Wj:33:1 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Πορεύου ἀνάβηθι ἐντεῦθεν σὺ καὶ ὁ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ λέγων Τῷ σπέρματι ὑμῶν δώσω αὐτήν.
Wj:33:1 And the Lord said to Moses, Go forward, go up hence, thou and thy people, whom thou broughtest out of the land of Egypt, into the land which I swore to Abraam, and Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your seed. (Exodus 33:1 Brenton)
Wj:33:1 Potem zaś rzekł Pan do Mojżesza: «Idź i wyrusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą obiecałem pod przysięgą Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam ją twojemu potomstwu. (Wj 33:1 BT_4)
Wj:33:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Πορεύου ἀνάβηθι ἐντεῦθεν σὺ καὶ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ λέγων Τῷ σπέρματι ὑμῶν δώσω αὐτήν.
Wj:33:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐντεῦ·θεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:33:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By iść By podnosić Stąd Ty I też, nawet, mianowicie Ludzie Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob By mówić/opowiadaj Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty By dawać On/ona/to/to samo
Wj:33:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *poreu/ou a)na/bETi e)nteu=Ten su\ kai\ o( lao/s sou, ou(\s e)XE/gages e)k gE=s *ai)gu/ptou, ei)s tE\n gE=n, E(\n O)/mosa tO=| *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb le/gOn *tO=| spe/rmati u(mO=n dO/sO au)tE/n.
Wj:33:1 kai eipen kyrios pros musEn poreuu anabETi enteuTen sy kai ho laos su, hus eXEgages ek gEs aigyptu, eis tEn gEn, hEn Omosa tO abraam kai isaak kai iakOb legOn tO spermati hymOn dOsO autEn.
Wj:33:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PMD2S VZ_AAD2S D RP_NS C RA_NSM N2_NSM RP_GS RR_APM VBI_AAI2S P N1_GSF N2_GSF P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_DSM N_DSM C N_GSM C N_DSM V1_PAPNSM RA_DSN N3M_DSN RP_GP VF_FAI1S RD_ASF
Wj:33:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to go to ascend from here you and also, even, namely the people you; your/yours(sg) who/whom/which to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] into (+acc) the earth/land who/whom/which to swear the Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob to say/tell the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you to give he/she/it/same
Wj:33:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) be-you(sg)-being-GO-ed! do-ASCEND-you(sg)! from here you(sg) (nom) and the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-LEAD-ed-OUT out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-SWEAR-ed the (dat) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) the (dat) seed (dat) you(pl) (gen) I-will-GIVE, I-should-GIVE her/it/same (acc)
Wj:33:1 Wj_33:1_1 Wj_33:1_2 Wj_33:1_3 Wj_33:1_4 Wj_33:1_5 Wj_33:1_6 Wj_33:1_7 Wj_33:1_8 Wj_33:1_9 Wj_33:1_10 Wj_33:1_11 Wj_33:1_12 Wj_33:1_13 Wj_33:1_14 Wj_33:1_15 Wj_33:1_16 Wj_33:1_17 Wj_33:1_18 Wj_33:1_19 Wj_33:1_20 Wj_33:1_21 Wj_33:1_22 Wj_33:1_23 Wj_33:1_24 Wj_33:1_25 Wj_33:1_26 Wj_33:1_27 Wj_33:1_28 Wj_33:1_29 Wj_33:1_30 Wj_33:1_31 Wj_33:1_32 Wj_33:1_33 Wj_33:1_34 Wj_33:1_35
Wj:33:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:2 καὶ συναποστελῶ τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, καὶ ἐκβαλεῖ τὸν Αμορραῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον.
Wj:33:2 And I will send at the same time my angel before thy face, and he shall cast out the Amorite and the Chettite, and the Pherezite and Gergesite, and Evite, and Jebusite, and Chananite. (Exodus 33:2 Brenton)
Wj:33:2 I wyślę przed tobą anioła, i wypędzę Kananejczyka, Amorytę, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę. (Wj 33:2 BT_4)
Wj:33:2 καὶ συναποστελῶ τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, καὶ ἐκβαλεῖ τὸν Αμορραῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον.
Wj:33:2 καί συν·απο·στέλλω (-, συναπο+στελ(ε)·[σ]-, συναπο+στειλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   καί   καί   καί   καί  
Wj:33:2 I też, nawet, mianowicie Do ??? Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ja Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Wj:33:2 kai\ sunapostelO= to\n a)/ggelo/n mou pro\ prosO/pou sou, kai\ e)kbalei= to\n *amorrai=on kai\ *CHettai=on kai\ *fereDZai=on kai\ *gergesai=on kai\ *euai=on kai\ *iebousai=on.
Wj:33:2 kai synapostelO ton angelon mu pro prosOpu su, kai ekbalei ton amorraion kai CHettaion kai fereDZaion kai gergesaion kai euaion kai iebusaion.
Wj:33:2 C VF2_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N2N_GSN RP_GS C VF2_FAI3S RA_ASM N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM
Wj:33:2 and also, even, namely to ??? the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) I before (+gen) face you; your/yours(sg) and also, even, namely to disperse/extract the ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Wj:33:2 and I-will-??? the (acc) messenger/angel (acc) me (gen) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-DISPERSE/EXTRACT, you(sg)-will-be-DISPERSE/EXTRACT-ed (classical) the (acc)   and   and   and   and   and  
Wj:33:2 Wj_33:2_1 Wj_33:2_2 Wj_33:2_3 Wj_33:2_4 Wj_33:2_5 Wj_33:2_6 Wj_33:2_7 Wj_33:2_8 Wj_33:2_9 Wj_33:2_10 Wj_33:2_11 Wj_33:2_12 Wj_33:2_13 Wj_33:2_14 Wj_33:2_15 Wj_33:2_16 Wj_33:2_17 Wj_33:2_18 Wj_33:2_19 Wj_33:2_20 Wj_33:2_21 Wj_33:2_22
Wj:33:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:3 καὶ εἰσάξω σε εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι· οὐ γὰρ μὴ συναναβῶ μετὰ σοῦ διὰ τὸ λαὸν σκληροτράχηλόν σε εἶναι, ἵνα μὴ ἐξαναλώσω σε ἐν τῇ ὁδῷ.
Wj:33:3 And I will bring thee into a land flowing with milk and honey; for I will not go up with thee, because thou art a stiff-necked people, lest I consume thee by the way. (Exodus 33:3 Brenton)
Wj:33:3 I zaprowadzę cię do ziemi opływającej w mleko i miód, ale sam nie pójdę z tobą, by cię nie wytępić po drodze, ponieważ jesteś ludem o twardym karku». (Wj 33:3 BT_4)
Wj:33:3 καὶ εἰσάξω σε εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι· οὐ γὰρ μὴ συναναβῶ μετὰ σοῦ διὰ τὸ λαὸν σκληροτράχηλόν σε εἶναι, ἵνα μὴ ἐξαναλώσω σε ἐν τῇ ὁδῷ.
Wj:33:3 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή συν·ανα·βαίνω (συνανα+βαιν-, συνανα+βη·σ-, 2nd ath. συνανα+β(η)-/ath. συνανα+β(α)-, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σκληρο·τράχηλος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵνα μή ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
Wj:33:3 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie Do przychodził w górze z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ludzie Uparty Ty; twój/twój(sg) By być żeby / ażeby / bo Nie Do ??? Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga
Wj:33:3 kai\ ei)sa/XO se ei)s gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li· ou) ga\r mE\ sunanabO= meta\ sou= dia\ to\ lao\n sklErotra/CHElo/n se ei)=nai, i(/na mE\ e)XanalO/sO se e)n tE=| o(dO=|.
Wj:33:3 kai eisaXO se eis gEn reusan gala kai meli· u gar mE synanabO meta su dia to laon sklErotraCHElon se einai, hina mE eXanalOsO se en tE hodO.
Wj:33:3 C VF_FAI1S RP_AS P N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3_ASN D x D VZ_AAS1S P RP_GS P RA_ASN N2_ASM A1B_ASM RP_AS V9_PAN C D VA_AAS1S RP_AS P RA_DSF N2_DSF
Wj:33:3 and also, even, namely to lead into you; your/yours(sg) into (+acc) earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey οὐχ before rough breathing for since, as not to came up with after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the people stiff-necked you; your/yours(sg) to be so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to ??? you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road
Wj:33:3 and I-will-LEAD-INTO you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) not for not I-should-CAME UP WITH after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) people (acc) stiff-necked ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-be so that / in order to /because not I-will-???, I-should-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat)
Wj:33:3 Wj_33:3_1 Wj_33:3_2 Wj_33:3_3 Wj_33:3_4 Wj_33:3_5 Wj_33:3_6 Wj_33:3_7 Wj_33:3_8 Wj_33:3_9 Wj_33:3_10 Wj_33:3_11 Wj_33:3_12 Wj_33:3_13 Wj_33:3_14 Wj_33:3_15 Wj_33:3_16 Wj_33:3_17 Wj_33:3_18 Wj_33:3_19 Wj_33:3_20 Wj_33:3_21 Wj_33:3_22 Wj_33:3_23 Wj_33:3_24 Wj_33:3_25 Wj_33:3_26 Wj_33:3_27 Wj_33:3_28
Wj:33:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:4 καὶ ἀκούσας ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο κατεπένθησαν ἐν πενθικοῖς.
Wj:33:4 And the people having heard this grievous saying, mourned in mourning apparel. (Exodus 33:4 Brenton)
Wj:33:4 A lud słysząc te twarde słowa, przywdział żałobę i nie włożył ozdób swych na siebie. (Wj 33:4 BT_4)
Wj:33:4 καὶ ἀκούσας λαὸς τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο κατεπένθησαν ἐν πενθικοῖς.
Wj:33:4 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο   ἐν  
Wj:33:4 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Ludzie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Wj:33:4 kai\ a)kou/sas o( lao\s to\ r(E=ma to\ ponEro\n tou=to katepe/nTEsan e)n penTikoi=s.
Wj:33:4 kai akusas ho laos to rEma to ponEron tuto katepenTEsan en penTikois.
Wj:33:4 C VA_AAPNSM RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RD_ASN VAI_AAI3P P A1_DPN
Wj:33:4 and also, even, namely unwilling; to hear the people the declaration statement, utterance the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Wj:33:4 and unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (nom|acc)   in/among/by (+dat)  
Wj:33:4 Wj_33:4_1 Wj_33:4_2 Wj_33:4_3 Wj_33:4_4 Wj_33:4_5 Wj_33:4_6 Wj_33:4_7 Wj_33:4_8 Wj_33:4_9 Wj_33:4_10 Wj_33:4_11 Wj_33:4_12
Wj:33:4 x x x x x x x x x x x x
Wj:33:5 καὶ εἶπεν κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ὑμεῖς λαὸς σκληροτράχηλος· ὁρᾶτε μὴ πληγὴν ἄλλην ἐπάξω ἐγὼ ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσω ὑμᾶς· νῦν οὖν ἀφέλεσθε τὰς στολὰς τῶν δοξῶν ὑμῶν καὶ τὸν κόσμον, καὶ δείξω σοι ἃ ποιήσω σοι.
Wj:33:5 For the Lord said to the children of Israel, Ye are a stiff-necked people; take heed lest I bring on you another plague, and destroy you: now then put off your glorious apparel, and your ornaments, and I will shew thee what I will do to thee. (Exodus 33:5 Brenton)
Wj:33:5 Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom: Jesteście ludem o twardym karku, i jeślibym przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Odrzuć przeto ozdoby twe, a Ja zobaczę, co mam uczynić z tobą». (Wj 33:5 BT_4)
Wj:33:5 καὶ εἶπεν κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ὑμεῖς λαὸς σκληροτράχηλος· ὁρᾶτε μὴ πληγὴν ἄλλην ἐπάξω ἐγὼ ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσω ὑμᾶς· νῦν οὖν ἀφέλεσθε τὰς στολὰς τῶν δοξῶν ὑμῶν καὶ τὸν κόσμον, καὶ δείξω σοι ποιήσω σοι.
Wj:33:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαός, -οῦ, ὁ σκληρο·τράχηλος -ον ὁρατός -ή -όν; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μή πληγή, -ῆς, ἡ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς νῦν οὖν ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Wj:33:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Izrael Ty Ludzie Uparty Widoczny; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nie Uderzaj/plagę Inny Do na prowadź Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty Teraz Dlatego/wtedy By pozbawiać Szyku uniform, kostium, prośba Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty I też, nawet, mianowicie Świat (wieczny świat) materialne królestwo I też, nawet, mianowicie By być widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/, który/, który By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Wj:33:5 kai\ ei)=pen ku/rios toi=s ui(oi=s *israEl *(umei=s lao\s sklErotra/CHElos· o(ra=te mE\ plEgE\n a)/llEn e)pa/XO e)gO\ e)f’ u(ma=s kai\ e)XanalO/sO u(ma=s· nu=n ou)=n a)fe/lesTe ta\s stola\s tO=n doXO=n u(mO=n kai\ to\n ko/smon, kai\ dei/XO soi a(/ poiE/sO soi.
Wj:33:5 kai eipen kyrios tois hyiois israEl ymeis laos sklErotraCHElos· horate mE plEgEn allEn epaXO egO ef’ hymas kai eXanalOsO hymas· nyn un afelesTe tas stolas tOn doXOn hymOn kai ton kosmon, kai deiXO soi ha poiEsO soi.
Wj:33:5 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM RP_NP N2_NSM A1B_NSM V3_PAI2P D N1_ASF RD_ASF VF_FAI1S RP_NS P RP_AP C VA_AAS1S RP_AP D x VB_AMD2P RA_APF N1_APF RA_GPF N1S_GPF RP_GP C RA_ASM N2_ASM C VF_FAI1S RP_DS RR_APN VA_AAS1S RP_DS
Wj:33:5 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the son Israel you people stiff-necked visible; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), not strike/plague other to upon-lead I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely to ??? you now therefore/then to deprive the array uniform, costume, suit the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you and also, even, namely the world (secular world) material realm and also, even, namely to show you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/whom/which to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Wj:33:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) you(pl) (nom) people (nom) stiff-necked ([Adj] nom) visible ([Adj] voc); you(pl)-are-SEE-ing, be-you(pl)-SEE-ing!, you(pl)-should-be-SEE-ing not strike/plague (acc) other (acc) I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and I-will-???, I-should-??? you(pl) (acc) now therefore/then be-you(pl)-DEPRIVE-ed! the (acc) arraies (acc) the (gen) glories/awesomenesses (gen); going-to-GLORY (fut ptcp) (nom) you(pl) (gen) and the (acc) world (acc) and I-will-SHOW, I-should-SHOW you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/whom/which (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Wj:33:5 Wj_33:5_1 Wj_33:5_2 Wj_33:5_3 Wj_33:5_4 Wj_33:5_5 Wj_33:5_6 Wj_33:5_7 Wj_33:5_8 Wj_33:5_9 Wj_33:5_10 Wj_33:5_11 Wj_33:5_12 Wj_33:5_13 Wj_33:5_14 Wj_33:5_15 Wj_33:5_16 Wj_33:5_17 Wj_33:5_18 Wj_33:5_19 Wj_33:5_20 Wj_33:5_21 Wj_33:5_22 Wj_33:5_23 Wj_33:5_24 Wj_33:5_25 Wj_33:5_26 Wj_33:5_27 Wj_33:5_28 Wj_33:5_29 Wj_33:5_30 Wj_33:5_31 Wj_33:5_32 Wj_33:5_33 Wj_33:5_34 Wj_33:5_35 Wj_33:5_36 Wj_33:5_37
Wj:33:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:6 καὶ περιείλαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν κόσμον αὐτῶν καὶ τὴν περιστολὴν ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Χωρηβ.
Wj:33:6 So the sons of Israel took off their ornaments and their array at the mount of Choreb. (Exodus 33:6 Brenton)
Wj:33:6 Izraelici zdjęli z siebie ozdoby przed odejściem z góry Horeb. (Wj 33:6 BT_4)
Wj:33:6 καὶ περιείλαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν κόσμον αὐτῶν καὶ τὴν περιστολὴν ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Χωρηβ.
Wj:33:6 καί περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό  
Wj:33:6 I też, nawet, mianowicie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Syn Izrael Świat (wieczny świat) materialne królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź
Wj:33:6 kai\ periei/lanto oi( ui(oi\ *israEl to\n ko/smon au)tO=n kai\ tE\n peristolE\n a)po\ tou= o)/rous tou= *CHOrEb.
Wj:33:6 kai perieilanto hoi hyioi israEl ton kosmon autOn kai tEn peristolEn apo tu orus tu CHOrEb.
Wj:33:6 C VAI_AMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASM N2_ASM RD_GPM C RA_ASF N1_ASF P RA_GSN N3E_GSN RA_GSN N_S
Wj:33:6 and also, even, namely to taking off strip off, remove, take away the son Israel the world (secular world) material realm he/she/it/same and also, even, namely the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mount the ć
Wj:33:6 and they-were-TAKING OFF-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (acc) world (acc) them/same (gen) and the (acc)   away from (+gen) the (gen) mount (gen) the (gen)  
Wj:33:6 Wj_33:6_1 Wj_33:6_2 Wj_33:6_3 Wj_33:6_4 Wj_33:6_5 Wj_33:6_6 Wj_33:6_7 Wj_33:6_8 Wj_33:6_9 Wj_33:6_10 Wj_33:6_11 Wj_33:6_12 Wj_33:6_13 Wj_33:6_14 Wj_33:6_15 Wj_33:6_16
Wj:33:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:7 καὶ λαβὼν Μωϋσῆς τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἔπηξεν ἔξω τῆς παρεμβολῆς μακρὰν ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐκλήθη σκηνὴ μαρτυρίου· καὶ ἐγένετο πᾶς ὁ ζητῶν κύριον ἐξεπορεύετο εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς.
Wj:33:7 And Moses took his tabernacle and pitched it without the camp, at a distance from the camp; and it was called the Tabernacle of Testimony: and it came to pass that every one that sought the Lord went forth to the tabernacle which was without the camp. (Exodus 33:7 Brenton)
Wj:33:7 Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem. (Wj 33:7 BT_4)
Wj:33:7 Καὶ λαβὼν Μωϋσῆς τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἔπηξεν ἔξω τῆς παρεμβολῆς μακρὰν ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐκλήθη σκηνὴ μαρτυρίου· καὶ ἐγένετο πᾶς ζητῶν κύριον ἐξεπορεύετο εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς.
Wj:33:7 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) μαρτύριον, -ου, τὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Wj:33:7 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mojżesz Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo Do na prowadź; by upadać Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wychodzić Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia
Wj:33:7 *kai\ labO\n *mou+sE=s tE\n skEnE\n au)tou= e)/pEXen e)/XO tE=s parembolE=s makra\n a)po\ tE=s parembolE=s, kai\ e)klE/TE skEnE\ marturi/ou· kai\ e)ge/neto pa=s o( DZEtO=n ku/rion e)Xeporeu/eto ei)s tE\n skEnE\n e)/XO tE=s parembolE=s.
Wj:33:7 kai labOn mo+ysEs tEn skEnEn autu epEXen eXO tEs parembolEs makran apo tEs parembolEs, kai eklETE skEnE martyriu· kai egeneto pas ho DZEtOn kyrion eXeporeueto eis tEn skEnEn eXO tEs parembolEs.
Wj:33:7 C VB_AAPNSM N1M_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM VAI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF D P RA_GSF N1_GSF C VCI_API3S N1_NSF N2N_GSN C VBI_AMI3S A3_NSM RA_NSM V2_PAPNSM N2_ASM V1I_IMI3S P RA_ASF N1_ASF P RA_GSF N1_GSF
Wj:33:7 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same to upon-lead; to pitch outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the camp camp, barracks, army and also, even, namely to call call tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth testimony and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of the to seek lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go out into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army
Wj:33:7 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) Moses (nom) the (acc) tent (acc) him/it/same (gen) he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) far; far ([Adj] acc) away from (+gen) the (gen) camp (gen) and he/she/it-was-CALL-ed tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc) testimony (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed every (nom|voc) the (nom) while SEEK-ing (nom) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-being-GO-ed-OUT into (+acc) the (acc) tent (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen)
Wj:33:7 Wj_33:7_1 Wj_33:7_2 Wj_33:7_3 Wj_33:7_4 Wj_33:7_5 Wj_33:7_6 Wj_33:7_7 Wj_33:7_8 Wj_33:7_9 Wj_33:7_10 Wj_33:7_11 Wj_33:7_12 Wj_33:7_13 Wj_33:7_14 Wj_33:7_15 Wj_33:7_16 Wj_33:7_17 Wj_33:7_18 Wj_33:7_19 Wj_33:7_20 Wj_33:7_21 Wj_33:7_22 Wj_33:7_23 Wj_33:7_24 Wj_33:7_25 Wj_33:7_26 Wj_33:7_27 Wj_33:7_28 Wj_33:7_29 Wj_33:7_30 Wj_33:7_31
Wj:33:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:8 ἡνίκα δ’ ἂν εἰσεπορεύετο Μωϋσῆς εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, εἱστήκει πᾶς ὁ λαὸς σκοπεύοντες ἕκαστος παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ κατενοοῦσαν ἀπιόντος Μωυσῆ ἕως τοῦ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν σκηνήν.
Wj:33:8 And whenever Moses went into the tabernacle without the camp, all the people stood every one watching by the doors of his tent; and when Moses departed, they took notice until he entered into the tabernacle. (Exodus 33:8 Brenton)
Wj:33:8 Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. (Wj 33:8 BT_4)
Wj:33:8 ἡνίκα δ’ ἂν εἰσεπορεύετο Μωϋσῆς εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, εἱστήκει πᾶς λαὸς σκοπεύοντες ἕκαστος παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ κατενοοῦσαν ἀπιόντος Μωυσῆ ἕως τοῦ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν σκηνήν.
Wj:33:8 ἡνίκα δέ ἄν εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σκοπεύω [LXX] (σκοπευ-, -, σκοπευ·σ-, -, -, -) ἕκαστος -η -ον παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) ἄπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. απ+ι-/ath. απ+ει-, -, -, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:33:8 Kiedy zaś Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wchodzić Mojżesz Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Do ??? Każdy fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej By ruszać się od Mojżesz Aż; świtaj By wchodzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Wj:33:8 E(ni/ka d’ a)/n ei)seporeu/eto *mou+sE=s ei)s tE\n skEnE\n e)/XO tE=s parembolE=s, ei(stE/kei pa=s o( lao\s skopeu/ontes e(/kastos para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s au)tou= kai\ katenoou=san a)pio/ntos *mousE= e(/Os tou= ei)selTei=n au)to\n ei)s tE\n skEnE/n.
Wj:33:8 hEnika d’ an eiseporeueto mo+ysEs eis tEn skEnEn eXO tEs parembolEs, heistEkei pas ho laos skopeuontes hekastos para tas Tyras tEs skEnEs autu kai katenousan apiontos musE heOs tu eiselTein auton eis tEn skEnEn.
Wj:33:8 D x x V1I_IMI3S N1M_NSM P RA_ASF N1_ASF P RA_GSF N1_GSF VXI_YAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM V1_PAPNPM A1_NSM P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VAI_AAI3P V9_PAPGSM N1M_GSM P RA_GSN VB_AAN RD_ASM P RA_ASF N1_ASF
Wj:33:8 when δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ever (if ever) to enter Moses into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army to cause to stand every all, each, every, the whole of the people to ??? each frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same and also, even, namely to understand κατανοώ comprehend, understand to move from Moses until; dawn the to enter he/she/it/same into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:33:8 when Yet ever he/she/it-was-being-ENTER-ed Moses (nom) into (+acc) the (acc) tent (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand every (nom|voc) the (nom) people (nom) while ???-ing (nom|voc) each (of two) (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) him/it/same (gen) and they-were-UNDERSTand-ing while MOVE-ing-FROM (gen) Moses (gen, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-ENTER him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) tent (acc)
Wj:33:8 Wj_33:8_1 Wj_33:8_2 Wj_33:8_3 Wj_33:8_4 Wj_33:8_5 Wj_33:8_6 Wj_33:8_7 Wj_33:8_8 Wj_33:8_9 Wj_33:8_10 Wj_33:8_11 Wj_33:8_12 Wj_33:8_13 Wj_33:8_14 Wj_33:8_15 Wj_33:8_16 Wj_33:8_17 Wj_33:8_18 Wj_33:8_19 Wj_33:8_20 Wj_33:8_21 Wj_33:8_22 Wj_33:8_23 Wj_33:8_24 Wj_33:8_25 Wj_33:8_26 Wj_33:8_27 Wj_33:8_28 Wj_33:8_29 Wj_33:8_30 Wj_33:8_31 Wj_33:8_32 Wj_33:8_33 Wj_33:8_34
Wj:33:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:9 ὡς δ’ ἂν εἰσῆλθεν Μωϋσῆς εἰς τὴν σκηνήν, κατέβαινεν ὁ στῦλος τῆς νεφέλης καὶ ἵστατο ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς, καὶ ἐλάλει Μωυσῇ·
Wj:33:9 And when Moses entered into the tabernacle, the pillar of the cloud descended, and stood at the door of the tabernacle, and God talked to Moses. (Exodus 33:9 Brenton)
Wj:33:9 Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. (Wj 33:9 BT_4)
Wj:33:9 ὡς δ’ ἂν εἰσῆλθεν Μωϋσῆς εἰς τὴν σκηνήν, κατέβαινεν στῦλος τῆς νεφέλης καὶ ἵστατο ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς, καὶ ἐλάλει Μωυσῇ·
Wj:33:9 ὡς δέ ἄν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Wj:33:9 Jak/jak zaś Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wchodzić Mojżesz Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By schodzić Filar Chmura I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By mówić Mojżesz
Wj:33:9 O(s d’ a)/n ei)sE=lTen *mou+sE=s ei)s tE\n skEnE/n, kate/bainen o( stu=los tE=s nefe/lEs kai\ i(/stato e)pi\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s, kai\ e)la/lei *mousE=|·
Wj:33:9 hOs d’ an eisElTen mo+ysEs eis tEn skEnEn, katebainen ho stylos tEs nefelEs kai histato epi tEn Tyran tEs skEnEs, kai elalei musE·
Wj:33:9 C x x VBI_AAI3S N1M_NSM P RA_ASF N1_ASF V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF C V6I_IMI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF C V2I_IAI3S N1M_DSM
Wj:33:9 as/like δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ever (if ever) to enter Moses into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to go down the pillar the cloud and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to speak Moses
Wj:33:9 as/like Yet ever he/she/it-ENTER-ed Moses (nom) into (+acc) the (acc) tent (acc) he/she/it-was-GO DOWN-ing the (nom) pillar (nom) the (gen) cloud (gen) and he/she/it-was-being-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) and he/she/it-was-SPEAK-ing Moses (dat)
Wj:33:9 Wj_33:9_1 Wj_33:9_2 Wj_33:9_3 Wj_33:9_4 Wj_33:9_5 Wj_33:9_6 Wj_33:9_7 Wj_33:9_8 Wj_33:9_9 Wj_33:9_10 Wj_33:9_11 Wj_33:9_12 Wj_33:9_13 Wj_33:9_14 Wj_33:9_15 Wj_33:9_16 Wj_33:9_17 Wj_33:9_18 Wj_33:9_19 Wj_33:9_20 Wj_33:9_21 Wj_33:9_22 Wj_33:9_23
Wj:33:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:10 καὶ ἑώρα πᾶς ὁ λαὸς τὸν στῦλον τῆς νεφέλης ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς, καὶ στάντες πᾶς ὁ λαὸς προσεκύνησαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ.
Wj:33:10 And all the people saw the pillar of the cloud standing by the door of the tabernacle, and all the people stood and worshipped every one at the door of his tent. (Exodus 33:10 Brenton)
Wj:33:10 Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. (Wj 33:10 BT_4)
Wj:33:10 καὶ ἑώρα πᾶς λαὸς τὸν στῦλον τῆς νεφέλης ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς, καὶ στάντες πᾶς λαὸς προσεκύνησαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ.
Wj:33:10 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἕκαστος -η -ον ἀπό ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:33:10 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Filar Chmura By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo
Wj:33:10 kai\ e(O/ra pa=s o( lao\s to\n stu=lon tE=s nefe/lEs e(stO=ta e)pi\ tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s, kai\ sta/ntes pa=s o( lao\s proseku/nEsan e(/kastos a)po\ tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s au)tou=.
Wj:33:10 kai heOra pas ho laos ton stylon tEs nefelEs hestOta epi tEs Tyras tEs skEnEs, kai stantes pas ho laos prosekynEsan hekastos apo tEs Tyras tEs skEnEs autu.
Wj:33:10 C V3I_IAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF VXI_XAPASM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF C VH_AAPNPM A3_NSM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3P A1_NSM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Wj:33:10 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the people the pillar the cloud to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to cause to stand every all, each, every, the whole of the people to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same
Wj:33:10 and he/she/it-was-SEE-ing every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (acc) pillar (acc) the (gen) cloud (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) and upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) every (nom|voc) the (nom) people (nom) they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE each (of two) (nom) away from (+gen) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) him/it/same (gen)
Wj:33:10 Wj_33:10_1 Wj_33:10_2 Wj_33:10_3 Wj_33:10_4 Wj_33:10_5 Wj_33:10_6 Wj_33:10_7 Wj_33:10_8 Wj_33:10_9 Wj_33:10_10 Wj_33:10_11 Wj_33:10_12 Wj_33:10_13 Wj_33:10_14 Wj_33:10_15 Wj_33:10_16 Wj_33:10_17 Wj_33:10_18 Wj_33:10_19 Wj_33:10_20 Wj_33:10_21 Wj_33:10_22 Wj_33:10_23 Wj_33:10_24 Wj_33:10_25 Wj_33:10_26 Wj_33:10_27 Wj_33:10_28
Wj:33:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:11 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον. καὶ ἀπελύετο εἰς τὴν παρεμβολήν, ὁ δὲ θεράπων Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη νέος οὐκ ἐξεπορεύετο ἐκ τῆς σκηνῆς.
Wj:33:11 And the Lord spoke to Moses face to face, as if one should speak to his friend; and he retired into the camp: but his servant Joshua the son of Naue, a young man, departed not forth from the tabernacle. (Exodus 33:11 Brenton)
Wj:33:11 A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza namiotu. (Wj 33:11 BT_4)
Wj:33:11 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον. καὶ ἀπελύετο εἰς τὴν παρεμβολήν, δὲ θεράπων Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη νέος οὐκ ἐξεπορεύετο ἐκ τῆς σκηνῆς.
Wj:33:11 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὡς εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ φίλος -η -ον καί ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δέ θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   νέος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:33:11 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz ??? ??? Jak/jak Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie Do wolny Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia zaś Terapeuta Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Nowe/młode ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Wj:33:11 kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n e)nO/pios e)nOpi/O|, O(s ei)/ tis lalE/sei pro\s to\n e(autou= fi/lon. kai\ a)pelu/eto ei)s tE\n parembolE/n, o( de\ Tera/pOn *)iEsou=s ui(o\s *nauE ne/os ou)k e)Xeporeu/eto e)k tE=s skEnE=s.
Wj:33:11 kai elalEsen kyrios pros musEn enOpios enOpiO, hOs ei tis lalEsei pros ton heautu filon. kai apelyeto eis tEn parembolEn, ho de TerapOn iEsus hyios nauE neos uk eXeporeueto ek tEs skEnEs.
Wj:33:11 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM A1B_NSM A1B_DSM C C RI_NSM VF_FAI3S P RA_ASM RD_GSM A1_ASM C V1I_IMI3S P RA_ASF N1_ASF RA_NSM x N3_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM A1A_NSM D V1I_IMI3S P RA_GSF N1_GSF
Wj:33:11 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses ??? ??? as/like if some/any to speak toward (+acc,+gen,+dat) the self /our-/your-/themselves friend companion and also, even, namely to free into (+acc) the camp camp, barracks, army the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] therapist Jesus [Joshua or Jesus] son ć new/young οὐχ before rough breathing to go out out of (+gen) ἐξ before vowels the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:33:11 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) ??? ([Adj] nom) ??? ([Adj] dat) as/like if some/any (nom) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) self (gen) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-being-FREE-ed into (+acc) the (acc) camp (acc) the (nom) Yet therapist (nom) Jesus (nom) son (nom)   new/young ([Adj] nom) not he/she/it-was-being-GO-ed-OUT out of (+gen) the (gen) tent (gen)
Wj:33:11 Wj_33:11_1 Wj_33:11_2 Wj_33:11_3 Wj_33:11_4 Wj_33:11_5 Wj_33:11_6 Wj_33:11_7 Wj_33:11_8 Wj_33:11_9 Wj_33:11_10 Wj_33:11_11 Wj_33:11_12 Wj_33:11_13 Wj_33:11_14 Wj_33:11_15 Wj_33:11_16 Wj_33:11_17 Wj_33:11_18 Wj_33:11_19 Wj_33:11_20 Wj_33:11_21 Wj_33:11_22 Wj_33:11_23 Wj_33:11_24 Wj_33:11_25 Wj_33:11_26 Wj_33:11_27 Wj_33:11_28 Wj_33:11_29 Wj_33:11_30 Wj_33:11_31 Wj_33:11_32
Wj:33:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:12 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς πρὸς κύριον Ἰδοὺ σύ μοι λέγεις Ἀνάγαγε τὸν λαὸν τοῦτον· σὺ δὲ οὐκ ἐδήλωσάς μοι ὃν συναποστελεῖς μετ’ ἐμοῦ· σὺ δέ μοι εἶπας Οἶδά σε παρὰ πάντας, καὶ χάριν ἔχεις παρ’ ἐμοί.
Wj:33:12 And Moses said to the Lord, Lo! thou sayest to me, Lead on this people; but thou hast not shewed me whom thou wilt send with me, but thou hast said to me, I know thee above all, and thou hast favour with me. (Exodus 33:12 Brenton)
Wj:33:12 Mojżesz rzekł znów do Pana: «Oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, a nie pouczyłeś mię, kogo poślesz ze mną, a jednak powiedziałeś do mnie: "Znam cię po imieniu i jestem ci łaskawy". (Wj 33:12 BT_4)
Wj:33:12 Καὶ εἶπεν Μωϋσῆς πρὸς κύριον Ἰδοὺ σύ μοι λέγεις Ἀνάγαγε τὸν λαὸν τοῦτον· σὺ δὲ οὐκ ἐδήλωσάς μοι ὃν συναποστελεῖς μετ’ ἐμοῦ· σὺ δέ μοι εἶπας Οἶδά σε παρὰ πάντας, καὶ χάριν ἔχεις παρ’ ἐμοί.
Wj:33:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συν·απο·στέλλω (-, συναπο+στελ(ε)·[σ]-, συναπο+στειλ·[σ]-, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Wj:33:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty Ja By mówić/opowiadaj By prowadzić Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty zaś ??? Przed przydechem mocnym By wyjawiać Ja Kto/, który/, który; by być Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ty zaś Ja By mówić/opowiadaj By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ty; twój/twój(sg) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By mieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój
Wj:33:12 *kai\ ei)=pen *mou+sE=s pro\s ku/rion *)idou\ su/ moi le/geis *)ana/gage to\n lao\n tou=ton· su\ de\ ou)k e)dE/lOsa/s moi o(\n sunapostelei=s met’ e)mou=· su\ de/ moi ei)=pas *oi)=da/ se para\ pa/ntas, kai\ CHa/rin e)/CHeis par’ e)moi/.
Wj:33:12 kai eipen mo+ysEs pros kyrion idu sy moi legeis anagage ton laon tuton· sy de uk edElOsas moi hon synaposteleis met’ emu· sy de moi eipas oida se para pantas, kai CHarin eCHeis par’ emoi.
Wj:33:12 C VBI_AAI3S N1M_NSM P N2_ASM I RP_NS RP_DS V1_PAI2S VB_AAD2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM RP_NS x D VAI_AAI2S RP_DS RR_ASM VF2_FAI2S P RP_GS RP_NS x RP_DS VAI_AAI2S VX_XAI1S RP_AS P A3_APM C N3_ASF V1_PAI2S P RP_DS
Wj:33:12 and also, even, namely to say/tell Moses toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you I to say/tell to lead up the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to disclose I who/whom/which; to be to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to say/tell to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with you; your/yours(sg) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of and also, even, namely for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] to have frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine
Wj:33:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) me (dat) you(sg)-are-SAY/TELL-ing do-LEAD-you(sg)-UP! the (acc) people (acc) this (acc) you(sg) (nom) Yet not you(sg)-DISCLOSE-ed me (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-will-??? after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) you(sg) (nom) Yet me (dat) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) I-have-PERCEIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) and for; grace (acc) you(sg)-are-HAVE-ing frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
Wj:33:12 Wj_33:12_1 Wj_33:12_2 Wj_33:12_3 Wj_33:12_4 Wj_33:12_5 Wj_33:12_6 Wj_33:12_7 Wj_33:12_8 Wj_33:12_9 Wj_33:12_10 Wj_33:12_11 Wj_33:12_12 Wj_33:12_13 Wj_33:12_14 Wj_33:12_15 Wj_33:12_16 Wj_33:12_17 Wj_33:12_18 Wj_33:12_19 Wj_33:12_20 Wj_33:12_21 Wj_33:12_22 Wj_33:12_23 Wj_33:12_24 Wj_33:12_25 Wj_33:12_26 Wj_33:12_27 Wj_33:12_28 Wj_33:12_29 Wj_33:12_30 Wj_33:12_31 Wj_33:12_32 Wj_33:12_33 Wj_33:12_34 Wj_33:12_35
Wj:33:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:13 εἰ οὖν εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ἐμφάνισόν μοι σεαυτόν· γνωστῶς ἴδω σε, ὅπως ἂν ὦ εὑρηκὼς χάριν ἐναντίον σου, καὶ ἵνα γνῶ ὅτι λαός σου τὸ ἔθνος τὸ μέγα τοῦτο.
Wj:33:13 If then I have found favour in thy sight, reveal thyself to me, that I may evidently see thee; that I may find favour in thy sight, and that I may know that this great nation is thy people. (Exodus 33:13 Brenton)
Wj:33:13 Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem». (Wj 33:13 BT_4)
Wj:33:13 εἰ οὖν εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ἐμφάνισόν μοι σεαυτόν· γνωστῶς ἴδω σε, ὅπως ἂν εὑρηκὼς χάριν ἐναντίον σου, καὶ ἵνα γνῶ ὅτι λαός σου τὸ ἔθνος τὸ μέγα τοῦτο.
Wj:33:13 εἰ οὖν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμ·φανίζω (εν+φανιζ-, εν+φανι·σ-, εν+φανι·σ-, -, -, εν+φανισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅπως ἄν ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:33:13 Jeżeli Dlatego/wtedy By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) Do ??? Ja Siebie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ludzie Ty; twój/twój(sg) Naród [zobacz etniczny] Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Wj:33:13 ei) ou)=n eu(/rEka CHa/rin e)nanti/on sou, e)mfa/niso/n moi seauto/n· gnOstO=s i)/dO se, o(/pOs a)/n O)= eu(rEkO\s CHa/rin e)nanti/on sou, kai\ i(/na gnO= o(/ti lao/s sou to\ e)/Tnos to\ me/ga tou=to.
Wj:33:13 ei un heurEka CHarin enantion su, emfanison moi seauton· gnOstOs idO se, hopOs an O heurEkOs CHarin enantion su, kai hina gnO hoti laos su to eTnos to mega tuto.
Wj:33:13 C x VX_XAI1S N3_ASF P RP_GS VA_AAD2S RP_DS RD_ASM D VB_AAS1S RP_AS C x V9_PAS1S VX_XAPNSM N3_ASF P RP_GS C C VZ_AAS1S C N2_NSM RP_GS RA_NSN N3E_NSN RA_NSN A1P_NSN RD_NSN
Wj:33:13 if therefore/then to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) to ??? I yourself ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize. because/that people you; your/yours(sg) the nation [see ethnic] the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:33:13 if therefore/then I-have-FIND-ed for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) yourself (acc)   I-should-SEE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) this is how ever O!; omega; I-should-be having FIND-ed (nom) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and so that / in order to /because I-should-KNOW because/that people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) this (nom|acc)
Wj:33:13 Wj_33:13_1 Wj_33:13_2 Wj_33:13_3 Wj_33:13_4 Wj_33:13_5 Wj_33:13_6 Wj_33:13_7 Wj_33:13_8 Wj_33:13_9 Wj_33:13_10 Wj_33:13_11 Wj_33:13_12 Wj_33:13_13 Wj_33:13_14 Wj_33:13_15 Wj_33:13_16 Wj_33:13_17 Wj_33:13_18 Wj_33:13_19 Wj_33:13_20 Wj_33:13_21 Wj_33:13_22 Wj_33:13_23 Wj_33:13_24 Wj_33:13_25 Wj_33:13_26 Wj_33:13_27 Wj_33:13_28 Wj_33:13_29 Wj_33:13_30
Wj:33:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:14 καὶ λέγει Αὐτὸς προπορεύσομαί σου καὶ καταπαύσω σε.
Wj:33:14 And he says, I myself will go before thee, and give thee rest. (Exodus 33:14 Brenton)
Wj:33:14 Pan powiedział: «Jeśli Ja osobiście pójdę, czy to cię zadowoli?» (Wj 33:14 BT_4)
Wj:33:14 καὶ λέγει Αὐτὸς προπορεύσομαί σου καὶ καταπαύσω σε.
Wj:33:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:33:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By iść przedtem Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg)
Wj:33:14 kai\ le/gei *au)to\s proporeu/somai/ sou kai\ katapau/sO se.
Wj:33:14 kai legei autos proporeusomai su kai katapausO se.
Wj:33:14 C V1_PAI3S RD_NSM VF_FMI1S RP_GS C VA_AAS1S RP_AS
Wj:33:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to go before you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg)
Wj:33:14 and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) he/it/same (nom) I-will-be-GO-ed-BEFORE you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-???, I-should-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Wj:33:14 Wj_33:14_1 Wj_33:14_2 Wj_33:14_3 Wj_33:14_4 Wj_33:14_5 Wj_33:14_6 Wj_33:14_7 Wj_33:14_8
Wj:33:14 x x x x x x x x
Wj:33:15 καὶ λέγει πρὸς αὐτόν Εἰ μὴ αὐτὸς σὺ πορεύῃ, μή με ἀναγάγῃς ἐντεῦθεν·
Wj:33:15 And he says to him, If thou go not up with us thyself, bring me not up hence. (Exodus 33:15 Brenton)
Wj:33:15 Mojżesz rzekł wtedy: «Jeśli nie pójdziesz sam, to raczej zakaż nam wyruszać stąd. (Wj 33:15 BT_4)
Wj:33:15 καὶ λέγει πρὸς αὐτόν Εἰ μὴ αὐτὸς σὺ πορεύῃ, μή με ἀναγάγῃς ἐντεῦθεν·
Wj:33:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰ μή αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐντεῦ·θεν
Wj:33:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli Nie On/ona/to/to samo Ty By iść Nie Ja By prowadzić Stąd
Wj:33:15 kai\ le/gei pro\s au)to/n *ei) mE\ au)to\s su\ poreu/E|, mE/ me a)naga/gE|s e)nteu=Ten·
Wj:33:15 kai legei pros auton ei mE autos sy poreuE, mE me anagagEs enteuTen·
Wj:33:15 C V1_PAI3S P RD_ASM C D RD_NSM RP_NS V1_PMS2S D RP_AS VB_AAS2S D
Wj:33:15 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if not he/she/it/same you to go not I to lead up from here
Wj:33:15 and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) if not he/it/same (nom) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed not me (acc) you(sg)-should-LEAD-UP from here
Wj:33:15 Wj_33:15_1 Wj_33:15_2 Wj_33:15_3 Wj_33:15_4 Wj_33:15_5 Wj_33:15_6 Wj_33:15_7 Wj_33:15_8 Wj_33:15_9 Wj_33:15_10 Wj_33:15_11 Wj_33:15_12 Wj_33:15_13
Wj:33:15 x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:16 καὶ πῶς γνωστὸν ἔσται ἀληθῶς ὅτι εὕρηκα χάριν παρὰ σοί, ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου, ἀλλ’ ἢ συμπορευομένου σου μεθ’ ἡμῶν; καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ τῆς γῆς ἐστιν.
Wj:33:16 And how shall it be surely known, that both I and this people have found favour with thee, except only if thou go with us? So both I and thy people shall be glorified beyond all the nations, as many as are upon the earth. (Exodus 33:16 Brenton)
Wj:33:16 Po czym poznam, ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami, gdyż przez to będziemy wyróżnieni ja i Twój lud spośród wszystkich narodów, które są na ziemi?» (Wj 33:16 BT_4)
Wj:33:16 καὶ πῶς γνωστὸν ἔσται ἀληθῶς ὅτι εὕρηκα χάριν παρὰ σοί, ἐγώ τε καὶ λαός σου, ἀλλ’ συμπορευομένου σου μεθ’ ἡμῶν; καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐγώ τε καὶ λαός σου παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ τῆς γῆς ἐστιν.
Wj:33:16 καί πῶς[1] γνωστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·ληθῶς ὅτι εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλά ἤ[1] συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν·δοξάζομαι (εν+δοξαζ-, -, -, -, -, εν+δοξασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅσος -η -ον ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Wj:33:16 I też, nawet, mianowicie Jak Znany By być Naprawdę Ponieważ/tamto By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ja I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Ludzie Ty; twój/twój(sg) Ale Albo Do przychodził razem Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie By być chwalony są trzymany na wysokościach szanują Ja I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Ludzie Ty; twój/twój(sg) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Tyleż/wiele jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By być
Wj:33:16 kai\ pO=s gnOsto\n e)/stai a)lETO=s o(/ti eu(/rEka CHa/rin para\ soi/, e)gO/ te kai\ o( lao/s sou, a)ll’ E)\ sumporeuome/nou sou meT’ E(mO=n; kai\ e)ndoXasTE/somai e)gO/ te kai\ o( lao/s sou para\ pa/nta ta\ e)/TnE, o(/sa e)pi\ tE=s gE=s e)stin.
Wj:33:16 kai pOs gnOston estai alETOs hoti heurEka CHarin para soi, egO te kai ho laos su, all’ E symporeuomenu su meT’ hEmOn; kai endoXasTEsomai egO te kai ho laos su para panta ta eTnE, hosa epi tEs gEs estin.
Wj:33:16 C D A1_NSN VF_FMI3S D C VX_XAI1S N3_ASF P RP_DS RP_NS x C RA_NSM N2_NSM RP_GS C C V1_PMPGSM RP_GS P RP_GP C VS_FPI1S RP_NS x C RA_NSM N2_NSM RP_GS P A3_APN RA_APN N3E_APN A1_NPN P RA_GSF N1_GSF V9_PAI3S
Wj:33:16 and also, even, namely how known to be truly because/that to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub I and [postpositive coordinate] and also, even, namely the people you; your/yours(sg) but or to came together you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I and also, even, namely to be glorified be held on high esteem I and [postpositive coordinate] and also, even, namely the people you; your/yours(sg) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] as much/many as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to be
Wj:33:16 and how known ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be truly because/that I-have-FIND-ed for; grace (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I (nom) and [postpositive coordinate] and the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) but or while being-CAME TOGETHER-ed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) us (gen) and I-will-be-BE GLORIFIED-ed I (nom) and [postpositive coordinate] and the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-is
Wj:33:16 Wj_33:16_1 Wj_33:16_2 Wj_33:16_3 Wj_33:16_4 Wj_33:16_5 Wj_33:16_6 Wj_33:16_7 Wj_33:16_8 Wj_33:16_9 Wj_33:16_10 Wj_33:16_11 Wj_33:16_12 Wj_33:16_13 Wj_33:16_14 Wj_33:16_15 Wj_33:16_16 Wj_33:16_17 Wj_33:16_18 Wj_33:16_19 Wj_33:16_20 Wj_33:16_21 Wj_33:16_22 Wj_33:16_23 Wj_33:16_24 Wj_33:16_25 Wj_33:16_26 Wj_33:16_27 Wj_33:16_28 Wj_33:16_29 Wj_33:16_30 Wj_33:16_31 Wj_33:16_32 Wj_33:16_33 Wj_33:16_34 Wj_33:16_35 Wj_33:16_36 Wj_33:16_37 Wj_33:16_38 Wj_33:16_39
Wj:33:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:17 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ τοῦτόν σοι τὸν λόγον, ὃν εἴρηκας, ποιήσω· εὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιόν μου, καὶ οἶδά σε παρὰ πάντας.
Wj:33:17 And the Lord said to Moses, I will also do for thee this thing, which thou hast spoken; for thou hast found grace before me, and I know thee above all. (Exodus 33:17 Brenton)
Wj:33:17 Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem ci łaskawy, a znam cię po imieniu». (Wj 33:17 BT_4)
Wj:33:17 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Καὶ τοῦτόν σοι τὸν λόγον, ὃν εἴρηκας, ποιήσω· εὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιόν μου, καὶ οἶδά σε παρὰ πάντας.
Wj:33:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) γάρ χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Wj:33:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By mówić/opowiadaj By czynić/rób By znajdować Dla odtąd, jak Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W obecności z (+informacja); ??? Ja I też, nawet, mianowicie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ty; twój/twój(sg) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Wj:33:17 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *kai\ tou=to/n soi to\n lo/gon, o(\n ei)/rEkas, poiE/sO· eu(/rEkas ga\r CHa/rin e)nO/pio/n mou, kai\ oi)=da/ se para\ pa/ntas.
Wj:33:17 kai eipen kyrios pros musEn kai tuton soi ton logon, hon eirEkas, poiEsO· heurEkas gar CHarin enOpion mu, kai oida se para pantas.
Wj:33:17 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C RD_ASM RP_DS RA_ASM N2_ASM RR_ASM VX_XAI2S VF_FAI1S VX_XAI2S x N3_ASF P RP_GS C VX_XAI1S RP_AS P A3_APM
Wj:33:17 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg); to rub worn, rub the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to say/tell to do/make to find for since, as for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in the presence of (+gen); ??? I and also, even, namely to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with you; your/yours(sg) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of
Wj:33:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and this (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) word (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-have-SAY/TELL-ed I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg)-have-FIND-ed for for; grace (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and I-have-PERCEIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc)
Wj:33:17 Wj_33:17_1 Wj_33:17_2 Wj_33:17_3 Wj_33:17_4 Wj_33:17_5 Wj_33:17_6 Wj_33:17_7 Wj_33:17_8 Wj_33:17_9 Wj_33:17_10 Wj_33:17_11 Wj_33:17_12 Wj_33:17_13 Wj_33:17_14 Wj_33:17_15 Wj_33:17_16 Wj_33:17_17 Wj_33:17_18 Wj_33:17_19 Wj_33:17_20 Wj_33:17_21 Wj_33:17_22 Wj_33:17_23
Wj:33:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:18 καὶ λέγει Δεῖξόν μοι τὴν σεαυτοῦ δόξαν.
Wj:33:18 And Moses says, Manifest thyself to me. (Exodus 33:18 Brenton)
Wj:33:18 I rzekł Mojżesz: «Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę». (Wj 33:18 BT_4)
Wj:33:18 καὶ λέγει Δεῖξόν μοι τὴν σεαυτοῦ δόξαν.
Wj:33:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Wj:33:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By być widocznym Ja Siebie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Wj:33:18 kai\ le/gei *dei=Xo/n moi tE\n seautou= do/Xan.
Wj:33:18 kai legei deiXon moi tEn seautu doXan.
Wj:33:18 C V1_PAI3S VA_AAD2S RP_DS RA_ASF RD_GSM N1S_ASF
Wj:33:18 and also, even, namely to say/tell to show I the yourself glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Wj:33:18 and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) do-SHOW-you(sg)!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) the (acc) yourself (gen) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc)
Wj:33:18 Wj_33:18_1 Wj_33:18_2 Wj_33:18_3 Wj_33:18_4 Wj_33:18_5 Wj_33:18_6 Wj_33:18_7
Wj:33:18 x x x x x x x
Wj:33:19 καὶ εἶπεν Ἐγὼ παρελεύσομαι πρότερός σου τῇ δόξῃ μου καὶ καλέσω ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου Κύριος ἐναντίον σου· καὶ ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω.
Wj:33:19 And God said, I will pass by before thee with my glory, and I will call by my name, the Lord, before thee; and I will have mercy on whom I will have mercy, and will have pity on whom I will have pity. (Exodus 33:19 Brenton)
Wj:33:19 Pan odpowiedział: «Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba». (Wj 33:19 BT_4)
Wj:33:19 καὶ εἶπεν Ἐγὼ παρελεύσομαι πρότερός σου τῇ δόξῃ μου καὶ καλέσω ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου Κύριος ἐναντίον σου· καὶ ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω.
Wj:33:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-); ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -) καί οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -)
Wj:33:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By mijać mijaj, obok, albo przeszły Wcześniej Ty; twój/twój(sg) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ja I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By okazać miłosierdzie; by mieć litość I też, nawet, mianowicie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda}
Wj:33:19 kai\ ei)=pen *)egO\ pareleu/somai pro/tero/s sou tE=| do/XE| mou kai\ kale/sO e)pi\ tO=| o)no/mati/ mou *ku/rios e)nanti/on sou· kai\ e)leE/sO o(\n a)/n e)leO=, kai\ oi)ktirE/sO o(\n a)/n oi)kti/rO.
Wj:33:19 kai eipen egO pareleusomai proteros su tE doXE mu kai kalesO epi tO onomati mu kyrios enantion su· kai eleEsO hon an eleO, kai oiktirEsO hon an oiktirO.
Wj:33:19 C VBI_AAI3S RP_NS VF_FMI1S A1A_NSMC RP_GS RA_DSF N1S_DSF RP_GS C VA_AAS1S P RA_DSN N3M_DSN RP_GS N2_NSM P RP_GS C VF_FAI1S RR_ASM x V2_PAS1S C VF_FAI1S RR_ASM x V1_PAS1S
Wj:33:19 and also, even, namely to say/tell I to pass by go by, beside, or past earlier you; your/yours(sg) the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I and also, even, namely to call call upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) and also, even, namely to show mercy who/whom/which; to be ever (if ever) to show mercy; to have mercy and also, even, namely to compassion feelings of compassion; pity who/whom/which; to be ever (if ever) to compassion feelings of compassion; pity
Wj:33:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) I-will-be-PASS BY-ed earlier ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed me (gen) and I-will-CALL, I-should-CALL upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) me (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever I-am-SHOW-ing-MERCY, I-should-be-SHOW-ing-MERCY; I-am-HAVE MERCY-ing, be-you(sg)-being-HAVE MERCY-ed!, I-should-be-HAVE MERCY-ing and I-will-COMPASSION, I-should-COMPASSION who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever I-am-COMPASSION-ing, I-should-be-COMPASSION-ing
Wj:33:19 Wj_33:19_1 Wj_33:19_2 Wj_33:19_3 Wj_33:19_4 Wj_33:19_5 Wj_33:19_6 Wj_33:19_7 Wj_33:19_8 Wj_33:19_9 Wj_33:19_10 Wj_33:19_11 Wj_33:19_12 Wj_33:19_13 Wj_33:19_14 Wj_33:19_15 Wj_33:19_16 Wj_33:19_17 Wj_33:19_18 Wj_33:19_19 Wj_33:19_20 Wj_33:19_21 Wj_33:19_22 Wj_33:19_23 Wj_33:19_24 Wj_33:19_25 Wj_33:19_26 Wj_33:19_27 Wj_33:19_28
Wj:33:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:20 καὶ εἶπεν Οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν μου τὸ πρόσωπον· οὐ γὰρ μὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται.
Wj:33:20 And God said, Thou shalt not be able to see my face; for no man shall see my face, and live. (Exodus 33:20 Brenton)
Wj:33:20 I znowu rzekł: «Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu». (Wj 33:20 BT_4)
Wj:33:20 καὶ εἶπεν Οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν μου τὸ πρόσωπον· οὐ γὰρ μὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται.
Wj:33:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Wj:33:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Twarz ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzki Twarz Ja I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Wj:33:20 kai\ ei)=pen *ou) dunE/sE| i)dei=n mou to\ pro/sOpon· ou) ga\r mE\ i)/dE| a)/nTrOpos to\ pro/sOpo/n mou kai\ DZE/setai.
Wj:33:20 kai eipen u dynEsE idein mu to prosOpon· u gar mE idE anTrOpos to prosOpon mu kai DZEsetai.
Wj:33:20 C VBI_AAI3S D VF_FMI2S VB_AAN RP_GS RA_ASN N2N_ASN D x D VB_AAS3S N2_NSM RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VF_FMI3S
Wj:33:20 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to able to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I the face οὐχ before rough breathing for since, as not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), human the face I and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Wj:33:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed not you(sg)-will-be-ABLE-ed to-SEE me (gen) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) not for not he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed human (nom) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Wj:33:20 Wj_33:20_1 Wj_33:20_2 Wj_33:20_3 Wj_33:20_4 Wj_33:20_5 Wj_33:20_6 Wj_33:20_7 Wj_33:20_8 Wj_33:20_9 Wj_33:20_10 Wj_33:20_11 Wj_33:20_12 Wj_33:20_13 Wj_33:20_14 Wj_33:20_15 Wj_33:20_16 Wj_33:20_17 Wj_33:20_18
Wj:33:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:21 καὶ εἶπεν κύριος Ἰδοὺ τόπος παρ’ ἐμοί, στήσῃ ἐπὶ τῆς πέτρας·
Wj:33:21 And the Lord said, Behold, there is a place by me: thou shalt stand upon the rock; (Exodus 33:21 Brenton)
Wj:33:21 I rzekł jeszcze Pan: «Oto miejsce obok Mnie, stań przy skale. (Wj 33:21 BT_4)
Wj:33:21 καὶ εἶπεν κύριος Ἰδοὺ τόπος παρ’ ἐμοί, στήσῃ ἐπὶ τῆς πέτρας·
Wj:33:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τόπος, -ου, ὁ παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ
Wj:33:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Miejsce fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skała
Wj:33:21 kai\ ei)=pen ku/rios *)idou\ to/pos par’ e)moi/, stE/sE| e)pi\ tE=s pe/tras·
Wj:33:21 kai eipen kyrios idu topos par’ emoi, stEsE epi tEs petras·
Wj:33:21 C VBI_AAI3S N2_NSM I N2_NSM P RP_DS VF_FMI2S P RA_GSF N1A_GSF
Wj:33:21 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), place frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the rock
Wj:33:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! place (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) rock (gen), rocks (acc)
Wj:33:21 Wj_33:21_1 Wj_33:21_2 Wj_33:21_3 Wj_33:21_4 Wj_33:21_5 Wj_33:21_6 Wj_33:21_7 Wj_33:21_8 Wj_33:21_9 Wj_33:21_10 Wj_33:21_11
Wj:33:21 x x x x x x x x x x x
Wj:33:22 ἡνίκα δ’ ἂν παρέλθῃ μου ἡ δόξα, καὶ θήσω σε εἰς ὀπὴν τῆς πέτρας καὶ σκεπάσω τῇ χειρί μου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν παρέλθω·
Wj:33:22 and when my glory shall pass by, then I will put thee into a hole of the rock; and I will cover thee over with my hand, until I shall have passed by. (Exodus 33:22 Brenton)
Wj:33:22 Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. (Wj 33:22 BT_4)
Wj:33:22 ἡνίκα δ’ ἂν παρέλθῃ μου δόξα, καὶ θήσω σε εἰς ὀπὴν τῆς πέτρας καὶ σκεπάσω τῇ χειρί μου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν παρέλθω·
Wj:33:22 ἡνίκα δέ ἄν παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὀπή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ καί σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Wj:33:22 Kiedy zaś Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mijać mijaj, obok, albo przeszły Ja Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Otwarcie Skała I też, nawet, mianowicie By chronić się Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mijać mijaj, obok, albo przeszły
Wj:33:22 E(ni/ka d’ a)/n pare/lTE| mou E( do/Xa, kai\ TE/sO se ei)s o)pE\n tE=s pe/tras kai\ skepa/sO tE=| CHeiri/ mou e)pi\ se/, e(/Os a)/n pare/lTO·
Wj:33:22 hEnika d’ an parelTE mu hE doXa, kai TEsO se eis opEn tEs petras kai skepasO tE CHeiri mu epi se, heOs an parelTO·
Wj:33:22 D x x VB_AAS3S RP_GS RA_NSF N1S_NSF C VF_FAI1S RP_AS P N1_ASF RA_GSF N1A_GSF C VF_FAI1S RA_DSF N3_DSF RP_GS P RP_AS C x VB_AAS1S
Wj:33:22 when δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ever (if ever) to pass by go by, beside, or past I the glory/awesomeness and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) into (+acc) opening the rock and also, even, namely to shelter the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) until; dawn ever (if ever) to pass by go by, beside, or past
Wj:33:22 when Yet ever he/she/it-should-PASS BY me (gen) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) and I-will-PLACE, I-should-PLACE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) opening (acc) the (gen) rock (gen), rocks (acc) and I-will-SHELTER, I-should-SHELTER the (dat) hand (dat) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever I-should-PASS BY
Wj:33:22 Wj_33:22_1 Wj_33:22_2 Wj_33:22_3 Wj_33:22_4 Wj_33:22_5 Wj_33:22_6 Wj_33:22_7 Wj_33:22_8 Wj_33:22_9 Wj_33:22_10 Wj_33:22_11 Wj_33:22_12 Wj_33:22_13 Wj_33:22_14 Wj_33:22_15 Wj_33:22_16 Wj_33:22_17 Wj_33:22_18 Wj_33:22_19 Wj_33:22_20 Wj_33:22_21 Wj_33:22_22 Wj_33:22_23 Wj_33:22_24
Wj:33:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:33:23 καὶ ἀφελῶ τὴν χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
Wj:33:23 And I will remove my hand, and then shalt thou see my back parts; but my face shall not appear to thee. (Exodus 33:23 Brenton)
Wj:33:23 A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę». (Wj 33:23 BT_4)
Wj:33:23 καὶ ἀφελῶ τὴν χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
Wj:33:23 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί τότε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Wj:33:23 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Ręka I też, nawet, mianowicie Wtedy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja zaś Twarz Ja ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Wj:33:23 kai\ a)felO= tE\n CHei=ra, kai\ to/te o)/PSE| ta\ o)pi/sO mou, to\ de\ pro/sOpo/n mou ou)k o)fTE/setai/ soi.
Wj:33:23 kai afelO tEn CHeira, kai tote oPSE ta opisO mu, to de prosOpon mu uk ofTEsetai soi.
Wj:33:23 C VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF C D VF_FMI2S RA_APN P RP_GS RA_ASN x N2N_NSN RP_GS D VV_FPI3S RP_DS
Wj:33:23 and also, even, namely to deprive the hand and also, even, namely then to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the behind back, behind, after I the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] face I οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Wj:33:23 and I-will-DEPRIVE, I-should-DEPRIVE the (acc) hand (acc) and then you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (nom|acc) behind me (gen) the (nom|acc) Yet face (nom|acc|voc) me (gen) not he/she/it-will-be-SEE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Wj:33:23 Wj_33:23_1 Wj_33:23_2 Wj_33:23_3 Wj_33:23_4 Wj_33:23_5 Wj_33:23_6 Wj_33:23_7 Wj_33:23_8 Wj_33:23_9 Wj_33:23_10 Wj_33:23_11 Wj_33:23_12 Wj_33:23_13 Wj_33:23_14 Wj_33:23_15 Wj_33:23_16 Wj_33:23_17
Wj:33:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x