So:2:1 Συνάχθητε καὶ συνδέθητε, τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον,
So:2:1 Be ye gathered and closely joined together, O unchastened nation; (Zephaniah 2:1 Brenton)
So:2:1 Zbierzcie się! Zgromadźcie się! - narodzie bez wstydu - (So 2:1 BT_4)
So:2:1 Συνάχθητε καὶ συνδέθητε, τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον,
So:2:1 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί συν·δέω (-, συν+δη·σ-, συν+δη·σ-, -, συν+δεδε-, συν+δε·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἀ·παίδευτος -ον
So:2:1 By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie Do wiązanego z Naród [zobacz etniczny] Nie uczony
So:2:1 *suna/CHTEte kai\ sunde/TEte, to\ e)/Tnos to\ a)pai/deuton,
So:2:1 synaCHTEte kai syndeTEte, to eTnos to apaideuton,
So:2:1 VQ_APD2P C VC_APD2P RA_VSN N3E_VSN RA_VSN A1B_VSN
So:2:1 to gather together and also, even, namely to bound with the nation [see ethnic] the uninstructed
So:2:1 be-you(pl)-GATHER TOGETHER-ed!, you(pl)-should-be-GATHER TOGETHER-ed and be-you(pl)-BOUND WITH-ed!, you(pl)-should-be-BOUND WITH-ed the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) the (nom|acc) uninstructed ([Adj] acc, nom|acc|voc)
So:2:1 So_2:1_1 So_2:1_2 So_2:1_3 So_2:1_4 So_2:1_5 So_2:1_6 So_2:1_7
So:2:1 x x x x x x x
So:2:2 πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμενον, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ’ ὑμᾶς ὀργὴν κυρίου, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ’ ὑμᾶς ἡμέραν θυμοῦ κυρίου.
So:2:2 before ye become as the flower that passes away, before the anger of the Lord come upon you, before the day of the wrath of the Lord come upon you. (Zephaniah 2:2 Brenton)
So:2:2 pierwej nim zostaniecie odrzuceni jak plewa, co wnet ulatuje; zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego, zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego. (So 2:2 BT_4)
So:2:2 πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμενον, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ’ ὑμᾶς ὀργὴν κυρίου, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ’ ὑμᾶς ἡμέραν θυμοῦ κυρίου.
So:2:2 πρό ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς ἄνθο·ς, -ους, τό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) πρό ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρό ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἡμέρα, -ας -ἡ θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
So:2:2 Przedtem (+informacja) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty Jak/jak Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] Do ??? Przedtem (+informacja) Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przedtem (+informacja) Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Dzień Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
So:2:2 pro\ tou= gene/sTai u(ma=s O(s a)/nTos paraporeuo/menon, pro\ tou= e)pelTei=n e)f’ u(ma=s o)rgE\n kuri/ou, pro\ tou= e)pelTei=n e)f’ u(ma=s E(me/ran Tumou= kuri/ou.
So:2:2 pro tu genesTai hymas hOs anTos paraporeuomenon, pro tu epelTein ef’ hymas orgEn kyriu, pro tu epelTein ef’ hymas hEmeran Tymu kyriu.
So:2:2 P RA_GSN VB_AMN RP_AP C N3E_NSN V1_PMPNSM P RA_GSN VB_AAN P RP_AP N1_ASF N2_GSM P RA_GSN VB_AAN P RP_AP N1A_ASF N2_GSM N2_GSM
So:2:2 before (+gen) the to become become, happen you as/like flower [see chrys-anthemum, golden flower] to ??? before (+gen) the to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. before (+gen) the to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you day wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
So:2:2 before (+gen) the (gen) to-be-BECOME-ed you(pl) (acc) as/like flower (nom|acc|voc) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) before (+gen) the (gen) to-ONCOMING upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) wrath (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) before (+gen) the (gen) to-ONCOMING upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) day (acc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
So:2:2 So_2:2_1 So_2:2_2 So_2:2_3 So_2:2_4 So_2:2_5 So_2:2_6 So_2:2_7 So_2:2_8 So_2:2_9 So_2:2_10 So_2:2_11 So_2:2_12 So_2:2_13 So_2:2_14 So_2:2_15 So_2:2_16 So_2:2_17 So_2:2_18 So_2:2_19 So_2:2_20 So_2:2_21 So_2:2_22
So:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:3 ζητήσατε τὸν κύριον, πάντες ταπεινοὶ γῆς· κρίμα ἐργάζεσθε καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε καὶ ἀποκρίνεσθε αὐτά, ὅπως σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου.
So:2:3 Seek ye the Lord, all ye meek of the earth; do judgment, and seek justice, and answer accordingly; that ye may be hid in the day of the wrath of the Lord. (Zephaniah 2:3 Brenton)
So:2:3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. (So 2:3 BT_4)
So:2:3 ζητήσατε τὸν κύριον, πάντες ταπεινοὶ γῆς· κρίμα ἐργάζεσθε καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε καὶ ἀποκρίνεσθε αὐτά, ὅπως σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου.
So:2:3 ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κρίμα[τ], -ατος, τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
So:2:3 By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej Ziemi/ziemia Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie By pracować/dąż I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By szukać I też, nawet, mianowicie By odpowiadać On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By chronić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
So:2:3 DZEtE/sate to\n ku/rion, pa/ntes tapeinoi\ gE=s· kri/ma e)rga/DZesTe kai\ dikaiosu/nEn DZEtE/sate kai\ a)pokri/nesTe au)ta/, o(/pOs skepasTE=te e)n E(me/ra| o)rgE=s kuri/ou.
So:2:3 DZEtEsate ton kyrion, pantes tapeinoi gEs· krima ergaDZesTe kai dikaiosynEn DZEtEsate kai apokrinesTe auta, hopOs skepasTEte en hEmera orgEs kyriu.
So:2:3 VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM A3_VPM A1_VPM N1_GSF N3M_ASN V1_PMD2P C N1_ASF VA_AAD2P C V1_PMI2P RD_APN C VS_APS2P P N1A_DSF N1_GSF N2_GSM
So:2:3 to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower earth/land sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation to work/strive and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to seek and also, even, namely to answer he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to shelter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
So:2:3 do-SEEK-you(pl)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (nom|voc) poor ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LOWER-ing, you(sg)-are-being-LOWER-ed, you(sg)-are-being-LOWER-ed (classical), he/she/it-should-be-LOWER-ing, you(sg)-should-be-being-LOWER-ed, he/she/it-happens-to-be-LOWER-ing (opt) earth/land (gen) sentence (nom|acc|voc) you(pl)-are-being-WORK/STRIVE-ed, be-you(pl)-being-WORK/STRIVE-ed! and righteousness (acc) do-SEEK-you(pl)! and you(pl)-are-being-ANSWER-ed, be-you(pl)-being-ANSWER-ed! they/them/same (nom|acc) this is how be-you(pl)-SHELTER-ed!, you(pl)-should-be-SHELTER-ed in/among/by (+dat) day (dat) wrath (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
So:2:3 So_2:3_1 So_2:3_2 So_2:3_3 So_2:3_4 So_2:3_5 So_2:3_6 So_2:3_7 So_2:3_8 So_2:3_9 So_2:3_10 So_2:3_11 So_2:3_12 So_2:3_13 So_2:3_14 So_2:3_15 So_2:3_16 So_2:3_17 So_2:3_18 So_2:3_19 So_2:3_20
So:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:4 Διότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται, καὶ Ἀσκαλὼν ἔσται εἰς ἀφανισμόν, καὶ Ἄζωτος μεσημβρίας ἐκριφήσεται, καὶ Ακκαρων ἐκριζωθήσεται.
So:2:4 For Gaza shall be utterly spoiled, and Ascalon shall be destroyed; and Azotus shall be cast forth at noon-day, and Accaron shall be rooted up. (Zephaniah 2:4 Brenton)
So:2:4 Bo Gaza będzie opuszczona, Aszkelon zaś w pustynię się obróci, Aszdod w południe wypędzą i Ekron będzie zburzony. (So 2:4 BT_4)
So:2:4 Διότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται, καὶ Ἀσκαλὼν ἔσται εἰς ἀφανισμόν, καὶ Ἄζωτος μεσημβρίας ἐκριφήσεται, καὶ Ακκαρων ἐκριζωθήσεται.
So:2:4 δι·ότι γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί Ἄζωτος, -ου, ἡ μεσημβρία, -ας, ἡ   καί   ἐκ·ριζόω (εκ+ριζ(ο)-, -, εκ+ριζω·σ-, -, -, εκ+ριζω·θ-)
So:2:4 Z powodu tego: Tamto Skarb; Gaza By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj By być I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Azotus Południe I też, nawet, mianowicie By wyrywać z korzeniami
So:2:4 *dio/ti *ga/DZa diErpasme/nE e)/stai, kai\ *)askalO\n e)/stai ei)s a)fanismo/n, kai\ *)/aDZOtos mesEmbri/as e)krifE/setai, kai\ *akkarOn e)kriDZOTE/setai.
So:2:4 dioti gaDZa diErpasmenE estai, kai askalOn estai eis afanismon, kai aDZOtos mesEmbrias ekrifEsetai, kai akkarOn ekriDZOTEsetai.
So:2:4 C N1S_NSF VT_XMPNSF V9_FMI3S C N3W_NSF V9_FMI3S P N2_ASM C N2_NS N1A_GSF VV_FPI3S C N_NS VC_FPI3S
So:2:4 because of this: that treasure; Gaza to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin to be and also, even, namely ć to be into (+acc) destruction and also, even, namely Azotus noon ć and also, even, namely ć to uproot
So:2:4 because of this: that treasure (nom|voc); Gaza (nom|voc) having-been-SPOLIATE-ed (nom|voc) he/she/it-will-be and   he/she/it-will-be into (+acc) destruction (acc) and Azotus (nom) noon (gen), noons (acc)   and   he/she/it-will-be-UPROOT-ed
So:2:4 So_2:4_1 So_2:4_2 So_2:4_3 So_2:4_4 So_2:4_5 So_2:4_6 So_2:4_7 So_2:4_8 So_2:4_9 So_2:4_10 So_2:4_11 So_2:4_12 So_2:4_13 So_2:4_14 So_2:4_15 So_2:4_16
So:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:5 οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης, πάροικοι Κρητῶν· λόγος κυρίου ἐφ’ ὑμᾶς, Χανααν γῆ ἀλλοφύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας·
So:2:5 Woe to them that dwell on the border of the sea, neighbours of the Cretans! the word of the Lord is against you, O Chanaan, land of the Philistines, and I will destroy you out of your dwelling-place. (Zephaniah 2:5 Brenton)
So:2:5 Biada zamieszkującym wybrzeże morskie - narodowi Kreteńczyków! Słowo Pańskie przeciwko wam; Kanaanie, ziemio filistyńska: «Zniszczę cię przez brak mieszkańców». (So 2:5 BT_4)
So:2:5 οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης, πάροικοι Κρητῶν· λόγος κυρίου ἐφ’ ὑμᾶς, Χανααν γῆ ἀλλοφύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας·
So:2:5 οὐαί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ πάρ·οικος -ον; παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) Κρή[τ]ς, -ητός, ὁ λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Χαναάν, ἡ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλό·φυλος -ον καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ κατ·οικία, -ας, ἡ
So:2:5 Nieszczęście By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Morze ???; by mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Kreteński [mieszkaniec Krety] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Kanaan Ziemi/ziemia Obcy I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Mieszkanie
So:2:5 ou)ai\ oi( katoikou=ntes to\ sCHoi/nisma tE=s Tala/ssEs, pa/roikoi *krEtO=n· lo/gos kuri/ou e)f’ u(ma=s, *CHanaan gE= a)llofu/lOn, kai\ a)polO= u(ma=s e)k katoiki/as·
So:2:5 uai hoi katoikuntes to sCHoinisma tEs TalassEs, paroikoi krEtOn· logos kyriu ef’ hymas, CHanaan gE allofylOn, kai apolO hymas ek katoikias·
So:2:5 I RA_VPM V2_PAPVPM RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1S_GSF A1B_VPM N_GP N2_NSM N2_GSM P RP_AP N_VS N1_VSF A1B_GPM C VF2_FAI1S RP_AP P N1A_GSF
So:2:5 woe the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the ć the sea ???; to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) Cretan [inhabitant of Crete] word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you Canaan earth/land foreign and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing you out of (+gen) ἐξ before vowels dwelling
So:2:5 woe the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (nom|acc)   the (gen) sea (gen) ??? ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing--NEAR (opt) Cretans (gen) word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) Canaan (indecl) earth/land (nom|voc) foreign ([Adj] gen) and I-will-LOSE/DESTROY you(pl) (acc) out of (+gen) dwelling (gen), dwellings (acc)
So:2:5 So_2:5_1 So_2:5_2 So_2:5_3 So_2:5_4 So_2:5_5 So_2:5_6 So_2:5_7 So_2:5_8 So_2:5_9 So_2:5_10 So_2:5_11 So_2:5_12 So_2:5_13 So_2:5_14 So_2:5_15 So_2:5_16 So_2:5_17 So_2:5_18 So_2:5_19 So_2:5_20 So_2:5_21
So:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:6 καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων,
So:2:6 And Crete shall be a pasture of flocks, and a fold of sheep. (Zephaniah 2:6 Brenton)
So:2:6 I będzie wybrzeże morskie pastwiskiem - legowiskiem pasterzy i miejscem na zagrody dla trzód. (So 2:6 BT_4)
So:2:6 καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων,
So:2:6 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Κρήτη, -ῆς, ἡ νομή, -ῆς, ἡ ποίμνιον, -ου, τό καί   πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
So:2:6 I też, nawet, mianowicie By być Kreta [wyspa z] Pastwisko Stado I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold)
So:2:6 kai\ e)/stai *krE/tE nomE\ poimni/On kai\ ma/ndra proba/tOn,
So:2:6 kai estai krEtE nomE poimniOn kai mandra probatOn,
So:2:6 C V9_FMI3S N1_NSF N1_NSF N2N_GPN C N1A_NSF N2N_GPN
So:2:6 and also, even, namely to be Crete [island of] pasturage flock and also, even, namely ć sheep (sheepfold)
So:2:6 and he/she/it-will-be Crete (nom|voc) pasturage (nom|voc) flocks (gen) and   sheep (gen)
So:2:6 So_2:6_1 So_2:6_2 So_2:6_3 So_2:6_4 So_2:6_5 So_2:6_6 So_2:6_7 So_2:6_8
So:2:6 x x x x x x x x
So:2:7 καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου Ιουδα· ἐπ’ αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις Ἀσκαλῶνος, δείλης καταλύσουσιν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ιουδα, ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν, καὶ ἀπέστρεψε τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν.
So:2:7 And the sea cost shall be for the remnant of the house of Juda; they shall pasture upon them in the houses of Ascalon; they shall rest in the evening because of the children of Juda; for the Lord their God has visited them, and he will turn away their captivity. (Zephaniah 2:7 Brenton)
So:2:7 Będzie także pas morski dla reszty z domu Judy: tam będą oni paśli swe stada, w domach Aszkelonu będą się wieczorem wylegiwali, bo nawiedzi ich Pan, Bóg ich, i odmieni ich los. (So 2:7 BT_4)
So:2:7 καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου Ιουδα· ἐπ’ αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις Ἀσκαλῶνος, δείλης καταλύσουσιν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ιουδα, ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺς κύριος θεὸς αὐτῶν, καὶ ἀπέστρεψε τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν.
So:2:7 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   δειλός -ή -όν κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅτι ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
So:2:7 I też, nawet, mianowicie By być Morze Pozostawanie Dom; by mieszkać Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom; by mieszkać Tchórzliwy (nieśmiały) By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Judasz/Juda Ponieważ/tamto By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Jeńcy On/ona/to/to samo
So:2:7 kai\ e)/stai to\ sCHoi/nisma tE=s Tala/ssEs toi=s kataloi/pois oi)/kou *iouda· e)p’ au)tou\s nemE/sontai e)n toi=s oi)/kois *)askalO=nos, dei/lEs katalu/sousin a)po\ prosO/pou ui(O=n *iouda, o(/ti e)pe/skeptai au)tou\s ku/rios o( Teo\s au)tO=n, kai\ a)pe/strePSe tE\n ai)CHmalOsi/an au)tO=n.
So:2:7 kai estai to sCHoinisma tEs TalassEs tois kataloipois oiku iuda· ep’ autus nemEsontai en tois oikois askalOnos, deilEs katalysusin apo prosOpu hyiOn iuda, hoti epeskeptai autus kyrios ho Teos autOn, kai apestrePSe tEn aiCHmalOsian autOn.
So:2:7 C V9_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N1S_GSF RA_DPM A1B_DPM N2_GSM N_GSM P RD_APM VF_FMI3P P RA_DPM N2_DPM N3W_GSF A1_GSF VF_FAI3P P N2N_GSN N2_GPM N_GSM C VP_XMI3S RD_APM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GPM
So:2:7 and also, even, namely to be the ć the sea the remaining house; to dwell Judas/Judah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house; to dwell ć cowardly (timid) to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face son Judas/Judah because/that to visit [see skeptical] he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to turn away from the captives he/she/it/same
So:2:7 and he/she/it-will-be the (nom|acc)   the (gen) sea (gen) the (dat) remaining ([Adj] dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Judas/Judah (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) houses (dat); you(sg)-happen-to-be-DWELL-ing (opt)   cowardly ([Adj] gen) they-will-ABOLISH, going-to-ABOLISH (fut ptcp) (dat) away from (+gen) face (gen) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) because/that he/she/it-has-been-VISIT-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) them/same (gen) and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) captives (acc) them/same (gen)
So:2:7 So_2:7_1 So_2:7_2 So_2:7_3 So_2:7_4 So_2:7_5 So_2:7_6 So_2:7_7 So_2:7_8 So_2:7_9 So_2:7_10 So_2:7_11 So_2:7_12 So_2:7_13 So_2:7_14 So_2:7_15 So_2:7_16 So_2:7_17 So_2:7_18 So_2:7_19 So_2:7_20 So_2:7_21 So_2:7_22 So_2:7_23 So_2:7_24 So_2:7_25 So_2:7_26 So_2:7_27 So_2:7_28 So_2:7_29 So_2:7_30 So_2:7_31 So_2:7_32 So_2:7_33 So_2:7_34 So_2:7_35
So:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:8 Ἤκουσα ὀνειδισμοὺς Μωαβ καὶ κονδυλισμοὺς υἱῶν Αμμων, ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου.
So:2:8 I have heard the revilings of Moab, and the insults of the children of Ammon, wherewith they have reviled my people, and magnified themselves against my coasts. (Zephaniah 2:8 Brenton)
So:2:8 Słyszałem urąganie Moabu i bluźnierstwa synów Ammona, którymi lżyli mój lud i wywyższali się w swoich granicach. (So 2:8 BT_4)
So:2:8 Ἤκουσα ὀνειδισμοὺς Μωαβ καὶ κονδυλισμοὺς υἱῶν Αμμων, ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου.
So:2:8 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
So:2:8 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Obrażaj I też, nawet, mianowicie Syn Piasek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By mówić lekceważąco [pogarda?] Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica Ja
So:2:8 *)/Ekousa o)neidismou\s *mOab kai\ kondulismou\s ui(O=n *ammOn, e)n oi(=s O)nei/diDZon to\n lao/n mou kai\ e)megalu/nonto e)pi\ ta\ o(/ria/ mou.
So:2:8 Ekusa oneidismus mOab kai kondylismus hyiOn ammOn, en hois OneidiDZon ton laon mu kai emegalynonto epi ta horia mu.
So:2:8 VAI_AAI1S N2_APM N_GSF C N2_APM N2_GPM N_GS P RR_DPM V1I_IAI3P RA_ASM N2_ASM RP_GS C V1I_IMI3P P RA_APN N2N_APN RP_GS
So:2:8 to have come I have come. I have arrived.; to hear insult ć and also, even, namely ć son sand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to disparage [scorn?] the people I and also, even, namely to magnify/laud upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary I
So:2:8 while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed insults (acc)   and   sons (gen) sands (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) I-was-DISPARAGE-ing, they-were-DISPARAGE-ing the (acc) people (acc) me (gen) and they-were-being-MAGNIFY/LAUD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) me (gen)
So:2:8 So_2:8_1 So_2:8_2 So_2:8_3 So_2:8_4 So_2:8_5 So_2:8_6 So_2:8_7 So_2:8_8 So_2:8_9 So_2:8_10 So_2:8_11 So_2:8_12 So_2:8_13 So_2:8_14 So_2:8_15 So_2:8_16 So_2:8_17 So_2:8_18 So_2:8_19
So:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:9 διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος τῶν δυνάμεων ὁ θεὸς Ισραηλ, διότι Μωαβ ὡς Σοδομα ἔσται καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων ὡς Γομορρα, καὶ Δαμασκὸς ἐκλελειμμένη ὡς θιμωνιὰ ἅλωνος καὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτούς, καὶ οἱ κατάλοιποι ἔθνους μου κληρονομήσουσιν αὐτούς.
So:2:9 Therefore, as I live, saith the Lord of hosts, the God of Israel, Moab shall be as Sodoma, and the children of Ammon as Gomorrha; and Damascus shall be left as a heap of the threshing-floor, and desolate for ever: and the remnant of my people shall plunder them, and the remnant of my nations shall inherit them. (Zephaniah 2:9 Brenton)
So:2:9 Dlatego: Na moje życie - wyrocznia Pana Zastępów, Boga Izraela: Moab będzie jak Sodoma, a synowie Ammona jak Gomora: ziemią pokrzyw, usypiskiem soli i pustynią na wieki. Reszta ludu mego ich złupi, a pozostali z mego narodu przejmą ich posiadłości. (So 2:9 BT_4)
So:2:9 διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος τῶν δυνάμεων θεὸς Ισραηλ, διότι Μωαβ ὡς Σοδομα ἔσται καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων ὡς Γομορρα, καὶ Δαμασκὸς ἐκλελειμμένη ὡς θιμωνιὰ ἅλωνος καὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτούς, καὶ οἱ κατάλοιποι ἔθνους μου κληρονομήσουσιν αὐτούς.
So:2:9 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ δι·ότι   ὡς Σόδομα, -ων, τά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ὡς Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ καί Δαμασκός, -οῦ, ὁ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὡς   ἅλων, -ωνος, ἡ καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
So:2:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność Bóg  Izrael Z powodu tego: Tamto Jak/jak Sodom [miasto z] By być I też, nawet, mianowicie Syn Piasek Jak/jak Gomora [miasto z] I też, nawet, mianowicie Damaszek By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Jak/jak Młócąca zboże podłoga I też, nawet, mianowicie By znikać Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Ludzie Ja By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Naród [zobacz etniczny] Ja By dziedziczyć On/ona/to/to samo
So:2:9 dia\ tou=to DZO= e)gO/, le/gei ku/rios tO=n duna/meOn o( Teo\s *israEl, dio/ti *mOab O(s *sodoma e)/stai kai\ oi( ui(oi\ *ammOn O(s *gomorra, kai\ *damasko\s e)kleleimme/nE O(s TimOnia\ a(/lOnos kai\ E)fanisme/nE ei)s to\n ai)O=na· kai\ oi( kata/loipoi laou= mou diarpO=ntai au)tou/s, kai\ oi( kata/loipoi e)/Tnous mou klEronomE/sousin au)tou/s.
So:2:9 dia tuto DZO egO, legei kyrios tOn dynameOn ho Teos israEl, dioti mOab hOs sodoma estai kai hoi hyioi ammOn hOs gomorra, kai damaskos ekleleimmenE hOs TimOnia halOnos kai EfanismenE eis ton aiOna· kai hoi kataloipoi lau mu diarpOntai autus, kai hoi kataloipoi eTnus mu klEronomEsusin autus.
So:2:9 P RD_ASN V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM RA_GPF N3I_GPF RA_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSF C N_NS V9_FMI3S C RA_NPM N2_NPM N_GS C N_NS C N2_NS VP_XMPNSF C N1A_NSF N3W_GSF C VT_XMPNSF P RA_ASM N3W_ASM C RA_NPM A1B_NPM N2_GSM RP_GS VF2_FMI3P RD_APM C RA_NPM A1B_NPM N3E_GSN RP_GS VF_FAI3P RD_APM
So:2:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability the god [see theology] Israel because of this: that ć as/like Sodom [city of] to be and also, even, namely the son sand as/like Gomorrah [city of] and also, even, namely Damascus to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) as/like ć threshing floor and also, even, namely to disappear into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely the remaining people I to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin he/she/it/same and also, even, namely the remaining nation [see ethnic] I to inherit he/she/it/same
So:2:9 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) abilities (gen) the (nom) god (nom) Israel (indecl) because of this: that   as/like Sodom (nom|acc|voc) he/she/it-will-be and the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) as/like Gomorrah (nom|acc|voc), Gomorrah (nom|voc) and Damascus (nom) having-been-FAIL-ed (nom|voc) as/like   threshing floor (gen) and having-been-DISAPPEAR-ed (nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) people (gen) me (gen) they-will-be-SPOLIATE-ed them/same (acc) and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) nation (gen) me (gen) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) them/same (acc)
So:2:9 So_2:9_1 So_2:9_2 So_2:9_3 So_2:9_4 So_2:9_5 So_2:9_6 So_2:9_7 So_2:9_8 So_2:9_9 So_2:9_10 So_2:9_11 So_2:9_12 So_2:9_13 So_2:9_14 So_2:9_15 So_2:9_16 So_2:9_17 So_2:9_18 So_2:9_19 So_2:9_20 So_2:9_21 So_2:9_22 So_2:9_23 So_2:9_24 So_2:9_25 So_2:9_26 So_2:9_27 So_2:9_28 So_2:9_29 So_2:9_30 So_2:9_31 So_2:9_32 So_2:9_33 So_2:9_34 So_2:9_35 So_2:9_36 So_2:9_37 So_2:9_38 So_2:9_39 So_2:9_40 So_2:9_41 So_2:9_42 So_2:9_43 So_2:9_44 So_2:9_45 So_2:9_46 So_2:9_47
So:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:10 αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν, διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν κύριον τὸν παντοκράτορα.
So:2:10 This is their punishment in return for their haughtiness, because they have reproached and magnified themselves against the Lord Almighty. (Zephaniah 2:10 Brenton)
So:2:10 To ich spotka za ich pychę, lżyli bowiem i wynosili się ponad lud Pana Zastępów. (So 2:10 BT_4)
So:2:10 αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν, διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν κύριον τὸν παντοκράτορα.
So:2:10 οὗτος αὕτη τοῦτο αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
So:2:10 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Pycha On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto By mówić lekceważąco [pogarda?] I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
So:2:10 au(/tE au)toi=s a)nti\ tE=s u(/breOs au)tO=n, dio/ti O)nei/disan kai\ e)megalu/nTEsan e)pi\ to\n ku/rion to\n pantokra/tora.
So:2:10 hautE autois anti tEs hybreOs autOn, dioti Oneidisan kai emegalynTEsan epi ton kyrion ton pantokratora.
So:2:10 RD_NSF RD_DPM P RA_GSF N3I_GSF RD_GPM C VAI_AAI3P C VCI_API3P P RA_ASM N2_ASM RA_ASM N3R_ASM
So:2:10 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] he/she/it/same against (+gen) the hubris he/she/it/same because of this: that to disparage [scorn?] and also, even, namely to magnify/laud upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Almighty ruler of all going before all
So:2:10 this (nom) them/same (dat) against (+gen) the (gen) hubris (gen) them/same (gen) because of this: that they-DISPARAGE-ed and they-were-MAGNIFY/LAUD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) Almighty ruler of all (acc)
So:2:10 So_2:10_1 So_2:10_2 So_2:10_3 So_2:10_4 So_2:10_5 So_2:10_6 So_2:10_7 So_2:10_8 So_2:10_9 So_2:10_10 So_2:10_11 So_2:10_12 So_2:10_13 So_2:10_14 So_2:10_15
So:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:11 ἐπιφανήσεται κύριος ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξολεθρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν.
So:2:11 The Lord shall appear against them, and shall utterly destroy all the gods of the nations of the earth; and they shall worship him every one from his place, even all the islands of the nations. (Zephaniah 2:11 Brenton)
So:2:11 Strasznym dla nich okaże się Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi, i będą Mu oddawać pokłon: każdy z miejsca swego, wszystkie pogańskie wybrzeża. (So 2:11 BT_4)
So:2:11 ἐπιφανήσεται κύριος ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξολεθρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν.
So:2:11 ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
So:2:11 By być widocznym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg  Naród [zobacz etniczny] Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Każdy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wyspa Naród [zobacz etniczny]
So:2:11 e)pifanE/setai ku/rios e)p’ au)tou\s kai\ e)XoleTreu/sei pa/ntas tou\s Teou\s tO=n e)TnO=n tE=s gE=s, kai\ proskunE/sousin au)tO=| e(/kastos e)k tou= to/pou au)tou=, pa=sai ai( nE=soi tO=n e)TnO=n.
So:2:11 epifanEsetai kyrios ep’ autus kai eXoleTreusei pantas tus Teus tOn eTnOn tEs gEs, kai proskynEsusin autO hekastos ek tu topu autu, pasai hai nEsoi tOn eTnOn.
So:2:11 VD_FPI3S N2_NSM P RD_APM C VF_FAI3S A3_APM RA_APM N2_APM RA_GPN N3E_GPN RA_GSF N1_GSF C VF_FAI3P RD_DSM A1_NSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM A1S_NPF RA_NPF N2_NPF RA_GPN N3E_GPN
So:2:11 to show lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination every all, each, every, the whole of the god [see theology] the nation [see ethnic] the earth/land and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same each out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the island the nation [see ethnic]
So:2:11 he/she/it-will-be-SHOW-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical) all (acc) the (acc) gods (acc) the (gen) nations (gen) the (gen) earth/land (gen) and they-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, going-to-WORSHIP/MAKE (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat) each (of two) (nom) out of (+gen) the (gen) place (gen) him/it/same (gen) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) islands (nom|voc) the (gen) nations (gen)
So:2:11 So_2:11_1 So_2:11_2 So_2:11_3 So_2:11_4 So_2:11_5 So_2:11_6 So_2:11_7 So_2:11_8 So_2:11_9 So_2:11_10 So_2:11_11 So_2:11_12 So_2:11_13 So_2:11_14 So_2:11_15 So_2:11_16 So_2:11_17 So_2:11_18 So_2:11_19 So_2:11_20 So_2:11_21 So_2:11_22 So_2:11_23 So_2:11_24 So_2:11_25 So_2:11_26
So:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:12 καὶ ὑμεῖς, Αἰθίοπες, τραυματίαι ῥομφαίας μού ἐστε.
So:2:12 Ye Ethiopians also are the slain of my sword. (Zephaniah 2:12 Brenton)
So:2:12 Także wy, Kuszyci, moim mieczem pobici będziecie. (So 2:12 BT_4)
So:2:12 Καὶ ὑμεῖς, Αἰθίοπες, τραυματίαι ῥομφαίας μού ἐστε.
So:2:12 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Αἰθίοψ, -οπος, ὁ   ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
So:2:12 I też, nawet, mianowicie Ty Etiopski Szpada Ja By być
So:2:12 *kai\ u(mei=s, *ai)Ti/opes, traumati/ai r(omfai/as mou/ e)ste.
So:2:12 kai hymeis, aiTiopes, traumatiai romfaias mu este.
So:2:12 C RP_NP N_VPF N1T_NPM N1A_GSF RP_GS V9_PAI2P
So:2:12 and also, even, namely you Ethiopian ć sword I to be
So:2:12 and you(pl) (nom) Ethiopians (nom|voc)   sword (gen), swords (acc) me (gen) you(pl)-are, be-you(pl)!
So:2:12 So_2:12_1 So_2:12_2 So_2:12_3 So_2:12_4 So_2:12_5 So_2:12_6 So_2:12_7
So:2:12 x x x x x x x
So:2:13 καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν Ἀσσύριον καὶ θήσει τὴν Νινευη εἰς ἀφανισμὸν ἄνυδρον ὡς ἔρημον·
So:2:13 And he shall stretch forth his hand against the north and destroy the Assyrian, and make Nineve a dry wilderness, even as a desert. (Zephaniah 2:13 Brenton)
So:2:13 I wyciągnie On rękę na północ, i zniszczy Asyrię, i obróci Niniwę w pustkowie, w suchy step, jak pustynię. (So 2:13 BT_4)
So:2:13 καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν Ἀσσύριον καὶ θήσει τὴν Νινευη εἰς ἀφανισμὸν ἄνυδρον ὡς ἔρημον·
So:2:13 καί ἐκ·τενής -ές; ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ ἄν·υδρος -ον ὡς ἔρημος -ον
So:2:13 I też, nawet, mianowicie Stosowany; by rozszerzać się Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Naftali Do (+przyspieszenie) Zniszczenie Suchy Jak/jak Odludzie
So:2:13 kai\ e)ktenei= tE\n CHei=ra au)tou= e)pi\ borra=n kai\ a)polei= to\n *)assu/rion kai\ TE/sei tE\n *nineuE ei)s a)fanismo\n a)/nudron O(s e)/rEmon·
So:2:13 kai ektenei tEn CHeira autu epi borran kai apolei ton assyrion kai TEsei tEn nineuE eis afanismon anydron hOs erEmon·
So:2:13 C VF2_FAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM P N1T_ASM C VF2_FAI3S RA_ASM N2_ASM C VF_FAI3S RA_ASF N_ASF P N2_ASM A1B_ASM C N2_ASF
So:2:13 and also, even, namely exerted; to extend the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the Naphtali into (+acc) destruction dry as/like wilderness
So:2:13 and exerted ([Adj] dat); he/she/it-will-EXTEND, you(sg)-will-be-EXTEND-ed (classical) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) north (acc) and he/she/it-will-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed (classical) the (acc)   and he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) the (acc) Nineveh (indecl) into (+acc) destruction (acc) dry ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)
So:2:13 So_2:13_1 So_2:13_2 So_2:13_3 So_2:13_4 So_2:13_5 So_2:13_6 So_2:13_7 So_2:13_8 So_2:13_9 So_2:13_10 So_2:13_11 So_2:13_12 So_2:13_13 So_2:13_14 So_2:13_15 So_2:13_16 So_2:13_17 So_2:13_18 So_2:13_19 So_2:13_20
So:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:14 καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ χαμαιλέοντες καὶ ἐχῖνοι ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται, καὶ θηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς, κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς, διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς.
So:2:14 And flocks, and all the wild beasts of the land, and chameleons shall feed in the midst thereof: and hedgehogs shall lodge in the ceilings thereof; and wild beasts shall cry in the breaches thereof, and ravens in her porches, whereas her loftiness was as as cedar. (Zephaniah 2:14 Brenton)
So:2:14 I będą się wylegiwać w jej obrębie stada, wszelkie rodzaje zwierząt: tak pelikan, jak jeż zanocują na głowicach jej kolumn. Sowa zaświszcze w otworze okna, a kruk będzie na progu, bo cedrowe obicie zostanie zerwane. (So 2:14 BT_4)
So:2:14 καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ χαμαιλέοντες καὶ ἐχῖνοι ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται, καὶ θηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς, κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς, διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς.
So:2:14 καί   ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ποίμνιον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   καί   ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό   καί θηρίον, -ου, τό φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό κόραξ, -ακος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
So:2:14 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Stado I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zwierzę By brzmieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Kruczy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto On/ona/to/to samo
So:2:14 kai\ nemE/sontai e)n me/sO| au)tE=s poi/mnia kai\ pa/nta ta\ TEri/a tE=s gE=s, kai\ CHamaile/ontes kai\ e)CHi=noi e)n toi=s fatnO/masin au)tE=s koitasTE/sontai, kai\ TEri/a fOnE/sei e)n toi=s dioru/gmasin au)tE=s, ko/rakes e)n toi=s pulO=sin au)tE=s, dio/ti ke/dros to\ a)na/stEma au)tE=s.
So:2:14 kai nemEsontai en mesO autEs poimnia kai panta ta TEria tEs gEs, kai CHamaileontes kai eCHinoi en tois fatnOmasin autEs koitasTEsontai, kai TEria fOnEsei en tois diorygmasin autEs, korakes en tois pylOsin autEs, dioti kedros to anastEma autEs.
So:2:14 C VF_FMI3P P A1_DSN RD_GSF N2N_NPN C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1_GSF C N3_NPM C N2_NPM P RA_DPN N3M_DPN RD_GSF VS_FPI3P C N2N_APN VF_FAI3S P RA_DPN N3M_DPN RD_GSF N3K_NPM P RA_DPM N3W_DPM RD_GSF C N2_NSF RA_NSN N3M_NSN RD_GSF
So:2:14 and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same flock and also, even, namely every all, each, every, the whole of the beast the earth/land and also, even, namely ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same ć and also, even, namely beast to sound in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same raven in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate he/she/it/same because of this: that ć the ć he/she/it/same
So:2:14 and   in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) flocks (nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) and   and   in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (gen)   and beasts (nom|acc|voc) he/she/it-will-SOUND, you(sg)-will-be-SOUND-ed (classical) in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (gen) ravens (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) her/it/same (gen) because of this: that   the (nom|acc)   her/it/same (gen)
So:2:14 So_2:14_1 So_2:14_2 So_2:14_3 So_2:14_4 So_2:14_5 So_2:14_6 So_2:14_7 So_2:14_8 So_2:14_9 So_2:14_10 So_2:14_11 So_2:14_12 So_2:14_13 So_2:14_14 So_2:14_15 So_2:14_16 So_2:14_17 So_2:14_18 So_2:14_19 So_2:14_20 So_2:14_21 So_2:14_22 So_2:14_23 So_2:14_24 So_2:14_25 So_2:14_26 So_2:14_27 So_2:14_28 So_2:14_29 So_2:14_30 So_2:14_31 So_2:14_32 So_2:14_33 So_2:14_34 So_2:14_35 So_2:14_36 So_2:14_37 So_2:14_38
So:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:2:15 αὕτη ἡ πόλις ἡ φαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐπ’ ἐλπίδι ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς Ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμὲ ἔτι. πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμόν, νομὴ θηρίων· πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι’ αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ.
So:2:15  
So:2:15 Oto wrzaskliwe miasto, które bezpiecznie mieszkało, które mówiło w swym sercu: «Ja, i nikt więcej!» Jakże stało się pustkowiem, legowiskiem dzikich zwierząt? Każdy, kto obok niego przechodzić będzie, zagwiżdże i ręką potrząśnie. (So 2:15 BT_4)
So:2:15 αὕτη πόλις φαυλίστρια κατοικοῦσα ἐπ’ ἐλπίδι λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς Ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμὲ ἔτι. πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμόν, νομὴ θηρίων· πᾶς διαπορευόμενος δι’ αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ.
So:2:15 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἔτι πῶς[1] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ νομή, -ῆς, ἡ θηρίον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό συρίζω [LXX] (συριζ-, συρι(ε)·[σ]-, συρι·σ-, -, -, -) καί κίνησις, -εως, ἡ; κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
So:2:15 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miasto By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miej nadzieję/oczekiwanie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Jeszcze/jeszcze Jak By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Zniszczenie Pastwisko Zwierzę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przechodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By syczeć I też, nawet, mianowicie Ruchu ruch, ruszając się; by umieszczać w ruchu Ręka On/ona/to/to samo
So:2:15 au(/tE E( po/lis E( fauli/stria E( katoikou=sa e)p’ e)lpi/di E( le/gousa e)n kardi/a| au)tE=s *)egO/ ei)mi, kai\ ou)k e)/stin met’ e)me\ e)/ti. pO=s e)genE/TE ei)s a)fanismo/n, nomE\ TEri/On· pa=s o( diaporeuo/menos di’ au)tE=s suriei= kai\ kinE/sei ta\s CHei=ras au)tou=.
So:2:15 hautE hE polis hE faulistria hE katoikusa ep’ elpidi hE legusa en kardia autEs egO eimi, kai uk estin met’ eme eti. pOs egenETE eis afanismon, nomE TEriOn· pas ho diaporeuomenos di’ autEs syriei kai kinEsei tas CHeiras autu.
So:2:15 RD_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_NSF V2_PAPNSF P N3D_DSF RA_NSF V1_PAPNSF P N1A_DSF RD_GSF RP_NS V9_PAI1S C D V9_PAI3S P RP_AS D D VCI_API3S P N2_ASM N1_NSF N2N_GPN A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RD_GSF VF2_FAI3S C VF_FAI3S RA_APF N3_APF RD_GSM
So:2:15 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the city the ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hope/expectation the to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same I to go; to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine yet/still how to become become, happen into (+acc) destruction pasturage beast every all, each, every, the whole of the to pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to hiss and also, even, namely movement kinesis, stirring; to set in motion the hand he/she/it/same
So:2:15 this (nom) the (nom) city (nom) the (nom)   the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hope/expectation (dat) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) heart (dat) her/it/same (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am and not he/she/it-is after (+acc), with (+gen) me (acc); my/mine (voc) yet/still how he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) destruction (acc) pasturage (nom|voc) beasts (gen) every (nom|voc) the (nom) while being-PASS-ed-THROUGH (nom) because of (+acc), through (+gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-HISS, you(sg)-will-be-HISS-ed (classical) and movement (dat); he/she/it-will-SET-IN-MOTION, you(sg)-will-be-SET-ed-IN-MOTION (classical) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen)
So:2:15 So_2:15_1 So_2:15_2 So_2:15_3 So_2:15_4 So_2:15_5 So_2:15_6 So_2:15_7 So_2:15_8 So_2:15_9 So_2:15_10 So_2:15_11 So_2:15_12 So_2:15_13 So_2:15_14 So_2:15_15 So_2:15_16 So_2:15_17 So_2:15_18 So_2:15_19 So_2:15_20 So_2:15_21 So_2:15_22 So_2:15_23 So_2:15_24 So_2:15_25 So_2:15_26 So_2:15_27 So_2:15_28 So_2:15_29 So_2:15_30 So_2:15_31 So_2:15_32 So_2:15_33 So_2:15_34 So_2:15_35 So_2:15_36 So_2:15_37 So_2:15_38 So_2:15_39
So:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x