Wj:34:1 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας καθὼς καὶ αἱ πρῶται καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος, καὶ γράψω ἐπὶ τῶν πλακῶν τὰ ῥήματα, ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις, αἷς συνέτριψας.
Wj:34:1 And the Lord said to Moses, Hew for thyself two tables of stone, as also the first were, and come up to me to the mountain; and I will write upon the tables the words, which were on the first tables, which thou brokest. (Exodus 34:1 Brenton)
Wj:34:1 Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. (Wj 34:1 BT_4)
Wj:34:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας καθὼς καὶ αἱ πρῶται καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος, καὶ γράψω ἐπὶ τῶν πλακῶν τὰ ῥήματα, ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις, αἷς συνέτριψας.
Wj:34:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ λίθινος -ίνη -ον καθ·ώς καί ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὅς ἥ ὅ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Wj:34:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Siebie Dwa Płyta Kamień Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] I też, nawet, mianowicie Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Płyta Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płyta Po pierwsze Kto/, który/, który By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Wj:34:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *la/Xeuson seautO=| du/o pla/kas liTi/nas kaTO\s kai\ ai( prO=tai kai\ a)na/bETi pro/s me ei)s to\ o)/ros, kai\ gra/PSO e)pi\ tO=n plakO=n ta\ r(E/mata, a(/ E)=n e)n tai=s plaXi\n tai=s prO/tais, ai(=s sune/triPSas.
Wj:34:1 kai eipen kyrios pros musEn laXeuson seautO dyo plakas liTinas kaTOs kai hai prOtai kai anabETi pros me eis to oros, kai graPSO epi tOn plakOn ta rEmata, ha En en tais plaXin tais prOtais, hais synetriPSas.
Wj:34:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM VA_AAD2S RD_DSM M N3K_APF A1_APF D C RA_NPF A1_NPFS C VZ_AAD2S P RP_AS P RA_ASN N3E_ASN C VF_FAI1S P RA_GPF N3K_GPF RA_APN N3M_APN RR_NPN V9_IAI3S P RA_DPF N3K_DPF RA_DPF A1_DPFS RR_DPF VAI_AAI2S
Wj:34:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses ć yourself two slab stone as accordingly [according to how/in accordance with how] and also, even, namely the first and also, even, namely to ascend toward (+acc,+gen,+dat) I into (+acc) the mount and also, even, namely to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slab the declaration statement, utterance who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the slab the first who/whom/which to break to crush completely, break (in pieces)
Wj:34:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc)   yourself (dat) two (nom, acc, gen) slabs (acc) stone ([Adj] acc) as accordingly and the (nom) first (nom|voc) and do-ASCEND-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) and I-will-WRITE, I-should-WRITE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) slabs (gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) slabs (dat) the (dat) first (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-BREAK-ed
Wj:34:1 Wj_34:1_1 Wj_34:1_2 Wj_34:1_3 Wj_34:1_4 Wj_34:1_5 Wj_34:1_6 Wj_34:1_7 Wj_34:1_8 Wj_34:1_9 Wj_34:1_10 Wj_34:1_11 Wj_34:1_12 Wj_34:1_13 Wj_34:1_14 Wj_34:1_15 Wj_34:1_16 Wj_34:1_17 Wj_34:1_18 Wj_34:1_19 Wj_34:1_20 Wj_34:1_21 Wj_34:1_22 Wj_34:1_23 Wj_34:1_24 Wj_34:1_25 Wj_34:1_26 Wj_34:1_27 Wj_34:1_28 Wj_34:1_29 Wj_34:1_30 Wj_34:1_31 Wj_34:1_32 Wj_34:1_33 Wj_34:1_34 Wj_34:1_35 Wj_34:1_36 Wj_34:1_37
Wj:34:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:2 καὶ γίνου ἕτοιμος εἰς τὸ πρωῒ καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα καὶ στήσῃ μοι ἐκεῖ ἐπ’ ἄκρου τοῦ ὄρους.
Wj:34:2 And be ready by the morning, and thou shalt go up to the mount Sina, and shalt stand there for me on the top of the mountain. (Exodus 34:2 Brenton)
Wj:34:2 Bądź gotów jutro rano wstąpić zaraz na górę Synaj. I zaczekasz na Mnie na wierzchu góry. (Wj 34:2 BT_4)
Wj:34:2 καὶ γίνου ἕτοιμος εἰς τὸ πρωῒ καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα καὶ στήσῃ μοι ἐκεῖ ἐπ’ ἄκρου τοῦ ὄρους.
Wj:34:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἕτοιμος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Σινᾶ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ ἐπί ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Wj:34:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gotowy Do (+przyspieszenie) Wcześnie I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Synaj [góra z] I też, nawet, mianowicie By powodować stać Ja Tam Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Wchodź
Wj:34:2 kai\ gi/nou e(/toimos ei)s to\ prOi\+ kai\ a)nabE/sE| e)pi\ to\ o)/ros to\ *sina kai\ stE/sE| moi e)kei= e)p’ a)/krou tou= o)/rous.
Wj:34:2 kai ginu hetoimos eis to prO+i kai anabEsE epi to oros to sina kai stEsE moi ekei ep’ akru tu orus.
Wj:34:2 C V1_PMD2S A1_NSM P RA_ASN D C VF_FMI2S P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN N_S C VF_FMI2S RP_DS D P A1A_GSN RA_GSN N3E_GSN
Wj:34:2 and also, even, namely to become become, happen ready into (+acc) the early and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the Sinai [mountain of] and also, even, namely to cause to stand I there upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing furthest extent/apex the mount
Wj:34:2 and be-you(sg)-being-BECOME-ed! ready ([Adj] nom) into (+acc) the (nom|acc) early and you(sg)-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) Sinai (indecl) and you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand me (dat) there upon/over (+acc,+gen,+dat) furthest extent/apex (gen) the (gen) mount (gen)
Wj:34:2 Wj_34:2_1 Wj_34:2_2 Wj_34:2_3 Wj_34:2_4 Wj_34:2_5 Wj_34:2_6 Wj_34:2_7 Wj_34:2_8 Wj_34:2_9 Wj_34:2_10 Wj_34:2_11 Wj_34:2_12 Wj_34:2_13 Wj_34:2_14 Wj_34:2_15 Wj_34:2_16 Wj_34:2_17 Wj_34:2_18 Wj_34:2_19 Wj_34:2_20 Wj_34:2_21
Wj:34:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:3 καὶ μηδεὶς ἀναβήτω μετὰ σοῦ μηδὲ ὀφθήτω ἐν παντὶ τῷ ὄρει· καὶ τὰ πρόβατα καὶ αἱ βόες μὴ νεμέσθωσαν πλησίον τοῦ ὄρους ἐκείνου.
Wj:34:3 And let no one go up with thee, nor be seen in all the mountain; and let not the sheep and oxen feed near that mountain. (Exodus 34:3 Brenton)
Wj:34:3 Nikt nie może wstąpić z tobą i nikt nie może się pokazać na górze. Również mniejsze i większe bydło nie może wypasać się na zboczach góry». (Wj 34:3 BT_4)
Wj:34:3 καὶ μηδεὶς ἀναβήτω μετὰ σοῦ μηδὲ ὀφθήτω ἐν παντὶ τῷ ὄρει· καὶ τὰ πρόβατα καὶ αἱ βόες μὴ νεμέσθωσαν πλησίον τοῦ ὄρους ἐκείνου.
Wj:34:3 καί μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ μή   πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐκεῖνος -η -ο
Wj:34:3 I też, nawet, mianowicie Nie jeden By podnosić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Wół; Boaz Nie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Wchodź Tamto
Wj:34:3 kai\ mEdei\s a)nabE/tO meta\ sou= mEde\ o)fTE/tO e)n panti\ tO=| o)/rei· kai\ ta\ pro/bata kai\ ai( bo/es mE\ neme/sTOsan plEsi/on tou= o)/rous e)kei/nou.
Wj:34:3 kai mEdeis anabEtO meta su mEde ofTEtO en panti tO orei· kai ta probata kai hai boes mE nemesTOsan plEsion tu orus ekeinu.
Wj:34:3 C A3P_NSM VZ_AAD3S P RP_GS C VV_APD3S P A3_DSN RA_DSN N3E_DSN C RA_NPN N2N_NPN C RA_NPF N3_NPF D V1_PMD3P D RA_GSN N3E_GSN RD_GSN
Wj:34:3 and also, even, namely not one to ascend after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the mount and also, even, namely the sheep (sheepfold) and also, even, namely the ox; Boaz not ć neighbor one near, close to; near the mount that
Wj:34:3 and not one (nom) let-him/her/it-ASCEND! after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor; Mede (voc) let-him/her/it-be-SEE-ed! in/among/by (+dat) every (dat) the (dat) mount (dat) and the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) and the (nom) oxen (nom|voc); Boaz (indecl) not   neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) mount (gen) that (gen)
Wj:34:3 Wj_34:3_1 Wj_34:3_2 Wj_34:3_3 Wj_34:3_4 Wj_34:3_5 Wj_34:3_6 Wj_34:3_7 Wj_34:3_8 Wj_34:3_9 Wj_34:3_10 Wj_34:3_11 Wj_34:3_12 Wj_34:3_13 Wj_34:3_14 Wj_34:3_15 Wj_34:3_16 Wj_34:3_17 Wj_34:3_18 Wj_34:3_19 Wj_34:3_20 Wj_34:3_21 Wj_34:3_22 Wj_34:3_23
Wj:34:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:4 καὶ ἐλάξευσεν δύο πλάκας λιθίνας καθάπερ καὶ αἱ πρῶται· καὶ ὀρθρίσας Μωϋσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τὸ Σινα, καθότι συνέταξεν αὐτῷ κύριος· καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας.
Wj:34:4 And Moses hewed two tables of stone, as also the first were; and Moses having arisen early, went up to the mount Sina, as the Lord appointed him; and Moses took the two tables of stone. (Exodus 34:4 Brenton)
Wj:34:4 Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. (Wj 34:4 BT_4)
Wj:34:4 καὶ ἐλάξευσεν δύο πλάκας λιθίνας καθάπερ καὶ αἱ πρῶται· καὶ ὀρθρίσας Μωϋσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τὸ Σινα, καθότι συνέταξεν αὐτῷ κύριος· καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας.
Wj:34:4 καί   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ λίθινος -ίνη -ον καθάπερ καί ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Σινᾶ καθότι συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό λίθινος -ίνη -ον
Wj:34:4 I też, nawet, mianowicie Dwa Płyta Kamień Nawet jak I też, nawet, mianowicie Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Mojżesz By podnosić Do (+przyspieszenie) Wchodź Synaj [góra z] Jak Do ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mojżesz Dwa Płyta Kamień
Wj:34:4 kai\ e)la/Xeusen du/o pla/kas liTi/nas kaTa/per kai\ ai( prO=tai· kai\ o)rTri/sas *mou+sE=s a)ne/bE ei)s to\ o)/ros to\ *sina, kaTo/ti sune/taXen au)tO=| ku/rios· kai\ e)/laben *mou+sE=s ta\s du/o pla/kas ta\s liTi/nas.
Wj:34:4 kai elaXeusen dyo plakas liTinas kaTaper kai hai prOtai· kai orTrisas mo+ysEs anebE eis to oros to sina, kaToti synetaXen autO kyrios· kai elaben mo+ysEs tas dyo plakas tas liTinas.
Wj:34:4 C VAI_AAI3S M N3K_APF A1_APF D C RA_NPF A1_NPFS C VA_AAPNSM N1M_NSM VZI_AAI3S P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN N_S D VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_APF M N3K_APF RA_APF A1_APF
Wj:34:4 and also, even, namely ć two slab stone even as and also, even, namely the first and also, even, namely to come early in the morning Moses to ascend into (+acc) the mount the Sinai [mountain of] as to ??? he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses the two slab the stone
Wj:34:4 and   two (nom, acc, gen) slabs (acc) stone ([Adj] acc) even as and the (nom) first (nom|voc) and upon COME EARLY IN THE MORNING-ing (nom|voc) Moses (nom) he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) Sinai (indecl) as he/she/it-???-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Moses (nom) the (acc) two (nom, acc, gen) slabs (acc) the (acc) stone ([Adj] acc)
Wj:34:4 Wj_34:4_1 Wj_34:4_2 Wj_34:4_3 Wj_34:4_4 Wj_34:4_5 Wj_34:4_6 Wj_34:4_7 Wj_34:4_8 Wj_34:4_9 Wj_34:4_10 Wj_34:4_11 Wj_34:4_12 Wj_34:4_13 Wj_34:4_14 Wj_34:4_15 Wj_34:4_16 Wj_34:4_17 Wj_34:4_18 Wj_34:4_19 Wj_34:4_20 Wj_34:4_21 Wj_34:4_22 Wj_34:4_23 Wj_34:4_24 Wj_34:4_25 Wj_34:4_26 Wj_34:4_27 Wj_34:4_28 Wj_34:4_29 Wj_34:4_30
Wj:34:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:5 καὶ κατέβη κύριος ἐν νεφέλῃ καὶ παρέστη αὐτῷ ἐκεῖ· καὶ ἐκάλεσεν τῷ ὀνόματι κυρίου.
Wj:34:5 And the Lord descended in a cloud, and stood near him there, and called by the name of the Lord. (Exodus 34:5 Brenton)
Wj:34:5 A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. (Wj 34:5 BT_4)
Wj:34:5 καὶ κατέβη κύριος ἐν νεφέλῃ καὶ παρέστη αὐτῷ ἐκεῖ· καὶ ἐκάλεσεν τῷ ὀνόματι κυρίου.
Wj:34:5 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:34:5 I też, nawet, mianowicie By schodzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chmura I też, nawet, mianowicie By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Wj:34:5 kai\ kate/bE ku/rios e)n nefe/lE| kai\ pare/stE au)tO=| e)kei=· kai\ e)ka/lesen tO=| o)no/mati kuri/ou.
Wj:34:5 kai katebE kyrios en nefelE kai parestE autO ekei· kai ekalesen tO onomati kyriu.
Wj:34:5 C VZI_AAI3S N2_NSM P N1_DSF C VHI_AAI3S RD_DSM D C VAI_AAI3S RA_DSN N3M_DSN N2_GSM
Wj:34:5 and also, even, namely to go down lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cloud and also, even, namely to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show he/she/it/same there and also, even, namely to call call the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:34:5 and he/she/it-GO DOWN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) cloud (dat) and he/she/it-STand-ed-WITH/BESIDE him/it/same (dat) there and he/she/it-CALL-ed the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Wj:34:5 Wj_34:5_1 Wj_34:5_2 Wj_34:5_3 Wj_34:5_4 Wj_34:5_5 Wj_34:5_6 Wj_34:5_7 Wj_34:5_8 Wj_34:5_9 Wj_34:5_10 Wj_34:5_11 Wj_34:5_12 Wj_34:5_13 Wj_34:5_14
Wj:34:5 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:6 καὶ παρῆλθεν κύριος πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν Κύριος ὁ θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινὸς
Wj:34:6 And the Lord passed by before his face, and proclaimed, The Lord God, pitiful and merciful, longsuffering and very compassionate, and true, (Exodus 34:6 Brenton)
Wj:34:6 Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, (Wj 34:6 BT_4)
Wj:34:6 καὶ παρῆλθεν κύριος πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν Κύριος θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινὸς
Wj:34:6 καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος καί ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος μακρό·θυμος -ον καί   καί ἀ·ληθινός -ή -όν
Wj:34:6 I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie I też, nawet, mianowicie Miłosierny Cierpliwy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie PRAWDA
Wj:34:6 kai\ parE=lTen ku/rios pro\ prosO/pou au)tou= kai\ e)ka/lesen *ku/rios o( Teo\s oi)kti/rmOn kai\ e)leE/mOn, makro/Tumos kai\ polue/leos kai\ a)lETino\s
Wj:34:6 kai parElTen kyrios pro prosOpu autu kai ekalesen kyrios ho Teos oiktirmOn kai eleEmOn, makroTymos kai polyeleos kai alETinos
Wj:34:6 C VBI_AAI3S N2_NSM P N2N_GSN RD_GSM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM A3N_NSM C A3N_NSM A1B_NSM C A1B_NSM C A1_NSM
Wj:34:6 and also, even, namely to pass by go by, beside, or past lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. before (+gen) face he/she/it/same and also, even, namely to call call lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] compassion/pity; compassionate/pitying and also, even, namely merciful patient and also, even, namely ć and also, even, namely PRAWDA
Wj:34:6 and he/she/it-PASS BY-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) before (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-CALL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) and merciful ([Adj] nom) patient ([Adj] nom) and   and true ([Adj] nom)
Wj:34:6 Wj_34:6_1 Wj_34:6_2 Wj_34:6_3 Wj_34:6_4 Wj_34:6_5 Wj_34:6_6 Wj_34:6_7 Wj_34:6_8 Wj_34:6_9 Wj_34:6_10 Wj_34:6_11 Wj_34:6_12 Wj_34:6_13 Wj_34:6_14 Wj_34:6_15 Wj_34:6_16 Wj_34:6_17 Wj_34:6_18 Wj_34:6_19
Wj:34:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:7 καὶ δικαιοσύνην διατηρῶν καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, καὶ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἐπάγων ἀνομίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἐπὶ τέκνα τέκνων ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεάν.
Wj:34:7 and keeping justice and mercy for thousands, taking away iniquity, and unrighteousness, and sins; and he will not clear the guilty; bringing the iniquity of the fathers upon the children, and to the children's children, to the third and fourth generation. (Exodus 34:7 Brenton)
Wj:34:7 zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia». (Wj 34:7 BT_4)
Wj:34:7 καὶ δικαιοσύνην διατηρῶν καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, καὶ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἐπάγων ἀνομίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἐπὶ τέκνα τέκνων ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεάν.
Wj:34:7 καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-) καί ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ εἰς[1] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ἀ·δικία, -ας, ἡ καί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἔν·οχος -ον ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐπί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί ἐπί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐπί τρίτος -η -ον καί τέταρτος -η -ον γενεά, -ᾶς, ἡ
Wj:34:7 I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By trzymać się na utrzymuj się, utrzymywany, oszczędzaj, przechowuj, oczekuj dokładnie, przestrzegaj {obserwuj} I też, nawet, mianowicie Jaki rodzaj; by czynić/rób Litość Do (+przyspieszenie) Kilo [jednostka tysiąc] By pozbawiać Bezprawie I też, nawet, mianowicie Zły uczynki I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By oczyszczać się oczyszczaj Odpowiedzialny Do na prowadź Bezprawie Ojciec Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Dziecko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzeci I też, nawet, mianowicie Czwarty Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Wj:34:7 kai\ dikaiosu/nEn diatErO=n kai\ poiO=n e)/leos ei)s CHilia/das, a)fairO=n a)nomi/as kai\ a)diki/as kai\ a(marti/as, kai\ ou) kaTariei= to\n e)/noCHon e)pa/gOn a)nomi/as pate/rOn e)pi\ te/kna kai\ e)pi\ te/kna te/knOn e)pi\ tri/tEn kai\ teta/rtEn genea/n.
Wj:34:7 kai dikaiosynEn diatErOn kai poiOn eleos eis CHiliadas, afairOn anomias kai adikias kai hamartias, kai u kaTariei ton enoCHon epagOn anomias paterOn epi tekna kai epi tekna teknOn epi tritEn kai tetartEn genean.
Wj:34:7 C N1_ASF V2_PAPNSM C V2_PAPNSM N3E_ASN P N3D_APF V2_PAPNSM N1A_APF C N1A_APF C N1A_APF C D VF2_FAI3S RA_ASM A1B_ASM V1_PAPNSM N1A_GSF N3_GPM P N2N_APN C P N2N_APN N2N_GPN P A1_ASF C A1_ASF N1A_ASF
Wj:34:7 and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe and also, even, namely what kind; to do/make mercy into (+acc) kilo [unit of one thousand] to deprive lawlessness and also, even, namely wrongdoing and also, even, namely sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to purify cleanse the accountable to upon-lead lawlessness father upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing child and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing child child upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing third and also, even, namely fourth generation Race, Nation; sometimes "generation"
Wj:34:7 and righteousness (acc) while HOLD ONTO-ing (nom) and what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) mercy (nom, nom|acc|voc) into (+acc) kilos (acc) while DEPRIVE-ing (nom) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) and wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) and sin (gen), sins (acc) and not he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) the (acc) accountable ([Adj] acc, nom|acc|voc) while UPON-LEAD-ing (nom) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) fathers (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) children (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) children (nom|acc|voc) children (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) third (acc) and fourth (acc) generation (acc)
Wj:34:7 Wj_34:7_1 Wj_34:7_2 Wj_34:7_3 Wj_34:7_4 Wj_34:7_5 Wj_34:7_6 Wj_34:7_7 Wj_34:7_8 Wj_34:7_9 Wj_34:7_10 Wj_34:7_11 Wj_34:7_12 Wj_34:7_13 Wj_34:7_14 Wj_34:7_15 Wj_34:7_16 Wj_34:7_17 Wj_34:7_18 Wj_34:7_19 Wj_34:7_20 Wj_34:7_21 Wj_34:7_22 Wj_34:7_23 Wj_34:7_24 Wj_34:7_25 Wj_34:7_26 Wj_34:7_27 Wj_34:7_28 Wj_34:7_29 Wj_34:7_30 Wj_34:7_31 Wj_34:7_32 Wj_34:7_33
Wj:34:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:8 καὶ σπεύσας Μωϋσῆς κύψας ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησεν
Wj:34:8 And Moses hasted, and bowed to the earth and worshipped; (Exodus 34:8 Brenton)
Wj:34:8 I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, (Wj 34:8 BT_4)
Wj:34:8 καὶ σπεύσας Μωϋσῆς κύψας ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησεν
Wj:34:8 καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Wj:34:8 I też, nawet, mianowicie Do ??? Mojżesz By schylać się na dół Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie
Wj:34:8 kai\ speu/sas *mou+sE=s ku/PSas e)pi\ tE\n gE=n proseku/nEsen
Wj:34:8 kai speusas mo+ysEs kyPSas epi tEn gEn prosekynEsen
Wj:34:8 C VA_AAPNSM N1M_NSM VA_AAPNSM P RA_ASF N1_ASF VAI_AAI3S
Wj:34:8 and also, even, namely to ??? Moses to stoop down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Wj:34:8 and upon ???-ing (nom|voc) Moses (nom) upon STOOP DOWN-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE
Wj:34:8 Wj_34:8_1 Wj_34:8_2 Wj_34:8_3 Wj_34:8_4 Wj_34:8_5 Wj_34:8_6 Wj_34:8_7 Wj_34:8_8
Wj:34:8 x x x x x x x x
Wj:34:9 καὶ εἶπεν Εἰ εὕρηκα χάριν ἐνώπιόν σου, συμπορευθήτω ὁ κύριός μου μεθ’ ἡμῶν· ὁ λαὸς γὰρ σκληροτράχηλός ἐστιν, καὶ ἀφελεῖς σὺ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, καὶ ἐσόμεθα σοί.
Wj:34:9 and said, If I have found grace before thee, let my Lord go with us; for the people is stiff-necked: and thou shalt take away our sins and our iniquities, and we will be thine. (Exodus 34:9 Brenton)
Wj:34:9 mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem». (Wj 34:9 BT_4)
Wj:34:9 καὶ εἶπεν Εἰ εὕρηκα χάριν ἐνώπιόν σου, συμπορευθήτω κύριός μου μεθ’ ἡμῶν· λαὸς γὰρ σκληροτράχηλός ἐστιν, καὶ ἀφελεῖς σὺ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, καὶ ἐσόμεθα σοί.
Wj:34:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γάρ σκληρο·τράχηλος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Wj:34:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Do przychodził razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Ludzie Dla odtąd, jak Uparty By być I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Ty Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja I też, nawet, mianowicie Bezprawie Ja I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Wj:34:9 kai\ ei)=pen *ei) eu(/rEka CHa/rin e)nO/pio/n sou, sumporeuTE/tO o( ku/rio/s mou meT’ E(mO=n· o( lao\s ga\r sklErotra/CHElo/s e)stin, kai\ a)felei=s su\ ta\s a(marti/as E(mO=n kai\ ta\s a)nomi/as E(mO=n, kai\ e)so/meTa soi/.
Wj:34:9 kai eipen ei heurEka CHarin enOpion su, symporeuTEtO ho kyrios mu meT’ hEmOn· ho laos gar sklErotraCHElos estin, kai afeleis sy tas hamartias hEmOn kai tas anomias hEmOn, kai esomeTa soi.
Wj:34:9 C VBI_AAI3S C VX_XAI1S N3_ASF P RP_GS VC_APD3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_GP RA_NSM N2_NSM x A1B_NSM V9_PAI3S C VF2_FAI2S RP_NS RA_APF N1A_APF RP_GP C RA_APF N1A_APF RP_GP C VF_FMI1P RP_DS
Wj:34:9 and also, even, namely to say/tell if to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) to came together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I the people for since, as stiff-necked to be and also, even, namely to deprive you the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I and also, even, namely the lawlessness I and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Wj:34:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed if I-have-FIND-ed for; grace (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-him/her/it-be-CAME TOGETHER-ed! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) after (+acc), with (+gen) us (gen) the (nom) people (nom) for stiff-necked ([Adj] nom) he/she/it-is and you(sg)-will-DEPRIVE you(sg) (nom) the (acc) sin (gen), sins (acc) us (gen) and the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) us (gen) and we-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Wj:34:9 Wj_34:9_1 Wj_34:9_2 Wj_34:9_3 Wj_34:9_4 Wj_34:9_5 Wj_34:9_6 Wj_34:9_7 Wj_34:9_8 Wj_34:9_9 Wj_34:9_10 Wj_34:9_11 Wj_34:9_12 Wj_34:9_13 Wj_34:9_14 Wj_34:9_15 Wj_34:9_16 Wj_34:9_17 Wj_34:9_18 Wj_34:9_19 Wj_34:9_20 Wj_34:9_21 Wj_34:9_22 Wj_34:9_23 Wj_34:9_24 Wj_34:9_25 Wj_34:9_26 Wj_34:9_27 Wj_34:9_28 Wj_34:9_29 Wj_34:9_30 Wj_34:9_31
Wj:34:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:10 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἰδοὺ ἐγὼ τίθημί σοι διαθήκην· ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ σου ποιήσω ἔνδοξα, ἃ οὐ γέγονεν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, καὶ ὄψεται πᾶς ὁ λαός, ἐν οἷς εἶ σύ, τὰ ἔργα κυρίου ὅτι θαυμαστά ἐστιν ἃ ἐγὼ ποιήσω σοι.
Wj:34:10 And the Lord said to Moses, Behold, I establish a covenant for thee in the presence of all thy people; I will do glorious things, which have not been done in all the earth, or in any nation; and all the people among whom thou art shall see the works of the Lord, that they are wonderful, which I will do for thee. (Exodus 34:10 Brenton)
Wj:34:10 Pan odpowiedział: «Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów, i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z tobą, są straszne. (Wj 34:10 BT_4)
Wj:34:10 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἰδοὺ ἐγὼ τίθημί σοι διαθήκην· ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ σου ποιήσω ἔνδοξα, οὐ γέγονεν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, καὶ ὄψεται πᾶς λαός, ἐν οἷς εἶ σύ, τὰ ἔργα κυρίου ὅτι θαυμαστά ἐστιν ἐγὼ ποιήσω σοι.
Wj:34:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δια·θήκη, -ης, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔν·δοξος -ον ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι θαυμαστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Wj:34:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Konwencja W obecności z (+informacja); ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Sławny sławny, sławny Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By iść; by być Ty Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Cudowny By być Kto/, który/, który Ja By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Wj:34:10 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *)idou\ e)gO\ ti/TEmi/ soi diaTE/kEn· e)nO/pion panto\s tou= laou= sou poiE/sO e)/ndoXa, a(/ ou) ge/gonen e)n pa/sE| tE=| gE=| kai\ e)n panti\ e)/Tnei, kai\ o)/PSetai pa=s o( lao/s, e)n oi(=s ei)= su/, ta\ e)/rga kuri/ou o(/ti Taumasta/ e)stin a(/ e)gO\ poiE/sO soi.
Wj:34:10 kai eipen kyrios pros musEn idu egO tiTEmi soi diaTEkEn· enOpion pantos tu lau su poiEsO endoXa, ha u gegonen en pasE tE gE kai en panti eTnei, kai oPSetai pas ho laos, en hois ei sy, ta erga kyriu hoti Taumasta estin ha egO poiEsO soi.
Wj:34:10 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM I RP_NS V7_PAI1S RP_DS N1_ASF P A3_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS VF_FAI1S A1B_APN RR_APN D VX_XAI3S P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C P A3_DSN N3E_DSN C VF_FMI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM P RR_DPM V9_PAI2S RP_NS RA_APN N2N_APN N2_GSM C A1_NPN V9_PAI3S RR_APN RP_NS VF_FAI1S RP_DS
Wj:34:10 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg); to rub worn, rub covenant in the presence of (+gen); ??? every all, each, every, the whole of the people you; your/yours(sg) to do/make glorious illustrious, renowned who/whom/which οὐχ before rough breathing to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to go; to be you the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that wonderful to be who/whom/which I to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Wj:34:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-PLACE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) covenant (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE glorious ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-has-BECOME-ed in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) and in/among/by (+dat) every (dat) nation (dat) and he/she/it-will-be-SEE-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that wonderful ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-is who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Wj:34:10 Wj_34:10_1 Wj_34:10_2 Wj_34:10_3 Wj_34:10_4 Wj_34:10_5 Wj_34:10_6 Wj_34:10_7 Wj_34:10_8 Wj_34:10_9 Wj_34:10_10 Wj_34:10_11 Wj_34:10_12 Wj_34:10_13 Wj_34:10_14 Wj_34:10_15 Wj_34:10_16 Wj_34:10_17 Wj_34:10_18 Wj_34:10_19 Wj_34:10_20 Wj_34:10_21 Wj_34:10_22 Wj_34:10_23 Wj_34:10_24 Wj_34:10_25 Wj_34:10_26 Wj_34:10_27 Wj_34:10_28 Wj_34:10_29 Wj_34:10_30 Wj_34:10_31 Wj_34:10_32 Wj_34:10_33 Wj_34:10_34 Wj_34:10_35 Wj_34:10_36 Wj_34:10_37 Wj_34:10_38 Wj_34:10_39 Wj_34:10_40 Wj_34:10_41 Wj_34:10_42 Wj_34:10_43 Wj_34:10_44 Wj_34:10_45 Wj_34:10_46 Wj_34:10_47
Wj:34:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:11 πρόσεχε σὺ πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι. ἰδοὺ ἐγὼ ἐκβάλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν τὸν Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ιεβουσαῖον·
Wj:34:11 Do thou take heed to all things whatsoever I command thee: behold, I cast out before your face the Amorite and the Chananite and the Pherezite, and the Chettite, and Evite, and Gergesite and Jebusite: (Exodus 34:11 Brenton)
Wj:34:11 Przestrzegaj tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazuję, a Ja wypędzę przed tobą Amorytę, Kananejczyka, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę. (Wj 34:11 BT_4)
Wj:34:11 πρόσεχε σὺ πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι. ἰδοὺ ἐγὼ ἐκβάλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν τὸν Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ιεβουσαῖον·
Wj:34:11 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   καί Χαναναῖος -α -ον καί   καί   καί   καί   καί  
Wj:34:11 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By rozpraszać/ekstrakt Przedtem (+informacja) Twarz Ty I też, nawet, mianowicie Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Wj:34:11 pro/seCHe su\ pa/nta, o(/sa e)gO\ e)nte/llomai/ soi. i)dou\ e)gO\ e)kba/llO pro\ prosO/pou u(mO=n to\n *amorrai=on kai\ *CHananai=on kai\ *CHettai=on kai\ *fereDZai=on kai\ *euai=on kai\ *gergesai=on kai\ *iebousai=on·
Wj:34:11 proseCHe sy panta, hosa egO entellomai soi. idu egO ekballO pro prosOpu hymOn ton amorraion kai CHananaion kai CHettaion kai fereDZaion kai euaion kai gergesaion kai iebusaion·
Wj:34:11 V1_PAD2S RP_NS A3_APN A1_APN RP_NS V1_PMI1S RP_DS I RP_NS V1_PAI1S P N2N_GSN RP_GP RA_ASM N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM
Wj:34:11 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. you every all, each, every, the whole of as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to disperse/extract before (+gen) face you the ć and also, even, namely Canaanite and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Wj:34:11 be-you(sg)-PAY HEED-ing! you(sg) (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-DISPERSE/EXTRACT-ing, I-should-be-DISPERSE/EXTRACT-ing before (+gen) face (gen) you(pl) (gen) the (acc)   and Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   and   and   and   and  
Wj:34:11 Wj_34:11_1 Wj_34:11_2 Wj_34:11_3 Wj_34:11_4 Wj_34:11_5 Wj_34:11_6 Wj_34:11_7 Wj_34:11_8 Wj_34:11_9 Wj_34:11_10 Wj_34:11_11 Wj_34:11_12 Wj_34:11_13 Wj_34:11_14 Wj_34:11_15 Wj_34:11_16 Wj_34:11_17 Wj_34:11_18 Wj_34:11_19 Wj_34:11_20 Wj_34:11_21 Wj_34:11_22 Wj_34:11_23 Wj_34:11_24 Wj_34:11_25 Wj_34:11_26 Wj_34:11_27
Wj:34:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:12 πρόσεχε σεαυτῷ, μήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ εἰς αὐτήν, μή σοι γένηται πρόσκομμα ἐν ὑμῖν.
Wj:34:12 take heed to thyself, lest at any time thou make a covenant with the dwellers on the land, into which thou art entering, lest it be to thee a stumbling-block among you. (Exodus 34:12 Brenton)
Wj:34:12 Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród was. (Wj 34:12 BT_4)
Wj:34:12 πρόσεχε σεαυτῷ, μήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ εἰς αὐτήν, μή σοι γένηται πρόσκομμα ἐν ὑμῖν.
Wj:34:12 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μήποτε (μή ποτέ) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρόσ·κομμα[τ], -ατος, τό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Wj:34:12 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Siebie Nigdy By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Konwencja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Nie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potykanie się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty
Wj:34:12 pro/seCHe seautO=|, mE/pote TE=|s diaTE/kEn toi=s e)gkaTEme/nois e)pi\ tE=s gE=s, ei)s E(\n ei)sporeu/E| ei)s au)tE/n, mE/ soi ge/nEtai pro/skomma e)n u(mi=n.
Wj:34:12 proseCHe seautO, mEpote TEs diaTEkEn tois enkaTEmenois epi tEs gEs, eis hEn eisporeuE eis autEn, mE soi genEtai proskomma en hymin.
Wj:34:12 V1_PAD2S RD_DSM D VE_AAS2S N1_ASF RA_DPM V5_PMPDPM P RA_GSF N1_GSF P RR_ASF V1_PMI2S P RD_ASF D RP_DS VB_AMS3S N3M_NSN P RP_DP
Wj:34:12 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself never to place lay, put, set, situate, station covenant the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land into (+acc) who/whom/which to enter into (+acc) he/she/it/same not you; your/yours(sg); to rub worn, rub to become become, happen stumbling in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Wj:34:12 be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) never you(sg)-should-PLACE covenant (acc) the (dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) who/whom/which (acc) you(sg)-are-being-ENTER-ed, you(sg)-should-be-being-ENTER-ed into (+acc) her/it/same (acc) not you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-should-be-BECOME-ed stumbling (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Wj:34:12 Wj_34:12_1 Wj_34:12_2 Wj_34:12_3 Wj_34:12_4 Wj_34:12_5 Wj_34:12_6 Wj_34:12_7 Wj_34:12_8 Wj_34:12_9 Wj_34:12_10 Wj_34:12_11 Wj_34:12_12 Wj_34:12_13 Wj_34:12_14 Wj_34:12_15 Wj_34:12_16 Wj_34:12_17 Wj_34:12_18 Wj_34:12_19 Wj_34:12_20 Wj_34:12_21
Wj:34:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:13 τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε ἐν πυρί.
Wj:34:13 Ye shall destroy their altars, and break in pieces their pillars, and ye shall cut down their groves, and the graven images of their gods ye shall burn with fire. (Exodus 34:13 Brenton)
Wj:34:13 Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery. (Wj 34:13 BT_4)
Wj:34:13 τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε ἐν πυρί.
Wj:34:13 ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ἐν πῦρ, -ρός, τό
Wj:34:13 Ołtarz On/ona/to/to samo By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By ścinać/precz wykorzeniaj I też, nawet, mianowicie Bóg ; bogini On/ona/to/to samo Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Wj:34:13 tou\s bOmou\s au)tO=n kaTelei=te kai\ ta\s stE/las au)tO=n suntri/PSete kai\ ta\ a)/lsE au)tO=n e)kko/PSete kai\ ta\ glupta\ tO=n TeO=n au)tO=n katakau/sete e)n puri/.
Wj:34:13 tus bOmus autOn kaTeleite kai tas stElas autOn syntriPSete kai ta alsE autOn ekkoPSete kai ta glypta tOn TeOn autOn katakausete en pyri.
Wj:34:13 RA_APM N2_APM RD_GPM VF2_FAI2P C RA_APF N1_APF RD_GPM VF_FAI2P C RA_APN N3E_APN RD_GPM VF_FAI2P C RA_APN A1_APN RA_GPM N2_GPM RD_GPM VF_FAI2P P N3_DSN
Wj:34:13 the altar he/she/it/same to take down purge and also, even, namely the ć he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely the ć he/she/it/same to cut down/off extirpate and also, even, namely the ć the god [see theology]; goddess he/she/it/same to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Wj:34:13 the (acc) altars (acc) them/same (gen) you(pl)-will-TAKE-DOWN and the (acc)   them/same (gen) you(pl)-will-BREAK and the (nom|acc)   them/same (gen) you(pl)-will-EXTIRPATE and the (nom|acc)   the (gen) gods (gen); goddesses (gen) them/same (gen) you(pl)-will-BURNED UP in/among/by (+dat) fire (dat)
Wj:34:13 Wj_34:13_1 Wj_34:13_2 Wj_34:13_3 Wj_34:13_4 Wj_34:13_5 Wj_34:13_6 Wj_34:13_7 Wj_34:13_8 Wj_34:13_9 Wj_34:13_10 Wj_34:13_11 Wj_34:13_12 Wj_34:13_13 Wj_34:13_14 Wj_34:13_15 Wj_34:13_16 Wj_34:13_17 Wj_34:13_18 Wj_34:13_19 Wj_34:13_20 Wj_34:13_21 Wj_34:13_22 Wj_34:13_23
Wj:34:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:14 οὐ γὰρ μὴ προσκυνήσητε θεῷ ἑτέρῳ· ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ζηλωτὸν ὄνομα, θεὸς ζηλωτής ἐστιν.
Wj:34:14 For ye shall not worship strange gods, for the Lord God, a jealous name, is a jealous God; (Exodus 34:14 Brenton)
Wj:34:14 Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym. (Wj 34:14 BT_4)
Wj:34:14 οὐ γὰρ μὴ προσκυνήσητε θεῷ ἑτέρῳ· γὰρ κύριος θεὸς ζηλωτὸν ὄνομα, θεὸς ζηλωτής ἐστιν.
Wj:34:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   ὄνομα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ ζηλωτής, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Wj:34:14 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Bóg  Inny Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Nazwisko {Imię} co do Bóg  Gorliwca/fanatyk By być
Wj:34:14 ou) ga\r mE\ proskunE/sEte TeO=| e(te/rO|· o( ga\r ku/rios o( Teo\s DZElOto\n o)/noma, Teo\s DZElOtE/s e)stin.
Wj:34:14 u gar mE proskynEsEte TeO heterO· ho gar kyrios ho Teos DZElOton onoma, Teos DZElOtEs estin.
Wj:34:14 D x D VA_AAS2P N2_DSM A1A_DSM RA_NSM x N2_NSM RA_NSM N2_NSM A1_NSN N3M_NSN N2_NSM N1M_NSM V9_PAI3S
Wj:34:14 οὐχ before rough breathing for since, as not to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself god [see theology] other the for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] ć name with regard to god [see theology] zealot/fanatic to be
Wj:34:14 not for not you(pl)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE god (dat) other (dat) the (nom) for lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)   name (nom|acc|voc) god (nom) zealot/fanatic (nom) he/she/it-is
Wj:34:14 Wj_34:14_1 Wj_34:14_2 Wj_34:14_3 Wj_34:14_4 Wj_34:14_5 Wj_34:14_6 Wj_34:14_7 Wj_34:14_8 Wj_34:14_9 Wj_34:14_10 Wj_34:14_11 Wj_34:14_12 Wj_34:14_13 Wj_34:14_14 Wj_34:14_15 Wj_34:14_16
Wj:34:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:15 μήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις πρὸς ἀλλοφύλους ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐκπορνεύσωσιν ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν καὶ θύσωσι τοῖς θεοῖς αὐτῶν καὶ καλέσωσίν σε καὶ φάγῃς τῶν θυμάτων αὐτῶν,
Wj:34:15 lest at any time thou make a covenant with the dwellers on the land, and they go a whoring after their gods, and sacrifice to their gods, and they call thee, and thou shouldest eat of their feasts, (Exodus 34:15 Brenton)
Wj:34:15 Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać ofiary bogom swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary. (Wj 34:15 BT_4)
Wj:34:15 μήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις πρὸς ἀλλοφύλους ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐκπορνεύσωσιν ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν καὶ θύσωσι τοῖς θεοῖς αὐτῶν καὶ καλέσωσίν σε καὶ φάγῃς τῶν θυμάτων αὐτῶν,
Wj:34:15 μήποτε (μή ποτέ) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   πρός ἀλλό·φυλος -ον ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὀπίσω ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:34:15 Nigdy By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Konwencja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Obcy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By prostytuować się poza Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By jeść On/ona/to/to samo
Wj:34:15 mE/pote TE=|s diaTE/kEn toi=s e)gkaTEme/nois pro\s a)llofu/lous e)pi\ tE=s gE=s, kai\ e)kporneu/sOsin o)pi/sO tO=n TeO=n au)tO=n kai\ Tu/sOsi toi=s Teoi=s au)tO=n kai\ kale/sOsi/n se kai\ fa/gE|s tO=n Tuma/tOn au)tO=n,
Wj:34:15 mEpote TEs diaTEkEn tois enkaTEmenois pros allofylus epi tEs gEs, kai ekporneusOsin opisO tOn TeOn autOn kai TysOsi tois Teois autOn kai kalesOsin se kai fagEs tOn TymatOn autOn,
Wj:34:15 D VE_AAS2S N1_ASF RA_DPM V5_PMPDPM P A1B_APM P RA_GSF N1_GSF C VA_AAS3P P RA_GPM N2_GPM RD_GPM C VA_AAS3P RA_DPM N2_DPM RD_GPM C VA_AAS3P RP_AS C VB_AAS2S RA_GPN N3M_GPN RD_GPM
Wj:34:15 never to place lay, put, set, situate, station covenant the ć toward (+acc,+gen,+dat) foreign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to prostitute oneself out behind back, behind, after the god [see theology]; goddess he/she/it/same and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to call call you; your/yours(sg) and also, even, namely to eat the ć he/she/it/same
Wj:34:15 never you(sg)-should-PLACE covenant (acc) the (dat)   toward (+acc,+gen,+dat) foreign ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and they-should-PROSTITUTE-ONESELF-OUT behind the (gen) gods (gen); goddesses (gen) them/same (gen) and they-should-SACRIFICE the (dat) gods (dat) them/same (gen) and they-should-CALL you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-should-EAT the (gen)   them/same (gen)
Wj:34:15 Wj_34:15_1 Wj_34:15_2 Wj_34:15_3 Wj_34:15_4 Wj_34:15_5 Wj_34:15_6 Wj_34:15_7 Wj_34:15_8 Wj_34:15_9 Wj_34:15_10 Wj_34:15_11 Wj_34:15_12 Wj_34:15_13 Wj_34:15_14 Wj_34:15_15 Wj_34:15_16 Wj_34:15_17 Wj_34:15_18 Wj_34:15_19 Wj_34:15_20 Wj_34:15_21 Wj_34:15_22 Wj_34:15_23 Wj_34:15_24 Wj_34:15_25 Wj_34:15_26 Wj_34:15_27 Wj_34:15_28 Wj_34:15_29
Wj:34:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:16 καὶ λάβῃς τῶν θυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς σου καὶ τῶν θυγατέρων σου δῷς τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἐκπορνεύσωσιν αἱ θυγατέρες σου ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν καὶ ἐκπορνεύσωσιν τοὺς υἱούς σου ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν.
Wj:34:16 and thou shouldest take of their daughters to thy sons, and thou shouldest give of thy daughters to their sons; and thy daughters should go a whoring after their gods, and thy sons should go a whoring after their gods. (Exodus 34:16 Brenton)
Wj:34:16 A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi. (Wj 34:16 BT_4)
Wj:34:16 καὶ λάβῃς τῶν θυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς σου καὶ τῶν θυγατέρων σου δῷς τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἐκπορνεύσωσιν αἱ θυγατέρες σου ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν καὶ ἐκπορνεύσωσιν τοὺς υἱούς σου ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν.
Wj:34:16 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀπίσω ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀπίσω ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:34:16 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Córka On/ona/to/to samo Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Córka Ty; twój/twój(sg) By dawać Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prostytuować się poza Córka Ty; twój/twój(sg) Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prostytuować się poza Syn Ty; twój/twój(sg) Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini On/ona/to/to samo
Wj:34:16 kai\ la/bE|s tO=n Tugate/rOn au)tO=n toi=s ui(oi=s sou kai\ tO=n Tugate/rOn sou dO=|s toi=s ui(oi=s au)tO=n, kai\ e)kporneu/sOsin ai( Tugate/res sou o)pi/sO tO=n TeO=n au)tO=n kai\ e)kporneu/sOsin tou\s ui(ou/s sou o)pi/sO tO=n TeO=n au)tO=n.
Wj:34:16 kai labEs tOn TygaterOn autOn tois hyiois su kai tOn TygaterOn su dOs tois hyiois autOn, kai ekporneusOsin hai Tygateres su opisO tOn TeOn autOn kai ekporneusOsin tus hyius su opisO tOn TeOn autOn.
Wj:34:16 C VB_AAS2S RA_GPF N3_GPF RD_GPM RA_DPM N2_DPM RP_GS C RA_GPF N3_GPF RP_GS VO_AAS2S RA_DPM N2_DPM RD_GPM C VA_AAS3P RA_NPF N3_NPF RP_GS P RA_GPM N2_GPM RD_GPM C VA_AAS3P RA_APM N2_APM RP_GS P RA_GPM N2_GPM RD_GPM
Wj:34:16 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the daughter he/she/it/same the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the daughter you; your/yours(sg) to give the son he/she/it/same and also, even, namely to prostitute oneself out the daughter you; your/yours(sg) behind back, behind, after the god [see theology]; goddess he/she/it/same and also, even, namely to prostitute oneself out the son you; your/yours(sg) behind back, behind, after the god [see theology]; goddess he/she/it/same
Wj:34:16 and you(sg)-should-TAKE HOLD OF the (gen) daughters (gen) them/same (gen) the (dat) sons (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) daughters (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-should-GIVE the (dat) sons (dat) them/same (gen) and they-should-PROSTITUTE-ONESELF-OUT the (nom) daughters (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) behind the (gen) gods (gen); goddesses (gen) them/same (gen) and they-should-PROSTITUTE-ONESELF-OUT the (acc) sons (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) behind the (gen) gods (gen); goddesses (gen) them/same (gen)
Wj:34:16 Wj_34:16_1 Wj_34:16_2 Wj_34:16_3 Wj_34:16_4 Wj_34:16_5 Wj_34:16_6 Wj_34:16_7 Wj_34:16_8 Wj_34:16_9 Wj_34:16_10 Wj_34:16_11 Wj_34:16_12 Wj_34:16_13 Wj_34:16_14 Wj_34:16_15 Wj_34:16_16 Wj_34:16_17 Wj_34:16_18 Wj_34:16_19 Wj_34:16_20 Wj_34:16_21 Wj_34:16_22 Wj_34:16_23 Wj_34:16_24 Wj_34:16_25 Wj_34:16_26 Wj_34:16_27 Wj_34:16_28 Wj_34:16_29 Wj_34:16_30 Wj_34:16_31 Wj_34:16_32 Wj_34:16_33 Wj_34:16_34
Wj:34:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:17 καὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσεις σεαυτῷ.
Wj:34:17 And thou shalt not make to thyself molten gods. (Exodus 34:17 Brenton)
Wj:34:17 Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu. (Wj 34:17 BT_4)
Wj:34:17 καὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσεις σεαυτῷ.
Wj:34:17 καί θεός, -οῦ, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Wj:34:17 I też, nawet, mianowicie Bóg  ??? Przed przydechem mocnym Robienie/robienie; by czynić/rób Siebie
Wj:34:17 kai\ Teou\s CHOneutou\s ou) poiE/seis seautO=|.
Wj:34:17 kai Teus CHOneutus u poiEseis seautO.
Wj:34:17 C N2_APM A1_APM D VF_FAI2S RD_DSM
Wj:34:17 and also, even, namely god [see theology] ć οὐχ before rough breathing doing/making; to do/make yourself
Wj:34:17 and gods (acc)   not doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE yourself (dat)
Wj:34:17 Wj_34:17_1 Wj_34:17_2 Wj_34:17_3 Wj_34:17_4 Wj_34:17_5 Wj_34:17_6
Wj:34:17 x x x x x x
Wj:34:18 καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων φυλάξῃ· ἑπτὰ ἡμέρας φάγῃ ἄζυμα, καθάπερ ἐντέταλμαί σοι, εἰς τὸν καιρὸν ἐν μηνὶ τῶν νέων· ἐν γὰρ μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου.
Wj:34:18 And thou shalt keep the feast of unleavened bread: seven days shalt thou eat unleavened bread, as I have charged thee, at the season in the month of new corn; for in the month of new corn thou camest out from Egypt. (Exodus 34:18 Brenton)
Wj:34:18 Zachowaj Święto Przaśników; przez siedem dni będziesz jadł chleby przaśne, jak to ci poleciłem. A uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib, gdyż wtedy wyszedłeś z Egiptu. (Wj 34:18 BT_4)
Wj:34:18 καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων φυλάξῃ· ἑπτὰ ἡμέρας φάγῃ ἄζυμα, καθάπερ ἐντέταλμαί σοι, εἰς τὸν καιρὸν ἐν μηνὶ τῶν νέων· ἐν γὰρ μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου.
Wj:34:18 καί ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄ·ζυμος -ον καθάπερ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον ἐν γάρ μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:34:18 I też, nawet, mianowicie Świąteczny Przaśny By zabezpieczać się Siedem Dzień By jeść Przaśny Nawet jak By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Okres czasu W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Statek; nowe/młode W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak ???; miesiąc Statek; nowe/młode By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z]
Wj:34:18 kai\ tE\n e(ortE\n tO=n a)DZu/mOn fula/XE|· e(pta\ E(me/ras fa/gE| a)/DZuma, kaTa/per e)nte/talmai/ soi, ei)s to\n kairo\n e)n mEni\ tO=n ne/On· e)n ga\r mEni\ tO=n ne/On e)XE=lTes e)X *ai)gu/ptou.
Wj:34:18 kai tEn heortEn tOn aDZymOn fylaXE· hepta hEmeras fagE aDZyma, kaTaper entetalmai soi, eis ton kairon en mEni tOn neOn· en gar mEni tOn neOn eXElTes eX aigyptu.
Wj:34:18 C RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1B_GPM VF_FMI2S M N1A_APF VF_FMI2S A1B_APN D VM_XMI1S RP_DS P RA_ASM N2_ASM P N3_DSM RA_GPN A1A_GPN P x N3_DSM RA_GPN A1A_GPN VBI_AAI2S P N2_GSF
Wj:34:18 and also, even, namely the festival the unleavened to guard seven day to eat unleavened even as to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) the period of time in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month the ship; new/young in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as ???; month the ship; new/young to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
Wj:34:18 and the (acc) festival (acc) the (gen) unleavened ([Adj] gen) you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed seven day (gen), days (acc) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed unleavened ([Adj] nom|acc|voc) even as I-have-been-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) the (acc) period of time (acc) in/among/by (+dat) ??? (voc); month (dat) the (gen) ships (gen); new/young ([Adj] gen) in/among/by (+dat) for ??? (voc); month (dat) the (gen) ships (gen); new/young ([Adj] gen) you(sg)-COME-ed-OUT out of (+gen) Egypt (gen)
Wj:34:18 Wj_34:18_1 Wj_34:18_2 Wj_34:18_3 Wj_34:18_4 Wj_34:18_5 Wj_34:18_6 Wj_34:18_7 Wj_34:18_8 Wj_34:18_9 Wj_34:18_10 Wj_34:18_11 Wj_34:18_12 Wj_34:18_13 Wj_34:18_14 Wj_34:18_15 Wj_34:18_16 Wj_34:18_17 Wj_34:18_18 Wj_34:18_19 Wj_34:18_20 Wj_34:18_21 Wj_34:18_22 Wj_34:18_23 Wj_34:18_24 Wj_34:18_25 Wj_34:18_26 Wj_34:18_27 Wj_34:18_28
Wj:34:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:19 πᾶν διανοῖγον μήτραν ἐμοί, τὰ ἀρσενικά, πρωτότοκον μόσχου καὶ πρωτότοκον προβάτου.
Wj:34:19 The males are mine, everything that opens the womb; every first-born of oxen, and every first-born of sheep. (Exodus 34:19 Brenton)
Wj:34:19 Wszystko pierworodne do Mnie należy, a także pierworodny samiec z bydła, wołów i owiec. (Wj 34:19 BT_4)
Wj:34:19 πᾶν διανοῖγον μήτραν ἐμοί, τὰ ἀρσενικά, πρωτότοκον μόσχου καὶ πρωτότοκον προβάτου.
Wj:34:19 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) μήτρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό   πρωτό·τοκος -ον μόσχος, -ου, ὁ καί πρωτό·τοκος -ον πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Wj:34:19 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By otwierać wszystek  droga {sposób} Macica Ja; mój/mój firstborn Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie firstborn Owca (sheepfold)
Wj:34:19 pa=n dianoi=gon mE/tran e)moi/, ta\ a)rsenika/, prOto/tokon mo/sCHou kai\ prOto/tokon proba/tou.
Wj:34:19 pan dianoigon mEtran emoi, ta arsenika, prOtotokon mosCHu kai prOtotokon probatu.
Wj:34:19 A3_NSN V1_PAPNSN N1A_ASF RP_DS RA_NPN A1_NPN A1B_NSN N2_GSM C A1B_NSN N2N_GSN
Wj:34:19 every all, each, every, the whole of to open up-all-the-way womb I; my/mine the ć firstborn calf/ox and also, even, namely firstborn sheep (sheepfold)
Wj:34:19 every (nom|acc|voc) while OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY (nom|acc|voc, voc) womb (acc) me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom|acc)   firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) calf/ox (gen) and firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) sheep (gen)
Wj:34:19 Wj_34:19_1 Wj_34:19_2 Wj_34:19_3 Wj_34:19_4 Wj_34:19_5 Wj_34:19_6 Wj_34:19_7 Wj_34:19_8 Wj_34:19_9 Wj_34:19_10 Wj_34:19_11
Wj:34:19 x x x x x x x x x x x
Wj:34:20 καὶ πρωτότοκον ὑποζυγίου λυτρώσῃ προβάτῳ· ἐὰν δὲ μὴ λυτρώσῃ αὐτό, τιμὴν δώσεις. πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ. οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός.
Wj:34:20 And the first-born of an ass thou shalt redeem with a sheep, and if thou wilt not redeem it thou shalt pay a price: every first-born of thy sons shalt thou redeem: thou shalt not appear before me empty. (Exodus 34:20 Brenton)
Wj:34:20 Pierworodnego zaś osła wykupisz głową owcy, a jeślibyś nie wykupił, złamiesz mu kark. Wykupisz też pierworodnego syna swego, i nie wolno się ukazać przede Mną z pustymi rękami. (Wj 34:20 BT_4)
Wj:34:20 καὶ πρωτότοκον ὑποζυγίου λυτρώσῃ προβάτῳ· ἐὰν δὲ μὴ λυτρώσῃ αὐτό, τιμὴν δώσεις. πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ. οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός.
Wj:34:20 καί πρωτό·τοκος -ον ὑπο·ζύγιον, -ου, τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τιμή, -ῆς, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κενός -ή -όν
Wj:34:20 I też, nawet, mianowicie firstborn Osioł By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Owca (sheepfold) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu On/ona/to/to samo Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość By dawać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn Syn Ty; twój/twój(sg) By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W obecności z (+informacja); ??? Ja Pusty/pozbawiony
Wj:34:20 kai\ prOto/tokon u(poDZugi/ou lutrO/sE| proba/tO|· e)a\n de\ mE\ lutrO/sE| au)to/, timE\n dO/seis. pa=n prOto/tokon tO=n ui(O=n sou lutrO/sE|. ou)k o)fTE/sE| e)nO/pio/n mou keno/s.
Wj:34:20 kai prOtotokon hypoDZygiu lytrOsE probatO· ean de mE lytrOsE auto, timEn dOseis. pan prOtotokon tOn hyiOn su lytrOsE. uk ofTEsE enOpion mu kenos.
Wj:34:20 C A1B_NSN N2N_GSN VF_FMI2S N2N_DSN C x D VF_FMI2S RD_ASN N1_ASF VF_FAI2S A3_ASN A1B_ASN RA_GPM N2_GPM RP_GS VF_FMI2S D VV_FPI2S P RP_GS A1_NSM
Wj:34:20 and also, even, namely firstborn donkey to redeem to be released, upon payment of ransom sheep (sheepfold) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same honor honor, esteem, worship; of things: worth, value to give every all, each, every, the whole of firstborn the son you; your/yours(sg) to redeem to be released, upon payment of ransom οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in the presence of (+gen); ??? I empty/devoid
Wj:34:20 and firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) donkey (gen) you(sg)-will-be-REDEEM-ed, he/she/it-should-REDEEM, you(sg)-should-be-REDEEM-ed sheep (dat) if-ever Yet not you(sg)-will-be-REDEEM-ed, he/she/it-should-REDEEM, you(sg)-should-be-REDEEM-ed it/same (nom|acc) honor (acc) you(sg)-will-GIVE every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-REDEEM-ed, he/she/it-should-REDEEM, you(sg)-should-be-REDEEM-ed not you(sg)-will-be-SEE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) empty/devoid ([Adj] nom)
Wj:34:20 Wj_34:20_1 Wj_34:20_2 Wj_34:20_3 Wj_34:20_4 Wj_34:20_5 Wj_34:20_6 Wj_34:20_7 Wj_34:20_8 Wj_34:20_9 Wj_34:20_10 Wj_34:20_11 Wj_34:20_12 Wj_34:20_13 Wj_34:20_14 Wj_34:20_15 Wj_34:20_16 Wj_34:20_17 Wj_34:20_18 Wj_34:20_19 Wj_34:20_20 Wj_34:20_21 Wj_34:20_22 Wj_34:20_23
Wj:34:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:21 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ, τῇ δὲ ἑβδόμῃ καταπαύσεις· τῷ σπόρῳ καὶ τῷ ἀμήτῳ καταπαύσεις.
Wj:34:21 Six days thou shalt work, but on the seventh day thou shalt rest: there shall be rest in seed-time and harvest. (Exodus 34:21 Brenton)
Wj:34:21 Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa. (Wj 34:21 BT_4)
Wj:34:21 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ, τῇ δὲ ἑβδόμῃ καταπαύσεις· τῷ σπόρῳ καὶ τῷ ἀμήτῳ καταπαύσεις.
Wj:34:21 ἕξ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό δέ ἕβδομος -η -ον κατά·παυσις, -εως, ἡ; κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σπόρος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   κατά·παυσις, -εως, ἡ; κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -)
Wj:34:21 Sześć Dzień By pracować/dąż zaś Siódmy Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.); do ??? Nasienie I też, nawet, mianowicie Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.); do ???
Wj:34:21 e(\X E(me/ras e)rga=|, tE=| de\ e(bdo/mE| katapau/seis· tO=| spo/rO| kai\ tO=| a)mE/tO| katapau/seis.
Wj:34:21 heX hEmeras erga, tE de hebdomE katapauseis· tO sporO kai tO amEtO katapauseis.
Wj:34:21 M N1A_APF VF2_FMI2S RA_DSF x A1_DSF VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM C RA_DSM N2_DSM VF_FAI2S
Wj:34:21 six day to work/strive the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] seventh abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.); to ??? the seed and also, even, namely the ć abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.); to ???
Wj:34:21 six day (gen), days (acc) you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed, you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed (classical) the (dat) Yet seventh (dat) abodes (acc, nom|voc); you(sg)-will-??? the (dat) seed (dat) and the (dat)   abodes (acc, nom|voc); you(sg)-will-???
Wj:34:21 Wj_34:21_1 Wj_34:21_2 Wj_34:21_3 Wj_34:21_4 Wj_34:21_5 Wj_34:21_6 Wj_34:21_7 Wj_34:21_8 Wj_34:21_9 Wj_34:21_10 Wj_34:21_11 Wj_34:21_12 Wj_34:21_13
Wj:34:21 x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:22 καὶ ἑορτὴν ἑβδομάδων ποιήσεις μοι ἀρχὴν θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἑορτὴν συναγωγῆς μεσοῦντος τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Wj:34:22 And thou shalt keep to me the feast of weeks, the beginning of wheat-harvest; and the feast of ingathering in the middle of the year. (Exodus 34:22 Brenton)
Wj:34:22 Będziesz obchodził Święto Tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy i Święto Zbiorów przy końcu roku. (Wj 34:22 BT_4)
Wj:34:22 καὶ ἑορτὴν ἑβδομάδων ποιήσεις μοι ἀρχὴν θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἑορτὴν συναγωγῆς μεσοῦντος τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Wj:34:22 καί ἑορτή, -ῆς, ἡ   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀρχή, -ῆς, ἡ θερισμός, -οῦ, ὁ πυρά, -ᾶς, ἡ; πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί ἑορτή, -ῆς, ἡ συν·αγωγή, -ῆς, ἡ μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ
Wj:34:22 I też, nawet, mianowicie Świąteczny Robienie/robienie; by czynić/rób Ja Początek Żniwa Ogień; by palić się I też, nawet, mianowicie Świąteczny Zebranie By być pół czyniony Rok
Wj:34:22 kai\ e(ortE\n e(bdoma/dOn poiE/seis moi a)rCHE\n Terismou= purO=n kai\ e(ortE\n sunagOgE=s mesou=ntos tou= e)niautou=.
Wj:34:22 kai heortEn hebdomadOn poiEseis moi arCHEn Terismu pyrOn kai heortEn synagOgEs mesuntos tu eniautu.
Wj:34:22 C N1_ASF N3D_GPF VF_FAI2S RP_DS N1_ASF N2_GSM N2_GPM C N1_ASF N1_GSF V4_PAPGSM RA_GSM N2_GSM
Wj:34:22 and also, even, namely festival ć doing/making; to do/make I beginning harvest fire; to burn and also, even, namely festival gathering to be half done the year
Wj:34:22 and festival (acc)   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE me (dat) beginning (acc) harvest (gen) fires (gen); while BURN-ing (nom) and festival (acc) gathering (gen) while BE-ing-HALF-DONE (gen) the (gen) year (gen)
Wj:34:22 Wj_34:22_1 Wj_34:22_2 Wj_34:22_3 Wj_34:22_4 Wj_34:22_5 Wj_34:22_6 Wj_34:22_7 Wj_34:22_8 Wj_34:22_9 Wj_34:22_10 Wj_34:22_11 Wj_34:22_12 Wj_34:22_13 Wj_34:22_14
Wj:34:22 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:23 τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ Ισραηλ·
Wj:34:23 Three times in the year shall every male of thine appear before the Lord the God of Israel. (Exodus 34:23 Brenton)
Wj:34:23 Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. (Wj 34:23 BT_4)
Wj:34:23 τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ Ισραηλ·
Wj:34:23 τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Wj:34:23 Trzy Okres czasu Rok By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty; twój/twój(sg) W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
Wj:34:23 trei=s kairou\s tou= e)niautou= o)fTE/setai pa=n a)rseniko/n sou e)nO/pion kuri/ou tou= Teou= *israEl·
Wj:34:23 treis kairus tu eniautu ofTEsetai pan arsenikon su enOpion kyriu tu Teu israEl·
Wj:34:23 A3_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM VV_FPI3S A3_NSN A1_NSN RP_GS P N2_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM
Wj:34:23 three period of time the year to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of ć you; your/yours(sg) in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel
Wj:34:23 three (acc, nom) periods of time (acc) the (gen) year (gen) he/she/it-will-be-SEE-ed every (nom|acc|voc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) Israel (indecl)
Wj:34:23 Wj_34:23_1 Wj_34:23_2 Wj_34:23_3 Wj_34:23_4 Wj_34:23_5 Wj_34:23_6 Wj_34:23_7 Wj_34:23_8 Wj_34:23_9 Wj_34:23_10 Wj_34:23_11 Wj_34:23_12 Wj_34:23_13
Wj:34:23 x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:24 ὅταν γὰρ ἐκβάλω τὰ ἔθνη πρὸ προσώπου σου καὶ πλατύνω τὰ ὅριά σου, οὐκ ἐπιθυμήσει οὐδεὶς τῆς γῆς σου, ἡνίκα ἂν ἀναβαίνῃς ὀφθῆναι ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Wj:34:24 For when I shall have cast out the nations before thy face, and shall have enlarged thy coasts, no one shall desire thy land, whenever thou mayest go up to appear before the Lord thy God, three times in the year. (Exodus 34:24 Brenton)
Wj:34:24 Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. (Wj 34:24 BT_4)
Wj:34:24 ὅταν γὰρ ἐκβάλω τὰ ἔθνη πρὸ προσώπου σου καὶ πλατύνω τὰ ὅριά σου, οὐκ ἐπιθυμήσει οὐδεὶς τῆς γῆς σου, ἡνίκα ἂν ἀναβαίνῃς ὀφθῆναι ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Wj:34:24 ὅταν (ὅτε ἄν) γάρ ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἡνίκα ἄν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ
Wj:34:24 Ilekroć Dla odtąd, jak By rozpraszać/ekstrakt Naród [zobacz etniczny] Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By powiększać się Granica Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Nie jeden (nic, nikt) Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By podnosić By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Trzy Okres czasu Rok
Wj:34:24 o(/tan ga\r e)kba/lO ta\ e)/TnE pro\ prosO/pou sou kai\ platu/nO ta\ o(/ria/ sou, ou)k e)piTumE/sei ou)dei\s tE=s gE=s sou, E(ni/ka a)/n a)nabai/nE|s o)fTE=nai e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou trei=s kairou\s tou= e)niautou=.
Wj:34:24 hotan gar ekbalO ta eTnE pro prosOpu su kai platynO ta horia su, uk epiTymEsei udeis tEs gEs su, hEnika an anabainEs ofTEnai enantion kyriu tu Teu su treis kairus tu eniautu.
Wj:34:24 D x VF_FAI1S RA_APN N3E_APN P N2N_GSN RP_GS C V1_PAS1S RA_APN N2N_APN RP_GS D VF_FAI3S A3_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GS D x V1_PAS2S VV_APN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS A3_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM
Wj:34:24 whenever for since, as to disperse/extract the nation [see ethnic] before (+gen) face you; your/yours(sg) and also, even, namely to enlarge the boundary you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. not one (nothing, no one) the earth/land you; your/yours(sg) when ever (if ever) to ascend to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) three period of time the year
Wj:34:24 whenever for I-will-DISPERSE/EXTRACT, I-should-DISPERSE/EXTRACT the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-am-ENLARGE-ing, I-should-be-ENLARGE-ing, I-should-ENLARGE the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-will-DESIRE, you(sg)-will-be-DESIRE-ed (classical) not one (nom) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) when ever you(sg)-should-be-ASCEND-ing, you(sg)-should-ASCEND to-be-SEE-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) three (acc, nom) periods of time (acc) the (gen) year (gen)
Wj:34:24 Wj_34:24_1 Wj_34:24_2 Wj_34:24_3 Wj_34:24_4 Wj_34:24_5 Wj_34:24_6 Wj_34:24_7 Wj_34:24_8 Wj_34:24_9 Wj_34:24_10 Wj_34:24_11 Wj_34:24_12 Wj_34:24_13 Wj_34:24_14 Wj_34:24_15 Wj_34:24_16 Wj_34:24_17 Wj_34:24_18 Wj_34:24_19 Wj_34:24_20 Wj_34:24_21 Wj_34:24_22 Wj_34:24_23 Wj_34:24_24 Wj_34:24_25 Wj_34:24_26 Wj_34:24_27 Wj_34:24_28 Wj_34:24_29 Wj_34:24_30 Wj_34:24_31 Wj_34:24_32
Wj:34:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:25 οὐ σφάξεις ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυμιαμάτων μου. καὶ οὐ κοιμηθήσεται εἰς τὸ πρωῒ θύματα τῆς ἑορτῆς τοῦ πασχα.
Wj:34:25 Thou shalt not offer the blood of my sacrifices with leaven, neither shall the sacrifices of the feast of the passover remain till the morning. (Exodus 34:25 Brenton)
Wj:34:25 Krwi moich ofiar nie powinieneś składać razem z kwaszonym chlebem, i nic z ofiary paschalnej nie powinno pozostać na drugi dzień. (Wj 34:25 BT_4)
Wj:34:25 οὐ σφάξεις ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυμιαμάτων μου. καὶ οὐ κοιμηθήσεται εἰς τὸ πρωῒ θύματα τῆς ἑορτῆς τοῦ πασχα.
Wj:34:25 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ἐπί ζύμη, -ης, ἡ αἷμα[τ], -ατος, τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐ   ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πάσχα, τό
Wj:34:25 ??? Przed przydechem mocnym By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drożdże Krew Kadzidło Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać wytchnienie/snowi Do (+przyspieszenie) Wcześnie Świąteczny Pascha
Wj:34:25 ou) sfa/Xeis e)pi\ DZu/mE| ai(=ma Tumiama/tOn mou. kai\ ou) koimETE/setai ei)s to\ prOi\+ Tu/mata tE=s e(ortE=s tou= pasCHa.
Wj:34:25 u sfaXeis epi DZymE haima TymiamatOn mu. kai u koimETEsetai eis to prO+i Tymata tEs heortEs tu pasCHa.
Wj:34:25 D VF_FAI2S P N1_DSF N3M_ASN N3M_GPN RP_GS C D VC_FPI3S P RA_ASN D N3M_NPN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N_GSN
Wj:34:25 οὐχ before rough breathing to slay butcher, kill, massacre, slaughter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing yeast blood incense I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to repose/sleep into (+acc) the early ć the festival the passover
Wj:34:25 not you(sg)-will-SLAY upon/over (+acc,+gen,+dat) yeast (dat) blood (nom|acc|voc) incenses (gen) me (gen) and not he/she/it-will-be-REPOSE/SLEEP-ed into (+acc) the (nom|acc) early   the (gen) festival (gen) the (gen) passover (indecl)
Wj:34:25 Wj_34:25_1 Wj_34:25_2 Wj_34:25_3 Wj_34:25_4 Wj_34:25_5 Wj_34:25_6 Wj_34:25_7 Wj_34:25_8 Wj_34:25_9 Wj_34:25_10 Wj_34:25_11 Wj_34:25_12 Wj_34:25_13 Wj_34:25_14 Wj_34:25_15 Wj_34:25_16 Wj_34:25_17 Wj_34:25_18
Wj:34:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:26 τὰ πρωτογενήματα τῆς γῆς σου θήσεις εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου. οὐ προσοίσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ.
Wj:34:26 The first-fruits of thy land shalt thou put into the house of the Lord thy God: thou shalt not boil a lamb in his mother's milk. (Exodus 34:26 Brenton)
Wj:34:26 Najlepsze z pierwocin ziemi twojej winieneś przynieść do domu Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki». (Wj 34:26 BT_4)
Wj:34:26 τὰ πρωτογενήματα τῆς γῆς σου θήσεις εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου. οὐ προσοίσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ.
Wj:34:26 ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) ἐν γάλα[κτ], -ακτος, τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:34:26 Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By przedstawiać Jagnię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mleko Matka On/ona/to/to samo
Wj:34:26 ta\ prOtogenE/mata tE=s gE=s sou TE/seis ei)s to\n oi)=kon kuri/ou tou= Teou= sou. ou) prosoi/seis a)/rna e)n ga/lakti mEtro\s au)tou=.
Wj:34:26 ta prOtogenEmata tEs gEs su TEseis eis ton oikon kyriu tu Teu su. u prosoiseis arna en galakti mEtros autu.
Wj:34:26 RA_APN N3M_APN RA_GSF N1_GSF RP_GS VF_FAI2S P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS D VF_FAI2S N3_ASM P N3_DSN N3_GSF RD_GSM
Wj:34:26 the ć the earth/land you; your/yours(sg) to place lay, put, set, situate, station into (+acc) the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to present lamb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among milk mother he/she/it/same
Wj:34:26 the (nom|acc)   the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-PLACE into (+acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-PRESENT lamb (acc) in/among/by (+dat) milk (dat) mother (gen) him/it/same (gen)
Wj:34:26 Wj_34:26_1 Wj_34:26_2 Wj_34:26_3 Wj_34:26_4 Wj_34:26_5 Wj_34:26_6 Wj_34:26_7 Wj_34:26_8 Wj_34:26_9 Wj_34:26_10 Wj_34:26_11 Wj_34:26_12 Wj_34:26_13 Wj_34:26_14 Wj_34:26_15 Wj_34:26_16 Wj_34:26_17 Wj_34:26_18 Wj_34:26_19 Wj_34:26_20
Wj:34:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:27 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Γράψον σεαυτῷ τὰ ῥήματα ταῦτα· ἐπὶ γὰρ τῶν λόγων τούτων τέθειμαί σοι διαθήκην καὶ τῷ Ισραηλ.
Wj:34:27 And the Lord said to Moses, Write these words for thyself, for on these words I have established a covenant with thee and with Israel. (Exodus 34:27 Brenton)
Wj:34:27 Pan rzekł do Mojżesza: «Zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem». (Wj 34:27 BT_4)
Wj:34:27 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Γράψον σεαυτῷ τὰ ῥήματα ταῦτα· ἐπὶ γὰρ τῶν λόγων τούτων τέθειμαί σοι διαθήκην καὶ τῷ Ισραηλ.
Wj:34:27 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί γάρ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δια·θήκη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Wj:34:27 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By pisać Siebie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Konwencja I też, nawet, mianowicie Izrael
Wj:34:27 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *gra/PSon seautO=| ta\ r(E/mata tau=ta· e)pi\ ga\r tO=n lo/gOn tou/tOn te/Teimai/ soi diaTE/kEn kai\ tO=| *israEl.
Wj:34:27 kai eipen kyrios pros musEn graPSon seautO ta rEmata tauta· epi gar tOn logOn tutOn teTeimai soi diaTEkEn kai tO israEl.
Wj:34:27 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM VA_AAD2S RD_DSM RA_APN N3M_APN RD_APN P x RA_GPM N2_GPM RD_GPM VT_XMI1S RP_DS N1_ASF C RA_DSM N_DSM
Wj:34:27 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to write yourself the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing for since, as the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg); to rub worn, rub covenant and also, even, namely the Israel
Wj:34:27 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) do-WRITE-you(sg)!, going-to-WRITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) for the (gen) words (gen) these (gen) I-have-been-PLACE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) covenant (acc) and the (dat) Israel (indecl)
Wj:34:27 Wj_34:27_1 Wj_34:27_2 Wj_34:27_3 Wj_34:27_4 Wj_34:27_5 Wj_34:27_6 Wj_34:27_7 Wj_34:27_8 Wj_34:27_9 Wj_34:27_10 Wj_34:27_11 Wj_34:27_12 Wj_34:27_13 Wj_34:27_14 Wj_34:27_15 Wj_34:27_16 Wj_34:27_17 Wj_34:27_18 Wj_34:27_19 Wj_34:27_20 Wj_34:27_21
Wj:34:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:34:28 καὶ ἦν ἐκεῖ Μωϋσῆς ἐναντίον κυρίου τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· ἄρτον οὐκ ἔφαγεν καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν· καὶ ἔγραψεν τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπὶ τῶν πλακῶν τῆς διαθήκης, τοὺς δέκα λόγους. –
Wj:34:28 And Moses was there before the Lord forty days, and forty nights; he did not eat bread, and he did not drink water; and he wrote upon the tables these words of the covenant, the ten sayings. (Exodus 34:28 Brenton)
Wj:34:28 I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów. (Wj 34:28 BT_4)
Wj:34:28 καὶ ἦν ἐκεῖ Μωϋσῆς ἐναντίον κυρίου τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· ἄρτον οὐκ ἔφαγεν καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν· καὶ ἔγραψεν τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπὶ τῶν πλακῶν τῆς διαθήκης, τοὺς δέκα λόγους.
Wj:34:28 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἡμέρα, -ας -ἡ καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- νύξ, -υκτός, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὕδωρ, ὕδατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δέκα λόγος, -ου, ὁ  
Wj:34:28 I też, nawet, mianowicie By być Tam Mojżesz Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Czterdzieści Dzień I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Noc Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ??? Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie Woda ??? Przed przydechem mocnym By pić I też, nawet, mianowicie By pisać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Płyta Konwencja Dziesięć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozm