Hi:2:1 Ἐγένετο δὲ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ παραστῆναι ἔναντι κυρίου, καὶ ὁ διάβολος ἦλθεν ἐν μέσῳ αὐτῶν παραστῆναι ἐναντίον τοῦ κυρίου.
Hi:2:1 And it came to pass on a certain day, that the angels of God came to stand before the Lord, and the devil came among them to stand before the Lord. (Job 2:1 Brenton)
Hi:2:1 Pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stawić się przed Panem, poszedł i szatan z nimi, by stanąć przed Panem. (Job 2:1 BT_4)
Hi:2:1 Ἐγένετο δὲ ὡς ἡμέρα αὕτη καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ παραστῆναι ἔναντι κυρίου, καὶ διάβολος ἦλθεν ἐν μέσῳ αὐτῶν παραστῆναι ἐναντίον τοῦ κυρίου.
Hi:2:1 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό διά·βολος -ον ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Hi:2:1 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By przychodzić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Hi:2:1 *)ege/neto de\ O(s E( E(me/ra au(/tE kai\ E)=lTon oi( a)/ggeloi tou= Teou= parastE=nai e)/nanti kuri/ou, kai\ o( dia/bolos E)=lTen e)n me/sO| au)tO=n parastE=nai e)nanti/on tou= kuri/ou.
Hi:2:1 egeneto de hOs hE hEmera hautE kai ElTon hoi angeloi tu Teu parastEnai enanti kyriu, kai ho diabolos ElTen en mesO autOn parastEnai enantion tu kyriu.
Hi:2:1 VBI_AMI3S x C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM VH_AAN P N2_GSM C RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S P A1_DSN RD_GPM VH_AAN P RA_GSM N2_GSM
Hi:2:1 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to come the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Hi:2:1 he/she/it-was-BECOME-ed Yet as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom) and I-COME-ed, they-COME-ed the (nom) messengers/angels (nom|voc) the (gen) god (gen) to-STand-WITH/BESIDE before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) diabolical ([Adj] nom) he/she/it-COME-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) to-STand-WITH/BESIDE in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Hi:2:1 Hi_2:1_1 Hi_2:1_2 Hi_2:1_3 Hi_2:1_4 Hi_2:1_5 Hi_2:1_6 Hi_2:1_7 Hi_2:1_8 Hi_2:1_9 Hi_2:1_10 Hi_2:1_11 Hi_2:1_12 Hi_2:1_13 Hi_2:1_14 Hi_2:1_15 Hi_2:1_16 Hi_2:1_17 Hi_2:1_18 Hi_2:1_19 Hi_2:1_20 Hi_2:1_21 Hi_2:1_22 Hi_2:1_23 Hi_2:1_24 Hi_2:1_25 Hi_2:1_26
Hi:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:2 καὶ εἶπεν ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ Πόθεν σὺ ἔρχῃ; τότε εἶπεν ὁ διάβολος ἐνώπιον τοῦ κυρίου Διαπορευθεὶς τὴν ὑπ’ οὐρανὸν καὶ ἐμπεριπατήσας τὴν σύμπασαν πάρειμι.
Hi:2:2 And the Lord, said to the devil, Whence comest thou? Then the devil said before the Lord, I am come from going through the world, and walking about the whole earth. (Job 2:2 Brenton)
Hi:2:2 I rzekł Pan do szatana: «Skąd przychodzisz?» Szatan odpowiedział Panu: «Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej». (Job 2:2 BT_4)
Hi:2:2 καὶ εἶπεν κύριος τῷ διαβόλῳ Πόθεν σὺ ἔρχῃ; τότε εἶπεν διάβολος ἐνώπιον τοῦ κυρίου Διαπορευθεὶς τὴν ὑπ’ οὐρανὸν καὶ ἐμπεριπατήσας τὴν σύμπασαν πάρειμι.
Hi:2:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό διά·βολος -ον πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) τότε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό διά·βολος -ον ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐμ·περι·πατέω (εμπερι+πατ(ε)-, εμπερι+πατη·σ-, εμπερι+πατη·σ-/εν+περι+πατη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   πάρ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] [LXX] (ath. παρ+ι-/ath. παρ+ει-, -, -, -, -, -); πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:2:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). Skąd; by pić Ty By przychodzić Wtedy By mówić/opowiadaj Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przechodzić Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Do ??? By mijać; by być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli
Hi:2:2 kai\ ei)=pen o( ku/rios tO=| diabo/lO| *po/Ten su\ e)/rCHE|; to/te ei)=pen o( dia/bolos e)nO/pion tou= kuri/ou *diaporeuTei\s tE\n u(p’ ou)rano\n kai\ e)mperipatE/sas tE\n su/mpasan pa/reimi.
Hi:2:2 kai eipen ho kyrios tO diabolO poTen sy erCHE; tote eipen ho diabolos enOpion tu kyriu diaporeuTeis tEn hyp’ uranon kai emperipatEsas tEn sympasan pareimi.
Hi:2:2 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N2_DSM D RP_NS V1_PMI2S D VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_GSM N2_GSM VC_APPNSM RA_ASF P N2_ASM C VA_AAPNSM RA_ASF A1A_ASF V9_PAI1S
Hi:2:2 and also, even, namely to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). from where; to drink you to come then to say/tell the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). in the presence of (+gen); ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pass through the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven and also, even, namely to ??? the ć to pass by; to be present/here to be present, to have come
Hi:2:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) diabolical ([Adj] dat) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-COME-ed, you(sg)-should-be-being-COME-ed then he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) diabolical ([Adj] nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon being-PASS-ed-THROUGH (nom|voc) the (acc) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc) and upon ???-ing (nom|voc) the (acc)   I-am-PASS-ing-BY; I-am-BE-ing-PRESENT/HERE
Hi:2:2 Hi_2:2_1 Hi_2:2_2 Hi_2:2_3 Hi_2:2_4 Hi_2:2_5 Hi_2:2_6 Hi_2:2_7 Hi_2:2_8 Hi_2:2_9 Hi_2:2_10 Hi_2:2_11 Hi_2:2_12 Hi_2:2_13 Hi_2:2_14 Hi_2:2_15 Hi_2:2_16 Hi_2:2_17 Hi_2:2_18 Hi_2:2_19 Hi_2:2_20 Hi_2:2_21 Hi_2:2_22 Hi_2:2_23 Hi_2:2_24 Hi_2:2_25
Hi:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:3 εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς τὸν διάβολον Προσέσχες οὖν τῷ θεράποντί μου Ιωβ, ὅτι οὐκ ἔστιν κατ’ αὐτὸν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἄνθρωπος ἄκακος, ἀληθινός, ἄμεμπτος, θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς κακοῦ; ἔτι δὲ ἔχεται ἀκακίας· σὺ δὲ εἶπας τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ διὰ κενῆς ἀπολέσαι.
Hi:2:3 And the Lord said to the devil, Hast thou then observed my servant Job, that there is none of men upon the earth like him, a harmless, true, blameless, godly man, abstaining from all evil? and he yet cleaves to innocence, whereas thou has told me to destroy his substance without cause? (Job 2:3 Brenton)
Hi:2:3 Rzekł Pan szatanowi: «Zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on. Jeszcze trwa w swej prawości, choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go, na próżno». (Job 2:3 BT_4)
Hi:2:3 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς τὸν διάβολον Προσέσχες οὖν τῷ θεράποντί μου Ιωβ, ὅτι οὐκ ἔστιν κατ’ αὐτὸν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἄνθρωπος ἄκακος, ἀληθινός, ἄμεμπτος, θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς κακοῦ; ἔτι δὲ ἔχεται ἀκακίας· σὺ δὲ εἶπας τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ διὰ κενῆς ἀπολέσαι.
Hi:2:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό διά·βολος -ον προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) οὖν ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰώβ, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄ·κακος -ον ἀ·ληθινός -ή -όν ἄ·μεμπτος -ον θεο·σεβής -ές ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἔτι δέ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό διά κενός -ή -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Hi:2:3 By mówić/opowiadaj zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Dlatego/wtedy Terapeuta Ja Hiob Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ludzki Niewinny Prawdziwy Nienaganny Pobożny By powstrzymywać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Jeszcze/jeszcze zaś By mieć Ty zaś By mówić/opowiadaj By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Hi:2:3 ei)=pen de\ o( ku/rios pro\s to\n dia/bolon *prose/sCHes ou)=n tO=| Tera/ponti/ mou *iOb, o(/ti ou)k e)/stin kat’ au)to\n tO=n e)pi\ tE=s gE=s a)/nTrOpos a)/kakos, a)lETino/s, a)/memptos, TeosebE/s, a)peCHo/menos a)po\ panto\s kakou=; e)/ti de\ e)/CHetai a)kaki/as· su\ de\ ei)=pas ta\ u(pa/rCHonta au)tou= dia\ kenE=s a)pole/sai.
Hi:2:3 eipen de ho kyrios pros ton diabolon prosesCHes un tO Teraponti mu iOb, hoti uk estin kat’ auton tOn epi tEs gEs anTrOpos akakos, alETinos, amemptos, TeosebEs, apeCHomenos apo pantos kaku; eti de eCHetai akakias· sy de eipas ta hyparCHonta autu dia kenEs apolesai.
Hi:2:3 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N2_ASM VBI_AAI2S x RA_DSM N3_DSM RP_GS N_DSM C D V9_PAI3S P RD_ASM RA_GPM P RA_GSF N1_GSF N2_NSM A1B_NSM A1_NSM A1B_NSM A3H_NSM V1_PMPNSM P A3_GSN A1_GSN D x V1_PMI3S N1A_GSF RP_NS x VAI_AAI2S RA_APN V1_PAPAPN RD_GSM P A1_GSF VA_AAN
Hi:2:3 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. therefore/then the therapist I Job because/that οὐχ before rough breathing to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land human innocent true blameless pious to abstain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of wickedly to do evil; to make things difficult for yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have ć you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) empty/devoid to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Hi:2:3 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) diabolical ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-PAY HEED-ed therefore/then the (dat) therapist (dat) me (gen) Job (indecl) because/that not he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (acc) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) human (nom) innocent ([Adj] nom) true ([Adj] nom) blameless ([Adj] nom) pious ([Adj] nom) while being-ABSTAIN-ed (nom) away from (+gen) every (gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! yet/still Yet he/she/it-is-being-HAVE-ed   you(sg) (nom) Yet you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) empty/devoid ([Adj] gen) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt)
Hi:2:3 Hi_2:3_1 Hi_2:3_2 Hi_2:3_3 Hi_2:3_4 Hi_2:3_5 Hi_2:3_6 Hi_2:3_7 Hi_2:3_8 Hi_2:3_9 Hi_2:3_10 Hi_2:3_11 Hi_2:3_12 Hi_2:3_13 Hi_2:3_14 Hi_2:3_15 Hi_2:3_16 Hi_2:3_17 Hi_2:3_18 Hi_2:3_19 Hi_2:3_20 Hi_2:3_21 Hi_2:3_22 Hi_2:3_23 Hi_2:3_24 Hi_2:3_25 Hi_2:3_26 Hi_2:3_27 Hi_2:3_28 Hi_2:3_29 Hi_2:3_30 Hi_2:3_31 Hi_2:3_32 Hi_2:3_33 Hi_2:3_34 Hi_2:3_35 Hi_2:3_36 Hi_2:3_37 Hi_2:3_38 Hi_2:3_39 Hi_2:3_40 Hi_2:3_41 Hi_2:3_42 Hi_2:3_43 Hi_2:3_44
Hi:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:4 ὑπολαβὼν δὲ ὁ διάβολος εἶπεν τῷ κυρίῳ Δέρμα ὑπὲρ δέρματος· ὅσα ὑπάρχει ἀνθρώπῳ, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκτείσει·
Hi:2:4 And the devil answered and said to the Lord, Skin for skin, all that a man has will he give as a ransom for his life. (Job 2:4 Brenton)
Hi:2:4 Na to szatan odpowiedział Panu: «Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. (Job 2:4 BT_4)
Hi:2:4 ὑπολαβὼν δὲ διάβολος εἶπεν τῷ κυρίῳ Δέρμα ὑπὲρ δέρματος· ὅσα ὑπάρχει ἀνθρώπῳ, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκτείσει·
Hi:2:4 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό διά·βολος -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δέρμα[τ], -ατος, τό ὑπέρ δέρμα[τ], -ατος, τό ὅσος -η -ον ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὑπέρ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό  
Hi:2:4 By zaprzyjaźniać się zaś Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Skóra [zobacz dermatologię] Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Skóra [zobacz dermatologię] Tyleż/wiele jak By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ludzki Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Hi:2:4 u(polabO\n de\ o( dia/bolos ei)=pen tO=| kuri/O| *de/rma u(pe\r de/rmatos· o(/sa u(pa/rCHei a)nTrO/pO|, u(pe\r tE=s PSuCHE=s au)tou= e)ktei/sei·
Hi:2:4 hypolabOn de ho diabolos eipen tO kyriO derma hyper dermatos· hosa hyparCHei anTrOpO, hyper tEs PSyCHEs autu ekteisei·
Hi:2:4 VB_AAPNSM x RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S RA_DSM N2_DSM N3M_NSN P N3M_GSN A1_APN V1_PAI3S N2_DSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM VF_FAI3S
Hi:2:4 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. skin [see dermatology] above (+acc), on behalf of (+gen) skin [see dermatology] as much/many as to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control human above (+acc), on behalf of (+gen) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same ć
Hi:2:4 upon TAKE UP-ing (nom) Yet the (nom) diabolical ([Adj] nom) he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) skin (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) skin (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) human (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) life (gen) him/it/same (gen)  
Hi:2:4 Hi_2:4_1 Hi_2:4_2 Hi_2:4_3 Hi_2:4_4 Hi_2:4_5 Hi_2:4_6 Hi_2:4_7 Hi_2:4_8 Hi_2:4_9 Hi_2:4_10 Hi_2:4_11 Hi_2:4_12 Hi_2:4_13 Hi_2:4_14 Hi_2:4_15 Hi_2:4_16 Hi_2:4_17 Hi_2:4_18
Hi:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:5 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἀποστείλας τὴν χεῖρά σου ἅψαι τῶν ὀστῶν αὐτοῦ καὶ τῶν σαρκῶν αὐτοῦ· εἰ μὴν εἰς πρόσωπόν σε εὐλογήσει.
Hi:2:5 Nay, but put forth thine hand, and touch his bones and his flesh: verily he will bless thee to thy face. (Job 2:5 Brenton)
Hi:2:5 Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył». (Job 2:5 BT_4)
Hi:2:5 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἀποστείλας τὴν χεῖρά σου ἅψαι τῶν ὀστῶν αὐτοῦ καὶ τῶν σαρκῶν αὐτοῦ· εἰ μὴν εἰς πρόσωπόν σε εὐλογήσει.
Hi:2:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ δέ ἀλλά ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ εἰς[1] πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
Hi:2:5 ??? Przed przydechem mocnym ???; miesiąc zaś Ale zamawiać Ręka Ty; twój/twój(sg) Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Kość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo Jeżeli ???; miesiąc Do (+przyspieszenie) Twarz Ty; twój/twój(sg) By błogosławić
Hi:2:5 ou) mE\n de\ a)lla\ a)postei/las tE\n CHei=ra/ sou a(/PSai tO=n o)stO=n au)tou= kai\ tO=n sarkO=n au)tou=· ei) mE\n ei)s pro/sOpo/n se eu)logE/sei.
Hi:2:5 u mEn de alla aposteilas tEn CHeira su haPSai tOn ostOn autu kai tOn sarkOn autu· ei mEn eis prosOpon se eulogEsei.
Hi:2:5 D x x C VA_AAPNSM RA_ASF N3_ASF RP_GS VA_AMD2S RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C RA_GPF N3K_GPF RD_GSM C x P N2N_ASN RP_AS VF_FAI3S
Hi:2:5 οὐχ before rough breathing ???; month δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] but to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the hand you; your/yours(sg) to lay hands on set fire, touch the bone he/she/it/same and also, even, namely the flesh he/she/it/same if ???; month into (+acc) face you; your/yours(sg) to bless
Hi:2:5 not ???; month (nom|voc) Yet but upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-LAY HandS ON, be-you(sg)-LAY HandS ON-ed!, he/she/it-happens-to-LAY HandS ON (opt) the (gen) bones (gen) him/it/same (gen) and the (gen) flesh (gen) him/it/same (gen) if ???; month (nom|voc) into (+acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-BLESS, you(sg)-will-be-BLESS-ed (classical), (fut perf) (classical)
Hi:2:5 Hi_2:5_1 Hi_2:5_2 Hi_2:5_3 Hi_2:5_4 Hi_2:5_5 Hi_2:5_6 Hi_2:5_7 Hi_2:5_8 Hi_2:5_9 Hi_2:5_10 Hi_2:5_11 Hi_2:5_12 Hi_2:5_13 Hi_2:5_14 Hi_2:5_15 Hi_2:5_16 Hi_2:5_17 Hi_2:5_18 Hi_2:5_19 Hi_2:5_20 Hi_2:5_21 Hi_2:5_22
Hi:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:6 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ Ἰδοὺ παραδίδωμί σοι αὐτόν, μόνον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ διαφύλαξον.
Hi:2:6 And the Lord said to the devil, Behold, I deliver him up to thee; only save his life. (Job 2:6 Brenton)
Hi:2:6 I rzekł Pan do szatana: «Oto jest w twej mocy. Życie mu tylko zachowaj!» (Job 2:6 BT_4)
Hi:2:6 εἶπεν δὲ κύριος τῷ διαβόλῳ Ἰδοὺ παραδίδωμί σοι αὐτόν, μόνον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ διαφύλαξον.
Hi:2:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό διά·βολος -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-)
Hi:2:6 By mówić/opowiadaj zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By chronić ochraniacz, by konserwować
Hi:2:6 ei)=pen de\ o( ku/rios tO=| diabo/lO| *)idou\ paradi/dOmi/ soi au)to/n, mo/non tE\n PSuCHE\n au)tou= diafu/laXon.
Hi:2:6 eipen de ho kyrios tO diabolO idu paradidOmi soi auton, monon tEn PSyCHEn autu diafylaXon.
Hi:2:6 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_DSM N2_DSM I V8_PAI1S RP_DS RD_ASM D RA_ASF N1_ASF RD_GSM VA_AAD2S
Hi:2:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to guard preserver, to conserve
Hi:2:6 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) diabolical ([Adj] dat) be-you(sg)-SEE-ed! I-am-Hand OVER-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) him/it/same (acc) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) life (acc) him/it/same (gen) do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Hi:2:6 Hi_2:6_1 Hi_2:6_2 Hi_2:6_3 Hi_2:6_4 Hi_2:6_5 Hi_2:6_6 Hi_2:6_7 Hi_2:6_8 Hi_2:6_9 Hi_2:6_10 Hi_2:6_11 Hi_2:6_12 Hi_2:6_13 Hi_2:6_14 Hi_2:6_15
Hi:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:7 Ἐξῆλθεν δὲ ὁ διάβολος ἀπὸ τοῦ κυρίου καὶ ἔπαισεν τὸν Ιωβ ἕλκει πονηρῷ ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς.
Hi:2:7 So the devil went out from the Lord, and smote Job with sore boils from his feet to his head. (Job 2:7 Brenton)
Hi:2:7 Odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym, od palca stopy aż do wierzchu głowy. (Job 2:7 BT_4)
Hi:2:7 Ἐξῆλθεν δὲ διάβολος ἀπὸ τοῦ κυρίου καὶ ἔπαισεν τὸν Ιωβ ἕλκει πονηρῷ ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς.
Hi:2:7 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό διά·βολος -ον ἀπό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Ἰώβ, ὁ ἕλκο·ς, -ους, τό; ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) πονηρός -ά -όν ἀπό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κεφαλή, -ῆς, ἡ
Hi:2:7 By wychodzić zaś Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? Hiob ???; by wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Aż; świtaj Głowa
Hi:2:7 *)eXE=lTen de\ o( dia/bolos a)po\ tou= kuri/ou kai\ e)/paisen to\n *iOb e(/lkei ponErO=| a)po\ podO=n e(/Os kefalE=s.
Hi:2:7 eXElTen de ho diabolos apo tu kyriu kai epaisen ton iOb helkei ponErO apo podOn heOs kefalEs.
Hi:2:7 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N3E_DSN A1A_DSN P N3D_GPM P N1_GSF
Hi:2:7 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ??? the Job ???; to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing foot until; dawn head
Hi:2:7 he/she/it-COME-ed-OUT Yet the (nom) diabolical ([Adj] nom) away from (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-???-ed the (acc) Job (indecl) ??? (dat); he/she/it-is-DRAG-ing, you(sg)-are-being-DRAG-ed (classical) wicked ([Adj] dat) away from (+gen) feet (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) head (gen)
Hi:2:7 Hi_2:7_1 Hi_2:7_2 Hi_2:7_3 Hi_2:7_4 Hi_2:7_5 Hi_2:7_6 Hi_2:7_7 Hi_2:7_8 Hi_2:7_9 Hi_2:7_10 Hi_2:7_11 Hi_2:7_12 Hi_2:7_13 Hi_2:7_14 Hi_2:7_15 Hi_2:7_16 Hi_2:7_17
Hi:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:8 καὶ ἔλαβεν ὄστρακον, ἵνα τὸν ἰχῶρα ξύῃ, καὶ ἐκάθητο ἐπὶ τῆς κοπρίας ἔξω τῆς πόλεως.
Hi:2:8 And he took a potsherd to scrape away the discharge, and sat upon a dung-heap outside the city. (Job 2:8 Brenton)
Hi:2:8 Hiob wziął więc skorupę, by się nią drapać siedząc na gnoju. (Job 2:8 BT_4)
Hi:2:8 καὶ ἔλαβεν ὄστρακον, ἵνα τὸν ἰχῶρα ξύῃ, καὶ ἐκάθητο ἐπὶ τῆς κοπρίας ἔξω τῆς πόλεως.
Hi:2:8 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ἵνα ὁ ἡ τό ἰχώρ, -ῶρος, ὁ [LXX] ξύω [LXX] (ξυ-, -, -, -, -, -) καί κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κοπρία, -ας ἡ ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Hi:2:8 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć żeby / ażeby / bo Posoka Do ??? I też, nawet, mianowicie By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nawóź stertę Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Miasto
Hi:2:8 kai\ e)/laben o)/strakon, i(/na to\n i)CHO=ra Xu/E|, kai\ e)ka/TEto e)pi\ tE=s kopri/as e)/XO tE=s po/leOs.
Hi:2:8 kai elaben ostrakon, hina ton iCHOra XyE, kai ekaTEto epi tEs koprias eXO tEs poleOs.
Hi:2:8 C VBI_AAI3S N2N_ASN C RA_ASM N3R_ASM V1_PAS3S C V1I_IMI3S P RA_GSF N1A_GSF P RA_GSF N3I_GSF
Hi:2:8 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell the ichor to ??? and also, even, namely to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the manure pile outside; to have; to be permitted the city
Hi:2:8 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   so that / in order to /because the (acc) ichor (acc) you(sg)-are-being-???-ed, he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed and he/she/it-was-being-SIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) manure pile (gen), manure piles (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) city (gen)
Hi:2:8 Hi_2:8_1 Hi_2:8_2 Hi_2:8_3 Hi_2:8_4 Hi_2:8_5 Hi_2:8_6 Hi_2:8_7 Hi_2:8_8 Hi_2:8_9 Hi_2:8_10 Hi_2:8_11 Hi_2:8_12 Hi_2:8_13 Hi_2:8_14 Hi_2:8_15
Hi:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:9 Χρόνου δὲ πολλοῦ προβεβηκότος εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Μέχρι τίνος καρτερήσεις λέγων
Hi:2:9 And when much time had passed, his wife said to him, How long wilt thou hold out, saying,
Hi:2:9 Rzekła mu żona: «Jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj!» (Job 2:9 BT_4)
Hi:2:9 Χρόνου δὲ πολλοῦ προβεβηκότος εἶπεν αὐτῷ γυνὴ αὐτοῦ Μέχρι τίνος καρτερήσεις λέγων
Hi:2:9 χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) δέ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό μέχρι/μέχρις τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:2:9 Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). zaś Dużo By posuwać naprzód Postęp {Zaliczkę}, krok naprzód, iść na przodzie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kobiety/żona On/ona/to/to samo Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do wytrwałości By mówić/opowiadaj
Hi:2:9 *CHro/nou de\ pollou= probebEko/tos ei)=pen au)tO=| E( gunE\ au)tou= *me/CHri ti/nos karterE/seis le/gOn
Hi:2:9 CHronu de pollu probebEkotos eipen autO hE gynE autu meCHri tinos karterEseis legOn
Hi:2:9 N2_GSM x A3U_GSM VX_XAPGSM VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSF N3K_NSF RD_GSM P RI_GSN VF_FAI2S V1_PAPNSM
Hi:2:9 time – a specific time (specified time) or space of time (a while). δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] much to Advance Advance, step forward, go ahead of to say/tell he/she/it/same the woman/wife he/she/it/same until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to endurance to say/tell
Hi:2:9 time (gen) Yet much (gen) having ADVANCE-ed (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) until who/what/why (gen) you(sg)-will-ENDURANCE while SAY/TELL-ing (nom)
Hi:2:9 Hi_2:9_1 Hi_2:9_2 Hi_2:9_3 Hi_2:9_4 Hi_2:9_5 Hi_2:9_6 Hi_2:9_7 Hi_2:9_8 Hi_2:9_9 Hi_2:9_10 Hi_2:9_11 Hi_2:9_12 Hi_2:9_13
Hi:2:9 x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:9a Ἰδοὺ ἀναμένω χρόνον ἔτι μικρὸν προσδεχόμενος τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου;
Hi:2:9a Behold, I wait yet a little while, expecting the hope of my deliverance?
Hi:2:9a  
Hi:2:9a Ἰδοὺ ἀναμένω χρόνον ἔτι μικρὸν προσδεχόμενος τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου;
Hi:2:9a ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνα·μένω (ανα+μεν-, ανα+μεν(ε)·[σ]-, ανα+μειν·[σ]-, -, -, -) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἔτι μικρός -ά -όν προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:2:9a By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do ??? Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Jeszcze/jeszcze Mały [zobacz micro] By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Miej nadzieję/oczekiwanie Zbawienia/wyzwolenie Ja
Hi:2:9a *)idou\ a)name/nO CHro/non e)/ti mikro\n prosdeCHo/menos tE\n e)lpi/da tE=s sOtEri/as mou;
Hi:2:9a idu anamenO CHronon eti mikron prosdeCHomenos tEn elpida tEs sOtErias mu;
Hi:2:9a I V1_PAI1S N2_ASM D A1A_ASM V1_PMPNSM RA_ASF N3D_ASF RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Hi:2:9a to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to ??? time – a specific time (specified time) or space of time (a while). yet/still small [see micro] to accept receive favourably, accept the hope/expectation the salvation/deliverance I
Hi:2:9a behold to wait time also, next small, little to wait for the hope the salvation me, my
Hi:2:9a Hi_2:9a_1 Hi_2:9a_2 Hi_2:9a_3 Hi_2:9a_4 Hi_2:9a_5 Hi_2:9a_6 Hi_2:9a_7 Hi_2:9a_8 Hi_2:9a_9 Hi_2:9a_10 Hi_2:9a_11
Hi:2:9a x x x x x x x x x x x
Hi:2:9b ἰδοὺ γὰρ ἠφάνισταί σου τὸ μνημόσυνον ἀπὸ τῆς γῆς, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, ἐμῆς κοιλίας ὠδῖνες καὶ πόνοι, οὓς εἰς τὸ κενὸν ἐκοπίασα μετὰ μόχθων.
Hi:2:9b for, behold, thy memorial is abolished from the earth, even thy sons and daughters, the pangs and pains of my womb which I bore in vain with sorrows;
Hi:2:9b  
Hi:2:9b ἰδοὺ γὰρ ἠφάνισταί σου τὸ μνημόσυνον ἀπὸ τῆς γῆς, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, ἐμῆς κοιλίας ὠδῖνες καὶ πόνοι, οὓς εἰς τὸ κενὸν ἐκοπίασα μετὰ μόχθων.
Hi:2:9b ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐμός -ή -όν κοιλία, -ας, ἡ ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) καί πόνος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰς[1] ὁ ἡ τό κενός -ή -όν κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) μετά μόχθος, -ου, ὁ
Hi:2:9b By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak By znikać Ty; twój/twój(sg) Pamięć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Syn I też, nawet, mianowicie Córka Mój/mój Brzuch Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy I też, nawet, mianowicie Praca Kto/, który/, który Do (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony By trudzić się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym ???
Hi:2:9b i)dou\ ga\r E)fa/nistai/ sou to\ mnEmo/sunon a)po\ tE=s gE=s, ui(oi\ kai\ Tugate/res, e)mE=s koili/as O)di=nes kai\ po/noi, ou(\s ei)s to\ keno\n e)kopi/asa meta\ mo/CHTOn.
Hi:2:9b idu gar Efanistai su to mnEmosynon apo tEs gEs, hyioi kai Tygateres, emEs koilias Odines kai ponoi, hus eis to kenon ekopiasa meta moCHTOn.
Hi:2:9b I x VT_XMI3S RP_GS RA_NSN N2N_NSN P RA_GSF N1_GSF N2_NPM C N3_NPF A1_GSF N1A_GSF N3_NPF C N2_NPM RR_APM P RA_ASN A1_ASN VAI_AAI1S P N2_GPM
Hi:2:9b to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as to disappear you; your/yours(sg) the memory from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land son and also, even, namely daughter my/mine belly birth pangs travail; to travail and also, even, namely labor who/whom/which into (+acc) the empty/devoid to toil after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ???
Hi:2:9b behold for, because to vanish you, your the memorial from, away from the earth, land sons and, also daughters my, mine abdomen, belly pain and, also labour whom into, for the empty to be weary with; after hardship
Hi:2:9b Hi_2:9b_1 Hi_2:9b_2 Hi_2:9b_3 Hi_2:9b_4 Hi_2:9b_5 Hi_2:9b_6 Hi_2:9b_7 Hi_2:9b_8 Hi_2:9b_9 Hi_2:9b_10 Hi_2:9b_11 Hi_2:9b_12 Hi_2:9b_13 Hi_2:9b_14 Hi_2:9b_15 Hi_2:9b_16 Hi_2:9b_17 Hi_2:9b_18 Hi_2:9b_19 Hi_2:9b_20 Hi_2:9b_21 Hi_2:9b_22 Hi_2:9b_23 Hi_2:9b_24
Hi:2:9b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:9c σύ τε αὐτὸς ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων κάθησαι διανυκτερεύων αἴθριος·
Hi:2:9c and thou thyself sittest down to spend the nights in the open air among the corruption of worms,
Hi:2:9c  
Hi:2:9c σύ τε αὐτὸς ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων κάθησαι διανυκτερεύων αἴθριος·
Hi:2:9c σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τέ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   σκώληξ, -ηκος, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) δια·νυκτερεύω (δια+νυκτερευ-, -, -, -, -, -)  
Hi:2:9c Ty I [umieszczona z tyłu współrzędna] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Larwa By siedzieć; by umieszczać By spędzać {By wydawać} cały blisko
Hi:2:9c su/ te au)to\s e)n sapri/a| skOlE/kOn ka/TEsai dianuktereu/On ai)/Trios·
Hi:2:9c sy te autos en sapria skOlEkOn kaTEsai dianyktereuOn aiTrios·
Hi:2:9c RP_NS x RD_NSM P N1A_DSF N3K_GPM V5_PMI2S V1_PAPNSM A1B_NSM
Hi:2:9c you and [postpositive coordinate] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć larva to sit; to set to spend the whole nigh ć
Hi:2:9c you even, both he, she, it, -self, same in, on, by, with, to decay, refuse maggot to sit down to continue all night open air
Hi:2:9c Hi_2:9c_1 Hi_2:9c_2 Hi_2:9c_3 Hi_2:9c_4 Hi_2:9c_5 Hi_2:9c_6 Hi_2:9c_7 Hi_2:9c_8 Hi_2:9c_9
Hi:2:9c x x x x x x x x x
Hi:2:9d κἀγὼ πλανῆτις καὶ λάτρις τόπον ἐκ τόπου περιερχομένη καὶ οἰκίαν ἐξ οἰκίας προσδεχομένη τὸν ἥλιον πότε δύσεται, ἵνα ἀναπαύσωμαι τῶν μόχθων καὶ τῶν ὀδυνῶν, αἵ με νῦν συνέχουσιν.
Hi:2:9d and I am a wanderer and a servant from place to place and house to house, waiting for the setting of the sun, that I may rest from my labours and my pangs which now beset me:
Hi:2:9d  
Hi:2:9d κἀγὼ πλανῆτις καὶ λάτρις τόπον ἐκ τόπου περιερχομένη καὶ οἰκίαν ἐξ οἰκίας προσδεχομένη τὸν ἥλιον πότε δύσεται, ἵνα ἀναπαύσωμαι τῶν μόχθων καὶ τῶν ὀδυνῶν, αἵ με νῦν συνέχουσιν.
Hi:2:9d κἀγώ (καὶ ἐγώ)   καί   τόπος, -ου, ὁ ἐκ τόπος, -ου, ὁ περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) καί οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐκ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ πότε[1] δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ἵνα ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ὁ ἡ τό μόχθος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ; ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νῦν συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-)
Hi:2:9d I/też ja I też, nawet, mianowicie Miejsce Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce By chodzić dookoła I też, nawet, mianowicie Dom Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Kiedy? By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. żeby / ażeby / bo By odświeżać się powracaj do życia ??? I też, nawet, mianowicie Ból; by zadawać ból cierpieniu Kto/, który/, który Ja Teraz 9e
Hi:2:9d ka)gO\ planE=tis kai\ la/tris to/pon e)k to/pou perierCHome/nE kai\ oi)ki/an e)X oi)ki/as prosdeCHome/nE to\n E(/lion po/te du/setai, i(/na a)napau/sOmai tO=n mo/CHTOn kai\ tO=n o)dunO=n, ai(/ me nu=n sune/CHousin.
Hi:2:9d kagO planEtis kai latris topon ek topu perierCHomenE kai oikian eX oikias prosdeCHomenE ton hElion pote dysetai, hina anapausOmai tOn moCHTOn kai tOn odynOn, hai me nyn syneCHusin.
Hi:2:9d C+RPNS N3D_NSF C N3_NSF N2_ASM P N2_GSM V1_PMPNSF C N1A_ASF P N1A_GSF V1_PMPNSF RA_ASM N2_ASM D VF_FMI3S C VA_AMS1S RA_GPM N2_GPM C RA_GPF N1_GPF RR_NPF RP_AS D V1_PAI3P
Hi:2:9d and/also I ć and also, even, namely ć place out of (+gen) ἐξ before vowels place to go about and also, even, namely house out of (+gen) ἐξ before vowels house to accept receive favourably, accept the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry when? to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to refresh revive the ??? and also, even, namely the pain; to pain suffering who/whom/which I now 9e
Hi:2:9d and I wanderer and, also hired servant place out, out of place to go from place to place and, also house, home out, out of home, house to wait for the sun when to set in order that to rest the hardship and, also the pain, grief the, who me now to enclose, embrace
Hi:2:9d Hi_2:9d_1 Hi_2:9d_2 Hi_2:9d_3 Hi_2:9d_4 Hi_2:9d_5 Hi_2:9d_6 Hi_2:9d_7 Hi_2:9d_8 Hi_2:9d_9 Hi_2:9d_10 Hi_2:9d_11 Hi_2:9d_12 Hi_2:9d_13 Hi_2:9d_14 Hi_2:9d_15 Hi_2:9d_16 Hi_2:9d_17 Hi_2:9d_18 Hi_2:9d_19 Hi_2:9d_20 Hi_2:9d_21 Hi_2:9d_22 Hi_2:9d_23 Hi_2:9d_24 Hi_2:9d_25 Hi_2:9d_26 Hi_2:9d_27 Hi_2:9d_28
Hi:2:9d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:9e ἀλλὰ εἰπόν τι ῥῆμα εἰς κύριον καὶ τελεύτα.
Hi:2:9e but say some word against the Lord, and die. (Job 2:9 Brenton)
Hi:2:9e  
Hi:2:9e ἀλλὰ εἰπόν τι ῥῆμα εἰς κύριον καὶ τελεύτα.
Hi:2:9e ἀλλά λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ῥῆμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
Hi:2:9e Ale By mówić/opowiadaj Jakiś/jakikolwiek Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Do (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By kończyć się
Hi:2:9e a)lla\ ei)po/n ti r(E=ma ei)s ku/rion kai\ teleu/ta.
Hi:2:9e alla eipon ti rEma eis kyrion kai teleuta.
Hi:2:9e C VBI_AAD2S RI_ASN N3M_ASN P N2_ASM C V3_PAD2S
Hi:2:9e but to say/tell some/any declaration statement, utterance into (+acc) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to end
Hi:2:9e but to say anything, something speech, word into, for lord and, also to end, die
Hi:2:9e Hi_2:9e_1 Hi_2:9e_2 Hi_2:9e_3 Hi_2:9e_4 Hi_2:9e_5 Hi_2:9e_6 Hi_2:9e_7 Hi_2:9e_8
Hi:2:9e x x x x x x x x
Hi:2:10 ὁ δὲ ἐμβλέψας εἶπεν αὐτῇ Ὥσπερ μία τῶν ἀφρόνων γυναικῶν ἐλάλησας· εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν; ἐν πᾶσιν τούτοις τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτῷ οὐδὲν ἥμαρτεν Ιωβ τοῖς χείλεσιν ἐναντίον τοῦ θεοῦ.
Hi:2:10 But he looked on her, and said to her, Thou hast spoken like one of the foolish women. If we have received good things of the hand of the Lord, shall we not endure evil things? In all these things that happened to him, Job sinned not at all with his lips before God. (Job 2:10 Brenton)
Hi:2:10 Hiob jej odpowiedział: «Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?» W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. (Job 2:10 BT_4)
Hi:2:10 δὲ ἐμβλέψας εἶπεν αὐτῇ Ὥσπερ μία τῶν ἀφρόνων γυναικῶν ἐλάλησας· εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν; ἐν πᾶσιν τούτοις τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτῷ οὐδὲν ἥμαρτεν Ιωβ τοῖς χείλεσιν ἐναντίον τοῦ θεοῦ.
Hi:2:10 ὁ ἡ τό δέ ἐμ·βλέπω (εν+βλεπ-, εν+βλεψ-, εν+βλεψ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) Ἰώβ, ὁ ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Hi:2:10 zaś By wyglądać na By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Jeden Wycofywanie w myśli Kobiety/żona By mówić Jeżeli Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By przyjmować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Niegodziwie by czynić źle ??? Przed przydechem mocnym Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt) By grzeszyć Hiob Warga Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Bóg 
Hi:2:10 o( de\ e)mble/PSas ei)=pen au)tE=| *(/Osper mi/a tO=n a)fro/nOn gunaikO=n e)la/lEsas· ei) ta\ a)gaTa\ e)deXa/meTa e)k CHeiro\s kuri/ou, ta\ kaka\ ou)CH u(poi/somen; e)n pa=sin tou/tois toi=s sumbebEko/sin au)tO=| ou)de\n E(/marten *iOb toi=s CHei/lesin e)nanti/on tou= Teou=.
Hi:2:10 ho de emblePSas eipen autE hOsper mia tOn afronOn gynaikOn elalEsas· ei ta agaTa edeXameTa ek CHeiros kyriu, ta kaka uCH hypoisomen; en pasin tutois tois symbebEkosin autO uden hEmarten iOb tois CHeilesin enantion tu Teu.
Hi:2:10 RA_NSM x VA_AAPNSM VBI_AAI3S RD_DSF D A1A_NSF RA_GPF A3N_GPF N3K_GPF VAI_AAI2S C RA_APN A1_APN VAI_AMI1P P N3_GSF N2_GSM RA_APN A1_APN D VF_FAI1P P A3_DPN RD_DPN RA_DPN VX_XAPDPN RD_DSM A3_ASN VBI_AAI3S N_NSM RA_DPN N3E_DPN P RA_GSM N2_GSM
Hi:2:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to look upon to say/tell he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" one the unthinking woman/wife to speak if the good inherently good, i.e. God-wrought. to receive out of (+gen) ἐξ before vowels hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the wickedly to do evil οὐχ before rough breathing to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to happen pass off, occur, fortune, come about he/she/it/same not one (nothing, no one) to sin Job the lip in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the god [see theology]
Hi:2:10 the (nom) Yet upon LOOK UPON-ing (nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) just as one (nom) the (gen) unthinking ([Adj] gen) women/wives (gen) you(sg)-SPEAK-ed if the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) we-were-RECEIVE-ed out of (+gen) hand (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) not we-will-??? in/among/by (+dat) all (dat) these (dat) the (dat) having HAPPEN-ed (dat) him/it/same (dat) not one (nom|acc) he/she/it-SIN-ed Job (indecl) the (dat) lips (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen)
Hi:2:10 Hi_2:10_1 Hi_2:10_2 Hi_2:10_3 Hi_2:10_4 Hi_2:10_5 Hi_2:10_6 Hi_2:10_7 Hi_2:10_8 Hi_2:10_9 Hi_2:10_10 Hi_2:10_11 Hi_2:10_12 Hi_2:10_13 Hi_2:10_14 Hi_2:10_15 Hi_2:10_16 Hi_2:10_17 Hi_2:10_18 Hi_2:10_19 Hi_2:10_20 Hi_2:10_21 Hi_2:10_22 Hi_2:10_23 Hi_2:10_24 Hi_2:10_25 Hi_2:10_26 Hi_2:10_27 Hi_2:10_28 Hi_2:10_29 Hi_2:10_30 Hi_2:10_31 Hi_2:10_32 Hi_2:10_33 Hi_2:10_34 Hi_2:10_35 Hi_2:10_36
Hi:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:11 Ἀκούσαντες δὲ οἱ τρεῖς φίλοι αὐτοῦ τὰ κακὰ πάντα τὰ ἐπελθόντα αὐτῷ παρεγένοντο ἕκαστος ἐκ τῆς ἰδίας χώρας πρὸς αὐτόν, Ελιφας ὁ Θαιμανων βασιλεύς, Βαλδαδ ὁ Σαυχαίων τύραννος, Σωφαρ ὁ Μιναίων βασιλεύς, καὶ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν ὁμοθυμαδὸν τοῦ παρακαλέσαι καὶ ἐπισκέψασθαι αὐτόν.
Hi:2:11 Now his three friends having heard of all the evil that was come upon him, came to him each from his own country: Eliphaz the king of the Thaemans, Baldad sovereign of the Saucheans, Sophar king of he Minaeans: and they came to him with one accord, to comfort and to visit him. (Job 2:11 Brenton)
Hi:2:11 Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło, i przyszli, każdy z nich z miejscowości swojej: Elifaz z Temanu. Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Porozumieli się, by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go. (Job 2:11 BT_4)
Hi:2:11 Ἀκούσαντες δὲ οἱ τρεῖς φίλοι αὐτοῦ τὰ κακὰ πάντα τὰ ἐπελθόντα αὐτῷ παρεγένοντο ἕκαστος ἐκ τῆς ἰδίας χώρας πρὸς αὐτόν, Ελιφας Θαιμανων βασιλεύς, Βαλδαδ Σαυχαίων τύραννος, Σωφαρ Μιναίων βασιλεύς, καὶ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν ὁμοθυμαδὸν τοῦ παρακαλέσαι καὶ ἐπισκέψασθαι αὐτόν.
Hi:2:11 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἕκαστος -η -ον ἐκ ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον χώρα, -ας, ἡ πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό   τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ   ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁμοθυμαδόν ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:2:11 By słyszeć zaś Trzy Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do zbliżanie siebie On/ona/to/to samo By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Każdy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Własny prywatnie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Król Tyran; Tyrannus Król I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo
Hi:2:11 *)akou/santes de\ oi( trei=s fi/loi au)tou= ta\ kaka\ pa/nta ta\ e)pelTo/nta au)tO=| parege/nonto e(/kastos e)k tE=s i)di/as CHO/ras pro\s au)to/n, *elifas o( *TaimanOn basileu/s, *baldad o( *sauCHai/On tu/rannos, *sOfar o( *minai/On basileu/s, kai\ parege/nonto pro\s au)to\n o(moTumado\n tou= parakale/sai kai\ e)piske/PSasTai au)to/n.
Hi:2:11 akusantes de hoi treis filoi autu ta kaka panta ta epelTonta autO paregenonto hekastos ek tEs idias CHOras pros auton, elifas ho TaimanOn basileus, baldad ho sauCHaiOn tyrannos, sOfar ho minaiOn basileus, kai paregenonto pros auton homoTymadon tu parakalesai kai episkePSasTai auton.
Hi:2:11 VA_AAPNPM x RA_NPM A3_NPM A1_NPM RD_GSM RA_APN A1_APN A3_APN RA_APN VB_AAPAPN RD_DSM VBI_AMI3P A1_NSM P RA_GSF A1A_GSF N1A_GSF P RD_ASM N_NSM RA_NSM N_GPM N3V_NSM N_NSM RA_NSM N2_GPM N2_NSM N_NSM RA_NSM N2_GPM N3V_NSM C VBI_AMI3P P RD_ASM D RA_GSN VA_AAN C VA_AMN RD_ASM
Hi:2:11 to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the three friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same the wickedly to do evil every all, each, every, the whole of the to oncoming he/she/it/same to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near each out of (+gen) ἐξ before vowels the own privately region realm (clίme); land, country, territory, tract toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć the ć king ć the ć tyrant; Tyrannus ć the ć king and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with and also, even, namely to visit [see skeptical] he/she/it/same
Hi:2:11 upon HEAR-ing (nom|voc) Yet the (nom) three (acc, nom) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) him/it/same (gen) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) upon ONCOMING-ing (acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat) they-were-COME-ed-INTO-BEING each (of two) (nom) out of (+gen) the (gen) own (gen), own (acc) region (gen), regions (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   the (nom)   king (nom)   the (nom)   tyrant (nom); Tyrannus (nom)   the (nom)   king (nom) and they-were-COME-ed-INTO-BEING toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in solidarity the (gen) to-PETITION, be-you(sg)-PETITION-ed!, he/she/it-happens-to-PETITION (opt) and to-be-VISIT-ed him/it/same (acc)
Hi:2:11 Hi_2:11_1 Hi_2:11_2 Hi_2:11_3 Hi_2:11_4 Hi_2:11_5 Hi_2:11_6 Hi_2:11_7 Hi_2:11_8 Hi_2:11_9 Hi_2:11_10 Hi_2:11_11 Hi_2:11_12 Hi_2:11_13 Hi_2:11_14 Hi_2:11_15 Hi_2:11_16 Hi_2:11_17 Hi_2:11_18 Hi_2:11_19 Hi_2:11_20 Hi_2:11_21 Hi_2:11_22 Hi_2:11_23 Hi_2:11_24 Hi_2:11_25 Hi_2:11_26 Hi_2:11_27 Hi_2:11_28 Hi_2:11_29 Hi_2:11_30 Hi_2:11_31 Hi_2:11_32 Hi_2:11_33 Hi_2:11_34 Hi_2:11_35 Hi_2:11_36 Hi_2:11_37 Hi_2:11_38 Hi_2:11_39 Hi_2:11_40 Hi_2:11_41 Hi_2:11_42
Hi:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:12 ἰδόντες δὲ αὐτὸν πόρρωθεν οὐκ ἐπέγνωσαν καὶ βοήσαντες φωνῇ μεγάλῃ ἔκλαυσαν ῥήξαντες ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ στολὴν καὶ καταπασάμενοι γῆν.
Hi:2:12 And when they saw him from a distance they did not know him; and they cried with a loud voice, and wept, and rent every one his garment, and sprinkled dust upon their heads, (Job 2:12 Brenton)
Hi:2:12 Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli go poznać. Podnieśli swój głos i zapłakali. Każdy z nich rozdarł swe szaty i rzucał proch w górę na głowę. (Job 2:12 BT_4)
Hi:2:12 ἰδόντες δὲ αὐτὸν πόρρωθεν οὐκ ἐπέγνωσαν καὶ βοήσαντες φωνῇ μεγάλῃ ἔκλαυσαν ῥήξαντες ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ στολὴν καὶ καταπασάμενοι γῆν.
Hi:2:12 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό πόρρω·θεν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ στολή, -ῆς, ἡ καί κατα·πάσσω [LXX] (-, -, κατα+πα·σ-, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Hi:2:12 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), zaś On/ona/to/to samo ??? ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes I też, nawet, mianowicie By ryczeć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki By płakać By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać Każdy Samo /nasz /twój /siebie Szyku uniform, kostium, prośba I też, nawet, mianowicie Do ??? Ziemi/ziemia
Hi:2:12 i)do/ntes de\ au)to\n po/rrOTen ou)k e)pe/gnOsan kai\ boE/santes fOnE=| mega/lE| e)/klausan r(E/Xantes e(/kastos tE\n e(autou= stolE\n kai\ katapasa/menoi gE=n.
Hi:2:12 idontes de auton porrOTen uk epegnOsan kai boEsantes fOnE megalE eklausan rEXantes hekastos tEn heautu stolEn kai katapasamenoi gEn.
Hi:2:12 VB_AAPNPM x RD_ASM D D VZI_AAI3P C VA_AAPNPM N1_DSF A1_DSF VAI_AAI3P VA_AAPNPM A1_NSM RA_ASF RD_GSM N1_ASF C VA_AMPNPM N1_ASF
Hi:2:12 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same ??? οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes and also, even, namely to bellow sound/voice cries; to sound great to weep to rend; to strike dash, overthrow each the self /our-/your-/themselves array uniform, costume, suit and also, even, namely to ??? earth/land
Hi:2:12 upon SEE-ing (nom|voc) Yet him/it/same (acc) ??? not they-RECOGNIZE-ed and upon BELLOW-ing (nom|voc) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) they-WEEP-ed upon REND-ing (nom|voc); upon ???-ing (nom|voc) each (of two) (nom) the (acc) self (gen) array (acc) and upon being-???-ed (nom|voc) earth/land (acc)
Hi:2:12 Hi_2:12_1 Hi_2:12_2 Hi_2:12_3 Hi_2:12_4 Hi_2:12_5 Hi_2:12_6 Hi_2:12_7 Hi_2:12_8 Hi_2:12_9 Hi_2:12_10 Hi_2:12_11 Hi_2:12_12 Hi_2:12_13 Hi_2:12_14 Hi_2:12_15 Hi_2:12_16 Hi_2:12_17 Hi_2:12_18 Hi_2:12_19
Hi:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:2:13 παρεκάθισαν αὐτῷ ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ἑπτὰ νύκτας, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐλάλησεν· ἑώρων γὰρ τὴν πληγὴν δεινὴν οὖσαν καὶ μεγάλην σφόδρα.
Hi:2:13 and they sat down beside him seven days and seven nights, and no one of them spoke; for they saw that his affliction was dreadful and very great. (Job 2:13 Brenton)
Hi:2:13 Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu. (Job 2:13 BT_4)
Hi:2:13 παρεκάθισαν αὐτῷ ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ἑπτὰ νύκτας, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐλάλησεν· ἑώρων γὰρ τὴν πληγὴν δεινὴν οὖσαν καὶ μεγάλην σφόδρα.
Hi:2:13 παρα·καθίζω (-, -, παρα+καθι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἑπτά νύξ, -υκτός, ἡ καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ δεινός -ή -όν [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα
Hi:2:13 By siadać obok On/ona/to/to samo Siedem Dzień I też, nawet, mianowicie Siedem Noc I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) On/ona/to/to samo By mówić By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Uderzaj/plagę Straszny By być I też, nawet, mianowicie Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Hi:2:13 pareka/Tisan au)tO=| e(pta\ E(me/ras kai\ e(pta\ nu/ktas, kai\ ou)dei\s au)tO=n e)la/lEsen· e(O/rOn ga\r tE\n plEgE\n deinE\n ou)=san kai\ mega/lEn sfo/dra.
Hi:2:13 parekaTisan autO hepta hEmeras kai hepta nyktas, kai udeis autOn elalEsen· heOrOn gar tEn plEgEn deinEn usan kai megalEn sfodra.
Hi:2:13 VAI_AAI3P RD_DSM M N1A_APF C M N3_APF C A3_NSM RD_GPM VAI_AAI3S V3I_IAI3P x RA_ASF N1_ASF A1_ASF V9_PAPASF C A1_ASF D
Hi:2:13 to sit down beside he/she/it/same seven day and also, even, namely seven night and also, even, namely not one (nothing, no one) he/she/it/same to speak to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as the strike/plague dreadful to be and also, even, namely great vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Hi:2:13 they-SIT-ed-DOWN-BESIDE him/it/same (dat) seven day (gen), days (acc) and seven nights (acc) and not one (nom) them/same (gen) he/she/it-SPEAK-ed I-was-SEE-ing, they-were-SEE-ing for the (acc) strike/plague (acc) dreadful ([Adj] acc) while being (acc) and great ([Adj] acc) vehement,
Hi:2:13 Hi_2:13_1 Hi_2:13_2 Hi_2:13_3 Hi_2:13_4 Hi_2:13_5 Hi_2:13_6 Hi_2:13_7 Hi_2:13_8 Hi_2:13_9 Hi_2:13_10 Hi_2:13_11 Hi_2:13_12 Hi_2:13_13 Hi_2:13_14 Hi_2:13_15 Hi_2:13_16 Hi_2:13_17 Hi_2:13_18 Hi_2:13_19 Hi_2:13_20
Hi:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x