Wj:5:1 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων πρὸς Φαραω καὶ εἶπαν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι ἑορτάσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Wj:5:1 And after this went in Moses and Aaron to Pharao, and they said to him, These things says the Lord God of Israel, Send my people away, that they may keep a feast to me in the wilderness. (Exodus 5:1 Brenton)
Wj:5:1 Potem udali się Mojżesz i Aaron do faraona i powiedzieli mu: «Tak powiedział Pan, Bóg Izraela: Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci». (Wj 5:1 BT_4)
Wj:5:1 Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων πρὸς Φαραω καὶ εἶπαν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι ἑορτάσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Wj:5:1 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ πρός Φαραώ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑορτάζω (εορταζ-, εορτα·σ-, εορτα·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Wj:5:1 a także, nawet, a mianowicie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] wejść Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Faraon a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama takie rzeczy [określony artykuł + δέ] powiedzieć / powiedzieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  Izrael do ??? ludzie JA żeby / ażeby / bo JA do ??? w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pustynia
Wj:5:1 *kai\ meta\ tau=ta ei)sE=lTen *mou+sE=s kai\ *aarOn pro\s *faraO kai\ ei)=pan au)tO=| *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *)eXapo/steilon to\n lao/n mou, i(/na moi e(orta/sOsin e)n tE=| e)rE/mO|.
Wj:5:1 kai meta tauta eisElTen mo+ysEs kai aarOn pros faraO kai eipan autO tade legei kyrios ho Teos israEl eXaposteilon ton laon mu, hina moi heortasOsin en tE erEmO.
Wj:5:1 C P RD_APN VBI_AAI3S N1M_NSM C N_NSM P N_ASM C VAI_AAI3P RD_DSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RP_DS VA_AAS3P P RA_DSF N2_DSF
Wj:5:1 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter Moses and also, even, namely Aaron toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to ??? the people I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell I to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
Wj:5:1 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-ENTER-ed Moses (nom) and Aaron (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) do-???-you(sg)! the (acc) people (acc) me (gen) so that / in order to /because me (dat) they-should-??? in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
Wj:5:1 Wj_5:1_1 Wj_5:1_2 Wj_5:1_3 Wj_5:1_4 Wj_5:1_5 Wj_5:1_6 Wj_5:1_7 Wj_5:1_8 Wj_5:1_9 Wj_5:1_10 Wj_5:1_11 Wj_5:1_12 Wj_5:1_13 Wj_5:1_14 Wj_5:1_15 Wj_5:1_16 Wj_5:1_17 Wj_5:1_18 Wj_5:1_19 Wj_5:1_20 Wj_5:1_21 Wj_5:1_22 Wj_5:1_23 Wj_5:1_24 Wj_5:1_25 Wj_5:1_26 Wj_5:1_27 Wj_5:1_28
Wj:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:2 καὶ εἶπεν Φαραω Τίς ἐστιν οὗ εἰσακούσομαι τῆς φωνῆς αὐτοῦ ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ; οὐκ οἶδα τὸν κύριον καὶ τὸν Ισραηλ οὐκ ἐξαποστέλλω.
Wj:5:2 And Pharao said, Who is he that I should hearken to his voice, so that I should send away the children of Israel? I do not know the Lord, and I will not let Israel go. (Exodus 5:2 Brenton)
Wj:5:2 Faraon odpowiedział: «Kimże jest Pan, abym musiał usłuchać Jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam Pana i nie wypuszczę Izraela». (Wj 5:2 BT_4)
Wj:5:2 καὶ εἶπεν Φαραω Τίς ἐστιν οὗ εἰσακούσομαι τῆς φωνῆς αὐτοῦ ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ; οὐκ οἶδα τὸν κύριον καὶ τὸν Ισραηλ οὐκ ἐξαποστέλλω.
Wj:5:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Φαραώ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὥστε ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-)
Wj:5:2 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Faraon kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. być gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) wydawać okrzyki / głosowych on / ona / on / sama tak żeby do ??? syn Izrael οὐχ przed nierównym oddechem dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie Izrael οὐχ przed nierównym oddechem do ???
Wj:5:2 kai\ ei)=pen *faraO *ti/s e)stin ou(= ei)sakou/somai tE=s fOnE=s au)tou= O(/ste e)Xapostei=lai tou\s ui(ou\s *israEl; ou)k oi)=da to\n ku/rion kai\ to\n *israEl ou)k e)Xaposte/llO.
Wj:5:2 kai eipen faraO tis estin hu eisakusomai tEs fOnEs autu hOste eXaposteilai tus hyius israEl; uk oida ton kyrion kai ton israEl uk eXapostellO.
Wj:5:2 C VBI_AAI3S N_NSM RI_NSM V9_PAI3S RR_GSM VF_FMI1S RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VA_AAN RA_APM N2_APM N_GSM D VX_XAI1S RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N_ASM D V1_PAI1S
Wj:5:2 and also, even, namely to say/tell Pharaoh who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries he/she/it/same so that to ??? the son Israel οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the Israel οὐχ before rough breathing to ???
Wj:5:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed Pharaoh (indecl) who/what/why (nom) he/she/it-is where; who/whom/which (gen) I-will-be-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) him/it/same (gen) so that to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) not I-have-PERCEIVE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) Israel (indecl) not I-am-???-ing, I-should-be-???-ing
Wj:5:2 Wj_5:2_1 Wj_5:2_2 Wj_5:2_3 Wj_5:2_4 Wj_5:2_5 Wj_5:2_6 Wj_5:2_7 Wj_5:2_8 Wj_5:2_9 Wj_5:2_10 Wj_5:2_11 Wj_5:2_12 Wj_5:2_13 Wj_5:2_14 Wj_5:2_15 Wj_5:2_16 Wj_5:2_17 Wj_5:2_18 Wj_5:2_19 Wj_5:2_20 Wj_5:2_21 Wj_5:2_22 Wj_5:2_23 Wj_5:2_24
Wj:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:3 καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ὁ θεὸς τῶν Εβραίων προσκέκληται ἡμᾶς· πορευσόμεθα οὖν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπως θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν, μήποτε συναντήσῃ ἡμῖν θάνατος ἢ φόνος.
Wj:5:3 And they say to him, The God of the Hebrews has called us to him: we will go therefore a three days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God, lest at any time death or slaughter happen to us. (Exodus 5:3 Brenton)
Wj:5:3 Rzekli: «Bóg Hebrajczyków nam się ukazał. Pozwól przeto nam iść trzy dni drogą na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by nas nie nawiedził zarazą lub mieczem». (Wj 5:3 BT_4)
Wj:5:3 καὶ λέγουσιν αὐτῷ θεὸς τῶν Εβραίων προσκέκληται ἡμᾶς· πορευσόμεθα οὖν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπως θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν, μήποτε συναντήσῃ ἡμῖν θάνατος φόνος.
Wj:5:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) οὖν ὁδός, -οῦ, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὅπως θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μήποτε (μή ποτέ) συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θάνατος, -ου, ὁ ἤ[1] φόνος, -ου, ὁ
Wj:5:3 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama Bóg  Hebrajski przywołać JA iść Dlatego też /, a następnie Sposób / droga trzy dzień do (+ acc) pustynia tak, że - co powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. poświęcić w ofierze, represjonować [τεθυμενα] Bóg  JA nigdy spotkać JA śmierć lub zabójstwo
Wj:5:3 kai\ le/gousin au)tO=| *(o Teo\s tO=n *ebrai/On proske/klEtai E(ma=s· poreuso/meTa ou)=n o(do\n triO=n E(merO=n ei)s tE\n e)/rEmon, o(/pOs Tu/sOmen tO=| TeO=| E(mO=n, mE/pote sunantE/sE| E(mi=n Ta/natos E)\ fo/nos.
Wj:5:3 kai legusin autO o Teos tOn ebraiOn proskeklEtai hEmas· poreusomeTa un hodon triOn hEmerOn eis tEn erEmon, hopOs TysOmen tO TeO hEmOn, mEpote synantEsE hEmin Tanatos E fonos.
Wj:5:3 C V1_PAI3P RD_DSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM VM_XMI3S RP_AP VF_FMI1P x N2_ASF A3_GPF N1A_GPF P RA_ASF N2_ASF C VA_AAS1P RA_DSM N2_DSM RP_GP D VA_AAS3S RP_DP N2_NSM C N2_NSM
Wj:5:3 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the god [see theology] the Hebrew to summon I to go therefore/then way/road three day into (+acc) the wilderness so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the god [see theology] I never to meet I death or murder
Wj:5:3 and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) him/it/same (dat) the (nom) god (nom) the (gen) Hebrews (gen) he/she/it-has-been-SUMMON-ed us (acc) we-will-be-GO-ed therefore/then way/road (acc) three (gen) days (gen) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) this is how we-should-SACRIFICE the (dat) god (dat) us (gen) never you(sg)-will-be-MEET-ed, he/she/it-should-MEET, you(sg)-should-be-MEET-ed us (dat) death (nom) or murder (nom)
Wj:5:3 Wj_5:3_1 Wj_5:3_2 Wj_5:3_3 Wj_5:3_4 Wj_5:3_5 Wj_5:3_6 Wj_5:3_7 Wj_5:3_8 Wj_5:3_9 Wj_5:3_10 Wj_5:3_11 Wj_5:3_12 Wj_5:3_13 Wj_5:3_14 Wj_5:3_15 Wj_5:3_16 Wj_5:3_17 Wj_5:3_18 Wj_5:3_19 Wj_5:3_20 Wj_5:3_21 Wj_5:3_22 Wj_5:3_23 Wj_5:3_24 Wj_5:3_25 Wj_5:3_26 Wj_5:3_27 Wj_5:3_28
Wj:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου Ἵνα τί, Μωυσῆ καὶ Ααρων, διαστρέφετε τὸν λαόν μου ἀπὸ τῶν ἔργων; ἀπέλθατε ἕκαστος ὑμῶν πρὸς τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Wj:5:4 And the king of Egypt said to them, Why do ye, Moses and Aaron, turn the people from their works? depart each of you to your works. (Exodus 5:4 Brenton)
Wj:5:4 Na to odpowiedział im król egipski: «Dlaczego to Mojżeszu i Aaronie, chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do waszych robót». (Wj 5:4 BT_4)
Wj:5:4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς βασιλεὺς Αἰγύπτου Ἵνα τί, Μωυσῆ καὶ Ααρων, διαστρέφετε τὸν λαόν μου ἀπὸ τῶν ἔργων; ἀπέλθατε ἕκαστος ὑμῶν πρὸς τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Wj:5:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕκαστος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:5:4 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama król Egipt [kraj] żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron do ??? ludzie JA od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem praca odejść każdy ty w kierunku (+ ACC +, + gen dat) praca on / ona / on / sama
Wj:5:4 kai\ ei)=pen au)toi=s o( basileu\s *ai)gu/ptou *(/ina ti/, *mousE= kai\ *aarOn, diastre/fete to\n lao/n mou a)po\ tO=n e)/rgOn; a)pe/lTate e(/kastos u(mO=n pro\s ta\ e)/rga au)tou=.
Wj:5:4 kai eipen autois ho basileus aigyptu hina ti, musE kai aarOn, diastrefete ton laon mu apo tOn ergOn; apelTate hekastos hymOn pros ta erga autu.
Wj:5:4 C VBI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3V_NSM N2_GSF C RI_NSN N1M_VSM C N_VSM V1_PAI2P RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_GPN N2N_GPN VA_AAD2P A1_NSM RP_GP P RA_APN N2N_APN RD_GSM
Wj:5:4 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king Egypt [country of] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. Moses and also, even, namely Aaron to ??? the people I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the work to depart each you toward (+acc,+gen,+dat) the work he/she/it/same
Wj:5:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) the (nom) king (nom) Egypt (gen) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) Moses (gen, voc) and Aaron (indecl) you(pl)-are-???-ing, be-you(pl)-???-ing! the (acc) people (acc) me (gen) away from (+gen) the (gen) works (gen) do-DEPART-you(pl)! each (of two) (nom) you(pl) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Wj:5:4 Wj_5:4_1 Wj_5:4_2 Wj_5:4_3 Wj_5:4_4 Wj_5:4_5 Wj_5:4_6 Wj_5:4_7 Wj_5:4_8 Wj_5:4_9 Wj_5:4_10 Wj_5:4_11 Wj_5:4_12 Wj_5:4_13 Wj_5:4_14 Wj_5:4_15 Wj_5:4_16 Wj_5:4_17 Wj_5:4_18 Wj_5:4_19 Wj_5:4_20 Wj_5:4_21 Wj_5:4_22 Wj_5:4_23 Wj_5:4_24 Wj_5:4_25
Wj:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:5 καὶ εἶπεν Φαραω Ἰδοὺ νῦν πολυπληθεῖ ὁ λαός· μὴ οὖν καταπαύσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἔργων.
Wj:5:5 And Pharao said, Behold now, the people is very numerous; let us not then give them rest from their work. (Exodus 5:5 Brenton)
Wj:5:5 I powiedział jeszcze faraon: «Oto lud kraju teraz jest liczny, a wy odciągacie go od pracy». (Wj 5:5 BT_4)
Wj:5:5 καὶ εἶπεν Φαραω Ἰδοὺ νῦν πολυπληθεῖ λαός· μὴ οὖν καταπαύσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἔργων.
Wj:5:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Φαραώ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) νῦν   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μή οὖν κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό
Wj:5:5 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Faraon zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), teraz - ludzie nie Dlatego też /, a następnie do ??? on / ona / on / sama od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem praca
Wj:5:5 kai\ ei)=pen *faraO *)idou\ nu=n poluplETei= o( lao/s· mE\ ou)=n katapau/sOmen au)tou\s a)po\ tO=n e)/rgOn.
Wj:5:5 kai eipen faraO idu nyn polyplETei ho laos· mE un katapausOmen autus apo tOn ergOn.
Wj:5:5 C VBI_AAI3S N_NSM I D V2_PAI3S RA_NSM N2_NSM D x VA_AAS1P RD_APM P RA_GPN N2N_GPN
Wj:5:5 and also, even, namely to say/tell Pharaoh to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), now ć the people not therefore/then to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the work
Wj:5:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed Pharaoh (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! now   the (nom) people (nom) not therefore/then we-should-??? them/same (acc) away from (+gen) the (gen) works (gen)
Wj:5:5 Wj_5:5_1 Wj_5:5_2 Wj_5:5_3 Wj_5:5_4 Wj_5:5_5 Wj_5:5_6 Wj_5:5_7 Wj_5:5_8 Wj_5:5_9 Wj_5:5_10 Wj_5:5_11 Wj_5:5_12 Wj_5:5_13 Wj_5:5_14 Wj_5:5_15
Wj:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:6 συνέταξεν δὲ Φαραω τοῖς ἐργοδιώκταις τοῦ λαοῦ καὶ τοῖς γραμματεῦσιν λέγων
Wj:5:6 And Pharao gave orders to the task-masters of the people and the accountants, saying, (Exodus 5:6 Brenton)
Wj:5:6 Tego samego dnia taki rozkaz wydał faraon dozorcom robót ludu i pisarzom: (Wj 5:6 BT_4)
Wj:5:6 συνέταξεν δὲ Φαραω τοῖς ἐργοδιώκταις τοῦ λαοῦ καὶ τοῖς γραμματεῦσιν λέγων
Wj:5:6 συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) δέ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Wj:5:6 do ??? zaś Faraon - ludzie a także, nawet, a mianowicie uczony w piśmie powiedzieć / powiedzieć
Wj:5:6 sune/taXen de\ *faraO toi=s e)rgodiO/ktais tou= laou= kai\ toi=s grammateu=sin le/gOn
Wj:5:6 synetaXen de faraO tois ergodiOktais tu lau kai tois grammateusin legOn
Wj:5:6 VAI_AAI3S x N_NSM RA_DPM N1M_DPM RA_GSM N2_GSM C RA_DPM N3V_DPM V1_PAPNSM
Wj:5:6 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh the ć the people and also, even, namely the scribe to say/tell
Wj:5:6 he/she/it-???-ed Yet Pharaoh (indecl) the (dat)   the (gen) people (gen) and the (dat) scribes (dat) while SAY/TELL-ing (nom)
Wj:5:6 Wj_5:6_1 Wj_5:6_2 Wj_5:6_3 Wj_5:6_4 Wj_5:6_5 Wj_5:6_6 Wj_5:6_7 Wj_5:6_8 Wj_5:6_9 Wj_5:6_10 Wj_5:6_11
Wj:5:6 x x x x x x x x x x x
Wj:5:7 Οὐκέτι προστεθήσεται διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ εἰς τὴν πλινθουργίαν καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν· αὐτοὶ πορευέσθωσαν καὶ συναγαγέτωσαν ἑαυτοῖς ἄχυρα.
Wj:5:7 Ye shall no longer give straw to the people for brick-making as yesterday and the third day; but let them go themselves, and collect straw for themselves. (Exodus 5:7 Brenton)
Wj:5:7 «Nie będziecie dostarczać więcej ludowi słomy do wyrabiania cegły, jak poprzednio. Odtąd niech sami starają się o słomę. (Wj 5:7 BT_4)
Wj:5:7 Οὐκέτι προστεθήσεται διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ εἰς τὴν πλινθουργίαν καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν· αὐτοὶ πορευέσθωσαν καὶ συναγαγέτωσαν ἑαυτοῖς ἄχυρα.
Wj:5:7 οὐκέτι (οὐκ ἔτι) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἄχυρον, -ου, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό   καθάπερ ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἄχυρον, -ου, τό
Wj:5:7 już nie dodać do dawać plewy ludzie do (+ acc) - tak jak wczoraj a także, nawet, a mianowicie trzeci dzień on / ona / on / sama iść a także, nawet, a mianowicie aby zgromadzić self / our- / your- / się plewy
Wj:5:7 *ou)ke/ti prosteTE/setai dido/nai a)/CHuron tO=| laO=| ei)s tE\n plinTourgi/an kaTa/per e)CHTe\s kai\ tri/tEn E(me/ran· au)toi\ poreue/sTOsan kai\ sunagage/tOsan e(autoi=s a)/CHura.
Wj:5:7 uketi prosteTEsetai didonai aCHyron tO laO eis tEn plinTurgian kaTaper eCHTes kai tritEn hEmeran· autoi poreuesTOsan kai synagagetOsan heautois aCHyra.
Wj:5:7 D VC_FPI3S V8_PAN N2N_ASN RA_DSM N2_DSM P RA_ASF N1A_ASF D D C A1_ASF N1A_ASF RD_NPM V1_PMD3P C VB_AAD3P RD_DPM N2N_APN
Wj:5:7 no longer to add to to give chaff the people into (+acc) the ć even as yesterday and also, even, namely third day he/she/it/same to go and also, even, namely to gather together self /our-/your-/themselves chaff
Wj:5:7 no longer he/she/it-will-be-ADD-ed-TO to-be-GIVE-ing chaff (nom|acc|voc) the (dat) people (dat) into (+acc) the (acc)   even as yesterday and third (acc) day (acc) they/same (nom) let-them-be-being-GO-ed! and let-them-GATHER TOGETHER! selves (dat) chaffs (nom|acc|voc)
Wj:5:7 Wj_5:7_1 Wj_5:7_2 Wj_5:7_3 Wj_5:7_4 Wj_5:7_5 Wj_5:7_6 Wj_5:7_7 Wj_5:7_8 Wj_5:7_9 Wj_5:7_10 Wj_5:7_11 Wj_5:7_12 Wj_5:7_13 Wj_5:7_14 Wj_5:7_15 Wj_5:7_16 Wj_5:7_17 Wj_5:7_18 Wj_5:7_19 Wj_5:7_20
Wj:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:8 καὶ τὴν σύνταξιν τῆς πλινθείας, ἧς αὐτοὶ ποιοῦσιν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, ἐπιβαλεῖς αὐτοῖς, οὐκ ἀφελεῖς οὐδέν· σχολάζουσιν γάρ· διὰ τοῦτο κεκράγασιν λέγοντες Πορευθῶμεν καὶ θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν.
Wj:5:8 And thou shalt impose on them daily the rate of brick-making which they perform: thou shalt not abate anything, for they are idle; therefore have they cried, saying, Let us arise and do sacrifice to our God. (Exodus 5:8 Brenton)
Wj:5:8 Wyznaczycie zaś im tę samą ilość cegieł, jaką wyrabiali dotąd, nic im nie zmniejszając; ponieważ są leniwi, wołają przeto: "Pójdźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu". (Wj 5:8 BT_4)
Wj:5:8 καὶ τὴν σύνταξιν τῆς πλινθείας, ἧς αὐτοὶ ποιοῦσιν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, ἐπιβαλεῖς αὐτοῖς, οὐκ ἀφελεῖς οὐδέν· σχολάζουσιν γάρ· διὰ τοῦτο κεκράγασιν λέγοντες Πορευθῶμεν καὶ θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν.
Wj:5:8 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν σχολάζω (σχολαζ-, -, σχολα·σ-, -, -, -) γάρ διά οὗτος αὕτη τοῦτο κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:5:8 a także, nawet, a mianowicie - - który / którego / których on / ona / on / sama robić / zrobić w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem każdy dzień umieścić swoich sił, aby umieścić umysł na nakładać, zadawać, siać, rzucił się na on / ona / on / sama οὐχ przed nierównym oddechem pozbawiać nie jeden (nic, nikt) mieć wypoczynku mają resztę na, ponieważ, jak δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] krzyczeć powiedzieć / powiedzieć iść a także, nawet, a mianowicie poświęcić w ofierze, represjonować [τεθυμενα] Bóg  JA
Wj:5:8 kai\ tE\n su/ntaXin tE=s plinTei/as, E(=s au)toi\ poiou=sin kaT’ e(ka/stEn E(me/ran, e)pibalei=s au)toi=s, ou)k a)felei=s ou)de/n· sCHola/DZousin ga/r· dia\ tou=to kekra/gasin le/gontes *poreuTO=men kai\ Tu/sOmen tO=| TeO=| E(mO=n.
Wj:5:8 kai tEn syntaXin tEs plinTeias, hEs autoi poiusin kaT’ hekastEn hEmeran, epibaleis autois, uk afeleis uden· sCHolaDZusin gar· dia tuto kekragasin legontes poreuTOmen kai TysOmen tO TeO hEmOn.
Wj:5:8 C RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1A_GSF RR_GSF RD_NPM V2_PAI3P P A1_ASF N1A_ASF VF_FAI2S RD_DPM D VF2_FAI2S A3_ASN V1_PAI3P x P RD_ASN VX_XAI3P V1_PAPNPM VC_APS1P C VA_AAS1P RA_DSM N2_DSM RP_GP
Wj:5:8 and also, even, namely the ć the ć who/whom/which he/she/it/same to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon he/she/it/same οὐχ before rough breathing to deprive not one (nothing, no one) to have leisure have rest for since, as because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cry out to say/tell to go and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the god [see theology] I
Wj:5:8 and the (acc)   the (gen)   who/whom/which (gen) they/same (nom) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc) you(sg)-will-PUT ONE'S Hand TO them/same (dat) not you(sg)-will-DEPRIVE not one (nom|acc) they-are-HAVE LEISURE-ing, while HAVE LEISURE-ing (dat) for because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-have-CRY-ed-OUT while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-should-be-GO-ed and we-should-SACRIFICE the (dat) god (dat) us (gen)
Wj:5:8 Wj_5:8_1 Wj_5:8_2 Wj_5:8_3 Wj_5:8_4 Wj_5:8_5 Wj_5:8_6 Wj_5:8_7 Wj_5:8_8 Wj_5:8_9 Wj_5:8_10 Wj_5:8_11 Wj_5:8_12 Wj_5:8_13 Wj_5:8_14 Wj_5:8_15 Wj_5:8_16 Wj_5:8_17 Wj_5:8_18 Wj_5:8_19 Wj_5:8_20 Wj_5:8_21 Wj_5:8_22 Wj_5:8_23 Wj_5:8_24 Wj_5:8_25 Wj_5:8_26 Wj_5:8_27 Wj_5:8_28
Wj:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:9 βαρυνέσθω τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων τούτων, καὶ μεριμνάτωσαν ταῦτα καὶ μὴ μεριμνάτωσαν ἐν λόγοις κενοῖς.
Wj:5:9 Let the works of these men be made grievous, and let them care for these things, and not care for vain words. (Exodus 5:9 Brenton)
Wj:5:9 Praca tych ludzi musi się stać cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali się ku fałszywym wieściom». (Wj 5:9 BT_4)
Wj:5:9 βαρυνέσθω τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων τούτων, καὶ μεριμνάτωσαν ταῦτα καὶ μὴ μεριμνάτωσαν ἐν λόγοις κενοῖς.
Wj:5:9 βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί μεριμνάω (μεριμν(α)-, μεριμνη·σ-, μεριμνη·σ-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο καί μή μεριμνάω (μεριμν(α)-, μεριμνη·σ-, μεριμνη·σ-, -, -, -) ἐν λόγος, -ου, ὁ κενός -ή -όν
Wj:5:9 obciążać praca człowiek Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie się niepokoić Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie nie się niepokoić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Słowo Logos jest mówienie, powiedzenie, słowo jako wyraz myśli; różnicować z akt mówienia. Choć jest wyrazem, to koncentruje się na myśli, z którego wypływa wyrażenie. pusty / pozbawiony
Wj:5:9 barune/sTO ta\ e)/rga tO=n a)nTrO/pOn tou/tOn, kai\ merimna/tOsan tau=ta kai\ mE\ merimna/tOsan e)n lo/gois kenoi=s.
Wj:5:9 barynesTO ta erga tOn anTrOpOn tutOn, kai merimnatOsan tauta kai mE merimnatOsan en logois kenois.
Wj:5:9 V1_PMD3S RA_APN N2N_APN RA_GPM N2_GPM RD_GPM C V3_PAD3P RD_APN C D V3_PAD3P P N2_DPM A1_DPM
Wj:5:9 to weigh down the work the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to be anxious this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely not to be anxious in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. empty/devoid
Wj:5:9 let-him/her/it-be-being-WEIGH-ed-DOWN! the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) humans (gen) these (gen) and let-them-be-BE ANXIOUS-ing! these (nom|acc) and not let-them-be-BE ANXIOUS-ing! in/among/by (+dat) words (dat) empty/devoid ([Adj] dat)
Wj:5:9 Wj_5:9_1 Wj_5:9_2 Wj_5:9_3 Wj_5:9_4 Wj_5:9_5 Wj_5:9_6 Wj_5:9_7 Wj_5:9_8 Wj_5:9_9 Wj_5:9_10 Wj_5:9_11 Wj_5:9_12 Wj_5:9_13 Wj_5:9_14 Wj_5:9_15
Wj:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:10 κατέσπευδον δὲ αὐτοὺς οἱ ἐργοδιῶκται καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ ἔλεγον πρὸς τὸν λαὸν λέγοντες Τάδε λέγει Φαραω Οὐκέτι δίδωμι ὑμῖν ἄχυρα·
Wj:5:10 And the taskmasters and the accountants hastened them, and they spoke to the people, saying, thus says Pharao, I will give you straw no longer. (Exodus 5:10 Brenton)
Wj:5:10 Wyszli więc dozorcy robót ludu razem z pisarzami i ogłosili ludowi: «Tak rozkazał faraon: Nie dostarczę wam więcej słomy. (Wj 5:10 BT_4)
Wj:5:10 κατέσπευδον δὲ αὐτοὺς οἱ ἐργοδιῶκται καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ ἔλεγον πρὸς τὸν λαὸν λέγοντες Τάδε λέγει Φαραω Οὐκέτι δίδωμι ὑμῖν ἄχυρα·
Wj:5:10   δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Φαραώ, ὁ οὐκέτι (οὐκ ἔτι) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄχυρον, -ου, τό
Wj:5:10 - zaś on / ona / on / sama - a także, nawet, a mianowicie uczony w piśmie a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ludzie powiedzieć / powiedzieć takie rzeczy [określony artykuł + δέ] powiedzieć / powiedzieć Faraon już nie dawać ty plewy
Wj:5:10 kate/speudon de\ au)tou\s oi( e)rgodiO=ktai kai\ oi( grammatei=s kai\ e)/legon pro\s to\n lao\n le/gontes *ta/de le/gei *faraO *ou)ke/ti di/dOmi u(mi=n a)/CHura·
Wj:5:10 katespeudon de autus hoi ergodiOktai kai hoi grammateis kai elegon pros ton laon legontes tade legei faraO uketi didOmi hymin aCHyra·
Wj:5:10 V1I_IAI3P x RD_APM RA_NPM N1M_NPM C RA_NPM N3V_NPM C V1I_IAI3P P RA_ASM N2_ASM V1_PAPNPM RD_APN V1_PAI3S N_NSM D V8_PAI1S RP_DP N2N_APN
Wj:5:10 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the ć and also, even, namely the scribe and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the people to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell Pharaoh no longer to give you chaff
Wj:5:10   Yet them/same (acc) the (nom)   and the (nom) scribes (acc, nom|voc) and I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) Pharaoh (indecl) no longer I-am-GIVE-ing you(pl) (dat) chaffs (nom|acc|voc)
Wj:5:10 Wj_5:10_1 Wj_5:10_2 Wj_5:10_3 Wj_5:10_4 Wj_5:10_5 Wj_5:10_6 Wj_5:10_7 Wj_5:10_8 Wj_5:10_9 Wj_5:10_10 Wj_5:10_11 Wj_5:10_12 Wj_5:10_13 Wj_5:10_14 Wj_5:10_15 Wj_5:10_16 Wj_5:10_17 Wj_5:10_18 Wj_5:10_19 Wj_5:10_20 Wj_5:10_21
Wj:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:11 αὐτοὶ ὑμεῖς πορευόμενοι συλλέγετε ἑαυτοῖς ἄχυρα ὅθεν ἐὰν εὕρητε, οὐ γὰρ ἀφαιρεῖται ἀπὸ τῆς συντάξεως ὑμῶν οὐθέν.
Wj:5:11 Go ye, yourselves, get for yourselves straw whencesoever ye can find it, for nothing is diminished from your rate. (Exodus 5:11 Brenton)
Wj:5:11 Sami rozejdźcie się i zbierajcie słomę, gdzie ją możecie znaleźć. Mimo to nic nie będzie odjęte z nakazanych świadczeń». (Wj 5:11 BT_4)
Wj:5:11 αὐτοὶ ὑμεῖς πορευόμενοι συλλέγετε ἑαυτοῖς ἄχυρα ὅθεν ἐὰν εὕρητε, οὐ γὰρ ἀφαιρεῖται ἀπὸ τῆς συντάξεως ὑμῶν οὐθέν.
Wj:5:11 αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἄχυρον, -ου, τό ὅ·θεν ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
Wj:5:11 on / ona / on / sama ty iść zbierać zbieranie, gromadzenie, klaster, pick, podnieść, grabie, zaokrąglić w górę self / our- / your- / się plewy Skąd jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] znaleźć οὐχ przed nierównym oddechem na, ponieważ, jak pozbawiać od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem - ty nie jeden (nic, nikt)
Wj:5:11 au)toi\ u(mei=s poreuo/menoi sulle/gete e(autoi=s a)/CHura o(/Ten e)a\n eu(/rEte, ou) ga\r a)fairei=tai a)po\ tE=s sunta/XeOs u(mO=n ou)Te/n.
Wj:5:11 autoi hymeis poreuomenoi syllegete heautois aCHyra hoTen ean heurEte, u gar afaireitai apo tEs syntaXeOs hymOn uTen.
Wj:5:11 RD_NPM RP_NP V1_PMPNPM V1_PAI2P RD_DPM N2N_APN D C VB_AAS2P D x V2_PMI3S P RA_GSF N3I_GSF RP_GP A3_ASN
Wj:5:11 he/she/it/same you to go to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up self /our-/your-/themselves chaff from where if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find οὐχ before rough breathing for since, as to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć you not one (nothing, no one)
Wj:5:11 they/same (nom) you(pl) (nom) while being-GO-ed (nom|voc) you(pl)-are-GATHER-ing, be-you(pl)-GATHER-ing! selves (dat) chaffs (nom|acc|voc) from where if-ever you(pl)-should-FIND not for he/she/it-is-being-DEPRIVE-ed away from (+gen) the (gen)   you(pl) (gen) not one (nom|acc)
Wj:5:11 Wj_5:11_1 Wj_5:11_2 Wj_5:11_3 Wj_5:11_4 Wj_5:11_5 Wj_5:11_6 Wj_5:11_7 Wj_5:11_8 Wj_5:11_9 Wj_5:11_10 Wj_5:11_11 Wj_5:11_12 Wj_5:11_13 Wj_5:11_14 Wj_5:11_15 Wj_5:11_16 Wj_5:11_17
Wj:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:12 καὶ διεσπάρη ὁ λαὸς ἐν ὅλῃ Αἰγύπτῳ συναγαγεῖν καλάμην εἰς ἄχυρα·
Wj:5:12 So the people were dispersed in all the land of Egypt, to gather stubble for straw. (Exodus 5:12 Brenton)
Wj:5:12 I rozproszył się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ścierń zamiast słomy. (Wj 5:12 BT_4)
Wj:5:12 καὶ διεσπάρη λαὸς ἐν ὅλῃ Αἰγύπτῳ συναγαγεῖν καλάμην εἰς ἄχυρα·
Wj:5:12 καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὅλος -η -ον Αἴγυπτος, -ου, ἡ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καλάμη, -ης, ἡ εἰς[1] ἄχυρον, -ου, τό
Wj:5:12 a także, nawet, a mianowicie rozpraszać ludzie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między cały Egipt [kraj] aby zgromadzić słoma do (+ acc) plewy
Wj:5:12 kai\ diespa/rE o( lao\s e)n o(/lE| *ai)gu/ptO| sunagagei=n kala/mEn ei)s a)/CHura·
Wj:5:12 kai diesparE ho laos en holE aigyptO synagagein kalamEn eis aCHyra·
Wj:5:12 C VDI_API3S RA_NSM N2_NSM P A1_DSF N2_DSF VB_AAN N1_ASF P N2N_APN
Wj:5:12 and also, even, namely to scatter the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole Egypt [country of] to gather together straw into (+acc) chaff
Wj:5:12 and he/she/it-was-SCATTER-ed the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) whole (dat) Egypt (dat) to-GATHER TOGETHER straw (acc) into (+acc) chaffs (nom|acc|voc)
Wj:5:12 Wj_5:12_1 Wj_5:12_2 Wj_5:12_3 Wj_5:12_4 Wj_5:12_5 Wj_5:12_6 Wj_5:12_7 Wj_5:12_8 Wj_5:12_9 Wj_5:12_10 Wj_5:12_11
Wj:5:12 x x x x x x x x x x x
Wj:5:13 οἱ δὲ ἐργοδιῶκται κατέσπευδον αὐτοὺς λέγοντες Συντελεῖτε τὰ ἔργα τὰ καθήκοντα καθ’ ἡμέραν καθάπερ καὶ ὅτε τὸ ἄχυρον ἐδίδοτο ὑμῖν.
Wj:5:13 and the taskmasters hastened them, saying, Fulfil your regular daily tasks, even as when straw was given you. (Exodus 5:13 Brenton)
Wj:5:13 Dozorcy zaś robót przynaglali i mówili: «Winniście wykonać w każdym dniu codzienną swą pracę, jak wtedy, gdy słomy wam dostarczano». (Wj 5:13 BT_4)
Wj:5:13 οἱ δὲ ἐργοδιῶκται κατέσπευδον αὐτοὺς λέγοντες Συντελεῖτε τὰ ἔργα τὰ καθήκοντα καθ’ ἡμέραν καθάπερ καὶ ὅτε τὸ ἄχυρον ἐδίδοτο ὑμῖν.
Wj:5:13 ὁ ἡ τό δέ     αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) κατά ἡμέρα, -ας -ἡ καθάπερ καί ὅτε ὁ ἡ τό ἄχυρον, -ου, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Wj:5:13 zaś - - on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć ukończyć praca siedzieć / osiągnięcia w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem dzień tak jak a także, nawet, a mianowicie kiedy plewy dawać ty
Wj:5:13 oi( de\ e)rgodiO=ktai kate/speudon au)tou\s le/gontes *suntelei=te ta\ e)/rga ta\ kaTE/konta kaT’ E(me/ran kaTa/per kai\ o(/te to\ a)/CHuron e)di/doto u(mi=n.
Wj:5:13 hoi de ergodiOktai katespeudon autus legontes synteleite ta erga ta kaTEkonta kaT’ hEmeran kaTaper kai hote to aCHyron edidoto hymin.
Wj:5:13 RA_NPM x N1M_NPM V1I_IAI3P RD_APM V1_PAPNPM V2_PAD2P RA_APN N2N_APN RA_APN V1_PAPAPN P N1A_ASF D C D RA_ASN N2N_ASN V8I_IMI3S RP_DP
Wj:5:13 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć he/she/it/same to say/tell to complete the work the to sit/reach down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day even as and also, even, namely when the chaff to give you
Wj:5:13 the (nom) Yet     them/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) you(pl)-are-COMPLETE-ing, be-you(pl)-COMPLETE-ing! the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (nom|acc) while SIT/REACH-ing (acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) even as and when the (nom|acc) chaff (nom|acc|voc) he/she/it-was-being-GIVE-ed you(pl) (dat)
Wj:5:13 Wj_5:13_1 Wj_5:13_2 Wj_5:13_3 Wj_5:13_4 Wj_5:13_5 Wj_5:13_6 Wj_5:13_7 Wj_5:13_8 Wj_5:13_9 Wj_5:13_10 Wj_5:13_11 Wj_5:13_12 Wj_5:13_13 Wj_5:13_14 Wj_5:13_15 Wj_5:13_16 Wj_5:13_17 Wj_5:13_18 Wj_5:13_19 Wj_5:13_20
Wj:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:14 καὶ ἐμαστιγώθησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ γένους τῶν υἱῶν Ισραηλ οἱ κατασταθέντες ἐπ’ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ἐπιστατῶν τοῦ Φαραω λέγοντες Διὰ τί οὐ συνετελέσατε τὰς συντάξεις ὑμῶν τῆς πλινθείας, καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν, καὶ τὸ τῆς σήμερον;
Wj:5:14 And the accountants of the race of the children of Israel, who were set over them by the masters of Pharao, were scourged, [and questioned,]men saying, Why have ye not fulfilled your rates of brick-work as yesterday and the third day, to-day also? (Exodus 5:14 Brenton)
Wj:5:14 Bito pisarzy spośród Izraelitów, których dozorcy robót faraona ustanowili nad nimi, mówiąc: «Czemu nie wykonaliście powinności waszej i nie dostarczyliście cegieł ani wczoraj, ani dzisiaj w tej mierze jak poprzednio?» (Wj 5:14 BT_4)
Wj:5:14 καὶ ἐμαστιγώθησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ γένους τῶν υἱῶν Ισραηλ οἱ κατασταθέντες ἐπ’ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ἐπιστατῶν τοῦ Φαραω λέγοντες Διὰ τί οὐ συνετελέσατε τὰς συντάξεις ὑμῶν τῆς πλινθείας, καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν, καὶ τὸ τῆς σήμερον;
Wj:5:14 καί μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό ἐπι·στάτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   καθάπερ ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σήμερον
Wj:5:14 a także, nawet, a mianowicie się piętnować nagana, nagana, upomnieć, ukarać, zbesztać, skarcić, ganić, hańbę, karcić, krytykować, weź się do zadania, sprać uczony w piśmie rasa rasy, klasy, rodzaju syn Izrael włączyć świeckich, renderowania owdowiała na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem mistrz Faraon powiedzieć / powiedzieć δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. οὐχ przed nierównym oddechem ukończyć do ??? ty - tak jak wczoraj a także, nawet, a mianowicie trzeci dzień a także, nawet, a mianowicie dziś dzień
Wj:5:14 kai\ e)mastigO/TEsan oi( grammatei=s tou= ge/nous tO=n ui(O=n *israEl oi( katastaTe/ntes e)p’ au)tou\s u(po\ tO=n e)pistatO=n tou= *faraO le/gontes *dia\ ti/ ou) sunetele/sate ta\s sunta/Xeis u(mO=n tE=s plinTei/as, kaTa/per e)CHTe\s kai\ tri/tEn E(me/ran, kai\ to\ tE=s sE/meron;
Wj:5:14 kai emastigOTEsan hoi grammateis tu genus tOn hyiOn israEl hoi katastaTentes ep’ autus hypo tOn epistatOn tu faraO legontes dia ti u synetelesate tas syntaXeis hymOn tEs plinTeias, kaTaper eCHTes kai tritEn hEmeran, kai to tEs sEmeron;
Wj:5:14 C VCI_API3P RA_NPM N3V_NPM RA_GSN N3E_GSN RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_NPM VC_APPNPM P RD_APM P RA_GPM N1M_GPM RA_GSM N_GSM V1_PAPNPM P RI_ASN D VAI_AAI2P RA_APF N3I_APF RP_GP RA_GSF N1A_GSF D D C A1_ASF N1A_ASF C RA_ASN RA_GSF D
Wj:5:14 and also, even, namely to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste the scribe the race race, class, kind the son Israel the to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the master the Pharaoh to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to complete the to ??? you the ć even as yesterday and also, even, namely third day and also, even, namely the the today day
Wj:5:14 and they-were-CASTIGATE-ed the (nom) scribes (acc, nom|voc) the (gen) race (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) the (nom) upon being-ENABLE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) under (+acc), by (+gen) the (gen) masters (gen) the (gen) Pharaoh (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) not you(pl)-COMPLETE-ed the (acc) you(sg)-will-??? you(pl) (gen) the (gen)   even as yesterday and third (acc) day (acc) and the (nom|acc) the (gen) today
Wj:5:14 Wj_5:14_1 Wj_5:14_2 Wj_5:14_3 Wj_5:14_4 Wj_5:14_5 Wj_5:14_6 Wj_5:14_7 Wj_5:14_8 Wj_5:14_9 Wj_5:14_10 Wj_5:14_11 Wj_5:14_12 Wj_5:14_13 Wj_5:14_14 Wj_5:14_15 Wj_5:14_16 Wj_5:14_17 Wj_5:14_18 Wj_5:14_19 Wj_5:14_20 Wj_5:14_21 Wj_5:14_22 Wj_5:14_23 Wj_5:14_24 Wj_5:14_25 Wj_5:14_26 Wj_5:14_27 Wj_5:14_28 Wj_5:14_29 Wj_5:14_30 Wj_5:14_31 Wj_5:14_32 Wj_5:14_33 Wj_5:14_34 Wj_5:14_35 Wj_5:14_36 Wj_5:14_37
Wj:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:15 εἰσελθόντες δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ισραηλ κατεβόησαν πρὸς Φαραω λέγοντες Ἵνα τί οὕτως ποιεῖς τοῖς σοῖς οἰκέταις;
Wj:5:15 And the accountants of the children of Israel went in and cried to Pharao, saying, Why dost thou act thus to thy servants? (Exodus 5:15 Brenton)
Wj:5:15 Pisarze zaś spośród Izraelitów przybyli do faraona i narzekali mówiąc: «Czemu w ten sposób postępujesz z twoimi sługami? (Wj 5:15 BT_4)
Wj:5:15 εἰσελθόντες δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ισραηλ κατεβόησαν πρὸς Φαραω λέγοντες Ἵνα τί οὕτως ποιεῖς τοῖς σοῖς οἰκέταις;
Wj:5:15 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ   πρός Φαραώ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οἰκέτης, -ου, ὁ
Wj:5:15 wejść zaś uczony w piśmie syn Izrael - w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Faraon powiedzieć / powiedzieć żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robić / zrobić twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub Niewolnik gospodarstwa domowego
Wj:5:15 ei)selTo/ntes de\ oi( grammatei=s tO=n ui(O=n *israEl katebo/Esan pro\s *faraO le/gontes *(/ina ti/ ou(/tOs poiei=s toi=s soi=s oi)ke/tais;
Wj:5:15 eiselTontes de hoi grammateis tOn hyiOn israEl kateboEsan pros faraO legontes hina ti hutOs poieis tois sois oiketais;
Wj:5:15 VB_AAPNPM x RA_NPM N3V_NPM RA_GPM N2_GPM N_GSM VAI_AAI3P P N_ASM V1_PAPNPM C RI_ASN D V2_PAI2S RA_DPM RP_DP N1M_DPM
Wj:5:15 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the scribe the son Israel ć toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh to say/tell so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the your/yours(sg); to rub worn, rub household slave
Wj:5:15 upon ENTER-ing (nom|voc) Yet the (nom) scribes (acc, nom|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)   toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) thusly/like this you(sg)-are-DO/MAKE-ing the (dat) your/yours(sg) (dat); (fut opt) household slaves (dat)
Wj:5:15 Wj_5:15_1 Wj_5:15_2 Wj_5:15_3 Wj_5:15_4 Wj_5:15_5 Wj_5:15_6 Wj_5:15_7 Wj_5:15_8 Wj_5:15_9 Wj_5:15_10 Wj_5:15_11 Wj_5:15_12 Wj_5:15_13 Wj_5:15_14 Wj_5:15_15 Wj_5:15_16 Wj_5:15_17 Wj_5:15_18
Wj:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:16 ἄχυρον οὐ δίδοται τοῖς οἰκέταις σου, καὶ τὴν πλίνθον ἡμῖν λέγουσιν ποιεῖν, καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδές σου μεμαστίγωνται· ἀδικήσεις οὖν τὸν λαόν σου.
Wj:5:16 Straw is not given to thy servants, and they tell us to make brick; and behold thy servants have been scourged: thou wilt therefore injure thy people. (Exodus 5:16 Brenton)
Wj:5:16 Nie dają teraz słomy sługom twoim i mówią nam: "Róbcie cegły". I oto słudzy twoi są bici, i winę przypisuje się ludowi». (Wj 5:16 BT_4)
Wj:5:16 ἄχυρον οὐ δίδοται τοῖς οἰκέταις σου, καὶ τὴν πλίνθον ἡμῖν λέγουσιν ποιεῖν, καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδές σου μεμαστίγωνται· ἀδικήσεις οὖν τὸν λαόν σου.
Wj:5:16 ἄχυρον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό οἰκέτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) οὖν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:5:16 plewy οὐχ przed nierównym oddechem dawać Niewolnik gospodarstwa domowego ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie - JA powiedzieć / powiedzieć robić / zrobić a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) się piętnować nagana, nagana, upomnieć, ukarać, zbesztać, skarcić, ganić, hańbę, karcić, krytykować, weź się do zadania, sprać do szkody / źle się Dlatego też /, a następnie ludzie ty; twój / twoje (SG)
Wj:5:16 a)/CHuron ou) di/dotai toi=s oi)ke/tais sou, kai\ tE\n pli/nTon E(mi=n le/gousin poiei=n, kai\ i)dou\ oi( pai=de/s sou memasti/gOntai· a)dikE/seis ou)=n to\n lao/n sou.
Wj:5:16 aCHyron u didotai tois oiketais su, kai tEn plinTon hEmin legusin poiein, kai idu hoi paides su memastigOntai· adikEseis un ton laon su.
Wj:5:16 N2N_ASN D V8_PMI3S RA_DPM N1M_DPM RP_GS C RA_ASF N2_ASF RP_DP V1_PAI3P V2_PAN C I RA_NPM N3D_NPM RP_GS VX_XPI3P VF_FAI2S x RA_ASM N2_ASM RP_GS
Wj:5:16 chaff οὐχ before rough breathing to give the household slave you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć I to say/tell to do/make and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the child/servant you; your/yours(sg) to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste to harm/do wrong to therefore/then the people you; your/yours(sg)
Wj:5:16 chaff (nom|acc|voc) not he/she/it-is-being-GIVE-ed the (dat) household slaves (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc)   us (dat) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) to-be-DO/MAKE-ing and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-have-been-CASTIGATE-ed you(sg)-will-WRONG therefore/then the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Wj:5:16 Wj_5:16_1 Wj_5:16_2 Wj_5:16_3 Wj_5:16_4 Wj_5:16_5 Wj_5:16_6 Wj_5:16_7 Wj_5:16_8 Wj_5:16_9 Wj_5:16_10 Wj_5:16_11 Wj_5:16_12 Wj_5:16_13 Wj_5:16_14 Wj_5:16_15 Wj_5:16_16 Wj_5:16_17 Wj_5:16_18 Wj_5:16_19 Wj_5:16_20 Wj_5:16_21 Wj_5:16_22 Wj_5:16_23
Wj:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σχολάζετε, σχολασταί ἐστε· διὰ τοῦτο λέγετε Πορευθῶμεν θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν.
Wj:5:17 And he said to them, Ye are idle, ye are idlers: therefore ye say, Let us go and do sacrifice to our God. (Exodus 5:17 Brenton)
Wj:5:17 Faraon im odpowiedział: «Jesteście bardzo leniwi, i dlatego mówicie: "Chcemy wyjść, by złożyć ofiarę Panu". (Wj 5:17 BT_4)
Wj:5:17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σχολάζετε, σχολασταί ἐστε· διὰ τοῦτο λέγετε Πορευθῶμεν θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν.
Wj:5:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σχολάζω (σχολαζ-, -, σχολα·σ-, -, -, -)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:5:17 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama mieć wypoczynku mają resztę - być δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] powiedzieć / powiedzieć iść poświęcić w ofierze, represjonować [τεθυμενα] Bóg  JA
Wj:5:17 kai\ ei)=pen au)toi=s *sCHola/DZete, sCHolastai/ e)ste· dia\ tou=to le/gete *poreuTO=men Tu/sOmen tO=| TeO=| E(mO=n.
Wj:5:17 kai eipen autois sCHolaDZete, sCHolastai este· dia tuto legete poreuTOmen TysOmen tO TeO hEmOn.
Wj:5:17 C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PAI2P N1M_NPM V9_PAI2P P RD_ASN V1_PAI2P VC_APS1P VA_AAS1P RA_DSM N2_DSM RP_GP
Wj:5:17 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to have leisure have rest ć to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell to go to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the god [see theology] I
Wj:5:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl)-are-HAVE LEISURE-ing, be-you(pl)-HAVE LEISURE-ing!   you(pl)-are, be-you(pl)! because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) you(pl)-are-SAY/TELL-ing, be-you(pl)-SAY/TELL-ing! we-should-be-GO-ed we-should-SACRIFICE the (dat) god (dat) us (gen)
Wj:5:17 Wj_5:17_1 Wj_5:17_2 Wj_5:17_3 Wj_5:17_4 Wj_5:17_5 Wj_5:17_6 Wj_5:17_7 Wj_5:17_8 Wj_5:17_9 Wj_5:17_10 Wj_5:17_11 Wj_5:17_12 Wj_5:17_13 Wj_5:17_14
Wj:5:17 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:18 νῦν οὖν πορευθέντες ἐργάζεσθε· τὸ γὰρ ἄχυρον οὐ δοθήσεται ὑμῖν, καὶ τὴν σύνταξιν τῆς πλινθείας ἀποδώσετε.
Wj:5:18 Now then go and work, for straw shall not be given to you, yet ye shall return the rate of bricks. (Exodus 5:18 Brenton)
Wj:5:18 Teraz idźcie, ale do pracy! Nie otrzymacie słomy, ale dostarczycie taką samą ilość cegieł». (Wj 5:18 BT_4)
Wj:5:18 νῦν οὖν πορευθέντες ἐργάζεσθε· τὸ γὰρ ἄχυρον οὐ δοθήσεται ὑμῖν, καὶ τὴν σύνταξιν τῆς πλινθείας ἀποδώσετε.
Wj:5:18 νῦν οὖν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό γάρ ἄχυρον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)
Wj:5:18 teraz Dlatego też /, a następnie iść do pracy / dążyć na, ponieważ, jak plewy οὐχ przed nierównym oddechem dawać ty a także, nawet, a mianowicie - - oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz
Wj:5:18 nu=n ou)=n poreuTe/ntes e)rga/DZesTe· to\ ga\r a)/CHuron ou) doTE/setai u(mi=n, kai\ tE\n su/ntaXin tE=s plinTei/as a)podO/sete.
Wj:5:18 nyn un poreuTentes ergaDZesTe· to gar aCHyron u doTEsetai hymin, kai tEn syntaXin tEs plinTeias apodOsete.
Wj:5:18 D x VC_APPNPM V1_PMD2P RA_NSN x N2N_NSN D VC_FPI3S RP_DP C RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1A_GSF VF_FAI2P
Wj:5:18 now therefore/then to go to work/strive the for since, as chaff οὐχ before rough breathing to give you and also, even, namely the ć the ć to give back restore, assign, impute, convey, refer
Wj:5:18 now therefore/then upon being-GO-ed (nom|voc) you(pl)-are-being-WORK/STRIVE-ed, be-you(pl)-being-WORK/STRIVE-ed! the (nom|acc) for chaff (nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-GIVE-ed you(pl) (dat) and the (acc)   the (gen)   you(pl)-will-GIVE BACK
Wj:5:18 Wj_5:18_1 Wj_5:18_2 Wj_5:18_3 Wj_5:18_4 Wj_5:18_5 Wj_5:18_6 Wj_5:18_7 Wj_5:18_8 Wj_5:18_9 Wj_5:18_10 Wj_5:18_11 Wj_5:18_12 Wj_5:18_13 Wj_5:18_14 Wj_5:18_15 Wj_5:18_16
Wj:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:19 ἑώρων δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ισραηλ ἑαυτοὺς ἐν κακοῖς λέγοντες Οὐκ ἀπολείψετε τῆς πλινθείας τὸ καθῆκον τῇ ἡμέρᾳ.
Wj:5:19 And the accountants of the children of Israel saw themselves in an evil plight, men saying, Ye shall not fail to deliver the daily rate of the brick-making. (Exodus 5:19 Brenton)
Wj:5:19 Położenie pisarzy Izraelitów stało się rozpaczliwe z powodu rozkazu: «Nie umniejszajcie nic z dziennego wyrobu cegieł». (Wj 5:19 BT_4)
Wj:5:19 ἑώρων δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ισραηλ ἑαυτοὺς ἐν κακοῖς λέγοντες Οὐκ ἀπολείψετε τῆς πλινθείας τὸ καθῆκον τῇ ἡμέρᾳ.
Wj:5:19 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Wj:5:19 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), zaś uczony w piśmie syn Izrael self / our- / your- / się w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między niegodziwie czynić zło; aby rzeczy trudne dla powiedzieć / powiedzieć οὐχ przed nierównym oddechem to Remain [z] (z tyłu, opuszczony) - siedzieć / osiągnięcia dzień
Wj:5:19 e(O/rOn de\ oi( grammatei=s tO=n ui(O=n *israEl e(autou\s e)n kakoi=s le/gontes *ou)k a)polei/PSete tE=s plinTei/as to\ kaTE=kon tE=| E(me/ra|.
Wj:5:19 heOrOn de hoi grammateis tOn hyiOn israEl heautus en kakois legontes uk apoleiPSete tEs plinTeias to kaTEkon tE hEmera.
Wj:5:19 V3I_IAI3P x RA_NPM N3V_NPM RA_GPM N2_GPM N_NSM RD_APM P A1_DPN V1_PAPNPM D VF_FAI2P RA_GSF N1A_GSF RA_ASN V1_PAPASN RA_DSF N1A_DSF
Wj:5:19 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the scribe the son Israel self /our-/your-/themselves in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wickedly to do evil; to make things difficult for to say/tell οὐχ before rough breathing to Remain [from] (left behind, deserted) the ć the to sit/reach the day
Wj:5:19 I-was-SEE-ing, they-were-SEE-ing Yet the (nom) scribes (acc, nom|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) selves (acc) in/among/by (+dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not you(pl)-will-REMAIN [FROM] the (gen)   the (nom|acc) I-was-SIT/REACH-ing, they-were-SIT/REACH-ing, while SIT/REACH-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) day (dat)
Wj:5:19 Wj_5:19_1 Wj_5:19_2 Wj_5:19_3 Wj_5:19_4 Wj_5:19_5 Wj_5:19_6 Wj_5:19_7 Wj_5:19_8 Wj_5:19_9 Wj_5:19_10 Wj_5:19_11 Wj_5:19_12 Wj_5:19_13 Wj_5:19_14 Wj_5:19_15 Wj_5:19_16 Wj_5:19_17 Wj_5:19_18 Wj_5:19_19
Wj:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:20 συνήντησαν δὲ Μωυσῇ καὶ Ααρων ἐρχομένοις εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Φαραω
Wj:5:20 And they met Moses and Aaron coming forth to meet them, as they came forth from Pharao. (Exodus 5:20 Brenton)
Wj:5:20 Gdy wychodzili od faraona, spotkali Mojżesza i Aarona, którzy na nich czekali. (Wj 5:20 BT_4)
Wj:5:20 συνήντησαν δὲ Μωυσῇ καὶ Ααρων ἐρχομένοις εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Φαραω
Wj:5:20 συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό Φαραώ, ὁ
Wj:5:20 spotkać zaś Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron przyjść do (+ acc) spotkanie on / ona / on / sama wychodzić on / ona / on / sama od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem Faraon
Wj:5:20 sunE/ntEsan de\ *mousE=| kai\ *aarOn e)rCHome/nois ei)s suna/ntEsin au)toi=s e)kporeuome/nOn au)tO=n a)po\ *faraO
Wj:5:20 synEntEsan de musE kai aarOn erCHomenois eis synantEsin autois ekporeuomenOn autOn apo faraO
Wj:5:20 VAI_AAI3P x N1M_DSM C N_DSM V1_PMPDPM P N3I_ASF RD_DPM V1_PMPGPM RD_GPM P N_GSM
Wj:5:20 to meet δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses and also, even, namely Aaron to come into (+acc) meeting he/she/it/same to go out he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Pharaoh
Wj:5:20 they-MEET-ed Yet Moses (dat) and Aaron (indecl) while being-COME-ed (dat) into (+acc) meeting (acc) them/same (dat) while being-GO-ed-OUT (gen) them/same (gen) away from (+gen) Pharaoh (indecl)
Wj:5:20 Wj_5:20_1 Wj_5:20_2 Wj_5:20_3 Wj_5:20_4 Wj_5:20_5 Wj_5:20_6 Wj_5:20_7 Wj_5:20_8 Wj_5:20_9 Wj_5:20_10 Wj_5:20_11 Wj_5:20_12 Wj_5:20_13
Wj:5:20 x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:21 καὶ εἶπαν αὐτοῖς Ἴδοι ὁ θεὸς ὑμᾶς καὶ κρίναι, ὅτι ἐβδελύξατε τὴν ὀσμὴν ἡμῶν ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ δοῦναι ῥομφαίαν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀποκτεῖναι ἡμᾶς.
Wj:5:21 And they said to them, The Lord look upon you and judge you, for ye have made our savour abominable before Pharao, and before his servants, to put a sword into his hands to slay us. (Exodus 5:21 Brenton)
Wj:5:21 I powiedzieli do nich: «Niechaj wejrzy Pan na was i osądzi, gdyż naraziliście nas na niesławę u faraona i jego dworzan. Wy to podaliście miecz w ich rękę, aby nas zabijali». (Wj 5:21 BT_4)
Wj:5:21 καὶ εἶπαν αὐτοῖς Ἴδοι θεὸς ὑμᾶς καὶ κρίναι, ὅτι ἐβδελύξατε τὴν ὀσμὴν ἡμῶν ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ δοῦναι ῥομφαίαν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀποκτεῖναι ἡμᾶς.
Wj:5:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὅτι βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀσμή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Φαραώ, ὁ καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:5:21 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Bóg  ty a także, nawet, a mianowicie ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić dlatego, że do ??? (Brzydzić się, obrzydliwe) zapach / bukiet JA przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Faraon a także, nawet, a mianowicie przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, terapeuta on / ona / on / sama dawać miecz do (+ acc) ręka on / ona / on / sama zabić JA
Wj:5:21 kai\ ei)=pan au)toi=s *)/idoi o( Teo\s u(ma=s kai\ kri/nai, o(/ti e)bdelu/Xate tE\n o)smE\n E(mO=n e)nanti/on *faraO kai\ e)nanti/on tO=n Terapo/ntOn au)tou= dou=nai r(omfai/an ei)s ta\s CHei=ras au)tou= a)poktei=nai E(ma=s.
Wj:5:21 kai eipan autois idoi ho Teos hymas kai krinai, hoti ebdelyXate tEn osmEn hEmOn enantion faraO kai enantion tOn TerapontOn autu dunai romfaian eis tas CHeiras autu apokteinai hEmas.
Wj:5:21 C VAI_AAI3P RD_DPM VB_AAO3S RA_NSM N2_NSM RP_AP C VA_AAO3S C VAI_AAI2P RA_ASF N1_ASF RP_GP P N_GSM C P RA_GPM N3_GPM RD_GSM VO_AAN N1A_ASF P RA_APF N3_APF RD_GSM VA_AAN RP_AP
Wj:5:21 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the god [see theology] you and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn because/that to ??? (abhor, abominable) the odor/bouquet I in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Pharaoh and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the therapist he/she/it/same to give sword into (+acc) the hand he/she/it/same to kill I
Wj:5:21 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) them/same (dat) he/she/it-happens-to-SEE (opt) the (nom) god (nom) you(pl) (acc) and to-JUDGE, be-you(sg)-JUDGE-ed!, he/she/it-happens-to-JUDGE (opt) because/that you(pl)-???-ed the (acc) odor/bouquet (acc) us (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) therapists (gen) him/it/same (gen) to-GIVE sword (acc) into (+acc) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) us (acc)
Wj:5:21 Wj_5:21_1 Wj_5:21_2 Wj_5:21_3 Wj_5:21_4 Wj_5:21_5 Wj_5:21_6 Wj_5:21_7 Wj_5:21_8 Wj_5:21_9 Wj_5:21_10 Wj_5:21_11 Wj_5:21_12 Wj_5:21_13 Wj_5:21_14 Wj_5:21_15 Wj_5:21_16 Wj_5:21_17 Wj_5:21_18 Wj_5:21_19 Wj_5:21_20 Wj_5:21_21 Wj_5:21_22 Wj_5:21_23 Wj_5:21_24 Wj_5:21_25 Wj_5:21_26 Wj_5:21_27 Wj_5:21_28 Wj_5:21_29
Wj:5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:22 ἐπέστρεψεν δὲ Μωϋσῆς πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Κύριε, διὰ τί ἐκάκωσας τὸν λαὸν τοῦτον; καὶ ἵνα τί ἀπέσταλκάς με;
Wj:5:22 And Moses turned to the Lord, and said, I pray, Lord, why hast thou afflicted this people? and wherefore hast thou sent me? (Exodus 5:22 Brenton)
Wj:5:22 Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana i powiedział: «Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? (Wj 5:22 BT_4)
Wj:5:22 ἐπέστρεψεν δὲ Μωϋσῆς πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Κύριε, διὰ τί ἐκάκωσας τὸν λαὸν τοῦτον; καὶ ἵνα τί ἀπέσταλκάς με;
Wj:5:22 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:5:22 zawrócić zaś Mojżesz w kierunku (+ ACC +, + gen dat) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. aby rzeczy trudne dla ludzie Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. zamawiać JA
Wj:5:22 e)pe/strePSen de\ *mou+sE=s pro\s ku/rion kai\ ei)=pen *ku/rie, dia\ ti/ e)ka/kOsas to\n lao\n tou=ton; kai\ i(/na ti/ a)pe/stalka/s me;
Wj:5:22 epestrePSen de mo+ysEs pros kyrion kai eipen kyrie, dia ti ekakOsas ton laon tuton; kai hina ti apestalkas me;
Wj:5:22 VAI_AAI3S x N1M_NSM P N2_ASM C VBI_AAI3S N2_VSM P RI_ASN VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM C C RI_ASN VX_XAI2S RP_AS
Wj:5:22 to turn around δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to make things difficult for the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I
Wj:5:22 he/she/it-TURN-ed-AROUND Yet Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR the (acc) people (acc) this (acc) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-have-ORDER FORTH-ed me (acc)
Wj:5:22 Wj_5:22_1 Wj_5:22_2 Wj_5:22_3 Wj_5:22_4 Wj_5:22_5 Wj_5:22_6 Wj_5:22_7 Wj_5:22_8 Wj_5:22_9 Wj_5:22_10 Wj_5:22_11 Wj_5:22_12 Wj_5:22_13 Wj_5:22_14 Wj_5:22_15 Wj_5:22_16 Wj_5:22_17 Wj_5:22_18 Wj_5:22_19
Wj:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:5:23 καὶ ἀφ’ οὗ πεπόρευμαι πρὸς Φαραω λαλῆσαι ἐπὶ τῷ σῷ ὀνόματι, ἐκάκωσεν τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ οὐκ ἐρρύσω τὸν λαόν σου.
Wj:5:23 For from the time that I went to Pharao to speak in thy name, he has afflicted this people, and thou hast not delivered thy people. (Exodus 5:23 Brenton)
Wj:5:23 Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, by przemawiać w Twoim imieniu, gorzej się on obchodzi z tym ludem, a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu». (Wj 5:23 BT_4)
Wj:5:23 καὶ ἀφ’ οὗ πεπόρευμαι πρὸς Φαραω λαλῆσαι ἐπὶ τῷ σῷ ὀνόματι, ἐκάκωσεν τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ οὐκ ἐρρύσω τὸν λαόν σου.
Wj:5:23 καί ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός Φαραώ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό σός -ή -όν ὄνομα[τ], -ατος, τό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:5:23 a także, nawet, a mianowicie od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których iść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Faraon mówić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem twój / twoje (SG) w odniesieniu do nazwy aby rzeczy trudne dla ludzie Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem dostarczyć [rysować jako prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecko-angielskim Leksykonu ludzie ty; twój / twoje (SG)
Wj:5:23 kai\ a)f’ ou(= pepo/reumai pro\s *faraO lalE=sai e)pi\ tO=| sO=| o)no/mati, e)ka/kOsen to\n lao\n tou=ton, kai\ ou)k e)rru/sO to\n lao/n sou.
Wj:5:23 kai af’ hu peporeumai pros faraO lalEsai epi tO sO onomati, ekakOsen ton laon tuton, kai uk errysO ton laon su.
Wj:5:23 C P RR_GSM VX_XMI1S P N_ASM VA_AAN P RA_DSN RP_DS N3M_DSN VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_ASM C D VAI_AMI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS
Wj:5:23 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to go toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the your/yours(sg) name with regard to to make things difficult for the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the people you; your/yours(sg)
Wj:5:23 and away from (+gen) where; who/whom/which (gen) I-have-been-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) your/yours(sg) (dat) name (dat) he/she/it-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR the (acc) people (acc) this (acc) and not you(sg)-were-DELIVER-ed the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Wj:5:23 Wj_5:23_1 Wj_5:23_2 Wj_5:23_3 Wj_5:23_4 Wj_5:23_5 Wj_5:23_6 Wj_5:23_7 Wj_5:23_8 Wj_5:23_9 Wj_5:23_10 Wj_5:23_11 Wj_5:23_12 Wj_5:23_13 Wj_5:23_14 Wj_5:23_15 Wj_5:23_16 Wj_5:23_17 Wj_5:23_18 Wj_5:23_19 Wj_5:23_20 Wj_5:23_21
Wj:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x