2Krn:18:1 καὶ ἐγενήθη τῷ Ιωσαφατ ἔτι πλοῦτος καὶ δόξα πολλή, καὶ ἐπεγαμβρεύσατο ἐν οἴκῳ Αχααβ.
2Krn:18:1 And Josaphat had yet great wealth and glory, and he connected himself by marriage with the house of Achaab. (2 Chronicles 18:1 Brenton)
2Krn:18:1 Jozafat, stawszy się bardzo bogatym i sławnym, spowinowacił się z Achabem. (2 Krn 18:1 BT_4)
2Krn:18:1 Καὶ ἐγενήθη τῷ Ιωσαφατ ἔτι πλοῦτος καὶ δόξα πολλή, καὶ ἐπεγαμβρεύσατο ἐν οἴκῳ Αχααβ.
2Krn:18:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωσαφάτ, ὁ ἔτι πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί δόξα, -ης, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐπι·γαμβρεύω (επι+γαμβρευ-, επι+γαμβρευ·σ-, επι+γαμβρευ·σ-, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
2Krn:18:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Josaphat Jeszcze/jeszcze Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Dużo I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
2Krn:18:1 *kai\ e)genE/TE tO=| *iOsafat e)/ti plou=tos kai\ do/Xa pollE/, kai\ e)pegambreu/sato e)n oi)/kO| *aCHaab.
2Krn:18:1 kai egenETE tO iOsafat eti plutos kai doXa pollE, kai epegambreusato en oikO aCHaab.
2Krn:18:1 C VCI_API3S RA_DSM N_DSM D N2_NSM C N1S_NSF A1_NSF C VAI_AMI3S P N2_DSM N_GSM
2Krn:18:1 and also, even, namely to become become, happen the Josaphat yet/still wealth/abundance and also, even, namely glory/awesomeness much and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć
2Krn:18:1 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) Josaphat (indecl) yet/still wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) and glory/awesomeness (nom|voc) much (nom) and he/she/it-was-???-ed in/among/by (+dat) house (dat)  
2Krn:18:1 2Krn_18:1_1 2Krn_18:1_2 2Krn_18:1_3 2Krn_18:1_4 2Krn_18:1_5 2Krn_18:1_6 2Krn_18:1_7 2Krn_18:1_8 2Krn_18:1_9 2Krn_18:1_10 2Krn_18:1_11 2Krn_18:1_12 2Krn_18:1_13 2Krn_18:1_14
2Krn:18:1 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:2 καὶ κατέβη διὰ τέλους ἐτῶν πρὸς Αχααβ εἰς Σαμάρειαν, καὶ ἔθυσεν αὐτῷ Αχααβ πρόβατα καὶ μόσχους πολλοὺς καὶ τῷ λαῷ τῷ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἠπάτα αὐτὸν τοῦ συναναβῆναι μετ’ αὐτοῦ εἰς Ραμωθ τῆς Γαλααδίτιδος.
2Krn:18:2 And he went down after a term of years to Achaab to Samaria: and Achaab slew for him sheep and calves, in abundance, and for the people with him, and he much desired him to go up with him to Ramoth of the country of Galaad. (2 Chronicles 18:2 Brenton)
2Krn:18:2 Po kilku latach udał się do Achaba do Samarii. Achab zabił wtedy dla niego i dla ludzi, którzy z nim byli, dużo drobnego i większego bydła, i tak skłonił go, aby poszedł z nim przeciw Ramot w Gileadzie. (2 Krn 18:2 BT_4)
2Krn:18:2 καὶ κατέβη διὰ τέλους ἐτῶν πρὸς Αχααβ εἰς Σαμάρειαν, καὶ ἔθυσεν αὐτῷ Αχααβ πρόβατα καὶ μόσχους πολλοὺς καὶ τῷ λαῷ τῷ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἠπάτα αὐτὸν τοῦ συναναβῆναι μετ’ αὐτοῦ εἰς Ραμωθ τῆς Γαλααδίτιδος.
2Krn:18:2 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) διά τέλο·ς, -ους, τό ἔτο·ς, -ους, τό πρός   εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί μόσχος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX]; ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό συν·ανα·βαίνω (συνανα+βαιν-, συνανα+βη·σ-, 2nd ath. συνανα+β(η)-/ath. συνανα+β(α)-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ὁ ἡ τό  
2Krn:18:2 I też, nawet, mianowicie By schodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Rok Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] On/ona/to/to samo Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Dużo I też, nawet, mianowicie Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wątroba; by oszukiwać On/ona/to/to samo Do przychodził w górze z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie)
2Krn:18:2 kai\ kate/bE dia\ te/lous e)tO=n pro\s *aCHaab ei)s *sama/reian, kai\ e)/Tusen au)tO=| *aCHaab pro/bata kai\ mo/sCHous pollou\s kai\ tO=| laO=| tO=| met’ au)tou= kai\ E)pa/ta au)to\n tou= sunanabE=nai met’ au)tou= ei)s *ramOT tE=s *galaadi/tidos.
2Krn:18:2 kai katebE dia telus etOn pros aCHaab eis samareian, kai eTysen autO aCHaab probata kai mosCHus pollus kai tO laO tO met’ autu kai Epata auton tu synanabEnai met’ autu eis ramOT tEs galaaditidos.
2Krn:18:2 C VZI_AAI3S P N3E_GSN N3E_GPN P N_ASM P N1A_ASF C VAI_AAI3S RD_DSM N_NSM N2N_APN C N2_APM A1_APM C RA_DSM N2_DSM RA_DSM P RD_GSM C V3I_IAI3S RD_ASM RA_GSN VZ_AAN P RD_GSM P N_AS RA_GSF N3D_GSF
2Krn:18:2 and also, even, namely to go down because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) end (event, consummation) year toward (+acc,+gen,+dat) ć into (+acc) Samaria [region of] and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] he/she/it/same ć sheep (sheepfold) and also, even, namely calf/ox much and also, even, namely the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely liver; to deceive he/she/it/same the to came up with after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) ć the ć
2Krn:18:2 and he/she/it-GO DOWN-ed because of (+acc), through (+gen) end (gen) years (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   into (+acc) Samaria (acc) and he/she/it-SACRIFICE-ed him/it/same (dat)   sheep (nom|acc|voc) and calves/oxen (acc) many (acc) and the (dat) people (dat) the (dat) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and livers (nom|acc|voc); he/she/it-was-DECEIVE-ing him/it/same (acc) the (gen) to-CAME UP WITH after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) into (+acc)   the (gen)  
2Krn:18:2 2Krn_18:2_1 2Krn_18:2_2 2Krn_18:2_3 2Krn_18:2_4 2Krn_18:2_5 2Krn_18:2_6 2Krn_18:2_7 2Krn_18:2_8 2Krn_18:2_9 2Krn_18:2_10 2Krn_18:2_11 2Krn_18:2_12 2Krn_18:2_13 2Krn_18:2_14 2Krn_18:2_15 2Krn_18:2_16 2Krn_18:2_17 2Krn_18:2_18 2Krn_18:2_19 2Krn_18:2_20 2Krn_18:2_21 2Krn_18:2_22 2Krn_18:2_23 2Krn_18:2_24 2Krn_18:2_25 2Krn_18:2_26 2Krn_18:2_27 2Krn_18:2_28 2Krn_18:2_29 2Krn_18:2_30 2Krn_18:2_31 2Krn_18:2_32 2Krn_18:2_33 2Krn_18:2_34
2Krn:18:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:3 καὶ εἶπεν Αχααβ βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαφατ βασιλέα Ιουδα Πορεύσῃ μετ’ ἐμοῦ εἰς Ραμωθ τῆς Γαλααδίτιδος; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὡς ἐγώ, οὕτως καὶ σύ· ὡς ὁ λαός σου, καὶ ὁ λαός μου μετὰ σοῦ εἰς πόλεμον.
2Krn:18:3 And Achaab king of Israel said to Josaphat king of Juda, Wilt thou go with me to Ramoth of the country of Galaad? And he said to him, As I am, so also art thou, as thy people, so also is my people with thee for the war. (2 Chronicles 18:3 Brenton)
2Krn:18:3 Wówczas zwrócił się Achab, król izraelski, do króla judzkiego Jozafata: «Czy pójdziesz ze mną przeciw Ramot w Gileadzie?» Odpowiedział mu: «Ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud będziemy z tobą na wojnie». (2 Krn 18:3 BT_4)
2Krn:18:3 καὶ εἶπεν Αχααβ βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαφατ βασιλέα Ιουδα Πορεύσῃ μετ’ ἐμοῦ εἰς Ραμωθ τῆς Γαλααδίτιδος; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὡς ἐγώ, οὕτως καὶ σύ· ὡς λαός σου, καὶ λαός μου μετὰ σοῦ εἰς πόλεμον.
2Krn:18:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πρός Ἰωσαφάτ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1]   ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
2Krn:18:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Josaphat Król Judasz/Juda By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jak/jak Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Ty Jak/jak Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
2Krn:18:3 kai\ ei)=pen *aCHaab basileu\s *israEl pro\s *iOsafat basile/a *iouda *poreu/sE| met’ e)mou= ei)s *ramOT tE=s *galaadi/tidos; kai\ ei)=pen au)tO=| *(Os e)gO/, ou(/tOs kai\ su/· O(s o( lao/s sou, kai\ o( lao/s mou meta\ sou= ei)s po/lemon.
2Krn:18:3 kai eipen aCHaab basileus israEl pros iOsafat basilea iuda poreusE met’ emu eis ramOT tEs galaaditidos; kai eipen autO Os egO, hutOs kai sy· hOs ho laos su, kai ho laos mu meta su eis polemon.
2Krn:18:3 C VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM P N_ASM N3V_ASM N_GSM VF_FAI2S P RP_GS P N_AS RA_GSF N3D_GSF C VBI_AAI3S RD_DSM x RP_NS D C RP_NS x RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_GS P N2_ASM
2Krn:18:3 and also, even, namely to say/tell ć king Israel toward (+acc,+gen,+dat) Josaphat king Judas/Judah to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) ć the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same as/like I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely you as/like the people you; your/yours(sg) and also, even, namely the people I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) war [see polemic]
2Krn:18:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed   king (nom) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Josaphat (indecl) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc)   the (gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) as/like I (nom) thusly/like this and you(sg) (nom) as/like the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) people (nom) me (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) war (acc)
2Krn:18:3 2Krn_18:3_1 2Krn_18:3_2 2Krn_18:3_3 2Krn_18:3_4 2Krn_18:3_5 2Krn_18:3_6 2Krn_18:3_7 2Krn_18:3_8 2Krn_18:3_9 2Krn_18:3_10 2Krn_18:3_11 2Krn_18:3_12 2Krn_18:3_13 2Krn_18:3_14 2Krn_18:3_15 2Krn_18:3_16 2Krn_18:3_17 2Krn_18:3_18 2Krn_18:3_19 2Krn_18:3_20 2Krn_18:3_21 2Krn_18:3_22 2Krn_18:3_23 2Krn_18:3_24 2Krn_18:3_25 2Krn_18:3_26 2Krn_18:3_27 2Krn_18:3_28 2Krn_18:3_29 2Krn_18:3_30 2Krn_18:3_31 2Krn_18:3_32 2Krn_18:3_33 2Krn_18:3_34 2Krn_18:3_35 2Krn_18:3_36
2Krn:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:4 καὶ εἶπεν Ιωσαφατ πρὸς βασιλέα Ισραηλ Ζήτησον δὴ σήμερον τὸν κύριον.
2Krn:18:4 And Josaphat said to the king of Israel, Seek, I pray thee, the Lord to-day. (2 Chronicles 18:4 Brenton)
2Krn:18:4 Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu: «Najpierw zapytaj, proszę, o słowo Pana». (2 Krn 18:4 BT_4)
2Krn:18:4 καὶ εἶπεν Ιωσαφατ πρὸς βασιλέα Ισραηλ Ζήτησον δὴ σήμερον τὸν κύριον.
2Krn:18:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰωσαφάτ, ὁ πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) δή σήμερον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:18:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Josaphat Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Izrael By szukać Naprawdę Dzisiaj dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:18:4 kai\ ei)=pen *iOsafat pro\s basile/a *israEl *DZE/tEson dE\ sE/meron to\n ku/rion.
2Krn:18:4 kai eipen iOsafat pros basilea israEl DZEtEson dE sEmeron ton kyrion.
2Krn:18:4 C VBI_AAI3S N_NSM P N3V_ASM N_GSM VA_AAD2S x D RA_ASM N2_ASM
2Krn:18:4 and also, even, namely to say/tell Josaphat toward (+acc,+gen,+dat) king Israel to seek indeed today day the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:18:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed Josaphat (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Israel (indecl) do-SEEK-you(sg)!, going-to-SEEK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed today the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
2Krn:18:4 2Krn_18:4_1 2Krn_18:4_2 2Krn_18:4_3 2Krn_18:4_4 2Krn_18:4_5 2Krn_18:4_6 2Krn_18:4_7 2Krn_18:4_8 2Krn_18:4_9 2Krn_18:4_10 2Krn_18:4_11
2Krn:18:4 x x x x x x x x x x x
2Krn:18:5 καὶ συνήγαγεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ τοὺς προφήτας, τετρακοσίους ἄνδρας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ πορευθῶ εἰς Ραμωθ Γαλααδ εἰς πόλεμον ἢ ἐπίσχω; καὶ εἶπαν Ἀνάβαινε, καὶ δώσει ὁ θεὸς εἰς τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως.
2Krn:18:5 And the king of Israel gathered the prophets, four hundred men, and said to them, Shall I go to Ramoth Galaad to battle, or shall I forbear? And they said, Go up, and God shall deliver it into the hands of the king. (2 Chronicles 18:5 Brenton)
2Krn:18:5 Król więc izraelski zgromadził czterystu proroków i rzekł do nich: «Czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać?» A oni odpowiedzieli: «Wyruszaj, a Bóg je da w ręce króla!» (2 Krn 18:5 BT_4)
2Krn:18:5 καὶ συνήγαγεν βασιλεὺς Ισραηλ τοὺς προφήτας, τετρακοσίους ἄνδρας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ πορευθῶ εἰς Ραμωθ Γαλααδ εἰς πόλεμον ἐπίσχω; καὶ εἶπαν Ἀνάβαινε, καὶ δώσει θεὸς εἰς τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως.
2Krn:18:5 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ τετρα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1]     εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἤ[1] ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:18:5 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Król Izrael Prorok Czterysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli By iść Do (+przyspieszenie) Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Albo By ofiarować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By podnosić I też, nawet, mianowicie By dawać Bóg  Do (+przyspieszenie) Ręka Król
2Krn:18:5 kai\ sunE/gagen o( basileu\s *israEl tou\s profE/tas, tetrakosi/ous a)/ndras, kai\ ei)=pen au)toi=s *ei) poreuTO= ei)s *ramOT *galaad ei)s po/lemon E)\ e)pi/sCHO; kai\ ei)=pan *)ana/baine, kai\ dO/sei o( Teo\s ei)s ta\s CHei=ras tou= basile/Os.
2Krn:18:5 kai synEgagen ho basileus israEl tus profEtas, tetrakosius andras, kai eipen autois ei poreuTO eis ramOT galaad eis polemon E episCHO; kai eipan anabaine, kai dOsei ho Teos eis tas CHeiras tu basileOs.
2Krn:18:5 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM RA_APM N1M_APM A1A_APM N3_APM C VBI_AAI3S RD_DPM C VC_APS1S P N_AS N_AS P N2_ASM C VB_AAS1S C VAI_AAI3P V1_PAD2S C VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_APF N3_APF RA_GSM N3V_GSM
2Krn:18:5 and also, even, namely to gather together the king Israel the prophet four hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if to go into (+acc) ć ć into (+acc) war [see polemic] or to proffer and also, even, namely to say/tell to ascend and also, even, namely to give the god [see theology] into (+acc) the hand the king
2Krn:18:5 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed the (nom) king (nom) Israel (indecl) the (acc) prophets (acc) four hundred (acc) men, husbands (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) if I-should-be-GO-ed into (+acc)     into (+acc) war (acc) or I-should-PROFFER and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) be-you(sg)-ASCEND-ing! and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (nom) god (nom) into (+acc) the (acc) hands (acc) the (gen) king (gen)
2Krn:18:5 2Krn_18:5_1 2Krn_18:5_2 2Krn_18:5_3 2Krn_18:5_4 2Krn_18:5_5 2Krn_18:5_6 2Krn_18:5_7 2Krn_18:5_8 2Krn_18:5_9 2Krn_18:5_10 2Krn_18:5_11 2Krn_18:5_12 2Krn_18:5_13 2Krn_18:5_14 2Krn_18:5_15 2Krn_18:5_16 2Krn_18:5_17 2Krn_18:5_18 2Krn_18:5_19 2Krn_18:5_20 2Krn_18:5_21 2Krn_18:5_22 2Krn_18:5_23 2Krn_18:5_24 2Krn_18:5_25 2Krn_18:5_26 2Krn_18:5_27 2Krn_18:5_28 2Krn_18:5_29 2Krn_18:5_30 2Krn_18:5_31 2Krn_18:5_32 2Krn_18:5_33
2Krn:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:6 καὶ εἶπεν Ιωσαφατ Οὐκ ἔστιν ὧδε προφήτης τοῦ κυρίου ἔτι καὶ ἐπιζητήσομεν παρ’ αὐτοῦ;
2Krn:18:6 And Josaphat said, Is there not here a prophet of the Lord besides, that we may enquire of him? (2 Chronicles 18:6 Brenton)
2Krn:18:6 Jednak Jozafat rzekł: «Czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pańskiego, abyśmy przez niego mogli zapytać?» (2 Krn 18:6 BT_4)
2Krn:18:6 καὶ εἶπεν Ιωσαφατ Οὐκ ἔστιν ὧδε προφήτης τοῦ κυρίου ἔτι καὶ ἐπιζητήσομεν παρ’ αὐτοῦ;
2Krn:18:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰωσαφάτ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὧδε προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔτι καί ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:18:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Josaphat ??? Przed przydechem mocnym By być Tutaj Prorok Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo
2Krn:18:6 kai\ ei)=pen *iOsafat *ou)k e)/stin O(=de profE/tEs tou= kuri/ou e)/ti kai\ e)piDZEtE/somen par’ au)tou=;
2Krn:18:6 kai eipen iOsafat uk estin hOde profEtEs tu kyriu eti kai epiDZEtEsomen par’ autu;
2Krn:18:6 C VBI_AAI3S N_NSM D V9_PAI3S D N1M_NSM RA_GSM N2_GSM D C VF_FAI1P P RD_GSM
2Krn:18:6 and also, even, namely to say/tell Josaphat οὐχ before rough breathing to be here prophet the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. yet/still and also, even, namely to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same
2Krn:18:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed Josaphat (indecl) not he/she/it-is here prophet (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) yet/still and we-will-EARNESTLY SEEK frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen)
2Krn:18:6 2Krn_18:6_1 2Krn_18:6_2 2Krn_18:6_3 2Krn_18:6_4 2Krn_18:6_5 2Krn_18:6_6 2Krn_18:6_7 2Krn_18:6_8 2Krn_18:6_9 2Krn_18:6_10 2Krn_18:6_11 2Krn_18:6_12 2Krn_18:6_13 2Krn_18:6_14
2Krn:18:6 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:7 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαφατ Ἔτι ἀνὴρ εἷς τοῦ ζητῆσαι τὸν κύριον δι’ αὐτοῦ, καὶ ἐγὼ ἐμίσησα αὐτόν, ὅτι οὐκ ἔστιν προφητεύων περὶ ἐμοῦ εἰς ἀγαθά, ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ εἰς κακά, οὗτος Μιχαιας υἱὸς Ιεμλα. καὶ εἶπεν Ιωσαφατ Μὴ λαλείτω ὁ βασιλεὺς οὕτως.
2Krn:18:7 And the king of Israel said to Josaphat, There is yet one man by whom to enquire of the Lord; but I hate him, for he does not prophesy concerning me for good, for all his days are for evil: this is Michaias the son of Jembla. And Josaphat said, Let not the king say so. (2 Chronicles 18:7 Brenton)
2Krn:18:7 Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi: «Jeszcze jest jeden mąż, przez którego można zapytać Pana. Ale ja go nienawidzę, bo mi nie prorokuje dobrze, tylko zawsze źle. Jest to Micheasz, syn Jimli». Wtedy Jozafat powiedział: «Nie mów tak, królu!» (2 Krn 18:7 BT_4)
2Krn:18:7 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαφατ Ἔτι ἀνὴρ εἷς τοῦ ζητῆσαι τὸν κύριον δι’ αὐτοῦ, καὶ ἐγὼ ἐμίσησα αὐτόν, ὅτι οὐκ ἔστιν προφητεύων περὶ ἐμοῦ εἰς ἀγαθά, ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ εἰς κακά, οὗτος Μιχαιας υἱὸς Ιεμλα. καὶ εἶπεν Ιωσαφατ Μὴ λαλείτω βασιλεὺς οὕτως.
2Krn:18:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πρός Ἰωσαφάτ, ὁ ἔτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὗτος αὕτη τοῦτο   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰωσαφάτ, ὁ μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω
2Krn:18:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Josaphat Jeszcze/jeszcze Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być By prorokować Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Josaphat Nie By mówić Król thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
2Krn:18:7 kai\ ei)=pen basileu\s *israEl pro\s *iOsafat *)/eti a)nE\r ei(=s tou= DZEtE=sai to\n ku/rion di’ au)tou=, kai\ e)gO\ e)mi/sEsa au)to/n, o(/ti ou)k e)/stin profEteu/On peri\ e)mou= ei)s a)gaTa/, o(/ti pa=sai ai( E(me/rai au)tou= ei)s kaka/, ou(=tos *miCHaias ui(o\s *iemla. kai\ ei)=pen *iOsafat *mE\ lalei/tO o( basileu\s ou(/tOs.
2Krn:18:7 kai eipen basileus israEl pros iOsafat eti anEr heis tu DZEtEsai ton kyrion di’ autu, kai egO emisEsa auton, hoti uk estin profEteuOn peri emu eis agaTa, hoti pasai hai hEmerai autu eis kaka, hutos miCHaias hyios iemla. kai eipen iOsafat mE laleitO ho basileus hutOs.
2Krn:18:7 C VBI_AAI3S N3V_NSM N_GSM P N_ASM D N3_NSM M_NSM RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM P RD_GSM C RP_NS VAI_AAI1S RD_ASM C D V9_PAI3S V1_PAPNSM P RP_GS P A1_APN C A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_GSM P A1_APN RD_NSM N1T_NSM N2_NSM N_GSM C VBI_AAI3S N_NSM D V2_PAD3S RA_NSM N3V_NSM D
2Krn:18:7 and also, even, namely to say/tell king Israel toward (+acc,+gen,+dat) Josaphat yet/still man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one the to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same and also, even, namely I to destest dislike, detest, hate, abominate he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to be to prophesy about (+acc,+gen) I; my/mine into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. because/that every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day he/she/it/same into (+acc) wickedly to do evil this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć son ć and also, even, namely to say/tell Josaphat not to speak the king thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
2Krn:18:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed king (nom) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Josaphat (indecl) yet/still man, husband (nom) one (nom) the (gen) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen) and I (nom) I-DESTEST-ed him/it/same (acc) because/that not he/she/it-is while PROPHESY-ing (nom) about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc) because/that all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) this (nom)   son (nom)   and he/she/it-SAY/TELL-ed Josaphat (indecl) not let-him/her/it-be-SPEAK-ing! the (nom) king (nom) thusly/like this
2Krn:18:7 2Krn_18:7_1 2Krn_18:7_2 2Krn_18:7_3 2Krn_18:7_4 2Krn_18:7_5 2Krn_18:7_6 2Krn_18:7_7 2Krn_18:7_8 2Krn_18:7_9 2Krn_18:7_10 2Krn_18:7_11 2Krn_18:7_12 2Krn_18:7_13 2Krn_18:7_14 2Krn_18:7_15 2Krn_18:7_16 2Krn_18:7_17 2Krn_18:7_18 2Krn_18:7_19 2Krn_18:7_20 2Krn_18:7_21 2Krn_18:7_22 2Krn_18:7_23 2Krn_18:7_24 2Krn_18:7_25 2Krn_18:7_26 2Krn_18:7_27 2Krn_18:7_28 2Krn_18:7_29 2Krn_18:7_30 2Krn_18:7_31 2Krn_18:7_32 2Krn_18:7_33 2Krn_18:7_34 2Krn_18:7_35 2Krn_18:7_36 2Krn_18:7_37 2Krn_18:7_38 2Krn_18:7_39 2Krn_18:7_40 2Krn_18:7_41 2Krn_18:7_42 2Krn_18:7_43 2Krn_18:7_44 2Krn_18:7_45 2Krn_18:7_46
2Krn:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:8 καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ εὐνοῦχον ἕνα καὶ εἶπεν Τάχος Μιχαιαν υἱὸν Ιεμλα.
2Krn:18:8 And the king called an eunuch, and said, Fetch quickly Michaias the son of Jembla. (2 Chronicles 18:8 Brenton)
2Krn:18:8 Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł: «Pospiesz się po Micheasza, syna Jimli!» (2 Krn 18:8 BT_4)
2Krn:18:8 καὶ ἐκάλεσεν βασιλεὺς Ισραηλ εὐνοῦχον ἕνα καὶ εἶπεν Τάχος Μιχαιαν υἱὸν Ιεμλα.
2Krn:18:8 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ εὐν·οῦχος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τάχο·ς, -ους, τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Krn:18:8 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Król Izrael Eunuch Jeden I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Szybkość Syn
2Krn:18:8 kai\ e)ka/lesen o( basileu\s *israEl eu)nou=CHon e(/na kai\ ei)=pen *ta/CHos *miCHaian ui(o\n *iemla.
2Krn:18:8 kai ekalesen ho basileus israEl eunuCHon hena kai eipen taCHos miCHaian hyion iemla.
2Krn:18:8 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM N2_ASM A3_ASN C VBI_AAI3S N3_NSN N1T_ASM N2_ASM N_GSM
2Krn:18:8 and also, even, namely to call call the king Israel eunuch one and also, even, namely to say/tell speed ć son ć
2Krn:18:8 and he/she/it-CALL-ed the (nom) king (nom) Israel (indecl) eunuch (acc) one (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed speed (nom|acc|voc)   son (acc)  
2Krn:18:8 2Krn_18:8_1 2Krn_18:8_2 2Krn_18:8_3 2Krn_18:8_4 2Krn_18:8_5 2Krn_18:8_6 2Krn_18:8_7 2Krn_18:8_8 2Krn_18:8_9 2Krn_18:8_10 2Krn_18:8_11 2Krn_18:8_12 2Krn_18:8_13
2Krn:18:8 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:9 καὶ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιουδα καθήμενοι ἕκαστος ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἐνδεδυμένοι στολὰς καθήμενοι ἐν τῷ εὐρυχώρῳ θύρας πύλης Σαμαρείας, καὶ πάντες οἱ προφῆται ἐπροφήτευον ἐναντίον αὐτῶν.
2Krn:18:9 And the king of Israel and Josaphat king of Juda were sitting each on his throne, and clothed in their robes, sitting in the open space at the entrance of the gate of Samaria: and all the prophets were prophesying before them. (2 Chronicles 18:9 Brenton)
2Krn:18:9 Król izraelski i Jozafat, król judzki, ubrani w szaty królewskie siedzieli na swoich tronach. Siedzieli na placu u wrót Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. (2 Krn 18:9 BT_4)
2Krn:18:9 καὶ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιουδα καθήμενοι ἕκαστος ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἐνδεδυμένοι στολὰς καθήμενοι ἐν τῷ εὐρυχώρῳ θύρας πύλης Σαμαρείας, καὶ πάντες οἱ προφῆται ἐπροφήτευον ἐναντίον αὐτῶν.
2Krn:18:9 καί βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰωσαφάτ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἕκαστος -η -ον ἐπί θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) στολή, -ῆς, ἡ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό εὐρύ·χωρος -ον θύρα, -ας, ἡ πύλη, -ης, ἡ Σαμάρεια, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:18:9 I też, nawet, mianowicie Król Izrael I też, nawet, mianowicie Josaphat Król Judasz/Juda By siedzieć Każdy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ubierać Szyku uniform, kostium, prośba By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny obszerny Drzwi brama Brama Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prorok By prorokować Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
2Krn:18:9 kai\ basileu\s *israEl kai\ *iOsafat basileu\s *iouda kaTE/menoi e(/kastos e)pi\ Tro/nou au)tou= kai\ e)ndedume/noi stola\s kaTE/menoi e)n tO=| eu)ruCHO/rO| Tu/ras pu/lEs *samarei/as, kai\ pa/ntes oi( profE=tai e)profE/teuon e)nanti/on au)tO=n.
2Krn:18:9 kai basileus israEl kai iOsafat basileus iuda kaTEmenoi hekastos epi Tronu autu kai endedymenoi stolas kaTEmenoi en tO euryCHOrO Tyras pylEs samareias, kai pantes hoi profEtai eprofEteuon enantion autOn.
2Krn:18:9 C N3V_NSM N_GSM C N_NSM N3V_NSM N_GSM V5_PMPNPM A1_NSM P N2_GSM RD_GSM C VM_XMPNPM N1_APF V5_PMPNPM P RA_DSM A1B_DSM N1A_GSF N1_GSF N1A_GSF C A3_NPM RA_NPM N1M_NPM V1I_IAI3P P RD_GPM
2Krn:18:9 and also, even, namely king Israel and also, even, namely Josaphat king Judas/Judah to sit each upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne he/she/it/same and also, even, namely to clothe array uniform, costume, suit to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the spacious capacious door gate gate Samaria [region of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the prophet to prophesy in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same
2Krn:18:9 and king (nom) Israel (indecl) and Josaphat (indecl) king (nom) Judas/Judah (gen, voc) while being-SIT-ed (nom|voc) each (of two) (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) him/it/same (gen) and having-been-CLOTHE-ed (nom|voc) arraies (acc) while being-SIT-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) spacious ([Adj] dat) door (gen), doors (acc) gate (gen) Samaria (gen) and all (nom|voc) the (nom) prophets (nom|voc) I-was-PROPHESY-ing, they-were-PROPHESY-ing in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
2Krn:18:9 2Krn_18:9_1 2Krn_18:9_2 2Krn_18:9_3 2Krn_18:9_4 2Krn_18:9_5 2Krn_18:9_6 2Krn_18:9_7 2Krn_18:9_8 2Krn_18:9_9 2Krn_18:9_10 2Krn_18:9_11 2Krn_18:9_12 2Krn_18:9_13 2Krn_18:9_14 2Krn_18:9_15 2Krn_18:9_16 2Krn_18:9_17 2Krn_18:9_18 2Krn_18:9_19 2Krn_18:9_20 2Krn_18:9_21 2Krn_18:9_22 2Krn_18:9_23 2Krn_18:9_24 2Krn_18:9_25 2Krn_18:9_26 2Krn_18:9_27 2Krn_18:9_28 2Krn_18:9_29
2Krn:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:10 καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Σεδεκιας υἱὸς Χανανα κέρατα σιδηρᾶ καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Ἐν τούτοις κερατιεῖς τὴν Συρίαν, ἕως ἂν συντελεσθῇ.
2Krn:18:10 And Sedekias son of Chanaan made for himself iron horns, and said, Thus saith the Lord, With these thou shalt thrust Syria until it be consumed. (2 Chronicles 18:10 Brenton)
2Krn:18:10 Sedecjasz, syn Kenaany, sporządził sobie rogi żelazne i powiedział: «Tak mówi Pan: Nimi będziesz bódł Aram, aż do ich wytępienia». (2 Krn 18:10 BT_4)
2Krn:18:10 καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Σεδεκιας υἱὸς Χανανα κέρατα σιδηρᾶ καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Ἐν τούτοις κερατιεῖς τὴν Συρίαν, ἕως ἂν συντελεσθῇ.
2Krn:18:10 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   κέρα[τ]ς, -ατος, τό σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
2Krn:18:10 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Syn Róg Żelazny I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syria [Rzymska prowincja z] Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By uzupełniać
2Krn:18:10 kai\ e)poi/Esen e(autO=| *sedekias ui(o\s *CHanana ke/rata sidEra= kai\ ei)=pen *ta/de le/gei ku/rios *)en tou/tois keratiei=s tE\n *suri/an, e(/Os a)/n suntelesTE=|.
2Krn:18:10 kai epoiEsen heautO sedekias hyios CHanana kerata sidEra kai eipen tade legei kyrios en tutois keratieis tEn syrian, heOs an syntelesTE.
2Krn:18:10 C VAI_AAI3S RD_DSM N1T_NSM N2_NSM N_GSM N3T_APN A1C_APN C VBI_AAI3S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RD_DPN VF2_FAI2S RA_ASF N1A_ASF P x VS_APS3S
2Krn:18:10 and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves ć son ć horn iron and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the Syria [Roman province of] until; dawn ever (if ever) to complete
2Krn:18:10 and he/she/it-DO/MAKE-ed self (dat)   son (nom)   horns (nom|acc|voc) iron ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) these (dat)   the (acc) Syria (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-be-COMPLETE-ed
2Krn:18:10 2Krn_18:10_1 2Krn_18:10_2 2Krn_18:10_3 2Krn_18:10_4 2Krn_18:10_5 2Krn_18:10_6 2Krn_18:10_7 2Krn_18:10_8 2Krn_18:10_9 2Krn_18:10_10 2Krn_18:10_11 2Krn_18:10_12 2Krn_18:10_13 2Krn_18:10_14 2Krn_18:10_15 2Krn_18:10_16 2Krn_18:10_17 2Krn_18:10_18 2Krn_18:10_19 2Krn_18:10_20 2Krn_18:10_21
2Krn:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:11 καὶ πάντες οἱ προφῆται ἐπροφήτευον οὕτως λέγοντες Ἀνάβαινε εἰς Ραμωθ Γαλααδ καὶ εὐοδωθήσῃ, καὶ δώσει κύριος εἰς χεῖρας τοῦ βασιλέως.
2Krn:18:11 And all the prophets prophesied so, saying, Go up to Ramoth Galaad, and thou shalt prosper; and the Lord shall deliver it into the hands of the king. (2 Chronicles 18:11 Brenton)
2Krn:18:11 I wszyscy prorocy podobnie prorokowali mówiąc: «Idź na Ramot w Gileadzie i zwyciężaj, Pan je da w ręce króla». (2 Krn 18:11 BT_4)
2Krn:18:11 καὶ πάντες οἱ προφῆται ἐπροφήτευον οὕτως λέγοντες Ἀνάβαινε εἰς Ραμωθ Γαλααδ καὶ εὐοδωθήσῃ, καὶ δώσει κύριος εἰς χεῖρας τοῦ βασιλέως.
2Krn:18:11 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]     καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:18:11 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prorok By prorokować thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj By podnosić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ręka Król
2Krn:18:11 kai\ pa/ntes oi( profE=tai e)profE/teuon ou(/tOs le/gontes *)ana/baine ei)s *ramOT *galaad kai\ eu)odOTE/sE|, kai\ dO/sei ku/rios ei)s CHei=ras tou= basile/Os.
2Krn:18:11 kai pantes hoi profEtai eprofEteuon hutOs legontes anabaine eis ramOT galaad kai euodOTEsE, kai dOsei kyrios eis CHeiras tu basileOs.
2Krn:18:11 C A3_NPM RA_NPM N1M_NPM V1I_IAI3P D V1_PAPNPM V1_PAD2S P N_AS N_AS C VC_FPI2S C VF_FAI3S N2_NSM P N3_APF RA_GSM N3V_GSM
2Krn:18:11 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the prophet to prophesy thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell to ascend into (+acc) ć ć and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) hand the king
2Krn:18:11 and all (nom|voc) the (nom) prophets (nom|voc) I-was-PROPHESY-ing, they-were-PROPHESY-ing thusly/like this while SAY/TELL-ing (nom|voc) be-you(sg)-ASCEND-ing! into (+acc)     and you(sg)-will-be-PROSPER-ed and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) hands (acc) the (gen) king (gen)
2Krn:18:11 2Krn_18:11_1 2Krn_18:11_2 2Krn_18:11_3 2Krn_18:11_4 2Krn_18:11_5 2Krn_18:11_6 2Krn_18:11_7 2Krn_18:11_8 2Krn_18:11_9 2Krn_18:11_10 2Krn_18:11_11 2Krn_18:11_12 2Krn_18:11_13 2Krn_18:11_14 2Krn_18:11_15 2Krn_18:11_16 2Krn_18:11_17 2Krn_18:11_18 2Krn_18:11_19 2Krn_18:11_20
2Krn:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:12 καὶ ὁ ἄγγελος ὁ πορευθεὶς τοῦ καλέσαι τὸν Μιχαιαν ἐλάλησεν αὐτῷ λέγων Ἰδοὺ ἐλάλησαν οἱ προφῆται ἐν στόματι ἑνὶ ἀγαθὰ περὶ τοῦ βασιλέως, καὶ ἔστωσαν δὴ οἱ λόγοι σου ὡς ἑνὸς αὐτῶν, καὶ λαλήσεις ἀγαθά.
2Krn:18:12 And the messenger that went to call Michaias spoke to him, saying, Behold, the prophets have spoken favourably concerning the king with one mouth; let now, I pray thee, thy words be as the words of one of them, and do thou speak good things. (2 Chronicles 18:12 Brenton)
2Krn:18:12 Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak: «Oto przepowiednie proroków są jednogłośnie pomyślne dla króla, niechże twoja przepowiednia, proszę cię, będzie jak każdego z nich, taką, żebyś zapowiedział powodzenie». (2 Krn 18:12 BT_4)
2Krn:18:12 καὶ ἄγγελος πορευθεὶς τοῦ καλέσαι τὸν Μιχαιαν ἐλάλησεν αὐτῷ λέγων Ἰδοὺ ἐλάλησαν οἱ προφῆται ἐν στόματι ἑνὶ ἀγαθὰ περὶ τοῦ βασιλέως, καὶ ἔστωσαν δὴ οἱ λόγοι σου ὡς ἑνὸς αὐτῶν, καὶ λαλήσεις ἀγαθά.
2Krn:18:12 καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό   λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐν στόμα[τ], -ατος, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) περί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δή ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
2Krn:18:12 I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By iść By nazywać rozmowę By mówić On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mówić Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Jeden Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Król I też, nawet, mianowicie By powodować stać; by być Naprawdę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Jeden On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
2Krn:18:12 kai\ o( a)/ggelos o( poreuTei\s tou= kale/sai to\n *miCHaian e)la/lEsen au)tO=| le/gOn *)idou\ e)la/lEsan oi( profE=tai e)n sto/mati e(ni\ a)gaTa\ peri\ tou= basile/Os, kai\ e)/stOsan dE\ oi( lo/goi sou O(s e(no\s au)tO=n, kai\ lalE/seis a)gaTa/.
2Krn:18:12 kai ho angelos ho poreuTeis tu kalesai ton miCHaian elalEsen autO legOn idu elalEsan hoi profEtai en stomati heni agaTa peri tu basileOs, kai estOsan dE hoi logoi su hOs henos autOn, kai lalEseis agaTa.
2Krn:18:12 C RA_NSM N2_NSM RA_NSM VC_APPNSM RA_GSN VA_AAN RA_ASM N1T_ASM VAI_AAI3S RD_DSM V1_PAPNSM I VAI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM P N3M_DSN A3_DSN A1_APN P RA_GSM N3V_GSM C V9_PAD3P x RA_NPM N2_NPM RP_GS x A3_GSM RD_GPM C VF_FAI2S A1_APN
2Krn:18:12 and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the to go the to call call the ć to speak he/she/it/same to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to speak the prophet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma one good inherently good, i.e. God-wrought. about (+acc,+gen) the king and also, even, namely to cause to stand; to be indeed the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) as/like one he/she/it/same and also, even, namely to speak good inherently good, i.e. God-wrought.
2Krn:18:12 and the (nom) messenger/angel (nom) the (nom) upon being-GO-ed (nom|voc) the (gen) to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt) the (acc)   he/she/it-SPEAK-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-SEE-ed! they-SPEAK-ed the (nom) prophets (nom|voc) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) one (dat) good ([Adj] nom|acc|voc) about (+acc,+gen) the (gen) king (gen) and having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be! indeed the (nom) words (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like one (gen) them/same (gen) and you(sg)-will-SPEAK good ([Adj] nom|acc|voc)
2Krn:18:12 2Krn_18:12_1 2Krn_18:12_2 2Krn_18:12_3 2Krn_18:12_4 2Krn_18:12_5 2Krn_18:12_6 2Krn_18:12_7 2Krn_18:12_8 2Krn_18:12_9 2Krn_18:12_10 2Krn_18:12_11 2Krn_18:12_12 2Krn_18:12_13 2Krn_18:12_14 2Krn_18:12_15 2Krn_18:12_16 2Krn_18:12_17 2Krn_18:12_18 2Krn_18:12_19 2Krn_18:12_20 2Krn_18:12_21 2Krn_18:12_22 2Krn_18:12_23 2Krn_18:12_24 2Krn_18:12_25 2Krn_18:12_26 2Krn_18:12_27 2Krn_18:12_28 2Krn_18:12_29 2Krn_18:12_30 2Krn_18:12_31 2Krn_18:12_32 2Krn_18:12_33 2Krn_18:12_34 2Krn_18:12_35
2Krn:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:13 καὶ εἶπεν Μιχαιας Ζῇ κύριος ὅτι ὃ ἐὰν εἴπῃ ὁ θεὸς πρός με, αὐτὸ λαλήσω.
2Krn:18:13 And Michaias said, As the Lord lives, whatever God shall say to me, that will I speak. (2 Chronicles 18:13 Brenton)
2Krn:18:13 Wówczas Micheasz odrzekł: «Na życie Pana, na pewno będę mówił to, co powie mój Bóg». (2 Krn 18:13 BT_4)
2Krn:18:13 καὶ εἶπεν Μιχαιας Ζῇ κύριος ὅτι ἐὰν εἴπῃ θεὸς πρός με, αὐτὸ λαλήσω.
2Krn:18:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
2Krn:18:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja On/ona/to/to samo By mówić
2Krn:18:13 kai\ ei)=pen *miCHaias *DZE=| ku/rios o(/ti o(\ e)a\n ei)/pE| o( Teo\s pro/s me, au)to\ lalE/sO.
2Krn:18:13 kai eipen miCHaias DZE kyrios hoti ho ean eipE ho Teos pros me, auto lalEsO.
2Krn:18:13 C VBI_AAI3S N1T_NSM V3_PAI3S N2_NSM C RR_NSM C VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM P RP_AS RD_NSN VF_FAI1S
2Krn:18:13 and also, even, namely to say/tell ć to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) I he/she/it/same to speak
2Krn:18:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed   he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) it/same (nom|acc) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK
2Krn:18:13 2Krn_18:13_1 2Krn_18:13_2 2Krn_18:13_3 2Krn_18:13_4 2Krn_18:13_5 2Krn_18:13_6 2Krn_18:13_7 2Krn_18:13_8 2Krn_18:13_9 2Krn_18:13_10 2Krn_18:13_11 2Krn_18:13_12 2Krn_18:13_13 2Krn_18:13_14 2Krn_18:13_15
2Krn:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:14 καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Μιχαια, εἰ πορευθῶ εἰς Ραμωθ Γαλααδ εἰς πόλεμον ἢ ἐπίσχω; καὶ εἶπεν Ἀνάβαινε καὶ εὐοδώσεις, καὶ δοθήσονται εἰς χεῖρας ὑμῶν.
2Krn:18:14 And he came to the king, and the king said to him, Michaias, shall I go up to Ramoth Galaad to battle, or shall I forbear? And he said, Go up, and thou shalt prosper, and they shall be given into your hands. (2 Chronicles 18:14 Brenton)
2Krn:18:14 Potem przyszedł przed króla. Wtedy król się odezwał do niego: «Micheaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę przeciw Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać?» Wtedy do niego przemówił: «Wyruszcie, a zwyciężycie. Będą oni oddani w wasze ręce». (2 Krn 18:14 BT_4)
2Krn:18:14 καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ εἶπεν αὐτῷ βασιλεύς Μιχαια, εἰ πορευθῶ εἰς Ραμωθ Γαλααδ εἰς πόλεμον ἐπίσχω; καὶ εἶπεν Ἀνάβαινε καὶ εὐοδώσεις, καὶ δοθήσονται εἰς χεῖρας ὑμῶν.
2Krn:18:14 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   εἰ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1]     εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἤ[1] ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Krn:18:14 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król Jeżeli By iść Do (+przyspieszenie) Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Albo By ofiarować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By podnosić I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia I też, nawet, mianowicie By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka Ty
2Krn:18:14 kai\ E)=lTen pro\s to\n basile/a, kai\ ei)=pen au)tO=| o( basileu/s *miCHaia, ei) poreuTO= ei)s *ramOT *galaad ei)s po/lemon E)\ e)pi/sCHO; kai\ ei)=pen *)ana/baine kai\ eu)odO/seis, kai\ doTE/sontai ei)s CHei=ras u(mO=n.
2Krn:18:14 kai ElTen pros ton basilea, kai eipen autO ho basileus miCHaia, ei poreuTO eis ramOT galaad eis polemon E episCHO; kai eipen anabaine kai euodOseis, kai doTEsontai eis CHeiras hymOn.
2Krn:18:14 C VBI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM N1_NSM C VC_APS1S P N_AS N_AS P N2_ASM C VB_AAS1S C VBI_AAI3S V1_PAD2S C VF_FAI2S C VC_FPI3P P N3_APF RP_GP
2Krn:18:14 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king ć if to go into (+acc) ć ć into (+acc) war [see polemic] or to proffer and also, even, namely to say/tell to ascend and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed and also, even, namely to give into (+acc) hand you
2Krn:18:14 and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom)   if I-should-be-GO-ed into (+acc)     into (+acc) war (acc) or I-should-PROFFER and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-ASCEND-ing! and you(sg)-will-PROSPER and they-will-be-GIVE-ed into (+acc) hands (acc) you(pl) (gen)
2Krn:18:14 2Krn_18:14_1 2Krn_18:14_2 2Krn_18:14_3 2Krn_18:14_4 2Krn_18:14_5 2Krn_18:14_6 2Krn_18:14_7 2Krn_18:14_8 2Krn_18:14_9 2Krn_18:14_10 2Krn_18:14_11 2Krn_18:14_12 2Krn_18:14_13 2Krn_18:14_14 2Krn_18:14_15 2Krn_18:14_16 2Krn_18:14_17 2Krn_18:14_18 2Krn_18:14_19 2Krn_18:14_20 2Krn_18:14_21 2Krn_18:14_22 2Krn_18:14_23 2Krn_18:14_24 2Krn_18:14_25 2Krn_18:14_26 2Krn_18:14_27 2Krn_18:14_28 2Krn_18:14_29 2Krn_18:14_30
2Krn:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Ποσάκις ὁρκίζω σε ἵνα μὴ λαλήσῃς πρός με πλὴν ἀλήθειαν ἐν ὀνόματι κυρίου;
2Krn:18:15 And the king said to him, How often shall I solemnly charge thee that thou speak to me nothing but truth in the name of the Lord? (2 Chronicles 18:15 Brenton)
2Krn:18:15 Król zaś mu powiedział: «Ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana?» (2 Krn 18:15 BT_4)
2Krn:18:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ βασιλεύς Ποσάκις ὁρκίζω σε ἵνα μὴ λαλήσῃς πρός με πλὴν ἀλήθειαν ἐν ὀνόματι κυρίου;
2Krn:18:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ποσά·κις ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλήν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:18:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król Ile razy Do przysięgi ize Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Nie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Z wyjątkiem PRAWDA W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:18:15 kai\ ei)=pen au)tO=| o( basileu/s *posa/kis o(rki/DZO se i(/na mE\ lalE/sE|s pro/s me plE\n a)lE/Teian e)n o)no/mati kuri/ou;
2Krn:18:15 kai eipen autO ho basileus posakis horkiDZO se hina mE lalEsEs pros me plEn alETeian en onomati kyriu;
2Krn:18:15 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM D V1_PAI1S RP_AS C D VA_AAS2S P RP_AS D N1A_ASF P N3M_DSN N2_GSM
2Krn:18:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king how many times to oath-ize you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to speak toward (+acc,+gen,+dat) I except truth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:18:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) how many times I-am-OATH-IZE-ing, I-should-be-OATH-IZE-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) so that / in order to /because not you(sg)-should-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) except truth (acc) in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:18:15 2Krn_18:15_1 2Krn_18:15_2 2Krn_18:15_3 2Krn_18:15_4 2Krn_18:15_5 2Krn_18:15_6 2Krn_18:15_7 2Krn_18:15_8 2Krn_18:15_9 2Krn_18:15_10 2Krn_18:15_11 2Krn_18:15_12 2Krn_18:15_13 2Krn_18:15_14 2Krn_18:15_15 2Krn_18:15_16 2Krn_18:15_17 2Krn_18:15_18
2Krn:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:16 καὶ εἶπεν Εἶδον τὸν Ισραηλ διεσπαρμένους ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς πρόβατα οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν, καὶ εἶπεν κύριος Οὐκ ἔχουσιν ἡγούμενον, ἀναστρεφέτωσαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ.
2Krn:18:16 And he said, I saw Israel scattered on the mountains, as sheep without a shepherd: and the Lord said, These have no commander; let each return to his home in peace. (2 Chronicles 18:16 Brenton)
2Krn:18:16 Wówczas on rzekł: «Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak trzodę owiec i kóz bez pasterza. Pan rzekł: Nie mają swego pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu!» (2 Krn 18:16 BT_4)
2Krn:18:16 καὶ εἶπεν Εἶδον τὸν Ισραηλ διεσπαρμένους ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς πρόβατα οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν, καὶ εἶπεν κύριος Οὐκ ἔχουσιν ἡγούμενον, ἀναστρεφέτωσαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ.
2Krn:18:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὡς πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιμήν, -ένος, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ
2Krn:18:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Izrael By rozpraszać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Jak/jak Owca (sheepfold) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Pastuch I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By mieć By uważać By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Każdy Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój
2Krn:18:16 kai\ ei)=pen *ei)=don to\n *israEl diesparme/nous e)n toi=s o)/resin O(s pro/bata oi(=s ou)k e)/stin poimE/n, kai\ ei)=pen ku/rios *ou)k e)/CHousin E(gou/menon, a)nastrefe/tOsan e(/kastos ei)s to\n oi)=kon au)tou= e)n ei)rE/nE|.
2Krn:18:16 kai eipen eidon ton israEl diesparmenus en tois oresin hOs probata hois uk estin poimEn, kai eipen kyrios uk eCHusin hEgumenon, anastrefetOsan hekastos eis ton oikon autu en eirEnE.
2Krn:18:16 C VBI_AAI3S VBI_AAI1S RA_ASM N_ASM VM_XMPAPM P RA_DPN N3E_DPN x N2N_APN RR_DPN D V9_PAI3S N3_NSM C VBI_AAI3S N2_NSM D V1_PAI3P V2_PMPASM V1_PAD3P A1_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N1_DSF
2Krn:18:16 and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the Israel to scatter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount as/like sheep (sheepfold) who/whom/which οὐχ before rough breathing to be shepherd and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to have to deem to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, each into (+acc) the house he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace
2Krn:18:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) Israel (indecl) having-been-SCATTER-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) as/like sheep (nom|acc|voc) who/whom/which (dat) not he/she/it-is shepherd (nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) not they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) let-them-be-UPSET-ing! each (of two) (nom) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) peace (dat)
2Krn:18:16 2Krn_18:16_1 2Krn_18:16_2 2Krn_18:16_3 2Krn_18:16_4 2Krn_18:16_5 2Krn_18:16_6 2Krn_18:16_7 2Krn_18:16_8 2Krn_18:16_9 2Krn_18:16_10 2Krn_18:16_11 2Krn_18:16_12 2Krn_18:16_13 2Krn_18:16_14 2Krn_18:16_15 2Krn_18:16_16 2Krn_18:16_17 2Krn_18:16_18 2Krn_18:16_19 2Krn_18:16_20 2Krn_18:16_21 2Krn_18:16_22 2Krn_18:16_23 2Krn_18:16_24 2Krn_18:16_25 2Krn_18:16_26 2Krn_18:16_27 2Krn_18:16_28 2Krn_18:16_29
2Krn:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:17 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαφατ Οὐκ εἶπά σοι ὅτι οὐ προφητεύει περὶ ἐμοῦ ἀγαθά, ἀλλ’ ἢ κακά;
2Krn:18:17 And the king of Israel said to Josaphat, Said I not to thee, that he would not prophesy concerning me good, but evil? (2 Chronicles 18:17 Brenton)
2Krn:18:17 Wtedy król izraelski zwrócił się do Jozafata: «Czyż ci nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęścia!» (2 Krn 18:17 BT_4)
2Krn:18:17 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαφατ Οὐκ εἶπά σοι ὅτι οὐ προφητεύει περὶ ἐμοῦ ἀγαθά, ἀλλ’ κακά;
2Krn:18:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πρός Ἰωσαφάτ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀλλά ἤ[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
2Krn:18:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Josaphat ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By prorokować Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja; mój/mój Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ale Albo Niegodziwie by czynić źle
2Krn:18:17 kai\ ei)=pen o( basileu\s *israEl pro\s *iOsafat *ou)k ei)=pa/ soi o(/ti ou) profEteu/ei peri\ e)mou= a)gaTa/, a)ll’ E)\ kaka/;
2Krn:18:17 kai eipen ho basileus israEl pros iOsafat uk eipa soi hoti u profEteuei peri emu agaTa, all’ E kaka;
2Krn:18:17 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM P N_ASM D VAI_AAI1S RP_DS C D V1_PAI3S P RP_GS A1_APN C C A1_APN
2Krn:18:17 and also, even, namely to say/tell the king Israel toward (+acc,+gen,+dat) Josaphat οὐχ before rough breathing to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that οὐχ before rough breathing to prophesy about (+acc,+gen) I; my/mine good inherently good, i.e. God-wrought. but or wickedly to do evil
2Krn:18:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Josaphat (indecl) not I-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that not he/she/it-is-PROPHESY-ing, you(sg)-are-being-PROPHESY-ed (classical) about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) good ([Adj] nom|acc|voc) but or wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
2Krn:18:17 2Krn_18:17_1 2Krn_18:17_2 2Krn_18:17_3 2Krn_18:17_4 2Krn_18:17_5 2Krn_18:17_6 2Krn_18:17_7 2Krn_18:17_8 2Krn_18:17_9 2Krn_18:17_10 2Krn_18:17_11 2Krn_18:17_12 2Krn_18:17_13 2Krn_18:17_14 2Krn_18:17_15 2Krn_18:17_16 2Krn_18:17_17 2Krn_18:17_18 2Krn_18:17_19
2Krn:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:18 καὶ εἶπεν Οὐχ οὕτως, ἀκούσατε λόγον κυρίου· εἶδον τὸν κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα δύναμις τοῦ οὐρανοῦ εἱστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ ἀριστερῶν αὐτοῦ.
2Krn:18:18 But he said, Not so. Hear ye the word of the Lord: I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven stood by on his right hand and on his left. (2 Chronicles 18:18 Brenton)
2Krn:18:18 Tamten zaś mówił dalej: «Dlatego słuchajcie wyroku Pańskiego. Ujrzałem Pana, siedzącego na swym tronie, a po Jego prawej i lewej stronie stały przy Nim wszystkie zastępy niebieskie. (2 Krn 18:18 BT_4)
2Krn:18:18 καὶ εἶπεν Οὐχ οὕτως, ἀκούσατε λόγον κυρίου· εἶδον τὸν κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα δύναμις τοῦ οὐρανοῦ εἱστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ ἀριστερῶν αὐτοῦ.
2Krn:18:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκ δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ἀριστερός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:18:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolność Nieba/niebo By powodować stać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Opuszczał {Lewy} On/ona/to/to samo
2Krn:18:18 kai\ ei)=pen *ou)CH ou(/tOs, a)kou/sate lo/gon kuri/ou· ei)=don to\n ku/rion kaTE/menon e)pi\ Tro/nou au)tou=, kai\ pa=sa du/namis tou= ou)ranou= ei(stE/kei e)k deXiO=n au)tou= kai\ e)X a)risterO=n au)tou=.
2Krn:18:18 kai eipen uCH hutOs, akusate logon kyriu· eidon ton kyrion kaTEmenon epi Tronu autu, kai pasa dynamis tu uranu heistEkei ek deXiOn autu kai eX aristerOn autu.
2Krn:18:18 C VBI_AAI3S D D VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM VBI_AAI1S RA_ASM N2_ASM V5_PMPASM P N2_GSM RD_GSM C A1S_NSF N3I_NSF RA_GSM N2_GSM VXI_YAI3S P A1A_GPM RD_GSM C P A1A_GPM RD_GSM
2Krn:18:18 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of ability the sky/heaven to cause to stand out of (+gen) ἐξ before vowels right he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels left he/she/it/same
2Krn:18:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed not thusly/like this do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) while being-SIT-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) him/it/same (gen) and every (nom|voc) ability (nom) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand out of (+gen) right ([Adj] gen) him/it/same (gen) and out of (+gen) left ([Adj] gen) him/it/same (gen)
2Krn:18:18 2Krn_18:18_1 2Krn_18:18_2 2Krn_18:18_3 2Krn_18:18_4 2Krn_18:18_5 2Krn_18:18_6 2Krn_18:18_7 2Krn_18:18_8 2Krn_18:18_9 2Krn_18:18_10 2Krn_18:18_11 2Krn_18:18_12 2Krn_18:18_13 2Krn_18:18_14 2Krn_18:18_15 2Krn_18:18_16 2Krn_18:18_17 2Krn_18:18_18 2Krn_18:18_19 2Krn_18:18_20 2Krn_18:18_21 2Krn_18:18_22 2Krn_18:18_23 2Krn_18:18_24 2Krn_18:18_25 2Krn_18:18_26 2Krn_18:18_27
2Krn:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:19 καὶ εἶπεν κύριος Τίς ἀπατήσει τὸν Αχααβ βασιλέα Ισραηλ καὶ ἀναβήσεται καὶ πεσεῖται ἐν Ραμωθ Γαλααδ; καὶ εἶπεν οὗτος οὕτως, καὶ οὗτος εἶπεν οὕτως.
2Krn:18:19 And the Lord said, Who will deceive Achaab king of Israel, that he may go up, and fall in Ramoth Galaad? And one spoke this way, and another spoke that way. (2 Chronicles 18:19 Brenton)
2Krn:18:19 Wówczas Pan rzekł: "Kto zwiedzie Achaba, króla izraelskiego, aby poszedł i poległ w Ramot w Gileadzie?" Gdy zaś jeden rzekł tak, a drugi inaczej, (2 Krn 18:19 BT_4)
2Krn:18:19 καὶ εἶπεν κύριος Τίς ἀπατήσει τὸν Αχααβ βασιλέα Ισραηλ καὶ ἀναβήσεται καὶ πεσεῖται ἐν Ραμωθ Γαλααδ; καὶ εἶπεν οὗτος οὕτως, καὶ οὗτος εἶπεν οὕτως.
2Krn:18:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν     καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω καί οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω
2Krn:18:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By oszukiwać Król Izrael I też, nawet, mianowicie By podnosić I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
2Krn:18:19 kai\ ei)=pen ku/rios *ti/s a)patE/sei to\n *aCHaab basile/a *israEl kai\ a)nabE/setai kai\ pesei=tai e)n *ramOT *galaad; kai\ ei)=pen ou(=tos ou(/tOs, kai\ ou(=tos ei)=pen ou(/tOs.
2Krn:18:19 kai eipen kyrios tis apatEsei ton aCHaab basilea israEl kai anabEsetai kai peseitai en ramOT galaad; kai eipen hutos hutOs, kai hutos eipen hutOs.
2Krn:18:19 C VBI_AAI3S N2_NSM RI_NSM VF_FAI3S RA_ASM N_ASM N3V_ASM N_GSM C VF_FMI3S C VF2_FMI3S P N_DS N_DS C VBI_AAI3S RD_NSM D C RD_NSM VBI_AAI3S D
2Krn:18:19 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to deceive the ć king Israel and also, even, namely to ascend and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
2Krn:18:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/what/why (nom) he/she/it-will-DECEIVE, you(sg)-will-be-DECEIVE-ed (classical) the (acc)   king (acc) Israel (indecl) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed and he/she/it-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat)     and he/she/it-SAY/TELL-ed this (nom) thusly/like this and this (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed thusly/like this
2Krn:18:19 2Krn_18:19_1 2Krn_18:19_2 2Krn_18:19_3 2Krn_18:19_4 2Krn_18:19_5 2Krn_18:19_6 2Krn_18:19_7 2Krn_18:19_8 2Krn_18:19_9 2Krn_18:19_10 2Krn_18:19_11 2Krn_18:19_12 2Krn_18:19_13 2Krn_18:19_14 2Krn_18:19_15 2Krn_18:19_16 2Krn_18:19_17 2Krn_18:19_18 2Krn_18:19_19 2Krn_18:19_20 2Krn_18:19_21 2Krn_18:19_22 2Krn_18:19_23 2Krn_18:19_24
2Krn:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:20 καὶ ἐξῆλθεν τὸ πνεῦμα καὶ ἔστη ἐνώπιον κυρίου καὶ εἶπεν Ἐγὼ ἀπατήσω αὐτόν. καὶ εἶπεν κύριος Ἐν τίνι;
2Krn:18:20 And there came forth a spirit, and stood before the Lord, and said, I will deceive him. And the Lord said, Whereby? (2 Chronicles 18:20 Brenton)
2Krn:18:20 wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem powiedział: "Ja go zwiodę". Wtedy Pan rzekł do niego: "Jak?" On zaś odrzekł: (2 Krn 18:20 BT_4)
2Krn:18:20 καὶ ἐξῆλθεν τὸ πνεῦμα καὶ ἔστη ἐνώπιον κυρίου καὶ εἶπεν Ἐγὼ ἀπατήσω αὐτόν. καὶ εἶπεν κύριος Ἐν τίνι;
2Krn:18:20 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
2Krn:18:20 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By oszukiwać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd.
2Krn:18:20 kai\ e)XE=lTen to\ pneu=ma kai\ e)/stE e)nO/pion kuri/ou kai\ ei)=pen *)egO\ a)patE/sO au)to/n. kai\ ei)=pen ku/rios *)en ti/ni;
2Krn:18:20 kai eXElTen to pneuma kai estE enOpion kyriu kai eipen egO apatEsO auton. kai eipen kyrios en tini;
2Krn:18:20 C VBI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN C VHI_AAI3S P N2_GSM C VBI_AAI3S RP_NS VF_FAI1S RD_ASM C VBI_AAI3S N2_NSM P RI_DSN
2Krn:18:20 and also, even, namely to come out the spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely to cause to stand in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell I to deceive he/she/it/same and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc.
2Krn:18:20 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) I-will-DECEIVE, I-should-DECEIVE him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) who/what/why (dat)
2Krn:18:20 2Krn_18:20_1 2Krn_18:20_2 2Krn_18:20_3 2Krn_18:20_4 2Krn_18:20_5 2Krn_18:20_6 2Krn_18:20_7 2Krn_18:20_8 2Krn_18:20_9 2Krn_18:20_10 2Krn_18:20_11 2Krn_18:20_12 2Krn_18:20_13 2Krn_18:20_14 2Krn_18:20_15 2Krn_18:20_16 2Krn_18:20_17 2Krn_18:20_18
2Krn:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:21 καὶ εἶπεν Ἐξελεύσομαι καὶ ἔσομαι πνεῦμα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἀπατήσεις καὶ δυνήσῃ, ἔξελθε καὶ ποίησον οὕτως.
2Krn:18:21 And he said, I will go forth, and will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, Thou shalt deceive him, and shalt prevail: go forth, and do so. (2 Chronicles 18:21 Brenton)
2Krn:18:21 "Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków". Wówczas Pan rzekł: "Możesz zwieść i to ci się uda. Idź i uczyń tak!" (2 Krn 18:21 BT_4)
2Krn:18:21 καὶ εἶπεν Ἐξελεύσομαι καὶ ἔσομαι πνεῦμα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἀπατήσεις καὶ δυνήσῃ, ἔξελθε καὶ ποίησον οὕτως.
2Krn:18:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό ψευδής -ές ἐν στόμα[τ], -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) καί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω
2Krn:18:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wychodzić I też, nawet, mianowicie By być Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prorok On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By oszukiwać I też, nawet, mianowicie Do zdolnego By wychodzić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
2Krn:18:21 kai\ ei)=pen *)eXeleu/somai kai\ e)/somai pneu=ma PSeude\s e)n sto/mati pa/ntOn tO=n profEtO=n au)tou=. kai\ ei)=pen *)apatE/seis kai\ dunE/sE|, e)/XelTe kai\ poi/Eson ou(/tOs.
2Krn:18:21 kai eipen eXeleusomai kai esomai pneuma PSeudes en stomati pantOn tOn profEtOn autu. kai eipen apatEseis kai dynEsE, eXelTe kai poiEson hutOs.
2Krn:18:21 C VBI_AAI3S VF_FMI1S C VF_FMI1S N3M_NSN A3H_NSN P N3M_DSN A3_GPM RA_GPM N1M_GPM RD_GSM C VBI_AAI3S VF_FAI2S C VF_FMI2S VB_AAD2S C VA_AAD2S D
2Krn:18:21 and also, even, namely to say/tell to come out and also, even, namely to be spirit breath, spiritual utterance, wind false false, lying in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma every all, each, every, the whole of the prophet he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to deceive and also, even, namely to able to come out and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
2Krn:18:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-be-COME-ed-OUT and I-will-be spirit (nom|acc|voc) liar ([Adj] nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) all (gen) the (gen) prophets (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed you(sg)-will-DECEIVE and you(sg)-will-be-ABLE-ed do-COME-you(sg)-OUT! and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) thusly/like this
2Krn:18:21 2Krn_18:21_1 2Krn_18:21_2 2Krn_18:21_3 2Krn_18:21_4 2Krn_18:21_5 2Krn_18:21_6 2Krn_18:21_7 2Krn_18:21_8 2Krn_18:21_9 2Krn_18:21_10 2Krn_18:21_11 2Krn_18:21_12 2Krn_18:21_13 2Krn_18:21_14 2Krn_18:21_15 2Krn_18:21_16 2Krn_18:21_17 2Krn_18:21_18 2Krn_18:21_19 2Krn_18:21_20 2Krn_18:21_21 2Krn_18:21_22
2Krn:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:22 καὶ νῦν ἰδοὺ ἔδωκεν κύριος πνεῦμα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν προφητῶν σου τούτων, καὶ κύριος ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ κακά.
2Krn:18:22 And now, behold, the Lord has put a false spirit in the mouth of these thy prophets, and the Lord has spoken evil against thee. (2 Chronicles 18:22 Brenton)
2Krn:18:22 Oto dlatego Pan dał teraz ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków. Pan bowiem zawyrokował twoją zgubę». (2 Krn 18:22 BT_4)
2Krn:18:22 καὶ νῦν ἰδοὺ ἔδωκεν κύριος πνεῦμα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν προφητῶν σου τούτων, καὶ κύριος ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ κακά.
2Krn:18:22 καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πνεῦμα[τ], -ατος, τό ψευδής -ές ἐν στόμα[τ], -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
2Krn:18:22 I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prorok Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Niegodziwie by czynić źle
2Krn:18:22 kai\ nu=n i)dou\ e)/dOken ku/rios pneu=ma PSeude\s e)n sto/mati pa/ntOn tO=n profEtO=n sou tou/tOn, kai\ ku/rios e)la/lEsen e)pi\ se\ kaka/.
2Krn:18:22 kai nyn idu edOken kyrios pneuma PSeudes en stomati pantOn tOn profEtOn su tutOn, kai kyrios elalEsen epi se kaka.
2Krn:18:22 C D I VAI_AAI3S N2_NSM N3M_ASN A3H_ASN P N3M_DSN A3_GPM RA_GPM N1M_GPM RP_GS RD_GPM C N2_NSM VAI_AAI3S P RP_AS A1_APN
2Krn:18:22 and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. spirit breath, spiritual utterance, wind false false, lying in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma every all, each, every, the whole of the prophet you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) wickedly to do evil
2Krn:18:22 and now be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) spirit (nom|acc|voc) liar ([Adj] nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) all (gen) the (gen) prophets (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) these (gen) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
2Krn:18:22 2Krn_18:22_1 2Krn_18:22_2 2Krn_18:22_3 2Krn_18:22_4 2Krn_18:22_5 2Krn_18:22_6 2Krn_18:22_7 2Krn_18:22_8 2Krn_18:22_9 2Krn_18:22_10 2Krn_18:22_11 2Krn_18:22_12 2Krn_18:22_13 2Krn_18:22_14 2Krn_18:22_15 2Krn_18:22_16 2Krn_18:22_17 2Krn_18:22_18 2Krn_18:22_19 2Krn_18:22_20
2Krn:18:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:23 καὶ ἤγγισεν Σεδεκιας υἱὸς Χανανα καὶ ἐπάταξεν τὸν Μιχαιαν ἐπὶ τὴν σιαγόνα καὶ εἶπεν αὐτῷ Ποίᾳ τῇ ὁδῷ παρῆλθεν πνεῦμα κυρίου παρ’ ἐμοῦ τοῦ λαλῆσαι πρὸς σέ;
2Krn:18:23 Then Sedekias the son of Chanaan drew near, and smote Michaias on the cheek, and said to him, By what way passed the Spirit of the Lord from me to speak to thee? (2 Chronicles 18:23 Brenton)
2Krn:18:23 Wtedy Sedecjasz, syn Kenaany, podszedł i uderzył Micheasza w policzek, mówiąc: «Którąż to drogą przeszedł ode mnie duch Pański, aby mówić z tobą?» (2 Krn 18:23 BT_4)
2Krn:18:23 καὶ ἤγγισεν Σεδεκιας υἱὸς Χανανα καὶ ἐπάταξεν τὸν Μιχαιαν ἐπὶ τὴν σιαγόνα καὶ εἶπεν αὐτῷ Ποίᾳ τῇ ὁδῷ παρῆλθεν πνεῦμα κυρίου παρ’ ἐμοῦ τοῦ λαλῆσαι πρὸς σέ;
2Krn:18:23 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό σιαγών, -όνος, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krn:18:23 I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Syn I też, nawet, mianowicie By uderzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Policzek I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga By mijać mijaj, obok, albo przeszły Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
2Krn:18:23 kai\ E)/ggisen *sedekias ui(o\s *CHanana kai\ e)pa/taXen to\n *miCHaian e)pi\ tE\n siago/na kai\ ei)=pen au)tO=| *poi/a| tE=| o(dO=| parE=lTen pneu=ma kuri/ou par’ e)mou= tou= lalE=sai pro\s se/;
2Krn:18:23 kai Engisen sedekias hyios CHanana kai epataXen ton miCHaian epi tEn siagona kai eipen autO poia tE hodO parElTen pneuma kyriu par’ emu tu lalEsai pros se;
2Krn:18:23 C VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N1_ASM P RA_ASF N3_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM A1A_DSF RA_DSF N2_DSF VBI_AAI3S N3M_NSN N2_GSM P RP_GS RA_GSN VA_AAN P RP_AS
2Krn:18:23 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) ć son ć and also, even, namely to smite the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the cheek and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć the way/road to pass by go by, beside, or past spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine the to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
2Krn:18:23 and he/she/it-NEAR-ed   son (nom)   and he/she/it-SMITE-ed the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cheek (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   the (dat) way/road (dat) he/she/it-PASS BY-ed spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) the (gen) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
2Krn:18:23 2Krn_18:23_1 2Krn_18:23_2 2Krn_18:23_3 2Krn_18:23_4 2Krn_18:23_5 2Krn_18:23_6 2Krn_18:23_7 2Krn_18:23_8 2Krn_18:23_9 2Krn_18:23_10 2Krn_18:23_11 2Krn_18:23_12 2Krn_18:23_13 2Krn_18:23_14 2Krn_18:23_15 2Krn_18:23_16 2Krn_18:23_17 2Krn_18:23_18 2Krn_18:23_19 2Krn_18:23_20 2Krn_18:23_21 2Krn_18:23_22 2Krn_18:23_23 2Krn_18:23_24 2Krn_18:23_25 2Krn_18:23_26 2Krn_18:23_27
2Krn:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:24 καὶ εἶπεν Μιχαιας Ἰδοὺ ὄψῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἰσελεύσῃ ταμίειον ἐκ ταμιείου τοῦ κατακρυβῆναι.
2Krn:18:24 And Michaias said, Behold, thou shalt see in that day, when thou shalt go from chamber to chamber to hide thyself. (2 Chronicles 18:24 Brenton)
2Krn:18:24 A Micheasz odrzekł: «Oto ty sam zobaczysz tego dnia, gdy będziesz przechodził z ukrycia w ukrycie, aby się schować». (2 Krn 18:24 BT_4)
2Krn:18:24 καὶ εἶπεν Μιχαιας Ἰδοὺ ὄψῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐν εἰσελεύσῃ ταμίειον ἐκ ταμιείου τοῦ κατακρυβῆναι.
2Krn:18:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ἐκ ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-)
2Krn:18:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By wchodzić Magazyn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Magazyn Do ???
2Krn:18:24 kai\ ei)=pen *miCHaias *)idou\ o)/PSE| e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, e)n E(=| ei)seleu/sE| tami/eion e)k tamiei/ou tou= katakrubE=nai.
2Krn:18:24 kai eipen miCHaias idu oPSE en tE hEmera ekeinE, en hE eiseleusE tamieion ek tamieiu tu katakrybEnai.
2Krn:18:24 C VBI_AAI3S N1T_NSM I VF_FMI2S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P RR_DSF VF_FMI2S N2N_ASN P N2N_GSN RA_GSN VD_APN
2Krn:18:24 and also, even, namely to say/tell ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to enter storeroom out of (+gen) ἐξ before vowels storeroom the to ???
2Krn:18:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed   be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(sg)-will-be-ENTER-ed storeroom (nom|acc|voc) out of (+gen) storeroom (gen) the (gen) to-be-???-ed
2Krn:18:24 2Krn_18:24_1 2Krn_18:24_2 2Krn_18:24_3 2Krn_18:24_4 2Krn_18:24_5 2Krn_18:24_6 2Krn_18:24_7 2Krn_18:24_8 2Krn_18:24_9 2Krn_18:24_10 2Krn_18:24_11 2Krn_18:24_12 2Krn_18:24_13 2Krn_18:24_14 2Krn_18:24_15 2Krn_18:24_16 2Krn_18:24_17
2Krn:18:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:25 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ισραηλ Λάβετε τὸν Μιχαιαν καὶ ἀποστρέψατε πρὸς Εμηρ ἄρχοντα τῆς πόλεως καὶ πρὸς Ιωας ἄρχοντα υἱὸν τοῦ βασιλέως
2Krn:18:25 And the king of Israel said, Take Michaias, and carry him back to Emer the governor of the city, and to Joas the captain, the king's son; (2 Chronicles 18:25 Brenton)
2Krn:18:25 Król izraelski zaś rozkazał: «Weźcie Micheasza i zaprowadźcie go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do syna królewskiego, Joasza, (2 Krn 18:25 BT_4)
2Krn:18:25 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ισραηλ Λάβετε τὸν Μιχαιαν καὶ ἀποστρέψατε πρὸς Εμηρ ἄρχοντα τῆς πόλεως καὶ πρὸς Ιωας ἄρχοντα υἱὸν τοῦ βασιλέως
2Krn:18:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πρός   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί πρός   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:18:25 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Izrael By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się Miasto I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się Syn Król
2Krn:18:25 kai\ ei)=pen basileu\s *israEl *la/bete to\n *miCHaian kai\ a)postre/PSate pro\s *emEr a)/rCHonta tE=s po/leOs kai\ pro\s *iOas a)/rCHonta ui(o\n tou= basile/Os
2Krn:18:25 kai eipen basileus israEl labete ton miCHaian kai apostrePSate pros emEr arCHonta tEs poleOs kai pros iOas arCHonta hyion tu basileOs
2Krn:18:25 C VBI_AAI3S N3V_NSM N_GSM VB_AAD2P RA_ASM N1T_ASM C VA_AAD2P P N_ASM N3_ASM RA_GSF N3I_GSF C P N_ASM N3_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM
2Krn:18:25 and also, even, namely to say/tell king Israel to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć and also, even, namely to turn away from toward (+acc,+gen,+dat) ć ruler; to begin the city and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) ć ruler; to begin son the king
2Krn:18:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed king (nom) Israel (indecl) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! the (acc)   and do-TURN-you(pl)-AWAY-FROM! toward (+acc,+gen,+dat)   ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) city (gen) and toward (+acc,+gen,+dat)   ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) son (acc) the (gen) king (gen)
2Krn:18:25 2Krn_18:25_1 2Krn_18:25_2 2Krn_18:25_3 2Krn_18:25_4 2Krn_18:25_5 2Krn_18:25_6 2Krn_18:25_7 2Krn_18:25_8 2Krn_18:25_9 2Krn_18:25_10 2Krn_18:25_11 2Krn_18:25_12 2Krn_18:25_13 2Krn_18:25_14 2Krn_18:25_15 2Krn_18:25_16 2Krn_18:25_17 2Krn_18:25_18 2Krn_18:25_19 2Krn_18:25_20 2Krn_18:25_21
2Krn:18:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:26 καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν ὁ βασιλεύς Ἀπόθεσθε τοῦτον εἰς οἶκον φυλακῆς, καὶ ἐσθιέτω ἄρτον θλίψεως καὶ ὕδωρ θλίψεως ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι με ἐν εἰρήνῃ.
2Krn:18:26 and ye shall say, Thus said the king, Put this fellow into the prison house, and let him eat the bread of affliction, and drink the water of affliction, until I return in peace. (2 Chronicles 18:26 Brenton)
2Krn:18:26 i powiedzcie: Tak rzekł król: Wtrąćcie go do więzienia i żywcie chlebem i wodą jak najskąpiej, aż do mego powrotu w pokoju». (2 Krn 18:26 BT_4)
2Krn:18:26 καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν βασιλεύς Ἀπόθεσθε τοῦτον εἰς οἶκον φυλακῆς, καὶ ἐσθιέτω ἄρτον θλίψεως καὶ ὕδωρ θλίψεως ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι με ἐν εἰρήνῃ.
2Krn:18:26 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀπο·τίθημι (-, απο+θη·σ-, απο+θη·κ- or 2nd ath. απο+θ(ε)-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) φυλακή, -ῆς, ἡ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ θλῖψις, -εως, ἡ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό θλῖψις, -εως, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ
2Krn:18:26 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Król By uprzątać unikać, uciekać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Dom Więzienie zabezpieczają się I też, nawet, mianowicie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Woda Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Aż; świtaj By odwracać się dookoła Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój
2Krn:18:26 kai\ e)rei=s *ou(/tOs ei)=pen o( basileu/s *)apo/TesTe tou=ton ei)s oi)=kon fulakE=s, kai\ e)sTie/tO a)/rton Tli/PSeOs kai\ u(/dOr Tli/PSeOs e(/Os tou= e)pistre/PSai me e)n ei)rE/nE|.
2Krn:18:26 kai ereis hutOs eipen ho basileus apoTesTe tuton eis oikon fylakEs, kai esTietO arton TliPSeOs kai hydOr TliPSeOs heOs tu epistrePSai me en eirEnE.
2Krn:18:26 C VF2_FAI2S D VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VE_AMD2P RD_ASM P N2_ASM N1_GSF C V1_PAD3S N2_ASM N3I_GSF C N3_ASN N3I_GSF P RA_GSN VA_AAN RP_AS P N1_DSF
2Krn:18:26 and also, even, namely strife; to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell the king to put away to avoid, escape this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) house prison guard and also, even, namely to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely water squeezing adversity, trial, trouble, difficulty until; dawn the to turn around I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace
2Krn:18:26 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) be-you(pl)-TO PUT AWAY-ed! this (acc) into (+acc) house (acc) prison (gen) and let-him/her/it-be-EAT-ing! bread (acc) squeezing (gen) and water (nom|acc|voc) squeezing (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) me (acc) in/among/by (+dat) peace (dat)
2Krn:18:26 2Krn_18:26_1 2Krn_18:26_2 2Krn_18:26_3 2Krn_18:26_4 2Krn_18:26_5 2Krn_18:26_6 2Krn_18:26_7 2Krn_18:26_8 2Krn_18:26_9 2Krn_18:26_10 2Krn_18:26_11 2Krn_18:26_12 2Krn_18:26_13 2Krn_18:26_14 2Krn_18:26_15 2Krn_18:26_16 2Krn_18:26_17 2Krn_18:26_18 2Krn_18:26_19 2Krn_18:26_20 2Krn_18:26_21 2Krn_18:26_22 2Krn_18:26_23 2Krn_18:26_24
2Krn:18:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:27 καὶ εἶπεν Μιχαιας Ἐὰν ἐπιστρέφων ἐπιστρέψῃς ἐν εἰρήνῃ, οὐκ ἐλάλησεν κύριος ἐν ἐμοί· ἀκούσατε λαοὶ πάντες.
2Krn:18:27 And Michaias said, If thou do at all return in peace, the Lord has not spoken by me. And he said, Hear, all ye people. (2 Chronicles 18:27 Brenton)
2Krn:18:27 Na to Micheasz powiedział: «Gdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Pan nie mówił przeze mnie». I dodał: «Słuchajcie wszystkie narody!» (2 Krn 18:27 BT_4)
2Krn:18:27 καὶ εἶπεν Μιχαιας Ἐὰν ἐπιστρέφων ἐπιστρέψῃς ἐν εἰρήνῃ, οὐκ ἐλάλησεν κύριος ἐν ἐμοί· ἀκούσατε λαοὶ πάντες.
2Krn:18:27 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
2Krn:18:27 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odwracać się dookoła By odwracać się dookoła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój ??? Przed przydechem mocnym By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By słyszeć Ludzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
2Krn:18:27 kai\ ei)=pen *miCHaias *)ea\n e)pistre/fOn e)pistre/PSE|s e)n ei)rE/nE|, ou)k e)la/lEsen ku/rios e)n e)moi/· a)kou/sate laoi\ pa/ntes.
2Krn:18:27 kai eipen miCHaias ean epistrefOn epistrePSEs en eirEnE, uk elalEsen kyrios en emoi· akusate laoi pantes.
2Krn:18:27 C VBI_AAI3S N1T_NSM C V1_PAPNSM VA_AAS2S P N1_DSF D VAI_AAI3S N2_NSM P RP_DS VA_AAD2P N2_NPM A3_NPM
2Krn:18:27 and also, even, namely to say/tell ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to turn around to turn around in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace οὐχ before rough breathing to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to hear people every all, each, every, the whole of
2Krn:18:27 and he/she/it-SAY/TELL-ed   if-ever while TURN-ing-AROUND (nom) you(sg)-should-TURN-AROUND in/among/by (+dat) peace (dat) not he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) do-HEAR-you(pl)! peoples (nom|voc) all (nom|voc)
2Krn:18:27 2Krn_18:27_1 2Krn_18:27_2 2Krn_18:27_3 2Krn_18:27_4 2Krn_18:27_5 2Krn_18:27_6 2Krn_18:27_7 2Krn_18:27_8 2Krn_18:27_9 2Krn_18:27_10 2Krn_18:27_11 2Krn_18:27_12 2Krn_18:27_13 2Krn_18:27_14 2Krn_18:27_15 2Krn_18:27_16
2Krn:18:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:18:28 καὶ ἀνέβη βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιουδα εἰς Ραμωθ Γαλααδ.
2Krn:18:28 So the king of Israel, and Josaphat king of Juda, went up to Ramoth Galaad. (2 Chronicles 18:28 Brenton)
2Krn:18:28 Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie. (2 Krn 18:28 BT_4)
2Krn:18:28 Καὶ ἀνέβη βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιουδα εἰς Ραμωθ Γαλααδ.
2Krn:18:28 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰωσαφάτ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1]    
2Krn:18:28 I też, nawet, mianowicie By podnosić Król Izrael I też, nawet, mianowicie Josaphat Król Judasz/Juda Do (+przyspieszenie)
2Krn:18:28 *kai\ a)ne/bE basileu\s *israEl kai\ *iOsafat basileu\s *iouda ei)s *ramOT *galaad.
2Krn:18:28 kai anebE basileus israEl kai iOsafat basileus iuda eis ramOT galaad.
2Krn:18:28 C VZI_AAI3S N3V_NSM N_GSM C N_NSM N3V_NSM N_GSM P N_AS N_AS
2Krn:18:28 and also, even, namely to ascend king Israel and also, even, namely Josaphat king Judas/Judah into (+acc) ć ć
2Krn:18:28 and he/she/it-ASCEND-ed king (nom) Israel (indecl) and Josaphat (indecl) king (nom) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc)    
2Krn:18:28 2Krn_18:28_1 2Krn_18:28_2 2Krn_18:28_3 2Krn_18:28_4 2Krn_18:28_5 2Krn_18:28_6 2Krn_18:28_7 2Krn_18:28_8