Wj:18:1 Ἤκουσεν δὲ Ιοθορ ὁ ἱερεὺς Μαδιαμ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος Ισραηλ τῷ ἑαυτοῦ λαῷ· ἐξήγαγεν γὰρ κύριος τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου.
Wj:18:1 And Jothor the priest of Madiam, the father-in-law of Moses, heard of all that the Lord did to his people Israel; for the Lord brought Israel out of Egypt. (Exodus 18:1 Brenton)
Wj:18:1 Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że Pan wyprowadził Izraelitów z Egiptu. (Wj 18:1 BT_4)
Wj:18:1 Ἤκουσεν δὲ Ιοθορ ἱερεὺς Μαδιαμ γαμβρὸς Μωυσῆ πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος Ισραηλ τῷ ἑαυτοῦ λαῷ· ἐξήγαγεν γὰρ κύριος τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου.
Wj:18:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ Μαδιάμ, ὁ ὁ ἡ τό   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λαός, -οῦ, ὁ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:18:1 słyszeć zaś - ksiądz Midiana - Mojżesz każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż robić / zrobić panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Izrael self / our- / your- / się ludzie wyprowadzenie na, ponieważ, jak panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Izrael z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Egipt [kraj]
Wj:18:1 *)/Ekousen de\ *ioTor o( i(ereu\s *madiam o( gambro\s *mousE= pa/nta, o(/sa e)poi/Esen ku/rios *israEl tO=| e(autou= laO=|· e)XE/gagen ga\r ku/rios to\n *israEl e)X *ai)gu/ptou.
Wj:18:1 Ekusen de ioTor ho hiereus madiam ho gambros musE panta, hosa epoiEsen kyrios israEl tO heautu laO· eXEgagen gar kyrios ton israEl eX aigyptu.
Wj:18:1 VAI_AAI3S x N_NSM RA_NSM N3V_NSM N_GS RA_NSM N2_NSM N1M_GSM A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM N_DSM RA_DSM RD_GSM N2_DSM VBI_AAI3S x N2_NSM RA_ASM N_ASM P N2_GSF
Wj:18:1 to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the priest Midian the ć Moses every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Israel the self /our-/your-/themselves people to lead out for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
Wj:18:1 he/she/it-HEAR-ed Yet   the (nom) priest (nom) Midian (indecl) the (nom)   Moses (gen, voc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Israel (indecl) the (dat) self (gen) people (dat) he/she/it-LEAD-ed-OUT for lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Israel (indecl) out of (+gen) Egypt (gen)
Wj:18:1 Wj_18:1_1 Wj_18:1_2 Wj_18:1_3 Wj_18:1_4 Wj_18:1_5 Wj_18:1_6 Wj_18:1_7 Wj_18:1_8 Wj_18:1_9 Wj_18:1_10 Wj_18:1_11 Wj_18:1_12 Wj_18:1_13 Wj_18:1_14 Wj_18:1_15 Wj_18:1_16 Wj_18:1_17 Wj_18:1_18 Wj_18:1_19 Wj_18:1_20 Wj_18:1_21 Wj_18:1_22 Wj_18:1_23 Wj_18:1_24
Wj:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:2 ἔλαβεν δὲ Ιοθορ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ Σεπφωραν τὴν γυναῖκα Μωυσῆ μετὰ τὴν ἄφεσιν αὐτῆς
Wj:18:2 And Jothor the father-in-law of Moses, took Sepphora the wife of Moses after she had been sent away, (Exodus 18:2 Brenton)
Wj:18:2 Wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza Seforę, którą ten odesłał, (Wj 18:2 BT_4)
Wj:18:2 ἔλαβεν δὲ Ιοθορ γαμβρὸς Μωυσῆ Σεπφωραν τὴν γυναῖκα Μωυσῆ μετὰ τὴν ἄφεσιν αὐτῆς
Wj:18:2 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ   ὁ ἡ τό   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:18:2 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś - - Mojżesz - kobieta / żona Mojżesz po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem pardon on / ona / on / sama
Wj:18:2 e)/laben de\ *ioTor o( gambro\s *mousE= *sepfOran tE\n gunai=ka *mousE= meta\ tE\n a)/fesin au)tE=s
Wj:18:2 elaben de ioTor ho gambros musE sepfOran tEn gynaika musE meta tEn afesin autEs
Wj:18:2 VBI_AAI3S x N_NSM RA_NSM N2_NSM N1M_GSM N1A_ASF RA_ASF N3K_ASF N1M_GSM P RA_ASF N3I_ASF RD_GSF
Wj:18:2 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć Moses ć the woman/wife Moses after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the pardon he/she/it/same
Wj:18:2 he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Yet   the (nom)   Moses (gen, voc)   the (acc) woman/wife (acc) Moses (gen, voc) after (+acc), with (+gen) the (acc) pardon (acc) her/it/same (gen)
Wj:18:2 Wj_18:2_1 Wj_18:2_2 Wj_18:2_3 Wj_18:2_4 Wj_18:2_5 Wj_18:2_6 Wj_18:2_7 Wj_18:2_8 Wj_18:2_9 Wj_18:2_10 Wj_18:2_11 Wj_18:2_12 Wj_18:2_13 Wj_18:2_14
Wj:18:2 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:3 καὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ· ὄνομα τῷ ἑνὶ αὐτῶν Γηρσαμ λέγων Πάροικος ἤμην ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ·
Wj:18:3 and her two sons: the name of the one was Gersam, his father saying, I was a sojourner in a strange land; -- (Exodus 18:3 Brenton)
Wj:18:3 i dwóch jej synów. Jeden z nich miał imię Gerszom, bo powiedział Mojżesz: «Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi». (Wj 18:3 BT_4)
Wj:18:3 καὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ· ὄνομα τῷ ἑνὶ αὐτῶν Γηρσαμ λέγων Πάροικος ἤμην ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ·
Wj:18:3 καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πάρ·οικος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλότριος -ία -ον
Wj:18:3 a także, nawet, a mianowicie dwa syn on / ona / on / sama w odniesieniu do nazwy jeden on / ona / on / sama - powiedzieć / powiedzieć ??? być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia innego / innych
Wj:18:3 kai\ tou\s du/o ui(ou\s au)tou=· o)/noma tO=| e(ni\ au)tO=n *gErsam le/gOn *pa/roikos E)/mEn e)n gE=| a)llotri/a|·
Wj:18:3 kai tus dyo hyius autu· onoma tO heni autOn gErsam legOn paroikos EmEn en gE allotria·
Wj:18:3 C RA_APM M N2_APM RD_GSM N3M_ASN RA_DSM A3_DSM RD_GPM N_ASM V1_PAPNSM A1B_NSM V9_IMI1S P N1_DSF A1A_DSF
Wj:18:3 and also, even, namely the two son he/she/it/same name with regard to the one he/she/it/same ć to say/tell ??? to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land of another/others
Wj:18:3 and the (acc) two (nom, acc, gen) sons (acc) him/it/same (gen) name (nom|acc|voc) the (dat) one (dat) them/same (gen)   while SAY/TELL-ing (nom) ??? ([Adj] nom) I-was-being in/among/by (+dat) earth/land (dat) of another/others (dat)
Wj:18:3 Wj_18:3_1 Wj_18:3_2 Wj_18:3_3 Wj_18:3_4 Wj_18:3_5 Wj_18:3_6 Wj_18:3_7 Wj_18:3_8 Wj_18:3_9 Wj_18:3_10 Wj_18:3_11 Wj_18:3_12 Wj_18:3_13 Wj_18:3_14 Wj_18:3_15 Wj_18:3_16
Wj:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:4 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου Ελιεζερ λέγων Ὁ γὰρ θεὸς τοῦ πατρός μου βοηθός μου καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Φαραω.
Wj:18:4 and the name of the second Eliezer, saying, For the God of my father is my helper, and he has rescued me out of the hand of Pharao. (Exodus 18:4 Brenton)
Wj:18:4 Drugi zaś miał imię Eliezer, gdyż: «Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą i wyratował mię od miecza faraona». (Wj 18:4 BT_4)
Wj:18:4 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου Ελιεζερ λέγων γὰρ θεὸς τοῦ πατρός μου βοηθός μου καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Φαραω.
Wj:18:4 καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον Ἐλιέζερ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γάρ θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βοηθός -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Φαραώ, ὁ
Wj:18:4 a także, nawet, a mianowicie w odniesieniu do nazwy drugi Eliezer powiedzieć / powiedzieć na, ponieważ, jak Bóg  ojciec JA pomocny JA a także, nawet, a mianowicie na wynos JA z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ręka Faraon
Wj:18:4 kai\ to\ o)/noma tou= deute/rou *elieDZer le/gOn *(o ga\r Teo\s tou= patro/s mou boETo/s mou kai\ e)Xei/lato/ me e)k CHeiro\s *faraO.
Wj:18:4 kai to onoma tu deuteru elieDZer legOn o gar Teos tu patros mu boETos mu kai eXeilato me ek CHeiros faraO.
Wj:18:4 C RA_ASN N3M_ASN RA_GSM A1A_GSM N_ASM V1_PAPNSM RA_NSM x N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS N2_NSM RP_GS C VAI_AMI3S RP_AS P N3_GSF N_GSM
Wj:18:4 and also, even, namely the name with regard to the second Eliezer to say/tell the for since, as god [see theology] the father I helpful I and also, even, namely to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels hand Pharaoh
Wj:18:4 and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) second (gen) Eliezer (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) for god (nom) the (gen) father (gen) me (gen) helpful ([Adj] nom) me (gen) and he/she/it-was-TAKE OUT-ed me (acc) out of (+gen) hand (gen) Pharaoh (indecl)
Wj:18:4 Wj_18:4_1 Wj_18:4_2 Wj_18:4_3 Wj_18:4_4 Wj_18:4_5 Wj_18:4_6 Wj_18:4_7 Wj_18:4_8 Wj_18:4_9 Wj_18:4_10 Wj_18:4_11 Wj_18:4_12 Wj_18:4_13 Wj_18:4_14 Wj_18:4_15 Wj_18:4_16 Wj_18:4_17 Wj_18:4_18 Wj_18:4_19 Wj_18:4_20 Wj_18:4_21
Wj:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:5 καὶ ἐξῆλθεν Ιοθορ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ καὶ οἱ υἱοὶ καὶ ἡ γυνὴ πρὸς Μωυσῆν εἰς τὴν ἔρημον, οὗ παρενέβαλεν ἐπ’ ὄρους τοῦ θεοῦ.
Wj:18:5 And Jothor the father-in-law of Moses, and his sons and his wife, went forth to Moses into the wilderness, where he encamped on the mount of God. (Exodus 18:5 Brenton)
Wj:18:5 Jetro, teść Mojżesza, przyszedł z synami jego i żoną do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował wówczas pod górą Bożą. (Wj 18:5 BT_4)
Wj:18:5 καὶ ἐξῆλθεν Ιοθορ γαμβρὸς Μωυσῆ καὶ οἱ υἱοὶ καὶ γυνὴ πρὸς Μωυσῆν εἰς τὴν ἔρημον, οὗ παρενέβαλεν ἐπ’ ὄρους τοῦ θεοῦ.
Wj:18:5 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Wj:18:5 a także, nawet, a mianowicie ujawnić się - - Mojżesz a także, nawet, a mianowicie syn a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz do (+ acc) pustynia gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których z obozem na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem wierzchowiec Bóg 
Wj:18:5 kai\ e)XE=lTen *ioTor o( gambro\s *mousE= kai\ oi( ui(oi\ kai\ E( gunE\ pro\s *mousE=n ei)s tE\n e)/rEmon, ou(= parene/balen e)p’ o)/rous tou= Teou=.
Wj:18:5 kai eXElTen ioTor ho gambros musE kai hoi hyioi kai hE gynE pros musEn eis tEn erEmon, hu parenebalen ep’ orus tu Teu.
Wj:18:5 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N2_NSM N1M_GSM C RA_NPM N2_NPM C RA_NSF N3K_NSF P N1M_ASM P RA_ASF N2_ASF D VBI_AAI3S P N3E_GSN RA_GSM N2_GSM
Wj:18:5 and also, even, namely to come out ć the ć Moses and also, even, namely the son and also, even, namely the woman/wife toward (+acc,+gen,+dat) Moses into (+acc) the wilderness where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount the god [see theology]
Wj:18:5 and he/she/it-COME-ed-OUT   the (nom)   Moses (gen, voc) and the (nom) sons (nom|voc) and the (nom) woman/wife (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (gen) the (gen) god (gen)
Wj:18:5 Wj_18:5_1 Wj_18:5_2 Wj_18:5_3 Wj_18:5_4 Wj_18:5_5 Wj_18:5_6 Wj_18:5_7 Wj_18:5_8 Wj_18:5_9 Wj_18:5_10 Wj_18:5_11 Wj_18:5_12 Wj_18:5_13 Wj_18:5_14 Wj_18:5_15 Wj_18:5_16 Wj_18:5_17 Wj_18:5_18 Wj_18:5_19 Wj_18:5_20 Wj_18:5_21 Wj_18:5_22 Wj_18:5_23
Wj:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:6 ἀνηγγέλη δὲ Μωυσεῖ λέγοντες Ἰδοὺ ὁ γαμβρός σου Ιοθορ παραγίνεται πρὸς σέ, καὶ ἡ γυνὴ καὶ οἱ δύο υἱοί σου μετ’ αὐτοῦ.
Wj:18:6 And it was told Moses, saying, Behold, thy father-in-law Jothor is coming to thee, and thy wife and two sons with him. (Exodus 18:6 Brenton)
Wj:18:6 I polecił donieść Mojżeszowi: «Ja Jetro, twój teść, zdążam do ciebie z żoną twoją i z obu twoimi synami». (Wj 18:6 BT_4)
Wj:18:6 ἀνηγγέλη δὲ Μωυσεῖ λέγοντες Ἰδοὺ γαμβρός σου Ιοθορ παραγίνεται πρὸς σέ, καὶ γυνὴ καὶ οἱ δύο υἱοί σου μετ’ αὐτοῦ.
Wj:18:6 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:18:6 głosić głosić raport zaś Mojżesz powiedzieć / powiedzieć zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), - ty; twój / twoje (SG) - aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie dwa syn ty; twój / twoje (SG) po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Wj:18:6 a)nEgge/lE de\ *mousei= le/gontes *)idou\ o( gambro/s sou *ioTor paragi/netai pro\s se/, kai\ E( gunE\ kai\ oi( du/o ui(oi/ sou met’ au)tou=.
Wj:18:6 anEngelE de musei legontes idu ho gambros su ioTor paraginetai pros se, kai hE gynE kai hoi dyo hyioi su met’ autu.
Wj:18:6 VDI_API3S x N1M_DSM V1_PAPNPM I RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM V1_PMI3S P RP_AS C RA_NSF N3K_NSF C RA_NPM M N2_NPM RP_GS P RD_GSM
Wj:18:6 to proclaim proclaim, report δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć you; your/yours(sg) ć to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely the two son you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Wj:18:6 he/she/it-was-PROCLAIM-ed Yet Moses (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom) woman/wife (nom) and the (nom) two (nom, acc, gen) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Wj:18:6 Wj_18:6_1 Wj_18:6_2 Wj_18:6_3 Wj_18:6_4 Wj_18:6_5 Wj_18:6_6 Wj_18:6_7 Wj_18:6_8 Wj_18:6_9 Wj_18:6_10 Wj_18:6_11 Wj_18:6_12 Wj_18:6_13 Wj_18:6_14 Wj_18:6_15 Wj_18:6_16 Wj_18:6_17 Wj_18:6_18 Wj_18:6_19 Wj_18:6_20 Wj_18:6_21 Wj_18:6_22
Wj:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:7 ἐξῆλθεν δὲ Μωϋσῆς εἰς συνάντησιν τῷ γαμβρῷ αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ καὶ ἐφίλησεν αὐτόν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους· καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν σκηνήν.
Wj:18:7 And Moses went forth to meet his father-in-law, and did him reverence, and kissed him, and they embraced each other, and he brought them into the tent. (Exodus 18:7 Brenton)
Wj:18:7 Wyszedł Mojżesz naprzeciw teścia, oddał mu pokłon i ucałował go. Potem wypytywali się wzajemnie o powodzenie i udali się do obozu. (Wj 18:7 BT_4)
Wj:18:7 ἐξῆλθεν δὲ Μωϋσῆς εἰς συνάντησιν τῷ γαμβρῷ αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ καὶ ἐφίλησεν αὐτόν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους· καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν σκηνήν.
Wj:18:7 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) ἀλλήλων (gen. pl.) καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:18:7 ujawnić się zaś Mojżesz do (+ acc) spotkanie - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie całować wargi, buss, stykać się on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie pozdrowić (mile widziane, salute) nawzajem a także, nawet, a mianowicie prowadzić do on / ona / on / sama do (+ acc) Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska
Wj:18:7 e)XE=lTen de\ *mou+sE=s ei)s suna/ntEsin tO=| gambrO=| au)tou= kai\ proseku/nEsen au)tO=| kai\ e)fi/lEsen au)to/n, kai\ E)spa/santo a)llE/lous· kai\ ei)sE/gagen au)to\n ei)s tE\n skEnE/n.
Wj:18:7 eXElTen de mo+ysEs eis synantEsin tO gambrO autu kai prosekynEsen autO kai efilEsen auton, kai Espasanto allElus· kai eisEgagen auton eis tEn skEnEn.
Wj:18:7 VBI_AAI3S x N1M_NSM P N3I_ASF RA_DSM N2_DSM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AMI3P RD_APM C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_ASF N1_ASF
Wj:18:7 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses into (+acc) meeting the ć he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same and also, even, namely to greet (welcome, salute) one another and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:18:7 he/she/it-COME-ed-OUT Yet Moses (nom) into (+acc) meeting (acc) the (dat)   him/it/same (gen) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat) and he/she/it-KISS-ed him/it/same (acc) and they-were-GREET-ed one another (acc) and he/she/it-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) tent (acc)
Wj:18:7 Wj_18:7_1 Wj_18:7_2 Wj_18:7_3 Wj_18:7_4 Wj_18:7_5 Wj_18:7_6 Wj_18:7_7 Wj_18:7_8 Wj_18:7_9 Wj_18:7_10 Wj_18:7_11 Wj_18:7_12 Wj_18:7_13 Wj_18:7_14 Wj_18:7_15 Wj_18:7_16 Wj_18:7_17 Wj_18:7_18 Wj_18:7_19 Wj_18:7_20 Wj_18:7_21 Wj_18:7_22 Wj_18:7_23
Wj:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:8 καὶ διηγήσατο Μωϋσῆς τῷ γαμβρῷ πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος τῷ Φαραω καὶ τοῖς Αἰγυπτίοις ἕνεκεν τοῦ Ισραηλ, καὶ πάντα τὸν μόχθον τὸν γενόμενον αὐτοῖς ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὅτι ἐξείλατο αὐτοὺς κύριος ἐκ χειρὸς Φαραω καὶ ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων.
Wj:18:8 And Moses related to his father-in-law all things that the Lord did to Pharao and all the Egyptians for Israel's sake, and all the labour that had befallen them in the way, and that the Lord had rescued them out of the hand of Pharao, and out of the hand of the Egyptians. (Exodus 18:8 Brenton)
Wj:18:8 Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży, i jak Pan ich uwolnił. (Wj 18:8 BT_4)
Wj:18:8 καὶ διηγήσατο Μωϋσῆς τῷ γαμβρῷ πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος τῷ Φαραω καὶ τοῖς Αἰγυπτίοις ἕνεκεν τοῦ Ισραηλ, καὶ πάντα τὸν μόχθον τὸν γενόμενον αὐτοῖς ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὅτι ἐξείλατο αὐτοὺς κύριος ἐκ χειρὸς Φαραω καὶ ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων.
Wj:18:8 καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μόχθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί ὅτι ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Φαραώ, ὁ καί ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον
Wj:18:8 a także, nawet, a mianowicie poświęconym wyjaśnieniu Mojżesz - każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż robić / zrobić panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Faraon a także, nawet, a mianowicie Egipcjanin na skutek, na rzecz Izrael a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość ??? stać się stać, stanie, on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Sposób / droga a także, nawet, a mianowicie dlatego, że na wynos on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ręka Faraon a także, nawet, a mianowicie z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ręka Egipcjanin
Wj:18:8 kai\ diEgE/sato *mou+sE=s tO=| gambrO=| pa/nta, o(/sa e)poi/Esen ku/rios tO=| *faraO kai\ toi=s *ai)gupti/ois e(/neken tou= *israEl, kai\ pa/nta to\n mo/CHTon to\n geno/menon au)toi=s e)n tE=| o(dO=| kai\ o(/ti e)Xei/lato au)tou\s ku/rios e)k CHeiro\s *faraO kai\ e)k CHeiro\s tO=n *ai)gupti/On.
Wj:18:8 kai diEgEsato mo+ysEs tO gambrO panta, hosa epoiEsen kyrios tO faraO kai tois aigyptiois heneken tu israEl, kai panta ton moCHTon ton genomenon autois en tE hodO kai hoti eXeilato autus kyrios ek CHeiros faraO kai ek CHeiros tOn aigyptiOn.
Wj:18:8 C VAI_AMI3S N1M_NSM RA_DSM N2_DSM A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM C RA_DPM N2_DPM P RA_GSM N_GSM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM VB_AMPASM RD_DPM P RA_DSF N2_DSF C C VAI_AMI3S RD_APM N2_NSM P N3_GSF N_GSM C P N3_GSF RA_GPM N2_GPM
Wj:18:8 and also, even, namely to exposit Moses the ć every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Pharaoh and also, even, namely the Egyptian owing to for, for the sake of the Israel and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ??? the to become become, happen he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely because/that to take out he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels hand Pharaoh and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels hand the Egyptian
Wj:18:8 and he/she/it-was-EXPOSIT-ed Moses (nom) the (dat)   all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Pharaoh (indecl) and the (dat) Egyptian ([Adj] dat) owing to the (gen) Israel (indecl) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) ??? (acc) the (acc) upon being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and because/that he/she/it-was-TAKE OUT-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) hand (gen) Pharaoh (indecl) and out of (+gen) hand (gen) the (gen) Egyptian ([Adj] gen)
Wj:18:8 Wj_18:8_1 Wj_18:8_2 Wj_18:8_3 Wj_18:8_4 Wj_18:8_5 Wj_18:8_6 Wj_18:8_7 Wj_18:8_8 Wj_18:8_9 Wj_18:8_10 Wj_18:8_11 Wj_18:8_12 Wj_18:8_13 Wj_18:8_14 Wj_18:8_15 Wj_18:8_16 Wj_18:8_17 Wj_18:8_18 Wj_18:8_19 Wj_18:8_20 Wj_18:8_21 Wj_18:8_22 Wj_18:8_23 Wj_18:8_24 Wj_18:8_25 Wj_18:8_26 Wj_18:8_27 Wj_18:8_28 Wj_18:8_29 Wj_18:8_30 Wj_18:8_31 Wj_18:8_32 Wj_18:8_33 Wj_18:8_34 Wj_18:8_35 Wj_18:8_36 Wj_18:8_37 Wj_18:8_38 Wj_18:8_39 Wj_18:8_40
Wj:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:9 ἐξέστη δὲ Ιοθορ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐποίησεν αὐτοῖς κύριος, ὅτι ἐξείλατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐκ χειρὸς Φαραω.
Wj:18:9 And Jothor was amazed at all the good things which the Lord did to them, forasmuch as he rescued them out of the hand of the Egyptians and out of the hand of Pharao. (Exodus 18:9 Brenton)
Wj:18:9 I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan. (Wj 18:9 BT_4)
Wj:18:9 ἐξέστη δὲ Ιοθορ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐποίησεν αὐτοῖς κύριος, ὅτι ἐξείλατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐκ χειρὸς Φαραω.
Wj:18:9 ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) δέ   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Αἰγύπτιος -ία -ον καί ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Φαραώ, ὁ
Wj:18:9 umieścić (stojący) z rozumu jazdy jedna z jego zmysłów, E.Ba.850 Liddell i Scott i Jones] ['s grecko-angielski Lexicon; BAG zaś - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość dobre z natury dobrzy, to znaczy Bóg-kute. który / którego / których robić / zrobić on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. dlatego, że na wynos on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ręka Egipcjanin a także, nawet, a mianowicie z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ręka Faraon
Wj:18:9 e)Xe/stE de\ *ioTor e)pi\ pa=si toi=s a)gaToi=s, oi(=s e)poi/Esen au)toi=s ku/rios, o(/ti e)Xei/lato au)tou\s e)k CHeiro\s *ai)gupti/On kai\ e)k CHeiro\s *faraO.
Wj:18:9 eXestE de ioTor epi pasi tois agaTois, hois epoiEsen autois kyrios, hoti eXeilato autus ek CHeiros aigyptiOn kai ek CHeiros faraO.
Wj:18:9 VHI_AAI3S x N_NSM P A3_DPN RA_DPN A1_DPN RR_DPN VAI_AAI3S RD_DPM N2_NSM C VAI_AMI3S RD_APM P N3_GSF N2_GPM C P N3_GSF N_GSM
Wj:18:9 to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which to do/make he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to take out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand Egyptian and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels hand Pharaoh
Wj:18:9 he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed Yet   upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) the (dat) good ([Adj] dat) who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that he/she/it-was-TAKE OUT-ed them/same (acc) out of (+gen) hand (gen) Egyptian ([Adj] gen) and out of (+gen) hand (gen) Pharaoh (indecl)
Wj:18:9 Wj_18:9_1 Wj_18:9_2 Wj_18:9_3 Wj_18:9_4 Wj_18:9_5 Wj_18:9_6 Wj_18:9_7 Wj_18:9_8 Wj_18:9_9 Wj_18:9_10 Wj_18:9_11 Wj_18:9_12 Wj_18:9_13 Wj_18:9_14 Wj_18:9_15 Wj_18:9_16 Wj_18:9_17 Wj_18:9_18 Wj_18:9_19 Wj_18:9_20 Wj_18:9_21
Wj:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:10 καὶ εἶπεν Ιοθορ Εὐλογητὸς κύριος, ὅτι ἐξείλατο τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐκ χειρὸς Φαραω·
Wj:18:10 And Jothor said, Blessed be the Lord, because he has rescued them out of the hand of the Egyptians and out of the hand of Pharao. (Exodus 18:10 Brenton)
Wj:18:10 I powiedział Jetro: «Niech będzie uwielbiony Pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk faraona, On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan. (Wj 18:10 BT_4)
Wj:18:10 καὶ εἶπεν Ιοθορ Εὐλογητὸς κύριος, ὅτι ἐξείλατο τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐκ χειρὸς Φαραω·
Wj:18:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Αἰγύπτιος -ία -ον καί ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Φαραώ, ὁ
Wj:18:10 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć - błogosławiony panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. dlatego, że na wynos ludzie on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ręka Egipcjanin a także, nawet, a mianowicie z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ręka Faraon
Wj:18:10 kai\ ei)=pen *ioTor *eu)logEto\s ku/rios, o(/ti e)Xei/lato to\n lao\n au)tou= e)k CHeiro\s *ai)gupti/On kai\ e)k CHeiro\s *faraO·
Wj:18:10 kai eipen ioTor eulogEtos kyrios, hoti eXeilato ton laon autu ek CHeiros aigyptiOn kai ek CHeiros faraO·
Wj:18:10 C VBI_AAI3S N_NSM A1_NSM N2_NSM C VAI_AMI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N3_GSF N2_GPM C P N3_GSF N_GSM
Wj:18:10 and also, even, namely to say/tell ć blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to take out the people he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand Egyptian and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels hand Pharaoh
Wj:18:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed   blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that he/she/it-was-TAKE OUT-ed the (acc) people (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) hand (gen) Egyptian ([Adj] gen) and out of (+gen) hand (gen) Pharaoh (indecl)
Wj:18:10 Wj_18:10_1 Wj_18:10_2 Wj_18:10_3 Wj_18:10_4 Wj_18:10_5 Wj_18:10_6 Wj_18:10_7 Wj_18:10_8 Wj_18:10_9 Wj_18:10_10 Wj_18:10_11 Wj_18:10_12 Wj_18:10_13 Wj_18:10_14 Wj_18:10_15 Wj_18:10_16 Wj_18:10_17
Wj:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:11 νῦν ἔγνων ὅτι μέγας κύριος παρὰ πάντας τοὺς θεούς, ἕνεκεν τούτου ὅτι ἐπέθεντο αὐτοῖς.
Wj:18:11 Now know I that the Lord is great above all gods, because of this, wherein they attacked them. (Exodus 18:11 Brenton)
Wj:18:11 Teraz wyznaję, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób ukarał tych, co się nimi pysznili». (Wj 18:11 BT_4)
Wj:18:11 νῦν ἔγνων ὅτι μέγας κύριος παρὰ πάντας τοὺς θεούς, ἕνεκεν τούτου ὅτι ἐπέθεντο αὐτοῖς.
Wj:18:11 νῦν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:18:11 teraz wiedzieć, tj rozpoznać. dlatego, że wielki panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz każdy wszystkim, każde, każde, całość Bóg  na skutek, na rzecz Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] dlatego, że na wprowadzenie on / ona / on / sama
Wj:18:11 nu=n e)/gnOn o(/ti me/gas ku/rios para\ pa/ntas tou\s Teou/s, e(/neken tou/tou o(/ti e)pe/Tento au)toi=s.
Wj:18:11 nyn egnOn hoti megas kyrios para pantas tus Teus, heneken tutu hoti epeTento autois.
Wj:18:11 D VZI_AAI1S C A1P_NSM N2_NSM P A3_APM RA_APM N2_APM P RD_GSN C VEI_AMI3P RD_DPM
Wj:18:11 now to know i.e. recognize. because/that great lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the god [see theology] owing to for, for the sake of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to place on he/she/it/same
Wj:18:11 now I-KNOW-ed because/that great ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) gods (acc) owing to this (gen) because/that they-were-PLACE ON-ed them/same (dat)
Wj:18:11 Wj_18:11_1 Wj_18:11_2 Wj_18:11_3 Wj_18:11_4 Wj_18:11_5 Wj_18:11_6 Wj_18:11_7 Wj_18:11_8 Wj_18:11_9 Wj_18:11_10 Wj_18:11_11 Wj_18:11_12 Wj_18:11_13 Wj_18:11_14
Wj:18:11 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:12 καὶ ἔλαβεν Ιοθορ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας τῷ θεῷ· παρεγένετο δὲ Ααρων καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ συμφαγεῖν ἄρτον μετὰ τοῦ γαμβροῦ Μωυσῆ ἐναντίον τοῦ θεοῦ.
Wj:18:12 And Jothor the father-in-law of Moses took whole burnt-offerings and sacrifices for God, for Aaron and all the elders of Israel came to eat bread with the father-in-law of Moses before God. (Exodus 18:12 Brenton)
Wj:18:12 Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi z Izraela przyszli i brali udział z teściem Mojżesza w uczcie przed Bogiem. (Wj 18:12 BT_4)
Wj:18:12 καὶ ἔλαβεν Ιοθορ γαμβρὸς Μωυσῆ ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας τῷ θεῷ· παρεγένετο δὲ Ααρων καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ συμφαγεῖν ἄρτον μετὰ τοῦ γαμβροῦ Μωυσῆ ἐναντίον τοῦ θεοῦ.
Wj:18:12 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) δέ Ἀαρών, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) Ἰσραήλ, ὁ συν·εσθίω (συν+εσθι-, -, 2nd συν+φαγ-, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Wj:18:12 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem - - Mojżesz całopalenie [zobacz holokaust] a także, nawet, a mianowicie poświęcić represjonować, w ofierze Bóg  aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: zaś Aaron a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość starszy Izrael jeść razem chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem - Mojżesz przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Bóg 
Wj:18:12 kai\ e)/laben *ioTor o( gambro\s *mousE= o(lokautO/mata kai\ Tusi/as tO=| TeO=|· parege/neto de\ *aarOn kai\ pa/ntes oi( presbu/teroi *israEl sumfagei=n a)/rton meta\ tou= gambrou= *mousE= e)nanti/on tou= Teou=.
Wj:18:12 kai elaben ioTor ho gambros musE holokautOmata kai Tysias tO TeO· paregeneto de aarOn kai pantes hoi presbyteroi israEl symfagein arton meta tu gambru musE enantion tu Teu.
Wj:18:12 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N2_NSM N1M_GSM N3M_APN C N1A_APF RA_DSM N2_DSM VBI_AMI3S x N_NSM C A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM VB_AAN N2_ASM P RA_GSM N2_GSM N1M_GSM P RA_GSM N2_GSM
Wj:18:12 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the ć Moses burnt offering [see holocaust] and also, even, namely sacrifice victimize, immolate the god [see theology] to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Aaron and also, even, namely every all, each, every, the whole of the elder Israel to eat together bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć Moses in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the god [see theology]
Wj:18:12 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   the (nom)   Moses (gen, voc) burnt offerings (nom|acc|voc) and sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (dat) god (dat) he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING Yet Aaron (indecl) and all (nom|voc) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) Israel (indecl) to-EAT TOGETHER bread (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen)   Moses (gen, voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen)
Wj:18:12 Wj_18:12_1 Wj_18:12_2 Wj_18:12_3 Wj_18:12_4 Wj_18:12_5 Wj_18:12_6 Wj_18:12_7 Wj_18:12_8 Wj_18:12_9 Wj_18:12_10 Wj_18:12_11 Wj_18:12_12 Wj_18:12_13 Wj_18:12_14 Wj_18:12_15 Wj_18:12_16 Wj_18:12_17 Wj_18:12_18 Wj_18:12_19 Wj_18:12_20 Wj_18:12_21 Wj_18:12_22 Wj_18:12_23 Wj_18:12_24 Wj_18:12_25 Wj_18:12_26 Wj_18:12_27 Wj_18:12_28
Wj:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:13 καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν ἐπαύριον συνεκάθισεν Μωϋσῆς κρίνειν τὸν λαόν· παρειστήκει δὲ πᾶς ὁ λαὸς Μωυσεῖ ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας.
Wj:18:13 And it came to pass after the morrow that Moses sat to judge the people, and all the people stood by Moses from morning till evening. (Exodus 18:13 Brenton)
Wj:18:13 Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum przed Mojżeszem od rana do wieczora. (Wj 18:13 BT_4)
Wj:18:13 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν ἐπαύριον συνεκάθισεν Μωϋσῆς κρίνειν τὸν λαόν· παρειστήκει δὲ πᾶς λαὸς Μωυσεῖ ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας.
Wj:18:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον συγ·καθίζω (-, -, συν+καθι·σ-, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ
Wj:18:13 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem jutro [w artykule oznacza następny dzień] do ??? Mojżesz ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić ludzie stać z / obok obok, lub w pobliżu, bo stać, miejsce obok, obok siebie, aby być, tracą swoich sprytu, wyrzucać, wywoływać, obecny, budzić, inspirować, budzić, zainspirować, dostarczyć, dostawa, dostarczać, udowodnić, pokaż zaś każdy wszystkim, każde, każde, całość ludzie Mojżesz od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem - aż do; świt wieczór
Wj:18:13 *kai\ e)ge/neto meta\ tE\n e)pau/rion suneka/Tisen *mou+sE=s kri/nein to\n lao/n· pareistE/kei de\ pa=s o( lao\s *mousei= a)po\ prOi/Ten e(/Os e(spe/ras.
Wj:18:13 kai egeneto meta tEn epaurion synekaTisen mo+ysEs krinein ton laon· pareistEkei de pas ho laos musei apo prOiTen heOs hesperas.
Wj:18:13 C VBI_AMI3S P RA_ASF D VAI_AAI3S N1M_NSM V1_PAN RA_ASM N2_ASM VXI_YAI3S x A3_NSM RA_NSM N2_NSM N1M_DSM P D P N1A_GSF
Wj:18:13 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the tomorrow [with article means the next day] to ??? Moses to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the people to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of the people Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn evening
Wj:18:13 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (acc) tomorrow he/she/it-???-ed Moses (nom) to-be-JUDGE-ing, to-will-JUDGE the (acc) people (acc) he/she/it-had-STand-ed-WITH/BESIDE Yet every (nom|voc) the (nom) people (nom) Moses (dat) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc)
Wj:18:13 Wj_18:13_1 Wj_18:13_2 Wj_18:13_3 Wj_18:13_4 Wj_18:13_5 Wj_18:13_6 Wj_18:13_7 Wj_18:13_8 Wj_18:13_9 Wj_18:13_10 Wj_18:13_11 Wj_18:13_12 Wj_18:13_13 Wj_18:13_14 Wj_18:13_15 Wj_18:13_16 Wj_18:13_17 Wj_18:13_18 Wj_18:13_19 Wj_18:13_20
Wj:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:14 καὶ ἰδὼν Ιοθορ πάντα, ὅσα ἐποίει τῷ λαῷ, λέγει Τί τοῦτο, ὃ σὺ ποιεῖς τῷ λαῷ; διὰ τί σὺ κάθησαι μόνος, πᾶς δὲ ὁ λαὸς παρέστηκέν σοι ἀπὸ πρωίθεν ἕως δείλης;
Wj:18:14 And Jothor having seen all that Moses did to the people, says, What is this that thou doest to the people? wherefore sittest thou alone, and all the people stand by thee from morning till evening? (Exodus 18:14 Brenton)
Wj:18:14 Gdy teść Mojżesza widział te wszystkie jego zajęcia z ludem, powiedział do niego: «Czemu ty sam się zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sąd, a cały lud musi stać przed tobą od rana do wieczora?» (Wj 18:14 BT_4)
Wj:18:14 καὶ ἰδὼν Ιοθορ πάντα, ὅσα ἐποίει τῷ λαῷ, λέγει Τί τοῦτο, σὺ ποιεῖς τῷ λαῷ; διὰ τί σὺ κάθησαι μόνος, πᾶς δὲ λαὸς παρέστηκέν σοι ἀπὸ πρωίθεν ἕως δείλης;
Wj:18:14 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) μόνος -η -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -); παρα·στήκω (derivation of -ίστημι) [LXX] (παρα+στηκ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δειλός -ή -όν
Wj:18:14 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), - każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż robić / zrobić ludzie powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] który / którego / których ty robić / zrobić ludzie δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. ty usiąść; ustawić Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) każdy wszystkim, każde, każde, całość zaś ludzie stać z / obok obok, lub w pobliżu, bo stać, miejsce obok, być obok siebie, tracą swoich sprytu, wyrzucać, wywoływać, obecny, budzić, inspirować, budzić, zainspirować, dostarczyć, dostawa, dostarczać, udowodnić, pokaz; do ??? ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem - aż do; świt tchórzliwi (nieśmiałe)
Wj:18:14 kai\ i)dO\n *ioTor pa/nta, o(/sa e)poi/ei tO=| laO=|, le/gei *ti/ tou=to, o(\ su\ poiei=s tO=| laO=|; dia\ ti/ su\ ka/TEsai mo/nos, pa=s de\ o( lao\s pare/stEke/n soi a)po\ prOi/Ten e(/Os dei/lEs;
Wj:18:14 kai idOn ioTor panta, hosa epoiei tO laO, legei ti tuto, ho sy poieis tO laO; dia ti sy kaTEsai monos, pas de ho laos parestEken soi apo prOiTen heOs deilEs;
Wj:18:14 C VB_AAPNSM N_NSM A3_APN A1_APN V2I_IAI3S RA_DSM N2_DSM V1_PAI3S RI_NSN RD_NSN RR_NSN RP_NS V2_PAI2S RA_DSM N2_DSM P RI_ASN RP_NS V5_PMI2S A1_NSM A3_NSM x RA_NSM N2_NSM VXI_XAI3S RP_DS P D P A1_GSF
Wj:18:14 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make the people to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which you to do/make the people because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to sit; to set sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the people to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show; to ??? you; your/yours(sg); to rub worn, rub from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn cowardly (timid)
Wj:18:14 and upon SEE-ing (nom)   all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-DO/MAKE-ing the (dat) people (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-DO/MAKE-ing the (dat) people (dat) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-SIT-ed; to-SET, be-you(sg)-SET-ed!, he/she/it-happens-to-SET (opt) sole ([Adj] nom) every (nom|voc) Yet the (nom) people (nom) he/she/it-has-STand-ed-WITH/BESIDE; he/she/it-was-???-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) cowardly ([Adj] gen)
Wj:18:14 Wj_18:14_1 Wj_18:14_2 Wj_18:14_3 Wj_18:14_4 Wj_18:14_5 Wj_18:14_6 Wj_18:14_7 Wj_18:14_8 Wj_18:14_9 Wj_18:14_10 Wj_18:14_11 Wj_18:14_12 Wj_18:14_13 Wj_18:14_14 Wj_18:14_15 Wj_18:14_16 Wj_18:14_17 Wj_18:14_18 Wj_18:14_19 Wj_18:14_20 Wj_18:14_21 Wj_18:14_22 Wj_18:14_23 Wj_18:14_24 Wj_18:14_25 Wj_18:14_26 Wj_18:14_27 Wj_18:14_28 Wj_18:14_29 Wj_18:14_30 Wj_18:14_31
Wj:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:15 καὶ λέγει Μωϋσῆς τῷ γαμβρῷ ὅτι Παραγίνεται πρός με ὁ λαὸς ἐκζητῆσαι κρίσιν παρὰ τοῦ θεοῦ·
Wj:18:15 And Moses says to his father-in-law, Because the people come to me to seek judgment from God. (Exodus 18:15 Brenton)
Wj:18:15 Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: «Lud przychodzi do mnie, aby się poradzić Boga. (Wj 18:15 BT_4)
Wj:18:15 καὶ λέγει Μωϋσῆς τῷ γαμβρῷ ὅτι Παραγίνεται πρός με λαὸς ἐκζητῆσαι κρίσιν παρὰ τοῦ θεοῦ·
Wj:18:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὅτι παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Wj:18:15 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Mojżesz - dlatego, że aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA ludzie szukać Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz Bóg 
Wj:18:15 kai\ le/gei *mou+sE=s tO=| gambrO=| o(/ti *paragi/netai pro/s me o( lao\s e)kDZEtE=sai kri/sin para\ tou= Teou=·
Wj:18:15 kai legei mo+ysEs tO gambrO hoti paraginetai pros me ho laos ekDZEtEsai krisin para tu Teu·
Wj:18:15 C V1_PAI3S N1M_NSM RA_DSM N2_DSM C V1_PMI3S P RP_AS RA_NSM N2_NSM VA_AAN N3I_ASF P RA_GSM N2_GSM
Wj:18:15 and also, even, namely to say/tell Moses the ć because/that to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near toward (+acc,+gen,+dat) I the people to seek out judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology]
Wj:18:15 and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) Moses (nom) the (dat)   because/that he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) people (nom) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) judgment (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen)
Wj:18:15 Wj_18:15_1 Wj_18:15_2 Wj_18:15_3 Wj_18:15_4 Wj_18:15_5 Wj_18:15_6 Wj_18:15_7 Wj_18:15_8 Wj_18:15_9 Wj_18:15_10 Wj_18:15_11 Wj_18:15_12 Wj_18:15_13 Wj_18:15_14 Wj_18:15_15 Wj_18:15_16
Wj:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:16 ὅταν γὰρ γένηται αὐτοῖς ἀντιλογία καὶ ἔλθωσι πρός με, διακρίνω ἕκαστον καὶ συμβιβάζω αὐτοὺς τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ.
Wj:18:16 For whenever there is a dispute among them, and they come to me, I give judgment upon each, and I teach them the ordinances of God and his law. (Exodus 18:16 Brenton)
Wj:18:16 Jeśli mają spór, to przychodzą do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy Boże». (Wj 18:16 BT_4)
Wj:18:16 ὅταν γὰρ γένηται αὐτοῖς ἀντιλογία καὶ ἔλθωσι πρός με, διακρίνω ἕκαστον καὶ συμβιβάζω αὐτοὺς τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ.
Wj:18:16 ὅταν (ὅτε ἄν) γάρ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντι·λογία, -ας, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) ἕκαστος -η -ον καί συμ·βιβάζω (συν+βιβαζ-, συν+βιβ(α)·[σ]-/συν+βιβα·σ-, συν+βιβα·σ-, -, -, συν+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:18:16 ilekroć na, ponieważ, jak stać się stać, stanie, on / ona / on / sama Sporów (twierdzenie, twierdzą, kłótnie, sprzeczność, kontrowersje, spory) a także, nawet, a mianowicie przyjść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA odróżnić dojrzeć, dostrzec, odróżnić, wykrywania, oddzielna, zdecydować, należy oceniać każdy a także, nawet, a mianowicie poskładać (połączyć kropki) on / ona / on / sama - Bóg  a także, nawet, a mianowicie prawo on / ona / on / sama
Wj:18:16 o(/tan ga\r ge/nEtai au)toi=s a)ntilogi/a kai\ e)/lTOsi pro/s me, diakri/nO e(/kaston kai\ sumbiba/DZO au)tou\s ta\ prosta/gmata tou= Teou= kai\ to\n no/mon au)tou=.
Wj:18:16 hotan gar genEtai autois antilogia kai elTOsi pros me, diakrinO hekaston kai symbibaDZO autus ta prostagmata tu Teu kai ton nomon autu.
Wj:18:16 D x VB_AMS3S RD_DPM N1A_NSF C VB_AAS3P P RP_AS VA_PAI1S A1_ASM C V1_PAI1S RD_APM RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Wj:18:16 whenever for since, as to become become, happen he/she/it/same Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) I to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged each and also, even, namely to piece together (connect the dots) he/she/it/same the ć the god [see theology] and also, even, namely the law he/she/it/same
Wj:18:16 whenever for he/she/it-should-be-BECOME-ed them/same (dat) Dispute (nom|voc) and they-should-COME toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) I-am-DIFFERENTIATE-ing, I-should-be-DIFFERENTIATE-ing, I-should-DIFFERENTIATE each (of two) (acc, nom|acc|voc) and I-am-PIECE-ing-TOGETHER, I-should-be-PIECE-ing-TOGETHER them/same (acc) the (nom|acc)   the (gen) god (gen) and the (acc) law (acc) him/it/same (gen)
Wj:18:16 Wj_18:16_1 Wj_18:16_2 Wj_18:16_3 Wj_18:16_4 Wj_18:16_5 Wj_18:16_6 Wj_18:16_7 Wj_18:16_8 Wj_18:16_9 Wj_18:16_10 Wj_18:16_11 Wj_18:16_12 Wj_18:16_13 Wj_18:16_14 Wj_18:16_15 Wj_18:16_16 Wj_18:16_17 Wj_18:16_18 Wj_18:16_19 Wj_18:16_20 Wj_18:16_21 Wj_18:16_22
Wj:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:17 εἶπεν δὲ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ πρὸς αὐτόν Οὐκ ὀρθῶς σὺ ποιεῖς τὸ ῥῆμα τοῦτο·
Wj:18:17 And the father-in-law of Moses said to him, Thou dost not this thing rightly, (Exodus 18:17 Brenton)
Wj:18:17 Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: «Nie jest dobre to, co czynisz. (Wj 18:17 BT_4)
Wj:18:17 εἶπεν δὲ γαμβρὸς Μωυσῆ πρὸς αὐτόν Οὐκ ὀρθῶς σὺ ποιεῖς τὸ ῥῆμα τοῦτο·
Wj:18:17 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀρθῶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:18:17 powiedzieć / powiedzieć zaś - Mojżesz w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama οὐχ przed nierównym oddechem ??? ty robić / zrobić oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Wj:18:17 ei)=pen de\ o( gambro\s *mousE= pro\s au)to/n *ou)k o)rTO=s su\ poiei=s to\ r(E=ma tou=to·
Wj:18:17 eipen de ho gambros musE pros auton uk orTOs sy poieis to rEma tuto·
Wj:18:17 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM N1M_GSM P RD_ASM D D RP_NS V2_PAI2S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
Wj:18:17 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć Moses toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same οὐχ before rough breathing ??? you to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:18:17 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom)   Moses (gen, voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) not ??? you(sg) (nom) you(sg)-are-DO/MAKE-ing the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Wj:18:17 Wj_18:17_1 Wj_18:17_2 Wj_18:17_3 Wj_18:17_4 Wj_18:17_5 Wj_18:17_6 Wj_18:17_7 Wj_18:17_8 Wj_18:17_9 Wj_18:17_10 Wj_18:17_11 Wj_18:17_12 Wj_18:17_13 Wj_18:17_14
Wj:18:17 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:18 φθορᾷ καταφθαρήσῃ ἀνυπομονήτῳ καὶ σὺ καὶ πᾶς ὁ λαὸς οὗτος, ὅς ἐστιν μετὰ σοῦ· βαρύ σοι τὸ ῥῆμα τοῦτο, οὐ δυνήσῃ ποιεῖν μόνος.
Wj:18:18 thou wilt wear away with intolerable weariness, both those and all this people which is with thee: this thing is hard, thou wilt not be able to endure it thyself alone. (Exodus 18:18 Brenton)
Wj:18:18 Zamęczysz siebie i lud, który przy tobie stoi, gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka, i sam jej nie możesz podołać. (Wj 18:18 BT_4)
Wj:18:18 φθορᾷ καταφθαρήσῃ ἀνυπομονήτῳ καὶ σὺ καὶ πᾶς λαὸς οὗτος, ὅς ἐστιν μετὰ σοῦ· βαρύ σοι τὸ ῥῆμα τοῦτο, οὐ δυνήσῃ ποιεῖν μόνος.
Wj:18:18 φθορά, -ᾶς, ἡ κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-)   καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μόνος -η -ον
Wj:18:18 niszczenie niszczenie; Pogorszenie; korupcja do ruiny - a także, nawet, a mianowicie ty a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość ludzie Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] który / którego / których być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) ciężki ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] οὐχ przed nierównym oddechem na stanie robić / zrobić Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam)
Wj:18:18 fTora=| katafTarE/sE| a)nupomonE/tO| kai\ su\ kai\ pa=s o( lao\s ou(=tos, o(/s e)stin meta\ sou=· baru/ soi to\ r(E=ma tou=to, ou) dunE/sE| poiei=n mo/nos.
Wj:18:18 fTora katafTarEsE anypomonEtO kai sy kai pas ho laos hutos, hos estin meta su· bary soi to rEma tuto, u dynEsE poiein monos.
Wj:18:18 N1A_DSF VD_FPI2S A1B_DSF C RP_NS C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM RR_NSM V9_PAI3S P RP_GS A3U_NSN RP_DS RA_NSN N3M_NSN RD_NSN D VF_FMI2S V2_PAN A1_NSM
Wj:18:18 destruction destruction; deterioration; corruption to ruin ć and also, even, namely you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) heavy you; your/yours(sg); to rub worn, rub the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to able to do/make sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
Wj:18:18 destruction (dat) you(sg)-will-be-RUIN-ed   and you(sg) (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) this (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-is after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) heavy ([Adj] nom|acc|voc, voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) not you(sg)-will-be-ABLE-ed to-be-DO/MAKE-ing sole ([Adj] nom)
Wj:18:18 Wj_18:18_1 Wj_18:18_2 Wj_18:18_3 Wj_18:18_4 Wj_18:18_5 Wj_18:18_6 Wj_18:18_7 Wj_18:18_8 Wj_18:18_9 Wj_18:18_10 Wj_18:18_11 Wj_18:18_12 Wj_18:18_13 Wj_18:18_14 Wj_18:18_15 Wj_18:18_16 Wj_18:18_17 Wj_18:18_18 Wj_18:18_19 Wj_18:18_20 Wj_18:18_21 Wj_18:18_22 Wj_18:18_23
Wj:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:19 νῦν οὖν ἄκουσόν μου, καὶ συμβουλεύσω σοι, καὶ ἔσται ὁ θεὸς μετὰ σοῦ. γίνου σὺ τῷ λαῷ τὰ πρὸς τὸν θεὸν καὶ ἀνοίσεις τοὺς λόγους αὐτῶν πρὸς τὸν θεὸν
Wj:18:19 Now then hearken to me, and I will advise thee, and God shall be with thee: be thou to the people in the things pertaining to God, and thou shalt bring their matters to God. (Exodus 18:19 Brenton)
Wj:18:19 Teraz posłuchaj rady, jaką ci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. (Wj 18:19 BT_4)
Wj:18:19 νῦν οὖν ἄκουσόν μου, καὶ συμβουλεύσω σοι, καὶ ἔσται θεὸς μετὰ σοῦ. γίνου σὺ τῷ λαῷ τὰ πρὸς τὸν θεὸν καὶ ἀνοίσεις τοὺς λόγους αὐτῶν πρὸς τὸν θεὸν
Wj:18:19 νῦν οὖν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Wj:18:19 teraz Dlatego też /, a następnie słyszeć JA a także, nawet, a mianowicie do rady ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie być Bóg  po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) stać się stać, stanie, ty ludzie w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Bóg  a także, nawet, a mianowicie aby przywołać urok, cite, wspominając, mylnie cytować, patrz, dotyczą sprawozdania, państwa Słowo Logos jest mówienie, powiedzenie, słowo jako wyraz myśli; różnicować z akt mówienia. Choć jest wyrazem, to koncentruje się na myśli, z którego wypływa wyrażenie. on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Bóg 
Wj:18:19 nu=n ou)=n a)/kouso/n mou, kai\ sumbouleu/sO soi, kai\ e)/stai o( Teo\s meta\ sou=. gi/nou su\ tO=| laO=| ta\ pro\s to\n Teo\n kai\ a)noi/seis tou\s lo/gous au)tO=n pro\s to\n Teo\n
Wj:18:19 nyn un akuson mu, kai symbuleusO soi, kai estai ho Teos meta su. ginu sy tO laO ta pros ton Teon kai anoiseis tus logus autOn pros ton Teon
Wj:18:19 D x VA_AAD2S RP_GS C VF_FAI1S RP_DS C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM P RP_GS V1_PMD2S RP_NS RA_DSM N2_DSM RA_APN P RA_ASM N2_ASM C VF_FAI2S RA_APM N2_APM RD_GPM P RA_ASM N2_ASM
Wj:18:19 now therefore/then to hear I and also, even, namely to council you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to be the god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to become become, happen you the people the toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology]
Wj:18:19 now therefore/then do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) and I-will-COUNCIL, I-should-COUNCIL you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-will-be the (nom) god (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-being-BECOME-ed! you(sg) (nom) the (dat) people (dat) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) and you(sg)-will-BRING UP the (acc) words (acc) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc)
Wj:18:19 Wj_18:19_1 Wj_18:19_2 Wj_18:19_3 Wj_18:19_4 Wj_18:19_5 Wj_18:19_6 Wj_18:19_7 Wj_18:19_8 Wj_18:19_9 Wj_18:19_10 Wj_18:19_11 Wj_18:19_12 Wj_18:19_13 Wj_18:19_14 Wj_18:19_15 Wj_18:19_16 Wj_18:19_17 Wj_18:19_18 Wj_18:19_19 Wj_18:19_20 Wj_18:19_21 Wj_18:19_22 Wj_18:19_23 Wj_18:19_24 Wj_18:19_25 Wj_18:19_26 Wj_18:19_27 Wj_18:19_28 Wj_18:19_29
Wj:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:20 καὶ διαμαρτυρῇ αὐτοῖς τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ σημανεῖς αὐτοῖς τὰς ὁδούς, ἐν αἷς πορεύσονται ἐν αὐταῖς, καὶ τὰ ἔργα, ἃ ποιήσουσιν.
Wj:18:20 And thou shalt testify to them the ordinances of God and his law, and thou shalt shew to them the ways in which they shall walk, and the works which they shall do. (Exodus 18:20 Brenton)
Wj:18:20 Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach, i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić, i o uczynkach, jakie winien spełniać. (Wj 18:20 BT_4)
Wj:18:20 καὶ διαμαρτυρῇ αὐτοῖς τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ σημανεῖς αὐτοῖς τὰς ὁδούς, ἐν αἷς πορεύσονται ἐν αὐταῖς, καὶ τὰ ἔργα, ποιήσουσιν.
Wj:18:20 καί δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Wj:18:20 a także, nawet, a mianowicie uroczyście [Zaprawdę powiadam; jaskrawo ostrzegają; przekazać w najpoważniejszych kategoriach] on / ona / on / sama - Bóg  a także, nawet, a mianowicie prawo on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie wskazać Signify, wskazują, oświadczam, on / ona / on / sama Sposób / droga w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których iść w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie praca który / którego / których robić / zrobić
Wj:18:20 kai\ diamarturE=| au)toi=s ta\ prosta/gmata tou= Teou= kai\ to\n no/mon au)tou= kai\ sEmanei=s au)toi=s ta\s o(dou/s, e)n ai(=s poreu/sontai e)n au)tai=s, kai\ ta\ e)/rga, a(/ poiE/sousin.
Wj:18:20 kai diamartyrE autois ta prostagmata tu Teu kai ton nomon autu kai sEmaneis autois tas hodus, en hais poreusontai en autais, kai ta erga, ha poiEsusin.
Wj:18:20 C VF2_FMI2S RD_DPM RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VF2_FAI2S RD_DPM RA_APF N2_APF P RR_DPF VF_FMI3P P RD_DPF C RA_APN N2N_APN RR_APN VF_FAI3P
Wj:18:20 and also, even, namely to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] he/she/it/same the ć the god [see theology] and also, even, namely the law he/she/it/same and also, even, namely to indicate signify, indicate, declare he/she/it/same the way/road in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the work who/whom/which to do/make
Wj:18:20 and you(sg)-are-being-SOLEMNIZE-ed, you(sg)-should-be-being-SOLEMNIZE-ed, you(sg)-should-be-SOLEMNIZE-ed them/same (dat) the (nom|acc)   the (gen) god (gen) and the (acc) law (acc) him/it/same (gen) and you(sg)-will-INDICATE them/same (dat) the (acc) ways/roads (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat)
Wj:18:20 Wj_18:20_1 Wj_18:20_2 Wj_18:20_3 Wj_18:20_4 Wj_18:20_5 Wj_18:20_6 Wj_18:20_7 Wj_18:20_8 Wj_18:20_9 Wj_18:20_10 Wj_18:20_11 Wj_18:20_12 Wj_18:20_13 Wj_18:20_14 Wj_18:20_15 Wj_18:20_16 Wj_18:20_17 Wj_18:20_18 Wj_18:20_19 Wj_18:20_20 Wj_18:20_21 Wj_18:20_22 Wj_18:20_23 Wj_18:20_24 Wj_18:20_25 Wj_18:20_26
Wj:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:21 καὶ σὺ σεαυτῷ σκέψαι ἀπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ ἄνδρας δυνατοὺς θεοσεβεῖς, ἄνδρας δικαίους μισοῦντας ὑπερηφανίαν, καὶ καταστήσεις αὐτοὺς ἐπ’ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους,
Wj:18:21 And do thou look out for thyself out of all the people able men, fearing God, righteous men, hating pride, and thou shalt set over the people captains of thousands and captains of hundreds, and captains of fifties, and captains of tens. (Exodus 18:21 Brenton)
Wj:18:21 A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przełożonymi już to nad tysiącem, już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką, (Wj 18:21 BT_4)
Wj:18:21 καὶ σὺ σεαυτῷ σκέψαι ἀπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ ἄνδρας δυνατοὺς θεοσεβεῖς, ἄνδρας δικαίους μισοῦντας ὑπερηφανίαν, καὶ καταστήσεις αὐτοὺς ἐπ’ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους,
Wj:18:21 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ σκέπτομαι [LXX] (-, -, σκεψ-, -, -, σκεπ·[θ]-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν θεο·σεβής -ές ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δίκαιος -αία -ον μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὑπερηφανία, -ας, ἡ καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό χιλί·αρχος, -ου, ὁ καί ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) καί   καί  
Wj:18:21 a także, nawet, a mianowicie ty się do ??? od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość ludzie mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". zdolny pobożny mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". tylko sprawiedliwi, po prostu do destest niechęci, nienawidzę, nienawidzę, nienawidzić duma a także, nawet, a mianowicie włączyć świeckich, renderowania owdowiała on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama hetman [lider tysiąc żołnierzy] a także, nawet, a mianowicie centurion a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie -
Wj:18:21 kai\ su\ seautO=| ske/PSai a)po\ panto\s tou= laou= a)/ndras dunatou\s Teosebei=s, a)/ndras dikai/ous misou=ntas u(perEfani/an, kai\ katastE/seis au)tou\s e)p’ au)tO=n CHilia/rCHous kai\ e(katonta/rCHous kai\ pentEkonta/rCHous kai\ dekada/rCHous,
Wj:18:21 kai sy seautO skePSai apo pantos tu lau andras dynatus Teosebeis, andras dikaius misuntas hyperEfanian, kai katastEseis autus ep’ autOn CHiliarCHus kai hekatontarCHus kai pentEkontarCHus kai dekadarCHus,
Wj:18:21 C RP_NS RD_DSM VA_AMD2S P A3_GSM RA_GSM N2_GSM N3_APM A1_APM A3H_APM N3_APM A1A_APM V2_PAPAPM N1A_ASF C VF_FAI2S RD_APM P RD_GPM N2_APM C N2_APM C N2_APM C N2_APM
Wj:18:21 and also, even, namely you yourself to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the people man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable pious man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". just righteous, just to destest dislike, detest, hate, abominate pride and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same chiliarch [leader of a thousand soldiers] and also, even, namely centurion and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Wj:18:21 and you(sg) (nom) yourself (dat) be-you(sg)-???-ed! away from (+gen) every (gen) the (gen) people (gen) men, husbands (acc) capable ([Adj] acc) pious ([Adj] acc, nom|voc) men, husbands (acc) just ([Adj] acc) while DESTEST-ing (acc) pride (acc) and you(sg)-will-ENABLE them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) chiliarchs (acc) and centurions (acc) and   and  
Wj:18:21 Wj_18:21_1 Wj_18:21_2 Wj_18:21_3 Wj_18:21_4 Wj_18:21_5 Wj_18:21_6 Wj_18:21_7 Wj_18:21_8 Wj_18:21_9 Wj_18:21_10 Wj_18:21_11 Wj_18:21_12 Wj_18:21_13 Wj_18:21_14 Wj_18:21_15 Wj_18:21_16 Wj_18:21_17 Wj_18:21_18 Wj_18:21_19 Wj_18:21_20 Wj_18:21_21 Wj_18:21_22 Wj_18:21_23 Wj_18:21_24 Wj_18:21_25 Wj_18:21_26 Wj_18:21_27
Wj:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:22 καὶ κρινοῦσιν τὸν λαὸν πᾶσαν ὥραν· τὸ δὲ ῥῆμα τὸ ὑπέρογκον ἀνοίσουσιν ἐπὶ σέ, τὰ δὲ βραχέα τῶν κριμάτων κρινοῦσιν αὐτοὶ καὶ κουφιοῦσιν ἀπὸ σοῦ καὶ συναντιλήμψονταί σοι.
Wj:18:22 And they shall judge the people at all times, and the too burdensome matter they shall bring to thee, but they shall judge the smaller cases; so they shall relieve thee and help thee. (Exodus 18:22 Brenton)
Wj:18:22 aby mogli sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z tobą poniosą ciężar. (Wj 18:22 BT_4)
Wj:18:22 καὶ κρινοῦσιν τὸν λαὸν πᾶσαν ὥραν· τὸ δὲ ῥῆμα τὸ ὑπέρογκον ἀνοίσουσιν ἐπὶ σέ, τὰ δὲ βραχέα τῶν κριμάτων κρινοῦσιν αὐτοὶ καὶ κουφιοῦσιν ἀπὸ σοῦ καὶ συναντιλήμψονταί σοι.
Wj:18:22 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὥρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὑπέρ·ογκος -ον ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κουφίζω (κουφιζ-, κουφι(ε)·[σ]-, κουφι·σ-, -, -, κουφισ·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί συν·αντι·λαμβάνομαι (συναντι+λαμβαν-, συναντι+λημψ-, 2nd συναντι+λαβ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Wj:18:22 a także, nawet, a mianowicie ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić ludzie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania godzina zaś oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Pompatyczne (porównanie - ογκος / dumny, arogancki) aby przywołać urok, cite, wspominając, mylnie cytować, patrz, dotyczą sprawozdania, państwa na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) zaś krótki Zdanie pytanie, decyzja, orzeczenie, wyrok, rozdzielczość, potępienie ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do ??? od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie do ??? ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub
Wj:18:22 kai\ krinou=sin to\n lao\n pa=san O(/ran· to\ de\ r(E=ma to\ u(pe/rogkon a)noi/sousin e)pi\ se/, ta\ de\ braCHe/a tO=n krima/tOn krinou=sin au)toi\ kai\ koufiou=sin a)po\ sou= kai\ sunantilE/mPSontai/ soi.
Wj:18:22 kai krinusin ton laon pasan hOran· to de rEma to hyperonkon anoisusin epi se, ta de braCHea tOn krimatOn krinusin autoi kai kufiusin apo su kai synantilEmPSontai soi.
Wj:18:22 C VF2_FAI3P RA_ASM N2_ASM A1S_ASF N1A_ASF RA_ASN x N3M_ASN RA_ASN A1B_ASN VF_FAI3P P RP_AS RA_APN x A3U_APN RA_GPN N3M_GPN VF2_FAI3P RD_NPM C VF2_FAI3P P RP_GS C VF_FMI3P RP_DS
Wj:18:22 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the people every all, each, every, the whole of; to sprinkle hour the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance the Pompous (compare - ογκος / boastful, arrogant) to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] brief the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same and also, even, namely to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Wj:18:22 and they-are-JUDGE-ing, they-will-JUDGE, while JUDGE-ing (dat), going-to-JUDGE (fut ptcp) (dat) the (acc) people (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) hour (acc) the (nom|acc) Yet declaration (nom|acc|voc) the (nom|acc) Pompous ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-BRING UP, going-to-BRING UP (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) Yet brief ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) sentences (gen) they-are-JUDGE-ing, they-will-JUDGE, while JUDGE-ing (dat), going-to-JUDGE (fut ptcp) (dat) they/same (nom) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-be-???-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Wj:18:22 Wj_18:22_1 Wj_18:22_2 Wj_18:22_3 Wj_18:22_4 Wj_18:22_5 Wj_18:22_6 Wj_18:22_7 Wj_18:22_8 Wj_18:22_9 Wj_18:22_10 Wj_18:22_11 Wj_18:22_12 Wj_18:22_13 Wj_18:22_14 Wj_18:22_15 Wj_18:22_16 Wj_18:22_17 Wj_18:22_18 Wj_18:22_19 Wj_18:22_20 Wj_18:22_21 Wj_18:22_22 Wj_18:22_23 Wj_18:22_24 Wj_18:22_25 Wj_18:22_26 Wj_18:22_27 Wj_18:22_28
Wj:18:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:23 ἐὰν τὸ ῥῆμα τοῦτο ποιήσῃς, κατισχύσει σε ὁ θεός, καὶ δυνήσῃ παραστῆναι, καὶ πᾶς ὁ λαὸς οὗτος εἰς τὸν ἑαυτοῦ τόπον μετ’ εἰρήνης ἥξει.
Wj:18:23 If thou wilt do this thing, God shall strengthen thee, and thou shalt be able to attend, and all this people shall come with peace into their own place. (Exodus 18:23 Brenton)
Wj:18:23 Jeśli tak uczynisz, a Bóg cię do tego skłoni, podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie». (Wj 18:23 BT_4)
Wj:18:23 ἐὰν τὸ ῥῆμα τοῦτο ποιήσῃς, κατισχύσει σε θεός, καὶ δυνήσῃ παραστῆναι, καὶ πᾶς λαὸς οὗτος εἰς τὸν ἑαυτοῦ τόπον μετ’ εἰρήνης ἥξει.
Wj:18:23 ἐάν (εἰ ἄν) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τόπος, -ου, ὁ μετά εἰρήνη, -ης, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Wj:18:23 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] robić / zrobić do ??? ty; twój / twoje (SG) Bóg  a także, nawet, a mianowicie na stanie stać z / obok obok, lub w pobliżu, bo stać, miejsce obok, obok siebie, aby być, tracą swoich sprytu, wyrzucać, wywoływać, obecny, budzić, inspirować, budzić, zainspirować, dostarczyć, dostawa, dostarczać, udowodnić, pokaż a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość ludzie Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] do (+ acc) self / our- / your- / się miejsce po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem pokój się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem .; prowadzić
Wj:18:23 e)a\n to\ r(E=ma tou=to poiE/sE|s, katisCHu/sei se o( Teo/s, kai\ dunE/sE| parastE=nai, kai\ pa=s o( lao\s ou(=tos ei)s to\n e(autou= to/pon met’ ei)rE/nEs E(/Xei.
Wj:18:23 ean to rEma tuto poiEsEs, katisCHysei se ho Teos, kai dynEsE parastEnai, kai pas ho laos hutos eis ton heautu topon met’ eirEnEs hEXei.
Wj:18:23 C RA_ASN N3M_ASN RD_ASN VA_AAS2S VF_FAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM C VF_FMI2S VH_AAN C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM P RA_ASM RD_GSM N2_ASM P N1_GSF VF_FAI3S
Wj:18:23 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make to ??? you; your/yours(sg) the god [see theology] and also, even, namely to able to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the self /our-/your-/themselves place after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace to have come I have come. I have arrived.; to lead
Wj:18:23 if-ever the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) you(sg)-should-DO/MAKE he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) and you(sg)-will-be-ABLE-ed to-STand-WITH/BESIDE and every (nom|voc) the (nom) people (nom) this (nom) into (+acc) the (acc) self (gen) place (acc) after (+acc), with (+gen) peace (gen) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical)
Wj:18:23 Wj_18:23_1 Wj_18:23_2 Wj_18:23_3 Wj_18:23_4 Wj_18:23_5 Wj_18:23_6 Wj_18:23_7 Wj_18:23_8 Wj_18:23_9 Wj_18:23_10 Wj_18:23_11 Wj_18:23_12 Wj_18:23_13 Wj_18:23_14 Wj_18:23_15 Wj_18:23_16 Wj_18:23_17 Wj_18:23_18 Wj_18:23_19 Wj_18:23_20 Wj_18:23_21 Wj_18:23_22 Wj_18:23_23 Wj_18:23_24
Wj:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:24 ἤκουσεν δὲ Μωϋσῆς τῆς φωνῆς τοῦ γαμβροῦ καὶ ἐποίησεν ὅσα αὐτῷ εἶπεν.
Wj:18:24 And Moses hearkened to the voice of his father-in-law, and did whatsoever he said to him. (Exodus 18:24 Brenton)
Wj:18:24 Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział. (Wj 18:24 BT_4)
Wj:18:24 ἤκουσεν δὲ Μωϋσῆς τῆς φωνῆς τοῦ γαμβροῦ καὶ ἐποίησεν ὅσα αὐτῷ εἶπεν.
Wj:18:24 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Wj:18:24 słyszeć zaś Mojżesz wydawać okrzyki / głosowych - a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić tyle, / aż on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć
Wj:18:24 E)/kousen de\ *mou+sE=s tE=s fOnE=s tou= gambrou= kai\ e)poi/Esen o(/sa au)tO=| ei)=pen.
Wj:18:24 Ekusen de mo+ysEs tEs fOnEs tu gambru kai epoiEsen hosa autO eipen.
Wj:18:24 VAI_AAI3S x N1M_NSM RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S A1_APN RD_DSM VBI_AAI3S
Wj:18:24 to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses the sound/voice cries the ć and also, even, namely to do/make as much/many as he/she/it/same to say/tell
Wj:18:24 he/she/it-HEAR-ed Yet Moses (nom) the (gen) sound/voice (gen) the (gen)   and he/she/it-DO/MAKE-ed as much/many as (nom|acc) him/it/same (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed
Wj:18:24 Wj_18:24_1 Wj_18:24_2 Wj_18:24_3 Wj_18:24_4 Wj_18:24_5 Wj_18:24_6 Wj_18:24_7 Wj_18:24_8 Wj_18:24_9 Wj_18:24_10 Wj_18:24_11 Wj_18:24_12
Wj:18:24 x x x x x x x x x x x x
Wj:18:25 καὶ ἐπέλεξεν Μωϋσῆς ἄνδρας δυνατοὺς ἀπὸ παντὸς Ισραηλ καὶ ἐποίησεν αὐτοὺς ἐπ’ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους,
Wj:18:25 And Moses chose out able men out of all Israel, and he made them captains of thousands and captains of hundreds, and captains of fifties and captains of tens over the people. (Exodus 18:25 Brenton)
Wj:18:25 Wybrał sobie Mojżesz z całego Izraela mężów dzielnych i ustanowił ich kierownikami ludu, przełożonymi nad tysiącem, nad stoma, nad pięćdziesięcioma i nad dziesięcioma, (Wj 18:25 BT_4)
Wj:18:25 καὶ ἐπέλεξεν Μωϋσῆς ἄνδρας δυνατοὺς ἀπὸ παντὸς Ισραηλ καὶ ἐποίησεν αὐτοὺς ἐπ’ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους,
Wj:18:25 καί ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό χιλί·αρχος, -ου, ὁ καί ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) καί   καί  
Wj:18:25 a także, nawet, a mianowicie do wyboru (select, (zadzwonić {wzywać po imieniu}) wyróżnić) Mojżesz mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". zdolny od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość Izrael a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama hetman [lider tysiąc żołnierzy] a także, nawet, a mianowicie centurion a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie -
Wj:18:25 kai\ e)pe/leXen *mou+sE=s a)/ndras dunatou\s a)po\ panto\s *israEl kai\ e)poi/Esen au)tou\s e)p’ au)tO=n CHilia/rCHous kai\ e(katonta/rCHous kai\ pentEkonta/rCHous kai\ dekada/rCHous,
Wj:18:25 kai epeleXen mo+ysEs andras dynatus apo pantos israEl kai epoiEsen autus ep’ autOn CHiliarCHus kai hekatontarCHus kai pentEkontarCHus kai dekadarCHus,
Wj:18:25 C VAI_AAI3S N1M_NSM N3_APM A1_APM P A3_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P RD_GPM N2_APM C N2_APM C N2_APM C N2_APM
Wj:18:25 and also, even, namely to choose (select, (to call {call upon by name})single out) Moses man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to do/make he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same chiliarch [leader of a thousand soldiers] and also, even, namely centurion and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Wj:18:25 and he/she/it-CHOOSE-ed Moses (nom) men, husbands (acc) capable ([Adj] acc) away from (+gen) every (gen) Israel (indecl) and he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) chiliarchs (acc) and centurions (acc) and   and  
Wj:18:25 Wj_18:25_1 Wj_18:25_2 Wj_18:25_3 Wj_18:25_4 Wj_18:25_5 Wj_18:25_6 Wj_18:25_7 Wj_18:25_8 Wj_18:25_9 Wj_18:25_10 Wj_18:25_11 Wj_18:25_12 Wj_18:25_13 Wj_18:25_14 Wj_18:25_15 Wj_18:25_16 Wj_18:25_17 Wj_18:25_18 Wj_18:25_19 Wj_18:25_20
Wj:18:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:26 καὶ ἐκρίνοσαν τὸν λαὸν πᾶσαν ὥραν· πᾶν δὲ ῥῆμα ὑπέρογκον ἀνεφέροσαν ἐπὶ Μωυσῆν, πᾶν δὲ ῥῆμα ἐλαφρὸν ἐκρίνοσαν αὐτοί.
Wj:18:26 And they judged the people at all times; and every too burdensome matter they brought to Moses, but every light matter they judged themselves. (Exodus 18:26 Brenton)
Wj:18:26 aby wyroki wydawali ludowi w każdym czasie, a tylko ważniejsze sprawy przedkładali Mojżeszowi, wszystkie lżejsze natomiast sami rozstrzygali. (Wj 18:26 BT_4)
Wj:18:26 καὶ ἐκρίνοσαν τὸν λαὸν πᾶσαν ὥραν· πᾶν δὲ ῥῆμα ὑπέρογκον ἀνεφέροσαν ἐπὶ Μωυσῆν, πᾶν δὲ ῥῆμα ἐλαφρὸν ἐκρίνοσαν αὐτοί.
Wj:18:26 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὥρα, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὑπέρ·ογκος -ον ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐλαφρός -ά -όν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:18:26 a także, nawet, a mianowicie ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić ludzie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania godzina każdy wszystkim, każde, każde, całość zaś oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Pompatyczne (porównanie - ογκος / dumny, arogancki) aby przywołać urok, cite, wspominając, mylnie cytować, patrz, dotyczą sprawozdania, państwa na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Mojżesz każdy wszystkim, każde, każde, całość zaś oświadczenie oświadczenie, wypowiedź delikatne delikatny, łagodny, zwolniony z obciążeniem; metaph., roztargniony, niepewny, zmienny ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić on / ona / on / sama
Wj:18:26 kai\ e)kri/nosan to\n lao\n pa=san O(/ran· pa=n de\ r(E=ma u(pe/rogkon a)nefe/rosan e)pi\ *mousE=n, pa=n de\ r(E=ma e)lafro\n e)kri/nosan au)toi/.
Wj:18:26 kai ekrinosan ton laon pasan hOran· pan de rEma hyperonkon aneferosan epi musEn, pan de rEma elafron ekrinosan autoi.
Wj:18:26 C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM A1S_ASF N1A_ASF A3_ASN x N3M_ASN A1B_ASN VBI_AAI3P P N1M_ASM A3_ASN x N3M_ASN A1A_ASN VAI_AAI3P RD_NPM
Wj:18:26 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the people every all, each, every, the whole of; to sprinkle hour every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance Pompous (compare - ογκος / boastful, arrogant) to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Moses every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance gentle gentle, mild, relieved of a burden; metaph., light-minded, unsteady, fickle to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same
Wj:18:26 and they-were-JUDGE-ing the (acc) people (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) hour (acc) every (nom|acc|voc) Yet declaration (nom|acc|voc) Pompous ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-BRING UP-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) every (nom|acc|voc) Yet declaration (nom|acc|voc) gentle ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-JUDGE-ing they/same (nom)
Wj:18:26 Wj_18:26_1 Wj_18:26_2 Wj_18:26_3 Wj_18:26_4 Wj_18:26_5 Wj_18:26_6 Wj_18:26_7 Wj_18:26_8 Wj_18:26_9 Wj_18:26_10 Wj_18:26_11 Wj_18:26_12 Wj_18:26_13 Wj_18:26_14 Wj_18:26_15 Wj_18:26_16 Wj_18:26_17 Wj_18:26_18 Wj_18:26_19
Wj:18:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:18:27 ἐξαπέστειλεν δὲ Μωϋσῆς τὸν ἑαυτοῦ γαμβρόν, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.
Wj:18:27 And Moses dismissed his father-in-law, and he returned to his own land. (Exodus 18:27 Brenton)
Wj:18:27 Następnie Mojżesz odprawił teścia, który udał się do swego kraju. (Wj 18:27 BT_4)
Wj:18:27 ἐξαπέστειλεν δὲ Μωϋσῆς τὸν ἑαυτοῦ γαμβρόν, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.
Wj:18:27 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:18:27 do ??? zaś Mojżesz self / our- / your- / się - a także, nawet, a mianowicie odejść do (+ acc) ziemia / Ziemia on / ona / on / sama
Wj:18:27 e)Xape/steilen de\ *mou+sE=s to\n e(autou= gambro/n, kai\ a)pE=lTen ei)s tE\n gE=n au)tou=.
Wj:18:27 eXapesteilen de mo+ysEs ton heautu gambron, kai apElTen eis tEn gEn autu.
Wj:18:27 VAI_AAI3S x N1M_NSM RA_ASM RD_GSM N2_ASM C VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Wj:18:27 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses the self /our-/your-/themselves ć and also, even, namely to depart into (+acc) the earth/land he/she/it/same
Wj:18:27 he/she/it-???-ed Yet Moses (nom) the (acc) self (gen)   and he/she/it-DEPART-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen)
Wj:18:27 Wj_18:27_1 Wj_18:27_2 Wj_18:27_3 Wj_18:27_4 Wj_18:27_5 Wj_18:27_6 Wj_18:27_7 Wj_18:27_8 Wj_18:27_9 Wj_18:27_10 Wj_18:27_11 Wj_18:27_12
Wj:18:27 x x x x x x x x x x x x