Wj:32:1 καὶ ἰδὼν ὁ λαὸς ὅτι κεχρόνικεν Μωϋσῆς καταβῆναι ἐκ τοῦ ὄρους, συνέστη ὁ λαὸς ἐπὶ Ααρων καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἀνάστηθι καὶ ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωϋσῆς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν, τί γέγονεν αὐτῷ.
Wj:32:1 And when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people combined against Aaron, and said to him, Arise and make us gods who shall go before us; for this Moses, the man who brought us forth out of the land of Egypt--we do not know what is become of him. (Exodus 32:1 Brenton)
Wj:32:1 A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: «Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej». (Wj 32:1 BT_4)
Wj:32:1 Καὶ ἰδὼν λαὸς ὅτι κεχρόνικεν Μωϋσῆς καταβῆναι ἐκ τοῦ ὄρους, συνέστη λαὸς ἐπὶ Ααρων καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἀνάστηθι καὶ ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· γὰρ Μωϋσῆς οὗτος ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν, τί γέγονεν αὐτῷ.
Wj:32:1 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅτι χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐπί Ἀαρών, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γάρ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:32:1 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie Ponieważ/tamto By ociągać się Mojżesz By schodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aaron I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ja Bóg  Kto/, który/, który By iść przedtem Ja Dla odtąd, jak Mojżesz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzki Kto/, który/, który By prowadzić poza Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo
Wj:32:1 *kai\ i)dO\n o( lao\s o(/ti keCHro/niken *mou+sE=s katabE=nai e)k tou= o)/rous, sune/stE o( lao\s e)pi\ *aarOn kai\ le/gousin au)tO=| *)ana/stETi kai\ poi/Eson E(mi=n Teou/s, oi(\ proporeu/sontai E(mO=n· o( ga\r *mou+sE=s ou(=tos o( a)/nTrOpos, o(\s e)XE/gagen E(ma=s e)X *ai)gu/ptou, ou)k oi)/damen, ti/ ge/gonen au)tO=|.
Wj:32:1 kai idOn ho laos hoti keCHroniken mo+ysEs katabEnai ek tu orus, synestE ho laos epi aarOn kai legusin autO anastETi kai poiEson hEmin Teus, hoi proporeusontai hEmOn· ho gar mo+ysEs hutos ho anTrOpos, hos eXEgagen hEmas eX aigyptu, uk oidamen, ti gegonen autO.
Wj:32:1 C VB_AAPNSM RA_NSM N2_NSM C VX_XAI3S N1M_NSM VZ_AAN P RA_GSN N3E_GSN VHI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_DSM C V1_PAI3P RD_DSM VH_AAD2S C VA_AAD2S RP_DP N2_APM RR_NPM VF_FMI3P RP_GP RA_NSM x N1M_NSM RD_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM VBI_AAI3S RP_AP P N2_GSF D VX_XAI1P RI_NSN VX_XAI3S RD_DSM
Wj:32:1 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the people because/that to linger Moses to go down out of (+gen) ἐξ before vowels the mount to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. the people upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Aaron and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to do/make I god [see theology] who/whom/which to go before I the for since, as Moses this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the human who/whom/which to lead out I out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to become become, happen he/she/it/same
Wj:32:1 and upon SEE-ing (nom) the (nom) people (nom) because/that he/she/it-has-LINGER-ed Moses (nom) to-GO DOWN out of (+gen) the (gen) mount (gen) he/she/it-STand WITH-ed the (nom) people (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Aaron (indecl) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) him/it/same (dat) do-STand-you(sg)-UP! and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (dat) gods (acc) who/whom/which (nom) they-will-be-GO-ed-BEFORE us (gen) the (nom) for Moses (nom) this (nom) the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-LEAD-ed-OUT us (acc) out of (+gen) Egypt (gen) not we-have-PERCEIVE-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-has-BECOME-ed him/it/same (dat)
Wj:32:1 Wj_32:1_1 Wj_32:1_2 Wj_32:1_3 Wj_32:1_4 Wj_32:1_5 Wj_32:1_6 Wj_32:1_7 Wj_32:1_8 Wj_32:1_9 Wj_32:1_10 Wj_32:1_11 Wj_32:1_12 Wj_32:1_13 Wj_32:1_14 Wj_32:1_15 Wj_32:1_16 Wj_32:1_17 Wj_32:1_18 Wj_32:1_19 Wj_32:1_20 Wj_32:1_21 Wj_32:1_22 Wj_32:1_23 Wj_32:1_24 Wj_32:1_25 Wj_32:1_26 Wj_32:1_27 Wj_32:1_28 Wj_32:1_29 Wj_32:1_30 Wj_32:1_31 Wj_32:1_32 Wj_32:1_33 Wj_32:1_34 Wj_32:1_35 Wj_32:1_36 Wj_32:1_37 Wj_32:1_38 Wj_32:1_39 Wj_32:1_40 Wj_32:1_41 Wj_32:1_42 Wj_32:1_43
Wj:32:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:2 καὶ λέγει αὐτοῖς Ααρων Περιέλεσθε τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν τῶν γυναικῶν ὑμῶν καὶ θυγατέρων καὶ ἐνέγκατε πρός με.
Wj:32:2 And Aaron says to them, Take off the golden ear-rings which are in the ears of your wives and daughters, and bring them to me. (Exodus 32:2 Brenton)
Wj:32:2 Aaron powiedział im: «Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie». (Wj 32:2 BT_4)
Wj:32:2 καὶ λέγει αὐτοῖς Ααρων Περιέλεσθε τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν τῶν γυναικῶν ὑμῶν καὶ θυγατέρων καὶ ἐνέγκατε πρός με.
Wj:32:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἀαρών, ὁ περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:32:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Aaron Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Złoty/złoty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Kobiety/żona Ty I też, nawet, mianowicie Córka I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
Wj:32:2 kai\ le/gei au)toi=s *aarOn *perie/lesTe ta\ e)nO/tia ta\ CHrusa= ta\ e)n toi=s O)si\n tO=n gunaikO=n u(mO=n kai\ Tugate/rOn kai\ e)ne/gkate pro/s me.
Wj:32:2 kai legei autois aarOn perielesTe ta enOtia ta CHrysa ta en tois Osin tOn gynaikOn hymOn kai TygaterOn kai enenkate pros me.
Wj:32:2 C V1_PAI3S RD_DPM N_NSM VB_AMD2P RA_APN N2N_APN RA_APN A1C_APN RA_APN P RA_DPN N3T_DPN RA_GPF N3K_GPF RP_GP C N3_GPF C VA_AAD2P P RP_AS
Wj:32:2 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Aaron to taking off strip off, remove, take away the ć the gold/golden the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear the woman/wife you and also, even, namely daughter and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth toward (+acc,+gen,+dat) I
Wj:32:2 and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) them/same (dat) Aaron (indecl) be-you(pl)-TAKING OFF-ed! the (nom|acc)   the (nom|acc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) the (gen) women/wives (gen) you(pl) (gen) and daughters (gen) and do-BRING-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
Wj:32:2 Wj_32:2_1 Wj_32:2_2 Wj_32:2_3 Wj_32:2_4 Wj_32:2_5 Wj_32:2_6 Wj_32:2_7 Wj_32:2_8 Wj_32:2_9 Wj_32:2_10 Wj_32:2_11 Wj_32:2_12 Wj_32:2_13 Wj_32:2_14 Wj_32:2_15 Wj_32:2_16 Wj_32:2_17 Wj_32:2_18 Wj_32:2_19 Wj_32:2_20 Wj_32:2_21 Wj_32:2_22
Wj:32:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:3 καὶ περιείλαντο πᾶς ὁ λαὸς τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν πρὸς Ααρων.
Wj:32:3 And all the people took off the golden ear-rings that were in their ears, and brought them to Aaron. (Exodus 32:3 Brenton)
Wj:32:3 I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do Aarona. (Wj 32:3 BT_4)
Wj:32:3 καὶ περιείλαντο πᾶς λαὸς τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν πρὸς Ααρων.
Wj:32:3 καί περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) πρός Ἀαρών, ὁ
Wj:32:3 I też, nawet, mianowicie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Złoty/złoty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Aaron
Wj:32:3 kai\ periei/lanto pa=s o( lao\s ta\ e)nO/tia ta\ CHrusa= ta\ e)n toi=s O)si\n au)tO=n kai\ E)/negkan pro\s *aarOn.
Wj:32:3 kai perieilanto pas ho laos ta enOtia ta CHrysa ta en tois Osin autOn kai Enenkan pros aarOn.
Wj:32:3 C VAI_AMI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_APN N2N_APN RA_APN A1C_APN RA_APN P RA_DPN N3T_DPN RD_GPM C VAI_AAI3P P N_ASM
Wj:32:3 and also, even, namely to taking off strip off, remove, take away every all, each, every, the whole of the people the ć the gold/golden the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear he/she/it/same and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth toward (+acc,+gen,+dat) Aaron
Wj:32:3 and they-were-TAKING OFF-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom|acc)   the (nom|acc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) them/same (gen) and they-BRING-ed toward (+acc,+gen,+dat) Aaron (indecl)
Wj:32:3 Wj_32:3_1 Wj_32:3_2 Wj_32:3_3 Wj_32:3_4 Wj_32:3_5 Wj_32:3_6 Wj_32:3_7 Wj_32:3_8 Wj_32:3_9 Wj_32:3_10 Wj_32:3_11 Wj_32:3_12 Wj_32:3_13 Wj_32:3_14 Wj_32:3_15 Wj_32:3_16 Wj_32:3_17 Wj_32:3_18
Wj:32:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:4 καὶ ἐδέξατο ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἔπλασεν αὐτὰ ἐν τῇ γραφίδι καὶ ἐποίησεν αὐτὰ μόσχον χωνευτὸν καὶ εἶπεν Οὗτοι οἱ θεοί σου, Ισραηλ, οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Wj:32:4 And he received them at their hands, and formed them with a graving tool; and he made them a molten calf, and said, These are thy gods, O Israel, which have brought thee up out of the land of Egypt. (Exodus 32:4 Brenton)
Wj:32:4 A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli: «Izraelu, oto bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej». (Wj 32:4 BT_4)
Wj:32:4 καὶ ἐδέξατο ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἔπλασεν αὐτὰ ἐν τῇ γραφίδι καὶ ἐποίησεν αὐτὰ μόσχον χωνευτὸν καὶ εἶπεν Οὗτοι οἱ θεοί σου, Ισραηλ, οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Wj:32:4 καί δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μόσχος, -ου, ὁ   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:32:4 I też, nawet, mianowicie By przyjmować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  Ty; twój/twój(sg) Izrael Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Wj:32:4 kai\ e)de/Xato e)k tO=n CHeirO=n au)tO=n kai\ e)/plasen au)ta\ e)n tE=| grafi/di kai\ e)poi/Esen au)ta\ mo/sCHon CHOneuto\n kai\ ei)=pen *ou(=toi oi( Teoi/ sou, *israEl, oi(/tines a)nebi/basa/n se e)k gE=s *ai)gu/ptou.
Wj:32:4 kai edeXato ek tOn CHeirOn autOn kai eplasen auta en tE grafidi kai epoiEsen auta mosCHon CHOneuton kai eipen hutoi hoi Teoi su, israEl, hoitines anebibasan se ek gEs aigyptu.
Wj:32:4 C VAI_AMI3S P RA_GPF N3_GPF RD_GPM C VAI_AAI3S RD_APN P RA_DSF N3D_DSF C VAI_AAI3S RD_APN N2_ASM A1_ASM C VBI_AAI3S RD_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS N_VSM RX_NPM VAI_AAI3P RP_AS P N1_GSF N2_GSF
Wj:32:4 and also, even, namely to receive out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely to mold [see plastic] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to do/make he/she/it/same calf/ox ć and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the god [see theology] you; your/yours(sg) Israel who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to draw (haul) you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Wj:32:4 and he/she/it-was-RECEIVE-ed out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) and he/she/it-MOLD-ed they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat)   and he/she/it-DO/MAKE-ed they/them/same (nom|acc) calf/ox (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed these (nom) the (nom) gods (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) who-/whom-/whichever (nom) they-DRAW-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Wj:32:4 Wj_32:4_1 Wj_32:4_2 Wj_32:4_3 Wj_32:4_4 Wj_32:4_5 Wj_32:4_6 Wj_32:4_7 Wj_32:4_8 Wj_32:4_9 Wj_32:4_10 Wj_32:4_11 Wj_32:4_12 Wj_32:4_13 Wj_32:4_14 Wj_32:4_15 Wj_32:4_16 Wj_32:4_17 Wj_32:4_18 Wj_32:4_19 Wj_32:4_20 Wj_32:4_21 Wj_32:4_22 Wj_32:4_23 Wj_32:4_24 Wj_32:4_25 Wj_32:4_26 Wj_32:4_27 Wj_32:4_28 Wj_32:4_29 Wj_32:4_30
Wj:32:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:5 καὶ ἰδὼν Ααρων ᾠκοδόμησεν θυσιαστήριον κατέναντι αὐτοῦ, καὶ ἐκήρυξεν Ααρων λέγων Ἑορτὴ τοῦ κυρίου αὔριον.
Wj:32:5 And Aaron having seen it built an altar before it, and Aaron made proclamation saying, To-morrow is a feast of the Lord. (Exodus 32:5 Brenton)
Wj:32:5 A widząc to Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: «Jutro będzie uroczystość ku czci Pana». (Wj 32:5 BT_4)
Wj:32:5 καὶ ἰδὼν Ααρων ᾠκοδόμησεν θυσιαστήριον κατέναντι αὐτοῦ, καὶ ἐκήρυξεν Ααρων λέγων Ἑορτὴ τοῦ κυρίου αὔριον.
Wj:32:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἀαρών, ὁ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) θυσιαστήριον, -ου, τό κατ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὔριον
Wj:32:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Aaron By budować/buduj moralnie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie Aaron By mówić/opowiadaj Świąteczny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Następny dnia/jutro
Wj:32:5 kai\ i)dO\n *aarOn O)|kodo/mEsen TusiastE/rion kate/nanti au)tou=, kai\ e)kE/ruXen *aarOn le/gOn *e(ortE\ tou= kuri/ou au)/rion.
Wj:32:5 kai idOn aarOn OkodomEsen TysiastErion katenanti autu, kai ekEryXen aarOn legOn eortE tu kyriu aurion.
Wj:32:5 C VB_AAPNSM N_NSM VAI_AAI3S N2N_ASN P RD_GSM C VAI_AAI3S N_NSM V1_PAPNSM N1_NSF RA_GSM N2_GSM D
Wj:32:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Aaron to build/edify sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same and also, even, namely to proclaim announce, preach Aaron to say/tell festival the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. next day/tomorrow
Wj:32:5 and upon SEE-ing (nom) Aaron (indecl) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed sanctuary (nom|acc|voc) opposite/in the presence of (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-PROCLAIM-ed Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) festival (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) next day/tomorrow
Wj:32:5 Wj_32:5_1 Wj_32:5_2 Wj_32:5_3 Wj_32:5_4 Wj_32:5_5 Wj_32:5_6 Wj_32:5_7 Wj_32:5_8 Wj_32:5_9 Wj_32:5_10 Wj_32:5_11 Wj_32:5_12 Wj_32:5_13 Wj_32:5_14 Wj_32:5_15
Wj:32:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:6 καὶ ὀρθρίσας τῇ ἐπαύριον ἀνεβίβασεν ὁλοκαυτώματα καὶ προσήνεγκεν θυσίαν σωτηρίου, καὶ ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀνέστησαν παίζειν.
Wj:32:6 And having risen early on the morrow, he offered whole burnt-offerings, and offered a peace-offering; and the people sat down to eat and drink, and rose up to play. (Exodus 32:6 Brenton)
Wj:32:6 Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, żeby się bawić. (Wj 32:6 BT_4)
Wj:32:6 καὶ ὀρθρίσας τῇ ἐπαύριον ἀνεβίβασεν ὁλοκαυτώματα καὶ προσήνεγκεν θυσίαν σωτηρίου, καὶ ἐκάθισεν λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀνέστησαν παίζειν.
Wj:32:6 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -)
Wj:32:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Ludzie By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By bawić się
Wj:32:6 kai\ o)rTri/sas tE=| e)pau/rion a)nebi/basen o(lokautO/mata kai\ prosE/negken Tusi/an sOtEri/ou, kai\ e)ka/Tisen o( lao\s fagei=n kai\ piei=n kai\ a)ne/stEsan pai/DZein.
Wj:32:6 kai orTrisas tE epaurion anebibasen holokautOmata kai prosEnenken Tysian sOtEriu, kai ekaTisen ho laos fagein kai piein kai anestEsan paiDZein.
Wj:32:6 C VA_AAPNSM RA_DSF D VAI_AAI3S N3M_APN C VAI_AAI3S N1A_ASF N2N_GSN C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM VB_AAN C VB_AAN C VHI_AAI3P V1_PAN
Wj:32:6 and also, even, namely to come early in the morning the tomorrow [with article means the next day] to draw (haul) burnt offering [see holocaust] and also, even, namely to present sacrifice victimize, immolate saving and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the people to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to play
Wj:32:6 and upon COME EARLY IN THE MORNING-ing (nom|voc) the (dat) tomorrow he/she/it-DRAW-ed burnt offerings (nom|acc|voc) and he/she/it-PRESENT-ed sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) and he/she/it-SIT DOWN-ed the (nom) people (nom) to-will-EAT, to-EAT and to-will-DRINK, to-DRINK and they-STand-ed-UP to-be-PLAY-ing
Wj:32:6 Wj_32:6_1 Wj_32:6_2 Wj_32:6_3 Wj_32:6_4 Wj_32:6_5 Wj_32:6_6 Wj_32:6_7 Wj_32:6_8 Wj_32:6_9 Wj_32:6_10 Wj_32:6_11 Wj_32:6_12 Wj_32:6_13 Wj_32:6_14 Wj_32:6_15 Wj_32:6_16 Wj_32:6_17 Wj_32:6_18 Wj_32:6_19 Wj_32:6_20
Wj:32:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:7 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Βάδιζε τὸ τάχος ἐντεῦθεν κατάβηθι· ἠνόμησεν γὰρ ὁ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου·
Wj:32:7 And the Lord spoke to Moses, saying, Go quickly, descend hence, for thy people whom thou broughtest out of the land of Egypt have transgressed; (Exodus 32:7 Brenton)
Wj:32:7 Pan rzekł wówczas do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. (Wj 32:7 BT_4)
Wj:32:7 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Βάδιζε τὸ τάχος ἐντεῦθεν κατάβηθι· ἠνόμησεν γὰρ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου·
Wj:32:7 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό τάχο·ς, -ους, τό ἐντεῦ·θεν κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)   γάρ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:32:7 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj Szybkość Stąd By schodzić Dla odtąd, jak Ludzie Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Wj:32:7 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn *ba/diDZe to\ ta/CHos e)nteu=Ten kata/bETi· E)no/mEsen ga\r o( lao/s sou, ou(\s e)XE/gages e)k gE=s *ai)gu/ptou·
Wj:32:7 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn badiDZe to taCHos enteuTen katabETi· EnomEsen gar ho laos su, hus eXEgages ek gEs aigyptu·
Wj:32:7 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM V1_PAD2S RA_ASN N3E_ASN D VZ_AAD2S VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RP_GS RR_APM VBI_AAI2S P N1_GSF N2_GSF
Wj:32:7 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell ć the speed from here to go down ć for since, as the people you; your/yours(sg) who/whom/which to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Wj:32:7 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)   the (nom|acc) speed (nom|acc|voc) from here do-GO DOWN-you(sg)!   for the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-LEAD-ed-OUT out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Wj:32:7 Wj_32:7_1 Wj_32:7_2 Wj_32:7_3 Wj_32:7_4 Wj_32:7_5 Wj_32:7_6 Wj_32:7_7 Wj_32:7_8 Wj_32:7_9 Wj_32:7_10 Wj_32:7_11 Wj_32:7_12 Wj_32:7_13 Wj_32:7_14 Wj_32:7_15 Wj_32:7_16 Wj_32:7_17 Wj_32:7_18 Wj_32:7_19 Wj_32:7_20 Wj_32:7_21
Wj:32:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:8 παρέβησαν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς· ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον καὶ προσκεκυνήκασιν αὐτῷ καὶ τεθύκασιν αὐτῷ καὶ εἶπαν Οὗτοι οἱ θεοί σου, Ισραηλ, οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Wj:32:8 they have quickly gone out of the way which thou commandedst; they have made for themselves a calf, and worshipped it, and sacrificed to it, and said, These are thy gods, O Israel, who brought thee up out of the land of Egypt. (Exodus 32:8 Brenton)
Wj:32:8 Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: "Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej"». (Wj 32:8 BT_4)
Wj:32:8 παρέβησαν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς· ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον καὶ προσκεκυνήκασιν αὐτῷ καὶ τεθύκασιν αὐτῷ καὶ εἶπαν Οὗτοι οἱ θεοί σου, Ισραηλ, οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Wj:32:8 παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐκ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ μόσχος, -ου, ὁ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:32:8 By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  Ty; twój/twój(sg) Izrael Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Wj:32:8 pare/bEsan taCHu\ e)k tE=s o(dou=, E(=s e)netei/lO au)toi=s· e)poi/Esan e(autoi=s mo/sCHon kai\ proskekunE/kasin au)tO=| kai\ teTu/kasin au)tO=| kai\ ei)=pan *ou(=toi oi( Teoi/ sou, *israEl, oi(/tines a)nebi/basa/n se e)k gE=s *ai)gu/ptou.
Wj:32:8 parebEsan taCHy ek tEs hodu, hEs eneteilO autois· epoiEsan heautois mosCHon kai proskekynEkasin autO kai teTykasin autO kai eipan hutoi hoi Teoi su, israEl, hoitines anebibasan se ek gEs aigyptu.
Wj:32:8 VZI_AAI3P A3U_ASN P RA_GSF N2_GSF RR_GSF VAI_AMI2S RD_DPM VAI_AAI3P RD_DPM N2_ASM C VX_XAI3P RD_DSM C VX_XAI3P RD_DSM C VAI_AAI3P RD_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS N_VSM RX_NPM VAI_AAI3P RP_AS P N1_GSF N2_GSF
Wj:32:8 to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate out of (+gen) ἐξ before vowels the way/road who/whom/which to enjoin command he/she/it/same to do/make self /our-/your-/themselves calf/ox and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] he/she/it/same and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the god [see theology] you; your/yours(sg) Israel who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to draw (haul) you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Wj:32:8 they-TRANSGRESS-ed quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) out of (+gen) the (gen) way/road (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-were-ENJOIN-ed them/same (dat) they-DO/MAKE-ed selves (dat) calf/ox (acc) and they-have-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat) and they-have-SACRIFICE-ed him/it/same (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) these (nom) the (nom) gods (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) who-/whom-/whichever (nom) they-DRAW-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Wj:32:8 Wj_32:8_1 Wj_32:8_2 Wj_32:8_3 Wj_32:8_4 Wj_32:8_5 Wj_32:8_6 Wj_32:8_7 Wj_32:8_8 Wj_32:8_9 Wj_32:8_10 Wj_32:8_11 Wj_32:8_12 Wj_32:8_13 Wj_32:8_14 Wj_32:8_15 Wj_32:8_16 Wj_32:8_17 Wj_32:8_18 Wj_32:8_19 Wj_32:8_20 Wj_32:8_21 Wj_32:8_22 Wj_32:8_23 Wj_32:8_24 Wj_32:8_25 Wj_32:8_26 Wj_32:8_27 Wj_32:8_28 Wj_32:8_29 Wj_32:8_30
Wj:32:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:10 καὶ νῦν ἔασόν με καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ εἰς αὐτοὺς ἐκτρίψω αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα.
Wj:32:10 And now let me alone, and I will be very angry with them and consume them, and I will make thee a great nation. (Exodus 32:10 Brenton)
Wj:32:10 Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem». (Wj 32:10 BT_4)
Wj:32:10 καὶ νῦν ἔασόν με καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ εἰς αὐτοὺς ἐκτρίψω αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα.
Wj:32:10 καί νῦν ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Wj:32:10 I też, nawet, mianowicie Teraz By pozwalać Ja I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Wielki
Wj:32:10 kai\ nu=n e)/aso/n me kai\ TumOTei\s o)rgE=| ei)s au)tou\s e)ktri/PSO au)tou\s kai\ poiE/sO se\ ei)s e)/Tnos me/ga.
Wj:32:10 kai nyn eason me kai TymOTeis orgE eis autus ektriPSO autus kai poiEsO se eis eTnos mega.
Wj:32:10 C D VA_AAD2S RP_AS C VC_APPNSM N1_DSF P RD_APM VF_FAI1S RD_APM C VF_FAI1S RP_AS P N3E_ASN A1P_ASN
Wj:32:10 and also, even, namely now to allow I and also, even, namely to anger wrath fume, anger, rage into (+acc) he/she/it/same to ??? he/she/it/same and also, even, namely to do/make you; your/yours(sg) into (+acc) nation [see ethnic] great
Wj:32:10 and now do-ALLOW-you(sg)!, going-to-ALLOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) and upon being-ANGER-ed (nom|voc) wrath (dat) into (+acc) them/same (acc) I-will-???, I-should-??? them/same (acc) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc)
Wj:32:10 Wj_32:10_1 Wj_32:10_2 Wj_32:10_3 Wj_32:10_4 Wj_32:10_5 Wj_32:10_6 Wj_32:10_7 Wj_32:10_8 Wj_32:10_9 Wj_32:10_10 Wj_32:10_11 Wj_32:10_12 Wj_32:10_13 Wj_32:10_14 Wj_32:10_15 Wj_32:10_16 Wj_32:10_17
Wj:32:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:11 καὶ ἐδεήθη Μωϋσῆς ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν Ἵνα τί, κύριε, θυμοῖ ὀργῇ εἰς τὸν λαόν σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ;
Wj:32:11 And Moses prayed before the Lord God, and said, Wherefore, O Lord, art thou very angry with thy people, whom thou broughtest out of the land of Egypt with great strength, and with thy high arm? (Exodus 32:11 Brenton)
Wj:32:11 Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? (Wj 32:11 BT_4)
Wj:32:11 καὶ ἐδεήθη Μωϋσῆς ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν Ἵνα τί, κύριε, θυμοῖ ὀργῇ εἰς τὸν λαόν σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ;
Wj:32:11 καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) εἰς[1] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν
Wj:32:11 I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Mojżesz Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Do (+przyspieszenie) Ludzie Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} Ty; twój/twój(sg) Podniesiony
Wj:32:11 kai\ e)deE/TE *mou+sE=s e)/nanti kuri/ou tou= Teou= kai\ ei)=pen *(/ina ti/, ku/rie, Tumoi= o)rgE=| ei)s to\n lao/n sou, ou(\s e)XE/gages e)k gE=s *ai)gu/ptou e)n i)sCHu/i mega/lE| kai\ e)n tO=| braCHi/oni/ sou tO=| u(PSElO=|;
Wj:32:11 kai edeETE mo+ysEs enanti kyriu tu Teu kai eipen hina ti, kyrie, Tymoi orgE eis ton laon su, hus eXEgages ek gEs aigyptu en isCHyi megalE kai en tO braCHioni su tO hyPSElO;
Wj:32:11 C VCI_API3S N1M_NSM P N2_GSM RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S C RI_NSN N2_VSM V4_PMI2S N1_DSF P RA_ASM N2_ASM RP_GS RR_APM VBI_AAI2S P N1_GSF N2_GSF P N3U_DSF A1_DSF C P RA_DSM N3N_DSM RP_GS RA_DSM A1_DSM
Wj:32:11 and also, even, namely to need/require Moses before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] and also, even, namely to say/tell so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger wrath fume, anger, rage into (+acc) the people you; your/yours(sg) who/whom/which to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the arm you; your/yours(sg) the elevated
Wj:32:11 and he/she/it-was-NEED/REQUIRE-ed Moses (nom) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) wraths (nom|voc); he/she/it-is-ANGER-ing, you(sg)-are-being-ANGER-ed, you(sg)-are-being-ANGER-ed (classical), he/she/it-should-be-ANGER-ing, you(sg)-should-be-being-ANGER-ed, he/she/it-happens-to-be-ANGER-ing (opt) wrath (dat) into (+acc) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-LEAD-ed-OUT out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) in/among/by (+dat) strength (dat) great ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat) arm (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) elevated ([Adj] dat)
Wj:32:11 Wj_32:11_1 Wj_32:11_2 Wj_32:11_3 Wj_32:11_4 Wj_32:11_5 Wj_32:11_6 Wj_32:11_7 Wj_32:11_8 Wj_32:11_9 Wj_32:11_10 Wj_32:11_11 Wj_32:11_12 Wj_32:11_13 Wj_32:11_14 Wj_32:11_15 Wj_32:11_16 Wj_32:11_17 Wj_32:11_18 Wj_32:11_19 Wj_32:11_20 Wj_32:11_21 Wj_32:11_22 Wj_32:11_23 Wj_32:11_24 Wj_32:11_25 Wj_32:11_26 Wj_32:11_27 Wj_32:11_28 Wj_32:11_29 Wj_32:11_30 Wj_32:11_31 Wj_32:11_32 Wj_32:11_33
Wj:32:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:12 μήποτε εἴπωσιν οἱ Αἰγύπτιοι λέγοντες Μετὰ πονηρίας ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτεῖναι ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς. παῦσαι τῆς ὀργῆς τοῦ θυμοῦ σου καὶ ἵλεως γενοῦ ἐπὶ τῇ κακίᾳ τοῦ λαοῦ σου
Wj:32:12 Take heed lest at any time the Egyptians speak, saying, With evil intent he brought them out to slay them in the mountains, and to consume them from off the earth; cease from thy wrathful anger, and be merciful to the sin of thy people, (Exodus 32:12 Brenton)
Wj:32:12 Czemu to mają mówić Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. (Wj 32:12 BT_4)
Wj:32:12 μήποτε εἴπωσιν οἱ Αἰγύπτιοι λέγοντες Μετὰ πονηρίας ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτεῖναι ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς. παῦσαι τῆς ὀργῆς τοῦ θυμοῦ σου καὶ ἵλεως γενοῦ ἐπὶ τῇ κακίᾳ τοῦ λαοῦ σου
Wj:32:12 μήποτε (μή ποτέ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μετά πονηρία, -ας, ἡ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵλεως -ων γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:32:12 Nigdy By mówić/opowiadaj Egipski By mówić/opowiadaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bezeceństwo By prowadzić poza On/ona/to/to samo By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By przestawać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Źle źle, złośliwość Ludzie Ty; twój/twój(sg)
Wj:32:12 mE/pote ei)/pOsin oi( *ai)gu/ptioi le/gontes *meta\ ponEri/as e)XE/gagen au)tou\s a)poktei=nai e)n toi=s o)/resin kai\ e)XanalO=sai au)tou\s a)po\ tE=s gE=s. pau=sai tE=s o)rgE=s tou= Tumou= sou kai\ i(/leOs genou= e)pi\ tE=| kaki/a| tou= laou= sou
Wj:32:12 mEpote eipOsin hoi aigyptioi legontes meta ponErias eXEgagen autus apokteinai en tois oresin kai eXanalOsai autus apo tEs gEs. pausai tEs orgEs tu Tymu su kai hileOs genu epi tE kakia tu lau su
Wj:32:12 D VB_AAS3P RA_NPM N2_NPM V1_PAPNPM P N1A_GSF VBI_AAI3S RD_APM VA_AAN P RA_DPN N3E_DPN C VA_AAN RD_APM P RA_GSF N1_GSF VA_AMD2S RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM RP_GS C A1B_NSM VB_AMD2S P RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM RP_GS
Wj:32:12 never to say/tell the Egyptian to say/tell after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wickedness to lead out he/she/it/same to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount and also, even, namely to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land to cease the wrath fume, anger, rage the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger you; your/yours(sg) and also, even, namely merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the evil evil, malice the people you; your/yours(sg)
Wj:32:12 never they-should-SAY/TELL the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen) wickedness (gen), wickednesss (acc) he/she/it-LEAD-ed-OUT them/same (acc) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) and to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) them/same (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) to-CEASE, be-you(sg)-CEASE-ed!, he/she/it-happens-to-CEASE (opt) the (gen) wrath (gen) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and merciful ([Adj] acc, nom|voc) be-you(sg)-BECOME-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) evil (dat) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Wj:32:12 Wj_32:12_1 Wj_32:12_2 Wj_32:12_3 Wj_32:12_4 Wj_32:12_5 Wj_32:12_6 Wj_32:12_7 Wj_32:12_8 Wj_32:12_9 Wj_32:12_10 Wj_32:12_11 Wj_32:12_12 Wj_32:12_13 Wj_32:12_14 Wj_32:12_15 Wj_32:12_16 Wj_32:12_17 Wj_32:12_18 Wj_32:12_19 Wj_32:12_20 Wj_32:12_21 Wj_32:12_22 Wj_32:12_23 Wj_32:12_24 Wj_32:12_25 Wj_32:12_26 Wj_32:12_27 Wj_32:12_28 Wj_32:12_29 Wj_32:12_30 Wj_32:12_31 Wj_32:12_32 Wj_32:12_33 Wj_32:12_34
Wj:32:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:13 μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν σῶν οἰκετῶν, οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων Πολυπληθυνῶ τὸ σπέρμα ὑμῶν ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, ἣν εἶπας δοῦναι τῷ σπέρματι αὐτῶν, καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα.
Wj:32:13 remembering Abraam and Isaac and Jacob thy servants, to whom thou hast sworn by thyself, and hast spoken to them, saying, I will greatly multiply your seed as the stars of heaven for multitude, and all this land which thou spokest of to give to them, so that they shall possess it for ever. (Exodus 32:13 Brenton)
Wj:32:13 Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: "Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki"». (Wj 32:13 BT_4)
Wj:32:13 μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν σῶν οἰκετῶν, οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων Πολυπληθυνῶ τὸ σπέρμα ὑμῶν ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, ἣν εἶπας δοῦναι τῷ σπέρματι αὐτῶν, καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα.
Wj:32:13 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οἰκέτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κατά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Wj:32:13 By pamiętać/stawaj się uważającym z Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Rodziny niewolnik Kto/, który/, który By przysięgać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Siebie I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Gwiezdny Nieba/niebo Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj By dawać Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Wj:32:13 mnEsTei\s *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb tO=n sO=n oi)ketO=n, oi(=s O)/mosas kata\ seautou= kai\ e)la/lEsas pro\s au)tou\s le/gOn *poluplETunO= to\ spe/rma u(mO=n O(sei\ ta\ a)/stra tou= ou)ranou= tO=| plE/Tei, kai\ pa=san tE\n gE=n tau/tEn, E(\n ei)=pas dou=nai tO=| spe/rmati au)tO=n, kai\ kaTe/Xousin au)tE\n ei)s to\n ai)O=na.
Wj:32:13 mnEsTeis abraam kai isaak kai iakOb tOn sOn oiketOn, hois Omosas kata seautu kai elalEsas pros autus legOn polyplETynO to sperma hymOn hOsei ta astra tu uranu tO plETei, kai pasan tEn gEn tautEn, hEn eipas dunai tO spermati autOn, kai kaTeXusin autEn eis ton aiOna.
Wj:32:13 VS_APPNSM N_GSM C N_GSM C N_GSM RA_GPM A1_GPM N1M_GPM RR_DPM VAI_AAI2S P RD_GSM C VAI_AAI2S P RD_APM V1_PAPNSM VF2_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GP D RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM RA_DSN N3E_DSN C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_ASF RR_ASF VAI_AAI2S VO_AAN RA_DSN N3M_DSN RD_GPM C VF_FAI3P RD_ASF P RA_ASM N3W_ASM
Wj:32:13 to remember/become mindful of Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob the your/yours(sg); to rub worn, rub household slave who/whom/which to swear down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing yourself and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell ć the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you like/approximately [as-if]; to push the star the sky/heaven the lot (multitude ) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to say/tell to give the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same and also, even, namely to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Wj:32:13 upon being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF (nom|voc) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl) the (gen) your/yours(sg) (gen); going-to-RUB (fut ptcp) (nom) household slaves (gen) who/whom/which (dat) you(sg)-SWEAR-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) yourself (gen) and you(sg)-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom)   the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(pl) (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) the (dat) lot (dat) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) who/whom/which (acc) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) to-GIVE the (dat) seed (dat) them/same (gen) and they-will-HOLD FAST, going-to-HOLD FAST (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Wj:32:13 Wj_32:13_1 Wj_32:13_2 Wj_32:13_3 Wj_32:13_4 Wj_32:13_5 Wj_32:13_6 Wj_32:13_7 Wj_32:13_8 Wj_32:13_9 Wj_32:13_10 Wj_32:13_11 Wj_32:13_12 Wj_32:13_13 Wj_32:13_14 Wj_32:13_15 Wj_32:13_16 Wj_32:13_17 Wj_32:13_18 Wj_32:13_19 Wj_32:13_20 Wj_32:13_21 Wj_32:13_22 Wj_32:13_23 Wj_32:13_24 Wj_32:13_25 Wj_32:13_26 Wj_32:13_27 Wj_32:13_28 Wj_32:13_29 Wj_32:13_30 Wj_32:13_31 Wj_32:13_32 Wj_32:13_33 Wj_32:13_34 Wj_32:13_35 Wj_32:13_36 Wj_32:13_37 Wj_32:13_38 Wj_32:13_39 Wj_32:13_40 Wj_32:13_41 Wj_32:13_42 Wj_32:13_43 Wj_32:13_44 Wj_32:13_45 Wj_32:13_46
Wj:32:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:14 καὶ ἱλάσθη κύριος περὶ τῆς κακίας, ἧς εἶπεν ποιῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Wj:32:14 And the Lord was prevailed upon to preserve his people. (Exodus 32:14 Brenton)
Wj:32:14 Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. (Wj 32:14 BT_4)
Wj:32:14 καὶ ἱλάσθη κύριος περὶ τῆς κακίας, ἧς εἶπεν ποιῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Wj:32:14 καί ἱλάσκομαι (ιλασκ-, ιλα·σ-, ιλα·σ-, -, -, ιλασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:32:14 I też, nawet, mianowicie By przejednywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Źle źle, złośliwość Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj By czynić/rób Ludzie On/ona/to/to samo
Wj:32:14 kai\ i(la/sTE ku/rios peri\ tE=s kaki/as, E(=s ei)=pen poiE=sai to\n lao\n au)tou=.
Wj:32:14 kai hilasTE kyrios peri tEs kakias, hEs eipen poiEsai ton laon autu.
Wj:32:14 C VCI_API3S N2_NSM P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VBI_AAI3S VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Wj:32:14 and also, even, namely to propitiate lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) the evil evil, malice who/whom/which to say/tell to do/make the people he/she/it/same
Wj:32:14 and he/she/it-was-PROPITIATE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) about (+acc,+gen) the (gen) evil (gen), wickedness (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (acc) people (acc) him/it/same (gen)
Wj:32:14 Wj_32:14_1 Wj_32:14_2 Wj_32:14_3 Wj_32:14_4 Wj_32:14_5 Wj_32:14_6 Wj_32:14_7 Wj_32:14_8 Wj_32:14_9 Wj_32:14_10 Wj_32:14_11 Wj_32:14_12
Wj:32:14 x x x x x x x x x x x x
Wj:32:15 καὶ ἀποστρέψας Μωϋσῆς κατέβη ἀπὸ τοῦ ὄρους, καὶ αἱ δύο πλάκες τοῦ μαρτυρίου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πλάκες λίθιναι καταγεγραμμέναι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν αὐτῶν, ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἦσαν γεγραμμέναι·
Wj:32:15 And Moses turned and went down from the mountain, and the two tables of testimony were in his hands, tables of stone written on both their sides: they were written within and without. (Exodus 32:15 Brenton)
Wj:32:15 Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. (Wj 32:15 BT_4)
Wj:32:15 Καὶ ἀποστρέψας Μωϋσῆς κατέβη ἀπὸ τοῦ ὄρους, καὶ αἱ δύο πλάκες τοῦ μαρτυρίου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πλάκες λίθιναι καταγεγραμμέναι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν αὐτῶν, ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἦσαν γεγραμμέναι·
Wj:32:15 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό πλάξ, -ακός, ἡ λίθινος -ίνη -ον κατα·γράφω (κατα+γραφ-, -, κατα+γραψ-, -, κατα+γεγραφ-, κατα+γραφ·[θ]-) ἐκ ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·θεν καί ἔν·θεν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
Wj:32:15 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Mojżesz By schodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie Dwa Płyta Świadectwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Płyta Kamień By zapisywać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obaj Części/kawałka okolice On/ona/to/to samo Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid By być By pisać
Wj:32:15 *kai\ a)postre/PSas *mou+sE=s kate/bE a)po\ tou= o)/rous, kai\ ai( du/o pla/kes tou= marturi/ou e)n tai=s CHersi\n au)tou=, pla/kes li/Tinai katagegramme/nai e)X a)mfote/rOn tO=n merO=n au)tO=n, e)/nTen kai\ e)/nTen E)=san gegramme/nai·
Wj:32:15 kai apostrePSas mo+ysEs katebE apo tu orus, kai hai dyo plakes tu martyriu en tais CHersin autu, plakes liTinai katagegrammenai eX amfoterOn tOn merOn autOn, enTen kai enTen Esan gegrammenai·
Wj:32:15 C VA_AAPNSM N1M_NSM VZI_AAI3S P RA_GSN N3E_GSN C RA_NPF M N3K_NPF RA_GSN N2N_GSN P RA_DPF N3_DPF RD_GSM N3K_NPF A1_NPF VP_XPPNPF P A1A_GPN RA_GPN N3E_GPN RD_GPF D C D V9_IAI3P VP_XPPNPF
Wj:32:15 and also, even, namely to turn away from Moses to go down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mount and also, even, namely the two slab the testimony in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same slab stone to write down out of (+gen) ἐξ before vowels both the part/piece regions he/she/it/same on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid to be to write
Wj:32:15 and upon TURN-ing-AWAY-FROM (nom|voc) Moses (nom) he/she/it-GO DOWN-ed away from (+gen) the (gen) mount (gen) and the (nom) two (nom, acc, gen) slabs (nom|voc) the (gen) testimony (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen) slabs (nom|voc) stone ([Adj] nom|voc) having-been-WRITE-ed-DOWN (nom|voc) out of (+gen) both (gen) the (gen) parts/pieces (gen) them/same (gen) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid they-were having-been-WRITE-ed (nom|voc)
Wj:32:15 Wj_32:15_1 Wj_32:15_2 Wj_32:15_3 Wj_32:15_4 Wj_32:15_5 Wj_32:15_6 Wj_32:15_7 Wj_32:15_8 Wj_32:15_9 Wj_32:15_10 Wj_32:15_11 Wj_32:15_12 Wj_32:15_13 Wj_32:15_14 Wj_32:15_15 Wj_32:15_16 Wj_32:15_17 Wj_32:15_18 Wj_32:15_19 Wj_32:15_20 Wj_32:15_21 Wj_32:15_22 Wj_32:15_23 Wj_32:15_24 Wj_32:15_25 Wj_32:15_26 Wj_32:15_27 Wj_32:15_28 Wj_32:15_29 Wj_32:15_30
Wj:32:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:16 καὶ αἱ πλάκες ἔργον θεοῦ ἦσαν, καὶ ἡ γραφὴ γραφὴ θεοῦ ἐστιν κεκολαμμένη ἐν ταῖς πλαξίν.
Wj:32:16 And the tables were the work of God, and the writing the writing of God written on the tables. (Exodus 32:16 Brenton)
Wj:32:16 Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach. (Wj 32:16 BT_4)
Wj:32:16 καὶ αἱ πλάκες ἔργον θεοῦ ἦσαν, καὶ γραφὴ γραφὴ θεοῦ ἐστιν κεκολαμμένη ἐν ταῖς πλαξίν.
Wj:32:16 καί ὁ ἡ τό πλάξ, -ακός, ἡ ἔργον, -ου, τό θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό γραφή, -ῆς, ἡ γραφή, -ῆς, ἡ θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό πλάξ, -ακός, ἡ
Wj:32:16 I też, nawet, mianowicie Płyta Praca Bóg  By być I też, nawet, mianowicie Pisanie Pisanie Bóg  By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płyta
Wj:32:16 kai\ ai( pla/kes e)/rgon Teou= E)=san, kai\ E( grafE\ grafE\ Teou= e)stin kekolamme/nE e)n tai=s plaXi/n.
Wj:32:16 kai hai plakes ergon Teu Esan, kai hE grafE grafE Teu estin kekolammenE en tais plaXin.
Wj:32:16 C RA_NPF N3K_NPF N2N_NSN N2_GSM V9_IAI3P C RA_NSF N1_NSF N1_NSF N2_GSM V9_PAI3S VP_XPPNSF P RA_DPF N3K_DPF
Wj:32:16 and also, even, namely the slab work god [see theology] to be and also, even, namely the writing writing god [see theology] to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the slab
Wj:32:16 and the (nom) slabs (nom|voc) work (nom|acc|voc) god (gen) they-were and the (nom) writing (nom|voc) writing (nom|voc) god (gen) he/she/it-is   in/among/by (+dat) the (dat) slabs (dat)
Wj:32:16 Wj_32:16_1 Wj_32:16_2 Wj_32:16_3 Wj_32:16_4 Wj_32:16_5 Wj_32:16_6 Wj_32:16_7 Wj_32:16_8 Wj_32:16_9 Wj_32:16_10 Wj_32:16_11 Wj_32:16_12 Wj_32:16_13 Wj_32:16_14 Wj_32:16_15 Wj_32:16_16
Wj:32:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:17 καὶ ἀκούσας Ἰησοῦς τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ κραζόντων λέγει πρὸς Μωυσῆν Φωνὴ πολέμου ἐν τῇ παρεμβολῇ.
Wj:32:17 And Joshua having heard the voice of the people crying, says to Moses, There is a noise of war in the camp. (Exodus 32:17 Brenton)
Wj:32:17 A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: «W obozie rozlegają się okrzyki wojenne». (Wj 32:17 BT_4)
Wj:32:17 καὶ ἀκούσας Ἰησοῦς τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ κραζόντων λέγει πρὸς Μωυσῆν Φωνὴ πολέμου ἐν τῇ παρεμβολῇ.
Wj:32:17 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ φωνή, -ῆς, ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Wj:32:17 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Jezus [Jozue albo Jezus] Dźwięku/głos płacze Ludzie By krzyknąć By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Dźwięku/głos płacze Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia
Wj:32:17 kai\ a)kou/sas *)iEsou=s tE\n fOnE\n tou= laou= kraDZo/ntOn le/gei pro\s *mousE=n *fOnE\ pole/mou e)n tE=| parembolE=|.
Wj:32:17 kai akusas iEsus tEn fOnEn tu lau kraDZontOn legei pros musEn fOnE polemu en tE parembolE.
Wj:32:17 C VA_AAPNSM N_NSM RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM V1_PAPGPM V1_PAI3S P N1M_ASM N1_NSF N2_GSM P RA_DSF N1_DSF
Wj:32:17 and also, even, namely unwilling; to hear Jesus [Joshua or Jesus] the sound/voice cries the people to cry out to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Moses sound/voice cries war [see polemic]; to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army
Wj:32:17 and unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) Jesus (nom) the (acc) sound/voice (acc) the (gen) people (gen) let-them-be-CRY-ing-OUT! (classical), while CRY-ing-OUT (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) sound/voice (nom|voc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat)
Wj:32:17 Wj_32:17_1 Wj_32:17_2 Wj_32:17_3 Wj_32:17_4 Wj_32:17_5 Wj_32:17_6 Wj_32:17_7 Wj_32:17_8 Wj_32:17_9 Wj_32:17_10 Wj_32:17_11 Wj_32:17_12 Wj_32:17_13 Wj_32:17_14 Wj_32:17_15 Wj_32:17_16
Wj:32:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:18 καὶ λέγει Οὐκ ἔστιν φωνὴ ἐξαρχόντων κατ’ ἰσχὺν οὐδὲ φωνὴ ἐξαρχόντων τροπῆς, ἀλλὰ φωνὴν ἐξαρχόντων οἴνου ἐγὼ ἀκούω.
Wj:32:18 And Moses says, It is not the voice of them that begin the battle, nor the voice of them that begin the cry of defeat, but the voice of them that begin the banquet of wine do I hear. (Exodus 32:18 Brenton)
Wj:32:18 On zaś odpowiedział: «To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos pieśni klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów». (Wj 32:18 BT_4)
Wj:32:18 καὶ λέγει Οὐκ ἔστιν φωνὴ ἐξαρχόντων κατ’ ἰσχὺν οὐδὲ φωνὴ ἐξαρχόντων τροπῆς, ἀλλὰ φωνὴν ἐξαρχόντων οἴνου ἐγὼ ἀκούω.
Wj:32:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ   κατά ἰσχύς, -ύος, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) φωνή, -ῆς, ἡ   τροπή, -ῆς, ἡ ἀλλά φωνή, -ῆς, ἡ   οἶνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Wj:32:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być Dźwięku/głos płacze W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Siła ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dźwięku/głos płacze ??? Ale Dźwięku/głos płacze Wino Ja By słyszeć
Wj:32:18 kai\ le/gei *ou)k e)/stin fOnE\ e)XarCHo/ntOn kat’ i)sCHu\n ou)de\ fOnE\ e)XarCHo/ntOn tropE=s, a)lla\ fOnE\n e)XarCHo/ntOn oi)/nou e)gO\ a)kou/O.
Wj:32:18 kai legei uk estin fOnE eXarCHontOn kat’ isCHyn ude fOnE eXarCHontOn tropEs, alla fOnEn eXarCHontOn oinu egO akuO.
Wj:32:18 C V1_PAI3S D V9_PAI3S N1_NSF V1_PAPGPM P N3U_ASF C N1_NSF V1_PAPGPM N1_GSF C N1_ASF V1_PAPGPM N2_GSM RP_NS V1_PAI1S
Wj:32:18 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to be sound/voice cries ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing strength οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) sound/voice cries ć ??? but sound/voice cries ć wine I to hear
Wj:32:18 and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) not he/she/it-is sound/voice (nom|voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) strength (acc) neither/nor sound/voice (nom|voc)   ??? (gen) but sound/voice (acc)   wine (gen) I (nom) I-am-HEAR-ing, I-should-be-HEAR-ing
Wj:32:18 Wj_32:18_1 Wj_32:18_2 Wj_32:18_3 Wj_32:18_4 Wj_32:18_5 Wj_32:18_6 Wj_32:18_7 Wj_32:18_8 Wj_32:18_9 Wj_32:18_10 Wj_32:18_11 Wj_32:18_12 Wj_32:18_13 Wj_32:18_14 Wj_32:18_15 Wj_32:18_16 Wj_32:18_17 Wj_32:18_18
Wj:32:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:19 καὶ ἡνίκα ἤγγιζεν τῇ παρεμβολῇ, ὁρᾷ τὸν μόσχον καὶ τοὺς χορούς, καὶ ὀργισθεὶς θυμῷ Μωϋσῆς ἔρριψεν ἀπὸ τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὰς δύο πλάκας καὶ συνέτριψεν αὐτὰς ὑπὸ τὸ ὄρος.
Wj:32:19 And when he drew nigh to the camp, he sees the calf and the dances; and Moses being very angry cast the two tables out of his hands, and broke them to pieces under the mountain. (Exodus 32:19 Brenton)
Wj:32:19 A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. (Wj 32:19 BT_4)
Wj:32:19 καὶ ἡνίκα ἤγγιζεν τῇ παρεμβολῇ, ὁρᾷ τὸν μόσχον καὶ τοὺς χορούς, καὶ ὀργισθεὶς θυμῷ Μωϋσῆς ἔρριψεν ἀπὸ τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὰς δύο πλάκας καὶ συνέτριψεν αὐτὰς ὑπὸ τὸ ὄρος.
Wj:32:19 καί ἡνίκα ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό χορός, -οῦ, ὁ καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Wj:32:19 I też, nawet, mianowicie Kiedy Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Obozu obóz, koszary, armia By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Taniec [zobacz chór] I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Mojżesz By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka; gorzej On/ona/to/to samo Dwa Płyta I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź
Wj:32:19 kai\ E(ni/ka E)/ggiDZen tE=| parembolE=|, o(ra=| to\n mo/sCHon kai\ tou\s CHorou/s, kai\ o)rgisTei\s TumO=| *mou+sE=s e)/rriPSen a)po\ tO=n CHeirO=n au)tou= ta\s du/o pla/kas kai\ sune/triPSen au)ta\s u(po\ to\ o)/ros.
Wj:32:19 kai hEnika EngiDZen tE parembolE, hora ton mosCHon kai tus CHorus, kai orgisTeis TymO mo+ysEs erriPSen apo tOn CHeirOn autu tas dyo plakas kai synetriPSen autas hypo to oros.
Wj:32:19 C D V1I_IAI3S RA_DSF N1_DSF V3_PAI3S RA_ASM N2_ASM C RA_APM N2_APM C VS_APPNSM N2_DSM N1M_NSM VAI_AAI3S P RA_GPF N3_GPF RD_GSM RA_APF M N3K_APF C VAI_AAI3S RD_APF P RA_ASN N3E_ASN
Wj:32:19 and also, even, namely when to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the camp camp, barracks, army to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the calf/ox and also, even, namely the dancing [see chorus] and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. Moses to toss/fling/dump from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the hand; worse he/she/it/same the two slab and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the mount
Wj:32:19 and when he/she/it-was-NEAR-ing the (dat) camp (dat) he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed the (acc) calf/ox (acc) and the (acc) dancings (acc) and upon being-MAKE-ed-ANGRY (nom|voc) wrath (dat) Moses (nom) he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed away from (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) the (acc) two (nom, acc, gen) slabs (acc) and he/she/it-BREAK-ed them/same (acc) under (+acc), by (+gen) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)
Wj:32:19 Wj_32:19_1 Wj_32:19_2 Wj_32:19_3 Wj_32:19_4 Wj_32:19_5 Wj_32:19_6 Wj_32:19_7 Wj_32:19_8 Wj_32:19_9 Wj_32:19_10 Wj_32:19_11 Wj_32:19_12 Wj_32:19_13 Wj_32:19_14 Wj_32:19_15 Wj_32:19_16 Wj_32:19_17 Wj_32:19_18 Wj_32:19_19 Wj_32:19_20 Wj_32:19_21 Wj_32:19_22 Wj_32:19_23 Wj_32:19_24 Wj_32:19_25 Wj_32:19_26 Wj_32:19_27 Wj_32:19_28 Wj_32:19_29
Wj:32:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:20 καὶ λαβὼν τὸν μόσχον, ὃν ἐποίησαν, κατέκαυσεν αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ κατήλεσεν αὐτὸν λεπτὸν καὶ ἔσπειρεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἐπότισεν αὐτὸ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Wj:32:20 And having taken the calf which they made, he consumed it with fire, and ground it very small, and scattered it on the water, and made the children of Israel to drink it. (Exodus 32:20 Brenton)
Wj:32:20 A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. (Wj 32:20 BT_4)
Wj:32:20 καὶ λαβὼν τὸν μόσχον, ὃν ἐποίησαν, κατέκαυσεν αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ κατήλεσεν αὐτὸν λεπτὸν καὶ ἔσπειρεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἐπότισεν αὐτὸ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Wj:32:20 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό καί   αὐτός αὐτή αὐτό λεπτός -ή -όν καί σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Wj:32:20 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Cielęcia/wół Kto/, który/, który; by być By czynić/rób Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Drobiazg mała moneta I też, nawet, mianowicie By siać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda I też, nawet, mianowicie By dawać pić On/ona/to/to samo Syn Izrael
Wj:32:20 kai\ labO\n to\n mo/sCHon, o(\n e)poi/Esan, kate/kausen au)to\n e)n puri\ kai\ katE/lesen au)to\n lepto\n kai\ e)/speiren au)to\n e)pi\ to\ u(/dOr kai\ e)po/tisen au)to\ tou\s ui(ou\s *israEl.
Wj:32:20 kai labOn ton mosCHon, hon epoiEsan, katekausen auton en pyri kai katElesen auton lepton kai espeiren auton epi to hydOr kai epotisen auto tus hyius israEl.
Wj:32:20 C VB_AAPNSM RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3P VAI_AAI3S RD_ASM P N3_DSN C VAI_AAI3S RD_ASM A1_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_ASN N3_ASN C VAI_AAI3S RD_ASN RA_APM N2_APM N_GSM
Wj:32:20 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the calf/ox who/whom/which; to be to do/make to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely ć he/she/it/same mite small coin and also, even, namely to sow he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water and also, even, namely to give to drink he/she/it/same the son Israel
Wj:32:20 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (acc) calf/ox (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) they-DO/MAKE-ed he/she/it-BURNED UP-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) and   him/it/same (acc) mite ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-SOW-ing, he/she/it-SOW-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE-ed-TO-DRINK it/same (nom|acc) the (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Wj:32:20 Wj_32:20_1 Wj_32:20_2 Wj_32:20_3 Wj_32:20_4 Wj_32:20_5 Wj_32:20_6 Wj_32:20_7 Wj_32:20_8 Wj_32:20_9 Wj_32:20_10 Wj_32:20_11 Wj_32:20_12 Wj_32:20_13 Wj_32:20_14 Wj_32:20_15 Wj_32:20_16 Wj_32:20_17 Wj_32:20_18 Wj_32:20_19 Wj_32:20_20 Wj_32:20_21 Wj_32:20_22 Wj_32:20_23 Wj_32:20_24 Wj_32:20_25 Wj_32:20_26
Wj:32:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:21 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς τῷ Ααρων Τί ἐποίησέν σοι ὁ λαὸς οὗτος, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ’ αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην;
Wj:32:21 And Moses said to Aaron, What has this people done to thee, that thou hast brought upon them a great sin? (Exodus 32:21 Brenton)
Wj:32:21 I powiedział Mojżesz do Aarona: «Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech?» (Wj 32:21 BT_4)
Wj:32:21 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς τῷ Ααρων Τί ἐποίησέν σοι λαὸς οὗτος, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ’ αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην;
Wj:32:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Wj:32:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mojżesz Aaron Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Wielki
Wj:32:21 kai\ ei)=pen *mou+sE=s tO=| *aarOn *ti/ e)poi/Ese/n soi o( lao\s ou(=tos, o(/ti e)pE/gages e)p’ au)tou\s a(marti/an mega/lEn;
Wj:32:21 kai eipen mo+ysEs tO aarOn ti epoiEsen soi ho laos hutos, hoti epEgages ep’ autus hamartian megalEn;
Wj:32:21 C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_DSM N_DSM RI_ASN VAI_AAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM RD_NSM C VBI_AAI2S P RD_APM N1A_ASF A1_ASF
Wj:32:21 and also, even, namely to say/tell Moses the Aaron who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. great
Wj:32:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) the (dat) Aaron (indecl) who/what/why (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) people (nom) this (nom) because/that you(sg)-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) sin (acc) great ([Adj] acc)
Wj:32:21 Wj_32:21_1 Wj_32:21_2 Wj_32:21_3 Wj_32:21_4 Wj_32:21_5 Wj_32:21_6 Wj_32:21_7 Wj_32:21_8 Wj_32:21_9 Wj_32:21_10 Wj_32:21_11 Wj_32:21_12 Wj_32:21_13 Wj_32:21_14 Wj_32:21_15 Wj_32:21_16 Wj_32:21_17
Wj:32:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:22 καὶ εἶπεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν Μὴ ὀργίζου, κύριε· σὺ γὰρ οἶδας τὸ ὅρμημα τοῦ λαοῦ τούτου.
Wj:32:22 And Aaron said to Moses, Be not angry, my lord, for thou knowest the impetuosity of this people. (Exodus 32:22 Brenton)
Wj:32:22 Aaron odpowiedział: «Niech się mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. (Wj 32:22 BT_4)
Wj:32:22 καὶ εἶπεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν Μὴ ὀργίζου, κύριε· σὺ γὰρ οἶδας τὸ ὅρμημα τοῦ λαοῦ τούτου.
Wj:32:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἀαρών, ὁ πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ μή ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὅρμημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:32:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Aaron Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Nie By robić zły Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Dla odtąd, jak By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Gwałtowny pęd Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Wj:32:22 kai\ ei)=pen *aarOn pro\s *mousE=n *mE\ o)rgi/DZou, ku/rie· su\ ga\r oi)=das to\ o(/rmEma tou= laou= tou/tou.
Wj:32:22 kai eipen aarOn pros musEn mE orgiDZu, kyrie· sy gar oidas to hormEma tu lau tutu.
Wj:32:22 C VBI_AAI3S N_NSM P N1M_ASM D V1_PMD2S N2_VSM RP_NS x VX_XAI2S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Wj:32:22 and also, even, namely to say/tell Aaron toward (+acc,+gen,+dat) Moses not to make angry lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you for since, as to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the violent rush the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:32:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed Aaron (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) not be-you(sg)-being-MAKE-ed-ANGRY! lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg) (nom) for you(sg)-have-PERCEIVE-ed the (nom|acc) violent rush (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) this (gen)
Wj:32:22 Wj_32:22_1 Wj_32:22_2 Wj_32:22_3 Wj_32:22_4 Wj_32:22_5 Wj_32:22_6 Wj_32:22_7 Wj_32:22_8 Wj_32:22_9 Wj_32:22_10 Wj_32:22_11 Wj_32:22_12 Wj_32:22_13 Wj_32:22_14 Wj_32:22_15 Wj_32:22_16
Wj:32:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:23 λέγουσιν γάρ μοι Ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωϋσῆς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν, τί γέγονεν αὐτῷ.
Wj:32:23 For they say to me, Make us gods, which shall go before us; for as for this man Moses, who brought us out of Egypt, we do not know what is become of him. (Exodus 32:23 Brenton)
Wj:32:23 Powiedzieli do mnie: "Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej". (Wj 32:23 BT_4)
Wj:32:23 λέγουσιν γάρ μοι Ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· γὰρ Μωϋσῆς οὗτος ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν, τί γέγονεν αὐτῷ.
Wj:32:23 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γάρ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:32:23 By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak Ja By czynić/rób Ja Bóg  Kto/, który/, który By iść przedtem Ja Dla odtąd, jak Mojżesz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzki Kto/, który/, który By prowadzić poza Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo
Wj:32:23 le/gousin ga/r moi *poi/Eson E(mi=n Teou/s, oi(\ proporeu/sontai E(mO=n· o( ga\r *mou+sE=s ou(=tos o( a)/nTrOpos, o(\s e)XE/gagen E(ma=s e)X *ai)gu/ptou, ou)k oi)/damen, ti/ ge/gonen au)tO=|.
Wj:32:23 legusin gar moi poiEson hEmin Teus, hoi proporeusontai hEmOn· ho gar mo+ysEs hutos ho anTrOpos, hos eXEgagen hEmas eX aigyptu, uk oidamen, ti gegonen autO.
Wj:32:23 V1_PAI3P x RP_DS VA_AAD2S RP_DP N2_APM RR_NPM VF_FMI3P RP_GP RA_NSM x N1M_NSM RD_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM VBI_AAI3S RP_AP P N2_GSF D VX_XAI1P RI_NSN VX_XAI3S RD_DSM
Wj:32:23 to say/tell for since, as I to do/make I god [see theology] who/whom/which to go before I the for since, as Moses this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the human who/whom/which to lead out I out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to become become, happen he/she/it/same
Wj:32:23 they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) for me (dat) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (dat) gods (acc) who/whom/which (nom) they-will-be-GO-ed-BEFORE us (gen) the (nom) for Moses (nom) this (nom) the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-LEAD-ed-OUT us (acc) out of (+gen) Egypt (gen) not we-have-PERCEIVE-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-has-BECOME-ed him/it/same (dat)
Wj:32:23 Wj_32:23_1 Wj_32:23_2 Wj_32:23_3 Wj_32:23_4 Wj_32:23_5 Wj_32:23_6 Wj_32:23_7 Wj_32:23_8 Wj_32:23_9 Wj_32:23_10 Wj_32:23_11 Wj_32:23_12 Wj_32:23_13 Wj_32:23_14 Wj_32:23_15 Wj_32:23_16 Wj_32:23_17 Wj_32:23_18 Wj_32:23_19 Wj_32:23_20 Wj_32:23_21 Wj_32:23_22 Wj_32:23_23 Wj_32:23_24 Wj_32:23_25
Wj:32:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:24 καὶ εἶπα αὐτοῖς Εἴ τινι ὑπάρχει χρυσία, περιέλεσθε. καὶ ἔδωκάν μοι· καὶ ἔρριψα εἰς τὸ πῦρ, καὶ ἐξῆλθεν ὁ μόσχος οὗτος.
Wj:32:24 And I said to them, If any one has golden ornaments, take them off; and they gave them me, and I cast them into the fire, and there came out this calf. (Exodus 32:24 Brenton)
Wj:32:24 Wtedy rzekłem do nich: "Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie". I złożyli mi je, i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec». (Wj 32:24 BT_4)
Wj:32:24 καὶ εἶπα αὐτοῖς Εἴ τινι ὑπάρχει χρυσία, περιέλεσθε. καὶ ἔδωκάν μοι· καὶ ἔρριψα εἰς τὸ πῦρ, καὶ ἐξῆλθεν μόσχος οὗτος.
Wj:32:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:32:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Kawałek złota Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj I też, nawet, mianowicie By dawać Ja I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Do (+przyspieszenie) Ogień I też, nawet, mianowicie By wychodzić Cielęcia/wół To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Wj:32:24 kai\ ei)=pa au)toi=s *ei)/ tini u(pa/rCHei CHrusi/a, perie/lesTe. kai\ e)/dOka/n moi· kai\ e)/rriPSa ei)s to\ pu=r, kai\ e)XE=lTen o( mo/sCHos ou(=tos.
Wj:32:24 kai eipa autois ei tini hyparCHei CHrysia, perielesTe. kai edOkan moi· kai erriPSa eis to pyr, kai eXElTen ho mosCHos hutos.
Wj:32:24 C VAI_AAI1S RD_DPM C RI_DSM V1_PAI3S N2N_NPN VB_AMD2P C VAI_AAI3P RP_DS C VAI_AAI1S P RA_ASN N3_ASN C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM
Wj:32:24 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if some/any to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control piece of gold to taking off strip off, remove, take away and also, even, namely to give I and also, even, namely to toss/fling/dump into (+acc) the fire and also, even, namely to come out the calf/ox this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:32:24 and I-SAY/TELL-ed them/same (dat) if some/any (dat) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) pieces of gold (nom|acc|voc) be-you(pl)-TAKING OFF-ed! and they-GIVE-ed me (dat) and I-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) calf/ox (nom) this (nom)
Wj:32:24 Wj_32:24_1 Wj_32:24_2 Wj_32:24_3 Wj_32:24_4 Wj_32:24_5 Wj_32:24_6 Wj_32:24_7 Wj_32:24_8 Wj_32:24_9 Wj_32:24_10 Wj_32:24_11 Wj_32:24_12 Wj_32:24_13 Wj_32:24_14 Wj_32:24_15 Wj_32:24_16 Wj_32:24_17 Wj_32:24_18 Wj_32:24_19 Wj_32:24_20 Wj_32:24_21
Wj:32:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:25 καὶ ἰδὼν Μωϋσῆς τὸν λαὸν ὅτι διεσκέδασται – διεσκέδασεν γὰρ αὐτοὺς Ααρων, ἐπίχαρμα τοῖς ὑπεναντίοις αὐτῶν – ,
Wj:32:25 And when Moses saw that the people was scattered, --for Aaron had scattered them so as to be a rejoicing to their enemies, -- (Exodus 32:25 Brenton)
Wj:32:25 I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany, gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół. (Wj 32:25 BT_4)
Wj:32:25 καὶ ἰδὼν Μωϋσῆς τὸν λαὸν ὅτι διεσκέδασται διεσκέδασεν γὰρ αὐτοὺς Ααρων, ἐπίχαρμα τοῖς ὑπεναντίοις αὐτῶν ,
Wj:32:25 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅτι       γάρ αὐτός αὐτή αὐτό Ἀαρών, ὁ   ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό    
Wj:32:25 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Mojżesz Ludzie Ponieważ/tamto Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Aaron Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) On/ona/to/to samo
Wj:32:25 kai\ i)dO\n *mou+sE=s to\n lao\n o(/ti dieske/dastai dieske/dasen ga\r au)tou\s *aarOn, e)pi/CHarma toi=s u(penanti/ois au)tO=n ,
Wj:32:25 kai idOn mo+ysEs ton laon hoti dieskedastai dieskedasen gar autus aarOn, epiCHarma tois hypenantiois autOn ,
Wj:32:25 C VB_AAPNSM N1M_NSM RA_ASM N2_ASM C VT_XPI3S VAI_AAI3S x RD_APM N_NSM N3M_ASN RA_DPM A1A_DPM RD_GPM ,
Wj:32:25 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Moses the people because/that ć   ć for since, as he/she/it/same Aaron ć the adversarial (set against, contrary, hostile) he/she/it/same    
Wj:32:25 and upon SEE-ing (nom) Moses (nom) the (acc) people (acc) because/that       for them/same (acc) Aaron (indecl)   the (dat) adversarial ([Adj] dat) them/same (gen)    
Wj:32:25 Wj_32:25_1 Wj_32:25_2 Wj_32:25_3 Wj_32:25_4 Wj_32:25_5 Wj_32:25_6 Wj_32:25_7 Wj_32:25_8 Wj_32:25_9 Wj_32:25_10 Wj_32:25_11 Wj_32:25_12 Wj_32:25_13 Wj_32:25_14 Wj_32:25_15 Wj_32:25_16 Wj_32:25_17 Wj_32:25_18
Wj:32:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:26 ἔστη δὲ Μωϋσῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς παρεμβολῆς καὶ εἶπεν Τίς πρὸς κύριον; ἴτω πρός με. συνῆλθον οὖν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Λευι.
Wj:32:26 then stood Moses at the gate of the camp, and said, Who is on the Lord's side? let him come to me. Then all the sons of Levi came to him. (Exodus 32:26 Brenton)
Wj:32:26 Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: «Kto jest za Panem, do mnie!» A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. (Wj 32:26 BT_4)
Wj:32:26 ἔστη δὲ Μωϋσῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς παρεμβολῆς καὶ εἶπεν Τίς πρὸς κύριον; ἴτω πρός με. συνῆλθον οὖν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Λευι.
Wj:32:26 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὖν πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ
Wj:32:26 By powodować stać zaś Mojżesz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia Dlatego/wtedy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Lewi
Wj:32:26 e)/stE de\ *mou+sE=s e)pi\ tE=s pu/lEs tE=s parembolE=s kai\ ei)=pen *ti/s pro\s ku/rion; i)/tO pro/s me. sunE=lTon ou)=n pro\s au)to\n pa/ntes oi( ui(oi\ *leui.
Wj:32:26 estE de mo+ysEs epi tEs pylEs tEs parembolEs kai eipen tis pros kyrion; itO pros me. synElTon un pros auton pantes hoi hyioi leui.
Wj:32:26 VHI_AAI3S x N1M_NSM P RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3S RI_NSM P N2_ASM V9_PAD3S P RP_AS VBI_AAI3P x P RD_ASM A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM
Wj:32:26 to cause to stand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate the camp camp, barracks, army and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go toward (+acc,+gen,+dat) I to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate therefore/then toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the son Levi
Wj:32:26 he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand Yet Moses (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) gate (gen) the (gen) camp (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) let-him/her/it-be-GO-ing! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) I-COHERE-ed, they-COHERE-ed therefore/then toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Levi (indecl), Levi (voc)
Wj:32:26 Wj_32:26_1 Wj_32:26_2 Wj_32:26_3 Wj_32:26_4 Wj_32:26_5 Wj_32:26_6 Wj_32:26_7 Wj_32:26_8 Wj_32:26_9 Wj_32:26_10 Wj_32:26_11 Wj_32:26_12 Wj_32:26_13 Wj_32:26_14 Wj_32:26_15 Wj_32:26_16 Wj_32:26_17 Wj_32:26_18 Wj_32:26_19 Wj_32:26_20 Wj_32:26_21 Wj_32:26_22 Wj_32:26_23 Wj_32:26_24
Wj:32:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:27 καὶ λέγει αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ ῥομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διὰ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἔγγιστα αὐτοῦ.
Wj:32:27 And he says to them, Thus saith the Lord God of Israel, Put every one his sword on his thigh, and go through and return from gate to gate through the camp, and slay every one his brother, and every one his neighbour, and every one him that is nearest to him. (Exodus 32:27 Brenton)
Wj:32:27 I rzekł do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: "Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego"». (Wj 32:27 BT_4)
Wj:32:27 καὶ λέγει αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ ῥομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διὰ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἔγγιστα αὐτοῦ.
Wj:32:27 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐπί ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -) ἀπό πύλη, -ης, ἡ ἐπί πύλη, -ης, ἡ διά ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἔγγιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐγγύς) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:32:27 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Każdy Samo /nasz /twój /siebie Szpada Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Udo I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś I też, nawet, mianowicie By wracać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By zabijać Każdy Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Najbliższy On/ona/to/to samo
Wj:32:27 kai\ le/gei au)toi=s *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *Te/sTe e(/kastos tE\n e(autou= r(omfai/an e)pi\ to\n mEro\n kai\ die/lTate kai\ a)naka/mPSate a)po\ pu/lEs e)pi\ pu/lEn dia\ tE=s parembolE=s kai\ a)poktei/nate e(/kastos to\n a)delfo\n au)tou= kai\ e(/kastos to\n plEsi/on au)tou= kai\ e(/kastos to\n e)/ggista au)tou=.
Wj:32:27 kai legei autois tade legei kyrios ho Teos israEl TesTe hekastos tEn heautu romfaian epi ton mEron kai dielTate kai anakamPSate apo pylEs epi pylEn dia tEs parembolEs kai apokteinate hekastos ton adelfon autu kai hekastos ton plEsion autu kai hekastos ton engista autu.
Wj:32:27 C V1_PAI3S RD_DPM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VE_AMD2P A1_NSM RA_ASF RD_GSM N1A_ASF P RA_ASM N2_ASM C VA_AAD2P C VA_AAD2P P N1_GSF P N1_ASF P RA_GSF N1_GSF C VA_AAD2P A1_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C A1_NSM RA_ASM D RD_GSM C A1_NSM RA_ASM D RD_GSM
Wj:32:27 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to place lay, put, set, situate, station each the self /our-/your-/themselves sword upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the thigh and also, even, namely to go through pass through and also, even, namely to return from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing gate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gate because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the camp camp, barracks, army and also, even, namely to kill each the brother he/she/it/same and also, even, namely each the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely each the nearest he/she/it/same
Wj:32:27 and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) them/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) be-you(pl)-PLACE-ed! each (of two) (nom) the (acc) self (gen) sword (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) thigh (acc) and do-GO THROUGH-you(pl)! and do-RETURN-you(pl)! away from (+gen) gate (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) gate (acc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) camp (gen) and do-KILL-you(pl)! each (of two) (nom) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) and each (of two) (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and each (of two) (nom) the (acc) nearest ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Wj:32:27 Wj_32:27_1 Wj_32:27_2 Wj_32:27_3 Wj_32:27_4 Wj_32:27_5 Wj_32:27_6 Wj_32:27_7 Wj_32:27_8 Wj_32:27_9 Wj_32:27_10 Wj_32:27_11 Wj_32:27_12 Wj_32:27_13 Wj_32:27_14 Wj_32:27_15 Wj_32:27_16 Wj_32:27_17 Wj_32:27_18 Wj_32:27_19 Wj_32:27_20 Wj_32:27_21 Wj_32:27_22 Wj_32:27_23 Wj_32:27_24 Wj_32:27_25 Wj_32:27_26 Wj_32:27_27 Wj_32:27_28 Wj_32:27_29 Wj_32:27_30 Wj_32:27_31 Wj_32:27_32 Wj_32:27_33 Wj_32:27_34 Wj_32:27_35 Wj_32:27_36 Wj_32:27_37 Wj_32:27_38 Wj_32:27_39 Wj_32:27_40 Wj_32:27_41 Wj_32:27_42 Wj_32:27_43 Wj_32:27_44
Wj:32:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:32:28 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευι καθὰ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωϋσῆς, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς τρισχιλίους ἄνδρας.
Wj:32:28 And the sons of Levi did as Moses spoke to them, and there fell of the people in that day to the number of three thousand men. (Exodus 32:28 Brenton)
Wj:32:28 Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów. (Wj 32:28 BT_4)
Wj:32:28 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευι καθὰ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωϋσῆς, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς τρισχιλίους ἄνδρας.
Wj:32:28 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] τρισ·χίλιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Wj:32:28 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Lewi Stosownie do którego By mówić On/ona/to/to samo Mojżesz I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień Do (+przyspieszenie) Trzy tysiące Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Wj:32:28 kai\ e)poi/Esan oi( ui(oi\ *leui kaTa\ e)la/lEsen au)toi=s *mou+sE=s, kai\ e)/pesan e)k tou= laou= e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| ei)s trisCHili/ous a)/ndras.
Wj:32:28 kai epoiEsan hoi hyioi leui kaTa elalEsen autois mo+ysEs, kai epesan ek tu lau en ekeinE tE hEmera eis trisCHilius andras.
Wj:32:28 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM D VAI_AAI3S RD_DPM N1M_NSM C VAI_AAI3P P RA_GSM N2_GSM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF P A1A_APM N3_APM
Wj:32:28 and also, even, namely to do/make the son Levi according to which to speak he/she/it/same Moses and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. out of (+gen) ἐξ before vowels the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day into (+acc) three thousand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Wj:32:28