Wj:4:1 ἀπεκρίθη δὲ Μωϋσῆς καὶ εἶπεν Ἐὰν οὖν μὴ πιστεύσωσίν μοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς μου, ἐροῦσιν γὰρ ὅτι Οὐκ ὦπταί σοι ὁ θεός, τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς;
Wj:4:1 And Moses answered and said, If they believe me not, and do not hearken to my voice (for they will say, God has not appeared to thee), what shall I say to them? (Exodus 4:1 Brenton)
Wj:4:1 Na to powiedział Mojżesz: «A jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie ukazał mi się wcale?» (Wj 4:1 BT_4)
Wj:4:1 ἀπεκρίθη δὲ Μωϋσῆς καὶ εἶπεν Ἐὰν οὖν μὴ πιστεύσωσίν μοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς μου, ἐροῦσιν γὰρ ὅτι Οὐκ ὦπταί σοι θεός, τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς;
Wj:4:1 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) οὖν μή πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:4:1 odpowiadać zaś Mojżesz a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] Dlatego też /, a następnie nie wysłuchać / wierzę / powierzyć [z] za wskazówki / informacje akceptując [ku] (uwagą [do], uwierzyć); dać zarządzania (powierzyć). PASS. którym zostaną powierzone JA μηδ "przed ὡς [jednym przypadku: 1 P 5: 3]; Meda [mieszkaniec Mediów] do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) wydawać okrzyki / głosowych JA powiedzieć / powiedzieć na, ponieważ, jak dlatego, że οὐχ przed nierównym oddechem zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub Bóg  kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. kochać; powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama
Wj:4:1 a)pekri/TE de\ *mou+sE=s kai\ ei)=pen *)ea\n ou)=n mE\ pisteu/sOsi/n moi mEde\ ei)sakou/sOsin tE=s fOnE=s mou, e)rou=sin ga\r o(/ti *ou)k O)=ptai/ soi o( Teo/s, ti/ e)rO= pro\s au)tou/s;
Wj:4:1 apekriTE de mo+ysEs kai eipen ean un mE pisteusOsin moi mEde eisakusOsin tEs fOnEs mu, erusin gar hoti uk Optai soi ho Teos, ti erO pros autus;
Wj:4:1 VCI_API3S x N1M_NSM C VBI_AAI3S C x D VA_AAS3P RP_DS C VA_AAS3P RA_GSF N1_GSF RP_GS VF2_FAI3P x C D VX_XPI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM RI_ASN VF2_FAI1S P RD_APM
Wj:4:1 to answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses and also, even, namely to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] therefore/then not to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with I μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries I to say/tell for since, as because/that οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub the god [see theology] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to love; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Wj:4:1 he/she/it-was-ANSWER-ed Yet Moses (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed if-ever therefore/then not they-should-BELIEVE/ENTRUST-WITH me (dat) neither/nor; Mede (voc) they-should-HEARD the (gen) sound/voice (gen) me (gen) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) for because/that not he/she/it-has-been-SEE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) god (nom) who/what/why (nom|acc) I-am-LOVE-ing, be-you(sg)-being-LOVE-ed!, I-should-be-LOVE-ing; I-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Wj:4:1 Wj_4:1_1 Wj_4:1_2 Wj_4:1_3 Wj_4:1_4 Wj_4:1_5 Wj_4:1_6 Wj_4:1_7 Wj_4:1_8 Wj_4:1_9 Wj_4:1_10 Wj_4:1_11 Wj_4:1_12 Wj_4:1_13 Wj_4:1_14 Wj_4:1_15 Wj_4:1_16 Wj_4:1_17 Wj_4:1_18 Wj_4:1_19 Wj_4:1_20 Wj_4:1_21 Wj_4:1_22 Wj_4:1_23 Wj_4:1_24 Wj_4:1_25 Wj_4:1_26 Wj_4:1_27
Wj:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:2 εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος Τί τοῦτό ἐστιν τὸ ἐν τῇ χειρί σου; ὁ δὲ εἶπεν Ῥάβδος.
Wj:4:2 And the Lord said to him, What is this thing that is in thine hand? and he said, A rod. (Exodus 4:2 Brenton)
Wj:4:2 Wówczas Pan zapytał go: «Co masz w ręku?» Odpowiedział: «Laskę». (Wj 4:2 BT_4)
Wj:4:2 εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος Τί τοῦτό ἐστιν τὸ ἐν τῇ χειρί σου; δὲ εἶπεν Ῥάβδος.
Wj:4:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ῥάβδος, -ου, ἡ
Wj:4:2 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka ty; twój / twoje (SG) zaś powiedzieć / powiedzieć uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy
Wj:4:2 ei)=pen de\ au)tO=| ku/rios *ti/ tou=to/ e)stin to\ e)n tE=| CHeiri/ sou; o( de\ ei)=pen *(ra/bdos.
Wj:4:2 eipen de autO kyrios ti tuto estin to en tE CHeiri su; ho de eipen rabdos.
Wj:4:2 VBI_AAI3S x RD_DSM N2_NSM RI_NSN RD_NSN V9_PAI3S RA_NSN P RA_DSF N3_DSF RP_GS RA_NSM x VBI_AAI3S N2_NSF
Wj:4:2 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge
Wj:4:2 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) he/she/it-is the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed hooked staff (nom)
Wj:4:2 Wj_4:2_1 Wj_4:2_2 Wj_4:2_3 Wj_4:2_4 Wj_4:2_5 Wj_4:2_6 Wj_4:2_7 Wj_4:2_8 Wj_4:2_9 Wj_4:2_10 Wj_4:2_11 Wj_4:2_12 Wj_4:2_13 Wj_4:2_14 Wj_4:2_15 Wj_4:2_16
Wj:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:3 καὶ εἶπεν Ῥῖψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ὄφις· καὶ ἔφυγεν Μωϋσῆς ἀπ’ αὐτοῦ.
Wj:4:3 And he said, Cast it on the ground: and he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from it. (Exodus 4:3 Brenton)
Wj:4:3 Wtedy rozkazał: «Rzuć ją na ziemię». A on rzucił ją na ziemię, i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. (Wj 4:3 BT_4)
Wj:4:3 καὶ εἶπεν Ῥῖψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ὄφις· καὶ ἔφυγεν Μωϋσῆς ἀπ’ αὐτοῦ.
Wj:4:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:4:3 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć rzucać rzucać / zrzut / on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie rzucać rzucać / zrzut / on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, Wąż Βασιλισκος Idiom dla Miotów węży były często postrzegane przez Jana w skałach i kiedy wybuchł pożar będą pędzić (phugein) do ich otworów dla bezpieczeństwa. On położył rękę na otworze bazyliszka a także, nawet, a mianowicie do ucieczki Mojżesz od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Wj:4:3 kai\ ei)=pen *(ri=PSon au)tE\n e)pi\ tE\n gE=n. kai\ e)/rriPSen au)tE\n e)pi\ tE\n gE=n, kai\ e)ge/neto o)/fis· kai\ e)/fugen *mou+sE=s a)p’ au)tou=.
Wj:4:3 kai eipen riPSon autEn epi tEn gEn. kai erriPSen autEn epi tEn gEn, kai egeneto ofis· kai efygen mo+ysEs ap’ autu.
Wj:4:3 C VBI_AAI3S VA_AAD2S RD_ASF P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF P RA_ASF N1_ASF C VBI_AMI3S N3I_NSM C VBI_AAI3S N1M_NSM P RD_GSM
Wj:4:3 and also, even, namely to say/tell to toss/fling/dump he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to toss/fling/dump he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to become become, happen serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk and also, even, namely to flee Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Wj:4:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed do-TOSS/FLING/DUMP-you(sg)!, going-to-TOSS/FLING/DUMP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed serpent (nom) and he/she/it-FLEE-ed Moses (nom) away from (+gen) him/it/same (gen)
Wj:4:3 Wj_4:3_1 Wj_4:3_2 Wj_4:3_3 Wj_4:3_4 Wj_4:3_5 Wj_4:3_6 Wj_4:3_7 Wj_4:3_8 Wj_4:3_9 Wj_4:3_10 Wj_4:3_11 Wj_4:3_12 Wj_4:3_13 Wj_4:3_14 Wj_4:3_15 Wj_4:3_16 Wj_4:3_17 Wj_4:3_18 Wj_4:3_19 Wj_4:3_20 Wj_4:3_21
Wj:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἔκτεινον τὴν χεῖρα καὶ ἐπιλαβοῦ τῆς κέρκου· ἐκτείνας οὖν τὴν χεῖρα ἐπελάβετο τῆς κέρκου, καὶ ἐγένετο ῥάβδος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ·
Wj:4:4 And the Lord said to Moses, Stretch forth thine hand, and take hold of its tail: so he stretched forth his hand and took hold of the tail, (Exodus 4:4 Brenton)
Wj:4:4 Pan powiedział wtedy do Mojżesza: «Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon». I wyciągnął rękę i uchwycił go, i stał się znów laską w jego ręku. (Wj 4:4 BT_4)
Wj:4:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἔκτεινον τὴν χεῖρα καὶ ἐπιλαβοῦ τῆς κέρκου· ἐκτείνας οὖν τὴν χεῖρα ἐπελάβετο τῆς κέρκου, καὶ ἐγένετο ῥάβδος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ·
Wj:4:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό κέρκος, -ου, ἡ [LXX] ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) οὖν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό κέρκος, -ου, ἡ [LXX] καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ῥάβδος, -ου, ἡ ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:4:4 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz rozszerzenie ręka a także, nawet, a mianowicie chwycić Rodos rozszerzenie Dlatego też /, a następnie ręka chwycić Rodos a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama
Wj:4:4 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *)/ekteinon tE\n CHei=ra kai\ e)pilabou= tE=s ke/rkou· e)ktei/nas ou)=n tE\n CHei=ra e)pela/beto tE=s ke/rkou, kai\ e)ge/neto r(a/bdos e)n tE=| CHeiri\ au)tou=·
Wj:4:4 kai eipen kyrios pros musEn ekteinon tEn CHeira kai epilabu tEs kerku· ekteinas un tEn CHeira epelabeto tEs kerku, kai egeneto rabdos en tE CHeiri autu·
Wj:4:4 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF C VB_AMD2S RA_GSF N2_GSF VAI_AAI2S x RA_ASF N3_ASF VBI_AMI3S RA_GSF N2_GSF C VBI_AMI3S N2_NSF P RA_DSF N3_DSF RD_GSM
Wj:4:4 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to extend the hand and also, even, namely to take hold of the Rhodes to extend therefore/then the hand to take hold of the Rhodes and also, even, namely to become become, happen hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Wj:4:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) do-EXTEND-you(sg)!, while EXTEND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) hand (acc) and be-you(sg)-TAKE-ed-HOLD-OF! the (gen) Rhodes (gen) upon EXTEND-ing (nom|voc) therefore/then the (acc) hand (acc) he/she/it-was-TAKE-ed-HOLD-OF the (gen) Rhodes (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed hooked staff (nom) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen)
Wj:4:4 Wj_4:4_1 Wj_4:4_2 Wj_4:4_3 Wj_4:4_4 Wj_4:4_5 Wj_4:4_6 Wj_4:4_7 Wj_4:4_8 Wj_4:4_9 Wj_4:4_10 Wj_4:4_11 Wj_4:4_12 Wj_4:4_13 Wj_4:4_14 Wj_4:4_15 Wj_4:4_16 Wj_4:4_17 Wj_4:4_18 Wj_4:4_19 Wj_4:4_20 Wj_4:4_21 Wj_4:4_22 Wj_4:4_23 Wj_4:4_24 Wj_4:4_25 Wj_4:4_26
Wj:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:5 ἵνα πιστεύσωσίν σοι ὅτι ὦπταί σοι κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ.
Wj:4:5 and it became a rod in his hand, --that they may believe thee, that the God of thy fathers has appeared to thee, the God of Abraam, and God of Isaac, and God of Jacob. (Exodus 4:5 Brenton)
Wj:4:5 «Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama Bóg Izaaka i Bóg Jakuba». (Wj 4:5 BT_4)
Wj:4:5 ἵνα πιστεύσωσίν σοι ὅτι ὦπταί σοι κύριος θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ.
Wj:4:5 ἵνα πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ καί θεός, -οῦ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ καί θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ
Wj:4:5 żeby / ażeby / bo wysłuchać / wierzę / powierzyć [z] za wskazówki / informacje akceptując [ku] (uwagą [do], uwierzyć); dać zarządzania (powierzyć). PASS. którym zostaną powierzone ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dlatego, że zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ojciec on / ona / on / sama Bóg  Abraham a także, nawet, a mianowicie Bóg  Isaac a także, nawet, a mianowicie Bóg  Jakub
Wj:4:5 i(/na pisteu/sOsi/n soi o(/ti O)=ptai/ soi ku/rios o( Teo\s tO=n pate/rOn au)tO=n, Teo\s *abraam kai\ Teo\s *isaak kai\ Teo\s *iakOb.
Wj:4:5 hina pisteusOsin soi hoti Optai soi kyrios ho Teos tOn paterOn autOn, Teos abraam kai Teos isaak kai Teos iakOb.
Wj:4:5 C VA_AAS3P RP_DS C VX_XPI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RD_GPM N2_NSM N_GSM C N2_NSM N_GSM C N2_NSM N_GSM
Wj:4:5 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father he/she/it/same god [see theology] Abraham and also, even, namely god [see theology] Isaac and also, even, namely god [see theology] Jacob
Wj:4:5 so that / in order to /because they-should-BELIEVE/ENTRUST-WITH you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that he/she/it-has-been-SEE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) god (nom) Abraham (indecl) and god (nom) Isaac (indecl) and god (nom) Jacob (indecl)
Wj:4:5 Wj_4:5_1 Wj_4:5_2 Wj_4:5_3 Wj_4:5_4 Wj_4:5_5 Wj_4:5_6 Wj_4:5_7 Wj_4:5_8 Wj_4:5_9 Wj_4:5_10 Wj_4:5_11 Wj_4:5_12 Wj_4:5_13 Wj_4:5_14 Wj_4:5_15 Wj_4:5_16 Wj_4:5_17 Wj_4:5_18 Wj_4:5_19 Wj_4:5_20
Wj:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:6 εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος πάλιν Εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιών.
Wj:4:6 And the Lord said again to him, Put thine hand into thy bosom; and he put his hand into his bosom, and brought his hand out of his bosom, and his hand became as snow. (Exodus 4:6 Brenton)
Wj:4:6 Ponownie rzekł do niego Pan: «Włóż rękę w zanadrze!» I włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem białym jak śnieg. (Wj 4:6 BT_4)
Wj:4:6 εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος πάλιν Εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιών.
Wj:4:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πάλιν εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χιών, -όνος, ἡ
Wj:4:6 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. znów na nowo, ponownie, anon, po raz kolejny, z tyłu, do tyłu, odtwarzanie przynieść przynieść, τῖμον Archil.l.c. ręka ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) Biust serca ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie przynieść przynieść, τῖμον Archil.l.c. ręka on / ona / on / sama do (+ acc) Biust serca on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do przeprowadzenia przyniesie ręka on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Biust serca on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, ręka on / ona / on / sama jak / około [tak-jeśli]; popychać śnieg
Wj:4:6 ei)=pen de\ au)tO=| ku/rios pa/lin *ei)se/negke tE\n CHei=ra/ sou ei)s to\n ko/lpon sou. kai\ ei)sE/negken tE\n CHei=ra au)tou= ei)s to\n ko/lpon au)tou=· kai\ e)XE/negken tE\n CHei=ra au)tou= e)k tou= ko/lpou au)tou=, kai\ e)genE/TE E( CHei\r au)tou= O(sei\ CHiO/n.
Wj:4:6 eipen de autO kyrios palin eisenenke tEn CHeira su eis ton kolpon su. kai eisEnenken tEn CHeira autu eis ton kolpon autu· kai eXEnenken tEn CHeira autu ek tu kolpu autu, kai egenETE hE CHeir autu hOsei CHiOn.
Wj:4:6 VBI_AAI3S x RD_DSM N2_NSM D VB_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_ASM N2_ASM RP_GS C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VCI_API3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM D N3N_NSF
Wj:4:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the hand you; your/yours(sg) into (+acc) the bosom of the heart you; your/yours(sg) and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the hand he/she/it/same into (+acc) the bosom of the heart he/she/it/same and also, even, namely to carry out bring forth the hand he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the bosom of the heart he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen the hand he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push snow
Wj:4:6 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) again do-BRING IN-you(sg)! the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) bosom (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-BRING IN-ed the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) bosom (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-CARRY OUT-ed the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) bosom (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) snow (nom|voc)
Wj:4:6 Wj_4:6_1 Wj_4:6_2 Wj_4:6_3 Wj_4:6_4 Wj_4:6_5 Wj_4:6_6 Wj_4:6_7 Wj_4:6_8 Wj_4:6_9 Wj_4:6_10 Wj_4:6_11 Wj_4:6_12 Wj_4:6_13 Wj_4:6_14 Wj_4:6_15 Wj_4:6_16 Wj_4:6_17 Wj_4:6_18 Wj_4:6_19 Wj_4:6_20 Wj_4:6_21 Wj_4:6_22 Wj_4:6_23 Wj_4:6_24 Wj_4:6_25 Wj_4:6_26 Wj_4:6_27 Wj_4:6_28 Wj_4:6_29 Wj_4:6_30 Wj_4:6_31 Wj_4:6_32 Wj_4:6_33 Wj_4:6_34 Wj_4:6_35 Wj_4:6_36 Wj_4:6_37 Wj_4:6_38
Wj:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:7 καὶ εἶπεν Πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ πάλιν ἀπεκατέστη εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ.
Wj:4:7 And he said again, Put thy hand into thy bosom; and he put his hand into his bosom, and brought his hand out of his bosom, and it was again restored to the complexion of his other flesh. (Exodus 4:7 Brenton)
Wj:4:7 I rzekł znów: «Włóż rękę w zanadrze!» I włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała. (Wj 4:7 BT_4)
Wj:4:7 καὶ εἶπεν Πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ πάλιν ἀπεκατέστη εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ.
Wj:4:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πάλιν εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν εἰς[1] ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πάλιν ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:4:7 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć znów na nowo, ponownie, anon, po raz kolejny, z tyłu, do tyłu, odtwarzanie przynieść przynieść, τῖμον Archil.l.c. ręka ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) Biust serca ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie przynieść przynieść, τῖμον Archil.l.c. ręka do (+ acc) Biust serca on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do przeprowadzenia przyniesie on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Biust serca on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie znów na nowo, ponownie, anon, po raz kolejny, z tyłu, do tyłu, odtwarzanie przywrócić do (+ acc) - ciało on / ona / on / sama
Wj:4:7 kai\ ei)=pen *pa/lin ei)se/negke tE\n CHei=ra/ sou ei)s to\n ko/lpon sou. kai\ ei)sE/negken tE\n CHei=ra ei)s to\n ko/lpon au)tou=· kai\ e)XE/negken au)tE\n e)k tou= ko/lpou au)tou=, kai\ pa/lin a)pekate/stE ei)s tE\n CHro/an tE=s sarko\s au)tou=.
Wj:4:7 kai eipen palin eisenenke tEn CHeira su eis ton kolpon su. kai eisEnenken tEn CHeira eis ton kolpon autu· kai eXEnenken autEn ek tu kolpu autu, kai palin apekatestE eis tEn CHroan tEs sarkos autu.
Wj:4:7 C VBI_AAI3S D VB_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_ASM N2_ASM RP_GS C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASF P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C D VHI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N3K_GSF RD_GSM
Wj:4:7 and also, even, namely to say/tell again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the hand you; your/yours(sg) into (+acc) the bosom of the heart you; your/yours(sg) and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the hand into (+acc) the bosom of the heart he/she/it/same and also, even, namely to carry out bring forth he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the bosom of the heart he/she/it/same and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to restore into (+acc) the ć the flesh he/she/it/same
Wj:4:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed again do-BRING IN-you(sg)! the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) bosom (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-BRING IN-ed the (acc) hand (acc) into (+acc) the (acc) bosom (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-CARRY OUT-ed her/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) bosom (gen) him/it/same (gen) and again he/she/it-RESTORE-ed into (+acc) the (acc)   the (gen) flesh (gen) him/it/same (gen)
Wj:4:7 Wj_4:7_1 Wj_4:7_2 Wj_4:7_3 Wj_4:7_4 Wj_4:7_5 Wj_4:7_6 Wj_4:7_7 Wj_4:7_8 Wj_4:7_9 Wj_4:7_10 Wj_4:7_11 Wj_4:7_12 Wj_4:7_13 Wj_4:7_14 Wj_4:7_15 Wj_4:7_16 Wj_4:7_17 Wj_4:7_18 Wj_4:7_19 Wj_4:7_20 Wj_4:7_21 Wj_4:7_22 Wj_4:7_23 Wj_4:7_24 Wj_4:7_25 Wj_4:7_26 Wj_4:7_27 Wj_4:7_28 Wj_4:7_29 Wj_4:7_30 Wj_4:7_31 Wj_4:7_32 Wj_4:7_33 Wj_4:7_34 Wj_4:7_35
Wj:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:8 ἐὰν δὲ μὴ πιστεύσωσίν σοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ πρώτου, πιστεύσουσίν σοι τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ ἐσχάτου.
Wj:4:8 And if they will not believe thee, nor hearken to the voice of the first sign, they will believe thee because of the voice of the second sign. (Exodus 4:8 Brenton)
Wj:4:8 «Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiego znaku. (Wj 4:8 BT_4)
Wj:4:8 ἐὰν δὲ μὴ πιστεύσωσίν σοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ πρώτου, πιστεύσουσίν σοι τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ ἐσχάτου.
Wj:4:8 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον
Wj:4:8 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś nie wysłuchać / wierzę / powierzyć [z] za wskazówki / informacje akceptując [ku] (uwagą [do], uwierzyć); dać zarządzania (powierzyć). PASS. którym zostaną powierzone ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub μηδ "przed ὡς [jednym przypadku: 1 P 5: 3]; Meda [mieszkaniec Mediów] do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) wydawać okrzyki / głosowych podpisania; oznaczać znaczyć, oznaczać, materia, oznacza, oznacza, znaczenie, pisze pierwszy wysłuchać / wierzę / powierzyć [z] za wskazówki / informacje akceptując [ku] (uwagą [do], uwierzyć); dać zarządzania (powierzyć). PASS. którym zostaną powierzone ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub wydawać okrzyki / głosowych podpisania; oznaczać znaczyć, oznaczać, materia, oznacza, oznacza, znaczenie, pisze ostatni
Wj:4:8 e)a\n de\ mE\ pisteu/sOsi/n soi mEde\ ei)sakou/sOsin tE=s fOnE=s tou= sEmei/ou tou= prO/tou, pisteu/sousi/n soi tE=s fOnE=s tou= sEmei/ou tou= e)sCHa/tou.
Wj:4:8 ean de mE pisteusOsin soi mEde eisakusOsin tEs fOnEs tu sEmeiu tu prOtu, pisteususin soi tEs fOnEs tu sEmeiu tu esCHatu.
Wj:4:8 C x D VA_AAS3P RP_DS C VA_AAS3P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN RA_GSN A1_GSNS VF_FAI3P RP_DS RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN RA_GSN A1_GSN
Wj:4:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with you; your/yours(sg); to rub worn, rub μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries the sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell the first to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with you; your/yours(sg); to rub worn, rub the sound/voice cries the sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell the last
Wj:4:8 if-ever Yet not they-should-BELIEVE/ENTRUST-WITH you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) neither/nor; Mede (voc) they-should-HEARD the (gen) sound/voice (gen) the (gen) sign (gen); be-you(sg)-SIGNIFY-ing!, be-you(sg)-being-SIGNIFY-ed! the (gen) first (gen) they-will-BELIEVE/ENTRUST-WITH, going-to-BELIEVE/ENTRUST (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) sign (gen); be-you(sg)-SIGNIFY-ing!, be-you(sg)-being-SIGNIFY-ed! the (gen) last (gen)
Wj:4:8 Wj_4:8_1 Wj_4:8_2 Wj_4:8_3 Wj_4:8_4 Wj_4:8_5 Wj_4:8_6 Wj_4:8_7 Wj_4:8_8 Wj_4:8_9 Wj_4:8_10 Wj_4:8_11 Wj_4:8_12 Wj_4:8_13 Wj_4:8_14 Wj_4:8_15 Wj_4:8_16 Wj_4:8_17 Wj_4:8_18 Wj_4:8_19 Wj_4:8_20 Wj_4:8_21
Wj:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:9 καὶ ἔσται ἐὰν μὴ πιστεύσωσίν σοι τοῖς δυσὶ σημείοις τούτοις μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς σου, λήμψῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκχεεῖς ἐπὶ τὸ ξηρόν, καὶ ἔσται τὸ ὕδωρ, ὃ ἐὰν λάβῃς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, αἷμα ἐπὶ τοῦ ξηροῦ. –
Wj:4:9 And it shall come to pass if they will not believe thee for these two signs, and will not hearken to thy voice, that thou shalt take of the water of the river and pour it upon the dry land, and the water which thou shalt take from the river shall be blood upon the dry land. (Exodus 4:9 Brenton)
Wj:4:9 A gdyby nawet nie uwierzyli tym dwom znakom i nie zważali na mowę twoją, wówczas zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię; a woda zaczerpnięta z Nilu stanie się krwią na ziemi». (Wj 4:9 BT_4)
Wj:4:9 καὶ ἔσται ἐὰν μὴ πιστεύσωσίν σοι τοῖς δυσὶ σημείοις τούτοις μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς σου, λήμψῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκχεεῖς ἐπὶ τὸ ξηρόν, καὶ ἔσται τὸ ὕδωρ, ἐὰν λάβῃς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, αἷμα ἐπὶ τοῦ ξηροῦ.
Wj:4:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) μή πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) σημεῖον, -ου, τό; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν  
Wj:4:9 a także, nawet, a mianowicie być jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] nie wysłuchać / wierzę / powierzyć [z] za wskazówki / informacje akceptując [ku] (uwagą [do], uwierzyć); dać zarządzania (powierzyć). PASS. którym zostaną powierzone ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub na zachód; dwa; ustawić w dół, ustaw (słońce lub gwiazdy). Zobacz Kaznodziei 1: 5 LXX. podpisania; oznaczać znaczyć, oznaczać, materia, oznacza, oznacza, znaczenie, pisze Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] μηδ "przed ὡς [jednym przypadku: 1 P 5: 3]; Meda [mieszkaniec Mediów] do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) wydawać okrzyki / głosowych ty; twój / twoje (SG) chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem woda rzeka a także, nawet, a mianowicie wylać na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem zwiędły a także, nawet, a mianowicie być woda który / którego / których jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem rzeka krew na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem zwiędły -
Wj:4:9 kai\ e)/stai e)a\n mE\ pisteu/sOsi/n soi toi=s dusi\ sEmei/ois tou/tois mEde\ ei)sakou/sOsin tE=s fOnE=s sou, lE/mPSE| a)po\ tou= u(/datos tou= potamou= kai\ e)kCHeei=s e)pi\ to\ XEro/n, kai\ e)/stai to\ u(/dOr, o(\ e)a\n la/bE|s a)po\ tou= potamou=, ai(=ma e)pi\ tou= XErou=.
Wj:4:9 kai estai ean mE pisteusOsin soi tois dysi sEmeiois tutois mEde eisakusOsin tEs fOnEs su, lEmPSE apo tu hydatos tu potamu kai ekCHeeis epi to XEron, kai estai to hydOr, ho ean labEs apo tu potamu, haima epi tu XEru.
Wj:4:9 C VF_FMI3S C D VA_AAS3P RP_DS RA_DPN M_DP N2N_DPN RD_DPN C VA_AAS3P RA_GSF N1_GSF RP_GS VF_FMI2S P RA_GSN N3T_GSN RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI2S P RA_ASN A1A_ASN C VF_FMI3S RA_NSN N3_NSN RR_NSN C VB_AAS2S P RA_GSM N2_GSM N3M_NSN P RA_GSM A1A_GSM
Wj:4:9 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with you; your/yours(sg); to rub worn, rub the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the water the river and also, even, namely to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the withered and also, even, namely to be the water who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the river blood upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the withered  
Wj:4:9 and he/she/it-will-be if-ever not they-should-BELIEVE/ENTRUST-WITH you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (dat) west (voc); two (dat); upon SET-ing (dat) signs (dat); you(sg)-are-SIGNIFY-ing, you(sg)-should-be-SIGNIFY-ing, you(sg)-happen-to-be-SIGNIFY-ing (opt) these (dat) neither/nor; Mede (voc) they-should-HEARD the (gen) sound/voice (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) the (gen) water (gen) the (gen) river (gen) and you(sg)-are-POUR-ing-OUT, you(sg)-will-POUR-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) withered ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be the (nom|acc) water (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-should-TAKE HOLD OF away from (+gen) the (gen) river (gen) blood (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) withered ([Adj] gen)  
Wj:4:9 Wj_4:9_1 Wj_4:9_2 Wj_4:9_3 Wj_4:9_4 Wj_4:9_5 Wj_4:9_6 Wj_4:9_7 Wj_4:9_8 Wj_4:9_9 Wj_4:9_10 Wj_4:9_11 Wj_4:9_12 Wj_4:9_13 Wj_4:9_14 Wj_4:9_15 Wj_4:9_16 Wj_4:9_17 Wj_4:9_18 Wj_4:9_19 Wj_4:9_20 Wj_4:9_21 Wj_4:9_22 Wj_4:9_23 Wj_4:9_24 Wj_4:9_25 Wj_4:9_26 Wj_4:9_27 Wj_4:9_28 Wj_4:9_29 Wj_4:9_30 Wj_4:9_31 Wj_4:9_32 Wj_4:9_33 Wj_4:9_34 Wj_4:9_35 Wj_4:9_36 Wj_4:9_37 Wj_4:9_38 Wj_4:9_39 Wj_4:9_40 Wj_4:9_41
Wj:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:10 εἶπεν δὲ Μωϋσῆς πρὸς κύριον Δέομαι, κύριε, οὐχ ἱκανός εἰμι πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας οὐδὲ ἀφ’ οὗ ἤρξω λαλεῖν τῷ θεράποντί σου· ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος ἐγώ εἰμι.
Wj:4:10 And Moses said to the Lord, I pray, Lord, I have not been sufficient in former times, neither from the time that thou hast begun to speak to thy servant: I am weak in speech, and slow-tongued. (Exodus 4:10 Brenton)
Wj:4:10 I rzekł Mojżesz do Pana: «Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał». (Wj 4:10 BT_4)
Wj:4:10 εἶπεν δὲ Μωϋσῆς πρὸς κύριον Δέομαι, κύριε, οὐχ ἱκανός εἰμι πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας οὐδὲ ἀφ’ οὗ ἤρξω λαλεῖν τῷ θεράποντί σου· ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος ἐγώ εἰμι.
Wj:4:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἱκανός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρό ὁ ἡ τό ἐχθές v.l. χθές οὐδέ (οὐ δέ) πρό ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Wj:4:10 powiedzieć / powiedzieć zaś Mojżesz w kierunku (+ ACC +, + gen dat) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. potrzebował / wymagają panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. οὐχ przed nierównym oddechem obszerny iść; być wcześniej (+ gen) wczoraj οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) wcześniej (+ gen) trzeci dzień οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których zaczynać się mówić terapeuta ty; twój / twoje (SG) - a także, nawet, a mianowicie - JA iść; być
Wj:4:10 ei)=pen de\ *mou+sE=s pro\s ku/rion *de/omai, ku/rie, ou)CH i(kano/s ei)mi pro\ tE=s e)CHTe\s ou)de\ pro\ tE=s tri/tEs E(me/ras ou)de\ a)f’ ou(= E)/rXO lalei=n tO=| Tera/ponti/ sou· i)sCHno/fOnos kai\ bradu/glOssos e)gO/ ei)mi.
Wj:4:10 eipen de mo+ysEs pros kyrion deomai, kyrie, uCH hikanos eimi pro tEs eCHTes ude pro tEs tritEs hEmeras ude af’ hu ErXO lalein tO Teraponti su· isCHnofOnos kai bradyglOssos egO eimi.
Wj:4:10 VBI_AAI3S x N1M_NSM P N2_ASM V1_PMI1S N2_VSM D A1_NSM V9_PAI1S P RA_GSF D C P RA_GSF A1_GSF N1A_GSF C P RR_GSM VAI_AMI2S V2_PAN RA_DSM N3_DSM RP_GS A1B_NSM C A1B_NSM RP_NS V9_PAI1S
Wj:4:10 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to need/require lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing ample to go; to be before (+gen) the yesterday οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) before (+gen) the third day οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to begin to speak the therapist you; your/yours(sg) ć and also, even, namely ć I to go; to be
Wj:4:10 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-am-being-NEED/REQUIRE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) not ample ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am before (+gen) the (gen) yesterday neither/nor before (+gen) the (gen) third (gen) day (gen), days (acc) neither/nor away from (+gen) where; who/whom/which (gen) you(sg)-were-BEGIN-ed to-be-SPEAK-ing the (dat) therapist (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   and   I (nom) I-am-GO-ing; I-am
Wj:4:10 Wj_4:10_1 Wj_4:10_2 Wj_4:10_3 Wj_4:10_4 Wj_4:10_5 Wj_4:10_6 Wj_4:10_7 Wj_4:10_8 Wj_4:10_9 Wj_4:10_10 Wj_4:10_11 Wj_4:10_12 Wj_4:10_13 Wj_4:10_14 Wj_4:10_15 Wj_4:10_16 Wj_4:10_17 Wj_4:10_18 Wj_4:10_19 Wj_4:10_20 Wj_4:10_21 Wj_4:10_22 Wj_4:10_23 Wj_4:10_24 Wj_4:10_25 Wj_4:10_26 Wj_4:10_27 Wj_4:10_28 Wj_4:10_29 Wj_4:10_30 Wj_4:10_31
Wj:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:11 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Τίς ἔδωκεν στόμα ἀνθρώπῳ, καὶ τίς ἐποίησεν δύσκωφον καὶ κωφόν, βλέποντα καὶ τυφλόν; οὐκ ἐγὼ ὁ θεός;
Wj:4:11 And the Lord said to Moses, Who has given a mouth to man, and who has made the very hard of hearing, and the deaf, the seeing and the blind? have not I, God? (Exodus 4:11 Brenton)
Wj:4:11 Pan zaś odrzekł: «Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan? (Wj 4:11 BT_4)
Wj:4:11 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Τίς ἔδωκεν στόμα ἀνθρώπῳ, καὶ τίς ἐποίησεν δύσκωφον καὶ κωφόν, βλέποντα καὶ τυφλόν; οὐκ ἐγὼ θεός;
Wj:4:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) στόμα[τ], -ατος, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύσ·κωφος -ον [LXX] καί κωφός -ή -όν βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί τυφλός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Wj:4:11 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. dawać usta / maw stomia człowiek a także, nawet, a mianowicie kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. robić / zrobić niedosłyszący a także, nawet, a mianowicie głuchych / głuchoniemych widzieć a także, nawet, a mianowicie ślepy οὐχ przed nierównym oddechem JA Bóg 
Wj:4:11 ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n *ti/s e)/dOken sto/ma a)nTrO/pO|, kai\ ti/s e)poi/Esen du/skOfon kai\ kOfo/n, ble/ponta kai\ tuflo/n; ou)k e)gO\ o( Teo/s;
Wj:4:11 eipen de kyrios pros musEn tis edOken stoma anTrOpO, kai tis epoiEsen dyskOfon kai kOfon, bleponta kai tyflon; uk egO ho Teos;
Wj:4:11 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM RI_NSM VAI_AAI3S N3M_ASN N2_DSM C RI_NSM VAI_AAI3S A1B_ASM C A1_ASM V1_PAPASM C A1_ASM D RP_NS RA_NSM N2_NSM
Wj:4:11 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give mouth/maw stoma human and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make hard-of-hearing and also, even, namely deaf/deaf-mute to see and also, even, namely blind οὐχ before rough breathing I the god [see theology]
Wj:4:11 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) who/what/why (nom) he/she/it-GIVE-ed mouth/maw (nom|acc|voc) human (dat) and who/what/why (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed hard-of-hearing ([Adj] acc, nom|acc|voc) and deaf/deaf-mute ([Adj] acc, nom|acc|voc) while SEE-ing (acc, nom|acc|voc) and blind ([Adj] acc, nom|acc|voc) not I (nom) the (nom) god (nom)
Wj:4:11 Wj_4:11_1 Wj_4:11_2 Wj_4:11_3 Wj_4:11_4 Wj_4:11_5 Wj_4:11_6 Wj_4:11_7 Wj_4:11_8 Wj_4:11_9 Wj_4:11_10 Wj_4:11_11 Wj_4:11_12 Wj_4:11_13 Wj_4:11_14 Wj_4:11_15 Wj_4:11_16 Wj_4:11_17 Wj_4:11_18 Wj_4:11_19 Wj_4:11_20 Wj_4:11_21 Wj_4:11_22
Wj:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:12 καὶ νῦν πορεύου, καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ συμβιβάσω σε ὃ μέλλεις λαλῆσαι.
Wj:4:12 And now go and I will open thy mouth, and will instruct thee in what thou shalt say. (Exodus 4:12 Brenton)
Wj:4:12 Przeto idź, a Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić». (Wj 4:12 BT_4)
Wj:4:12 καὶ νῦν πορεύου, καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ συμβιβάσω σε μέλλεις λαλῆσαι.
Wj:4:12 καί νῦν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί συμ·βιβάζω (συν+βιβαζ-, συν+βιβ(α)·[σ]-/συν+βιβα·σ-, συν+βιβα·σ-, -, -, συν+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Wj:4:12 a także, nawet, a mianowicie teraz iść a także, nawet, a mianowicie JA otworzyć usta / maw stomia ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie poskładać (połączyć kropki) ty; twój / twoje (SG) który / którego / których do zamierzam być przeznaczone mówić
Wj:4:12 kai\ nu=n poreu/ou, kai\ e)gO\ a)noi/XO to\ sto/ma sou kai\ sumbiba/sO se o(\ me/lleis lalE=sai.
Wj:4:12 kai nyn poreuu, kai egO anoiXO to stoma su kai symbibasO se ho melleis lalEsai.
Wj:4:12 C D V1_PMD2S C RP_NS VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VA_AAS1S RP_AS RR_NSN V1_PAI2S VA_AAN
Wj:4:12 and also, even, namely now to go and also, even, namely I to open up the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely to piece together (connect the dots) you; your/yours(sg) who/whom/which to am about to be destined to speak
Wj:4:12 and now be-you(sg)-being-GO-ed! and I (nom) I-will-OPEN-UP, I-should-OPEN-UP the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-should-PIECE-TOGETHER, I-will-PIECE-TOGETHER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-are-ABOUT-ing to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt)
Wj:4:12 Wj_4:12_1 Wj_4:12_2 Wj_4:12_3 Wj_4:12_4 Wj_4:12_5 Wj_4:12_6 Wj_4:12_7 Wj_4:12_8 Wj_4:12_9 Wj_4:12_10 Wj_4:12_11 Wj_4:12_12 Wj_4:12_13 Wj_4:12_14 Wj_4:12_15
Wj:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:13 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς Δέομαι, κύριε, προχείρισαι δυνάμενον ἄλλον, ὃν ἀποστελεῖς.
Wj:4:13 And Moses said, I pray thee, Lord, appoint another able person whom thou shalt send. (Exodus 4:13 Brenton)
Wj:4:13 Lecz Mojżesz rzekł: «Wybacz, Panie, ale poślij kogo innego». (Wj 4:13 BT_4)
Wj:4:13 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς Δέομαι, κύριε, προχείρισαι δυνάμενον ἄλλον, ὃν ἀποστελεῖς.
Wj:4:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προ·χειρίζω (-, -, προ+χειρι·σ-, -, προ+κεχειρισ-, προ+χειρισ·θ-) δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
Wj:4:13 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Mojżesz potrzebował / wymagają panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do ??? na stanie inny który / którego / których; być zamawiać
Wj:4:13 kai\ ei)=pen *mou+sE=s *de/omai, ku/rie, proCHei/risai duna/menon a)/llon, o(\n a)postelei=s.
Wj:4:13 kai eipen mo+ysEs deomai, kyrie, proCHeirisai dynamenon allon, hon aposteleis.
Wj:4:13 C VBI_AAI3S N1M_NSM V1_PMI1S N2_VSM VA_AAN V6_PMPASM RD_ASM RR_ASM VF2_FAI2S
Wj:4:13 and also, even, namely to say/tell Moses to need/require lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? to able other who/whom/which; to be to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send
Wj:4:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) I-am-being-NEED/REQUIRE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) while being-ABLE-ed (acc, nom|acc|voc) other (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-will-ORDER FORTH
Wj:4:13 Wj_4:13_1 Wj_4:13_2 Wj_4:13_3 Wj_4:13_4 Wj_4:13_5 Wj_4:13_6 Wj_4:13_7 Wj_4:13_8 Wj_4:13_9 Wj_4:13_10
Wj:4:13 x x x x x x x x x x
Wj:4:14 καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ κύριος ἐπὶ Μωυσῆν εἶπεν Οὐκ ἰδοὺ Ααρων ὁ ἀδελφός σου ὁ Λευίτης; ἐπίσταμαι ὅτι λαλῶν λαλήσει αὐτός σοι· καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται εἰς συνάντησίν σοι καὶ ἰδών σε χαρήσεται ἐν ἑαυτῷ.
Wj:4:14 And the Lord was greatly angered against Moses, and said, Lo! is not Aaron the Levite thy brother? I know that he will surely speak to thee; and, behold, he will come forth to meet thee, and beholding thee he will rejoice within himself. (Exodus 4:14 Brenton)
Wj:4:14 I rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc: «Czyż nie masz brata twego Aarona, lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie, a gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. (Wj 4:14 BT_4)
Wj:4:14 καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ κύριος ἐπὶ Μωυσῆν εἶπεν Οὐκ ἰδοὺ Ααρων ἀδελφός σου Λευίτης; ἐπίσταμαι ὅτι λαλῶν λαλήσει αὐτός σοι· καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται εἰς συνάντησίν σοι καὶ ἰδών σε χαρήσεται ἐν ἑαυτῷ.
Wj:4:14 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὅτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Wj:4:14 a także, nawet, a mianowicie do gniewu Gniew spalin, gniew, wściekłość panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Mojżesz powiedzieć / powiedzieć οὐχ przed nierównym oddechem zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Aaron brat ty; twój / twoje (SG) Lewita wiedzieć dlatego, że mówić mówić on / ona / on / sama ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama ujawnić się do (+ acc) spotkanie ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), ty; twój / twoje (SG) radować Salute, pozdrowienia w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między self / our- / your- / się
Wj:4:14 kai\ TumOTei\s o)rgE=| ku/rios e)pi\ *mousE=n ei)=pen *ou)k i)dou\ *aarOn o( a)delfo/s sou o( *leui/tEs; e)pi/stamai o(/ti lalO=n lalE/sei au)to/s soi· kai\ i)dou\ au)to\s e)Xeleu/setai ei)s suna/ntEsi/n soi kai\ i)dO/n se CHarE/setai e)n e(autO=|.
Wj:4:14 kai TymOTeis orgE kyrios epi musEn eipen uk idu aarOn ho adelfos su ho leuitEs; epistamai hoti lalOn lalEsei autos soi· kai idu autos eXeleusetai eis synantEsin soi kai idOn se CHarEsetai en heautO.
Wj:4:14 C VC_APPNSM N1_DSF N2_NSM P N1M_ASM VBI_AAI3S D I N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N1M_NSM V6_PMI1S C V2_PAPNSM VF_FAI3S RD_NSM RP_DS C I RD_NSM VF_FMI3S P N3I_ASF RP_DS C VB_AAPNSM RP_AS VD_FPI3S P RD_DSM
Wj:4:14 and also, even, namely to anger wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Moses to say/tell οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Aaron the brother you; your/yours(sg) the Levite to know because/that to speak to speak he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to come out into (+acc) meeting you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) to rejoice salute, salutation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves
Wj:4:14 and upon being-ANGER-ed (nom|voc) wrath (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed not be-you(sg)-SEE-ed! Aaron (indecl) the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) Levite (nom) I-am-being-KNOW-ed because/that while SPEAK-ing (nom) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) he/it/same (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and upon SEE-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-be-REJOICE-ed in/among/by (+dat) self (dat)
Wj:4:14 Wj_4:14_1 Wj_4:14_2 Wj_4:14_3 Wj_4:14_4 Wj_4:14_5 Wj_4:14_6 Wj_4:14_7 Wj_4:14_8 Wj_4:14_9 Wj_4:14_10 Wj_4:14_11 Wj_4:14_12 Wj_4:14_13 Wj_4:14_14 Wj_4:14_15 Wj_4:14_16 Wj_4:14_17 Wj_4:14_18 Wj_4:14_19 Wj_4:14_20 Wj_4:14_21 Wj_4:14_22 Wj_4:14_23 Wj_4:14_24 Wj_4:14_25 Wj_4:14_26 Wj_4:14_27 Wj_4:14_28 Wj_4:14_29 Wj_4:14_30 Wj_4:14_31 Wj_4:14_32 Wj_4:14_33 Wj_4:14_34
Wj:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:15 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν καὶ δώσεις τὰ ῥήματά μου εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ· καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ συμβιβάσω ὑμᾶς ἃ ποιήσετε.
Wj:4:15 And thou shalt speak to him; and thou shalt put my words into his mouth, and I will open thy mouth and his mouth, and I will instruct you in what ye shall do. (Exodus 4:15 Brenton)
Wj:4:15 Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach twoich i jego, i pouczę was, co winniście czynić. (Wj 4:15 BT_4)
Wj:4:15 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν καὶ δώσεις τὰ ῥήματά μου εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ· καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ συμβιβάσω ὑμᾶς ποιήσετε.
Wj:4:15 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί συμ·βιβάζω (συν+βιβαζ-, συν+βιβ(α)·[σ]-/συν+βιβα·σ-, συν+βιβα·σ-, -, -, συν+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Wj:4:15 a także, nawet, a mianowicie konflikty; powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dawać oświadczenie oświadczenie, wypowiedź JA do (+ acc) usta / maw stomia on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie JA otworzyć usta / maw stomia ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie usta / maw stomia on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie poskładać (połączyć kropki) ty który / którego / których robić / zrobić
Wj:4:15 kai\ e)rei=s pro\s au)to\n kai\ dO/seis ta\ r(E/mata/ mou ei)s to\ sto/ma au)tou=· kai\ e)gO\ a)noi/XO to\ sto/ma sou kai\ to\ sto/ma au)tou= kai\ sumbiba/sO u(ma=s a(/ poiE/sete.
Wj:4:15 kai ereis pros auton kai dOseis ta rEmata mu eis to stoma autu· kai egO anoiXO to stoma su kai to stoma autu kai symbibasO hymas ha poiEsete.
Wj:4:15 C VF2_FAI2S P RD_ASM C VF_FAI2S RA_APN N3M_APN RP_GS P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C RP_NS VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C VF_FAI1S RP_AP RR_APN VF_FAI2P
Wj:4:15 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to give the declaration statement, utterance I into (+acc) the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely I to open up the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely to piece together (connect the dots) you who/whom/which to do/make
Wj:4:15 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and you(sg)-will-GIVE the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and I (nom) I-will-OPEN-UP, I-should-OPEN-UP the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and I-should-PIECE-TOGETHER, I-will-PIECE-TOGETHER you(pl) (acc) who/whom/which (nom|acc) you(pl)-will-DO/MAKE
Wj:4:15 Wj_4:15_1 Wj_4:15_2 Wj_4:15_3 Wj_4:15_4 Wj_4:15_5 Wj_4:15_6 Wj_4:15_7 Wj_4:15_8 Wj_4:15_9 Wj_4:15_10 Wj_4:15_11 Wj_4:15_12 Wj_4:15_13 Wj_4:15_14 Wj_4:15_15 Wj_4:15_16 Wj_4:15_17 Wj_4:15_18 Wj_4:15_19 Wj_4:15_20 Wj_4:15_21 Wj_4:15_22 Wj_4:15_23 Wj_4:15_24 Wj_4:15_25 Wj_4:15_26 Wj_4:15_27 Wj_4:15_28
Wj:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:16 καὶ αὐτός σοι προσλαλήσει πρὸς τὸν λαόν, καὶ αὐτὸς ἔσται σου στόμα, σὺ δὲ αὐτῷ ἔσῃ τὰ πρὸς τὸν θεόν.
Wj:4:16 And he shall speak for thee to the people, and he shall be thy mouth, and thou shalt be for him in things pertaining to God. (Exodus 4:16 Brenton)
Wj:4:16 Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. (Wj 4:16 BT_4)
Wj:4:16 καὶ αὐτός σοι προσλαλήσει πρὸς τὸν λαόν, καὶ αὐτὸς ἔσται σου στόμα, σὺ δὲ αὐτῷ ἔσῃ τὰ πρὸς τὸν θεόν.
Wj:4:16 καί αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) προσ·λαλέω (προσ+λαλ(ε)-, προσ+λαλη·σ-, προσ+λαλη·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Wj:4:16 a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub na adres w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ludzie a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama być ty; twój / twoje (SG) usta / maw stomia ty zaś on / ona / on / sama być w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Bóg 
Wj:4:16 kai\ au)to/s soi proslalE/sei pro\s to\n lao/n, kai\ au)to\s e)/stai sou sto/ma, su\ de\ au)tO=| e)/sE| ta\ pro\s to\n Teo/n.
Wj:4:16 kai autos soi proslalEsei pros ton laon, kai autos estai su stoma, sy de autO esE ta pros ton Teon.
Wj:4:16 C RD_NSM RP_DS VF_FAI3S P RA_ASM N2_ASM C RD_NSM VF_FMI3S RP_GS N3M_NSN RP_NS x RD_DSM VF_FMI2S RA_NPN P RA_ASM N2_ASM
Wj:4:16 and also, even, namely he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub to address toward (+acc,+gen,+dat) the people and also, even, namely he/she/it/same to be you; your/yours(sg) mouth/maw stoma you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to be the toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology]
Wj:4:16 and he/it/same (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-ADDRESS, you(sg)-will-be-ADDRESS-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-will-be you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (nom) Yet him/it/same (dat) you(sg)-will-be the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc)
Wj:4:16 Wj_4:16_1 Wj_4:16_2 Wj_4:16_3 Wj_4:16_4 Wj_4:16_5 Wj_4:16_6 Wj_4:16_7 Wj_4:16_8 Wj_4:16_9 Wj_4:16_10 Wj_4:16_11 Wj_4:16_12 Wj_4:16_13 Wj_4:16_14 Wj_4:16_15 Wj_4:16_16 Wj_4:16_17 Wj_4:16_18 Wj_4:16_19 Wj_4:16_20
Wj:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:17 καὶ τὴν ῥάβδον ταύτην τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου, ἐν ᾗ ποιήσεις ἐν αὐτῇ τὰ σημεῖα.
Wj:4:17 And this rod that was turned into a serpent thou shalt take in thine hand, wherewith thou shalt work miracles. (Exodus 4:17 Brenton)
Wj:4:17 A laskę tę weź do ręki, bo nią masz dokonać znaków». (Wj 4:17 BT_4)
Wj:4:17 καὶ τὴν ῥάβδον ταύτην τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου, ἐν ποιήσεις ἐν αὐτῇ τὰ σημεῖα.
Wj:4:17 καί ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX]
Wj:4:17 a także, nawet, a mianowicie uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] skręcić do (+ acc) Wąż Βασιλισκος Idiom dla Miotów węży były często postrzegane przez Jana w skałach i kiedy wybuchł pożar będą pędzić (phugein) do ich otworów dla bezpieczeństwa. On położył rękę na otworze bazyliszka chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których robi / decyzji; robić / zrobić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama podpisania; znak
Wj:4:17 kai\ tE\n r(a/bdon tau/tEn tE\n strafei=san ei)s o)/fin lE/mPSE| e)n tE=| CHeiri/ sou, e)n E(=| poiE/seis e)n au)tE=| ta\ sEmei=a.
Wj:4:17 kai tEn rabdon tautEn tEn strafeisan eis ofin lEmPSE en tE CHeiri su, en hE poiEseis en autE ta sEmeia.
Wj:4:17 C RA_ASF N2_ASF RD_ASF RA_ASF VD_APPASF P N3I_ASM VF_FMI2S P RA_DSF N3_DSF RP_GS P RR_DSF VF_FAI2S P RD_DSF RA_APN N2N_APN
Wj:4:17 and also, even, namely the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to turn into (+acc) serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which doing/making; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the sign; sign
Wj:4:17 and the (acc) hooked staff (acc) this (acc) the (acc) upon being-TURN-ed (acc) into (+acc) serpent (acc) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc)
Wj:4:17 Wj_4:17_1 Wj_4:17_2 Wj_4:17_3 Wj_4:17_4 Wj_4:17_5 Wj_4:17_6 Wj_4:17_7 Wj_4:17_8 Wj_4:17_9 Wj_4:17_10 Wj_4:17_11 Wj_4:17_12 Wj_4:17_13 Wj_4:17_14 Wj_4:17_15 Wj_4:17_16 Wj_4:17_17 Wj_4:17_18 Wj_4:17_19 Wj_4:17_20
Wj:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:18 Ἐπορεύθη δὲ Μωϋσῆς καὶ ἀπέστρεψεν πρὸς Ιοθορ τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ καὶ λέγει Πορεύσομαι καὶ ἀποστρέψω πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὄψομαι εἰ ἔτι ζῶσιν. καὶ εἶπεν Ιοθορ Μωυσῇ Βάδιζε ὑγιαίνων.
Wj:4:18 And Moses went and returned to Jothor his father-in-law, and says, I will go and return to my brethren in Egypt, and will see if they are yet living. And Jothor said to Moses, Go in health. And in those days after some time, the king of Egypt died. (Exodus 4:18 Brenton)
Wj:4:18 I odszedł Mojżesz, a wróciwszy do teścia swego Jetry, powiedział mu: «Pozwól mi iść z powrotem do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy są jeszcze przy życiu». Jetro powiedział do Mojżesza: «Idź w pokoju». (Wj 4:18 BT_4)
Wj:4:18 Ἐπορεύθη δὲ Μωϋσῆς καὶ ἀπέστρεψεν πρὸς Ιοθορ τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ καὶ λέγει Πορεύσομαι καὶ ἀποστρέψω πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὄψομαι εἰ ἔτι ζῶσιν. καὶ εἶπεν Ιοθορ Μωυσῇ Βάδιζε ὑγιαίνων.
Wj:4:18 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πρός   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ   ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -)
Wj:4:18 iść zaś Mojżesz a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od w kierunku (+ ACC +, + gen dat) - - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć iść a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od w kierunku (+ ACC +, + gen dat) brat JA w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), gdyby ale nadal do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć - Mojżesz - aby być zdrowym
Wj:4:18 *)eporeu/TE de\ *mou+sE=s kai\ a)pe/strePSen pro\s *ioTor to\n gambro\n au)tou= kai\ le/gei *poreu/somai kai\ a)postre/PSO pro\s tou\s a)delfou/s mou tou\s e)n *ai)gu/ptO| kai\ o)/PSomai ei) e)/ti DZO=sin. kai\ ei)=pen *ioTor *mousE=| *ba/diDZe u(giai/nOn.
Wj:4:18 eporeuTE de mo+ysEs kai apestrePSen pros ioTor ton gambron autu kai legei poreusomai kai apostrePSO pros tus adelfus mu tus en aigyptO kai oPSomai ei eti DZOsin. kai eipen ioTor musE badiDZe hygiainOn.
Wj:4:18 VCI_API3S x N1M_NSM C VAI_AAI3S P N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C V1_PAI3S VF_FMI1S C VF_FAI1S P RA_APM N2_APM RP_GS RA_APM P N2_DSF C VF_FMI1S C D V3_PAI3P C VBI_AAI3S N_NSM N1M_DSM V1_PAD2S V1_PAPNSM
Wj:4:18 to go δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses and also, even, namely to turn away from toward (+acc,+gen,+dat) ć the ć he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to go and also, even, namely to turn away from toward (+acc,+gen,+dat) the brother I the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to say/tell ć Moses ć to be healthy
Wj:4:18 he/she/it-was-GO-ed Yet Moses (nom) and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc)   him/it/same (gen) and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) I-will-be-GO-ed and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brothers (acc) me (gen) the (acc) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and I-will-be-SEE-ed if yet/still they-are-EXISTS-ing, they-should-be-EXISTS-ing, while EXISTS-ing (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed   Moses (dat)   while BE-ing-HEALTHY (nom)
Wj:4:18 Wj_4:18_1 Wj_4:18_2 Wj_4:18_3 Wj_4:18_4 Wj_4:18_5 Wj_4:18_6 Wj_4:18_7 Wj_4:18_8 Wj_4:18_9 Wj_4:18_10 Wj_4:18_11 Wj_4:18_12 Wj_4:18_13 Wj_4:18_14 Wj_4:18_15 Wj_4:18_16 Wj_4:18_17 Wj_4:18_18 Wj_4:18_19 Wj_4:18_20 Wj_4:18_21 Wj_4:18_22 Wj_4:18_23 Wj_4:18_24 Wj_4:18_25 Wj_4:18_26 Wj_4:18_27 Wj_4:18_28 Wj_4:18_29 Wj_4:18_30 Wj_4:18_31 Wj_4:18_32 Wj_4:18_33
Wj:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:19 μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου. εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν Μαδιαμ Βάδιζε ἄπελθε εἰς Αἴγυπτον· τεθνήκασιν γὰρ πάντες οἱ ζητοῦντές σου τὴν ψυχήν.
Wj:4:19 And the Lord said to Moses in Madiam, Go, depart into Egypt, for all that sought thy life are dead. (Exodus 4:19 Brenton)
Wj:4:19 Pan powiedział do Mojżesza w Madian: «Wracajże do Egiptu, gdyż umarli wszyscy ci, którzy czyhali na twe życie». (Wj 4:19 BT_4)
Wj:4:19 μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύτησεν βασιλεὺς Αἰγύπτου. εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν Μαδιαμ Βάδιζε ἄπελθε εἰς Αἴγυπτον· τεθνήκασιν γὰρ πάντες οἱ ζητοῦντές σου τὴν ψυχήν.
Wj:4:19 μετά δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκεῖνος -η -ο τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν Μαδιάμ, ὁ   ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Wj:4:19 po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem zaś dzień dużo że do końca król Egipt [kraj] powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Midiana - odejść do (+ acc) Egipt [kraj] być martwy umrzeć, być śmiertelne [τεθνηκεν] na, ponieważ, jak każdy wszystkim, każde, każde, całość szukać ty; twój / twoje (SG) samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby
Wj:4:19 meta\ de\ ta\s E(me/ras ta\s polla\s e)kei/nas e)teleu/tEsen o( basileu\s *ai)gu/ptou. ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n e)n *madiam *ba/diDZe a)/pelTe ei)s *ai)/gupton· teTnE/kasin ga\r pa/ntes oi( DZEtou=nte/s sou tE\n PSuCHE/n.
Wj:4:19 meta de tas hEmeras tas pollas ekeinas eteleutEsen ho basileus aigyptu. eipen de kyrios pros musEn en madiam badiDZe apelTe eis aigypton· teTnEkasin gar pantes hoi DZEtuntes su tEn PSyCHEn.
Wj:4:19 P x RA_APF N1A_APF RA_APF A1_APF RD_APF VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_GSF VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM P N_DS V1_PAD2S VB_AAD2S P N2_ASF VX_XAI3P x A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RP_GS RA_ASF N1_ASF
Wj:4:19 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day the much that to end the king Egypt [country of] to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Midian ć to depart into (+acc) Egypt [country of] to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] for since, as every all, each, every, the whole of the to seek you; your/yours(sg) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Wj:4:19 after (+acc), with (+gen) Yet the (acc) day (gen), days (acc) the (acc) many (acc) those (acc) he/she/it-END-ed the (nom) king (nom) Egypt (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) in/among/by (+dat) Midian (indecl)   do-DEPART-you(sg)! into (+acc) Egypt (acc) they-have-BE DEAD-ed for all (nom|voc) the (nom) while SEEK-ing (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) life (acc)
Wj:4:19 Wj_4:19_1 Wj_4:19_2 Wj_4:19_3 Wj_4:19_4 Wj_4:19_5 Wj_4:19_6 Wj_4:19_7 Wj_4:19_8 Wj_4:19_9 Wj_4:19_10 Wj_4:19_11 Wj_4:19_12 Wj_4:19_13 Wj_4:19_14 Wj_4:19_15 Wj_4:19_16 Wj_4:19_17 Wj_4:19_18 Wj_4:19_19 Wj_4:19_20 Wj_4:19_21 Wj_4:19_22 Wj_4:19_23 Wj_4:19_24 Wj_4:19_25 Wj_4:19_26 Wj_4:19_27 Wj_4:19_28 Wj_4:19_29 Wj_4:19_30
Wj:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:20 ἀναλαβὼν δὲ Μωϋσῆς τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία ἀνεβίβασεν αὐτὰ ἐπὶ τὰ ὑποζύγια καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Αἴγυπτον· ἔλαβεν δὲ Μωϋσῆς τὴν ῥάβδον τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
Wj:4:20 And Moses took his wife and his children, and mounted them on the beasts, and returned to Egypt; and Moses took the rod which he had from God in his hand. (Exodus 4:20 Brenton)
Wj:4:20 Wziął Mojżesz swą żonę i synów, wsadził ich na osła i powracał do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz ze sobą laskę Boga. (Wj 4:20 BT_4)
Wj:4:20 ἀναλαβὼν δὲ Μωϋσῆς τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία ἀνεβίβασεν αὐτὰ ἐπὶ τὰ ὑποζύγια καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Αἴγυπτον· ἔλαβεν δὲ Μωϋσῆς τὴν ῥάβδον τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
Wj:4:20 ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:4:20 podjąć podjąć, podnieść, unieść, weź się do samego siebie, przyjąć, zabrać ze sobą, weź w rękę zaś Mojżesz kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie dziecko do rysowania (zaciąg) on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem osioł a także, nawet, a mianowicie zawrócić do (+ acc) Egipt [kraj] chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś Mojżesz uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz Bóg  w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama
Wj:4:20 a)nalabO\n de\ *mou+sE=s tE\n gunai=ka kai\ ta\ paidi/a a)nebi/basen au)ta\ e)pi\ ta\ u(poDZu/gia kai\ e)pe/strePSen ei)s *ai)/gupton· e)/laben de\ *mou+sE=s tE\n r(a/bdon tE\n para\ tou= Teou= e)n tE=| CHeiri\ au)tou=.
Wj:4:20 analabOn de mo+ysEs tEn gynaika kai ta paidia anebibasen auta epi ta hypoDZygia kai epestrePSen eis aigypton· elaben de mo+ysEs tEn rabdon tEn para tu Teu en tE CHeiri autu.
Wj:4:20 VB_AAPNSM x N1M_NSM RA_ASF N3K_ASF C RA_APN N2N_APN VAI_AAI3S RD_APN P RA_APN N2N_APN C VAI_AAI3S P N2_ASF VBI_AAI3S x N1M_NSM RA_ASF N2_ASF RA_ASF P RA_GSM N2_GSM P RA_DSF N3_DSF RD_GSM
Wj:4:20 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses the woman/wife and also, even, namely the child to draw (haul) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the donkey and also, even, namely to turn around into (+acc) Egypt [country of] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Wj:4:20 upon TAKE UP-ing (nom) Yet Moses (nom) the (acc) woman/wife (acc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) he/she/it-DRAW-ed they/them/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) donkeies (nom|acc|voc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND into (+acc) Egypt (acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Yet Moses (nom) the (acc) hooked staff (acc) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen)
Wj:4:20 Wj_4:20_1 Wj_4:20_2 Wj_4:20_3 Wj_4:20_4 Wj_4:20_5 Wj_4:20_6 Wj_4:20_7 Wj_4:20_8 Wj_4:20_9 Wj_4:20_10 Wj_4:20_11 Wj_4:20_12 Wj_4:20_13 Wj_4:20_14 Wj_4:20_15 Wj_4:20_16 Wj_4:20_17 Wj_4:20_18 Wj_4:20_19 Wj_4:20_20 Wj_4:20_21 Wj_4:20_22 Wj_4:20_23 Wj_4:20_24 Wj_4:20_25 Wj_4:20_26 Wj_4:20_27 Wj_4:20_28 Wj_4:20_29 Wj_4:20_30
Wj:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:21 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Πορευομένου σου καὶ ἀποστρέφοντος εἰς Αἴγυπτον ὅρα πάντα τὰ τέρατα, ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου, ποιήσεις αὐτὰ ἐναντίον Φαραω· ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἐξαποστείλῃ τὸν λαόν.
Wj:4:21 And the Lord said to Moses, When thou goest and returnest to Egypt, see--all the miracles I have charged thee with, thou shalt work before Pharao: and I will harden his heart, and he shall certainly not send away the people. (Exodus 4:21 Brenton)
Wj:4:21 Pan rzekł do Mojżesza: «Gdy będziesz zbliżał się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki, i okaż ją przed faraonem. Ja zaś uczynię upartym jego serce, że nie zechce zezwolić na wyjście ludu. (Wj 4:21 BT_4)
Wj:4:21 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Πορευομένου σου καὶ ἀποστρέφοντος εἰς Αἴγυπτον ὅρα πάντα τὰ τέρατα, ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου, ποιήσεις αὐτὰ ἐναντίον Φαραω· ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἐξαποστείλῃ τὸν λαόν.
Wj:4:21 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Φαραώ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Wj:4:21 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz iść ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od do (+ acc) Egipt [kraj] zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), każdy wszystkim, każde, każde, całość Zastanawiam się, τεράτων [leksykon] [odmieniają] [zamknij] Rzeczownik (3 dekl.) τέρα [τ] ς, -ατος, τό τερατ · ων (neu) gen pl bestia potwór Epicr.3.13; wykorzystywane przez Cycerona Cezara, Att.8.9.4. bestie (gen) który / którego / których dawać w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka ty; twój / twoje (SG) robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Faraon JA zaś twardnieć Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem nie do ??? ludzie
Wj:4:21 ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n *poreuome/nou sou kai\ a)postre/fontos ei)s *ai)/gupton o(/ra pa/nta ta\ te/rata, a(/ e)/dOka e)n tai=s CHersi/n sou, poiE/seis au)ta\ e)nanti/on *faraO· e)gO\ de\ sklErunO= tE\n kardi/an au)tou=, kai\ ou) mE\ e)Xapostei/lE| to\n lao/n.
Wj:4:21 eipen de kyrios pros musEn poreuomenu su kai apostrefontos eis aigypton hora panta ta terata, ha edOka en tais CHersin su, poiEseis auta enantion faraO· egO de sklErynO tEn kardian autu, kai u mE eXaposteilE ton laon.
Wj:4:21 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM V1_PMD2S RP_GS C V1_PAPGSM P N2_ASF V3_PAD2S A3_APN RA_APN N3T_APN RR_APN VAI_AAI1S P RA_DPF N3_DPF RP_GS VF_FAI2S RD_APN P N_GSM RP_NS x VA_AAS1S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C D D VA_AAS3S RA_ASM N2_ASM
Wj:4:21 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to go you; your/yours(sg) and also, even, namely to turn away from into (+acc) Egypt [country of] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) who/whom/which to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg) doing/making; to do/make he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Pharaoh I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to harden the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ??? the people
Wj:4:21 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while being-GO-ed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and while TURN-ing-AWAY-FROM (gen) into (+acc) Egypt (acc) be-you(sg)-SEE-ing! all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wonders (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-GIVE-ed in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE they/them/same (nom|acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) I (nom) Yet I-am-HARDEN-ing, I-should-be-HARDEN-ing, I-will-HARDEN, I-should-HARDEN the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) and not not he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (acc) people (acc)
Wj:4:21 Wj_4:21_1 Wj_4:21_2 Wj_4:21_3 Wj_4:21_4 Wj_4:21_5 Wj_4:21_6 Wj_4:21_7 Wj_4:21_8 Wj_4:21_9 Wj_4:21_10 Wj_4:21_11 Wj_4:21_12 Wj_4:21_13 Wj_4:21_14 Wj_4:21_15 Wj_4:21_16 Wj_4:21_17 Wj_4:21_18 Wj_4:21_19 Wj_4:21_20 Wj_4:21_21 Wj_4:21_22 Wj_4:21_23 Wj_4:21_24 Wj_4:21_25 Wj_4:21_26 Wj_4:21_27 Wj_4:21_28 Wj_4:21_29 Wj_4:21_30 Wj_4:21_31 Wj_4:21_32 Wj_4:21_33 Wj_4:21_34 Wj_4:21_35 Wj_4:21_36 Wj_4:21_37
Wj:4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:22 σὺ δὲ ἐρεῖς τῷ Φαραω Τάδε λέγει κύριος Υἱὸς πρωτότοκός μου Ισραηλ·
Wj:4:22 And thou shalt say to Pharao, These things saith the Lord, Israel is my first-born. (Exodus 4:22 Brenton)
Wj:4:22 A ty wtedy powiesz do faraona: "To mówi Pan: Synem moim pierworodnym jest Izrael. (Wj 4:22 BT_4)
Wj:4:22 σὺ δὲ ἐρεῖς τῷ Φαραω Τάδε λέγει κύριος Υἱὸς πρωτότοκός μου Ισραηλ·
Wj:4:22 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί πρωτό·τοκος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ
Wj:4:22 ty zaś konflikty; powiedzieć / powiedzieć Faraon takie rzeczy [określony artykuł + δέ] powiedzieć / powiedzieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. syn Pierworodny JA Izrael
Wj:4:22 su\ de\ e)rei=s tO=| *faraO *ta/de le/gei ku/rios *ui(o\s prOto/toko/s mou *israEl·
Wj:4:22 sy de ereis tO faraO tade legei kyrios yios prOtotokos mu israEl·
Wj:4:22 RP_NS x VF2_FAI2S RA_DSM N_DSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM A1B_NSM RP_GS N_GSM
Wj:4:22 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] strife; to say/tell the Pharaoh such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. son firstborn I Israel
Wj:4:22 you(sg) (nom) Yet strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL the (dat) Pharaoh (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) son (nom) firstborn ([Adj] nom) me (gen) Israel (indecl)
Wj:4:22 Wj_4:22_1 Wj_4:22_2 Wj_4:22_3 Wj_4:22_4 Wj_4:22_5 Wj_4:22_6 Wj_4:22_7 Wj_4:22_8 Wj_4:22_9 Wj_4:22_10 Wj_4:22_11 Wj_4:22_12
Wj:4:22 x x x x x x x x x x x x
Wj:4:23 εἶπα δέ σοι Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσῃ· εἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι αὐτούς, ὅρα οὖν ἐγὼ ἀποκτενῶ τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον.
Wj:4:23 And I said to thee, Send away my people, that they may serve me: now if thou wilt not send them away, see, I will slay thy fir-born son. (Exodus 4:23 Brenton)
Wj:4:23 Mówię ci: Wypuść mojego syna, aby mi cześć oddawał; bo jeśli zwlekać będziesz z wypuszczeniem go, to Ja ześlę śmierć na twego syna pierworodnego"». (Wj 4:23 BT_4)
Wj:4:23 εἶπα δέ σοι Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσῃ· εἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι αὐτούς, ὅρα οὖν ἐγὼ ἀποκτενῶ τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον.
Wj:4:23 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) εἰ μέν οὖν μή βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὖν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον
Wj:4:23 powiedzieć / powiedzieć zaś ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub do ??? ludzie JA żeby / ażeby / bo JA wykonać rytuały / obrzędy zniewolili, zniewolenie, z modlitw i ofiar gdyby w rzeczywistości (jeszcze, na pewno, na pewno) Dlatego też /, a następnie nie planować / określenie / zamierzają do ??? on / ona / on / sama zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Dlatego też /, a następnie JA zabić syn ty; twój / twoje (SG) Pierworodny
Wj:4:23 ei)=pa de/ soi *)eXapo/steilon to\n lao/n mou, i(/na moi latreu/sE|· ei) me\n ou)=n mE\ bou/lei e)Xapostei=lai au)tou/s, o(/ra ou)=n e)gO\ a)poktenO= to\n ui(o/n sou to\n prOto/tokon.
Wj:4:23 eipa de soi eXaposteilon ton laon mu, hina moi latreusE· ei men un mE bulei eXaposteilai autus, hora un egO apoktenO ton hyion su ton prOtotokon.
Wj:4:23 VAI_AAI1S x RP_DS VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RP_DS VA_AAS3S C x x D V1_PMI2S VA_AAN RD_APM V3_PAD2S x RP_NS VF2_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM A1B_ASM
Wj:4:23 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to ??? the people I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell I to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices if indeed (yet, certainly, surely) therefore/then not to plan/determine/intend to ??? he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), therefore/then I to kill the son you; your/yours(sg) the firstborn
Wj:4:23 I-SAY/TELL-ed Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) do-???-you(sg)! the (acc) people (acc) me (gen) so that / in order to /because me (dat) you(sg)-will-be-PERFORM-ed-RITUALS/RITES, he/she/it-should-PERFORM-RITUALS/RITES, you(sg)-should-be-PERFORM-ed-RITUALS/RITES if indeed therefore/then not you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (classical) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) them/same (acc) be-you(sg)-SEE-ing! therefore/then I (nom) I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing the (acc) son (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:4:23 Wj_4:23_1 Wj_4:23_2 Wj_4:23_3 Wj_4:23_4 Wj_4:23_5 Wj_4:23_6 Wj_4:23_7 Wj_4:23_8 Wj_4:23_9 Wj_4:23_10 Wj_4:23_11 Wj_4:23_12 Wj_4:23_13 Wj_4:23_14 Wj_4:23_15 Wj_4:23_16 Wj_4:23_17 Wj_4:23_18 Wj_4:23_19 Wj_4:23_20 Wj_4:23_21 Wj_4:23_22 Wj_4:23_23 Wj_4:23_24 Wj_4:23_25 Wj_4:23_26
Wj:4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:24 Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῷ καταλύματι συνήντησεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι.
Wj:4:24 And it came to pass that the angel of the Lord met him by the way in the inn, and sought to slay him. (Exodus 4:24 Brenton)
Wj:4:24 W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić. (Wj 4:24 BT_4)
Wj:4:24 Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῷ καταλύματι συνήντησεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι.
Wj:4:24 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐν ὁ ἡ τό κατά·λυμα[τ], -ατος, τό συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
Wj:4:24 stać się stać, stanie, zaś w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Sposób / droga w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między zakwaterowanie, archaiczne sypialnia; zakwaterowanie; zasada teologiczna "tłumaczyć przez noclegów" spotkać on / ona / on / sama Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie szukać on / ona / on / sama zabić
Wj:4:24 *)ege/neto de\ e)n tE=| o(dO=| e)n tO=| katalu/mati sunE/ntEsen au)tO=| a)/ggelos kuri/ou kai\ e)DZE/tei au)to\n a)poktei=nai.
Wj:4:24 egeneto de en tE hodO en tO katalymati synEntEsen autO angelos kyriu kai eDZEtei auton apokteinai.
Wj:4:24 VBI_AMI3S x P RA_DSF N2_DSF P RA_DSN N3M_DSN VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM N2_GSM C V2I_IAI3S RD_ASM VA_AAN
Wj:4:24 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the accommodation, archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’ to meet he/she/it/same agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to seek he/she/it/same to kill
Wj:4:24 he/she/it-was-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) in/among/by (+dat) the (dat) accommodation, (dat) he/she/it-MEET-ed him/it/same (dat) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-SEEK-ing him/it/same (acc) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt)
Wj:4:24 Wj_4:24_1 Wj_4:24_2 Wj_4:24_3 Wj_4:24_4 Wj_4:24_5 Wj_4:24_6 Wj_4:24_7 Wj_4:24_8 Wj_4:24_9 Wj_4:24_10 Wj_4:24_11 Wj_4:24_12 Wj_4:24_13 Wj_4:24_14 Wj_4:24_15 Wj_4:24_16
Wj:4:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:25 καὶ λαβοῦσα Σεπφωρα ψῆφον περιέτεμεν τὴν ἀκροβυστίαν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας καὶ εἶπεν Ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου.
Wj:4:25 and Sepphora having taken a stone cut off the foreskin of her son, and fell at his feet and said, The blood of the circumcision of my son is staunched: (Exodus 4:25 Brenton)
Wj:4:25 Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: «Oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie». (Wj 4:25 BT_4)
Wj:4:25 καὶ λαβοῦσα Σεπφωρα ψῆφον περιέτεμεν τὴν ἀκροβυστίαν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας καὶ εἶπεν Ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου.
Wj:4:25 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ψῆφος, -ου, ἡ περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό περι·τομή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:4:25 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem - Głosowanie głosowanie, ankieta; żwirowa = χαλίκι; πετραδάκι; βότσαλο Praca obrzezać napletka napletka; Zwykle, stan posiadania napletka: nieobrzezania syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie bić pokłony przed / spadek w kierunku (+ ACC +, + gen dat) stopa a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć spowodować stać krew obrzezanie dziecko JA
Wj:4:25 kai\ labou=sa *sepfOra PSE=fon perie/temen tE\n a)krobusti/an tou= ui(ou= au)tE=s kai\ prose/pesen pro\s tou\s po/das kai\ ei)=pen *)/estE to\ ai(=ma tE=s peritomE=s tou= paidi/ou mou.
Wj:4:25 kai labusa sepfOra PSEfon perietemen tEn akrobystian tu hyiu autEs kai prosepesen pros tus podas kai eipen estE to haima tEs peritomEs tu paidiu mu.
Wj:4:25 C VB_AAPNSF N1A_NSF N2_ASF VBI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSF C VBI_AAI3S P RA_APM N3D_APM C VBI_AAI3S VHI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN RP_GS
Wj:4:25 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć ballot vote, poll; pebble = χαλίκι; πετραδάκι; βότσαλο Job to circumcise the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision the son he/she/it/same and also, even, namely to prostrate/fall before toward (+acc,+gen,+dat) the foot and also, even, namely to say/tell to cause to stand the blood the circumcision the child I
Wj:4:25 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc)   ballot (acc) he/she/it-CIRCUMCISE-ed the (acc) foreskin (acc) the (gen) son (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-PROSTRATE/FALL-ed-BEFORE toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) feet (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (gen) circumcision (gen) the (gen) child (gen) me (gen)
Wj:4:25 Wj_4:25_1 Wj_4:25_2 Wj_4:25_3 Wj_4:25_4 Wj_4:25_5 Wj_4:25_6 Wj_4:25_7 Wj_4:25_8 Wj_4:25_9 Wj_4:25_10 Wj_4:25_11 Wj_4:25_12 Wj_4:25_13 Wj_4:25_14 Wj_4:25_15 Wj_4:25_16 Wj_4:25_17 Wj_4:25_18 Wj_4:25_19 Wj_4:25_20 Wj_4:25_21 Wj_4:25_22 Wj_4:25_23 Wj_4:25_24 Wj_4:25_25
Wj:4:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:26 καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ, διότι εἶπεν Ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου.
Wj:4:26 and he departed from him, because she said, The blood of the circumcision of my son is staunched. (Exodus 4:26 Brenton)
Wj:4:26 I odstąpił od niego Pan. Wtedy rzekła: «Oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie». (Wj 4:26 BT_4)
Wj:4:26 καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ, διότι εἶπεν Ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου.
Wj:4:26 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό περι·τομή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:4:26 a także, nawet, a mianowicie odejść od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama z tego powodu: że powiedzieć / powiedzieć spowodować stać krew obrzezanie dziecko JA
Wj:4:26 kai\ a)pE=lTen a)p’ au)tou=, dio/ti ei)=pen *)/estE to\ ai(=ma tE=s peritomE=s tou= paidi/ou mou.
Wj:4:26 kai apElTen ap’ autu, dioti eipen estE to haima tEs peritomEs tu paidiu mu.
Wj:4:26 C VBI_AAI3S P RD_GSM C VBI_AAI3S VHI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN RP_GS
Wj:4:26 and also, even, namely to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same because of this: that to say/tell to cause to stand the blood the circumcision the child I
Wj:4:26 and he/she/it-DEPART-ed away from (+gen) him/it/same (gen) because of this: that he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (gen) circumcision (gen) the (gen) child (gen) me (gen)
Wj:4:26 Wj_4:26_1 Wj_4:26_2 Wj_4:26_3 Wj_4:26_4 Wj_4:26_5 Wj_4:26_6 Wj_4:26_7 Wj_4:26_8 Wj_4:26_9 Wj_4:26_10 Wj_4:26_11 Wj_4:26_12 Wj_4:26_13 Wj_4:26_14
Wj:4:26 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:27 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Ααρων Πορεύθητι εἰς συνάντησιν Μωυσεῖ εἰς τὴν ἔρημον· καὶ ἐπορεύθη καὶ συνήντησεν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει τοῦ θεοῦ, καὶ κατεφίλησαν ἀλλήλους.
Wj:4:27 And the Lord said to Aaron, Go into the wilderness to meet Moses; and he went and met him in the mount of God, and they kissed each other. (Exodus 4:27 Brenton)
Wj:4:27 Do Aarona powiedział Pan: «Wyjdź na pustynię naprzeciw Mojżesza». Wyszedł więc, a gdy go spotkał w pobliżu góry Boga, ucałował go. (Wj 4:27 BT_4)
Wj:4:27 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Ααρων Πορεύθητι εἰς συνάντησιν Μωυσεῖ εἰς τὴν ἔρημον· καὶ ἐπορεύθη καὶ συνήντησεν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει τοῦ θεοῦ, καὶ κατεφίλησαν ἀλλήλους.
Wj:4:27 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἀαρών, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) ἀλλήλων (gen. pl.)
Wj:4:27 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Aaron iść do (+ acc) spotkanie Mojżesz do (+ acc) pustynia a także, nawet, a mianowicie iść a także, nawet, a mianowicie spotkać on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między wierzchowiec Bóg  a także, nawet, a mianowicie całować pieścić, miłosne pocałunek nawzajem
Wj:4:27 *ei)=pen de\ ku/rios pro\s *aarOn *poreu/TEti ei)s suna/ntEsin *mousei= ei)s tE\n e)/rEmon· kai\ e)poreu/TE kai\ sunE/ntEsen au)tO=| e)n tO=| o)/rei tou= Teou=, kai\ katefi/lEsan a)llE/lous.
Wj:4:27 eipen de kyrios pros aarOn poreuTEti eis synantEsin musei eis tEn erEmon· kai eporeuTE kai synEntEsen autO en tO orei tu Teu, kai katefilEsan allElus.
Wj:4:27 VBI_AAI3S x N2_NSM P N_ASM VC_APD2S P N3I_ASF N1M_DSM P RA_ASF N2_ASF C VCI_API3S C VAI_AAI3S RD_DSM P RA_DSN N3E_DSN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RD_APM
Wj:4:27 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Aaron to go into (+acc) meeting Moses into (+acc) the wilderness and also, even, namely to go and also, even, namely to meet he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount the god [see theology] and also, even, namely to kiss caress, amorous kiss one another
Wj:4:27 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Aaron (indecl) be-you(sg)-GO-ed! into (+acc) meeting (acc) Moses (dat) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-GO-ed and he/she/it-MEET-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) the (gen) god (gen) and they-KISS-ed one another (acc)
Wj:4:27 Wj_4:27_1 Wj_4:27_2 Wj_4:27_3 Wj_4:27_4 Wj_4:27_5 Wj_4:27_6 Wj_4:27_7 Wj_4:27_8 Wj_4:27_9 Wj_4:27_10 Wj_4:27_11 Wj_4:27_12 Wj_4:27_13 Wj_4:27_14 Wj_4:27_15 Wj_4:27_16 Wj_4:27_17 Wj_4:27_18 Wj_4:27_19 Wj_4:27_20 Wj_4:27_21 Wj_4:27_22 Wj_4:27_23 Wj_4:27_24 Wj_4:27_25
Wj:4:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:4:28 καὶ ἀνήγγειλεν Μωϋσῆς τῷ Ααρων πάντας τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἀπέστειλεν, καὶ πάντα τὰ σημεῖα, ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ.
Wj:4:28 And Moses reported to Aaron all the words of the Lord, which he sent, and all the things which he charged him. (Exodus 4:28 Brenton)
Wj:4:28 Mojżesz opowiedział Aaronowi o wszystkich słowach Pana, który go posłał, oraz o wszystkich znakach, jakie polecił mu wykonać. (Wj 4:28 BT_4)
Wj:4:28 καὶ ἀνήγγειλεν Μωϋσῆς τῷ Ααρων πάντας τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἀπέστειλεν, καὶ πάντα τὰ σημεῖα, ἐνετείλατο αὐτῷ.
Wj:4:28 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός