kai\ e)Xe/balon to\n *iefTae kai\ ei)=pon au)tO=| *ou) klEronomE/seis e)n tO=| oi)/kO| tou= patro\s E(mO=n, o(/ti gunaiko\s ui(o\s e(tai/ras ei)= su/.
Sdz(A):11:2 kai eteken hE gynE galaad autO hyius· kai hEdrynTEsan hoi hyioi tEs gynaikos kai eXebalon ton iefTae kai eipon autO u klEronomEseis en tO oikO tu patros hEmOn, hoti gynaikos hyios hetairas ei sy.
Sdz(A):11:2 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF N_GSM RD_DSM N2_APM C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RA_GSF N3K_GSF C VBI_AAI3P RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3P RD_DSM D VF_FAI2S P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RP_GP C N3K_GSF N2_NSM N1A_GSF V9_PAI2S RP_NS
Sdz(A):11:2 and also, even, namely to give birth the woman/wife ć he/she/it/same son and also, even, namely ć the son the woman/wife and also, even, namely to disperse/extract the Jephthah and also, even, namely to say/tell he/she/it/same οὐχ before rough breathing to inherit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the father I because/that woman/wife son ć to go; to be you
Sdz(A):11:2 and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (nom) woman/wife (nom)   him/it/same (dat) sons (acc) and   the (nom) sons (nom|voc) the (gen) woman/wife (gen) and I-DISPERSE/EXTRACT-ed, they-DISPERSE/EXTRACT-ed the (acc) Jephthah (indecl) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) not you(sg)-will-INHERIT in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) father (gen) us (gen) because/that woman/wife (gen) son (nom)   you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom)
Sdz(A):11:2 Sdz(A)_11:2_1 Sdz(A)_11:2_2 Sdz(A)_11:2_3 Sdz(A)_11:2_4 Sdz(A)_11:2_5 Sdz(A)_11:2_6 Sdz(A)_11:2_7 Sdz(A)_11:2_8 Sdz(A)_11:2_9 Sdz(A)_11:2_10 Sdz(A)_11:2_11 Sdz(A)_11:2_12 Sdz(A)_11:2_13 Sdz(A)_11:2_14 Sdz(A)_11:2_15 Sdz(A)_11:2_16 Sdz(A)_11:2_17 Sdz(A)_11:2_18 Sdz(A)_11:2_19 Sdz(A)_11:2_20 Sdz(A)_11:2_21 Sdz(A)_11:2_22 Sdz(A)_11:2_23 Sdz(A)_11:2_24 Sdz(A)_11:2_25 Sdz(A)_11:2_26 Sdz(A)_11:2_27 Sdz(A)_11:2_28 Sdz(A)_11:2_29 Sdz(A)_11:2_30 Sdz(A)_11:2_31 Sdz(A)_11:2_32 Sdz(A)_11:2_33 Sdz(A)_11:2_34
Sdz(A):11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:3 καὶ ἀπέδρα Ιεφθαε ἐκ προσώπου τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ κατῴκησεν ἐν γῇ Τωβ, καὶ συνελέγοντο πρὸς τὸν Ιεφθαε ἄνδρες λιτοὶ καὶ συνεξεπορεύοντο μετ’ αὐτοῦ.
Sdz(A):11:3 And Jephthae fled from the face of his brethren, and dwelt in the land of Tob; and vain men gathered to Jephthae, and went out with him. (Judges 11:3 Brenton)
Sdz(A):11:3 Jefte uciekł daleko od swoich braci i mieszkał w kraju Tob. Przyłączyli się do niego jacyś nicponie i z nim wychodzili do walki. (Sdz 11:3 BT_4)
Sdz(A):11:3 καὶ ἀπέδρα Ιεφθαε ἐκ προσώπου τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ κατῴκησεν ἐν γῇ Τωβ, καὶ συνελέγοντο πρὸς τὸν Ιεφθαε ἄνδρες λιτοὶ καὶ συνεξεπορεύοντο μετ’ αὐτοῦ.
Sdz(A):11:3 καί   Ἰεφθάε, ὁ ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό Ἰεφθάε, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί   μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):11:3 I też, nawet, mianowicie Jefte Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Brat; siostra On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jefte Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(A):11:3 kai\ a)pe/dra *iefTae e)k prosO/pou tO=n a)delfO=n au)tou= kai\ katO/|kEsen e)n gE=| *tOb, kai\ sunele/gonto pro\s to\n *iefTae a)/ndres litoi\ kai\ suneXeporeu/onto met’ au)tou=.
Sdz(A):11:3 kai apedra iefTae ek prosOpu tOn adelfOn autu kai katOkEsen en gE tOb, kai synelegonto pros ton iefTae andres litoi kai syneXeporeuonto met’ autu.
Sdz(A):11:3 C VBI_AAI3S N_NSM P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM RD_GSM C VAI_AAI3S P N1_DSF N_GS C V1I_IMI3P P RA_ASM N_ASM N3_NPM A1_NPM C V1I_IMI3P P RD_GSM
Sdz(A):11:3 and also, even, namely ć Jephthah out of (+gen) ἐξ before vowels face the brother; sister he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć and also, even, namely to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up toward (+acc,+gen,+dat) the Jephthah man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(A):11:3 and   Jephthah (indecl) out of (+gen) face (gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) earth/land (dat)   and they-were-being-GATHER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jephthah (indecl) men, husbands (nom|voc)   and   after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Sdz(A):11:3 Sdz(A)_11:3_1 Sdz(A)_11:3_2 Sdz(A)_11:3_3 Sdz(A)_11:3_4 Sdz(A)_11:3_5 Sdz(A)_11:3_6 Sdz(A)_11:3_7 Sdz(A)_11:3_8 Sdz(A)_11:3_9 Sdz(A)_11:3_10 Sdz(A)_11:3_11 Sdz(A)_11:3_12 Sdz(A)_11:3_13 Sdz(A)_11:3_14 Sdz(A)_11:3_15 Sdz(A)_11:3_16 Sdz(A)_11:3_17 Sdz(A)_11:3_18 Sdz(A)_11:3_19 Sdz(A)_11:3_20 Sdz(A)_11:3_21 Sdz(A)_11:3_22 Sdz(A)_11:3_23 Sdz(A)_11:3_24
Sdz(A):11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:4 καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας καὶ ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ Αμμων μετὰ Ισραηλ.
Sdz(A):11:4 And it came to pass when the children of Ammon prepared to fight with Israel, (Judges 11:4 Brenton)
Sdz(A):11:4 Niedługo potem Ammonici wydali wojnę Izraelowi. (Sdz 11:4 BT_4)
Sdz(A):11:4 Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας καὶ ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ Αμμων μετὰ Ισραηλ.
Sdz(A):11:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ἡμέρα, -ας -ἡ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ μετά Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(A):11:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dzień I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Syn Piasek Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael
Sdz(A):11:4 *kai\ e)ge/neto meT’ E(me/ras kai\ e)pole/mEsan oi( ui(oi\ *ammOn meta\ *israEl.
Sdz(A):11:4 kai egeneto meT’ hEmeras kai epolemEsan hoi hyioi ammOn meta israEl.
Sdz(A):11:4 C VBI_AMI3S P N1A_APF C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_GSM
Sdz(A):11:4 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing day and also, even, namely to fight war the son sand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel
Sdz(A):11:4 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) day (gen), days (acc) and they-FIGHT-ed the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) after (+acc), with (+gen) Israel (indecl)
Sdz(A):11:4 Sdz(A)_11:4_1 Sdz(A)_11:4_2 Sdz(A)_11:4_3 Sdz(A)_11:4_4 Sdz(A)_11:4_5 Sdz(A)_11:4_6 Sdz(A)_11:4_7 Sdz(A)_11:4_8 Sdz(A)_11:4_9 Sdz(A)_11:4_10 Sdz(A)_11:4_11
Sdz(A):11:4 x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:5 καὶ ἐγενήθη ἡνίκα ἐπολέμουν οἱ υἱοὶ Αμμων μετὰ Ισραηλ, καὶ ἐπορεύθησαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλααδ παραλαβεῖν τὸν Ιεφθαε ἐν γῇ Τωβ
Sdz(A):11:5 that the elders of Galaad went to fetch Jephthae from the land of Tob. (Judges 11:5 Brenton)
Sdz(A):11:5 A kiedy Ammonici napadli na Izraela, wówczas starszyzna Gileadu poszła szukać Jeftego w kraju Tob. (Sdz 11:5 BT_4)
Sdz(A):11:5 καὶ ἐγενήθη ἡνίκα ἐπολέμουν οἱ υἱοὶ Αμμων μετὰ Ισραηλ, καὶ ἐπορεύθησαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλααδ παραλαβεῖν τὸν Ιεφθαε ἐν γῇ Τωβ
Sdz(A):11:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ μετά Ἰσραήλ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)   παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰεφθάε, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Sdz(A):11:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By walczyć z wojną Syn Piasek Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By iść Starszy By zagarniać Jefte W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Sdz(A):11:5 kai\ e)genE/TE E(ni/ka e)pole/moun oi( ui(oi\ *ammOn meta\ *israEl, kai\ e)poreu/TEsan oi( presbu/teroi *galaad paralabei=n to\n *iefTae e)n gE=| *tOb
Sdz(A):11:5 kai egenETE hEnika epolemun hoi hyioi ammOn meta israEl, kai eporeuTEsan hoi presbyteroi galaad paralabein ton iefTae en gE tOb
Sdz(A):11:5 C VCI_API3S D V2I_IAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_GSM C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VB_AAN RA_ASM N_ASM P N1_DSF N_DS
Sdz(A):11:5 and also, even, namely to become become, happen when to fight war the son sand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to go the elder ć to take along the Jephthah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
Sdz(A):11:5 and he/she/it-was-BECOME-ed when I-was-FIGHT-ing, they-were-FIGHT-ing the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) after (+acc), with (+gen) Israel (indecl) and they-were-GO-ed the (nom) elder ([Adj] nom|voc)   to-TAKE-ALONG the (acc) Jephthah (indecl) in/among/by (+dat) earth/land (dat)  
Sdz(A):11:5 Sdz(A)_11:5_1 Sdz(A)_11:5_2 Sdz(A)_11:5_3 Sdz(A)_11:5_4 Sdz(A)_11:5_5 Sdz(A)_11:5_6 Sdz(A)_11:5_7 Sdz(A)_11:5_8 Sdz(A)_11:5_9 Sdz(A)_11:5_10 Sdz(A)_11:5_11 Sdz(A)_11:5_12 Sdz(A)_11:5_13 Sdz(A)_11:5_14 Sdz(A)_11:5_15 Sdz(A)_11:5_16 Sdz(A)_11:5_17 Sdz(A)_11:5_18 Sdz(A)_11:5_19 Sdz(A)_11:5_20
Sdz(A):11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:6 καὶ εἶπαν πρὸς Ιεφθαε Δεῦρο καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς ἡγούμενον, καὶ πολεμήσωμεν ἐν τοῖς υἱοῖς Αμμων.
Sdz(A):11:6 And they said to Jephthae, Come, and be our head, and we will fight with the sons of Ammon. (Judges 11:6 Brenton)
Sdz(A):11:6 «Przyjdź! - rzekli do Jeftego - i bądź naszym wodzem, będziemy walczyć przeciw Ammonitom». (Sdz 11:6 BT_4)
Sdz(A):11:6 καὶ εἶπαν πρὸς Ιεφθαε Δεῦρο καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς ἡγούμενον, καὶ πολεμήσωμεν ἐν τοῖς υἱοῖς Αμμων.
Sdz(A):11:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ἰεφθάε, ὁ δεῦρο καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
Sdz(A):11:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jefte Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) By uważać I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Piasek
Sdz(A):11:6 kai\ ei)=pan pro\s *iefTae *deu=ro kai\ e)/sE| E(mi=n ei)s E(gou/menon, kai\ polemE/sOmen e)n toi=s ui(oi=s *ammOn.
Sdz(A):11:6 kai eipan pros iefTae deuro kai esE hEmin eis hEgumenon, kai polemEsOmen en tois hyiois ammOn.
Sdz(A):11:6 C VAI_AAI3P P N_ASM D C VF_FMI2S RP_DP P V2_PMPASM C VA_AAS1P P RA_DPM N2_DPM N_GSM
Sdz(A):11:6 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Jephthah come!/here and now and also, even, namely to be I into (+acc) to deem and also, even, namely to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son sand
Sdz(A):11:6 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Jephthah (indecl) come!/here and now and you(sg)-will-be us (dat) into (+acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) and we-should-FIGHT in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) sands (gen)
Sdz(A):11:6 Sdz(A)_11:6_1 Sdz(A)_11:6_2 Sdz(A)_11:6_3 Sdz(A)_11:6_4 Sdz(A)_11:6_5 Sdz(A)_11:6_6 Sdz(A)_11:6_7 Sdz(A)_11:6_8 Sdz(A)_11:6_9 Sdz(A)_11:6_10 Sdz(A)_11:6_11 Sdz(A)_11:6_12 Sdz(A)_11:6_13 Sdz(A)_11:6_14 Sdz(A)_11:6_15 Sdz(A)_11:6_16
Sdz(A):11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:7 καὶ εἶπεν Ιεφθαε τοῖς πρεσβυτέροις Γαλααδ Οὐχ ὑμεῖς ἐμισήσατέ με καὶ ἐξεβάλετέ με ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου καὶ ἐξαπεστείλατέ με ἀφ’ ὑμῶν; καὶ τί ὅτι ἤλθατε πρός με, ἡνίκα ἐθλίβητε;
Sdz(A):11:7 And Jephthae said to the elders of Galaad, Did ye not hate me, and cast me out of my father's house, and banish me from you? and wherefore are ye come to me now when ye want me? (Judges 11:7 Brenton)
Sdz(A):11:7 «Czyż nie wyście mnie znienawidzili - odpowiedział Jefte starszyźnie Gileadu - i wyrzucili z domu mego ojca? Dlaczegóż to przybyliście do mnie teraz, kiedy popadliście w ucisk?» (Sdz 11:7 BT_4)
Sdz(A):11:7 καὶ εἶπεν Ιεφθαε τοῖς πρεσβυτέροις Γαλααδ Οὐχ ὑμεῖς ἐμισήσατέ με καὶ ἐξεβάλετέ με ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου καὶ ἐξαπεστείλατέ με ἀφ’ ὑμῶν; καὶ τί ὅτι ἤλθατε πρός με, ἡνίκα ἐθλίβητε;
Sdz(A):11:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰεφθάε, ὁ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἡνίκα θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)
Sdz(A):11:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jefte Starszy ??? Przed przydechem mocnym Ty Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Kiedy By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek
Sdz(A):11:7 kai\ ei)=pen *iefTae toi=s presbute/rois *galaad *ou)CH u(mei=s e)misE/sate/ me kai\ e)Xeba/lete/ me e)k tou= oi)/kou tou= patro/s mou kai\ e)Xapestei/late/ me a)f’ u(mO=n; kai\ ti/ o(/ti E)/lTate pro/s me, E(ni/ka e)Tli/bEte;
Sdz(A):11:7 kai eipen iefTae tois presbyterois galaad uCH hymeis emisEsate me kai eXebalete me ek tu oiku tu patros mu kai eXapesteilate me af’ hymOn; kai ti hoti ElTate pros me, hEnika eTlibEte;
Sdz(A):11:7 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM D RP_NP VAI_AAI2P RP_AS C VBI_AAI2P RP_AS P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C VAI_AAI2P RP_AS P RP_GP C RI_ASN C VBI_AAI2P P RP_AS D VDI_APD2P
Sdz(A):11:7 and also, even, namely to say/tell Jephthah the elder ć οὐχ before rough breathing you to destest dislike, detest, hate, abominate I and also, even, namely to disperse/extract I out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the father I and also, even, namely to ??? I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to come toward (+acc,+gen,+dat) I when to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief
Sdz(A):11:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jephthah (indecl) the (dat) elder ([Adj] dat)   not you(pl) (nom) you(pl)-DESTEST-ed me (acc) and you(pl)-DISPERSE/EXTRACT-ed me (acc) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) father (gen) me (gen) and you(pl)-???-ed me (acc) away from (+gen) you(pl) (gen) and who/what/why (nom|acc) because/that you(pl)-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) when you(pl)-were-DISTRESS-ed
Sdz(A):11:7 Sdz(A)_11:7_1 Sdz(A)_11:7_2 Sdz(A)_11:7_3 Sdz(A)_11:7_4 Sdz(A)_11:7_5 Sdz(A)_11:7_6 Sdz(A)_11:7_7 Sdz(A)_11:7_8 Sdz(A)_11:7_9 Sdz(A)_11:7_10 Sdz(A)_11:7_11 Sdz(A)_11:7_12 Sdz(A)_11:7_13 Sdz(A)_11:7_14 Sdz(A)_11:7_15 Sdz(A)_11:7_16 Sdz(A)_11:7_17 Sdz(A)_11:7_18 Sdz(A)_11:7_19 Sdz(A)_11:7_20 Sdz(A)_11:7_21 Sdz(A)_11:7_22 Sdz(A)_11:7_23 Sdz(A)_11:7_24 Sdz(A)_11:7_25 Sdz(A)_11:7_26 Sdz(A)_11:7_27 Sdz(A)_11:7_28 Sdz(A)_11:7_29 Sdz(A)_11:7_30 Sdz(A)_11:7_31 Sdz(A)_11:7_32
Sdz(A):11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:8 καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλααδ πρὸς Ιεφθαε Οὐχ οὕτως· νῦν ἤλθομεν πρὸς σέ, καὶ συμπορεύσῃ ἡμῖν, καὶ πολεμήσομεν ἐν τοῖς υἱοῖς Αμμων· καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς κεφαλήν, πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Γαλααδ.
Sdz(A):11:8 And the elders of Galaad said to Jephthae, Therefore have we now turned to thee, that thou shouldest go with us, and fight against the sons of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Galaad. (Judges 11:8 Brenton)
Sdz(A):11:8 Odparła Jeftemu starszyzna Gileadu: «Właśnie dlatego teraz zwróciliśmy się do ciebie. Pójdź z nami, ty pokonasz Ammonitów i zostaniesz wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu». (Sdz 11:8 BT_4)
Sdz(A):11:8 καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλααδ πρὸς Ιεφθαε Οὐχ οὕτως· νῦν ἤλθομεν πρὸς σέ, καὶ συμπορεύσῃ ἡμῖν, καὶ πολεμήσομεν ἐν τοῖς υἱοῖς Αμμων· καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς κεφαλήν, πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Γαλααδ.
Sdz(A):11:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)   πρός Ἰεφθάε, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω νῦν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)  
Sdz(A):11:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Starszy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jefte ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Teraz By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do przychodził razem Ja I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Głowa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Sdz(A):11:8 kai\ ei)=pan oi( presbu/teroi *galaad pro\s *iefTae *ou)CH ou(/tOs· nu=n E)/lTomen pro\s se/, kai\ sumporeu/sE| E(mi=n, kai\ polemE/somen e)n toi=s ui(oi=s *ammOn· kai\ e)/sE| E(mi=n ei)s kefalE/n, pa=sin toi=s katoikou=sin *galaad.
Sdz(A):11:8 kai eipan hoi presbyteroi galaad pros iefTae uCH hutOs· nyn ElTomen pros se, kai symporeusE hEmin, kai polemEsomen en tois hyiois ammOn· kai esE hEmin eis kefalEn, pasin tois katoikusin galaad.
Sdz(A):11:8 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_ASM D D D VBI_AAI1P P RP_AS C VA_AAS3S RP_DP C VF_FAI1P P RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF_FMI2S RP_DP P N1_ASF A3_DPM RA_DPM V2_PAPDPM N_ASM
Sdz(A):11:8 and also, even, namely to say/tell the elder ć toward (+acc,+gen,+dat) Jephthah οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] now to come toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to came together I and also, even, namely to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son sand and also, even, namely to be I into (+acc) head every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć
Sdz(A):11:8 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) elder ([Adj] nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat) Jephthah (indecl) not thusly/like this now we-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-be-CAME TOGETHER-ed, you(sg)-should-be-CAME TOGETHER-ed us (dat) and we-will-FIGHT in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) sands (gen) and you(sg)-will-be us (dat) into (+acc) head (acc) all (dat) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat)  
Sdz(A):11:8 Sdz(A)_11:8_1 Sdz(A)_11:8_2 Sdz(A)_11:8_3 Sdz(A)_11:8_4 Sdz(A)_11:8_5 Sdz(A)_11:8_6 Sdz(A)_11:8_7 Sdz(A)_11:8_8 Sdz(A)_11:8_9 Sdz(A)_11:8_10 Sdz(A)_11:8_11 Sdz(A)_11:8_12 Sdz(A)_11:8_13 Sdz(A)_11:8_14 Sdz(A)_11:8_15 Sdz(A)_11:8_16 Sdz(A)_11:8_17 Sdz(A)_11:8_18 Sdz(A)_11:8_19 Sdz(A)_11:8_20 Sdz(A)_11:8_21 Sdz(A)_11:8_22 Sdz(A)_11:8_23 Sdz(A)_11:8_24 Sdz(A)_11:8_25 Sdz(A)_11:8_26 Sdz(A)_11:8_27 Sdz(A)_11:8_28 Sdz(A)_11:8_29 Sdz(A)_11:8_30 Sdz(A)_11:8_31
Sdz(A):11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:9 καὶ εἶπεν Ιεφθαε πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους Γαλααδ Εἰ ἐπιστρέφετέ με ὑμεῖς πολεμῆσαι ἐν τοῖς υἱοῖς Αμμων καὶ παραδῷ κύριος αὐτοὺς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἐγὼ ὑμῖν ἔσομαι εἰς κεφαλήν.
Sdz(A):11:9 And Jephthae said to the elders of Galaad, If ye turn me back to fight with the children of Ammon, and the Lord should deliver them before me, then will I be your head. (Judges 11:9 Brenton)
Sdz(A):11:9 Odpowiedział Jefte starszyźnie Gileadu: «Skoro każecie mi wrócić, aby walczyć z Ammonitami, jeżeli Pan mi ich wyda, zostanę waszym wodzem». (Sdz 11:9 BT_4)
Sdz(A):11:9 καὶ εἶπεν Ιεφθαε πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους Γαλααδ Εἰ ἐπιστρέφετέ με ὑμεῖς πολεμῆσαι ἐν τοῖς υἱοῖς Αμμων καὶ παραδῷ κύριος αὐτοὺς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἐγὼ ὑμῖν ἔσομαι εἰς κεφαλήν.
Sdz(A):11:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰεφθάε, ὁ πρός ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)   εἰ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ
Sdz(A):11:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jefte Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Starszy Jeżeli By odwracać się dookoła Ja Ty By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój Ja Ty By być Do (+przyspieszenie) Głowa
Sdz(A):11:9 kai\ ei)=pen *iefTae pro\s tou\s presbute/rous *galaad *ei) e)pistre/fete/ me u(mei=s polemE=sai e)n toi=s ui(oi=s *ammOn kai\ paradO=| ku/rios au)tou\s e)nO/pion e)mou=, e)gO\ u(mi=n e)/somai ei)s kefalE/n.
Sdz(A):11:9 kai eipen iefTae pros tus presbyterus galaad ei epistrefete me hymeis polemEsai en tois hyiois ammOn kai paradO kyrios autus enOpion emu, egO hymin esomai eis kefalEn.
Sdz(A):11:9 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_APM N2_APM N_GSM C V1_PAI2P RP_AS RP_NP VA_AAN P RA_DPM N2_DPM N_GSM C VO_AAS3S N2_NSM RD_APM P RP_GS RP_NS RP_DP VF_FMI1S P N1_ASF
Sdz(A):11:9 and also, even, namely to say/tell Jephthah toward (+acc,+gen,+dat) the elder ć if to turn around I you to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son sand and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? I; my/mine I you to be into (+acc) head
Sdz(A):11:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jephthah (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) elder ([Adj] acc)   if you(pl)-are-TURN-ing-AROUND, be-you(pl)-TURN-ing-AROUND! me (acc) you(pl) (nom) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) sands (gen) and he/she/it-should-Hand OVER, you(sg)-should-be-Hand OVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) them/same (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) I (nom) you(pl) (dat) I-will-be into (+acc) head (acc)
Sdz(A):11:9 Sdz(A)_11:9_1 Sdz(A)_11:9_2 Sdz(A)_11:9_3 Sdz(A)_11:9_4 Sdz(A)_11:9_5 Sdz(A)_11:9_6 Sdz(A)_11:9_7 Sdz(A)_11:9_8 Sdz(A)_11:9_9 Sdz(A)_11:9_10 Sdz(A)_11:9_11 Sdz(A)_11:9_12 Sdz(A)_11:9_13 Sdz(A)_11:9_14 Sdz(A)_11:9_15 Sdz(A)_11:9_16 Sdz(A)_11:9_17 Sdz(A)_11:9_18 Sdz(A)_11:9_19 Sdz(A)_11:9_20 Sdz(A)_11:9_21 Sdz(A)_11:9_22 Sdz(A)_11:9_23 Sdz(A)_11:9_24 Sdz(A)_11:9_25 Sdz(A)_11:9_26 Sdz(A)_11:9_27
Sdz(A):11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:10 καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλααδ πρὸς Ιεφθαε Κύριος ἔσται ὁ ἀκούων ἀνὰ μέσον ἡμῶν, εἰ μὴ κατὰ τὸ ῥῆμά σου οὕτως ποιήσομεν.
Sdz(A):11:10 And the elders of Galaad said to Jephthae, The Lord be witness between us, if we shall not do according to thy word. (Judges 11:10 Brenton)
Sdz(A):11:10 Odpowiedziała Jeftemu starszyzna Gileadu: «Niech Pan będzie świadkiem między nami. Z pewnością uczynimy według twego życzenia». (Sdz 11:10 BT_4)
Sdz(A):11:10 καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλααδ πρὸς Ιεφθαε Κύριος ἔσται ἀκούων ἀνὰ μέσον ἡμῶν, εἰ μὴ κατὰ τὸ ῥῆμά σου οὕτως ποιήσομεν.
Sdz(A):11:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)   πρός Ἰεφθάε, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ μή κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Sdz(A):11:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Starszy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jefte Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być By słyszeć W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja Jeżeli Nie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób
Sdz(A):11:10 kai\ ei)=pan oi( presbu/teroi *galaad pro\s *iefTae *ku/rios e)/stai o( a)kou/On a)na\ me/son E(mO=n, ei) mE\ kata\ to\ r(E=ma/ sou ou(/tOs poiE/somen.
Sdz(A):11:10 kai eipan hoi presbyteroi galaad pros iefTae kyrios estai ho akuOn ana meson hEmOn, ei mE kata to rEma su hutOs poiEsomen.
Sdz(A):11:10 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_ASM N2_NSM VF_FMI3S RA_NSM V1_PAPNSM P A1_ASN RP_GP C D P RA_ASN N3M_ASN RP_GS D VF_FAI1P
Sdz(A):11:10 and also, even, namely to say/tell the elder ć toward (+acc,+gen,+dat) Jephthah lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be the to hear up/each/by (+acc) middle I if not down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make
Sdz(A):11:10 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) elder ([Adj] nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat) Jephthah (indecl) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-be the (nom) while HEAR-ing (nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) if not down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) thusly/like this we-will-DO/MAKE
Sdz(A):11:10 Sdz(A)_11:10_1 Sdz(A)_11:10_2 Sdz(A)_11:10_3 Sdz(A)_11:10_4 Sdz(A)_11:10_5 Sdz(A)_11:10_6 Sdz(A)_11:10_7 Sdz(A)_11:10_8 Sdz(A)_11:10_9 Sdz(A)_11:10_10 Sdz(A)_11:10_11 Sdz(A)_11:10_12 Sdz(A)_11:10_13 Sdz(A)_11:10_14 Sdz(A)_11:10_15 Sdz(A)_11:10_16 Sdz(A)_11:10_17 Sdz(A)_11:10_18 Sdz(A)_11:10_19 Sdz(A)_11:10_20 Sdz(A)_11:10_21 Sdz(A)_11:10_22
Sdz(A):11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:11 καὶ ἐπορεύθη Ιεφθαε μετὰ τῶν πρεσβυτέρων Γαλααδ, καὶ κατέστησαν αὐτὸν ἐπ’ αὐτῶν εἰς κεφαλὴν εἰς ἡγούμενον. καὶ ἐλάλησεν Ιεφθαε πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐνώπιον κυρίου ἐν Μασσηφα.
Sdz(A):11:11 And Jephthae went with the elders of Galaad, and the people made him head and ruler over them: and Jephthae spoke all his words before the Lord in Massepha. (Judges 11:11 Brenton)
Sdz(A):11:11 Przyszedł więc Jefte ze starszyzną Gileadu. Lud ustanowił go zwierzchnikiem i wodzem swoim. Jefte powtórzył wszystkie swoje warunki w Mispa, w obecności Pana. (Sdz 11:11 BT_4)
Sdz(A):11:11 καὶ ἐπορεύθη Ιεφθαε μετὰ τῶν πρεσβυτέρων Γαλααδ, καὶ κατέστησαν αὐτὸν ἐπ’ αὐτῶν εἰς κεφαλὴν εἰς ἡγούμενον. καὶ ἐλάλησεν Ιεφθαε πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐνώπιον κυρίου ἐν Μασσηφα.
Sdz(A):11:11 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἰεφθάε, ὁ μετά ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)   καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἰεφθάε, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν  
Sdz(A):11:11 I też, nawet, mianowicie By iść Jefte Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Starszy I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Głowa Do (+przyspieszenie) By uważać I też, nawet, mianowicie By mówić Jefte Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(A):11:11 kai\ e)poreu/TE *iefTae meta\ tO=n presbute/rOn *galaad, kai\ kate/stEsan au)to\n e)p’ au)tO=n ei)s kefalE\n ei)s E(gou/menon. kai\ e)la/lEsen *iefTae pa/ntas tou\s lo/gous au)tou= e)nO/pion kuri/ou e)n *massEfa.
Sdz(A):11:11 kai eporeuTE iefTae meta tOn presbyterOn galaad, kai katestEsan auton ep’ autOn eis kefalEn eis hEgumenon. kai elalEsen iefTae pantas tus logus autu enOpion kyriu en massEfa.
Sdz(A):11:11 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM C VHI_AAI3P RD_ASM P RD_GPM P N1_ASF P V2_PMPASM C VAI_AAI3S N_NSM A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSM P N2_GSM P N_DSF
Sdz(A):11:11 and also, even, namely to go Jephthah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the elder ć and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) head into (+acc) to deem and also, even, namely to speak Jephthah every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Sdz(A):11:11 and he/she/it-was-GO-ed Jephthah (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) elder ([Adj] gen)   and they-ENABLE-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) into (+acc) head (acc) into (+acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SPEAK-ed Jephthah (indecl) all (acc) the (acc) words (acc) him/it/same (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat)  
Sdz(A):11:11 Sdz(A)_11:11_1 Sdz(A)_11:11_2 Sdz(A)_11:11_3 Sdz(A)_11:11_4 Sdz(A)_11:11_5 Sdz(A)_11:11_6 Sdz(A)_11:11_7 Sdz(A)_11:11_8 Sdz(A)_11:11_9 Sdz(A)_11:11_10 Sdz(A)_11:11_11 Sdz(A)_11:11_12 Sdz(A)_11:11_13 Sdz(A)_11:11_14 Sdz(A)_11:11_15 Sdz(A)_11:11_16 Sdz(A)_11:11_17 Sdz(A)_11:11_18 Sdz(A)_11:11_19 Sdz(A)_11:11_20 Sdz(A)_11:11_21 Sdz(A)_11:11_22 Sdz(A)_11:11_23 Sdz(A)_11:11_24 Sdz(A)_11:11_25 Sdz(A)_11:11_26 Sdz(A)_11:11_27
Sdz(A):11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:12 καὶ ἀπέστειλεν Ιεφθαε ἀγγέλους πρὸς βασιλέα υἱῶν Αμμων λέγων Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὅτι ἥκεις πρός με σὺ πολεμῆσαί με ἐν τῇ γῇ μου;
Sdz(A):11:12 And Jephthae sent messengers to the king of the children of Ammon, saying, What have I to do with thee, that thou hast come against me to fight in my land? (Judges 11:12 Brenton)
Sdz(A):11:12 Jefte wyprawił posłów do króla Ammonitów, aby mu powiedzieć: «Co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem?» (Sdz 11:12 BT_4)
Sdz(A):11:12 Καὶ ἀπέστειλεν Ιεφθαε ἀγγέλους πρὸς βασιλέα υἱῶν Αμμων λέγων Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὅτι ἥκεις πρός με σὺ πολεμῆσαί με ἐν τῇ γῇ μου;
Sdz(A):11:12 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἰεφθάε, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ πρός βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(A):11:12 I też, nawet, mianowicie zamawiać Jefte Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Syn Piasek By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Ty By walczyć z wojną Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ja
Sdz(A):11:12 *kai\ a)pe/steilen *iefTae a)gge/lous pro\s basile/a ui(O=n *ammOn le/gOn *ti/ e)moi\ kai\ soi/, o(/ti E(/keis pro/s me su\ polemE=sai/ me e)n tE=| gE=| mou;
Sdz(A):11:12 kai apesteilen iefTae angelus pros basilea hyiOn ammOn legOn ti emoi kai soi, hoti hEkeis pros me sy polemEsai me en tE gE mu;
Sdz(A):11:12 C VAI_AAI3S N_NSM N2_APM P N3V_ASM N2_GPM N_GSM V1_PAPNSM RI_ASN RP_DS C RP_DS C V1_PAI2S P RP_AS RP_NS VA_AAN RP_AS P RA_DSF N1_DSF RP_GS
Sdz(A):11:12 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Jephthah agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) king son sand to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I; my/mine and also, even, namely you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) I you to fight war I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land I
Sdz(A):11:12 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Jephthah (indecl) messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) sons (gen) sands (gen) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) me (dat); my/mine (nom|voc) and you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that you(sg)-are-HAVE COME-ing, you(sg)-had-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) you(sg) (nom) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) me (gen)
Sdz(A):11:12 Sdz(A)_11:12_1 Sdz(A)_11:12_2 Sdz(A)_11:12_3 Sdz(A)_11:12_4 Sdz(A)_11:12_5 Sdz(A)_11:12_6 Sdz(A)_11:12_7 Sdz(A)_11:12_8 Sdz(A)_11:12_9 Sdz(A)_11:12_10 Sdz(A)_11:12_11 Sdz(A)_11:12_12 Sdz(A)_11:12_13 Sdz(A)_11:12_14 Sdz(A)_11:12_15 Sdz(A)_11:12_16 Sdz(A)_11:12_17 Sdz(A)_11:12_18 Sdz(A)_11:12_19 Sdz(A)_11:12_20 Sdz(A)_11:12_21 Sdz(A)_11:12_22 Sdz(A)_11:12_23 Sdz(A)_11:12_24
Sdz(A):11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:13 καὶ εἶπεν βασιλεὺς υἱῶν Αμμων πρὸς τοὺς ἀγγέλους Ιεφθαε Διότι ἔλαβεν Ισραηλ τὴν γῆν μου ἐν τῇ ἀναβάσει αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου ἀπὸ Αρνων ἕως Ιαβοκ καὶ ἕως τοῦ Ιορδάνου· καὶ νῦν ἐπίστρεψον αὐτὰς μετ’ εἰρήνης.
Sdz(A):11:13 And the king of the children of Ammon said to the messengers of Jephthae, Because Israel took my land when he went up out of Egypt, from Arnon to Jaboc, and to Jordan: now then return them peaceably and I will depart. (Judges 11:13 Brenton)
Sdz(A):11:13 Król Ammonitów odpowiedział posłom Jeftego: «Ponieważ Izrael, wracając z Egiptu, wziął moją ziemię od Arnonu aż do Jabboku i Jordanu, zwróć mi ją teraz bez walki». (Sdz 11:13 BT_4)
Sdz(A):11:13 καὶ εἶπεν βασιλεὺς υἱῶν Αμμων πρὸς τοὺς ἀγγέλους Ιεφθαε Διότι ἔλαβεν Ισραηλ τὴν γῆν μου ἐν τῇ ἀναβάσει αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου ἀπὸ Αρνων ἕως Ιαβοκ καὶ ἕως τοῦ Ιορδάνου· καὶ νῦν ἐπίστρεψον αὐτὰς μετ’ εἰρήνης.
Sdz(A):11:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ πρός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ Ἰεφθάε, ὁ δι·ότι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀπό ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί νῦν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά εἰρήνη, -ης, ἡ
Sdz(A):11:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Syn Piasek Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Jefte Z powodu tego: Tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Izrael Ziemi/ziemia Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jagnię Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Teraz By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pokój
Sdz(A):11:13 kai\ ei)=pen basileu\s ui(O=n *ammOn pro\s tou\s a)gge/lous *iefTae *dio/ti e)/laben *israEl tE\n gE=n mou e)n tE=| a)naba/sei au)tou= e)X *ai)gu/ptou a)po\ *arnOn e(/Os *iabok kai\ e(/Os tou= *iorda/nou· kai\ nu=n e)pi/strePSon au)ta\s met’ ei)rE/nEs.
Sdz(A):11:13 kai eipen basileus hyiOn ammOn pros tus angelus iefTae dioti elaben israEl tEn gEn mu en tE anabasei autu eX aigyptu apo arnOn heOs iabok kai heOs tu iordanu· kai nyn epistrePSon autas met’ eirEnEs.
Sdz(A):11:13 C VBI_AAI3S N3V_NSM N2_GPM N_GSM P RA_APM N2_APM N_GSM C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1_ASF RP_GS P RA_DSF N3I_DSF RD_GSM P N2_GSF P N_GS P N_GS C P RA_GSM N1M_GSM C D VA_AAD2S RD_APF P N1_GSF
Sdz(A):11:13 and also, even, namely to say/tell king son sand toward (+acc,+gen,+dat) the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) Jephthah because of this: that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Israel the earth/land I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lamb until; dawn ć and also, even, namely until; dawn the Jordan [river of] and also, even, namely now to turn around he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace
Sdz(A):11:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed king (nom) sons (gen) sands (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) messengers/angels (acc) Jephthah (indecl) because of this: that he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Israel (indecl) the (acc) earth/land (acc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen) out of (+gen) Egypt (gen) away from (+gen) lambs (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Jordan (gen) and now do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) after (+acc), with (+gen) peace (gen)
Sdz(A):11:13 Sdz(A)_11:13_1 Sdz(A)_11:13_2 Sdz(A)_11:13_3 Sdz(A)_11:13_4 Sdz(A)_11:13_5 Sdz(A)_11:13_6 Sdz(A)_11:13_7 Sdz(A)_11:13_8 Sdz(A)_11:13_9 Sdz(A)_11:13_10 Sdz(A)_11:13_11 Sdz(A)_11:13_12 Sdz(A)_11:13_13 Sdz(A)_11:13_14 Sdz(A)_11:13_15 Sdz(A)_11:13_16 Sdz(A)_11:13_17 Sdz(A)_11:13_18 Sdz(A)_11:13_19 Sdz(A)_11:13_20 Sdz(A)_11:13_21 Sdz(A)_11:13_22 Sdz(A)_11:13_23 Sdz(A)_11:13_24 Sdz(A)_11:13_25 Sdz(A)_11:13_26 Sdz(A)_11:13_27 Sdz(A)_11:13_28 Sdz(A)_11:13_29 Sdz(A)_11:13_30 Sdz(A)_11:13_31 Sdz(A)_11:13_32 Sdz(A)_11:13_33 Sdz(A)_11:13_34 Sdz(A)_11:13_35
Sdz(A):11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:14 καὶ ἀπέστρεψαν οἱ ἄγγελοι πρὸς Ιεφθαε. καὶ ἀπέστειλεν Ιεφθαε ἀγγέλους πρὸς τὸν βασιλέα υἱῶν Αμμων
Sdz(A):11:14 And Jephthae again sent messengers to the king of the children of Ammon, (Judges 11:14 Brenton)
Sdz(A):11:14 Powtórnie wyprawił Jefte posłów do króla Ammonitów i (Sdz 11:14 BT_4)
Sdz(A):11:14 καὶ ἀπέστρεψαν οἱ ἄγγελοι πρὸς Ιεφθαε. καὶ ἀπέστειλεν Ιεφθαε ἀγγέλους πρὸς τὸν βασιλέα υἱῶν Αμμων
Sdz(A):11:14 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ πρός Ἰεφθάε, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἰεφθάε, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
Sdz(A):11:14 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jefte I też, nawet, mianowicie zamawiać Jefte Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Syn Piasek
Sdz(A):11:14 kai\ a)pe/strePSan oi( a)/ggeloi pro\s *iefTae. kai\ a)pe/steilen *iefTae a)gge/lous pro\s to\n basile/a ui(O=n *ammOn
Sdz(A):11:14 kai apestrePSan hoi angeloi pros iefTae. kai apesteilen iefTae angelus pros ton basilea hyiOn ammOn
Sdz(A):11:14 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM P N_ASM C VAI_AAI3S N_NSM N2_APM P RA_ASM N3V_ASM N2_GPM N_GSM
Sdz(A):11:14 and also, even, namely to turn away from the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) Jephthah and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Jephthah agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) the king son sand
Sdz(A):11:14 and they-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom) messengers/angels (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Jephthah (indecl) and he/she/it-ORDER FORTH-ed Jephthah (indecl) messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) sons (gen) sands (gen)
Sdz(A):11:14 Sdz(A)_11:14_1 Sdz(A)_11:14_2 Sdz(A)_11:14_3 Sdz(A)_11:14_4 Sdz(A)_11:14_5 Sdz(A)_11:14_6 Sdz(A)_11:14_7 Sdz(A)_11:14_8 Sdz(A)_11:14_9 Sdz(A)_11:14_10 Sdz(A)_11:14_11 Sdz(A)_11:14_12 Sdz(A)_11:14_13 Sdz(A)_11:14_14 Sdz(A)_11:14_15
Sdz(A):11:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:15 λέγων Τάδε λέγει Ιεφθαε Οὐκ ἔλαβεν Ισραηλ τὴν γῆν Μωὰβ καὶ τὴν γῆν υἱῶν Αμμων
Sdz(A):11:15 and said to him, Thus says Jephthae, Israel took not the land of Moab, nor the land of the children of Ammon; (Judges 11:15 Brenton)
Sdz(A):11:15 powiedział mu: «Tak mówi Jefte: Nie wziął Izrael ani ziemi moabskiej, ani ammonickiej. (Sdz 11:15 BT_4)
Sdz(A):11:15 λέγων Τάδε λέγει Ιεφθαε Οὐκ ἔλαβεν Ισραηλ τὴν γῆν Μωὰβ καὶ τὴν γῆν υἱῶν Αμμων
Sdz(A):11:15 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰεφθάε, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
Sdz(A):11:15 By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Jefte ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Izrael Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Syn Piasek
Sdz(A):11:15 le/gOn *ta/de le/gei *iefTae *ou)k e)/laben *israEl tE\n gE=n *mOa\b kai\ tE\n gE=n ui(O=n *ammOn
Sdz(A):11:15 legOn tade legei iefTae uk elaben israEl tEn gEn mOab kai tEn gEn hyiOn ammOn
Sdz(A):11:15 V1_PAPNSM RD_APN V1_PAI3S N_NSM D VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1_ASF N_GSF C RA_ASF N1_ASF N2_GPM N_GSM
Sdz(A):11:15 to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell Jephthah οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Israel the earth/land ć and also, even, namely the earth/land son sand
Sdz(A):11:15 while SAY/TELL-ing (nom) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) Jephthah (indecl) not he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Israel (indecl) the (acc) earth/land (acc)   and the (acc) earth/land (acc) sons (gen) sands (gen)
Sdz(A):11:15 Sdz(A)_11:15_1 Sdz(A)_11:15_2 Sdz(A)_11:15_3 Sdz(A)_11:15_4 Sdz(A)_11:15_5 Sdz(A)_11:15_6 Sdz(A)_11:15_7 Sdz(A)_11:15_8 Sdz(A)_11:15_9 Sdz(A)_11:15_10 Sdz(A)_11:15_11 Sdz(A)_11:15_12 Sdz(A)_11:15_13 Sdz(A)_11:15_14 Sdz(A)_11:15_15
Sdz(A):11:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:16 ἐν τῇ ἀναβάσει αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου, ἀλλ’ ἐπορεύθη Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἕως θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ ἦλθεν ἕως Καδης.
Sdz(A):11:16 for in their going up out of Egypt Israel went in the wilderness as far as the sea of Siph, and came to Cades. (Judges 11:16 Brenton)
Sdz(A):11:16 Kiedy szedł z Egiptu, Izrael przeprawił się przez pustynię aż do Morza Czerwonego i przyszedł aż do Kadesz. (Sdz 11:16 BT_4)
Sdz(A):11:16 ἐν τῇ ἀναβάσει αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου, ἀλλ’ ἐπορεύθη Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἕως θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ ἦλθεν ἕως Καδης.
Sdz(A):11:16 ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀλλά πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάλασσα, -ης, ἡ ἐρυθρός -ά -όν καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Sdz(A):11:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Ale By iść Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Aż; świtaj Morze Czerwony (trzcina?) I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj
Sdz(A):11:16 e)n tE=| a)naba/sei au)tO=n e)X *ai)gu/ptou, a)ll’ e)poreu/TE *israEl e)n tE=| e)rE/mO| e(/Os Tala/ssEs e)ruTra=s kai\ E)=lTen e(/Os *kadEs.
Sdz(A):11:16 en tE anabasei autOn eX aigyptu, all’ eporeuTE israEl en tE erEmO heOs TalassEs eryTras kai ElTen heOs kadEs.
Sdz(A):11:16 P RA_DSF N3I_DSF RD_GPM P N2_GSF C VCI_API3S N_NSM P RA_DSF N2_DSF P N1S_GSF A1A_GSF C VBI_AAI3S P N_GS
Sdz(A):11:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] but to go Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness until; dawn sea red (reed?) and also, even, namely to come until; dawn ć
Sdz(A):11:16 in/among/by (+dat) the (dat)   them/same (gen) out of (+gen) Egypt (gen) but he/she/it-was-GO-ed Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sea (gen) red ([Adj] acc, gen) and he/she/it-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Sdz(A):11:16 Sdz(A)_11:16_1 Sdz(A)_11:16_2 Sdz(A)_11:16_3 Sdz(A)_11:16_4 Sdz(A)_11:16_5 Sdz(A)_11:16_6 Sdz(A)_11:16_7 Sdz(A)_11:16_8 Sdz(A)_11:16_9 Sdz(A)_11:16_10 Sdz(A)_11:16_11 Sdz(A)_11:16_12 Sdz(A)_11:16_13 Sdz(A)_11:16_14 Sdz(A)_11:16_15 Sdz(A)_11:16_16 Sdz(A)_11:16_17 Sdz(A)_11:16_18 Sdz(A)_11:16_19
Sdz(A):11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:17 καὶ ἐξαπέστειλεν Ισραηλ ἀγγέλους πρὸς βασιλέα Εδωμ λέγων Παρελεύσομαι διὰ τῆς γῆς σου· καὶ οὐκ ἤκουσεν βασιλεὺς Εδωμ. καί γε πρὸς βασιλέα Μωὰβ ἀπέστειλεν, καὶ οὐκ ἠθέλησεν. καὶ ἐκάθισεν Ισραηλ ἐν Καδης.
Sdz(A):11:17 And Israel sent messengers to the king of Edom, saying, I will pass, if it please thee, by thy land: and the king of Edom complied not: and Israel also sent to the king of Moab, and he did not consent; and Israel sojourned in Cades. (Judges 11:17 Brenton)
Sdz(A):11:17 Wówczas Izrael wysłał posłów do króla Edomu, by powiedzieli: Pozwól mi, proszę, przejść przez twój kraj. Ale król Edomu nie uwzględnił prośby. Wyprawił Izrael także posłów do króla Moabu i ten również odmówił. Izrael pozostał w Kadesz. (Sdz 11:17 BT_4)
Sdz(A):11:17 καὶ ἐξαπέστειλεν Ισραηλ ἀγγέλους πρὸς βασιλέα Εδωμ λέγων Παρελεύσομαι διὰ τῆς γῆς σου· καὶ οὐκ ἤκουσεν βασιλεὺς Εδωμ. καί γε πρὸς βασιλέα Μωὰβ ἀπέστειλεν, καὶ οὐκ ἠθέλησεν. καὶ ἐκάθισεν Ισραηλ ἐν Καδης.
Sdz(A):11:17 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) Ἰσραήλ, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ πρός βασιλεύς, -έως, ὁ   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   καί γέ πρός βασιλεύς, -έως, ὁ   ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ἐν  
Sdz(A):11:17 I też, nawet, mianowicie Do ??? Izrael Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By mówić/opowiadaj By mijać mijaj, obok, albo przeszły Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Król I też, nawet, mianowicie ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król zamawiać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(A):11:17 kai\ e)Xape/steilen *israEl a)gge/lous pro\s basile/a *edOm le/gOn *pareleu/somai dia\ tE=s gE=s sou· kai\ ou)k E)/kousen basileu\s *edOm. kai/ ge pro\s basile/a *mOa\b a)pe/steilen, kai\ ou)k E)Te/lEsen. kai\ e)ka/Tisen *israEl e)n *kadEs.
Sdz(A):11:17 kai eXapesteilen israEl angelus pros basilea edOm legOn pareleusomai dia tEs gEs su· kai uk Ekusen basileus edOm. kai ge pros basilea mOab apesteilen, kai uk ETelEsen. kai ekaTisen israEl en kadEs.
Sdz(A):11:17 C VAI_AAI3S N_NSM N2_APM P N3V_ASM N_GS V1_PAPNSM VF_FMI1S P RA_GSF N1_GSF RP_GS C D VAI_AAI3S N3V_NSM N_GS C x P N3V_ASM N_NSF VAI_AAI3S C D VAI_AAI3S C VAI_AAI3S N_NSM P N_DS
Sdz(A):11:17 and also, even, namely to ??? Israel agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) king ć to say/tell to pass by go by, beside, or past because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the earth/land you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear king ć and also, even, namely ??? toward (+acc,+gen,+dat) king ć to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Sdz(A):11:17 and he/she/it-???-ed Israel (indecl) messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc)   while SAY/TELL-ing (nom) I-will-be-PASS BY-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not he/she/it-HEAR-ed king (nom)   and ??? toward (+acc,+gen,+dat) king (acc)   he/she/it-ORDER FORTH-ed and not he/she/it-WANT-ed and he/she/it-SIT DOWN-ed Israel (indecl) in/among/by (+dat)  
Sdz(A):11:17 Sdz(A)_11:17_1 Sdz(A)_11:17_2 Sdz(A)_11:17_3 Sdz(A)_11:17_4 Sdz(A)_11:17_5 Sdz(A)_11:17_6 Sdz(A)_11:17_7 Sdz(A)_11:17_8 Sdz(A)_11:17_9 Sdz(A)_11:17_10 Sdz(A)_11:17_11 Sdz(A)_11:17_12 Sdz(A)_11:17_13 Sdz(A)_11:17_14 Sdz(A)_11:17_15 Sdz(A)_11:17_16 Sdz(A)_11:17_17 Sdz(A)_11:17_18 Sdz(A)_11:17_19 Sdz(A)_11:17_20 Sdz(A)_11:17_21 Sdz(A)_11:17_22 Sdz(A)_11:17_23 Sdz(A)_11:17_24 Sdz(A)_11:17_25 Sdz(A)_11:17_26 Sdz(A)_11:17_27 Sdz(A)_11:17_28 Sdz(A)_11:17_29 Sdz(A)_11:17_30 Sdz(A)_11:17_31 Sdz(A)_11:17_32
Sdz(A):11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:18 καὶ διῆλθεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐκύκλωσεν τὴν γῆν Εδωμ καὶ τὴν γῆν Μωὰβ καὶ παρεγένετο κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου τῆς γῆς Μωὰβ καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ πέραν Αρνων καὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ ὅριον Μωαβ, ὅτι Αρνων ἦν ὅριον Μωαβ.
Sdz(A):11:18 And they journeyed in the wilderness, and compassed the land of Edom and the land of Moab: and they came by the east of the land of Moab, an encamped in the country beyond Arnon, and came not within the borders of Moab, for Arnon is the border of Moab. (Judges 11:18 Brenton)
Sdz(A):11:18 Następnie, kiedy szedł przez pustynię, obszedł ziemię edomską i ziemię moabską i doszedłszy na wschód od ziemi moabskiej rozbił obóz za Arnonem, nie wchodząc do ziemi moabskiej, ponieważ Arnon jest granicą Moabu. (Sdz 11:18 BT_4)
Sdz(A):11:18 καὶ διῆλθεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐκύκλωσεν τὴν γῆν Εδωμ καὶ τὴν γῆν Μωὰβ καὶ παρεγένετο κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου τῆς γῆς Μωὰβ καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ πέραν Αρνων καὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ ὅριον Μωαβ, ὅτι Αρνων ἦν ὅριον Μωαβ.
Sdz(A):11:18 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πέραν ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό   ὅτι ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅριον, -ου, τό  
Sdz(A):11:18 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Jagnię I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Granica Ponieważ/tamto Jagnię By być Granica
Sdz(A):11:18 kai\ diE=lTen e)n tE=| e)rE/mO| kai\ e)ku/klOsen tE\n gE=n *edOm kai\ tE\n gE=n *mOa\b kai\ parege/neto kat’ a)natola\s E(li/ou tE=s gE=s *mOa\b kai\ parene/balon e)n tO=| pe/ran *arnOn kai\ ou)k ei)sE=lTon ei)s to\ o(/rion *mOab, o(/ti *arnOn E)=n o(/rion *mOab.
Sdz(A):11:18 kai diElTen en tE erEmO kai ekyklOsen tEn gEn edOm kai tEn gEn mOab kai paregeneto kat’ anatolas hEliu tEs gEs mOab kai parenebalon en tO peran arnOn kai uk eisElTon eis to horion mOab, hoti arnOn En horion mOab.
Sdz(A):11:18 C VBI_AAI3S P RA_DSF N2_DSF C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N_GS C RA_ASF N1_ASF N_GSF C VBI_AMI3S P N1_APF N2_GSM RA_GSF N1_GSF N_GSF C VBI_AAI3P P RA_DSM P N_GS C D VBI_AAI3P P RA_ASN N2N_ASN N_GSF C N_NS V9_IAI3S N2N_ASN N_GSF
Sdz(A):11:18 and also, even, namely to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the earth/land ć and also, even, namely the earth/land ć and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the earth/land ć and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across lamb and also, even, namely οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) the boundary ć because/that lamb to be boundary ć
Sdz(A):11:18 and he/she/it-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) and he/she/it-ENCIRCLE-ed the (acc) earth/land (acc)   and the (acc) earth/land (acc)   and he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) Elijah (gen); sun (gen) the (gen) earth/land (gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat) across lambs (gen) and not I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc)   because/that lambs (gen) he/she/it-was boundary (nom|acc|voc)  
Sdz(A):11:18 Sdz(A)_11:18_1 Sdz(A)_11:18_2 Sdz(A)_11:18_3 Sdz(A)_11:18_4 Sdz(A)_11:18_5 Sdz(A)_11:18_6 Sdz(A)_11:18_7 Sdz(A)_11:18_8 Sdz(A)_11:18_9 Sdz(A)_11:18_10 Sdz(A)_11:18_11 Sdz(A)_11:18_12 Sdz(A)_11:18_13 Sdz(A)_11:18_14 Sdz(A)_11:18_15 Sdz(A)_11:18_16 Sdz(A)_11:18_17 Sdz(A)_11:18_18 Sdz(A)_11:18_19 Sdz(A)_11:18_20 Sdz(A)_11:18_21 Sdz(A)_11:18_22 Sdz(A)_11:18_23 Sdz(A)_11:18_24 Sdz(A)_11:18_25 Sdz(A)_11:18_26 Sdz(A)_11:18_27 Sdz(A)_11:18_28 Sdz(A)_11:18_29 Sdz(A)_11:18_30 Sdz(A)_11:18_31 Sdz(A)_11:18_32 Sdz(A)_11:18_33 Sdz(A)_11:18_34 Sdz(A)_11:18_35 Sdz(A)_11:18_36 Sdz(A)_11:18_37 Sdz(A)_11:18_38 Sdz(A)_11:18_39 Sdz(A)_11:18_40
Sdz(A):11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:19 καὶ ἀπέστειλεν Ισραηλ ἀγγέλους πρὸς Σηων βασιλέα Εσεβων τὸν Αμορραῖον, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ισραηλ Παρελεύσομαι διὰ τῆς γῆς σου ἕως τοῦ τόπου μου.
Sdz(A):11:19 And Israel sent messengers to Seon king of the Amorite, king of Esbon, and Israel said to him, Let us pass, we pray thee, by thy land to our place. (Judges 11:19 Brenton)
Sdz(A):11:19 Izrael wyprawił następnie posłów do Sichona, króla Amorytów, panującego w Cheszbonie. Izrael polecił mu powiedzieć: Pozwól mi, proszę, przejść twój kraj aż do miejsca mego przeznaczenia. (Sdz 11:19 BT_4)
Sdz(A):11:19 καὶ ἀπέστειλεν Ισραηλ ἀγγέλους πρὸς Σηων βασιλέα Εσεβων τὸν Αμορραῖον, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ισραηλ Παρελεύσομαι διὰ τῆς γῆς σου ἕως τοῦ τόπου μου.
Sdz(A):11:19 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἰσραήλ, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(A):11:19 I też, nawet, mianowicie zamawiać Izrael Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Izrael By mijać mijaj, obok, albo przeszły Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Miejsce Ja
Sdz(A):11:19 kai\ a)pe/steilen *israEl a)gge/lous pro\s *sEOn basile/a *esebOn to\n *amorrai=on, kai\ ei)=pen au)tO=| *israEl *pareleu/somai dia\ tE=s gE=s sou e(/Os tou= to/pou mou.
Sdz(A):11:19 kai apesteilen israEl angelus pros sEOn basilea esebOn ton amorraion, kai eipen autO israEl pareleusomai dia tEs gEs su heOs tu topu mu.
Sdz(A):11:19 C VAI_AAI3S N_NSM N2_APM P N_ASM N3V_ASM N_GS RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM VF_FMI1S P RA_GSF N1_GSF RP_GS P RA_GSM N2_GSM RP_GS
Sdz(A):11:19 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Israel agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) ć king ć the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Israel to pass by go by, beside, or past because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the earth/land you; your/yours(sg) until; dawn the place I
Sdz(A):11:19 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Israel (indecl) messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc)   the (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Israel (indecl) I-will-be-PASS BY-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) place (gen) me (gen)
Sdz(A):11:19 Sdz(A)_11:19_1 Sdz(A)_11:19_2 Sdz(A)_11:19_3 Sdz(A)_11:19_4 Sdz(A)_11:19_5 Sdz(A)_11:19_6 Sdz(A)_11:19_7 Sdz(A)_11:19_8 Sdz(A)_11:19_9 Sdz(A)_11:19_10 Sdz(A)_11:19_11 Sdz(A)_11:19_12 Sdz(A)_11:19_13 Sdz(A)_11:19_14 Sdz(A)_11:19_15 Sdz(A)_11:19_16 Sdz(A)_11:19_17 Sdz(A)_11:19_18 Sdz(A)_11:19_19 Sdz(A)_11:19_20 Sdz(A)_11:19_21 Sdz(A)_11:19_22 Sdz(A)_11:19_23
Sdz(A):11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:20 καὶ οὐκ ἠθέλησεν Σηων διελθεῖν τὸν Ισραηλ διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ· καὶ συνήγαγεν Σηων πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ παρενέβαλεν εἰς Ιασσα καὶ ἐπολέμησεν μετὰ Ισραηλ.
Sdz(A):11:20 And Seon did not trust Israel to pass by his coast; and Seon gathered all his people, and they encamped at Jasa; and he set the battle in array against Israel. (Judges 11:20 Brenton)
Sdz(A):11:20 Jednakże Sichon odmówił Izraelowi prawa przejścia przez swój kraj i w dodatku zebrał wojsko, rozłożył się obozem w Jahsa i zaczął walczyć z Izraelem. (Sdz 11:20 BT_4)
Sdz(A):11:20 καὶ οὐκ ἠθέλησεν Σηων διελθεῖν τὸν Ισραηλ διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ· καὶ συνήγαγεν Σηων πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ παρενέβαλεν εἰς Ιασσα καὶ ἐπολέμησεν μετὰ Ισραηλ.
Sdz(A):11:20 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)   δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ διά ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]   καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(A):11:20 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Izrael Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael
Sdz(A):11:20 kai\ ou)k E)Te/lEsen *sEOn dielTei=n to\n *israEl dia\ tO=n o(ri/On au)tou=· kai\ sunE/gagen *sEOn pa/nta to\n lao\n au)tou= kai\ parene/balen ei)s *iassa kai\ e)pole/mEsen meta\ *israEl.
Sdz(A):11:20 kai uk ETelEsen sEOn dielTein ton israEl dia tOn horiOn autu· kai synEgagen sEOn panta ton laon autu kai parenebalen eis iassa kai epolemEsen meta israEl.
Sdz(A):11:20 C D VAI_AAI3S N_NSM VB_AAN RA_ASM N_ASM P RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S P N_AS C VAI_AAI3S P N_GSM
Sdz(A):11:20 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire ć to go through pass through the Israel because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same and also, even, namely to gather together ć every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same and also, even, namely to encamp into (+acc) ć and also, even, namely to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel
Sdz(A):11:20 and not he/she/it-WANT-ed   to-GO THROUGH the (acc) Israel (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed   all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-ENCAMP-ed into (+acc)   and he/she/it-FIGHT-ed after (+acc), with (+gen) Israel (indecl)
Sdz(A):11:20 Sdz(A)_11:20_1 Sdz(A)_11:20_2 Sdz(A)_11:20_3 Sdz(A)_11:20_4 Sdz(A)_11:20_5 Sdz(A)_11:20_6 Sdz(A)_11:20_7 Sdz(A)_11:20_8 Sdz(A)_11:20_9 Sdz(A)_11:20_10 Sdz(A)_11:20_11 Sdz(A)_11:20_12 Sdz(A)_11:20_13 Sdz(A)_11:20_14 Sdz(A)_11:20_15 Sdz(A)_11:20_16 Sdz(A)_11:20_17 Sdz(A)_11:20_18 Sdz(A)_11:20_19 Sdz(A)_11:20_20 Sdz(A)_11:20_21 Sdz(A)_11:20_22 Sdz(A)_11:20_23 Sdz(A)_11:20_24 Sdz(A)_11:20_25 Sdz(A)_11:20_26
Sdz(A):11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:21 καὶ παρέδωκεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ τὸν Σηων καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν χειρὶ Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτούς· καὶ ἐκληρονόμησεν Ισραηλ πᾶσαν τὴν γῆν τοῦ Αμορραίου τοῦ κατοικοῦντος ἐν τῇ γῇ.
Sdz(A):11:21 And the Lord God of Israel delivered Seon and all his people into the hand of Israel, and they smote him; and Israel inherited all the land of the Amorite who dwelt in that land, (Judges 11:21 Brenton)
Sdz(A):11:21 Pan, Bóg Izraela, wydał Sichona wraz z jego wojskiem w ręce Izraela. On ich pokonał i tak Izraelici wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów, którzy ją zamieszkiwali. (Sdz 11:21 BT_4)
Sdz(A):11:21 καὶ παρέδωκεν κύριος θεὸς Ισραηλ τὸν Σηων καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν χειρὶ Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτούς· καὶ ἐκληρονόμησεν Ισραηλ πᾶσαν τὴν γῆν τοῦ Αμορραίου τοῦ κατοικοῦντος ἐν τῇ γῇ.
Sdz(A):11:21 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰσραήλ, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Sdz(A):11:21 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Izrael I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Sdz(A):11:21 kai\ pare/dOken ku/rios o( Teo\s *israEl to\n *sEOn kai\ pa/nta to\n lao\n au)tou= e)n CHeiri\ *israEl, kai\ e)pa/taXen au)tou/s· kai\ e)klErono/mEsen *israEl pa=san tE\n gE=n tou= *amorrai/ou tou= katoikou=ntos e)n tE=| gE=|.
Sdz(A):11:21 kai paredOken kyrios ho Teos israEl ton sEOn kai panta ton laon autu en CHeiri israEl, kai epataXen autus· kai eklEronomEsen israEl pasan tEn gEn tu amorraiu tu katoikuntos en tE gE.
Sdz(A):11:21 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_ASM N_ASM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N3_DSF N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S N_NSM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RA_GSM V2_PAPGSM P RA_DSF N1_DSF
Sdz(A):11:21 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Israel and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to inherit Israel every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land the ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
Sdz(A):11:21 and he/she/it-Hand OVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) the (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) Israel (indecl) and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc) and he/she/it-INHERIT-ed Israel (indecl) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) the (gen)   the (gen) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
Sdz(A):11:21 Sdz(A)_11:21_1 Sdz(A)_11:21_2 Sdz(A)_11:21_3 Sdz(A)_11:21_4 Sdz(A)_11:21_5 Sdz(A)_11:21_6 Sdz(A)_11:21_7 Sdz(A)_11:21_8 Sdz(A)_11:21_9 Sdz(A)_11:21_10 Sdz(A)_11:21_11 Sdz(A)_11:21_12 Sdz(A)_11:21_13 Sdz(A)_11:21_14 Sdz(A)_11:21_15 Sdz(A)_11:21_16 Sdz(A)_11:21_17 Sdz(A)_11:21_18 Sdz(A)_11:21_19 Sdz(A)_11:21_20 Sdz(A)_11:21_21 Sdz(A)_11:21_22 Sdz(A)_11:21_23 Sdz(A)_11:21_24 Sdz(A)_11:21_25 Sdz(A)_11:21_26 Sdz(A)_11:21_27 Sdz(A)_11:21_28 Sdz(A)_11:21_29 Sdz(A)_11:21_30 Sdz(A)_11:21_31 Sdz(A)_11:21_32
Sdz(A):11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:22 καὶ ἐκληρονόμησεν πᾶν τὸ ὅριον τοῦ Αμορραίου ἀπὸ Αρνων καὶ ἕως τοῦ Ιαβοκ καὶ ἀπὸ τῆς ἐρήμου καὶ ἕως τοῦ Ιορδάνου.
Sdz(A):11:22 from Arnon and to Jaboc, and from the wilderness to Jordan. (Judges 11:22 Brenton)
Sdz(A):11:22 Oto jak wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów od Arnonu aż do Jabboku i od pustyni aż do Jordanu. (Sdz 11:22 BT_4)
Sdz(A):11:22 καὶ ἐκληρονόμησεν πᾶν τὸ ὅριον τοῦ Αμορραίου ἀπὸ Αρνων καὶ ἕως τοῦ Ιαβοκ καὶ ἀπὸ τῆς ἐρήμου καὶ ἕως τοῦ Ιορδάνου.
Sdz(A):11:22 καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ἀπό ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό   καί ἀπό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Sdz(A):11:22 I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jagnię I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Jordan [rzeka z]
Sdz(A):11:22 kai\ e)klErono/mEsen pa=n to\ o(/rion tou= *amorrai/ou a)po\ *arnOn kai\ e(/Os tou= *iabok kai\ a)po\ tE=s e)rE/mou kai\ e(/Os tou= *iorda/nou.
Sdz(A):11:22 kai eklEronomEsen pan to horion tu amorraiu apo arnOn kai heOs tu iabok kai apo tEs erEmu kai heOs tu iordanu.
Sdz(A):11:22 C VAI_AAI3S A3_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM P N_GS C P RA_GSM N_GS C P RA_GSF N2_GSF C P RA_GSM N1M_GSM
Sdz(A):11:22 and also, even, namely to inherit every all, each, every, the whole of the boundary the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lamb and also, even, namely until; dawn the ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wilderness; to lay waste and also, even, namely until; dawn the Jordan [river of]
Sdz(A):11:22 and he/she/it-INHERIT-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) the (gen)   away from (+gen) lambs (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)   and away from (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Jordan (gen)
Sdz(A):11:22 Sdz(A)_11:22_1 Sdz(A)_11:22_2 Sdz(A)_11:22_3 Sdz(A)_11:22_4 Sdz(A)_11:22_5 Sdz(A)_11:22_6 Sdz(A)_11:22_7 Sdz(A)_11:22_8 Sdz(A)_11:22_9 Sdz(A)_11:22_10 Sdz(A)_11:22_11 Sdz(A)_11:22_12 Sdz(A)_11:22_13 Sdz(A)_11:22_14 Sdz(A)_11:22_15 Sdz(A)_11:22_16 Sdz(A)_11:22_17 Sdz(A)_11:22_18 Sdz(A)_11:22_19 Sdz(A)_11:22_20 Sdz(A)_11:22_21
Sdz(A):11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:23 καὶ νῦν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἐξῆρεν τὸν Αμορραῖον ἐκ προσώπου τοῦ λαοῦ αὐτοῦ Ισραηλ, καὶ σὺ κληρονομήσεις αὐτὸν ἐπὶ σοῦ;
Sdz(A):11:23 And now the Lord God of Israel has removed the Amorite from before his people Israel, and shalt thou inherit his land? (Judges 11:23 Brenton)
Sdz(A):11:23 Skoro zaś Pan, Bóg Izraela, wypędził Amorytów sprzed oblicza swego ludu izraelskiego, dlaczego ty chcesz panować nad nim? (Sdz 11:23 BT_4)
Sdz(A):11:23 καὶ νῦν κύριος θεὸς Ισραηλ ἐξῆρεν τὸν Αμορραῖον ἐκ προσώπου τοῦ λαοῦ αὐτοῦ Ισραηλ, καὶ σὺ κληρονομήσεις αὐτὸν ἐπὶ σοῦ;
Sdz(A):11:23 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):11:23 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By usuwać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ludzie On/ona/to/to samo Izrael I też, nawet, mianowicie Ty By dziedziczyć On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):11:23 kai\ nu=n ku/rios o( Teo\s *israEl e)XE=ren to\n *amorrai=on e)k prosO/pou tou= laou= au)tou= *israEl, kai\ su\ klEronomE/seis au)to\n e)pi\ sou=;
Sdz(A):11:23 kai nyn kyrios ho Teos israEl eXEren ton amorraion ek prosOpu tu lau autu israEl, kai sy klEronomEseis auton epi su;
Sdz(A):11:23 C D N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N_NSM C RP_NS VF_FAI2S RD_ASM P RP_GS
Sdz(A):11:23 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to remove the ć out of (+gen) ἐξ before vowels face the people he/she/it/same Israel and also, even, namely you to inherit he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Sdz(A):11:23 and now lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) he/she/it-REMOVE-ed the (acc)   out of (+gen) face (gen) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) Israel (indecl) and you(sg) (nom) you(sg)-will-INHERIT him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Sdz(A):11:23 Sdz(A)_11:23_1 Sdz(A)_11:23_2 Sdz(A)_11:23_3 Sdz(A)_11:23_4 Sdz(A)_11:23_5 Sdz(A)_11:23_6 Sdz(A)_11:23_7 Sdz(A)_11:23_8 Sdz(A)_11:23_9 Sdz(A)_11:23_10 Sdz(A)_11:23_11 Sdz(A)_11:23_12 Sdz(A)_11:23_13 Sdz(A)_11:23_14 Sdz(A)_11:23_15 Sdz(A)_11:23_16 Sdz(A)_11:23_17 Sdz(A)_11:23_18 Sdz(A)_11:23_19 Sdz(A)_11:23_20 Sdz(A)_11:23_21
Sdz(A):11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:24 οὐχὶ ὅσα κατεκληρονόμησέν σοι Χαμως ὁ θεός σου, αὐτὰ κληρονομήσεις; καὶ πάντα, ὅσα κατεκληρονόμησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν, αὐτὰ κληρονομήσομεν.
Sdz(A):11:24 Wilt thou not inherit those possessions which Chamos thy god shall cause thee to inherit; and shall not we inherit the land of all those whom the Lord our God has removed from before you? (Judges 11:24 Brenton)
Sdz(A):11:24 Czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Kemosz, bóg twój, pozwolił ci posiąść? Tak samo i my posiadamy wszystko, co Pan, Bóg nasz, pozwolił nam posiąść! (Sdz 11:24 BT_4)
Sdz(A):11:24 οὐχὶ ὅσα κατεκληρονόμησέν σοι Χαμως θεός σου, αὐτὰ κληρονομήσεις; καὶ πάντα, ὅσα κατεκληρονόμησεν κύριος θεὸς ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν, αὐτὰ κληρονομήσομεν.
Sdz(A):11:24 οὐχί ὅσος -η -ον κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -)
Sdz(A):11:24 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Tyleż/wiele jak By przenosić tytuł Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo By dziedziczyć I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By przenosić tytuł Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja On/ona/to/to samo By dziedziczyć
Sdz(A):11:24 ou)CHi\ o(/sa kateklErono/mEse/n soi *CHamOs o( Teo/s sou, au)ta\ klEronomE/seis; kai\ pa/nta, o(/sa kateklErono/mEsen ku/rios o( Teo\s E(mO=n a)po\ prosO/pou E(mO=n, au)ta\ klEronomE/somen.
Sdz(A):11:24 uCHi hosa kateklEronomEsen soi CHamOs ho Teos su, auta klEronomEseis; kai panta, hosa kateklEronomEsen kyrios ho Teos hEmOn apo prosOpu hEmOn, auta klEronomEsomen.
Sdz(A):11:24 D A1_APN VAI_AAI3S RP_DS N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_APN VF_FAI2S C A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P N2N_GSN RP_GP RD_APN VF_FAI1P
Sdz(A):11:24 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] as much/many as to transfer title you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć the god [see theology] you; your/yours(sg) he/she/it/same to inherit and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to transfer title lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face I he/she/it/same to inherit
Sdz(A):11:24 not as much/many as (nom|acc) he/she/it-TRANSFER-ed-TITLE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)   the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they/them/same (nom|acc) you(sg)-will-INHERIT and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-TRANSFER-ed-TITLE lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) away from (+gen) face (gen) us (gen) they/them/same (nom|acc) we-will-INHERIT
Sdz(A):11:24 Sdz(A)_11:24_1 Sdz(A)_11:24_2 Sdz(A)_11:24_3 Sdz(A)_11:24_4 Sdz(A)_11:24_5 Sdz(A)_11:24_6 Sdz(A)_11:24_7 Sdz(A)_11:24_8 Sdz(A)_11:24_9 Sdz(A)_11:24_10 Sdz(A)_11:24_11 Sdz(A)_11:24_12 Sdz(A)_11:24_13 Sdz(A)_11:24_14 Sdz(A)_11:24_15 Sdz(A)_11:24_16 Sdz(A)_11:24_17 Sdz(A)_11:24_18 Sdz(A)_11:24_19 Sdz(A)_11:24_20 Sdz(A)_11:24_21 Sdz(A)_11:24_22 Sdz(A)_11:24_23
Sdz(A):11:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:25 καὶ νῦν μὴ κρείσσων εἶ σὺ τοῦ Βαλακ υἱοῦ Σεπφωρ βασιλέως Μωαβ; μὴ μάχῃ ἐμαχέσατο μετὰ Ισραηλ ἢ πολεμῶν ἐπολέμησεν αὐτοῖς;
Sdz(A):11:25 And now art thou any better than Balac son of Sepphor, king of Moab? did he indeed fight with Israel, or indeed make war with him, (Judges 11:25 Brenton)
Sdz(A):11:25 Czy ty jesteś może lepszy niż Balak, syn Sippora, król Moabu? Czyż wchodził on kiedy w spór z Izraelem? Czyż walczył kiedy z nim? (Sdz 11:25 BT_4)
Sdz(A):11:25 καὶ νῦν μὴ κρείσσων εἶ σὺ τοῦ Βαλακ υἱοῦ Σεπφωρ βασιλέως Μωαβ; μὴ μάχῃ ἐμαχέσατο μετὰ Ισραηλ πολεμῶν ἐπολέμησεν αὐτοῖς;
Sdz(A):11:25 καί νῦν μή κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό Βαλάκ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ   μή μάχη, -ης, ἡ; μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) μετά Ἰσραήλ, ὁ ἤ[1] πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):11:25 I też, nawet, mianowicie Teraz Nie Lepiej By iść; by być Ty Balak Syn Król Nie Kłótnia; by kłócić się By kłócić się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael Albo Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną By walczyć z wojną On/ona/to/to samo
Sdz(A):11:25 kai\ nu=n mE\ krei/ssOn ei)= su\ tou= *balak ui(ou= *sepfOr basile/Os *mOab; mE\ ma/CHE| e)maCHe/sato meta\ *israEl E)\ polemO=n e)pole/mEsen au)toi=s;
Sdz(A):11:25 kai nyn mE kreissOn ei sy tu balak hyiu sepfOr basileOs mOab; mE maCHE emaCHesato meta israEl E polemOn epolemEsen autois;
Sdz(A):11:25 C D D A3C_NSM V9_PAI2S RP_NS RA_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSF D N1_DSF VAI_AMI3S P N_GSM C V2_PAPNSM VAI_AAI3S RD_DPM
Sdz(A):11:25 and also, even, namely now not better to go; to be you the Balak son ć king ć not quarrel; to quarrel to quarrel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel or war [see polemic]; to fight war to fight war he/she/it/same
Sdz(A):11:25 and now not better ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) the (gen) Balak (indecl) son (gen)   king (gen)   not quarrel (dat); you(sg)-are-being-QUARREL-ed, you(sg)-should-be-being-QUARREL-ed he/she/it-was-QUARREL-ed after (+acc), with (+gen) Israel (indecl) or wars (gen); while FIGHT-ing (nom) he/she/it-FIGHT-ed them/same (dat)
Sdz(A):11:25 Sdz(A)_11:25_1 Sdz(A)_11:25_2 Sdz(A)_11:25_3 Sdz(A)_11:25_4 Sdz(A)_11:25_5 Sdz(A)_11:25_6 Sdz(A)_11:25_7 Sdz(A)_11:25_8 Sdz(A)_11:25_9 Sdz(A)_11:25_10 Sdz(A)_11:25_11 Sdz(A)_11:25_12 Sdz(A)_11:25_13 Sdz(A)_11:25_14 Sdz(A)_11:25_15 Sdz(A)_11:25_16 Sdz(A)_11:25_17 Sdz(A)_11:25_18 Sdz(A)_11:25_19 Sdz(A)_11:25_20 Sdz(A)_11:25_21
Sdz(A):11:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:26 ἐν τῷ οἴκῳ Ισραηλ ἐν Εσεβων καὶ ἐν ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς καὶ ἐν Ιαζηρ καὶ ἐν ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς καὶ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ταῖς παρὰ τὸν Ιορδάνην τριακόσια ἔτη τί ὅτι οὐκ ἐρρύσαντο αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ;
Sdz(A):11:26 when Israel dwelt in Esebon and in its coasts, and in the land of Aroer and in its coasts, and in all the cities by Jordan, three hundred years? and wherefore didst thou not recover them in that time? (Judges 11:26 Brenton)
Sdz(A):11:26 Gdy Izrael przez lat trzysta mieszkał w Cheszbonie i w miejscowościach przynależnych, w Aroerze i w miejscowościach przynależnych, oraz we wszystkich miastach na brzegach Arnonu, czemuście go wówczas nie wyparli? (Sdz 11:26 BT_4)
Sdz(A):11:26 ἐν τῷ οἴκῳ Ισραηλ ἐν Εσεβων καὶ ἐν ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς καὶ ἐν Ιαζηρ καὶ ἐν ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς καὶ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ταῖς παρὰ τὸν Ιορδάνην τριακόσια ἔτη τί ὅτι οὐκ ἐρρύσαντο αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ;
Sdz(A):11:26 ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἐν   καί ἐν ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν   καί ἐν ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ τρια·κόσιοι -αι -α ἔτο·ς, -ους, τό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο
Sdz(A):11:26 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Córka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Córka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Jordan [rzeka z] Trzysta Rok Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto
Sdz(A):11:26 e)n tO=| oi)/kO| *israEl e)n *esebOn kai\ e)n tai=s Tugatra/sin au)tE=s kai\ e)n *iaDZEr kai\ e)n tai=s Tugatra/sin au)tE=s kai\ e)n pa/sais tai=s po/lesin tai=s para\ to\n *iorda/nEn triako/sia e)/tE ti/ o(/ti ou)k e)rru/santo au)tou\s e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|;
Sdz(A):11:26 en tO oikO israEl en esebOn kai en tais Tygatrasin autEs kai en iaDZEr kai en tais Tygatrasin autEs kai en pasais tais polesin tais para ton iordanEn triakosia etE ti hoti uk errysanto autus en tO kairO ekeinO;
Sdz(A):11:26 P RA_DSM N2_DSM N_GSM P N_DS C P RA_DPF N3_DPF RD_GSF C P N_DS C P RA_DPF N3_DPF RD_GSF C P A1S_DPF RA_DPF N3I_DPF RA_DPF P RA_ASM N1M_ASM A1A_APN N3E_APN RI_ASN C D VAI_AMI3P RD_APM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Sdz(A):11:26 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the daughter he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the daughter he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the Jordan [river of] three hundred year who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that οὐχ before rough breathing to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that
Sdz(A):11:26 in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) daughters (dat) her/it/same (gen) and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) daughters (dat) her/it/same (gen) and in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) cities (dat) the (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jordan (acc) three hundred (nom|acc|voc) years (nom|acc|voc) who/what/why (nom|acc) because/that not they-were-DELIVER-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat)
Sdz(A):11:26 Sdz(A)_11:26_1 Sdz(A)_11:26_2 Sdz(A)_11:26_3 Sdz(A)_11:26_4 Sdz(A)_11:26_5 Sdz(A)_11:26_6 Sdz(A)_11:26_7 Sdz(A)_11:26_8 Sdz(A)_11:26_9 Sdz(A)_11:26_10 Sdz(A)_11:26_11 Sdz(A)_11:26_12 Sdz(A)_11:26_13 Sdz(A)_11:26_14 Sdz(A)_11:26_15 Sdz(A)_11:26_16 Sdz(A)_11:26_17 Sdz(A)_11:26_18 Sdz(A)_11:26_19 Sdz(A)_11:26_20 Sdz(A)_11:26_21 Sdz(A)_11:26_22 Sdz(A)_11:26_23 Sdz(A)_11:26_24 Sdz(A)_11:26_25 Sdz(A)_11:26_26 Sdz(A)_11:26_27 Sdz(A)_11:26_28 Sdz(A)_11:26_29 Sdz(A)_11:26_30 Sdz(A)_11:26_31 Sdz(A)_11:26_32 Sdz(A)_11:26_33 Sdz(A)_11:26_34 Sdz(A)_11:26_35 Sdz(A)_11:26_36 Sdz(A)_11:26_37 Sdz(A)_11:26_38 Sdz(A)_11:26_39
Sdz(A):11:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:27 καὶ ἐγὼ οὐχ ἥμαρτόν σοι, καὶ σὺ ποιεῖς μετ’ ἐμοῦ πονηρίαν τοῦ πολεμῆσαι ἐν ἐμοί· κρίναι κύριος ὁ κρίνων σήμερον ἀνὰ μέσον υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀνὰ μέσον υἱῶν Αμμων.
Sdz(A):11:27 And now I have not sinned against thee, but thou wrongest me in preparing war against me: may the Lord the Judge judge this day between the children of Israel and the children of Ammon. (Judges 11:27 Brenton)
Sdz(A):11:27 Przeto nie ja zawiniłem przeciwko tobie, aleś ty popełnił zło względem mnie, zmuszając mnie do walki. Niech Pan, który jest sędzią, rozsądzi dziś sprawę między synami Izraela i Ammonitami!» (Sdz 11:27 BT_4)
Sdz(A):11:27 καὶ ἐγὼ οὐχ ἥμαρτόν σοι, καὶ σὺ ποιεῖς μετ’ ἐμοῦ πονηρίαν τοῦ πολεμῆσαι ἐν ἐμοί· κρίναι κύριος κρίνων σήμερον ἀνὰ μέσον υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀνὰ μέσον υἱῶν Αμμων.
Sdz(A):11:27 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πονηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σήμερον ἀνά μέσος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἀνά μέσος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
Sdz(A):11:27 I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Ty By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Bezeceństwo By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Dzisiaj dzień W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Syn Izrael I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Syn Piasek
Sdz(A):11:27 kai\ e)gO\ ou)CH E(/marto/n soi, kai\ su\ poiei=s met’ e)mou= ponEri/an tou= polemE=sai e)n e)moi/· kri/nai ku/rios o( kri/nOn sE/meron a)na\ me/son ui(O=n *israEl kai\ a)na\ me/son ui(O=n *ammOn.
Sdz(A):11:27 kai egO uCH hEmarton soi, kai sy poieis met’ emu ponErian tu polemEsai en emoi· krinai kyrios ho krinOn sEmeron ana meson hyiOn israEl kai ana meson hyiOn ammOn.
Sdz(A):11:27 C RP_NS D VBI_AAI1S RP_DS C RP_NS V2_PAI2S P RP_GS N1A_ASF RA_GSN VA_AAN P RP_DS VA_AAO3S N2_NSM RA_NSM N2N_GPN D P A1_ASN N2_GPM N_GSM C P A1_ASN N2_GPM N_GSM
Sdz(A):11:27 and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to sin you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely you to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine wickedness the to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn today day up/each/by (+acc) middle son Israel and also, even, namely up/each/by (+acc) middle son sand
Sdz(A):11:27 and I (nom) not I-SIN-ed, they-SIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg) (nom) you(sg)-are-DO/MAKE-ing after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) wickedness (acc) the (gen) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) to-JUDGE, be-you(sg)-JUDGE-ed!, he/she/it-happens-to-JUDGE (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) today up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) sons (gen) Israel (indecl) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) sons (gen) sands (gen)
Sdz(A):11:27 Sdz(A)_11:27_1 Sdz(A)_11:27_2 Sdz(A)_11:27_3 Sdz(A)_11:27_4 Sdz(A)_11:27_5 Sdz(A)_11:27_6 Sdz(A)_11:27_7 Sdz(A)_11:27_8 Sdz(A)_11:27_9 Sdz(A)_11:27_10 Sdz(A)_11:27_11 Sdz(A)_11:27_12 Sdz(A)_11:27_13 Sdz(A)_11:27_14 Sdz(A)_11:27_15 Sdz(A)_11:27_16 Sdz(A)_11:27_17 Sdz(A)_11:27_18 Sdz(A)_11:27_19 Sdz(A)_11:27_20 Sdz(A)_11:27_21 Sdz(A)_11:27_22 Sdz(A)_11:27_23 Sdz(A)_11:27_24 Sdz(A)_11:27_25 Sdz(A)_11:27_26 Sdz(A)_11:27_27 Sdz(A)_11:27_28 Sdz(A)_11:27_29
Sdz(A):11:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:28 καὶ οὐκ εἰσήκουσεν βασιλεὺς υἱῶν Αμμων καὶ οὐκ εἰσήκουσεν τῶν λόγων Ιεφθαε, ὧν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτόν.
Sdz(A):11:28 But the king of the children of Ammon hearkened not to the words of Jephthae, which he sent to him. (Judges 11:28 Brenton)
Sdz(A):11:28 Lecz król Ammonitów nie wysłuchał słów, które Jefte skierował do niego. (Sdz 11:28 BT_4)
Sdz(A):11:28 καὶ οὐκ εἰσήκουσεν βασιλεὺς υἱῶν Αμμων καὶ οὐκ εἰσήκουσεν τῶν λόγων Ιεφθαε, ὧν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτόν.
Sdz(A):11:28 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Ἰεφθάε, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):11:28 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Król Syn Piasek I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Jefte Kto/, który/, który zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Sdz(A):11:28 kai\ ou)k ei)sE/kousen basileu\s ui(O=n *ammOn kai\ ou)k ei)sE/kousen tO=n lo/gOn *iefTae, O(=n a)pe/steilen pro\s au)to/n.
Sdz(A):11:28 kai uk eisEkusen basileus hyiOn ammOn kai uk eisEkusen tOn logOn iefTae, hOn apesteilen pros auton.
Sdz(A):11:28 C D VAI_AAI3S N3V_NSM N2_GPM N_GSM C D VAI_AAI3S RA_GPM N2_GPM N_GSM RR_GPM VAI_AAI3S P RD_ASM
Sdz(A):11:28 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) king son sand and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Jephthah who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Sdz(A):11:28 and not he/she/it-HEARD-ed king (nom) sons (gen) sands (gen) and not he/she/it-HEARD-ed the (gen) words (gen) Jephthah (indecl) who/whom/which (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Sdz(A):11:28 Sdz(A)_11:28_1 Sdz(A)_11:28_2 Sdz(A)_11:28_3 Sdz(A)_11:28_4 Sdz(A)_11:28_5 Sdz(A)_11:28_6 Sdz(A)_11:28_7 Sdz(A)_11:28_8 Sdz(A)_11:28_9 Sdz(A)_11:28_10 Sdz(A)_11:28_11 Sdz(A)_11:28_12 Sdz(A)_11:28_13 Sdz(A)_11:28_14 Sdz(A)_11:28_15 Sdz(A)_11:28_16
Sdz(A):11:28 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:29 καὶ ἐγενήθη ἐπὶ Ιεφθαε πνεῦμα κυρίου, καὶ διέβη τὴν γῆν Γαλααδ καὶ τὸν Μανασση καὶ διέβη τὴν σκοπιὰν Γαλααδ καὶ ἀπὸ σκοπιᾶς Γαλααδ εἰς τὸ πέραν υἱῶν Αμμων.
Sdz(A):11:29 And the spirit of the Lord came upon Jephthae, and he passed over Galaad, and Manasse, and passed by the watch-tower of Galaad to the other side of the children of Ammon. (Judges 11:29 Brenton)
Sdz(A):11:29 Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnice Gileadu i Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom. (Sdz 11:29 BT_4)
Sdz(A):11:29 Καὶ ἐγενήθη ἐπὶ Ιεφθαε πνεῦμα κυρίου, καὶ διέβη τὴν γῆν Γαλααδ καὶ τὸν Μανασση καὶ διέβη τὴν σκοπιὰν Γαλααδ καὶ ἀπὸ σκοπιᾶς Γαλααδ εἰς τὸ πέραν υἱῶν Αμμων.
Sdz(A):11:29 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί Ἰεφθάε, ὁ πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί ὁ ἡ τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό     καί ἀπό     εἰς[1] ὁ ἡ τό πέραν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
Sdz(A):11:29 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jefte Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przechodzić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Manasses I też, nawet, mianowicie By przechodzić I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) W poprzek Syn Piasek
Sdz(A):11:29 *kai\ e)genE/TE e)pi\ *iefTae pneu=ma kuri/ou, kai\ die/bE tE\n gE=n *galaad kai\ to\n *manassE kai\ die/bE tE\n skopia\n *galaad kai\ a)po\ skopia=s *galaad ei)s to\ pe/ran ui(O=n *ammOn.
Sdz(A):11:29 kai egenETE epi iefTae pneuma kyriu, kai diebE tEn gEn galaad kai ton manassE kai diebE tEn skopian galaad kai apo skopias galaad eis to peran hyiOn ammOn.
Sdz(A):11:29 C VCI_API3S P N_ASM N3M_NSN N2_GSM C VZI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N_GSM C RA_ASM N_ASM C VZI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF N_GSM C P N1A_GSF N_GSM P RA_ASN P N2_GPM N_GSM
Sdz(A):11:29 and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jephthah spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to cross over the earth/land ć and also, even, namely the Manasses and also, even, namely to cross over the ć ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ć into (+acc) the across son sand
Sdz(A):11:29 and he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Jephthah (indecl) spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-CROSS-ed-OVER the (acc) earth/land (acc)   and the (acc) Manasses  (acc, gen, voc) and he/she/it-CROSS-ed-OVER the (acc)     and away from (+gen)     into (+acc) the (nom|acc) across sons (gen) sands (gen)
Sdz(A):11:29 Sdz(A)_11:29_1 Sdz(A)_11:29_2 Sdz(A)_11:29_3 Sdz(A)_11:29_4 Sdz(A)_11:29_5 Sdz(A)_11:29_6 Sdz(A)_11:29_7 Sdz(A)_11:29_8 Sdz(A)_11:29_9 Sdz(A)_11:29_10 Sdz(A)_11:29_11 Sdz(A)_11:29_12 Sdz(A)_11:29_13 Sdz(A)_11:29_14 Sdz(A)_11:29_15 Sdz(A)_11:29_16 Sdz(A)_11:29_17 Sdz(A)_11:29_18 Sdz(A)_11:29_19 Sdz(A)_11:29_20 Sdz(A)_11:29_21 Sdz(A)_11:29_22 Sdz(A)_11:29_23 Sdz(A)_11:29_24 Sdz(A)_11:29_25 Sdz(A)_11:29_26 Sdz(A)_11:29_27 Sdz(A)_11:29_28
Sdz(A):11:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):11:30 καὶ ηὔξατο Ιεφθαε εὐχὴν τῷ κυρίῳ καὶ εἶπεν Ἐὰν παραδώσει παραδῷς μοι τοὺς υἱοὺς Αμμων ἐν χειρί μου,
Sdz(A):11:30 And Jephthae vowed a vow to the Lord, and said, If thou wilt indeed deliver the children of Ammon into my hand, (Judges 11:30 Brenton)
Sdz(A):11:30 Jefte złożył też ślub Panu: «Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, (Sdz 11:30 BT_4)
Sdz(A):11:30 καὶ ηὔξατο Ιεφθαε εὐχὴν τῷ κυρίῳ καὶ εἶπεν Ἐὰν παραδώσει παραδῷς μοι τοὺς υἱοὺς Αμμων ἐν χειρί μου,
Sdz(A):11:30 καί εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) Ἰεφθάε, ὁ εὐχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(A):11:30 I też, nawet, mianowicie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Jefte Ślub Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ja Syn Piasek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja
Sdz(A):11:30 kai\ Eu)/Xato *iefTae eu)CHE\n tO=| kuri/O| kai\ ei)=pen *)ea\n paradO/sei paradO=|s moi tou\s ui(ou\s *ammOn e)n CHeiri/ mou,
Sdz(A):11:30 kai EuXato iefTae euCHEn tO kyriO kai eipen ean paradOsei paradOs moi tus hyius ammOn en CHeiri mu,